Verenigingsplan Dress for Success Op weg naar een duurzame toekomst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verenigingsplan Dress for Success Op weg naar een duurzame toekomst"

Transcriptie

1 Verenigingsplan Dress for Success Op weg naar een duurzame toekomst Documentgegevens Datum Versie Status 25 mei 2013 Ter goedkeuring aan de leden van de Vereniging Dress for Success Nederland

2 Dress for Success: waar staan we nu! Een heel groot gedeelte van de organisatie staat als een huis. We hebben een groot aantal winkels, waarmee we duizenden mensen per jaar écht verder helpen. Middels ons werk krijgen veel mensen een belangrijke steun in de rug, of zetje de goede kant op, om toch weer actiever te kunnen participeren in de samenleving. Of dat nu is in de vorm van vrijwilligerswerk, stage of een betaalde baan; door mensen zich zekerder te laten voelen, door ze een goede outfit te geven, het gevoel te geven dat ze echt wat waard zijn, en advies te geven over solliciteren helpen we ze in de goede richting. De methodiek van DfS vindt haar kracht in haar eenvoud. Feit is dat mensen die verkeren in een situatie van langdurige armoede geen geld (meer) hebben voor goede representatieve kleding. Dit zet hen op achterstand in sollicitatieprocedures. Want wetenschappelijk is bewezen dat in sollicitatiegesprekken de eerste indruk doorslaggevend is. Non- verbale factoren zijn voor 80 % bepalend welke indruk iemand maakt. Kleding en houding bij binnenkomst op een sollicitatiegesprek zetten de toon voor het gesprek. Vandaar ook het motto van DfS: je krijgt geen tweede kans voor een eerste indruk. Citaat uit: Quick scan en stakeholderonderzoek Dress for Success uitgevoerd door Daniël Giltay Veth (voorjaar 2012) Toch zijn er ook nog aspecten waarop we ons kunnen verbeteren. De processen lopen niet altijd even soepel. Soms lopen we tegen obstakels op, zoals landelijke kledingdistributie die niet soepel verloopt, of financiering waar we elk jaar weer net wel, of net niet, uitkomen, zowel in de winkels als op landelijk niveau. En, we hebben het idee dat we, door ons beter te organiseren, veel meer positieve impact kunnen hebben op de samenleving.

3 Toekomstvisie De toekomstvisie van Dress for Success is als volgt geformuleerd: Vergroten van de kansen op economische zelfstandigheid van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, met onvoldoende financiële draagkracht Hiermee willen we precies dat bereiken dat we in de introductie vermelden: mensen de goede kant op helpen, een steuntje in de rug geven; meer impact hebben in de samenleving. Hoofddoelen Om bovenstaande toekomstvisie te bereiken, willen we, en moeten we, ons in de komende vier jaar richten op vier hoofddoelen: 1. Vergroten klantenaantallen; 2. Vergroten (naams)bekendheid; 3. Duurzame financiering; 4. Van Winkel naar Netwerkorganisatie (intern en extern). Ad 1. Vergroten klantenaantallen We willen de klantenaantallen vergroten door het aangaan van strategische partnerschappen, door landelijke stakeholders aan ons te binden, die ook lokaal actief (kunnen) zijn én door het uitbreiden van ons dienstenpakket. Daarmee willen we bereiken dat we doelgericht(er) communiceren met onze klanten, dat we onze partners goed inzetten en dat onze winkels zich verder professionaliseren (o.a. door support van het verenigingsbureau en delen van best practices ). Het resultaat hiervan is dat we de klantenaantallen vergroten. Daarbij hanteren we drie klantengroepen: 1. Vanuit uitkeringssituatie solliciterend 2. Vanuit baan solliciterend 3. Anders, denk daarbij aan: Eigen bedrijf starten Niet Uitkerings Gerechtigden (NUG- ers) Mensen die vrijwilligerswerk zoeken Beroepsgerichte stage Mensen die naar een banenmarkt gaan Individuele klanten (steeds meer maatwerk)

4 Belangrijke intermediaire doelgroepen zijn de verwijzers. We onderscheiden daarbij de volgende categorieën: Uitzendbureaus Outplacementbureaus UWV/Werkplein Reintegratiebureaus MBO- /HBO- instellingen en universiteiten Welzijnsorganisaties Scholen In een illustratie ziet dat er als volgt uit: Netwerken buiten DFS DfS Netwerk (winkels en vrijwilligers) Klant staat centraal

5 Ad 2. Vergroten (naams)bekendheid Hoe groter de naamsbekendheid, hoe groter de kans op meer klanten en duurzame financiering. We willen dit bereiken middels een aantal acties. Ten eerste willen we zorgen voor synergie in de PR. Voorbeelden hiervan zijn een eenduidige huisstijl; een website met dezelfde uitstraling voor alle winkels, gebruik van dezelfde folders (met lokale aanpassingen). Ook willen we jaarlijks een PR- activiteit met alle winkels in Nederland organiseren. Denk hierbij aan een actie zoals de winkel in Amsterdam dit jaar heeft gehouden. Een ambassadeur(s) met landelijke uitstraling moet ervoor zorgen dat we vaker en positief(er) in het nieuws komen. Wanneer de huidige winkels voldoende kwaliteit hebben, willen we weer groeien in kwantiteit, met als uiteindelijke doel: landelijke dekking. Ad 3. Duurzame financiering Eén van de terugkerende zorgen voor al onze winkels is de financiering: halen we het einde van het jaar wel? Aangezien dit afleidt van onze kerntaak, willen we groeien naar een manier van werken waar we een meer continue bron van inkomsten en diensten hebben. Om dit te bereiken willen we actief partnerschappen aangaan. Hiermee bedoelen we dus meer dan een relatie van subsidiegever en - ontvanger. We bedoelen hiermee een actief partnerschap, waarin voor beide partijen een duidelijke meerwaarde te vinden is; deze relaties zijn veel sterker dan een relatie waarin één geeft en de ander ontvangt. In lijn hiermee willen we intern Dress for Success meer als netwerkorganisatie ontwikkelen (zie hoofddoel 4). Dit zal de kwetsbaarheid van individuele winkels verkleinen o.a. doordat het uitwisselen van diensten en goederen vereenvoudigd wordt. In de huidige situatie, en gezien de aard van Dress for Success, vinden we het ook belangrijk om meer de nadruk te leggen op de ruileconomie. We kunnen ons meer richten op het uitruilen van goederen en diensten. Zo kunnen we ons bijvoorbeeld meer richten op diensten ontvangen, in plaats van financiering om diensten in te kopen; of bijvoorbeeld een pand in bruikleen, in plaats van financiering om een pand te huren. Ad 2. Van Winkel naar Netwerkorganisatie (intern en extern) We zijn een organisatie die bestaat uit een aantal zelfstandige winkels. Momenteel ervaren nog lang niet alle Dress- ers dat ze actief onderdeel uitmaken van een grotere vereniging. We willen daar wel naar toe werken: een netwerkorganisatie. Een netwerkorganisatie is een samenwerkingsverband met los- vaste relaties tussen autonome organisaties. In onze situatie streven we naar een actief samenwerkingsverband

6 tussen de verschillende winkels van Dress for Success als ook samenwerkingsverbanden tussen Dress for Success en externe autonome organisaties. Door gebruik te maken van elkaars kerncompetenties en positioneringen ontstaat meerwaarde voor de verschillende stakeholders in ons netwerk en voor de klantenkring. Hierdoor ervaren onze stakeholders intern en extern de meerwaarde van het samenwerkingsverband Voor Dress for Success heeft dit direct als toegevoegde waarde dat winkels makkelijker en meer van elkaar kunnen leren (delen van best practices). Ze kunnen gebruik maken van elkaars netwerken.. landelijk als op lokaal niveau DfS te beschouwen en vorm te geven als een community van stakeholders waarbij wederkerigheid de drijfveer is. Nu zijn de stakeholders partners op afstand en dat moet veranderen, ze moeten het gevoel krijgen bij de DfS- familie te horen. Citaat uit: Quick scan en stakeholderonderzoek Dress for Success uitgevoerd door Daniël Giltay Veth (voorjaar 2012)

7 Kernwaarden Onze kernwaarden geven richting aan het werk en de wijze waarop wij als geheel ons werk willen inrichten. Bij al onze activiteiten moeten we daarom deze kernwaarden in acht nemen. De kernwaarden van de winkels en die van de landelijke vereniging komen grotendeels overeen. Er is één verschil. Voor de vereniging Dress for Success Nederland is er duidelijk een extra waarde: faciliterend naar de winkels. Deze waarde heeft expliciet te maken hebben met rol van de vereniging naar de winkels. In analyses die wij hebben gemaakt van effectieve methoden komt steeds weer boven drijven dat de persoonlijke bejegening van de dienstverlener doorslaggevend is of een klant in beweging komt of niet. Present zijn, open staan voor het verhaal, niet oordelen maar luisteren. Dat zijn de gesprekskenmerken om mensen in hun eigen kracht te zetten. Citaat uit: Quick scan en stakeholderonderzoek Dress for Success uitgevoerd door Daniël Giltay Veth (voorjaar 2012) De kernwaarden zijn: hands- on, concreet; open; zelfvertrouwen geven; basis van gelijkwaardigheid; samen; eigenwaarde (terug)geven; bewogen; energiek; voor iedereen; duurzaam; goede eerste indruk; dienstbaar; autonoom; positivisme; professioneel; transparant en faciliterend naar vestigingen.

8 Dit is een lange lijst met streefwaarden. Om focus te geven aan de cultuuraspecten waaraan we de komende jaren willen werken hebben we geïnventariseerd wat goed gaat en waar ontwikkelingsmogelijkheden zitten. Dat ziet er als volgt uit:

9 Organisatiebeschrijving Structuur De lokale besturen en winkels hebben aangegeven dat zij behoefte hebben aan een meer faciliterende rol van de vereniging ten behoeve van de ondersteuning van gezamenlijke belangen. Persoonlijke aandacht zou hét handelsmerk van Dress for Success moeten zijn en is daarmee een sleutelrol in de wijze waarop de vereniging wordt gestructureerd en bestuurd. Besloten is dan ook een verenigingsbureau in te stellen. Dit bureau: Wordt aangestuurd door een (betaalde) kracht Is vraag gestuurd (aansluitend op de behoefte van de winkels) Draagt zorg voor de continuïteit en professionaliteit van Dress for Success door het ontwikkelen van formats voor organisatorische en bestuurstaken, denk daarbij aan: Standaard contracten; Format voor een jaarplan; Huisstijlbewaking, Is inclusief projectenbureau Het verenigingsbureau wordt gevoed door in- en externe expertise vrijwilligers die zich voor kortere of langere tijd inzetten voor Dress for Success. Veel van haar taken en bevoegdheden draagt het Bestuur over aan het verenigingsbureau Het bestuur richt zich op het aangaan van landelijke partnerschappen, vergroten van de naamsbekendheid van Dress for Success en creëren van een netwerkorganisatie. De kracht van DfS ligt lokaal, in het bijzonder bij de vrijwilligers. De landelijke vereniging moet streven naar het in dienst hebben van professionals die de winkels vakinhoudelijk ondersteunen, het lokale entrepreneurschap (zakelijk) versterken, verbinden van de fondswerving en de locale en landelijke communicatie versterken. Deze professionals moet eropaf, ze zijn in het land. Daarnaast is op landelijke niveau administratieve ondersteuning nodig. Citaat uit: Quick scan en stakeholderonderzoek Dress for Success uitgevoerd door Daniël Giltay Veth (voorjaar 2012) Om dit te bereiken willen we in twee fasen de structuur van Dress for Success bijstellen. In eerste instantie willen we in 2013 het verenigingsbureau oprichten. Tegelijkertijd willen we duidelijkheid creëren over de communicatie- en kaderstellende lijnen binnen Dress for

10 Success. Eén van de veranderingen die we willen doorvoeren is dat er een scheiding wordt gemaakt bij alle winkels tussen winkelactiviteiten en fondsenwerving. Voor deze taken zijn duidelijk verschillende competenties nodig. Het is daarom aan te raden deze taken duidelijker te scheiden. Processen De vier organen van Dress zijn verantwoordelijk voor het goed laten verlopen van verschillende processen binnen de gehele organisatie. We onderscheiden strategische, primaire en ondersteunende processen. Voor de primaire processen ligt de verantwoordelijkheid bij de winkel. Voor de ondersteunende processen ligt de verantwoordelijkheid bij de verschillende organen van Dress for Success (landelijk bestuur, vrijwilligerspool, lokaal/regionaal bestuur en winkel). De ondersteunende processen dienen, afhankelijk van het doel, op verscheidene lagen te worden opgepakt. In beeld zien de processen per orgaan er als volgt uit: Landelijk bestuur

11 Verenigingsbureau Besturen winkel(s) Winkels

12

13 Financieel overzicht Voor het realiseren van onze doelstellingen uit het verenigingsplan is een combinatie en middelen en inzet van mensen nodig. Daarnaast hebben de winkels een actieplan opgesteld welke zij in de periode willen realiseren. Ook daarvoor hebben wij een inschatting gemaakt welke middelen en in zet van mensen benodigd is om dit te realiseren. Gedurende dit traject zullen vrijwilligers worden ingezet ter ondersteuning van het programma ter realisatie van het verenigingsplan, echter zijn deze uren niet meegenomen in de financiële begroting Verenigingsmanager Communicatiemedewerker Uitvoering actieplannen winkels Werkbudget (incl communicatiebudget) Totaal

14 Marktanalyse Met de huidige economische crisis treden er veranderingen op in de omgeving van Dress for Success. We zien vier relevante ontwikkelingen: 1. Een stijgende werkloosheid kan ervoor zorgen dat meer mensen gebruik willen maken van de diensten van Dress for Success. Er is een groter aantal huishoudens dat in een lagere inkomensgroep valt. Dress for Success kan deze huishoudens helpen richting (beter) werk. 2. De economische ontwikkelingen leiden tot een verandering in kwetsbare groepen; meer jongeren, mannen en flexwerkers dan voorheen behoren tot kwetsbare groepen en gaan daarmee potentieel tot de doelgroep van Dress for Success behoren. 3. Het aantal openstaande vacatures is door de recessie gekrompen. Deze krimp zal zich ook in 2013 verder doorzetten, maar minder sterk dan in Voor is een toename in vacatures verwacht.

15 4. De verdeling van de werkloosheid en uitkeringsgerechtigden over Nederland is niet volledig in lijn met de verdeling van Dress for Success winkels. Hierin zit een mogelijkheid voor uitbreiding van winkels over Nederland heen, vooral richting Oost, Noordoost en Zuidoost Nederland. In onderstaande afbeelding wordt dit duidelijk:

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016 Ontwikkeling in Verbondenheid Kom verder 2013 2016 INHOUD 1. Ons vertrekpunt 1.1 Verbinding 1.1 Koers 2013-2016: een stap verder 2. CVO gaat verder 2.1 Levensbeschouwelijk vorming in dialoog 2.2 Mediawijs

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Adviesrapport in opdracht van het bestuur, met instemming van de Raad van Toezicht van de Samenwerkende Hulporganisaties. 3 februari 2014. Colofon

Nadere informatie

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Toolkit 4you(th) samenwerking GGZ UWV Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Inhoud toolkit Pagina 1. Inleiding 03 2. Vormen van samenwerking 6 - Varianten van samenwerkingen uitgewerkt 8 - Wijzigingen 10

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn

Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn Auteur: Bureau Communicatie, Gemeente Hoorn Datum: Januari 2011 Corsanr: 11.02881 1 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 1 Waarom deze visie? 1.1 Tijd voor innovatie 1.2

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

De beste start? Kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren met een beperking

De beste start? Kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren met een beperking De beste start? Kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren met een beperking De beste start? Kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren met een beperking De beste start? Kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie