Visietekst Zorgmodule Trainingswonen PVT Den Heuvel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visietekst Zorgmodule Trainingswonen PVT Den Heuvel"

Transcriptie

1 Visietekst Zorgmodule Trainingswonen PVT Den Heuvel 1. Zorgfunctie Het trainingswonen wil de tijd en ruimte bieden aan psychisch kwetsbare mensen om (terug) georiënteerd te worden naar een meer zelfstandige woonvorm (bv. eigen woning, een vorm van beschut wonen, ). Hiertoe worden de nodige woonvaardigheden getraind, alsook naar de gepaste ondersteuning gezocht waar nodig op maat van de bewoner. 2. Plaats in zorgcircuit Deze woonvorm wil een plaats innemen in een individueel zorgtraject, en is per definitie tijdelijk (maximum termijn van één jaar). Instroom: - Vanuit het Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT): PVT-bewoners met een vraag naar meer zelfstandig wonen. - Vanuit Psychiatrisch Ziekenhuis: de (huidige) PVT-kandidaten met een grote mate van zelfstandigheid, doch met o angst/onzekerheid om de stap naar een meer zelfstandige woonvorm o rechtstreeks te zetten en dus méér tijd nodig hebben in hun traject. een tekort aan vaardigheden om de stap te zetten naar het doorgangshuis vanuit het psychiatrisch ziekenhuis en dus nood hebben aan nabijheid van 24uurszorg. Uitstroom: - Naar een (meer) zelfstandige woonvorm, eventueel met ondersteuning van FACT of PITZ. - Naar Beschut wonen, waar de nadruk meer ligt op daginvulling (werk, weekprogramma, vrije tijd). - Naar de reguliere werking van PVT, indien de doelstellingen niet bereikt kunnen worden en permanente ondersteuning/toezicht toch nodig blijkt (de plaatsen worden open gehouden). 3. Doelgroep Trainingswonen richt zich naar psychisch kwetsbare mensen, bij wie de psychiatrische problematiek voldoende gestabiliseerd is. De lijdensdruk is minder manifest aanwezig, ze hebben enig inzicht in hun ziekte, en weten om te gaan met de daarmee samenhangende kwetsbaarheid. De bewoner van het trainingswonen beschikt over een grote mate van zelfstandigheid, en hij kan omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid. Hierdoor heeft hij/zij geen continue 24-uursbegeleiding nodig, al kan hij/zij beroep doen op de beschikbaarheid en nabijheid van een 24-uursbegeleiding vanuit PVT Den Heuvel. Echter, door zijn/haar ziekteproces zijn de woonvaardigheden van de bewoner naar de achtergrond verschoven. Binnen het trainingswonen worden de woonvaardigheden en noden ingeschat, en er wordt gezocht naar passende ondersteuning op maat. 4. Zorgmodus Het trainingswonen biedt een voltijdse woonbegeleiding-op-afstand aan, in een open structuur, voor een periode van maximaal één jaar. Er zijn 4 individuele studio s beschikbaar. Tijdens het verblijf in de studio s wordt een bed binnen PVT vrijgehouden. 1

2 5. Begeleidingsvisie In het trainingswonen vertrekken we expliciet vanuit de mogelijkheden en kansen voor de bewoner. Vanuit de herstelgerichte visie is onze doelstelling niet dat de bewoner alles zelf moet kunnen, maar wel dat hij/zij zijn/haar plan kan trekken en weet op welke personen/instanties/plekken hij/zij beroep kan doen ter ondersteuning. Samen met elke bewoner wordt een begeleidingsplan trainingswonen opgemaakt, waarin deze zorgvisie wordt weerspiegeld. De bewoner is zoveel als mogelijk eigenaar van dit plan, waarin de individueel afgestemde aanpak wordt beschreven om te trainen op verschillende relevante levensdomeinen (zie bijlage). Indien de bewoner ondersteuning nodig heeft op deze domeinen worden deze noden geïnventariseerd, en wordt samen met de bewoner naar een passend antwoord gezocht. Het trainingswonen wil een exploratie- en oefenplaats zijn voor bewoners, om hen in de mogelijkheid te stellen zich optimaal te kunnen ontplooien op vlak van woonvaardigheden, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Om te kunnen uitzoeken hoe zij na een opname in de psychiatrie hun leven weer zelf in handen kunnen nemen en hoe zij dit verder vorm kunnen geven. Op-maat, en met respect voor de draagkracht van de bewoner, wordt stapsgewijs gewerkt aan diverse woonvaardigheden. Elke bewoner beschikt over een eigen sleutel, die past op de studio, het eigen kastje in de keuken en de buitendeur. De bewoner heeft geen avonduur, hij dient de begeleiding enkel in te lichten indien hij verwacht na 22u terug te zijn. 6. Begeleidingsplan Trainingswonen Wanneer een cliënt of PVT-bewoner de keuze gemaakt heeft om te gaan trainingwonen, dan volgt er in eerste instantie een oriënterend gesprek. Hierin wordt afgetoetst wat de bewoner zelf belangrijk vindt wanneer hij/zij komt trainingswonen, welke angsten en/of onzekerheden er leven, welke wensen en/of dromen de bewoner koestert,. Er wordt eveneens bevraagd waar de begeleiding volgens hem/haar rekening mee moet houden. Na het oriënterend gesprek volgt er een observatieperiode. Tijdens de observatieperiode wordt er met de bewoner besproken wat reeds goed loopt, welke aandachtspunten er zijn, welke verwachtingen er zijn, alsook hoe de bewoner hiermee aan de slag wenst te gaan. De huidige vaardigheden en de persoonlijke doelen worden in het begeleidingsplan omschreven. Na de observatieperiode kan de training van start gaan. Het begeleidingsplan van een trainingswoner omvat verschillende levensdomeinen: 1/ Wonen 2/ Dagbesteding 3/ Maatschappij 4/ Psychische gezondheid 5/ Lichamelijke gezondheid en zelfzorg 6/ Sociaal contact 7/ Levensovertuiging 2

3 Overheen deze diverse levensdomeinen worden in het begeleidingsplan trainingswonen telkens een aantal specifieke trainingsdoelen omschreven, alsook de woonvaardigheden die nodig zijn om dit doel te bereiken. 1/ Wonen: Vaardigheden m.b.t. maaltijden: aankoop voeding, voedingseducatie, bewaren van voeding, bereiding van maaltijden, informeren over alternatieven (traiteur, restaurant, etc.), afwas en opruim,. Huishoudelijke activiteiten: huishoudelijke hygiëne/poetsen, kennis producten en handelingen, informeren mogelijkheden hulp bij poets, orde/netheid in de woning,. Organisatie huishouden en verdeling van huishoudelijke taken over alle studiobewoners aan de hand van een beurtrol: gezamenlijke aankoop melk/suiker/koffie, beheer huishoudelijk afval. Motivatie: betekenis van zelfstandig wonen, zichzelf blijven motiveren om doelstellingen te realiseren. Verantwoordelijkheid: omgaan met verantwoordelijkheid en zelfstandigheid, houding ten aanzien van herval. 2/ Dagbesteding: Er wordt een stabiele en zinvolle dagstructuur nagestreefd, door actief in te spelen op eigen keuzes, interesses en initiatieven, en gericht op integratie in de omgeving. Er wordt echter geen gehele gestructureerde daginvulling van de studio-bewoner verwacht (vb. betaald of vrijwilligerswerk). Er wordt gewerkt aan het kunnen aanhouden van een weekprogramma, en het kunnen omgaan met de vrijheid. Dagstructuur: aanhouden weekschema, omgaan met vrijheid Omgaan met eenzaamheid: initiatiefname m.b.t. het opzoeken van anderen, signaleren problemen Mobiliteit: Oriëntatie in ruimte Bereikbaarheid: gebruik bus, kennis van bustrajecten, kennis van alternatieven (taxi), aanvraag Minder Mobiele Centrale 3/ Maatschappij: Als burger in de samenleving, is het belangrijk dat de bewoner zich bewust is van, zicht heeft op, en de regie heeft over zijn sociale aangelegenheden. Ook hier is het niet de doelstelling dat hij alles zelfstandig opvolgt en beheert, maar dat hij voldoende kennis en assertiviteit heeft om instanties te contacteren bij vragen of problemen. Geldzaken Beheer zakgeld/bankkaart, zicht op inkomsten en uitgaven Kennis en contact met beheerder Administratie Beheer administratie en post Kennis van belangrijke instanties, kennis bij wie terecht bij problemen 4/ Psychisch welbevinden: De bewoner heeft een psychische kwetsbaarheid, vaak met consequenties op alle domeinen van het leven. Het is belangrijk dat de bewoner als ervaringsdeskundige zicht krijgt op zijn ziekte, zijn kwetsbaarheden, zijn mogelijkheden en krachten. Omgaan met ziekte Bio-ritme: opstaan en nachtrust, regelmaat, signaleren van problemen Ziekte-inzicht: benoemen moeilijkheden/stressoren/waarschuwingssignalen, signaleren problemen, afspraken bij herval/crisis Medicatie: voorzien medicatie, klaarzetten in weekdoos, correcte inname, signaleren problemen, nood aan ondersteuning externe instantie, contact psychiater Middelenmisbruik Houding ten aanzien van middelen, kennis kwetsbaarheid, signaleren problemen. 3

4 5/ Lichamelijk welbevinden en zelfzorg: Uitgaande van de levenskwaliteit die de bewoner zichzelf voorschrijft, is de zorg voor het lichaam essentieel. Lichamelijk en psychisch welzijn gaan vaak hand in hand. We stimuleren dit bewustzijn en aandacht voor de lichamelijk zorg, met respect voor de waarden en normen van de bewoner. Persoonlijke verzorging Zelfzorg/ persoonlijke hygiëne: slaap-waakhygiëne, verzorgd voorkomen, douche/bad, kapper, tandarts,. Kledij: aankopen, wassen, strijken, voorkomen Omgaan met lichamelijke klachten Ziekte-inzicht: Benoemen moeilijkheden, signaleren problemen Medicatie: voorzien medicatie, klaarzetten, signaleren problemen, nood aan ondersteuning externe instantie, contact huisarts 6/ Sociaal contact: Het ervaren van vriendschap, betrokkenheid en zorg voor elkaar biedt steun en kracht. Het is essentieel om op zo n vangnet te kunnen terugvallen. We ondersteunen de bewoner in het leggen en onderhouden van contacten met belangrijke anderen. Sociale contacten Steunfiguren: belangrijke anderen, regelmaat contact, initiatief name, verloop,. Medebewoners: bewonersvergadering, omgang buurman,. Sociale omgang Vaardigheden: gezonde assertiviteit, basale vaardigheden, hanteren conflicten,. 7/ Levensovertuiging: Door zijn ziekte, kampt de bewoner vaak met existentiële vragen. Het is belangrijk dat de bewoner een persoon, een organisatie of institutie heeft waarmee hij met zijn vragen en bedenkingen terecht kan. 7. Zorgoverleg Briefing. Dagelijks worden voortgangsaantekeningen gemaakt van elke trainingswoner, en komt hij/zij aan bod tijdens de briefing. Bewonersbespreking. Een ruime bespreking, aan de hand van het begeleidingsplan, gebeurt maandelijks tijdens de bewonersbespreking op vrijdag. Daar de bewoner eigenaar is van het begeleidingsplan, wordt deze bespreking door hem/haar samen met de IB s voorbereid. De bewoner wordt uitgenodigd op de bespreking zelf. Het resultaat van de uitgebreide bespreking wordt teruggekoppeld naar de doktersbespreking. Bewonersraad. Elke maandag en vrijdag wordt een bewonersraad gehouden met de bewoners van het trainingswonen. Tijdens dit gemeenschappelijk overleg wordt de weekplanning opgemaakt, de huishoudelijke taken overlopen, het samenleven besproken, afspraken gemaakt. Op vrijdag wordt de week geëvalueerd en de planning van het weekend besproken.. Weekplanning. Op maandag wordt met elke bewoner samen gezeten om zijn weekplanning te overlopen, en weekdoelen te overlopen. Deze worden de week nadien op maandag geëvalueerd. 4

5 8. Begeleidingsteam Het trainingswonen is als een afzonderlijke zorgmodule organisatorisch verbonden aan zorgeenheid Den Heuvel. Het interdisciplinaire team is op 2 manieren betrokken: Trainingsgericht: - Woonbegeleiding: dagdagelijkse ondersteuning, verpleegkundige handelingen, IB-schap, case management - Ergotherapeut: dagdagelijkse ondersteuning en training, overkoepelende functie - Zorginhoudelijke coördinator/psycholoog: overkoepelende functie De woonbegeleiding biedt 24-uurs nabijheid: er is geen permanentie overdag en s nachts, maar de bewoners kunnen gemakkelijk beroep doen op de aanwezige woonbegeleiding in module 1. Consultatieve functie: - Psychiater - Psycholoog - Maatschappelijk werker - Coördinator 9. Procedure aanmelding Kandidatuur. Naargelang de verwijzer gebeurt de aanmelding verschillend. - Bij doorverwijzing vanuit PVT den Heuvel Tijdens een doktersbespreking wordt de bewoner officieel kandidaat gesteld. Dit wordt meegedeeld aan het OBP (opnamebeleid PVT), zodat de bewoner op de wachtlijst wordt toegevoegd. - Bij doorverwijzing vanuit een andere PVT De verwijzende zorgeenheid meldt de bewoner aan bij het OBP, en bezorgt hen een IBP (individueel begeleidingsplan),deel 1 en 2. Nadat de kandidaat ontvankelijk is verklaard in het OBP, wordt een intake-gesprek georganiseerd. Vervolgens geeft het OBP aan of de kandidaat inderdaad geschikt lijkt voor het trainingswonen, waarop een kennismaking ter plaatse wordt gepland. Bij akkoord van zowel de kandidaat als Den Heuvel, wordt hij toegevoegd aan de wachtlijst. - Bij doorverwijzing vanuit een andere partner: Bij interesse voor het trainingswonen wordt de gekende procedure met aanmelding via het OBP gevolgd. De verwijzende zorgeenheid bezorgt een PVT-bundel en medisch verslag. Nadat de kandidaat ontvankelijk is verklaard in het OBP, wordt een intakegesprek georganiseerd. Vervolgens geeft het OBP aan of de kandidaat inderdaad geschikt lijkt voor het trainingswonen, waarop een kennismaking ter plaatse wordt gepland. Bij akkoord van zowel de kandidaat als Den Heuvel, wordt hij toegevoegd aan de wachtlijst. Opname. De opname in het trainingswonen gebeurt steeds rechtstreeks vanuit de verwijzende zorgeenheid. Per bewoner in het trainingwonen dient er een bed vrij te blijven in module 1 van zorgeenheid den Heuvel. Wachtlijstbeheer. De wachtlijst van Den Heuvel is opgesplitst naar module. Bij een vrije plaats wordt alternerend gekozen voor elke module. 5

6 10. Wegwijzer Elke bewoner krijgt een brochure met enkele wegwijzende afspraken oa: - Eigen sleutel, geen avonduur, wel melden als na 22u binnenkomen - Roken in de grote tuin 6

Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. Voorwoord

Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. Voorwoord Infobrochure Acute Zorg 2 2015-2016 1 Voorwoord Nu je stage is begonnen beschouwen wij jou als een lid van ons multidisciplinair team, met je eigen deskundigheden en doelstellingen. Als organisatie trachten

Nadere informatie

WERKINGSBROCHURE VRIENDENDIENST REKEM

WERKINGSBROCHURE VRIENDENDIENST REKEM WERKINGSBROCHURE VRIENDENDIENST REKEM 1. Voorstelling van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum, van vzw Beschut Wonen t Veer, activiteitencentrum Locomotief en Mosaïek. Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum

Nadere informatie

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7 Bruggen Bouwen schrift7 werk Voorwoord Personen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak heel wat drempels bij het vinden of behouden van werk. Toch is werk voor deze groep een belangrijke factor

Nadere informatie

ITHACA BESCHUT WONEN DE VLIER

ITHACA BESCHUT WONEN DE VLIER Kapucijnenvoer 39 3000 Leuven +32(0)16 33 69 10 fax: +32(0)16 33 69 22 www.kuleuven.be ITHACA BESCHUT WONEN DE VLIER De Groof Marian Taeymans Sofie Prof. Dr. Van Audenhove Chantal Leuven oktober 2009 Inhoud

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

Klant. werking. werk. schrift1

Klant. werking. werk. schrift1 Klant werking schrift1 werk De provincie heeft zich gedurende 7 jaar geëngageerd in het Reset-project vanuit de vaststelling dat een aantal mensen tussen de mazen van het begeleidingsnet glippen. Wij hebben

Nadere informatie

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 7 10 12 15 17 19 22 24 26 Verantwoording 30 Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg pag 2 van 32 INLEIDING De ggz levert in Nederland een onmisbare

Nadere informatie

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1 Zelfmanagement en passende zorg Programma s van Eisen Versie 1 LPGGz Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Programma van Eisen Cliëntgroep 1 7 3. Programma van Eisen Cliëntgroep 2 13 4. Programma

Nadere informatie

Cliëntprofiel en aanbod Singelzicht Utrecht

Cliëntprofiel en aanbod Singelzicht Utrecht Cliëntprofiel en aanbod Singelzicht Utrecht 1 Cliëntprofiel jongeren Singelzicht Cliënten van Singelzicht zijn zwerfjongeren van 17 tot en met 23 jaar. In navolging van de Algemene Rekenkamer hanteert

Nadere informatie

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Het ondersteunen van eigen regie bij mensen met één of meerdere chronische ziekten In opdracht van Coördinatieplatform Zorgstandaarden en het Kwaliteitsinstituut Ministerie

Nadere informatie

2. De werkwijze van DAAT- Drenthe 6-8. 3. Arbeidsrehabilitatie 9. 4. Productbeschrijving 10-16. Stroomschema 17. Aanmeldingsprocedure 18

2. De werkwijze van DAAT- Drenthe 6-8. 3. Arbeidsrehabilitatie 9. 4. Productbeschrijving 10-16. Stroomschema 17. Aanmeldingsprocedure 18 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 1. De doelstelling en organisatie van DAAT- Drenthe 4-5 Doelstelling Doelgroep Werkgebied Interne organisatie Voorwaarden bij de vestigingen 2. De werkwijze van DAAT- Drenthe

Nadere informatie

1.De structuur van het Kwaliteitshandboek

1.De structuur van het Kwaliteitshandboek 1.De structuur van het Kwaliteitshandboek 1. De structuur van het kwaliteitshandboek 2. De beschrijving van het aanbod van de voorziening 3. Het kwaliteitsbeleid: missie, visie, waarden, doelstellingen,

Nadere informatie

Stadsgeldbeheer Utrecht. Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg gedreven door kennis, bewogen door mensen

Stadsgeldbeheer Utrecht. Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg gedreven door kennis, bewogen door mensen Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg gedreven door kennis, bewogen door mensen Stadsgeldbeheer Utrecht Beschrijving van een voorbeeldpraktijk schuldhulpverlening Stadsgeldbeheer Utrecht Beschrijving

Nadere informatie

Randvoorwaarden zorg thuis

Randvoorwaarden zorg thuis Randvoorwaarden zorg thuis Een onderzoek naar de voorwaarden waaronder cliënten met ZZP VV4 of VG3 thuis zorg kunnen ontvangen Enschede, 21 november 2013 NV/13/1796/ztvg ir. Nienke van Vliet dr. Patrick

Nadere informatie

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013 Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen over de periode januari tot september 2013 Groningen, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opdracht pilot en wijze van evalueren... 3 2.1

Nadere informatie

PROJECTVOORSTEL ARTIKEL 107 NOOLIM - DEFINITIEF. 1. Toelichting van de visie van het project

PROJECTVOORSTEL ARTIKEL 107 NOOLIM - DEFINITIEF. 1. Toelichting van de visie van het project PROJECTVOORSTEL ARTIKEL 107 NOOLIM - DEFINITIEF 1. Toelichting van de visie van het project Al voor de vraag naar vernieuwing van de organisatie van de GGZ gestalte kreeg in een project als art. 107 was

Nadere informatie

Begeleid Zelfstandig Wonen met DE KIEZEL

Begeleid Zelfstandig Wonen met DE KIEZEL Begeleid Zelfstandig Wonen met DE KIEZEL Ons HULPVERLENINGSVOORSTEL Met deze brochure willen wij jou voorstellen wat jij van ons mag verwachten en wat wij van jou verwachten als we van start gaan met een

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst De Verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Handleiding Leger des Heils Noord Augustus 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Verrichtingenlijst

Nadere informatie

Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten

Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten WELKOM Geachte lezer, Graag heet ik u van harte welkom bij SOVAK. SOVAK is er voor mensen met een verstandelijke

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten Kortopvang

Charter collectieve rechten en plichten Kortopvang 1 Charter collectieve rechten en plichten Kortopvang van vzw Wonen en Werken voor personen met Autisme (maart 2013) 1 Identificatie van de voorziening Kortopvang De Okkernoot Repingestraat 12 1570 Vollezele

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

ont d e k j e o n twikkel!

ont d e k j e o n twikkel! ont d e k j e ta l enten e n o n twikkel! 1 ontdek je talenten en ontwikkel! Academie Spelderholt biedt jongeren met een functiebeperking een ontwikkelingstraject (op basis van dagbesteding) dat bestaat

Nadere informatie

Notitie. Dagelijks Bestuur. Portefeuillehouder Zorg. Actieprogramma Zorg

Notitie. Dagelijks Bestuur. Portefeuillehouder Zorg. Actieprogramma Zorg Directie Strategie & Beleid Notitie Aan Dagelijks Bestuur Van Portefeuillehouder Zorg Datum 14 augustus 2012 Onderwerp Actieprogramma Zorg Inleiding In april van dit jaar is de nota Visie op Zorg: samenredzaam

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Samen meer mogelijk maken. RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht

Samen meer mogelijk maken. RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht Samen meer mogelijk maken RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht Samen meer mogelijk maken RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht Onze opdracht RIBW K/AM begeleidt mensen die kwetsbaar zijn vanwege psychiatrische

Nadere informatie