1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS HUMAN RESOURCE MANAGEMENT MIDDELEN TOEKOMSTPARAGRAAF 38

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013

2 Inhoud VOORWOORD 3 1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS HUMAN RESOURCE MANAGEMENT MIDDELEN TOEKOMSTPARAGRAAF VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT BEKNOPT VERSLAG PRESTATIEBOX

3 Voorwoord Het bestuur van de stichting KPO Roosendaal biedt u hierbij het bestuursverslag aan over het jaar Het verslag geeft conform de daarvoor geldende richtlijnen inzicht in de samenstelling en de activiteiten van de stichting. Het verslag geeft ook informatie over het gevoerde beleid, behaalde resultaten en belangrijk geachte toekomstige ontwikkelingen. Het bestuur van stichting KPO Roosendaal hecht er waarde aan om door het opstellen van een dergelijk verslag verantwoording af te leggen aan alle rechtstreeks betrokkenen. Jaarlijks publiceert de stichting ook een jaaroverzicht dat uitvoerig ingaat op allerlei ontwikkelingen en resultaten en wat door vormgeving en taal zeer toegankelijk is voor allerlei lezersgroepen. Het College van Bestuur De heer J.M.P.C. Verdaasdonk, voorzitter (vanaf 1 april 2014) Drs. ing. C.G.A.M. Mens, lid Roosendaal, 19 mei

4 ORGANISATIESTRUCTUUR GEDURENDE HET VERSLAGJAAR 1 Raad van Toezicht Organisatie, Beleid & Strategie GMR Oudersenaat Directeurenberaad College van Bestuur Scholen Directeuren Stafbureau MR OV NAAM EN NUMMER BEVOEGD GEZAG Bevoegd gezag: Stichting Katholiek Primair Onderwijs te Roosendaal Bestuursnummer: JURIDISCHE STRUCTUUR GEDURENDE HET VERSLAGJAAR De stichting is opgericht op 5 mei De stichting is ingeschreven in de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor West Brabant te Breda onder dossiernummer Bestuurlijk model en Governance Vanaf 1 januari 2009 wordt de stichting vertegenwoordigd door een College van Bestuur, onder toezicht van een Raad van Toezicht. Het College van Bestuur bestond in 2013 uit de heer drs. A.J.W.H. Stadhouders (voorzitter) en de heer drs. ing. C.G.A.M. Mens. Per 1 april 2014 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden, waarbij de heer Stadhouders is teruggetreden als voorzitter en de heer Verdaasdonk als voorzitter van het College van Bestuur is benoemd. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de stichting, dit houdt onder meer in dat zij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid. De taken en verantwoordelijkheden van het College van Bestuur zijn vastgelegd in een reglement. 4

5 De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het College van Bestuur en zijn beleid, in het bijzonder de realisatie van de doelstelling van de stichting. De Raad van Toezicht toetst hierbij of het College van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt voor het belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een belangrijke adviesfunctie richting het College van Bestuur. De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn verder uitgewerkt in het reglement op de Raad van Toezicht. Het verslag van de Raad van Toezicht is afzonderlijk opgenomen in hoofdstuk 6 van dit bestuursverslag. Hiernaar wordt verwezen. CODE GOED BESTUUR Binnen de Stichting Katholiek Primair Onderwijs Roosendaal (verder: KPO Roosendaal) wordt de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs gehanteerd, welke op 22 januari 2010 is uitgebracht door de PO-Raad. In deze code komen de volgende zaken aan de orde: Verplichte scheiding bestuur en toezicht, waarbij drie varianten worden gegeven om hieraan invulling te geven; De verantwoordelijkheden en opdracht van het bevoegd gezag; De inrichting van de organisatie en het beleid gericht op het ontwikkelen en onderhouden van deskundigheid van personeel; Interne verantwoording en horizontale dialoog; Externe verantwoording in het jaarverslag; Taken en verantwoordelijkheden schoolbestuur; Taken en verantwoordelijkheden intern toezichtorgaan. Ook geldt dat de missie, visie en kernwaarden van de stichting in voldoende mate aansluiten bij de in de code geformuleerde verantwoordelijkheden van het bevoegd gezag ten aanzien van het verzorgen van de vorming en opleiding van kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar alsmede het geven van kwalitatief goed onderwijs. Het College van Bestuur heeft in 2010 een vierjarig Strategisch Beleidsplan opgesteld waarin de missie en visie van de stichting worden vertaald in programma s en projecten, welke vervolgens worden uitgewerkt en geconcretiseerd in jaarlijkse planningen. Diverse programmamanagers en projectleiders zijn verantwoordelijk voor doelmatige en efficiënte uitvoering van de projecten en programma s binnen het daarvoor beschikbaar gestelde budget (tijd en geld). In 2014 zal vorm en inhoud worden gegeven aan het nieuwe Strategisch Beleidsplan voor de beleidsperiode In de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs is opgenomen dat het schoolbestuur en het intern toezichtorgaan regelmatig de realisatie van het strategisch beleid en de geformuleerde doelen binnen een vaste cyclus voor planning & controle dienen te evalueren. Hieraan is binnen de stichting vormgegeven door een kwaliteitsmanager aan te stellen met als belangrijke taak het evalueren, bewaken en waar nodig tijdig bijsturen van de uitvoering van de strategische projecten en programma s. Deze kwaliteitsmanager dient periodiek verantwoording af te leggen over zijn taken richting het College van Bestuur, welke op haar beurt verslag doet richting de Raad van Toezicht. Binnen de stichting wordt voldoende aandacht besteed aan en is voldoende ruimte aanwezig voor interne verantwoording en de horizontale dialoog. Het jaarverslag wordt tijdens formele overlegmomenten besproken met de Raad van Toezicht, de GMR, de Oudersenaat en de interne organisatie. Daarnaast wordt het jaarverslag gepubliceerd op de website en is daardoor voor eenieder toegankelijk. Bij de reorganisatie heeft de stichting de code nageleefd als het gaat om de scheiding en inrichting van de bestuur- en toezichtfunctie alsmede het bepalen en vastleggen van de taken en verantwoordelijkheden van zowel het College van Bestuur als de Raad van Toezicht. 5

6 OVERIGE ORGANEN Directeurenberaad Het directeurenberaad vormt het managementoverleg van KPO Roosendaal. Alle integraal verantwoordelijke schooldirecteuren maken er deel van uit. De samenstelling kan worden aangepast als daar reden toe is. Een lid van het College van Bestuur is voorzitter van het directeurenberaad. Het beraad vervult een belangrijke functie bij de ontwikkeling en vormgeving van het beleid van de stichting. Er kunnen ontwikkelingen gesignaleerd worden, initiatieven genomen worden, er kan beleidsvoorbereiding plaatsvinden, voorstellen worden verkend en besproken en draagvlak wordt verkend of gecreëerd. Het gaat in beginsel om stichtingsbeleid, dat school overstijgend is. Onderwerpen die op één van de scholen aan de orde zijn en impact kunnen hebben op één of meer andere scholen, komen in het directeurenberaad op de agenda. De onderwerpen kunnen alle beleidsterreinen raken en zowel op strategisch en tactisch als op operationeel niveau betrekking hebben. Uitspraken van het directeurenberaad over beleid, hebben in de regel de status van een advies aan het College van Bestuur. Het College besluit vervolgens wat ze daarmee doet. Een breed draagvlak is wenselijk, instemming van eenieder is echter geen voorwaarde voor een besluit van het College van Bestuur. Als het directeurenberaad besluiten neemt, bijvoorbeeld over het regelen van werkzaamheden, is consensus eveneens na te streven, maar het College van Bestuur hakt de knoop door als deze niet te bereiken blijkt. De oudersenaat richt zich met name op buitenschoolse activiteiten, kwaliteit en identiteit. De werkzaamheden van de oudersenaat zijn vastgelegd in een reglement. GMR De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg op de scholen. Zij behandelt uitsluitend aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor de aangesloten scholen. De raad heeft instemming- en/of adviesrecht over bovenschoolse aangelegenheden. Een en ander is vastgelegd in het reglement op de GMR. Het bevoegd gezag dient de raad daarvoor de benodigde informatie te verschaffen. De raad zelf denkt proactief mee en doet voorstellen; het zogenaamde initiatiefrecht. De GMR bestaat uit 21 leden, waarbij elke medezeggenschapsraad van een school een lid afvaardigt. De GMR zelf zorgt voor een evenredige verdeling tussen personeelen oudergeleding. MR-en De medezeggenschapsraad van elke school geeft instemming en/of advies op schoolse aangelegenheden. Dit instemming- en adviesrecht is vastgelegd in het reglement op de MR. Ouderraad/oudervereniging De scholen kennen een ouderraad/oudervereniging. Een dergelijke raad/vereniging ondersteunt de school door het organiseren van activiteiten en het adviseren in aangelegenheden die de kinderen en de ouders van de school betreffen. Oudersenaat De oudersenaat is een zelfstandig beleidsadviserend orgaan van KPO Roosendaal. Ze fungeert als denktank voor het bestuur en richt zich op school overstijgende activiteiten. De oudersenaat denkt het liefst mee, wanneer beleidsplannen pas in ontwikkeling zijn genomen. De mening van de ouders kan dan in de planvorming worden meegenomen. De oudersenaat bestaat uit 9 tot 12 leden, zijnde ouders en/of verzorgers van leerlingen van de scholen van KPO Roosendaal. De oudersenaat zorgt voor een evenwichtige verdeling van zijn leden over het werkgebied van de stichting. 6

7 KERNACTIVITEITEN De stichting heeft, zonder winstoogmerk, ten doel de bevordering van het katholiek primair onderwijs en het katholiek speciaal onderwijs in Roosendaal en omgeving. KPO Roosendaal tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door: Het oprichten, overnemen en beheren van één of meer katholieke scholen. Aandacht te besteden aan de levensbeschouwing van de leerlingen in overeenstemming met wat op dat gebied in het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs is bepaald; Aan te geven in het schoolplan van de school op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan de levensbeschouwelijke identiteit van de onder haar bestuur staande scholen; Mee te werken aan de vorming van regionaal en landelijk onderwijsbeleid, vooral door het samenwerken met instellingen die een gelijk of gelijksoortig doel nastreven; Het benutten van alle andere wettige middelen die ter bereiking van het doel van de stichting nuttig kunnen zijn. WERKGEBIED EN LOCATIES Onder het bevoegd gezag ressorteren 19 scholen voor regulier basisonderwijs, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs (zml) cluster 3. Overzicht scholen Brinnr. Naam school Soort onderwijs Leerlingaantal UM Berkenveld Regulier basis KD St. Theresia Regulier basis 50 06WJ Heilig Hart Regulier basis 72 08PB De Stappen Regulier basis CK De Sponder Speciaal basis LO De Kameleon Speciaal ZJ O.L.V. van Fatima Regulier basis ZZ Joseph Regulier basis AM De Cortendijck Regulier basis 86 17BH De Blokwei Regulier basis BY Het Talent Regulier basis CI Vondel Regulier basis CT De Watermolen Regulier basis 85 17DW Jeroen Bosch Regulier basis EF De Vlindertuin Regulier basis EP De Linde Regulier basis EZ De Saffier Regulier basis FJ De Klaverweide Regulier basis FR De Appel Regulier basis OZ De Heiberg Regulier basis CM Lavoor (incl. Leonardo) Regulier basis 551 TOTAAL

8 Vijf scholen zijn gelegen in de kerkdorpen die behoren tot de gemeente Roosendaal, te weten: 1. Berkenveld te Heerle 2. St. Theresia te Moerstraten 3. Heilig Hart te Wouwse Plantage 4. De Stappen te Wouw 5. De Linde te Nispen De 21 scholen hebben qua omvang en samenstelling zeer uiteenlopende leerlingpopulaties: van 2% gewichtenleerlingen tot 47%, en van 50 leerlingen tot 551. Het geven van goed kwalitatief onderwijs vanuit de katholieke levensbeschouwing wordt op de onderscheiden scholen daarom ook zeer divers ingevuld. Uitgaande van de subsidiariteit zijn de scholen binnen de bestuurlijke kaders autonoom verantwoordelijk. Bij het waarmaken van zijn missie formuleert het bestuur zijn kerntaken als volgt: Het formuleren van een visie waarmee wordt bijgedragen aan de vormgeving van de toekomst. Het faciliteren van de scholen, zodat die zich kunnen richten op het realiseren van goed onderwijs aan de kinderen waarbij het gaat om de optimale ontwikkeling van het individuele kind in de volle breedte van het mens zijn. Bij deze facilitaire taak wordt ondermeer gedacht aan het realiseren van een goede toerusting van de scholen (gebouwen, inrichting, leermiddelen). Ook het selecteren op en bevorderen van een hoge deskundigheid van leerkrachten en management van de scholen hoort hierbij. Het nemen van de integrale eindverantwoordelijkheid. Bestuur als Onderwijsaanbieder DE MISSIE KPO Roosendaal is een stichting die als koepel fungeert voor 21 scholen voor katholiek primair onderwijs in Roosendaal en omstreken. Onze missie is: KPO Roosendaal geeft kennis mee en ontwikkelt vaardigheden bij de aan ons toevertrouwde kinderen samen met ouders/verzorgers. Door betrokken onderwijs in een veilig klimaat, met respect voor kinderen, voor de natuur en voor de totale schepping, ontwikkelen kinderen hun talenten. Met andere woorden: Wij zien het als onze taak om kennis mee te geven aan en het ontwikkelen van vaardigheden bij de aan ons toevertrouwde kinderen. Vanuit een eigentijdse invulling van het katholieke geloof scheppen wij daarvoor op al onze scholen een pedagogisch klimaat dat gekenmerkt wordt door gevoelens van veiligheid en geborgenheid. Van daaruit willen wij samen met ouders/verzorgers de talenten van kinderen verder ontwikkelen en ze leren te benutten. Binnen missie/visie en ambitie autonome school Binnen missie/visie en ambitie autonome school Horizontale verantwoording naar ouders/verzorgers als structureel onderdeel van de bijdrage aan: leren van kinderen school- en kwaliteitsontwikkeling Binnen missie/visie en ambitie autonome school 8

9 KERNWAARDEN KPO Roosendaal streeft naar betrokken onderwijs met respect voor kinderen, voor de natuur en voor de totale schepping. De organisatie wil dicht bij de mensen in de wijken en dorpen staan. Maar ook intern, binnen de organisatie is oog voor de inbreng en de mogelijkheden van ieder individu, zodat iedereen actief en met plezier kan werken aan zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling. De kernwaarden Spiritualiteit, Solidariteit en Subsidiariteit zijn als een grondhouding van de KPO-persoonlijkheid of -identiteit. Bij alles wat we doen zijn de S en het onderliggende het vertrekpunt. Spiritualiteit staat hierbij voor zingeving en bestemming. Solidariteit gaat over hoe we het maximale uit onszelf en de ander halen, met elkaar. En Subsidiariteit gaat over de mate van autonomie; organiseer en doe de zaken op het niveau waar het kan en waar het moet. Wat beloven wij? KPO: ontwikkeling voor jou! De belofte van KPO Roosendaal is in één zin gevat en heeft betrekking op de kennis- en vaardigheidsontwikkeling van de Kinderen, de Professionals en de Organisatie. KERNKWALITEITEN KPO Roosendaal is een ondernemende onderwijsorganisatie met het begrip innovatie hoog in het vaandel. KPO Roosendaal werkt niet alleen op basis van de dagelijkse schoolgang, maar wil ook op basis van projecten nieuwe concepten ontwikkelen. Op het gebied van onderwijsinnovatie wordt ook nadrukkelijk de samenwerking gezocht. Samenwerking intern in de eigen organisatie als ook extern met diverse partners. De ambities van KPO Roosendaal reiken ver en het streven is om voorop te lopen en het beste onderwijs te bieden. In dit streven is opbrengstgerichtheid gemaakt tot speerpunt van beleid. Er is altijd ruimte voor verbetering van het onderwijs en het verbeteren van de opbrengstgerichtheid, waarbij het vooral gaat om het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties. VISIE Met de missie als fundament en met oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen op landelijk en lokaal niveau komt KPO Roosendaal tot de volgende (globale) visie op de organisatie van het onderwijs voor de jaren : Het individuele kind staat centraal, met aandacht voor individuele kansen en beperkingen. Ieder kind is uniek. KPO Roosendaal heeft een sociale aard en een open houding met steeds meer oog voor diversiteit en het verbinden op basis van verschillen. Dat geldt zowel voor de toewijding aan de kinderen als voor het versterken van de relaties tussen KPO Roosendaal en de organisaties in haar omgeving. KPO Roosendaal wil de komende jaren een aantal ontwikkelingen in gang zetten. Daarbij wordt op de eerste plaats gedacht aan nieuwe initiatieven op het terrein van passend onderwijs en dagarrangementen. Deze initiatieven zijn vaak wijkoverstijgend en vragen daarom om de ontwikkeling van een nieuwe mentaliteit die mensen verbindt die elkaar niet vanuit een wijk of een buurt kennen maar overal vandaan kunnen komen. KPO Roosendaal wil vooral een ondernemend verband van scholen zijn en niet alleen op basis van de dagelijkse schoolgang maar ook op basis van projecten en programma s nieuwe concepten ontwikkelen. KPO Roosendaal is ambitieus en zet in op het verder ontwikkelen en uitbouwen van toekomstbestendig, hoogwaardig onderwijs. Dit onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de medewerkers (leerkrachten en management). De professionele en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers stuurt in feite de ontwikkeling van de organisatie. Zij worden uitgedaagd verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling. De organisatie faciliteert en ondersteunt hen hierbij. KPO Roosendaal streeft naar draagvlak onder alle medewerkers voor haar missie en visie en de strategische keuzes die daaruit volgen. Concreet betekent dit dat alle medewerkers de missie en visie van de organisatie kennen en weten wat hun individuele bijdrage is aan het realiseren ervan. De directeuren zijn integraal schoolleider. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor het onderwijs op de school, het personeelsbeleid, het beheer en de strategische beleidsvoering. Zij leggen over de bereikte resultaten periodiek verantwoording af aan het bestuur. Het stafbureau ondersteunt hen bij de uitvoering van hun werk. Afstemming, informatie-uitwisseling, bestuursbrede gedachtevorming en beleidsvoorbereiding vinden plaats in het directeurenberaad. 9

10 De missie en visie van KPO Roosendaal krijgen pas echt betekenis wanneer daaraan duidelijk geformuleerde en toetsbare resultaten zijn gekoppeld. Alle activiteiten, op alle niveaus in de organisatie, hebben tot doel de ambities van KPO Roosendaal te verwezenlijken. Het succes ervan kan worden afgemeten aan de bijdrage die daarmee wordt geleverd aan het realiseren van de algemene ambities van de organisatie. Hiertoe is de kaderbrief geïntroduceerd. Doel van de kaderbrief is om de strategie van KPO Roosendaal, zoals verwoord in het Strategisch Beleidsplan KPO op Koers verder te concretiseren in kaders. Middels deze kaders maakt het CvB duidelijk WAT er verwacht wordt van de integraal verantwoordelijke directeuren en hun scholen. De kaderbrief is daarmee sturend voor de inhoud van het schoolplan. De kaderbrief beschrijft het WAT, het schoolplan beschrijft met name het HOE. De structuur van de kaderbrief is (uiteraard) opgebouwd rondom de strategische doelstellingen van KPO: 1. KPO Roosendaal zorgt voor goed onderwijs 2. Bij KPO Roosendaal valt geen enkel kind tussen wal en schip 3. KPO Roosendaal zorgt voor sterke scholen in samenwerking met andere partijen 4. KPO Roosendaal is innovatief en ondernemend, gericht op steeds betere onderwijskwaliteit Vervolgens is iedere strategische doelstelling nader geconcretiseerd in SMART geformuleerde doelen en Kritische Prestatie Indicatoren (KPI s). De KPO kaderbrief is niet statisch, KPO is tenslotte ambitieus en onze omgeving verandert continu. Via managementrapportages (MARAP s) en de gesprekkencyclus worden de resultaten gemonitored ( vinger aan de pols ). Een directeur is integraal verantwoordelijk en niet alleen voor het onderwijs. Daarom koppelen we de kaders van de kaderbrief aan de verantwoordelijkheidsgebieden van een integraal verantwoordelijke schooldirecteur. Op deze manier is de kaderbrief niet alleen sturend voor de inhoud van het schoolplan, maar wordt met de kaderbrief tevens expliciet gemaakt waar de integrale verantwoordelijkheid van een schooldirecteur uit bestaat. Hieronder een kruisverwijzing van de verschillende doelstellingen uit de kaderbrief met de verantwoordelijkheidsgebieden (A = Onderwijskundig leiderschap, B = Welzijn/HR, C = Ondernemerschap, D = Beheer) van de integraal verantwoordelijke schooldirecteur. 10

11 Doelstellingen op schoolnivo A B C D 1.1 De school behaalt op de Cito eindtoets een gemiddelde gewogen score die ligt op of boven het landelijk gemiddelde A 1.2 De school heeft het basisarrangement A 1.3 De school heeft in 2014 blijkens een interne audit op KPO niveau een efficiënt werkend kwaliteitsmanagement systeem om de kwaliteit te monitoren en te sturen A 1.4 De oudertevredenheid is hoger dan bij de gemiddelde Nederlandse school A 1.5 De leerling-tevredenheid is hoger dan bij de gemiddelde Nederlandse school A 2.1 De school behaalt op alle LOVS toetsen voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde gemiddelde vaardigheidsscores die de school zich ten doel gesteld heeft A 2.2 De school bereikt het doel met betrekking tot het percentage D en E leerlingen zoals zij heeft verwoord in het schoolplan A 2.3 Voor leerlingen waarvoor een ontwikkelperspectief is geformuleerd behaalt de school minimaal het rendement conform de richtlijnen uit ANALYSEREN EN WAARDEREN VAN A OPBRENGSTEN (laatste versie) 2.4 Het onderwijs in Nederlandse taal en rekenen en wiskunde voldoet aantoonbaar aan de meest recente wetenschappelijke opvattingen A 2.5 De school heeft in haar schoolplan verwoord wat zij onder talentontwikkeling verstaat en hoe zij dit vorm geeft A 2.6 De school realiseert passend onderwijs of binnen de eigen school of in samenwerking met andere scholen passend binnen het KPO beleid A 3.1 Er is aantoonbaar gewerkt aan de identiteit en de marketing van KPO en de school (Missie / Visie / 3 S-en / 5 merkwaarden / voornaam achternaam) C 3.2 Het marktaandeel van iedere school stijgt C 3.3 Er wordt zichtbaar samengewerkt met SPR, Kober, (ketenpartners) C 3.4 Het schoolgebouw verkeert in een goede staat van onderhoud en is passend bij de onderwijsdoelen van de school D 4.1 Er wordt op iedere school gewerkt met een taakstellende en sluitende begroting D 4.2 Ziekteverzuim is minder dan 5% B 4.3 Medewerkertevredenheidscore is hoger dan bij de gemiddelde Nederlandse school B 4.4 Gesprekkencyclus wordt aantoonbaar toegepast B 4.5 Bekwaamheidsdossiers van alle medewerkers aanwezig en up-to-date B 4.6 Goede didactische vaardigheden blijken uit klassenbezoeken door directeur A 4.7 Er wordt aantoonbaar gewerkt met een POP voor alle medewerkers B 4.8 Er wordt aantoonbaar gewerkt aan innovatie & verbetering C MAATSCHAPPELIJK RELEVANTE ONTWIKKELINGEN De navolgende ontwikkelingstendensen zijn van invloed op de visie van KPO Roosendaal op de samenleving in het algemeen en het onderwijs in het bijzonder: Individuen functioneren in een groot aantal verschillende contexten en rollen. Dit stelt hoge eisen aan hun communicatieve vaardigheden. Maatschappelijke uitvalsverschijnselen zullen zich doen gelden. Groepen mensen hebben als gevolg van werkeloosheid en vereenzaming moeite om aan belangrijke processen deel te blijven nemen. Hierdoor lopen zij het risico economisch, sociaal en technologisch achterop te raken. De huidige financiële en economische recessie zal een sterke wissel trekken op de verdere ontwikkeling en maatschappelijke participatie van bevolkingsgroepen. Het duurt vermoedelijk nog jaren voordat ons land de economische crisis te boven zal zijn.door de dynamiek in de samenleving vergroot de onzekerheid, terwijl verzuilde zingevingkaders wegvallen. Hierdoor stijgt de behoefte aan zingeving, aan reflectie op waarden en normen achter menselijk gedrag. Ook vanuit de maatschappelijke behoefte aan tolerantie is er vraag naar zingeving: slechts vanuit eigen zingevingkaders kunnen waarden en normen van anderen gewaardeerd worden. De behoefte aan tolerantie en de vraag naar zingeving komt sterker naar voren. 11

12 De opvatting dat mensen ongelijk zijn (als feitelijke constatering) wint terrein ten koste van het gelijkheidsideaal. Mensen zijn verschillend en acceptatie daarvan is een grote uitdaging. Aandacht voor diversiteit zal toenemen. De ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie leiden tot nog meer grote veranderingen. De aard en de richting van die verandering is grotendeels onvoorspelbaar en kan tot onzekerheid leiden. Mogelijke gevolgen zijn de verdringing van een woordcultuur door een beeldcultuur, vervaging van het onderscheid tussen werkelijkheid en fictie en nieuwe mogelijkheden voor gemeenschapsvorming en vrijheidsbeleving. Ook mogelijkheden van e-learning dienen zich aan en zullen de vormgeving van het onderwijs mede bepalen. Ook het gebruik van sociale media is een ontwikkeling waarmee het onderwijs te maken heeft en waarop een passend aanbod zal worden gerealiseerd. Er is steeds meer aandacht voor het lokale. Buurt, school, sportvereniging, verzorgingsinstellingen en andere nieuwe lokale verbanden nemen in betekenis toe. In de gemeente Roosendaal is een aantal ontwikkelingen gaande die dit laten zien. De betekenis van de Brede Scholen en kindcentra zal in de komende periode toenemen en een belangrijke rol spelen in een toenemende gemeenschapszin. Er zal steeds meer aandacht komen voor de wijken en dorpen. Een aantal wijken kampt als gevolg van de demografische samenstelling met sociale problemen waar het onderwijs niet aan voorbij kan gaan. Ook de vergrijzing en ontvolking van enkele dorpen zorgt voor problematische situaties. Het leerlingenaantal loopt sterk terug en het behoud van de daar aanwezige school staat ter discussie. Het verlies van de enige school in het dorp zet de leefbaarheid onder druk. Voor de KPO-organisatie en de gemeente Roosendaal ligt een hier een gezamenlijke opdracht. Het onderwijs neemt, voor zover dat mogelijk is, de opdracht op zich om een aandeel te leveren in de opvoeding van de kinderen. Een samenleving die gedragen wordt door waarden en normen is een gemeenschappelijk onderkend belang. In de kernwaarden van KPO wordt hier expliciet de aandacht voor gevraagd. Leerkrachten zijn met elkaar, met ouders en uiteraard met de kinderen in gesprek over die waarden en normen, over de balans tussen individualiteit en gemeenschappelijkheid. Het gaat om zaken die ons ten diepste raken: respect, rechtvaardigheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheidsbesef, gemeenschapszin, solidariteit, tolerantie, burgerschapszin. Het gaat hierbij ook om omgangsvormen en sociale vaardigheden. De huidige individualisering zet zich mogelijk verder door. Hieraan kleven nadelen, zoals vereenzaming en onvoldoende cohesie in de samenleving. Individualisering gezien als het centraal stellen van het eigen individu bevordert niet de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het goed laten functioneren van bijvoorbeeld de school en onderwijsorganisatie als leergemeenschap. Gezocht wordt naar compenserende vormen van verbinding. Hierbij kan worden gedacht aan onder andere nieuwe vormen van verbinding via moderne informatie- en communicatietechnologie. Vandaag de dag is duurzame ontwikkeling of duurzaamheid een kreet die uitgeroepen wordt door veel maatschappelijke actoren op internationaal, nationaal en lokale niveaus. Dit concept is het gevolg van politiek compromis en is zodanig abstract dat interpretatie en invulling hiervan per organisatie (en zelfs per individu) verschilt. Voor overheden bijvoorbeeld betekent duurzame ontwikkeling het formuleren en implementeren van nieuw beleid welke de maatschappij als geheel zal stimuleren om te verduurzamen. Kennisinstellingen kunnen hieraan bijdragen door informatie te genereren en/ of creëren welke toegepast kan worden bij de formulering en uitvoering van dit beleid. Intermediaire organisaties op hun beurt kunnen deze kennis verspreiden onder andere maatschappelijke actoren, waaronder bijvoorbeeld non-gouvernementele organisaties (NGO s) c.q. ideële organisaties of naar burgers toe. Bedrijven worden ook geconfronteerd met het concept van duurzaamheid. Niet alleen vanuit de overheid bestaat de notie dat bedrijven moeten verduurzamen, maar ook vanuit burgers/ consumenten worden steeds hogere eisen gesteld aan bedrijven. Kortom, het bereiken van duurzaamheid betekent dat alle maatschappelijke actoren zich op hun eigen manier moeten aanpassen aan de veranderende context waarin wij allemaal actief zijn. Dit geldt dus ook voor het onderwijs. In het primair onderwijs stijgen de kosten al jaren sneller dan de inkomsten ( stille bezuinigingen ). De werkgelegenheid staat daardoor flink onder druk. Het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA) en het zogenaamde Herfstakkoord, zoals in een brief van de PO Raad verwoord aan de PO besturen in november 2013, betekent dat het primair onderwijs in miljoen euro uitgekeerd krijgt van de 650 miljoen euro die met het Herfstakkoord was vrijgemaakt voor de gehele onderwijssector. Dit is ruim zestig miljoen euro meer dan in eerste instantie was voorgesteld in de begroting van het ministerie van OCW. Een meerderheid van de Tweede en Eerste Kamer vindt dat het primair onderwijs het geld hard nodig heeft voor onder meer behoud van werkgelegenheid. 12

13 Het primair onderwijs krijgt daarbij ook nog 85 miljoen euro om jonge leerkrachten in dienst te houden. Dit bedrag wordt eenmalig uitgekeerd in december. Dat is zo afgesproken in het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA). Het gaat hierbij om incidenteel geld. In december 2013 is dus in totaal 380 miljoen euro extra uitgekeerd aan schoolbesturen. Per leerling gaat het om een bedrag van 236,75 euro. De Inspectie van het Onderwijs heeft met ingang van 1 september 2013 haar financieel toezicht vereenvoudigd. De Inspectie hanteert met ingang van 1 september nog slechts twee toezichtarrangementen in haar financiële toezicht: 1. Basistoezicht - Het toezicht beperkt zich tot de jaarlijkse risicoanalyse aan de hand van de jaarcijfers; 2. Aangepast financieel continuïteitstoezicht Dit toezicht wordt gehanteerd wanneer de financiële continuïteit van het onderwijs onder druk staat. De inspectie vraagt het bestuur een verbeterplan op te stellen en volgt de uitvoering daarvan met een intensiteit passend bij de ernst van de situatie. Verder zijn enkele indicatoren aangescherpt. Op basis van onderstaande indicatoren selecteert de inspectie potentieel zwakke besturen voor meer inhoudelijke analyse. Besturen die niet worden geselecteerd voor inhoudelijke analyse vallen in het basistoezicht. De overige besturen worden eerst inhoudelijk bekeken en vervolgens wordt geoordeeld of basistoezicht volstaat of dat het financieel toezicht moet worden aangepast aan de ernst van de situatie bij het betreffende bestuur. KPO Roosendaal is de laatste jaren bewust bezig om te investeren in de kwaliteit van de organisatie en het onderwijs en heeft daarom de laatste jaren een negatieve rentabiliteit. Uit de overige indicatoren blijkt dat KPO Roosendaal financieel erg gezond is. Met name door de leerlingenkrimp zal KPO in de nabije toekomst beduidend minder baten hebben en continu een evenwicht moet zoeken tussen baten en lasten. Het natuurlijk verloop in het personeelsbestand zal in combinatie met een actief mobiliteitsbeleid waarschijnlijk voldoende mogelijkheden bieden om de formatie aan de financiële mogelijkheden aan te passen. De materiële lasten (en dan m.n. de huisvestingslasten) zijn echter bijna per definitie inflexibel en daar vraagt aanpassing meer tijd. De geschetste ontwikkelingen zullen consequenties hebben voor het onderwijsbeleid op landelijk en lokaal niveau, maar bovenal op het beleid binnen de eigen organisatie: de inhoud van het onderwijs; de wijze waarop de school de ouders betrekt bij het onderwijs; de werkwijzen binnen het onderwijs; de positie en rol van de leerkrachten; de bestuurlijke en financiële randvoorwaarden. Primair onderwijs Liquiditeit (current ratio) 1 Solvabiliteit 2 0,30 Rentabiliteit laatste 3 jaar negatief Personele lasten/rijksbijdrage 0,95 Personele lasten/totale baten 0,90 Financiële buffer < 0 13

14 2 Onderwijs Er is voortdurend oog voor de wijze waarop scholen bezig zijn met het vormgeven van de onderwijskundige doelstellingen en bewaken van de kwaliteit van het onderwijs. Tijdens werkoverleg, schoolbezoek en collegiale consultaties wordt de voortgang van de schoolontwikkeling en de onderwijsopbrengsten besproken en vastgelegd. In de cultuur van de organisatie hoort dat de scholen een grote autonomie hebben bij de inrichting van het onderwijs. In aansluiting op de schooljaren en , gaat er ook in de schooljaren en bijzondere aandacht uit naar de kwaliteit van de basisvaardigheden rekenen en taal, het resultaat gericht werken, het didactisch handelen van de leerkracht, de leerlingenzorg, de verdere invoering van de 1-zorgroute, de kwaliteitszorg en de introductie van een kwaliteitszorgsysteem. In de onderwijskundige onderlegger bij de begroting 2013 met als titel Initiatieven voor het verder verbeteren van de kwaliteit van het onderwijsleerproces wordt gewezen op de noodzaak om de ontwikkelingen op genoemde terreinen zorgvuldig te borgen, om er vervolgens weer verder aan te bouwen. INLEIDING Er zijn verschillende ontwikkelingen in de samenleving die van invloed zijn op het onderwijs dat gegeven wordt in de scholen. Ouders, samenleving en overheid stellen eisen aan het onderwijs. Kerndoelen en kwaliteitseisen van de onderwijsinspectie zijn daarbij belangrijke kaders. De gemeenschappelijke missie en visie van onze stichting zijn richtinggevend voor het onderwijs op alle KPO scholen. De verscheidenheid aan onderwijsconcepten binnen de organisatie geeft kleur aan de huidige profilering: van een traditioneel vernieuwingsconcept zoals het Daltononderwijs, naar het concept gebaseerd op Meervoudige Intelligentie; van het traditionele BAS concept, naar het vernieuwingsconcept van Actief Leren; van Coöperatief leren, naar Engelstalig onderwijs volgens het concept van Vreemde Talen Onderwijs. Binnen het grotere geheel behoudt elke school zijn eigen identiteit. Het vormgeven van de individuele school aan het eigen profiel vergroot niet alleen de herkenbaarheid, maar zorgt ook voor nuanceverschillen op weg naar het uiteindelijke doel: verzorgen van goed onderwijs. Er worden in de onderlegger ontwikkelingen genoemd die kwaliteit bevorderende initiatieven kunnen gebruiken zoals: 1. Management development voor de directeuren, gericht op de aansturing van de interne kwaliteitszorg (PDCA-cyclus), het bewaken van de opbrengstgerichte uitvoering van het jaarplan, verbeterplannen (naar aanleiding van de audit) en managementcontract. Er zal aandacht zijn voor het zorgdragen voor een effectieve inhoudelijke overlegstructuur binnen de school. Het uitspreken van verwachtingen naar leraren ten aanzien van hun betrokkenheid, inzet en resultaten en het geven van krachtige feedback op basis van klassenbezoeken en de gesprekkencyclus zijn voorwaardelijk om goed leiding te kunnen geven aan het verder doorontwikkelen van het opbrengstgericht werken en aan de kwaliteit van het onderwijsproces. 2. Scholing van intern begeleiders op het gebied van orthodidactische expertise (idem voor leraren), opbrengstevaluatie op school-, groeps- en leerlingniveau en feedback op het pedagogisch-didactisch leraren. 14

15 3. Teambrede scholing van leraren op het gebied van directe instructie (borgingsdoel schoolplan), systematische vorderingenanalyse en afstemming van het onderwis (1-Zorgroute en handelingsgericht werken met behulp van groepsplannen en individuele handelingsplannen) (ontwikkeldoel schoolplan). Training on the job en krachtige feedback geven aan de hand van observaties van de dagelijkse praktijk zouden hiervan deel moeten uitmaken. Genoemde ontwikkelingen vragen om een leerkracht- en schoolnabije ondersteuning. In januari 2012 heeft het CvB daarom het initiatief genomen om te komen tot een Bovenschoolse Ondersteuning Unit (BOU). De scholen weten steeds beter de weg te vinden naar de BOU via het aanmeldpunt. De BOU werkt vraaggestuurd. Bij ondersteuningsvragen wordt altijd een nader vraagverkennend gesprek gevoerd, vooral om de vraag achter de vraag helder te krijgen. De BOU onderzoekt de mate waarin de eigen professionals de vraag kunnen ondersteunen op de scholen. Indien dit deels of niet lukt, wordt externe dienstverlening samen met de betreffende school aangetrokken door de BOU. De BOU-kosten worden gedekt vanuit de verkregen middelen in het kader van de Prestatiebox Primair Onderwijs ( ). Deze beoogt immers de professionaliteit van medewerkers te verhogen én het opbrengstgericht werken te versterken. KWALITEITSZORG In 2013 is gekozen om het kwaliteitszorgsysteem WMK toe te passen en te gaan werken met auditcommissies. Er is hieromtrent in 2013 een notitie verschenen en vanaf eind oktober 2013 zijn ingestelde auditcommissies met hun werkzaamheden begonnen. De verwachting is dat uit de audits naar zal voren komen welke onderwijskundige ontwikkelingen op de kwaliteitsagenda komen te staan en welke ondersteuning en begeleiding bij de uitvoering daarvan gewenst is. Hier zal de BOU een belangrijke, ondersteunende rol spelen. In het huidige strategisch beleidsplan van KPO Roosendaal: KPO op koers staat het volgende doel omschreven: De scholen hebben zicht op hun kwaliteit en sturen op basis daarvan hun onderwijs. Op alle scholen functioneert een efficiënt werkend kwaliteitszorg systeem. Binnen de stichting is een systeem van in- en/ of externe auditing in werking. In het voorjaar van 2013 is een oproep (competenties, vaardigheden, houding), uitgezet binnen de organisatie om deel te nemen aan de auditorentraining. Hierop hebben 15 KPO medewerkers gereageerd om de auditorentraining te gaan volgen. Met behulp van de audits wordt het volgende in beeld gebracht: de sterke punten en de gebieden voor verbetering (mogelijke risicogebieden) van de organisatie. dominante verbeterthema s, met impact voor de gehele organisatie of onderdelen ervan de kwaliteit van de werkprocessen en de bedrijfsvoering potentiële problemen, waardoor preventieve verbeteracties genomen kunnen worden. het functioneren van organisatieonderdelen, bijvoorbeeld scholen, binnen een grotere onderwijsorganisatie en de invloed van de activiteiten van de eigen school op de rest van de onderwijsorganisatie. Gedurende de opleiding zijn in de periode november t/m februari vijf scholen bezocht waar een kwaliteitsaudit heeft plaatsgevonden. (Cortendijck, Talent, Klaverweide, Watermolen en De Sponder). Drie scholen hebben inmiddels de (concept)rapportage ontvangen. Kwaliteitszorg is een integraal onderdeel van het onderwijskundig functioneren van onze stichting. Het gaat hierbij om het op alle niveaus (leerkrachten, school, organisatie) ontwikkelen, borgen en toetsen van vakbekwaamheid, processen en inrichting van de organisatie. De toekomst We zullen ons de komende twee jaar op alle niveaus richten op: het verder ontwikkelen en borgen van een professionele houding van alle medewerkers binnen de stichting verdiepen en borgen van de kwaliteitsaudits (inhoud en uitvoering) het verder inrichten van de WMK modules op de scholen en de taak van de kwaliteitsmedewerker op de scholen het inrichten van de bovenschoolse WMK module 15

16 Op alle scholen werken alle leerkrachten opbrengstgericht. Zij kunnen opbrengsten analyseren en daarop hun beleid aanpassen. Alle scholen voeren groepsgesprekken n.a.v. de afname van cito-toetsen, leerkrachten analyseren hun toetsresultaten en passen hun handelen hierop aan. Het werken volgens de 1-zorgroute: groepsoverzichten en groepsplannen wordt op elke school toegepast. Afgelopen periode hebben alle scholen ingestoken op een kwaliteitsverhoging van de opbrengstenanalyse. Van daaruit is een krachtiger schoolontwikkelingsinitiatief mogelijk. Alle scholen werken met streefdoelen voor de tussenopbrengsten en streven ernaar deze te behalen. Bij mindere opbrengsten stelt de school een verbeterplan op. Voor 2014 zullen scholen die bij de CITO-eindtoets onder de inspectienorm hebben gescoord een plan van aanpak moeten opstellen. Er is zowel in mei 2013 als in november 2013 een rapportage gemaakt om de kwaliteit van de inhoud te beoordelen, adviezen te geven en feedback te verzorgen. Gezien de onderwijsopbrengsten die behaald zijn in 2014 zullen de dataverzameling en de analyse nog sterk verbeterd kunnen worden, zodat tijdig kan worden gesignaleerd dat de opbrengstgerichtheid niet helemaal aan de verwachting voldoet. Er kan dan tijdig worden bijgestuurd. Geconstateerd is dat de inhoudelijke kwaliteit van de MARAPS per school sterk verschilt. Een aantal scholen analyseert te oppervlakkig en zoekt de diepgang te weinig. We constateren dat elke school interesse toont in de schoolspecifieke adviezen om deze te verwerken in hun volgende marap. We verwachten dat deze verbeteringen in de volgende MARAP terug te zien zullen zijn. STRATEGISCHE ONTWIKKELING PROGRAMMA S EN PROJECTEN Voor de verdere ontwikkeling van KPO Roosendaal is de inzet van ieders kwaliteiten en een nauwe samenwerking met onze klanten van essentieel belang. Alle betrokkenen, intern en extern ontmoeten elkaar in de programma s en projecten die mede de koers bepalen voor de toekomst. Deze strategische programma s zijn uitgewerkt en worden verder geconcretiseerd in jaarlijkse prioriteitsplanningen. Om blijvend ons motto te realiseren en na te streven KPO: ontwikkeling voor jou!. Rekenlaboratorium In 2010 is als onderdeel van het onderwijslaboratorium het rekenlab van start gegaan. Dit lab zal ook in de komende jaren haar werkzaamheden voortzetten. Omdat KPO Roosendaal beschikt over een groot aantal Master opgeleide leerkrachten kan de verbetering van het rekenonderwijs geïnitieerd worden vanuit eigen gelederen. Het is noodzakelijk dat de verbetering van het rekenonderwijs evidence based is, geborgd en gedeeld wordt met andere KPO-scholen. Daar er binnen KPO nog onvoldoende specifieke rekenexpertise aanwezig is, is er naar samenwerking gezocht met de faculteit pedagogisch onderwijs van de HS Avans in Breda. De gedachte is dat (betaalde) LIO-studenten een voorbeeldfunctie kunnen vervullen, met betrekking tot het doen van onderzoek. De begeleiding van de studenten gebeurt door vakbekwame opleidingsdocenten, die gedurende een vooraf afgesproken periode gedetacheerd worden bij het KPO-rekenlaboratorium. Om de verbetering van het rekenen te kunnen aansturen wordt er naar gestreefd om op iedere school een gecertificeerde rekencoördinator te hebben. Het rekenlab heeft hier een initiërende functie te vervullen. Het KPO rekenlaboratorium kent vier aandachtsgebieden: 1. onderzoek; 2. ondersteunen van rekencoördinatoren; 3. professionalisering van personeel en 4. advies Onderzoek. Het begeleiden van lio-studenten en het begeleiden van het onderzoek. Het doel is tevens om een aanzet te maken tot het bevorderen van een onderzoekende houding van leerkrachten en om een aantal succesfactoren te formuleren om te komen tot het initiëren van een academische basisschool. Rekencoördinatoren (RC) hebben binnen het team een sleutelpositie inzake het verbeteren van de kwaliteit van het rekenonderwijs, coaching van leerkrachten door o.a. het bevorderen van de gecijferdheid in het team en rekenbeleid. De opbrengsten van het door studenten en/of leerkrachten uitgevoerd onderzoek worden door de rekencoördinator vastgelegd, geïmplementeerd en geborgd. 16

17 Professionalisering van de KPO-medewerkers door het aanbieden van cursussen. De medewerkers blijven op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en inzichten van de didactiek van het rekenonderwijs, de eigen gecijferdheid wordt bevorderd en wordt er inzicht verkregen in de toepasbaarheid van de verworven kennis in de eigen onderwijspraktijk. Adviescentrum; rekenvragen vanuit de scholen worden geïnventariseerd door het KPO-rekenlaboratorium en beoordeeld op haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Lokaal Educatieve Agenda (LEA). In 2013 is verder uitvoering gegeven aan de LEA, het leidend en koersbepalend document waarin de activiteiten zijn beschreven die op basis van de wettelijke taken die onderwijs en gemeente gezamenlijk hebben ter voorkoming en bestrijding van onderwijsachterstanden. De gemeentelijk coördinator, die KPO Roosendaal hiertoe faciliteert, heeft zich met een kerngroep bestaande uit vertegenwoordigers van de andere deelnemende besturen, naast de algemene coördinatortaken, onder meer gericht op een eerste evaluatieplanning van de LEA periode en de start van de voorbereiding op de nieuwe LEA periode. De lopende projecten zijn/ worden voortdurend gemonitord. Daar waar mogelijk zijn de projecten met elkaar in verband gebracht, zodat er sprake is van een integrale aanpak van onderwijs(taal) achterstanden. Schakelklassen KPO heeft twee, vanuit de gemeentelijke LEA gesubsidieerde, schakelklassen gesitueerd op de Vlindertuin. In 2013 is naast een schakelklas groep 3 ook in een schakelklas groep 5 voorzien. De schakelklas biedt kinderen die aan de criteria voldoen een jaar lang intensief taalonderwijs. Het stelt die kinderen in staat het onderwijs na die periode beter te kunnen vervolgen. De leeropbrengsten worden periodiek gerapporteerd aan de gemeente. Uit de toets gegevens blijkt dat de effecten op de taalontwikkeling van de schakelklasleerlingen, zowel op groepsals op individueel niveau, in 2013 voldoende tot ruim voldoende is. In 2014 wordt het aantal schakelklassen binnen de gemeente uitgebreid met twee groepen, waarvan er één gesitueerd wordt op de Appel. Hiermee wordt het onderwijsaanbod van KPO uitgebreid. De schakelklas kan in het licht van Passend Onderwijs gezien worden als een specifiek onderwijsarrangement voor kinderen met een taalachterstand. Passend Onderwijs De beleidsmatige inrichting Passend Onderwijs en de uitvoering daarvan binnen KPO valt sinds 1 maart 2013 onder de directe verantwoordelijkheid van een extern aangetrokken procesmanager. Hiertoe heeft zij onder meer de beleidsgroep Passend Onderwijs geformeerd. De beleidsgroep heeft enerzijds een beleid adviserende rol naar het college van bestuur en anderzijds een ondersteunende rol naar de directeuren van de scholen. Tevens verleent de beleidsgroep desgevraagd medewerking bij de communicatie naar ouders. De beleidsgroep peilt de ondersteuningsbehoefte(n) van de directeuren bij de uitvoering van hun verantwoordelijkheid om invulling te geven aan Passend Onderwijs en kan zo indien gewenst gericht ondersteunen. Met het bestuur en de directeuren is de visie van KPO op Passend Onderwijs opnieuw vastgesteld. Om het landen van de visie bij de directeuren (en de teams) te bevorderen zijn drie studiedagen georganiseerd waarop gesproken en nagedacht is over hoe de cultuurverandering, die gepaard gaat met handelings- en competentiegericht denken en het probleemeigenaarschap, te realiseren. De andere relevante onderwijsontwikkelingen en beleidsmaatregelen binnen- en van KPO zijn met elkaar in een logisch verband gebracht en gepresenteerd. De concretisering verloopt via de intern begeleiders. Voor de diepgaande beschrijving van de ondersteuningsprofielen van de scholen is een specifieke KPO Tool ontwikkeld en geïntroduceerd. De bepaling/ beschrijving van het profiel sluit daarmee beter aan bij het KPO uitgangspunt van het medischnaar het handelings- en competentiegericht model van arrangeren. Bovendien biedt deze Tool de scholen de mogelijkheid concreet hun ambities te bepalen bij de daadwerkelijke invulling van Passend Onderwijs. De scholen hebben de Tool uitgewerkt op zeven domeinen. In 2014 volgt de uitwerking van het achtste domein: de leerkrachtcompetenties. Het totaal van de ondersteuningsprofielen geeft aan of er sprake is van een dekkend onderwijs aanbod (arrangementen) binnen KPO. Passend Onderwijs is sinds 2013 een vast onderdeel van de agenda van het directeurenoverleg. De uitwerking van Passend Onderwijs binnen KPO sluit aan bij de afspraken en uitgangspunten van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs in Roosendaal Moerdijk. 17

18 De Leonardo-afdeling / KPO Centrum voor Hoogbegaafdheid KPO Roosendaal verzorgt sinds 1 augustus 2012 een aanbod voor hoogbegaafde leerlingen middels de Leonardo-afdeling en streeft een sterkere verankering van het onderwijsaanbod aan hoogbegaafde leerlingen na. Uit onderzoek blijkt dat twee tot drie procent van alle leerlingen in het basisonderwijs een IQ hoger dan 130 heeft en voor het merendeel van deze leerlingen sluit het onderwijsprogramma niet aan bij hun persoonlijke leerbehoefte. Doordat zij onvoldoende worden uitgedaagd, zich onbegrepen voelen, onderpresteren en met tegenzin naar school gaan, bestaat de kans dat leerlingen met een hoog leervermogen leer- en gedragsproblemen ontwikkelen. Leonardo onderwijs is aanzienlijk duurder dan het reguliere onderwijs en vooralsnog wordt er geen financiële bijdrage door het Ministerie van Onderwijs geleverd. Dit betekent dat de oprichting van een Leonardo afdeling een structurele investering van het bestuur vraagt. Het College van Bestuur heeft, met instemming door de GMR, positief besloten ten aanzien van de opstart van een Leonardo afdeling in augustus In het schooljaar zijn er 3 Leonardo-groepen bij KPO, met in totaal ongeveer 45 leerlingen. KPO Roosendaal wil een expertise rol vervullen voor hoogbegaafde leerlingen in de regio. Een passend en duurzaam onderwijsaanbod beperkt zich niet tot een speciale afdeling. Ook reguliere scholen hebben te maken met kinderen met een verdergaande onderwijsbehoefte. Dit vraagt om een brede verspreiding van expertise op het terrein van hoogbegaafdheid binnen de gehele organisatie. Hier zal met name ook in 2014 de aandacht op worden gericht. Met ingang van het schooljaar zal het KPO Centrum voor Hoogbegaafdheid worden opgericht, waarmee de Leonardo-afdeling komt te vervallen. In de driehoek student opleidingsdocent leerkracht wordt meer en meer van en met elkaar geleerd. Opleiden in de School richt zich dan ook niet meer alleen op de ontwikkeling van studenten, maar heeft invloed op de professionalisering van alle betrokkenen. Het zorgt voor een nieuwe dynamiek binnen de school waarbij opleiden, onderzoeken, innoveren en professionaliseren bij elkaar komen. Het maakt scholen tot een plek waar niet alleen leerlingen leren, maar ook studenten, leerkrachten, docenten en schoolleiders. Er ontstaat een leerklimaat voor alle medewerkers binnen de school. Een leven lang leren krijgt hierdoor vorm. Specifieke aandacht voor de beginnende leraar ligt op dit moment bij de stagecoaches. Zij hebben binnen de school een bredere taak dan alleen de begeleiding van stagiairs en LIO-ers. Zij begeleiden en coachen ook zittende of startende personeelsleden (collega s). In het schooljaar zijn op de scholen 123 studenten geplaatst en is het beoogde aantal studenten van 145 als gevolg van de krimp in het onderwijs niet gehaald. Op bestuursniveau is in samenwerking met de partners Avans, Lowys- Porquin en Inos een start gemaakt met de ontwikkeling van een gezamenlijk opleidingsplan, kwaliteitsdocument, personeelsbeleidsplan en een keurmerktraject. De projectleider heeft de opdracht het project op dusdanige wijze te organiseren dat de projectkosten de door het ministerie toegekende projectsubsidie niet overstijgen. In 2013 zijn de projectkosten niet boven de baten uitgekomen. Op 17 december 2013 is de Oids aanvullende subsidie regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen toegekend, om de Oids plannen voor de komende 3 jaar verder vorm te kunnen geven. In 2013 zullen gezamenlijk ook de voorbereidingen getroffen worden voor de her- accreditatie van Oids. Opleiden in de school (OidS) De opleidingsschool 2013 bestaat uit het samenwerkingsverband tussen Avans Hogeschool Pabo Breda samen met de schoolbesturen Stichting Katholiek Primair Onderwijs Roosendaal, INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda en de Lowys Porquinstichting, Stichting voor Katholiek en Protestants Christelijk Onderwijs Bergen op Zoom en omgeving. 18

19 ONDERWIJSRESULTATEN In deze paragraaf van het bestuursverslag wordt ingegaan op de onderwijsopbrengsten die in de voorbije jaren zijn behaald. We willen hiermee onder andere verantwoording afleggen over belangrijke aspecten van de kwaliteit van het onderwijs. Het bieden van onderwijs en indirect leerlingenzorg staat centraal in een onderwijsorganisatie. De kwaliteit van het onderwijs is hetgeen waar je organisatie op draait en is daarmee ook het grootste operationele risico dat je loopt. De systematiek beoordeling Cito Eindtoets is met ingang van december 2011 aangepast. Vanaf 2012 beoordeelt de inspectie de eindresultaten van basisscholen met een aangepast systematiek die gebaseerd is op de schoolscores die circa 6000 scholen in de afgelopen 3 jaar hebben gerealiseerd. Op basis van de scores van zo n basisscholen in de periode wordt de gemiddelde schoolscore berekend. Per procentpunt schoolgewicht zijn de onder- en bovengrens bepaald. SCHOOLJAAR Tabel 2: Cito eindresultaten ,3 1,2 totaal llngewicht % onder grens Cito eindtoets Land. gemid boven grens Linde % 534,9 535,1 537,1 539,1 535,9 Lavoor % ,5 536,5 538,5 536,9 De Stappen % 539,7 534,5 536,5 538,5 540,3 Klaverweide % 539,1 534,3 536,3 538,3 539 Heiberg % 537, ,6 Theresia % 538,1 533,9 535,9 537,9 540 Saffier % ,7 535,7 537,7 534,8 Jeroen Bosch % 536,2 533,5 535,5 537,5 534,8 Berkenveld % 534,9 533,2 535,2 537,2 534 Blokwei % 537,6 533,2 535,2 537,2 532,4 Heilig Hart % 537,5 532,8 534,8 536,8 539,2 Joseph % 533,5 532,1 534,1 536,1 532,8 Fatima % 536, ,1 Vondel % 532,5 531,8 533,8 535,8 532,9 Vlindertuin % 530,1 529,3 531,3 533,3 530,7 Cortendijck % ,3 Talent % 534,6 528,9 530,9 532,9 533,7 Watermolen % 537,6 528,2 530,2 532,2 533,5 Appel % 536,2 528,2 530,2 532,2 533,5 Landelijk gemiddelde Landelijk gemiddelde met bovengrens met landelijk gemiddeld met ondergrens onder ondergrens 19

20 Naar aanleiding van de Cito midden- en eindafnames (M&E-toetsen van Cito) dienen de scholen een managementrapportage (marap) op te stellen. Hierin worden per vakgebied een schoolbrede analyse gemaakt, gebruik makend van de trendanalyses en dwarsdoorsnedes uit Esis. Na de schoolanalyse maken directies en intern begeleiders ook een analyse op groepsniveau. In de eerste plaats maken scholen de marap voor zichzelf om een goed beeld te krijgen op de opbrengsten van de school en bepalen zij de vervolgstappen die de school/leerjaar/ groep nodig heeft. Tevens dient de marap ter verantwoording van de opbrengsten richting CvB. Tabel 3: Tussenresultaten 2013 tussenopbrengsten feb-13 jun-13 entreetoets groep7 juni 2013 aantal boven norm aantal onder norm aantal boven norm aantal onder norm vold/ onvold zonder correctie correctie LG correctie LG en BL aantal leerl. Linde voldoende Lavoor voldoende De Stappen voldoende Klaverweide voldoende Heiberg voldoende Theresia voldoende Jeroen Bosch voldoende Berkenveld voldoende Heilig Hart voldoende Saffier voldoende Blokwei voldoende Joseph voldoende Fatima onvoldoende Vondel voldoende Cortendijck voldoende Talent voldoende Vlindertuin voldoende Watermolen voldoende Appel onvoldoende Landelijk gemiddelde

View op strategisch beleidsplan 2010/2014

View op strategisch beleidsplan 2010/2014 Katholiek Primair Onderwijs Roosendaal 10 View op strategisch beleidsplan 2010/2014 De kern van KPO op koers 14 KPO Ontwikkeling voor jou! KPO koerst op ontwikkeling voor jou! In deze samenvatting van

Nadere informatie

Voorwoord 3. 1. Organisatie, Beleid & Strategie 4. 2. Onderwijs 13. 3. Personeel 24. 4. Middelen 29. 5. Beknopt verslag Prestatiebox 2012 38

Voorwoord 3. 1. Organisatie, Beleid & Strategie 4. 2. Onderwijs 13. 3. Personeel 24. 4. Middelen 29. 5. Beknopt verslag Prestatiebox 2012 38 Jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord 3 1. Organisatie, Beleid & Strategie 4 2. Onderwijs 13 3. Personeel 24 4. Middelen 29 5. Beknopt verslag Prestatiebox 2012 38 6. Verslag van de Raad van Toezicht 40 2

Nadere informatie

Carola Tabak bovenschools intern begeleider Fred van Oijen directeur basisschool en enkele bovenschoolse taken

Carola Tabak bovenschools intern begeleider Fred van Oijen directeur basisschool en enkele bovenschoolse taken Carola Tabak bovenschools intern begeleider Fred van Oijen directeur basisschool en enkele bovenschoolse taken Werken aan kwaliteitsverbetering: versterken van opbrengstgericht werken bestuur en management

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord Organisatie, Beleid & Strategie 4

Inhoud. Voorwoord Organisatie, Beleid & Strategie 4 Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord 3 1. Organisatie, Beleid & Strategie 4 2. Onderwijs 12 2.1 Inleiding: van BOU naar Afdeling Onderwijs 12 2.2 Strategische ontwikkeling programma s en projecten 14 2.3

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN nummer : 23DF C1 Onderzoeksnummer : 270557 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 17 maart 2014

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL HOUTWIJK Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 19MZ-1 Arrangementsnummer : 77298 Registratienummer : 2863555 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Basisschool De Achtbaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Basisschool De Achtbaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Basisschool De Achtbaan Plaats : Zwanenburg BRIN-nummer : 16LV Onderzoeksnummer : 123085 Datum schoolbezoek : 23 juni 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Merenwijk Plaats : Leiden BRIN nummer : 15PX C1 Onderzoeksnummer : 150822 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 18 september

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM Plaats : Voorburg BRIN-nummer : 07SP Arrangementsnummer : 86296 Onderzoek uitgevoerd op : 9 september 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten.

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten. Op 28 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs basisschool 'Okba Ibnoe Nafi' bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan?

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan? KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen Opbrengstgericht werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Vondel

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Vondel RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Vondel Plaats : Roosendaal BRIN-nummer : 17CI Onderzoeksnummer : 122667 Datum schoolbezoek : 16 Rapport vastgesteld te Breda

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 04RJ Onderzoeksnummer : 126685 Datum schoolbezoek : 25 juni 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK. : Terschelling Hoorn

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK. : Terschelling Hoorn DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK Plaats : Terschelling Hoorn BRIN-nummer : 18LY Onderzoek uitgevoerd op : 12 november 2009 Conceptrapport verzonden op : 27 november

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. R.K. basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. R.K. basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK R.K. basisschool De Regenboog Plaats : Delft BRIN nummer : 14GD C1 Onderzoeksnummer : 275807 Datum onderzoek : 26 juni 2014 Datum vaststelling : 1 september

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD' School : de Vrije School 'Hoeksche Waard' Plaats : Oud-Beijerland BRIN-nummer : 06UQ Onderzoeksnummer : 73849 Datum schoolbezoek : 20 april

Nadere informatie

CONCEPT FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS MAASDAL

CONCEPT FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS MAASDAL CONCEPT FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS MAASDAL FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Codering Organisatie Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Locatieleider SKO

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 17PI Onderzoeksnummer : 118305 Datum schoolbezoek : 22

Nadere informatie

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Vacature voor: directeur basisonderwijs. Het bestuur van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) is op zoek naar een directeur om met ingang van het nieuwe schooljaar

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Dr. Aletta Jacobsschool Plaats : Arnhem BRIN nummer : 19VP C1 Onderzoeksnummer : 272495 Datum onderzoek : 21 januari 2014 Datum vaststelling : Pagina 2 van

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DS. G.H. KERSTENSCHOOL

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DS. G.H. KERSTENSCHOOL DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DS. G.H. KERSTENSCHOOL Plaats : Borsele BRIN-nummer : 07KB Onderzoeksnummer : 119810 Arrangementsnummer : 86068 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE SAFFIER'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE SAFFIER' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE SAFFIER' School : basisschool 'De Saffier' Plaats : Roosendaal BRIN-nummer : 17EZ Onderzoeksnummer : 91919 Datum schoolbezoek : 17 april 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 Leeuwarder Lyceum HAVO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL C1 BRIN nummer : 20DL 00 HAVO Onderzoeksnummer : 290775 Datum onderzoek

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO Plaats : Delft BRIN nummer : 26MJ 00 PRO Onderzoeksnummer : 253466 Datum onderzoek : 15 oktober 2013 Datum vaststelling : 6 december 2013 Pagina 2 van 9

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 12BV Onderzoeksnummer : 122154 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Strategisch BeleidsPlan en nu verder

Strategisch BeleidsPlan en nu verder Strategisch BeleidsPlan en nu verder Algemeen In 2015 zijn de discussies gevoerd over het nieuwe Strategisch BeleidsPlan (SBP) en dit heeft geleid tot het SBP met de titel Bundelen van kracht&ruimte voor

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN MEERWEGEN SCHOLENGROEP

STRATEGISCH BELEIDSPLAN MEERWEGEN SCHOLENGROEP STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2017-2020 MEERWEGEN SCHOLENGROEP 1 VOORWOORD In dit strategisch beleidsplan presenteert de Meerwegen scholengroep haar speerpunten voor de jaren 2017 2020. We hebben deze gekozen

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Openbare 9e Montessorischool De Scholekster

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Openbare 9e Montessorischool De Scholekster RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Openbare 9e Montessorischool De Scholekster Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 20TX Onderzoeksnummer : 121096 Datum schoolbezoek : 6 januari

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom Plaats : Pijnacker BRIN-nummer : 11YJ Onderzoeksnummer : 125122 Datum schoolbezoek : 14 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT

Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT Wat zijn de prestaties van onze scholen? De stand van zaken op 1 september 2014 Colofon datum 27 oktober 2014 auteur Jan Vermeulen pagina

Nadere informatie

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management Henk Hendriks Van Beekveld & Terpstra Studiedagen LVC 3 Cuijk 20 januari

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Akker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Akker RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Akker Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 16MC Onderzoeksnummer : 124523 Datum schoolbezoek : 12 december 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op:

Nadere informatie

Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT

Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT Wat zijn de prestaties van onze scholen? De stand van zaken op 1 september 2012 Colofon datum 11 september 2012 auteur Jan Vermeulen

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp Plaats : Egchel BRIN-nummer : 03VE Onderzoeksnummer : 123428 Datum schoolbezoek : 2 september 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Schoolondersteuningsprofiel 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Het Galjoen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Het Galjoen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Het Galjoen Plaats : Den Hoorn Zh BRIN-nummer : 04HY Onderzoeksnummer : 123924 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs De Wijde Veert. : Noord-Scharwoude

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs De Wijde Veert. : Noord-Scharwoude RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs De Wijde Veert Plaats : Noord-Scharwoude BRIN-nummer : 12TT Onderzoeksnummer : 126280 Datum schoolbezoek : 21 mei 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hove

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hove RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hove Plaats : De Heurne BRIN-nummer : 09ZJ Onderzoeksnummer : 122124 Datum schoolbezoek : 12 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein. : 's-gravenhage

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein. : 's-gravenhage RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26AY Onderzoeksnummer : 124872 Datum schoolbezoek : 24 January 2012 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD School : basisschool Pater van der Geld Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 111245 Datum

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd Plaats : Uithuizen BRIN-nummer : 12ED Onderzoeksnummer : 124198 Datum schoolbezoek : 29 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

Profielschets directeur

Profielschets directeur Profielschets directeur Gevraagd wordt een directeur die: richting kan geven aan het onderwijsproces van De Trieme, gebaseerd op kernwaarden, missie en onderwijskundige visie; een eigen doorleefde onderwijsvisie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 15AK-C1 Arrangementsnummer : 75249 Onderzoek uitgevoerd op : 1 april 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HORIZON

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HORIZON DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HORIZON Plaats : Dordrecht BRIN-nummer : 04JR Onderzoeksnummer : 118519 Datum schoolbezoek : 16 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 17IQ00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker

Schoolondersteuningsprofiel. 17IQ00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker Schoolondersteuningsprofiel 17IQ00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning...

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Verrekijker Plaats : Julianadorp BRIN-nummer : 15ZK Onderzoeksnummer : 124154 Datum schoolbezoek : 24 oktober 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op:

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Floriant

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Floriant RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Floriant Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 24CT Onderzoeksnummer : 125947 Datum schoolbezoek : 16 april 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Deventer Montessorischool, locatie van Lithstraat

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Deventer Montessorischool, locatie van Lithstraat RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Deventer Montessorischool, locatie van Lithstraat Plaats : Deventer BRIN-nummer : 05VR Onderzoeksnummer : 124571 Datum schoolbezoek : 6 februari 2012 Vastgesteld

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

Profielschets directeur De Tarissing

Profielschets directeur De Tarissing Gevraagd wordt een directeur die: richting kan geven aan het onderwijsproces van de gehele school, gebaseerd op kernwaarden, missie en onderwijskundige visie; een duidelijke visie op onderwijs heeft, die

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool Oranje Nassau

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool Oranje Nassau RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Basisschool Oranje Nassau Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 12LG Onderzoeksnummer : 120636 Datum schoolbezoek : 8 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN School : de Burgemeester Marnixschool te Schoten Plaats : SCHOTEN - BELGIË BRIN-nummer : 00KN Onderzoeksnummer : 93009 Datum

Nadere informatie

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T PANORAMA Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE PAPERCLIP

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE PAPERCLIP RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE PAPERCLIP Plaats : Heerhugowaard BRIN-nummer : 11DX Onderzoek uitgevoerd op : 23 juni 2009 Conceptrapport verzonden op : 30 juni 2009 Rapport vastgesteld te Heemstede

Nadere informatie