ARBEIDSMARKTRECHT. Arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van werknemers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARBEIDSMARKTRECHT. Arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van werknemers"

Transcriptie

1 INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ARBEIDSRECHT I.CA.-reeks ARBEIDSMARKTRECHT Arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van werknemers Headhunting - Outplacement - Plaatsing - Selectie - Uitzendarbeid - Werving ROGER BLANPAIN Algemene reeks 2 Vierde en herwerkte uitgave 2011 rk. die Keure

2 INHOUD LIJST VAN MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN XIX INLEIDENDE BESCHOUWINGEN. EEN "HELPENDE HAND" 1 Een vlotte arbeidsmarkt 1 Actief arbeidsmarktbeleid 1 Zelf aanwerven of terbeschikkingstelling 1 Waaier van maatregelen 2 Arbeid is geen koopwaar 2 Overheidsmonopolie 2 Privé-initiatief 2 Internationale wetgeving 3 Een nieuwe wind 3 Aanhoudende uitdagingen 4 Wij scoren niet zo goed 7 Vragen 7 Inhoud van het boek 7 DEEL I. BEGRIPPEN EN DEFINITIES 9 HOOFDSTUK I. ALGEMENE BESCHOUWINGEN 9 Afdeling I. Spraakverwarring 9 Afdeling II. Een dynamische definitie 10 HOOFDSTUK II. ARBEIDSBEMIDDELING 12 Afdeling I. Personeelsadvertenties. Kennisgeving van vacante betrekkingen 12 Afdeling II. Selectie en werving 12 Afdeling III. Plaatsing van werknemers 13 Afdeling IV. Headhunting of executive search 13 Afdeling V. Outplacement 14 Afdeling VI. Loopbaanbegeleiding 15 Afdeling VII. lobbeurzen en campus recruitment 16 HOOFDSTUK III. TERBESCHIKKINGSTELLING VAN PERSONEEL 17 Afdeling I. Uitzendarbeid 17 Afdeling II. Onderaanneming 17

3 Afdeling III. Uitlening van personeel 18 Afdeling IV Depannage 18 Afdeling V. Detachering 18 Afdeling VI. Serviceverlening (met uitrusting) 18 Afdeling VII. Leasing van personeel 18 Afdeling VIII. Studieopdrachten 19 Afdeling IX. Tewerkstelling in groep 19 Afdeling X. Buurtdiensten en -banen 19 Afdeling XI. Skill-pooling 19 DEEL II. HET NORMATIEF KADER 21 HOOFDSTUK I. INTERNATIONAAL: DE INTERNATIONALE ARBEIDSORGANISATIE 22 Afdeling I. Het Verdrag Nr. 96 betreffende de bureaus voor arbeidsbemiddeling tegen betaling (bureaux de placement payants) 22 Afdeling II. Het Verdrag Nr. 181 betreffende de particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling (agences d'emploi privées) Doelstelling Begrippen 23 I. Particulier bureau voor arbeidsbemiddeling 23 II. Werknemers 24 III. Verwerking van persoonsgegevens 24 3.Toepassingsgebied Statuut van de bureaus voor arbeidsbemiddeling Vrijheid van vakvereniging en collectief onderhandelen Gelijke behandeling Verwerking van persoonlijke gegevens Kosteloosheid Migrerende werknemers Kinderarbeid Handhaving Sociale rechten Verantwoordelijkheid van de bureaus en de inleenbedrijven (gebruikers) Samenwerking: publiek-privaat Toezicht Gunstiger bepalingen Herziening Opzegging Goedkeuring van het verdrag 29 Evaluatie 29 VI

4 HOOFDSTUK II. EUROPEES: DE EUROPESE UNIE 30 Afdeling I. Gelijke behandeling en toegang tot het arbeidsproces 30 Afdeling II. Arbeidsbemiddeling en het mededingingsbeleid Headhunting 31 I. De feiten 31 II. Prejudiciële vragen 33 III. Oordeel van het Hof Uitzendarbeid 36 I. De feiten 37 II. Prejudiciële vragen 37 III. Oordeel van het Hof Arbeidsbemiddeling 41 I. De feiten 41 II. Prejudiciële vraag 42 III. Oordeel van het Hof Plaatsing tegen betaling De Europese regelgeving samengevat De verhouding tussen de internationale en de Europese normering 46 Afdeling III. Het vrij verrichten van diensten In het algemeen 46 I. Toepassingsgebied 46 A. Dienst Materieel Personeel 47 B. Tegen betaling 48 C. Tijdelijk 48 D. Grensoverschrijdend 49 II. Verbod van beperkingen en van discriminatie 49 A. Beperkingen 50 B. Discriminatie 50 III. Geoorloofde beperkingen en ongelijke behandeling 51 A. Openbaar gezag, openbare orde, veiligheid en gezondheid Openbaar gezag Openbare orde, veiligheid en gezondheid 52 a. Toepassingsgebied 52 b. Beperkingen om redenen van openbare orde. openbare veiligheid of volksgezondheid 53 1) Algemene beginselen 53 2) Bescherming tegen verwijdering 53 3) Volksgezondheid 54 4) Kennisgeving van besluiten 54 5) Procedurele waarborgen 54 B. Beperkingen op grond van de rule of reason Bescherming van werknemers - Overzicht van de rechtspraak 56 I. Toepassing van nationale wetgeving en CAO's: Rush Portuguesa 56 II. Verfijning van het algemeen beginsel 58 VII

5 A. De Vander Eist-case Feiten Oordeel van het Hof 59 B. De Arblade-case Feiten Wetgeving en collectieve arbeidsovereenkomsten van het werkland Beoordeling 64 C. De zaak-andré Mazzoleni Feiten Minimumloon Geldende beginselen 66 D. De Finalarte Sociedade de Construccdo Civil Lda-case De nationale regeling: vakantie met behoud van loon in de Duitse bouw De hoofdgedingen en de prejudiciële vragen Antwoorden van het Hof van Justitie 71 E. De zaak-portugaia Construccöes Lda Feiten De prejudiciële vraag Antwoord van het Hof 76 F. Commissie/Duitsland: evenredigheid 79 G. Commissie!Italië: bijkantoor en borgsom 82 H. Commissie/Duitsland: werkvisum 83 I. Commissie/Spanje: particuliere beveiliging 85 J. De Viking-case vrijheid van vestiging 85 K. De Laval-ca.se vrijheid van diensten 88 L. De Rüjfert-case: collectieve arbeidsovereenkomsten? 91 Samenvatting Uitgangspunt: geen toegang tot de arbeidsmarkt Verbod van discriminatie en van beperkingen Beperkingen omwille van algemeen belang zijn geoorloofd Bescherming van werknemers = een algemeen belang = recht van werkland Recht van het land van oorsprong wanneer er vergelijkbare verplichtingen zijn De opgelegde regel moet noodzakelijk en evenredig zijn ten aanzien van de beoogde bescherming De terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten 97 I. Genesis van de richtlijn van II. Rome I en de richtlijn 96/71 98 III. De richtlijn 96/71 99 A. Toepassingsgebied t.a.v. ondernemingen Ondernemingen, gevestigd in de EU/EER Ondernemingen, gevestigd in derde landen Gevallen van terbeschikkingstelling 101 B. Ter beschikking gestelde werknemers 102 VIII

6 C. Arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden De harde kern Rechtsbronnen De harde kern arbeidsvoorwaarden in detail 104 a. Maximale werk- en minimale rustperioden 104 b. Minimumaantal betaalde vakantiedagen 104 c. Minimumloon 105 l.loon Insolventie van de werkgever Uitzendarbeid 106 d. Veiligheid en gezondheid 107 e. Gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk 107 f. Beschermende maatregelen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van zwangere of pas bevallen vrouwen, kinderen en jongeren 107 g. Gelijke behandeling van mannen en vrouwen, alsmede andere bepalingen inzake discriminatie Uitzonderingen op de "harde kern" Gunstiger voorwaarden Verruiming: algemeen verbindend verklaarde CAO's of scheidsrechterlijke uitspraken 110 D. Verdere verruiming: openbare orde 111 E. Samenwerking inzake informatie 114 F. Handhaving 116 l.borg Vertaling en melding Een Europese detacheringsverklaring en visum en aangifteprocedure 121 a. Voorkoming van misbruiken 122 b. Naleving van loon- en arbeidsvoorwaarden 122 c. Vaste werknemers De rol van de sociale partners inzake handhaving 123 G. Bevoegde rechtsmacht 123 H. Opvolging door de Europese Commissie Omzetting en tenuitvoerlegging Richtsnoeren Bescherming van werknemers 124 Afdeling IV Arbeidsovereenkomst betreffende uitzendarbeid Algemeenheden 126 I. Doel van de richtlijn 126 II. Toepassingsgebied 126 III. Definities 126 IV. Toegelaten uitzendarbeid Arbeidsvoorwaarden 127 I. Gelijke behandeling (art. 5) 127 II. Toegang tot werk, collectieve voorzieningen en beroepsopleiding (art. 6) 128 A. Vacatures 128 B. Vrijheid van arbeid 128 IX

7 C. Gratis voor werknemers 129 D. Toegang tot bedrijfsvoorzieningen 129 III. Vertegenwoordiging van de uitzendkrachten 129 IV. Informatie van de werknemersvertegenwoordigers Uitvoering 129 HOOFDSTUK III. NATIONAAL: BELGIË EN DE GEWESTEN 130 Afdeling I. België Plaatsing van werknemers: het IA.O.-Verdrag Nr Terbeschikkingstelling van werknemers 130 I. De wet van 24 juli A. Een algemeen verbod van terbeschikkingstelling 130 B. Geoorloofde terbeschikkingstelling door een werkgever in het algemeen Terbeschikkingstelling zonder delegatie van gezag Terbeschikkingstelling mits voorafgaande toelating door de bevoegde ambtenaar Terbeschikkingstelling die uitzonderlijk is 134 a. Voorwaarden 134 b. Schriftelijke overeenkomst 135 c. Arbeidsvoorwaarden 135 d. Verplichtingen van de gebruiker 135 1) Hoofdelijke aansprakelijkheid 135 2) Arbeidsreglementering 141 C. Sanctionering Nietigheid Gebruiker wordt werkgever Hoofdelijke aansprakelijkheid 142 D. Handhaving Toezicht Strafbepalingen 142 II. Terbeschikkingstelling overeenkomstig andere wettelijke bepalingen 143 A. Terbeschikkingstelling door het OCMW 143 B. Sociale Maribel 144 C. Terbeschikkingstelling in het kader van werkgevers verbanden 144 D.Invoeginterim 145 E. Terbeschikkingstelling van gemeentelijk personeel 148 F. Terbeschikkingstelling van werknemers tot bevordering van buurtdienst en -banen Definities Erkende ondernemingen: voorwaarden De erkenning Dienstencheques De arbeidsovereenkomst dienstencheques Welzijn 155 H. Terbeschikkingstelling in het kader van een tewerkstellingstraject 155 X

8 III. Arbeidsvoorwaarden en sociale documenten 156 A. Arbeidsvoorwaarden 15 7 B. Sociale documenten 159 IV. Uitzendarbeid 160 A. Genese en inhoud van de nationale regelingen De wet van 28 juni DeC.A.O.'sNr. 36: de NAR Gedragscode ter preventie van rassendiscriminatie De wet van 24 juli B. Juridisch karakter van de wet Wet van openbare orde? Kaderwet 168 C. Geldingsgebied van de wet. Internationaal Privaat Arbeidsrecht 170 D. Het voorwerp van de uitzendarbeid: tijdelijke arbeid Het begrip: tijdelijke arbeid 172 a. Vervanging van een vaste werknemer 172 1) Vaste werknemer 172 2) Reden van vervanging 174 a) Schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst 174 b) Einde van de arbeidsovereenkomst 176 i)duur 176 ii) Procedure 176 3) Vervanging door een werknemer van eenzelfde beroepscategorie 178 b. Tijdelijke vermeerdering van werk 178 c. Uitzonderlijk werk 179 d. Artistieke prestaties 185 e. Tewerkstellingstelling in het kader van een tewerkstellingstraject 186 f. Tewerkstellen van risicogroepen 186 1) De langdurig werklozen 187 2) De laaggeschoolde werklozen 187 3) De gehandicapten 187 4) De deeltijds leerplichtigen 187 5) De herintreders 187 6) De bestaansminimumtrekkers 188 7) Oudere werklozen 188 8) Migranten Beperking of verbod van tewerkstelling van uitzendkrachten 188 E. Het juridisch statuut van de uitzendkracht Kwalificatie van de verhouding uitzendkracht-uitzendbureau 190 a. Voorwerp en aard van de arbeidsovereenkomst 191 b. Vorm van de arbeidsovereenkomst 194 c. Onthaal 197 d. Proefbeding 198 e. Inhoud van de arbeidsovereenkomst Het arbeidsreglement 204 XI

9 XII 3. De beloning van de uitzendkracht Sociale voordelen bij C.A.O. 208 a. Vergoeding bij economische of technische werkloosheid 208 b. Hulp aan uitzendkrachten bij het bekomen van een lening 209 c. Een bijkomende vergoeding in geval van langdurige ziekte 209 d. Een bijkomende vergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid 210 e. Verplaatsingskosten 211 f. Pensioenpremie voor uitzendkrachten Veiligheid De anciënniteit van de uitzendkracht De beëindiging van de arbeidsovereenkomst Verbod van tewerkstelling bij gebruiker na afloop van de overeenkomst: niet-bestaande 218 F. Het juridisch statuut van de gebruiker De overeenkomst gebruiker-uitzendbureau De verplichtingen ten aanzien van de uitzendkracht Berekening van het aantal door de gebruiker tewerkgestelde werknemers De ondernemingsraad 223 a. Inlichtingen over de structuur van de tewerkstelling 224 b. Inlichtingen over de evolutie van de tewerkstelling 224 c. Inlichtingen over de tewerkstellingsvooruitzichten voor het komende dienstjaar 225 d. Genomen of geplande sociale maatregelen inzake tewerkstelling De verantwoordelijkheid van de gebruiker voor de schade veroorzaakt door een uitzendkracht G. Het juridisch statuut van het uitzendbureau H.De vakbondsafvaardiging van de uitzendkrachten I. Het Paritair Comité voor de Uitzendarbeid 1. Oprichting en samenstelling 2. Bevoegdheid 3. Het Fonds voor bestaanszekerheid a. Doel b. Toepassingsgebied c. Beheer d. Financiering e. Uitkeringen en rechthebbenden f. Duur 4. Het Fonds voor vorming van uitzendkrachten J. Handhaving van de wet 1. Toezicht op de uitvoering van de wet 2. Sanctionering van de wettelijke bepalingen a. Burgerlijke sancties b. Strafrechtelijke sancties 3. Commissie van goede diensten 3. Arbeidsbemiddeling

10 I. Gelijke behandeling: toegang tot het arbeidsproces en tot een zelfstandig beroep 246 II. Evenredige participatie op de arbeidsmarkt 249 III. Waals Gewest: bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie 251 A. Begripsomschrijving 252 B. Rechtvaardiging van direct onderscheid 253 C. Specifieke rechtvaardigingsgronden 253 D. Positieve acties en redelijke aanpassingen 254 E. Bemiddeling 254 IV. Brussels Gewest: strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling 255 V. Kennisgeving van vacante betrekkingen 257 VI. Werving en selectie 258 A. Plichten van de werkgever 258 B. Andere verbintenissen van de ondertekenende partijen 259 VIL Medische onderzoeken 260 A. Finaliteit 261 B. Proportionaliteit 261 C. Transparantie 261 VIII. Outplacement 261 A. Rechtsbronnen CAO Nr. 51 en CAO Nr De gedragscode 266 B. De rol van de VDAB 266 C. Begrip en vormen van outplacement Begrip Vormen van outplacement 267 a. Individueel outplacement 267 b. Collectief outplacement 268 c. Outplacement op aanvraag van de werknemer 268 d. Herplaatsing 268 D. De verhouding werkgever-outplacementbureau Juridische aard van de overeenkomst werkgever-bureau Verplichte inhoud van de overeenkomst Kostprijs 270 E. De verhouding: werkgever-werknemer Outplacementovereenkomst 271 a. Aard van de overeenkomst 271 b. Inhoud van de overeenkomst 272 c. De plichten van de werknemer Outplacement in de tijd 273 a. In de loop van de arbeidsovereenkomst 273 b. In de loop van de opzeggingstermijn 273 c. Na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst Collectief outplacement Outplacement en faillissement 275 F. De verhouding outplacementbureau-werknemer 276 G. Inspraak van de werknemersvertegenwoordigers Informatie en consultatie 277 XIII

11 2. Recht op bijstand Beslissende bevoegdheid: ondernemingsraad 277 H. Recht op outplacement voor werknemers van 45 en ouder Toepassingsgebied Dienstverlening: kwaliteitscriteria Duur van de begeleiding Andere bepalingen 280 I. Outplacement en bevordering van de tewerkstelling van werknemers ontslagen in het kader van herstructureringen 280 Afdeling II. De Gewesten 281 DEEL III. REGLEMENTERING VAN OPENBARE DIENSTEN EN PRIVATE BUREAUS VOOR ARBEIDSBEMIDDELING 283 HOOFDSTUK I. HET VLAAMSE GEWEST 283 Afdeling I. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) Opdracht Werkwijze 285 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Het Handvest van de werkzoekende A. Toepassingsgebied B. Rechten van de werkzoekende Algemene arbeidsbemiddeling Outplacement Andere arbeidsbemiddeling: bureaus voor kosteloze arbeidsbemiddeling Uitzendarbeid De lokale werkwinkels VDAB EURES Afdeling II. Private bureaus voor arbeidsbemiddeling Algemene beschouwingen 294 I. Een nieuwe lei 294 A. Het decreet van 13 april B. Het decreet van 10 december II. Basisbeginselen Erkenning en/of registratie mededelingsplicht Beschermingsbepalingen Administratieve vereenvoudiging Verruiming van de definitie van private arbeidsbemiddeling Toezicht-en sanctiebepalingen Begrippen en toepassingsgebied 299 I. Begrippen 299 II. Toepassingsgebied Voorwaarden inzake private arbeidsbemiddeling 302 I. Algemene voorwaarden 303 XIV

12 II. Bijkomende voorwaarden 306 A. Algemene bepalingen inzake arbeidsbemiddeling 306 B. Voorwaarden van professionele deskundigheid 308 C. Specifieke voorwaarden: commissielonen sportbeoefenaars en schouwspelartiesten 309 Afdeling III. Uitzendarbeid Specifieke voorwaarden inzake uitzendactiviteiten Erkenning 314 I. Algemeen 314 II. Afzonderlijke erkenning bouw en artistieke sector 314 III. Uitzendbureau buiten het Vlaams Gewest 315 IV De Adviescommissie voor uitzendactiviteiten 315 A. Opdracht 315 B. Samenstelling 315 C. Benoeming 316 D. Onverenigbaarheden 316 E. Werkingsregelen 316 V Procedure 317 A. De aanvraag Maatschappelijke zetel of kantoor in Vlaams Gewest Maatschappelijke zetel of kantoor in een ander Gewest of lidstaat EER Maatschappelijke zetel of kantoor buiten de EER 318 B. Afhandeling van het dossier 319 VI. Duur van de erkenning 319 VII. Intrekking of omzetting van de erkenning 320 VIII. Overdracht van een verleende erkenning Gedragscodes 322 I. Algemene Gedragscode 323 II. Gedragscode voor outplacementbureaus 325 III. De gedragscode uitzendactiviteiten Samenwerking private en publieke bureaus Klachtenprocedure Toezicht, handhaving en sancties Slotbepalingen Inwerkingtreding 334 HOOFDSTUK II. HET BRUSSELSE EN HET WAALSE GEWEST 335 Afdeling I. In het algemeen 335 Afdeling II. De publieke arbeidsbemiddeling Het Waals Gewest 335 I. FOREM 335 A. Algemeen 335 B. Bevoegdheden 336 II. De Waalse maatschappij voor arbeidsbemiddelingsdiensten tegen betaling 338 XV

13 A. Oprichting en opdrachten 338 B. Werking Het Brussels Gewest: de ACTIRIS 338 I. Bevoegdheden 339 II. Beheer 339 Afdeling III. De private arbeidsbemiddeling Het Waals Gewest: de registratie en de erkenning van arbeidsbemiddelingsbureaus 340 I. Definities 340 II. Voorafgaande registratie van het arbeidsbemiddelingsbureau 342 III. Voorafgaande erkenning van het uitzendbureau 343 A. Voorwaarden voor de toekenning van de voorafgaande erkenning 343 B. Procedure tot toekenning van de voorafgaande erkenning 344 IV Verplichtingen opgelegd aan het geregistreerde arbeidsbemiddelingsbureau en aan het erkende uitzendbureau 346 A. Verplichtingen opgelegd aan het geregistreerde arbeidsbemiddelingsbureau 346 B. Verplichtingen opgelegd aan het erkende uitzendbureau 348 V. Opschorting en intrekking van de registratie van het arbeidsbemiddelingsbureau of van de erkenning van het uitzendbureau 350 VI. Advies-en overlegcommissie inzake arbeidsbemiddeling Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gemengd beheer van de arbeidsmarkt 352 I. II. III. IV V. VI. Definities Opdracht Vergunning Voorwaarden Erkenning van de privétewerkstellingsagentschappen Fonds ter bevordering van de werkgelegenheid BESLUITEN BIBLIOGRAFIE XVI

14 BIJLAGEN I. Verdrag betreffende particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling (Verdrag Nr. 181 aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie,Genève, 19 juni 1997) 373 II. Uitzendarbeid 379 Bijlage I. Model "werkpostfiche" 379 Bijlage II. Aanvraag tot erkenning uitzendarbeid 383 XVII

ARBEIDSMARKTRECHT. Arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van werknemers

ARBEIDSMARKTRECHT. Arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van werknemers INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ARBEIDSRECHT I.C.A.-reeks ARBEIDSMARKTRECHT Arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van werknemers Headhunting - Outplacement - Plaatsing - Selectie - Uitzendarbeid

Nadere informatie

Inhoud. VOORWOORD... v. AFKORTINGEN... xix

Inhoud. VOORWOORD... v. AFKORTINGEN... xix VOORWOORD............................................................. v AFKORTINGEN........................................................... xix DEEL I. INLEIDING WAT IS SOCIAAL RECHT?..................................................

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Afkortingen... xix DEEL I. INLEIDING. Hoofdstuk 1. Wat is sociaal recht?... 3

INHOUD. Voorwoord... v Afkortingen... xix DEEL I. INLEIDING. Hoofdstuk 1. Wat is sociaal recht?... 3 INHOUD Voorwoord................................................................ v Afkortingen............................................................. xix DEEL I. INLEIDING Hoofdstuk 1. Wat is sociaal

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Inleiding 1 Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 Specificiteiten voor sommige sectoren 6 Ontslag door de werkgever 9 Begrip ontslag 9 Ontslagprocedure Overleg 10 1.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------ Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de

Nadere informatie

Vlaamse Regering. De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme,

Vlaamse Regering. De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme, Vlaamse Regering MINISTERIEEL BESLUIT TOT UITVOERING VAN DE ARTIKELEN 7, 5 EN 13, TWEEDE LID VAN HET DECREET VAN 13 APRIL 1999 MET BETREKKING TOT DE PRIVATE ARBEIDSBEMIDDELING IN HET VLAAMSE GEWEST De

Nadere informatie

Vlaamse Regering. De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme,

Vlaamse Regering. De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme, Vlaamse Regering MINISTERIEEL BESLUIT TOT UITVOERING VAN DE ARTIKELEN 7, 5 EN 13, TWEEDE LID VAN HET DECREET VAN 13 APRIL 1999 MET BETREKKING TOT DE PRIVATE ARBEIDSBEMIDDELING IN HET VLAAMSE GEWEST De

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2011 betreffende het omgaan met migrerende uitzendkrachten

Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2011 betreffende het omgaan met migrerende uitzendkrachten Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2011 betreffende het omgaan met migrerende uitzendkrachten Inleiding De sociale partners van de uitzendsector zijn van oordeel dat de instroom van migrerende

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 1 ANTHEMIS

Inhoud. Inleiding 1 ANTHEMIS Inhoud Inleiding 1 Titel I TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 1. Algemeen 5 2. Buitenlandse werknemers en grensarbeiders 6 Specificiteiten voor sommige sectoren 7 Ontslag

Nadere informatie

INHOUD. A. HIËRARCHIE VAN DE RECHTSBRONNEN...1 1 Cass. 13 februari 1984, Arr. Cass. 1983-84, 721...1 2 Cass. 5 juni 2000, Arr. Cass. 2000, 1034...

INHOUD. A. HIËRARCHIE VAN DE RECHTSBRONNEN...1 1 Cass. 13 februari 1984, Arr. Cass. 1983-84, 721...1 2 Cass. 5 juni 2000, Arr. Cass. 2000, 1034... INHOUD I. ALGEMEEN...1 A. HIËRARCHIE VAN DE RECHTSBRONNEN...1 1 Cass. 13 februari 1984, Arr. Cass. 1983-84, 721...1 2 Cass. 5 juni 2000, Arr. Cass. 2000, 1034...3 B. GELIJKE BEHANDELING...12 3 H.v.J. 13

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING ----------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v HOOFDSTUK 1. DISCRIMINATIE OP DE WERKVLOER EN DE WETTEN VAN 10 MEI 2007... 1

INHOUD. VOORWOORD... v HOOFDSTUK 1. DISCRIMINATIE OP DE WERKVLOER EN DE WETTEN VAN 10 MEI 2007... 1 INHOUD VOORWOORD....................................................... v HOOFDSTUK 1. DISCRIMINATIE OP DE WERKVLOER EN DE WETTEN VAN 10 MEI 2007........................................ 1 I. Inleiding

Nadere informatie

CAO-commissie MKB-Nederland 14 juni 2011

CAO-commissie MKB-Nederland 14 juni 2011 Internationaal werkgeverschap CAO-commissie MKB-Nederland 14 juni 2011 Mr. R.A.M. Blaakman/AWVN Senior adviseur internationaal Juridische Zaken 14-6-2011 #479440 1 Hebben jullie in de sector te maken met

Nadere informatie

Ter beschikking stellen van werkkrachten aan ondernemingen.

Ter beschikking stellen van werkkrachten aan ondernemingen. UCvD 2010/06 Ter beschikking stellen van werkkrachten aan ondernemingen: Stand van zaken 16/03/2010 1 Ter beschikking stellen van werkkrachten aan ondernemingen. Schema 1 Principe van de verboden terbeschikkingstelling

Nadere informatie

PREAMBULE TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

PREAMBULE TITEL I TOEPASSINGSGEBIED 1/6 Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de inspanningen ten gunste van de personen die tot de risicogroepen

Nadere informatie

Inleiding Nederlands sociaal recht

Inleiding Nederlands sociaal recht Inleiding Nederlands sociaal recht G.J.J. Heerma van Voss Achtste druk Boom Juridische uitgevers Den Haag 2011 Inhoud Afkortingen 13 1 Het begrip sociaal recht 17 1.1 Het sociaal recht als juridisch vakgebied

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Integra Advocaten www.integra-advocaten.be Onderwerp Terbeschikkingstelling van personeel Datum April 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 42 VAN 2 JUNI 1987 BETREF- FENDE DE INVOERING VAN NIEUWE ARBEIDSREGELINGEN IN DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 42 VAN 2 JUNI 1987 BETREF- FENDE DE INVOERING VAN NIEUWE ARBEIDSREGELINGEN IN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 42 VAN 2 JUNI 1987 BETREF- FENDE DE INVOERING VAN NIEUWE ARBEIDSREGELINGEN IN DE ONDERNEMINGEN, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 42 BIS VAN 10 NOVEMBER

Nadere informatie

redenen voor uitzendarbeid

redenen voor uitzendarbeid redenen voor uitzendarbeid Randstad-uitzendkrachten geven uw bedrijf meer kracht en flexibiliteit om in wisselende omstandigheden optimaal te functioneren. Uitzendarbeid is echter strikt gereglementeerd.

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 BIS VAN 27 NOVEMBER 1981 BETREFFENDE DE OPRICHTING VAN EEN FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID VOOR DE UITZENDKRACHTEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 BIS VAN 27 NOVEMBER 1981 BETREFFENDE DE OPRICHTING VAN EEN FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID VOOR DE UITZENDKRACHTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 BIS VAN 27 NOVEMBER 1981 BETREFFENDE DE OPRICHTING VAN EEN FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID VOOR DE UITZENDKRACHTEN EN VASTSTELLING VAN ZIJN STATUTEN, GEWIJIZGD BIJ COLLECTIEVE

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur...

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur... Inhoudsopgave Deel I Huurprincipes... 17 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17 Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17 Titel VIII Huur... 17 Hoofdstuk I Algemene bepalingen... 17 Hoofdstuk II Huur van goederen...

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. houdende bepalingen inzake arbeidsbemiddeling door arbeidsbemiddelingsbureaus opgericht naar privaatrecht

VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. houdende bepalingen inzake arbeidsbemiddeling door arbeidsbemiddelingsbureaus opgericht naar privaatrecht Stuk 367 (1992-1993) - Nr. 1 ARCHIEF VLAAMSE RAAD TERUGBEZORGEN VLAAMSE RAAD ZITITNG 1992-1993 15 JUNI 1993 VOORSTEL VAN DECREET - van de heer E. Schuermans C.S. - houdende bepalingen inzake arbeidsbemiddeling

Nadere informatie

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Publicatieblad Nr. L 225 van 12/08/1998 blz. 0016-0021 DE RAAD VAN

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

SOCIAAL COMPENDIUM SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 2010-2011

SOCIAAL COMPENDIUM SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 2010-2011 SOCIAAL COMPENDIUM SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 2010-2011 met fiscale notities Band 1 Algemeen, toepassingsgebied, administratieve organisatie en financiering (werknemers en zelfstandigen) Socialezekerheidsprestaties

Nadere informatie

Collectief arbeidsrecht

Collectief arbeidsrecht Collectief arbeidsrecht Prof. dr. A.T.J.M. Jacobs KLUWER Deventer - 2003 Woord vooraf Afkortingen v xm 1 Inleiding i 2 Vakverenigingen en vakverenigingsrecht 5 2.1 Vakbonden 5 2.2 Werkgevers 19 2.3 Vakverenigingsrecht

Nadere informatie

DISCRIMINATIE OP BASIS VAN HANDICAP EN GEZONDHEIDSTOESTAND IN DE ARBEIDSVERHOUDING

DISCRIMINATIE OP BASIS VAN HANDICAP EN GEZONDHEIDSTOESTAND IN DE ARBEIDSVERHOUDING DISCRIMINATIE OP BASIS VAN HANDICAP EN GEZONDHEIDSTOESTAND IN DE ARBEIDSVERHOUDING Anne RAHMÉ Frank HENDRICKX Othmar VANACHTER Aline VAN BEVER intersentia Antwerpen - Oxford INHOUD VOORWOORD. v HOOFDSTUK

Nadere informatie

--------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;

--------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités; COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 64 VAN 29 APRIL 1997 TOT INSTELLING VAN EEN RECHT OP OUDERSCHAPSVERLOF, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDS- OVEREENKOMST NR. 64 BIS VAN 24 FEBRUARI 2015 ---------------------

Nadere informatie

DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - BEGRIP

DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - BEGRIP Woord vooraf V I DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - BEGRIP 1 1. Inleiding 1 2. Het begrip rechtspersoon 3 2.1. Algemeen 3 2.2. Afgescheiden doelstelling 4 2.3. Afgescheiden vermogen 5 2.4. Duurzaamheid

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

Werknemersmobiliteit in de EU:

Werknemersmobiliteit in de EU: Mijke Houwerzijl 23 september 2010 Werknemersmobiliteit in de EU: via vrij verkeer van werknemers en/of diensten? Vrij verkeer EU-burgers in the spotlights Parijs 9 sept 2010: Betoging tegen uitzetting

Nadere informatie

vakbondsafvaardiging 1 schorsing arbeidsovereenkomst duur van schorsing van de vaste werknemer

vakbondsafvaardiging 1 schorsing arbeidsovereenkomst duur van schorsing van de vaste werknemer redenen voor uitzendarbeid toegelaten duur 1 schorsing arbeidsovereenkomst duur van schorsing van de vaste werknemer 2 einde arbeidsovereenkomst ontslag om dringende 6 maanden na einde van een vaste werknemer

Nadere informatie

Modernisering van de uitzendwetgeving

Modernisering van de uitzendwetgeving Modernisering van de uitzendwetgeving De sociale partners van de interim-sector hebben lang onderhandeld m.b.t. de regelgeving rond de modernisering van de uitzendarbeid. Ze zijn tot een volledig akkoord

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling Inleiding Gezien de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 1 Indeling van het Arbeidsrecht 1 2 Rechtsbronnen 2

Inhoudsopgave. Voorwoord 1 Indeling van het Arbeidsrecht 1 2 Rechtsbronnen 2 Inhoudsopgave Voorwoord V 1 Indeling van het Arbeidsrecht 1 2 Rechtsbronnen 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3. 4.3.7 4.3.8 4.3. 4.4 4.4.1

Nadere informatie

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Minimumwedde

Nadere informatie

2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan?

2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan? 2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan? Om de strijd tegen discriminatie op de werkvloer aan te gaan, kan je als militant beroep doen op een breed wettelijk kader. Je vindt hieronder de belangrijkste

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING VOOR SOMMIGE OUDERE WERKNEMERS, IN GEVAL VAN HAL- VERING VAN DE ARBEIDSPRESTATIES, GEWIJZIGD

Nadere informatie

ONTWERP VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BAREMIEKE BEDIENDEN VAN BAYER ANTWERPEN NV

ONTWERP VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BAREMIEKE BEDIENDEN VAN BAYER ANTWERPEN NV ONTWERP VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BAREMIEKE BEDIENDEN VAN BAYER ANTWERPEN NV Tussen Bayer Antwerpen NV, vertegenwoordigd door de heer dr. V. Weintritt, Managing Director en mevrouw B. Hantson,

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 1

Inhoud. Inleiding... 1 Inhoud Inleiding... 1 1. Algemene (civielrechtelijke) wijzen van beëindiging... 3 1.1. Wederzijdse toestemming... 3 1.2. Overmacht... 5 1.2.1. Wat is beëindigende overmacht?... 5 1.2.2. Bedrijfsbranden

Nadere informatie

Publicatieblad Nr. L 082 van 22/03/2001 blz. 0016-0020

Publicatieblad Nr. L 082 van 22/03/2001 blz. 0016-0020 Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen,

Nadere informatie

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016.

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016. AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/G/WINW/CIRCULAIRES FONDS//SOCIALES 2016/ CHIFFONS/CHIFFONS 001 NL RISICOGROEPEN Brussel, 20 januari 2016 Mijne heren, Betreft : Maatregelen ten voordele

Nadere informatie

een gewaarborgd maandloon aan sommige bedienden in geval van arbeidsongeschiktheid

een gewaarborgd maandloon aan sommige bedienden in geval van arbeidsongeschiktheid Algemene inhoud I. ARBEIDSDUUR 1 Koninklijk besluit tot aanwijzing van de personen die met een leidende functie of met een vertrouwenspost zijn bekleed in de particuliere sectors van s lands bedrijfsleven,

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 72 VAN 30 MAART 1999 BETREFFENDE HET BELEID TER VOORKOMING VAN STRESS DOOR HET WERK -------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 72 VAN 30 MAART 1999 BETREFFENDE HET BELEID TER VOORKOMING VAN STRESS DOOR HET WERK ------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 72 VAN 30 MAART 1999 BETREFFENDE HET BELEID TER VOORKOMING VAN STRESS DOOR HET WERK ------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ DE CAO NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS -------------------------

BIJLAGE BIJ DE CAO NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS ------------------------- BIJLAGE BIJ DE CAO NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS ------------------------- Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 ---------------------------------------------

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur... 2

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur... 2 Inhoudstafel Deel 1 Arbeidsovereenkomst Basiscontract Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur..................................... 2 Bijkomende bedingen Proefbeding... 5 Voorbehoud inzake gegevens om

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE PROCEDURE VAN INLICHTING EN RAADPLEGING VAN DE WERKNEMERSVER-

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE PROCEDURE VAN INLICHTING EN RAADPLEGING VAN DE WERKNEMERSVER- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE PROCEDURE VAN INLICHTING EN RAADPLEGING VAN DE WERKNEMERSVER- TEGENWOORDIGERS MET BETREKKING TOT HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 8

INHOUDSTAFEL. Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 8 19.9.2011 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN INHOUDSTAFEL PROTOCOL VAN SECTORAKKOORD 2011-2012 Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied Artikel 1 Hoofdstuk 2: Koopkracht Afdeling 1: Voor 2011 Artikel 2:

Nadere informatie

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Definities HOOFDSTUK III. - De organisatienota HOOFDSTUK IV. - Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Sociaal Recht Larcier... Voorwoord... Voorafgaandelijk... 1

Inhoudstafel. De Bibliotheek Sociaal Recht Larcier... Voorwoord... Voorafgaandelijk... 1 v De Bibliotheek Sociaal Recht Larcier.................................. Voorwoord...................................................... i iii Voorafgaandelijk..................................................

Nadere informatie

MISBRUIK- EN FRAUDEBESTRIJDING IN HET SOCIAAL RECHT

MISBRUIK- EN FRAUDEBESTRIJDING IN HET SOCIAAL RECHT MISBRUIK- EN FRAUDEBESTRIJDING IN HET SOCIAAL RECHT Recente ontwikkelingen Guido Van Limberghen (ed.) Antwerpen Cambridge Misbruik- en fraudebestrijding in het sociaal recht. Recente ontwikkelingen Guido

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging en aanvulling van de Wet op de identificatieplicht, het Wetboek van Strafrecht, de lgemene wet bestuursrecht, de Politiewet 1993 en enige andere wetten in verband met de invoering van een identificatieplicht

Nadere informatie

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen...

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen... i INHOUDSTAFEL Voorwoord.............................................. Opzet en leidraad.......................................... Lijst van de gebruikte afkortingen............................. vii ix

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 6 Minimumloon

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 1. Roken in de onderneming

Inhoud. Inleiding 1. Roken in de onderneming Inhoud Inleiding 1 Hoofdstuk I. Antitabaksbeleid als topprioriteit 3 I. Gezondheidsrisico 3 A. Kerncijfers 3 B. Discussies vermijden op bedrijfsniveau 3 II. Antitabaksbeleid als topprioriteit 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet Inleiding 1 Deel I Tijdskrediet Hoofdstuk I Toepassingsgebied 5 Hoofdstuk II Soorten tijdskrediet 7 Hoofdstuk III Tijdskrediet zonder motief 9 1. Soorten tijdskrediet zonder motief? 9 2. Voorwaarden 10

Nadere informatie

Bijzondere bescherming tegen ontslag

Bijzondere bescherming tegen ontslag Bijzondere bescherming tegen ontslag J. HERMAN Raadsheer in het arbeidshof te Gent -Kluwer a Wolters Kluwer business Inhoudstafel Hoofdstuk I. Inleidende beschouwingen 1 1. Ontslagrecht en ontslagmacht

Nadere informatie

BIJZONDERE BESCHERMING TEGEN ONTSLAG

BIJZONDERE BESCHERMING TEGEN ONTSLAG BIJZONDERE BESCHERMING TEGEN ONTSLAG ISBN 978 90 4652 020 8 D 2009 2664 041 BP/R_P-BI9056 Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk Ragheno Business Park Motstraat 30 B-2800 Mechelen Telefoon: 0800-14500

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/050 BERAADSLAGING NR. 15/022 VAN 7 APRIL 2015 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/15/020 BERAADSLAGING NR. 15/007 VAN 3 MAART 2015 INZAKE DE TOEGANG TOT DE PERSOONSGEGEVENSBANK E-PV DOOR

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Verkorte inhoudsopgave... vii Lijst van verkort geciteerde werken... xv DE CORRECTIONELE TERECHTZITTING

INHOUD. Voorwoord... v Verkorte inhoudsopgave... vii Lijst van verkort geciteerde werken... xv DE CORRECTIONELE TERECHTZITTING INHOUD Voorwoord............................................................ v Verkorte inhoudsopgave............................................... vii Lijst van verkort geciteerde werken......................................

Nadere informatie

Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid. Titel II. Definities... 1

Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid. Titel II. Definities... 1 Wetboek vennootschappen....... 1 Boek I. Inleidende bepalingen............. 1 Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid............................. 1 Titel II. Definities.................... 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

overzicht beschermingsstatuten

overzicht beschermingsstatuten overzicht beschermingsstatuten Toestand beschermingsperiode Toegestane reden voor ontslag Sancties wegens onrechtmatige beëindiging begin einde I. zwangere werkneemster II. Werkneemster met recht op borstvoedingspauze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 676 Voorstel van wet van het lid Luchtenveld tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Nadere informatie

Grensoverschrijdende erkenning en tenuitvoerlegging. mr. dr. M. Freudenthal

Grensoverschrijdende erkenning en tenuitvoerlegging. mr. dr. M. Freudenthal Grensoverschrijdende erkenning en tenuitvoerlegging mr. dr. M. Freudenthal Sdu Uitgevers Den Haag, 2009 Inhoud Afkortingen / XI Woord vooraf/xiii 1. Historische ontwikkelingen / 1 1.1. Inleiding/l 1.1.1.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 80 VAN 27 NOVEMBER 2001 TOT INVOERING VAN EEN RECHT OP BORSTVOEDINGSPAUZES, GEWIJZIGD

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 80 VAN 27 NOVEMBER 2001 TOT INVOERING VAN EEN RECHT OP BORSTVOEDINGSPAUZES, GEWIJZIGD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 80 VAN 27 NOVEMBER 2001 TOT INVOERING VAN EEN RECHT OP BORSTVOEDINGSPAUZES, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 80 BIS VAN 13 OKTOBER 2010 ------------------

Nadere informatie

NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT

NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT S20150874 UITZENDARBEID IN DE OPENBARE SECTOR Sinds de zesde staatshervorming zijn zowel de federale regering als de gewesten bevoegd.

Nadere informatie

Een nieuwe Vlaamse regelgeving private arbeidsbemiddeling in het licht van de Europese Dienstenrichtlijn

Een nieuwe Vlaamse regelgeving private arbeidsbemiddeling in het licht van de Europese Dienstenrichtlijn Brussel, 16 september 2009 160909 Advies Europese Dienstenrichtlijn Advies Een nieuwe Vlaamse regelgeving private arbeidsbemiddeling in het licht van de Europese Dienstenrichtlijn SERV l Wetstraat 34-36

Nadere informatie

Het Verdrag van Amsterdam in werking. Prof. mr. R. Barents

Het Verdrag van Amsterdam in werking. Prof. mr. R. Barents Het Verdrag van Amsterdam in werking Prof. mr. R. Barents Kluwer - Deventer - 1999 DEEL1. HET VERDRAG VAN AMSTERDAM Hoofdstuk 1. Van Maastricht naar Amsterdam 3 1. Inleiding 3 2. De Europese verdragen

Nadere informatie

PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR (331)

PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR (331) PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR (331) Bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2012, in toepassing van artikel 27 van de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

opleiding werkloosheid rechten arbeidskaart loon syndicaten Werk en opleiding Santé arbeidsovereenkomst werk zoeken gelijkschakeling van diploma s

opleiding werkloosheid rechten arbeidskaart loon syndicaten Werk en opleiding Santé arbeidsovereenkomst werk zoeken gelijkschakeling van diploma s rechten arbeidskaart arbeidsovereenkomst werk zoeken opleiding zelfstandige werkloosheid gelijkschakeling van diploma s loon syndicaten Werk en opleiding Santé Door te werken kan je jezelf en je familie

Nadere informatie

Inhoudstafel per onderwerp volume 2 experimenten op de mens en menselijk lichaamsmateriaal

Inhoudstafel per onderwerp volume 2 experimenten op de mens en menselijk lichaamsmateriaal Inhoudstafel per onderwerp volume 2 experimenten op de mens en menselijk lichaamsmateriaal Pharma Codex Deel I vol. 2 vii Voor de bijlagen bij de omzendbrieven en de nota s, raadpleeg de website van het

Nadere informatie

in de wereld van werk

in de wereld van werk Sterk in de wereld van werk Uw belangen behartigen Onze kernopdracht is de gemeenschappelijke belangen behartigen van alle Federgon-sectoren. Wij: vertegenwoordigen deze sectoren en komen op voor hun belangen

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1

Inhoudstafel. Inleiding 1 Inleiding 1 Hoofdstuk I De student en de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten 3 1. Wie kan een studentenovereenkomst sluiten? 3 1.1. Tewerkstelling van minderjarige studenten 3 1.1.1. Leerplicht 3

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 3 MEI 1999

Koninklijk besluit van 3 MEI 1999 Koninklijk besluit van 3 MEI 1999 tot uitvoering van artikel 7, 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de herinschakeling

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomstenrecht

Arbeidsovereenkomstenrecht Van der Grinten Arbeidsovereenkomstenrecht Bewerkt door: Prof. mr. W.H.A.C.M. Bouwens en mr. RAA. Duk drieëntwintigste druk Qft Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2011 INHOUD Verkort aangehaalde

Nadere informatie

3140000 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen

3140000 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen 3140000 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen Arbeids- en loonvoorwaarden... 2 CAO van 22 maart 1999 (51.489)... 2 Maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid, de bepaling

Nadere informatie

Knipperlichten Sociaal Recht

Knipperlichten Sociaal Recht Knipperlichten Sociaal Recht 25 februari 2010 Edward Carlier Advocaat www.reliancelaw.be Overzicht nieuwigheden 2009 1. Recht op individuele voortzetting collectieve ziekteverzekering; 2. Verhoogde ontslagkost

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012 betreffende de werkgeverstegemoetkoming in de vervoerskosten

Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012 betreffende de werkgeverstegemoetkoming in de vervoerskosten PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC 318.02) Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012 betreffende de werkgeverstegemoetkoming in

Nadere informatie

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003)

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk 1.- Toepassingsgebied,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/065 ADVIES NR 10/14 VAN 4 MEI 2010 MET BETREKKING TOT HET MEEDELEN VAN ANONIEME GEGEVENS AAN CEVORA IN

Nadere informatie

Nieuwe regels voor uitzendarbeid

Nieuwe regels voor uitzendarbeid Nieuwe regels voor uitzendarbeid N E W S L E T T E R, 1 7 J U L I 2 0 1 3 I N H O U D : Nieuw motief: instroom Opeenvolgende dagcontracten Uitgebreider informeren van de Geleidelijke afschaffing van de

Nadere informatie

Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen

Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen Opgeheven wetsbepaling Wettelijke basis voor de opheffing Inwerkingtreding van de opheffing Bepalingen opgeheven door Boek II Décret du 2-17 mars

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1 Context en situering van het onderzoek... 1. Deel 2 De essentiële waarborgen van rechtsbescherming in het ambtelijk statuut...

Inhoudstafel. Deel 1 Context en situering van het onderzoek... 1. Deel 2 De essentiële waarborgen van rechtsbescherming in het ambtelijk statuut... Inhoudstafel Deel 1 Context en situering van het onderzoek................... 1 Deel 2 De essentiële waarborgen van rechtsbescherming in het ambtelijk statuut................................ 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Detachering binnen de EU: het toepasselijk arbeids- en socialezekerheidsrecht

Detachering binnen de EU: het toepasselijk arbeids- en socialezekerheidsrecht Detachering binnen de EU: het toepasselijk arbeids- en socialezekerheidsrecht Prof. dr. Herwig VERSCHUEREN Universiteit Antwerpen Vrije Universiteit Brussel Vleva, 16 oktober 2014 Overzicht Toepasselijk

Nadere informatie

Vragen rond discriminatie in het dienstenchequesysteem

Vragen rond discriminatie in het dienstenchequesysteem Vragen rond discriminatie in het dienstenchequesysteem Véronique Pertry & Bart Martel 28 mei 2015 RECHTSVERHOUDINGEN IN HET DIENSTENCHEQUESYSTEEM (Erkende) dienstenchequeonderneming Overeenkomst Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Projectsourcing volgens de nieuwe regels. Brochure voor de klanten van de projectsourcingbureaus

Projectsourcing volgens de nieuwe regels. Brochure voor de klanten van de projectsourcingbureaus 20130215 Projectsourcing volgens de nieuwe regels Brochure voor de klanten van de projectsourcingbureaus Werknemers van andere werkgevers diensten laten uitvoeren binnen uw onderneming, is inmiddels een

Nadere informatie

GLOBALG.A.P. Risico-inventarisatie ten aanzien van sociale praktijken (GRASP)

GLOBALG.A.P. Risico-inventarisatie ten aanzien van sociale praktijken (GRASP) GLOBALG.A.P. Risico-inventarisatie ten aanzien van sociale praktijken (GRASP) GRASP Module V 1.3 Geldig vanaf: 01.07.2015 Verpflicht vanaf: 01.10.2015 Nederlandse Versie N Beheerspunt vereisten WERKNEMERSVERTEGENWOORDIGER(S)

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/173 BERAADSLAGING NR. 13/049 VAN 7 MEI 2013, GEWIJZIGD OP 3 SEPTEMBER 2013, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Welzijn van uitzendkrachten: nieuwe bepalingen

Welzijn van uitzendkrachten: nieuwe bepalingen Welzijn van uitzendkrachten: nieuwe bepalingen In het Belgisch Staatsblad van 28 december 2010 verscheen het nieuw koninklijk besluit (KB) van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Arbeidsrecht (5): Arbeidsmarktrecht

Arbeidsrecht (5): Arbeidsmarktrecht Arbeidsrecht (5): Arbeidsmarktrecht 1. HET RECHT OP ARBEID: WERKGELEGENHEIDSBEVORDERING... 2 A. INLEIDING... 2 B. BIJZONDERE ARBEIDSCIRCUITS... 2 1 Gesubsidieerde tewerkstelling... 2 2 Verplichte tewerkstelling...

Nadere informatie

Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques

Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor de regeling van de dienstencheques

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING DAMES EN HEREN,

MEMORIE VAN TOELICHTING DAMES EN HEREN, MEMORIE VAN TOELICHTING DAMES EN HEREN, De Vlaamse regelgeving inzake private arbeidsbemiddeling vormt de omzetting en de uitvoering van het IAO-verdrag nr. 181 van 19 juni 1997 betreffende de particuliere

Nadere informatie

Ongelijkheidscompensatie bij stelplicht en bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht

Ongelijkheidscompensatie bij stelplicht en bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht Ongelijkheidscompensatie bij stelplicht en bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht Naar een eenvormig stelsel? Mr.H.JW.AÜ Kluwer - Deventer - 2009 Lijst van gebruikte afkortingen

Nadere informatie