Inleiding. Stagecoördinator. Definities

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. Stagecoördinator. Definities"

Transcriptie

1

2 Inleiding De stage is een vast onderdeel van de masteropleidingen Psychologie en Pedagogische wetenschappen en vormt vaak de eerste stap naar de praktijk of naar een wetenschappelijke carrière. De stage geeft de student de mogelijkheid te participeren in de dagelijkse praktijk en ervaring op te doen onder professionele begeleiding. Daarmee kan de student zicht geven en krijgen op zijn eigen aspiraties en affiniteiten. Deze stagehandleiding is bedoeld voor studenten die aan de stage beginnen (stagiairs), voor begeleiders binnen de faculteit (stagedocenten) en voor de stagepraktijk (stagebegeleiders). In deze handleiding wordt ingegaan op de eisen die aan de stage worden gesteld, de wijze waarop een student een stageplaats kan vinden, wat verwacht mag worden van de begeleiding en hoe de beoordeling plaatsvindt. Er wordt verwezen naar enkele formulieren en richtlijnen die tijdens de stage gebruikt dienen te worden. Stagecoördinator Sociale Psychologie: Arbeids- en Organisatiepsychologie: Tila Pronk Janneke Oostrom Definities Begrip Stagiair Stagecoördinator Stagedocent Stagegever Stagebegeleider Toelichting De student die stage loopt De coördinator van de VU; iedere afstudeerrichting binnen FPP kent een eigen stagecoördinator De begeleider van de stagiair vanuit de VU. Dit kan dezelfde persoon zijn als de stagecoördinator De instelling of organisatie waar de stage plaatsvindt De begeleider van de stagiair op de stageplaats 1

3 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie Entreevoorwaarden Duur Planning 2. Leerdoelen 3. Het vinden van een stageplaats Voorlichting + aanmelding Verschillende soorten stages Op zoek naar een stage Stagecontract Stageplan Stage in het buitenland 4. Eisen die worden gesteld aan de stage De stageplaats De stagebegeleider 5. Begeleiding Stagecoördinator Rolverdeling stagedocent (VU) en stagebegeleider (praktijk) Supervisie 6. Beoordeling Stageverslag Eindbeoordeling Herkansingsbeleid Basisaantekening Psychodiagnostiek (NIP) Bijlagen 1. Model stagecontract 2. Richtlijnen stageplan 3. Richtlijnen stageverslag 4. Beoordelingsformulier voor stages 5. Vaststellen eindcijfer 6. Basisaantekening Psychodiagnostiek (NIP) 2

4 1. Algemene informatie Entreevoorwaarden Om te mogen starten met de stage dient aan bepaalde entreevoorwaarden te zijn voldaan. Deze entreevoorwaarden zijn te vinden in de Onderwijs- en examenregeling van de opleiding (http://www.psy.vu.nl/nl/studenten/regelingen/onderwijs-en-examenregelingen-regelingen-enrichtlijnen/index.asp). Vanaf het studiejaar kan pas met de stage worden gestart als de student staat ingeschreven in de masteropleiding en de gehele bacheloropleiding dus heeft afgerond. Duur De duur van de stage hangt af van het aantal dagen per week dat stage wordt gelopen. In het stagecontract (zie bijlage 1) worden hierover afspraken gemaakt. De minimale duur van de stage bedraagt 392 uur (14 EC), wat neerkomt op 10 weken voor een fulltime stage. Hierbij zijn de begeleidingsgesprekken en het schrijven van het stageplan en stageverslag inbegrepen. Het is echter mogelijk om langer stage te lopen. Planning De stageperiode vindt plaats in het 2 e semester van de master (perioden 4 t/m 6) en valt samen met het schrijven van de masterthese. Het is van groot belang dat de student ruim voor aanvang van deze periode begint met nadenken over de invulling van deze periode. Zo is het belangrijk dat de student alvast een idee heeft van het onderwerp waar hij/zij zich tijdens deze periode op zou willen richten. De student is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte stage. Het is daarom aan te bevelen om tijdig te beginnen met de oriëntatie op potentiële stageplaatsen. De ervaring leert dat de periode van stage en masterthese vaak tot uitloop leidt door een slechte tijdsplanning. Om dit te voorkomen is een goede planning dan ook een vereiste! Er zijn twee voorlichtingsmomenten gepland om studenten zoveel mogelijk voor te bereiden en te adviseren in het vinden van een stageplek. Deze voorlichtingsmomenten zijn gepland aan het eind van het studiejaar (voor de studenten die hun Bachelor afronden) en in het vroege najaar (voor de nieuwe Masterstudenten). 3

5 2. Leerdoelen Het doel van de stage is om reeds verworven theoretische kennis toe te passen in de praktijk, en nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. De algemene leerdoelen van de stage kunnen worden gerelateerd aan de eindtermen van de opleiding (zie Onderwijs- en examenregeling) en kennen dezelfde ordening. Kennis en inzicht De student heeft aantoonbare kennis van en inzicht in de wijze waarop in de opleiding behandelde theorie in de praktijk van de stage-instelling kan worden aangewend. Toepassen kennis en inzicht De student is in staat om kennis, inzicht en probleemoplossende vermogens toe te passen binnen de stage-instelling. Ook is de student in staat om kennis te integreren en met complexe materie om te gaan, en hierin eigen initiatieven te nemen. Oordeelsvorming De student is in staat binnen de stage oordelen te formuleren op grond van onvolledige of beperkte informatie en daarbij rekening te houden met sociaal-maatschappelijke en ethische verantwoordelijkheden. Communicatie De student is in staat om conclusies (alsmede de kennis, motieven en overwegingen die hieraan ten grondslag liggen) duidelijk en ondubbelzinnig over te brengen in het stageverslag en op de verschillende betrokkenen binnen de stage. Leervaardigheden De student is in staat om, mede op basis van ontvangen feedback, zijn/haar leerproces binnen de stage te sturen. Dit geldt zowel voor zijn/haar manier van werken en functioneren in een team, als op zijn/haar inhoudelijke bijdrage binnen de stage. 4

6 3. Het vinden van een stageplaats Voorlichting + aanmelding Na de voorlichtingsbijeenkomst over de stage en de masterthese, die plaatsvindt in het vroege najaar, dient elke student een top drie van stagedocenten te mailen naar de stagecoördinator. De student krijgt zo snel mogelijk bericht over de stagedocent aan wie hij of zij is toegewezen (via en via Blackboard). De stagedocent begeleidt en beoordeelt zowel de stage als de masterthese. Als de stagedocent geen Nederlands spreekt, dienen alle formulieren en verslagen in het Engels ingeleverd te worden. Het is van belang dat de student zelf zo snel mogelijk contact opneemt met de stagedocent en een eerste afspraak maakt. Dit gesprek vindt plaats voordat de student start met de stage en/of masterthese. Op basis van het eerste gesprek kan de planning worden gemaakt. Verschillende soorten stages De student kan de stage en masterthese periode op twee manieren invullen: 1) door de stage en de masterthese te combineren of 2) door de stage los van het mastertheseonderzoek te doen. 1) Als de student ervoor kiest de stage en masterthese te combineren, is het van belang dat er goede afspraken met de stage-instelling gemaakt worden over de dataverzameling. De student dient er rekening mee te houden dat het combineren van stage en masterthese meer tijd vereist, aangezien er twee taken zijn: 1) de opdracht(en) voor de stage en 2) het uitvoeren van het mastertheseonderzoek en het afronden van de masterthese. Deze taken kunnen sequentieel plaatsvinden of parallel. In de regel verblijft de student 6 maanden op de stage-instelling, waarbinnen dus ook de masterthese afgerond wordt. Voor studenten die interesse hebben in een wetenschappelijk carrière is het mogelijk om intern (op de afdeling Sociale en Organisatiepsychologie) de stage en masterthese te combineren. De student loopt dan in eerste instantie mee met onderzoek van een of meer stafleden (als stage) en doet daarna zelf onderzoek dat bij voorkeur past binnen het onderzoeksgebied van de stagedocent. Dit eigen onderzoek mondt uit in de masterthese. 2) Wanneer voor de tweede route (stage los van het mastertheseonderzoek) wordt gekozen, staan de stage en de masterthese geheel los van elkaar. De student mag zelf bepalen of de stage en masterthese sequentieel of parallel uitgevoerd worden, de volgorde is hierbij niet van belang. Het mastertheseonderzoek kan plaatsvinden op de universiteit of bij een andere organisatie dan waar de stage heeft plaatsgevonden. Op zoek naar een stage Het is niet altijd even eenvoudig om een geschikte stageplaats te vinden. Het is daarom aan te bevelen om tijdig te beginnen met de oriëntatie op potentiële stageplaatsen. De student is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte stage. De VU draagt zorg voor de juiste voorlichting en bemiddelt waar mogelijk tussen studenten en stagegevers. Indien een student studievertraging dreigt op te lopen als gevolg van het niet tijdig vinden van een stageplaats, kan contact opgenomen worden met de studieadviseur. NB: de student dient te zoeken naar stages op WO niveau (en niet op HBO niveau). De eisen die aan de stageplaats en begeleider worden gesteld zijn te vinden in hoofdstuk 4. Een stageplaats dient altijd goedgekeurd te worden door de stagedocent en de stagecoördinator (zie ook de bijlage Model stagecontract ). 5

7 De student kan bij het zoeken naar een stageplaats gebruik maken van de Blackboardpagina voor de stage en masterthese. Hierop worden stageverzoeken van verschillende organisaties weergegeven. Daarnaast kunnen studenten terecht op landelijke stagewebsites (bijv. Solliciteren De sollicitatie voor een stageplaats dient net zo serieus genomen te worden als een sollicitatie voor een baan. De student schrijft een verzorgde brief, voorzien van een duidelijke motivatie en overzichtelijk CV en bereidt zich goed voor op het gesprek. Dit houdt onder andere in dat de student zich inleest in de organisatie, vragen bedenkt, en met eigen inbreng komt. Ook is het mogelijk een medewerker van de organisatie van te voren bellen met het verzoek om meer informatie. Tijdens het sollicitatiegesprek dient de student er representatief uit te zien. Stagecontract Zodra een stageplaats is gevonden, kan het stagecontract worden ingevuld en ondertekend (zie bijlage 1). In het stagecontract staan afspraken tussen de stagegever, de VU en de stagiair met betrekking tot inhoud, organisatie en tijdsduur van de stage. Dit contract dient getekend te worden door alle partijen (stagiair, stagebegeleider, stagedocent en stagecoördinator). Nadat alle handtekeningen gezet zijn zorgt de stagiair ervoor dat alle partijen een getekend exemplaar ontvangen. Ook dient het stagecontract ingeleverd te worden bij het secretariaat van de afdeling Sociale en Organisatiepsychologie. NB: pas als alle partijen getekend hebben, kan worden begonnen met de stage! Stageplan Het doel van het stageplan (zie bijlage 2) is het concretiseren van de algemene (professionele) stagedoelen en de persoonlijke leerdoelen van de student, gerelateerd aan de stageplek. De stagiair beschrijft hierin tevens op welke wijze de stagewerkzaamheden aansluiten bij theorieën die in de opleiding aan de orde zijn geweest. Het stageplan wordt in de eerste weken van de stage geschreven, in overleg met de stagebegeleider en de stagedocent. Het stageplan is een werkdocument: het kan richting geven aan de stage, maar naar aanleiding van praktijkervaringen kan hier flexibel mee om worden gegaan. In het stageverslag wordt teruggekeken naar de geformuleerde leerdoelen in het stageplan. Stage in het buitenland De inhoudelijke eisen voor een buitenlandse stage zijn gelijk aan die voor stages in Nederland. Een stagegever moet aan de eisen voor de stage kunnen voldoen. Verder is het een groot voordeel als de stagiair de taal van het gastland beheerst, zodat de doelstellingen van de stage bereikt kunnen worden. Ten slotte moet ook een goede begeleiding door een lokale stagebegeleider gegarandeerd zijn en de planning van een buitenlandse stage moet steeds in nauw overleg met en met goedkeuring van de stagedocent gebeuren. Meer informatie en tips over het vinden van een goede stageplaats in het buitenland en voorwaarden om in aanmerking te komen voor een beurs, zijn te vinden op de facultaire website. Voor informatie over procedures met betrekking tot stages in het buitenland kan, na grondig eigen onderzoek, contact opgenomen worden met de medeweker internationalisering van de faculteit, Job Mulder 6

8 De stagiair moet er zelf voor zorgen dat alle verslagen geschreven worden en de evaluaties op tijd plaatsvinden. Voor een buitenlandse stage kunnen bij de universiteit twee beurzen aangevraagd worden: de FPP reiskostenbeurs en de VU Fondsendeskbeurs. De aanvraag kan bij Job Mulder ingeleverd worden. Uiteraard is het van belang dat de originele facturen van de reiskosten bewaard worden als de beurs inderdaad toegekend wordt (deze moeten ingeleverd worden bij de financiële administratie van FPP in kamer 2F-69). Alleen dan worden de reiskosten vergoed. Voor meer informatie over de VU Fondsendeskbeurs zie, NB: Bij het aanvragen van de beurs wordt strikt omgegaan met de deadline van 6 weken voor aanvang van de stage. Verder zijn er particuliere (externe) fondsen waarvoor een aanvraag ingediend kan worden. Zie hiervoor het volgende webadres: De meeste gebruikte fondsen vanuit onze faculteit zijn: 1) Schuurman Schimmel - Van Outeren, 2) Stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude, en 3) Dr. Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds. Alle drie de fondsen hebben een strikte deadline van 3 maanden voor vertrek naar het buitenland. Sommige particuliere beurzenfondsen vragen een brief van een studentendecaan. In het geval van FPP is dat mw. Marjorie Wielkens Zij kan uiterlijk 3 weken voor de sluitingsdatum van het fonds benaderd worden voor het verstrekken van de betreffende brief. De e- mail moet de volgende bijlagen bevatten: 1. aanvraagformulier van het betreffende fonds 2. begroting 3. CV 4. cijferlijst (aan te vragen bij het studiesecretariaat FPP) 5. aanbevelingsbrief 6. studieplanning (tenzij het om het laatste studieonderdeel gaat) 7

9 4. Eisen die worden gesteld aan de stage Het belangrijkste doel van de stage is het opdoen van de nodige praktijkervaring. Het is daarom ook belangrijk dat de stage aan een aantal eisen voldoet. De stageplaats Allereerst dienen de taken van voldoende niveau te zijn. De taken dienen aan te sluiten bij de opleiding en de leerdoelen zoals vermeld in hoofdstuk 2. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de student voornamelijk administratieve taken toebedeeld krijgt. De student zorgt er daarnaast voor dat er duidelijke afspraken gemaakt worden over de duur van de stage, de aanwezigheid op de stage-instelling, en het aantal werkdagen per week. De minimale duur van de stage bedraagt 392 uur. Indien de stage en masterthese gecombineerd worden duurt de stage vaak langer. Het is dan van belang om goede afspraken te maken over de tijd die aan het praktijkgedeelte van de stage wordt besteed en de tijd die aan de masterthese wordt besteed. De student dient tijdens de stage te beschikken over een goed ingerichte werkplek. Indien de werkzaamheden dit vereisen moet de student bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van een PC (waarop o.a. tekst- en dataverwerkingsprogramma s geïnstalleerd kunnen worden). Indien data worden verzameld bij de stagegever, dient de stagegever hier uiteraard toestemming voor te geven. De data moeten uiteraard van dusdanige kwaliteit zijn dat hierop de masterthese gebaseerd kan worden. De stagedocent houdt oog op de kwaliteit van de te gebruiken meetinstrumenten. De student en de stagebegeleider blijven te allen tijde verantwoordelijk voor het proces van dataverzameling. De binnen de organisatie verzamelde data zijn in principe eigendom van de VU. Zowel de ruwe data (bijvoorbeeld de ingevulde vragenlijsten) en SPSS bestanden dienen na verzameling ingeleverd te worden bij de stagedocent. De organisatie wordt op de hoogte gehouden van de resultaten en ontvangt indien gewenst een rapportage. De organisatie heeft het recht op anonimiteit in rapportages en/of publicaties. Afspraken met betrekking tot de dataverzameling kunnen ook worden besproken en vastgelegd tijdens een bezoek van de stagedocent aan de gastinstelling. De stagebegeleider De stagebegeleider heeft een universitaire opleiding afgerond en bij voorkeur kennis van (of een grote mate van affiniteit met) de Sociale psychologie en/of Arbeids- en Organisatiepsychologie. Met een dergelijke achtergrond kan de stagebegeleider de student zowel ondersteunen bij het opdoen van praktijkervaring als bij de dataverzameling. Het is belangrijk dat de student en de stagebegeleider met elkaar bespreken op welke gebieden er begeleiding zal plaatsvinden en hoe frequent begeleidingsgesprekken zullen plaatsvinden. Er dient minimaal een keer per week een gesprek plaats te vinden. 8

10 5. Begeleiding Rol stagecoördinator De stagecoördinator heeft de volgende taken: informeren van studenten over stagemogelijkheden; adviseren van studenten bij het zoeken naar een stageplaats; vaststellen of de stage aan de eisen voldoet, wat betreft niveau, omvang, en begeleiding; bemiddelen bij geschillen tussen stagiair en de stagebegeleider of stagedocent. Rolverdeling stagedocent (VU) en stagebegeleider (praktijk) De rolverdeling tussen de stagedocent en stagebegeleider komt er grofweg op neer dat de stagebegeleider zorg draagt voor aspecten die betrekking hebben op de praktijkervaring, terwijl de stagedocent zorg draagt voor het proces. De stagedocent is verantwoordelijk voor het cijfer voor de stage (na raadplegen van de stagebegeleider). Ook ziet de stagedocent er op toe dat de afspraken die de stagiair met de stagegever heeft gemaakt en die zijn vastgelegd in het stagecontract worden nageleefd. De stagebegeleider zorgt ervoor dat de stagiair de kans krijgt nuttige praktijkervaring op te doen en de beschikking heeft over de noodzakelijke faciliteiten op de stageplaats. De stagebegeleider heeft een belangrijke adviserende rol met betrekking tot de beoordeling van de stage. De stagebegeleider adviseert de stagedocent bij het invullen van het beoordelingsformulier (zie bijlage 5). Tijdens de stage wordt de stagiair zowel begeleid vanuit de VU als op de stageplaats. Het is de bedoeling dat er minimaal een keer per week een gesprek plaatsvindt met de stagebegeleider, en daarnaast afhankelijk van wat de taak aan begeleiding vraagt. De stagiair heeft daarnaast recht op 20 uur begeleidings- en beoordelingstijd van de stagedocent. Binnen deze 20 uur valt zowel de begeleiding en beoordeling van de stage als van de masterthese. 9

11 6. Beoordeling De wijze waarop de stage wordt beoordeeld en de stagedocent tot een eindcijfer komt, is beschreven in bijlage 5. Aan het eind van de stage schrijft de stagiair een stageverslag (zie bijlage 3). Dit verslag dient uiterlijk de laatste dag van de stage voorgelegd te worden aan de stagebegeleider en met zijn/haar goedkeuring aan de stagedocent. Daarnaast wordt het beoordelingsformulier (bijlage 4) door de stagebegeleider ingevuld en aan de stagedocent voorgelegd. De stagedocent vult het beoordelingsformulier aan met een beoordeling van het stageverslag. Zodra het stageverslag is ingediend en het beoordelingsformulier is ingevuld, vindt een eindgesprek tussen de stagiair, de stagebegeleider en de stagedocent plaats (persoonlijk, telefonisch of via Skype). Het is ook mogelijk dat de stagedocent eerst contact heeft met de stagebegeleider en vervolgens een eindgesprek met de stagiair heeft. Tijdens het eindgesprek wordt de ontwikkeling van de stagiair, het stageverslag en het ingevulde beoordelingsformulier besproken. Na afloop van het gesprek komt de stagedocent op basis van het ingevulde beoordelingsformulier en het eindgesprek tot een eindcijfer. Voordat dit cijfer wordt gecommuniceerd aan de student, wordt het voor instemming voorgelegd aan de stagebegeleider. Indien geen consensus kan worden bereikt tussen de stagebegeleider en stagedocent, is artikel 17 van het stagecontract (bijlage 1) van toepassing. Het vastgestelde cijfer wordt door de stagedocent aan de stagiair gecommuniceerd. De stagedocent draagt zorg voor het invullen en inleveren van het cijferbriefje bij het secretariaat. Stageverslag De stageperiode wordt afgesloten met het schrijven van een stageverslag. De richtlijnen voor het stageverslag zijn te vinden in bijlage 3. Met behulp van het verslag legt de stagiair verantwoording af aan zowel de stagebegeleider als aan de stagedocent. Een belangrijk onderdeel van het stageverslag is een koppeling van de stagewerkzaamheden aan de geformuleerde leerdoelen in het stageplan en aan de literatuur die tijdens de studie behandeld is. Naast het feit dat de stagiair praktische ervaring opdoet tijdens de stage, is het dus ook van belang om een theoretische onderbouwing te geven van de werkzaamheden die tijdens de stage zijn uitgevoerd. Eindbeoordeling Om tot een eindbeoordeling te kunnen komen, dient het beoordelingsformulier voor stages (zie bijlage 4) te worden ingevuld door de stagebegeleider en aangevuld te worden door de stagedocent. De stagedocent komt op basis van het beoordelingsformulier en het gesprek hierover in het eindgesprek tot een eindcijfer. In het eindgesprek kan de stagiair een reactie geven op de beoordeling. Het cijferbriefje wordt pas na het eindgesprek ingevuld. De stagedocent zorgt er voor dat het cijferbriefje, het beoordelingsformulier en het stageverslag worden ingeleverd bij het secretariaat van de afdeling Sociale en Organisatiepsychologie. Hierna wordt het cijfer geregistreerd op VU-net. Herkansingsbeleid Indien de stagebegeleider van mening is dat de student onvoldoende presteert, dient de stagebegeleider dit zo snel mogelijk aan te geven aan de stagedocent en de student te informeren over een mogelijk onvoldoende eindresultaat. Indien aan het einde van de stage de stagebegeleider van mening is dat de student nog steeds onvoldoende presteert en de stagedocent dit oordeel deelt, 10

12 wordt een onvoldoende geregistreerd voor de stage. De student heeft het recht beroep aan te tekenen bij de examencommissie tegen de wijze waarop de beoordeling tot stand is gekomen. Indien de student gebruik maakt van een herkansing, dient dit bij een andere stagegever te geschieden. Basisaantekening psychodiagnostiek (NIP) Psychodiagnostiek is één van de kerntaken van veel psychologen die in de praktijk werkzaam zijn. Om de kwaliteit van de beroepsuitoefening op dit gebied te bevorderen, zijn, op initiatief van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), maatregelen getroffen om studenten Arbeids- & Organisatiepsychologie in de gelegenheid te stellen een basisaantekening psychodiagnostiek (BAPD) te laten behalen. De stage, ofwel diagnostische praktijkervaring, is een van de verplichte studieonderdelen die deel uitmaken van de eisen voor BAPD van het NIP. Gedetailleerde informatie hierover is te vinden in bijlage 6. 11

13 Bijlage 1: Model stagecontract Stagecontract Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit te Amsterdam, te dezen vertegenwoordigd door de stagecoördinator van de betreffende afdeling binnen de Faculteit der Psychologie en Pedagogiek, hierna te noemen de universiteit en Naam bedrijf/instelling: Adres: Postcode en plaats: Telefoonnummer: adres: Hierbij vertegenwoordigd door: hierna te noemen stagegever en Naam: Studentnummer: Opleiding (en afstudeerrichting): Adres: Postcode en plaats: Telefoonnummer: adres: hierna te noemen de stagiair, komen het volgende overeen: 12

14 ARTIKEL 1 Aanwijzing stagedocent en stagebegeleider Universiteit benoemt als stagedocent(en): Naam: Adres: Postcode en plaats: Telefoonnummer: adres: Stagegever benoemt als stagebegeleider: Naam: Functie/ discipline: Adres: Postcode en plaats: Telefoonnummer: adres: ARTIKEL 2 Doel van de stage Doel van het stageprogramma is de stagiair ervaring te laten opdoen met de praktische toepassing van reeds verworven theoretische kennis, alsmede het verwerven van nieuwe kennis en vaardigheden. De aan de stagiair opgedragen taken en verantwoordelijkheden komen overeen met het competentieniveau van de stagiair. ARTIKEL 3 Inhoud van de stage Beschrijving van de overeengekomen werkzaamheden: 13

15 ARTIKEL 4 Stage supervisie De stagebegeleider van de instelling superviseert de stagiair tijdens de stage, en draagt er zorg voor dat de stagiair ervaring opdoet door middel van het verrichten van werkzaamheden zoals hierboven overeengekomen. Aantal supervisie gesprekken per week bij de instelling:. Duur:.. ARTIKEL 5 Status van de stagiair 1. De stage is gericht op het uitbreiden van eigen kennis en ervaring in het kader van de opleiding; de stageovereenkomst is daarom geen arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW. 2. Gedurende de stage blijft de stagiair als student van de universiteit ingeschreven staan. 3. Gedurende de stage biedt de stagegever de stagiair geen arbeidsovereenkomst aan. 4. Aan de stagiair kunnen geen beperkingen worden opgelegd m.b.t. het verrichten van soortgelijke werkzaamheden, als tijdens de stage, bij andere bedrijven en instellingen na afloop van de stage. ARTIKEL 6 Duur van de stage De stageperiode loopt van: (dag/maand/jaar) tot: (dag/maand/jaar) Aantal werkdagen/ werkuren per week: Aantal uren per dag: Aantal studiepunten: ARTIKEL 7 Werktijden De dagelijkse leertijd van de stagiair valt samen met de arbeidstijden die gelden voor het personeel van de stagegever; de stagiair zal aanwezig zijn Van: uur tot uur. ARTIKEL 8 Vergoedingen De stagiair ontvangt een / geen 1 stagevergoeding. Deze bedraagt (bruto / netto) per dag / week / maand*; de stagiair heeft wel / geen* aanspraak op een vakantie-uitkering. Op de stagevergoeding worden de gebruikelijke premies voor de sociale verzekering ingehouden, uitgezonderd de premie WW, voor zover de vergoeding uitgaat boven een onkostenvergoeding. Ter zake van een eventuele tegemoetkoming in de reis- en verblijfkosten zijn de daartoe strekkende regelingen van de stagegever wel / niet* van toepassing. De stagiair ontvangt een / geen* reiskostenvergoeding. Deze bedraagt (bruto / netto*) per dag / week / maand*; De universiteit is niet aansprakelijk voor de door de stagiair i.v.m. de stage gemaakte kosten, ook niet in het geval dat de stage in het buitenland plaatsvindt. 1 Afhankelijk van afspraken tussen partijen. 14

16 ARTIKEL 9 Verzekering / aansprakelijkheid / bescherming De stagegever is, conform art. 7:658 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek, aansprakelijk voor letsel of schade, welke de stagiair zelf mocht lijden tijdens de uitoefening van stageactiviteiten. De wettelijke aansprakelijkheid van de stagiair jegens de stagegever is meeverzekerd onder de aansprakelijkheidsverzekering van de universiteit. Stagiairs zijn niet meeverzekerd in Canada en de Verenigde Staten van Amerika. De stagegever zal de stagiair beschermen tegen elke vorm van intimidatie of discriminatie tijdens het verrichten van de werkzaamheden. ARTIKEL 10 Verlof De stagiair heeft recht op dagen verlof per maand. Daarnaast heeft de stagiair het recht om deel te nemen aan onderwijsactiviteiten die verband houden met de stage (bijv. terugkomdagen ). De regeling voor buitengewoon verlof ( bijv. buitengewone familieomstandigheden) en de wet arbeid en zorg gelden zoals die voor werknemers van de stagebiedende organisatie gelden. Verzoeken om extra verlof kunnen slechts worden toegestaan door de stagebegeleider in overleg met de stagedocent. Indien op grond van het vorige lid verlof wordt opgenomen wordt de stageperiode ex artikel 6 met het aantal dagen overeenkomstig het verlof verlengd. ARTIKEL 11 Ziekte Bij ziekte stelt de stagiair de stagebegeleider op de hoogte, dan wel de administratie van de stagegever en meldt de afwezigheid tevens bij de stagedocent. ARTIKEL 12 Nakoming algemene voorschriften en aanwijzingen van de stagegever De stagiair zal de in het belang van orde, veiligheid en gezondheid gegeven gedragsregels, voorschriften en aanwijzingen, zoals deze voor het personeel van stagegever van toepassing zijn, in acht nemen. ARTIKEL 13 Aanwijzingen van de stagebegeleider De stagiair volgt op de stageplaats de aanwijzingen van de stagebegeleider op. ARTIKEL14 Geheimhouding De stagiair is verplicht geheim te houden datgene wat hem/haar in de stage onder geheimhouding wordt toevertrouwd, en ook de informatie die hem/haar ter beschikking komt en waarvan hij/zij het vertrouwelijk karakter behoort te begrijpen. Schriftelijke stageverslagen worden vóór indiening bij de stagedocent ter goedkeuring aangeboden aan de stagebegeleider. ARTIKEL 15 Intellectuele eigendomsrechten In geval van een onderzoeksstage gelden de volgende bepalingen: 1. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, berust het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van de stage bij de stagiair, met inachtneming van het in lid 2 bepaalde. 15

17 2. Indien de werkzaamheden van de stagiair leiden tot een uitvinding, waarvoor octrooi wordt aangevraagd, komt de aanspraak op octrooi toe aan de stagegever, tenzij de uitvinding geen verband houdt met het onderwerp van de werkzaamheden dan wel indien partijen anders overeengekomen zijn. Indien de stagiair een voor octrooi vatbare uitvinding heeft gedaan, zal hij als uitvinder in de octrooiaanvraag en het octrooi worden vermeld en heeft hij/zij recht op een financiële compensatie door de stagegever. 3. De universiteit is gerechtigd de resultaten van de stage voor interne onderzoeksdoeleinden en/of onderwijsdoeleinden aan te wenden. 4. De stagiair(e) heeft het recht zijn/haar onderzoeksbevindingen te publiceren, na overleg met de stagebegeleider en stagedocent en met inachtneming van het in dit artikel en in artikel 14 bepaalde. Eigendom van de onderzoeksgegevens indien afwijkend van de regel (volgens de regel zijn de gegevens eigendom van de stagiair):.. Recht op publiceren over de onderzoeksgegevens (volgens de regel is het recht op publiceren van de gegevens voorbehouden aan de stagiair):.. ARTIKEL 16 Geschillen 1. Bij problemen tijdens de stage richt de stagiair zich allereerst tot de stagebegeleider. 2. Geschillen tussen de stagiair en de stagebegeleider worden voorgelegd aan de stagedocent. 3. Indien de stagebegeleider, de stagedocent en de stagiair niet tot een oplossing kunnen komen, wordt het geschil gelijktijdig voorgelegd aan de facultaire stagecoördinator en de directie van de stagegever (dan wel aan een door laatstgenoemde aan te wijzen functionaris). 4. Indien er sprake is van een geschil tussen stagiair en stagecoördinator en het geschil geen betrekking heeft op de beoordeling, wijst het verantwoordelijk afdelingshoofd een onafhankelijke bemiddelaar aan. 5. Indien bemiddelingdoor een onafhankelijke bemiddelaar, zoals bedoeld in lid 4, niet slaagt, dient het geschil voorgelegd te worden aan het faculteitsbestuur. ARTIKEL 17 Geschillen met betrekking tot de beoordeling 1. Indien stagedocent en stagebegeleider niet tot consensus kunnen komen ten aanzien van de beoordeling van de stage, geldt het cijfer van de stagedocent, mits dit niet meer dan 1 punt afwijkt van het cijfer dat naar het oordeel van de stagebegeleider zou moeten worden gegeven. 2. Indien het cijfer van de stagedocent meer dan 1 punt afwijkt van het cijfer dat naar het oordeel van de stagebegeleider zou moeten worden gegeven, wijst het verantwoordelijk afdelingshoofd een onafhankelijke tweede beoordelaar aan. Deze komt op grond van all stukken (beoordelingsformulier, stageverslag, eventuele tussentijdse evaluatie en eventuele overige producten) en gesprekken met beide partijen tot een definitief eindcijfer. 3. De stagiair kan beroep aantekenen tegen de wijze waarop de beoordeling tot stand is gekomen. Zie hiervoor het Studentenstatuut van de Vrije Universiteit. ARTIKEL 18 Einde en beëindiging van een stage 1. Een stage eindigt: a. Aan het einde van de in artikel 6 overeengekomen periode b. Zodra de stagiair niet meer als student ingeschreven staat bij de Vrije Universiteit c. Bij onderling goedvinden van alle partijen 16

18 d. Bij overlijden van de stagiair e. Bij faillissement, surseance of ontbinding van stagegever 2. De stagegever is gerechtigd, gehoord de stagebegeleider en de betrokken student, deze overeenkomst terstond te beëindigen: a. Indien de stagiair zijn geheimhoudingsplicht ex artikel 14 jegens de stagegever niet nakomt b. Wanneer de stagebegeleider vaststelt dat de student de regelingen van de stagegever of de stagebegeleider niet opvolgt. c. Indien de stagiair zich anderszins zodanig gedraagt dat van de stagegever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij zijn medewerking aan de stage blijft verlenen Van een beslissing als gemeld onder a t/m c geeft de stagegever door tussenkomst van de stagebegeleider onverwijld kennis aan de stagedocent. 3. De universiteit is gerechtigd, gehoord de stagedocent en de betrokken student, deze overeenkomst terstond te beëindigen en de stagiair terug te trekken, indien naar het oordeel van de universiteit de stage niet verloopt overeenkomstig de onderwijsdoeleinden dan wel van de student redelijkerwijs niet gevraagd kan worden zijn stage bij de stagegever voort te zetten. Van een dergelijke beslissing stelt de universiteit door tussenkomst van de stagedocent onverwijld de stagebegeleider in kennis. ARTIKEL 19 Slotbepaling In geval deze stageovereenkomst conflicteert met een andere door de stagiair te ondertekenen overeenkomst met de stagegever, gaat deze overeenkomst voor. Aldus overeengekomen en opgemaakt te op en ondertekend door de universiteit, stagegever en stagiair. Handtekeningen: Stagegever Stagiair Stagedocent Stagecoördinator 17

19 Bijlage 2: Richtlijnen stageplan Richtlijnen stageplan Aan het begin van je stage schrijf je een stageplan. Dit stageplan lever je in bij de stagedocent, binnen de afgesproken periode. Het plan moet goedgekeurd zijn door de stagebegeleider van de instelling. Vorm: praktische richtlijnen Formaat: maximaal 10 pagina s in A4-formaat (excl. bijlagen) met pagina-aanduiding en regelafstand 1.5 Voorblad voorzien van : Titel Naam Studentnummer Naam stagegever (instelling) Naam stagebegeleider (instelling) Naam stagedocent (VU) Stageperiode Afstudeerrichting Duidelijke indeling en inhoudsopgave Begin met een inleiding die het waarom van deze stage weergeeft, hoe de plek verworven is en wat je hoopt mee te maken. Vaktermen en afkortingen moeten worden uitgelegd. Doelstelling Het plannen van stage-ervaringen, zodat je leerproces door jezelf en anderen geëvalueerd kan worden. 18

20 Mogelijkheid om voor het stageverslag je eigen functioneren op reflectieve wijze te objectiveren. 1. Beschrijving stagedoelen: Het verslag is opgebouwd uit de volgende elementen: Stagedoelen: welke vaardigheden wil je leren. Geef aan welke stagedoelen je wilt bereiken. Maak daarbij gebruik van de stagedoelen uit de stagehandleiding. Persoonlijke doelen: wat wil je naast de stagedoelen zelf nog leren. Probeer na te gaan wat je goed kunt en zet daarvan op papier hoe je dat denkt te kunnen inzetten. Probeer ook na te gaan waar je minder goed in bent en zet daarover op papier hoe je dat denkt te gaan verbeteren. Je kunt daarbij denken aan: oefenen met gespreksvoering, verbetering planningsvaardigheden, je chaotische aanpak structureren, minder 'haantje de voorste' zijn, een minder afwachtende opstelling aanleren, toenadering/distantie, omgaan met collega s, etc. Aansluiting werkzaamheden bij opleiding: bij welke modellen, theorieën sluiten je werkzaamheden vooral aan. En/of: van welke theorieën zul je vooral gebruik gaan maken tijdens je stage. Beleid: indien je tijdens je stage kunt meewerken aan het beleid van de afdeling/instelling, beschrijf dan waaraan je meewerkt en wat jouw werkzaamheden zullen zijn. Tips: Nummer de leerdoelen, dan kun je later in verslagen veel beter ernaar verwijzen. Evt. kun je ook subcategorieën maken, bijv. diagnostiek leerdoelen 1a (of 1.1), 1b (1.2) 1c (1.3) en behandeldoelen 2a (2.1), 2b (2.2) etc. Formuleer de leerdoelen in concrete termen en als een eindstadium. Bijv. Ik kan op een professionele wijze een interview voeren met een sollicitant of ik kan mensen overtuigen meer te gaan bewegen. 2. Werkzaamheden Hier kun je opschrijven wat je nu al weet wat je gaat doen. Bijvoorbeeld 50 uur meelopen bij trainingen, 20 uur beleid, etc. 3. Tijdsplanning stage Hier kun je opschrijven hoe je tijd verdeeld wordt. Aan het begin van de stage zal je waarschijnlijk in verhouding meer meelopen, terwijl je tegen het einde van de stage al zelfstandig bepaalde taken uit zal voeren. 4. Tijdsplanning stageactiviteiten, masterthese en rest van het onderwijs Het is van belang voor de gehele stage- en mastertheseperiode een goede tijdsplanning te maken ten aanzien van de keuze wanneer je stage gaat lopen, hoeveel dagen, en hoe dit zich verhoudt tot de keuze van de masterthese, wanneer die geschreven kan worden (bijv. parallel lopend aan een parttime stage) en het overige onderwijs. 19

Stageovereenkomst. Faculteit Bètawetenschappen. Artikel 1

Stageovereenkomst. Faculteit Bètawetenschappen. Artikel 1 Faculteit Bètawetenschappen Universiteit Utrecht, hierna te noemen stagevrager, hier vertegenwoordigd door de hieronder vermelde stagedocent, en Naam bedrijf/instelling: Hierbij vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

S t a g e o v e r e e n k o m s t. Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie

S t a g e o v e r e e n k o m s t. Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie S t a g e o v e r e e n k o m s t Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie De decaan van de Subfaculteit Wijsbegeerte, Universiteit Utrecht, als mandataris van het College

Nadere informatie

MODEL STAGEOVEREENKOMST

MODEL STAGEOVEREENKOMST MODEL STAGEOVEREENKOMST Toelichting: Dit model gaat er vanuit dat de stage een verplichte of keuzestage betreft binnen het curriculum. Daar is vanuit TiU een stagedocent bij betrokken. Namens Tilburg University

Nadere informatie

AVANS HOGESCHOOL Stageovereenkomst

AVANS HOGESCHOOL Stageovereenkomst AVANS HOGESCHOOL Stageovereenkomst 2014/2015 Voor stage of afstudeeropdracht van Avans studenten in Nederland. Colofon ons kenmerk datum Juli, 2014 versie NL status definitief pagina 2 van 10 Nederlandse

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST VOOR STAGE OF AFSTUDEEROPDRACHT VAN AVANS STUDENTEN IN NEDERLAND. pagina 1 van 11

STAGEOVEREENKOMST VOOR STAGE OF AFSTUDEEROPDRACHT VAN AVANS STUDENTEN IN NEDERLAND. pagina 1 van 11 STAGEOVEREENKOMST VOOR STAGE OF AFSTUDEEROPDRACHT VAN AVANS STUDENTEN IN NEDERLAND pagina 1 van 11 NEDERLANDSE STAGEOVEREENKOMST DEEL 1 Een kopie van het paspoort van de student/stagiair moet aan dit formulier

Nadere informatie

Model Stageovereenkomst

Model Stageovereenkomst Model Stageovereenkomst 2013/2014 Colofon ons kenmerk datum juli 2013 versie definitief status pagina 2 van 10 Nederlandse Stageovereenkomst DEEL 1 Een kopie van het paspoort van de student/stagiair moet

Nadere informatie

Stageovereenkomst. Ondergetekenden. Hogeschool Rotterdam, Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. 1. Naam school en opleiding

Stageovereenkomst. Ondergetekenden. Hogeschool Rotterdam, Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. 1. Naam school en opleiding Stageovereenkomst Ondergetekenden 1. Naam school en opleiding Gevestigd te Vertegenwoordigd door In de functie van Hogeschool Rotterdam, Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Rotterdam Mevr. K. Buijs

Nadere informatie

KABK Beroepsvoorbereiding

KABK Beroepsvoorbereiding E. ONTWIKKELING -- - + ++ Opmerkingen 1. Omgang met problemen 2. De mate waarin er een verandering zichtbaar was na feedback 3. Inzicht in actuele thema s 4. Artistieke ontwikkeling tijdens stageperiode

Nadere informatie

KABK Beroepsvoorbereiding

KABK Beroepsvoorbereiding KABK Beroepsvoorbereiding Stageformulieren Deel A: Stageplan Deel B: Stageafspraken en Stagecontract Deel C: Evaluaties Deel A Gegevens student Voornamen Roepnaam Achternaam E-mail adres Telefoonnummer

Nadere informatie

Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1

Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1 Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Informatie stage 3. Begeleiding a. Mail b. 2 contactpersonen op school Benodigdheden: (bijlagen) - Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Nederlandse Stageovereenkomst DEEL I

Nederlandse Stageovereenkomst DEEL I 1 Nederlandse Stageovereenkomst DEEL I Een kopie van het paspoort van de studentstagiair moet aan dit formulier worden gehecht. Dit formulier moet aanwezig zijn op het adres waar de stage wordt vervuld

Nadere informatie

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik lid 1 Dit stagereglement is van toepassing op: a. een externe stage in de zin van: - een stage, aansluitend bij de bachelor- en masteropleidingen

Nadere informatie

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht Stagehandleiding bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht herziene druk mei 2013 1 1. Gang van zaken rond de stage Een stage

Nadere informatie

LEERWERKOVEREENKOMST MINOR SEN

LEERWERKOVEREENKOMST MINOR SEN LEERWERKOVEREENKOMST MINOR SEN 2016-2017 Beste student(e), deze leerwerkovereenkomst is de formele overeenkomst tussen de student, de opleidingsschool en Hogeschool Utrecht. Deze dien je te lezen, in te

Nadere informatie

STAGE-OVEREENKOMST. adres instelling waar stage wordt gelopen:.. naam vertegenwoordigende persoon:.. functie vertegenwoordigende persoon:.

STAGE-OVEREENKOMST. adres instelling waar stage wordt gelopen:.. naam vertegenwoordigende persoon:.. functie vertegenwoordigende persoon:. STAGE-OVEREENKOMST De ondergetekenden: a. naam instelling waar stage wordt gelopen:.. adres instelling waar stage wordt gelopen:.. Vertegenwoordigd door naam vertegenwoordigende persoon:.. functie vertegenwoordigende

Nadere informatie

4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO

4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO STELLA MARIS COLLEGE 4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO 2013-2014 BEROEPSSTAGE NAAM: KLAS: MENTOR SCHOOL: EXTERN BEGELEIDER: Dit stage rapport wordt digitaal bewerkt en aangeleverd. Algemene informatie voor de leerlingen

Nadere informatie

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl Instructiedocument studenten Stageregeling Bedrijfskunde expertisecentrum@fm.ru.nl Introductie Als student Bedrijfskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen is het mogelijk om studiepunten toegekend te

Nadere informatie

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen Stagehandleiding Faculteit der Sociale Wetenschappen INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding en procedure 3 Doel van de stage en eisen stageplek 4 Introductie en huisregels 5 Begeleiding en kwaliteit 5 Voorzieningen,

Nadere informatie

1. De onderwijsinstelling. 2. Stagebedrijf. 3. Stagiair(e) De stageperiode loopt van.. tot.

1. De onderwijsinstelling. 2. Stagebedrijf. 3. Stagiair(e) De stageperiode loopt van.. tot. Voorbeeld stagecontract. Naam school Adres Fax 1. De onderwijsinstelling Hierna te noemen stagevrager. Naam bedrijf Bedrijfsmentor Bezoekadres Postadres Hierna te noemen stageverlener Naam stagiair Adres

Nadere informatie

Diagnostiekbrochure Juli 2010

Diagnostiekbrochure Juli 2010 Diagnostiekbrochure Juli 2010 Faculteit psychologie Inleiding Alvorens in te gaan op de diagnostiekstage voor studenten van de faculteit Psychologie, schetsen wij een beeld van de doelstellingen en werkwijze

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Bachelor sociale geografie en planologie. Studiewijzer Stage (GEO2-3000) Time to explore: Sociale Geografie en Planologie in de praktijk

Bachelor sociale geografie en planologie. Studiewijzer Stage (GEO2-3000) Time to explore: Sociale Geografie en Planologie in de praktijk Bachelor sociale geografie en planologie Studiewijzer Stage (GEO2-3000) Time to explore: Sociale Geografie en Planologie in de praktijk Studiejaar 2013/2014 1 Inleiding In een stage worden tijdens de opleiding

Nadere informatie

Nederlandse Stageovereenkomst DEEL 1

Nederlandse Stageovereenkomst DEEL 1 Nederlandse Stageovereenkomst DEEL 1 Een kopie van het paspoort van de studentstagiair moet aan dit formulier worden gehecht * Dit formulier moet aanwezig zijn op het adres waar de stage wordt vervuld

Nadere informatie

Opleiding Bestuurskunde - Universiteit Leiden. Informatiepakket stage-organisatie

Opleiding Bestuurskunde - Universiteit Leiden. Informatiepakket stage-organisatie Opleiding Bestuurskunde - Universiteit Leiden Informatiepakket stage-organisatie Instituut Bestuurskunde Universiteit Leiden Faculteit Governance and Global Affairs Schouwburgstraat 2 2511 VA, Den Haag

Nadere informatie

MODEL PRAKTIJKOVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS

MODEL PRAKTIJKOVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS De ondergetekenden MODEL PRAKTIJKOVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS 1. De beroepspraktijkplaatsbiedende organisatie - Bedrijf :.... - Adres :... - Postcode :... - Woonplaats :... hier vertegenwoordigd door:......

Nadere informatie

Stageregeling bachelor opleiding Afdeling Politicologie, NSM/Radboud Universiteit Nijmegen September 2014

Stageregeling bachelor opleiding Afdeling Politicologie, NSM/Radboud Universiteit Nijmegen September 2014 Stageregeling bachelor opleiding Afdeling Politicologie, NSM/Radboud Universiteit Nijmegen September 2014 Artikel 1. Doel Het doel van een stage is om het de student mogelijk te maken werkervaring als

Nadere informatie

Stagehandleiding Master Letterkunde

Stagehandleiding Master Letterkunde Stagehandleiding Master Letterkunde Studenten van de master Letterkunde kunnen een onderzoeksstage volgen als onderdeel van hun opleiding. Voor studenten van de masterprogramma s Literair Bedrijf en Europese

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING. Ondernemingsrecht

STAGEHANDLEIDING. Ondernemingsrecht STAGEHANDLEIDING voor de Master opleiding Ondernemingsrecht Stagecoördinator: Mw. Mr. M.I. Zeldenrust-Visch Versie: januari 2013 Tilburg Law School Department of Business Law Master Ondernemingsrecht Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding stage, September Handleiding stage

Handleiding stage, September Handleiding stage Handleiding stage 1. Inleiding 2. Leerdoelen en eindtermen van de stage 3. Stappenplan 4. Stagevoorstel 5. Stage-overeenkomst 6. Stageverslag 7. Verloop van de stage 8. Inventarisatie stagemogelijkheden

Nadere informatie

BEROEPSPRAKTIJKVORMINGS-OVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS

BEROEPSPRAKTIJKVORMINGS-OVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS BEROEPSPRAKTIJKVORMINGS-OVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS De ondergetekenden gaan akkoord met artikel 1 tot en met 10 op de achterzijde van deze overeenkomst overwegende dat op grond van het door de instelling

Nadere informatie

WAGENINGEN UNIVERSITEIT STAGE CONTRACT

WAGENINGEN UNIVERSITEIT STAGE CONTRACT WAGENINGEN UNIVERSITEIT STAGE CONTRACT STATUS VAN HET STAGE CONTRACT - Het stagecontract dient om de afspraken met betrekking tot het doen van een stage vast te leggen tussen student, departement en stage-instelling.

Nadere informatie

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik lid 1 Dit reglement is van toepassing op alle stages die na 31 augustus 2005 zijn goedgekeurd of aangevangen. lid 2 Dit stagereglement

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST VOOR STAGE OF AFSTUDEEROPDRACHT VAN AVANS STUDENTEN IN NEDERLAND. pagina 1 van 11

STAGEOVEREENKOMST VOOR STAGE OF AFSTUDEEROPDRACHT VAN AVANS STUDENTEN IN NEDERLAND. pagina 1 van 11 STAGEOVEREENKOMST VOOR STAGE OF AFSTUDEEROPDRACHT VAN AVANS STUDENTEN IN NEDERLAND pagina 1 van 11 NEDERLANDSE STAGEOVEREENKOMST DEEL 1 Een kopie van het paspoort van de student/stagiair moet aan dit formulier

Nadere informatie

Faculteit der Sociale Wetenschappen Departement Psychologie Sectie Klinische- en Gezondheidspsychologie

Faculteit der Sociale Wetenschappen Departement Psychologie Sectie Klinische- en Gezondheidspsychologie PRAKTIJKSTAGE-OVEREENKOMST Clinical Masters Practice Internship praktijk-doctoraalstage KLINISCHE- & GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE (versie 26 januari 2006) Dit is een stage-overeenkomst voor een praktijk-leerperiode

Nadere informatie

Leer-arbeidsovereenkomst MWD duaal CROHO: 34616

Leer-arbeidsovereenkomst MWD duaal CROHO: 34616 Leer-arbeidsovereenkomst MWD duaal 2014-2015 CROHO: 34616 Ondergetekenden 1. De student, verder te noemen werknemer/student Naam : Roepnaam of voorletters : Adres : Postcode en plaats : Geboortedatum :

Nadere informatie

Instructiedocument studenten

Instructiedocument studenten Instructiedocument studenten Bedrijfskunde Informatiepunt Stages (BIS) Cursuscode: MAN-BCU340-2016-3-V Collegejaar: 2016-2017 Contact: bis@fm.ru.nl Introductie Als student Bedrijfskunde aan de Radboud

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

Voorwaarden praktijkovereenkomst

Voorwaarden praktijkovereenkomst Voorwaarden praktijkovereenkomst Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 2 Artikel 2 Strekking overeenkomst... 2 Artikel 3 Inschrijving opleiding... 2 Artikel 4 Verplichtingen partijen... 2 Artikel 5 Aansprakelijkheid...

Nadere informatie

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden inhoud Vóór je stage 4 NAW-gegevens 5 Wie doet wat? 6 Het kennismakingsgesprek 7 Welke vaardigheden heb je nodig voor deze stage? 8 Tijdens je stage 10 Logboek: wat

Nadere informatie

Procedurebeschrijving verzoekschriften niet in usis voor medewerkers

Procedurebeschrijving verzoekschriften niet in usis voor medewerkers Procedurebeschrijving verzoekschriften niet in usis voor medewerkers Inhoudsopgave Algemeen... 1 Verzoek tot goedkeuring keuzeruimte Bachelor (30 EC)... 2 Goedkeuring stage... 4 Verzoek tot afwijking van

Nadere informatie

Ik heb een stageplaats gevonden wat nu? Zie volgende pagina van de handleiding.

Ik heb een stageplaats gevonden wat nu? Zie volgende pagina van de handleiding. Ik zoek een stageplaats, praktische handleiding van de Studenten Loopbaan Service Geesteswetenschappen 1 tot ½ jaar van te voren: bezoek stagevoorlichting (zie agenda Loopbaan Service), lees de regeling

Nadere informatie

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject Rijksuniversiteit Groningen Vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE Bestuurskundig onderzoeksproject Versie september

Nadere informatie

STAGEREGELING MASTER KUNSTGESCHIEDENIS

STAGEREGELING MASTER KUNSTGESCHIEDENIS STAGEREGELING MASTER KUNSTGESCHIEDENIS Onderstaande regeling is van toepassing op alle stages die in het kader van de Free Component gevolgd worden, voorzover niet onder auspiciën van andere universitaire

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Stage handleiding ACW Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC)

Stage handleiding ACW Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) Stage handleiding ACW Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) Academisch jaar: 2015-2016 Course code: CC2020 Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen Inhoudsopgave 1. Introductie p.

Nadere informatie

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Inleiding De wetenschappelijke stage duurt 14 weken en vindt bij voorkeur plaats in het derde

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen

REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement worden geacht te zijn opgenomen de begripsbepalingen omschreven in artikel 1 van de CAO Stichting

Nadere informatie

ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx)

ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx) 1/6 ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx) Ondergetekenden: Naam organisatie Straatnaam en huisnummer Postcode en Plaatsnaam Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger Functie rechtsgeldig

Nadere informatie

Onderstaande regeling is van toepassing op alle stages die in de keuzeruimte gevolgd worden.

Onderstaande regeling is van toepassing op alle stages die in de keuzeruimte gevolgd worden. STAGEREGELING Onderstaande regeling is van toepassing op alle stages die in de keuzeruimte gevolgd worden. Doel van de kunsthistorische stage 1. Kennis verschaffen over en inzicht geven in de uitoefening

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties DE NIEUWE VESTE, LOCATIE HARDENBERG Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties 2011 D E N I E U W E V E S T E, P I E T H E I N S T R A A T 1, 7772 ZJ H A R D E N B E R G. T EL. 0523-262170

Nadere informatie

Stageovereenkomst Algemene voorwaarden

Stageovereenkomst Algemene voorwaarden Stageovereenkomst Algemene voorwaarden 5. Randvoorwaarden 5.1. De studentenraad van ROC Leeuwenborgh heeft op 30 juni 2016 ingestemd met de model-praktijkovereenkomst van ROC Leeuwenborgh en de bijbehorende

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

VOORBEELD STAGEOVEREENKOMST

VOORBEELD STAGEOVEREENKOMST VOORBEELD STAGEOVEREENKOMST In aanmerking nemende: 1. De gunstige beoordeling van het stagebedrijf door Savantis (als bedoeld in artikel 7.2.10 van de WEB). 2. dat onderwijs in de praktijk van het beroep

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar

Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar De ondergetekenden: Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2016-2017 1. naam school/bevoegd gezag: Het Kwadrant gevestigd te: Thornstraat 7 6004 JP WEERT 0495-513666 vertegenwoordigd door:.

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 1. zoek een stageplek a. via de stagemarkt begin oktober in de aula. b. Eigen stage Stageboek 2. maak een afspraak met je stagebegeleider. Denk aan je stage contract MAATSCHAPPELIJKE STAGE Havo-4 van:

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

Leerwerkovereenkomst. De Starter Naam Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer Geslacht Geboortedatum BSN-nummer E-mailadres

Leerwerkovereenkomst. De Starter Naam Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer Geslacht Geboortedatum BSN-nummer E-mailadres Leerwerkovereenkomst De Starter Naam Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer Geslacht Geboortedatum BSN-nummer E-mailadres : : :

Nadere informatie

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development Master Psychologie 8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie De track Training & Development is in principe toegankelijk voor studenten die een bachelor Psychologie hebben

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst 3 2 Bijlage praktijkovereenkomst 5 20 maart 2013 treedt in werking op 1 augustus 2013 2 1. Formulier praktijkovereenkomst Dit

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0108

Modulebeschrijving FINSLC0108 pagina 1 van 5 Modulebeschrijving FINSLC0108 Naam module FINSLC0108 Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC Voorkennis De vereiste voorkennis van deze module zijn de stagevoorbereidingsactiviteiten

Nadere informatie

(indien de leerling minderjarig is)

(indien de leerling minderjarig is) Stageovereenkomst 2013-2014 Ondergetekenden: Geboortedatum Klas: 3b1 / 3b2 / 3k M/V Ouder(s)/Verzorger(s) (indien de leerling minderjarig is) Praktijkbiedende organisatie Vertegenwoordigd door Onderwijsinstelling

Nadere informatie

Stagehandleiding. Bachelor Bedrijfskunde

Stagehandleiding. Bachelor Bedrijfskunde Stagehandleiding Bachelor Bedrijfskunde 2014 2015 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Waarom een onderzoeksstage?...3 3. Het stageproject en de studieplanning...4 4. Eisen aan een stageplaats...4 4.1 De organisatie...4

Nadere informatie

BIJLAGE 2 FONDS CAO REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen. Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder:

BIJLAGE 2 FONDS CAO REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen. Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: BIJLAGE 2 FONDS CAO REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: 1. stichting: de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg

Nadere informatie

Stagehandleiding. Bachelor Economie en Bedrijfseconomie

Stagehandleiding. Bachelor Economie en Bedrijfseconomie Stagehandleiding Bachelor Economie en Bedrijfseconomie 2014 2015 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Waarom een stage?...3 3. Het stageproject en de studieplanning...4 4. Eisen aan een stageplaats...4 4.1 De organisatie...4

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties. Business Analytics, Mathematics, SFM

Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties. Business Analytics, Mathematics, SFM Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties Business Analytics, Mathematics, SFM Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Plaats in de opleiding 2 3 Doelstellingen 3 4 Voordelen voor stageverlenende organisatie

Nadere informatie

Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs. Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs. Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Februari 2015 Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

Kopie ID/paspoort: (is verplicht, wordt naar gevraagd per mail in een later stadium) De Opleiding: Hogeschool. Faculteit /studierichting

Kopie ID/paspoort: (is verplicht, wordt naar gevraagd per mail in een later stadium) De Opleiding: Hogeschool. Faculteit /studierichting Stage-overeenkomst De ondertekenaars: De student/ stagiair: Naam Adres/ postcode /woonplaats Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Burgerlijke staat: (gehuwd/ongehuwd/samenwonend/alleenstaand)

Nadere informatie

LEERWERKOVEREENKOMST Studie & Werk - Associate Degree-opleiding 1,2 2013-2014 (LWO-S&W-AD 1,2)

LEERWERKOVEREENKOMST Studie & Werk - Associate Degree-opleiding 1,2 2013-2014 (LWO-S&W-AD 1,2) LEERWERKOVEREENKOMST Studie & Werk - Associate Degree-opleiding 1,2 2013-2014 (LWO-S&W-AD 1,2) Beste student(e), deze leerwerkovereenkomst is de formele overeenkomst tussen de student, de opleidingsschool

Nadere informatie

Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2015-2016

Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2015-2016 De ondergetekenden: Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2015-2016 1. naam school/bevoegd gezag: Het Kwadrant gevestigd te: Thornstraat 7 6004 JP WEERT 0495-513666 vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INFORMATIEBOEK Klas 10 2014/2015 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer stagebegeleiders en leidinggevenden In 2012 heeft de gemeente Emmen besloten een proactief stagebeleid te gaan voeren. Het actief aanbieden van

Nadere informatie

Stage als Keuzecursus vrije keuze in Bachelor B&O

Stage als Keuzecursus vrije keuze in Bachelor B&O Universiteit Utrecht Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap Stage als Keuzecursus vrije keuze in Bachelor B&O USG3012 Stage als keuzecursus I - 7,5 ECTS USG3013 Stage als keuzecursus II - 7,5 ECTS

Nadere informatie

Beroepspraktijkvormingsovereenkomst

Beroepspraktijkvormingsovereenkomst Versie 2011 Beroepspraktijkvormingsovereenkomst Ondergetekenden: 1. De onderwijsaanbieder: Smink Culinair, gevestigd te Nieuwleusen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door: R. Smink. 2. De deelnemer: Volledige

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs. Ingaande schooljaar 2015/2016

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs. Ingaande schooljaar 2015/2016 Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2015/2016 Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst 3 2 Bijlage praktijkovereenkomst 5 Treedt in werking op 1 augustus 2015 2 1. Formulier praktijkovereenkomst

Nadere informatie

Stagereglement Masteropleiding Theologie Tilburg School of Catholic Theology

Stagereglement Masteropleiding Theologie Tilburg School of Catholic Theology Stagereglement Masteropleiding Theologie Tilburg School of Catholic Theology Artikel 1 De stage 1. De stage is een onderdeel van de Masteropleiding Theologie dat in de stagehandleiding van de respectievelijke

Nadere informatie

naam begeleider Studie en Werk (SWB) telefoonnummer / 2. naam school : naam schoolopleider (SO) / stagecoördinator 3. naam student : dhr/mw...

naam begeleider Studie en Werk (SWB) telefoonnummer /  2. naam school : naam schoolopleider (SO) / stagecoördinator 3. naam student : dhr/mw... LEERWERKOVEREENKOMST KOPOPLEIDING S&W 1 en 2 2015-2016 (LWO-KOP- S&W 1 en 2) Beste student(e), deze leerwerkovereenkomst is de formele overeenkomst tussen de student, de opleidingsschool en Hogeschool

Nadere informatie

VOORBLAD LEERWERKOVEREENKOMST LIO-VT-4 2009-2010 (LWO-LIO-VT 4)

VOORBLAD LEERWERKOVEREENKOMST LIO-VT-4 2009-2010 (LWO-LIO-VT 4) VOORBLAD LEERWERKOVEREENKOMST LIO-VT-4 2009-2010 (LWO-LIO-VT 4) Beste student(e), deze Leerwerkovereenkomst is de formele overeenkomst tussen de student, de opleidingsschool en de Hogeschool Utrecht. Deze

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INOFRMATIEBOEK Klas 11 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs. Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs. Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Oktober 2016 Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik Dit reglement is van toepassing op scripties in: a. de masteropleidingen Nederlands Recht, Fiscaal Recht, Internationaal en Europees

Nadere informatie

Jaar 1 Studiejaar 2015-2016

Jaar 1 Studiejaar 2015-2016 Jaar 1 Studiejaar 2015-2016 Handleiding Zorgstage MHVPOR04P1 Opleiding BMH Auteur: Caroline van Asten 2 Opleiding Bachelor medische Hulpverlening Vierjarige opleiding in het Nederlands Medisch hulpverleners

Nadere informatie

Opleidingsinstituut b. Naam:Lentiz VMBO Maasland Adres: Commandeurskade 22 / Postbus 11

Opleidingsinstituut b. Naam:Lentiz VMBO Maasland Adres: Commandeurskade 22 / Postbus 11 Ondergetekende, Stagebieder, (bedrijf) Exemplaar voor de school! STAGE-OVEREENKOMST a. Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnr.:... E mail:... Branche:. ten deze vertegenwoordigd door

Nadere informatie

VOORBEELD VAN EEN LEER- WERKOVEREENKOMST MBO

VOORBEELD VAN EEN LEER- WERKOVEREENKOMST MBO VOORBEELD VAN EEN LEER- WERKOVEREENKOMST MBO In aanmerking nemende: 1. De gunstige beoordeling van het leerbedrijf door Savantis (als bedoeld in artikel 7.2.10 van de WEB). 2. dat onderwijs in de praktijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Stageverslag klas 9 Parcival College 2013 Inhoudsopgave Stages Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Tijdens je stage Doel van de stage Stageprogramma Voorbereiding en afsluiting Waar moet je op letten

Nadere informatie

XPP: Expo personal project. Bij de XPP stage gaat het om persoonlijke ontwikkeling op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid

XPP: Expo personal project. Bij de XPP stage gaat het om persoonlijke ontwikkeling op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid XPP: Expo personal project Doel Bij de XPP stage gaat het om persoonlijke ontwikkeling op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid Route Eigen verantwoordelijkheden Duidelijk resultaat voor leerling

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

FACULTEIT DER FILOSOFIE - RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

FACULTEIT DER FILOSOFIE - RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN FACULTEIT DER FILOSOFIE - RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN De Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen, verder te noemen 'de Faculteit', en -------------------------------------------------------------

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT 1 VPRA-modelcontract/Geen werkgeversgezag OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. vof, gevestigd te Dronten, 8251 NS aan de Golfresidentie, KvK-nummer:., rechtsgeldig vertegenwoordigd door dr. K.B. van

Nadere informatie

Bijlage 2: Oorspronkelijke vragenlijst kwaliteit stage

Bijlage 2: Oorspronkelijke vragenlijst kwaliteit stage Bijlage 2: Oorspronkelijke vragenlijst kwaliteit stage Deze vragenlijst is de integrale vragenlijst zoals ze letterlijk werd overgenomen uit het werk Leren en beoordelen op de werkplek van Piet Hendriks

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

BSc stage Gezondheid en Leven

BSc stage Gezondheid en Leven BSc stage Gezondheid en Leven 2014-2015 Doel van de stage Naast het verkrijgen van vakinhoudelijke kennis en het aanleren van praktische vaardigheden heeft de bachelorstage als doel om de tijdens de studie

Nadere informatie

VOORBLAD LEERWERKOVEREENKOMST LIDO-DT 1,2,3,4 2009-2010 (LWO-LIDO-DT 1,2,3,4)

VOORBLAD LEERWERKOVEREENKOMST LIDO-DT 1,2,3,4 2009-2010 (LWO-LIDO-DT 1,2,3,4) VOORBLAD LEERWERKOVEREENKOMST LIDO-DT 1,2,3,4 2009-2010 (LWO-LIDO-DT 1,2,3,4) Beste student(e), deze Leerwerkovereenkomst is de formele overeenkomst tussen de student, de opleidingsschool en de Hogeschool

Nadere informatie

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen.

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016 Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. Voor iedere stage is een nieuw stagecontract vereist! Naam

Nadere informatie

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies Faculteit der Geesteswetenschappen Europese Studies Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies 2015-2016 Vastgesteld en goedgekeurd door de Examencommissie van het College of Humanities,

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie