Tweede Kamer der Staten-Generaa!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaa!"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaa! 2 Vergaderjaar Rijksbegroting voor het jaar Hoofdstuk VII Ministerie van Binnenlandse Zaken Nr. 24 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 5 december Neen, gestreefd wordt via interne herplaatsing in de noodzakelijk geachte bezetting te voorzien. 2 Naar aanleiding van het Regeerakkoord 1986, waarin is opgenomen dat er een «ruimte-model» a la de WAGGS voor het overleg over de verdere ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren zal komen, wordt momenteel een wetsvoorstel voorbereid. Mijn streven is er op gericht dit voorstel in de tweede helft van 1987 in te dienen. 3 De exacte kwantitatieve en kwalitatieve invulling van de afslankingstaakstelling per departement is een zaak van de departementen zelf. Wel zal rond de jaarwisseling door Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer worden gerapporteerd over de opzet van de operatie en in hoofdlijnen van de in dit verband te nemen maatregelen. 4 Over de invulling van de personeelsvermindering voor 1988 tot en met 1990 zal het kabinet zeer binnenkort beslissen. In dat kader zal ook een beslissing genomen worden over de wijze waarop de verhoging van de taakstelling met 110 miljoen zal worden gerealiseerd. Het streven is daarbij dit te verwezenlijken binnen het totaal van arbeidsplaatsen. 5 De samenhang bestaat daaruit dat wordt beoogd met de maatregelen gericht op beperking van de omvang van de rijksdienst tevens het functioneren daarvan te verbeteren Daarbij moet zowel worden gedacht aan efficiencyverbetering als aan maatregelen in de zin van de grote operaties, zoals decentralisatie, deregulering en heroverweging. 6 De beleidsvoornemens uit de nota «Afslanking en kwaliteitsverbetering van de overheid» zullen nog door het kabinet moeten worden geaccordeerd. Daarna wordt het centraal georganiseerd overleg geïnformeerd. Vervolgens vindt nadere concrete invulling van de taakstellingen (o.a. door reorganisatie) bij de departementen plaats. Eerst dan kan er sprake zijn van overleg en toepasselijkheid van de genoemde circulaire. Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. VII, nr. 24 1

2 Gegevens van het bedrijfsleven terzake zijn moeilijk verkrijgbaar. Het CBS zal waarschijnlijk meer uitsluitsel kunnen geven, maar dit vergt meer tijd. In onderstaand overzicht wordt de informatie van de rijksoverheid verstrekt. Overzicht: Aantallen academici in de rijksdienst (departementen, staatsbedrijven en fondsen) Bron: Bestand oktober 1986, Hoofdafdeling IVOP 21 november Totale bezetting: Totaal aantal ingevulde' titels: Percentage academici 2 in rijksdienst: ten minste 7,77%. totale bezetting bezoldiging volgens BBRA '84 bijlage B schaal schaal < 10 > I I overige bezoldigingsregelingen totaal aantal academici (7,77%) bezoldiging volgens BBRA '84 bijlage B (7,85%) overige bezoldigingsregelingen 1956 (7,31%) schaal < (0,43%) 1 Het aantal ingevulde titels kan afwijken van het aantal werkelijke titels omdat er in het IPA-systeem niet de verplichting bestaat een titel in te vullen. 2 Gehanteerde definitie academius: een persoon met een titel. 8 In onderstaand staatje zijn diegenen vermeld die gedurende de jaren 1980 tot en met 1986 een uitkering ingevolge het Rijkswachtgeldbesluit 1959 en de Uitkeringsregeling 1966 hebben ontvangen: Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. VII, nr. 24 2

3 Naar verwachting zal van ongeveer 2700 personen in 1987 het recht op wachtgeld of uitkering eindigen. Van een gering aantal van deze 2700 personen eindigt het wachtgeld c.q. de uitkering op de 65 jarige leeftijd. Ten aanzien van de overigen is niet aan te geven van hoeveel van hen de uitkering vóór de oorspronkelijke einddatum zal eindigen wegens aanvaarding van een nieuwe betrekking. 9 Bij operaties als de afslanking van de rijksoverheid geldt als algemeen uitgangspunt dat gedwongen ontslagen zo veel mogelijk worden vermeden en dat daarbij van het personeel een bijdrage wordt verwacht in de vorm van voldoende mobiliteit. Dit uitgangspunt is derhalve ook van toepassing bij uitvoering van de operatie op decentraal niveau. 10 In de door het Centraal Planbureau opgestelde berekeningen bij het regeerakkoord wordt het directe werkgelegenheidsverlies in de gehele collectieve sector als gevolg van de ombuigingen op de rijksbegroting, plus de bezuinigingen in de volksgezondheid, geraamd op arbeidsjaren in Bij de voorbereiding van de in de vraag bedoelde inbreng is gebleken dat het in kaart brengen van de kwalitatieve personeelsbehoefte in de overheidssector, evenals in de marktsector, op een aantal problemen stuit. In de overheidssector worden die onder andere veroorzaakt door de zeer grote diversiteit in de functies, de permanente veranderingen in de nodige kwalificaties en de wijze waarop volume-veranderingen in de overheidsorganisatie doorwerken in de behoefte aan nieuw personeel. Gezien deze problemen wordt momenteel bezien of vaststelling van de kwalitatieve personeelsbehoeften van de overheid in voor het onderwijs bruikbare vorm in voldoende mate mogelijk is. 12 In het Stichtingsakkoord zijn werkgevers en werknemers overeengekomen dat een intensivering van scholingsactiviteiten vereist is om het huidige beleid, gericht op economische groei en bevordering van de werkgelegenheid, te doen slagen. Een van de middelen hiertoe is het intensiveren van de activiteiten van de bestaande bedrijfstakgewijze fondsen en het oprichten van nieuwe. De regering streeft naar de oprichting van een arbeidsmarkt" en opleidingsfonds voor de overheid in Dit fonds zal op paritaire wijze beheerd worden door de verschillende overheidswerkgevers - rijksoverheid, gemeenten, provincies en waterschappen - en de centrales van overheidspersoneel. Het fonds wordt onder andere gevoed door jaarlijks met de ambtenarencentrales overeen te komen bedragen ten laste van de financiële ruimte voor de arbeidsvoorwaarden. De regering heeft besloten om in 1986 éénmalig een bedrag van 38 min. voor bovengenoemd doel beschikbaar te stellen (zie de brief van de minister van BiZa dd. 3 december aan de Tweede Kamer). De doelstelling van het fonds is het verstrekken van het kwalificatieniveau van het zittend personeel en het vergemakkelijken van de instroom van mensen met een zwakke arbeidsmarktpositie. Vooruitlopend op de oprichting van het fonds kunnen nu reeds middelen aan de verschillende overheidswerkgevers ter beschikking worden gesteld ter financiering van additionele scholingsactiviteiten. Daarnaast worden, zoals bekend, activiteiten ondernomen om ook binnen de overheid te komen tot een verdubbeling van het leerlingwezen. Dezer dagen ontvangt een verslag over de voortgang van deze activiteiten. Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. VII, nr. 24 3

4 13 Hfd.- Ministerie Peildatum Peildatum Cat. I Cat. II Cat. I Cat. II volume volume volume volume II HOST III AZ 1 1,84 7,36 5,58 IV Kabna V BuiZa VI Justitie 129, ,65 14,5 VII BiZa 27,9' 1' 26 VIII O&W 30, ,3 18 IXb Fin 50,7 93,65 X Def XI VROM 170,13 2,34 170,83 2,34 XII V&W XIII Ecza ,9 XIV L&V 12,5 20,5 43,08 43,97 XV SoZaWe 29,69 176,33 XVI WVC Peildatum Cat. I Aktief personeel ten laste van begroting bijlage NB (personele begroting) Cat. II Actief personeel niet ten laste van begroting bijlage llb Daar waar geen cijfers zijn vermeld zijn geen cijfers beschikbaar. 14 Het beoogde resultaat van het jeugdwerkplan houdt in het vergroten van de instroom van jongeren met een factor 1,5. Ik zal de Kamer binnenkort verslag doen van de resultaten van de evaluatie van het jeugdwerkplan bij de ministeries over de periode juli juli Vooruitlopend daarop kan ik alvast mededelen dat er in die periode per saldo - uitgedrukt in extra banen voor jongeren - zeer beperkte resultaten zijn bereikt. Wel stroomden jongeren in veel sterkere mate dan voorheen in deeltijd in, zij het nog niet in de mate die werd beoogd. De evaluatie zal laten zien dat de maatregelen van het jeugdwerkplan wel degelijk hebben gewerkt, maar dat het jeugdwerkplan niet sterk genoeg lijkt te zijn om een daarvan losstaande terugval van de instroom van jongeren af te remmen. In het verslag van de evaluatie zal tevens worden aangegeven welke maatregelen zullen worden getroffen om de resultaten van het jeugdwerkplan te verbeteren. 1 5 t/m 1 7 Jaar Totale Instroom % < 25-jarigen instroom < 25 jaar in de instroom ,8% ,3% ,4% ,0% Jaar Instroom Waarvan % < 25-jarigen mannen < 25 jaar ,3% ,0%,'Ï'A ,0% ,3% Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. VII, nr. 24 4

5 Jaar Instroom vrouwen Waarvan < 25 jaar % < 25-jarigen ,5% 62,2% 57,1% 57,7% De cijfers hebben betrekking op de Ministeries, de Hoge Colleges van Staat, de Buitenlandse Dienst, de Rijkspolitie en de Rechterlijke Macht. De gegevens over 1985 zijn afkomstig uit de personeels- en salarisadministratie. De cijfers over 1982 t/m 1984 zijn afkomstig van het ABP en zijn beperkt tot de ambtenaren in de zin van de ABP-wet (deze gegevens zijn dus iets lager dan de totale instroom) Gegevens over de instroom van jongeren uit etnische minderheden zijn niet beschikbaar. 18 Ter vergroting van de instroom van jongeren wordt met name uitbreiding van het aantal leerarbeidsplaatsen in het kader van het leerlingwezen bevorderd, o.a. door middel van voorlichting en subsidiëring van bovenformatieve plaatsen. Dezer dagen ontvangt u daarover een voortgangsrapport. Instroom van jongeren uit etnische minderheden wordt gestimuleerd door extra subsidie voor elke uit die categorie bezette (formatieve en bovenformatieve) leerarbeidsplaats en door middel van extra subsidie voor 20 Molukse jongeren. Momenteel vindt interdepartementaal overleg plaats over een plan tot verdubbeling van het aantal leden van etnische minderheden in het personeelsbestand van de rijksdienst in de komende vier jaar. Getracht zal worden de instroom van jongeren, ondanks de voorgenomen substantiële personeelsreductie, zoveel mogelijk op peil te houden door middel van verdere herverdeling van werk, waaronder bevordering van deeltijdarbeid. 19 De bedoelde interdepartementale commissie is nog niet ingesteld. Het voorstel tot instelling werd in september aanvaard door de Ministerraad en in december door de centrales van overheidspersoneel. De beoogde samenstelling en de namen der leden - waaronder iemand namens de centrales van overheidspersoneel - zijn thans bekend. De instellingsbeschikking, die enige vertraging heeft ondervonden als gevolg van technische problemen samenhangend met de reorganisatie op mijn departement, zal nu zeer binnenkort gereed zijn. 20 De bedoelde maatregelen zijn najaar 1985 door de Ministerraad en vervolgens door de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg aanvaard. Daarbij gaat het vooral om het volgende. De reeds bestaande vacaturemeldingsplicht zal strikter worden nageleefd en voortaan ook van toepassing zijn op tijdelijke vacatures. Ook in deze tijdelijke vacatures zullen ontslagen respectievelijk met ontslag bedreigde ambtenaren met voorrang kunnen worden benoemd. Met stimulering van zogenaamde proefplaatsingen (eventueel tijdelijk bovenformatief) wordt eveneens beoogd betere herplaatsingskansen te creëren Gevarieerde arbeidservaring impliceert veelal een grotere kans op herplaatsing. Daarnaast is een scholingsregeling opgesteld die inhoudt dat (ex-)personeelsleden kunnen deelnemen aan korte her- en bijscholingscursussen ter verbetering van hun herplaatsbaarheid. De kosten daarvan zullen Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. VII, nr. 24 5

6 betaald worden door het departement waarvan zij afkomstig zijn. De prioriteitgenietenden worden beoordeeld op hun potentiële geschiktheid. Bij het ontbreken van bepaalde kennis of vaardigheden kunnen zij verplicht worden tot het volgen van korte cursussen. Geschillen tussen de RPD en departementen over geschiktheid van voorgedragen prioriteitgenietenden voor een bepaalde functie zullen om advies worden voorgelegd aan de zeer binnenkort in te stellen lnterdepartementale Commissie Herplaatsing. De afslanking van de rijksdienst vereist een zo effectief mogelijk herplaatsingsbeleid. Daarom is aan de departementen verzocht vacatures zowel als te herplaatsen ambtenaren reeds aan de RPD op te geven in het stadium dat men daarvoor nog binnendepartementale herplaatsingsmogelijkheden onderzoekt. De afslankingstaakstelling zal er overigens in veel gevallen toe leiden, dat de departementen ontstane vacatures «inleveren» om gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen. Het aantal vacatures dat beschikbaar komt voor interdepartementale herplaatsing, zal daardoor verminderen en zeker niet voldoende zijn om alle bij de RPD aangemelde overtollige ambtenaren te kunnen herplaatsen. Daarom wordt gestreefd naar uitbreiding van de contacten met werkgevers buiten de rijksoverheid (in de eerste plaats met werkgevers, waarvan de pensioenvoorziening eveneens is ondergebracht bij het Abp), opdat ambtenaren ook daar waar mogelijk een nieuw werkverband zullen kunnen vinden. Ook de Gewestelijke Arbeidsbureaus en zogenaamde outplacementbureaus zullen, anders dan tot dusverre, worden ingeschakeld met het oog op plaatsingsmogelijkheden buiten de overheid. 21 Ten aanzien van het gehandicaptenbeleid blijft het uitgangspunt gehandhaafd dat in 1989 een gemiddeld percentage van 5 zal zijn bereikt voor de overheid als geheel. Zodra bekend is hoeveel gehandicapten werkzaam zijn bij de rijksoverheid wil ik met de centrales van overheidspersoneel tot afspraken komen over de wijze waarop inhoud wordt gegeven aan de taakstelling die de wet Arbeid Gehandicapte Werknemers de werkgevers(organisaties) en werknemersorganisaties oplegt. De inhoud van deze afspraken zal mede bepaald worden door het aantal gehandicapten dat in dienst van de rijksoverheid blijkt te zijn. De voorgenomen afslanking zal de instroom van werknemers bemoeilijken. Niettemin zal getracht worden, onder meer door verdere herverdeling van werk, ook voor gehandicapten instroom mogelijk te blijven maken. 22 Vooruitlopend op de effectuering van de mobiliteitsbevorderende maatregelen heeft het Mobiliteitsadviesbureau vanaf februari tot juni 1986 op verzoek van departementen bij circa zestig top vacatures bemiddeld. In ongeveer de helft van de gevallen werd een aldus voorgedragen kandidaat daadwerkelijk aangesteld. Sinds juni zijn in het kader van de structurele aanpak een dertigtal vacatures in bemiddeling genomen. Omtrent de uiteindelijke resultaten van deze bemiddelingen kan ik u informeren nadat ik begin 1987 het jaarverslag van de Mobiliteitsadviesraad heb ontvangen. 23 Met de medio 1986 gestarte aanpak van de (inter)departementale mobiliteitsbevordering met betrekking tot beleids-, staf- en algemene beheersfuncties in de hoofdgroepen V en VI zal de komende periode ervaring moeten worden opgedaan. Begin 1987 ontvang ik het eerste jaarverslag van de Mobiliteitsadviesraad. Daarin zal gerapporteerd worden over resultaten en ondervonden knelpunten. Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. VII, nr. 24 6

7 Bij de evaluatie kan in overleg met de departementen tevens in be schouwing worden genomen de mogelijkheid en de wenselijkheid van uitbreiding naar lagere echelons. Momenteel wik ik hierop niet vooruitlopen. 24 Ingeval de onderhandelingsruimte in 1986 zou zijn bepaald door toepassing van de gebruikelijke trendmethodiek, dan zou de in dat verband relevante mutatie van de regelingsloonindex naar verwachting van het CBS 1,3 a 1,4% hebben bedragen, dat wil zeggen ongeveer f 600 min. voor de overheidssector. 25 De grote bezwaren tegen het trendbeleid zijn gelegen in het feit dat de overheid niet een eigen arbeidsvoorwaardenbeleid zou kunnen voeren en dat als gevolg daarvan de budgettaire consequenties van dit arbeidsvoorwaardenbeleid extern werden bepaald. Het advies van de Advies^ en Arbitragecommissie van 5 november jl. indiceert niet dat voor een voor het overheidspersoneel aanvaardbaar arbeidsvoorwaardenbeleid het trendbeleid zou dienen te worden gecontinueerd. De commissie heeft immers haar advies toegespitst op door de centrales concreet aangedragen punten, waaromtrent zij met mij van mening verschilden. 26 Het kabinet heeft in het advies van de AAC na ampele overweging aanleiding gevonden het voor arbeidsvoorwaarden respectievelijk werkgelegenheid voor en tezamen voor de overheidssector beschikbare bedrag te vergroten met 200 min. Het heeft daaraan concrete bestedingsvoorstellen gekoppeld. Voor nadere bijzonderheden verwijs ik de Kamer naar mijn brief van 3 december 1986, waarin ik verslag doe van het verloop en de uitkomst van het overleg. Het advies zal ook voor het arbeidsvoorwaardenbeleid na 1 986/1 987 zijn invloed doen gelden. 27 Voor het antwoord op deze vraag verwijs ik naar de in mijn antwoord op vraag 26 bedoelde brief. 28 De onderhandelingsruimte voor de overheid respectievelijk de g en g sector voor het jaar 1987 is f 270, respectievelijk f 155 min. 29 In het Regeeraccoord is opgenomen dat er een «ruimte-model» a la de WAGGS komt voor het overleg over de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren. In het WAGGS-stelsel worden o.a. de organisaties van werknemers in de gelegenheid gesteld hun zienswijze inzake de door hen gewenste arbeidsvoorwaardenontwikkelingen kenbaar te maken, waarna de omvang van de ruimte door het kabinet wordt vastgesteld. Het ligt in de lijn dat, conform hetgeen in het Regeeraccoord is gesteld, het kabinet na overleg met de centrales van overheidspersoneel eveneens de ruimte vaststelt voor de arbeidsvoorwaardenontwikkelingen voor het overheidspersoneel. 30 In grote lijnen kan deze beïnvloedingsmogelijkheid in tweeën worden gesplitst. Voor wat betreft de invloed op de vaststelling van de ruimte verwijs ik naar mijn antwoord op vraag 29. Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. VII, nr. 24 7

8 Over de concrete invulling van de aldus vastgestelde ruimte vinden onderhandelingen plaats tussen de overheidswerkgever(s) en de centrales van overheidspersoneel. 31 Het kabinet erkent de uit de pakketvergelijking gebleken verschillen en meent dat deze een rol moeten spelen in het arbeidsvoorwaarden' en werkgelegenheidsbeleid bij de overheid en in het daarover te voeren overleg met de centrales van overheidspersoneel. De mate en het tempo waarin de gebleken verschillen zullen worden verminderd, zijn met name afhankelijk van de volgende aspecten: - de eigen verantwoordelijkheid voor het inkomensbeleid ten aanzien van het overheidspersoneel; - de arbeidsmarktpositie van de overheid, mede in relatie tot de grote spreiding die de beloning van gelijkwaardige functies in het bedrijfsleven kenmerkt; - de buiten de pakketvergelijking gebleven verschillen tussen de niet op geld waardeerbare arbeidsvoorwaarden; - de afweging met arbeidsvoorwaardenverbeteringen die geen relatie hebben met de uit de pakketvergelijking gebleken verschillen enerzijds en met werkgelegenheidsmaatregelen anderzijds; - de financiële situatie van de overheid Uit mijn brief van 3 december jl. aan de Tweede Kamer blijkt welke concrete maatregelen ik mij voorstel in 1986 en 1987 naar aanleiding van de pakketvergelijking te nemen. 32 Gezien het conglomoraat van factoren dat de factor incidenteel in de loonontwikkeling bepaalt, alsmede het feit dat de incidentele loonstijging in de marktsector geen relevante component is voor de bepaling van de loonruimte in de overheidssector, acht ik het niet juist om een koopkrachtvergelijking te treffen met inbegrip van deze component. Om deze reden geef ik onderstaand slechts de koopkrachtmutaties exclusief incidenteel, die ïk wel vergelijkbaar acht (beide in procenten ten opzichte van het voorafgaande jaar). Niveau Marktsector Overheidssector ' 1987' ' 1987' Modaal 2 x modaal 4 x modaal -2,2-3,2-3,2-3,5-5,1 +0,2-1,1-1, ,4 + 1, ,5 +3,4 +2,5 +2,6 +3,4 +3,1-2,3-4, , ,4-3,5-2,7-0,1 0 +0,2 + 1,7 + 1,7 + 1,7 +2,8 >2,3 >2,4 1 Raming. 33 Tijdens genoemde kabinetsperiode is de koopkrachtontwikkeling (excl. incidenteel) van ambtenaren ten opzichte van die van werknemers in de marktsector op de niveaus modaal, 2x modaal en 4x modaal achtereenvolgens 6, 5% resp. 4,8% achtergebleven. In guldens per maand komt dat neer op ca. f 11 5, f205 resp. f In mei 1986 werd een eerste inventarisatie van knelpunten in de vacaturevoorziening van de rijksoverheid afgerond. Deze inventarisatie had de vorm van een analyse van (kwantitatieve) respons op vacatures, aangevuld met (kwalitatieve) ervaringen van departementale informanten. Knelpunten bleken over de gehele linie te worden ervaren in de sfeer van ervaren automatiseringspersoneel, accountants, financieel beheer, organisatieadvisering en bepaalde sectoren van het personeelswerk. Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. VII, nr. 24 8

9 Daarnaast tekende zich enkele specifiek departementale en/of regionale knelpunten af, o.a. bij de belastingdienst en met betrekking tot specialistisch-technische functies. De oorzaken en derhalve de oplossing van deze knelpunten liggen verschillend. Begin 1987 zal er nader onderzoek worden gedaan naar de moeilijk vervulbare functies en zal het thans bestaande beeld verder gecompleteerd kunnen worden. 35 Naar mijn oordeel zijn selectieve maatregelen in de inkomenssfeer onontbeerlijk ter vermindering van de op de arbeidsmarkt ervaren knelpunten. Privatisering kan een belangrijke rol spelen in de afslankingsoperatie bij de rijksoverheid. Voor zover echter de kosten (inclusief de hogere arbeidskosten) van een geprivatiseerde dienstverlening toch door de overheid moeten worden betaald, wordt geen soulaas in financieel opzicht geboden. 36 Bindingspremies vormen slechts een deel van bedoeld antwoord. Ook andere instrumenten in de financiële sfeer en daarbuiten zullen een rol spelen. Het is op voorhand moeilijk vast te stellen in hoeverre de hantering van bindingspremies een doorslaggevend effect zal hebben ten gunste van de arbeidsmarktpositie van de overheid. Daartoe zal er eerst ervaring mee moeten worden opgedaan. Wel kan worden gewezen op de voordelen van de bindingspremie: - door uitbetaling eerst na de bindingstermijn te laten geschieden, wordt voor de dienst eerst een zeker profijt van de betrokken ambtenaar gerealiseerd, voordat een extra beloning wordt toegekend; indien de ambtenaar binnen die termijn vertrekt, is geen sprake van extra kosten in verband met beloning; - naarmate de bindingstermijn verstrijkt, wordt het voor de betrokken ambtenaar in toenemende mate onaantrekkelijk om de dienst te verlaten en de premie prijs te geven. 37 Bij de beleidsvoorbereiding van de onderhavige beloningsmaatregelen is niet zozeer onderzoek verricht naar specifieke regelingen in de marktsector, maar vooral naar de mogelijkheden om binnen het bezoldigingsbeleid van de overheid te komen tot meer differentiatie op grond van arbeidsmarktverhoudingen. Dit neemt niet weg dat bij de behandeling van concrete knelpunten voor de overheid op de arbeidsmarkt, alvorens tot een maatregel te komen, getracht zal worden een goed inzicht te krijgen in vergelijkbare maatregelen voor de desbetreffende categorie personeel in de marktsector. 38 Op dit moment worden concrete voorstellen uitgewerkt om te komen tot een betere aansluiting tussen de beloning van de ambtenaar en individuele verschillen in functioneren; daarbij geldt niet als randvoorwaarde dat binnen de mogelijkheden van het BBRA '84 moet worden gebleven. Gestreefd wordt naar een doorbreking van het in de praktijk gegroeide automatisme in de toekenning van periodieke sala-isverhogingen en naar een vergroting van de invloed van de directe chef op de beloning. Zodra deze voorstellen in samenspraak met de departementen in voldoende mate zijn uitgewerkt en in het overleg met de centrales van overheidspersoneel zijn betrokken, zal ik u daarover nader kunnen inlichten. Daarbij zal tevens de vraag kunnen worden beantwoord in hoeverre het BBRA 1984 wijziging behoeft. Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. VII, nr. 24 9

10 39 De gebudgetteerde incidentele loonontwikkeling voor de overheid, die taakstellend is vastgesteld op 0,75%, is gebaseerd op een technische berekening ten aanzien van de rijksoverheid, waarbij is uitgegaan van een stabiele organisatie qua in- en uitstroom en qua inschalings- en bevorderingsbeleid. Aangezien met name volumeontwikkelingen in een organisatie in een belangrijke mate de ontwikkeling van het incidenteel bepalen, kan de feitelijke realisatie (en dus ook de CPB raming daarvan in de MEV) uiteraard van het aldus berekende budget afwijken. Overschrijding dient elke overheidswerkgever zelf binnen zijn begroting te compenseren. Er is derhalve geen effect van de budgettering van het incidenteel op het algemene beleid dat ten aanzien van de salarisschaalbedragen enerzijds en de inschakeling en bevordering anderzijds wordt gevoerd. 40 Om voor de toekenning van een periodieke salarisverhoging in aanmer king te komen dient de ambtenaar blijk te geven van voldoende bekwaanv heid, geschiktheid en ijver. Voldoet hij of zij niet aan een van deze vereisten, dan kan de salarisverhoging achterwege worden gelaten. Hoewel de regelgeving dus geen automatische toekenning van periodieken kent, is deze in de loop der jaren in de praktijk wel zo gegroeid. Op dit moment worden voorstellen uitgewerkt om in het kader van een betere aansluiting met de beloning bij individuele verschillen in functioneren dit in de praktijk bestaande automatisme te doorbreken. Met de voorstellen wordt een duidelijke wijziging in het beloningsbeleid en in de beloningscultuur bij de overheid beoogd. Een zorgvuldige voorbereiding is noodzakelijk voor het welslagen van deze wijziging. Daarom staat als uiterste datum van invoering van de voorstellen, waarover nog verdergaand interdepartementaal overleg moet plaatsvinden, 1 januari 1988 voor ogen. 41 Op de vraag welke bezuiniging zou worden bereikt, indien geen enkele periodiek meer automatisch wordt toegekend met ingang van 1 januari 1987 is geen exact antwoord mogelijk. Indien de regelgeving hieromtrent (artikelen 7 en 9 BBRA 1984) zeer strikt zou worden toegepast zou dit betekenen dat aan ambtenaren die niet voldoende functioneren geen periodieke salarisverhogingen worden toegekend. Hoewel onbekend is om hoeveel ambtenaren het dan zou gaan, ligt het niet in de rede te veronderstellen dat dit een substantieel aantal zou zijn. Op de vraag welke bezuiniging zou worden bereikt bij niet-toekenning van de periodieke salarisverhoging aan 80% van het personeel dat thans het maximum van de schaal nog niet heeft bereikt, kan als indicatie een bedrag van ruim 400 miljoen voor de gehele overheidssector worden aangehouden. Daarbij moet wel worden aangetekend dat een dergelijke bezuinigingsmaatregel uit een oogpunt van personeelsbeleid niet verdedigbaar is, omdat de maatregel alleen betrekking zou hebben op de circa 40% van het personeel dat het maximum van de schaal nog niet heeft bereikt, terwijl de overige 60% buiten schot blijft, en omdat ervan uitgegaan mag worden dat het overgrote deel van het personeel voldoende tot meer dan voldoende functioneert. Voorts kan niet worden verwacht dat van een dergelijke uitsluitend negatieve maatregel een stimulans uitgaat naar het personeel om goed te functioneren. 42 Onderstaand wordt een overzicht gegeven van het percentage ambtenaren bij de ministeries dat het maximum van de salarisschaal heeft bereikt en derhalve geen periodieke salarisverhogingen meer ontvangt. Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. VII, nr

11 Het percentage dat wordt genoemd voor de schalen 1 tot en met 5 betreft ambtenaren die het eigenlijke schaalmaximum hebben bereikt maar die voor een deel nog in aanmerking kunnen komen voor een zogenaamde uitloopperiodiek. De eerste uitloopperiodieken worden in die schalen toegekend nadat men zes jaar op het maximum heeft gestaan en de twee volgende telkens na twee jaar. Schaal % op maximum Het ontwerp-besluit arbeidsvoorwaarden bij opleidingen heeft betrekking op alle dienstopleidingen bij de rijksoverheid, die aansluitend aan de indiensttreding moeten worden gevolgd, met uitzondering van de dienstopleidingen die aansluiten op HBO- en universitaire opleidingen. Het ontwerp-besluit is op dit moment onderwerp van overleg in het kader van de werkgroep Overige Algemene Rechtstoestand (OAR) van het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken. De eventueel te verwachten knelpunten op de arbeidsmarkt zijn in de besluitvorming meegewogen. Het is ook om deze reden dat de dienstopleidingen die aansluiten op HBO- en universitaire opleidingen van de maatregelen worden uitgezonderd. Er is vanuitgegaan dat het ontwerp-besluit geen invloed zal hebben op de positie van de overheid op de arbeidsmarkt. 44 In de 18e Wetenschappelijke balans worden op basis van de nieuwste gegevens en inzichten onder meer de waardering van het vermogen aangegeven, nieuwe kansenreeksen berekend en de pensioenverplichtingen bezien. Ook bij een flexibel premiebijdragesysteem zijn die elementen van de Wetenschappelijke balans noodzakelijke gegevens om te komen tot een (jaarlijkse) vaststelling van de hoogte van het pensioenbijdragepercentage. In zoverre is het verband tussen de 18e Wetenschappelijke balans en de eventueel in te voeren andere financieringsmethodiek aanwezig. In de Wetenschappelijke balans dient voorts, gelet op artikel C 3 van de Algemene burgerlijke pensioenwet, aandacht te worden besteed aan de hoogte van de pensioenpremiebijdrage. Gezien eerdere adviezen van de balanscommissie mag worden verwacht dat de commissie in haar eindbeschouwing ook aandacht zal besteden aan de huidige actuariële financieringsmethodiek. 45 Een opzet van een wettelijke regeling inzake het weduwnaarspensioen bevindt zich in een vergevorderd stadium van voorbereiding. Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. VII, nr

12 De financiële implicaties van een en ander moeten evenwel nog - in het kader van het overleg over het arbeidsvoorwaardenbeleid - aan de orde komen. 46 De resultaten van de bedoelde studie zijn nog niet bekend. Inmiddels is een interdepartementale werkgroep ingesteld met de taakopdracht algemene rekenregels te ontwerpen die kunnen worden gehanteerd voor de vaststelling van de over te dragen wiskundige reserves bij collectieve uittredingen uit het Algemeen burgerlijk pensioenfonds. De werkgroep zal begin rapport uitbrengen. De rekenregels zullen ook worden gehanteerd voor de vaststelling van het aan een pensioenfonds PTT over te dragen vermogen, indien in het kader van de verzelfstandiging van de PTT definitief zou worden besloten tot instelling van een pensioenfonds N.V. PTT. Momenteel vindt daarover, op basis van het principebesluit van het vorige kabinet om tot instelling van een pensioenfonds N.V. PTT over te gaan maar ook met inachtneming van het omtrent privatisering en pensioenvoorziening gestelde in het regeerakkoord, overleg plaats met het pensioenbestuur en met de centrales van overheidspersoneel. 47 Ja. In het bijzonder vanwege de pensioenproblematiek, die zich bij privatisering voordoet, is het rapport van de interdepartementale werkgroep «B3-problematiek» van december 1985 nog in studie en discussie. Deze en andere ontwikkelingen, die voor het toepassingsbeleid van artikel B3, Abp-wet, relevant zijn, geven in ieder geval aanleiding tot een heroriëntatie op het B3-beleid. 48 De wens om ambtenaren onder het stelsei van sociale zekerheid te brengen was al aan de orde voordat de in het regeerakkoord neergelegde gedachten van (verdere) delegatie van werknemersverzekeringen aan de sociale partners werd geformuleerd. In een situatie waarin ambtenaren daadwerkelijk meedoen aan het genoemde stelsel, ligt het voor de hand dat, indien de gedachte van een dergelijke overdracht gestalte krijgt in beleidsvoornemens, die ook op het overheidspersoneel van toepassing zal zijn. 49 Ingaande 1 januari 1987 zal een regeling van kracht worden die inhoudt dat de WWV-aanspraken qua hoogte en duur onverkort zullen worden gehandhaafd. Deze voor de WWV in de plaats komende uitkering zal gelden voor het rijks-, onderwijs- en miiitair personeel. Gemeenten en provincies hebben het voornemen voor hun personeel een regeling van gelijke inhoud te treffen. 50 In zijn brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 30 mei 1985 (19009, nrs 1 en 2) berichtte de toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken dat het overleg met de centrales van overheidspersoneel over een nieuw overlegstelsel op een drietal wezenlijke punten geen overeenstemming had opgeleverd. Inmiddels is met betrekking tot het overleg in de overige collectieve sector tot stand gekomen de Wet Arbeidsvoorwaarden Gepremieerde en Gesubsidieerde Sector (WAGGS). Ik acht het niet uitgesloten dat mede op basis van enkele elementen uit het WAGGS-stelsel een voor de centrales van overheidspersoneel aanvaardbaar overlegstelsel voor het overheidspersoneel kan worden gerealiseerd. In het Regeerakkoord 1986 is dan ook opgenomen dat er een overlegstelsel a la de WAGGS komt. Momenteel wordt een wetsvoorstel in deze zin voorbereid. Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. VII, nr

13 51 In antwoord op vraag nr. 2 heb ik geantwoord dat mijn streven er op is gericht in de tweede helft van 1987 een wetsvoorstel inzake een nieuw overlegmodel in te dienen. Ook daarna zal ik een zo spoedig mogelijke invoering bevorderen. 52 Deze motie is abusievelijk niet in bijlage VI, onder A, vermeld Overeen komstig de toezeggingen zowel aan de Tweede Kamer als aan de centrales van overheidspersoneel is, zoals ook in het antwoord op vraag 45 is vermeld, een ontwerp-wetsvoorstel houdende invoering van een weduwnaarspensioen in de overheidspensioenregelingen geconcipieerd dat na behandeling in de Adviescommissie Overheidspersoneelsbeleid zal worden voorgelegd aan de Raad voor de Rijksdienst/Ministerraad. Een algehele herziening van het nabestaandenpensioen wordt echter wenselijk geacht. Een discussienota terzake is aanhangig in het CGOA. In dat kader wordt aandacht geschonken aan de problematiek van de gelijke behandeling van gehuwden en ongehuwd samenwonenden. Gelet op de sterke druk vanuit zowel de Tweede Kamer als het CGOA wordt thans in afwachting van de algehele herziening van het nabestaandenpensioen, voorrang gegeven aan invoering van het weduwnaarspensioen, voorshands op de voet van het huidige weduwenpensioen. De Minister van Binnenlandse Zaken, C. P. van Dijk Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. VII, nr

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 18 867 Wijziging van de Tijdelijke Wet Arbeidsvoorwaarden collectieve sector MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Karakter van de wijziging De voorziening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 073 Wet houdende een nieuwe regeling voor verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds (Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst AAN: De Centrales van Overheidspersoneel, toegelaten tot het Sectoroverleg Rijkspersoneel De Voorzitter van het Sectoroverleg Rijkspersoneel Bijlagen 1 AAC/92.064

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar CvA-notitie februari 2008 Doorwerken na 65 jaar De levensverwachting en het gemiddelde aantal gezonde jaren na het bereiken van de 65-jarige leeftijd is toegenomen. Een groeiende groep ouderen heeft behoefte

Nadere informatie

taatsblad ~an het Koninkrijk der Nederlanden

taatsblad ~an het Koninkrijk der Nederlanden taatsblad ~an het Koninkrijk der Nederlanden aargang 1992 171 Besluit van 3 april 1992, houdende wijziging van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 4 Besluit van 20 december 1995, houdende wijziging van het Rijkswachtgeldbesluit 1959 en de Uitkeringsregeling 1966 Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1987-1988 20402 Herziening overlegstelsel bij de overheid Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1980-1981 Rijksbegroting voor het jaar 1981 16 400 Hoofdstuk XII Departement van Verkeer en Waterstaat Nr. 60 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het

Nadere informatie

Commentaar van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid inzake leeftijdsgrenzen in wet- en regelgeving

Commentaar van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid inzake leeftijdsgrenzen in wet- en regelgeving Commentaar van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid inzake leeftijdsgrenzen in wet- en regelgeving Advies nummer 8 's-gravenhage, 16 oktober 1996 ROP-advies nr. 8, blad 2 Commentaar gericht aan de

Nadere informatie

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst AAN: De Voorzitter van de overlegvergadering met de Universitaire Commissie voor Georganiseerd Overleg De Gezamenlijke Vakorganisaties Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad; Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 2015, nr. , tot instelling van het tijdelijk Bureau ICT-toetsing (Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing) Handelend

Nadere informatie

Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid. Overeenkomst inzake de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid

Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid. Overeenkomst inzake de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid Overeenkomst inzake de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid Versie geldig vanaf 01 februari 2003 De minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Onderwijs,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1985-1986 18813 Wijzigingen van bepalingen in de Algemene Bijstandswet die betrekking hebben op het verhaal van kosten van bijstand Nr. 16 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

: Politiewet 1993, artikel 44; Besluit financiën regionale politiekorpsen Relatie met andere circulaires EA96/U331

: Politiewet 1993, artikel 44; Besluit financiën regionale politiekorpsen Relatie met andere circulaires EA96/U331 Aan De Korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Vijf EA96/U435 22 maart 1996 Inlichtingen bij Doorkiesnummer F. Pex 070 3026560 Onderwerp Departementsonderdeel

Nadere informatie

Commissie: Welzijn Vergadering 7 november 1997 Commissie: Algemeen Bestuur

Commissie: Welzijn Vergadering 7 november 1997 Commissie: Algemeen Bestuur Wijziging sociaal plan herstructurering welzijn Nr. POI-480 Commissie: Welzijn Vergadering 7 november 1997 Commissie: Algemeen Bestuur Agenda nr. Gedeputeerde met de verdediging belast: L. Coppoolse Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 221 Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie) Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 Herziening van het stelsel van sociale zekerheid BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad; Besluit van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 10 juli 2015, nr. 0000373449, tot instelling van het tijdelijk Bureau ICT-toetsing (Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing) De Minister voor

Nadere informatie

./. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over doorstroming bij gesubsidieerde arbeid.

./. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over doorstroming bij gesubsidieerde arbeid. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING

BEZOLDIGINGSREGELING BEZOLDIGINGSREGELING Algemene bepaling Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. medewerker De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1onder a van de CAR b. werkgever

Nadere informatie

Vrijwillige overstap naar nieuwe Wajong mogelijk vanaf 2013

Vrijwillige overstap naar nieuwe Wajong mogelijk vanaf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.3.3.37 Vrijwillige overstap naar nieuwe Wajong mogelijk vanaf 2013 bronnen www.rijksoverheid.nl, nieuwsbericht d.d. 2.11.2012 Hulp bij vinden baan voor mensen in oude

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 17 877 Werving en Selectie Nr. 3 De vroegere stukken zijn gedrukt in de zitting 1982-1983 en in het vergaderjaar 1983-1984 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000;

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000; De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat VNG een voorbeeld bezoldigingsverordening heeft ontworpen als handreiking voor gemeenten die hun locale verordening willen aanpassen; dat het aanbeveling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 632 Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (de maatstaf voor de duur van het recht op uitkering en enige andere onderwerpen)

Nadere informatie

raad Verordening vergoeding voorzitter SER 2012

raad Verordening vergoeding voorzitter SER 2012 raad Verordening vergoeding voorzitter SER 2012 Verordening van de Sociaal-Economische Raad van l 5 juni 2012, houdende regelen voor de vergoeding van zijn voorzitter (Verordening vergoeding voorzitter

Nadere informatie

Nr.97773/33 Middelburg, 11 maart Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Nr.97773/33 Middelburg, 11 maart Aan de Provinciale Staten van Zeeland Wijziging rechtspositieregelingen Commissie: algemeen bestuur Nr. POI-389 Vergadering 18 april 1997 Agenda nr........... Gedeputeerde met de verdediging belast: D.J.P. Bruinooge Nr.97773/33 Middelburg,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23440 Aanpassing van de vergoeding van verblijfkosten van leden van de Tweede Kamer en enige andere wijzigingen van de Wet schadeloosstelling leden

Nadere informatie

Convenant toepassing en uitvoering van het Landelijk sociaal statuut voor de Nederlandse Politie

Convenant toepassing en uitvoering van het Landelijk sociaal statuut voor de Nederlandse Politie Convenant toepassing en uitvoering van het Landelijk sociaal statuut voor de Nederlandse Politie De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, De Minister van Justitie de beheerders van de

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Sociale Verzekeringen Nr. SV/F&W/05/89716 s -Gravenhage, 11 november 2005 Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Werkloosheidswet

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 127 Financiële verantwoordingen over het jaar 1999 Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1984-1985 Nr. 145b 16833 Wijziging van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Stb. 1977,494) NADERE MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 14 mei 1985

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 071 Wateroverlast in Nederland Nr. 21 HERDRUK 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 279 Besluit van 18 juni 2012, houdende wijziging van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES in verband met de invoering van een nieuwe studiefaciliteitenregeling

Nadere informatie

De Grote Uittocht Herzien. Een nieuwe verkenning van de arbeidsmarkt voor het openbaar bestuur

De Grote Uittocht Herzien. Een nieuwe verkenning van de arbeidsmarkt voor het openbaar bestuur De Grote Uittocht Herzien Een nieuwe verkenning van de arbeidsmarkt voor het openbaar bestuur Aanleidingen van deze update van De Grote Uittocht - een rapport van het ministerie van BZK en de sociale partners

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29290 15 oktober 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 oktober 2014 tot het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 467 Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het tot stand brengen van een recht op langdurend zorgverlof en

Nadere informatie

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden.

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 875 Wijziging van een aantal wetten in verband met de vereenvoudiging en vernieuwing van het militaire pensioenstelsel (Aanpassingswet kaderwet

Nadere informatie

Afspraken inzake arbeidsongeschikten met een arbeidsongeschiktheidspercentage lager dan 35% Bekendmaking beleid

Afspraken inzake arbeidsongeschikten met een arbeidsongeschiktheidspercentage lager dan 35% Bekendmaking beleid Onderdeel DGMOS/POI Rijk/PR Inlichtingen M.F.Q. Oudshoorn/W. Hagg T 070-426 6389/7663 F 1 van 6 Aan Onderwerp Doelstelling Juridische grondslag De Ministers Afspraken inzake arbeidsongeschikten met een

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 625 Wet van 21 december 2000, houdende wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet en enige andere wetten (recht van keuze voor ouderdomspensioen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1987-1988 19790 Sectorvorming en vernieuwing in het middelbare beroepsonderwijs Nr. 24 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN Aan de

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving Afdeling Wetgeving Staatsinrichting en Bestuur Turfmarkt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1987-1988 19 827 Afslanking Rijksoverheid 1988-1990 Nr. 62 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-gravenhage,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 15 637 Casinospelen Nr. 2 Het vroegere stuk is gedrukt in de zitting 1978-1979 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de heer Voorzitter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 498 Wijziging van de arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de wijziging van de systematiek van de herbeoordelingen (Wet wijziging systematiek

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1996 1997 Nr. 110c 25 062 Wijziging van de inkomensgrens ziekenfondsverzekering voor AOW-gerechtigden BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 60.771/3 van 30 januari 2017 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Subsidiebesluit van 22 november 2013 en het Subsidiebesluit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 606 Het onderbrengen van de zorg, bestaande uit duurzaam verblijf en verzorging in een verzorgingshuis, in de aanspraken op grond van de Algemene

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 31 Besluit van 13 januari 1997, houdende regeling van het overleg met centrales van overheidspersoneel en sectorwerkgevers verenigd in de Raad

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 15 MAART 2007 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (ontvangen 24 november 2014) 1 Heeft u kennisgenomen van berichten dat gemeenten, provincies en waterschappen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 159 Regels betreffende openbaarmaking van gegevens per werkgever met betrekking tot verkrijging van rechten op WAO-uitkeringen door werknemers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 537 Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot een evenwichtige samenstelling van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 667 Wijziging van de Algemene nabestaandenwet en enige andere wetten in verband met de verlening van een tegemoetkoming aan personen die een

Nadere informatie

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 008 Intrekking van diverse wetten, die haar betekenis verloren hebben, op het terrein van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 403 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2013) Nr. 12 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

Artikel 2:1 Tenzij bij of krachtens wet of raadsbesluit anders is of wordt bepaald, geschiedt de aanstelling door het college.

Artikel 2:1 Tenzij bij of krachtens wet of raadsbesluit anders is of wordt bepaald, geschiedt de aanstelling door het college. 2 Aanstelling en arbeidsovereenkomst Aanstelling: het bevoegd gezag Artikel 2:1 Tenzij bij of krachtens wet of raadsbesluit anders is of wordt bepaald, geschiedt de aanstelling door het college. Aanstelling

Nadere informatie

CONCEPT. De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel 6, negende lid, van het Besluit bezoldiging politie: Besluit:

CONCEPT. De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel 6, negende lid, van het Besluit bezoldiging politie: Besluit: directoraat-generaal Veiligheid Personeel & Materieel CONCEPT Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van DGV Politie/Personeel en Materieel, houdende invoering van de Tijdelijke regeling functieonderhoud

Nadere informatie

Kamervragen van de leden Karabulut en Jansen

Kamervragen van de leden Karabulut en Jansen De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst AAN: De staatssecretaris van Defensie, J. van Houwelingen. De belangenverenigingen van militairen toegelaten tot het Centraal Georganiseerd Overleg Militairen.

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:755

ECLI:NL:CRVB:2016:755 ECLI:NL:CRVB:2016:755 Instantie Datum uitspraak 03-03-2016 Datum publicatie 10-03-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 13/1513 APPA Ambtenarenrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 VII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2004 Nr. 35

Nadere informatie

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst Aan: De politievakorganisaties vertegenwoordigd in de Commissie voor georganiseerd overleg in politie-ambtenarenzaken. De voorzitter van de Commissie voor georganiseerd overleg in politieambtenarenzaken

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a DEN HAAG BZ/IW/01/63399

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a DEN HAAG BZ/IW/01/63399 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a DEN HAAG Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 978 Aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke

Nadere informatie

33000 Nota over de toestand van s Rijks Financiën

33000 Nota over de toestand van s Rijks Financiën 33000 Nota over de toestand van s Rijks Financiën 31885 Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oostenrijk tot nadere wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden

Nadere informatie

Principeakkoord beperken gedwongen ontslag

Principeakkoord beperken gedwongen ontslag Principeakkoord beperken gedwongen ontslag Datum Versie 16 december 2010 Definitief Auteur Telefoonnummer Bart van Bolhuis 0592 347 944 Inhoudsopgave 1 Verminderen gedwongen ontslagen 2 2 Externe partij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 832 Wijziging van de Wet privatisering ABP in verband met de wijziging van de aanwijzingsvoorwaarden voor deelneming in het ABP Nr. 3 Het advies

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 363 Besluit van 12 juni 1995, houdende toekenning van een eenmalige uitkering in 1992 en een eindejaarsuitkering in 1993 aan LSOP-ambtenaren

Nadere informatie

34000 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015

34000 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015 34000 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015 31490 Vernieuwing van de rijksdienst Nr. 55 Brief van de minister

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Zitting 1980-1981 16815 Toelatingscriteria numerus fixus-studierichtingen voor het studiejaar 1981-1982 Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN Aan de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 769 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen Nr.

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 02.ss8.oox Inboeknummer os Toox684 Classificatienummer x.888 Dossiernummer s4o.6 s oktober soos Raads informatiebrief Betreft Aanpassingen gesubsidieerde arbeid 1 Inleiding

Nadere informatie

De adviesaanvraag van de centrales en het standpunt van het VSO zijn aan dit advies gehecht.

De adviesaanvraag van de centrales en het standpunt van het VSO zijn aan dit advies gehecht. Aan: De Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (SCO) vertegenwoordigd in de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) Het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) div bijlage(n) AAC/04.00052

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 424 Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers, de Wet privatisering ABP, de Werkloosheidswet en de Ziektewet in verband met

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.0949, d.d. 7 oktober 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sociaal kader BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Het als bijlage toegevoegde sociaal kader (van toepassing op verzelfstandigen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 544 Arbeidsmarkbeleid Nr. 339 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 26 009 Voorstel van wet van het lid Bijleveld-Schouten houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 330 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 en van enige andere wetten (Wet aanvullend overgangsrecht fiscale behandeling pensioen) Nr.

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 94 26 mei 2009 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 april 2009, nr. VO/FBI-2009/107875,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012 Nr. 64 BRIEF VAN

Nadere informatie

vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003

vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003 vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003 Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen d.d. 12 maart jl. gesteld door de commissie voor Volkshuisvesting,

Nadere informatie

PROTOCOLLAIRE BEPALINGEN

PROTOCOLLAIRE BEPALINGEN PROTOCOLLAIRE BEPALINGEN P1 EINDDATUM IN PROTOCOLLAIRE BEPALINGEN P-bepalingen zijn in principe tijdelijk van aard. Per P-bepaling wordt bepaald of er sprake is van een einddatum, die vervolgens in de

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Mw. mr w. Nieuwenhuizen 070 3027585. wijziging van het Rijkswachtgeldbesluit 1959 en de Uitkerings regeling 1996

Mw. mr w. Nieuwenhuizen 070 3027585. wijziging van het Rijkswachtgeldbesluit 1959 en de Uitkerings regeling 1996 Aan De Korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen De Korpsbeheerder van het Korps landelijke politiediensten i.a.a. - de Korpschefs van de regionale politiekorpsen en de Korpschef van het Korps landelijke

Nadere informatie

CHECKLIST RVU-RISICO 52%

CHECKLIST RVU-RISICO 52% CHECKLIST RVU-RISICO 52% Voorkomen is goedkoper dan genezen CHECKLIST 52%-risico bij vervroegd uittreden 1. Inhoud en bedoeling van deze checklist Deze checklist is een praktische handleiding om vast te

Nadere informatie

18. ONMISBARE WERKNEMER

18. ONMISBARE WERKNEMER 18. ONMISBARE WERKNEMER Inleiding Bij het bepalen van de ontslagvolgorde (welke werknemer komt bij een ontslag op bedrijfseconomische gronden als eerste voor ontslag in aanmerking) moet het afspiegelingsbeginsel

Nadere informatie

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties)

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) A. PROCEDURELE KADERS BIJ REORGANISATIES 1. De provincie

Nadere informatie