INVLOED VAN HET OPLEIDINGSNIVEAU OP DE ONTSLAGBELEVING: EEN EMPIRISCH ONDERZOEK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INVLOED VAN HET OPLEIDINGSNIVEAU OP DE ONTSLAGBELEVING: EEN EMPIRISCH ONDERZOEK"

Transcriptie

1 FACULTEIT ECONOMISCHE EN TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN DEPARTEMENT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN INVLOED VAN HET OPLEIDINGSNIVEAU OP DE ONTSLAGBELEVING: EEN EMPIRISCH ONDERZOEK DORIS VERMAUT Verhandeling aangeboden tot het behalen van de graad van Licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen Promotor : Prof. Dr. L. SELS

2

3 FACULTEIT ECONOMISCHE EN TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN DEPARTEMENT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Doris Vermaut Invloed van het opleidingsniveau op de ontslagbeleving: een empirisch onderzoek Korte Inhoud Verhandeling: Een job hebben biedt tal van voordelen. Wanneer iemand ontslagen wordt en hij deze voordelen ziet verdwijnen, kan dit een diepe impact hebben, zowel op psychisch, fysisch als sociaal vlak. Wij vroegen ons af of de manier waarop iemand op zijn onvrijwillig ontslag reageert, afhankelijk is van zijn opleidingsniveau. Om een antwoord op deze vraag te krijgen, hebben we de bestaande literatuur onder de loep genomen en een empirische studie uitgevoerd. Promotor : Prof. Dr. L. SELS

4 1 Dankwoord Ik start met het bedanken van de belangrijkste bron van hulp bij het tot stand brengen van dit eindwerk, namelijk mijn promotor Professor Dr. Sels. Hij heeft heel bereidwillig op elk van mijn vragen geantwoord, handige tips gegeven en me wanneer nodig bijgestuurd. Vervolgens wil ik de anonieme groep mensen bedanken die bereid waren de enquête in te vullen die ik voor het empirisch gedeelte van deze eindverhandeling heb verspreid. Zonder hun eerlijkheid omtrent een gevoelig onderwerp als een onvrijwillig ontslag was het onmogelijk geweest om mijn onderzoek tot een succesvol einde te brengen. Tenslotte wil ik de mensen bedanken die me misschien niet rechtstreeks hebben geholpen bij dit eindwerk, maar omwille van hun emotionele bijstand toch ook meer dan het vermelden waard zijn. Vooreerst is er mijn kotgenote Els, mijn praatpaal in moeilijke tijden. Vervolgens zijn er de andere personen, die na dit jaar eens te meer bewezen hebben onder de noemer van vrienden te horen. Ik eindig met het bedanken van mijn ouders en zus, waarvan ik helaas veel te weinig besef wat ze allemaal voor mij over hebben. Doris Vermaut Hooglede, mei 2004

5 2 Inhoudsopgave Algemene inleiding... 1 Hoofdstuk 1 Ontslagbeleving Definitie ontslagbeleving Ontslagbeleving is een ruim begrip Wijze van omgaan met een onvrijwillig ontslag Probleemgerichte strategie Emotiegerichte strategie Ontslagbeleving is een proces Verklaring voor de grote impact van een onvrijwillig ontslag Wegvallen van de voldoening van bepaalde behoeften Sociale inconsistentie Causaliteit Besluit Hoofdstuk 2 Factoren die een invloed kunnen hebben op de ontslagbeleving Psychische effecten Algemene psychische klachten Daling van gevoel van eigenwaarde Visie op arbeid Gedragsmatige gevolgen van deze psychische klachten Lichamelijke effecten Klachten van voorbijgaande aard Ziektes Sociale effecten Afname van de activiteit Inkrimping van het sociaal netwerk Besluit Hoofdstuk 3 Factoren die invloed kunnen hebben op de ontslagbeleving Loopbaan en jobgebonden determinanten Het niveau van de job en het opleidingsniveau Jobtevredenheid... 34

6 Wijze van ontslag Vroegere werkloosheid Persoonlijke factoren Geslacht en burgerlijke stand Leeftijd Zelfvertrouwen / persoonlijke kwetsbaarheid Persoonlijke activiteiten Sociaal netwerk Andere determinanten Arbeidsmarkt Financiële positie van het gezin vóór het onvrijwillig ontslag Duur van de werkloosheid Besluit Hoofdstuk 4 Methodologie Bestaande onderzoeksmethodes Soorten studies Causaliteit Steekproef Wijze van gegevensverzameling Besluit Methode voor het eigen onderzoek Onderwerp van de studie Cross-sectionele studie Wijze van gegevensverzameling: enquêtes De enquête Verwerking van de gegevens Beschrijving van de steekproef De recente toestand van de Belgische arbeidsmarkt Besluit Hoofdstuk 5 Onderzoeksmodellen Beschrijving van de onderzoeksmodellen Onderzoeksmodel 1: ontslagbeleving... 65

7 Onderzoeksmodel 2: zoekgedrag Operationalisering van de afhankelijke en onafhankelijke variabelen Opleidingscategorie Psychische belasting Achteruitgang van het psychisch welzijn Sociale isolatie Subjectieve kans op hertewerkstelling Zoekijverigheid Operationalisering van de controlevariabelen Leeftijd Geslacht en arbeidsmarktpositie partner Jobtevredenheid Periode sinds ontslag Besluit Hoofdstuk 6 Onderzoeksresultaten Onderzoeksmodel 1: invloed van het opleidingsniveau op de ontslagbeleving Relatie tussen onvrijwillig ontslag en psychische belasting Relatie tussen onvrijwillig ontslag en verslechtering van het psychisch en fysisch welzijn Relatie tussen onvrijwillig ontslag en sociale isolatie Relatie tussen psychisch en fysisch welzijn Onderzoeksmodel 2: invloed van het opleidingsniveau op het zoekgedrag Relatie tussen zoekijverigheid en subjectieve kans Besluit van dit hoofdstuk Algemeen besluit.99 Bijlagen Lijst van figuren Lijst van tabellen Bronnen

8 1 Algemene Inleiding Een job hebben biedt verschillende voordelen. Men krijgt de kans om samen met andere mensen iets te realiseren, zichzelf hierbij te ontplooien en routine in het dagelijks leven te creëren. Wanneer de job wegvalt, verdwijnen deze voordelen eensklaps. De meeste mensen hebben het er daarom uitermate moeilijk mee wanneer ze plots door hun werkgever aan de deur worden gezet. Jobverlies kan zowel op de korte als op de lange termijn gevolgen hebben. Wij hebben ons echter toegelegd op het onderzoeken van de gevolgen van een onvrijwillig ontslag op de korte termijn, zijnde op de ontslagbeleving. Het thema ontslagbeleving is gezien de huidige toestand van de arbeidsmarkt actueler dan ooit. De werkloosheid is in België nog steeds overmaats, en we moeten helaas nog niet direct verbetering verwachten. Aan het onderwerp ontslagbeleving is door onderzoekers in het verleden al in ruime mate aandacht besteed. De invloed van het opleidingsniveau op de ontslagbeleving is echter vrijwel steeds verwaarloosd gebleven. Dit was een van de redenen om ons op dit specifiek aspect van ontslagbeleving te focussen. De belangrijkste reden was echter de huidige toestand van de Belgische arbeidsmarkt. De werkloosheid is namelijk onevenwichtig verdeeld tussen de verschillende opleidingsniveaus. Meer bepaald ligt de werkloosheidsgraad onder laaggeschoolden veel hoger dan onder de rest van de beroepsbevolking. Dit heeft ons aan het denken gezet over de vraag of onvrijwillig ontslagen worden los van de hoge werkloosheidsgraad niet zwaarder is voor laaggeschoolden dan voor de andere opleidingscategorieën. Het is namelijk zo dat voor personen met een verschillend opleidingsniveau, bepaalde aspecten van een job niet allemaal even belangrijk zijn. We denken hierbij aan het financieel voordeel van een job, dat doorgaans crucialer is bij een lager geschoolde dan bij een hoger geschoolde. Hoger geschoolden van hun kant hechten vaak meer belang aan het psychosociaal voordeel van het hebben van een job dan lager geschoolden. Op basis van deze en andere verschillen naargelang opleidingsniveau vermoeden we dat onvrijwillig ontslagen worden voor personen van diverse opleidingsniveaus niet identiek hetzelfde teweegbrengt.

9 2 Om een duidelijk beeld te krijgen van de invloed van het opleidingsniveau op de ontslagbeleving zijn we gestart met het overlopen van de bestaande kennis omtrent het thema ontslagbeleving, en het belang van de factor opleidingsniveau hierbij. De verschillende hoofdstukken vormen elk een stap in de richting van het eigen onderzoek. In het eerste hoofdstuk geven we een algemene invulling van het begrip ontslagbeleving. We starten met het overlopen van de mogelijke gevolgen die een onvrijwillig ontslag kan hebben. Deze gevolgen hebben betrekking op zowel het psychisch, lichamelijk als het sociaal welzijn van een mens. Vervolgens zoeken we naar een verklaring voor deze grote impact die een onvrijwillig ontslag kan hebben. Het tweede hoofdstuk is al wat meer praktisch gericht. We overlopen de verschillende mogelijke gevolgen van een onvrijwillig ontslag in detail, en geven hierbij aanwijzingen voor het meten van deze gevolgen. Het derde hoofdstuk is de laatste stap vóór we werkelijk starten met het empirisch gedeelte van het eindwerk. Hier bekijken we de verschillende factoren die een invloed kunnen hebben op de ontslagbeleving. In het kader van het eigen onderzoek is het namelijk belangrijk om te weten met welke kenmerken rekening moet worden gehouden om de invloed van het opleidingsniveau op de ontslagbeleving te isoleren. In het vierde hoofdstuk bekijken we de mogelijke manieren om aan onderzoek naar ontslagbeleving te doen. Op basis van de bespreking van de meest voorkomende technieken maken we een keuze voor ons eigen onderzoek. Hierbij hoort ook een bespreking van de arbeidsmarktomstandigheden, zodat de onderzoeksresultaten in de juiste context kunnen worden geplaatst. Het vijfde hoofdstuk beschrijft wat we precies hebben onderzocht, en wat de redenering is achter de hypothesen die we hebben vooropgesteld. We steunen hierbij op de kennis die we hebben vergaard in de voorgaande hoofdstukken. We hebben alle hypothesen samengevat in twee onderzoeksmodellen. Het eerste is het meest uitgebreide en handelt over de relatie tussen een onvrijwillig ontslag en de verslechtering van het algemeen welzijn, en de invloed van het opleidingsniveau hierop. In het tweede model bekijken we het zoeken naar een nieuwe job, maar we gaan hier minder diep op in. De

10 3 voornaamste vraag is of de ijverigheid bij het zoeken naar een nieuwe job afhankelijk is van het opleidingsniveau. In dit hoofdstuk verduidelijken we enkel onze hoofdredenering aan de hand van de modellen. Het formuleren van de concrete hypothesen op basis van deze onderzoeksmodellen doen we in het zesde en laatste hoofdstuk. We geven er aansluitend op elke hypothese de resultaten van onze analyses en bekomen een antwoord op onze centrale vraag, zijnde of het opleidingsniveau een significante invloed heeft op de ontslagbeleving.

11 4 Hoofdstuk 1 Ontslagbeleving We starten deze eindverhandeling met een algemene benadering van het thema ontslagbeleving. Deze kennis hebben we nodig voor het beantwoorden van onze centrale vraag, namelijk of er een verschil is in ontslagbeleving naargelang het opleidingsniveau. Een algemene schets van wat ontslagbeleving inhoudt, wordt gegeven in het eerste deel van dit hoofdstuk. Kort gezegd is ontslagbeleving de wijze waarop iemand reageert op zijn onvrijwillig ontslag, en welke effecten de daaropvolgende werkloosheid teweegbrengt op korte termijn. De gevolgen van langdurige werkloosheid behoren in principe tot het domein van de werkloosheidsbeleving. Om het beeld van ontslagbeleving toch zo compleet mogelijk te maken, bekijken we in de derde paragraaf kort welke evolutie doorlopen wordt naarmate iemand langer werkloos is. Een onvrijwillig ontslag kan uiteenlopende effecten teweegbrengen. De tweede paragraaf overloopt de meest voorkomende gevolgen van jobverlies. Naast psychische gevolgen heeft een onvrijwillig ontslag vaak ook gevolgen op lichamelijk en sociaal vlak. De bespreking van de effecten van een onvrijwillig ontslag wordt eerder beperkt gehouden, omdat dit onderwerp in het tweede hoofdstuk meer uitgebreid aan bod komt. Hoe men omgaat met het werkloos worden, beïnvloedt in grote mate de impact die het onvrijwillig ontslag heeft. In de derde paragraaf worden de verschillende reactiewijzen overlopen. Na het bespreken van de effecten van een onvrijwillig ontslag, de mogelijke reactiewijzen en het procesmatige karakter van de ontslag- en werkloosheidsbeleving, zal duidelijk zijn dat een onvrijwillig ontslag een grote impact heeft of kan hebben op iemands algemeen welzijn. In de vijfde paragraaf wordt gezocht naar de verklaring waarom deze impact zo groot is. We eindigen met een opmerking omtrent causaliteit. 1.1 Definitie ontslagbeleving Ontslagbeleving betekent letterlijk de wijze waarop een persoon zijn onvrijwillig ontslag ervaart. Ontslagen worden is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van een

12 5 mens. De confrontatie met het werkloos worden is voor het merendeel van de betrokkenen problematisch op verschillende vlakken. Men ondervindt een zware psychische belasting, er ontstaat wanhoop, en als gevolg hiervan kan de mentale en fysieke toestand van de persoon verslechteren. Er is ook meestal een daling van de mate van sociaal contact, omdat men de omgang met (vooral) mensen die wel nog tewerkgesteld zijn niet aankan. Onder andere Parkes en Weiss (1983) hebben de gevolgen van het verlies van een job vergeleken met een andere ingrijpende gebeurtenis, namelijk het verlies van een dierbare. Later hebben andere onderzoekers deze idee verder uitgewerkt (o.a. Morrell et. al., 1998). Het feit dat iemand het verlies van een dierbare verstandelijk moet leren accepteren, komt overeen met de nood van pas werkloos geworden personen om een reden te zoeken voor hun onvrijwillig ontslag (cfr. wijze van omgaan met een onvrijwillig ontslag, hoofdstuk 1). Abramson (1978) is van mening dat het toekennen van oorzaken aan een mislukking zoals een onvrijwillig ontslag het geloof in de kansen op succes in andere situaties bevordert. We spreken van attributie, wat meer concreet inhoudt dat iemand oorzaken gaat geven van de resultaten van zijn eigen gedrag of dat van een ander. De attributietheorie zegt ondermeer dat wie een mislukking toeschrijft aan stabiele oorzaken, gedurende geruime tijd de situaties zal vermijden waarin hij mislukte. Wie daarentegen onstabiele oorzaken naar voor brengt, zal sneller weer de moed hebben om dezelfde situatie opnieuw aan te gaan. Wat onvrijwillig ontslag betreft betekent dit laatste dus dat wie zijn eigen gebreken niet als oorzaak van het onvrijwillig ontslag ziet, sneller op zoek gaat naar een nieuwe job. Het onvrijwillig ontslag moet echter niet enkel rationeel, maar ook emotioneel geaccepteerd worden. De meestal enige mogelijkheid, namelijk het aannemen van een nieuwe identiteit, is niet zo vanzelfsprekend. Het is bijvoorbeeld niet omdat een ontslagen kostwinner plots huisvader wordt, dat hij deze rol ook heeft aanvaard en er zich goed bij voelt.

13 6 1.2 Ontslagbeleving is een ruim begrip De stress of psychische belasting die met een onvrijwillig ontslag gepaard gaat, kan in principe alle mogelijke psychische, fysische en sociale gevolgen met zich mee brengen (o.a. Mathers en Schofield, 1998). De psychische gevolgen kunnen variëren van verveling, geïrriteerdheid en lusteloosheid tot daling van het zelfvertrouwen, vermindering van de levensvoldoening en depressie. De psychische belasting die een onvrijwillig ontslag meestal veroorzaakt, kan zich met andere woorden op tal van manieren uiten. Ook op lichamelijk vlak zijn de gevolgen van een onvrijwillig ontslag ongelimiteerd. Sommige werklozen voelen zich vermoeider of hebben frequenter last van hoofdpijn of rugpijn. Bij anderen zijn de fysische effecten van een meer langdurige aard. Men ondervindt ernstige hartklachten, spijsverteringsproblemen en bij bepaalde onderzoeken bleek zelfs dat werklozen een grotere kans hadden op kanker. Er blijkt vaak een link te bestaan tussen de psychische en de fysische klachten, met name dat de lichamelijke klachten een uiting of gevolg zijn van de psychische problemen. Doorgaans hebben personen het moeilijker om met emotionele problemen om te gaan dan met fysieke klachten. Tenslotte kan onvrijwillig ontslag ook sociale effecten hebben. Een groot deel van de werklozen heeft de neiging om na hun onvrijwillig ontslag minder frequent sociaal contact te hebben. Veelal worden de contacten met werkende mensen het eerst verbroken, omdat de omgang met deze mensen het meest belastend is. Werkloze vrienden en kennissen kunnen echter vervolgens ook hetzelfde lot ondergaan. In deze paragraaf is een kort overzicht gegeven van de mogelijke gevolgen van het werkloos worden. Het volgende hoofdstuk bekijkt deze effecten in detail. We richten ons dan meer op het onderzoeken van ontslagbeleving en overlopen wat we kunnen verwachten als effecten van een onvrijwillig ontslag.

14 7 1.3 Wijze van omgaan met een onvrijwillig ontslag Het model van Lazarus en Folkman (1984) houdt in dat een psychische belasting optreedt wanneer iemand met een gebeurtenis te maken heeft die de beschikbare middelen van deze persoon overschrijdt of die zijn welzijn in gevaar brengt. Als gevolg hiervan gaat men strategieën ontwikkelen om met deze omstandigheid om te gaan. In de context van jobverlies werd met dit model nagegaan welke strategieën wanhoop helpen verminderen en sneller tot een nieuwe job leiden, welke factoren het verwerken van het ontslag vergemakkelijken en hoe de perceptie van een gebeurtenis de keuze van een verwerkingsstrategie beïnvloedt. Gowan, Riordan en Gatewood (1999) testten dit model voor een bedrijfssluiting. In dit punt wordt dieper ingegaan op de strategieën die deze onderzoekers onderscheidden. De mogelijke strategieën kunnen in twee groepen worden ingedeeld (Thomson, 1997). Men kan zich enerzijds richten op het probleem zelf: de situatie veranderen zodat de slechte gevolgen ervan ook ongedaan worden gemaakt. Het zoeken van een job is hier het meest voor de hand liggende voorbeeld van. Men kan daarentegen ook trachten de emotionele gevolgen van de situatie te verzachten. Voorbeelden zijn het zoeken naar afleiding zodat men niet constant hoeft te denken aan de situatie of het geven van verklaringen voor het onvrijwillig ontslag. Deze tweede mogelijkheid richt zich dus meer op de emoties. We gaan hieronder dieper in op de reactietypes. Bij de eerste strategiesoort bekijken we het zoekgedrag. Voor de tweede worden de fenomenen attributie, niet-werkgerelateerde activiteiten en berusting nader onderzocht Probleemgerichte strategie Deze strategie houdt in dat iemand tracht de gevolgen van zijn onvrijwillig ontslag ongedaan te maken: hij zoekt werk. De meeste mensen ervaren werkloosheid als iets negatiefs (Jehoel-Gijsbers et. al., 1995), zoals ook al bleek uit het overzicht van de mogelijke gevolgen van jobverlies zonet besproken. Daarom zal het merendeel ook snel opnieuw beginnen te zoeken naar een job (Muffens et. al., 1990). Wat betreft de strategie zoeken naar een nieuwe job ontdekten Gowan et. al. (1999), zoals te verwachten was, dat hoe groot iemand de kans inschat om snel opnieuw werk te vinden,

15 8 een invloed heeft op onder andere de ijverigheid bij het zoeken van een job en de bereidheid tot bij of herscholing. Daarnaast zal wie goede hoop heeft op het vinden van een nieuwe job, sneller het ontslag relativeren. En wie het ontslag meer relativeert, heeft een grotere kans om bij hertewerkstelling een job te vinden waarin hij zich echt goed voelt. Door afstand te nemen van zijn ontslag kan een ontslagen werknemer namelijk het ontslag beter verwerken en op die manier succesvollere pogingen doen om een job te vinden (Leana en Feldman, 1995). Met het aanhouden van de werkloosheid wijzigt het zoekgedrag geleidelijk aan (Jehoel- Gijsbers, 1993). Hoe langer men werkloos is, hoe minder intens men zoekt naar een job. Dit uit zich vooral in het dalend aantal spontane sollicitaties. De Witte (1993) ziet deze evolutie als een aanpassing aan de statusincongruentie, die in de vijfde paragraaf van dit hoofdstuk nog uitgebreider aan bod komt. Kort gezegd houdt deze theorie in dat als gevolg van een onvrijwillig ontslag, er een onevenwicht ontstaat tussen de arbeidsstatus en de andere statusfactoren. Dit zorgt voor een psychische belasting. Niet langer zoeken naar een job kan dan betekenen dat iemand aanvaardt dat hij niet langer het aanzien geniet dat hij vroeger had, en dus ook niet langer tracht om dit aanzien via een job terug te winnen. Wie gemotiveerder is om een job te vinden, zal wel sneller een job vinden, maar dit zal niet noodzakelijk ook de kwaliteit van de gevonden job ten goede komen. Daarentegen is gebleken dat het vertonen van symptomen van depressie de kans op het vinden van een job en de kwaliteit van die job vermindert (Gowan et. al., 1999). Er is dus een soort selectie-effect werkzaam, met name dat mensen met bepaalde kenmerken een grotere kans hebben om werkloos te worden of te blijven (cfr. causaliteit, hoofdstuk 1). De factor financiële druk speelt een tegengestelde rol. Hoe groter de financiële druk, hoe meer moeite iemand doet om een job te vinden, maar ook hoe slechter de gemoedstoestand. Deze slechtere mentale toestand vermindert, bij een werkend selectieeffect, de kans op hertewerkstelling en de kwaliteit van de gevonden job (Vinokur en Schul, 2002).

16 Emotiegerichte strategie Bij deze strategie tracht men de gevolgen van het onvrijwillig ontslag te verzachten. Een eerste mogelijkheid is attributie. Vele werklozen zoeken naar een verklaring voor het onvrijwillig ontslag. De attributietheorie van Abramson (1978) werd reeds aangehaald (cfr. definitie van ontslagbeleving, hoofdstuk 1). Nogmaals kort gezegd is het volgens deze theorie bevorderlijk voor de mentale toestand om oorzaken te geven aan een mislukking zoals een onvrijwillig ontslag. Uit de attributietheorie is een methode af te leiden om succesvoller met een onvrijwillig ontslag om te gaan. Attributionele training is de techniek om te leren inzien dat jobverlies het gevolg is van externe, onstabiele en specifieke oorzaken in plaats van het onvrijwillig ontslag toe te schrijven aan interne, stabiele en globale oorzaken. Deze techniek is natuurlijk enkel effectief wanneer dit ook werkelijk de oorzaken zijn van het onvrijwillig ontslag. Wanneer het onvrijwillig ontslag bijvoorbeeld te wijten is aan persoonlijke kenmerken die niet kunnen worden veranderd, dient de persoon in kwestie daar ook op gewezen te worden, om ontgoocheling te vermijden. Een andere mogelijke reactie is ontkenning. Zoals in de volgende paragraaf zal blijken, komt deze reactie meestal slechts kort na het horen van het nieuws dat men ontslagen zal worden voor. Sommigen gaan het ontslag relativeren, en dit vooral wanneer ze de kans om snel opnieuw werk te vinden relatief hoog inschatten. Men neemt afstand van het ontslag. Berusting daarentegen komt eerder voor na een langere periode van werkloosheid. Dit berusten is reeds door vele onderzoekers aangehaald als een vaak voorkomend fenomeen. De Witte en Hooge (1995) hebben op basis van een vergelijking tussen kortdurige en langdurige werklozen het bewijs trachten te leveren voor het bestaan van dit aanpassingsproces onder langdurig werklozen. Bij de kortdurige werklozen kwamen inderdaad geen personen voor die zich hadden aangepast aan hun werkloosheid als wijze om met hun onvrijwillig ontslag om te gaan. Warr (1989) heeft het over twee soorten aanpassing. De berustende vorm is gekenmerkt door een sterke mate van routine, vermindering van onzekerheid omtrent de toekomst, vermindering van het belang van arbeid en tenslotte een inkrimping van het sociaal

17 10 netwerk en het aantal activiteiten. Andere werklozen vertonen echter een constructieve aanpassing. Ze ervaren meer onzekerheid omtrent de toekomst, minder routine en besteden doorgaans meer tijd aan activiteiten die niet aan het werk gerelateerd zijn. Deze mensen vertonen vanaf het moment van berusting vaak een verbetering in het psychisch welzijn doordat ze zichzelf doelen blijven vooropstellen en zich ook blijven bezighouden met waardevolle activiteiten. Zoals nog zal aan bod komen (cfr. persoonlijke factoren, hoofdstuk 3), spelen activiteiten die niet gelinkt zijn aan het werk, zoals clublidmaatschap en lezen, een belangrijke rol in de tijdstructurering. Naast het bieden van een tijdsstructuur worden langs deze weg ook beloningen gegeven die men niet langer via het werk kan krijgen. Op die manier dragen deze activiteiten ook bij tot een grotere voldoening. 1.4 Ontslagbeleving is een proces Zoals in de inleiding vermeld, besteden we een paragraaf aan de effecten van werkloosheid, dus de effecten van ontslag op langere termijn. Het zijn enkel de effecten in het begin van deze periode die van toepassing zijn op een onderzoek naar ontslagbeleving. Wat de evolutie van de algemene toestand doorheen de werkloosheidsperiode betreft, kunnen twee tegengestelde hypothesen worden aangehaald (De Witte,1993). Volgens de cumulatieve stresshypothese verslechtert de algemene toestand alsmaar naarmate de toestand van werkloosheid voortduurt. De aanpassingshypothese daarentegen is positiever. Werklozen zouden volgens deze hypothese namelijk na een zekere periode van verslechtering beslissen om te berusten in hun werkloosheid. In de vorige paragraaf kwam de reactiewijze berusting reeds aan bod. De berusting komt het algemeen welzijn ten goede, gezien de werkloosheid niet langer psychisch zo zwaar op de persoon weegt. We bekijken de ontslag - en werkloosheidsbeleving stap voor stap, om daaruit dan te concluderen welke van de twee hypothesen klopt. De meeste mensen kunnen zowel positieve als negatieve kenmerken opsommen van hun job. Het is dus goed mogelijk dat wanneer iemand ontslagen wordt, de eerste reactie positief is. Dit gevoel zal echter meestal vrij snel plaats maken voor verdriet. Dergelijk

18 11 reactiepatroon wordt ook gezien bij het overlijden van een persoon waarmee men geen goede relatie had. Eerst is men opgelucht omdat de negatieve aspecten van de persoon/job verdwenen zijn, maar pas nadat deze gevoelens verminderen, begint men te merken dat men toch wel de positieve eigenschappen van de persoon/job mist. Dat iemand initieel blij kan zijn met zijn ontslag, werd al in veel studies opgemerkt (o.a. Fagin en Little, 1984). Dit initieel gevoel van opluchting kwam echter opvallend weinig voor bij managers en professionals (Swinburne, 1981). Wellicht is dit te verklaren door het feit dat deze personen doorgaans een positievere mening hebben over hun job. Deze verklaring werd door het onderzoek van Armstrong en Stassen (2001) bevestigd. Wanneer het initieel gevoel van opluchting of optimisme voorbij is, komt men meestal in een minder euforische fase terecht. Men wordt pessimistisch en dit kan zelfs neigen naar fatalisme. De toestand blijft verslechteren tot op het moment waarop men zich gaat aanpassen aan de situatie van langdurige werkloosheid. Op dat moment treedt er berusting op (cfr. wijze van omgaan met een onvrijwillig ontslag, hoofdstuk 1), wat ervoor zorgt dat de psychische belasting van het werkloos zijn afneemt. Bij onderzoek van Warr en Jackson bijvoorbeeld werd na 6 maanden een limiet bereikt in de verslechtering van de toestand, en begon tussen de 12 e en de 24 e maand de algemene toestand van de werklozen zelfs te verbeteren (1985a, 1987b). Wie berust, gaat het werkloos zijn niet langer als iets negatiefs ervaren, maar probeert gewoon het beste ervan te maken en zich niet langer blind te staren op het vinden van een job. We kunnen dus besluiten dat wellicht zowel de cumulatieve stresshypothese als de aanpassingshypothese kloppen. De eerste geldt echter tijdens de beginperiode van werkloosheid, terwijl aanpassing veelal slechts optreedt na een langere termijn. Dat beide op het eerste zicht tegengestelde hypothesen blijkbaar toch kunnen worden verzoend, werd ook aangehaald door De Witte (1993). Eenzelfde opeenvolging van fasen als net werd beschreven, komt terug in het psychisch reactiemodel (Fineman, 1983; Parkes en Weiss, 1983) ). Dit model is in hoofdzaak gebaseerd op het grieving model van Kubler-Ross (1969). Kort gezegd gaat dit grieving model ervan uit dat droefheid een actief proces is bestaande uit bepaalde fasen, te vergelijken met de fasen die doorlopen worden bij het verlies van een dierbare. Het

19 12 psychisch model is later nog herwerkt, maar de achterliggende idee is altijd dezelfde gebleven, namelijk dat elke werkloze dezelfde opeenvolging van fasen doorloopt. Een van de meer recente besprekingen van het grieving proces bij jobverlies (Morrel et. al., 1998) onderscheidt twee hoofdfasen, namelijk tijdens en na de opzeggingstermijn. Initieel bestaat er ontkenning, wat al snel overgaat in woede tegenover het bedrijf of de werkgever. Wanneer duidelijk wordt dat het onvrijwillig ontslag onvermijdelijk is, geraken velen in een al dan niet ernstige toestand van depressiviteit. Dit gaat bij sommigen zover dat ze niet langer normaal kunnen functioneren. Anderen stappen vlotter over naar de volgende fase, namelijk die van acceptatie. Na de opzeggingstermijn is er eerst ongeloof en verwarring omtrent het daadwerkelijk ontslagen zijn, en als gevolg daarvan doet de persoon alsof er niets veranderd is en blijft hij dezelfde levensstijl behouden. Hij begint echter al snel de job en/of de situatie te missen, of hij begint zich te keren tegen het bedrijf of specifieke mensen, vooral als hij geen opzeggingstermijn heeft genoten. In de volgende stap slaagt de persoon er niet meer in zijn leven verder te zetten. Hij stelt het zoeken naar een job uit, enerzijds omdat hij bang is om te mislukken, en anderzijds omdat hij zich schaamt voor zijn werkloosheid. Wanneer deze persoon uiteindelijk wel degelijk een job vindt, is dit vaak een lukraak aangenomen job, wat soms opnieuw voor een gevoel van depressie kan zorgen, omdat hij niet gelukkig is in de nieuwe functie. In een laatste fase komt hij tot het besef dat als hij zijn levenskwaliteit van voorheen terugwil, bepaalde dingen zullen moeten veranderen. Men geeft niet langer andere mensen de schuld voor het jobverlies, maar richt zich meer op de toekomst. Er worden nu concrete plannen gemaakt in plaats van te piekeren, en men zoekt meer steun bij familie en vrienden. Vanaf dit moment zullen zoekpogingen om een job te vinden, meestal succesvol zijn. De kans is ook groter dat de job geschikt is voor de persoon. Naarmate iemand langer werkloos blijft, evolueren de eisen die de persoon stelt aan een nieuwe job. In het algemeen nemen langdurig werklozen niet zomaar elke job aan (Muffels et. al., 1990), maar het aantal gestelde eisen is toch ook afhankelijk van het moment. Tot het einde van het eerste jaar werkloosheid en vanaf het derde jaar is men doorgaans minder toegeeflijk wat de job betreft (De Witte, 1993). De initiële

Hiv en disclosure aan partners

Hiv en disclosure aan partners Universiteit Antwerpen Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen Academiejaar 2010-2011 Hiv en disclosure aan partners Onderzoek naar het disclosure proces aan partners van Vlaamse homo- en biseksuele

Nadere informatie

2008-2009 MAGDA. KHK Liesbet Lommelen Guido Cuyvers MAGDA [MANTELZORGERS GEPRANGD TUSSEN DOORZETTEN EN AFHAKEN] [ ]

2008-2009 MAGDA. KHK Liesbet Lommelen Guido Cuyvers MAGDA [MANTELZORGERS GEPRANGD TUSSEN DOORZETTEN EN AFHAKEN] [ ] 2008-2009 MAGDA KHK Liesbet Lommelen Guido Cuyvers MAGDA [MANTELZORGERS GEPRANGD TUSSEN DOORZETTEN EN AFHAKEN] [ ] 2 Ik heb van de week gelezen van de Bond zonder Naam en dat was: Liever stout en moedig

Nadere informatie

Mobiliteit heeft prioriteit!?

Mobiliteit heeft prioriteit!? Mobiliteit heeft prioriteit!? Een studie naar de relatie tussen én de mogelijkheden van mobiliteit en het mobiliteitsbeleid in de Bibliotheek Rotterdam Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit Sociale

Nadere informatie

Maakt vrije tijd gelukkig?

Maakt vrije tijd gelukkig? Maakt vrije tijd gelukkig? De invloed van vrije tijd op de geluksbeleving van Nederlanders S.F. Oosterhof 297986 Begeleiders: R. Veenhoven (EUR) en A. van den Broek (SCP) Rotterdam, februari 2008 Master

Nadere informatie

Onderzoek naar factoren ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van de 45-64 jarige werkzoekenden

Onderzoek naar factoren ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van de 45-64 jarige werkzoekenden Onderzoek naar factoren ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van de 45-64 jarige werkzoekenden Overname voor eigen gebruik is alleen toegestaan na toestemming van Oudstanding Groep B.V. 2014 Oudstanding

Nadere informatie

Pesten. op het werk. www.aclvb.be

Pesten. op het werk. www.aclvb.be Pesten op het werk www.aclvb.be Pesten op het werk www.aclvb.be D/1831/2009/7/16000 V.U.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95 9000 Gent Inhoud Woord vooraf... 4 Inleiding... 5 1. Wat is pesten?... 7 1.

Nadere informatie

Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen...

Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen... Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen...4 Afleidende gedachten...4 Concentratiestoornissen...5 Depressieve

Nadere informatie

Een scriptie over de functie van het algemeen maatschappelijk werk, in de hulpverlening aan seksueel misbruikte mannen.

Een scriptie over de functie van het algemeen maatschappelijk werk, in de hulpverlening aan seksueel misbruikte mannen. Barbara van de Pol Christelijke Hogeschool Windesheim Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Mei 2002 Een scriptie over de functie van het algemeen maatschappelijk werk, in de hulpverlening aan seksueel

Nadere informatie

Over vroegtijdige planning van de zorg

Over vroegtijdige planning van de zorg Het levenseinde teruggeven aan de mensen Over vroegtijdige planning van de zorg Manu Keirse Hoogleraar Faculteit der Geneeskunde KU Leuven Ondervoorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen Inhoud Het

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Algemeen Belgisch Vakverbond Hoogstraat 42 1000 Brussel www.abvv.be PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Leeswijzer Bij het afsluiten van de redactie van

Nadere informatie

de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ

de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ 1 2 de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ straathoekwerk vertelt 3 COLOFON Deze publicatie kwam tot stand ism vzw ASTROV vzw LISS vzw VOS vzw WESTROV vzw Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

Nadere informatie

Scriptie Behavioural Finance

Scriptie Behavioural Finance Scriptie Behavioural Finance De motivatiepsychologie van de belegger Stagebegeleider: Carine Allaer Student: Dorien Robberechts Stage-instelling: DVV Peter Lamberts VOF Opleiding: Bedrijfsmanagement Stagementor:

Nadere informatie

Over rouw- en verlieservaringen van cliënten met schizofrenie en hun behoefte aan begeleiding door de SPV

Over rouw- en verlieservaringen van cliënten met schizofrenie en hun behoefte aan begeleiding door de SPV Over rouw- en verlieservaringen van cliënten met schizofrenie en hun behoefte aan begeleiding door de SPV Project M55 Esther Pols Janneke Kessels Marjo Pouls Francien Fredriks Marieta Verhoeven Sandra

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

Masterproef. Hoeveel weegt Vlaanderen? Het wegen van well-being binnen de capability approach door middel van diverse gewichtenschema s.

Masterproef. Hoeveel weegt Vlaanderen? Het wegen van well-being binnen de capability approach door middel van diverse gewichtenschema s. Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde Masterproef Hoeveel weegt Vlaanderen? Het wegen van well-being binnen de capability approach door middel van diverse gewichtenschema s. Lynn De Wandele

Nadere informatie

Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen.

Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen. Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen. Moisse Stéphanie (Ugent) Promotor: Prof. M. Deveugele (Ugent) Co-promotor: Dr.

Nadere informatie

PIJNPUNTEN BIJ DE RE-INTEGRATIE VAN GEDETINEERDEN

PIJNPUNTEN BIJ DE RE-INTEGRATIE VAN GEDETINEERDEN Faculteit Rechtsgeleerdheid Leuvens Instituut voor Criminologie Werkcollege Criminologische Praktijk Academiejaar 2013-2014 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN PIJNPUNTEN BIJ DE RE-INTEGRATIE VAN GEDETINEERDEN

Nadere informatie

BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING

BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING Van Eyck Julie Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van Master in de handelswetenschappen. Academiejaar 2007-2008 Promotor : Prof.

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Tussentijdse evaluatie Werkschool en vergelijking met Boris Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW Lot Coenen Suzanne de Visser Florieke Westhof Mirjam

Nadere informatie

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Het SAD-project Behandelprotocol Vrije Universiteit Faculteit der Psychologie en Pedagogiek Afdeling Klinische Psychologie In samenwerking

Nadere informatie

Wel ouder, maar geen oudje?

Wel ouder, maar geen oudje? Wel ouder, maar geen oudje? Een verslag van een onderzoek naar vooroordelen over en discriminatie van ouderen Mirla Gomes Ilse Mink 203 Update, juni 203 Een jaar geleden werd dit rapport geschreven, verspreid

Nadere informatie

Wat u zelf kunt doen

Wat u zelf kunt doen Als u een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis heeft Wat u zelf kunt doen Wij hebben het ook meegemaakt. Wij kunnen helpen. Lotgenoten- en betrokkenenlijn: 0900-5 123 456 Elke dag van 09.00 tot 21.00

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS

OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS Cursus gezond omgaan met stress 1998 Rob Olk Pagina 1 Cursus gezond omgaan met stress Deze training gaat over stress. U zult leren hoe stress in goede banen te leiden en

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3 Arbeids rehabilitatie schrift3 werk Eind 2009 ondertekenden de ziekenfondsen, VDAB en GTB een intentieverklaring voor een betere samenwerking. Het doel was en is duidelijk: ook mensen die een ziekteproces

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006 HET GEBRUIK VAN BOOTSTRAP FINANCIERING IN DE ICT- EN BIOTECHNOLOGIESECTOR Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad

Nadere informatie

Huisartsen in een Programma Palliatieve Zorg. HiPP. Zorgdragen voor de mantelzorgers in palliatieve zorg

Huisartsen in een Programma Palliatieve Zorg. HiPP. Zorgdragen voor de mantelzorgers in palliatieve zorg Huisartsen in een Programma Palliatieve Zorg HiPP Zorgdragen voor de mantelzorgers in palliatieve zorg Afdeling Kwaliteitsbevordering Domus Medica vzw- Commissie Zorg voor het Levenseinde HIPP-project

Nadere informatie