Jaarverslag maart 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013 31 maart 2014"

Transcriptie

1 Jaarverslag maart 2014

2 Pagina 2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur Stichting Westerwijs Karakterisering Missie Waarden Speerpunten Onderwijs Leiderschap Personeel Middelen Organisatie en Communicatie 1.5. Samenwerkingsverbanden WSNS Weer samen naar school / Passend Onderwijs Wet OKE Kinderopvang 1.6. Communicatie en verantwoording Klachtenafhandeling Profilering Onderwijs Marktaandeel Doelstellingen Speerpunten Leiderschap Doelstellingen Speerpunten Personeel Doelstellingen Personeelsbestand Speerpunten Middelen Middelen Speerpunten Pagina 3

4 6. Organisatie en communicatie Doelstellingen Speerpunten Financiën Analyse resultaat Exploitatie Baten Lasten Materieel Ten opzichte van Kengetallen exploitatie Balans Activa Passiva 7.3. Kengetallen per balansdatum Treasury Continuïteitsparagraaf Meerjaren doorkijk Meerjaren balans Ontwikkeling Kerncijfers en kengetallen Bijlagen Jaarverslag Bijlage A: Scholen stichting Westerwijs Bijlage B: Samenstelling centrale organen 2013 Bijlage C: Lijst met afkortingen Bijlage D: Jaarrekening 2013 Pagina 4

5 Pagina 5

6 Pagina 6

7 Bericht van het Bestuur In 2013 heeft Westerwijs - evenals in de afgelopen jaren - veel geïnvesteerd in de integratie van de delen Grootegast, Marum, Leek en Zuidhorn tot een geheel van scholen, waarin het geven van goed onderwijs op de eerste plaats staat. Met de constatering dat eind 2013 er nog slechts één school het predicaat 'zwak' heeft, kunnen we constateren dat deze inzet vruchtbaar is geweest. Het afscheid van de algemeen directeur Henk Oosting van zijn Westerwijs op 1 oktober 2013 markeerde dit moment. De afronding van het financiële boekjaar 2013 met de jaarrekening en het jaarverslag van Westerwijs is verzorgd door zijn opvolger Luc de Vries, die slechts een deel van het jaar heeft meegemaakt. Het jaarverslag en de jaarrekening 2013 laten zien, dat er sprake is van nieuwe invloeden in een bestaande traditie. Veel is herkenbaar te herleiden naar de gehanteerde structuur in voorgaande jaren. Maar er is ook een start gemaakt met de versterking van de functie van kengetallen en het aanbrengen van focus op strategische informatie. Al met al geeft de informatie een ruim en goed beeld van de ontwikkeling van ons openbaar primair onderwijs. Deze rapportage is opgesteld ten behoeve van de indiening van de jaarstukken die vóór 1 april aan de gemeenteraden ter goedkeuring moeten worden aangeboden. In de periode tussen 1 april en 1 juli 2014, de datum waarop de financiële verantwoording bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen moet zijn ingediend, wordt de informatie nog uitgebreid met een risicoanalyse en worden de goedkeurende verklaringen van de accountant nog toegevoegd. Na de goedkeuring door de gemeenteraden worden jaarverslag en jaarrekening definitief door ons bestuur vastgesteld, en zullen wij een samenvatting publiceren. Uw reactie vernemen wij gaarne. Namens het bestuur van stichting Westerwijs, Ton van Pelt, Voorzitter Pagina 7

8 Pagina 8

9 1. Stichting Westerwijs 1.1. Karakterisering Na de fusie tussen Stichting Openbaar Onderwijs Zuidhorn en stichting Westerwijs op 1 januari 2012, fungeert het nieuwe bestuur als het bevoegd gezag van alle openbare basisscholen in de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. Op dit moment zijn de 19 scholen voor primair onderwijs als volgt verdeeld over de vier gemeenten: Grootegast 4 scholen, Leek: 6 scholen, Marum: 5 scholen en Zuidhorn 4 scholen. Het bestuur bestaat per 1 december 2013 uit zeven leden, door het uittreden van de heer H. Bloupot. De organisatie wordt aangestuurd door een algemeen directeur. In september 2013 is de heer H. Oosting met pensioen gegaan en opgevolgd door de heer H.L. de Vries. Eind 2013 is de inbreng van scholen versterkt met de inzet van 3 directeuren, die zowel schoolleider als beleidsmedewerker zijn. Onder leiding van de algemeen directeur vormen zij het Team Westerwijs. Hierbinnen krijgen de taakvelden Onderwijs, Personeel, Huisvesting/Materiële zaken, Organisatie/ Communicatie en Financiën in verbinding hun aandacht. Per 1 augustus 2010 is de wet Goed Onderwijs en Goed Bestuur. Er is gekozen voor het model dagelijks bestuur en algemeen bestuur, waarbij deze laatste het interne toezicht verzorgt. De statuten zijn gewijzigd, waarmee de scheiding van bestuur en toezicht is vastgelegd. Samen geven zij inhoud aan een betrokken bestuur op afstand voor het openbaar primair onderwijs in het Westerkwartier. Het bestuursbureau heeft in 2013 te maken gehad met diverse wisselingen. Er is afscheid genomen van de adjunct algemeen directeur en van de beleidsmedewerker personeelszaken. Via tijdelijke contracten en payrol-constructies is de bezetting van het bureau op sterkte gehouden en overgedragen aan nieuwe (deeltijd-)functionarissen. Per 1 januari 2014 is het bureau op sterkte. Organogram 1 1 Voor afkortingen, zie de afkortingenlijst in bijlage E Pagina 9

10 1.2. Missie Investeren in leren De missie van onze organisatie wordt samengevat in Investeren in leren. De ontwikkelingen die onderwijs doormaakt, bijvoorbeeld als gevolg van de mogelijkheden van internet en ICT, de 24- uursmaatschappij en de verbinding tussen onderwijs, opvang en zorg, hebben geleid tot dialoog over leren binnen Westerwijs. Deze dialoog wordt in 2014 geborgd met de vaststelling van een script voor de komende jaren: Waardenrijk Westerwijs. In deze ontwikkeling is in 2013 gewerkt vanuit 2 sporen: uitvoering geven aan het vigerende Meerjaren beleidsplan; nieuwe keuzes inpassen in de ontwikkelende inzichten. Wij hadden daarbij al snel het inzicht dat hulp aan het jonge kind, dus voor het bereiken van de leeftijd van 4 jaar, belangrijk is voor een optimale ontwikkeling. Leren als werknemer wordt van oudsher gelinkt aan de PABO. In 2013 voegen wij hieraan het leren in netwerken binnen en buiten Westerwijs aan toe. Enkele werk- en taakgroepen werken inmiddels samen aan concrete resultaten, om zich na volbrenging op te (gaan) heffen. In deze lerende netwerken worden alle lagen van Westerwijs betrokken. Ook is gestart met het Westerwijscafé als plek waar je eens per maand mensen kunt ontmoeten die vertellen of luisteren of discussiëren rondom een actueel onderwijsthema. Dit kunnen collega s zijn, maar ook mensen van buiten. Investeren in elkaars leren moet ook en vooral leuk zijn Waarden In het strategisch beleidskader 2011 tot en met 2015 worden een aantal waarden genoemd, die bijdragen aan het realiseren van onze missie. Deze kernwaarden zijn de leidende, algemeen aanvaarde principes binnen onze organisatie. De huidige kernwaarden van Westerwijs zijn: Professionaliteit Betrokkenheid Opbrengstgerichtheid In 2013 is door de directies van de scholen gezocht naar kernwaarden die Professioneel meer in de richting van Vakmanschap brengen, die Betrokkenheid omzetten in het gevoel samen één te zijn én die Opbrengstgerichtheid beter inrichten vanuit de kwaliteiten en talenten die kinderen bezitten. Doel van dit proces is om waarden beter te benutten als gedeelde voedingsbodem voor de ontwikkeling van ons onderwijs. Pagina 10

11 1.4. Speerpunten De bestuurlijke speerpunten 2013 zijn onderverdeeld in de categorieën onderwijs, leiderschap, personeel, middelen en organisatie /communicatie. In de hoofdstukken 2, 3, 4, 5, en 6 wordt hier op teruggekomen Onderwijs In 2013 had de stichting de volgende speerpunten met betrekking tot het primaire proces: Actualiseren van de leerlingenprognose van schoolbesturen en vier gemeenten in het voorjaar 2013 in het kader van de RIHP. We hebben voor alle scholen de prognoses voor de komende 20 jaar, opgesteld door Pronexus. Dit alles staat uitgewerkt in het Regionale Integrale Huisvestingsplan. (RIHP) Opbrengstgericht werken verder implementeren in onze organisatie en de keuze van één kwaliteitszorgsysteem. 17 scholen werken met het kwaliteitszorgsysteem Kwintoo. Twee scholen met kwaliteit in beweging. Onze werkgroep onderwijs zal aan de hand van ervaringen van de scholen en aan de hand van een analyse van de resultaten de algemene directie adviseren een definitieve keuze te bepalen voor stichting Westerwijs. Opbrengstgericht werken is in de hele organisatie ingevoerd en via Parnassys zijn alle tussentijdse leeropbrengsten en de eindopbrengsten groep 8 te monitoren. Implementeren van de resultaten van collegiale visitatie en consultatietraject van directeuren. Dit opleidingstraject is in oktober 2013 afgerond. Collegiale visitatie is als structuur ingevoerd binnen Westerwijs. Verbeterplannen om alle scholen in 2013 onder het basisarrangement van de onderwijsinspectie te laten vallen. Het verbeterplan op o.b.s. De Springplank heeft gelukkig geresulteerd in een voldoende beoordeling van de inspectie vlak voor de meivakantie. Op o.b.s. De Dorpel in De Wilp heeft op 17 juni de afsluitende beoordeling plaats gevonden. Ook deze school heeft nu weer het basisarrangement. We hebben momenteel nog één zwakke school te weten De Aquarel in Sebaldeburen. Scholing van docenten op het gebied van taal en rekenonderwijs en klassenmanagement. De projecten taal-en rekenonderwijs zijn afgerond. De resultaten op de diverse scholen op deze leergebieden zijn behoorlijk verbeterd. Scholing op het gebied van klassenmanagement en verbetering van de instructie hebben blijvend de aandacht. Duidelijkheid omtrent het bestuursmodel van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs in onze provincie. Er is een stichting opgericht voor Passend Onderwijs in de provincie Groningen. De schoolbesturen in de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en Noordenveld werken samen in één sub regio. Ondersteuningsprofielen (zorgprofielen) op bestuurs- en schoolniveau vaststellen. Voor alle scholen zijn er inmiddels Schoolondersteuningsprofielen opgesteld. Momenteel wordt er gewerkt aan een ondersteuningsprofiel op bestuursniveau. Pagina 11

12 1.4.2 Leiderschap In 2013 had de stichting de volgende speerpunten met betrekking tot leiderschap: In 2013 wordt de functie van meerscholen directeur beschreven en gewaardeerd. Dit gaat onderdeel uitmaken van de opzet voor een vernieuwd functiebouwwerk Westerwijs. De beschrijving zal dit cursusjaar (2013/2014) op schrift worden gesteld. De scholing collegiale visitatie voor schooldirecteuren zal worden afgerond. Het directie-overleg is in 2013 zo ingericht, dat er meer ruimte bestaat voor collegiaal overleg. Door de naam te veranderen in Westerwijs -overleg, wordt duidelijk gemaakt dat samenwerkend leiderschap een belangrijke waarde voor Westerwijs is. Alle schooldirecteuren hebben de schoolleideropleiding gevolgd of volgen deze. Waar mogelijk wordt het behalen van een Masteropleiding door de schooldirecteuren gestimuleerd. Eén directeur volgt momenteel de Master schoolleider en twee directeuren volgen de reguliere opleiding. Na afronding voldoen allen aan de eis van de stichting om voldoende gecertificeerd te zijn. We werken nu toe naar registratie in het register schoolleider. Het governance model zal worden geëvalueerd. Het dagelijks bestuur is gestart met de voorbereiding van deze evaluatie Personeel In 2013 had de stichting de volgende speerpunten met betrekking tot personeel: De functiemix wordt uitgebreid en op 1 augustus 2013 is minimaal 27% van onze LA/LB formatie ingeschaald in een LB functie. Op 1 augustus 2013 heeft ongeveer 18 % van de leerkrachten een LB-functie. Er is weinig tot geen belangstelling voor de masteropleiding. Dit is één van de voorwaarden om voor de LB-functie in aanmerking te komen. Per 1 augustus 2013 is op iedere school een LB-functie ingevuld met de taak van zorgcoördinator. Op twee kleine scholen zijn zorgcoördinatoren werkzaam in de functie LA. Dit betreft een overgangsregeling. De overige scholen hebben elk een zorgcoördinator in de functie LB. Een aantal zorgcoördinatoren is op meerdere scholen werkzaam. In 2013 bieden we o.a. scholing aan op het gebied van ICT, opbrengstgericht werken, didactisch handelen en bewegingsonderwijs. Veel teams en individuele leerkrachten zijn bezig met scholing op één van deze deelgebieden. In 2013 zijn er geen formatieve problemen bij de bezetting van groep 8. Er hebben zich geen formatieve problemen voorgedaan bij de bezetting van groep 8. In het schooljaar wordt scholing aangeboden aan de (toekomstige) leerkrachten van groep 8. In 2013 is er een integraal personeelsbeleid op Westerwijs-niveau. Westerwijs beschikt over een digitale versie op bovenschools- en op schoolniveau. Alle cao onderdelen zijn daar in verwerkt. Pagina 12

13 Uit de QuickScan van 2013 blijkt dat de werkdruk is afgenomen, er minder problemen worden ervaren met de balans tussen werktijd en privétijd en de administratieve last is afgenomen. De verwachting is dat de genoemde risico s voor het welzijn nog steeds van toepassing zijn. In 2013 is ons verzuimpercentage 5,5% en de ziekmeldingsfrequentie 1,1. De meldingsfrequentie is aanzienlijk gedaald. Het verzuimpercentage daalde in 2013, maar ligt in maart 2014 toch weer iets hoger (6%). In 2013 is er één Arbocontract voor alle werknemers en scholen. Vanaf 1 augustus heeft Westerwijs één Arbo contract met Het Beterschap van De Friesland. In 2013 is er overeenstemming met de vakcentrales over een sociaal plan. Uit flankerend beleid bereiken we een betere balans tussen de dalende rijksvergoeding als gevolg van krimp en de personele verplichtingen. Dit beleid wordt voortgezet Middelen Samenvatting doelstellingen middelen van 2013: In 2013 zullen we ons verder oriënteren op het vormen van samenwerking met Penta Primair bij de projecten nieuwbouw scholen in Opende en Zuidhorn. De voorbereiding van beide projecten is in volle gang. Westerwijs is daarbij zowel in de stuurgroepen als in de werkgroepen betrokken. De doelstelling is om de nieuwbouw van de Brede School in Zuidhorn en de scholen in Opende per medio 2015 af te ronden. In 2013 geven we uitvoering aan het ICT beleidsplan, wordt bekeken welke aspecten goedkoper georganiseerd kunnen worden door de keuze van één beheerder en de inhoudelijke invoering van Parnassys. Het beheer voor Westerwijs en de scholen is onder gebracht bij BRIN. Ook de inhoudelijke invulling van Parnassys gaat gestaag door. Alle scholen moeten daarbij voldoen aan invulling van een aantal basisgegevens, zodat benchmarking en analyse van opbrengsten gewaarborgd zijn. De systematiek van de meerjarenbegroting wordt benut bij de begroting Bij de begroting van 2014 is geen meerjarenbegroting gevoegd. In de voorbereiding van de begroting 2015 is de opstelling van een financiële meerjarendoorkijk opgenomen. Voor alle schooldirecteuren wordt in 2013 een vervolgcursus financieel management opgezet. Alle directeuren kregen in dit cursusjaar bijscholing, die werd verzorgd door de financiële controller. De voortgang verloopt volgens de planning. Er is aandacht besteed aan algemeen financieel beleid en aan datgene wat specifiek voor de schooldirecteur van belang is. Pagina 13

14 1.4.5 Organisatie en Communicatie In 2013 had de stichting de volgende speerpunten met betrekking tot organisatie en communicatie: Het houden van een enquête onder schoolverlaters, een leerling-enquête en het maken van een opzet voor het peilen van de tevredenheid onder onze stakeholders; Wij geven meer aandacht qua PR richting op de open dagen van de scholen; De websites van oud Zuidhorn aangepast conform de huisstijl van Westerwijs; Leggen wij nadruk op het verder optimaliseren van de organisatie en een op duurzaam leren gerichte attitude Samenwerkingsverbanden WSNS (weer samen naar school) De Stichting Westerwijs is aangesloten bij drie samenwerkingsverbanden (swv s). De scholen in de gemeente Leek vallen onder het swv Westerkwartier-Noordenveld (swv 4.04), de scholen in de gemeente Marum en Grootegast vallen onder het swv Drachten (swv 3.07) en de scholen in Zuidhorn vallen onder swv Stad Groningen (swv 2.01 ). Deze laatste maakt onderdeel uit van het federatief verband Stad en Ommeland Weer samen naar school / Passend Onderwijs De wetgeving rond de invoering van Passend Onderwijs is klaar. De overgang van het personeel van REC3 en RENN4 is nog een punt van gesprek, maar de verwachting is dat hierover snel duidelijkheid zal zijn. Ons bestuur is ingedeeld bij het provinciale samenwerkingsverband PO Dit samenwerkingsverband omvat alle schoolbesturen voor het primair onderwijs in de provincie Groningen en het schoolbestuur voor openbaar onderwijs in de gemeente Noordenveld. De officiële invoering van Passend Onderwijs is vastgesteld op 1 augustus Westerwijs is ingedeeld in de sub regio Westerkwartier- Noordenveld. In onze regio hebben we overleg in het kader van het ROPO (regionaal overleg Passend Onderwijs) en middels het ROGO (regionaal overleg gemeente onderwijs). Er worden nadere afspraken gemaakt over de inrichting van de zorg en over de verbinding onderwijs- jeugdzorg. We streven naar eenduidigheid in afspraken voor de hele regio Wet OKE De wet OKE, de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie is 1 augustus 2010 in werking getreden. De wet beoogt jonge kinderen met een taalachterstand alle kansen te bieden om die achterstand in te halen. Pagina 14

15 Het thema wordt besproken in het LEA overleg (Lokaal Educatieve Agenda) van de vier gemeenten. In de landelijke politiek bestaat ruime aandacht voor de verbinding van onderwijs, opvang, waaronder peuterspeelzaalwerk. De wens tot verbinding kent een grote mate van overeenstemming. De voorwaarden én de financiering zullen nog even onderwerp van gesprek blijven Kinderopvang Binnen stichting Westerwijs is de kinderopvang, en dan met name die van tussen de middag, verschillend georganiseerd. Het faillissement van de stichting Speelwerk in Marum was aanleiding om op verzoek van de gemeente Marum -tijdelijk- de taak binnen Westerwijs uit te voeren. Op verzoek van de raad van Marum onderzoekt haar college de mogelijkheden voor de toekomst Communicatie en verantwoording Als onderwijsorganisatie voor openbaar onderwijs wil Westerwijs transparant zijn. Gevraagd en ongevraagd geven we informatie over de ontwikkelingen die wij doormaken. Naar buiten toe maken we gebruik van de informatiekanalen van de scholen en van bovenschoolse mogelijkheden. De informatie heeft zowel een formeel als een informeel karakter, afhankelijk van de positie van de geadresseerde. In de loop van 2013 is steeds nadrukkelijker gebruik gemaakt van informatiebulletins en van de mogelijkheden van de website In het laatste kwartaal van 2013 is gestart met het benutten van sociale netwerken als Twitter en LinkedIn. Naar binnen toe wordt regelmatig per mail een informatiebulletin aan onze interne stakeholders verzonden. Om meer mogelijkheden voor ontmoeting van werknemers mogelijk te maken, zijn we in 2013 gestart met ons Westerwijscafé. De inrichting van it-omgeving Sharepoint, waarin we documenten eenvoudig met elkaar kunnen delen, is in 2013 gestart Klachtenafhandeling De klachtenregeling is te verdelen in twee categorieën. Te weten algemene klachten m.b.t. begeleiding behandeling van de kinderen en/òf klachten betreffende ongewenste omgangsvormen. Voor beide typen klachten heeft het bestuur een klachtenregeling vastgesteld. Voor algemene klachten is het bestuur aangesloten bij de landelijke klachtencommissie, Stichting Onderwijsgeschillen. In de schoolgidsen staat hierover uitgebreide informatie. In 2013 zijn geen klachten ingediend. Pagina 15

16 1.8. Profilering De profilering van de stichting Westerwijs heeft in 2013 voornamelijk plaatsgevonden door de open dagen, die alle scholen in het voorjaar hebben georganiseerd. Deze open dagen waren gekoppeld aan de uitnodigingen van de gemeenten aan de ouders van kinderen die vóór 1 oktober 2013 (schooljaar ) de vierjarige leeftijd bereikten. Sinds september 2013 wordt ongeveer wekelijks op de website van Westerwijs een blog geplaatst, waarin wordt ingegaan op een actueel onderwerp. U kunt ons ook volgen via Twitter Pagina 16

17 2. Onderwijs In dit hoofdstuk wordt het organisatiegebied primaire proces behandeld. Voor schoolorganisaties is onderwijs het primaire proces. De stichting staat voor kwalitatief goed onderwijs, ondersteund door gekwalificeerd personeel, moderne middelen en een goede financiële situatie/ bedrijfsvoering Marktaandeel De stichting Westerwijs is in de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn een goede partner binnen het reguliere primaire onderwijs. Op 1 oktober 2013 was het leerlingenaantal 2305 en hadden we een marktaandeel van 38.60% in de vier gemeenten. Op 1 oktober 2012 was het leerlingenaantal nog Dit betekent een daling van 125 leerlingen, vooral als gevolg van de krimp, maar ook als gevolg van de interbestuurlijke scholenfusie van de Goeman Borgesius. Wij merken daarbij wel op dat de fusieschool wordt aangemerkt als een school voor christelijk én openbaar onderwijs, maar formeel onder het bevoegd gezag van Penta Primair valt Doelstellingen Natuurlijk voldoen wij aan de wettelijke opdracht die bepaalt dat het onderwijs dekkend moet zijn voor de kerndoelen. Elke school afzonderlijk bewaakt het eigen onderwijsconcept (bv. Dalton) en past het Schoolplan en andere documenten hierop aan Speerpunten Actualiseren van de leerlingenprognoses van de vier gemeenten De leerlingenprognoses zijn actueel. Zij laten net zoals in de rest van Nederland een krimp zien. De krimp zal ook in het Westerkwartier gevolgen hebben voor het aantal kinderen en dus voor onze financiële armslag. Een en ander is ook aan de orde in het Regionaal Integraal Huisvestings Plan, aan de totstandkoming waarvan wij meewerkten. In de voorbereiding van de begroting 2015 wordt hiermee rekening gehouden. Opbrengstgericht werken verder implementeren in onze organisatie en het aansluiten van de kwaliteitszorgsystemen Kwintoo en Kwaliteit in Beweging Als leerling volg systeem en als klant-relatie-systeem maken wij gebruik van ParnasSys. We nemen deel aan het programma School aan Zet van de PO Raad, maar passen diverse onderdelen aan, om ze beter bij de ontwikkeling van Westerwijs te laten aansluiten. Pagina 17

18 Gerichte acties uitvoeren (verbeterplannen) om alle scholen zo snel mogelijk onder het basisarrangement van de onderwijsinspectie te laten vallen In 2013 zijn de schoolverbeterprocessen afgesloten. Nog slechts één school is beoordeeld als zwak. Een gericht verbeterproces is op een snel herstel van de opbrengsten afgestemd. Collegiale hulp wordt hierbij ingezet. Deze wordt geleverd door directeuren, specialisten én leidinggevenden. Scholing van docenten op het gebied van taal- en rekenonderwijs en zorg De scholing op het gebied van taal - en rekenonderwijs en zorg is in 2013 vruchten gaan afwerpen. Westerwijs heeft een heldere visie op samenwerking binnen het domein Passend Onderwijs Wij zijn ons bewust van de kwaliteiten die wij in huis hebben. Deze kwaliteit bieden wij aan onze partners in Passend Onderwijs aan. Wij vragen hen om desgevraagd hetzelfde te doen. Daar waar nodig worden afspraken gemaakt om deze inzet snel en effectief bij de leerling te brengen. Veel tijd en energie is gaan zitten in de ontwikkeling van Passend Onderwijs in het Westerkwartier. Met name de overlegcultuur heeft veel tijd opgeslokt, die pas na realisatie per 1 augustus 2014 hun werking zal kunnen aantonen. De keuzes die binnen het samenwerkingsverband ontstaan sluiten aan bij onze visie. Inmiddels zijn de interne structuren duidelijk en worden zij ingericht. De opbrengsten van de scholen blijken o.a. uit cito scores in groep 8 De scores van de CITO eindtoets vormen een summiere, maar bekende, graadmeter voor de kwaliteit van ons onderwijs. Het resultaat van -meestal- 8 jaren werken. De CITO-scores van de scholen van Westerwijs brengen we hierboven in beeld. De scores van 2014 zijn nog niet beschikbaar. De conclusie uit dit overzicht is, dat er nog leerwinst te behalen is. Daar werken we constant aan Pagina 18

19 3. Leiderschap 3.1. Doelstellingen De schoolleider staat centraal in de ontwikkeling van ieder onderwijsbeleid. Bij Westerwijs is in 2013 ervoor gekozen om deze positie te versterken, zodat ontwikkelingen én aansluiten bij de vragen van 3.2. Speerpunten Project intervisie afronden en intervisiegroepen opnieuw samenstellen In oktober 2013 eindigde een organisatie brede scholing op het thema Intervisie. Sindsdien zijn alle directies competent om een audit uit te voeren bij collega scholen van Westerwijs of bij scholen van andere besturen. Collegiale visitatie is hier onderdeel van. Door praktijkproblemen met elkaar te analyseren en door gericht samen te werken aan oplossingen/alternatieven, zal de kwaliteit verbeteren. Onlangs zijn de intervisiegroepen opnieuw samengesteld. Stimuleren meerscholen directeur bij het ontstaan van vacatures In 2013 is een structuur ingevoerd, waarin 3 directeuren van basisscholen tevens beleidsadviseur zijn in het bestuursbureau. Doel van deze nieuwe functies (specialismen: onderwijs, personeel en huisvesting) is om een optimale aansluiting tussen centraal beleid en schoolontwikkeling te realiseren. De nieuwe structuur is per 1 januari 2014 in werking getreden. Enkele directeuren zijn tegelijkertijd directeur van 2 scholen, waardoor zij fulltime in die functie kunnen werken. Directeuren breed toerusten als hun functie als schoolleider Diverse directeuren volgen opleidingen die hen in staat stellen om beter te worden in hun vak. In oktober 2013 is gestart met een herbezinning op het Meerjaren Strategisch Beleidsplan. Doel van dit proces is om méér vanuit gedeelde waarden en minder vanuit regels te gaan werken. In deze opzet vormt ontmoeting een belangrijke bron van kennis en/of inspiratie. Westerwijs biedt ruime(re) mogelijkheden om anderen in de professionele ruimte te ontmoeten. scholen én vanuit een sterker draagvlak voeding krijgen. Pagina 19

20 4. Personeel 4.1. Doelstellingen Het personeelsbeleid van de stichting legt een duidelijk verband tussen de kwaliteit van de medewerkers en de kwaliteit van de organisatie. Professionalisering, wet Beroepen in het onderwijs (BIO) en alles wat samenhangt met de invoering van het convenant leerkracht zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. Het verbeteren van de kwaliteit van het personeel, het stimuleren van kennisontwikkeling en het aantrekken van ambitieus en goed personeel zijn hier onder andere de uitkomsten van Personeelsbestand Ons personeelsbestand is anno 2013 als volgt: 25% van het personeelsbestand is ouder dan 55 jaar. Het oudere personeel (ouder dan 55 jaar) is iets oververtegenwoordigd maar over het algemeen kan gezegd worden dat er een redelijke verdeling bestaat tussen de verschillende leeftijdscategorieën. Een natuurlijke mix van nieuwe kennis van jonge docenten en de ervaring van oudere docenten is hierdoor mogelijk. Er is een beperkte instroom van nieuw en jong personeel. Een zorgelijke ontwikkeling die wij met mobiliteit bevorderende stimulansen bestrijden Speerpunten Gebruik maken van de mogelijkheden van de functiemix In 2013 is regelmatig aandacht gevraagd voor de bezetting van de nieuwe LB en LC functies in ons functiebouwwerk. Wij krijgen deze functies niet bezet! Hiervoor kunnen verschillende verklaringen worden gegeven, maar die baseren niet op feiten. Het blijft voor de mobiliteit binnen Westerwijs belangrijk om over een stevig functiebouwwerk te beschikken. In 2013 is gestart met de beschrijving en waardering van de -ondersteunende- functies op het bestuursbureau. Pagina 20

21 Leerkrachten scholen op het gebied van ICT, opbrengstgericht werken en didactisch handelen. Alle scholen beschikten in 2013 over digiborden voor bijna alle groepen. De plaatsing is gekoppeld aan basisscholing, welke kennis in de praktijk verder moet worden ontwikkeld. We beschikken bij Westerwijs over specialisten op diverse gebieden. We noemen ICT, Zorg, Rekenen, Taal, Gedrag, Sport en Beweging- en Hoogbegaafdheid. Op verschillende manieren bevorderen een brede beschikbaarheid van deze kwaliteit op alle scholen. Geen van de leerkrachten binnen Westerwijs kan nog stellen, niet te weten wat opbrengstgericht werken inhoudt! Met die kennis omgaan in een pedagogisch/didactisch uitgebalanceerde omgeving lukt ons steeds vaker. Ons verzuimcijfer wordt 5,5% en onze meldingsfrequentie 1,1 Per 1 augustus 2013 zijn we overgegaan naar een andere Arbodienst, mede omdat het ziekteverzuim maar niet wilde dalen. De verzuimcijfers per 1 augustus 2013 treft u in onderstaand schema aan. OUD WESTERWIJS * LANDELIJK Kengetallen verzuim Kengetallen verzuim Verzuimpercentage 7,65 % 7,5 % Verzuimpercentage 6,44 % 6,46 % Meldingsfrequentie 0,95 1,11 Meldingsfrequentie 1,05 1,00 * De gegevens zijn verzameld door De Friesland / Verzuimsignaal. * De landelijke verzuimcijfers zijn afkomstig van het Vervangingsfonds/DUO. Pagina 21

22 5. Middelen 5.1. Middelen Alle onderwerpen die bij middelen aan bod komen, dienen bij te dragen aan het realiseren van de specifieke ambities en doelstellingen van de stichting en het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs. Zowel huisvesting, voorzieningen en de bedrijfsvoering zijn hierbij essentieel. De stichting streeft hierbij naar kwalitatief goede schoolgebouwen, moderne ICT- voorzieningen en onderwijsmethoden. Basis voor bekostiging Aantal scholen 19 Baten per leerling Lasten per leerling Euro 6.38 Euro 5.2. Speerpunten In 2013 kende de stichting de volgende speerpunten: Samen met Penta Primair en de gemeente Grootegast nieuwbouw van Het Kompas in Opende realiseren Het proces bevindt zich in de voorbereiding van de aanbesteding. In goed overleg tussen alle partijen worden de optimale oplossingen gevonden binnen de -als altijd- beperkte beschikbare middelen. Door ontwikkelen van samenwerkingsscholen Op 4 plaatsen werken Penta Primair en Westerwijs samen bij de instandhouding van onderwijs in een kern. Leidend daarbij is het inzicht, dat behoud van een goede samenwerkingsschool in een kern meer waarde voor kinderen heeft dan opheffing van een school. Deze samenwerkingsscholen zijn scholen voor openbaar én christelijk onderwijs! In 2013 is een fusieproces gestart tussen de openbare en de christelijke school in Noordhorn, omdat het leerlingenaantal van de obs De Molshoop te ver dreigde terug te lopen. Bijzonder is dat deze ontwikkeling wordt gevoed door een breed draagvlak vanuit het dorp. De vijfde samenwerkingsschool wordt zichtbaar. In Noordwijk is een situatie ontstaan, waarin voor obs Het Middelpunt de conclusie moest worden getrokken, dat het aantal kinderen door de krimp zodanig laag werd, dat de kwaliteit van het onderwijs in het geding kwam. In samenspraak met de ouders is een proces gestart, dat kan leiden tot fusie met de christelijke school in Kornhorn. Dit kan leiden tot de zesde samenwerkingsschool. Pagina 22

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1 Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013 Conceptversie 1.1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Exploitatie tweede kwartaal 2013 en prognose exploitatie 2013 4 3. Toelichting exploitatie tweede kwartaal

Nadere informatie

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Ons nummer: O17.001486 *O17.001486* Informatie raad/mededeling college Onderwerp jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Commissie Boarger en Mienskip Collegebesluit d.d.

Nadere informatie

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Onderwerp: Analyse begroting 2007 Algemeen Hierbij bied ik u de concept-begroting 2007 ter voorlopige vaststelling aan.

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND

CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND Inhoud 1. CSG De Waard... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Begroting 2017... 3 1.3 Toelichting op de begroting 2017... 7

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming)

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) 2013 2012 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 301.692 349.096 301.692 349.096 Vlottende activa Vorderingen 192.327

Nadere informatie

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6912 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 12 oktober 2012 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6806 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 26 november 2010 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018 Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp Bezoekadres Leeuwerikstraat 6 2352 ER Leiderdorp tel. 071 589 03 85 Postadres Postbus 104 2350 AC Leiderdorp Geacht College van B&W Geachte leden

Nadere informatie

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # "$%! &'() !$*$!+,!! -.!!

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##%  # $%! &'() !$*$!+,!! -.!! 5 # 6$ 7 "! 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! 4 $%!$%!!) '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # & "$%! &'()!$*$!+,!! -.!!!! Versie: 1.0 2 BESTUURSVERSLAG Versie: 1.0 3 ! "# "!$%!& ' ( ')"*' +, & -# &'##./0-1

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs 112.002364 2 6 JULI Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs T 0226 357230 W www.stichtingallure.nl E info@stichtingalture.nl Gemeente Koggenland T.a.v. college van burgemeester

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

SOPOH. Bijgestelde. Begroting Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. Begroting 2015.

SOPOH. Bijgestelde. Begroting Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. Begroting 2015. SOPOH Begroting 2015 Bijgestelde van De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer Begroting 2015 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Begroting SOPOH 2012

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012 MANAGEMENTRAPPORTAGE Januari t/m September 2012 Stichting OPOCK blad 1 van 5 FINANCIËLE MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode januari t/m september 2012 Inleiding / algemeen Hierbij bieden wij u de managementrapportage

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015

Balans per 31 december 2015 Balans per 31 december 2015 (voor verwerken resultaatbestemming) Actief Vaste activa Materiële vaste activa 1] 3.857 5.149 3.857 5.149 Vlottende activa Voorraden 2] 0 11.881 Vorderingen 3] 244 1.096 Overlopende

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster Jaarbericht 2012 Wij presenteren u op deze wijze het jaarbericht 2012 van Stichting Poolsterscholen. Dit jaarbericht is een samenvatting van het jaarverslag 2012 van Stichting Poolsterscholen. Graag verantwoorden

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

BEGROTING - CSG DE WAARD BEGROTING 2016 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND

BEGROTING - CSG DE WAARD BEGROTING 2016 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND BEGROTING - CSG DE WAARD BEGROTING 2016 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND Inhoud 1. CSG De Waard... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Begroting 2016... 3 1.3 Toelichting op de begroting

Nadere informatie

Grootboekrekeningen SKPO

Grootboekrekeningen SKPO 12110 Gebouwen 12111 Afschrijving gebouwen 12210 Machines en installaties 12211 Afschrijving machines en installaties 12220 Meubilair 12221 Afschrijving meubilair 12230 Schoolmeubilair 12231 Afschrijving

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina Pagina

Inhoudsopgave Pagina Pagina Inhoudsopgave Pagina Pagina 1 Algemeen 2 1.1 Toelichting op de jaarrekening 3 2 Jaarrekening 4 2.1 Balans per 31 december 2012 5 2.2 Winst- en verliesrekening over 2012 7 2.3 Toelichting op de balans 8

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij de OPEN UNIVERSITEIT Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 30720 Onderzoeksnummer : 284528 Datum onderzoek : januari-maart 2016 Datum vaststelling : 3 mei 2016

Nadere informatie

Stichting Inlichtingenbureau. Financiële rapportage. 2 e kwartaal 2004

Stichting Inlichtingenbureau. Financiële rapportage. 2 e kwartaal 2004 Stichting Inlichtingenbureau Inhoudsopgave 1. Balans per 30 juni 2004-08-06 3 2. Resultatenrekening per 30 juni 2004 4 3. Toelichting Balans 5 3.1 Algemeen 3.2 Grondslagen 3.3 Activa 6 3.4 Passiva 7 3.5

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE 1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2015 2014 1. Vaste activa 1.1 inventaris 37.625 7.948 1.2 machines 120 738 1.3 automatisering

Nadere informatie

Bijeenkomst GMR. maandag 23 juni 2014

Bijeenkomst GMR. maandag 23 juni 2014 Bijeenkomst GMR maandag 23 juni 2014 Financiën Jaarrekening 2013: hoofdlijnen bevindingen / aanbevelingen accountant Financieel beleid: hoe doen we het en hoe gaan we het doen? Jaarrekening 2013 Resultaat

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2015 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2015 4 Winst- en Verliesrekening 2015 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen.

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Jaar kengetal Gemiddelde sector Indicator risicoanalyse inspectie 2016 73,6% 1 Don: ondergrens 3 2015 75% Don: ondergrens 3

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2014 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening 2014 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening Groenland 17 Beconnummer 316076 7908 RC Inschr. K.v.K. nr. 04028272 Tel. 0528-27 21 56 E-mail : admin@vanslageren.nl ING : NL04 INGB 0001 9579 90 ABN Amro :

Nadere informatie

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus Financiën (VO) 2012 Dit rapport over de financiën van het bestuur toont detailinformatie over de kengetallen en verdeling van de lasten. Er wordt een trend van vijf jaar getoond en een vergelijking gemaakt

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Toelichting bij de begroting 2012 en het meerjarenoverzicht 2010-2016 Algemeen De begrotingen zijn taakstellend

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Aan de Raad. 1 Alle scholen die vallen onder de Opron doen mee aan het project duurzaam leren. Ambitie van

Aan de Raad. 1 Alle scholen die vallen onder de Opron doen mee aan het project duurzaam leren. Ambitie van Aan de Raad. No. : 13/11. Muntendam : 2 december 2011. Onderwerp : Jaarrekening en jaarverslag 2010 OPRON. ------------------------------------------------------ 1. Inleiding De Scholengroep Opron voor

Nadere informatie

3.1.2 Overige subsidies OCW 3.1.2.1 Geoormerkte OCW subsidies 827100 Lerarenbeurs 0 0 0 0 0 0 0

3.1.2 Overige subsidies OCW 3.1.2.1 Geoormerkte OCW subsidies 827100 Lerarenbeurs 0 0 0 0 0 0 0 Bestuursbureau 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Parameters Aantal leerlingen voor budget obv 1-10 (t-1) 42 14 5 4 4 4 Aantal lln. LWOO voor budget obv 1-10 (t-1) 16 6 0 0 0 0 Huisvesting: aantal m2 bruto

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14

Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14 Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6861 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2010 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 4 november 2011 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Datum: 17-03-2015 Balans per 31 december 2014 Vaste activa 31 december 2014 31 december 2013 Materiële vaste activa Inventaris en inrichting 753.767

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 79003 Onderzoeksnummer : 285919 edocs nummer : 4719498 Datum

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Materiële vaste activa Inventarissen 72.750 140.440. Voorraden 21.034 22.387

Materiële vaste activa Inventarissen 72.750 140.440. Voorraden 21.034 22.387 Stichting ATAK, Podium voor Moderne Muziek Balans per 31 december 2013 ACTIVA 31-12-2013 31-12-2012 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventarissen 72.750 140.440 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 21.034 22.387

Nadere informatie

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2 LTOC Jaarrekening 2012 LTOC 2 Jaarrekening 2012 - LTOC Jaarrekening 2012 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard B.V. Maastricht, 14 mei 2013 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 Stichting Eigenwijks Jan Tooropstraat 6 1062 BM Amsterdam 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (x 1) (na resultaatbestemming) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

STICHTING INDISCH HERINNERINGSCENTRUM TE ARNHEM JAARREKENING

STICHTING INDISCH HERINNERINGSCENTRUM TE ARNHEM JAARREKENING JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (voor voorgestelde resultaatbestemming) 31-12-16 31-12-15 ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris (1) 1.407 3.857 VLOTTENDE ACTIVA (loopptijd korter

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode van januari t/m december 2015

MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode van januari t/m december 2015 MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode van januari t/m december 2015 Mevrouw K. Punter Planning en Control Onderwijsbureau Meppel De heer P. Haverkamp Coördinator Samenwerkingsverband Meppel, 4 februari 2016 Industrieweg

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943 Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2016 Materiële vaste activa 4.943 Financiële vaste activa 78.907 Vorderingen 153.650 Overlopende

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Strategisch BeleidsPlan en nu verder

Strategisch BeleidsPlan en nu verder Strategisch BeleidsPlan en nu verder Algemeen In 2015 zijn de discussies gevoerd over het nieuwe Strategisch BeleidsPlan (SBP) en dit heeft geleid tot het SBP met de titel Bundelen van kracht&ruimte voor

Nadere informatie

GMR mei 2007. 1. Inleiding

GMR mei 2007. 1. Inleiding GMR mei 2007 1. Inleiding De doelstellingen voor vandaag: 1. Verhelderen van de relatie tussen de SKPO aansturingsvisie, de rol van de verschillende organisatielagen en rol van de staf. 2. Het budget voor

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 51410141 Datum: Opgesteld door: 9 april 2014 P.A. Vorstenbosch Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 79003 Onderzoeksnummer : 288226 edocs nummer : 4815988 Datum

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK DALFSEN - NIEUWLEUSEN

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK DALFSEN - NIEUWLEUSEN JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK DALFSEN - NIEUWLEUSEN Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2015 2014 1. Vaste activa 1.1. inrichting / inventaris 102.194 119.047 1.2.

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 94316 Onderzoeksnummer : 286673 Datum onderzoek : oktober

Nadere informatie

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2015 (verkorte versie)

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2015 (verkorte versie) Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam Financieel verslag (verkorte versie) 1 Enkelvoudige balans per 31 december (na resultaatbestemming) Activa Vaste activa Materiële vaste activa 1 13.433.910

Nadere informatie

STICHTING WETENSCHAPPELIJK BUREAU GROENLINKS UTRECHT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012

STICHTING WETENSCHAPPELIJK BUREAU GROENLINKS UTRECHT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 STICHTING WETENSCHAPPELIJK BUREAU GROENLINKS UTRECHT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 Postadres Postbus 8008 3503 RA Bezoekadres Oudegracht 312-3511 PK www.groenlinks.nl E info@groenlinks.nl T 030 2399900 -

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen Rapport inzake jaarrekening 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013 Vineyard Gemeente Wageningen te Wageningen INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 2012-2013

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2015 Rotterdamse Schouwburg

Verkorte jaarrekening 2015 Rotterdamse Schouwburg Verkorte jaarrekening Rotterdamse Schouwburg Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Bedragen x 1.000 31 december 31 december 2014 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1.674 1.804 TOTAAL

Nadere informatie

Financiële managementrapportage Eerste kwartaal 2017

Financiële managementrapportage Eerste kwartaal 2017 Financiële managementrapportage Eerste kwartaal Stichting tot behartiging van de belangen van Scholen met de Bijbel op Reformatorische Grondslag, Achterberg Aangepast: 11-5- Pagina 1 van 11 Dashboard Financiële

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670 Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2015 Materiële vaste activa 4.670 Financiële vaste activa 33.885 Vorderingen 114.437 Overlopende

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 32148926 Datum: Opgesteld door: 28 mei 2014 Saskia van Haga Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Bespreking

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 29577 Onderzoeksnummer : 282182 Edocs

Nadere informatie

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken Kwaliteit in Beweging Stichting Op Kop Agenda 1. Introductie 2. Kwaliteit in Beweging 3. Invoering van de methodiek en ervaringen binnen Stichting Op Kop 4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis JAARREKENING 2014 Stichting Theater Artemis Stichting Theater Artemis Amsterdam, 24 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, geachte Raad van Toezicht, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 22453 Onderzoeksnummer : 279804 Datum onderzoek : februari

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

BASISSCHOLEN < EEN MEE ONTWERPBEGROTING 2015. september 2014

BASISSCHOLEN < EEN MEE ONTWERPBEGROTING 2015. september 2014 BASISSCHOLEN < EEN N H E L D E R MEE l\werf ONTWERPBEGROTING 2015 september 2014 Toelichting bij ontwerpbegroting 2015 toelichting bij ontwerpbegroting 2Ü15 - pagina 2 1 - Inleiding. De ontwerpbegroting

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting RAVON. Jaarrekening Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen. Postadres Postbus BK Nijmegen

Stichting RAVON. Jaarrekening Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen. Postadres Postbus BK Nijmegen Stichting RAVON Jaarrekening 2016 Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen Postadres Postbus 1413 6501 BK Nijmegen Balans per 31 december 2016 ( x 1,00) 31 december 2016 31 december

Nadere informatie

VERKORTE JAARCIJFERS Stichting Welzijn Het Bolwerk Zuiderschans PZ Dokkum

VERKORTE JAARCIJFERS Stichting Welzijn Het Bolwerk Zuiderschans PZ Dokkum VERKORTE JAARCIJFERS 2015 Stichting Welzijn Het Bolwerk Zuiderschans 10 9101 PZ Dokkum De gegevens zijn ontleend aan de vastgestelde jaarrekening 2015 van de stichting. blad Inhoudsopgave 1 Algemeen 2

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen Bovenschools Jaarplan 2015 niet apart maar samen INHOUD 1. Inleiding 3 2. Verantwoording beleidsvoornemens 3 3. Samenvatting beleidsvoornemens 3 4. Beleidsvoornemens uitgewerkt 6 4.1 beleid 6 4.2 leiderschap

Nadere informatie

Venlo Partners. Financieel rapport 2013

Venlo Partners. Financieel rapport 2013 Venlo Partners Financieel rapport 2013 INHOUDSOPGAVE Samenstellingsverklaring 2 Balans per 31 december 3 Staat van baten en lasten 4 Toelichting op de balans 5 Toelichting op staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING COMMUNICATIE CENTRUM CHEMIE. Jaarverslag 2016

STICHTING COMMUNICATIE CENTRUM CHEMIE. Jaarverslag 2016 STICHTING COMMUNICATIE CENTRUM CHEMIE Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave Dit verslag is als volgt ingedeeld: Algemeen toelichting op de jaarrekening / 3 Jaarrekening 2016 1 balans per 31 december 2016/ 4 2

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum:

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: Begroting 2016 1 Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: 10-02-2016 Algemeen Op 26 januari 2016 heeft de financiële commissie van de Raad van Toezicht de

Nadere informatie