OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om uur in het raadhuis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis"

Transcriptie

1 OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om uur in het raadhuis Aanwezig de leden: de heer R. van Lavieren (PvdA), de heer O. Yilmaz (PvdA), de heer Th. de Gelder (CDA), de heer mr. A. Boele (SGP), de heer dr.ir H. Boersma (SGP), de heer B.W. de Leeuw (SGP), de heer F.C. de Gier (VVD), mevrouw C.E.J. Leeuwis (VVD), de heer H.F. Verweij VVD), A.G. Clements (ChristenUnie) de heer A.J. Zwaan (ChristenUnie), de heer J.R. Pardo Kruidenier (D 66) en de heer M. van der Plaat (D 66) Wethouders: Afwezig m.k.: Griffier: de heer drs. P.J. Verheij RA (SGP), S.J. Veerman (CDA) wethouder A.L. Cardon (PvdA), mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer L. Verwoert (PvdA), de heer J.H. Wesselius (CDA) mevrouw A.D. Zandvliet de heer A.B. Blase Voorzitter stelt aan de orde: AGENDAPUNT 1 Opening en vaststelling agenda Goedenavond allen in de raadszaal bijeen. Ik heb een enkele afmelding, dus die wou ik even noemen aan u. Dat zijn de heer Wesselius, die is er niet, mevrouw Barra laat zich excuseren en de heer Verwoert. Dat zijn de drie afmeldingen vanavond. Verder vind ik het toch ook een goede plek om even mee te delen dat onze buurgemeente gisteren een burgemeester heeft voorgedragen, heet dat officieel, want er moeten nog wat besluiten worden genomen om dat daadwerkelijk bevestigd te krijgen, maar laten wij ervan uitgaan dat onze democratie zo functioneert dat dit besluit uiteindelijk bekrachtigd worden. Dus wij feliciteren, denk ik, de buurgemeente en Jan Heijkoop met zijn burgemeesterschap en wij zullen zorgen vanuit de gemeente dat wij ook die felicitatie, ik neem aan ook namens u, naar hem overbrengen, voor zover het via twitter al niet door velen gebeurd is, maar dat kan ook nog even op een andere manier bekrachtigd worden. Verder hebben wij donderdagavond een mogelijke bijeenkomst, nee, wij hebben een bijeenkomst rondom Haven-Zuid. Heeft de griffier ook uw aandacht voor gevraagd en ik herhaal dat nog maar even omdat de aanmeldingen daarvoor vanochtend in ieder geval nog niet erg groot waren in aantal. Dat kan natuurlijk gebeuren, maar niet omdat wij het veronachtzaamd hebben, want dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus vandaar dat de griffier die mail nog een keer naar u gestuurd heeft met het programma en al. Daar vraag ik dus uw aandacht voor. Ik weet niet of het helpt maar ik wilde zelf in ieder geval ook gaan. Dan heb ik nog een andere mededeling die, ja, in zekere zin in de persoonlijke sfeer is maar ook weer niet helemaal omdat ik natuurlijk als uw burgemeester uw burgemeester ben en als er dan weer een boek van mij verschijnt dat soms ook aan u raakt. Zeker als dat boek dan ook gaat over burgemeester zijn in Alblasserdam. Dat boek komt volgende week 8 december op de markt en ik zal u uitnodigen om bij de presentatie aanwezig te zijn, waarbij ik erbij wil zeggen dat ik het u niet euvel duid als u de reis naar Den Haag daar niet voor onderneemt. Mevrouw Jorritsma doet dat wel, want aan haar ga ik het boek overhandigen, maar zaterdag daarna ben ik gewoon in de bibliotheek. Dus wat dat betreft, kom ik dan weer dichtbij huis. Ik vond dat ik het wel even moest noemen, zowel omdat het misschien wat aandacht krijgt en dat het vervelend is als u dat niet uit mijn eigen mond gehoord heeft en omdat u natuurlijk uitgenodigd wordt voor die bijeenkomst. Mijnheer Boele, u wilde weten welke dag? De donderdag 8 december en u krijgt nog keurig een uitnodiging. Het is ook bij de minder goede boekhandel ook. Bij bol.com. Nee, goed, laten wij nu deze, dit nummer zo laten. Goed.

2 2 Dan zijn wij bij de opening en de vaststelling van de agenda en ik heb begrepen dat bij de vaststelling van de agenda een enkeling van u een suggestie wilde doen. Klopt dat? Ja. Ja, mijnheer Boersma. De heer Boersma: Ja, dat is correct, MdV. Ik wil tijdens de vergadering aandacht vragen aan de studie naar de verkeersdoorstroming op de A15 op het traject Papendrecht-Gorinchem. Ik had gedacht om dat te doen bij het agendapunt Actualiteiten maar de griffier die wees mij erop dat, aangezien ik ook een motie wil indienen, dat ook de mogelijkheid bestaat om een zogenaamde motie vreemd aan de orde van de dag toch aan de orde te gaan stellen. En ja, u moet mij eventjes helpen of de griffier moet mij even helpen hoe ik dat dan precies moet doen. Ik heb hem hier voor me liggen, dus zegt u het maar. Zullen wij dat eens aan de griffier Ik denk dat ik het antwoord ook weet, maar ik vind het eigenlijk wel boeiend om onze griffier Griffier: Ja, nou ja. Een motie vreemd aan de orde van de dag kan ieder raadslid altijd indienen bij iedere raadsvergadering en die wordt aan het einde van de raadsvergadering ter stemming gebracht. Dus ja, dat lijkt me een ordevoorstel om dat te doen dan. Zover reikt het recht van een raadslid. Dus het lijkt mij een goed idee om conform de opmerkingen van de griffier, als u dat tenminste ook allemaal goedvindt, bij punt 7 of een punt 7 in te lassen en dat zal een, in ieder geval een motie zijn van de heer Boersma cum suis, geloof ik. De heer Boersma: Dat is correct. Ik dien deze motie in ook namens de Partij van de Arbeid, de VVD, het CDA en de ChristenUnie. Maar volgens mij gaan wij gewoon afspreken dat u op dat moment van mij het woord krijgt, dat u op dat moment uw betoog houdt en de motie indient en dat wij op dat moment daar het gesprek over kunnen voeren. Dan hebben wij het volgens mij helemaal ordentelijk gedaan en zijn wij allemaal voorbereid, mentaal voorbereid om dat aan het eind van de vergadering te doen. Ja? Zijn er anderen bij agendapunt... Ja. Mijnheer Van der Plaat. Ook een motie? De heer Van der Plaat: Nee, nee, ook geen emotie. Had ook gekund. Het is niet de bedoeling dat iedereen grappen gaat zitten maken, hoor. De heer Van der Plaat: U had het over het recht van een raadslid, maar ook dat, zeg maar, laat ik het dan hebben over het recht van de wethouder. De wethouder heeft in een mail, ik heb de mail in ieder geval voorbij zien komen, zou het graag een mondelinge toelichting willen geven op Zuid-Holland Zuid en mijn vraag was, waar gaan wij dat agenderen, gaan wij dat agenderen. Ah. De wethouder heeft een raadsmemo gestuurd en Ja, ik weet dat u, maar ik wou even, ik vroeg me even af of het een raadsinformatiebrief of een raadsmemo was. In mijn herinnering een raadsmemo, die niet geagendeerd is voor vanavond en die volgens mij een aanvulling is op wat in de commissie besproken is. Die zal nog, dat bespreekpunt zal nog geagendeerd worden in een andere Het komt nog een keer terug in de raad. Dus wij zouden kunnen beslissen om dat raadsmemo gewoon te betrekken bij de bespreking van dat onderwerp. De heer Van der Plaat (zonder microfoon) Er stond in de mail dat hij.

3 3 Ik heb even aan hem gevraagd. Hij bedoelde niet dat hij het per se graag wilde toelichten maar gewoon zoals een bestuurder betaamt altijd bereid is om toe te lichten. Overigens is dat een open deur want elke bestuurder is altijd bereid om zijn memo s toe te lichten, maar het is niet per se een urgentievraagstuk. Dus als uw raad vindt De heer Van der Plaat: Dan tot zover mijn emotie. Dan kunnen wij verder gaan. Dus zodra dat onderwerp aan de orde is, betrekken wij de raadsmemo daarbij en kan de wethouder op dat moment al dan niet toelichten op uw verzoek. Ja? Is dat Dan is dat ook goed gegaan. Nou, zo kunnen wij misschien nog wat meer wat raadsleden wat punten van orde maken. Nee? Dan hebben wij punt 1 daarmee gehad. Voorzitter stelt aan de orde AGENDAPUNT 2 Spreekrecht burgers Aanwezige burgers kunnen het woord voeren over op de agenda voorkomende onderwerpen. Per spreker is maximaal vijf minuten beschikbaar en in totaal duurt dit punt hooguit 30 minuten. Het spreekrecht is van toepassing op de onderwerpen vanaf punt 5, tenzij het een besluit betreft waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan; het een benoeming, keuze, voordracht of aanbeveling van personen betreft; er een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend. En gaan wij naar punt 2, het spreekrecht van de burgers. Ik heb daar geen informatie over gekregen en ik zie ook niemand opstaan, dus dat punt hebben wij daarmee ook gehad. Voorzitter stelt aan de orde: AGENDAPUNT 3 - Actualiteiten De leden van de raad kunnen korte vragen stellen over zaken die de laatste twee dagen vóór de raadsvergadering actueel zijn geworden. Hierover kan een korte discussie worden gevoerd. En punt 3, dat is dan de actualiteiten. Zijn daar onderwerpen bij aan de orde? Dat is niet zo. Voorzitter stelt aan de orde: AGENDAPUNT 4 Vaststelling notulen openbare raadsvergadering d.d. 8 november Dan gaan wij naar punt 4, het vaststellen van de notulen van de raadsvergadering van 8 november jl. zijn daar opmerkingen over? Nee, die zijn er niet, dus de notulen zijn ook vastgesteld. Voorzitter stelt aan de orde: AGENDAPUNT 5 Ruimtelijk kader Kerkstraat-Cornelis Smitstraat ( ) Portefeuillehouder: S.J. Veerman Voorstel college: 1. vast te stellen de aan dit besluit gehechte en daarvan onderdeel uitmakende tekeningen Ruimtelijke randvoorwaarden Kerkstraat-Cornelis Smitstraat ; 2. en deze als beleidsregel te hanteren als eerste toetsingskader voor ruimtelijke initiatieven op deze locatie.

4 4 Toelichting: Woonkracht 10 heet in het voorjaar van 2011 een brief gestuurd over de locaties Oude Wipmolen en Kerkstraat-Cornelis Smitstraat (ook wel bekend als de Bochanen-Gemeentewerf/ATO-locatie). Uit de brief sprak de boodschap dat Woonkracht 10 overweegt de locatie Kerkstraat-Cornleis Smitstraat te herontwikkelen als woningbouwlocatie. In ons collegeprogramma Alblasserdam, sterk door verbinding staat letterlijk: Voor deze periode is de grootste ruimtelijke opgave om het Dam-Centrum op te knappen. ( ) Wij laten een ruimtelijk onderzoek verrichten vooruitlopend op de structuurvisie, hoe de locatie Bochanen/ATO ruimtelijk en stedenbouwkundig het beste kan worden ontwikkeld ter versterking van het centrum van Alblasserdam, zodat hierover uiterlijk 2011 een richtinggevende uitspraak gedaan kan worden. Dan gaan wij naar de drie inhoudelijke onderwerpen van vanavond, in ieder geval de eerste daarvan, de ruimtelijk kader Kerkstraat-Cornelis Smitstraat. U heeft daar in de commissie ook al met elkaar over gesproken, maar zet dat voort in deze raad en ik ga even bezien wie van u op dat punt het woord wil gaan voeren. Zal ik even aan deze kant van de tafel eens even kijken of daar Nee, geen belangstelling bij de fractie van het CDA maar wel bij de ChristenUnie. Mijnheer Clements, gaat uw gang. De heer Clements: Dank u wel, MdV. Voor ons ligt een voorstel om ruimtelijk kader vast te stellen voor de locatie Kerkstraat-Cornelis Smitstraat. Wij hebben ook in de commissie gezegd dat het een goed idee is om vooraf na te denken wat je als gemeente, als gemeenschap met een bepaald gebied wilt en dat zegt u ook in de toelichting op het raadsvoorstel. Dan citeert u uit het collegeprogramma dat er, vooruitlopend op de structuurvisie voor het hele dorp, op, voor de locatie Bochanen/ATO een ruimtelik en stedenbouwkundig plan zou moeten ontwikkeld worden, wat er het beste kan worden ontwikkeld ter versterking van die locatie in het centrum van Alblasserdam en dat er dan in 2011 een uitspraak over wordt gedaan. Als invulling daarvan legt u ons dit voorstel voor. Het is natuurlijk een goede zaak, omdat het zorgvuldigheid vraagt wat wij met dat gebied gaan doen. De raad en de commissie hadden daar eerder eigenlijk om gevraagd, omdat Woonkracht 10 met initiatieven is gekomen om het gebied met woningen in te vullen. Ook in de commissie hebben wij aangegeven dat, ja, de invulling zoals u die hier geeft ons toch niet zo n goed gevoel geeft. De studie die is gemaakt, en dat staat er ook met zoveel woorden in, uitgaande van een woningbouwprogramma. Wij hebben daar ook in de commissie aandacht voor gevraagd van hoe is het college er nou toe gekomen om de studie, zoals zo mooi verwoord in de toelichting uit het collegeprogramma, om dat te beperken tot een woningbouwprogramma. Ook in de stukken zelf staat van ja, het is een terrein waar wij voor de korte termijn iets mee moeten, omdat er een verzoek ligt. En daarmee komen wij toch heel sterk terecht bij de relatie tussen het initiatief of de brief die Woonkracht 10 heeft gestuurd en de interesse die zij hebben geuit voor dat gebied. Ja, dan, roept bij ons bijna de vraag op van ja, ligt er dan al een schets voor het complex, want uit de stukken lijkt het toch wel te wijzen, en dat blijkt ook uit de reactie van wethouder Cardon in de commissie, dat daar toch sprake lijkt te zijn van een woon/zorgcomplex, een WoZoCo. Ja, daarbij vinden wij ook als raad of tenminste wij als fractie van hoe zit dat dan met die Wipmolenlocatie. Daar hebben wij een brief van gezien dat er wat problemen zijn met de bodemgesteldheid. Wat ik me daarbij voor moet stellen, weet ik niet. En verder hebben wij daar niets van gehoord. De plannen met dat gebied die zijn opeens verdwenen blijkbaar en moeten in dit gebied komen. Nou willen wij, moeten wij voor uitkijken natuurlijk alles aan elkaar te knopen, maar ik neem aan dat, en dat is dan een veronderstelling, dat Woonkracht 10 niet van plan is om er twee te bouwen, dus twee woon/zorgcomplexen. Dus heeft het wel degelijk met elkaar te maken. Dat andere complex had natuurlijk ook nadrukkelijk te maken met het opknappen van het Bos Rijkee in het centrum hierachter en ja, hoe staat het daar dan mee. Nou heeft dat niet direct met die ruimtelijke visie te maken, maar doordat het over een woon/zorgcomplex gaat toch wel. Onze vraag, ook aan het college, is, is het college nu van mening dat er een woon/zorgcomplex moet komen op de locatie Kerkstraat-Cornelis Smitstraat en ja, een vervolg op wat ik net noemde, van ja, wanneer horen wij dan wat over de Wipmolenlocatie. Gaat daar geen woon/zorgcomplex komen? In de pers hebben wij daar eerder wel wat meer over gezien dan, dan hier in dit huis gedeeld is. Dus daar horen wij dan ook graag meer van. Het kader zelf, zoals dat voorligt, ja, dat maakt ons ook niet echt heel blij, omdat het stuk zelf aangeeft dat het erg lastig zal worden om er iets moois van te maken als alleen in woningen gedacht zal gaan worden. Het is een lastige locatie. Aan de ene kant is het heel hoog, aan de andere kant lage, kleine huisjes en ja, dat blijkt ook eigenlijk uit het stuk wat u ons heeft gestuurd. Dan wordt er gezegd, er moet gemixt worden met andere functies om het toch wat te laten worden, laat ik het dan zo zeggen.

5 5 Dat wat wij daarbij moeten voorstellen, dat wordt verder niet ingevuld. Dus aan welke verhouding wordt dan gedacht, woning en andere functies, en aan wat voor andere functies wordt er dan gedacht. Verder valt ons op dat er heelal, ja, toch wel opvallende constructies, kunstwerken, verticale tuinen en muurschilderingen gemaakt moeten worden om lastige hoeken weg te werken. Dan denk ik, het is wel heel erg gepuzzel al van tevoren om, ja, om op die plek wat te willen. Daarom, ja nogmaals ontbreekt het ons aan de ideevorming wat wij daar echt zouden kunnen. Ook hoe het nu getekend is, maar dan ben ik natuurlijk geen bouwkundige en geen stedenbouwkundige, maar lijkt het heel erg een gebied wat heel erg op zichzelf gericht is met een hofje in het midden, terwijl het eigenlijk een gebied is waar straatjes omheen zitten. Het lijkt ook een beetje, ja, opgesloten daar te liggen, dus wat is nou de relatie met de huidige bebouwing, de wat traditionelere bebouwing in de Kerkstraat en in de Cornelis Smitstraat. Dat is niet misschien hier het podium om over architectonische en ruimtelijke dingen te praten, maar het komt, het komt allemaal voor ons, onze fractie wat gezocht over. Ook is er eerder in de commissie genoemd van nou, het is een gebied met betrekkelijk weinig speelruimte. Daar zien wij ook in het stuk geen ruimte voor gereserveerd en dat zou toch ook een kans bieden aan de buurt. Nog een punt wat ik in wilde brengen, is de communicatie naar de buurt. Wij hebben ook in de commissie al onze verwondering uitgesproken dat er, nou, niet dat het vol zou moeten zitten in dit stadium, maar dat er helemaal geen belangstelling uit de buurt is, terwijl als wij nu toch een vorm van piketpaaltjes slaan, er moet woningbouwprogramma komen, ja, dan is een volgende fase in inspraak is alleen wat voor soort. Maar de keuze is dan eigenlijk al gemaakt. Dus ja, hoe denkt het college hiermee om te gaan als wij nu vanavond dit kader zouden moeten vaststellen. Concluderend van hoe wij er nu instaan, is van ja, waarom zouden wij een structuur of een plan hier moeten goedkeuren op dit gebied als wij het gevoel krijgen, ja, dat er, dat daarmee al een invulling is gegeven en als er toch een woon/zorgcomplex zou moeten komen, dan hebben wij eigenlijk niet zo n behoefte aan deze visie en dan zien wij de plannen wel tegemoet. Maar ik geef de wethouder, of de portefeuillehouder nog de kans om ons te overtuigen, maar op dit moment hebben wij zoiets dat wij dit niet kunnen ondersteunen. Dank u wel. Dank u wel. Waarbij ik u wel even in herinnering breng, dat het verzoek om een kaderstellende of in ieder geval een visie op dat gebied wel uit de raad ook zelf gekomen is. Dus in die zin is het misschien meer, ik zal maar zeggen, u kunt natuurlijk afwegen, is dit nou wat wij willen aan visie of niet. Maar de vraag of wij hem willen of niet is misschien wel erg terugkomen op de lijn die de raad zelf heeft uitgesproken. De heer Clements: Maar als ik heel kort mag. mijn bijdrage. Ja, dat mag u. De heer Clements: Ik vind het, onze fractie vindt het heel goed dat wij dit gedaan hebben. Alleen als ik dan, en daarom citeer ik ook uit het collegeprogramma en uit de toelichting bij het raadsvoorstel, dan vinden wij dit niet voldoen aan een, aan dat het beste hier kan ontwikkeld worden, ook mede door de beperking die het stuk aangeeft, wij hebben alleen gekeken naar woningen. Dat is het punt. Dus niet het ruimtelijke kader voorafgaand aan bouwprogramma, dat is perfect en dat moeten wij zeker vaker doen. Alleen niet van tevoren al kokeren met van ja, dat gaat er komen. Wees dan helder. Nee, dan gaat het meer om de inhoud van de visie, begrijp ik. Prima. Of van het, hoe noemen wij dat, Wethouder Veerman: Het ruimtelijk kader. het ruimtelijk kader. Ik moet de juiste woorden gebruiken. Mijnheer De Leeuw van de fractie van de SGP.

6 6 De heer De Leeuw: Ja, dank u, voorzitter. Wij hebben inderdaad in de commissie uitgebreid over dit punt gesproken. In de commissie hebben wij ook aangegeven dat de inhoud van het stuk sterker geweest zou zijn als alle mogelijke opties qua bestemming waren gepasseerd en wat ons betreft vervolgens verworpen, want inderdaad, woningbouw lijkt ons wel een van de beste opties voor die locatie. Laat onverlet dat de inpassing, zoals de CU-fractie ook aangeeft, een lastig punt zal worden. En nou goed, dat hoeven wij gelukkig niet te doen. Daar zijn projectontwikkelaars voor en andere mensen die dat mogen studeren. Maar als wij onder de streep kijken naar het resultaat van deze, van deze, van dit ruimtelijk kader, dan denk ik dat wij daarmee kunnen instemmen met inderdaad de opmerking daarbij, een klein beetje refererend aan datgene wat de CU zegt, dat dit nog heel erg gefocust is op alleen woningbouw en dat de andere bestemmingen niet de revue zijn gepasseerd in dit kader. In die zien had het sterker geweest als het wel zo gekomen zou zijn. Dat hebben wij ook in de commissie al gezegd. Maar het resultaat van het ruimtelijk kader is wat ons betreft voldoende daarin. Mag ik daar een vraag over stellen? Nou, zullen wij gewoon even onze ronde weer doen? Ja, want dan kunnen de andere fracties ook nog even hun mening geven en dan komen wij daar zo meteen nog wel even op terug. Ja? De heer De Leeuw: Nou, ik wou eigenlijk deze korte bijdrage afronden om niet in herhaling te vallen van datgene wat in de commissie is gezegd. Ik denk dat wij moeten proberen om nu hiermee een stap voorwaarts te maken en na vaststelling duidelijke en directe invulling te geven voor dit stukje, belangrijk stukje gebied in het centrum van Alblasserdam. Prima. Ja, mijnheer De Gier, van de fractie van de VVD. De heer De Gier: Dank u, voorzitter. Ja, ook wij zien die stap voorwaarts wel zitten natuurlijk. Echter ook wij hebben in de commissie, denk ik, duidelijk gemaakt, ja, ik vind het een beetje, ik kan het bijna niet beter verwoorden zoals de heer Clements het heeft verwoord, waar bij ons ook een beetje de pijnpunten zitten. Wij vinden ook, wij hebben ook gezegd het is een belangrijk gebied, er moet iets moois voor teruggeplaatst worden. Wij hebben voor groen gepleit. Wij hebben voor speelgelegenheid gepleit. Een beetje ruimte gepleit. Keurige inpassende bouw, nou, hebben wij ook voor gepleit. Dus dat zou eigenlijk het verhaal van de woningen terecht doen. Duidt niet euvel dat er wel is gezegd, ja, laten wij nou ook kijken op dat moment van wat zou er nog meer kunnen gebeuren. Wij hebben over de winkellocatie gesproken. Ja, en op het moment dat wij die eigenlijk, al die mogelijkheden waarvan wij gezegd hebben, laten wij daarnaar kijken, vervolgens gewoon niet onderzoeken en zeggen ja, punt, wij bouwen het vol en dat is het, ja, vinden wij dat als fractie ook wel een beetje kort door de bocht. U schrijft het zelf ook in de raadsinformatie, in het raadsvoorstel, het is moeilijk, wij hebben randen, het is moeilijk inpasbaar. Juist op zo n moment zou je moeten denken als het lastig is en het is moeilijk, ja, laten wij dan kijken wat is dan wel mogelijk. En kijk dan ook naar alternatieven. Dat zou dan een optie zijn. Dus in dit kader willen wij ons aansluiten bij de ChristenUnie en zeggen van goed, ja, wij willen daar toch graag een beter antwoord op hebben. Laat ik het dan voor de eerste termijn zo stellen. Ja? Dank u wel. Mijnheer Pardo van de fractie van D 66. Dank u, voorzitter. MdV nam net het woord visie even in de mond en ik begreep niet helemaal of hij dan toch even het juiste uitdrukte door het uiteindelijk ruimtelijk kader te noemen. Maar daar, door dat punt eigenlijk wil ik als eerste beetpakken, want welke verwachting is er nu precies, welke opdracht is gegeven en wat is uiteindelijk de invulling van datgene wat de wethouder ons nu voorlegt. Ik kom verschillende termen tegen. Ruimtelijk kader wordt genoemd nu. In het programma staat ruimtelijk onderzoek. Ruimtelijke randvoorwaarden komen wij tegen en ja, het woord visie is even gevallen. Ik

7 7 denk dat de verwachting bij de raad was, op het moment van de opdracht dat er toch iets van een visie uiteindelijk en hoe groot je dat woord ook maakt, wel iets van een gedachte van wat is er op het, op dat terrein mogelijk en wat wil het college met het terrein en dat het inderdaad een bredere scoop moet hebben dan datgene hoe wij het nu ingevuld zien. Als wij het puur zouden hebben over bouwhoogte en volume en de andere assen, de rooilijnen worden genoemd, verkeersontsluiting, woningtypologie en wanden, als dat de assen zijn waarop wij een randvoor, een ruimtelijke randvoorwaarde gaan definiëren, dan kom je wel een eind. Alhoewel op twee van die punten, woningtypologie en wanden, wij nu zeggen van ja, daar zit nu een beetje de crux van de discussie die wij voeren. Woningtypologie wordt gesproken echt over woningen en er is inderdaad niet breder gekeken naar andere functies. In de conclusie van de wethouder stelt hij, dit is niet nader onderzocht omdat het buiten de opdracht viel. Nou, dan kom je dus weer terug op de discussie van ja, wat was dan precies de opdracht die wij hebben gegeven. Daar wil ik nog een dimensie aan toevoegen en dat gaat uiteindelijk, als je de opdracht begrijpt als een stuk visie, en dat is ook hetgene wat ik in de commissie heb gezegd, hoe komt die visie dan tot stand en in hoeverre, en dan komen wij dus een beetje bij het, bij het betrekken van omwonenden en dergelijke, ook in het tot stand komen van een dergelijke visie, in hoeverre hadden wij, was dit een kans geweest om echt te breken met, zeg maar, de traditionele methode om te komen tot ruimtelijke randvoorwaarden en hadden wij hier wellicht ook al iets in kunnen laten, in kunnen betrekken in de visievorming van het college door een raadpleging van wellicht omwonenden bij het tot stand komen van dit stuk. Dat hadden wij, denk ik, een welkome aanvulling ook nog gevonden buiten de punten die de heer Clements al noemt, dat hij zegt van ja, wat ons betreft, had woningtypologie had verder ingevuld mogen worden door ook te kijken naar andere typen bebouwing die ook een andere functie zouden kunnen hebben en de haalbaarheid van dergelijke aspecten. Tot slot nog het aspect wanden. Ja, de hangende tuinen en de wandschilderingen. De hangende tuinen, mijn collega van de PvdA die er vandaag niet is, die zei van ja, er zijn beroemde voorbeelden. Ja, ik heb het nog eens even opgezocht. De hangende tuinen van Babylon komen er naar voren. Goed. Wij weten wel hoe het daarmee afgelopen is, laten wij hopen dat dit initiatief bespaard blijft. Als het gaat om wandschilderingen, dan ja, moet ik toch weer denken aan kunst en wij hebben het pas over het kunstbeleid van deze gemeente gehad. Het is jammer dat de heer Cardon er niet is. Als wij hier toch invulling aan gaan geven, dan zou ik ook graag zijn visie daarop toch horen. Nou, die kans krijgt hij niet. Mijnheer Yilmaz van de Partij van de Arbeid. De heer Yilmaz: Ja, dank u wel. Dat is makkelijk praten als hij er niet is. De heer Boersma (?): Hij gaat dit vast horen, mijnheer Yilmaz. Gaat uw gang. De heer Yilmaz. OK. Ja, dank u wel, MdV. Ook in de commissie is er natuurlijk door ons, PvdA, hierover uitbundig gesproken door een andere college, maar desondanks wil ik vanavond natuurlijk wat dingen zeggen hierover. Ruimtelijk kader Kerkstraat-Cornelis Smitstraat. MdV, een prima kader dat goed past in de kleinschaligheid van onze Alblasserdamse dorpskern. Kan er op deze plek wat anders? Ja zeker. Maar roepen wij dan geen probleem over ons af. Bas van der Heijden op deze locatie? De vraag is dan hoe lossen wij het bevoorradingsprobleem op. Meerdere keren per dag een forse vrachtwagen. De gedoogfunctie uit het verleden moeten wij niet meer willen. Tevens zou deze te krap zijn van één vrachtwagen per week naar meerdere per dag. Een andere vraag is, hoe lossen wij dan de verwachte drukte op de Plantageweg op. Auto s, fietsen, mensen met karretjes of tassen die bij de voormalige Wipmolen parkeren. Bij de problemen mogen wij niet vergeten, dat de Plantageweg voor het reddingsverkeer van zeer groot belang is, in het bijzonder voor de brandweer. Andere minder grootschalige winkels, Alblasserdam heeft reeds te veel winkels. Hier extra winkelruimte genereren zou leiden tot leegstand hier of elders in ons dorp. Komt er een werkelijke publiekstrekker, dan is ook de doorgang op de Plantageweg weer een probleem. De KDO of iets dergelijks op deze locatie kan, maar past iets dergelijks in onze dorpskern. Architectonisch is nagenoeg alles in te passen, maar de vraag is of het financieel past. Het aanpassen kost behoorlijk wat. Daarbij is het zeker geen goedkope locatie.

8 8 Overigens, KDO zou worden gehuisvest tussen de flats aan de Pieter de Hoogh en die aan de Nicolaas Beetsstraat. Op zich een zorg minder en aldaar een prima locatie en past wonderwel in de voornemens van basisschool De Loopplank. De PvdA wijst dus deze drie in de commissie benoemde ideeën af. De PvdA is een groot voorstander en maakt zich dan ook sterk voor een WoZoCo op algemene grondslag als onderdeel van de invulling op deze locatie. Het op de tekeningen benoemde hofje is hier bijzonder geschikt voor. Een idee voor de invulling van de grondverdieping van het poortgebouw zou een zit-/ontvangstruimte voor de bewoners van de WoZoCo kunnen zijn. De grond is inmiddels van Woonkracht 10 en ook zij willen hier graag hun toezegging inlossen voor de bouw van een WozoCo op algemene grondslag in Alblasserdam. Mocht het zo zijn dat Woonkracht 10 een goed plan indient met een zeer beperkt aantal winkels om het geheel financieel haalbaar te maken, dan is de PvdA hier niet op tegen, mits de bevoorrading geen probleem oplevert. Nogmaals, de PvdA kan voor 100% instemmen met dit ruimtelijke kader. Tot zover de bijdrage van de PvdA. Dank u. Dank u wel. En ik heb begrepen dat de CDA-fractie ook nog een woordvoering wil doen. Mijnheer Van t Zelfde, gaat uw gang. De heer Van t Zelfde: Ja, dank u, MdV, dat u mij alsnog in de gelegenheid stelt. Ik was er toch nog niet helemaal bij, denk ik, maar dat wil ik nu goedmaken. Zoals wij reeds in de commissie hebben aangegeven, is mijn fractie zeer ingenomen met de ruimtelijke randvoorwaarden die er thans liggen voor het gebied Kerkstraat- Cornelis Smitstraat. Wij kunnen dan ook instemmen met de plannen zoals zij er nu voorstaan en de inrichting daarvan. Een WoZoCo op dat gebied zou voor ons dus ook geen belemmering moeten zijn. Wel vragen wij ons af wat er op de Wipmolenlocatie moet komen en of het Bos Rijkee inderdaad alsnog hersteld gaat worden, wat eigenlijk Woonkracht 10 zou doen als de locatie Wipmolen zou worden ingevuld. Dat was onze vragen en nogmaals, wij kunnen vol in stemmen met de ruimtelijke randvoorwaarden zoals zij voor ons liggen. Dank u wel, mijnheer Van t Zelfde. Overigens stel ik voor, mijnheer Clements, dat in tweede termijn uw gedachtewisseling met de heer De Leeuw ook nog even kan plaatsvinden en dat wij eerst even aan de wethouder vragen om te reageren op genoemde punten, zodat u die in uw tweede termijn kunt betrekken bij uw debat. Mijnheer Veerman. Wethouder Veerman: Dank u wel, voorzitter. De heer Clements, ChristenUnie, vroeg van wat is nou de relatie van dit initiatief met de oude Wipmolenlocatie en ligt er al een schets. Nou, die ligt er niet en de relatie is dat, wat wij ook in de commissie gewisseld hebben, dat het niet zo voor de hand liggend is dat er twee WoZoCo s komen. Dus als hij hier komt, zal hij daar niet komen. Maar als hij hier niet komt, komt hij misschien wel daar, want daar zijn nog geen plannen voor. Wij weten, beide stukken grond zijn niet in eigendom van de gemeente en dat is ook de reden dat wij een ruimtelijk kader maken, waarbij wij niet zeggen van u zult dit, want wij vinden dat wij juist de inspraak bij de bevolking en bij de mensen moeten leggen en niet dat wij nou opschrijven en voorschrijven hoe het moet. Want dat is nou precies wat een ruimtelijk kader aangeeft. Een kader zegt niet van dit moet je, maar een kader zegt dat, als je hierbinnen blijft, dan kun je dit realiseren. Dat is ook de afweging geweest die wij met het kader gemaakt hebben. Een fabriek zou hier kunnen misschien qua vierkante meters, maar past absoluut niet in de omgeving. Een supermarkt, heb ik de vorige keer aangegeven, past absoluut niet omdat die niet bevoorraad kan worden, als je naar grote auto s kijkt, dus En natuurlijk, het is ook weer een lering voor de volgende keer om een lijst van artikelen of onderwerpen erbij te voegen die niet passen en waarvan de heer De Leeuw zo treffend zei ja, u had ze wel even allemaal moeten noemen en dan had je ze kunnen verwerpen. Nou, dat hebben wij helaas niet gedaan, maar dat had natuurlijk wel gekund. Wij hebben juist gezocht van wat is mogelijk. Nou, dan kom je op woningbouw en wat aanpalende dingen, want een parkje kan wel, een pleintje kan wel, want dat kan allemaal straks in het woonwijkje worden meegenomen, maar dat zijn niet de hoofdbestemmingen. Wij hebben een kader aangegeven en dat zijn de rooilijnen, dat zijn de manier waarop je kijkt naar de woningbouw die mogelijk op dit gebied zou kunnen zijn, aan de ene kant hoog, aan de andere kant laag, een hofje omdat je zegt van nou, dat zou misschien wel aardig passen bij de andere woonomgeving die daar aanwezig is, de Cornelis Smitstraat en de andere straten die daar zijn. En daar hebben wij vooral naar gekeken van wat zou er kunnen en laat vervolgens dan de creativiteit aan een ieder die daar plannen wil maken. Want dat is ook nog steeds de vraag van, er is nu een eigenaar en die wil dat misschien

9 9 gaan doen. Maar het zou ook kunnen zijn, dat iemand anders dat doet. Wij hebben al, Woonkracht 10 is al meerdere keren genoemd. Volgens mij geen eigenaar, maar zou het misschien wel kunnen worden en dat, vorige week stond het ook nog in de krant, als er nou een andere eigenaar of een andere koper eigenaar wordt, mag die dan ook wat. Ja, als hij maar blijft binnen het kader. Want dat was ook de vraag aan het college, kom nou eens met wat richtlijnen, kom nou eens met een kader waarbinnen je iets zou kunnen goedkeuren. Nou, de heer Yilmaz noemde ook nog allerlei plannen die niet zouden kunnen en hij noemde onmiddellijk dat WoZoCo wel kan. Nou, misschien ook wel een terechte wens. Volgens mij past een WoZoCo in een woongebied. Er is zelfs al iemand die noemde dat poortgebouw dat zou toch wel bij uitstek ervoor zijn. Maar ik ga daar niet over en wij als gemeente gaan er niet over. Wij gaan wel over de kaders. En als iemand zegt in een bouwlaag van drie kun je mooi een WoZoCo maken, nou, dan zou ik zeggen, laten wij vooral plannen maken en die plannen die zullen ook zeker met de hele omgeving besproken worden en zullen ook door de eigenaar, want dat is natuurlijk wel even een andere situatie dan wanneer je zegt van nou ja, laat heel het volk er iets van vinden en wij zien wel wie het stukje grond koopt. Ik denk dat het begint bij de eigenaar en die heeft een grote uitdaging. Dat hebben wij ook heel open in de stukken laten aangeven. Onze medewerkers hebben ook onmiddellijk creatieve oplossingen gegeven. Die zijn natuurlijk niet van invloed op het kader, want het kader gaat niet over hangende tuinen en natuurlijk, alles is vergankelijk, heer Pardo, maar wij gaan geen hangende tuinen voorstellen, maar het zijn wel mensen die hebben nagedacht en je beseft nou, als je nou naar de problematiek kijkt, dan zou dat kunnen. Wat het ruimtelijk kader is, dat zijn de tekeningen die u heeft aangetroffen bij de stukken en waarop staat van nou, daar kun je zo hoog bouwen, daar kun je die kleur bouwen, daar kun je dit doen en het kader gaat er dus niet van uit dat suggesties, goedwillende suggesties, positieve bijdrages dat die moeten worden opgevolgd. Voorzitter, als ik in het stuk een pagina zie, en het is niet genummerd, dus daar kan ik even niet op terugkomen, ruimtelijke randvoorwaarden en er wordt een opsomming gemaakt wat die ruimtelijke randvoorwaarden inhouden, dat, de ruimtelijke randvoorwaarden is toch het kader waarover wij praten of niet? Wethouder Veerman: Nee, het kader is dit. Rooilijnen, de hoogtes, de mooie kaarten. Want het is juist, wij zeggen dat het initiatiefnemers zijn die moeten beslissen op wat er komt. Sorry, ik kan hier niet mee akkoord gaan. Wat gaan wij voorstellen vandaag? Vast te stellen de aan dit besluit gehechte en daarbij onderdeel uitmakende tekeningen ruimtelijke randvoorwaarden Kerkstraat- Cornelis Smitstraat. Dat is punt 1 van het voorstel wat wij vandaag gaan aanbieden. En ik kom een pagina tegen en daar staat op ruimtelijke randvoorwaarden en daaronder staat een opsomming van rooilijnen, bouwlagen, verkeer en ontsluiting, woontypologie en wanden. Dat zijn de ruimtelijke randvoorwaarden en dat is hetgene toch waar wij vandaag mee Wethouder Veerman Maar de hangende tuin toch niet. En onder wanden staat, zijde Van der Leestraat muurschilderingen, zijde Plantageweg verticale tuin. Dat is letterlijk wat er staat. Onder wanden Wethouder Veerman: Maar dat is niet voorgeschreven in de zin van het is een randvoorwaarde, het zou dus kunnen. Want het is Het gaat om een ruimtelijk kader. Nee, maar dat is dus het verschil U bent mij kwijt, sorry. Wethouder Veerman: Nou ja, ik probeer u uit te leggen dat wij niet de oude ruimtelijke ordening hebben van u zult dit moeten, maar dat wij juist openingen bieden

10 10 Dus als onder bouwlagen staat binnengebied twee bouwlagen, dan zegt u ach, dat kunnen er ook drie of vier zijn. Wethouder Veerman; Nou, vier lijkt mij zeker niet kunnen en drie Wat is een kader? Wethouder Veerman: Ja, nee, maar dat is het kader. Dus twee is uitgangspunt. En daarvan, zul je het mee moeten doen. Maar dat wil niet zeggen dat, als iemand ergens net een woninkje meer of minder tekent, dat wij dan onmiddellijk roepen dat is absoluut onzin. Het gaat er juist om dat het kader houvast biedt voor iemand die hier gaat ontwerpen. Dat is ook wat wij hebben afgesproken. De heer Clements vraagt ook nog in een andere vraag naar het Bos van Rijkee. Nou, daar hebben wij afspraken over gemaakt. Wat er ook gebeurt met deze locatie, het Bos Rijkee wordt opgeknapt. Daar is geld voor beschikbaar. De gemeente maakt een plan en er wordt een financiële bijdrage gegeven door, of die is al gegeven door Woonkracht 10 in dat verband. Dus dat heeft hier niets mee te maken. Dus die binding is er niet. Voor de ideevorming wat er echt zou kunnen, nou, dat komt dus nog, zodra er iemand met dit kader in de hand aan de slag gaat en daar een plan voor maakt en dat in de vorm van een principebouwaanvraag of anderszins bij de gemeente brengt. Dan moet er dus ook nog een bestemmingsplan. Want dit is alleen nog maar het ruimtelijk kader en u krijgt nog een bestemmingsplan voorgelegd en dat is dus alles nog waar u over mee kunt praten. Waarom zouden wij ermee moeten instemmen? Nou, u hoeft er niet mee in te stemmen. U heeft gevraagd om een ruimtelijk kader. Wij bieden u een kader aan en dat zou dan voor de denkers straks of de ontwerpers een ideeënbron zijn en ook een houvast hoe verder te gaan. Het is natuurlijk plezierig als u zegt van nou, dat vinden wij goed, want dan kun je straks bij het bestemmingsplan sneller daarmee door. Nou, de heer De Leeuw, heb ik al gezegd, dat dat misschien wel goed was geweest met die negatieve lijst. Wij hebben er een aantal wel genoemd in de commissie. De heer De Gier zegt, het is misschien wat kort door de bocht. Nou ja, je kan ook zeggen wat is dan wel mogelijk. Nou, dat zal iemand met dit kader in de hand gaan tekenen en gaan schetsen en daar plannen voor maken. De heer Pardo zegt ja, er is ook wel gesproken over visie. Nou, de vraag is even wat een visie is, maar het is wel een ruimtelijk kader en er is wel onderzoek geweest naar wat de mogelijkheden zijn en onder welke voorwaarden je het zou kunnen doen. Dat was ook de vraag die wij hebben voorgelegd omdat, het is al weer een jaar of drie geleden, denk ik, dat er brand is geweest, het terrein ligt braak, wij komen pas in 2012 volgens afspraak met een structuurvisie en het zou goed zijn als iemand die ermee aan de slag wil eerder dat kan regelen en daarmee ook plannen kan maken. De heer Yilmaz heeft, dacht ik, geen vragen gesteld maar is het wel eens met het kader dus dank daarvoor. De heer Van t Zelfde heeft ook gezegd dat het kader goed zou kunnen werken en heeft ook gevraagd naar Bos Rijkee, maar die vraag heb ik ook al beantwoord, dus, voorzitter, ik dacht dat ik de vragen in eerste termijn heb beantwoord. De heer De Gelder: Voorzitter, mag ik een verhelderende vraag stellen? U mag een verhelderende vraag stellen. Gaat uw gang, mijnheer De Gelder. De heer De Gelder: Ja, ik heb het stuk gelezen en het gaat over ruimtelijk kader en bij het besluit staat ook van u wordt als raad gevraagd om het kader vast te stellen inclusief de daarvan deel uitmakende tekeningen. Als ik die tekeningen zie, dan zit er onder andere ook een tekening bij over muurschilderingen en verticale tuinen en ik hoor de wethouder zeggen dat die geen deel uitmaakt van het ruimtelijk kader. Maar ik vermoed dat dat een misverstand is en verspreking, want volgens het stuk maakt het er wel deel van uit.

11 11 Nou, wij gaan eens even, even een kleine exercitie plegen op wat wij nu gaan beslissen, want ik heb natuurlijk De heer De Gelder: Ja maar, ik denk wel dat het verstandig is dat dat in een vroegtijdig stadium wordt opgehelderd, want anders blijft dat.. Ja, ja, dat is juist wat ik probeer nu te gaan organiseren, want ik, ik heb met de griffier ook even zitten kijken. U citeert Volgens mij, als wij naar het voorstel kijken, dan staat daar vast te stellen de aan dit besluit gehechte en daarvan onderdeel uitmakende tekeningen. Dus het woordje tekeningen kun je ook invullen na aan dit besluit gehechte. Daar zijn wij het over eens. Dus vast te stellen de aan dit besluit gehechte tekeningen, want die maken ook onderdeel van het besluit uit. Aan u gevraagd wordt om de tekeningen vast te stellen en deze als beleidsregel te hanteren als eerste toetsingskader voor ruimtelijke initiatieven. Dat is het besluit zoals het geformuleerd is en zoals ik het maar even duid. Nu Nou, ja. Als aanvulling even op wat u zegt. Onder het kopje ruimtelijke voorwaarden in het stuk staat ook, in de bijlage zijn een aantal figuren opgenomen die samen de ruimtelijke voorwaarden aangeven. Ja. Het gaat om Dus ik zie het stukje wat daaronder staat als een samenvatting van die figuren die daaronder, die daarna zijn bijgevoegd. Nou, ik wou juist in mijn toelichting aangeven zoals ik definieer dat wij nu beslissen, en dat wordt herhaald inderdaad in de zin dat u zegt die figuren zijn opgenomen, die samen de ruimtelijke randvoorwaarden aangeven. Dus dat verwijst weer naar die figuren. En dan volgt een beschrijving van om welke figuren dat gaat. Blijft wel het punt van de heer De Gelder staan, dat volgens hem ook een tekening bijzit van de muurschildering, verticale tuin. Even Misschien kunt u ons ook even wijzen waar die dan is, want dan kunnen wij daar even De heer De Gelder: Het is de vijfde tekening. De heer de Leeuw(?): MdV, om het complexer te maken wordt verwezen naar zes tekeningen en bij mij zitten er maar vijf achter. Ah. Kijk. De problemen stapelen zich op. Volgens mij gaan wij nu even in ieder geval de wethouder het woord geven om even strak te definiëren over welke tekening het gaat zodat wij in ieder geval een besluit aan u kunnen voorleggen wat eenduidig is. Dus, wethouder, het gaat in ieder geval om de tekeningen en nu gaat het even nog om welke tekeningen. Wethouder Veerman: Voorzitter, misschien mag ik de tekeningen dan even noemen. De eerste gaat over de rooilijnen, mogelijkheden overstek en dat is bij mij tekening 1. Ik neem aan dat u hetzelfde setje heeft. Het tweede gaat over de bouwlagen. Even. Als wij nou niet te snel gaan, dan kijk ik ook even of iedereen kan volgen over welke tekening dat gaat. De eerste is, want de griffier die schrijft dan ook mee, de eerste is bijlage 1 Kerkstraat- Cornelis Smitstraat rooilijnen, mogelijkheid overstek. Die. Ja? Daar staat een eentje op door de griffier. De tweede is?

12 12 Wethouder Veerman: Dat is de bouwlagen. Ja, die zit bij ons allemaal volgens mij daarna en daar staan grijze, zwarte vlakken. Ja, dat is nummer 2. Wethouder Veerman: Dan is numero 3 uitgangspunten verkeer en ontsluiting. Ja. Dat is gewoon bij ons allemaal de volgende. Wethouder Veerman: En 4 geeft dan woningtypologie aan. Met ook weer wat grijze en zwarte vlakken maar daar dan weer witte kadertjes in. Nummer 4. Wethouder Veerman: Ja. En dan krijgen wij 5 over de wanden en daarvan wil ik dus zeggen die horen er wel bij. Die kunnen dus ook gerealiseerd worden, maar het kader zegt niet van gij zult. Dat was even, en daar heb ik misschien te kort Nee, maar dat Spreek eens even uit. Wethouder Veerman: dat is, de vraag van wat is nou het kader. Nou, als iemand zegt ik wil wat op die hoeken doen, dan zeggen wij met dit kader nu dat kan. Dat is de functie van het kader en dat is ook met de typologie en al die dingen en deze vijf kaders gezamenlijk En dat is nummer 5. Wethouder Veerman: En ik heb ook geen zesde pagina, dus als er ergens 6 staat, dan is dat een fout. Dan moet het gewoon 5 zijn. OK. In ieder geval hebben wij nu duidelijk over wat het voorstel is en dat betekent die vijf platen, zeg ik dan maar even, tekeningen die vormen dan qua besluitvorming het ruimtelijk kader, waarbij de wethouder ook heeft toegelicht dat een kader niet geduid moet worden als zo moet het, maar binnen deze kaders blijft u en als het dan om muurschilderingen en verticale tuinen gaat, is dat dus geen verplichting maar blijkbaar iets wat mogelijk gemaakt wordt als daar in de plannen aanleiding toe is. Maar in ieder geval niet verplicht is. Dat is zoals ik het nu duid en dan geef ik het nu in bespreking voor de tweede termijn, want het ging even om dat wij duidelijk hadden over waar het besluit over ging en natuurlijk kunnen wij nu zo meteen kijken of u dat besluit ook wenst te nemen op deze manier. Mijnheer Van t Zelfde, mag ik u in de tweede termijn als eerste het woord geven en dan gaan wij gewoon het rondje weer langs. De heer Van t Zelfde: Dank u wel, MdV, en de wethouder hartelijk bedankt voor het beantwoorden van de door ons gestelde vragen. Mijn fractie verandert niet van mening. Wij kunnen instemmen met de voorliggende kaders. Dank u wel. Dan gaan wij naar de heer Clements.

13 13 De heer Clements: Ja, dank u wel, MdV. Bij het vaststellen van de tekeningen wijs ik er nog op dat wij later per mail nog wel aanvullende tekeningen, maar dat dat niet de tekeningen uit het setje zijn. Maar dat is voor de echte details, denk ik, omdat daar iets aangepaste tekeningen nog later g d zijn. Dank u wel ook, mijnheer de portefeuillehouder, voor de beantwoording. Wij voelen erg met u mee dat u zegt de markt of de partijen die moeten inderdaad de ruimte krijgen om daar hun eigen initiatieven te ontplooien en daar staan wij ook volledig achter. Wij moeten niet te veel willen als overheid. Wat wij in deze in uw beantwoording wel missen, is dat wij zelf natuurlijk ook een grondpositie hebben in het gebied, namelijk de oude locatie van de Buitendienst, en dat maakt zo n gebied natuurlijk ook qua invulling, dat je daar zelf ook wel iets meer over te zeggen hebt en dat mis ik dan wel in de beantwoording, dat wij daar toch wel een grotere sturende mogelijkheid hebben. Wil de partij deze tekeningen uit gaan voeren, dan zal dit toch ook de grond van ons, van de gemeente moeten verwerven en dat, ja, dat maakt dat wij vinden dat wij als gemeende daar wel wat meer sturing in zouden mogen hebben. Ja, of het stuk nou voor ons goed zou zijn, als wij een lijstje zouden hebben waaraan gedacht zou kunnen worden, het gaat ons om de opmerking ook die in het stuk staat, dat optimalisatie mogelijk is maar dat het niet onderzocht is. Dan is natuurlijk het afvinken van ja, een, kijk een supermarkt en een Bas van der Heijden zoals de PvdA zegt, dat, nou, die ene die zit op een prima plek, dus dat, dat kan ik me zo ook nog wel voorstellen. Maar de kokering naar wonen alleen, ook mede wat in het stuk op pagina 2 staat, dat vinden wij nog steeds jammer, ook dus mede in aanmerking genomen onze eigen grondpositie, zodat wij toch daar meer konden sturen. Mijn reactie naar de (Noot notulist: op achtergrond iemand zonder microfoon) Suggesties wat u daar dan nog aan zou willen toevoegen, want die vraag komt dan bij me op als u zegt, hé, wij zijn niet zo tevreden met alleen woningen. Heeft u zelf dan suggesties waar u mogelijk ook collega s achter kunt verzamelen? De heer Clements: Ja. Geheel vrij, maar dat gaat niet om een kader nu vast te stellen, want dat zal ook immers een stedenbouwkundige natuurlijk naar moeten kijken. Waar wij in de commissie, wat wij in de commissie in ieder geval genoemd hebben, was waar de heer Yilmaz ook op inging, was een gymzaal als mogelijkheid om van hoog naar laag te komen, omdat je daar twee scholen in de buurt hebt, Het Palet en De Schalm, daar hebben wij opgenoemd. Gaf de wethouder aan van ja, dat is daar veel te klein maar de officiële afmetingen van een gymzaal die passen daar ruimschoots meerdere keren op dat terrein. Dus dat Ik zeg niet dat het moet komen maar het is er ook niet onderzocht. Waar wij zelf aan gedacht hebben, iets van gezondheid dat soort dingen. Je kunt er meer voorstellen. Het is alleen niet onderzocht en dat vinden wij jammer. Dat is eigenlijk ook mijn reactie die ik net richting de heer De Leeuw had. Hij begon eigenlijk zijn betoog van ja, het is het beste dat er woningen komen en vervolgens ging hij zeggen maar het is wel jammer dat de andere dingen er niet in staan. Mijn vraag was toen van hoe weet u nu dat het het beste is. Heeft u dat zelf bepaald, want het is niet onderzocht. Dus dat was eigenlijk mijn opmerking richting de heer De Leeuw. En ja, ik denk dat ik het hier op dit moment bij laat. En dan vragen wij aan de heer De Leeuw om wel in zijn woordvoering hierop in te gaan. Is dat een goed idee? In de tweede termijn. Mijnheer De Leeuw, gaat uw gang. De heer De Leeuw: Ja, voorzitter, ten eerste zou ik willen beginnen dat wij hier niks anders vaststellen dan een kader. Wij hebben hier nog geen bestemmingsplan voorhanden waarin wij alle details kunnen regelen, maar wij doen hier een eerste stap, een eerste uitspraak in hoe wij dit gebied zien. Als wij, om gelijk de CU daarin van dienst te zijn qua antwoord, als wij dan kijken naar dat gebied, dan lijkt ons het meest logisch om de woningbouw die daar is gewoon, het is een gebied wat volledig omgeven wordt door woningbouw, om dat ook op te vullen met woningbouw. Het zal, er zal misschien best wel wat anders kunnen en daarvan heb ik gezegd, het is jammer dat het, dat de andere eventuele functies niet genoemd zijn, maar wat ons betreft wel verworpen zijn, omdat wij het idee hebben van nou, wij kunnen daar het beste woningbouw plegen omdat de randen daar ook allemaal woningbouw zijn. Het is een klein, besloten gebied tussen allemaal woningbouw, dus woningbouw is daar de meest logische

14 14 optie voor ons. Vandaar dat wij ook eigenlijk zeggen, jammer van de, dat de notitie wat diepgang mist in die zin, maar met de conclusie van de notitie kunnen wij volledig instemmen. Daar wou ik het bij laten, voorzitter. Dank u wel. Mijnheer De Gier in tweede termijn. De heer De Gier: Ja, dank u, voorzitter. De vraag was inderdaad van de raad, ja, wij willen graag een visiestuk hebben. Wij willen kijken wat zijn de mogelijkheden daar. Ja, wij zien ook die, toch die sturing en die kokering op die bebouwing, waarvan wij ook gezegd hebben bebouwing daar, mooie bebouwing als wij met groen en speelgelegenheid hebben, laat ik dat nog even herhalen, zou een goede oplossing zijn. En ja, wij zitten daar met een stuk eigen grond in. Die visie kan ook zijn van wat wil je daar als uitstraling als gemeente bereiken, wat wil je daar uithalen optimaal. Ga je daar naar kijken, laat je daar een stedenbouwkundige naar kijken. Gaan wij iets spectaculairs maken of ga je iets moois maken. Een stukje omwonenden. Natuurlijk is dat vorige, in de commissie uitvoerig bepleit door sommigen en ja, ik bedoel, als je zo dicht op elkaar zit, en daar praten wij hier over, vind ik het wel ver gaan als wij hier een kader afspreken waarin wij eigenlijk zeggen van nou, bouw het maar vol. Even bot gezegd door de bocht. Die mensen wonen daar en ik, wij vinden als fractie, denk ik, dan de kaders zo gesteld dat, dat ja, dat je ze ruimer moet stellen, want eigenlijk geef je hier heel veel weg en degene die zijn gang kan gaan, die kan behoorlijk zijn gang gaan en die kan daar een heel mooi plan bouwen en dat kan ongetwijfeld dat ze allemaal passen. Dat wordt ook aangegeven, hè, met een heel kunst- en vliegwerk kunnen wij het daar voor elkaar krijgen. Maar feit blijft dat wij van mening zijn dat wij zeggen ja goed, die andere opties Natuurlijk kan je zeggen ja, die kan je later wegstrepen, maar dat is natuurlijk makkelijk gezegd, want je weet niet welke opties het zijn. Ik vind, als wij vragen om een visiestuk, dat je dan zegt nou goed, wij willen die visie weten, wat zou daar kunnen. En natuurlijk zullen er opties zijn waarvan wij met z n allen tegelijk zeggen nou, dat gaan wij niet doen. Maar misschien zitten er wel stukken bij waarvan wij zeggen nou, dat zou best een mogelijkheid kunnen zijn of het zou een optie kunnen zijn. En ja, dat doen wij nu niet. Dus daarom hebben wij moeite met dit stuk. Ja? Ja. OK. Ja. Mijnheer Pardo van D 66. Ja, voorzitter, ja, wat stellen wij inderdaad vast. Ik heb met twee aspecten heb ik inderdaad, onze fractie in ieder geval, wel wat moeite. Allereerst even van ja, wat was nu precies de opdracht en op welke manier is daar invulling aan gegeven. Door inderdaad niet te benoemen wat je niet wilt, daar hebben, dat vinden wij niet zo erg. Ik bedoel, het kader zou uiteindelijk duidelijkheid moeten geven over wat de mogelijkheden wel zijn. Dus opties waarvan u zelf zegt van nou, er moet geen supermarkt komen en zo, dat, ja, dat kun je expliciet benoemen maar dat hoeft in principe niet in het kader, als dat kader daar geen ruimte voor geeft. Maar waar geeft het kader nu wel precies ruimte voor en dat, dan wordt het wat moeilijk. Zeker ook omdat u zegt van door het flexibele karakter van het kader kan het ruimtelijk kader overigens ook voor andere functies een rol spelen. OK. En dan met name die door u gewenste functies, even buiten bewoning, dat hadden wij graag ook omschreven gezien in het stuk. Dat is het eerste. Ik wil toch even terug komen op de benummering van de tekeningen. Ik begrijp de opmerking van de wethouder niet helmaal dat hij zegt van ja, het is, wij zeggen niet u zult, maar het is meer van, hoe noemde, sorry, ik ben de precieze formulering even kwijt maar U mag. U mag, ja. Want dan, praten wij dan over randvoorwaarden of praten wij over opties. Ik bedoel, dat is, dat is, dat heeft u wat mij betreft niet scherp genoeg neergezet. Een kader schept grenzen waarbinnen heel veel kan. Als een van die grenzen vervolgens benoemd wordt als zijnde van ja, dat mag maar het hoeft niet, dan is het geen grens meer en dus ook geen randvoorwaarde. Ik denk dat het puur een definitiekwestie is, maar in mijn inzien is bebouwing, hoogte en dergelijke heel scherp gedefinieerd en zou u er ook niet overheen moeten gaan. Dus als ik zeg van mag een vierde laag dan wel, dan verwacht ik van de wethouder nee, dat mag niet, want dat is het kader. Maar daar past niet de tuinen

15 15 en de dingen zoals de wethouder het heeft geformuleerd, past daar naar ons inzien niet binnen. Dus wat dat betreft, voldoet het voorstel niet aan de kaderende functie zoals dat zou, zoals het zou moeten zijn. Is dat bezwaarlijk? Ik denk dat, even gegeven het eerste punt dat wij nog steeds vinden van het had meer mogen hebben op het gebied van wat vinden wij wenselijk dat daar komt behalve bebouwing. Dus ook visie op wat anders zouden wij binnen dat kader vinden passen. Prima. Als de wethouder uiteindelijk wat duidelijkheid kan geven over dat kader van die wanden en zegt van ja, hoe zien wij dat nu precies, is dat dan uiteindelijk wel een randvoorwaarde of niet. Ja, daar verwacht ik toch nog iets anders van. Dus wij kunnen op deze manier kunnen wij hier niet mee akkoord gaan. Even, even op dat punt, want ik heb, wij hebben net wel afgesproken zoals u het besluit, wat de randen van het besluit zijn en, daar even los van, de semantische discussie over die woorden goed gekozen zijn, wat is de strekking daarvan, dat als u dit kader vaststelt, dat het betekent dat die hangende tuinen en die muurschilderingen mogen maar niet moeten. Zo heb ik het gezegd. De heer Boele: Voorzitter, mag ik misschien Ja natuurlijk. Even op dit punt, maar ik dacht dat Ja, gaat uw gang. De heer Boele: Nou, wat ik als waarnemer in deze discussie vooral vaststel, is dat er over de terminologie heel veel onduidelijkheid is en blijft bestaan. Zelf heb ik er bijvoorbeeld ook moeite mee om te begrijpen dat een randvoorwaarde nu slechts een mogelijkheid is waarbinnen je kunt blijven. Daarom heb ik De heer Boele: Dat is, dat is toch een beetje op gespannen voet met de tekst van het voorstel. Wat ik me zou kunnen voorstellen, en ik doe misschien wel een voorstel van orde nu, dat het college zich nog eens even goed rekenschap geeft van die onduidelijkheid die hier vanavond blijkt Maar u vindt niet, voorzitter, dat ik die duidelijkheid in mijn voorstel nu weggenomen heb, want ik De heer Boele: U bent voorzitter, Nee. Ik heb de indruk Want ik heb de woorden randvoorwaarden ook helemaal niet gebruikt. Ik heb gewoon geduid zoals het nu aan u voorgesteld wordt. De heer Boele: Maar kijk, de situatie is wel dat wij ons hebben georiënteerd op een voorstel, waarvan de klaarblijkelijke bewoordingen een andere duiding hebben dan toelichtingen die vanavond gegeven worden. Ik zie in het debat dat dat voortdurend rondgaat, dat daar ook vragen over zijn. Nou, wij hebben zo n zelfde discussie verleden week dinsdag gehad aan de hand van het voorstel rondom het delegeren van een bevoegdheid. Toen zei de wethouder ik neem het even terug en ik kom even met Zullen wij uw ordevoorstel overigens na de tweede termijn van de hele raad De heer Boele: Ik heb het bij dezen gedaan.

16 16 Ja. Dan bespreken wij dat op dat moment. Nee, maar dan bespreken wij op dat moment even hoe wij daarmee omgaan, want dan kunnen wij even de woordvoering van de heer Yilmaz nog horen en van de wethouder en kunnen wij dan daarop ingaan. Mijnheer Yilmaz. De heer Yilmaz: Ja, dank u wel, MdV. Wij hebben inderdaad vanavond over de ruimtelijke kader Kerkstraat-Cornelis Smitstraat en de PvdA is volgens mij duidelijk geweest wat betreft de kaders, wat er wel kan als invulling op dat gebied en wat er niet zou kunnen. Maar wij hebben ook gezegd, wij moeten de deur vooraf nu al niet dichtdoen voor andere initiatieven als die straks er zijn gezien de tijden op dit moment. Als dat betaalbaar wordt door de andere initiatieven of andere partijen, moeten wij nu zeker vooraf niet de deur dichtgooien. Maar voor de rest hebben wij ook gezegd dat PvdA voor 100% in kan stemmen met het ruimtelijke kader. Dank u wel. Tot zover de woordvoering van de heer Yilmaz en dan vraag ik de wethouder te reageren op de verschillende vragen en suggesties die nog gedaan zijn. Gaat uw gang. Wethouder Veerman: Ja, dank u wel, voorzitter. Nog even. De heer Clements zegt van ja, wij hebben ook een grondpositie als gemeente, want er zit een klein stukje van de gemeente in en zou je daar dan niet andere regels voor hebben moeten bedenken of wat meer visie of meer moeten zeggen hoe het zit. Bij de beoordeling van deze locatie als een bouwlocatie is het wel de muis en de olifant. Als je kijkt naar het stukje wat ATO inbrengt, dan zit daar niet het grote stuk in en wij hebben dus gedacht dat het verstandig zou zijn om te kijken naar de kaders. Die zijn voor het hele gebied aangegeven, omdat je denkt dat je het in één geheel zou moeten ontwikkelen als dat mogelijk is. Maar dat is allemaal nog verdere uitwerking, want daar moet dan wel eerst een koper zijn die het van ons wil hebben en die ook zegt van nou, dat gaan wij betrekken bij. Dus er is voor ons niet de aanleiding geweest om te denken nou, laten wij op ATO vier of vijf woningen tekenen en dan moet iemand anders die de buurman is of de buurman wordt, maar kijken wat hij daar dan mee doet. Dus dat is de reden dat wij hebben gezegd nou, het zijn zeer ongelijke stukken en ATO is ondergeschikt. Vandaar dat het mee kan in het kader en in het kader is op deze bladzijde wel aangegeven wat je daar ongeveer kunt verwachten zowel qua hoogte als aantallen, denken wij. De gymzaal, ja, die is absoluut niet in beeld geweest, want omdat CKC is met een activiteit, met een plan bezig, KDO is met een plan bezig. Wij hebben de Blokweer nog en eigenlijk zitten wij niet verlegen om nog meer gymzalen of sporthallen te bouwen, dus Het had natuurlijk allemaal gekund en dat heb ik al eerder gezegd, misschien hadden wij er wat meer woorden aan moeten wijden of meer studie van moeten opschrijven en uitgebreide stukken doen, maar ik denk niet dat dat het kader verder had geholpen. De heer De Gier die zegt van ja, kun je nog iets met groen en speelplaats. Nou, dat past in die groene, dat past in de woonomgeving, want wij gaan het niet helemaal volzetten of het zal niet helemaal vol gezet worden, want wij als gemeente hebben al aangegeven een indicatie in de kaders op datzelfde plaatje van de lagen en de aantallen die wij denken en dan blijft er ook groen over en dan er kan ook nog een speelplaatsje. Maar dat is wel de creativiteit van degene die nu een plan gaat maken en zeggen nou, ik heb gelezen hoe het kader is, ik weet waar ik binnen moet blijven, ik weet wat ik kan doen en nu is het de creativiteit. En die creativiteit is natuurlijk veel groter dan wij in het kader hebben aangegeven, want het kader geeft alleen maar de lijnen en dat zijn de buitenlijnen. Maar in het speelveld, in het voetbalveld kun je natuurlijk veel meer doen dan zeggen van nou, ik ga steeds langs de lijn lopen. Dus wat dat betreft, is nu het moment dat mensen aan de gang moeten om met deze kaders met een plan te komen, het plan met de omgeving, met de belanghebbenden en met anderen te bespreken en te zeggen van nou, dit zouden wij willen, het past binnen het kader. Wij willen graag dat daar een bestemmingsplan voor gemaakt wordt. En dan gaat de procedure lopen van het creatieve proces, de concretere voorstellen in afstemming met, nou, al die omwonenden, belanghebbenden en mensen die daar iets van zouden kunnen vinden. Voorzitter.. Gaat uw gang.

17 17 Als ik hier even een vraag over mag stellen. Even over dat over dat randje lopen, even concreet makend. Stel dat men met een plan komt en men zegt wij willen die hangende tuinen niet, gaat men dan over het randje heen of niet. Wethouder Veerman: Gaat men niet over het Als men dan maar niet zegt, ik wil daar nu een schutting bouwen en een glazen muur in een betonnen vlak of weet ik wat. De suggestie hier is gedaan dat het moeilijk punt zou zijn. Dat je dat zou kunnen oplossen met iets groens, iets groens, hè. Hangende tuinen zoiets, want daar kun je ook nog allerlei vormen voor hebben en dan zeg je nou, dat past binnen het kader. En als iemand zegt, ja, dan ga ik een vliegende schotel neerhangen of iets anders, dan zeg ik, ja, maar dat past niet in het kader. Dus het kader is vooral de buitenlijnen van het speelveld en niet zozeer van wat doe je nou binnen het speelveld, want dat is nog het proces wat nog komt van de ontwerper, van de bouwer, van degene die eigendom heeft en zegt van ik zou daar iets willen. Voorzitter, dan was er nog de moeite met de kaders. Ik probeer aan te geven dat het de buitenlijnen van het speelveld zijn, dat je binnen het speelveld met de creativiteit aan de gang kunt, dat wij aangegeven hebben waar de verschillende hoogtes zitten en de rooilijnen en al die dingen. En nu is het aan een ontwerper om daar iets van te maken. En nou, dat is de vraag steeds geweest van kunnen wij aan iemand iets meegeven, wie dat ook is, hè, want dat weten wij nog niet. Er zijn wel mensen die interesse hebben in die grond, maar je moet een grondpositie hebben om daarmee verder te kunnen. En dan komt het terug bij de gemeente voor een bestemmingsplan of een projectbesluit of iets anders en dan pas en dan zijn wij toch al weer een heel stuk verder in de tijd. Dus vandaar dat ik toch wel graag zou zien dat de raad zou zeggen nou, laat iemand dan zijn gang gaan zodat wij daar volgend jaar misschien iets kunnen verwachten. Voorzitter, ik dacht dat ik daarmee de vragen in de tweede termijn heb beantwoord. Mevrouw Leeuwis: Voorzitter, mag ik als waarneemster nog één opmerking maken. U wilt als waarneemster een opmerking maken. Ja, hoor. Mevrouw Leeuwis: Ja, niet zozeer over deze discussie, maar ik hoorde de PvdA net heel precies vertellen waar de nieuwe gymzaal van KDO geplaatst zou gaan worden en ik, voordat er in de kranten dat soort verhalen rondgaan en wij mensen op de stoep hebben staan die nog nergens van weten en ook nog nergens bij betrokken zijn, wou ik eigenlijk hier wel even vermeld hebben dat daar nog helemaal geen raadsbeslissing over is gevallen. Dank u wel. Wil de Partij van de Arbeid daarop reageren? De heer Yilmaz: Ja., inderdaad. Ik heb het ook waargenomen. Daar kan misschien de wethouder daar meer iets over zeggen, hoop ik of het college van B&W. Nou, dat dacht ik niet. Volgens mij heeft u een woordvoering gevoerd en mevrouw Leeuwis zegt dat er nog helemaal geen besluit over gevallen is, wat overigens een waarheid is als een koe. Even, want Mevrouw Leeuwis: Voorzitter, het lijkt mij ook heel handig als het over burgerparticipatie gaat en betrekken van burgers bij plannen in je omgeving, dat het heel onzorgvuldig is als je zo n stelling nu zomaar roept. Ja, eigenlijk zou ik toch wel graag willen dat de PvdA dat op z n minst ook inziet en even de besluitvorming daarover afwacht. De heer Yilmaz: Nee, de PvdA heeft gezegd dat de huisvesting van KDO-problematiek daar het beste zou passen en dat is volgens mij, is de intentie geweest van het verhaal en ik zeg nogmaals dat het college van B&W er misschien wat meer over kan zeggen. Dat is het enige wat ik op dit moment nog weet.

18 18 OK. Mijn beeld is dat u heeft gezegd waar wat u betreft de sporthal van KDO zou kunnen passen. Ja, ik geloof niet dat het nu aan de orde is om aan het college te vragen of zij dat ook vindt, zal ik maar zeggen, want u heeft gewoon een voorkeur uitgesproken wat Het punt staat verder niet nu aan de orde, maar het is duidelijk dat om die reden u niet vindt dat het in dit kader terug hoeft te komen. Ja? Ja. Maar volgens mij Want als u een ordevoorstel wilt doen, want wij gaan nu even over dat ordevoorstel spreken, hè, even of het stuk besluitrijp is en daar had de heer Boele een opmerking over gemaakt. Maar ik begrijp dat de wethouder daar ook nog even ruggespraak over (Noot notulist: iemand (wethouder Veerman?) zonder microfoon) Nee, de heer Boele heeft net een ordevoorstel gedaan en mijn vraag aan de heer Boele is, gehoord nu ook nog het afronden van de tweede termijn zowel van de raad als van het college, of dat ordevoorstel wat u betreft nog steeds staat en dan gaat het niet zozeer om de inhoud maar omhet besluitrijp zijn van dit stuk op basis van de gebezigde terminologie. Dat is toch even de portee van De heer Boele: Dat is juist. Mijn ordevoorstel kwam voort vanuit Ik vind, dat heeft nog steeds Maar de heer Boele had het woord, mijnheer Pardo. De heer Boele: vanuit de waarneming van de dingen die in deze discussie gebeuren. Ook vanuit mijn waarneming hoe de beantwoording van de wethouder ontvangen wordt. Mijn beeld is, maar de raad kan dat betwisten, mijn beeld is dat op het punt van wat wordt nou precies bedoeld met randvoorwaarden, met kaders, met dus de betekenis daarvan, er nog een slag te gaan is, want ik zie daar veel verwarring over ontstaan. En mijn waarneming is van college, leg nou eens beter uit hoe je gekomen bent tot de opvatting dat hier woningen moeten komen en geen andere functies. Nou, daarom heb ik vastgesteld, als het college die twee dingen nou nog eens eventjes in de boezem van het eigen beraad meeneemt, op dat punt tot een verbetering van het voorstel komt, dan denk ik dat dat de beraadslaging en de besluitvorming zal dienen. Ik constateer wel, mijnheer Boele, dat die opmerking over het nogmaals of over het toelichten van de woningbouw, dat die even in uw punt van orde nu extra is. Het ging volgens mij net over, en dat was ook de reden waarom ik hem graag even wilde doen na de tweede termijn, over hoe duiden wij nu wat wij beslissen. Ik begrijp nu dat u zegt van ik heb eigenlijk behoefte om ook inhoudelijk nog een betere onderbouwing te krijgen. Dat is wat mij betreft even een extra element wat nu in uw punt van orde terugkomt, want als dat het punt is wat uw fractie maakt, dan denk ik dat dat even een ander punt van overweging is, want dat heeft te maken met hoe de notitie inhoudelijk is opgebouwd en of hij om die reden besluitrijp is. Maar ik geef de heer Pardo even het woord en zal dan even met een voorstel naar u komen. Ja, het eerste punt even, want het tweede punt vind ik inderdaad niet alleen een waarneming van de heer Boele maar dat is ook gelijk een opvatting over, inhoudelijk denk ik. Maar het eerste punt heeft eerder betrekking niet alleen semantiek en woordkeuze, maar wat onze fractie betreft ook wel degelijk inhoud. Want zoals ik het nu begrijp, vinden wij de vijfde tekening eigenlijk geen randvoorwaarde en die zou dus ook geen onderdeel moeten uitmaken van het voorstel als randvoorwaarde, van onze kant in ieder geval uit. Dus dat is ook wel, echt wel inhoudelijk ook op het voorstel ingaan. De heer Boele: Maar stel voor, dat het college zou dit voorstel Mijnheer Boele.

19 19 De heer Boele: zo overnemen, althans dat als raad wij dit voorstel nu doen en het college gaat ermee aan de slag, dan zou het zeer wel denkbaar zijn dat in een volgende versie van het voorstel het college tot het inzicht komt, dat de kwestie van de verticale tuinen en de muurschilderingen niet onder de categorie randvoorwaarden zou moeten worden gerekend. Dat zou kunnen. Ik wil daar niet op anticiperen maar dat zou kunnen. Daarom is mijn, nou ja, mijn voorstel college, geeft u nog even goed rekenschap van toch een stukje verwarring die blijft bestaan en kom op basis daarvan tot een wat rijper en op die onderdelen wat duidelijker voorstel naar ons terug. Ik stel voor dat het college even, dat er even een korte schorsing is zodat het college zich op dit voorstel van orde ook kan beraden om daarmee ook een opvatting vanuit het college op dat punt te formuleren. Wij schorsen een moment. SCHORSING Ik heet u allen weer welkom voor dit vervolg van de raadsvergadering. Voor de schorsing is er door, onderling door u gesproken om een ordevoorstel te doen, verwoord door de heer Boele, en daarvan heeft, is, heb ik aangegeven dat het college daar mogelijk ook een opvatting over zou kunnen hebben om dat in te brengen in uw gesprek en ik heb begrepen dat het college die opvatting inderdaad graag wil meedelen aan u, zodat wij kunnen bezien hoe wij dan als raad met de orde omgaan. De heer Veerman die heeft daar enkele, een toelichting op. Gaat uw gang, mijnheer Veerman. Wethouder Veerman: Dank u wel, voorzitter. Het college zou graag zien dat wij het stuk iets aanpassen zodat er een meerderheid in de raad zou kunnen zijn om het kader te begrijpen en te verstaan en daarmee te kunnen instemmen en dat zal met name op de vijfde tekening zijn en ik zou graag dus nog één of twee weken hebben om het stuk aan te passen en u een ietwat beter, completer stuk te geven. Dus als het aan mij ligt, voorzitter, zou ik de raad willen vragen of dat even kan worden aangehouden tot een volgende raadsvergadering zodat wij dit stuk kunnen verbeteren. Het voorstel van het college is dus Mag ik daar een vraag over stellen, voorzitter? Ja, ik zal nog even mijn woorden herhalen, het voorstel is dus, het college nu, van het college is om dit stuk nu niet in stemming te brengen, het nog te verrijken, zeg ik maar, zoals de wethouder het heeft benoemd, en de volgende raadsvergadering weer te agenderen. Dat is het voorstel. Daar wil de heer Pardo wat over zeggen en de heer De Gier. Gaat uw gang, mijnheer Pardo. Ja. De wethouder noemt even met name die vijfde tekening. Vanuit onze fractie zouden wij ook willen meegeven, maar ik moet nog even kijken welke invulling het uiteindelijk krijgt, om toch ook nog die opties van mogelijke invullingen van het gebied om daar toch nog ook de gedachten over te lagen gaan. Ja. Mijnheer De Gier. De heer De Gier: Dank u. Volgens mij ging het niet alleen om de vijfde tekening wat wij vanavond met z n allen gemeld hebben. Ik denk dat het iets verder gaat en ik ga ervan uit, want de wethouder is slim genoeg met alles wat hij vanavond heeft aangehoord, wat wij hebben ingebracht, en ik denk dat wij daar toch wel het recht toe hebben, dat wij met z n allen daar iets van terugzien dadelijk in een nieuw voorstel. Dus dat niet alleen op die vijfde tekening kijken, maar alle punten die wij vanavond hebben ingebracht, dat

20 20 u daar iets mee doet en u zegt van nou, daar komen wij mee terug, met een stuk waarvan wij inderdaad met z n allen gaan zeggen daar kunnen wij het voor doen. Dat was de opmerking van de heer De Gier. Nog anderen? Mijnheer Boele. De heer Boele: Ik ben content met de positieve ontvangst van mijn ordevoorstel door het college ook, voorzitter. Ik vind dat u zowel als de heer Veerman het goed verwoordt, kom tot een verrijking van het voorstel en geeft u zichzelf daarbij nou zo zorgvuldig mogelijk rekenschap van de dingen die vanavond over tafel gegaan zijn. Als dat gebeurt, dan is mijn inschatting dat wij de volgende keer een breed gedragen besluit kunnen nemen. Dat vind ik alleen maar winst. En dat wil de heer Clements nog iets zeggen. De heer Clements: Ja, onze fractie zal natuurlijk altijd voorstellen ondersteunen om raadsvoorstellen te verbeteren. Ook als dat betekent dat er vertraging optreedt in de besluitvorming? De heer Clements: Dat zou dan wel gebeuren, maar dat zij dan zo. Nou, dus het voorstel om nu niet per se vanavond tot besluitvorming te kunnen komen met in achtneming van de discussie en de enigszins beperkte ruimte die de wethouder zich geeft, maar als je die wat oprekt, dan zien wij met belangstelling tegemoet wat er gaat komen. En om misverstanden te voorkomen, ik heb niet geproefd dat er vanavond in de raad een meerderheid is om hele andere functies aan dat gebied toe te schrijven, maar dat is maar even een waarneming die ik als voorzitter deel met u, zodat u niet daar een verkeerde verwachting op heeft richting de wethouder. Want dat is Het is niet zo dat er duidelijke meerderheidsopvatting van deze raad is gekomen om met inhoudelijk een heel ander kader te komen. Dus dat niet de verwachting in die zin opgerekt wordt, volgens mij is dat ook niet de aard van uw ordevoorstel, maar dat lijkt mij goed om dat even te concluderen. Ik kijk even rond of u vindt dat ik daarmee abracadraba spreek of niet. Dat woord kan ik niet goed uitspreken, u merkt het. Mijnheer Van t Zelfde. De heer Van t Zelfde: Ja, mijn fractie kon al instemmen met het thans voorliggende voorstel, maar als de wethouder vindt dat hij nog verrijking kan toevoegen aan dit stuk, zouden wij hem graag die tijd gunnen. Dus ik zou zeggen neemt uw tijd en wij kijken uit naar het volgende voorstel. En de heer Yilmaz. De heer Yilmaz: Ja, ook mijn fractie had het liever gezien dat wij vanavond een unanimiteit, met z n allen hadden besloten. Maar ja, als de wethouder inderdaad over twee weken met een verrijking komt, tijd is geld eigenlijk, maar ja, het is niet anders, kunnen wij misschien over twee weken wel met z n allen hierover een besluit nemen. Dank u wel. Ja? Zijn wij? U wilt nog iets door de microfoon zeggen, mijnheer De Gier. Gaat uw gang. De heer De Gier: Ja. Ik wil nog wel even reageren op het feit dat wij gezegd hebben, ja, wij hebben met name ook benadrukt om de uitstraling van het gebied. Wij hebben gezegd van gaan wij het doen. En ik ben nu weer een beetje bang, als wij nu zeggen dat wij dit nu niet roepen, dat wij dadelijk een klein, kort, aangepast voorstel krijgen waar de tuinen misschien iets anders gelokaliseerd zijn en ik denk dat er

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Aan de bewoners van. Geachte mevrouw, heer,

Aan de bewoners van. Geachte mevrouw, heer, Aan de bewoners van Datum: 26 februari 2015 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: Ontwikkeling Prinsessenflats Geachte mevrouw, heer, Door middel van deze brief wil ik u graag

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 29-4- 2003; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; BESLUIT: Vast te stellen de

Nadere informatie

3 Inspreekrecht burgers 4 Actualiteiten 5 Bekrachtiging geheimhouding Besluit tot bekrachtiging van geheimhouding op de volgende stukken:

3 Inspreekrecht burgers 4 Actualiteiten 5 Bekrachtiging geheimhouding Besluit tot bekrachtiging van geheimhouding op de volgende stukken: BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 24 april 2013 van 19.30 uur - 20.20 uur in het gemeentehuis. Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist.

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist. Aan de bewoners van Datum: 26 februari 2015 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: Datum Tuincentrum De Wilgen verzending: Geachte heer, mevrouw, Door middel van deze brief wil

Nadere informatie

Praat met de Gemeenteraad

Praat met de Gemeenteraad Praat met de Gemeenteraad Griffie, januari 2016 Zakboekje voor inwoners en instellingen Inhoudsopgave Voorwoord...3 De gemeenteraad...4 De werkwijze...4 Het Beeld - rondetafelgesprekken...5 Het Debat debatraad...5

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

2: vergaderen VASTE VOORZITTER EN NOTULIST

2: vergaderen VASTE VOORZITTER EN NOTULIST 2: vergaderen Als je lid bent van een studentenraad, vergader je vaak. Je hebt vergaderen met de studentenraad, maar ook vergaderingen met het College van Bestuur en de Ondernemingsraad (OR). Gemiddeld

Nadere informatie

Verslag raadscommissie Bestuur d.d.: 14 februari Aanwezig: Dhr. A.J. Zwaan voorzitter. Dhr. R. van Lavieren. Dhr. J.H.

Verslag raadscommissie Bestuur d.d.: 14 februari Aanwezig: Dhr. A.J. Zwaan voorzitter. Dhr. R. van Lavieren. Dhr. J.H. Verslag raadscommissie Bestuur d.d.: 14 februari 2012 Aanvang Einde Plaats : 20.45 uur : 21.50 uur : burgerzaal Aanwezig: Dhr. A.J. Zwaan voorzitter Afwezig: Dhr. R. van Lavieren Dhr. O. Yilmaz Dhr. J.H.

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 16 november 2010 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG

Nadere informatie

Burgerinitiatief - Model raadsvoorstel

Burgerinitiatief - Model raadsvoorstel Burgerinitiatief - Model raadsvoorstel Bijlage 1, behorende bij de Verordening burgerinitiatief Alkmaar 2015 agendapunt bijlage nr. : [door griffie in te vullen] : [door griffie in te vullen] Raadsvergadering:

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 november 2009. nummer 48

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 november 2009. nummer 48 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 november 2009 nummer 48 A.B. Blase, A.L. Cardon, S.J. Veerman, C.E.J. Leeuwis, A.M. van den Berg, burgemeester wethouder

Nadere informatie

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen?

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour Rol Griffie AGENDA 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? Ja en neen 13 1 agenda's wel, stukken niet altijd. 2. Zijn de agenda's

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : P.J. Beers : BP-projecten : J. de Boer Voorstel aan de raad Onderwerp : Veilingterrein Noord Scharwoude

Nadere informatie

Argumenten 1.1. De opgestelde randvoorwaarden waarborgen een voldoende toetsingskader en een goede ruimtelijke ordening.

Argumenten 1.1. De opgestelde randvoorwaarden waarborgen een voldoende toetsingskader en een goede ruimtelijke ordening. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 29 april 2010 Datum voorstel 02 maart 2010 Agendapunt Onderwerp vervangende nieuwbouw Huize Het Oosten, Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk 9emeente Oosterhout *» ť ^ ) NOTA VOOR DE RAAD Datum: 1 november 2016 Nummer raadsnota: Bl.0160544 Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Vijf uitdagingen en aanbevelingen voor de commissievergaderingen Gemeente Dordrecht

Vijf uitdagingen en aanbevelingen voor de commissievergaderingen Gemeente Dordrecht Vijf uitdagingen en aanbevelingen voor de commissievergaderingen Gemeente Dordrecht Op verzoek van Gemeente Dordrecht Anneloes Wepster Auteur Debat.NL Alex Klein klein@debat.nl 023-5629972 www.debat.nl

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad.

Aan de Gemeenteraad. Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 28 februari 2012 Nummer : Commissie : Commissie Grondgebied Portefeuillehouder : wethouder T. Kokke Afdeling : Bouwen en Wonen Opsteller : J. Rozema Productiedatum

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst voor informatie en opinie op 15 maart 2011 van uur

Verslag bijeenkomst voor informatie en opinie op 15 maart 2011 van uur Verslag bijeenkomst voor informatie en opinie op 15 maart 2011 van 19.30 20.30 uur Aanwezigen: Dhr. A. Boele, voorzitter Mw. M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA) Dhr. O. Yilmaz (PvdA) Dhr. L. Verwoert (PvdA) Dhr.

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 28 mei 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier en

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

3. dhr. R. van Ginneken - agendapunt 10: Hertog Janstraat 30;

3. dhr. R. van Ginneken - agendapunt 10: Hertog Janstraat 30; Agenda Gemeenteraad Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 28 april 2009 19:30 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering. 2 Inspreekrecht

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede VERSLAG RAADSVERGADERING 23 oktober 2012 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier de heer G.K. Swillens mevrouw M.A.C.

Nadere informatie

constaterende dat de Wet passend onderwijs scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht voor elke leerling oplegt;

constaterende dat de Wet passend onderwijs scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht voor elke leerling oplegt; Passend onderwijs Aan de orde is het VAO Passend onderwijs (AO d.d. 18/12). Ik heet de staatssecretaris van harte welkom. Voorzitter. Wij hebben een interessante gedachtewisseling gehad in het algemeen

Nadere informatie

Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor = Besluit omgevingsrecht Awb = Algemene wet bestuursrecht vvgb = verklaring van geen bedenkingen

Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor = Besluit omgevingsrecht Awb = Algemene wet bestuursrecht vvgb = verklaring van geen bedenkingen Procedure omgevingsvergunning art. 2.12 lid 1 sub a onder 3 o Wabo (voormalig projectbesluit), voor zover het gaat om het voorleggen aan de gemeenteraad Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor

Nadere informatie

Notitie functioneringsgesprekken

Notitie functioneringsgesprekken Notitie functioneringsgesprekken In de handreiking voor functioneringsgesprekken met burgemeesters, enkele jaren terug opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt

Nadere informatie

Interviewfragmenten. Vraag 1: Heeft u een zeer goede, goede, redelijke of slechte gezondheid?

Interviewfragmenten. Vraag 1: Heeft u een zeer goede, goede, redelijke of slechte gezondheid? Interviewfragmenten Onderstaande fragmenten zijn uitsuitend bedoeld voor gebruik bij het boek Onderzoek doen met vragenlijsten. Het is niet toegestaan deze fragmenten te publiceren of anderszins te verspreiden.

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

Publieksversie op basis van Discussienotitie Bestuurlijke Toekomst Alblasserdam

Publieksversie op basis van Discussienotitie Bestuurlijke Toekomst Alblasserdam Publieksversie op basis van Discussienotitie Bestuurlijke Toekomst Alblasserdam Alblasserdam stap verder in discussie bestuurlijke toekomst De gemeente Alblasserdam bezint zich op haar bestuurlijke toekomst.

Nadere informatie

Lesbrief 14. Naar personeelszaken.

Lesbrief 14. Naar personeelszaken. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 14. Naar personeelszaken. Wat leert u in deze les? Wanneer u zeggen en wanneer jij zeggen. Je mening geven en naar een mening vragen. De voltooide tijd gebruiken.

Nadere informatie

34Vraaggericht werken

34Vraaggericht werken DC 34Vraaggericht werken 1Inleiding Vraag jij aan een cliënt wat zijn wensen en behoeften zijn of weet jij wat het beste is voor de cliënt? Denk jij dat je cliënt zelf weet wat goed voor hem is en daarover

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bunnik 2015

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bunnik 2015 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 oktober 2014 14-101 Onderwerp Verordening jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bunnik 2015 Aan de raad, Onderwerp

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 13 oktober 2016 Onderwerp: Vervolgsessie visie op wonen

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 13 oktober 2016 Onderwerp: Vervolgsessie visie op wonen BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 13 oktober 2016 Onderwerp: Vervolgsessie visie op wonen Aanwezig: Voorzitter: mw. A.A. van der Stijl Locogriffier: mw. A.J. van Wees Leden: dhr. L.N. Vernie (CDA),

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Wethouder Peter Bot. Aan de leden van de commissie RWN en de gemeenteraad. Startnotitie De Kegel/Nationaal Tenniscentrum. Geachte raadsleden,

Wethouder Peter Bot. Aan de leden van de commissie RWN en de gemeenteraad. Startnotitie De Kegel/Nationaal Tenniscentrum. Geachte raadsleden, Wethouder Peter Bot gemeente@amstelveen.nl Aan de leden van de commissie RWN en de gemeenteraad Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Disclaimer: deze brief

Nadere informatie

Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp

Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp RAADSVOORSTEL Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp Voorgesteld raadsbesluit: Vaststelling van de Nota van Uitgangspunten voor de locatie Eurowerft

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 16 februari 2010. nummer 07

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 16 februari 2010. nummer 07 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en s van 16 februari 2010 nummer 07 A.B. Blase, A.L. Cardon, S.J. Veerman, C.E.J. Leeuwis, A.M. van den Berg, burgemeester secretaris

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Notitie Kansen voor starters 1 april 2008 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

Verslag gecombineerde raadscommissie Grondgebied, Bestuur en Samenleving d.d.: 17 mei 2011. Aanwezig: Dhr. mr. A. Boele voorzitter

Verslag gecombineerde raadscommissie Grondgebied, Bestuur en Samenleving d.d.: 17 mei 2011. Aanwezig: Dhr. mr. A. Boele voorzitter Verslag gecombineerde raadscommissie Grondgebied, Bestuur en Samenleving d.d.: 17 mei 2011 Aanvang Einde Plaats : 20.55 uur : 22.10 uur : burgerzaal Aanwezig: Dhr. mr. A. Boele voorzitter Mw. M.J.H. Barra-Leenheer

Nadere informatie

Verslag raadscommissie Samenleving en Bestuur d.d.: 30 september 2009. Aanwezig: Dhr. A.C.C.M. Ruikes voorzitter. Mw. M.J.H.

Verslag raadscommissie Samenleving en Bestuur d.d.: 30 september 2009. Aanwezig: Dhr. A.C.C.M. Ruikes voorzitter. Mw. M.J.H. Verslag raadscommissie Samenleving en Bestuur d.d.: 30 september 2009 Aanvang Einde Plaats : 19.30 uur : 20.30 uur : raadzaal Aanwezig: Dhr. A.C.C.M. Ruikes voorzitter Mw. M.J.H. Barra-Leenheer Dhr. J.J.G.

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Agenda Raadscommissie Ruimte Aansluitend vindt een besloten vergadering plaats (vaststellen notulen) Spreekrecht voor inwoners: Inwoners kunnen maximaal 5 minuten tijdens de commissievergadering het woord

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

Verslag raadscommissie Bestuur d.d.: 27 september 2011

Verslag raadscommissie Bestuur d.d.: 27 september 2011 Aanvang : 19.30 Einde : 21.20 Plaats : burgerzaal Verslag raadscommissie Bestuur d.d.: 27 september 2011 Aanwezig: Dhr. A.J. Zwaan voorzitter Dhr. R. van Lavieren Dhr. L. Verwoert Dhr. J.H. Wesselius Dhr.

Nadere informatie

Verslag raadscommissie Samenleving, Grondgebied en Bestuur d.d.: 18 januari 2011. Aanwezig: Dhr. A.J. Zwaan Voorzitter* Mw. M.J.H.

Verslag raadscommissie Samenleving, Grondgebied en Bestuur d.d.: 18 januari 2011. Aanwezig: Dhr. A.J. Zwaan Voorzitter* Mw. M.J.H. Verslag raadscommissie Samenleving, Grondgebied en Bestuur d.d.: 18 januari 2011 Aanvang Einde Plaats : 19.30 uur : 22.50 uur : burgerzaal Aanwezig: Dhr. A.J. Zwaan Voorzitter* Dhr. mr. A. Boele Voorzitter**

Nadere informatie

E. van den Boom raad00684

E. van den Boom raad00684 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email E. van den Boom 3665 ebo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00684 Vaststellen bestemmingsplan Waalreseweg - Dijkstraat

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Agenda Gemeenteraad Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbarevergadering van de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, op donderdag 6 oktober 2011 om 19.30 uur in de raadzaal van hetcultuurhuis

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT. Vergadering van mei Onderwerp:

VOORSTEL OPSCHRIFT. Vergadering van mei Onderwerp: VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van mei 2013 Besluit nummer: 2013_Raad_00044 Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Voorhout-Oost - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De raad wordt voorgesteld in te

Nadere informatie

Zienswijze m.b.t. ontwerp detailhandelsvisie Nederweert d.d. februari 2016

Zienswijze m.b.t. ontwerp detailhandelsvisie Nederweert d.d. februari 2016 1005201691074120011 Aan de gemeenteraad van de gemeente Nederweert. Raadhuisplein 1 6031 VR Nederweert - 4 MEI NR. Nederweert 01-05-2016 Zienswijze m.b.t. ontwerp detailhandelsvisie Nederweert d.d. februari

Nadere informatie

Ing. R.B.M. Aagten namens Struisvogel en recreatieboerderij Vrieswijk

Ing. R.B.M. Aagten namens Struisvogel en recreatieboerderij Vrieswijk MEMO Aan Van Betreft Gemeenteraad Montferland Ing. R.B.M. Aagten namens Struisvogel en recreatieboerderij Vrieswijk Aanvullende informatie inzake Bestemmingsplan Buitengebied derde herziening Datum 12

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 20 februari 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier

Nadere informatie

Ans Hermans directrice van de basisschool verzorgt de inleiding van deze avond.

Ans Hermans directrice van de basisschool verzorgt de inleiding van deze avond. De basisschool voor Laar/Laarveld Onderstaande foto s zijn genomen op de informatieavond van dinsdag 17 december 2013 in de St. Franciscusschool aan de Aldenheerd met als agendapunt de locatiekeuze voor

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 16 december 2008. nummer 49

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 16 december 2008. nummer 49 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 16 december 2008 nummer 49 L.M. Huizer, A.L. Cardon, S.J. Veerman, J.M. Dekker, A.B. Blase, burgemeester wethouder wethouder

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Nummer : 2013/ Datum : 1 oktober 2013 Onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan Vroonlandseweg Kapelle

Nummer : 2013/ Datum : 1 oktober 2013 Onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan Vroonlandseweg Kapelle Voorbereidende raadsvergadering: 5 november 2013 Besluitvormende raadsvergadering: 26 november 2013 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2013/ Datum : 1 oktober 2013 Onderwerp : Vaststelling

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 6 augustus 2013 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Vaststelling Bestemmingsplan Bedrijventerreinen R.P. Hendriks Raadsvergadering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD op donderdag 25 april 2013, uur in het gemeentehuis.

BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD op donderdag 25 april 2013, uur in het gemeentehuis. BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD op donderdag 25 april 2013, 19.30 uur in het gemeentehuis. AANWEZIG: de heer G. Dijkstra (CDA) de heer W. van der Veen (CDA) de heer S. Nieuwenhuis (VVD) de heer

Nadere informatie

C.C.A. Evers 3678

C.C.A. Evers 3678 Agendapunt commissie: 3.3 steller telefoonnummer email C.C.A. Evers 3678 carlijn.evers@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 123325/225214 portefeuillehouder M. Wijnen onderwerp Verklaring

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 7. RVS 07/07 Besluitvorming Antennemasten mobiele telecommunicatie. P. Visser H. Boven 5 maart 2007. Geachte raadsleden,

Raadsvoorstel. 7. RVS 07/07 Besluitvorming Antennemasten mobiele telecommunicatie. P. Visser H. Boven 5 maart 2007. Geachte raadsleden, Agendapunt Doel Onderwerp 7. RVS 07/07 Besluitvorming Antennemasten mobiele telecommunicatie Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 14, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 15 september nummer 38

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 15 september nummer 38 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en s van 15 september 2009 nummer 38 L.M. Huizer, A.L. Cardon, S.J. Veerman, C.E.J. Leeuwis, S.G.M. van Hout, burgemeester loco secretaris

Nadere informatie

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Het voorontwerp bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 heeft met de bijbehorende stukken met ingang van donderdag 3 oktober 2013 gedurende

Nadere informatie

Verslag. Gebiedsschouw De Slinger

Verslag. Gebiedsschouw De Slinger Verslag Gebiedsschouw De Slinger Dat um /tij d Pl aats Re ferentie Projec tnum mer 90934 16 januari 2010/10.00 uur-12.30 uur Houten kmu/nkl/v/09.295 Aanleiding van de wijkschouw: De heer Mulder heet als

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 898 Vragen van het lid

Nadere informatie

Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Mûnein, Dr. Kijlstraweg 2 (wijzigen bestemming).

Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Mûnein, Dr. Kijlstraweg 2 (wijzigen bestemming). Raadsvoorstel Vergadering : 21 april 2016 Agendapunt : 11 Status : Besluitvormend Programma : (10) Ruimtelijke Ordening Portefeuillehouder : G.H. Schippers Behandelend ambt. : Sjoukje Kooistra E-mail :

Nadere informatie

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij Rijk Phileas Fogg is een vreemde man. Hij is erg rijk. Maar niemand weet hoe hij aan zijn geld komt. Een baan heeft hij namelijk niet. Toch woont hij in een groot huis, midden in Londen. In zijn eentje.

Nadere informatie

Agenda Ouderraad OBS de Singel Pagina 1 van 5

Agenda Ouderraad OBS de Singel Pagina 1 van 5 Ouderraad Notulen 6e ouderraad vergadering Datum : Dinsdag 25 februari 2014 Tijd : 19.30 21.30 Locatie : OBS De Singel Aanwezig : Ingrid, Ronald B., David, Jerzy, Linda, Lex, Kim (team), Laura, Farida,

Nadere informatie

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer.

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer. GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad secretariaat: p/a D.Boeijen Kerkstraat 72A 5411 BC Zeeland gmr@kiemuden.nl Notulen van de GMR-vergadering van 12-05-2014 Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van

Nadere informatie

Raadsvergadering. 1 oktober Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met het proces van de totstandkoming van de Strategische Agenda.

Raadsvergadering. 1 oktober Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met het proces van de totstandkoming van de Strategische Agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 1 oktober 2015 15-061 Onderwerp Proces totstandkoming Strategische Agenda Aan de raad, Onderwerp Proces totstandkoming Strategische Agenda Gevraagde beslissing 1.

Nadere informatie

Omgaan met klachten volgens de BOOS-formule

Omgaan met klachten volgens de BOOS-formule Omgaan met klachten volgens de BOOS-formule Een klacht is een kans. Wanneer een klant de moeite neemt om zijn onvrede te laten blijken, biedt dat je de mogelijkheid de klant alsnog tevreden te stellen

Nadere informatie

Op de agenda worden de volgende agendapunten toegevoegd: - Besluitenlijst en actiepuntenlijst. CB

Op de agenda worden de volgende agendapunten toegevoegd: - Besluitenlijst en actiepuntenlijst. CB Verslag Bespreking: 2. Klankbordgroep Herontwikkeling Tongerseweg 135 28-09-2015 Project: 13.07 Studentenhuisvesting Maastricht - Bonnefantencollege Datum: Locatie: 28 september 2015 Café Servais Aanwezig:

Nadere informatie

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004 CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT Datum vergadering : 10 juni 2004 Tijdstip : 19.00 uur Aanwezig voorzitter : mevr. J.A. Ie/de heer J.M. Janssen notulist : mevr. W. van de Laar leden : de heer

Nadere informatie

eemeente wageningen De kaders voor de ontwikkeling van masterplan De Dreijen, zoals vermeld onder punt 3 van dit voorstel vaststellen.

eemeente wageningen De kaders voor de ontwikkeling van masterplan De Dreijen, zoals vermeld onder punt 3 van dit voorstel vaststellen. eemeente g wageningen Raadsvoorstel Wageningen, 29 mei 2009 Aan Raadsvergadering Agendanummer Afdeling Nummer Portefeuillehouder de gemeenteraad 8 juni 2009 6 SOpI 09.0029853a M.H. Kroes Onderwerp: Kaderstelling

Nadere informatie

Notulen tweede informatiebijeenkomst Nieuw Vossepark- Tesselschadestraat d.d. 28 maart jl. in het WTC te Leeuwarden.

Notulen tweede informatiebijeenkomst Nieuw Vossepark- Tesselschadestraat d.d. 28 maart jl. in het WTC te Leeuwarden. Notulen tweede informatiebijeenkomst Nieuw Vossepark- Tesselschadestraat d.d. 28 maart jl. in het WTC te Leeuwarden. Tijd: 19.00-20.30 uur De heer Jetze Lont opent de avond namens Nieuw Vossepark en stelt

Nadere informatie

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving.

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. 1. Inleiding In deze handleiding/beschrijving wordt aangegeven wat het doel c.q. karakter is (van de verschillende onderdelen) van de Politieke

Nadere informatie

: Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad.

: Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. Raad : 27 februari 2007 Agendanr. : Doc.nr : B200700726 Team: : Bestuur RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. Toelichting

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST (14592\...) Datum : donderdag 24 mei 2012 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : mevrouw P. van Kuilenburg (GBN), de heer

Nadere informatie

Beschikbaarstelling van een krediet voor de aankoop van gronden in diverse plangebieden in de gemeente Heusden

Beschikbaarstelling van een krediet voor de aankoop van gronden in diverse plangebieden in de gemeente Heusden Raadsvoorstel Inleiding: Volgens het duale stelsel zijn wij bevoegd tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen. Als die rechtshandelingen van ingrijpende aard zijn, vragen wij uw raad vóóraf

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 31 mei 2011 des avonds om 20.00 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 31 mei 2011 des avonds om 20.00 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 31 mei 2011 des avonds om 20.00 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA)de heer R. van Lavieren

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 13443 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab Aan de raad, 1. Beslispunten De gemeenteraad

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorstel:

Raadsvoorstel. Voorstel: Raadsvoorstel Vergadering : 29 september 2005 Nummer : Raad 2005/087 Datum voorstel : 31 augustus 2005 Primaathouder Onderwerp : Jack t Lam 078 69 21 318 jack.t.lam@alblasserdam.nl : Waard norm Voorstel:

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Verslag raadscommissie Samenleving d.d.: 9 juni Aanwezig: Dhr. R. van Lavieren voorzitter. Mw. M.J.H. Barra-Leenheer. Dhr. Th.

Verslag raadscommissie Samenleving d.d.: 9 juni Aanwezig: Dhr. R. van Lavieren voorzitter. Mw. M.J.H. Barra-Leenheer. Dhr. Th. Verslag raadscommissie Samenleving d.d.: 9 juni 2011 Aanvang Einde Plaats : 21.20 uur : 22.45 uur : burgerzaal Aanwezig: Dhr. R. van Lavieren voorzitter Mw. M.J.H. Barra-Leenheer Dhr. O. Yilmaz Dhr. Th.

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan "Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde)".

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde). Gemeente Heerde Raadsvergadering 3 1 JAN 2011 Conform voorstel Raadsvoorstel Raadsvergadering 31 januari 2011 Commissie Ruimte 10 januari 2011 Agendapunt 7 Afdeling en opsteller Ruimte/Lisette Sipman (0578

Nadere informatie

Introducties telefonisch interview

Introducties telefonisch interview Introducties telefonisch interview Onderstaande fragmenten zijn uitsuitend bedoeld voor gebruik bij het boek Onderzoek doen met vragenlijsten. Het is niet toegestaan deze fragmenten te publiceren of anderszins

Nadere informatie

21 Niveaus van interveniëren in groepen 22

21 Niveaus van interveniëren in groepen 22 21 Niveaus van interveniëren in groepen 22 ASPECTEN VAN COMMUNICATIE IN GROEPEN In iedere relatie en in elk relatienetwerk waar mensen net elkaar communiceren zijn er vier aspecten te onderscheiden. De

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Tevens aanwezig Mw. J.

Nadere informatie