woord vooraf vorming, begeleiding en gepaste omkadering.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "woord vooraf vorming, begeleiding en gepaste omkadering."

Transcriptie

1 1

2 2

3 woord vooraf Men hoort nogal eens zeggen: "Dat is een geboren ondernemer". Daarmee doelt men op de zelfstandigen uit de onmiddellijke omgeving die ogenschijnlijk met speels gemak en een minimum aan inspanningen, een zaak opstarten en uitbouwen tot een succesvolle onderneming. Ondernemen lijkt voor hen een aangeboren eigenschap te zijn en succes valt hen klaarblijkelijk zonder enige moeite zomaar in de schoot. Een buitenstaander staart zich evenwel veelal blind op de resultaten en uiterlijke schijn en beseft niet wat deze zelfstandigen aan voorbereiding, geloop en kopzorgen achter de rug hebben. Het is een feit dat sommige startende ondernemers een bepaalde aangeboren aanleg hebben voor handvaardigheid, taalvaardigheid, leiderschap, sociale contacten enz. Persoonlijke vaardigheden zijn een hulp en, voor wie deze verder wil ontwikkelen en ontplooien, een belangrijke basis bij het opstarten en de uitbouw van het zelfstandig ondernemerschap. Maar om te slagen is er meer nodig dan dat alleen. Slagen als ondernemer is immers een samenspel van aangeboren eigenschappen waarvan men optimaal gebruikmaakt, van vaardigheden die men aanleert, van kennis en ervaring, maar ook van dynamisme, inventiviteit en vooral veel inzet, werkkracht en volharding. Daarnaast, en even belangrijk als de aanleg en de persoonlijke inzet, is ondernemen ook een kwestie van vorming, begeleiding en gepaste omkadering. 3 Eén van de grote oorzaken van een faillissement is dat nog te veel argeloze starters, ondanks al hun goede intenties, zich zonder voorbereiding storten in het zelfstandig avontuur. Daarenboven zijn nog teveel bedrijfsleiders van groeiende ondernemingen niet opgewassen tegen hun taak en nemen zij, bij gebrek aan begeleiding en gepast advies, dikwijls de verkeerde beslissingen. Van al de faillissementen moet dan ook het overgrote deel rechtstreeks in verband worden gebracht met de onvoldoende voorbereiding van de bedrijfsleider, zijn gebrek aan informatie, ervaring, organisatie en strategie, het onvoldoende of slecht inschatten van de financiële situatie, een verkeerde commerciële politiek. De provincie Vlaams-Brabant heeft, in samenwerking met de verschillende sociaal-economische instellingen uit de provincie, onderzocht hoe de ondernemingszin die bij onze jeugd en toekomstige zelfstandigen aanwezig is, kan worden gedynamiseerd en kan worden begeleid naar succes. In dit kader werden initiatieven genomen voor het sensibiliseren van de jeugd voor het ondernemerschap via het organiseren van informatiesessies in de scholen voor de laatstejaarsstudenten en via de ondersteuning van de miniondernemingen en de leerbedrijven. Daarnaast werd er in heel Vlaams-Brabant een net van eenvormige starterssessies uitgebouwd waarvoor er, rechtstreeks aan de Vlaams-Brabantse deelnemers, een belangrijk deel van de inschrijvingsprijs wordt terugbetaald. In samenwerking met de GOM werd er daarenboven een bedrijvenloket opgericht waar de ondernemer met alle vragen terechtkan. De provincie beseft dat, ondanks deze inspanningen, er nog steeds veel startende ondernemers zelf hun weg zoeken en daarbij worden geconfronteerd met een reeks vragen en problemen waar zij niet onmiddellijk een oplossing voor vinden. Verschillende geïnteresseerden, die het potentieel bezitten om uit te groeien tot succesvolle ondernemers, haken af omdat zij niet weten hoe eraan te beginnen of omdat zij opzien tegen de reeks startersformaliteiten en verplichtingen en niet weten tot wie zij zich hiervoor moeten wenden.

4 Voor al diegenen die meer willen weten over het opstarten van een eigen zaak, die stapsgewijs het proces van de voorbereiding en van het opstarten zelf willen ontdekken en die willen weten bij wie ze daarvoor moeten zijn, heeft de provincie deze wegwijzer uitgewerkt. Tevens wil de provincie erop wijzen dat zij er niet alleen voorstaan en dat er een aantal specialisten klaarstaan om hen te helpen en te begeleiden. Daarom ook wordt er in deze wegwijzer bijzondere aandacht besteed aan de verschillende startersdiensten. Het is evident dat een wegwijzer een dynamisch gegeven is en dat er regelmatig aanpassingen en wijzigingen nodig zijn. Wij willen dan ook iedereen oproepen om samen met ons te werken aan het vervolledigen en gebruiksvriendelijk maken van de wegwijzer. De bekommernis van de provincie is immers om een zo volledig en betrouwbaar mogelijke brochure te kunnen aanbieden aan onze potentiële startende ondernemers. Wij wensen hierbij de verschillende sociaal-economische instellingen die hebben meegewerkt aan het uitwerken van deze wegwijzer, van harte te danken voor hun medewerking aan dit initiatief. Wij danken hen tevens voor hun inzet en voor hun hulp om onze beginnende zelfstandige op de meest efficiënte wijze te begeleiden naar een succesvol opstarten. 4 Wij hopen dat steeds meer geïnteresseerden, via een goede voorbereiding en begeleiding, de weg mogen vinden naar een succesvol zelfstandige activiteit en dat deze wegwijzer hen hierbij als leidraad en steun kan dienen. Yvan Ottenbourgh, gedeputeerde

5 I nleiding U hebt interesse voor het starten met een eigen zaak? U bent enthousiast en wilt uw eigen ideeën realiseren, uw eigen werkritme bepalen, kortom: uw eigen baas zijn. Een eigen zaak opstarten is inderdaad een boeiende uitdaging. Het is echter ook een "ernstige zaak" die goed moet worden overwogen en nog beter moet worden voorbereid. Indien dit niet gebeurt riskeert u binnen de kortste tijd een ontgoocheling op te lopen en wordt u geconfronteerd met een financiële strop. Deze brochure kan u helpen bij het maken van uw definitieve keuze en bij het realiseren van uw plannen. Deze brochure wil u echter enkel maar de basisinformatie geven en is vooral bedoeld om u te wijzen bij wie u voor hulp en begeleiding terecht kunt. U mag immers niet vergeten dat u een beroep kunt doen op professionele begeleiding door verschillende instellingen, om u bij te staan bij het opstarten van uw zaak en voor het oplossen van al uw problemen. De basisbegeleiding is meestal kosteloos. Aarzel niet om contact op te nemen met de instellingen die in deze brochure worden opgesomd*. Zij zijn er om u te helpen en zij zijn de beste garantie voor een vlotte en zorgeloze opstart en voor het uitbouwen van een succesvolle onderneming. Deze instellingen zijn in het en cursief gedrukt. De voornaamste gegevens (adres, telefoon- en faxnummer en eventueel ook, voorzover ons bekend, het - en het internetadres) vindt u terug in de alfabetische lijst op het einde van deze doorverwijsbrochure (Zie bijlage IV). * Er wordt in de tekst verwezen naar al de betrokken openbare instellingen en naar de (niet-openbare) instellingen die een (regionale) zetel hebben in Vlaams-Brabant. Andere (niet-openbare) instellingen, die werden erkend door de "Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen" en die hun zetel hebben buiten de provincie, zijn eveneens terug te vinden in deze adressenlijst. Belangrijke opmerking: Deze brochure werd opgesteld op basis van de gegevens die bekend waren eind Het is de bedoeling dat deze brochure regelmatig wordt aangevuld en aangepast aan de meest recente ontwikkelingen. Ondanks alle aandacht die werd besteed aan de volledigheid en de betrouwbaarheid van de in deze brochure opgenomen informatie, is het mogelijk dat er gegevens ontbreken of verkeerd werden voorgesteld. Indien u terzake opmerkingen of suggesties hebt of indien u moeilijkheden ondervindt bij het raadplegen van deze wegwijzer, vragen wij om ons deze te willen signaleren. Op het einde van deze brochure (bijlage VII) vindt u hiervoor de nodige gegevens. 5

6 I nhoud 3 8 Woord vooraf Hoofdstuk 1. Het zelfonderzoek 18 Vergunningen / formaliteiten vennootschappen Welke zijn de startersformaliteiten? 8 Hoofdstuk 2. De voorbereiding Bewijs van basiskennis bedrijfsbeheer / beroepsbekwaamheid Het openen van een zichtrekening 9 10 U studeert nog. Is het mogelijk u nu reeds voor te bereiden? U bent afgestudeerd. Hoe komt u aan de nodige informatie? Specifieke verplichtingen voor vennootschappen. Inschrijving in het handels- of ambachtsregister Aanvragen van een btw-nummer Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds 11 Hoofdstuk 3. De planning Aansluiting bij een ziekenfonds Registratie en erkenning van aannemers van bouwwerken 6 11 Aan welke voorwaarden moet worden voldaan? 21 Hoofdstuk 5. De aanwerving van personeel Wat houdt het ondernemingsplan in? Welke gegevens moet het investeringsplan bevatten? Welke ondernemingsvorm wens ik? Welk soort boekhouding moet worden gevoerd? 21 Wat moet u doen bij de aanwerving van personeel? Inschrijving bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Het opstellen van een arbeidsreglement Aansluiting bij een compensatiekas voor kinderbijslag Aansluiting bij een vakantiefonds Hoofdstuk 4. De oprichting Over welke vergunningen moet ik eventueel beschikken? Inschrijving bij het pensioenfonds Verzekering tegen arbeidsongevallen Aansluiting bij een arbeidsgeneeskundige dienst Leurderskaart Medisch onderzoek Beroepskaart voor vreemdelingen Bouwvergunning Milieuvergunning Specifieke vergunningen Machtiging in het kader van de wet op de handelsvestigingen Dienst voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing Aanvragen van bijdragebons voor werknemers

7 23 23 Hoofdstuk 6. De steunmaatregelen Behoud van het recht op Vrijstelling van onroerende voorheffing Provinciale investeringssubsidie ten voordele van starters werkloosheidsuitkering Het opstellen van een opleidingsplan Adviesverlening door het VIZO Adviespremies voor kleine ondernemingen Ruimte voor startende ondernemers Provinciale subsidie voor de deelname aan starterssessies Peterschapsprojecten Leergroepen Regionale begeleidingscel ReBeC voor de KMO in de bedrijvencentra Vrijstelling van de belastingvermeerdering Vrijstelling van de vennootschaps Bijlage I. Gereglementeerde beroepen Bijlage II Activiteiten en hun specifieke belasting Investeringsaftrek Waarborgen van het Vlaams 36 vergunningen Bijlage III Vennootschapsvormen - voornaamste kenmerken Waarborgfonds Leningen van het Participatiefonds Individuele opleiding en begeleiding voor innovatieve starters Risicokapitaal Innovatiesteun Exportgerichte steun Steun bij het aanwerven van Bijlage IV Adressenlijst Bijlage V Erkende Interprofessionele Organisaties Bijlage VI Erkende Bureaus en Erkende Professionele Organisaties Bijlage VII Hebt u opmerkingen / suggesties 27 personeel Expansiesteun van de Vlaamse Gemeenschap

8 Alvorens de belangrijke stap naar het zelfstandig ondernemerschap te wagen, die niet alleen kan leiden naar succes maar spijtig genoeg ook naar een faillissement, is het van belang dat u eerlijk bent met uzelf en dat u onderzoekt of u wel beschikt over de nodige capaciteiten en welke uw werkelijke beweegredenen zijn om zelfstandig te worden. De eerste stap is dan ook het zelfonderzoek. 8 Hoofdstuk 1 Het zelfonderzoek Stel uzelf vragen zoals: - Waarom wil ik een eigen zaak oprichten? Ben ik geschikt om als zelfstandige actief te zijn, d.w.z.: Heb ik voldoende beroepskennis? Heb ik de nodige ondernemingszin? Ben ik bereid om eventueel opleiding en vorming te volgen? Ben ik bereid om hard te werken, desnoods op onregelmatige uren? Beschik ik over voldoende zelfdiscipline? Ben ik voldoende flexibel? Beschik ik over voldoende uithoudingsvermogen? Wees eerlijk met uzelf, bedrieg uzelf niet want een verkeerde inschatting van uw capaciteiten kan grote gevolgen hebben! Spreek ook eens over uw plannen met een vertrouwenspersoon uit uw omgeving die u kent en bereid is om een eerlijk antwoord te geven, zelfs al zou dit niet overeenkomen met uw wensen en ideeën. Hebt u goed nagedacht over uw plannen, hebt u deze vragen op een objectieve en eerlijke manier beantwoord en is het resultaat gunstig, dan kan worden overgegaan naar de volgende stap, namelijk de eigenlijke voorbereiding. Hoofdstuk 2 De voorbereiding U bent nu zover: u bent overtuigd dat u de nodige bekwaamheden en capaciteiten hebt en ook anderen, die u goed kennen, menen dat u kans hebt op slagen. Belangrijk is nu dat u informatie inwint over wat u moet doen. Hoe kan dat?

9 U studeert nog en wenst informatie in te winnen. Is het mogelijk zich nu reeds voor te bereiden? U kunt zich voorbereiden als volgt: 1. U vraagt aan uw verantwoordelijke leraar / lerares of aan de directie dat ze contact opnemen met de Kamer van Ambachten en Neringen Vlaams-Brabant / Brussel voor het geven van een informatiesessie in uw school over het zelfstandig ondernemerschap. Deze informatiesessies worden gegeven door specialisten die u zullen inlichten over de voornaamste verplichtingen en problemen waarmee een starter te maken krijgt. 2. Absoluut! Proficiat trouwens dat u nu reeds denkt aan een goede voorbereiding en begeleiding. U neemt deel aan een minionderneming in uw school. Dit geeft u de gelegenheid om "aan den lijve" te ondervinden hoe het er in een bedrijf in werkelijkheid aan toe gaat. U start immers, samen met uw vrienden en onder begeleiding van echte ondernemers, voor een jaartje een eigen onderneming / bedrijf op. U leert alle aspecten van het ondernemerschap kennen, van de oprichting tot het afsluiten van de boekhouding. Is er geen mini-onderneming in uw school? Geen nood: spreek er eens over samen met andere geïnteresseerde leerlingen en met de leraar / lerares of met de directie en neem contact op voor inlichtingen of een afspraak met: de Kamer voor Handel en Nijverheid van uw streek (arrondissement Halle- Vilvoorde of arrondissement Leuven). 3. U volgt een starterssessie die werd erkend door de provincie (zie blz. 11 onder punt 6). 4. U vraagt reeds informatie over ondernemingsopleidingen die u na de schooltijd kunt volgen (zie ook hierna onder punt 3). Neem hiervoor contact op met het VIZO, Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen of de Centra voor vorming van Zelfstandigen en KMO: het vormingscentrum CMO-Leuven of Havimo. 5. U vraagt reeds informatie over de mogelijkheden die geboden worden voor het verder uitdiepen van uw ervaring en kennis via het systeem van de stageovereenkomst (zie verder onder punt 1) en het systeem van de stagiair-zelfstandige (zie verder onder punt 2). Voor meer informatie over het systeem van de stageovereenkomst neemt u contact op met het VIZO, Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen of de Leersecretarissen van uw streek. Voor meer informatie over de stagiair-zelfstandige neemt u contact op met de Kamer van Ambachten en Neringen Vlaams-Brabant / Brussel of het VIZO. 6. U schaft zich de StartersCoach aan, uitgegeven door Unizo. Deze cd-rom en bijhorend handboek bevat algemene informatie, een persoonlijkheidstest en een praktische checklist. 9

10 10 U bent afgestudeerd en wenst te beginnen met uw eigen zaak. Hoe komt u aan de nodige informatie? 1. Door een stageovereenkomst te sluiten. Een stageovereenkomst combineert de ondernemersopleiding in een VIZO-vormingscentrum (CMO-Leuven, Havimo) met een effectieve praktijkervaring in een bedrijf. Met de stageovereenkomst kunnen leerlingen die met een leerovereenkomst reeds enige praktijkervaring hebben opgedaan, deze verder uitdiepen: hetzij bij hun oude patroon, hetzij bij een nieuwe, hetzij in hetzelfde vak, hetzij in een aanverwant vak. Het systeem is vergelijkbaar met de leerovereenkomst: enerzijds krijgt u van het VIZO een stevige theoretische bagage mee (beroepskennis en bedrijfsbeheer) en anderzijds doet u de nodige praktische vak- en bedrijfskennis op binnen een bedrijf waar u begeleid wordt door een opleider. De stageovereenkomst kan een periode van minimaal 6 maanden en maximaal 3 jaar beslaan (afhankelijk van de duur van de opleiding). Het is ook mogelijk om een deeltijdse stageovereenkomst te sluiten. Als cursist-stagiair ontvangt u, bij een voltijdse stageovereenkomst, een maandelijkse stagevergoeding op basis van het cursusjaar en de vooropleiding. Uw kinderbijslag kan in bepaalde omstandigheden behouden blijven. U betaalt wel zelf het inschrijvingsgeld en andere kosten die verbonden zijn aan het volgen van de theoretische lessen. Hebt u interesse? Neem dan contact op met het VIZO, Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen of de Leersecretarissen van uw streek. 2. Door als stagiair-zelfstandige reeds aan de slag te gaan. Wat houdt het project stagiair-zelfstandige in? Personen die minstens 18 jaar oud zijn en niet voldoen aan de door de wet opgelegde ondernemingsvaardigheden (bewijs van de basiskennis van bedrijfsbeheer - zie verder onder hoofdstuk 3: "De planning"), kunnen een stagecontract afsluiten met een stagemeester ( een zelfstandige die minstens 5 jaar actief is in de sector). Op basis van deze formule kan de stagiair-zelfstandige de vereiste ondernemersvaardigheden aanleren. Het programma bestaat enerzijds uit het aanleren van de praktische beroepskennis bij de stagemeester en anderzijds uit de verplichte theoretische opleiding. De stageduur bedraagt minimaal 12 maanden. De periode kan evenwel worden verlengd met 18 maanden, zodat de stageduur maximaal 30 maanden kan bedragen. De stagiair-zelfstandige heeft recht op een minimumvergoeding. Hij moet zich aansluiten bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen. Hij betaalt 2/3 van de verschuldigde bedragen, de stagemeester betaalt het overige derde. Hebt u interesse? Neem dan eens contact op met de Kamer van Ambachten en Neringen Vlaams-Brabant / Brussel of met het VIZO. 3. Door het volgen van een beroepsopleiding bij het vormingscentrum CMO-Leuven (Centrum voor vorming en opleiding van Zelfstandigen en KMO van Leuven) of bij Havimo (Centrum voor vorming en opleiding van Zelfstandigen en KMO van Halle-Vilvoorde). In Brussel kunt u terecht bij de vormingscentra Brucemo en Infobo. Een overzicht van de opleidingen die worden gegeven in de centra voor middenstandsopleiding kan ook worden geraadpleegd op internet via het KMO-loket van het VIZO. Om het opleidingsaanbod een toegevoegde waarde te geven wordt in het vormingscentrum CMO- Leuven gestart met een project "Afstandsleren" waarbij de cursisten, via de virtuele klas, de mogelijkheid krijgen om overleg te plegen met de lesgevers en mede-cursisten of om aanvullende lessen te volgen. 4. Door het volgen van een versnelde opleiding bedrijfsbeheer die u de mogelijkheid biedt het bewijs van kennis van bedrijfsbeheer te leveren voor het behalen van het getuigschrift bedrijfsbeheer. Voor meer informatie raden we u aan contact op te nemen met het VIZO of het vormingscentrum CMO-Leuven of Havimo (Centra voor vorming en opleiding van Zelfstandigen en KMO). 5. Door een individuele opleiding en begeleiding voor innovatieve starters te volgen. Dit project, "de nieuwe ondernemer" genaamd, richt zich tot innovatieve starters die wensen te beginnen met een nieuw product, een nieuwe dienstverlening of een nieuw winkelconcept (Zie hierna onder het hoofdstuk 6: "De steunmaatregelen"). Voor meer informatie over het project "De nieuwe ondernemer" kunt u terecht bij het VIZO of bij het vormingscentrum CMO-Leuven of Havimo (Centra voor vorming en opleiding van Zelfstandigen en KMO).

11 6. Door deel te nemen aan een starterssessie, erkend door de provincie en georganiseerd door verschillende instellingen (vormingscentrum CMO - Leuven - Centrum voor vorming en opleiding van Zelfstandigen en KMO, Kamer voor Handel en Nijverheid - arrondissement Leuven, Liberaal Verbond voor Zelfstandigen, UNIZO, Unie van Zelfstandige Ondernemers van Brussel- Halle-Vilvoorde of Leuven. In deze sessies (5 x 3 uur of meer, 's avonds) krijgt u de nodige basisinformatie voor het opstarten van uw zaak. Tevens hebt u recht op twee uur persoonlijke begeleiding (bespreking van uw plannen). De provincie geeft een belangrijke bijdrage (tot 80%) in de inschrijvingskosten van inwoners uit Vlaams-Brabant en die hun zaak vestigen in de provincie (zie ook verder onder het hoofdstuk 6: "De steunmaatregelen"). Aarzel niet om contact op te nemen met de Provincie Vlaams-Brabant - Dienst Economie en Middenstand om te weten welke starterssessies werden erkend en waar en wanneer zij plaatshebben. 7. Door contact op te nemen met het Bedrijvenloket van de GOM, Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant waar u met al uw vragen of problemen terecht kunt over het opstarten en de verdere uitbouw van uw zaak en waar men u verder begeleidt en / of doorverwijst naar een gespecialiseerde instelling. 8. Door uzelf voor te bereiden via de "StartersCoach" die te koop wordt aangeboden door Unizo. 9. Door informatie in te winnen bij de Startersdiensten die werden opgericht bij de verscheidene organisaties voor zelfstandigen en middenstand: het VIZO, Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen -, de Kamer voor Handel en Nijverheid van uw streek, het LVZ, Liberaal Verbond voor Zelfstandigen, de UNIZO, Unie van Zelfstandige ondernemers van uw streek. Eventueel kunt u ook nog terecht bij de startersdiensten van andere instellingen die hun zetel hebben buiten de provincie Vlaams-Brabant. (zie verder in de adressenlijst). Verschillende kredietinstellingen hebben eveneens een gespecialiseerde dienst waar de startende ondernemer terechtkan met zijn vragen. Ook de sociale secretariaten en verzekeringsfondsen bieden gespecialiseerde dienstverlening bij het opstarten van een eigen zaak (zie verder in de adressenlijst). 11 U hebt informatie ingewonnen of u volgt de starterssessies of de ondernemingsopleiding, dan kunt u nu beginnen met uw planning. Hoofdstuk 3 De planning Allereerst moet u nagaan of u voldoet aan de gestelde voorwaarden. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan? minstens 18 jaar oud zijn, bekwaam zijn om handel te drijven en over de burgerrechten beschikken i.v.m. de mogelijkheid om handel te drijven; iedere ondernemer, welke activiteit hij ook uitoefent, moet beschikken over een getuigschrift dat hij een basiskennis heeft van bedrijfsbeheer. Dit vestigingsgetuigschrift wordt uitgereikt door de Kamer van Ambachten en Neringen Vlaams- Brabant /Brussel. Deze basiskennis kan worden geleverd aan de hand van diploma's, praktijkervaring in een beheersfunctie (minstens 5 jaar tijdens de laatste 15 jaar), internationale bewijsmiddelen (buitenlandse diploma's dienen te worden vergezeld van een gelijkwaardigheidsverklaring te verkrijgen bij het

12 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Departement Onderwijs), een stagegetuigschrift in het kader van het project van stagiair-zelfstandige. Het bewijs dat u deze basiskennis bedrijfsbeheer hebt, kan worden geleverd door uzelf als ondernemingshoofd, door uw echtgeno(o)t(e), uw partner met wie u al 3 jaar samenwoont en door degene die het dagelijks bestuur daadwerkelijk uitoefent. We raden u aan om inlichtingen in te winnen bij de Kamer van Ambachten en Neringen Vlaams- Brabant / Brussel; beginnende zelfstandigen die een gereglementeerd beroep willen uitoefenen, moeten bovendien het bewijs leveren van gepaste "beroepskennis". Momenteel bestaan er 42 gereglementeerde beroepen (zie bijlage I), ondergebracht in 5 clusters, nl. Bouw, Voeding, Technische beroepen, Personenverzorging en andere. Indien u één van de gereglementeerde beroepen wenst uit te oefenen dient u, voor verdere informatie betreffende het bewijs van beroepskennis, contact op te nemen met de Kamer van Ambachten en Neringen Vlaams- Brabant / Brussel; voor de uitoefening van sommige activiteiten zijn specifieke vergunningen, erkenningen of vermeldingen vereist. We raden u aan om in dit geval contact op te nemen met de instelling die de vergunning of de erkenning dient uit te reiken. (Zie in dit verband hierna het hoofdstuk 4: "De oprichting - specifieke vergunningen" en de bijlage II). U voldoet aan de gestelde voorwaarden en hebt de nodige vergunningen gekregen of u komt in aanmerking om deze te krijgen, dan kunt u nu beginnen met het opmaken van een ondernemingsplan. 12 Wat houdt het ondernemingsplan in? Het opstellen van een ondernemingsplan veronderstelt dat u concreet gaat nadenken over het uitwerken van uw plannen. Hoe gaat u het in de praktijk aanpakken? Hoe gaat u uzelf profileren en hoe gaat uw bedrijf eruitzien? Bij het uittekenen van het ondernemingsplan moet op een objectieve en gedetailleerde manier een antwoord worden gegeven op de volgende vragen: Welk product wil ik produceren of verkopen, welke diensten wil ik aanbieden? Welk doelpubliek wil ik bereiken? Waar wil of kan ik mij vestigen (industrieterrein, handelscentrum...)? Dit moet natuurlijk gebeuren op basis van de klanten die u beoogt (komen de klanten naar u toe of gaat u naar de klanten - bied ik allergewoonste producten aan, gespecialiseerde of hooggespecialiseerde). Voor meer informatie over de beschikbare bedrijventerreinen en bedrijfsgebouwen kunt u contact opnemen met de GOM Vlaams-Brabant, de Kamers voor Handel en Nijverheid van uw streek, de Intercommunales Haviland (Halle-Vilvoorde) of Interleuven (Leuven). Bij het VIZO kunt u terecht voor een vestigingsonderzoek. Ga ik mij vestigen in een bedrijvencentrum in de buurt? (een bedrijvencentrum biedt u de nodige accommodatie

13 en begeleiding tijdens de eerste jaren van uw opstartperiode). Voor meer informatie over deze centra kunt u terecht bij de verschillende Bedrijvencentra zelf (zie in dit verband ook het hoofdstuk 6 over "De Steunmaatregelen"). Hoe zit het met de concurrentie? Wie zijn ze? Hoe werken ze? Wat is het profiel van hun zaak? Welk is hun doelgroep? Wat is hun sterkte en hun zwakte? Hoe kan ik mij profileren? Hoe bepaal ik mijn prijzen naar gelang van de concurrentie? Wat is mijn streefdoel i.v.m. de omzet, het inkomen (welk prijsbeleid zal ik voeren: neem ik hoge winstmarges of lage)? Hoe wil ik alles organiseren? Wil ik samenwerken? Met wie wil ik samenwerken (personeel, vennootschap, collega's-zelfstandigen)? Voor statistieken en cijfergegevens ter ondersteuning van uw planning, kunt u terecht bij: het NIS, Nationaal Instituut voor de Statistiek voor statistieken over bevolking, financieel, handel, gerechtelijk, btw, besteding van het nationaal product, weekberichten); het BBM, Bureau Bedrijfsadvies en Marketing voor een professionele haalbaarheidsstudie gekoppeld aan alle vormen van marktonderzoek; het CTB, Centrum voor Toegepast Bedrijfsadvies voor financieel advies, het opstellen van een ondernemingsplan, imago-onderzoek en haalbaarheidsstudies; de CRB, Centrale Raad voor het Bedrijfsleven voor informatie over de economische ontwikkeling in de distributiesector; het BCD, Belgisch Comité voor de Distributie voor informatie met betrekking tot supermarkten en filiaalbedrijven; het Informatiebureau voor Toerisme voor toeristische informatie; en bij Beroepsfederaties (professionele organisaties) en de Erkende Interprofessionele Organisaties. Voor het uitwerken en bespreken van uw ondernemingsplan raden we u ook aan om eens contact op te nemen met het Bedrijvenloket van de GOM Vlaams-Brabant of met de Startersdienst van de verschillende instellingen (de Kamer voor Handel en Nijverheid, het LVZ, Liberaal Verbond voor Zelfstandigen, de UNIZO, Unie van Zelfstandige Ondernemers, het VIZO, het vormingscentrum CMO-Leuven of Havimo, centra voor vorming en opleiding van Zelfstandigen en KMO). Het opstellen van een ondernemingsplan maakt deel uit van de ondernemingsopleiding in de VIZO-centra CMO-Leuven en Havimo. Eventueel kunt u ook terecht bij de instellingen die hun zetel hebben buiten de provincie (zie verder in de adressenlijst). En bij de gespecialiseerde diensten van de kredietinstellingen, de sociale secretariaten en de verzekeringsfondsen. De "StartersCoach", uitgegeven door Unizo, leert u eveneens hoe u zelf een ondernemingsplan kunt opmaken. Voor uitgebreid en deskundig advies in verband met de haalbaarheid en de uitvoerbaarheid van het ondernemingsplan, het financieel-, boekhoudkundig-, commercieel- en industrieel beleid, de organisatie en management kunt u terecht bij de dienst bedrijfsadvies van het VIZO en bij de externe adviseurs erkend door het VIZO. Er wordt hiervoor ook een belangrijke adviespremie ter beschikking gesteld. Voor meer inlichtingen terzake kunt u contact opnemen met het VIZO of met het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid-Kleine Ondernemingen-; (Zie ook hierna onder het hoofdstuk 6: "De steunmaatregelen"). 13

14 U weet nu hoe uw zaak er zal uitzien en hoe u het in de praktijk zult aanpakken. Hebt u er ook al aan gedacht hoe u dit allemaal gaat financieren? Bij de planning van een zaak is het opstellen van een investeringsplan absoluut noodzakelijk. De bank zal trouwens naar uw investeringsplan vragen. De vennootschappen dienen eveneens bij de oprichting een investeringsplan voor te leggen. Het opmaken van een dergelijk plan veronderstelt dat u vooruitziet, nuchter redeneert en inschat. U maakt het best een investeringsplan op voor een periode van 2 à 3 jaar. Welke gegevens moet het investeringsplan bevatten? 14 de kosten de typische starterskosten zoals: de inrichtingsen uitrustingskosten, registratiekosten, inschrijvingskosten, eventuele oprichtingskosten voor de vennootschap, huurwaarborg, aankoop beroepsmateriaal, kantoormateriaal, eventuele overnamekosten, publiciteit,... de vaste kosten zoals huur, energiekosten, telefoon, aanvulling van de stock, aflossing van de leningen, loonkosten met inbegrip van de eigen inkomsten, bijdrage sociale zekerheid, onderhoud en herstellingen, verzekeringen, autokosten, publiciteit,... de variabele kosten, bv. hogere omzet die hogere productiekosten veroorzaakt, belastingen, onvoorziene uitgaven, overbruggingskapitaal,... de opbrengsten Deze worden gebaseerd op ramingen. Maak verschillende berekeningen aan de hand van elementen als: schatting van de omzet; berekening van de winst die met uw product of diensten kan worden gerealiseerd (ramen van de winst = omzet excl. btw min de kostprijs van de goederen of diensten). Aan de hand van deze gegevens kan een resultaatsprognose worden gemaakt. Dit is de berekening van de financiële haalbaarheid van uw plan. de financieringsbehoefte Beschikt u over voldoende eigen middelen? welk deel van uw spaargeld wenst u te investeren? welk bedrag moet u lenen? mogelijke financieringsvormen Ga na welke mogelijke financieringsvormen mogelijk zijn en voor welke financieringsbehoefte ze het best kunnen worden gebruikt, bv. kortlopende behoeften dekken met kortlopende kredieten, langlopende behoeften financieren met lange termijnkredieten. Vergeet niet dat de banken steeds een passende waarborg zullen vragen voor het dekken van uw kredietbehoeften. Mogelijke kredietvormen zijn: beroepskredieten, gemengde kredieten, hypothecaire leningen, kaskredieten, kredieten in rekening-courant, persoonlijke kredieten, leasing, leaseback, de achtergestelde leningen van het Participatiefonds (zie eveneens onder het hoofdstuk 6 "De steunmaatregelen"). Voor meer informatie in verband met de mogelijke financiering van uw plannen verwijzen we naar de kredietinstellingen in uw buurt. Bij de GOM Vlaams-Brabant kunt u terecht voor een begeleiding bij het opstellen van uw financieringsplan en voor advies inzake diverse financieringsvormen. Technologie-starters worden begeleid naar risicokapitaalverschaffers. subsidies de eventuele subsidies waar u meent recht op te hebben (zie verder onder het hoofdstuk 6: "De steunmaatregelen") het opstellen van uw investeringsplan Bij het opstellen van een plan voor de financiering van uw bedrijf moet u onderzoeken hoe u een gezond evenwicht kunt bereiken tussen uw investeringen en uw financiering. Verschillende deelaspecten komen daarbij aan bod zoals: het opmaken van een omzet- en variabele-kostenanalyse, van een financieringsplan, van een break-evenanalyse met een vaste-kostenplan en het bepalen van uw contributiemarge, van een liquiditeitsplan. Laat u hiervoor bijstaan door gespecialiseerde deinsten zoals de Startersdiensten of uw boekhouder. Ook de "StartersCoach" uitgegeven door Unizo kan u hierbij helpen.

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE 2 Augustus 2003 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2008 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1. Als u wil slagen bereken de haalbaarheid 4 1.2. Doe de proef: het Startkompas

Nadere informatie

Zich vestigen als zelfstandige

Zich vestigen als zelfstandige Zich vestigen als zelfstandige Algemene Startvoorwaarden... 4 Meerderjarigheid... 4 Toestemming echtgenoot... 4 Gefailleerden...4 Burgerrechten... 5 Handelsbekwaamheid... 5 Algemene Startformaliteiten...

Nadere informatie

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer?

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? SOCIAL ADMIN Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? Het erkend ondernemingsloket van Securex ZELFSTANDIGE Inhoudsopgave 1. Checklist oprichting eenmanszaak en vennootschap 6 2. Administratieve formaliteiten

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken. Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert. informeert - adviseert - stimuleert

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken. Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken informeert - adviseert - stimuleert

Nadere informatie

Vlaanderen is ondernemen. Mijn eigen zaak. Starten met kennis van zaken AGENTSCHAP ONDERNEMEN. AGENTSCHAPONDERNEMEN.be

Vlaanderen is ondernemen. Mijn eigen zaak. Starten met kennis van zaken AGENTSCHAP ONDERNEMEN. AGENTSCHAPONDERNEMEN.be Vlaanderen is ondernemen Mijn eigen zaak Starten met kennis van zaken AGENTSCHAP ONDERNEMEN AGENTSCHAPONDERNEMEN.be Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1.

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2011 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

IK WIL VOOR EIGEN REKENING WERKEN

IK WIL VOOR EIGEN REKENING WERKEN IK WIL VOOR EIGEN REKENING WERKEN gids voor beginnende zelfstandigen STAD AALST 1 Ik wil voor eigen rekening werken Dienst Economie en landbouw Kasteel Terlinden Square Jacques Geerinckx 2 9300 Aalst tel.

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER Syllabus ter voorbereiding op het examen bij de Centrale Examencommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Brussel Economie en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids Consultant p. 1 Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau INHOUD U gaat

Nadere informatie

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen.

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Praktische handleiding voor de startende zelfstandige Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Ik lag nachtenlang wakker voor ik besliste om mijn eigen bloemenwinkel te starten. De medewerker van Xerius stelde

Nadere informatie

DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN. In samenwerking met

DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN. In samenwerking met DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN In samenwerking met KBC-Employee Benefits Soms wou u dat u met KBC over het motiveren van uw medewerkers had gepraat. DE GROTE OVERNAMEGIDS

Nadere informatie

Starten als landbouwer of tuinder

Starten als landbouwer of tuinder Starten als landbouwer of tuinder Starten als landbouwer of tuinder Goed begonnen, half gewonnen. KBC heeft het voor de land- en tuinbouw, al jaren. En dat blijft zo. Daarom hebben we een tachtigtal specialisten

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER 5 INSCHRIJVING BIJ DE

Nadere informatie

Is het voor een hotelier beter te kiezen voor een eenmanszaak of biedt de vennootschapsvorm beter mogelijkheden?

Is het voor een hotelier beter te kiezen voor een eenmanszaak of biedt de vennootschapsvorm beter mogelijkheden? Handleiding voor de startende hotelier in West-Vlaanderen bladzijde 52 3 Algemene wetgeving In dit gedeelte worden de verschillende aspecten besproken waarmee een hotelier te maken krijgt bij de opstartprocedure.

Nadere informatie

STARTERBROCHURE HORECA EDITIE 2014. Van A tot Z naar je eigen horecazaak

STARTERBROCHURE HORECA EDITIE 2014. Van A tot Z naar je eigen horecazaak STARTERBROCHURE HORECA EDITIE 2014 Van A tot Z naar je eigen horecazaak Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Vooraleer van start te gaan... 4 3 Algemene startersformaliteiten... 5 3.1 Een zichtrekening openen...

Nadere informatie

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING 2 Voorwoord: Hoevezuivel: booming business? Hoeve- en zuivelproducten : twee begrippen die aanspreken. Daarom is

Nadere informatie

Wouter Devloo Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434 www.boekhouder.be

Wouter Devloo Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434 www.boekhouder.be VAN START GAAN ALS ZELFSTANDIGE : virtuele startersgids Je wil eigen zaak starten. Je hebt een idee uitgewerkt, gepraat met andere ondernemers en overlegd met familieleden. Je bent gemotiveerd, vastbesloten

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 1 DEFINITIE VAN EEN ZELFSTANDIGE... 6 2 ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF IN BIJBEROEP 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling

Nadere informatie

Startersgids. Partner voor bedrijvige mensen

Startersgids. Partner voor bedrijvige mensen Startersgids SBB Partner voor bedrijvige mensen Startersgids ALGEMEEN Starten als zelfstandige p. 1 Startersgids ALGEMEEN INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START? 4 VOLDOET U AAN DE STARTVOORWAARDEN?

Nadere informatie

versie juli 13 Dé ondernemingsplanwedstrijd voor secundair onderwijs HANDLEIDING: stel je ondernemersplan op in 10 stappen

versie juli 13 Dé ondernemingsplanwedstrijd voor secundair onderwijs HANDLEIDING: stel je ondernemersplan op in 10 stappen versie juli 13 2014 PLANKGAS Dé ondernemingsplanwedstrijd voor secundair onderwijs HANDLEIDING: stel je ondernemersplan op in 10 stappen 1 HANDLEIDING Heb je een goed startersidee? Oké! Dan wordt het nu

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Homologatie diploma tandarts

Homologatie diploma tandarts Homologatie diploma tandarts De uitoefening van het beroep en het dragen van de beroepstitel zijn beschermd. Om in België het beroep van tandarts te beoefenen, moet men houder zijn van het diploma van

Nadere informatie

kmo maart 2009 Internationaal ondernemen Als Vlaanderen en België te klein worden Starters vertellen Het verhaal van twee succesvolle

kmo maart 2009 Internationaal ondernemen Als Vlaanderen en België te klein worden Starters vertellen Het verhaal van twee succesvolle Starters vertellen Het verhaal van twee succesvolle ondernemers een krant geproduceerd door mediaplanet Internationaal ondernemen Als Vlaanderen en België te klein worden maart 2009 kmo special starters

Nadere informatie

1. Ideeën beschermen 7

1. Ideeën beschermen 7 Startersgids DECEMBER 2010 Inhoud 1. Ideeën beschermen 7 1. De verschillende vormen van intellectuele eigendom 8 1.1. De auteursrechten 8 1.2. Uitvindingsoctrooien 9 1.3. Gedeponeerde handelsmerken 10

Nadere informatie

Startersgids HORECA. Startersgids Horeca p. 1

Startersgids HORECA. Startersgids Horeca p. 1 Startersgids HORECA Startersgids Horeca p. 1 Startersgids HORECA INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 DE VESTIGINGSWET 5 HOE INSCHRIJVEN? 5 ACTIVITEITEN DIE ONDER DE VESTIGINGSWET VALLEN 5 VRIJGESTELDE

Nadere informatie

STARTERSGIDS FLANDERS FASHION INSTITUTE

STARTERSGIDS FLANDERS FASHION INSTITUTE STARTERSGIDS FLANDERS FASHION INSTITUTE UPDATE MEI 2013 INHOUD INLEIDING 2 5_ONDERNEMINGSPLAN 20 DEEL 1: SOLLICITEREN EN STAGES 3 1_JOBS 4 Job zoeken 4 Salaris 6 Contracten 6 Vakbonden 7 2_STAGES 8 Stages

Nadere informatie