1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS HUMAN RESOURCE MANAGEMENT MIDDELEN TOEKOMSTPARAGRAAF 38

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013

2 Inhoud VOORWOORD 3 1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS HUMAN RESOURCE MANAGEMENT MIDDELEN TOEKOMSTPARAGRAAF VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT BEKNOPT VERSLAG PRESTATIEBOX

3 Voorwoord Het bestuur van de stichting KPO Roosendaal biedt u hierbij het bestuursverslag aan over het jaar Het verslag geeft conform de daarvoor geldende richtlijnen inzicht in de samenstelling en de activiteiten van de stichting. Het verslag geeft ook informatie over het gevoerde beleid, behaalde resultaten en belangrijk geachte toekomstige ontwikkelingen. Het bestuur van stichting KPO Roosendaal hecht er waarde aan om door het opstellen van een dergelijk verslag verantwoording af te leggen aan alle rechtstreeks betrokkenen. Jaarlijks publiceert de stichting ook een jaaroverzicht dat uitvoerig ingaat op allerlei ontwikkelingen en resultaten en wat door vormgeving en taal zeer toegankelijk is voor allerlei lezersgroepen. Het College van Bestuur De heer J.M.P.C. Verdaasdonk, voorzitter (vanaf 1 april 2014) Drs. ing. C.G.A.M. Mens, lid Roosendaal, 19 mei

4 ORGANISATIESTRUCTUUR GEDURENDE HET VERSLAGJAAR 1 Raad van Toezicht Organisatie, Beleid & Strategie GMR Oudersenaat Directeurenberaad College van Bestuur Scholen Directeuren Stafbureau MR OV NAAM EN NUMMER BEVOEGD GEZAG Bevoegd gezag: Stichting Katholiek Primair Onderwijs te Roosendaal Bestuursnummer: JURIDISCHE STRUCTUUR GEDURENDE HET VERSLAGJAAR De stichting is opgericht op 5 mei De stichting is ingeschreven in de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor West Brabant te Breda onder dossiernummer Bestuurlijk model en Governance Vanaf 1 januari 2009 wordt de stichting vertegenwoordigd door een College van Bestuur, onder toezicht van een Raad van Toezicht. Het College van Bestuur bestond in 2013 uit de heer drs. A.J.W.H. Stadhouders (voorzitter) en de heer drs. ing. C.G.A.M. Mens. Per 1 april 2014 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden, waarbij de heer Stadhouders is teruggetreden als voorzitter en de heer Verdaasdonk als voorzitter van het College van Bestuur is benoemd. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de stichting, dit houdt onder meer in dat zij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid. De taken en verantwoordelijkheden van het College van Bestuur zijn vastgelegd in een reglement. 4

5 De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het College van Bestuur en zijn beleid, in het bijzonder de realisatie van de doelstelling van de stichting. De Raad van Toezicht toetst hierbij of het College van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt voor het belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een belangrijke adviesfunctie richting het College van Bestuur. De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn verder uitgewerkt in het reglement op de Raad van Toezicht. Het verslag van de Raad van Toezicht is afzonderlijk opgenomen in hoofdstuk 6 van dit bestuursverslag. Hiernaar wordt verwezen. CODE GOED BESTUUR Binnen de Stichting Katholiek Primair Onderwijs Roosendaal (verder: KPO Roosendaal) wordt de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs gehanteerd, welke op 22 januari 2010 is uitgebracht door de PO-Raad. In deze code komen de volgende zaken aan de orde: Verplichte scheiding bestuur en toezicht, waarbij drie varianten worden gegeven om hieraan invulling te geven; De verantwoordelijkheden en opdracht van het bevoegd gezag; De inrichting van de organisatie en het beleid gericht op het ontwikkelen en onderhouden van deskundigheid van personeel; Interne verantwoording en horizontale dialoog; Externe verantwoording in het jaarverslag; Taken en verantwoordelijkheden schoolbestuur; Taken en verantwoordelijkheden intern toezichtorgaan. Ook geldt dat de missie, visie en kernwaarden van de stichting in voldoende mate aansluiten bij de in de code geformuleerde verantwoordelijkheden van het bevoegd gezag ten aanzien van het verzorgen van de vorming en opleiding van kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar alsmede het geven van kwalitatief goed onderwijs. Het College van Bestuur heeft in 2010 een vierjarig Strategisch Beleidsplan opgesteld waarin de missie en visie van de stichting worden vertaald in programma s en projecten, welke vervolgens worden uitgewerkt en geconcretiseerd in jaarlijkse planningen. Diverse programmamanagers en projectleiders zijn verantwoordelijk voor doelmatige en efficiënte uitvoering van de projecten en programma s binnen het daarvoor beschikbaar gestelde budget (tijd en geld). In 2014 zal vorm en inhoud worden gegeven aan het nieuwe Strategisch Beleidsplan voor de beleidsperiode In de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs is opgenomen dat het schoolbestuur en het intern toezichtorgaan regelmatig de realisatie van het strategisch beleid en de geformuleerde doelen binnen een vaste cyclus voor planning & controle dienen te evalueren. Hieraan is binnen de stichting vormgegeven door een kwaliteitsmanager aan te stellen met als belangrijke taak het evalueren, bewaken en waar nodig tijdig bijsturen van de uitvoering van de strategische projecten en programma s. Deze kwaliteitsmanager dient periodiek verantwoording af te leggen over zijn taken richting het College van Bestuur, welke op haar beurt verslag doet richting de Raad van Toezicht. Binnen de stichting wordt voldoende aandacht besteed aan en is voldoende ruimte aanwezig voor interne verantwoording en de horizontale dialoog. Het jaarverslag wordt tijdens formele overlegmomenten besproken met de Raad van Toezicht, de GMR, de Oudersenaat en de interne organisatie. Daarnaast wordt het jaarverslag gepubliceerd op de website en is daardoor voor eenieder toegankelijk. Bij de reorganisatie heeft de stichting de code nageleefd als het gaat om de scheiding en inrichting van de bestuur- en toezichtfunctie alsmede het bepalen en vastleggen van de taken en verantwoordelijkheden van zowel het College van Bestuur als de Raad van Toezicht. 5

6 OVERIGE ORGANEN Directeurenberaad Het directeurenberaad vormt het managementoverleg van KPO Roosendaal. Alle integraal verantwoordelijke schooldirecteuren maken er deel van uit. De samenstelling kan worden aangepast als daar reden toe is. Een lid van het College van Bestuur is voorzitter van het directeurenberaad. Het beraad vervult een belangrijke functie bij de ontwikkeling en vormgeving van het beleid van de stichting. Er kunnen ontwikkelingen gesignaleerd worden, initiatieven genomen worden, er kan beleidsvoorbereiding plaatsvinden, voorstellen worden verkend en besproken en draagvlak wordt verkend of gecreëerd. Het gaat in beginsel om stichtingsbeleid, dat school overstijgend is. Onderwerpen die op één van de scholen aan de orde zijn en impact kunnen hebben op één of meer andere scholen, komen in het directeurenberaad op de agenda. De onderwerpen kunnen alle beleidsterreinen raken en zowel op strategisch en tactisch als op operationeel niveau betrekking hebben. Uitspraken van het directeurenberaad over beleid, hebben in de regel de status van een advies aan het College van Bestuur. Het College besluit vervolgens wat ze daarmee doet. Een breed draagvlak is wenselijk, instemming van eenieder is echter geen voorwaarde voor een besluit van het College van Bestuur. Als het directeurenberaad besluiten neemt, bijvoorbeeld over het regelen van werkzaamheden, is consensus eveneens na te streven, maar het College van Bestuur hakt de knoop door als deze niet te bereiken blijkt. De oudersenaat richt zich met name op buitenschoolse activiteiten, kwaliteit en identiteit. De werkzaamheden van de oudersenaat zijn vastgelegd in een reglement. GMR De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg op de scholen. Zij behandelt uitsluitend aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor de aangesloten scholen. De raad heeft instemming- en/of adviesrecht over bovenschoolse aangelegenheden. Een en ander is vastgelegd in het reglement op de GMR. Het bevoegd gezag dient de raad daarvoor de benodigde informatie te verschaffen. De raad zelf denkt proactief mee en doet voorstellen; het zogenaamde initiatiefrecht. De GMR bestaat uit 21 leden, waarbij elke medezeggenschapsraad van een school een lid afvaardigt. De GMR zelf zorgt voor een evenredige verdeling tussen personeelen oudergeleding. MR-en De medezeggenschapsraad van elke school geeft instemming en/of advies op schoolse aangelegenheden. Dit instemming- en adviesrecht is vastgelegd in het reglement op de MR. Ouderraad/oudervereniging De scholen kennen een ouderraad/oudervereniging. Een dergelijke raad/vereniging ondersteunt de school door het organiseren van activiteiten en het adviseren in aangelegenheden die de kinderen en de ouders van de school betreffen. Oudersenaat De oudersenaat is een zelfstandig beleidsadviserend orgaan van KPO Roosendaal. Ze fungeert als denktank voor het bestuur en richt zich op school overstijgende activiteiten. De oudersenaat denkt het liefst mee, wanneer beleidsplannen pas in ontwikkeling zijn genomen. De mening van de ouders kan dan in de planvorming worden meegenomen. De oudersenaat bestaat uit 9 tot 12 leden, zijnde ouders en/of verzorgers van leerlingen van de scholen van KPO Roosendaal. De oudersenaat zorgt voor een evenwichtige verdeling van zijn leden over het werkgebied van de stichting. 6

7 KERNACTIVITEITEN De stichting heeft, zonder winstoogmerk, ten doel de bevordering van het katholiek primair onderwijs en het katholiek speciaal onderwijs in Roosendaal en omgeving. KPO Roosendaal tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door: Het oprichten, overnemen en beheren van één of meer katholieke scholen. Aandacht te besteden aan de levensbeschouwing van de leerlingen in overeenstemming met wat op dat gebied in het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs is bepaald; Aan te geven in het schoolplan van de school op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan de levensbeschouwelijke identiteit van de onder haar bestuur staande scholen; Mee te werken aan de vorming van regionaal en landelijk onderwijsbeleid, vooral door het samenwerken met instellingen die een gelijk of gelijksoortig doel nastreven; Het benutten van alle andere wettige middelen die ter bereiking van het doel van de stichting nuttig kunnen zijn. WERKGEBIED EN LOCATIES Onder het bevoegd gezag ressorteren 19 scholen voor regulier basisonderwijs, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs (zml) cluster 3. Overzicht scholen Brinnr. Naam school Soort onderwijs Leerlingaantal UM Berkenveld Regulier basis KD St. Theresia Regulier basis 50 06WJ Heilig Hart Regulier basis 72 08PB De Stappen Regulier basis CK De Sponder Speciaal basis LO De Kameleon Speciaal ZJ O.L.V. van Fatima Regulier basis ZZ Joseph Regulier basis AM De Cortendijck Regulier basis 86 17BH De Blokwei Regulier basis BY Het Talent Regulier basis CI Vondel Regulier basis CT De Watermolen Regulier basis 85 17DW Jeroen Bosch Regulier basis EF De Vlindertuin Regulier basis EP De Linde Regulier basis EZ De Saffier Regulier basis FJ De Klaverweide Regulier basis FR De Appel Regulier basis OZ De Heiberg Regulier basis CM Lavoor (incl. Leonardo) Regulier basis 551 TOTAAL

8 Vijf scholen zijn gelegen in de kerkdorpen die behoren tot de gemeente Roosendaal, te weten: 1. Berkenveld te Heerle 2. St. Theresia te Moerstraten 3. Heilig Hart te Wouwse Plantage 4. De Stappen te Wouw 5. De Linde te Nispen De 21 scholen hebben qua omvang en samenstelling zeer uiteenlopende leerlingpopulaties: van 2% gewichtenleerlingen tot 47%, en van 50 leerlingen tot 551. Het geven van goed kwalitatief onderwijs vanuit de katholieke levensbeschouwing wordt op de onderscheiden scholen daarom ook zeer divers ingevuld. Uitgaande van de subsidiariteit zijn de scholen binnen de bestuurlijke kaders autonoom verantwoordelijk. Bij het waarmaken van zijn missie formuleert het bestuur zijn kerntaken als volgt: Het formuleren van een visie waarmee wordt bijgedragen aan de vormgeving van de toekomst. Het faciliteren van de scholen, zodat die zich kunnen richten op het realiseren van goed onderwijs aan de kinderen waarbij het gaat om de optimale ontwikkeling van het individuele kind in de volle breedte van het mens zijn. Bij deze facilitaire taak wordt ondermeer gedacht aan het realiseren van een goede toerusting van de scholen (gebouwen, inrichting, leermiddelen). Ook het selecteren op en bevorderen van een hoge deskundigheid van leerkrachten en management van de scholen hoort hierbij. Het nemen van de integrale eindverantwoordelijkheid. Bestuur als Onderwijsaanbieder DE MISSIE KPO Roosendaal is een stichting die als koepel fungeert voor 21 scholen voor katholiek primair onderwijs in Roosendaal en omstreken. Onze missie is: KPO Roosendaal geeft kennis mee en ontwikkelt vaardigheden bij de aan ons toevertrouwde kinderen samen met ouders/verzorgers. Door betrokken onderwijs in een veilig klimaat, met respect voor kinderen, voor de natuur en voor de totale schepping, ontwikkelen kinderen hun talenten. Met andere woorden: Wij zien het als onze taak om kennis mee te geven aan en het ontwikkelen van vaardigheden bij de aan ons toevertrouwde kinderen. Vanuit een eigentijdse invulling van het katholieke geloof scheppen wij daarvoor op al onze scholen een pedagogisch klimaat dat gekenmerkt wordt door gevoelens van veiligheid en geborgenheid. Van daaruit willen wij samen met ouders/verzorgers de talenten van kinderen verder ontwikkelen en ze leren te benutten. Binnen missie/visie en ambitie autonome school Binnen missie/visie en ambitie autonome school Horizontale verantwoording naar ouders/verzorgers als structureel onderdeel van de bijdrage aan: leren van kinderen school- en kwaliteitsontwikkeling Binnen missie/visie en ambitie autonome school 8

9 KERNWAARDEN KPO Roosendaal streeft naar betrokken onderwijs met respect voor kinderen, voor de natuur en voor de totale schepping. De organisatie wil dicht bij de mensen in de wijken en dorpen staan. Maar ook intern, binnen de organisatie is oog voor de inbreng en de mogelijkheden van ieder individu, zodat iedereen actief en met plezier kan werken aan zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling. De kernwaarden Spiritualiteit, Solidariteit en Subsidiariteit zijn als een grondhouding van de KPO-persoonlijkheid of -identiteit. Bij alles wat we doen zijn de S en het onderliggende het vertrekpunt. Spiritualiteit staat hierbij voor zingeving en bestemming. Solidariteit gaat over hoe we het maximale uit onszelf en de ander halen, met elkaar. En Subsidiariteit gaat over de mate van autonomie; organiseer en doe de zaken op het niveau waar het kan en waar het moet. Wat beloven wij? KPO: ontwikkeling voor jou! De belofte van KPO Roosendaal is in één zin gevat en heeft betrekking op de kennis- en vaardigheidsontwikkeling van de Kinderen, de Professionals en de Organisatie. KERNKWALITEITEN KPO Roosendaal is een ondernemende onderwijsorganisatie met het begrip innovatie hoog in het vaandel. KPO Roosendaal werkt niet alleen op basis van de dagelijkse schoolgang, maar wil ook op basis van projecten nieuwe concepten ontwikkelen. Op het gebied van onderwijsinnovatie wordt ook nadrukkelijk de samenwerking gezocht. Samenwerking intern in de eigen organisatie als ook extern met diverse partners. De ambities van KPO Roosendaal reiken ver en het streven is om voorop te lopen en het beste onderwijs te bieden. In dit streven is opbrengstgerichtheid gemaakt tot speerpunt van beleid. Er is altijd ruimte voor verbetering van het onderwijs en het verbeteren van de opbrengstgerichtheid, waarbij het vooral gaat om het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties. VISIE Met de missie als fundament en met oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen op landelijk en lokaal niveau komt KPO Roosendaal tot de volgende (globale) visie op de organisatie van het onderwijs voor de jaren : Het individuele kind staat centraal, met aandacht voor individuele kansen en beperkingen. Ieder kind is uniek. KPO Roosendaal heeft een sociale aard en een open houding met steeds meer oog voor diversiteit en het verbinden op basis van verschillen. Dat geldt zowel voor de toewijding aan de kinderen als voor het versterken van de relaties tussen KPO Roosendaal en de organisaties in haar omgeving. KPO Roosendaal wil de komende jaren een aantal ontwikkelingen in gang zetten. Daarbij wordt op de eerste plaats gedacht aan nieuwe initiatieven op het terrein van passend onderwijs en dagarrangementen. Deze initiatieven zijn vaak wijkoverstijgend en vragen daarom om de ontwikkeling van een nieuwe mentaliteit die mensen verbindt die elkaar niet vanuit een wijk of een buurt kennen maar overal vandaan kunnen komen. KPO Roosendaal wil vooral een ondernemend verband van scholen zijn en niet alleen op basis van de dagelijkse schoolgang maar ook op basis van projecten en programma s nieuwe concepten ontwikkelen. KPO Roosendaal is ambitieus en zet in op het verder ontwikkelen en uitbouwen van toekomstbestendig, hoogwaardig onderwijs. Dit onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de medewerkers (leerkrachten en management). De professionele en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers stuurt in feite de ontwikkeling van de organisatie. Zij worden uitgedaagd verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling. De organisatie faciliteert en ondersteunt hen hierbij. KPO Roosendaal streeft naar draagvlak onder alle medewerkers voor haar missie en visie en de strategische keuzes die daaruit volgen. Concreet betekent dit dat alle medewerkers de missie en visie van de organisatie kennen en weten wat hun individuele bijdrage is aan het realiseren ervan. De directeuren zijn integraal schoolleider. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor het onderwijs op de school, het personeelsbeleid, het beheer en de strategische beleidsvoering. Zij leggen over de bereikte resultaten periodiek verantwoording af aan het bestuur. Het stafbureau ondersteunt hen bij de uitvoering van hun werk. Afstemming, informatie-uitwisseling, bestuursbrede gedachtevorming en beleidsvoorbereiding vinden plaats in het directeurenberaad. 9

10 De missie en visie van KPO Roosendaal krijgen pas echt betekenis wanneer daaraan duidelijk geformuleerde en toetsbare resultaten zijn gekoppeld. Alle activiteiten, op alle niveaus in de organisatie, hebben tot doel de ambities van KPO Roosendaal te verwezenlijken. Het succes ervan kan worden afgemeten aan de bijdrage die daarmee wordt geleverd aan het realiseren van de algemene ambities van de organisatie. Hiertoe is de kaderbrief geïntroduceerd. Doel van de kaderbrief is om de strategie van KPO Roosendaal, zoals verwoord in het Strategisch Beleidsplan KPO op Koers verder te concretiseren in kaders. Middels deze kaders maakt het CvB duidelijk WAT er verwacht wordt van de integraal verantwoordelijke directeuren en hun scholen. De kaderbrief is daarmee sturend voor de inhoud van het schoolplan. De kaderbrief beschrijft het WAT, het schoolplan beschrijft met name het HOE. De structuur van de kaderbrief is (uiteraard) opgebouwd rondom de strategische doelstellingen van KPO: 1. KPO Roosendaal zorgt voor goed onderwijs 2. Bij KPO Roosendaal valt geen enkel kind tussen wal en schip 3. KPO Roosendaal zorgt voor sterke scholen in samenwerking met andere partijen 4. KPO Roosendaal is innovatief en ondernemend, gericht op steeds betere onderwijskwaliteit Vervolgens is iedere strategische doelstelling nader geconcretiseerd in SMART geformuleerde doelen en Kritische Prestatie Indicatoren (KPI s). De KPO kaderbrief is niet statisch, KPO is tenslotte ambitieus en onze omgeving verandert continu. Via managementrapportages (MARAP s) en de gesprekkencyclus worden de resultaten gemonitored ( vinger aan de pols ). Een directeur is integraal verantwoordelijk en niet alleen voor het onderwijs. Daarom koppelen we de kaders van de kaderbrief aan de verantwoordelijkheidsgebieden van een integraal verantwoordelijke schooldirecteur. Op deze manier is de kaderbrief niet alleen sturend voor de inhoud van het schoolplan, maar wordt met de kaderbrief tevens expliciet gemaakt waar de integrale verantwoordelijkheid van een schooldirecteur uit bestaat. Hieronder een kruisverwijzing van de verschillende doelstellingen uit de kaderbrief met de verantwoordelijkheidsgebieden (A = Onderwijskundig leiderschap, B = Welzijn/HR, C = Ondernemerschap, D = Beheer) van de integraal verantwoordelijke schooldirecteur. 10

11 Doelstellingen op schoolnivo A B C D 1.1 De school behaalt op de Cito eindtoets een gemiddelde gewogen score die ligt op of boven het landelijk gemiddelde A 1.2 De school heeft het basisarrangement A 1.3 De school heeft in 2014 blijkens een interne audit op KPO niveau een efficiënt werkend kwaliteitsmanagement systeem om de kwaliteit te monitoren en te sturen A 1.4 De oudertevredenheid is hoger dan bij de gemiddelde Nederlandse school A 1.5 De leerling-tevredenheid is hoger dan bij de gemiddelde Nederlandse school A 2.1 De school behaalt op alle LOVS toetsen voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde gemiddelde vaardigheidsscores die de school zich ten doel gesteld heeft A 2.2 De school bereikt het doel met betrekking tot het percentage D en E leerlingen zoals zij heeft verwoord in het schoolplan A 2.3 Voor leerlingen waarvoor een ontwikkelperspectief is geformuleerd behaalt de school minimaal het rendement conform de richtlijnen uit ANALYSEREN EN WAARDEREN VAN A OPBRENGSTEN (laatste versie) 2.4 Het onderwijs in Nederlandse taal en rekenen en wiskunde voldoet aantoonbaar aan de meest recente wetenschappelijke opvattingen A 2.5 De school heeft in haar schoolplan verwoord wat zij onder talentontwikkeling verstaat en hoe zij dit vorm geeft A 2.6 De school realiseert passend onderwijs of binnen de eigen school of in samenwerking met andere scholen passend binnen het KPO beleid A 3.1 Er is aantoonbaar gewerkt aan de identiteit en de marketing van KPO en de school (Missie / Visie / 3 S-en / 5 merkwaarden / voornaam achternaam) C 3.2 Het marktaandeel van iedere school stijgt C 3.3 Er wordt zichtbaar samengewerkt met SPR, Kober, (ketenpartners) C 3.4 Het schoolgebouw verkeert in een goede staat van onderhoud en is passend bij de onderwijsdoelen van de school D 4.1 Er wordt op iedere school gewerkt met een taakstellende en sluitende begroting D 4.2 Ziekteverzuim is minder dan 5% B 4.3 Medewerkertevredenheidscore is hoger dan bij de gemiddelde Nederlandse school B 4.4 Gesprekkencyclus wordt aantoonbaar toegepast B 4.5 Bekwaamheidsdossiers van alle medewerkers aanwezig en up-to-date B 4.6 Goede didactische vaardigheden blijken uit klassenbezoeken door directeur A 4.7 Er wordt aantoonbaar gewerkt met een POP voor alle medewerkers B 4.8 Er wordt aantoonbaar gewerkt aan innovatie & verbetering C MAATSCHAPPELIJK RELEVANTE ONTWIKKELINGEN De navolgende ontwikkelingstendensen zijn van invloed op de visie van KPO Roosendaal op de samenleving in het algemeen en het onderwijs in het bijzonder: Individuen functioneren in een groot aantal verschillende contexten en rollen. Dit stelt hoge eisen aan hun communicatieve vaardigheden. Maatschappelijke uitvalsverschijnselen zullen zich doen gelden. Groepen mensen hebben als gevolg van werkeloosheid en vereenzaming moeite om aan belangrijke processen deel te blijven nemen. Hierdoor lopen zij het risico economisch, sociaal en technologisch achterop te raken. De huidige financiële en economische recessie zal een sterke wissel trekken op de verdere ontwikkeling en maatschappelijke participatie van bevolkingsgroepen. Het duurt vermoedelijk nog jaren voordat ons land de economische crisis te boven zal zijn.door de dynamiek in de samenleving vergroot de onzekerheid, terwijl verzuilde zingevingkaders wegvallen. Hierdoor stijgt de behoefte aan zingeving, aan reflectie op waarden en normen achter menselijk gedrag. Ook vanuit de maatschappelijke behoefte aan tolerantie is er vraag naar zingeving: slechts vanuit eigen zingevingkaders kunnen waarden en normen van anderen gewaardeerd worden. De behoefte aan tolerantie en de vraag naar zingeving komt sterker naar voren. 11

12 De opvatting dat mensen ongelijk zijn (als feitelijke constatering) wint terrein ten koste van het gelijkheidsideaal. Mensen zijn verschillend en acceptatie daarvan is een grote uitdaging. Aandacht voor diversiteit zal toenemen. De ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie leiden tot nog meer grote veranderingen. De aard en de richting van die verandering is grotendeels onvoorspelbaar en kan tot onzekerheid leiden. Mogelijke gevolgen zijn de verdringing van een woordcultuur door een beeldcultuur, vervaging van het onderscheid tussen werkelijkheid en fictie en nieuwe mogelijkheden voor gemeenschapsvorming en vrijheidsbeleving. Ook mogelijkheden van e-learning dienen zich aan en zullen de vormgeving van het onderwijs mede bepalen. Ook het gebruik van sociale media is een ontwikkeling waarmee het onderwijs te maken heeft en waarop een passend aanbod zal worden gerealiseerd. Er is steeds meer aandacht voor het lokale. Buurt, school, sportvereniging, verzorgingsinstellingen en andere nieuwe lokale verbanden nemen in betekenis toe. In de gemeente Roosendaal is een aantal ontwikkelingen gaande die dit laten zien. De betekenis van de Brede Scholen en kindcentra zal in de komende periode toenemen en een belangrijke rol spelen in een toenemende gemeenschapszin. Er zal steeds meer aandacht komen voor de wijken en dorpen. Een aantal wijken kampt als gevolg van de demografische samenstelling met sociale problemen waar het onderwijs niet aan voorbij kan gaan. Ook de vergrijzing en ontvolking van enkele dorpen zorgt voor problematische situaties. Het leerlingenaantal loopt sterk terug en het behoud van de daar aanwezige school staat ter discussie. Het verlies van de enige school in het dorp zet de leefbaarheid onder druk. Voor de KPO-organisatie en de gemeente Roosendaal ligt een hier een gezamenlijke opdracht. Het onderwijs neemt, voor zover dat mogelijk is, de opdracht op zich om een aandeel te leveren in de opvoeding van de kinderen. Een samenleving die gedragen wordt door waarden en normen is een gemeenschappelijk onderkend belang. In de kernwaarden van KPO wordt hier expliciet de aandacht voor gevraagd. Leerkrachten zijn met elkaar, met ouders en uiteraard met de kinderen in gesprek over die waarden en normen, over de balans tussen individualiteit en gemeenschappelijkheid. Het gaat om zaken die ons ten diepste raken: respect, rechtvaardigheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheidsbesef, gemeenschapszin, solidariteit, tolerantie, burgerschapszin. Het gaat hierbij ook om omgangsvormen en sociale vaardigheden. De huidige individualisering zet zich mogelijk verder door. Hieraan kleven nadelen, zoals vereenzaming en onvoldoende cohesie in de samenleving. Individualisering gezien als het centraal stellen van het eigen individu bevordert niet de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het goed laten functioneren van bijvoorbeeld de school en onderwijsorganisatie als leergemeenschap. Gezocht wordt naar compenserende vormen van verbinding. Hierbij kan worden gedacht aan onder andere nieuwe vormen van verbinding via moderne informatie- en communicatietechnologie. Vandaag de dag is duurzame ontwikkeling of duurzaamheid een kreet die uitgeroepen wordt door veel maatschappelijke actoren op internationaal, nationaal en lokale niveaus. Dit concept is het gevolg van politiek compromis en is zodanig abstract dat interpretatie en invulling hiervan per organisatie (en zelfs per individu) verschilt. Voor overheden bijvoorbeeld betekent duurzame ontwikkeling het formuleren en implementeren van nieuw beleid welke de maatschappij als geheel zal stimuleren om te verduurzamen. Kennisinstellingen kunnen hieraan bijdragen door informatie te genereren en/ of creëren welke toegepast kan worden bij de formulering en uitvoering van dit beleid. Intermediaire organisaties op hun beurt kunnen deze kennis verspreiden onder andere maatschappelijke actoren, waaronder bijvoorbeeld non-gouvernementele organisaties (NGO s) c.q. ideële organisaties of naar burgers toe. Bedrijven worden ook geconfronteerd met het concept van duurzaamheid. Niet alleen vanuit de overheid bestaat de notie dat bedrijven moeten verduurzamen, maar ook vanuit burgers/ consumenten worden steeds hogere eisen gesteld aan bedrijven. Kortom, het bereiken van duurzaamheid betekent dat alle maatschappelijke actoren zich op hun eigen manier moeten aanpassen aan de veranderende context waarin wij allemaal actief zijn. Dit geldt dus ook voor het onderwijs. In het primair onderwijs stijgen de kosten al jaren sneller dan de inkomsten ( stille bezuinigingen ). De werkgelegenheid staat daardoor flink onder druk. Het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA) en het zogenaamde Herfstakkoord, zoals in een brief van de PO Raad verwoord aan de PO besturen in november 2013, betekent dat het primair onderwijs in miljoen euro uitgekeerd krijgt van de 650 miljoen euro die met het Herfstakkoord was vrijgemaakt voor de gehele onderwijssector. Dit is ruim zestig miljoen euro meer dan in eerste instantie was voorgesteld in de begroting van het ministerie van OCW. Een meerderheid van de Tweede en Eerste Kamer vindt dat het primair onderwijs het geld hard nodig heeft voor onder meer behoud van werkgelegenheid. 12

13 Het primair onderwijs krijgt daarbij ook nog 85 miljoen euro om jonge leerkrachten in dienst te houden. Dit bedrag wordt eenmalig uitgekeerd in december. Dat is zo afgesproken in het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA). Het gaat hierbij om incidenteel geld. In december 2013 is dus in totaal 380 miljoen euro extra uitgekeerd aan schoolbesturen. Per leerling gaat het om een bedrag van 236,75 euro. De Inspectie van het Onderwijs heeft met ingang van 1 september 2013 haar financieel toezicht vereenvoudigd. De Inspectie hanteert met ingang van 1 september nog slechts twee toezichtarrangementen in haar financiële toezicht: 1. Basistoezicht - Het toezicht beperkt zich tot de jaarlijkse risicoanalyse aan de hand van de jaarcijfers; 2. Aangepast financieel continuïteitstoezicht Dit toezicht wordt gehanteerd wanneer de financiële continuïteit van het onderwijs onder druk staat. De inspectie vraagt het bestuur een verbeterplan op te stellen en volgt de uitvoering daarvan met een intensiteit passend bij de ernst van de situatie. Verder zijn enkele indicatoren aangescherpt. Op basis van onderstaande indicatoren selecteert de inspectie potentieel zwakke besturen voor meer inhoudelijke analyse. Besturen die niet worden geselecteerd voor inhoudelijke analyse vallen in het basistoezicht. De overige besturen worden eerst inhoudelijk bekeken en vervolgens wordt geoordeeld of basistoezicht volstaat of dat het financieel toezicht moet worden aangepast aan de ernst van de situatie bij het betreffende bestuur. KPO Roosendaal is de laatste jaren bewust bezig om te investeren in de kwaliteit van de organisatie en het onderwijs en heeft daarom de laatste jaren een negatieve rentabiliteit. Uit de overige indicatoren blijkt dat KPO Roosendaal financieel erg gezond is. Met name door de leerlingenkrimp zal KPO in de nabije toekomst beduidend minder baten hebben en continu een evenwicht moet zoeken tussen baten en lasten. Het natuurlijk verloop in het personeelsbestand zal in combinatie met een actief mobiliteitsbeleid waarschijnlijk voldoende mogelijkheden bieden om de formatie aan de financiële mogelijkheden aan te passen. De materiële lasten (en dan m.n. de huisvestingslasten) zijn echter bijna per definitie inflexibel en daar vraagt aanpassing meer tijd. De geschetste ontwikkelingen zullen consequenties hebben voor het onderwijsbeleid op landelijk en lokaal niveau, maar bovenal op het beleid binnen de eigen organisatie: de inhoud van het onderwijs; de wijze waarop de school de ouders betrekt bij het onderwijs; de werkwijzen binnen het onderwijs; de positie en rol van de leerkrachten; de bestuurlijke en financiële randvoorwaarden. Primair onderwijs Liquiditeit (current ratio) 1 Solvabiliteit 2 0,30 Rentabiliteit laatste 3 jaar negatief Personele lasten/rijksbijdrage 0,95 Personele lasten/totale baten 0,90 Financiële buffer < 0 13

14 2 Onderwijs Er is voortdurend oog voor de wijze waarop scholen bezig zijn met het vormgeven van de onderwijskundige doelstellingen en bewaken van de kwaliteit van het onderwijs. Tijdens werkoverleg, schoolbezoek en collegiale consultaties wordt de voortgang van de schoolontwikkeling en de onderwijsopbrengsten besproken en vastgelegd. In de cultuur van de organisatie hoort dat de scholen een grote autonomie hebben bij de inrichting van het onderwijs. In aansluiting op de schooljaren en , gaat er ook in de schooljaren en bijzondere aandacht uit naar de kwaliteit van de basisvaardigheden rekenen en taal, het resultaat gericht werken, het didactisch handelen van de leerkracht, de leerlingenzorg, de verdere invoering van de 1-zorgroute, de kwaliteitszorg en de introductie van een kwaliteitszorgsysteem. In de onderwijskundige onderlegger bij de begroting 2013 met als titel Initiatieven voor het verder verbeteren van de kwaliteit van het onderwijsleerproces wordt gewezen op de noodzaak om de ontwikkelingen op genoemde terreinen zorgvuldig te borgen, om er vervolgens weer verder aan te bouwen. INLEIDING Er zijn verschillende ontwikkelingen in de samenleving die van invloed zijn op het onderwijs dat gegeven wordt in de scholen. Ouders, samenleving en overheid stellen eisen aan het onderwijs. Kerndoelen en kwaliteitseisen van de onderwijsinspectie zijn daarbij belangrijke kaders. De gemeenschappelijke missie en visie van onze stichting zijn richtinggevend voor het onderwijs op alle KPO scholen. De verscheidenheid aan onderwijsconcepten binnen de organisatie geeft kleur aan de huidige profilering: van een traditioneel vernieuwingsconcept zoals het Daltononderwijs, naar het concept gebaseerd op Meervoudige Intelligentie; van het traditionele BAS concept, naar het vernieuwingsconcept van Actief Leren; van Coöperatief leren, naar Engelstalig onderwijs volgens het concept van Vreemde Talen Onderwijs. Binnen het grotere geheel behoudt elke school zijn eigen identiteit. Het vormgeven van de individuele school aan het eigen profiel vergroot niet alleen de herkenbaarheid, maar zorgt ook voor nuanceverschillen op weg naar het uiteindelijke doel: verzorgen van goed onderwijs. Er worden in de onderlegger ontwikkelingen genoemd die kwaliteit bevorderende initiatieven kunnen gebruiken zoals: 1. Management development voor de directeuren, gericht op de aansturing van de interne kwaliteitszorg (PDCA-cyclus), het bewaken van de opbrengstgerichte uitvoering van het jaarplan, verbeterplannen (naar aanleiding van de audit) en managementcontract. Er zal aandacht zijn voor het zorgdragen voor een effectieve inhoudelijke overlegstructuur binnen de school. Het uitspreken van verwachtingen naar leraren ten aanzien van hun betrokkenheid, inzet en resultaten en het geven van krachtige feedback op basis van klassenbezoeken en de gesprekkencyclus zijn voorwaardelijk om goed leiding te kunnen geven aan het verder doorontwikkelen van het opbrengstgericht werken en aan de kwaliteit van het onderwijsproces. 2. Scholing van intern begeleiders op het gebied van orthodidactische expertise (idem voor leraren), opbrengstevaluatie op school-, groeps- en leerlingniveau en feedback op het pedagogisch-didactisch leraren. 14

15 3. Teambrede scholing van leraren op het gebied van directe instructie (borgingsdoel schoolplan), systematische vorderingenanalyse en afstemming van het onderwis (1-Zorgroute en handelingsgericht werken met behulp van groepsplannen en individuele handelingsplannen) (ontwikkeldoel schoolplan). Training on the job en krachtige feedback geven aan de hand van observaties van de dagelijkse praktijk zouden hiervan deel moeten uitmaken. Genoemde ontwikkelingen vragen om een leerkracht- en schoolnabije ondersteuning. In januari 2012 heeft het CvB daarom het initiatief genomen om te komen tot een Bovenschoolse Ondersteuning Unit (BOU). De scholen weten steeds beter de weg te vinden naar de BOU via het aanmeldpunt. De BOU werkt vraaggestuurd. Bij ondersteuningsvragen wordt altijd een nader vraagverkennend gesprek gevoerd, vooral om de vraag achter de vraag helder te krijgen. De BOU onderzoekt de mate waarin de eigen professionals de vraag kunnen ondersteunen op de scholen. Indien dit deels of niet lukt, wordt externe dienstverlening samen met de betreffende school aangetrokken door de BOU. De BOU-kosten worden gedekt vanuit de verkregen middelen in het kader van de Prestatiebox Primair Onderwijs ( ). Deze beoogt immers de professionaliteit van medewerkers te verhogen én het opbrengstgericht werken te versterken. KWALITEITSZORG In 2013 is gekozen om het kwaliteitszorgsysteem WMK toe te passen en te gaan werken met auditcommissies. Er is hieromtrent in 2013 een notitie verschenen en vanaf eind oktober 2013 zijn ingestelde auditcommissies met hun werkzaamheden begonnen. De verwachting is dat uit de audits naar zal voren komen welke onderwijskundige ontwikkelingen op de kwaliteitsagenda komen te staan en welke ondersteuning en begeleiding bij de uitvoering daarvan gewenst is. Hier zal de BOU een belangrijke, ondersteunende rol spelen. In het huidige strategisch beleidsplan van KPO Roosendaal: KPO op koers staat het volgende doel omschreven: De scholen hebben zicht op hun kwaliteit en sturen op basis daarvan hun onderwijs. Op alle scholen functioneert een efficiënt werkend kwaliteitszorg systeem. Binnen de stichting is een systeem van in- en/ of externe auditing in werking. In het voorjaar van 2013 is een oproep (competenties, vaardigheden, houding), uitgezet binnen de organisatie om deel te nemen aan de auditorentraining. Hierop hebben 15 KPO medewerkers gereageerd om de auditorentraining te gaan volgen. Met behulp van de audits wordt het volgende in beeld gebracht: de sterke punten en de gebieden voor verbetering (mogelijke risicogebieden) van de organisatie. dominante verbeterthema s, met impact voor de gehele organisatie of onderdelen ervan de kwaliteit van de werkprocessen en de bedrijfsvoering potentiële problemen, waardoor preventieve verbeteracties genomen kunnen worden. het functioneren van organisatieonderdelen, bijvoorbeeld scholen, binnen een grotere onderwijsorganisatie en de invloed van de activiteiten van de eigen school op de rest van de onderwijsorganisatie. Gedurende de opleiding zijn in de periode november t/m februari vijf scholen bezocht waar een kwaliteitsaudit heeft plaatsgevonden. (Cortendijck, Talent, Klaverweide, Watermolen en De Sponder). Drie scholen hebben inmiddels de (concept)rapportage ontvangen. Kwaliteitszorg is een integraal onderdeel van het onderwijskundig functioneren van onze stichting. Het gaat hierbij om het op alle niveaus (leerkrachten, school, organisatie) ontwikkelen, borgen en toetsen van vakbekwaamheid, processen en inrichting van de organisatie. De toekomst We zullen ons de komende twee jaar op alle niveaus richten op: het verder ontwikkelen en borgen van een professionele houding van alle medewerkers binnen de stichting verdiepen en borgen van de kwaliteitsaudits (inhoud en uitvoering) het verder inrichten van de WMK modules op de scholen en de taak van de kwaliteitsmedewerker op de scholen het inrichten van de bovenschoolse WMK module 15

16 Op alle scholen werken alle leerkrachten opbrengstgericht. Zij kunnen opbrengsten analyseren en daarop hun beleid aanpassen. Alle scholen voeren groepsgesprekken n.a.v. de afname van cito-toetsen, leerkrachten analyseren hun toetsresultaten en passen hun handelen hierop aan. Het werken volgens de 1-zorgroute: groepsoverzichten en groepsplannen wordt op elke school toegepast. Afgelopen periode hebben alle scholen ingestoken op een kwaliteitsverhoging van de opbrengstenanalyse. Van daaruit is een krachtiger schoolontwikkelingsinitiatief mogelijk. Alle scholen werken met streefdoelen voor de tussenopbrengsten en streven ernaar deze te behalen. Bij mindere opbrengsten stelt de school een verbeterplan op. Voor 2014 zullen scholen die bij de CITO-eindtoets onder de inspectienorm hebben gescoord een plan van aanpak moeten opstellen. Er is zowel in mei 2013 als in november 2013 een rapportage gemaakt om de kwaliteit van de inhoud te beoordelen, adviezen te geven en feedback te verzorgen. Gezien de onderwijsopbrengsten die behaald zijn in 2014 zullen de dataverzameling en de analyse nog sterk verbeterd kunnen worden, zodat tijdig kan worden gesignaleerd dat de opbrengstgerichtheid niet helemaal aan de verwachting voldoet. Er kan dan tijdig worden bijgestuurd. Geconstateerd is dat de inhoudelijke kwaliteit van de MARAPS per school sterk verschilt. Een aantal scholen analyseert te oppervlakkig en zoekt de diepgang te weinig. We constateren dat elke school interesse toont in de schoolspecifieke adviezen om deze te verwerken in hun volgende marap. We verwachten dat deze verbeteringen in de volgende MARAP terug te zien zullen zijn. STRATEGISCHE ONTWIKKELING PROGRAMMA S EN PROJECTEN Voor de verdere ontwikkeling van KPO Roosendaal is de inzet van ieders kwaliteiten en een nauwe samenwerking met onze klanten van essentieel belang. Alle betrokkenen, intern en extern ontmoeten elkaar in de programma s en projecten die mede de koers bepalen voor de toekomst. Deze strategische programma s zijn uitgewerkt en worden verder geconcretiseerd in jaarlijkse prioriteitsplanningen. Om blijvend ons motto te realiseren en na te streven KPO: ontwikkeling voor jou!. Rekenlaboratorium In 2010 is als onderdeel van het onderwijslaboratorium het rekenlab van start gegaan. Dit lab zal ook in de komende jaren haar werkzaamheden voortzetten. Omdat KPO Roosendaal beschikt over een groot aantal Master opgeleide leerkrachten kan de verbetering van het rekenonderwijs geïnitieerd worden vanuit eigen gelederen. Het is noodzakelijk dat de verbetering van het rekenonderwijs evidence based is, geborgd en gedeeld wordt met andere KPO-scholen. Daar er binnen KPO nog onvoldoende specifieke rekenexpertise aanwezig is, is er naar samenwerking gezocht met de faculteit pedagogisch onderwijs van de HS Avans in Breda. De gedachte is dat (betaalde) LIO-studenten een voorbeeldfunctie kunnen vervullen, met betrekking tot het doen van onderzoek. De begeleiding van de studenten gebeurt door vakbekwame opleidingsdocenten, die gedurende een vooraf afgesproken periode gedetacheerd worden bij het KPO-rekenlaboratorium. Om de verbetering van het rekenen te kunnen aansturen wordt er naar gestreefd om op iedere school een gecertificeerde rekencoördinator te hebben. Het rekenlab heeft hier een initiërende functie te vervullen. Het KPO rekenlaboratorium kent vier aandachtsgebieden: 1. onderzoek; 2. ondersteunen van rekencoördinatoren; 3. professionalisering van personeel en 4. advies Onderzoek. Het begeleiden van lio-studenten en het begeleiden van het onderzoek. Het doel is tevens om een aanzet te maken tot het bevorderen van een onderzoekende houding van leerkrachten en om een aantal succesfactoren te formuleren om te komen tot het initiëren van een academische basisschool. Rekencoördinatoren (RC) hebben binnen het team een sleutelpositie inzake het verbeteren van de kwaliteit van het rekenonderwijs, coaching van leerkrachten door o.a. het bevorderen van de gecijferdheid in het team en rekenbeleid. De opbrengsten van het door studenten en/of leerkrachten uitgevoerd onderzoek worden door de rekencoördinator vastgelegd, geïmplementeerd en geborgd. 16

17 Professionalisering van de KPO-medewerkers door het aanbieden van cursussen. De medewerkers blijven op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en inzichten van de didactiek van het rekenonderwijs, de eigen gecijferdheid wordt bevorderd en wordt er inzicht verkregen in de toepasbaarheid van de verworven kennis in de eigen onderwijspraktijk. Adviescentrum; rekenvragen vanuit de scholen worden geïnventariseerd door het KPO-rekenlaboratorium en beoordeeld op haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Lokaal Educatieve Agenda (LEA). In 2013 is verder uitvoering gegeven aan de LEA, het leidend en koersbepalend document waarin de activiteiten zijn beschreven die op basis van de wettelijke taken die onderwijs en gemeente gezamenlijk hebben ter voorkoming en bestrijding van onderwijsachterstanden. De gemeentelijk coördinator, die KPO Roosendaal hiertoe faciliteert, heeft zich met een kerngroep bestaande uit vertegenwoordigers van de andere deelnemende besturen, naast de algemene coördinatortaken, onder meer gericht op een eerste evaluatieplanning van de LEA periode en de start van de voorbereiding op de nieuwe LEA periode. De lopende projecten zijn/ worden voortdurend gemonitord. Daar waar mogelijk zijn de projecten met elkaar in verband gebracht, zodat er sprake is van een integrale aanpak van onderwijs(taal) achterstanden. Schakelklassen KPO heeft twee, vanuit de gemeentelijke LEA gesubsidieerde, schakelklassen gesitueerd op de Vlindertuin. In 2013 is naast een schakelklas groep 3 ook in een schakelklas groep 5 voorzien. De schakelklas biedt kinderen die aan de criteria voldoen een jaar lang intensief taalonderwijs. Het stelt die kinderen in staat het onderwijs na die periode beter te kunnen vervolgen. De leeropbrengsten worden periodiek gerapporteerd aan de gemeente. Uit de toets gegevens blijkt dat de effecten op de taalontwikkeling van de schakelklasleerlingen, zowel op groepsals op individueel niveau, in 2013 voldoende tot ruim voldoende is. In 2014 wordt het aantal schakelklassen binnen de gemeente uitgebreid met twee groepen, waarvan er één gesitueerd wordt op de Appel. Hiermee wordt het onderwijsaanbod van KPO uitgebreid. De schakelklas kan in het licht van Passend Onderwijs gezien worden als een specifiek onderwijsarrangement voor kinderen met een taalachterstand. Passend Onderwijs De beleidsmatige inrichting Passend Onderwijs en de uitvoering daarvan binnen KPO valt sinds 1 maart 2013 onder de directe verantwoordelijkheid van een extern aangetrokken procesmanager. Hiertoe heeft zij onder meer de beleidsgroep Passend Onderwijs geformeerd. De beleidsgroep heeft enerzijds een beleid adviserende rol naar het college van bestuur en anderzijds een ondersteunende rol naar de directeuren van de scholen. Tevens verleent de beleidsgroep desgevraagd medewerking bij de communicatie naar ouders. De beleidsgroep peilt de ondersteuningsbehoefte(n) van de directeuren bij de uitvoering van hun verantwoordelijkheid om invulling te geven aan Passend Onderwijs en kan zo indien gewenst gericht ondersteunen. Met het bestuur en de directeuren is de visie van KPO op Passend Onderwijs opnieuw vastgesteld. Om het landen van de visie bij de directeuren (en de teams) te bevorderen zijn drie studiedagen georganiseerd waarop gesproken en nagedacht is over hoe de cultuurverandering, die gepaard gaat met handelings- en competentiegericht denken en het probleemeigenaarschap, te realiseren. De andere relevante onderwijsontwikkelingen en beleidsmaatregelen binnen- en van KPO zijn met elkaar in een logisch verband gebracht en gepresenteerd. De concretisering verloopt via de intern begeleiders. Voor de diepgaande beschrijving van de ondersteuningsprofielen van de scholen is een specifieke KPO Tool ontwikkeld en geïntroduceerd. De bepaling/ beschrijving van het profiel sluit daarmee beter aan bij het KPO uitgangspunt van het medischnaar het handelings- en competentiegericht model van arrangeren. Bovendien biedt deze Tool de scholen de mogelijkheid concreet hun ambities te bepalen bij de daadwerkelijke invulling van Passend Onderwijs. De scholen hebben de Tool uitgewerkt op zeven domeinen. In 2014 volgt de uitwerking van het achtste domein: de leerkrachtcompetenties. Het totaal van de ondersteuningsprofielen geeft aan of er sprake is van een dekkend onderwijs aanbod (arrangementen) binnen KPO. Passend Onderwijs is sinds 2013 een vast onderdeel van de agenda van het directeurenoverleg. De uitwerking van Passend Onderwijs binnen KPO sluit aan bij de afspraken en uitgangspunten van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs in Roosendaal Moerdijk. 17

18 De Leonardo-afdeling / KPO Centrum voor Hoogbegaafdheid KPO Roosendaal verzorgt sinds 1 augustus 2012 een aanbod voor hoogbegaafde leerlingen middels de Leonardo-afdeling en streeft een sterkere verankering van het onderwijsaanbod aan hoogbegaafde leerlingen na. Uit onderzoek blijkt dat twee tot drie procent van alle leerlingen in het basisonderwijs een IQ hoger dan 130 heeft en voor het merendeel van deze leerlingen sluit het onderwijsprogramma niet aan bij hun persoonlijke leerbehoefte. Doordat zij onvoldoende worden uitgedaagd, zich onbegrepen voelen, onderpresteren en met tegenzin naar school gaan, bestaat de kans dat leerlingen met een hoog leervermogen leer- en gedragsproblemen ontwikkelen. Leonardo onderwijs is aanzienlijk duurder dan het reguliere onderwijs en vooralsnog wordt er geen financiële bijdrage door het Ministerie van Onderwijs geleverd. Dit betekent dat de oprichting van een Leonardo afdeling een structurele investering van het bestuur vraagt. Het College van Bestuur heeft, met instemming door de GMR, positief besloten ten aanzien van de opstart van een Leonardo afdeling in augustus In het schooljaar zijn er 3 Leonardo-groepen bij KPO, met in totaal ongeveer 45 leerlingen. KPO Roosendaal wil een expertise rol vervullen voor hoogbegaafde leerlingen in de regio. Een passend en duurzaam onderwijsaanbod beperkt zich niet tot een speciale afdeling. Ook reguliere scholen hebben te maken met kinderen met een verdergaande onderwijsbehoefte. Dit vraagt om een brede verspreiding van expertise op het terrein van hoogbegaafdheid binnen de gehele organisatie. Hier zal met name ook in 2014 de aandacht op worden gericht. Met ingang van het schooljaar zal het KPO Centrum voor Hoogbegaafdheid worden opgericht, waarmee de Leonardo-afdeling komt te vervallen. In de driehoek student opleidingsdocent leerkracht wordt meer en meer van en met elkaar geleerd. Opleiden in de School richt zich dan ook niet meer alleen op de ontwikkeling van studenten, maar heeft invloed op de professionalisering van alle betrokkenen. Het zorgt voor een nieuwe dynamiek binnen de school waarbij opleiden, onderzoeken, innoveren en professionaliseren bij elkaar komen. Het maakt scholen tot een plek waar niet alleen leerlingen leren, maar ook studenten, leerkrachten, docenten en schoolleiders. Er ontstaat een leerklimaat voor alle medewerkers binnen de school. Een leven lang leren krijgt hierdoor vorm. Specifieke aandacht voor de beginnende leraar ligt op dit moment bij de stagecoaches. Zij hebben binnen de school een bredere taak dan alleen de begeleiding van stagiairs en LIO-ers. Zij begeleiden en coachen ook zittende of startende personeelsleden (collega s). In het schooljaar zijn op de scholen 123 studenten geplaatst en is het beoogde aantal studenten van 145 als gevolg van de krimp in het onderwijs niet gehaald. Op bestuursniveau is in samenwerking met de partners Avans, Lowys- Porquin en Inos een start gemaakt met de ontwikkeling van een gezamenlijk opleidingsplan, kwaliteitsdocument, personeelsbeleidsplan en een keurmerktraject. De projectleider heeft de opdracht het project op dusdanige wijze te organiseren dat de projectkosten de door het ministerie toegekende projectsubsidie niet overstijgen. In 2013 zijn de projectkosten niet boven de baten uitgekomen. Op 17 december 2013 is de Oids aanvullende subsidie regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen toegekend, om de Oids plannen voor de komende 3 jaar verder vorm te kunnen geven. In 2013 zullen gezamenlijk ook de voorbereidingen getroffen worden voor de her- accreditatie van Oids. Opleiden in de school (OidS) De opleidingsschool 2013 bestaat uit het samenwerkingsverband tussen Avans Hogeschool Pabo Breda samen met de schoolbesturen Stichting Katholiek Primair Onderwijs Roosendaal, INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda en de Lowys Porquinstichting, Stichting voor Katholiek en Protestants Christelijk Onderwijs Bergen op Zoom en omgeving. 18

19 ONDERWIJSRESULTATEN In deze paragraaf van het bestuursverslag wordt ingegaan op de onderwijsopbrengsten die in de voorbije jaren zijn behaald. We willen hiermee onder andere verantwoording afleggen over belangrijke aspecten van de kwaliteit van het onderwijs. Het bieden van onderwijs en indirect leerlingenzorg staat centraal in een onderwijsorganisatie. De kwaliteit van het onderwijs is hetgeen waar je organisatie op draait en is daarmee ook het grootste operationele risico dat je loopt. De systematiek beoordeling Cito Eindtoets is met ingang van december 2011 aangepast. Vanaf 2012 beoordeelt de inspectie de eindresultaten van basisscholen met een aangepast systematiek die gebaseerd is op de schoolscores die circa 6000 scholen in de afgelopen 3 jaar hebben gerealiseerd. Op basis van de scores van zo n basisscholen in de periode wordt de gemiddelde schoolscore berekend. Per procentpunt schoolgewicht zijn de onder- en bovengrens bepaald. SCHOOLJAAR Tabel 2: Cito eindresultaten ,3 1,2 totaal llngewicht % onder grens Cito eindtoets Land. gemid boven grens Linde % 534,9 535,1 537,1 539,1 535,9 Lavoor % ,5 536,5 538,5 536,9 De Stappen % 539,7 534,5 536,5 538,5 540,3 Klaverweide % 539,1 534,3 536,3 538,3 539 Heiberg % 537, ,6 Theresia % 538,1 533,9 535,9 537,9 540 Saffier % ,7 535,7 537,7 534,8 Jeroen Bosch % 536,2 533,5 535,5 537,5 534,8 Berkenveld % 534,9 533,2 535,2 537,2 534 Blokwei % 537,6 533,2 535,2 537,2 532,4 Heilig Hart % 537,5 532,8 534,8 536,8 539,2 Joseph % 533,5 532,1 534,1 536,1 532,8 Fatima % 536, ,1 Vondel % 532,5 531,8 533,8 535,8 532,9 Vlindertuin % 530,1 529,3 531,3 533,3 530,7 Cortendijck % ,3 Talent % 534,6 528,9 530,9 532,9 533,7 Watermolen % 537,6 528,2 530,2 532,2 533,5 Appel % 536,2 528,2 530,2 532,2 533,5 Landelijk gemiddelde Landelijk gemiddelde met bovengrens met landelijk gemiddeld met ondergrens onder ondergrens 19

20 Naar aanleiding van de Cito midden- en eindafnames (M&E-toetsen van Cito) dienen de scholen een managementrapportage (marap) op te stellen. Hierin worden per vakgebied een schoolbrede analyse gemaakt, gebruik makend van de trendanalyses en dwarsdoorsnedes uit Esis. Na de schoolanalyse maken directies en intern begeleiders ook een analyse op groepsniveau. In de eerste plaats maken scholen de marap voor zichzelf om een goed beeld te krijgen op de opbrengsten van de school en bepalen zij de vervolgstappen die de school/leerjaar/ groep nodig heeft. Tevens dient de marap ter verantwoording van de opbrengsten richting CvB. Tabel 3: Tussenresultaten 2013 tussenopbrengsten feb-13 jun-13 entreetoets groep7 juni 2013 aantal boven norm aantal onder norm aantal boven norm aantal onder norm vold/ onvold zonder correctie correctie LG correctie LG en BL aantal leerl. Linde voldoende Lavoor voldoende De Stappen voldoende Klaverweide voldoende Heiberg voldoende Theresia voldoende Jeroen Bosch voldoende Berkenveld voldoende Heilig Hart voldoende Saffier voldoende Blokwei voldoende Joseph voldoende Fatima onvoldoende Vondel voldoende Cortendijck voldoende Talent voldoende Vlindertuin voldoende Watermolen voldoende Appel onvoldoende Landelijk gemiddelde

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie "

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit energie 3333 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie " Kenmerk: N046NM Datum: maart 2012 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in AB op 17 april 2012 Behandeld door GMR op 24 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan strategisch schoolplan OZHW 2012-2016 Inhoud Préambule 4 Inleiding 5 1. Besturingsconcept 8 1.1. Besturingsfilosofie 8 1.2. Missie 10 1.3. Visie 10 2. Structuur

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2 INHOUD 1 Voorwoord 4 2 Organisatiestructuur 5 3 Missie en kernwaarden 7 3.1 Missie van ROC West-Brabant 7 3.2 Besturingsfilosofie 8 3.3 Kernwaarden 8 3.4 Grondhouding 9 4 Planvorming en verantwoording

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie STRATEGIENOTA 2015 2019 Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie 1 SIKO, elk kind is bijzonder! VOORWOORD Voor u ligt de strategienota voor de periode 2015 tot en met 2019. Ik ben er trots op dat

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemene informatie 5 3 Juridische structuur en organisatiestructuur 3.1 College van Bestuur 6 3.2 Raad van Toezicht 6 3.3 Organisatiestructuur 8 4 Kernactiviteiten 4.1 Missie,

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 1 2 INHOUD Algemene gegevens... 4 Voorwoord... 5 Inleiding - waarom een strategisch beleidsplan?...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 De Waarden 9 1.1 Algemeen 10 1.2 Bestuur en Toezicht 10 1.3 Code Goed Onderwijs, 12 Goed Bestuur 1.4 Medezeggenschap 12 1.5 Ondersteuning 13

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 mei 2013 ROTTERDAMSE VERENIGING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS K.P. VAN DER MANDELELAAN 80 3062 MB ROTIERDAM TELEFOON: 010-4537500 TELEFAX: 010-4531369

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT SIKO JAARVERSLAG 2012 IEDER TELT VOORWOORD Van de algemeen directeur Het jaarmotto van SIKO voor 2012 luidde: Ieder telt!. Bij SIKO gaat het altijd om mensen in een lerende organisatie. Mensen, jong en

Nadere informatie

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG (FINANCIEEL) JAARVERSLAG Stichting Openbaar Onderwijs te Wijk bij Duurstede Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium 210 -- Postbus 80 -- 3360 AB Sliedrecht Telefoon 0184-412507 / fax 0184-420701

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep 1 Primas-scholengroep jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Algemene gegevens 4 Personeel en organisatie 8 Onderwijs en kwaliteitszorg 13 Financiën 17 Huisvesting

Nadere informatie