Inleiding. Stagecoördinator. Definities

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. Stagecoördinator. Definities"

Transcriptie

1

2 Inleiding De stage is een vast onderdeel van de masteropleidingen Psychologie en Pedagogische wetenschappen en vormt vaak de eerste stap naar de praktijk of naar een wetenschappelijke carrière. De stage geeft de student de mogelijkheid te participeren in de dagelijkse praktijk en ervaring op te doen onder professionele begeleiding. Daarmee kan de student zicht geven en krijgen op zijn eigen aspiraties en affiniteiten. Deze stagehandleiding is bedoeld voor studenten die aan de stage beginnen (stagiairs), voor begeleiders binnen de faculteit (stagedocenten) en voor de stagepraktijk (stagebegeleiders). In deze handleiding wordt ingegaan op de eisen die aan de stage worden gesteld, de wijze waarop een student een stageplaats kan vinden, wat verwacht mag worden van de begeleiding en hoe de beoordeling plaatsvindt. Er wordt verwezen naar enkele formulieren en richtlijnen die tijdens de stage gebruikt dienen te worden. Stagecoördinator Sociale Psychologie: Arbeids- en Organisatiepsychologie: Tila Pronk Janneke Oostrom Definities Begrip Stagiair Stagecoördinator Stagedocent Stagegever Stagebegeleider Toelichting De student die stage loopt De coördinator van de VU; iedere afstudeerrichting binnen FPP kent een eigen stagecoördinator De begeleider van de stagiair vanuit de VU. Dit kan dezelfde persoon zijn als de stagecoördinator De instelling of organisatie waar de stage plaatsvindt De begeleider van de stagiair op de stageplaats 1

3 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie Entreevoorwaarden Duur Planning 2. Leerdoelen 3. Het vinden van een stageplaats Voorlichting + aanmelding Verschillende soorten stages Op zoek naar een stage Stagecontract Stageplan Stage in het buitenland 4. Eisen die worden gesteld aan de stage De stageplaats De stagebegeleider 5. Begeleiding Stagecoördinator Rolverdeling stagedocent (VU) en stagebegeleider (praktijk) Supervisie 6. Beoordeling Stageverslag Eindbeoordeling Herkansingsbeleid Basisaantekening Psychodiagnostiek (NIP) Bijlagen 1. Model stagecontract 2. Richtlijnen stageplan 3. Richtlijnen stageverslag 4. Beoordelingsformulier voor stages 5. Vaststellen eindcijfer 6. Basisaantekening Psychodiagnostiek (NIP) 2

4 1. Algemene informatie Entreevoorwaarden Om te mogen starten met de stage dient aan bepaalde entreevoorwaarden te zijn voldaan. Deze entreevoorwaarden zijn te vinden in de Onderwijs- en examenregeling van de opleiding (http://www.psy.vu.nl/nl/studenten/regelingen/onderwijs-en-examenregelingen-regelingen-enrichtlijnen/index.asp). Vanaf het studiejaar kan pas met de stage worden gestart als de student staat ingeschreven in de masteropleiding en de gehele bacheloropleiding dus heeft afgerond. Duur De duur van de stage hangt af van het aantal dagen per week dat stage wordt gelopen. In het stagecontract (zie bijlage 1) worden hierover afspraken gemaakt. De minimale duur van de stage bedraagt 392 uur (14 EC), wat neerkomt op 10 weken voor een fulltime stage. Hierbij zijn de begeleidingsgesprekken en het schrijven van het stageplan en stageverslag inbegrepen. Het is echter mogelijk om langer stage te lopen. Planning De stageperiode vindt plaats in het 2 e semester van de master (perioden 4 t/m 6) en valt samen met het schrijven van de masterthese. Het is van groot belang dat de student ruim voor aanvang van deze periode begint met nadenken over de invulling van deze periode. Zo is het belangrijk dat de student alvast een idee heeft van het onderwerp waar hij/zij zich tijdens deze periode op zou willen richten. De student is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte stage. Het is daarom aan te bevelen om tijdig te beginnen met de oriëntatie op potentiële stageplaatsen. De ervaring leert dat de periode van stage en masterthese vaak tot uitloop leidt door een slechte tijdsplanning. Om dit te voorkomen is een goede planning dan ook een vereiste! Er zijn twee voorlichtingsmomenten gepland om studenten zoveel mogelijk voor te bereiden en te adviseren in het vinden van een stageplek. Deze voorlichtingsmomenten zijn gepland aan het eind van het studiejaar (voor de studenten die hun Bachelor afronden) en in het vroege najaar (voor de nieuwe Masterstudenten). 3

5 2. Leerdoelen Het doel van de stage is om reeds verworven theoretische kennis toe te passen in de praktijk, en nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. De algemene leerdoelen van de stage kunnen worden gerelateerd aan de eindtermen van de opleiding (zie Onderwijs- en examenregeling) en kennen dezelfde ordening. Kennis en inzicht De student heeft aantoonbare kennis van en inzicht in de wijze waarop in de opleiding behandelde theorie in de praktijk van de stage-instelling kan worden aangewend. Toepassen kennis en inzicht De student is in staat om kennis, inzicht en probleemoplossende vermogens toe te passen binnen de stage-instelling. Ook is de student in staat om kennis te integreren en met complexe materie om te gaan, en hierin eigen initiatieven te nemen. Oordeelsvorming De student is in staat binnen de stage oordelen te formuleren op grond van onvolledige of beperkte informatie en daarbij rekening te houden met sociaal-maatschappelijke en ethische verantwoordelijkheden. Communicatie De student is in staat om conclusies (alsmede de kennis, motieven en overwegingen die hieraan ten grondslag liggen) duidelijk en ondubbelzinnig over te brengen in het stageverslag en op de verschillende betrokkenen binnen de stage. Leervaardigheden De student is in staat om, mede op basis van ontvangen feedback, zijn/haar leerproces binnen de stage te sturen. Dit geldt zowel voor zijn/haar manier van werken en functioneren in een team, als op zijn/haar inhoudelijke bijdrage binnen de stage. 4

6 3. Het vinden van een stageplaats Voorlichting + aanmelding Na de voorlichtingsbijeenkomst over de stage en de masterthese, die plaatsvindt in het vroege najaar, dient elke student een top drie van stagedocenten te mailen naar de stagecoördinator. De student krijgt zo snel mogelijk bericht over de stagedocent aan wie hij of zij is toegewezen (via en via Blackboard). De stagedocent begeleidt en beoordeelt zowel de stage als de masterthese. Als de stagedocent geen Nederlands spreekt, dienen alle formulieren en verslagen in het Engels ingeleverd te worden. Het is van belang dat de student zelf zo snel mogelijk contact opneemt met de stagedocent en een eerste afspraak maakt. Dit gesprek vindt plaats voordat de student start met de stage en/of masterthese. Op basis van het eerste gesprek kan de planning worden gemaakt. Verschillende soorten stages De student kan de stage en masterthese periode op twee manieren invullen: 1) door de stage en de masterthese te combineren of 2) door de stage los van het mastertheseonderzoek te doen. 1) Als de student ervoor kiest de stage en masterthese te combineren, is het van belang dat er goede afspraken met de stage-instelling gemaakt worden over de dataverzameling. De student dient er rekening mee te houden dat het combineren van stage en masterthese meer tijd vereist, aangezien er twee taken zijn: 1) de opdracht(en) voor de stage en 2) het uitvoeren van het mastertheseonderzoek en het afronden van de masterthese. Deze taken kunnen sequentieel plaatsvinden of parallel. In de regel verblijft de student 6 maanden op de stage-instelling, waarbinnen dus ook de masterthese afgerond wordt. Voor studenten die interesse hebben in een wetenschappelijk carrière is het mogelijk om intern (op de afdeling Sociale en Organisatiepsychologie) de stage en masterthese te combineren. De student loopt dan in eerste instantie mee met onderzoek van een of meer stafleden (als stage) en doet daarna zelf onderzoek dat bij voorkeur past binnen het onderzoeksgebied van de stagedocent. Dit eigen onderzoek mondt uit in de masterthese. 2) Wanneer voor de tweede route (stage los van het mastertheseonderzoek) wordt gekozen, staan de stage en de masterthese geheel los van elkaar. De student mag zelf bepalen of de stage en masterthese sequentieel of parallel uitgevoerd worden, de volgorde is hierbij niet van belang. Het mastertheseonderzoek kan plaatsvinden op de universiteit of bij een andere organisatie dan waar de stage heeft plaatsgevonden. Op zoek naar een stage Het is niet altijd even eenvoudig om een geschikte stageplaats te vinden. Het is daarom aan te bevelen om tijdig te beginnen met de oriëntatie op potentiële stageplaatsen. De student is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte stage. De VU draagt zorg voor de juiste voorlichting en bemiddelt waar mogelijk tussen studenten en stagegevers. Indien een student studievertraging dreigt op te lopen als gevolg van het niet tijdig vinden van een stageplaats, kan contact opgenomen worden met de studieadviseur. NB: de student dient te zoeken naar stages op WO niveau (en niet op HBO niveau). De eisen die aan de stageplaats en begeleider worden gesteld zijn te vinden in hoofdstuk 4. Een stageplaats dient altijd goedgekeurd te worden door de stagedocent en de stagecoördinator (zie ook de bijlage Model stagecontract ). 5

7 De student kan bij het zoeken naar een stageplaats gebruik maken van de Blackboardpagina voor de stage en masterthese. Hierop worden stageverzoeken van verschillende organisaties weergegeven. Daarnaast kunnen studenten terecht op landelijke stagewebsites (bijv. Solliciteren De sollicitatie voor een stageplaats dient net zo serieus genomen te worden als een sollicitatie voor een baan. De student schrijft een verzorgde brief, voorzien van een duidelijke motivatie en overzichtelijk CV en bereidt zich goed voor op het gesprek. Dit houdt onder andere in dat de student zich inleest in de organisatie, vragen bedenkt, en met eigen inbreng komt. Ook is het mogelijk een medewerker van de organisatie van te voren bellen met het verzoek om meer informatie. Tijdens het sollicitatiegesprek dient de student er representatief uit te zien. Stagecontract Zodra een stageplaats is gevonden, kan het stagecontract worden ingevuld en ondertekend (zie bijlage 1). In het stagecontract staan afspraken tussen de stagegever, de VU en de stagiair met betrekking tot inhoud, organisatie en tijdsduur van de stage. Dit contract dient getekend te worden door alle partijen (stagiair, stagebegeleider, stagedocent en stagecoördinator). Nadat alle handtekeningen gezet zijn zorgt de stagiair ervoor dat alle partijen een getekend exemplaar ontvangen. Ook dient het stagecontract ingeleverd te worden bij het secretariaat van de afdeling Sociale en Organisatiepsychologie. NB: pas als alle partijen getekend hebben, kan worden begonnen met de stage! Stageplan Het doel van het stageplan (zie bijlage 2) is het concretiseren van de algemene (professionele) stagedoelen en de persoonlijke leerdoelen van de student, gerelateerd aan de stageplek. De stagiair beschrijft hierin tevens op welke wijze de stagewerkzaamheden aansluiten bij theorieën die in de opleiding aan de orde zijn geweest. Het stageplan wordt in de eerste weken van de stage geschreven, in overleg met de stagebegeleider en de stagedocent. Het stageplan is een werkdocument: het kan richting geven aan de stage, maar naar aanleiding van praktijkervaringen kan hier flexibel mee om worden gegaan. In het stageverslag wordt teruggekeken naar de geformuleerde leerdoelen in het stageplan. Stage in het buitenland De inhoudelijke eisen voor een buitenlandse stage zijn gelijk aan die voor stages in Nederland. Een stagegever moet aan de eisen voor de stage kunnen voldoen. Verder is het een groot voordeel als de stagiair de taal van het gastland beheerst, zodat de doelstellingen van de stage bereikt kunnen worden. Ten slotte moet ook een goede begeleiding door een lokale stagebegeleider gegarandeerd zijn en de planning van een buitenlandse stage moet steeds in nauw overleg met en met goedkeuring van de stagedocent gebeuren. Meer informatie en tips over het vinden van een goede stageplaats in het buitenland en voorwaarden om in aanmerking te komen voor een beurs, zijn te vinden op de facultaire website. Voor informatie over procedures met betrekking tot stages in het buitenland kan, na grondig eigen onderzoek, contact opgenomen worden met de medeweker internationalisering van de faculteit, Job Mulder 6

8 De stagiair moet er zelf voor zorgen dat alle verslagen geschreven worden en de evaluaties op tijd plaatsvinden. Voor een buitenlandse stage kunnen bij de universiteit twee beurzen aangevraagd worden: de FPP reiskostenbeurs en de VU Fondsendeskbeurs. De aanvraag kan bij Job Mulder ingeleverd worden. Uiteraard is het van belang dat de originele facturen van de reiskosten bewaard worden als de beurs inderdaad toegekend wordt (deze moeten ingeleverd worden bij de financiële administratie van FPP in kamer 2F-69). Alleen dan worden de reiskosten vergoed. Voor meer informatie over de VU Fondsendeskbeurs zie, NB: Bij het aanvragen van de beurs wordt strikt omgegaan met de deadline van 6 weken voor aanvang van de stage. Verder zijn er particuliere (externe) fondsen waarvoor een aanvraag ingediend kan worden. Zie hiervoor het volgende webadres: De meeste gebruikte fondsen vanuit onze faculteit zijn: 1) Schuurman Schimmel - Van Outeren, 2) Stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude, en 3) Dr. Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds. Alle drie de fondsen hebben een strikte deadline van 3 maanden voor vertrek naar het buitenland. Sommige particuliere beurzenfondsen vragen een brief van een studentendecaan. In het geval van FPP is dat mw. Marjorie Wielkens Zij kan uiterlijk 3 weken voor de sluitingsdatum van het fonds benaderd worden voor het verstrekken van de betreffende brief. De e- mail moet de volgende bijlagen bevatten: 1. aanvraagformulier van het betreffende fonds 2. begroting 3. CV 4. cijferlijst (aan te vragen bij het studiesecretariaat FPP) 5. aanbevelingsbrief 6. studieplanning (tenzij het om het laatste studieonderdeel gaat) 7

9 4. Eisen die worden gesteld aan de stage Het belangrijkste doel van de stage is het opdoen van de nodige praktijkervaring. Het is daarom ook belangrijk dat de stage aan een aantal eisen voldoet. De stageplaats Allereerst dienen de taken van voldoende niveau te zijn. De taken dienen aan te sluiten bij de opleiding en de leerdoelen zoals vermeld in hoofdstuk 2. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de student voornamelijk administratieve taken toebedeeld krijgt. De student zorgt er daarnaast voor dat er duidelijke afspraken gemaakt worden over de duur van de stage, de aanwezigheid op de stage-instelling, en het aantal werkdagen per week. De minimale duur van de stage bedraagt 392 uur. Indien de stage en masterthese gecombineerd worden duurt de stage vaak langer. Het is dan van belang om goede afspraken te maken over de tijd die aan het praktijkgedeelte van de stage wordt besteed en de tijd die aan de masterthese wordt besteed. De student dient tijdens de stage te beschikken over een goed ingerichte werkplek. Indien de werkzaamheden dit vereisen moet de student bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van een PC (waarop o.a. tekst- en dataverwerkingsprogramma s geïnstalleerd kunnen worden). Indien data worden verzameld bij de stagegever, dient de stagegever hier uiteraard toestemming voor te geven. De data moeten uiteraard van dusdanige kwaliteit zijn dat hierop de masterthese gebaseerd kan worden. De stagedocent houdt oog op de kwaliteit van de te gebruiken meetinstrumenten. De student en de stagebegeleider blijven te allen tijde verantwoordelijk voor het proces van dataverzameling. De binnen de organisatie verzamelde data zijn in principe eigendom van de VU. Zowel de ruwe data (bijvoorbeeld de ingevulde vragenlijsten) en SPSS bestanden dienen na verzameling ingeleverd te worden bij de stagedocent. De organisatie wordt op de hoogte gehouden van de resultaten en ontvangt indien gewenst een rapportage. De organisatie heeft het recht op anonimiteit in rapportages en/of publicaties. Afspraken met betrekking tot de dataverzameling kunnen ook worden besproken en vastgelegd tijdens een bezoek van de stagedocent aan de gastinstelling. De stagebegeleider De stagebegeleider heeft een universitaire opleiding afgerond en bij voorkeur kennis van (of een grote mate van affiniteit met) de Sociale psychologie en/of Arbeids- en Organisatiepsychologie. Met een dergelijke achtergrond kan de stagebegeleider de student zowel ondersteunen bij het opdoen van praktijkervaring als bij de dataverzameling. Het is belangrijk dat de student en de stagebegeleider met elkaar bespreken op welke gebieden er begeleiding zal plaatsvinden en hoe frequent begeleidingsgesprekken zullen plaatsvinden. Er dient minimaal een keer per week een gesprek plaats te vinden. 8

10 5. Begeleiding Rol stagecoördinator De stagecoördinator heeft de volgende taken: informeren van studenten over stagemogelijkheden; adviseren van studenten bij het zoeken naar een stageplaats; vaststellen of de stage aan de eisen voldoet, wat betreft niveau, omvang, en begeleiding; bemiddelen bij geschillen tussen stagiair en de stagebegeleider of stagedocent. Rolverdeling stagedocent (VU) en stagebegeleider (praktijk) De rolverdeling tussen de stagedocent en stagebegeleider komt er grofweg op neer dat de stagebegeleider zorg draagt voor aspecten die betrekking hebben op de praktijkervaring, terwijl de stagedocent zorg draagt voor het proces. De stagedocent is verantwoordelijk voor het cijfer voor de stage (na raadplegen van de stagebegeleider). Ook ziet de stagedocent er op toe dat de afspraken die de stagiair met de stagegever heeft gemaakt en die zijn vastgelegd in het stagecontract worden nageleefd. De stagebegeleider zorgt ervoor dat de stagiair de kans krijgt nuttige praktijkervaring op te doen en de beschikking heeft over de noodzakelijke faciliteiten op de stageplaats. De stagebegeleider heeft een belangrijke adviserende rol met betrekking tot de beoordeling van de stage. De stagebegeleider adviseert de stagedocent bij het invullen van het beoordelingsformulier (zie bijlage 5). Tijdens de stage wordt de stagiair zowel begeleid vanuit de VU als op de stageplaats. Het is de bedoeling dat er minimaal een keer per week een gesprek plaatsvindt met de stagebegeleider, en daarnaast afhankelijk van wat de taak aan begeleiding vraagt. De stagiair heeft daarnaast recht op 20 uur begeleidings- en beoordelingstijd van de stagedocent. Binnen deze 20 uur valt zowel de begeleiding en beoordeling van de stage als van de masterthese. 9

11 6. Beoordeling De wijze waarop de stage wordt beoordeeld en de stagedocent tot een eindcijfer komt, is beschreven in bijlage 5. Aan het eind van de stage schrijft de stagiair een stageverslag (zie bijlage 3). Dit verslag dient uiterlijk de laatste dag van de stage voorgelegd te worden aan de stagebegeleider en met zijn/haar goedkeuring aan de stagedocent. Daarnaast wordt het beoordelingsformulier (bijlage 4) door de stagebegeleider ingevuld en aan de stagedocent voorgelegd. De stagedocent vult het beoordelingsformulier aan met een beoordeling van het stageverslag. Zodra het stageverslag is ingediend en het beoordelingsformulier is ingevuld, vindt een eindgesprek tussen de stagiair, de stagebegeleider en de stagedocent plaats (persoonlijk, telefonisch of via Skype). Het is ook mogelijk dat de stagedocent eerst contact heeft met de stagebegeleider en vervolgens een eindgesprek met de stagiair heeft. Tijdens het eindgesprek wordt de ontwikkeling van de stagiair, het stageverslag en het ingevulde beoordelingsformulier besproken. Na afloop van het gesprek komt de stagedocent op basis van het ingevulde beoordelingsformulier en het eindgesprek tot een eindcijfer. Voordat dit cijfer wordt gecommuniceerd aan de student, wordt het voor instemming voorgelegd aan de stagebegeleider. Indien geen consensus kan worden bereikt tussen de stagebegeleider en stagedocent, is artikel 17 van het stagecontract (bijlage 1) van toepassing. Het vastgestelde cijfer wordt door de stagedocent aan de stagiair gecommuniceerd. De stagedocent draagt zorg voor het invullen en inleveren van het cijferbriefje bij het secretariaat. Stageverslag De stageperiode wordt afgesloten met het schrijven van een stageverslag. De richtlijnen voor het stageverslag zijn te vinden in bijlage 3. Met behulp van het verslag legt de stagiair verantwoording af aan zowel de stagebegeleider als aan de stagedocent. Een belangrijk onderdeel van het stageverslag is een koppeling van de stagewerkzaamheden aan de geformuleerde leerdoelen in het stageplan en aan de literatuur die tijdens de studie behandeld is. Naast het feit dat de stagiair praktische ervaring opdoet tijdens de stage, is het dus ook van belang om een theoretische onderbouwing te geven van de werkzaamheden die tijdens de stage zijn uitgevoerd. Eindbeoordeling Om tot een eindbeoordeling te kunnen komen, dient het beoordelingsformulier voor stages (zie bijlage 4) te worden ingevuld door de stagebegeleider en aangevuld te worden door de stagedocent. De stagedocent komt op basis van het beoordelingsformulier en het gesprek hierover in het eindgesprek tot een eindcijfer. In het eindgesprek kan de stagiair een reactie geven op de beoordeling. Het cijferbriefje wordt pas na het eindgesprek ingevuld. De stagedocent zorgt er voor dat het cijferbriefje, het beoordelingsformulier en het stageverslag worden ingeleverd bij het secretariaat van de afdeling Sociale en Organisatiepsychologie. Hierna wordt het cijfer geregistreerd op VU-net. Herkansingsbeleid Indien de stagebegeleider van mening is dat de student onvoldoende presteert, dient de stagebegeleider dit zo snel mogelijk aan te geven aan de stagedocent en de student te informeren over een mogelijk onvoldoende eindresultaat. Indien aan het einde van de stage de stagebegeleider van mening is dat de student nog steeds onvoldoende presteert en de stagedocent dit oordeel deelt, 10

12 wordt een onvoldoende geregistreerd voor de stage. De student heeft het recht beroep aan te tekenen bij de examencommissie tegen de wijze waarop de beoordeling tot stand is gekomen. Indien de student gebruik maakt van een herkansing, dient dit bij een andere stagegever te geschieden. Basisaantekening psychodiagnostiek (NIP) Psychodiagnostiek is één van de kerntaken van veel psychologen die in de praktijk werkzaam zijn. Om de kwaliteit van de beroepsuitoefening op dit gebied te bevorderen, zijn, op initiatief van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), maatregelen getroffen om studenten Arbeids- & Organisatiepsychologie in de gelegenheid te stellen een basisaantekening psychodiagnostiek (BAPD) te laten behalen. De stage, ofwel diagnostische praktijkervaring, is een van de verplichte studieonderdelen die deel uitmaken van de eisen voor BAPD van het NIP. Gedetailleerde informatie hierover is te vinden in bijlage 6. 11

13 Bijlage 1: Model stagecontract Stagecontract Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit te Amsterdam, te dezen vertegenwoordigd door de stagecoördinator van de betreffende afdeling binnen de Faculteit der Psychologie en Pedagogiek, hierna te noemen de universiteit en Naam bedrijf/instelling: Adres: Postcode en plaats: Telefoonnummer: adres: Hierbij vertegenwoordigd door: hierna te noemen stagegever en Naam: Studentnummer: Opleiding (en afstudeerrichting): Adres: Postcode en plaats: Telefoonnummer: adres: hierna te noemen de stagiair, komen het volgende overeen: 12

14 ARTIKEL 1 Aanwijzing stagedocent en stagebegeleider Universiteit benoemt als stagedocent(en): Naam: Adres: Postcode en plaats: Telefoonnummer: adres: Stagegever benoemt als stagebegeleider: Naam: Functie/ discipline: Adres: Postcode en plaats: Telefoonnummer: adres: ARTIKEL 2 Doel van de stage Doel van het stageprogramma is de stagiair ervaring te laten opdoen met de praktische toepassing van reeds verworven theoretische kennis, alsmede het verwerven van nieuwe kennis en vaardigheden. De aan de stagiair opgedragen taken en verantwoordelijkheden komen overeen met het competentieniveau van de stagiair. ARTIKEL 3 Inhoud van de stage Beschrijving van de overeengekomen werkzaamheden: 13

15 ARTIKEL 4 Stage supervisie De stagebegeleider van de instelling superviseert de stagiair tijdens de stage, en draagt er zorg voor dat de stagiair ervaring opdoet door middel van het verrichten van werkzaamheden zoals hierboven overeengekomen. Aantal supervisie gesprekken per week bij de instelling:. Duur:.. ARTIKEL 5 Status van de stagiair 1. De stage is gericht op het uitbreiden van eigen kennis en ervaring in het kader van de opleiding; de stageovereenkomst is daarom geen arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW. 2. Gedurende de stage blijft de stagiair als student van de universiteit ingeschreven staan. 3. Gedurende de stage biedt de stagegever de stagiair geen arbeidsovereenkomst aan. 4. Aan de stagiair kunnen geen beperkingen worden opgelegd m.b.t. het verrichten van soortgelijke werkzaamheden, als tijdens de stage, bij andere bedrijven en instellingen na afloop van de stage. ARTIKEL 6 Duur van de stage De stageperiode loopt van: (dag/maand/jaar) tot: (dag/maand/jaar) Aantal werkdagen/ werkuren per week: Aantal uren per dag: Aantal studiepunten: ARTIKEL 7 Werktijden De dagelijkse leertijd van de stagiair valt samen met de arbeidstijden die gelden voor het personeel van de stagegever; de stagiair zal aanwezig zijn Van: uur tot uur. ARTIKEL 8 Vergoedingen De stagiair ontvangt een / geen 1 stagevergoeding. Deze bedraagt (bruto / netto) per dag / week / maand*; de stagiair heeft wel / geen* aanspraak op een vakantie-uitkering. Op de stagevergoeding worden de gebruikelijke premies voor de sociale verzekering ingehouden, uitgezonderd de premie WW, voor zover de vergoeding uitgaat boven een onkostenvergoeding. Ter zake van een eventuele tegemoetkoming in de reis- en verblijfkosten zijn de daartoe strekkende regelingen van de stagegever wel / niet* van toepassing. De stagiair ontvangt een / geen* reiskostenvergoeding. Deze bedraagt (bruto / netto*) per dag / week / maand*; De universiteit is niet aansprakelijk voor de door de stagiair i.v.m. de stage gemaakte kosten, ook niet in het geval dat de stage in het buitenland plaatsvindt. 1 Afhankelijk van afspraken tussen partijen. 14

16 ARTIKEL 9 Verzekering / aansprakelijkheid / bescherming De stagegever is, conform art. 7:658 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek, aansprakelijk voor letsel of schade, welke de stagiair zelf mocht lijden tijdens de uitoefening van stageactiviteiten. De wettelijke aansprakelijkheid van de stagiair jegens de stagegever is meeverzekerd onder de aansprakelijkheidsverzekering van de universiteit. Stagiairs zijn niet meeverzekerd in Canada en de Verenigde Staten van Amerika. De stagegever zal de stagiair beschermen tegen elke vorm van intimidatie of discriminatie tijdens het verrichten van de werkzaamheden. ARTIKEL 10 Verlof De stagiair heeft recht op dagen verlof per maand. Daarnaast heeft de stagiair het recht om deel te nemen aan onderwijsactiviteiten die verband houden met de stage (bijv. terugkomdagen ). De regeling voor buitengewoon verlof ( bijv. buitengewone familieomstandigheden) en de wet arbeid en zorg gelden zoals die voor werknemers van de stagebiedende organisatie gelden. Verzoeken om extra verlof kunnen slechts worden toegestaan door de stagebegeleider in overleg met de stagedocent. Indien op grond van het vorige lid verlof wordt opgenomen wordt de stageperiode ex artikel 6 met het aantal dagen overeenkomstig het verlof verlengd. ARTIKEL 11 Ziekte Bij ziekte stelt de stagiair de stagebegeleider op de hoogte, dan wel de administratie van de stagegever en meldt de afwezigheid tevens bij de stagedocent. ARTIKEL 12 Nakoming algemene voorschriften en aanwijzingen van de stagegever De stagiair zal de in het belang van orde, veiligheid en gezondheid gegeven gedragsregels, voorschriften en aanwijzingen, zoals deze voor het personeel van stagegever van toepassing zijn, in acht nemen. ARTIKEL 13 Aanwijzingen van de stagebegeleider De stagiair volgt op de stageplaats de aanwijzingen van de stagebegeleider op. ARTIKEL14 Geheimhouding De stagiair is verplicht geheim te houden datgene wat hem/haar in de stage onder geheimhouding wordt toevertrouwd, en ook de informatie die hem/haar ter beschikking komt en waarvan hij/zij het vertrouwelijk karakter behoort te begrijpen. Schriftelijke stageverslagen worden vóór indiening bij de stagedocent ter goedkeuring aangeboden aan de stagebegeleider. ARTIKEL 15 Intellectuele eigendomsrechten In geval van een onderzoeksstage gelden de volgende bepalingen: 1. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, berust het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van de stage bij de stagiair, met inachtneming van het in lid 2 bepaalde. 15

17 2. Indien de werkzaamheden van de stagiair leiden tot een uitvinding, waarvoor octrooi wordt aangevraagd, komt de aanspraak op octrooi toe aan de stagegever, tenzij de uitvinding geen verband houdt met het onderwerp van de werkzaamheden dan wel indien partijen anders overeengekomen zijn. Indien de stagiair een voor octrooi vatbare uitvinding heeft gedaan, zal hij als uitvinder in de octrooiaanvraag en het octrooi worden vermeld en heeft hij/zij recht op een financiële compensatie door de stagegever. 3. De universiteit is gerechtigd de resultaten van de stage voor interne onderzoeksdoeleinden en/of onderwijsdoeleinden aan te wenden. 4. De stagiair(e) heeft het recht zijn/haar onderzoeksbevindingen te publiceren, na overleg met de stagebegeleider en stagedocent en met inachtneming van het in dit artikel en in artikel 14 bepaalde. Eigendom van de onderzoeksgegevens indien afwijkend van de regel (volgens de regel zijn de gegevens eigendom van de stagiair):.. Recht op publiceren over de onderzoeksgegevens (volgens de regel is het recht op publiceren van de gegevens voorbehouden aan de stagiair):.. ARTIKEL 16 Geschillen 1. Bij problemen tijdens de stage richt de stagiair zich allereerst tot de stagebegeleider. 2. Geschillen tussen de stagiair en de stagebegeleider worden voorgelegd aan de stagedocent. 3. Indien de stagebegeleider, de stagedocent en de stagiair niet tot een oplossing kunnen komen, wordt het geschil gelijktijdig voorgelegd aan de facultaire stagecoördinator en de directie van de stagegever (dan wel aan een door laatstgenoemde aan te wijzen functionaris). 4. Indien er sprake is van een geschil tussen stagiair en stagecoördinator en het geschil geen betrekking heeft op de beoordeling, wijst het verantwoordelijk afdelingshoofd een onafhankelijke bemiddelaar aan. 5. Indien bemiddelingdoor een onafhankelijke bemiddelaar, zoals bedoeld in lid 4, niet slaagt, dient het geschil voorgelegd te worden aan het faculteitsbestuur. ARTIKEL 17 Geschillen met betrekking tot de beoordeling 1. Indien stagedocent en stagebegeleider niet tot consensus kunnen komen ten aanzien van de beoordeling van de stage, geldt het cijfer van de stagedocent, mits dit niet meer dan 1 punt afwijkt van het cijfer dat naar het oordeel van de stagebegeleider zou moeten worden gegeven. 2. Indien het cijfer van de stagedocent meer dan 1 punt afwijkt van het cijfer dat naar het oordeel van de stagebegeleider zou moeten worden gegeven, wijst het verantwoordelijk afdelingshoofd een onafhankelijke tweede beoordelaar aan. Deze komt op grond van all stukken (beoordelingsformulier, stageverslag, eventuele tussentijdse evaluatie en eventuele overige producten) en gesprekken met beide partijen tot een definitief eindcijfer. 3. De stagiair kan beroep aantekenen tegen de wijze waarop de beoordeling tot stand is gekomen. Zie hiervoor het Studentenstatuut van de Vrije Universiteit. ARTIKEL 18 Einde en beëindiging van een stage 1. Een stage eindigt: a. Aan het einde van de in artikel 6 overeengekomen periode b. Zodra de stagiair niet meer als student ingeschreven staat bij de Vrije Universiteit c. Bij onderling goedvinden van alle partijen 16

18 d. Bij overlijden van de stagiair e. Bij faillissement, surseance of ontbinding van stagegever 2. De stagegever is gerechtigd, gehoord de stagebegeleider en de betrokken student, deze overeenkomst terstond te beëindigen: a. Indien de stagiair zijn geheimhoudingsplicht ex artikel 14 jegens de stagegever niet nakomt b. Wanneer de stagebegeleider vaststelt dat de student de regelingen van de stagegever of de stagebegeleider niet opvolgt. c. Indien de stagiair zich anderszins zodanig gedraagt dat van de stagegever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij zijn medewerking aan de stage blijft verlenen Van een beslissing als gemeld onder a t/m c geeft de stagegever door tussenkomst van de stagebegeleider onverwijld kennis aan de stagedocent. 3. De universiteit is gerechtigd, gehoord de stagedocent en de betrokken student, deze overeenkomst terstond te beëindigen en de stagiair terug te trekken, indien naar het oordeel van de universiteit de stage niet verloopt overeenkomstig de onderwijsdoeleinden dan wel van de student redelijkerwijs niet gevraagd kan worden zijn stage bij de stagegever voort te zetten. Van een dergelijke beslissing stelt de universiteit door tussenkomst van de stagedocent onverwijld de stagebegeleider in kennis. ARTIKEL 19 Slotbepaling In geval deze stageovereenkomst conflicteert met een andere door de stagiair te ondertekenen overeenkomst met de stagegever, gaat deze overeenkomst voor. Aldus overeengekomen en opgemaakt te op en ondertekend door de universiteit, stagegever en stagiair. Handtekeningen: Stagegever Stagiair Stagedocent Stagecoördinator 17

19 Bijlage 2: Richtlijnen stageplan Richtlijnen stageplan Aan het begin van je stage schrijf je een stageplan. Dit stageplan lever je in bij de stagedocent, binnen de afgesproken periode. Het plan moet goedgekeurd zijn door de stagebegeleider van de instelling. Vorm: praktische richtlijnen Formaat: maximaal 10 pagina s in A4-formaat (excl. bijlagen) met pagina-aanduiding en regelafstand 1.5 Voorblad voorzien van : Titel Naam Studentnummer Naam stagegever (instelling) Naam stagebegeleider (instelling) Naam stagedocent (VU) Stageperiode Afstudeerrichting Duidelijke indeling en inhoudsopgave Begin met een inleiding die het waarom van deze stage weergeeft, hoe de plek verworven is en wat je hoopt mee te maken. Vaktermen en afkortingen moeten worden uitgelegd. Doelstelling Het plannen van stage-ervaringen, zodat je leerproces door jezelf en anderen geëvalueerd kan worden. 18

20 Mogelijkheid om voor het stageverslag je eigen functioneren op reflectieve wijze te objectiveren. 1. Beschrijving stagedoelen: Het verslag is opgebouwd uit de volgende elementen: Stagedoelen: welke vaardigheden wil je leren. Geef aan welke stagedoelen je wilt bereiken. Maak daarbij gebruik van de stagedoelen uit de stagehandleiding. Persoonlijke doelen: wat wil je naast de stagedoelen zelf nog leren. Probeer na te gaan wat je goed kunt en zet daarvan op papier hoe je dat denkt te kunnen inzetten. Probeer ook na te gaan waar je minder goed in bent en zet daarover op papier hoe je dat denkt te gaan verbeteren. Je kunt daarbij denken aan: oefenen met gespreksvoering, verbetering planningsvaardigheden, je chaotische aanpak structureren, minder 'haantje de voorste' zijn, een minder afwachtende opstelling aanleren, toenadering/distantie, omgaan met collega s, etc. Aansluiting werkzaamheden bij opleiding: bij welke modellen, theorieën sluiten je werkzaamheden vooral aan. En/of: van welke theorieën zul je vooral gebruik gaan maken tijdens je stage. Beleid: indien je tijdens je stage kunt meewerken aan het beleid van de afdeling/instelling, beschrijf dan waaraan je meewerkt en wat jouw werkzaamheden zullen zijn. Tips: Nummer de leerdoelen, dan kun je later in verslagen veel beter ernaar verwijzen. Evt. kun je ook subcategorieën maken, bijv. diagnostiek leerdoelen 1a (of 1.1), 1b (1.2) 1c (1.3) en behandeldoelen 2a (2.1), 2b (2.2) etc. Formuleer de leerdoelen in concrete termen en als een eindstadium. Bijv. Ik kan op een professionele wijze een interview voeren met een sollicitant of ik kan mensen overtuigen meer te gaan bewegen. 2. Werkzaamheden Hier kun je opschrijven wat je nu al weet wat je gaat doen. Bijvoorbeeld 50 uur meelopen bij trainingen, 20 uur beleid, etc. 3. Tijdsplanning stage Hier kun je opschrijven hoe je tijd verdeeld wordt. Aan het begin van de stage zal je waarschijnlijk in verhouding meer meelopen, terwijl je tegen het einde van de stage al zelfstandig bepaalde taken uit zal voeren. 4. Tijdsplanning stageactiviteiten, masterthese en rest van het onderwijs Het is van belang voor de gehele stage- en mastertheseperiode een goede tijdsplanning te maken ten aanzien van de keuze wanneer je stage gaat lopen, hoeveel dagen, en hoe dit zich verhoudt tot de keuze van de masterthese, wanneer die geschreven kan worden (bijv. parallel lopend aan een parttime stage) en het overige onderwijs. 19

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties STAGELEIDRAAD Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) System and Network Engineering (SNE) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie. Deel III Handleiding Stageperiode

Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie. Deel III Handleiding Stageperiode Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie Deel III Handleiding Stageperiode Studiejaar 2014-2015 Afdeling epidemiologie & biostatistiek VU medisch centrum Van der Boechorststraat 7 1081 BT Amsterdam tel

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering BIJLAGE 4 Stagiairs Een toekomstgerichte investering Stagebeleid Gemeente Dronten 2011 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting... 2 Hoofdstuk 2 Vingerafdruk vanuit HRM-strategie... 3 Hoofdstuk 3 Inleiding...

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma Voorwoord De tutor is het eerste aanspreekpunt voor eerstejaarsstudenten TCS. Als tutor heb je een coachende taak: je spreekt de student aan op zijn studievoortgang en studiehouding, inventariseert waar

Nadere informatie

BPV. informatiegids. mbo

BPV. informatiegids. mbo 1 BPV informatiegids mbo 2014 2015 2BPV informatiegids mbo 2014-2015 3 Beroepspraktijkvorming mbo Informatiegids Deze BPV informatiegids is bedoeld voor alle praktijkopleiders en studenten in het mbo van

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren LEER- WERKwijzer Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren Doe je BBL? appeltje eitje met inhoud 1 ik ga werkend leren 4 1.1 Hoe kom ik aan een leerwerkplek? 4 1.2 Je moet zelf een leerwerkplek

Nadere informatie

Handboek voor PhD studenten

Handboek voor PhD studenten Handboek voor PhD studenten September 2013 Voor u ligt het promovendihandboek van het onderzoeksinstituut VUmc Cancer Center Amsterdam (CCA). Hierin is veel nuttige informatie voor (toekomstige) promovendi

Nadere informatie

Boekjes zijn te verkrijgen bij de P-adviseurs van iedere faculteit, het kantoor van PromoVE of het Bureau Promoties en Plechtigheden:

Boekjes zijn te verkrijgen bij de P-adviseurs van iedere faculteit, het kantoor van PromoVE of het Bureau Promoties en Plechtigheden: Promoveren? 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor vierjarige promovendi verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en voor diegenen die overwegen promovendus te worden. Het

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2011-2012 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER Publicatiedatum: 19-12-2011 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Bachelor Sociologie 2011-2012 OER De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma

Nadere informatie

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA AFSTUDEERLEIDRAAD OPLEIDINGEN CLUSTER ICT INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA VOLTIJD/DEELTIJD/DUAAL CURSUSJAAR 2008-2009 Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

Cruquius Januari 2012. Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving

Cruquius Januari 2012. Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving Cruquius Januari 2012 Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving Inhoudsopgave 1. Aanleiding 02 2. Onze visie op diagnostiek 03 3. Het assessmentprogramma 05 3.1. Verrichten van arbeid 05 3.2. Testen

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Franse Taal en Cultuur

Franse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2008-2009 Educatieve Master-opleiding Franse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING PROJECT. Starter aan het roer

STUDIEHANDLEIDING PROJECT. Starter aan het roer FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT SITTARD BACHELOROPLEIDING - DAGONDERWIJS STUDIEHANDLEIDING PROJECT Starter aan het roer PBM september 2011 FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT HAVIKSTRAAT 5 6135

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Resultaten quickscan assessment Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid November 2007

Resultaten quickscan assessment Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid November 2007 Resultaten quickscan assessment Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid November 2007 Resultaten quickscan assessment Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid November 2007 L.J. Schmit Jongbloed,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11203 29 april 2013 Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie