Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument"

Transcriptie

1 Jaarverantwoording zorginstellingen 2012 Jaardocument

2 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur / Directie Toezichthouders (Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen/Raad van Beheer) Bedrijfsvoering Cliëntenraad (met uitzondering van particuliere FPC s) Ondernemingsraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit van zorg Klachten (exclusief particuliere FPC s) Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving en belanghebbenden Financieel beleid

3 Jaardocument 2012 I Maatschappelijk verslag

4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Het jaardocument betreft de periode van 1 januari tot en met 31 december ofwel een volledig kalenderjaar. De informatie wordt overwegend op concernniveau gepresenteerd en niet gedifferentieerd naar productgroepen, divisies of regio's. Voorzover van toepassing worden belangrijke gebeurtenissen binnen een divisie nader toegelicht. Deze keuze voor presentatie op concernniveau hangt ook samen met de strategische positionering zoals vastgelegd in het Ondernemingsplan. S&L Zorg wil een met de regio verbonden dienstverlenende organisatie zijn, die van betekenis is voor mensen met een verstandelijke beperking. S&L Zorg opteert voor een schaalgrootte waarbij doelmatigheid, innovatie en overzichtelijke verhoudingen binnen de organisatie samengaan. Het voor u liggend jaardocument is een co-productie van verschillende functionarissen met een sturende of adviserende rol op een bepaald beleidsterrein. Aan het document hebben onder meer ten grondslag gelegen: het Ondernemingsplan , Begroting 2012, Jaarplan Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting S&L Zorg Adres Postbus 148 Postcode 4700 AC Plaats Roosendaal Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina 2.2 Structuur van het concern S&L Zorg biedt haar diensten aan vanuit één rechtspersoon en wel de Stichting S&L Zorg. De werkorganisatie wordt gekenmerkt door drie zorgdivisies die verantwoordelijk zijn voor het bieden van alle zorgproducten. Het betreft de zorgdivisie Sterrebos, de zorgdivisie Lambertijnenhof en de zorgdivisie Decentraal. Ter ondersteuning van de zorgdivisies zijn er diverse andere afdelingen: de stafafdeling Kwaliteit en Innovatie die verantwoordelijk is voor de levering van gespecialiseerde zorg aan cliënten van de divisies en daarnaast voor het leveren van een bijdrage aan strategieontwikkeling, innovatie, kwaliteitsmanagement en competentieontwikkeling. Andere afdelingen zijn verantwoordelijk voor ondersteuning aan de divisies op het gebied van behandeling, facilitaire dienstverlening, personeelsmanagement, administratie, financieel management en communicatie. 4

5 Figuur 1: Organogram Besturingsfilosofie De besturingsfilosofie van integraal management werd in 2010 geïntroduceerd binnen S&L Zorg. Het volgende plaatje maakt een en ander op eenvoudige wijze duidelijk. Figuur 2: De besturingsfilosofie: Integraal Management 5

6 Integraal management kenmerkt zich onder meer als volgt: Kwaliteit van management Het management heeft een hoge kwaliteit, het bouwt vertrouwensrelaties op door integriteit en coachend leiderschap te combineren met sterk voorbeeldgedrag, snelle besluitvorming en resultaatgerichtheid, werkend vanuit een lange termijn visie. Elk managementniveau heeft een mix in zich van ondernemen, managen en leidinggeven; zij het met verschillende accenten. Kwaliteit van medewerkers De kwaliteit van medewerkers wordt bepaald door de diversiteit, complementariteit en het goed kunnen samenwerken. Medewerkers zijn flexibel en veerkrachtig en staan ten dienste van het resultaat. Personeel is geen kostenpost maar een bron van inkomsten. Openheid en actiegerichtheid We werken in een open cultuur, betrekken elkaar veelvuldig in belangrijke processen, en zoeken met elkaar de dialoog. We delen voortdurend onze kennis en ervaring, mogen fouten maken en leren van onze fouten. We moedigen verandering aan en pakken acties op om continu betere prestaties te realiseren. Continue verbetering en vernieuwing We kennen onze onderscheidende (strategische) kenmerken en laten alle medewerkers continu bijdragen aan het verbeteren, vereenvoudigen en afstemmen van onze processen, diensten en producten. Lange termijn gerichtheid Continuïteit op lange termijn gaat altijd voor winst op korte termijn. De lange termijn gerichtheid geldt voor cliënten, klanten, samenwerkingsorganisaties en ook voor de relatie met medewerkers. Management wordt primair door promoties van binnenuit aangevuld. Het geven van inhoud en vorm aan de nieuwe besturingsfilosofie van integraal management is niet iets dat van vandaag op morgen kan worden geëffectueerd. Hieraan zal op diverse wijzen de komende jaren op alle niveaus binnen de organisatie gewerkt worden. Het besturingsmodel van de stichting is het zogenoemde raad van toezicht model. De governance code voor de zorg wordt integraal toegepast. S&L Zorg beschikt per over een toelating van 369 plaatsen voor de functie verblijf verdeeld over de zorgcentra Sterrebos en Lambertijnenhof en de kleinschalige woonprojecten. Van de 369 plaatsen hebben er 137 een kwalificatie als kleinschalig en 65 een bestemming voor zogenaamde SGLVG cliënten. Binnen de medezeggenschapsstructuur van S&L Zorg fungeren er ultimo 2012 twee organen en wel één Ondernemingsraad en één Centrale Cliëntenraad. In 2012 is de nieuwe medezeggenschapsstructuur, die in 2010 is aangekondigd, geïmplementeerd. De Centrale Cliëntenraad bestaat nu uit zeven leden. 6

7 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering S&L Zorg hanteert de volgende missie: S&L Zorg biedt professionele dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Onze dienstverlening is gericht op ondersteuning van de cliënt waarbij kwaliteit van het bestaan onze leidraad vormt. We bieden voor elke cliënt een passend antwoord op zijn vraag, al of niet in samenwerking met andere aanbieders. Deze missie wordt waargemaakt door de levering van een uitgebreid scala van diensten, die zijn opgenomen in de dienstencatalogus. In het Ondernemingsjaarplan hebben we in het verlengde van onze reeds bestaande missie een mission statement toegevoegd. Wij voegen waarde toe aan de kwaliteit van bestaan van onze cliënten. Daarbij laten we ons leiden door onze collectieve ambitie, de drie V s Vertrouwen (door vertrouwen te geven, krijg je ook het vertrouwen) Verantwoordelijkheid (decentrale regelcapaciteit, ofwel: decentraal tenzij! dichter bij de zorg) Verbinding (multidisciplinaire samenwerking aan goede en betaalbare kwaliteit van zorg) Kernwaarden De kernwaarden vloeien voort uit de missie. We hebben een opdracht jegens mensen die afhankelijk zijn van onze hulp en dat de persoonlijke inzet van medewerkers uiteindelijk bepalend is of we deze opdracht goed uitvoeren. Deze zogenaamde shared values (gedeelde waarden; de cultuur) genereren synergiezoekend samenwerkingsgedrag, en zijn daarmee van eminent belang en bepalen de mate waarin een organisatie erin slaagt haar doelen te realiseren. Wat zijn onze kernwaarden? S&L Zorg identificeert en onderscheidt zich door het zogenaamde ABC - Actief, Betrouwbaar en Cliëntgericht. Vanuit het ABC erkent S&L Zorg een zevental kernwaarden. Deze kernwaarden zijn richtinggevend voor hoe we willen werken, en liggen ten grondslag aan onze bedrijfscode. Klantgerichtheid Klantgerichtheid is het streven naar een tevreden klant. Het is een gedrevenheid van medewerkers om optimaal op de wensen en behoeften van de klant in te spelen. De medewerker zoekt hierbij in 7

8 een goede samenwerking met de verschillende disciplines naar een voor de klant passende oplossing. De betrokken en bekwame medewerker weet wat de klant wil, is proactief en adviserend en draagt naar iedereen uit, dat S&L Zorg de beste dienstverlening biedt. Goed werkgeverschap S&L Zorg wil voor medewerkers een werkgever zijn, waarmee zij zich verbonden voelen en verbonden willen blijven. S&L Zorg ondersteunt haar medewerkers bij de uitvoering van hun verantwoordelijke taak en bij hun verdere ontwikkeling. Integriteit o S&L Zorg biedt haar cliënten zorg en dienstverlening vanuit een onafhankelijk uitgangspunt en volgt bewust de principes van integriteit. o We hechten veel belang aan integriteit, oprechtheid en eerlijkheid bij alle zorg- en dienstverlening die we verrichten en verwachten hetzelfde van al degenen met wie we zaken doen. o S&L Zorg acht het onacceptabel dat steekpenningen of een soortgelijke vorm worden aangeboden, betaald, dan wel aangenomen, hetzij direct hetzij indirect. o Betalingen of elke andere (vorm van) vergoeding ten gunste van politieke partijen, en/of haar vertegenwoordigers keuren we af. o Naleving van wet- en regelgeving maakt een vanzelfsprekend integraal onderdeel uit van de kernwaarden van S&L Zorg. Openheid o Open betekent voor ons integer, fair en transparant handelen, verantwoordelijkheid geven en nemen en als professionele collega's kennis en ervaring met elkaar delen. o We streven het maximum in openheid na bij onze interne en externe communicatie met betrekking tot die aangelegenheden die van invloed (kunnen) zijn op belanghebbenden (inclusief uiteraard onze medewerkers). o Toewijding en topexpertise o Deze kernwaarden zijn van direct belang naar en ten behoeve van cliënten. o We hebben een solide professionele achtergrond en streven naar de beste oplossingen voor de vragen van de cliënt. Onze opgeleide medewerkers focussen pro-actief en vanuit een eigen verantwoordelijkheid op permanente ontwikkeling en professionele verbetering. o We groeien door kennisontwikkeling. o We laten mensen het beste uit zichzelf halen. Respect en vertrouwen o We werken samen op basis van wederzijds respect en vertrouwen. o We laten zien wat we doen en we doen wat we afspreken. o We geven ruimte aan persoonlijke wensen. Medewerkers krijgen taken op basis van vaardigheden en talenten, de verantwoordelijkheid voor het zelfstandig inrichten van het 8

9 werk is groot. Wij respecteren andere inzichten, meningen en culturen en zijn ons bewust van onze rol in de maatschappij als geheel. Effectief, inspirerend met een gezonde dosis aan humor o Effectief betekent voor ons gericht samenwerken, doel- en kostenbewust zijn, doen wat we beloven en onze cliënten en andere afnemers (extern en intern) centraal stellen. o Inspirerend betekent voor ons aangezet worden tot het nemen van initiatieven en het denken en werken vanuit eigen kracht. o Humor: als voorwaarde voor goede prestaties. Deze kernwaarden zijn leidraad voor alle medewerkers van de S&L Zorg. Iedere individuele medewerker herkent en erkent deze kernwaarden, hij/zij gedraagt zich ernaar en medewerkers spreken elkaar aan op niet naleving ervan en helpen elkaar erbij. Dit maakt integraal onderdeel uit van hun gedrag. We zijn er trots op medewerker van S&L Zorg te zijn! cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten S&L Zorg heeft 99,2 % van de met het Zorgkantoor overeengekomen zorgproductie gerealiseerd. Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van In 2012 was het ziekteverzuim onder medewerkers 7,2 % t.o.v. 6.5 % in Het personeelsverloop was 22,38 % in 2012 t.o.v. 12,2 % in Werkgebieden S&L Zorg is actief in West-Brabant en heeft het Zorgkantoor West Brabant als zorgpartner. Het merendeel van de cliënten is afkomstig uit het westelijk deel van de regio. S&L Zorg levert ook zorg aan cliënten buiten de regio waaronder aan Belgische ingezeten. 2.4 Samenwerkingsrelaties Gelet op de aard van haar dienstverlening, de doelgroep en haar missie beschikt S&L Zorg over een uitgebreid netwerk van relaties. Hieronder zijn natuurlijk ook organisaties die de maatschappelijke participatie van de cliënten van S&L Zorg ondersteunen. Het voert te ver om in dit verslag een uitputtende opsomming te geven van deze organisaties. Als belanghebbenden bij S&L Zorg zijn er organisaties die toezicht houden, het daadwerkelijk functioneren ondersteunen en met wie samen belangen worden behartigd. Gestuurd door vragen van cliënten of vanuit de samenleving gaat S&L Zorg (keten)samenwerking aan met zorgaanbieders en andere partners, binnen en buiten de gehandicaptenzorg. Binnen de sector (gehandicapten)zorg zijn dat onder meer: Zorgboerderij Lepelstraat (wonen en dagbesteding) Stichting Dag- en Woonvoorzieningen (SDW te Roosendaal) op het gebied van dagbesteding. SDW en SOVAK op het gebied van behandeling, inkoop en opleiding. MEE West Brabant: Oriëntatie potentiële cliënten en toeleiding. 9

10 Samenwerkingsverband autisme: Stichting Dag- en Woonvoorzieningen (SDW te Roosendaal), GGZ Westelijk Noord Brabant, MEE West Brabant, GGZ Breburg regio Breda REC 3, Amarant, Juzt jeugdzorg, Prisma, REC 4, Meander, het CCE en de Nederlandse Vereniging voor autisme. Huisartsenpost Roosendaal, Huisartsenpost Bergen op Zoom: Levering nacht, avond en weekend medische zorg. Stichting Tante Louise-Vivensis: S&L Zorg maakt enkele keren per jaar gebruik van het Crisisteam, waardoor de huisartsenpost minder belast wordt. Franciscus ziekenhuis, Lievensberg ziekenhuis, CCE (centrum voor consultatie en expertise), GGZ WNB: Gespecialiseerde diagnostiek en behandeling. Het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ) voor het geven van toelichting op de zorgvraag van cliënten. Gemeenschappelijke regionale klachtencommissie: Klachtenafhandeling Kansplus en Brabant Zorgbelang: Belangenbehartiging van mensen met een verstandelijke beperking (incidenteel overleg). Stichting Mentorschap West Brabant (SMWB): is ontstaan uit initiatieven van Groenhuysen, Tante Louise- Vivensis, GGZ WNB, SDW, S&L Zorg en Kansplus. Buiten de sector zijn dat onder meer: Huur van accommodatie: woningstichting AramisAllee Wonen in Roosendaal en woningstichting Stadlander in Bergen op Zoom. Afdeling preventie van de Brandweer Midden en West Brabant en het GHOR voor BHV vraagstukken en de veiligheid van gebouwen. Financiers: CZ en VGZ via concessiehouder Zorgkantoor West Brabant. Kapitaalverschaffers: ING bank en Waterschapsbank. Onderwijsinstellingen: Partners in Opleiden, ROC West Brabant (Vitaliscollege, Kellebeekcollege en Bergse VMBO), Da Vinci College Roosendaal en Avans Hogeschool. Bouwvergunningen: Gemeente Roosendaal en Nispen en Gemeente Bergen op Zoom Tranzo/Universiteit van Tilburg, Zorginstellingen Dichterbij en Arduin, TNO bouw. Consortium Ervaringsdeskundigheid waarin naast S&L Zorg de volgende instellingen participeren: Dichterbij, Lunet zorg, Zuidwester. Koraal Groep, De Brabantse MEE-organisaties, LFB, CZ, Tranzo/Tilburg University en Fontys Hogeschool. Academische werkplaats Leven met een verstandelijke beperking; Tranzo/Tilburg University i.s.m. Dichterbij, Lunet zorg, Zuidwester. Koraal Groep, De Brabantse MEE-organisaties. 10

11 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur S&L Zorg past integraal de Zorgbrede Governance Code toe. Er zijn geen afwijkingen van de code. Kernpunten in de toepassing zijn een onafhankelijk toezicht en transparantie. De transparantie is zowel op cliëntniveau vormgeven via het elektronisch zorgdossier dat cliëntvertegenwoordigers van huis uit kunnen raadplegen, als wel op concernniveau waarbij stelselmatig informatie wordt gepubliceerd op de website over de belangrijkste resultaatgebieden: de zorg voor medewerkers, kwaliteitsaudits, financiën, bouw etc. Daarnaast hebben sleutelfunctionarissen binnen de medezeggenschapsstructuur cliënten toegang via het intranet - Kennisnet bij S&L Zorg - tot alle beleidsissues, procedures en wetenswaardigheden die aan medewerkers wordt aangeboden. 3.2 Raad van Bestuur / Directie Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties Drs. M.C.M. Bindels RC MAC Algemeen directeur / Bestuurder (voorzitter) Lid Raad van Toezicht Zorgcombinatie Nieuwe Maas, te Vlaardingen 3.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen/Raad van Beheer). De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en staat de Raad van Bestuur met advies terzijde. De Raad van Toezicht onderschrijft de Zorgbrede Governance Code en opereert op het snijvlak van de organisatie en de samenleving, daarmede een verbinding leggend tussen de stichting S&L Zorg en de maatschappelijk relevante omgeving. Dit komt tot uitdrukking in de toezichtgebieden van de Raad van Toezicht: De realisatie van de doelstellingen van S&L Zorg en de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid. De strategie en de risico s verbonden aan de activiteiten van de stichting. De opzet en de werking van de interne risicobeheersing en de controlesystemen. De financiële verslaglegging en de naleving van wet- en regelgeving. Naast deze toezichthoudende taak en adviesrol heeft de Raad van Toezicht de functie van werkgever voor de Raad van Bestuur. De leden van de renumeratiecommissie voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de bestuurder. 11

12 De Raad van Toezicht kende in 2012 de volgende samenstelling: Naam Aandachtsgebied Nevenfuncties E.D. Boer, (Voorzitter) Drs A. Swaak-Saeijs, (vice voorzitter) Arts en Integratief Therapeut i.o. H.T.M. van Etten RMT, (Lid) Bedrijfsmakelaar Mr. J.G.F.W. Van der Horst MFE (Lid) Directievoorzitter Rabobank Roosendaal - Woensdrecht Prof. dr. R.J.A. Muffels, (Lid) Hoogleraar sociale economie, in het bijzonder arbeidsmarkt en sociale zekerheid aan FSW van de UVT Complexe organisaties en good governance Organisatie van de gezondheidszorg Strategisch vastgoedmanagement Voorzitter Raad van Toezicht stichting Ruwaard van Puttenziekenhuis Lid Raad van Toezicht stichting SHL Voorzitter bestuur stichting De Honingraad Voorzitter Raad van Toezicht stichting Tympaan Lid Raad van Toezicht Lowys Porquinstichting te Bergen op Zoom Lid Raad van Toezicht Stichting Jeugd en Welzijn te Bergen op Zoom Lid Bedrijf Huur Advies Commissie van de KvK Zuidwest-Nederland. Financieel risico-beheersing Regiovoorzitter BZW West-Brabant Lid dagelijks bestuur KvK Zuidwest-Nederland Commissaris NV Rewin, Lid Raad van Advies Avans+. Lid Dagelijks Bestuur SER Brabant Voorzitter Adviesraad Rabo Bouwfonds Eigen Steen Innovatie en wetenschap Lid Commissie Ambtenaar van de Toekomst Member Editorial Board Work, Employment and Society Board member of EU7th FWP project GUSTO Board member Encyclopedia of Quality of Life Research Advisory board of Journal of Applied Social Science Studies Met ingang van 1 januari 2013 heeft de heer Mr. J.G.F.W. Van der Horst MFE de voorzittersrol van de heer E.D. Boer overgenomen. Met ingang van 1 februari 2013 is de Raad van Toezicht gecompleteerd met mevrouw drs. D. Wijland. - De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk, zij hebben geen belangen bij het functioneren van S&L Zorg. Hoofdfunctie en nevenfuncties van de toezichthouders houden geen risico in van een belangenverstrengeling. - Bij de samenstelling van de raad zijn binding met de regio, competenties als toezichthouder en kennisgebied van belang. Kennisgebieden van de toezichthouders corresponderen met de belangrijkste bestuurlijke issues (de aandachtsgebieden) van S&L Zorg. - De raad is betrokken bij het proces van strategievorming. Zij wordt tijdig geïnformeerd over actuele en toekomstige strategische issues. Zij wordt gedurende het strategieproces op de hoogte gehouden van de voortgang en discussies binnen de organisatie. Als sluitstuk van de strategievorming keurt de Raad het ondernemingsplan goed. - - De Raad van Toezicht vergadert doorgaans in aanwezigheid van de Raad van Bestuur, tenzij de agenda of andere omstandigheden dit niet toelaten. De Raad van Bestuur bereidt, in overleg met de voorzitter de Raad van Toezicht-vergaderingen voor. - - De raad vergaderde in 2012 viermaal waarbij de bestuurder aanwezig was en verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. Het ondernemingsplan is hierbij voor betrokkenen een toetsingskader. In de vergadering komen cijfers over productie, exploitatie en investeringen aan de orde. Buiten de vergaderingen om wordt de raad op de hoogte gehouden van (strategisch) belangrijke gebeurtenissen. De raad heeft daarnaast toegang tot het intranet (Kennisnet), zijnde een belangrijke informatiebron voor medewerkers. - In mei 2012 was in de vergadering van de raad ook de accountant aanwezig. In deze vergadering werd de status van interne beheersings- en controle systemen en risico's geduid en besproken. De accountant gebruikt voor deze statusbepaling een toegesneden analyse-instrument. De risico's van activiteiten worden mede beheerst doordat S&L Zorg een gedetailleerde 12

13 meerjarenbegroting van inkomsten en uitgaven hanteert op het niveau van de kleinste organisatorische, resultaat verantwoordelijke eenheid. - De Raad van Toezicht heeft op grond van rapportage van bestuurder en accountant geconcludeerd dat er geen sprake is geweest, of zelfs de schijn daarvan, van belangenverstrengeling van de bestuurder met het functioneren van de organisatie. Voorts heeft de Raad van Toezicht vastgesteld, dat de bestuurder geen nevenfuncties uitoefent die in strijd zijn met het belang van S&L Zorg. De leden van de renumeratiecommissie hebben met de Raad van Bestuur een voortgangsen functioneringsgesprek gevoerd. Het functioneren van de bestuurder is omschreven in de door de Raad van Toezicht vastgestelde functioneringsschets: Functioneringsschets van de Raad van Bestuur S&L Zorg d.d. 13 september De bezoldiging van de nieuwe bestuurder is uitgewerkt in een arbeidsovereenkomst waarvan de Raad van Toezicht op basis van het functioneren van de bestuurder in de afgelopen twee jaar de contractduur van vier jaar heeft omgezet naar onbepaalde tijd. De bezoldiging en andere voorwaarden passen volledig binnen de per 1 september 2009 van kracht geworden Beloningscode voor Bestuurders in de Zorg (BBZ code). Het functioneren van de Raad van Toezicht is vastgelegd in de functioneringsschets van : Functioneringsschets Raad van Toezicht en profielschets lid van de Raad van Toezicht van S&L Zorg. De bezoldiging van de leden is met ingang van 2010 meer in lijn gebracht met de herziene honoreringsregeling voor leden van raden van toezicht van zorginstellingen. Deze herziene honoreringsregeling is in de ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ) op 11 juni 2009 vastgesteld. In het verslagjaar zijn (onder meer) de volgende onderwerpen besproken en voor zover van toepassing door de Raad van Toezicht goedgekeurd: Resultaten haalbaarheidsonderzoek meerjarenstrategie in relatie tot nieuwbouw. Jaarplan 2012 Voortgang implementatie reorganisatie. Reglement Audit Commissie. Procuratieregeling. Jaarrekening 2011, Jaardocument 2011, Accountantsverklaring Financiering Bouwprojecten. Beoordeling Raad van Bestuur. HKZ certificering. Installeren commissie Kwaliteit en Veiligheid. Onderzoek rondom strategische samenwerking. Voortgang invoering planetree binnen de organisatie. Samenstelling raad van toezicht Invullen cliëntvertrouwenspersoon. Honorering toezichthouders i.v.m. nieuwe BTW wetgeving Wetenschappelijk onderzoek (voortgang inclusief financiering). Zorginkoop Partnerschap consortium ervaringsdeskundigheid Verstandelijk Gehandicapten. Partnerschap academische werkplaats Tranzo / Universiteit van Tilburg. Communicatie raad van toezicht ondernemingsraad: tweemaal per jaar vindt er een overlegvergadering plaats tussen beide raden in het bijzijn van bestuurder. Toekenning extreme zorgzwaartetoeslag. Samenwerking op het gebied van dagbesteding tussen S&L Zorg, SDW en TWB binnen het project Zorgboulevard (Stadsoevers) te Roosendaal. 13

14 Bestuurlijk kader samenwerking Sovak, SDW en S&L Zorg. Communicatie raad van toezicht dagelijks bestuur cliëntenraad: eenmaal per jaar vindt er een overlegvergadering plaats tussen beide raden in het bijzijn van bestuurder. Voortgang terugdringing ziekteverzuim. Voortgang bezwaarprocedure bij het college van beroep voor het bedrijfsleven (cbb) inzake afwijzing Nza bouwimpulsgelden. Scenario analyses rondom business case bouwplannen. Voortgang bouwprojecten Sterrebos en Lambertijnenhof. Managementletter Deloitte interim controle Statutenwijziging i.v.m. wijziging wetgeving m.b.t. ANBI. Kaderbrief Jaarplan Begroting Oprichting Stichting Vrienden van S&L Zorg. Visievorming en impact regeerakkoord. Maandelijkse managementinformatie overzichten. Zowel de begroting 2012 als het ondernemingsplan zijn voor de raad belangrijke kaders voor het houden van toezicht geweest. Bestuurder rapporteert periodiek over productie, exploitatie en voortgang van uitvoering van het ondernemingsplan. De Raad van Toezicht wil graag zijn dank uitspreken aan alle medewerkers, vrijwilligers, de Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad en de leden van de clusterraden voor hun dagelijkse grote inzet, inbreng en betrokkenheid bij de realisering van de noodzakelijke beleidsombuigingen, die door de van toepassing zijnde regelgeving worden vereist; desondanks zetten zij allen zich in om cliënten te verzekeren van optimale handhaving van de zorg. Namens de Raad van Toezicht, De heer Mr. J.G.F.W. van der Horst MFE Voorzitter Raad van Toezicht 3.4 Bedrijfsvoering Planning en control Planning en control is een belangrijk onderdeel van besturing van S&L Zorg. In essentie gaat het om: Plan wat je gaat doen, Doe het vervolgens en Controleer of het (goed) is gedaan. Bij de besturing van S&L Zorg als organisatie wordt het volgende stramien toegepast: 1. opstellen van ondernemingsplan 2. opstellen van jaarplan 3. uitvoering jaarplan 4. tussentijdse managementrapportage 5. jaardocument 6. evaluatie en bijstelling van het ondernemingsplan. 14

15 Onderstaande figuur illustreert deze planning- & controlcyclus, ook wel de managementcontrolcyclus genoemd. Figuur 3: De managementcontrolcyclus Het ondernemingsplan bevat de strategie van S&L Zorg. Hiermee wordt aangegeven in welke richting S&L Zorg zich de komende jaren beweegt en welke lange termijn doelstellingen worden nagestreefd. Het gaat daarbij om product/markt combinaties, keuze van verzorgingsgebied, groei of krimp van de organisatie, belangrijke reorganisaties en al of niet samenwerken met andere organisaties. Het Ondernemingsplan wordt twee keer per jaar ter hand genomen. Aan het eind van het vierde kwartaal evalueren we de uitvoering van het lopende plan. Hierbij worden tevens actuele en toekomstige ontwikkelingen in ogenschouw genomen en wel trends in de wachtlijst, nieuw overheidsbeleid, trends in opvattingen van cliënten, wijzigingen in strategisch beleid van concullega s. Aan het eind van het tweede kwartaal van het daaropvolgende jaar bekijken we of er voldoende voortgang zit in de uitvoering van het bijgestelde ondernemingsplan. Het ondernemingsplan is een uitwerking van onze visie, missie en kernwaarden. Het ondernemingsplan wordt uitgevoerd via jaarplannen. In het jaarplan staat welke resultaten moeten worden behaald op het terrein van cliëntzorg, productie en dienstverlening, medewerkersbeleid en financiën en daarnaast welke verbeteringsmaatregelen moeten worden uitgevoerd. Om er voor te zorgen dat dit jaarplan wordt uitgevoerd wordt de volgende planning en control cyclus binnen S&L Zorg toegepast: 15

16 Managers maken uitgaande van het jaarplan van S&L Zorg een jaarplan voor de divisie of afdeling; Afdelingshoofden en Teamleiders maken op hun beurt een jaarplan voor de eigen afdeling; Managers, Afdelingshoofden en Teamleiders rapporteren periodiek in de werkbespreking de uitvoering van het jaarplan (financiële en productiedoelstellingen per maand en overige doelstellingen per 2 maanden); In diverse overlegvormen wordt de uitvoering van het jaarplan bewaakt Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders In 2006 is de Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZzorgaanbieders ingevoerd. Doel van deze regeling is het stellen van voorschriften met betrekking tot de administratieve organisatie en de interne controle ten behoeve van de inzichtelijkheid en toegankelijkheid van de administratie. Tevens heeft deze regeling tot doel de betrouwbaarheid van de aan de AWBZ-verzekeraar en NZa te verstrekken gegevens te borgen. Risicobeheersings- en controlesystemen Jaarlijks worden door de accountant financiële processen doorgelicht die van belang zijn voor de totstandkoming van de jaarrekening. Hiervoor wordt een toegesneden analyse-instrument gebruikt. De status van risicobeheersing wordt door de accountant gerapporteerd aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Verder hanteert S&L Zorg diverse rapportage instrumenten die maandelijks inzicht geven in de geleverde productie, de werkelijke en begrote kosten en de ingezette uren. S&L Zorg beschikt tevens over meerjarenbegrotingen op het terrein van zorg en huisvesting. Voor algemene risico s is S&L Zorg overgegaan tot het hanteren van de zogenaamde BowTie methode, waarmee de Managers eenmaal per kwartaal risico s analyseren in de eenheid waarvoor de Manager verantwoordelijk is. De analyses worden op MT niveau doorgenomen. Voornaamste risico's De voornaamste risico's waarmee S&L Zorg de komende jaren adequaat mee om moet gaan zijn: a) inkrimping van zorgrechten van cliënten ten gevolge van het bezuinigingsbeleid van de rijksoverheid, b) lagere vergoeding voor de dienstverlening door neerwaartse bijstelling van tariefplafonds en concurrentie (prijserosie), c) het behoud van appreciatie door cliënten, d) toename administratieve lasten door overheid en andere instanties opgelegd e) personeelskrapte op termijn, f) een herpositionering van de rol van de rijksoverheid en g) toenemende concurrentie van bovenregionaalwerkende zorgaanbieders, waardoor een overaanbod van dienstverlening kan ontstaan. Deze risico's liggen in de omgeving van S&L Zorg en zijn niet allemaal direct te beïnvloeden. In paragraaf 4.2 wordt verder ingegaan op een aantal voor S&L Zorg specifieke risico s. 16

17 3.5 Cliëntenraad (met uitzondering van particuliere FPC s). Voor S&L Zorg is zeggenschap van cliënten een speerpunt in het beleid. De zeggenschap wordt op verschillende niveaus gefaciliteerd en wel bij het zorgproces, de toetsing van kwaliteit van zorg en veiligheid van cliënten als de ontwikkeling van het beleid. De werkwijze en structuur van de medezeggenschap is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De structuur bestaat uit twee belangrijke fundamenten: de Centrale Cliëntenraad en het clusteroverleg. De cliëntenraad oefent zeggenschap uit als het gaat om beleid en kwaliteitsvoorwaarden. In beginsel wordt geen beleid uitgevoerd waar de cliëntenraad niet achter kan staan. S&L Zorg bewerkstelligt een consensus door in een zeer vroeg stadium de raad te betrekken bij noodzakelijke beleidswijzigingen en verbeteringen in de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van cliënten. De raad bestaat uit een dagelijks bestuur en de voorzitters van de clusteroverleggen. Het clusteroverleg bestaat uit vertegenwoordigers van zorglocaties en Teamleiders. In het clusteroverleg staat de kwaliteit van de geleverde zorg en de veiligheid van cliënten binnen het cluster centraal. Het clusteroverleg verschaft relevante informatie over kwaliteitsvoorwaarden en de effecten van beleid aan de cliëntenraad. De nieuwe structuur sluit naadloos aan op de organisatiestructuur van S&L Zorg. De cliëntenraad beschikt binnen de begroting van S&L Zorg over een eigen budget, waarmee diverse uitgaven worden gedaan. De cliëntenraad deelt met de ondernemingsraad een eigen kantoorruimte, die voorzien is van moderne computerfaciliteiten. De raad heeft voorts toegang tot het intranet van S&L Zorg. Sinds mei 2006 heeft de cliëntenraad op grond van de stichtingstatuten de bevoegdheid om een verzoek in te dienen bij de Ondernemingskamer. Binnen bepaalde voorwaarden vergoedt S&L Zorg de kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van het verzoek. S&L Zorg is aangesloten bij een landelijke commissie van vertrouwenslieden. In 2012 is een ervaringsdeskundige als cliëntvertrouwenspersoon na een kennismakingsperiode in de tweede helft 2011 concreet aan de slag gegaan. S&L Zorg heeft een onafhankelijke externe regionale klachtencommissie. Deze klachtencommissie wordt gedeeld met alle zorgaanbieders in Midden en West Brabant. De cliëntenraad heeft in 2012 de onderstaande onderwerpen met de bestuurder besproken. Voorzover de raad een advies of standpunt heeft uitgebracht is deze door de bestuurder overgenomen. Gang van zaken in de clusterraden. Voortgang partnerschap in het consortium ervaringsdeskundigheid. Rapportage Ernst & Young in het kader van haalbaarheidsonderzoek meerjarenstrategie in relatie tot nieuwbouw. Projectplan kostenbeheersing waskosten en incontinentiezorg. Jaarrekening 2011 en vooruitblik Uitkomsten evaluatie dagbesteding. 17

18 Voortgang nieuwbouw Sterrebos en planontwikkeling Lambertijnenhof. Voortgang reorganisatie. Onderzoek rentabiliteit buitenproject. HKZ-certificering. Stand van zaken implementatie Planetree organisatie breed. Uitbreiding appartementen Sterrebos voor S(G)LVG cliënten van 20 naar 24. Aansluiting S&L Zorg bij Care Innovation Center. Diverse geplande verhuizingen van cliënten. Inzet cliëntvertrouwenspersoon. Kwaliteitsdoelen binnen wonen. Voortgang bestuurlijk kader samenwerking SDW, SOVAK en S&L Zorg. Telefonische bereikbaarheid. Project bewegen. Project stimuleren extern netwerk. Zorginkoop evaluatie en voorbereiding. Betrokkenheid van cliënt en cliëntvertegenwoordiger bij het zorgplan. Communicatie raad van toezicht dagelijks bestuur cliëntenraad. Kaderbrief. Selectie Zorgmanager. Personele ontwikkelingen binnen het managementteam. Begroting 2013; de cliëntenraad heeft een positief advies gegeven op deze begroting. Oprichting stichting Vrienden van S&L Zorg. 3.6 Ondernemingsraad. S&L zorg heeft één ondernemingsraad die bestaat uit 13 leden. De OR verricht zijn werkzaamheden op basis van het Reglement Ondernemingsraad van februari In dit reglement is ook de werkwijze van de overlegvergadering met de bestuurder geregeld. Vanuit het motto daar waar het om mensen draait hecht S&L Zorg grote waarde aan een goed functionerende ondernemingsraad. In 2012 hebben er 16 ondernemingsraad (OR) vergaderingen en 7 overleg vergaderingen (OV) met de bestuurder plaatsgevonden. Ook heeft de ondernemingsraad 2 keer per jaar een overleg met de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Medewerkers kunnen vanuit thuis de laatst beschikbare nieuwsbrieven lezen via Kennisnet, het intranet van S&L zorg. De OR-vergaderingen zijn in beginsel openbaar en kunnen dus ook bezocht worden door medewerkers die geen lid zijn van de ondernemingsraad. De OR-leden zijn altijd aanspreekbaar op de werkvloer maar ook via het mail adres kunnen medewerkers in contact komen met de ondernemingsraad. De OR maakt elk jaar een actiejaarplan. In deze planning staan alle punten die de ondernemingsraad dit jaar wil volgen of waarvan bekend is dat ze aan de orde zullen komen. 18

19 In 2012 zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: Evaluatie reorganisatie: De reorganisatie van 2011 is geëvalueerd op initiatief van de ondernemingsraad. De groepsgrootte dagbesteding voor zorg-intensieve groepen bleek een knelpunt te zijn waardoor de werkdruk hoog was. Dit is opgelost door een extra groep toe te voegen op de locatie Lambertijnenhof. De gemiddelde groepsgrootte werd daarmee verkleind en de werkdruk werd daardoor lager. Adviezen en instemmingen: De ondernemingsraad heeft ingestemd met: beleid meer- en minderuren; regeling compensatie feestdagen; crisis- en waarnemingsregeling; procedure overplaatsing; regeling studiekostenvergoeding. De ondernemingsraad heeft ingestemd met de opheffing van de tijdelijke maatregel ziekteverzuim. SAMENSTELLING ONDERNEMINGSRAAD Eind 2012 heeft één van de OR leden wegens drukke werkzaamheden haar zetel ter beschikking gesteld. In het vooruitzicht van verkiezingen in het voorjaar van 2012 heeft de ondernemingsraad geen tussentijdse verkiezingen uitgeschreven. SAMENSTELLING ONDERNEMINGSRAAD Samenstelling OR 2012 Ruud Reniers Voorzitter Teamleider Fysiotherapie S&L zorg Babet Jaspers Secretaris Teamleider St. Theresiastraat 21 a-b Rosemarie van Merode Heleen Koornneef Vicevoorzitter Vicesecretaris Teamleider Onyxdijk 193 a-b Teamleider Lambertijnenhof Chris Groenendijk Lid Divisie Roosendaal Nachtdienst Hélène Homans Lid Cliëntbegeleider Dagbesteding Bergen op Zoom Anja Overduin Lid Teamleider Burgemeester Freijterslaan 19

20 Ilse Schneijderberg Lid Teamleider Greeflaan / Bergsestraat Dianne Smits Lid Cliëntbegeleider St. Theresiastraat 21 a-b Marianne Vos Lid Teamleider Potgieterlaan Jan-Willem Gouw Lid Zorgcoördinator Diepenbrocklaan Maike Pesman Lid Cliëntbegeleider Lambertijnenhof Jenny Lee Lid (mei 2011) Cliëntbegeleider Lambertijnenhof Riane Borgmans heeft de ondernemingsraad in de eerste maanden van 2012 ondersteund als ambtelijk secretaris. Sinds 1 december 2012 doet Corinne Scheltens dit. 4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid Het meerjarenbeleid van S&L Zorg is vastgelegd in het ondernemingsplan. Strategische positionering en speerpunten in het beleid vormen kernpunten van dit plan. Eind 2010/ begin 2011 heeft S&L Zorg een nieuwe koers opgesteld, het Ondernemingsplan S&L Zorg Zie hiervoor paragraaf 4.2. S&L Zorg richt zich met haar dienstverlening op de doelgroep: personen met een verstandelijke beperking. Zij is ervan overtuigd dat de keuze voor specialisatie de professionaliteit van de zorg ten goede komt. De affiniteit met de doelgroep ligt mede ten grondslag aan de keuze. S&L Zorg wil voor elke persoon behorende tot de doelgroep een passend antwoord geven op de hulpvraag. Waar nodig doet zij dit in samenwerking met andere aanbieders. S&L Zorg wil er aan bijdragen dat in haar verzorgingsgebied geen hulpvragers verstoken zijn van zorg. Een proactieve capaciteitsplanning wordt hiervoor toegepast. In de business case van S&L Zorg zijn maatregelen opgenomen voor een verantwoorde capaciteitsontwikkeling. Dit is gebaseerd op wachtlijstgegevens en een regio-onderzoek. West Brabant fungeert zoals eerder beschreven als het belangrijkste verzorgingsgebied. De keuze voor een duidelijke regionale positionering vloeit mede voort uit het beleid om participatie van cliënten in de maatschappij te bevorderen en het vanuit deze positionering eenvoudiger is netwerken en ketenzorg op te zetten. S&L Zorg wil als dienstverlenende organisatie een kwaliteitsproduct leveren aan haar cliënten. De kwaliteit ontstaat in de dagelijkse relatie die zorgverleners met cliënten hebben en wordt naast de professionele expertise sterk door motivatie, houding, passie en gedrag bepaald. S&L Zorg is ervan overtuigd dat motivatie van medewerkers effectiever is te beïnvloeden binnen een professionele organisatie waarin medewerkers zich ook (kunnen) identificeren met de hiervoor beschreven missie, collectieve ambitie en kernwaarden. 20

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument Jaarverantwoording zorginstellingen 213 Jaardocument Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 3 2.1 Algemene identificatiegegevens... 3 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument Jaarverantwoording zorginstellingen 2014 Jaardocument Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 3 2.1 Algemene identificatiegegevens... 3 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument Jaarverantwoording zorginstellingen 2011 Jaardocument 1 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2 Structuur

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Profielschets Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Organisatie Elver is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Achterhoek en Arnhem. Elver is expert in de begeleiding

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen MEMO Aan: Van: Voorzitter Stichtingsbestuur Legal Affairs Datum: 28 maart 2014 Onderwerp: Profielschetsen SB, Concept 3 Voor de invulling van de toezichthoudende functie van het Stichtingsbestuur van TiU

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven

Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven 26 mei 2017 Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Inleiding Wet- en regelgeving,

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek 1 Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

DE CCR IN VOORAF

DE CCR IN VOORAF DE CCR IN 2017 2020 VOORAF De Centrale Cliëntenraad (CCR ) vindt het noodzakelijk om te expliciteren wat zij als haar taak ziet nu en in de komende jaren. De taak die er toe leidt dat binnen de huidige

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang:

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang: Profiel Bestuur Uitgangspunten Het algemene belang van stichting SOM staat bij de leden voorop De leden onderschrijven de visie en de missie van stichting SOM De leden onderschrijven de grondslag en de

Nadere informatie

Raad van Toezicht Marketing Drenthe

Raad van Toezicht Marketing Drenthe Algemeen functieprofiel i Raad van Toezicht Marketing Drenthe versie 1.0 RBe okt 2017 Inleiding De Raad van Toezicht is een belangrijk intern toezichthoudend orgaan van Marketing Drenthe. Het is daarom

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Strategische agenda 2018-2020 pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Onze missie Wij staan voor goede en betaalbare zorg voor alle inwoners van Nederland. Onze

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten vereniging Ons Middelbaar Onderwijs Preambule In het licht van good governance en de wet

Nadere informatie

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur.

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur. Raad van bestuur Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 3.1.1. De raad van bestuur is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

7 juli Koraal acteert vanuit haar vier pijlers: (i) langdurige zorg; (ii) jeugdzorg; (iii) onderwijs; en (iv) arbeidsparticipatie.

7 juli Koraal acteert vanuit haar vier pijlers: (i) langdurige zorg; (ii) jeugdzorg; (iii) onderwijs; en (iv) arbeidsparticipatie. 7 juli 2017 Visie op toezicht houden bij Koraal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Inleiding Wet- en regelgeving, waaronder

Nadere informatie

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Profiel Manager Financiën en Bedrijfsvoering 16 juni 2016 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Voor sollicitatie www.cosis.nu/vacatures rvb@cosis.nu Promens Care en NOVO

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014

Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014 Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014 Profielschets Raad van Toezicht Woningbouwvereniging Helpt Elkander Nuenen Algemeen profiel Raad van Toezicht Het hoofddoel van de RvT is toezicht te houden

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PROFIEL Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, oktober 2014 Organisatie & context

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 "Stichting": Stichting Greenpeace Nederland; 1.2 "Statuten": de statuten van genoemde Stichting;

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Stichting Welzijn Ede Portefeuille Zorg en Welzijn 12 oktober 2015

Lid Raad van Toezicht Stichting Welzijn Ede Portefeuille Zorg en Welzijn 12 oktober 2015 Profiel Lid Raad van Toezicht Stichting Welzijn Ede Portefeuille Zorg en Welzijn 12 oktober 2015 Opdrachtgever Stichting Welzijn Ede (io) Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht

Profielschets Raad van Toezicht 2014 pagina 2 van 5 1 Rol en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft een drietal rollen. Allereerst is er de rol van toezichthouder. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

Profiel. Commissaris Stichting Groenhuysen. 2 december Opdrachtgever Stichting Groenhuysen

Profiel. Commissaris Stichting Groenhuysen. 2 december Opdrachtgever Stichting Groenhuysen Profiel Commissaris Stichting Groenhuysen 2 december 2016 Opdrachtgever Stichting Groenhuysen Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 0629004723

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Beleidsplan VSV Kracht

Beleidsplan VSV Kracht Aanleiding De afgelopen jaren zijn landelijke en regionale initiatieven ontstaan om de kwaliteit van de geboortezorg te verhogen en de samenwerking te verbeteren. Het Verloskundig Samenwerkings Verband

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Korte schets profiel Binnen de Raad van Toezicht van Geestelijke GezondheidsZorg

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht. November 2015. Profielschets leden raad van toezicht Novadic-Kentron

Profielschets leden Raad van Toezicht. November 2015. Profielschets leden raad van toezicht Novadic-Kentron Profielschets leden Raad van Toezicht November 2015 1 Organisatie is dè gespecialiseerde instelling voor verslavingszorg in Brabant. ondersteunt iedereen die last heeft van een verslaving, of vragen heeft

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren I. Keuze en naleving van de governancecode I.1 Het Bestuur van de Stichting Welzijn Buren is verantwoordelijk voor goed bestuur, goed toezicht en een goede verantwoording daarover. In het verlengde daarvan

Nadere informatie

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE HOGESCHOOL LEIDEN Inhoudsopgave 1 Hogeschool Leiden 3 De organisatie 3 De structuur 3 De thema s 4 2 4 Plaats in de organisatie 4 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN VISIE op TOEZICHT & BESTUUR van STICHTING MAASKANT WONEN 1 ALGEMEEN Maaskant Wonen is een woningcorporatie met circa 1.850 woningen in beheer. We zijn actief in de gemeente Stein in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant

JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant Correspondentieadres: T.a.v. secretariaat cliëntenraad Postadres: Postbus 1116 4700 BC ROOSENDAAL 088-56 02 00 clientenraad@twb.nl Inhoud 1.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

Functieprofiel. Lid Raad van Toezicht. (aandachtsgebied Zorg) Stichting Brentano Amstelveen

Functieprofiel. Lid Raad van Toezicht. (aandachtsgebied Zorg) Stichting Brentano Amstelveen Functieprofiel Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied Zorg) 27 mei 2014 1 Inhoudsopgave Profielschets Lid Raad van Toezicht 1. Brentano 3 Facts & figures Missie Visie Leiding 2. Raad van Toezicht 5 Taken

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Allen hierboven genoemde betrokkenen mogen rekenen op een duidelijk, behulpzaam en toegankelijk apparaat.

Allen hierboven genoemde betrokkenen mogen rekenen op een duidelijk, behulpzaam en toegankelijk apparaat. Gedragscode Prins Claus Fonds 3 Prins Claus Fonds Jaarverslag 2002 Zo zijn onze manieren! Inleiding Een gedragscode voor het Prins Claus Fonds dient rekening te houden met de aard van de organisatie, het

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

Memo. : Raad van Bestuur. Telefoonnummer : Datum : : Beleid voor dialoog met belanghebbenden

Memo. : Raad van Bestuur. Telefoonnummer : Datum : : Beleid voor dialoog met belanghebbenden Memo Van Locatie : Raad van Bestuur : Croy Telefoonnummer : 06 51441184 Datum : 2015.07.15 Onderwerp : Beleid voor dialoog met belanghebbenden Goedgekeurd door de Raad van Toezicht 2015.07.20. Vastgesteld

Nadere informatie

ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN

ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN NA/60009382 ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN Profielschets Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken 1 Algemeen 1.1 Leidend voor het functioneren van de Adviesgroep Bestuurlijke

Nadere informatie

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015 Liemerije deskundige zorg voor ouderen Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Mailadres clientenraad@liemerije.nl Internet www.liemerije.nl

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 11 JANUARI 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen

Nadere informatie

NVTG Zorgvastgoed Congres "Begrijpen wij elkaar nog wel"

NVTG Zorgvastgoed Congres Begrijpen wij elkaar nog wel pagina 1 pagina 2 Agenda 1) Voorstellen 2) Onderwerp: Bouwen is meer dan alleen stenen stapelen 3) Positie van de vastgoedportefeuille. 4) Bedrijfswaarde 5) Bouwen doe je samen (cliënt bestuur - zorg vastgoed)

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht

Profielschets Raad van Toezicht Profielschets Raad van Toezicht Stichting Philadelphia Zorg Het beste uit jezelf Inleiding De Raad van Toezicht van de Stichting Philadelphia Zorg en de daaraan gelieerde organisatie en organisatie-onderdelen,

Nadere informatie

PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg

PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg TIRIONS CONSULTANCY BV VERSIE 1 SEPTEMBER 2015 BESTEMD VOOR DE ORGANISATIE ANJA TIRIONS MHA Inleiding Savant Zorg is een grote, regionale, gecertificeerde organisatie

Nadere informatie

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Cliëntenpanel Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement cliëntenpanel (centrale cliëntenraad) De Stichting Samenwerkende Zorgboeren hecht veel waarde aan de inbreng van haar cliënten

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Versie: 9 juni 2017 Vastgesteld door Raad van Toezicht en Raad van Bestuur: 21 juni 2017 Inleiding Met de Invoering

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk Reinier Haga Groep 1. Inleiding Per 12 juli 2013 maakt het HagaZiekenhuis samen met het Reinier de Graaf in Delft deel uit van een overkoepelende

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden Welkom in de cliëntenraad is een uitgave van LOC Zeggenschap in zorg. LOC is er voor cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang,

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Profiel. Manager Expertisecentrum. 7 juli 2015. Opdrachtgever Tragel Zorg

Profiel. Manager Expertisecentrum. 7 juli 2015. Opdrachtgever Tragel Zorg Profiel Manager Expertisecentrum 7 juli 2015 Opdrachtgever Tragel Zorg Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-29004723 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Toolkit bedrijfsvoering

Toolkit bedrijfsvoering Toolkit bedrijfsvoering Naar optimale zorg door gezonde bedrijfsvoering Verstand van Zorg Van transitie naar transformatie Gezonde bedrijfsvoering als succesfactor Continu goede én betaalbare zorg leveren?

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht

Toezichtkader Raad van Toezicht Toezichtkader Raad van Toezicht 1 Toezichtkader Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen toezicht op alle aspecten van de stichting en de

Nadere informatie