Handreiking. Werving en Selectie Gemeenteraadsleden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handreiking. Werving en Selectie Gemeenteraadsleden"

Transcriptie

1 Handreiking Werving en Selectie Gemeenteraadsleden

2 Colofon Uitgever: CDA-bureau Afdeling HRM Postbus GL Den Haag (AfdelingenNet) Redactie: Rob Govers Eindredactie: Rob Govers, Marjolijn van der Stel Opmaak: Hanneke van Os, Mirella Roor Foto omslag: ANP Robert Vos Jaar van uitgifte: 2013 Bestellen De handreiking kan worden besteld door 3,50 per exemplaar over te maken op Postbankrekening , ten name van de Centrale Verrekenkas CDA, onder vermelding van de titel, het aantal exemplaren en het verzendadres. De handreiking kan ook worden aangevraagd via of

3 CDA-GEMEENTERAADSLeDen tekst Handreiking Werving en Selectie van gemeenteraadsleden Het gehele proces van werving en selectie in de voorbereiding naar de gemeenteraadsverkiezingen 3

4 4 Werving en Selectie

5 CDA-GEMEENTERAADSLeDen Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Analyse 7 2. Profielschets 9 3. Scouten en werven Kandidaatstelling Vertrouwens- of selectiecommissie Selectiegesprek Deskundigheidsbevordering Uitstroombegeleiding Procedurele eisen Verkiezingen en daarna 63 Bijlagen A Samenvatting stappen 65 B Oefening 68 C Voorbeeldvragen selectiegesprek 69 D Checklist selectiegesprek 78 E Invulformulier ter beoordeling 80 F Checklist slecht-nieuwsgesprek 89 G Meer informatie 91 5

6 6 Werving en Selectie

7 CDA-GEMEENTERAADSLeDen Inleiding In maart 2014 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Iedere gemeentelijke afdeling wil dan graag door middel van een aansprekende kandidatenlijst de strijd met andere partijen aangaan. Het is immers de bedoeling van iedere gemeentelijke CDA-afdeling om zoveel mogelijk van het verkiezingsprogramma te realiseren. Een goede fractie is nodig om dat voor elkaar te krijgen. De kandidatenlijst moet daarom uit aansprekende kandidaten bestaan die in staat zijn hun toekomstige functie als gemeenteraadslid in fractieverband op een goede manier uit te voeren. Competentieprofiel Gemeentelijke afdelingsbesturen kunnen het competentieprofiel van het CDA-gemeenteraadslid goed gebruiken voor de werving en selectie van nieuwe kandidaten en de selectie van zittende raadsleden voor een plaats op de advieslijst. In het selectiegesprek kunnen kandidaten namelijk beoordeeld worden op hun geschiktheid door vast stellen over welke competenties uit het competentieprofiel zij beschikken. Deze brochure is bedoeld om u als gemeentelijk afdelingsbestuur of vertrouwenscommissie op basis van het competentieprofiel te helpen bij de werving en selectie van raadsleden. Het selectiegesprek staat centraal in deze handreiking. Dat is het belangrijkste onderdeel van het gehele proces van werving en selectie. Er zijn naast het selectiegesprek echter nog een aantal zaken van belang. Daarom wordt het gehele proces van werving en selectie stapsgewijs en per hoofdstuk beschreven. Achterin deze handreiking bevinden zich een aantal bijlages die u afzonderlijk digitaal kunt aanvragen via U kunt daardoor eenvoudig beschikken over meerdere exemplaren van de benodigde ondersteunende documenten voor het voeren van de selectiegesprekken. U kunt ook de handreiking in zijn geheel digitaal opvragen of er meerdere hard copy exemplaren van bijbestellen. 7

8 8 Werving en Selectie

9 CDA-GEMEENTERAADSLeDen Hoofdstuk 1 Analyse Tijdig De weg naar de gemeenteraadsverkiezingen begint met een tijdige en grondige voorbereiding. Een goede analyse van de huidige situatie is nodig om er achter te komen wat de gewenste achtergrond of het gewenste profiel is van de personen voor de nieuwe fractie. Het is daarom belangrijk voor het afdelingsbestuur en het fractiebestuur dat zij een goed beeld hebben van de gemeente, de CDA-afdeling binnen de gemeente en de huidige fractie. Met behulp van de volgende vragen is het mogelijk om een goede analyse te maken van de huidige situatie in de afdeling: Analyse van de gemeente - Hoe is de bevolking samengesteld (mannen/vrouwen/allochtone groepen/ beroepsgroepen/leeftijd)? - Welke lokale vraagstukken spelen er in de gemeente? - Is er een levendig verenigingsleven en welke verenigingen spelen vooral een rol? - Hoe zijn de contacten met verenigingen, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, kerken en inwonersgroepen (niet alleen in het kader van permanente campagne en onderwerpen voor het verkiezingsprogram, maar ook om eventuele geschikte kandidaten te vinden)? - Hoe is de samenstelling van de dorps-, wijk- of buurtraden? - Hoe is het beeld van potentiële CDA-leden en/of potentiële CDA-vertegenwoordigers binnen de gemeente? - Welke talentvolle mogelijke CDA-vertegenwoordigers zijn buiten de eigen kring van bekenden te vinden? Analyse van de CDA-afdeling binnen de gemeente - Hoe is het ledenbestand samengesteld? - Welke leden zouden actief willen zijn binnen de afdeling of binnen de gemeenteraad? - Waarin onderscheidt het CDA in de gemeente zich van andere (lokale) politieke partijen? - Welk stempel drukte het CDA in de afgelopen periode op het gemeentelijke beleid en waaruit blijkt dat? - Wat is het imago van het CDA in de gemeente? - Welke mogelijkheden en kansen zijn er voor het CDA om zich de komende periode te profileren en positioneren? 9

10 Werving en Selectie Analyse van de huidige fractie - Hoe is de huidige fractie samengesteld en is dat uit electorale overwegingen een goede samenstellig? Met andere woorden herkent een groot deel van de bevolking zich daarin? - Hoe is de huidige fractie samengesteld met betrekking tot kennis en vaardigheden/competenties? - Hoe functioneert de huidige fractie (ook ten opzichte van andere partijen)? - Wat zijn de uitkomsten van de verschillende functioneringsgesprekken die gevoerd zijn met de fractieleden? - Welke fractieleden zijn bereid zich te ontwikkelen in hun kennis en vaardigheden/competenties? - Welke huidige fractieleden willen of moeten stoppen met hun functie en welke willen doorgaan? - Welke gaten vallen er als gevolg van vertrekkende raadsleden qua kennis, vaardigheden, competenties en achtergrond? Wat zegt dat over het profiel van eventueel nieuw aan te trekken kandidaat-raadsleden? Stap 1 Analyse Actie Resultaat Het afdelingsbestuur maakt, na hierover te zijn geïnformeerd door het fractiebestuur 1, een analyse van de huidige situatie in de gemeente, van de CDA-afdeling en het functioneren en de samenstelling van de huidige fractie. Het afdelingsbestuur heeft een goed beeld van alle facetten van de huidige situatie en kan vervolgens nadenken over de gewenste fractiesamenstelling, hierbij geadviseerd door het fractiebestuur. Tijd Voor de zomer van 2013 Tips 1. Maak gebruik van de brochure Functioneringsgesprekken van het Steenkampinstituut om tijdig functioneringsgesprekken te voeren. 2. Maak gebruik van de handreiking Lokaal Duaal die de verhoudingen tussen afdelingsbestuur en fractie beschrijft. 3. Voor een goed inzicht in het ledenbestand kunt u een enquête houden. 1 Daar waar fractiebestuur staat kan afhankelijk van de lokale situatie ook fractievoorzitter of fractievertegenwoordiging worden gelezen 10

11 CDA-GEMEENTERAADSLeDen Hoofdstuk 2 Profielschets Kenmerken De profielschets van het gemeenteraadslid, die in de ledenvergadering vastgesteld moet worden in verband met de voorbereiding op de verkiezingen, moet duidelijk zijn. Daarin worden alle kenmerken genoemd waaraan de kandidaat-raadsleden volgens het afdelingsbestuur zouden moeten voldoen. Met behulp van de analyse in stap 1 kan nagedacht worden over die kenmerken. Hoe zouden de gewenste fractie en kandidaten er uit moeten zien? De kenmerken in de profielschets bestaan uit competenties en eisen. De vraag is dus over welke competenties kandidaten zouden moeten beschikken en aan welke eisen zij moeten voldoen. - Competenties Hulpmiddel In de Handreiking Competentieprofiel CDA-gemeenteraadslid worden de competenties beschreven waarover een raadslid moet beschikken om zijn of haar functie goed uit te kunnen oefenen. Op drie manieren kan dit competentieprofiel een hulpmiddel zijn bij de werving en selectie van kandidaten. 1. De competenties bieden duidelijkheid aan degenen die geïnteresseerd zijn in de functie van raadslid; 2. Op grond van de competenties kunnen selectiegesprekken met kandidaten gevoerd worden; 3. Aan de hand van hun score op de competenties kunnen met gerichte training door het Steenkampinstituut en het regionaal scholingswerk kandidaten klaargestoomd worden voor hun functie als raadslid. Het competentieprofiel kan dus helpen in de werving en selectie van raadsleden. De Handreiking Competentieprofiel gemeenteraadslid kunt aanvragen door een mail te sturen aan Maar wat is eigenlijk een competentie? Competentie Een competentie is het vermogen om bepaalde taken die bij een functie horen goed uit te kunnen oefenen. Als iemand dus over de relevante competenties beschikt, betekent dit dat deze persoon geschikt is voor die functie 2. Omdat een vermogen van iemand niet te zien is, is een competentie ook niet te zien. Als iemand daar- 2 Het is geen toeval dat het begrip competentie is afgeleid van het woord competent. Dit betekent volgens Van Dale geschikt of bekwaam zijn. 11

12 Werving en Selectie entegen wel zijn taken kan uitvoeren, beschikt hij of zij kennelijk wel over de juiste competenties. Hoe vallen die competenties dan te herkennen? Door te kijken naar het gedrag dat iemand laat zien bij het uitoefenen van zijn of haar functie of hem of haar daarop te bevragen. Dat gedrag bewijst als het ware dat iemand over de juiste competenties beschikt, waarmee theoretisch gezegd competenties dus blijken uit waarneembaar gedrag. Competentieprofiel De functie van gemeenteraadslid bestaat uit een aantal taken waarvoor de kandidaat competenties nodig heeft. Die worden in de Handreiking Competentieprofiel CDA-gemeenteraadslid beschreven. Een competentieprofiel beschrijft daarmee de set van competenties waarover iemand zou moeten beschikken om zijn of haar functie op een goede manier uit te kunnen oefenen. In het geval van het CDAraadslid gaat het dan om zeven competenties (zie ook de bijlagen C Voorbeeldvragen en F Invulformulier ter beoordeling waarin deze competenties aan de hand van gedragsvoorbeelden worden beschreven): - Deskundigheid - Communicatieve vaardigheden - Samenwerken - Authenticiteit - Politieke sensitiviteit - Visie - Resultaatgerichtheid Als een kandidaat-raadslid over deze zeven competenties beschikt, of op termijn hierover gaat beschikken, dan beschikt hij of zij over het vermogen dat hij of zij de functie goed uit kan oefenen. - Eisen Of een kandidaat raadslid zal worden, ligt echter ook aan andere zaken. Bijvoorbeeld of de kandidaat voldoende tijd heeft, over een achterban beschikt, in de fractie past, etc. Daarnaast spelen electorale afwegingen een rol zoals geslacht, de wijk waar hij of zij woont, bekendheid, netwerk, beroep, etc, Dit zijn allemaal eisen die het afdelingsbestuur kan stellen aan de toekomstige fractie en raadsleden. Let goed op: deze eisen zijn geen competenties! Dat iemand een vrouw is of voldoende tijd heeft, is geen vermogen of gedrag. Daarom moet er een duidelijk onderscheid zijn tussen eisen en competenties. Wel zijn beiden even 12

13 CDA-GEMEENTERAADSLeDen belangrijk; ze zijn immers beiden nodig om een goede raadsleden en een goede fractie te krijgen. Nu er in stap 1 een analyse is gemaakt van de huidige fractiesituatie kan het afdelingsbestuur in samenspraak met de fractie en de leden(vergadering) bepalen aan welke kenmerken de gewenste fractie voor de nieuwe periode zou moeten voldoen. Met behulp van de volgende vragen kan de gewenste situatie bepaald worden. Gewenste fractie - Welk team zouden we willen hebben, gegeven de uitkomsten van de analyse? - Welke groepen moeten op grond van de bevolkingssamenstelling en electorale overwegingen vertegenwoordigd zijn binnen de fractie? - Wat zijn de streefcijfers of percentages die geformuleerd zijn met betrekking tot de groepen die men vertegenwoordigd wil zien (mannen/vrouwen/ allochtone groepen/senioren/jongeren/verschillende beroepsgroepen)? - Waarop willen we ons in de komende periode als CDA profileren? - Welk type mensen zijn daarvoor nodig? - Welke competenties zouden in de komende periode aanwezig moeten zijn in de fractie? Met behulp van de volgende vragen kan bepaald worden welk type kandidaten gewenst zijn in de nieuwe fractie: Gewenste kandidaten - Wat voor nieuwe mensen moeten we aantrekken nu de gaten in de fractie als gevolg van vertrekkende raadsleden bekend zijn? Over welke competenties moeten kandidaten beschikken en aan welke eisen moeten ze voldoen om in de gewenste fractie te passen? - Uit welke groepen die op grond van de bevolkingssamenstelling vertegenwoordigd zouden moeten zijn binnen de fractie, moeten nieuwe kandidaten komen? - Welk type mensen zouden in de gewenste fractie moeten komen? Fractievoorzitter De fractie als geheel moet alle benodigde competenties in zich vertegenwoordigd hebben en moet voldoen aan de gestelde eisen. De fractie heeft als collectief daarnaast echter ook een stuwende en sturende kracht nodig die de individuele 13

14 Werving en Selectie inspanningen van raadsleden tot een gezamenlijke inspanning maakt die bijdraagt aan het verwezenlijken van fractiedoelstellingen. Hier ligt een natuurlijke rol voor de fractievoorzitter. De fractievoorzitter wordt gekozen door de nieuwe fractie en moet iemand zijn die in en ook boven een team kan functioneren. Om de hierboven beschreven rol te kunnen vervullen zou de fractievoorzitter over de competentie leiderschap moeten beschikken. Stap 2 Profielschets Actie Resultaat Tijd Tips Het afdelingsbestuur maakt een overzicht van de competenties waar de door haar gewenste fractie en raadsleden over moeten beschikken en eisen die ze aan hen stelt. Aan de hand van deze kenmerken kan de profielschets worden opgesteld. Een profielschets die een overzicht biedt van alle door de afdeling gewenste kenmerken van de fractie en raadsleden voor de nieuwe periode. De vaststelling in de ALV moet gebeuren vóór september Echter, hoe eerder hoe beter, want dan kunt u gericht met werving beginnen. 1. Maak gebruik van de Handreiking Competentieprofiel CDA-gemeenteraadslid. Daarin staan alle competenties beschreven, met een korte toelichting. Deze kunt u aanvragen via 2. Bedenk dat wanneer geschikte kandidaten worden gezocht, zij niet over alle gewenste competenties zullen beschikken, maar dat veel nog kan worden aangeleerd door opleiding en training onder andere van het regionale scholingswerk en het Steenkampinstituut. 14

15 CDA-GEMEENTERAADSLeDen Hoofdstuk 3 Scouten en werven Gericht scouten Als een duidelijke profielschets is opgesteld waaraan de toekomstige fractie en raadsleden moeten voldoen, kan van start gegaan worden met de scouting en werving van kandidaat-raadsleden. Er kan gericht worden gescout (gezocht) naar kandidaten die in de profielschets passen. De werving van nieuwe raadsleden zal aanzienlijk soepeler verlopen als de afdeling zich permanent bezighoudt met ledenwerving en ledenzorg. Leden motiveren actief te worden, waarbij rekening wordt gehouden met hun wensen en interesses, biedt het bestuur de mogelijkheid in een vroegtijdig stadium zicht te krijgen op de kwaliteiten en ambities van die leden. Een bestuur dient zich daarom steeds bewust te zijn van het belang van het creëren van inzetmogelijkheden in de afdeling. Bedenk dat nieuwe leden in het begin soms liever op projectbasis actief willen worden en mee willen doen aan een tijdelijke klus in plaats van meteen bestuurslid te worden. In een afdeling met een hoge participatiegraad is de basisvoorwaarde aanwezig om kandidaatraadsleden te scouten en te werven. Kandidaat-raadsleden krijgen zo de gelegenheid zich de cultuur van de afdeling en de fractie eigen te maken. Dat is veel moeilijker om te bereiken als kandidaten pas een halfjaar voor de verkiezingen gescout (gezocht) en geworven worden. Wie scouten? Wie scouten en werven kandidaat-raadsleden? De primaire verantwoordelijkheid voor het permanente proces van het scouten en het spreken van (nieuwe) leden over hun ambities ligt bij het bestuur. Talloze afdelingsbesturen hebben inmiddels een bestuurslid met de portefeuille HRM (human resources management). De taken van de HRM-portefeuillehouder zijn vierledig: - het kennen van de leden, hen betrekken en actief krijgen binnen de afdeling, zicht krijgen op de ambities/deskundigheid van de leden in de afdeling, daarnaast, - in gezamenlijkheid met het gehele bestuur, inzetmogelijkheden creëren voor deze gescoute leden, - adviseren over de kandidaatstellingsproces en het vergroten van de bewustwording van het HRM-beleid. De selectie- of vertrouwenscommissie heeft zowel een wervende als een selecterende functie. Zij beoordeelt de geschiktheid van kandidaten aan de hand van de profielschets. De wervende rol van de commissie geschiedt vanzelfsprekend in goed overleg met het bestuur. 15

16 Werving en Selectie Eén van de eisen die aan toekomstige raadsleden gesteld kan worden is het beschikken over (een aantal) competenties uit het competentieprofiel van het CDAgemeenteraadslid. Dit is natuurlijk een belangrijke eis die de afdeling kan stellen. Als een raadslid namelijk zijn/haar taken niet kan uitvoeren, omdat hij/zij niet over de juiste competenties beschikt, doet dat de fractie, de partij en de gemeenteraad geen goed. Het competentieprofiel kan daarom ook goed gebruikt worden om geïnteresseerde kandidaten te vinden en te informeren over het raadslidmaatschap. Daarmee kunnen ook mensen geïnteresseerd gemaakt worden. Dit is een belangrijk aandachtspunt in de werving van kandidaten. Het werven van de lijsttrekker is een apart traject dat buiten het bestek van deze handreiking valt. Het mag duidelijk zijn dat aan het scouten en werven van een kandidaat-lijsttrekker (en mogelijk de kandidaat-wethouder of de fractievoorzitter) extra eisen worden gesteld. Denk hierbij aan de competentie leiderschap en de voorwaarde over voldoende tijd te beschikken. De handreiking Competentieprofiel CDA-gemeenteraadslid gaat hier dieper op in. Daarnaast is de handreiking De CDA-wethouder verkrijgbaar. Deze handreiking staat stil bij de verschillende typen wethouders, de speelvelden en het competentieprofiel van deze functionaris. Helderheid Het is belangrijk om duidelijk de eisen en voorwaarden die de afdeling stelt aan het individuele raadslid (en de fractie in zijn totaliteit) te communiceren. Dan weten geïnteresseerde leden waaraan zij ongeveer moeten voldoen. Denk hierbij aan zaken als het beschikken over voldoende tijd, het hebben van een bepaalde achterban, het behoren tot een doelgroep, leeftijd, geslacht en anderszins. Dit lijstje van eisen mag er niet toe leiden dat mogelijk geschikte kandidaten afgeschrikt worden. Op zoek naar lokale helden Scouten en werven van leden en niet-leden Het belang van het scouten van lokale helden Uit gesprekken met afdelingsbestuurders en uit onderzoeken 3 blijkt dat de ledenbestanden van CDA-afdelingen veelal geen diverse opbouw kennen. Enerzijds wordt genoemd dat er een disbalans is in de leeftijdsopbouw, anderzijds wordt aangegeven dat er te weinig vrouwen en/of kleurrijke CDA ers te vinden zijn. Dit kunnen knelpunten vormen tijdens het werven van kandidaten voor de raad. Terwijl het scouten van nieuwe kandidaten raakvlakken kent met ledenwerving, is de zoektocht naar lokale 3 Staat van de afdelingen, 2008,

17 CDA-GEMEENTERAADSLeDen helden specifieker. Deze lokale helden brengen naast expertise, ook een recente ervaring mee die te maken heeft met de inzet binnen de eigen gemeenschap. Wat zijn lokale helden? Het scouten van (nieuwe) kandidaten voor een raadsperiode, kan ook goed buiten uw ledenlijst gebeuren. U bent dan op zoek naar niet-leden, die in hun doen en laten eigenlijk (al) een CDA er zijn. Dit zijn medebewoners van uw gemeente die op een bepaalde manier opvallen. Ze zijn te herkennen door hun actieve en positieve betrokkenheid en maatschappelijke bijdrage aan de buurt, wijk of de stad. Een lokale held is zichtbaar en benaderbaar. Een lokale held handelt impliciet vanuit christendemocratische uitgangspunten. Lokale helden zijn zogezegd maatschappelijke smaakmakers. Waar zijn de lokale helden te vinden? Met lokale helden doelen we op mensen die binnen een organisatie zich inzetten voor de samenleving, of zelf een aanpak organiseren voor de omgeving om hen heen en zodoende waardevolle bijdragen leveren voor de ander en voor de omgeving. Van oudsher denken we dan aan het maatschappelijke middenveld, zoals een wijkvereniging of dorpsbelang, het bestuur van de schoolvereniging, de ondernemersraad, sportvereniging of cliëntenraad van een zorginstelling. Echter, lokale helden vinden we ook op andere plekken in de gemeenschap. Enkele voorbeelden: - De inwoner van de wijk die al jaren een actie houdt om het dierenparkje in de omgeving te behouden; - Die jongere die altijd de wagenbouwploeg bijeen roept, om met carnaval mee te doen; - Een bestuurslid van het eendaagse sportevenement, met topsporters en recreanten, voor een goed doel; - Een lid van de diaconie dat elke week een belronde organiseert langs eenzame ouderen; - Het lid van de winkeliersvereniging dat de jaarlijkse Sinterklaasintocht (financieel) organiseert, ondanks een economische tegenwind; - Een populaire blogger die sociale misstanden in de woonplaats publiceert, - Etc. 17

18 Werving en Selectie Deze maatschappelijke smaakmakers kunnen zowel lid zijn van een bestaande organisatie (met een vertrouwde en bekende structuur) als wel actief in een veel dynamischere omgeving, die past bij een kort en krachtige organisatie, zoals een jaarlijks terugkerend eendaags evenement. Media en de kleiner wordende wereld: held in een dag Was het vroeger vanzelfsprekend dat bestuursleden van het (vertouwde) middenveld aanzien genoten, tegenwoordig is er met de komst van social media en een mobielere maatschappij, sprake van sterk wisselende loyaliteiten en autoriteiten. Je kunt zodoende held in een dag worden. Een voorbeeld: In de week voor kerstmis organiseert de landelijke radiozender 3FM Het Glazen Huis om door middel van acties geld op te halen voor het Rode Kruis. Terwijl Het Glazen Huis elk jaar een andere stad aan doet, herhalen diverse goede doelen acties overal in het land zich jaarlijks, door gewone burgers die een steentje willen bijdragen. Ook het fenomeen Alpe d HuZes (waarin wielrenamateurs zes keer een steile Franse berg opfietsen voor het goede doel) leidt er toe dat naaste collega s, buren, oud-klasgenoten met behulp van een netwerk duizenden euro s bijeenbrengen. Het samen tot stand brengen van deze prestaties wordt inmiddels live op de publieke omroep uitgezonden. Terwijl deze acties een nationaal en veelal een kort en krachtig karakter hebben, worden met dank aan slimme media-aandacht in uw directe omgeving mensen aangesproken en mogelijk geactiveerd. Willen we op zoek naar lokale helden, dan kunnen we hier van leren. Immers: vaak speelt sociale media met een sterke netwerkfunctie hierbij een rol. Binnen een korte tijd stijgt het aantal followers of vrienden op Facebook, vanwege een sterk inhoudelijke boodschap in combinatie met een persoonlijk verhaal. Deze initiatieven onderstrepen dat er dichtbij huis nieuwe vormen van solidariteit met een wervende dynamiek ontstaan, die kunnen aansluiten bij de grondtonen van het CDA. Welke bewoners in uw omgeving organiseerden onlangs een benefietactie voor dergelijke acties? Nog enkele gebieden waar lokale helden te vinden zijn Het (lokale) maatschappelijke middenveld vinden we nog terug in sport- 18

19 CDA-GEMEENTERAADSLeDen verenigingen, medezeggenschapsraden en buurtverenigingen. Toch zijn er ook andere gebieden waar mensen zich maatschappelijk inzetten, enkele denkrichtingen: - De traditionele verenigingen en stichtingen De carnavalsvereniging of het bestuur van de schutterijverenigingen, De Oranjevereniging van de Koninginnedagfeesten, Oudejaarsverenigingen en/of de jaarlijkse kerstmarkt, De stadsfeesten, lokaal 4 mei comité - Nieuwe solidariteitsclubs Stichting Present, Resto vanharte en/of Happietaria s, Lokale stichting t.b.v. een zieken- of weeshuis in het buitenland - Netwerkorganisaties of -gemeenschapszin De lokale Rotary of Lionsclub De ondernemers- of winkeliersvereniging van uw woonplaats Migrantenkerken Vrouwen van Nu, Zij-Actief (Plattelandsvrouwen), Agrarisch Jongeren Kontakt - Binnen het( natuur) beheer Nazorgclub weidevogels (Fryslân), Beheer en behoud houtwallen, De jaarlijkse natuurbeheerdag, Ter behoud van monumenten, zoals bv. molens - De scouting, - Studentenverenigingen Valkuilen bij het binnenhalen van lokale helden Lokale helden hebben wellicht niet altijd CDA gestemd. Of kennen de uitgangspunten van het CDA niet goed. Naast dieptegesprekken is scholing en training belangrijk. Voor meer informatie over opleidingen in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen, kunt u een mail sturen aan het CDA Steenkampinstituut: Begeleiding Lokale helden blijven actief binnen hun eigen netwerk en/of organiseren nog dezelfde activiteiten, met dezelfde achterban. Mocht deze lokale held inmiddels 19

20 Werving en Selectie actief zijn of een kandidaat zijn geworden op de lijst, is het verstandig om hem/haar begeleiding aan te bieden. Een (kandidaat) of nieuw raads- of commissielid kan dan begeleid worden door de fractievoorzitter of een ervaren raadslid (inhoudelijk) of door de afdelingsvoorzitter of een bestuurslid (partijzaken). Enkele tips op het gebied van scouting van lokale helden 1. Maak talentscouting onderdeel van je permanente campagne. 2. Blijf mensen die aarzelen lid te worden aanspreken, desnoods 3 of 4 keer. 3. Maak iemand in je afdeling verantwoordelijk voor talentscouting. 4. Onderzoek actief waar iemands kwaliteit zit. De afdeling blijkt dan ineens een schatkamer van talenten, expertise, en interessante netwerken. 5. Wees open en eerlijk. Wek dus geen verwachtingen die je misschien niet waar kunt maken. 6. Ga op zoek naar actieve jongeren die bijvoorbeeld bestuurswerk doen in verenigingen of die in een jongerenraad zitten. 7. Organiseer regelmatig activiteiten waar ook niet-leden bij aanwezig zijn, zoals samen met een debatclub. 8. Maak ALV s toegankelijk voor geïnteresseerden. 9. Vraag potentieel geïnteresseerden of je hen een informatiepakketje mag toesturen en bel hen na een week of drie op. 10. Doe aan goede nazorg als mensen na verkiezingen buiten de boot zijn gevallen. Ga samen na waar het betreffende lid van nut kan zijn voor de afdeling. Scouting- en wervingsgesprek Het scouting- en wervingsgesprek met een bestuurslid gaat in eerste instantie niet in op de geschiktheid van mensen, maar is een middel om er achter te komen of iemand eventueel geïnteresseerd is in het raadslidmaatschap. Leidraad in dit oriënterende en informatieve gesprek is de profielschets en de eisen zoals het tijdsbeslag, etc. Op een openhartige wijze kunnen verwachtingen uitgesproken worden. Een scouting- en wervingsgesprek maakt feitelijk geen onderdeel uit van de kandidaatstellingsprocedure voor de gemeenteraad maar gaat er aan vooraf. Het gesprek kan dan ook op een willekeurig moment plaatsvinden. Tijdens een selectiegesprek zal de geschiktheid van de kandidaat-raadsleden aan de hand van de profielschets beoordeeld worden. Na afloop van het kandidaatstellingsproces stelt het bestuur een conceptadvieslijst op van kandidaat-raadsleden. 20

21 CDA-GEMEENTERAADSLeDen Deze conceptadvieslijst zal door de ledenvergadering bekrachtigd moeten worden. De ledenvergadering mag putten uit kandidaten die op de groslijst staan. Op de groslijst staan in alfabetische volgorde: a) de zittende raadsleden, b) de sollicitanten en c) de voorgedragen leden. Zie voor de definitie van de groslijst ook het Handboek Gemeenteraadsverkiezingen Twee situaties Het scouting- en wervingsgesprek kan altijd gevoerd worden als een afdelingsbestuur daar reden toe ziet. Er zijn echter maar twee situaties waarin een wervingsgesprek gevoerd zou moeten worden: 1. indien een persoon geïnteresseerd is in het raadslidmaatschap, maar twijfelt of hij of zij het wel zou moeten doen. 2. indien een persoon in hoge mate voldoet aan de profielschets en wordt gekwalificeerd als een potentieel talentvol raadslid en weinig interesse toont in het raadslidmaatschap. Het is dus niet noodzakelijk om scouting- en wervingsgesprekken te voeren. Als er nieuwe kandidaten geworven worden en zij zijn al bekend bij het afdelingsbestuur of het is op een andere manier van tevoren al duidelijk dat zij ongeveer in de profielschets passen, hoeft een wervingsgesprek niet gevoerd te worden. Samengevat hebben wervingsgesprekken tot doel om voorafgaand aan de formele kandidaatstellingsprocedure de vijver waaruit gevist wordt, te vergroten. Gesprekstechnieken Voor het voeren van een goed scouting- en wervingsgesprek kunnen goede gesprekstechnieken erg behulpzaam zijn. Deze technieken komen aan bod in hoofdstuk 6 (Selectiegesprek) en hoofdstuk 8 (Uitstroombegeleiding). 21

22 Werving en Selectie Stappenplan scouten en werven Actie Resultaat Tijd Tips Het afdelingsbestuur gaat op een actieve manier nieuwe kandidaten scouten en werven en maakt een overzicht met het gesproken potentieel en stelt dit beschikbaar aan de vertrouwens- of selectiecommissie. Daarnaast wordt conform de kandidaatstellingsprocedure een oproep gedaan aan leden (of niet-leden), dat zij zich kunnen melden. Een overzicht van leden die hun interesse in het raadslidmaatschap hebben uitgesproken. De groslijst moet uiterlijk vier weken nadat tot het indienen van namen is verzocht door het afdelingsbestuur opgesteld zijn. 1. Zie ook AfdelingenNet voor best practices rondom het werven van (raads)leden. Daarnaast kunt u ook contact leggen met de provinciale HRM-contactpersoon voorvragen. In het Handboek voor de afdelingsbestuurder staan deze contactpersonen vermeld. Ook de afdeling HRM van het partijbureau is graag bereid uw vragen te beantwoorden. Zij zijn bereikbaar via 2. De genoemde handreikingen kunt u downloaden via Afdelingen- Net of u kunt een hardcopy opvragen door een mail te sturen aan Let op: kandidaten moeten op de datum van de kandidaatstelling volgens artikel 7 van de Statuten minimaal één jaar lid zijn van het CDA! Indien dat niet het geval is, zal een ontheffing verleend moeten worden. Zie hiervoor het Handboek gemeenteraadsverkiezingen

Handreiking voor het voeren van een functionerings- en beoordelingsgesprek met het raadslid, de fractievoorzitter en de wethouder in een CDA-afdeling.

Handreiking voor het voeren van een functionerings- en beoordelingsgesprek met het raadslid, de fractievoorzitter en de wethouder in een CDA-afdeling. Handreiking voor het voeren van een functionerings- en beoordelingsgesprek met het raadslid, de fractievoorzitter en de wethouder in een CDA-afdeling. Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken

Nadere informatie

Ervaringen met functioneringsgesprekken

Ervaringen met functioneringsgesprekken Ervaringen met functioneringsgesprekken Samenstelling CDA-bureau Afdeling HRM / Steenkampinstituut / Partijontwikkeling CDA-bestuurdersvereniging December 2006 1 Het belang van functioneringsgesprekken

Nadere informatie

Handreiking. Compententieprofiel CDA-Gemeenteraadslid

Handreiking. Compententieprofiel CDA-Gemeenteraadslid Handreiking Compententieprofiel CDA-Gemeenteraadslid Colofon Uitgever: CDA-bureau Afdeling HRM Postbus 30453 2500 GL Den Haag 070-3424867 hrm@cda.nl www.cda.nl/afdelingennet (AfdelingenNet) Redactie: Rob

Nadere informatie

Luisteren en samenvatten

Luisteren en samenvatten Luisteren en samenvatten Goede communicatie, het voeren van een goed gesprek valt of staat met luisteren. Vaak denk je: Dat doe ik van nature. Maar schijn bedriegt: luisteren is meer dan horen. Vaak luister

Nadere informatie

Wat het effect van een vraag is, hangt sterk af van het soort vraag. Hieronder volgen enkele soorten vragen, geïllustreerd met voorbeelden.

Wat het effect van een vraag is, hangt sterk af van het soort vraag. Hieronder volgen enkele soorten vragen, geïllustreerd met voorbeelden. Actief luisteren Om effectief te kunnen communiceren en de boodschap van een ander goed te begrijpen, is het belangrijk om de essentie te achterhalen. Je bent geneigd te denken dat je een ander wel begrijpt,

Nadere informatie

GROENLINKS Amsterdam Algemene Ledenvergadering 9 februari 2017

GROENLINKS Amsterdam Algemene Ledenvergadering 9 februari 2017 Procedure Kandidaatstelling GroenLinks Amsterdam Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 wil GroenLinks Amsterdam met een sterke, gevarieerde en aansprekende kandidatenlijst komen. Deze lijst zal worden

Nadere informatie

Leidraad Consult over: het selectiegesprek. Inleiding

Leidraad Consult over: het selectiegesprek. Inleiding Leidraad Consult over: het selectiegesprek Inleiding Iedere leidinggevende heeft in zijn of haar functie te maken met het selecteren van personeel. Zij zijn er namelijk voor verantwoordelijk de juiste

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Communicatie op de werkvloer

Communicatie op de werkvloer Communicatie op de werkvloer Voor een goede communicatie op de werkvloer is het noodzakelijk dat we letterlijk dezelfde taal spreken. Een goede kennis van het vakjargon is dan ook erg belangrijk. Net zo

Nadere informatie

Communicatie. ontvanger. zender. boodschap. kanaal. feedback

Communicatie. ontvanger. zender. boodschap. kanaal. feedback FEEDBACK GEVEN EN ONTVANGEN Communicatie coderen decoderen zender boodschap kanaal ontvanger feedback - interpretatiekader Communicatie LSD Techniek - Luisteren - Samenvatten - Doorvragen LSD Techniek

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 De Vreedzame School

Nieuwsbrief 3 De Vreedzame School Nieuwsbrief 3 De Vreedzame School Blok 3 Blok 3: We hebben oor voor elkaar Blok 3: Algemeen: In dit blok stimuleren we de kinderen om oor voor elkaar te hebben. De lessen gaan over communicatie, over praten

Nadere informatie

GESPREKKEN VOEREN NEDERLANDS AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG:

GESPREKKEN VOEREN NEDERLANDS AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. - Schrijf je op een juiste manier in meervoud. - Gebruik je hoofdletters op een

Nadere informatie

Sollicitatiegesprekken volgens de STAR methode

Sollicitatiegesprekken volgens de STAR methode Sollicitatiegesprekken volgens de STAR methode Tijdens sollicitatiegesprekken wil je zo snel en zo goed mogelijk een kandidaat voor een openstaande functie selecteren. De STAR vragenmethode is een gedegen

Nadere informatie

Introductie in effectief en bewust communiceren. Communicatie; wat is dat eigenlijk?

Introductie in effectief en bewust communiceren. Communicatie; wat is dat eigenlijk? Introductie in effectief en bewust communiceren. Communicatie; wat is dat eigenlijk? Zodra er twee of meer mensen in 1 ruimte zijn is er sprake van communicatie, ook al wordt er niet gesproken. Het is

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Notitie functioneringsgesprekken

Notitie functioneringsgesprekken Notitie functioneringsgesprekken In de handreiking voor functioneringsgesprekken met burgemeesters, enkele jaren terug opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt

Nadere informatie

Verbindingsactietraining

Verbindingsactietraining Verbindingsactietraining Vaardigheden Open vragen stellen Luisteren Samenvatten Doorvragen Herformuleren Lichaamstaal laten zien Afkoelen Stappen Werkafspraken Vertellen Voelen Willen Samen Oplossen Afspraken

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie en in elk netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

Informatie en tips voor het voeren van goede gesprekken 1

Informatie en tips voor het voeren van goede gesprekken 1 Informatie en tips voor het voeren van goede gesprekken 1 De manier waarop je met elkaar omgaat en hoe je met elkaar in gesprek gaat is belangrijk in het dagelijks werk. Het helpt je elkaar beter te begrijpen

Nadere informatie

1. De ChristenUnie kent een partijbreed databestand waarin kwalitatieve gegevens van leden worden beheerd.

1. De ChristenUnie kent een partijbreed databestand waarin kwalitatieve gegevens van leden worden beheerd. Ingaande per 17 november 2007, gewijzigd op 14 mei 2011 (art. 2, waterschapsverkiezingen), op 13 april 2013 (art. 2, Eerste Kamerverkiezingen), op 21 juni 2014 (artt. 2, 6 en 19, invoering Partijcongres

Nadere informatie

STARR-interview in theorie & praktijk

STARR-interview in theorie & praktijk 1.3 STARR-interview in theorie & praktijk Een sollicitant goed inschatten, is geen sinecure. Op basis van een kort gesprek, eventueel in combinatie met een praktische proef beoordeelt u als werkgever of

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid 1 1 Profiel gemeenteraadslid 2NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. 3ALGEMEEN 4Een D66 gemeenteraadslid is gekozen door de inwoners van Utrecht en vertegenwoordigt hen op een 5integere

Nadere informatie

Reglement Kandidaatstelling en Verkiezingen

Reglement Kandidaatstelling en Verkiezingen Ingaande per 17 november 2007 Toepassing. Artikel 1. Dit reglement is van toepassing op de kandidaatstellingprocedures voor de verschillende verkiezingen voor vertegenwoordigende organen, zoals deze zijn

Nadere informatie

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Personeelsgesprekken Het personeelsgesprek (ook wel functioneringsgesprek) is een belangrijk instrument dat ingezet kan worden voor een heldere arbeidsverhouding

Nadere informatie

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten Tot een geloofsgesprek komen I Ontmoeten Het geloofsgesprek vindt plaats in een ontmoeting. Allerlei soorten ontmoetingen. Soms kort en eenmalig, soms met mensen met wie je meer omgaat. Bij de ontmoeting

Nadere informatie

Luisteren, doorvragen en feedback geven

Luisteren, doorvragen en feedback geven Luisteren, doorvragen en feedback geven Rogier Guns P-GIS 23 April 2007 Doelstelling presentatie LSD methode Actief Luisteren Doorvragen Feedback geven Let op: Sommige technieken lijken (theoretisch) heel

Nadere informatie

1Communicatie als. containerbegrip

1Communicatie als. containerbegrip 1Communicatie als containerbegrip Als medisch specialist is communiceren onlosmakelijk verbonden met het uitoefenen van uw professie. Niet alleen hebt u contact met uw patiënten, maar ook met diverse professionals

Nadere informatie

Toelichting. Intervisie

Toelichting. Intervisie Toelichting Intervisie December 2010 1. Wat is intervisie? Naast opleiding en training is gezamenlijke reflectie op het eigen handelen voor dierenartsen een goede manier om zich te ontwikkelen. Door in

Nadere informatie

Checklist: de vijf waarden en de Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Checklist: de vijf waarden en de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Checklist: de vijf waarden en de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Op 19 maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De politieke partijen zijn daarmee al druk in de weer ondermeer door het opstellen

Nadere informatie

Blok 3. Gesprekstechnieken, 2 uur

Blok 3. Gesprekstechnieken, 2 uur Blok 3. Gesprekstechnieken, 2 uur Wat is communicatie LSD (luisteren, samenvatten en doorvragen) Open vragen stellen Waarderend gesprek Hoe geef je feedback (doorlopend proces) Oefenen d.m.v. rollenspellen

Nadere informatie

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats WERVINGSCIRKEL De juiste persoon op de juiste plaats Werving gaat om het aantrekken van vrijwilligers die passen bij de organisatie en bij de taken die ze gaan uitvoeren. Kort samengevat: de juiste persoon

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie, projectteam en netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

2.3 HET STARR-INTERVIEW IN THEORIE & PRAKTIJK

2.3 HET STARR-INTERVIEW IN THEORIE & PRAKTIJK 2.3 HET STARR-INTERVIEW IN THEORIE & PRAKTIJK Een sollicitant goed inschatten is geen sinecure. Op basis van een kort gesprek, eventueel in combinatie met een technische proef, beoordeelt u als werkgever

Nadere informatie

Concept Kandidatenlijst PvdA afdeling De Marne Gemeenteraadsverkiezingen19 maart 2014.

Concept Kandidatenlijst PvdA afdeling De Marne Gemeenteraadsverkiezingen19 maart 2014. Concept Kandidatenlijst PvdA afdeling De Marne Gemeenteraadsverkiezingen19 maart 2014. Toelichting op de kandidatenlijst: In de vergadering van 5 maart jl. heeft de ledenvergadering niet alleen de samenstelling

Nadere informatie

De punten 1, 2, 3 en 4 worden voorgelegd ter vaststelling, punt 5 ter informatie

De punten 1, 2, 3 en 4 worden voorgelegd ter vaststelling, punt 5 ter informatie Conform het Reglement Kandidaatstelling stelt het Landelijk Bestuur de af te leggen route naar de TKverkiezingen -die uiterlijk op 15 maart 2017 zullen plaatsvinden- aan de orde. Op basis van art. 4 lid

Nadere informatie

MEDIACONTACT SITUATIE

MEDIACONTACT SITUATIE MEDIACONTACT Wilco Bontenbal SITUATIE U, als manager, krijgt ongetwijfeld wel eens te maken met de. Daarom is het belangrijk om inzicht te krijgen in uw natuurlijke stijl van optreden in de en uw voorkeur

Nadere informatie

(Vak)teksten lezen in vmbo - mbo - Handleiding

(Vak)teksten lezen in vmbo - mbo - Handleiding (Vak)teksten lezen in vmbo - mbo - Handleiding Aan de slag met lezen in beroepsgerichte vakken Voor de verbetering van leesvaardigheid is het belangrijk dat leerlingen regelmatig en veel lezen. Hoe krijg

Nadere informatie

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Augustus 2011 Waar werknemers onderdeel zijn van een organisatie, wordt beoordeeld.

Nadere informatie

Ondersteuning bij sollicitatie

Ondersteuning bij sollicitatie Ondersteuning bij sollicitatie Programma 1. Inleiding 2. Procedure en praktische info 3. Overzicht mogelijke proeven 3.1 Préselectie / schriftelijke proef 3.2 Vaardigheidsproef 3.3 Rollenspel 3.4 Psychotechnische

Nadere informatie

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen:

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen: Sollicitatiegesprek De uitnodiging En dan is het zover: je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Je bent nu door de eerste selectie heen en dat betekent in ieder geval dat je brief, CV en eventueel

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht Almere College

Profiel Raad van Toezicht Almere College Almere College finiknmř f.w'iíooi '-co» tup. imnc--ws Profiel Raad van Toezicht Almere College Taak en karakterisering Raad van Toezicht 1. De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op het College van Bestuur

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid Profiel gemeenteraadslid NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. ALGEMEEN Een D66 gemeenteraadslid is zich ervan bewust een mandaat te hebben van de kiezers en zal met overtuiging én

Nadere informatie

Gelderland Waterschapsverkiezingen 2015

Gelderland Waterschapsverkiezingen 2015 Gelderland Waterschapsverkiezingen 2015 Profielschets Waterschapsbestuurder CDA Bureau Gelderland, Markt 14 te Arnhem 1. Wat is het waterschapsbestuur? In 2015 zullen de waterschapsverkiezingen voor het

Nadere informatie

Bijlage 1: Functieprofielen raadslid en wethouder

Bijlage 1: Functieprofielen raadslid en wethouder Bijlage 1: Functieprofielen raadslid en wethouder In aanloop naar de verkiezingen in 2014 is het goed om duidelijk vast te stellen waaraan (nieuwe) politieke kandidaten voor D66 moeten voldoen. Deze functieprofielen,

Nadere informatie

In gesprek gaan met ouders in verband met een vermoeden van kindermishandeling

In gesprek gaan met ouders in verband met een vermoeden van kindermishandeling In gesprek gaan met ouders in verband met een vermoeden van kindermishandeling 1. Aandachtspunten voor een gesprek met ouders i.v.m. een vermoeden van kindermishandeling: Als je je zorgen maakt over een

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland. Functieprofiel voor leden van het Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland. Functieprofiel voor leden van het Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland Functieprofiel voor leden van het Verantwoordingsorgaan Auteur Gecontroleerd Goedgekeurd KPMG KPMG Werkgroep WVBP 27/2 Werkgroep WVBP 13/3 Datum in werking treding

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Gemeenteraadsverkiezingen 2018 We willen zo vroeg mogelijk beginnen met de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens de ALV willen we als bestuur met de leden van gedachte willen wisselen

Nadere informatie

Steeman HRD Assessment Centers

Steeman HRD Assessment Centers Steeman HRD Wijk bij Duurstede www.steemanhrd.com info@steemanhrd.com tel: +31 (0)6 2367 1321 Steeman Human Resource Development ondersteunt individuele medewerkers, teams en organisaties bij het formuleren,

Nadere informatie

OEFENING 7: INSPIRERENDE WOORDEN GESPREK MET EEN (VAK/ZORG)LEERKRACHT OF LEERLINGBEGELEIDER

OEFENING 7: INSPIRERENDE WOORDEN GESPREK MET EEN (VAK/ZORG)LEERKRACHT OF LEERLINGBEGELEIDER OEFENING 7: INSPIRERENDE WOORDEN GESPREK MET EEN (VAK/ZORG)LEERKRACHT OF LEERLINGBEGELEIDER Situering In de praktijk van de lerarenopleiding spelen goede voorbeelden een grote rol. Op twee manieren wordt

Nadere informatie

Opbouw sollicitatiegesprek

Opbouw sollicitatiegesprek Opbouw sollicitatiegesprek Voorbereiding Bespreek vooraf met collega( s) waarmee u de selectie doet welke punten beslist aan de orde moeten komen. Maak vooraf afspraken met de collega( s) waarmee u de

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

Profielschets (Vice-) Voorzitter raad van toezicht KRO-NCRV tevens voorzitter raad van toezicht NCRV

Profielschets (Vice-) Voorzitter raad van toezicht KRO-NCRV tevens voorzitter raad van toezicht NCRV Profielschets (Vice-) Voorzitter raad van toezicht KRO-NCRV tevens voorzitter raad van toezicht NCRV 1. Inleiding De Vereniging KRO-NCRV is een samenwerkingsomroep met twee leden, de Vereniging KRO en

Nadere informatie

21 Niveaus van interveniëren in groepen 22

21 Niveaus van interveniëren in groepen 22 21 Niveaus van interveniëren in groepen 22 ASPECTEN VAN COMMUNICATIE IN GROEPEN In iedere relatie en in elk relatienetwerk waar mensen net elkaar communiceren zijn er vier aspecten te onderscheiden. De

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Samenwerking met andere partijen

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Samenwerking met andere partijen Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Samenwerking met andere partijen Als PvdA vinden wij het belangrijk om samen te werken met bewoners en maatschappelijke organisaties. Op lokaal niveau zorgen we op die manier

Nadere informatie

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co)

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Versie 28 oktober 2016 Human Resource Management Pagina 1 van 7 Inleiding In dit document is het beleid van

Nadere informatie

In dialoog met elkaar

In dialoog met elkaar In dialoog met elkaar Grondhouding van Zozijn Bestaansrecht van Zozijn In dialoog Zozijn ziet het als opdracht om mensen tot bloei te laten komen. Wij zorgen voor een positief klimaat, waarin liefdevolle

Nadere informatie

Vijf uitdagingen en aanbevelingen voor de commissievergaderingen Gemeente Dordrecht

Vijf uitdagingen en aanbevelingen voor de commissievergaderingen Gemeente Dordrecht Vijf uitdagingen en aanbevelingen voor de commissievergaderingen Gemeente Dordrecht Op verzoek van Gemeente Dordrecht Anneloes Wepster Auteur Debat.NL Alex Klein klein@debat.nl 023-5629972 www.debat.nl

Nadere informatie

Inleiding 2. Wie is Christine? 4. Tip 1: Houd het doel van feedback voor ogen 5. Tip 2: Richt feedback op gedrag, niet op de persoon 6

Inleiding 2. Wie is Christine? 4. Tip 1: Houd het doel van feedback voor ogen 5. Tip 2: Richt feedback op gedrag, niet op de persoon 6 Inhoudsopgave Inleiding 2 Wie is Christine? 4 Tip 1: Houd het doel van feedback voor ogen 5 Tip 2: Richt feedback op gedrag, niet op de persoon 6 Tip 3: Geef feedback over uw waarneming en vermijd interpretaties

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Zutphen -Warnsveld Bundel t.b.v. de algemene voorjaarsvergadering op 15 februari 2011 VACATURES EN BIJBEHORENDE PROFIELEN

Zutphen -Warnsveld Bundel t.b.v. de algemene voorjaarsvergadering op 15 februari 2011 VACATURES EN BIJBEHORENDE PROFIELEN VACATURES EN BIJBEHORENDE PROFIELEN Volgens de herziene Statuten en Reglementen van de Partij van de Arbeid, zoals vastgesteld tijdens het afgelopen congres 2012, worden zowel de voorzitter als de penningmeester

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

1 SITUATIE 2 TEST. Als ik luister denk ik niet aan andere zaken. Ik laat mensen uitpraten. Ik plaats wat ik hoor in een duidelijk kader

1 SITUATIE 2 TEST. Als ik luister denk ik niet aan andere zaken. Ik laat mensen uitpraten. Ik plaats wat ik hoor in een duidelijk kader LUISTEREN drs. W. Bontenbal 1 SITUATIE Wanneer u naar een lied luistert, luistert u dan naar de tekst of naar de muziek? Stelt u zich voor dat u zojuist bij een enerverende vergadering vandaan komt, u

Nadere informatie

Informatiepakket belangstellenden kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen 2018 GroenLinks Zwolle

Informatiepakket belangstellenden kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen 2018 GroenLinks Zwolle Informatiepakket belangstellenden kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen 2018 GroenLinks Zwolle! 1 /! 7 Voorwoord Voor je ligt het informatiepakket dat de kandidatencommissie van GroenLinks Zwolle

Nadere informatie

Profiel van een raadslid

Profiel van een raadslid Profiel van een raadslid Basisvereisten en drijfveren voor een raadslid Het raadslid is toegewijd en loyaal aan D66 en aan de gemeente waarin hij zijn functie als raadslid vervult en de lokale afdeling

Nadere informatie

Om te beginnen Maak je niet DIK. 15 Wees een HELD. Laat je OMA wat vaker thuis. ANNA mag daarentegen vaker mee. Wees een OEN.

Om te beginnen Maak je niet DIK. 15 Wees een HELD. Laat je OMA wat vaker thuis. ANNA mag daarentegen vaker mee. Wees een OEN. luisterwijzer 1 7 Laat je OMA wat vaker thuis 8 ANNA mag daarentegen vaker mee 9 Wees een OEN 10 Gebruik LSD 12 Maak je niet DIK 13 Smeer NIVEA Om te beginnen... Communiceren doen de we de hele dag door.

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad

Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad 1. Inleiding De Vereniging KRO-NCRV is een samenwerkingsomroep met twee leden, de Vereniging KRO en de Vereniging

Nadere informatie

Reader Gespreksvoering

Reader Gespreksvoering Reader Gespreksvoering Achtergrondinformatie Soorten vragen Actief Luisteren Slecht nieuws Gesprek Fasen in het gesprek Soorten Vragen In een gesprek kun je verschillende soorten vragen stellen. Al je

Nadere informatie

www.rkdiaconie.nl/ er zijn/ specifieke activiteit uitvoeren

www.rkdiaconie.nl/ er zijn/ specifieke activiteit uitvoeren BEGRIJP JE WAT IK ZEG? Over communicatie, luisteren en vooroordelen Situering Om op een zinvolle manier met elkaar te communiceren, heb je veel vaardigheden nodig. De doelstellingen van deze trainingsachtige

Nadere informatie

De voorzitter en secretaris van het Lokaal Overleg

De voorzitter en secretaris van het Lokaal Overleg 1 De voorzitter en secretaris van het Lokaal Overleg Een goede voorzitter voor het Lokaal Overleg Kinderopvang vinden is belangrijk en niet altijd vanzelfsprekend. Ook over zijn opdracht en taken en welke

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Thema. Kernelementen. Oplossingsgericht taalgebruik Voorbeeld van communiceren 10 communicatie-tips

Thema. Kernelementen. Oplossingsgericht taalgebruik Voorbeeld van communiceren 10 communicatie-tips Thema Kernelementen Oplossingsgericht taalgebruik Voorbeeld van communiceren 10 communicatie-tips Tips voor de trainer: Doseer je informatie: less is more. Beoordeel wat je gymnasten doen, niet wie ze

Nadere informatie

Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH

Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH Dit werkplan 2016 gaat over het tweede jaar van de bestuurscyclus van de gemeenteraad s-hertogenbosch

Nadere informatie

Annette Koops: Een dialoog in de klas

Annette Koops: Een dialoog in de klas Annette Koops: Een dialoog in de klas Als ondersteuning bij het houden van een dialoog vindt u hier een compilatie aan van Spreken is zilver, luisteren is goud : een handleiding voor het houden van een

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

10 tips voor meer diversiteit in overleg

10 tips voor meer diversiteit in overleg 10 tips voor meer diversiteit in overleg Changemakers: 10 tips voor meer diversiteit in overleg Parlement, gemeenteraad, oudercomité, sportraad ze blinken zelden uit in diversiteit. Nochtans is onze samenleving

Nadere informatie

Nr Houten, 22 oktober Beslispunten: De raad besluit: - de verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad vast te stellen;

Nr Houten, 22 oktober Beslispunten: De raad besluit: - de verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad vast te stellen; Nr. 2008-047 Houten, 22 oktober 2008 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Vaststellen Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad Beslispunten: De raad besluit: - de verordening Functioneringsgesprekken

Nadere informatie

Communicatiemodel. Communicatieniveaus

Communicatiemodel. Communicatieniveaus Download #06 Een fantastisch communicatiemodel trainingmodule Communicatiemodel Mensen uiten hun gevoelens op verschillende manieren. De een laat meteen zien hoe hij zich voelt bij een situatie, terwijl

Nadere informatie

Informatiepakket belangstellenden kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen 2018 GroenLinks Leiden

Informatiepakket belangstellenden kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen 2018 GroenLinks Leiden Informatiepakket belangstellenden kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen 2018 GroenLinks Leiden Voorwoord Voor je ligt het informatiepakket dat de kandidatencommissie van GroenLinks Leiden heeft samengesteld

Nadere informatie

GEVEN EN ONTVANGEN VAN FEEDBACK

GEVEN EN ONTVANGEN VAN FEEDBACK GEVEN EN ONTVANGEN VAN FEEDBACK De manier waarop je met collega s omgaat, roept effecten op bij hen. De manier waarop je je gedraagt, dingen zegt, doet of juist laat, maakt dus op anderen een bepaalde

Nadere informatie

Training interviewen Communicatie jaar 1 2010, periode 1, week 4

Training interviewen Communicatie jaar 1 2010, periode 1, week 4 Training interviewen Communicatie jaar 1 2010, periode 1, week 4 Welk interview observeer je? Soort interview: Radio Datum interview: 20-09-2010 Interviewer(s): Frenk van der Linden Geïnterviewde: Rudolf

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling Verordening functioneringsgesprek burgemeester en raad Citeertitel Verordening functioneringsgesprek

Nadere informatie

Vragenlijst oefenleider

Vragenlijst oefenleider Competentiescan Werkboek Competentiegericht Oefenen Vragenlijst oefenleider Naam feedbackvrager: Functie feedbackvrager: Datum: Deze Competentiescan bevat: vragenlijst voor de competenties uit het competentieprofiel

Nadere informatie

Als huiswerk voor de tweede bijeenkomst moeten de cursisten oefening 03.2 & 03.3 maken

Als huiswerk voor de tweede bijeenkomst moeten de cursisten oefening 03.2 & 03.3 maken Bijeenkomst 1 De trainer stelt zichzelf voor en geeft een korte toelichting over de inhoud en het doel van de training. Licht de afspraken en regels toe die gelden voor deelname. Neemt hier de tijd voor,

Nadere informatie

WEDERZIJDS WAARDEREN

WEDERZIJDS WAARDEREN WEDERZIJDS WAARDEREN Een kwestie van uiten! 2012. Een e-paper over het belang van wederzijds waarderen als HR aandachtspunt in de veranderende wereld van werk. Met inzichten en tips om waarderen bespreekbaar

Nadere informatie

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn De toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn bevat vier praktische instrumenten om samen met cliënten te werken aan verbetering of vernieuwing van diensten

Nadere informatie

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling 8 tips voor een goed gesprek met je leerling Edith Geurts voor Tijdschrift Kindermishandeling Het kan zijn dat je als leerkracht vermoedt dat een kind thuis in de knel zit. Bijvoorbeeld doordat je signalen

Nadere informatie

Derks & Derks B.V. Derks & Derks Interviewkalender Interviewtips met humor belicht. Tel. 033-472 80 87 www.derksenderks.nl. adviseurs in human talent

Derks & Derks B.V. Derks & Derks Interviewkalender Interviewtips met humor belicht. Tel. 033-472 80 87 www.derksenderks.nl. adviseurs in human talent 2012 Derks & Derks Interviewkalender Interviewtips met humor belicht. Derks & Derks Interviewkalender Weet wat je wil meten Voor een goed interview is een scherp functiebeeld noodzakelijk. Zorg ervoor

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

INTERVIEWTECHNIEKEN. Tjepke Zijlstra

INTERVIEWTECHNIEKEN. Tjepke Zijlstra + INTERVIEWTECHNIEKEN Tjepke Zijlstra + INTERVIEW n Een interview is: n het verzamelen van informatie; n uit mededelingen van een ondervraagde persoon of personen; n ter beantwoording van één of meer vooraf

Nadere informatie

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Dit is een korte vragenlijst die bedoeld is om een aantal van je denkbeelden, attitudes en gedrag in werksituaties in kaart te brengen. Wees zo eerlijk mogelijk

Nadere informatie

Vragenlijst waarnemer

Vragenlijst waarnemer Competentiescan Werkboek Competentiegericht Oefenen Vragenlijst waarnemer Naam feedbackvrager: Functie feedbackvrager: Datum: Deze Competentiescan bevat: vragenlijst voor de competenties uit het competentieprofiel

Nadere informatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Commercieel medewerker binnendienst niveau 3. Betreft: Verzamelen van klant-, product- en/of marktinformatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Commercieel medewerker binnendienst niveau 3. Betreft: Verzamelen van klant-, product- en/of marktinformatie Voorbeeld Praktijkopdracht Commercieel medewerker binnendienst niveau 3 Betreft: Verzamelen van klant-, product- en/of marktinformatie Kwalificatiedossier Commercieel medewerker 2011-2012 Kwalificatie

Nadere informatie