Sociaal juridische beroepsvorming 4 SOCIAAL JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU02.4/CREBO:50108)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal juridische beroepsvorming 4 SOCIAAL JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU02.4/CREBO:50108)"

Transcriptie

1 SOCIAAL JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU02.4/CREBO:50108)

2 sd.cju02.4.v3 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, kopieertechnisch, druktechnisch of fotografisch, zonder voorafgaande toestemming van ECABO. Correspondentie met betrekking tot overneming of reproductie: ECABO Postbus BE AMERSFOORT

3 INHOUD Normeringsmodel met taxonomiecodes 1 2

4 Normeringsmodel met taxonomiecodes Deelkwalificatie Nr. Eindterm Taxonomiecode Waarde per eindterm 1. De kandidaat kan de kenmerken van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk, een overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten en een ambtelijke aanstelling omschrijven. 2. De kandidaat kan de juridische positie beschrijven van partijen bij een (arbeids)overeenkomst voor onbepaalde tijd, voor bepaalde tijd, op afroepbasis, op declaratiebasis, op projectbasis, ter vervanging in het kader van zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof, bij een uitzendrelatie en in geval van een ambtelijke aanstelling. 3. De kandidaat kan inhoud en doelstelling van de belangrijkste wettelijke regelingen ter bescherming van de rechtspositie van werknemers omschrijven. 4. De kandidaat kan de reikwijdte en de rechtsgevolgen van CAO's en Arbeidsreglementen omschrijven. 5. De kandidaat kan de wijze waarop en de voorwaarden waaronder een arbeidsovereenkomst kan eindigen, omschrijven. 6. De kandidaat kan de belangrijkste kenmerken van de volksverzekeringen, de sociale voorzieningen en de werknemersverzekeringen omschrijven. 7. De kandidaat kan van instellingen op het terrein van welzijnszorg, gezondheidszorg, sociale zekerheid en arbeidsvoorziening de organisatievorm, de financiering, de doelstelling, het cliëntsysteem, de toegangsprocedure, de kosten voor de cliënt en op hoofdlijnen de werkwijze en procedures omschrijven. B 10 B 10 B 5 B 5 B 10 F 18 F De kandidaat kan bruto- en netto-loonberekeningen maken. Rc 8 9. De kandidaat kan de regelgeving uit het vreemdelingenrecht toepassen. Rc De kandidaat kan de regelgeving m.b.t. studiefinanciering toepassen. Rc

5 2

6 EINDTERM: 1. De kandidaat kan de kenmerken van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk, een overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten en een ambtelijke aanstelling omschrijven. Taxonomiecode: B Waarde: 10 punten 1.1 Omschrijven de kenmerken van: - de arbeidsovereenkomst - de overeenkomst tot aanneming van werk - de overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten - aan de hand van de volgende criteria ter onderscheiding van deze overeenkomsten:. gezagsverhouding. persoonlijke arbeid. resultaatsgarantie. betaling Hulpmiddelen voor de kandidaat: - wetboek - de ambtelijke aanstelling - de volgende kenmerken:. de aanstelling. in openbare dienst. geen arbeidsovereenkomst - onderscheid arbeidscontractant vs. ambtenaar aan de hand van drie criteria:. arbeidsvoorwaarden. ontslagrecht. rechtsbescherming 3

7 EINDTERM: 2. De kandidaat kan de juridische positie beschrijven van partijen bij een (arbeids)overeenkomst voor onbepaalde tijd, voor bepaalde tijd, op afroepbasis, op declaratiebasis, op projectbasis, ter vervanging in het kader van zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof, bij een uitzendrelatie en in geval van een ambtelijke aanstelling. Taxonomiecode: B Waarde: 10 punten 2.1 Beschrijven de juridische positie van de contracterende partijen in geval van: - een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd - een overeenkomst op. afroepbasis. declaratiebasis. projectbasis - arbeidsovereenkomst op basis van rechtsvermoeden - arbeidsduur op basis van rechtsvermoeden - de belangrijkste verplichtingen van beide contractpartijen - de begrippen. proeftijd. stilzwijgende verlenging. concurrentiebeding. detachering - de 3 en 3-regel - voor- en nadelen voor beide contractpartijen van flexibele arbeidsrelaties - opvolgend werkgeverschap - een uitzendrelatie - de belangrijkste aspecten van de overeenkomst uitzendbureau - inlener - de belangrijkste aspecten van de overeenkomst uitzendbureau - uitzendkracht - de Algemene Voorwaarden - uitzendtermijn en -vergunning Hulpmiddelen voor de kandidaat: - wetboek, reglementen en regelingen 4

8 EINDTERM: 2. (vervolg) De kandidaat kan de juridische positie beschrijven van partijen bij een (arbeids)overeenkomst voor onbepaalde tijd, voor bepaalde tijd, op afroepbasis, op declaratiebasis, op projectbasis, ter vervanging in het kader van zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof, bij een uitzendrelatie en in geval van een ambtelijke aanstelling. Taxonomiecode: B Waarde: 10 punten - de CAO s voor uitzendkrachten - vervanging wegens zwangerschap en - voorwaarden en duur ouderschapsverlof - de ambtelijke aanstelling - karakter van de aanstelling - regelgeving in geval van aanstelling bij centrale resp. decentrale overheid 5

9 EINDTERM: 3. De kandidaat kan inhoud en doelstelling van de belangrijkste wettelijke regelingen ter bescherming van de rechtspositie van werknemers omschrijven. Taxonomiecode: B Waarde: 5 punten 3.1 Omschrijven de regelingen ter bescherming van de rechtspositie van de werknemer, zoals die vervat liggen in relevante bepalingen van: - het Burgerlijk Wetboek - het BBA - de Wet op de CAO - de Arbeidstijdenwet - de WOB - de AWGB - de Waadi - de Wazo - de Wet Arbeid en Zorg - inhoud en strekking - samenhang tussen de diverse regelingen - samenloop van regelingen in BW en regelingen in BBA - relevante jurisprudentie Hulpmiddelen voor de kandidaat: - wetboek 6

10 EINDTERM: 4. De kandidaat kan de reikwijdte en de rechtsgevolgen van CAO's en Arbeidsreglementen omschrijven. Taxonomiecode: B Waarde: 5 punten 4.1 Omschrijven de reikwijdte en rechtsgevolgen van: - collectieve arbeidsovereenkomsten - in termen van doel, functie en betrokken partijen - het belang van een CAO voor de rechtspositie van de individuele werknemer - de onderwerpen die in een CAO geregeld zijn - begrip normatieve bepalingen, minimum CAO en standaard CAO - looptijd van een CAO - verband met BW en arbeidsovereenkomst - arbeidsreglementen - onderwerpen die in een arbeidsreglement geregeld zijn - het belang van een arbeidsreglement voor de rechtspositie van de individuele werknemer - verband met BW en arbeidsovereenkomst Hulpmiddelen voor de kandidaat: - wetboek 7

11 EINDTERM: 5. De kandidaat kan de wijze waarop en de voorwaarden waaronder een arbeidsovereenkomst kan eindigen, omschrijven. Taxonomiecode: B Waarde: 10 punten 5.1 Omschrijven - de verschillende vormen van beëindiging van een arbeidsovereenkomst - de voorwaarden waaronder een arbeidsovereenkomst beëindigd kan worden - beëindiging. door wederzijds goedvinden. door opzegging. van rechtswege. door ontslag op staande voet. door ontbinding - onderscheid tussen toetsing van ontslag door of namens de overheid en door de rechter - regeling van. ontslagvergunning. opzegtermijnen. ontslagverboden. collectief ontslag - relevante jurisprudentie Hulpmiddelen voor de kandidaat: - wetboek 8

12 EINDTERM: 6. De kandidaat kan de belangrijkste kenmerken van de volksverzekeringen, de sociale voorzieningen en de werknemersverzekeringen omschrijven. Taxonomiecode: F Waarde: 18 punten 6.1 Omschrijven de belangrijkste kenmerken van de: - volksverzekeringen. AOW. ANW. AWBZ - sociale voorzieningen. Wet werk en bijstand (WWB). Wajong. IOAW. IOAZ. Abw. TW. Hsw. WSW. WVG. WIK (per Werk en Inkomen Kunstenaar) - werknemersverzekeringen. WW. WAO. ZW - ordening van de diverse regelingen binnen het stelsel van sociale zekerheid - van elke regeling de aspecten:. doel. financiering. voorwaarden. uitkeringsduur. uitvoerende instantie. beroepsmogelijkheden. procedure Hulpmiddelen voor de kandidaat: - wetboek 9

13 EINDTERM: 6. Sociaal juridische beroepsvorming 4 (CJU02.4:CREBO:50108) (vervolg) De kandidaat kan de belangrijkste kenmerken van de volksverzekeringen, de sociale voorzieningen en de werknemersverzekeringen omschrijven. Taxonomiecode: F Waarde: 18 punten - gemengde verzekeringen. Wet rea. ZFW - zelfstandigen verzekering - WAZ - de wet Pemba - strekking - implicaties voor WAO - de wet Amber Hulpmiddelen voor de kandidaat: - wetboek - de WULBZ - strekking - relatie met ZW - Wet verbetering poortwachter 10

14 EINDTERM: 7. De kandidaat kan van instellingen op het terrein van welzijnszorg, gezondheidszorg, sociale zekerheid en arbeidsvoorziening de organisatievorm, de financiering, de doelstelling, het cliëntsysteem, de toegangsprocedure, de kosten voor de cliënt en op hoofdlijnen de werkwijze en procedures omschrijven. Taxonomiecode: F Waarde: 18 punten 7.1 Omschrijven werkterrein en kenmerken van instellingen op het terrein van welzijnszorg, gezondheidszorg, sociale zekerheid en arbeidsvoorziening met inachtneming van de volgende aspecten: - de doelgroepen en soort van hulpverlening - de soort organisatie:. qua rechtsvorm. overheid of particulier. profit of not-for-profit - de wijze van financiering (globaal) - toegangsprocedure i.c. evt. benodigde verwijzing - kosten voor de cliënt (globaal) - werkwijze (globaal) - procedures (globaal) - onderlinge relatie tussen de genoemde instellingen - actuele ontwikkelingen op het terrein van de genoemde instellingen - voor de volgende instellingen op het terrein van welzijns- en gezondheidszorg:. Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheids Dienst. Kruiswerk. Thuiszorg. Algemeen Maatschappelijk Werk. Jongeren Informatie Punten. Jongeren Adviesbureaus. Bureau Sociale Raadslieden. Telefonische Hulpdienst. Bureau Vertrouwensartsen. Slachtofferhulp. Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheid. Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs. Raad voor de Kinderbescherming. Centra Buitenlanders. COC. Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis. Verpleeghuis 11

15 EINDTERM: 7. (vervolg) De kandidaat kan van instellingen op het terrein van welzijnszorg, gezondheidszorg, sociale zekerheid en arbeidsvoorziening de organisatievorm, de financiering, de doelstelling, het cliëntsysteem, de toegangsprocedure, de kosten voor de cliënt en op hoofdlijnen de werkwijze en procedures omschrijven. Taxonomiecode: F Waarde: 18 punten. Verzorgingstehuis. Crisisinterventie. Daklozenopvang. Vluchtelingenwerk - voor de volgende instellingen op het terrein van de sociale zekerheid:. het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. de Sociale Verzekeringsbank. de Gemeentelijke Sociale Dienst/afdeling Sociale Zaken. de ziektekostenverzekeraars/ziekenfondsen - voor de volgende instellingen op het terrein van de Arbeidsvoorziening:. het Centrum voor Werk en Inkomen. uitzendbureaus 12

16 EINDTERM: 7. (vervolg) De kandidaat kan van instellingen op het terrein van welzijnszorg, gezondheidszorg, sociale zekerheid en arbeidsvoorziening de organisatievorm, de financiering, de doelstelling, het cliëntsysteem, de toegangsprocedure, de kosten voor de cliënt en op hoofdlijnen de werkwijze en procedures omschrijven. Taxonomiecode: F Waarde: 18 punten. outplacementbureaus. detacheringsbureaus. organisatie- en adviesbureaus. uitvoeringsorganisatie werkgelegenheidsprojecten (WSW) 13

17 EINDTERM: 8. De kandidaat kan bruto- en nettoloonberekeningen maken. Taxonomiecode: Rc Waarde: 8 punten 8.1 Maken bruto- en nettoloonberekeningen - op basis van verschillende loonstelsels, bijv.:. tijdloonstelsel. stukloonstelsel. premieloonstelsel. gewaardeerd loonstelsel - geeft hoogte van de loonheffing en afzonderlijke premies aan Hulpmiddelen voor de kandidaat: - rekenmachine - evt. salarisberekeningsprogrammatuur 14

18 EINDTERM: 9. De kandidaat kan de regelgeving uit het vreemdelingenrecht toepassen. Taxonomiecode: Rc Waarde: 8 punten 9.1 Toepassen de regelgeving uit het vreemdelingenrecht: - Vreemdelingenwet - Vreemdelingenbesluit - Wet Arbeid Vreemdelingen - de Koppelingswet - op eenvoudige casusposities Hulpmiddelen voor de kandidaat: - wetboek en naslagmateriaal (circulaires e.d.) 15

19 EINDTERM: 10. De kandidaat kan de regelgeving m.b.t. studiefinanciering toepassen. Taxonomiecode: Rc Waarde: 8 punten 10.1 Toepassen de regelgeving m.b.t. studiefinanciering - op eenvoudige casusposities - bepalen van recht op:. basisbeurs. OV-faciliteiten. aanvullende beurs. lening - invullen van noodzakelijke formulieren - opstellen van bezwaar- en beroepschriften Hulpmiddelen voor de kandidaat: - wetboek en naslagmateriaal (circulaires e.d.) 16

Consumptieve kredieten 4 CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164)

Consumptieve kredieten 4 CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164) CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164) sd.cbv14.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

Sparen en beleggen 4 SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165)

Sparen en beleggen 4 SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165) SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165) sd.cbv13.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar Doorwerken na 65 jaar Team Arbeidsvoorwaarden telefoon: (030) 880 1661 Postbus 8504 e-mail: arbeidsvoorwaarden@pkn.nl 3503 RM Utrecht website: www.pkn.nl Inleiding Steeds vaker willen werknemers doorwerken

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

Financieel administratief beheer 4 FINANCIEEL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA13.4/CREBO:53140)

Financieel administratief beheer 4 FINANCIEEL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA13.4/CREBO:53140) FINANCIEEL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA13.4/CREBO:53140) 1 augustus 2003 sd.cba13.4.v2 ECABO, 1 augustus 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012 CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 versie augustus 2012 Vakbonden en de CAO Over de afspraken in deze CAO onderhandelen werkgeversorganisaties en vakbonden met elkaar. Uitzendkrachten kunnen ook invloed

Nadere informatie

achtergrondstudies en verkenningen 27 De zieke werknemer en privacy Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers

achtergrondstudies en verkenningen 27 De zieke werknemer en privacy Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers achtergrondstudies en verkenningen 27 De zieke werknemer en privacy Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers 2e herziene druk, februari 2008 achtergrondstudies en verkenningen

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND SECRETARIAAT-GENERAAL SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2012 Een nieuwe website voor Belgische en Nederlandse grensarbeiders Uw gids

Nadere informatie

Praktijkinstructie Sparen en beleggen 4 (CBV04.4/CREBO:50165)

Praktijkinstructie Sparen en beleggen 4 (CBV04.4/CREBO:50165) instructie Sparen en beleggen 4 (CBV04.4/CREBO:50165) pi.cbv04.4.v1 ECABO, 16 juni 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2015 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie Regentschapsstraat

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2013 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven, Secretaris-generaal Redactie Werkgroep Grensarbeid

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN. 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN. 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015 2014 Actor Bureau voor sectoradvies Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en / of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in Duitsland

meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in Duitsland 30 meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in Duitsland 01 30 meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in

Nadere informatie

BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER

BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER EINDTERMEN VANAF 2000/2001 DATUM VAN INDIENING: 01.06.1996 1 e WIJZIGING: 01.06.1997 2 e WIJZIGING: 01.06.1999 INDIENER: Kenniscentrum ECABO POSTADRES: Postbus 1230 PLAATS:

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE. OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE. OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 2013 Actor Bureau voor sectoradvies Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en / of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen

LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW) Deel 1: bindende regelingen Deel 2: basisregelingen 2013 Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF VAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 31 DECEMBER 2016

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF VAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 31 DECEMBER 2016 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF VAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 31 DECEMBER 2016 Uitgave van de "Raad voor Arbeidsverhoudingen voor de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche"

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 januari 2013-31 december 2013 www.uitgeverijbedrijf.nl

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 januari 2013-31 december 2013 www.uitgeverijbedrijf.nl COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 januari 2013-31 december 2013 www.uitgeverijbedrijf.nl De ondergetekenden: De Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) gevestigd aan

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 2014-2016

CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 2014-2016 CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 2014-2016 Definitieve tekst inclusief bijlagen Vastgesteld 17 december 2014 Overleg Arbeidsvoorwaarden W&MD Preambule Een nieuwe Cao Welzijn & Maatschappelijke

Nadere informatie

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services (VPS) Geldig m.i.v. 1 januari 2011

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services (VPS) Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services (VPS) Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Minimaal vereiste voor deelname examen: PDL diploma of vrijstelling i.v.m. 35+ en aantoonbare

Nadere informatie

Payrolling een arbeidsrelatie met kansen en bedreigingen op een arbeidsmarkt in beweging.

Payrolling een arbeidsrelatie met kansen en bedreigingen op een arbeidsmarkt in beweging. Payrolling een arbeidsrelatie met kansen en bedreigingen op een arbeidsmarkt in beweging. Coraline Noordzij Studentnr: 838128892 maart 2014 Samenvatting De afgelopen decennia is vanuit werkgevers en werknemers

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]];

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]]; CONCEPT Ontwerpbesluit van [[ ]]houdende regels met betrekking tot kosten die in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding (Besluit transitievergoeding) Op de voordracht van Onze Minister

Nadere informatie

Ontslagkosten van werkgevers

Ontslagkosten van werkgevers Ontslagkosten van werkgevers dr. R. Knegt dr. F.H. Tros Rapport Uitgebracht aan de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Economische Zaken en van Financiën HUGO SINZHEIMER INSTITUUT UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Financieel administratieve data entry 2 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190)

Financieel administratieve data entry 2 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190) FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190) sd.cba02.2.v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?!"

Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?! Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?!" Mr. G.W. (Geert) Rouwet sectie arbeidsrecht 1 2 Agenda 1. inleiding 2. feiten en ontwikkelingen 3. actualiteiten

Nadere informatie

Praktijkinstructie Sparen en beleggen 4 (CBV13.4/CREBO:50165)

Praktijkinstructie Sparen en beleggen 4 (CBV13.4/CREBO:50165) instructie Sparen en beleggen 4 (CBV13.4/CREBO:50165) pi.cbv13.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig?

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? juni 2009 Versie 1.4 Over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een docent om als zelfstandige in een andere (onderwijs-) organisatie te werken. Door: Mr.

Nadere informatie

BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST P&O-services telefoon: (030) 880 1880 Postbus 8504 e-mail: arbeidsvoorwaarden@protestantsekerknl 3503 RM Utrecht website: www.protestantsekerk.nl Inleiding Soms wil

Nadere informatie

LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen

LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW) Deel 1: bindende regelingen Deel 2: modellen Uitgave juli 2010 Voorwoord Voor u

Nadere informatie