Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument"

Transcriptie

1 Jaarverantwoording zorginstellingen 2012 Jaardocument

2 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur / Directie Toezichthouders (Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen/Raad van Beheer) Bedrijfsvoering Cliëntenraad (met uitzondering van particuliere FPC s) Ondernemingsraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit van zorg Klachten (exclusief particuliere FPC s) Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving en belanghebbenden Financieel beleid

3 Jaardocument 2012 I Maatschappelijk verslag

4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Het jaardocument betreft de periode van 1 januari tot en met 31 december ofwel een volledig kalenderjaar. De informatie wordt overwegend op concernniveau gepresenteerd en niet gedifferentieerd naar productgroepen, divisies of regio's. Voorzover van toepassing worden belangrijke gebeurtenissen binnen een divisie nader toegelicht. Deze keuze voor presentatie op concernniveau hangt ook samen met de strategische positionering zoals vastgelegd in het Ondernemingsplan. S&L Zorg wil een met de regio verbonden dienstverlenende organisatie zijn, die van betekenis is voor mensen met een verstandelijke beperking. S&L Zorg opteert voor een schaalgrootte waarbij doelmatigheid, innovatie en overzichtelijke verhoudingen binnen de organisatie samengaan. Het voor u liggend jaardocument is een co-productie van verschillende functionarissen met een sturende of adviserende rol op een bepaald beleidsterrein. Aan het document hebben onder meer ten grondslag gelegen: het Ondernemingsplan , Begroting 2012, Jaarplan Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting S&L Zorg Adres Postbus 148 Postcode 4700 AC Plaats Roosendaal Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina 2.2 Structuur van het concern S&L Zorg biedt haar diensten aan vanuit één rechtspersoon en wel de Stichting S&L Zorg. De werkorganisatie wordt gekenmerkt door drie zorgdivisies die verantwoordelijk zijn voor het bieden van alle zorgproducten. Het betreft de zorgdivisie Sterrebos, de zorgdivisie Lambertijnenhof en de zorgdivisie Decentraal. Ter ondersteuning van de zorgdivisies zijn er diverse andere afdelingen: de stafafdeling Kwaliteit en Innovatie die verantwoordelijk is voor de levering van gespecialiseerde zorg aan cliënten van de divisies en daarnaast voor het leveren van een bijdrage aan strategieontwikkeling, innovatie, kwaliteitsmanagement en competentieontwikkeling. Andere afdelingen zijn verantwoordelijk voor ondersteuning aan de divisies op het gebied van behandeling, facilitaire dienstverlening, personeelsmanagement, administratie, financieel management en communicatie. 4

5 Figuur 1: Organogram Besturingsfilosofie De besturingsfilosofie van integraal management werd in 2010 geïntroduceerd binnen S&L Zorg. Het volgende plaatje maakt een en ander op eenvoudige wijze duidelijk. Figuur 2: De besturingsfilosofie: Integraal Management 5

6 Integraal management kenmerkt zich onder meer als volgt: Kwaliteit van management Het management heeft een hoge kwaliteit, het bouwt vertrouwensrelaties op door integriteit en coachend leiderschap te combineren met sterk voorbeeldgedrag, snelle besluitvorming en resultaatgerichtheid, werkend vanuit een lange termijn visie. Elk managementniveau heeft een mix in zich van ondernemen, managen en leidinggeven; zij het met verschillende accenten. Kwaliteit van medewerkers De kwaliteit van medewerkers wordt bepaald door de diversiteit, complementariteit en het goed kunnen samenwerken. Medewerkers zijn flexibel en veerkrachtig en staan ten dienste van het resultaat. Personeel is geen kostenpost maar een bron van inkomsten. Openheid en actiegerichtheid We werken in een open cultuur, betrekken elkaar veelvuldig in belangrijke processen, en zoeken met elkaar de dialoog. We delen voortdurend onze kennis en ervaring, mogen fouten maken en leren van onze fouten. We moedigen verandering aan en pakken acties op om continu betere prestaties te realiseren. Continue verbetering en vernieuwing We kennen onze onderscheidende (strategische) kenmerken en laten alle medewerkers continu bijdragen aan het verbeteren, vereenvoudigen en afstemmen van onze processen, diensten en producten. Lange termijn gerichtheid Continuïteit op lange termijn gaat altijd voor winst op korte termijn. De lange termijn gerichtheid geldt voor cliënten, klanten, samenwerkingsorganisaties en ook voor de relatie met medewerkers. Management wordt primair door promoties van binnenuit aangevuld. Het geven van inhoud en vorm aan de nieuwe besturingsfilosofie van integraal management is niet iets dat van vandaag op morgen kan worden geëffectueerd. Hieraan zal op diverse wijzen de komende jaren op alle niveaus binnen de organisatie gewerkt worden. Het besturingsmodel van de stichting is het zogenoemde raad van toezicht model. De governance code voor de zorg wordt integraal toegepast. S&L Zorg beschikt per over een toelating van 369 plaatsen voor de functie verblijf verdeeld over de zorgcentra Sterrebos en Lambertijnenhof en de kleinschalige woonprojecten. Van de 369 plaatsen hebben er 137 een kwalificatie als kleinschalig en 65 een bestemming voor zogenaamde SGLVG cliënten. Binnen de medezeggenschapsstructuur van S&L Zorg fungeren er ultimo 2012 twee organen en wel één Ondernemingsraad en één Centrale Cliëntenraad. In 2012 is de nieuwe medezeggenschapsstructuur, die in 2010 is aangekondigd, geïmplementeerd. De Centrale Cliëntenraad bestaat nu uit zeven leden. 6

7 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering S&L Zorg hanteert de volgende missie: S&L Zorg biedt professionele dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Onze dienstverlening is gericht op ondersteuning van de cliënt waarbij kwaliteit van het bestaan onze leidraad vormt. We bieden voor elke cliënt een passend antwoord op zijn vraag, al of niet in samenwerking met andere aanbieders. Deze missie wordt waargemaakt door de levering van een uitgebreid scala van diensten, die zijn opgenomen in de dienstencatalogus. In het Ondernemingsjaarplan hebben we in het verlengde van onze reeds bestaande missie een mission statement toegevoegd. Wij voegen waarde toe aan de kwaliteit van bestaan van onze cliënten. Daarbij laten we ons leiden door onze collectieve ambitie, de drie V s Vertrouwen (door vertrouwen te geven, krijg je ook het vertrouwen) Verantwoordelijkheid (decentrale regelcapaciteit, ofwel: decentraal tenzij! dichter bij de zorg) Verbinding (multidisciplinaire samenwerking aan goede en betaalbare kwaliteit van zorg) Kernwaarden De kernwaarden vloeien voort uit de missie. We hebben een opdracht jegens mensen die afhankelijk zijn van onze hulp en dat de persoonlijke inzet van medewerkers uiteindelijk bepalend is of we deze opdracht goed uitvoeren. Deze zogenaamde shared values (gedeelde waarden; de cultuur) genereren synergiezoekend samenwerkingsgedrag, en zijn daarmee van eminent belang en bepalen de mate waarin een organisatie erin slaagt haar doelen te realiseren. Wat zijn onze kernwaarden? S&L Zorg identificeert en onderscheidt zich door het zogenaamde ABC - Actief, Betrouwbaar en Cliëntgericht. Vanuit het ABC erkent S&L Zorg een zevental kernwaarden. Deze kernwaarden zijn richtinggevend voor hoe we willen werken, en liggen ten grondslag aan onze bedrijfscode. Klantgerichtheid Klantgerichtheid is het streven naar een tevreden klant. Het is een gedrevenheid van medewerkers om optimaal op de wensen en behoeften van de klant in te spelen. De medewerker zoekt hierbij in 7

8 een goede samenwerking met de verschillende disciplines naar een voor de klant passende oplossing. De betrokken en bekwame medewerker weet wat de klant wil, is proactief en adviserend en draagt naar iedereen uit, dat S&L Zorg de beste dienstverlening biedt. Goed werkgeverschap S&L Zorg wil voor medewerkers een werkgever zijn, waarmee zij zich verbonden voelen en verbonden willen blijven. S&L Zorg ondersteunt haar medewerkers bij de uitvoering van hun verantwoordelijke taak en bij hun verdere ontwikkeling. Integriteit o S&L Zorg biedt haar cliënten zorg en dienstverlening vanuit een onafhankelijk uitgangspunt en volgt bewust de principes van integriteit. o We hechten veel belang aan integriteit, oprechtheid en eerlijkheid bij alle zorg- en dienstverlening die we verrichten en verwachten hetzelfde van al degenen met wie we zaken doen. o S&L Zorg acht het onacceptabel dat steekpenningen of een soortgelijke vorm worden aangeboden, betaald, dan wel aangenomen, hetzij direct hetzij indirect. o Betalingen of elke andere (vorm van) vergoeding ten gunste van politieke partijen, en/of haar vertegenwoordigers keuren we af. o Naleving van wet- en regelgeving maakt een vanzelfsprekend integraal onderdeel uit van de kernwaarden van S&L Zorg. Openheid o Open betekent voor ons integer, fair en transparant handelen, verantwoordelijkheid geven en nemen en als professionele collega's kennis en ervaring met elkaar delen. o We streven het maximum in openheid na bij onze interne en externe communicatie met betrekking tot die aangelegenheden die van invloed (kunnen) zijn op belanghebbenden (inclusief uiteraard onze medewerkers). o Toewijding en topexpertise o Deze kernwaarden zijn van direct belang naar en ten behoeve van cliënten. o We hebben een solide professionele achtergrond en streven naar de beste oplossingen voor de vragen van de cliënt. Onze opgeleide medewerkers focussen pro-actief en vanuit een eigen verantwoordelijkheid op permanente ontwikkeling en professionele verbetering. o We groeien door kennisontwikkeling. o We laten mensen het beste uit zichzelf halen. Respect en vertrouwen o We werken samen op basis van wederzijds respect en vertrouwen. o We laten zien wat we doen en we doen wat we afspreken. o We geven ruimte aan persoonlijke wensen. Medewerkers krijgen taken op basis van vaardigheden en talenten, de verantwoordelijkheid voor het zelfstandig inrichten van het 8

9 werk is groot. Wij respecteren andere inzichten, meningen en culturen en zijn ons bewust van onze rol in de maatschappij als geheel. Effectief, inspirerend met een gezonde dosis aan humor o Effectief betekent voor ons gericht samenwerken, doel- en kostenbewust zijn, doen wat we beloven en onze cliënten en andere afnemers (extern en intern) centraal stellen. o Inspirerend betekent voor ons aangezet worden tot het nemen van initiatieven en het denken en werken vanuit eigen kracht. o Humor: als voorwaarde voor goede prestaties. Deze kernwaarden zijn leidraad voor alle medewerkers van de S&L Zorg. Iedere individuele medewerker herkent en erkent deze kernwaarden, hij/zij gedraagt zich ernaar en medewerkers spreken elkaar aan op niet naleving ervan en helpen elkaar erbij. Dit maakt integraal onderdeel uit van hun gedrag. We zijn er trots op medewerker van S&L Zorg te zijn! cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten S&L Zorg heeft 99,2 % van de met het Zorgkantoor overeengekomen zorgproductie gerealiseerd. Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van In 2012 was het ziekteverzuim onder medewerkers 7,2 % t.o.v. 6.5 % in Het personeelsverloop was 22,38 % in 2012 t.o.v. 12,2 % in Werkgebieden S&L Zorg is actief in West-Brabant en heeft het Zorgkantoor West Brabant als zorgpartner. Het merendeel van de cliënten is afkomstig uit het westelijk deel van de regio. S&L Zorg levert ook zorg aan cliënten buiten de regio waaronder aan Belgische ingezeten. 2.4 Samenwerkingsrelaties Gelet op de aard van haar dienstverlening, de doelgroep en haar missie beschikt S&L Zorg over een uitgebreid netwerk van relaties. Hieronder zijn natuurlijk ook organisaties die de maatschappelijke participatie van de cliënten van S&L Zorg ondersteunen. Het voert te ver om in dit verslag een uitputtende opsomming te geven van deze organisaties. Als belanghebbenden bij S&L Zorg zijn er organisaties die toezicht houden, het daadwerkelijk functioneren ondersteunen en met wie samen belangen worden behartigd. Gestuurd door vragen van cliënten of vanuit de samenleving gaat S&L Zorg (keten)samenwerking aan met zorgaanbieders en andere partners, binnen en buiten de gehandicaptenzorg. Binnen de sector (gehandicapten)zorg zijn dat onder meer: Zorgboerderij Lepelstraat (wonen en dagbesteding) Stichting Dag- en Woonvoorzieningen (SDW te Roosendaal) op het gebied van dagbesteding. SDW en SOVAK op het gebied van behandeling, inkoop en opleiding. MEE West Brabant: Oriëntatie potentiële cliënten en toeleiding. 9

10 Samenwerkingsverband autisme: Stichting Dag- en Woonvoorzieningen (SDW te Roosendaal), GGZ Westelijk Noord Brabant, MEE West Brabant, GGZ Breburg regio Breda REC 3, Amarant, Juzt jeugdzorg, Prisma, REC 4, Meander, het CCE en de Nederlandse Vereniging voor autisme. Huisartsenpost Roosendaal, Huisartsenpost Bergen op Zoom: Levering nacht, avond en weekend medische zorg. Stichting Tante Louise-Vivensis: S&L Zorg maakt enkele keren per jaar gebruik van het Crisisteam, waardoor de huisartsenpost minder belast wordt. Franciscus ziekenhuis, Lievensberg ziekenhuis, CCE (centrum voor consultatie en expertise), GGZ WNB: Gespecialiseerde diagnostiek en behandeling. Het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ) voor het geven van toelichting op de zorgvraag van cliënten. Gemeenschappelijke regionale klachtencommissie: Klachtenafhandeling Kansplus en Brabant Zorgbelang: Belangenbehartiging van mensen met een verstandelijke beperking (incidenteel overleg). Stichting Mentorschap West Brabant (SMWB): is ontstaan uit initiatieven van Groenhuysen, Tante Louise- Vivensis, GGZ WNB, SDW, S&L Zorg en Kansplus. Buiten de sector zijn dat onder meer: Huur van accommodatie: woningstichting AramisAllee Wonen in Roosendaal en woningstichting Stadlander in Bergen op Zoom. Afdeling preventie van de Brandweer Midden en West Brabant en het GHOR voor BHV vraagstukken en de veiligheid van gebouwen. Financiers: CZ en VGZ via concessiehouder Zorgkantoor West Brabant. Kapitaalverschaffers: ING bank en Waterschapsbank. Onderwijsinstellingen: Partners in Opleiden, ROC West Brabant (Vitaliscollege, Kellebeekcollege en Bergse VMBO), Da Vinci College Roosendaal en Avans Hogeschool. Bouwvergunningen: Gemeente Roosendaal en Nispen en Gemeente Bergen op Zoom Tranzo/Universiteit van Tilburg, Zorginstellingen Dichterbij en Arduin, TNO bouw. Consortium Ervaringsdeskundigheid waarin naast S&L Zorg de volgende instellingen participeren: Dichterbij, Lunet zorg, Zuidwester. Koraal Groep, De Brabantse MEE-organisaties, LFB, CZ, Tranzo/Tilburg University en Fontys Hogeschool. Academische werkplaats Leven met een verstandelijke beperking; Tranzo/Tilburg University i.s.m. Dichterbij, Lunet zorg, Zuidwester. Koraal Groep, De Brabantse MEE-organisaties. 10

11 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur S&L Zorg past integraal de Zorgbrede Governance Code toe. Er zijn geen afwijkingen van de code. Kernpunten in de toepassing zijn een onafhankelijk toezicht en transparantie. De transparantie is zowel op cliëntniveau vormgeven via het elektronisch zorgdossier dat cliëntvertegenwoordigers van huis uit kunnen raadplegen, als wel op concernniveau waarbij stelselmatig informatie wordt gepubliceerd op de website over de belangrijkste resultaatgebieden: de zorg voor medewerkers, kwaliteitsaudits, financiën, bouw etc. Daarnaast hebben sleutelfunctionarissen binnen de medezeggenschapsstructuur cliënten toegang via het intranet - Kennisnet bij S&L Zorg - tot alle beleidsissues, procedures en wetenswaardigheden die aan medewerkers wordt aangeboden. 3.2 Raad van Bestuur / Directie Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties Drs. M.C.M. Bindels RC MAC Algemeen directeur / Bestuurder (voorzitter) Lid Raad van Toezicht Zorgcombinatie Nieuwe Maas, te Vlaardingen 3.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen/Raad van Beheer). De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en staat de Raad van Bestuur met advies terzijde. De Raad van Toezicht onderschrijft de Zorgbrede Governance Code en opereert op het snijvlak van de organisatie en de samenleving, daarmede een verbinding leggend tussen de stichting S&L Zorg en de maatschappelijk relevante omgeving. Dit komt tot uitdrukking in de toezichtgebieden van de Raad van Toezicht: De realisatie van de doelstellingen van S&L Zorg en de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid. De strategie en de risico s verbonden aan de activiteiten van de stichting. De opzet en de werking van de interne risicobeheersing en de controlesystemen. De financiële verslaglegging en de naleving van wet- en regelgeving. Naast deze toezichthoudende taak en adviesrol heeft de Raad van Toezicht de functie van werkgever voor de Raad van Bestuur. De leden van de renumeratiecommissie voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de bestuurder. 11

12 De Raad van Toezicht kende in 2012 de volgende samenstelling: Naam Aandachtsgebied Nevenfuncties E.D. Boer, (Voorzitter) Drs A. Swaak-Saeijs, (vice voorzitter) Arts en Integratief Therapeut i.o. H.T.M. van Etten RMT, (Lid) Bedrijfsmakelaar Mr. J.G.F.W. Van der Horst MFE (Lid) Directievoorzitter Rabobank Roosendaal - Woensdrecht Prof. dr. R.J.A. Muffels, (Lid) Hoogleraar sociale economie, in het bijzonder arbeidsmarkt en sociale zekerheid aan FSW van de UVT Complexe organisaties en good governance Organisatie van de gezondheidszorg Strategisch vastgoedmanagement Voorzitter Raad van Toezicht stichting Ruwaard van Puttenziekenhuis Lid Raad van Toezicht stichting SHL Voorzitter bestuur stichting De Honingraad Voorzitter Raad van Toezicht stichting Tympaan Lid Raad van Toezicht Lowys Porquinstichting te Bergen op Zoom Lid Raad van Toezicht Stichting Jeugd en Welzijn te Bergen op Zoom Lid Bedrijf Huur Advies Commissie van de KvK Zuidwest-Nederland. Financieel risico-beheersing Regiovoorzitter BZW West-Brabant Lid dagelijks bestuur KvK Zuidwest-Nederland Commissaris NV Rewin, Lid Raad van Advies Avans+. Lid Dagelijks Bestuur SER Brabant Voorzitter Adviesraad Rabo Bouwfonds Eigen Steen Innovatie en wetenschap Lid Commissie Ambtenaar van de Toekomst Member Editorial Board Work, Employment and Society Board member of EU7th FWP project GUSTO Board member Encyclopedia of Quality of Life Research Advisory board of Journal of Applied Social Science Studies Met ingang van 1 januari 2013 heeft de heer Mr. J.G.F.W. Van der Horst MFE de voorzittersrol van de heer E.D. Boer overgenomen. Met ingang van 1 februari 2013 is de Raad van Toezicht gecompleteerd met mevrouw drs. D. Wijland. - De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk, zij hebben geen belangen bij het functioneren van S&L Zorg. Hoofdfunctie en nevenfuncties van de toezichthouders houden geen risico in van een belangenverstrengeling. - Bij de samenstelling van de raad zijn binding met de regio, competenties als toezichthouder en kennisgebied van belang. Kennisgebieden van de toezichthouders corresponderen met de belangrijkste bestuurlijke issues (de aandachtsgebieden) van S&L Zorg. - De raad is betrokken bij het proces van strategievorming. Zij wordt tijdig geïnformeerd over actuele en toekomstige strategische issues. Zij wordt gedurende het strategieproces op de hoogte gehouden van de voortgang en discussies binnen de organisatie. Als sluitstuk van de strategievorming keurt de Raad het ondernemingsplan goed. - - De Raad van Toezicht vergadert doorgaans in aanwezigheid van de Raad van Bestuur, tenzij de agenda of andere omstandigheden dit niet toelaten. De Raad van Bestuur bereidt, in overleg met de voorzitter de Raad van Toezicht-vergaderingen voor. - - De raad vergaderde in 2012 viermaal waarbij de bestuurder aanwezig was en verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. Het ondernemingsplan is hierbij voor betrokkenen een toetsingskader. In de vergadering komen cijfers over productie, exploitatie en investeringen aan de orde. Buiten de vergaderingen om wordt de raad op de hoogte gehouden van (strategisch) belangrijke gebeurtenissen. De raad heeft daarnaast toegang tot het intranet (Kennisnet), zijnde een belangrijke informatiebron voor medewerkers. - In mei 2012 was in de vergadering van de raad ook de accountant aanwezig. In deze vergadering werd de status van interne beheersings- en controle systemen en risico's geduid en besproken. De accountant gebruikt voor deze statusbepaling een toegesneden analyse-instrument. De risico's van activiteiten worden mede beheerst doordat S&L Zorg een gedetailleerde 12

13 meerjarenbegroting van inkomsten en uitgaven hanteert op het niveau van de kleinste organisatorische, resultaat verantwoordelijke eenheid. - De Raad van Toezicht heeft op grond van rapportage van bestuurder en accountant geconcludeerd dat er geen sprake is geweest, of zelfs de schijn daarvan, van belangenverstrengeling van de bestuurder met het functioneren van de organisatie. Voorts heeft de Raad van Toezicht vastgesteld, dat de bestuurder geen nevenfuncties uitoefent die in strijd zijn met het belang van S&L Zorg. De leden van de renumeratiecommissie hebben met de Raad van Bestuur een voortgangsen functioneringsgesprek gevoerd. Het functioneren van de bestuurder is omschreven in de door de Raad van Toezicht vastgestelde functioneringsschets: Functioneringsschets van de Raad van Bestuur S&L Zorg d.d. 13 september De bezoldiging van de nieuwe bestuurder is uitgewerkt in een arbeidsovereenkomst waarvan de Raad van Toezicht op basis van het functioneren van de bestuurder in de afgelopen twee jaar de contractduur van vier jaar heeft omgezet naar onbepaalde tijd. De bezoldiging en andere voorwaarden passen volledig binnen de per 1 september 2009 van kracht geworden Beloningscode voor Bestuurders in de Zorg (BBZ code). Het functioneren van de Raad van Toezicht is vastgelegd in de functioneringsschets van : Functioneringsschets Raad van Toezicht en profielschets lid van de Raad van Toezicht van S&L Zorg. De bezoldiging van de leden is met ingang van 2010 meer in lijn gebracht met de herziene honoreringsregeling voor leden van raden van toezicht van zorginstellingen. Deze herziene honoreringsregeling is in de ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ) op 11 juni 2009 vastgesteld. In het verslagjaar zijn (onder meer) de volgende onderwerpen besproken en voor zover van toepassing door de Raad van Toezicht goedgekeurd: Resultaten haalbaarheidsonderzoek meerjarenstrategie in relatie tot nieuwbouw. Jaarplan 2012 Voortgang implementatie reorganisatie. Reglement Audit Commissie. Procuratieregeling. Jaarrekening 2011, Jaardocument 2011, Accountantsverklaring Financiering Bouwprojecten. Beoordeling Raad van Bestuur. HKZ certificering. Installeren commissie Kwaliteit en Veiligheid. Onderzoek rondom strategische samenwerking. Voortgang invoering planetree binnen de organisatie. Samenstelling raad van toezicht Invullen cliëntvertrouwenspersoon. Honorering toezichthouders i.v.m. nieuwe BTW wetgeving Wetenschappelijk onderzoek (voortgang inclusief financiering). Zorginkoop Partnerschap consortium ervaringsdeskundigheid Verstandelijk Gehandicapten. Partnerschap academische werkplaats Tranzo / Universiteit van Tilburg. Communicatie raad van toezicht ondernemingsraad: tweemaal per jaar vindt er een overlegvergadering plaats tussen beide raden in het bijzijn van bestuurder. Toekenning extreme zorgzwaartetoeslag. Samenwerking op het gebied van dagbesteding tussen S&L Zorg, SDW en TWB binnen het project Zorgboulevard (Stadsoevers) te Roosendaal. 13

14 Bestuurlijk kader samenwerking Sovak, SDW en S&L Zorg. Communicatie raad van toezicht dagelijks bestuur cliëntenraad: eenmaal per jaar vindt er een overlegvergadering plaats tussen beide raden in het bijzijn van bestuurder. Voortgang terugdringing ziekteverzuim. Voortgang bezwaarprocedure bij het college van beroep voor het bedrijfsleven (cbb) inzake afwijzing Nza bouwimpulsgelden. Scenario analyses rondom business case bouwplannen. Voortgang bouwprojecten Sterrebos en Lambertijnenhof. Managementletter Deloitte interim controle Statutenwijziging i.v.m. wijziging wetgeving m.b.t. ANBI. Kaderbrief Jaarplan Begroting Oprichting Stichting Vrienden van S&L Zorg. Visievorming en impact regeerakkoord. Maandelijkse managementinformatie overzichten. Zowel de begroting 2012 als het ondernemingsplan zijn voor de raad belangrijke kaders voor het houden van toezicht geweest. Bestuurder rapporteert periodiek over productie, exploitatie en voortgang van uitvoering van het ondernemingsplan. De Raad van Toezicht wil graag zijn dank uitspreken aan alle medewerkers, vrijwilligers, de Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad en de leden van de clusterraden voor hun dagelijkse grote inzet, inbreng en betrokkenheid bij de realisering van de noodzakelijke beleidsombuigingen, die door de van toepassing zijnde regelgeving worden vereist; desondanks zetten zij allen zich in om cliënten te verzekeren van optimale handhaving van de zorg. Namens de Raad van Toezicht, De heer Mr. J.G.F.W. van der Horst MFE Voorzitter Raad van Toezicht 3.4 Bedrijfsvoering Planning en control Planning en control is een belangrijk onderdeel van besturing van S&L Zorg. In essentie gaat het om: Plan wat je gaat doen, Doe het vervolgens en Controleer of het (goed) is gedaan. Bij de besturing van S&L Zorg als organisatie wordt het volgende stramien toegepast: 1. opstellen van ondernemingsplan 2. opstellen van jaarplan 3. uitvoering jaarplan 4. tussentijdse managementrapportage 5. jaardocument 6. evaluatie en bijstelling van het ondernemingsplan. 14

15 Onderstaande figuur illustreert deze planning- & controlcyclus, ook wel de managementcontrolcyclus genoemd. Figuur 3: De managementcontrolcyclus Het ondernemingsplan bevat de strategie van S&L Zorg. Hiermee wordt aangegeven in welke richting S&L Zorg zich de komende jaren beweegt en welke lange termijn doelstellingen worden nagestreefd. Het gaat daarbij om product/markt combinaties, keuze van verzorgingsgebied, groei of krimp van de organisatie, belangrijke reorganisaties en al of niet samenwerken met andere organisaties. Het Ondernemingsplan wordt twee keer per jaar ter hand genomen. Aan het eind van het vierde kwartaal evalueren we de uitvoering van het lopende plan. Hierbij worden tevens actuele en toekomstige ontwikkelingen in ogenschouw genomen en wel trends in de wachtlijst, nieuw overheidsbeleid, trends in opvattingen van cliënten, wijzigingen in strategisch beleid van concullega s. Aan het eind van het tweede kwartaal van het daaropvolgende jaar bekijken we of er voldoende voortgang zit in de uitvoering van het bijgestelde ondernemingsplan. Het ondernemingsplan is een uitwerking van onze visie, missie en kernwaarden. Het ondernemingsplan wordt uitgevoerd via jaarplannen. In het jaarplan staat welke resultaten moeten worden behaald op het terrein van cliëntzorg, productie en dienstverlening, medewerkersbeleid en financiën en daarnaast welke verbeteringsmaatregelen moeten worden uitgevoerd. Om er voor te zorgen dat dit jaarplan wordt uitgevoerd wordt de volgende planning en control cyclus binnen S&L Zorg toegepast: 15

16 Managers maken uitgaande van het jaarplan van S&L Zorg een jaarplan voor de divisie of afdeling; Afdelingshoofden en Teamleiders maken op hun beurt een jaarplan voor de eigen afdeling; Managers, Afdelingshoofden en Teamleiders rapporteren periodiek in de werkbespreking de uitvoering van het jaarplan (financiële en productiedoelstellingen per maand en overige doelstellingen per 2 maanden); In diverse overlegvormen wordt de uitvoering van het jaarplan bewaakt Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders In 2006 is de Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZzorgaanbieders ingevoerd. Doel van deze regeling is het stellen van voorschriften met betrekking tot de administratieve organisatie en de interne controle ten behoeve van de inzichtelijkheid en toegankelijkheid van de administratie. Tevens heeft deze regeling tot doel de betrouwbaarheid van de aan de AWBZ-verzekeraar en NZa te verstrekken gegevens te borgen. Risicobeheersings- en controlesystemen Jaarlijks worden door de accountant financiële processen doorgelicht die van belang zijn voor de totstandkoming van de jaarrekening. Hiervoor wordt een toegesneden analyse-instrument gebruikt. De status van risicobeheersing wordt door de accountant gerapporteerd aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Verder hanteert S&L Zorg diverse rapportage instrumenten die maandelijks inzicht geven in de geleverde productie, de werkelijke en begrote kosten en de ingezette uren. S&L Zorg beschikt tevens over meerjarenbegrotingen op het terrein van zorg en huisvesting. Voor algemene risico s is S&L Zorg overgegaan tot het hanteren van de zogenaamde BowTie methode, waarmee de Managers eenmaal per kwartaal risico s analyseren in de eenheid waarvoor de Manager verantwoordelijk is. De analyses worden op MT niveau doorgenomen. Voornaamste risico's De voornaamste risico's waarmee S&L Zorg de komende jaren adequaat mee om moet gaan zijn: a) inkrimping van zorgrechten van cliënten ten gevolge van het bezuinigingsbeleid van de rijksoverheid, b) lagere vergoeding voor de dienstverlening door neerwaartse bijstelling van tariefplafonds en concurrentie (prijserosie), c) het behoud van appreciatie door cliënten, d) toename administratieve lasten door overheid en andere instanties opgelegd e) personeelskrapte op termijn, f) een herpositionering van de rol van de rijksoverheid en g) toenemende concurrentie van bovenregionaalwerkende zorgaanbieders, waardoor een overaanbod van dienstverlening kan ontstaan. Deze risico's liggen in de omgeving van S&L Zorg en zijn niet allemaal direct te beïnvloeden. In paragraaf 4.2 wordt verder ingegaan op een aantal voor S&L Zorg specifieke risico s. 16

17 3.5 Cliëntenraad (met uitzondering van particuliere FPC s). Voor S&L Zorg is zeggenschap van cliënten een speerpunt in het beleid. De zeggenschap wordt op verschillende niveaus gefaciliteerd en wel bij het zorgproces, de toetsing van kwaliteit van zorg en veiligheid van cliënten als de ontwikkeling van het beleid. De werkwijze en structuur van de medezeggenschap is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De structuur bestaat uit twee belangrijke fundamenten: de Centrale Cliëntenraad en het clusteroverleg. De cliëntenraad oefent zeggenschap uit als het gaat om beleid en kwaliteitsvoorwaarden. In beginsel wordt geen beleid uitgevoerd waar de cliëntenraad niet achter kan staan. S&L Zorg bewerkstelligt een consensus door in een zeer vroeg stadium de raad te betrekken bij noodzakelijke beleidswijzigingen en verbeteringen in de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van cliënten. De raad bestaat uit een dagelijks bestuur en de voorzitters van de clusteroverleggen. Het clusteroverleg bestaat uit vertegenwoordigers van zorglocaties en Teamleiders. In het clusteroverleg staat de kwaliteit van de geleverde zorg en de veiligheid van cliënten binnen het cluster centraal. Het clusteroverleg verschaft relevante informatie over kwaliteitsvoorwaarden en de effecten van beleid aan de cliëntenraad. De nieuwe structuur sluit naadloos aan op de organisatiestructuur van S&L Zorg. De cliëntenraad beschikt binnen de begroting van S&L Zorg over een eigen budget, waarmee diverse uitgaven worden gedaan. De cliëntenraad deelt met de ondernemingsraad een eigen kantoorruimte, die voorzien is van moderne computerfaciliteiten. De raad heeft voorts toegang tot het intranet van S&L Zorg. Sinds mei 2006 heeft de cliëntenraad op grond van de stichtingstatuten de bevoegdheid om een verzoek in te dienen bij de Ondernemingskamer. Binnen bepaalde voorwaarden vergoedt S&L Zorg de kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van het verzoek. S&L Zorg is aangesloten bij een landelijke commissie van vertrouwenslieden. In 2012 is een ervaringsdeskundige als cliëntvertrouwenspersoon na een kennismakingsperiode in de tweede helft 2011 concreet aan de slag gegaan. S&L Zorg heeft een onafhankelijke externe regionale klachtencommissie. Deze klachtencommissie wordt gedeeld met alle zorgaanbieders in Midden en West Brabant. De cliëntenraad heeft in 2012 de onderstaande onderwerpen met de bestuurder besproken. Voorzover de raad een advies of standpunt heeft uitgebracht is deze door de bestuurder overgenomen. Gang van zaken in de clusterraden. Voortgang partnerschap in het consortium ervaringsdeskundigheid. Rapportage Ernst & Young in het kader van haalbaarheidsonderzoek meerjarenstrategie in relatie tot nieuwbouw. Projectplan kostenbeheersing waskosten en incontinentiezorg. Jaarrekening 2011 en vooruitblik Uitkomsten evaluatie dagbesteding. 17

18 Voortgang nieuwbouw Sterrebos en planontwikkeling Lambertijnenhof. Voortgang reorganisatie. Onderzoek rentabiliteit buitenproject. HKZ-certificering. Stand van zaken implementatie Planetree organisatie breed. Uitbreiding appartementen Sterrebos voor S(G)LVG cliënten van 20 naar 24. Aansluiting S&L Zorg bij Care Innovation Center. Diverse geplande verhuizingen van cliënten. Inzet cliëntvertrouwenspersoon. Kwaliteitsdoelen binnen wonen. Voortgang bestuurlijk kader samenwerking SDW, SOVAK en S&L Zorg. Telefonische bereikbaarheid. Project bewegen. Project stimuleren extern netwerk. Zorginkoop evaluatie en voorbereiding. Betrokkenheid van cliënt en cliëntvertegenwoordiger bij het zorgplan. Communicatie raad van toezicht dagelijks bestuur cliëntenraad. Kaderbrief. Selectie Zorgmanager. Personele ontwikkelingen binnen het managementteam. Begroting 2013; de cliëntenraad heeft een positief advies gegeven op deze begroting. Oprichting stichting Vrienden van S&L Zorg. 3.6 Ondernemingsraad. S&L zorg heeft één ondernemingsraad die bestaat uit 13 leden. De OR verricht zijn werkzaamheden op basis van het Reglement Ondernemingsraad van februari In dit reglement is ook de werkwijze van de overlegvergadering met de bestuurder geregeld. Vanuit het motto daar waar het om mensen draait hecht S&L Zorg grote waarde aan een goed functionerende ondernemingsraad. In 2012 hebben er 16 ondernemingsraad (OR) vergaderingen en 7 overleg vergaderingen (OV) met de bestuurder plaatsgevonden. Ook heeft de ondernemingsraad 2 keer per jaar een overleg met de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Medewerkers kunnen vanuit thuis de laatst beschikbare nieuwsbrieven lezen via Kennisnet, het intranet van S&L zorg. De OR-vergaderingen zijn in beginsel openbaar en kunnen dus ook bezocht worden door medewerkers die geen lid zijn van de ondernemingsraad. De OR-leden zijn altijd aanspreekbaar op de werkvloer maar ook via het mail adres kunnen medewerkers in contact komen met de ondernemingsraad. De OR maakt elk jaar een actiejaarplan. In deze planning staan alle punten die de ondernemingsraad dit jaar wil volgen of waarvan bekend is dat ze aan de orde zullen komen. 18

19 In 2012 zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: Evaluatie reorganisatie: De reorganisatie van 2011 is geëvalueerd op initiatief van de ondernemingsraad. De groepsgrootte dagbesteding voor zorg-intensieve groepen bleek een knelpunt te zijn waardoor de werkdruk hoog was. Dit is opgelost door een extra groep toe te voegen op de locatie Lambertijnenhof. De gemiddelde groepsgrootte werd daarmee verkleind en de werkdruk werd daardoor lager. Adviezen en instemmingen: De ondernemingsraad heeft ingestemd met: beleid meer- en minderuren; regeling compensatie feestdagen; crisis- en waarnemingsregeling; procedure overplaatsing; regeling studiekostenvergoeding. De ondernemingsraad heeft ingestemd met de opheffing van de tijdelijke maatregel ziekteverzuim. SAMENSTELLING ONDERNEMINGSRAAD Eind 2012 heeft één van de OR leden wegens drukke werkzaamheden haar zetel ter beschikking gesteld. In het vooruitzicht van verkiezingen in het voorjaar van 2012 heeft de ondernemingsraad geen tussentijdse verkiezingen uitgeschreven. SAMENSTELLING ONDERNEMINGSRAAD Samenstelling OR 2012 Ruud Reniers Voorzitter Teamleider Fysiotherapie S&L zorg Babet Jaspers Secretaris Teamleider St. Theresiastraat 21 a-b Rosemarie van Merode Heleen Koornneef Vicevoorzitter Vicesecretaris Teamleider Onyxdijk 193 a-b Teamleider Lambertijnenhof Chris Groenendijk Lid Divisie Roosendaal Nachtdienst Hélène Homans Lid Cliëntbegeleider Dagbesteding Bergen op Zoom Anja Overduin Lid Teamleider Burgemeester Freijterslaan 19

20 Ilse Schneijderberg Lid Teamleider Greeflaan / Bergsestraat Dianne Smits Lid Cliëntbegeleider St. Theresiastraat 21 a-b Marianne Vos Lid Teamleider Potgieterlaan Jan-Willem Gouw Lid Zorgcoördinator Diepenbrocklaan Maike Pesman Lid Cliëntbegeleider Lambertijnenhof Jenny Lee Lid (mei 2011) Cliëntbegeleider Lambertijnenhof Riane Borgmans heeft de ondernemingsraad in de eerste maanden van 2012 ondersteund als ambtelijk secretaris. Sinds 1 december 2012 doet Corinne Scheltens dit. 4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid Het meerjarenbeleid van S&L Zorg is vastgelegd in het ondernemingsplan. Strategische positionering en speerpunten in het beleid vormen kernpunten van dit plan. Eind 2010/ begin 2011 heeft S&L Zorg een nieuwe koers opgesteld, het Ondernemingsplan S&L Zorg Zie hiervoor paragraaf 4.2. S&L Zorg richt zich met haar dienstverlening op de doelgroep: personen met een verstandelijke beperking. Zij is ervan overtuigd dat de keuze voor specialisatie de professionaliteit van de zorg ten goede komt. De affiniteit met de doelgroep ligt mede ten grondslag aan de keuze. S&L Zorg wil voor elke persoon behorende tot de doelgroep een passend antwoord geven op de hulpvraag. Waar nodig doet zij dit in samenwerking met andere aanbieders. S&L Zorg wil er aan bijdragen dat in haar verzorgingsgebied geen hulpvragers verstoken zijn van zorg. Een proactieve capaciteitsplanning wordt hiervoor toegepast. In de business case van S&L Zorg zijn maatregelen opgenomen voor een verantwoorde capaciteitsontwikkeling. Dit is gebaseerd op wachtlijstgegevens en een regio-onderzoek. West Brabant fungeert zoals eerder beschreven als het belangrijkste verzorgingsgebied. De keuze voor een duidelijke regionale positionering vloeit mede voort uit het beleid om participatie van cliënten in de maatschappij te bevorderen en het vanuit deze positionering eenvoudiger is netwerken en ketenzorg op te zetten. S&L Zorg wil als dienstverlenende organisatie een kwaliteitsproduct leveren aan haar cliënten. De kwaliteit ontstaat in de dagelijkse relatie die zorgverleners met cliënten hebben en wordt naast de professionele expertise sterk door motivatie, houding, passie en gedrag bepaald. S&L Zorg is ervan overtuigd dat motivatie van medewerkers effectiever is te beïnvloeden binnen een professionele organisatie waarin medewerkers zich ook (kunnen) identificeren met de hiervoor beschreven missie, collectieve ambitie en kernwaarden. 20

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Voorwoord raad van bestuur 2 1.3 Voorwoord raad van toezicht 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong

Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong Jaarverantwoording zorginstellingen 2010 Jaardocument Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 3 1. Uitgangspunten van de verslaggeving. 4 2. Profiel van de organisatie..

Nadere informatie

Jaardocument GGz Centraal

Jaardocument GGz Centraal 2011 Jaardocument 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6 2.3 Kerngegevens...8

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks. DIRECTIEVERSLAG 2014 Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van de verslaglegging...

Nadere informatie

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste 4 vijfen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het tachtig ste boekjaar 2014 1 2 Bericht van de raad van commissarissen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2013 2 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / 2013 3 inhoud 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6.

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. Financiën 21 Jaarrekening 33 Bijlagen 73 NB. In dit jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis ardocument 2010 Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 7 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 8 2.1 Algemene gegevens 8 2.2 Structuur

Nadere informatie

Jaarverslag Menzis 2009

Jaarverslag Menzis 2009 Jaarverslag Menzis 2009 jaarverslag 2009 Contactgegevens Reacties op en vragen over dit verslag kunt u doorgeven aan: Menzis, afdeling Corporate Communicatie (telefoon: 0317-455 811). Zie voor meer informatie

Nadere informatie

Samen verantwoordelijk

Samen verantwoordelijk Samen verantwoordelijk Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 3 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Organisatie 5 Interview: Auris streeft naar een participerende medezeggenschap 9 Medezeggenschap 11 Interview:

Nadere informatie

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS Voorwoord Raad van Bestuur 1. Verslag Van de raad Van toezicht 2. profiel Van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

stabiel in een gedraaid perspectief

stabiel in een gedraaid perspectief stabiel in een gedraaid perspectief Jaarverslag 2011 LEESWIJZER Het jaardocument 2011 wordt voorafgegaan door een voorwoord van de directie en de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft een eigen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

Colofon. Jaardocument 2012 IrisZorg Arnhem. Oplage: 250 exemplaren

Colofon. Jaardocument 2012 IrisZorg Arnhem. Oplage: 250 exemplaren Colofon IrisZorg Arnhem Oplage: 250 exemplaren RVT 13.015 Stichting IrisZorg Arnhem, maart 2013 Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 22 maart 2013 Goedgekeurd door Raad van Toezicht d.d. 27 maart 2013

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Uitvoeringsverslag 2010. Achmea Zorgkantoor N.V.

Uitvoeringsverslag 2010. Achmea Zorgkantoor N.V. Uitvoeringsverslag 2010 Achmea Zorgkantoor N.V. 1 Inhoudsopgave 1. ALGEMENE INFORMATIE...3 1a. Bestuursverklaring...3 1b. Typering organisatie...4 Inrichting organisatie zorgkantoren...4 Management van

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 3 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 3 Algemene informatie 5 3.1 Structuur van de organisatie 5 3.2. Kerngegevens 7 4 Bestuur,

Nadere informatie

JaarVerslag. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1

JaarVerslag. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 JaarVerslag 2008 Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Maatschappelijk verslag 5 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene

Nadere informatie