Ministerie van Defensie nr. P/ d.d. 9 januari 1997, bijlage 1 Ministerie van Binnenlandse Zaken nr. EA97/U80 d.d. 9 januari 1997, bijlage 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ministerie van Defensie nr. P/96006368 d.d. 9 januari 1997, bijlage 1 Ministerie van Binnenlandse Zaken nr. EA97/U80 d.d. 9 januari 1997, bijlage 1"

Transcriptie

1 Ministerie van Defensie nr. P/ d.d. 9 januari 1997, bijlage 1 Ministerie van Binnenlandse Zaken nr. EA97/U80 d.d. 9 januari 1997, bijlage 1 In de begeleidingscommissie te benoemen: - Namens het ministerie van Binnenlandse Zaken: De Directeur Politie van het Directoraat Generaal Openbare Orde en Veiligheid. Het Plaatsvervangend Hoofd van de afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid van de Directie Politie - Namens het ministerie van Defensie: De Directeur Plannen en Beleidsontwikkeling van het Directoraat Generaal Personeel. De Sous-chef Personeelszaken Centrale Dienst Personeel en Organisatie van de Koninklijke landmacht. - Namens de Korpsbeheerders: De Portefeuillehouder Arbeidsvoorwaardenbeleid De Coördinator Politieorganisatie en Bedrijfsvoering van het Nederlands Politie Instituut - Namens het Landelijk Selectie en Opleidingsinstituut (LSOP): Een lid van de Bestuursraad LSOP De eerstgenoemde vertegenwoordigers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Defensie zijn gezamenlijk belast met het voorzitterschap. De voorzitters dragen zorg voor secretariële ondersteuning. De vertegenwoordigingen in de begeleidingscommissie zijn gerechtigd personele unies aan te gaan. Ook is het de vertegenwoordigingen toegestaan zich in vergaderingen te laten bijstaan door deskundigen of door bij; het project betrokken ambtenaren. De vergaderfrequentie van de begeleidingscommissie wordt gesteld op tenminste eenmaal per kwartaal.

2 Bijlage 1 bij de overeenkomst met betrekking tot de overgang van defensiepersoneel neer de politie; ministerie van Defensie nr. P/ en ministerie van Binnenlandse Zaken nr. EA97/U80 d.d. 9 januari 1997 De minister van binnenlandse zaken en de staatssecretaris van defensie Overwegende dat in de komende jaren in verband met herstructurering en reductie van de defensieorganisatie relatief grote aantallen defensiepersoneel moeten afvloeien; dat de regering voornemens is personeelsuitbreidingen bij; de politie te realiseren; dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Defensie in nauw overleg en samenwerking met de korpsbeheerders een inspanning zullen leveren om overtollig defensiepersoneel, na gebleken geschiktheid, bij de politiekorpsen te plaatsen; het gestelde in het plan van aanpak van het ministerie van Defensie (nr. PPB3136/ ) d.d. 28 mei 1996 en het projectplan nr. P/ d.d. 9 januari 1997 en de overeenkomst waarvan deze beschikking deel uitmaakt. dat de voortgang daarvan regelmatig dient te worden getoetst. Besluiten Een begeleidingscommissie in te stellen met de volgende taken: het toetsen en coördineren op hoofdlijnen van de aangegane inspanningsverplichting aan de hand van het bovengenoemde plan van aanpak, het bovengenoemde projectplan, de bovengenoemde overeenkomst en op basis daarvan binnen de begeleidingscommissie overeen te komen spelregels; het toetsen en signaleren van eventuele knelpunten bij; de uitvoering van het wervings- en selectieproces, het opleidingsproces en het plaatsingsproces; het periodiek doen concretiseren van het aanbod van defensiepersoneel; het zo mogelijk verbreden van het vacatureaanbod van de politiekorpsen naar het ministerie van Defensie;

3 Ministerie van Defensie nr. P/ d.d. 9 januari 1997 Ministerie van Binnenlandse Zaken nr. EA97/U80 d.d. 9 januari 1997 OVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE OVERGANG VAN DEFENSIEPERSONEEL NAAR DE POLITIE De minister van Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris van Defensie Overwegende, dat de regering voornemens is personeelsuitbreidingen bij de politie te realiseren; dat in verband met herstructurering en reductie van de defensieorganisatie relatief grote aantallen defensiepersoneel moeten afvloeien Verklaren te zijn overeengekomen, dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Defensie zich gezamenlijk zullen inspannen om gedurende drie jaren, ingaande 1997, per jaar circa honderd overtollige defensiepersoneelsleden, na gebleken geschiktheid, bij de politiekorpsen te plaatsen; In het bijzonder door: het uitvoeren van een project 'Overgang defensiepersoneel naar de politie': betrekking hebbende op de georganiseerde overgang van overtollige onderofficieren Beroeps Onbepaalde Tijd (BOT) in het leeftijdssegment circa 25 tot circa 35 jaar naar executieve functies bij de politiekorpsen; ter aanvulling (complementerend) daarop de overgang van ad hoc van overtollige militairen (BOT) en overtollig burgerpersoneel in vaste dienst bij het ministerie van Defensie naar andere functies binnen de politiekorpsen te stimuleren en ondersteunen; dat hiertoe een begeleidingscommissie wordt ingesteld, zoals aangegeven in bijlage 1 bij deze overeenkomst; dat voor de uitvoering van het project de volgende nadere afspraken gelden: Algemeen 1 In deze overeenkomst wordt verstaan onder: a. militair; een als overtollig aan te merken militair BOT, b. politieambtenaar; de als politieambtenaar in de zin van artikel 3, eerste lid onderdeel a. van de Politiewet 1993, in de rang van agent

4 Selectie 4 De selectie van de militair vindt plaats volgens de daarvoor geldende normen onder verantwoordelijkheid van het Landelijk Selectie Centrum Politie (LSCP) en het politiekorps waarbij de militair is voorgedragen. 5 De kosten van de selectie, ten hoogste ten bedrage van de in circulaire EA96/U3092 d.d. 31 oktober 1996 van het ministerie van Binnenlandse Zaken vermelde kosten (prijspeil 1996), komen ten laste van het ministerie van Defensie. Deze kosten zullen op basis van verrichtingen worden vergoed aan het LSCP. Opleiding 6. De militair blijft gedurende de opleiding in dienst van defensie. 7. De militair wordt, nadat hij voor een functie als agent bij een politiekorps is geselecteerd, in een ten behoeve van het project onder verantwoordelijkheid van het Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie te ontwikkelen en te verzorgen opleiding geplaatst. De uitgangspunten van deze opleiding zijn verwoord in bijlage 3 van het tussen partijen overeengekomen projectplan d.d. 9 januari 1997 (brief LSOP AG/DW/GUIB/u d.d. 27 november 1996). De eindtermen gekoppeld aan deze opleiding zijn gelijk aan de eindtermen zoals die gelden voor de reguliere basisopleiding. 8. Het ministerie van Defensie draagt er zorg voor dat de geselecteerde militairen voor aanvang van de opleiding door het LSOP het overeengekomen vereiste instroomniveau van de opleiding hebben bereikt. 9. Het ministerie van Binnenlandse Zaken draagt in samenwerking met het ministerie van Justitie er zorg voor dat de militair in opleiding bij het LSOP gedurende de aan de opleiding verbonden stageperioden buitengewone opsporingsbevoegdheid wordt verleend. Aanstelling 10. Na voltooiing van de opleiding stelt het politiekorps waardoor de militair was geselecteerd de militair aan als politieambtenaar. 11. Gelijktijdig met de aanstelling als politieambtenaar verleent het ministerie van Defensie de militair overtolligheidsontslag volgens artikel-39 tweede lid onder d. van het Algemeen Militair Ambtenaren Reglement. 12. Het ministerie van Defensie vergoedt per aanstelling van een militair als politieambtenaar het ministerie van Binnenlandse Zaken een onderling overeengekomen tegemoetkoming in de opleidings- en overige kosten ten bedrage van fl , Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt een deel van het onder 12. hiervoor vermelde bedrag ter beschikking van het politiekorps dat de militair heeft aangesteld, conform het hieromtrent gestelde in

5 Aldus opgemaakt in tweevoud op 9 januari 1997,

6 Ministerie van Defensie nr. P/ d.d. 9 januari 1997, bijlage 1 Ministerie van Binnenlandse Zaken nr. EA97/U80 d.d. 9 januari 1997, bijlage 1 In de begeleidingscommissie te benoemen: - Namens het ministerie van Binnenlandse Zaken: De Directeur Politie van het Directoraat Generaal Openbare Orde en Veiligheid. Het Plaatsvervangend Hoofd van de afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid van de Directie Politie - Namens het ministerie van Defensie: De Directeur Plannen en Beleidsontwikkeling van het Directoraat Generaal Personeel. De Sous-chef Personeelszaken Centrale Dienst Personeel en Organisatie van de Koninklijke landmacht. - Namens de Korpsbeheerders: De Portefeuiliehouder Arbeidsvoorwaardenbeleid De Coördinator Politieorganisatie en Bedrijfsvoering van het Nederlands Politie Instituut - Namens het Landelijk Selectie en Opleidingsinstituut (LSOP): Een lid van de Bestuursraad LSOP De eerstgenoemde vertegenwoordigers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Defensie zijn gezamenlijk belast met het voorzitterschap. De voorzitters dragen zorg voor secretariële ondersteuning. De vertegenwoordigingen in de begeleidingscommissie zijn gerechtigd personele unies aan te geen. Ook is het de vertegenwoordigingen toegestaan zich in vergaderingen te laten bijstaan door deskundigen of door bij het project betrokken ambtenaren. De vergaderfrequentie van de begeleidingscommissie wordt gesteld op tenminste eenmaal per kwartaal.

7 Bijlage 1 bij de overeenkomst met betrekking tot de overgang van defensiepersoneel neer de politie; ministerie van Defensie nr. P/ en ministerie van Binnenlandse Zaken nr. EA97/U80 d.d. 9 januari 1997 De minister van binnenlandse zaken en de staatssecretaris van defensie Overwegende dat in de komende jaren in verband met herstructurering en reductie van de defensieorganisatie relatief grote aantallen defensiepersoneel moeten afvloeien; dat de regering voornemens is personeelsuitbreidingen bij de politie te realiseren; dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Defensie in nauw overleg en samenwerking met de korpsbeheerders een inspanning zullen leveren om overtollig defensiepersoneel, na gebleken geschiktheid, bij de politiekorpsen te plaatsen; het gestelde in het plan van aanpak van het ministerie van Defensie (nr. PPB3136/ ) d.d. 28 mei 1996 en het projectplan nr. P/ d.d. 9 januari 1997 en de overeenkomst waarvan deze beschikking deel uitmaakt. dat de voortgang daarvan regelmatig dient te worden getoetst. Besluiten Een begeleidingscommissie in te stellen met de volgende taken: het toetsen en coördineren op hoofdlijnen van de aangegane inspanningsverplichting aan de hand van het bovengenoemde plan van aanpak, het bovengenoemde projectplan, de bovengenoemde overeenkomst en op basis daarvan binnen de begeleidingscommissie overeen te komen spelregels; het toetsen en signaleren van eventuele knelpunten bij de uitvoering van het wervings- en selectieproces, het opleidingsproces en het plaatsingsproces; het periodiek doen concretiseren van het aanbod van defensiepersoneel; het zo mogelijk verbreden van het vacatureaanbod van de politiekorpsen neer het ministerie van Defensie;

8 Ministerie van Defensie nr. P/ d.d. 9 januari 1997 Ministerie van Binnenlandse Zaken nr. EA97/U80 d.d. 9 januari 1997 OVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE OVERGANG VAN DEFENSIEPERSONEEL NAAR DE POLITIE. De minister van Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris van Defensie, Overwegende, dat de regering voornemens is personeelsuitbreidingen bij de politie te realiseren; dat in verband met herstructurering en reductie van de defensieorganisatie relatief grote aantallen defensiepersoneel moeten afvloeien. Verklaren te zijn overeengekomen, dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Defensie zich gezamenlijk zullen inspannen om gedurende drie jaren, ingaande 1997, per jaar circa honderd overtollige defensiepersoneelsleden, na gebleken geschiktheid', bij de politiekorpsen te plaatsen; In het bijzonder door: het uitvoeren van een project 'Overgang defensiepersoneel naar de politie': betrekking hebbende op de georganiseerde overgang van overtollige onderofficieren Beroeps Onbepaalde Tijd (BOT) in het leeftijdssegment circa 25 tot circa 35 jaar naar executieve functies bij de politiekorpsen; ter aanvulling (complementerend) daarop de overgang ad hoc van overtollige militairen (BOT) en overtollig burgerpersoneel in vaste dienst bij het ministerie van Defensie naar andere functies binnen de politiekorpsen te stimuleren en ondersteunen; dat hiertoe een begeleidingscommissie wordt ingesteld, zoals aangegeven in bijlage 1 bij deze overeenkomst; dat voor de uitvoering van het project de volgende nadere afspraken gelden: Algemeen 1. In deze overeenkomst wordt verstaan onder: a. militair: een als overtollig aan te merken militair BOT b. politieambtenaar: de als politieambtenaar in de zin van artikel 3, eerste lid onderdeel a. van de Politiewet 1993, in de rang van agent

9 Selectie 4. De selectie van de militair vindt plaats volgens de daarvoor geldende normen onder verantwoordelijkheid van het Landelijk Selectie Centrum Politie (LSCP) en het politiekorps waarbij de militair is voorgedragen. 5. De kosten van de selectie, ten hoogste ten bedrage van de in circulaire EA96/U3092 d.d 31 oktober 1996 van het ministerie van Binnenlandse Zaken vermelde kosten (prijspeil 1996), komen ten laste van het ministerie van Defensie. Deze kosten zullen op basis van verrichtingen worden vergoed aan het LSCP. Opleiding 6. De militair blijft gedurende de opleiding in dienst van defensie. 7. De militair wordt, nadat hij voor een functie als agent bij een politiekorps is geselecteerd, in een ten behoeve van het project onder verantwoordelijkheid van het Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie te ontwikkelen en te verzorgen opleiding geplaatst. De uitgangspunten van deze opleiding zijn verwoord in bijlage 3 van het tussen partijen overeengekomen projectplan d.d. 9 januari 1997 (brief LSOP AG/DW/GUIB/u d.d. 27 november 1996). De eindtermen gekoppeld aan deze opleiding zijn gelijk aan de eindtermen zoals die gelden voor de reguliere basisopleiding. 8. Het ministerie van Defensie draagt er zorg voor dat de geselecteerde militairen voor aanvang van de opleiding door het LSOP het overeengekomen vereiste instroomniveau van de opleiding hebben bereikt. 9. Het ministerie van Binnenlandse Zaken draagt in samenwerking met het ministerie van Justitie er zorg voor dat de militair in opleiding bij het LSOP gedurende de aan de opleiding verbonden stageperioden buitengewone opsporingsbevoegdheid wordt verleend. Aanstelling 10. Na voltooiing van de opleiding stelt het politiekorps waardoor de militair was geselecteerd de militair aan als politieambtenaar. 11. Gelijktijdig met de aanstelling als politieambtenaar verleent het ministerie van Defensie de militair overtolligheidsontslag volgens artikel 39 tweede lid onder d. van het Algemeen Militair Ambtenaren Reglement. 12. Het ministerie van Defensie vergoedt per aanstelling van een militair als politieambtenaar het ministerie van Binnenlandse Zaken een onderling overeengekomen tegemoetkoming in de opleidings- en overige kosten ten bedrage van fl , Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt een deel van het onder 12. hiervoor vermelde bedrag ter beschikking van het politiekorps dat de militair heeft aangesteld, conform het hieromtrent gestelde in

10 Aldus opgemaakt in tweevoud op 9 januari 1997,

11

12 Afdeling Arbeidsvoorwaarden BELEID/DAVB Kalvermarkt CB 's-gravenhage Postbus ES ' 's-gravenhage Telefoon Telex MVD/GV/NL Aan: de leden van de sectorcommissie Defensie Uw brief Uw kenmerk Ons nummer Datum PAV7053/ augustus 1993 Onderwerp Sociaal beleidskader Defensie Hierbij ontvangt u ter informatie een exemplaar van de tekst van het sociaal beleidskader Defensie (SBK) en de aanwijzingen ter zake, waarin de aanvullingen zijn verwerkt waarover met de CCGOM en de BCBPDef op 5 respectievelijk 7 juli jl. overeenstemming is bereikt. Ik merk nog op dat van de tekst van het SBK zoals die thans luidt, de (werkgelegenheidstoets in het kader van de) uitstroombevorderende maatregel (UBM) geen deel uit maakt. Daarover wordt u separaat geïnformeerd. Bijlagen Inlichtingen bij Doorkiesnummer BR07.044/AVB/AVB Verzoeke bij beantwoording datum, nummer en onderwerp te vermelden.

13 (N. B. met de centrales van overheidspersoneel is op 5 juli 1993 overeenstemming bereikt over enkele aanvullingen op de tekst van het sociaal beleidskader zoals dat sinds 1 november 1991 van kracht is. In onderstaande tekst zijn de aanvullingen opgenomen en in de tekst gemarkeerd middels een kantlijn in de marge). Algemeen. Het sociaal beleidskader strekt ertoe om bij de reductie- operaties gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen. Of als uiterste consequentie personeel desondanks onvrijwillig ontslag moet worden verleend, hangt af van de mogelijkheden om voor betrokkene een plaats in de organisatie te vinden. Het instrumentarium in het SBK is voor het burger- en militair personeel zoveel mogelijk gelijk, met inachtneming van de afwijkingen die voortkomen uit de verschillende structuur van de rechtspositie. Hieronder volgt een opsomming ven de daartoe te hanteren instrumenten met een beknopte uitwerking voor respectievelijk het burger- en militair personeel. Alle maatregelen uit het sociaal beleidskader zijn beschikbaar voor toepassing. Indien het bevoegd gezag slechts een selectie ui. de beschikbare instrumenten wil hanteren. zal daarover met de Bijzondere Commissie overleg worden gevoerd. Noot: dit sociaal beleidskader is in de plaatst gekomen van het sociaal beleidskader overgangsbeleid (Bijlage bij brief nr. P89/081/5681 d.d. 2 november 1989) en het; sociaal beleidskader voor de afslanking burgerpersoneel (brief ven 13 mei 1987, nr. PB87/1537/2305) het ingang van de datum van in werking treden (1 november 1591) van dit sociaal beleidskader zijn deze komen te vervallen. Het voor de andere reorganisaties in de rijksoverheid geldende sociaal beleidskader is niet van toepassing op de reductieoperaties bij Defensie. Voor diverse reorganisaties bij krijgsmachtdelen die op het moment van inwerkingtreden van het sociaal beleidskader nog niet zijn afgerond, bestaan specifieke sociale plannen en -beleidskaders. Op deze reorganisaties worden de maatregelen toegepast die in dit beleidskader zijn opgenomen, voorzover geen sociaal plan is totstandgekomen of een dergelijk plan nog niet is vertaald in concrete individuele afspraken. De afspraken die op basis van specifieke beleidskaders reeds voor de datum van inwerkingtreding van dit beleidskader met individuele personeelsleden zijn gemaakt worden gerespecteerd, voorzover ze betrekking hebben op die reorganisatie. Gevolgen van een nieuwe reorganisatie en nieuw te maken afspraken vallen onder de werking van die sociaal beleidskader. Het sociaal beleidskader is van kracht voor de deur van de reductieoperatie. Zodra dat nodig is zal - in overleg met de Centrales van overheidspersoneel - worden bezien of een bijstelling van het instrumentarium nodig is. Voor de eerste keer is een dergelijke tussentijdse evaluatie voorzien voor het najaar van Flexibiliteit in de toepassing van het SBK

14 De toepassing van de remplaçantengedachte (het in de plaats treden van) leidt er in zo'n geval toe, dat iemand uit deze groep die zelf niet direct met overtolligheid en ontslag wordt bedreigd, zo hij dat wenst zijn functie kan aanbieden en kan kiezen voor een instrument uit het SBK. Ook hier beslist het management, op basis van afwegingen als kwaliteit, doeltreffendheid en kostendoelmatigheid. Bij de uitvoering van het uitstroombevorderend beleid (zie onderdeel IV) wordt in de uitvoering wel een volgorde aangehouden. Het komt er op neer, dat ontslag gevolgd door aanspraak op wachtgeld, niet wordt verleend voordat de herplaatsingsmogelijkheden zowel binnen als buiten Defensie volledig zijn onderzocht. Instrumentarium. I. FUNCTIETOEWIJZING 1. Voor militair personeel dat in verband met het opheffen van functies beschikbaar komt, zal in de eerste plaats via het reguliere proces van functietoewijzing op basis van het bepaalde in hoofdstuk 4 van het AMAR een andere functie worden gezocht. Voor het militair personeel, waarvoor tijdens dit proces geen functie beschikbaar blijkt, komt een herplaatsingsonderzoek (in engere zin) zoals bedoeld in artikel 4; AMAR aan de orde. Voor het personeel (uiteraard voorzover sprake is van overtolligheid) dat bij inwerkingtreden van het sociaal beleidskader reeds boven de sterkte is geplaatst wordt eveneens een dergelijk herplaatsingsonderzoek gestart, als geen functie beschikbaar is in het reguliere proces van functietoewijzing. Voor burgerpersoneel dat door veranderingen in de organisatie van de diensteenheid in beginsel overtollig wordt zal eveneens op de eerste plaats worden bezien of plaatsing in de nieuwe organisatie al dan niet na om-, her- of bijscholing mogelijk is. Eerst indien en voorzover dit niet tot resultaat leidt koet het onderzoek naar herplaatsing in de zin van art. 116 BARD aan de orde. Personeel dat in het buitenland is geplaatst wordt als in het buitenland geen passende functie kan worden gevonden, teruggeplaatst naar Nederland en daar, indien mogelijk, herplaatst. Een uitzondering geldt voor personeel dat zo langdurig in het buitenland is geplaatst dat in feite de verwachting is ontstaan dat de rest van de loopbaan aldaar zou worden doorgebracht. In overleg met de Bijzondere commissies zal worden vastgesteld welke categorieën personeel dit betreft. Terugplaatsing naar Nederland kan achterwege blijven voor hen die tot een dergelijke categorie behoren als zij na ontslag in het buitenland wensen te blijven en: in aanmerking komen voor 1eeftijdsontslag (pensioen en VUTontslag daaronder begrepen), of: in verband met niet-herplaatsbaarheid in aanmerking komen voor een wachtgeld-vut ontslag of een wachtgeld-vut ontslag, of:

15 Deze faciliteiten zijn: vrije geneeskundige verzorging (echter voor zolang er ter plaatse geneeskundige verzorging van rijkswege - militairgeneeskundig dienst - aanwezig is); de "defensiewoning (waaronder begrepen de voorwaarden die gelden voor het gebruik van de woning); dit eindigt bij het verlaten van de dienst of op het moment dat de woning niet langer tot het Defensie woningenbestand behoort. Na ontslag nemen in alle gevallen de defensiefaciliteiten een einde. II. HERPLAATSING II a. Algemeen. Bij de verkleining. van de Defensie-organisatie wordt een maximale inspanning geleverd om Defensiepersoneel (burger zowel als militair) te herplaatsen; binnen de Defensie-organisatie en, indien de mogelijkheden daartoe ontbreken ook buiten Defensie, bij de rest van de overheid of het bedrijfsleven. Militairen en burgerambtenaren die niet door het eigen krijgsmachtdeel/co kunnen worden herplaatst, worden aangemeld bij de Centrale Herplaatsingscommissie DGP (CHC/DGP). Herplaatsingskandidaten die in het bestand van de CHC/DGP voorkomen worden tevens 'gematcht' met de vacatures die elders binnen de rijksoverheid ontstaan. Hiertoe neemt Defensie deel aan de gemeenschappelijke interdepartementale vacaturebank, beheerd door RPD-advies. Alle departementen zijn verplicht hun vacatures via deze vacaturebank - een on-line geautomatiseerd systeem waarop alle departementen een aansluiting hebben - bekend te stellen. Dit gebeurt zodra er voor de vacature binnen het departement geen geschikte herplaatsingskandidaten zijn, voorafgaand aan externe publicatie. Indien zich in dit kader een vacature voordoet waarop een defensiekandidaat naar het oordeel van de CHC/DGP kan worden geplaatst, wordt de betrokkene door de CHC/DGP via de RPD voorgedragen. In aanvulling hierop geeft de minister van Defensie de overige departementen een volledig beeld van zijn overtollig personeel. Dit overzicht is in globale termen opgesteld (functiecategorieën, opleidingsniveaus, leeftijden) en wordt, naarmate de reorganisatie en reductie voortschrijden, periodiek bijgesteld. De departementen presenteren waar mogelijk hun behoeften aan personeel in dezelfde globale termen. Met name bij de ministeries waar sprake is van het creëren van nieuwe functies (in de zgn. groeisectoren) kunnen op basis van deze overzichten overeenkomsten worden gesloten voor de overgang van overtollig Defensiepersoneel. Ook dan blijft Defensie verantwoordelijk voor het daadwerkelijk voordragen van potentieel geschikte kandidaten voor concrete vacatures. Defensie draagt eventuele kosten voor om-, her- en bijscholing van overtollig personeel dat alleen na een opleiding voldoet aan de eisen van een vacature.

16 II. b. Burgerpersoneel 2. 0p basis van artikel 116, tweede lid BARD kan ontslag ten gevolge van overtolligheid van personeel of ten gevolge van opheffing van de functie niet plaatsvinden dan nadat het na een zorgvuldig onderzoek onmogelijk is gebleken de betrokken ambtenaar te plaatsen in een andere passende functie, die hem gelet op zijn persoon en omstandigheden redelijkerwijs kan worden opgedragen. Het begrip passende functie neemt een centrale plaatst in bij de uitvoering van het op herplaatsing gerichte beleid en wordt zo ruim als binnen de rechtspositionele kaders mogelijk is uitgelegd. Bij de beoordeling van de vraag of een functie passend is, speelt de afweging tussen herplaatsing (voorkoming van ontslag) en de mogelijkheid van ontslag volgens art. 116 BARD een belangrijke rol. Een functie is in beginsel passend wanneer de daaraan verbonden werkzaamheden voor de capaciteiten en ervaring van betrokkene zijn berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van betrokkene kan worden gevergd. Het al dan niet passend zijn van een functie kan aan de bezwarencommissie herplaatsing (regeling herplaatsing en ontslag) ter toetsing worden voorgelegd. Het weigeren van een passende functie leidt direct tot ontslag, zonder aanspraak op wachtgeld. Beperkingen die het onmogelijk maken personeel snel te herplaatsen worden vermeden. Voor de procedures voor herplaatsing blijft de Regeling Herplaatsing en Ontslag (MP , B101-1) van toepassing. Deze regeling is geactualiseerd i.v.m. de reorganisaties van het DGP). Niet in alle gevallen zal plaatsing in de regio mogelijk zijn. Een centrale herplaatsingscommissie zal als centraal arbeidsbureau het tot aanstellen bevoegd gezag adviseren omtrent herplaatsingsmogelijkheden binnen de totale Defensie-organisatie. Daarbij zal eerst herplaatsing wel binnen de regio meer bij een ander krijgsmachtdeel in beschouwing worden genomen. De termijn van het herplaatsingsonderzoek bedraagt inclusief het hanteren van maatregelen als om-, her-, en bijscholing of externe bemiddeling in beginsel maximaal twee jaar. De herplaatsingstermijn vangt aan op het moment dat de functie van betrokkene is vervallen. Aan betrokkene wordt schriftelijk de datum medegedeeld waarop zijn functie is of zal komen te vervallen. Vanaf het moment dat dit aan betrokkene is medegedeeld kunnen reeds de activiteiten in het kader van de herplaatsing aanvangen. Het tijdstip van mededeling dient zo gekozen te worden dat dit voor betrokkene het gunstigste uitgangspunt voor herplaatsing inhoudt; dit tijdstip kan derhalve liggen voor het tijdstip dat de herplaatsingstermijn aanvangt. Betrokkene is gehouden om zijn medewerking te verlenen bij de herplaatsingsinspanning. Indien na een zorgvuldig onderzoek duidelijk blijkt dat het - met toepassing van alle mogelijkheden - niet mogelijk is om voor het betrokken personeelslid een oplossing te vinden, kan binnen de termijn van twee jaar ontslag worden verleend. Indien uit het onderzoek blijkt dat voor betrokkene wel een functie beschikbaar is, echter niet binnen de herplaatsingstermijn van twee jaar wordt geen ontslag als bedoeld in

17 De ambtenaar- behoudt daarbij (bij voldoende functioneren) het vooruitzicht op het maximum van de schaal die hij bekleedt incl. de eventuele uitloopperiodieken i.v.m. de diensttijd. Met gebruikmaking van het bestaande loopbaaninstrumentarium zal de betrokken ambtenaar in zo'n geval bij voorrang in aanmerking worden gebracht voor een beschikbare passende functie waaraan de schaal is verbonden volgens welke de ambtenaar wordt bezoldigd. In zo'n geval is te ambtenaar verplicht de hem aangeboden functie, voorzover deze passend is, zonder enig voorbehoud te accepteren. Het al dan niet gassend zijn van een functie kan ter toetsing aan de bezwarencommissie herplaatsing (regeling herplaatsing en ontslag) worden voorgelegd. Weigering van een passende functie leidt aanstonds tot ontslag, zonder aanspraak op wachtgeld. b. Om- her- en bijscholing: De te herplaatsen ambtenaar kan in de gelegenheid worden gesteld of desnoods verplicht worden tot om-, her- of bijscholing op kosten van defensie. Deze scholing zal in de eerste plaats gericht zijn op het "passend maken" voor een bepaalde vacante of vrijkomende functie, toch kan ook dienen tot verbetering van herplaatsings- en bemiddelingsperspectieven. De duur van een eventueel noodzakelijke dagopleiding mag de termijn voor het herplaatsingsonderzoek van twee jaar in principe niet overschrijden. Het spreekt voorts vanzelf dat met een redelijk rendement van de omscholing rekening gehouden dient te worden. Betrokkene kan in dit verband zelf initiatieven nemen en een voorstel doen. c. Financiële voorzieningen bij herplaatsing: Op grond van het Verplaatsingskostenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie (VKB) heeft degene die in verband met een verplaatsing in opdracht is verhuisd, aanspraak op een verhuiskostenvergoeding, bestaande uit transportkosten, een tegemoetkoming. voor eventuele dubbele woonlasten en een tegemoetkoming voor "andere kosten". Om verplaatsingen in verband met inkrimpingen te stimuleren zal de tegemoetkoming voor de "andere kosten" voor degene die een eigen huishouding voert, worden gesteld op f ,= (gedeeltelijk belastbaar). Indien belanghebbende geen eigen huishouding voert, zal in deze situatie een tegemoetkoming van f 7.150,= worden toegekend. Deze bedragen treden in de plaats van de in het KB bij de verhuiskosten geregelde aanspraak op tegemoetkoming in "andere kosten" en zijn ontleend aan de functieverplaatsingstoelage. Voor de ambtenaren voor wie na herplaatsing de afstand tussen de woning en het werk toeneemt zonder dat hij verhuist, zal voor de kosten van het dagelijkse heen en weer reizen in afwijking van de geldende regels een emolumententermijn gelden Van 3 jaar voor diegenen die jonger zijn ten 50 jaar op het moment van verplaatsing en 5 jaar voor diegenen die op het moment van verplaatsing 50 jaar of ouder zijn. Voor beide categorieën

18 II.c. Militair personeel 3. Gelet op het bepaalde in artikel 43, eerste lid van het AMAR moet zorgvuldig worden onderzocht of binnen het eigen krijgsmachtdeel, of, indien dat niet mogelijk blijkt, bij een ander krijgsmachten (in het kader- van de zgn. "horizontale mobiliteit), voor de betrokken militair een mede in verband met zijn persoonlijkheid en omstandigheden passende functie beschikbaar is. Het begrip passende functie zal zo ruim als binnen de rechtspositionele kaders mogelijk is, worden uitgelegd. De termijn ven het herplaatsingsonderzoek bedraagt inclusief het hanteren van maatregelen als om-, her-, en bijscholing of externe bemiddeling in beginsel maximaal twee jaar. De termijn start op het moment dat de betrokken militair schriftelijk is meegedeeld dat binnen het normale functietoewijzingsproces geen functie voorhanden is; gelet op de verwevenheid met de normale functieroulatie moet daarvoor een moment gekozen worden dat voor betrokkene de meest gunstige uitgangspositie voor herplaatsing inhoudt. Voor boven de sterkte geplaatst personeel (uiteraard voorzover het betreft personeel dat in principe overtollig is; welk personeel het hier betreft zal in de Bijzondere commissies worden besproken) wordt overeenkomstig gehandeld. Indien na een zorgvuldig onderzoek duidelijk blijkt dat het - met toepassing van alle mogelijkheden - niet mogelijk is om voor het betrokken personeelslid een oplossing te vinden, kan binnen de termijn van twee jaar ontslag worden verleend. Indien uit het onderzoek blijkt dat voor betrokkene wel een functie beschikbaar is, echter niet binnen de termijn van twee jaar wordt geen ontslag als bedoeld in art. 43 AMAR verleend. Betrokkene wordt dat schriftelijk meegedeeld. Weigering van een passende functie leidt aanstonds tot ontslag zonder aanspraak op wachtgeld. Bij herplaatsing dient het volgende in acht te worden genomen. a. Behoud van rang: In verband met het evenwicht tussen functie- en personeelsbestand geldt in beginsel dat aan de nieuwe functie tenminste de rang verbonden is die de militair bekleedt. In dit verband wordt uitgegaan van de rangen zoals die verbonden zijn aan functies in een vastgestelde formatie. Er wordt naar gestreefd een militair niet op een functie waaraan een lagere rang verbonden is tewerk te stellen. Wanneer een militair echter in een uitzonderlijk geval een functie wordt toegewezen' waaraan een lagere rang is verbonden dan die hij bekleedt, behoudt hij op basis van artikel 30 AMAR zijn rang. Hij zal ook dan bij voorrang in aanmerking worden gebracht voor een functie overeenkomstig zijn rang. Toewijzing van een functie waaraan een lagere rang is verbonden zal plaatsvinden indien op termijn, op basis van planningsgegevens een functie waaraan tenminste de rang is

19 vervullen en er voor hem overigens geen functie (waaraan een lagere rang is verbonden) beschikbaar is.

20 b. 0m- en bijscholing: In het onderzoek naar een passende functie wordt de mogelijkheid tot - desnoods verplichte - omen bijscholing betrokken. Indien te militair niet tijdig voor te benodigde opleiding kan worden aangewezen kan hij met toepassing van artikel 26 AMAR tijdelijk worden ontheven van de voorwaarde te voldoen een bepaalde functie-eisen. De duur van een eventueel noodzakelijke dagopleiding mag de termijn van het herplaatsingsonderzoek van twee jaar in principe niet overschrijden. Het spreekt voorts vanzelf dat met een redelijk rendement van de omscholing rekening gehouden dient te worden. Betrokkene kan in dit verband zelf initiatieven nemen en een voorstel doen. c. Financiële voorzieningen na verplaatsing: Gelet op het feit dat geografische verplaatsingen en te daarmee eventueel gepaard gaande verhuizingen een normaal aspect zijn van het militaire beroep, zullen de normale financiële voorzieningen na verplaatsing gelden. Het maakt immers voor het niveau van de voorzieningen niet uit, of een verplaatsing plaatsvindt als gevolg van reorganisaties of in het kader van het normale functieroulatieproces. De voorzieningen in het nieuwe verplaatsingskostenbesluit (bijvoorbeeld de emolumententermijn) en de ruimte die voor autoriteiten geboden wordt voor de afweging van omstandigheden worden dan ook als toereikend beschouwd. Voor uit het buitenland terugkerend personeel zullen geen beperkingen worden gesteld t.z.v. de regio van vestiging. Voorts zal voor het uit het buitenland terugkerend personeel voor de tegemoetkoming in te kosten van woon/werkverkeer een emolumententermijn van vijf jaar gelden; ook als men zich niet zou vestigen in het woongebied van de standplaats. Met gemeentes, provincies en beleggingsmaatschappijen wordt gesproken over (totstandkoming van) de nodige hoeveelheden woningen om te bewerkstelligen dat zoveel mogelijk bij omvangrijke verplaatsingen in het kader ven het herstructureringsproces voldoende woningen in of nabij de plaats van tewerkstelling beschikbaar zijn. Een concretisering hiervan is afhankelijk van de inhoud en vormgeving van het herstructureringsproces. Daarover zal in oktober 1991 voldoende duidelijkheid bestaan. Wat dat betreft zal dan ook in oktober 1991 gerapporteerd worden. In de gesprekken met de gemeentes wordt ook het punt van de sociale- en economische binding meegenomen. Wanneer blijkt dat deze inspanningen zullen leiden let voldoende woningen in de regio zal de Rijkshypotheekgarantieregeling - die in dit opzicht den geen toegevoegde waarde heeft - ook voor het militair personeel komen te vervallen. In dat geval zullen ook de bijzondere emolumenten voor het uit het buitenland terugkerend personeel komen te vervallen.

Gastheer of -vrouw...

Gastheer of -vrouw... Gastheer of -vrouw...... voor de museum balie en museumwinkel Dit biedt : Als vrijwilliger van werkt u in Als gastheer of vrouw ontvangt u de bezoekers in de museumwinkel en geeft hun informatie over het

Nadere informatie

Ik Ben Digitaal Competent

Ik Ben Digitaal Competent Ik Ben Digitaal Competent HANDBOEK VOOR COMPUTER- EN INTERNETGEBRUIK HANDBO OMPUTE TERNETGEBRUIK BIJLAGE Ik Ben Digitaal Competent Handboek voor het gebruik van internet op de computer en de telefoon INLEIDING

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

NIEUW IN DE OR. Introductie. Inhoud van de training. Aantal deelnemers. Open inschrijving. Garantie

NIEUW IN DE OR. Introductie. Inhoud van de training. Aantal deelnemers. Open inschrijving. Garantie NIEUW IN DE OR NIEUW IN DE OR Introductie U bent gekozen, al dan niet met stemmen, in de ondernemingsraad. Gefeliciteerd! Het is een boeiende wereld waar u in gestapt bent. Waar /hoe nu verder? Waar moet

Nadere informatie

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

laat zien wie je bent

laat zien wie je bent laat zien wie je bent Wilhelminastraat 150 7573 AK Oldenzaal T 053 537 56 66 gereia@zorggroepsintmaarten.nl laat zien wie je bent Welkom. Laat zien wie je bent. 03 Welkom Gereia in Oldenzaal Gereia is

Nadere informatie

OPLEIDING TOT WKS-COACH

OPLEIDING TOT WKS-COACH AKS trainingen www.kleineschaars.com OPLEIDING TOT WKS-COACH Elk jaar starten we trainingen voor mensen die als WKS-coach in de eigen organisatie de taak krijgen om de implementatie van het model van Willem

Nadere informatie

BoZ! Bewoners op Zuid

BoZ! Bewoners op Zuid BoZ! Bewoners op Zuid Wie zijn wij? Noem ons de ambassadeurs of verbinders op Zuid. We zijn actieve bewoners en ondernemers die zich met plezier en naar eigen vermogen inzetten voor de gebieden IJsselmonde,

Nadere informatie

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Dames en heren, Wetenschap is ontstaan uit verwondering en nieuwsgierigheid. Al

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting KilimanjaroWonen 2 e kwartaal 2012

Nieuwsbrief Stichting KilimanjaroWonen 2 e kwartaal 2012 Nieuwsbrief Stichting KilimanjaroWonen 2 e kwartaal 2012 Inleiding Inmiddels zijn we een aantal maanden verder en de activiteiten van de stichting breiden zich steeds verder uit. De eerste concrete projecten

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Worldschool Event 2012

Worldschool Event 2012 Worldschool Event 2012 Uitnodiging voor leerlingen die aan Worldschool opdrachten werken, en die zich via de school hebben opgegeven voor een presentatie Het Worldschool Event 2012 wordt op 5 april a.s.

Nadere informatie

Vrijdag 31 mei vanaf 17.00 uur tot zondag 2 juni 16.00 uur. 22 mei Spreken in het openbaar (meer items volgen)

Vrijdag 31 mei vanaf 17.00 uur tot zondag 2 juni 16.00 uur. 22 mei Spreken in het openbaar (meer items volgen) KvK Tilburg 17244153 Rabobank 1087.73.973 VOV Academie info@vrouwenontmoetenvrouwen.nl www.vrouwenontmoetenvrouwen.nl Investeren in opleiden, ontwikkeling en ontmoeten door het zichtbaar maken van topvrouwen

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie

Nadere informatie

daar komt aap voor eerste lezers

daar komt aap voor eerste lezers voor eerste lezers Met een leuk werkboekje daar komt aap Deze les hoort bij het leeskoffertje daar komt aap, tekst Rian Visser, illustraties Heleen Brulot. Het koffertje bevat 6 boekjes van AVI-start tot

Nadere informatie

Sector Stadsontwikkeling Afdeling Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening NOTA "AAN HUIS VERBONDEN WERKACTIVITEIT"

Sector Stadsontwikkeling Afdeling Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening NOTA AAN HUIS VERBONDEN WERKACTIVITEIT Sector Stadsontwikkeling Afdeling Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening NOTA "AAN HUIS VERBONDEN WERKACTIVITEIT" Thuiswerk: Leerwerk Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 Inleiding De Gemeente Nieuwegein kent sinds

Nadere informatie

Even kijken waar wij staan?

Even kijken waar wij staan? Even kijken waar wij staan? Het is nieuw omarmen of verwerpen? Het is wel een beetje eng! Ik heb geen zin om via Facebook te vernemen dat iemand een moeilijke stoelgang heeft. Privé is Privé en dat blijft

Nadere informatie

Leergebied: Oost Nederland. Over-

Leergebied: Oost Nederland. Over- Techniekkit: Domein: Competentie: Leergebied: Oost Nederland Over- Ontwerpen Aardrijkskunde brengingen Toepassen Reflectie 1. In Nederland hebben veel mensen een fiets. Nederland is echt een fietsland.

Nadere informatie

Menslievende zorg, vanuit de overtuiging dat elk mens zich ontplooien kan.

Menslievende zorg, vanuit de overtuiging dat elk mens zich ontplooien kan. Menslievende zorg, vanuit de overtuiging dat elk mens zich ontplooien kan. de cliënt staat centraal heeft zorgcentra voor mensen met een verstandelijke beperking in westelijk Noord- Brabant, waaronder

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

DE BAAN OP! Een bedrijfsbezoek voorbereiden. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

DE BAAN OP! Een bedrijfsbezoek voorbereiden. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS DE BAAN OP! De jongeren organiseren zelf één of meerdere bedrijfsbezoeken. Ze verzamelen informatie over verschillende bedrijven en op basis hiervan kiezen ze met de hele klas het meest interessante bedrijf

Nadere informatie

Training Social Media optimaal gebruiken

Training Social Media optimaal gebruiken Training Social Media optimaal gebruiken Wat levert deze training voor u op? U heeft de zaak al aardig voor elkaar en als ondernemer bent u op zoek naar een manier om meer omzet te genereren. Door social

Nadere informatie

Met Travel Builders naar een betere klantreis. Geen dikke map. Stuur uw klanten op reis met een App! Nieuwe kansen

Met Travel Builders naar een betere klantreis. Geen dikke map. Stuur uw klanten op reis met een App! Nieuwe kansen Met Travel Builders naar een betere klantreis Geen dikke map. Stuur uw klanten op reis met een App! Travel Builders neemt reisorganisaties mee op reis. Naast de prachtige reizen die u als reisorganisatie

Nadere informatie

Eerste hulp bij jouw CV met ouders!

Eerste hulp bij jouw CV met ouders! Heb jij al een CV? Daarin zet je alle belangrijke dingen die je hebt gedaan: bijvoorbeeld je opleiding(en) en baantjes. Hiermee laat je aan werkgevers zien wie je bent en wat je kunt: dat is dus heel belangrijk

Nadere informatie

Tekortvakken in het voortgezet onderwijs Deborah van den Berg januari 2012

Tekortvakken in het voortgezet onderwijs Deborah van den Berg januari 2012 Tekortvakken in het voortgezet onderwijs Deborah van den Berg januari 2012 1. Inleiding In het voortgezet onderwijs worden op de korte termijn tekorten aan leraren verwacht, oplopend tot een verwacht tekort

Nadere informatie

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR Verdiepingstraining Humor in professionele communicatie: focus op de mediator Introductie Wij definiëren humor in het professioneel communicatieproces

Nadere informatie

PrinsjesDag. Ook in Madurodam vind je het Binnenhof en de Gouden Koets.

PrinsjesDag. Ook in Madurodam vind je het Binnenhof en de Gouden Koets. KINDErkrant PRINSJESDAG 2013 / 4e JAARGANG / NUMMER 02 INTERVIEW Weetjes opdrachten Puzzels Ook in Madurodam vind je het Binnenhof en de Gouden Koets. PrinsjesDag Op de derde dinsdag in september is het

Nadere informatie

Signaleren en aanpak van. eenzaamheid. www.cvo.vu.nl

Signaleren en aanpak van. eenzaamheid. www.cvo.vu.nl Signaleren en aanpak van eenzaamheid www.cvo.vu.nl Meer informatie over deze brochure vindt u op de website www.cvo.vu.nl. Op deze site kunt u exemplaren van de brochure bestellen of een PDF-bestand downloaden.

Nadere informatie

Presentatie Online web applicatie 10 januari 2015. Online Management for Administration and Registration

Presentatie Online web applicatie 10 januari 2015. Online Management for Administration and Registration Presentatie Online web applicatie 10 januari 2015 Administration and Registration 1 Geschiedenis Statistieken 2014 Lokaalgebonden Design Werkingsprincipe Samenwerking Briconweb Aanmelden van duiven Bekijken

Nadere informatie

Wiekendje. Vanuit het MT. In dit nummer: 13 februari 2015 2014-2015. Interessante informatie:

Wiekendje. Vanuit het MT. In dit nummer: 13 februari 2015 2014-2015. Interessante informatie: Basisschool Het Molenven Wiekendje Koninginnelaan 1c 5263 DP Vught info@molenven.nl jaarboekmolenven@hotmail.nl 13 februari 2015 2014-2015 Interessante informatie: 16 t/m 20 feb. : Carnavalsvakantie 3

Nadere informatie