Jaarverslag maart 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013 31 maart 2014"

Transcriptie

1 Jaarverslag maart 2014

2 Pagina 2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur Stichting Westerwijs Karakterisering Missie Waarden Speerpunten Onderwijs Leiderschap Personeel Middelen Organisatie en Communicatie 1.5. Samenwerkingsverbanden WSNS Weer samen naar school / Passend Onderwijs Wet OKE Kinderopvang 1.6. Communicatie en verantwoording Klachtenafhandeling Profilering Onderwijs Marktaandeel Doelstellingen Speerpunten Leiderschap Doelstellingen Speerpunten Personeel Doelstellingen Personeelsbestand Speerpunten Middelen Middelen Speerpunten Pagina 3

4 6. Organisatie en communicatie Doelstellingen Speerpunten Financiën Analyse resultaat Exploitatie Baten Lasten Materieel Ten opzichte van Kengetallen exploitatie Balans Activa Passiva 7.3. Kengetallen per balansdatum Treasury Continuïteitsparagraaf Meerjaren doorkijk Meerjaren balans Ontwikkeling Kerncijfers en kengetallen Bijlagen Jaarverslag Bijlage A: Scholen stichting Westerwijs Bijlage B: Samenstelling centrale organen 2013 Bijlage C: Lijst met afkortingen Bijlage D: Jaarrekening 2013 Pagina 4

5 Pagina 5

6 Pagina 6

7 Bericht van het Bestuur In 2013 heeft Westerwijs - evenals in de afgelopen jaren - veel geïnvesteerd in de integratie van de delen Grootegast, Marum, Leek en Zuidhorn tot een geheel van scholen, waarin het geven van goed onderwijs op de eerste plaats staat. Met de constatering dat eind 2013 er nog slechts één school het predicaat 'zwak' heeft, kunnen we constateren dat deze inzet vruchtbaar is geweest. Het afscheid van de algemeen directeur Henk Oosting van zijn Westerwijs op 1 oktober 2013 markeerde dit moment. De afronding van het financiële boekjaar 2013 met de jaarrekening en het jaarverslag van Westerwijs is verzorgd door zijn opvolger Luc de Vries, die slechts een deel van het jaar heeft meegemaakt. Het jaarverslag en de jaarrekening 2013 laten zien, dat er sprake is van nieuwe invloeden in een bestaande traditie. Veel is herkenbaar te herleiden naar de gehanteerde structuur in voorgaande jaren. Maar er is ook een start gemaakt met de versterking van de functie van kengetallen en het aanbrengen van focus op strategische informatie. Al met al geeft de informatie een ruim en goed beeld van de ontwikkeling van ons openbaar primair onderwijs. Deze rapportage is opgesteld ten behoeve van de indiening van de jaarstukken die vóór 1 april aan de gemeenteraden ter goedkeuring moeten worden aangeboden. In de periode tussen 1 april en 1 juli 2014, de datum waarop de financiële verantwoording bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen moet zijn ingediend, wordt de informatie nog uitgebreid met een risicoanalyse en worden de goedkeurende verklaringen van de accountant nog toegevoegd. Na de goedkeuring door de gemeenteraden worden jaarverslag en jaarrekening definitief door ons bestuur vastgesteld, en zullen wij een samenvatting publiceren. Uw reactie vernemen wij gaarne. Namens het bestuur van stichting Westerwijs, Ton van Pelt, Voorzitter Pagina 7

8 Pagina 8

9 1. Stichting Westerwijs 1.1. Karakterisering Na de fusie tussen Stichting Openbaar Onderwijs Zuidhorn en stichting Westerwijs op 1 januari 2012, fungeert het nieuwe bestuur als het bevoegd gezag van alle openbare basisscholen in de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. Op dit moment zijn de 19 scholen voor primair onderwijs als volgt verdeeld over de vier gemeenten: Grootegast 4 scholen, Leek: 6 scholen, Marum: 5 scholen en Zuidhorn 4 scholen. Het bestuur bestaat per 1 december 2013 uit zeven leden, door het uittreden van de heer H. Bloupot. De organisatie wordt aangestuurd door een algemeen directeur. In september 2013 is de heer H. Oosting met pensioen gegaan en opgevolgd door de heer H.L. de Vries. Eind 2013 is de inbreng van scholen versterkt met de inzet van 3 directeuren, die zowel schoolleider als beleidsmedewerker zijn. Onder leiding van de algemeen directeur vormen zij het Team Westerwijs. Hierbinnen krijgen de taakvelden Onderwijs, Personeel, Huisvesting/Materiële zaken, Organisatie/ Communicatie en Financiën in verbinding hun aandacht. Per 1 augustus 2010 is de wet Goed Onderwijs en Goed Bestuur. Er is gekozen voor het model dagelijks bestuur en algemeen bestuur, waarbij deze laatste het interne toezicht verzorgt. De statuten zijn gewijzigd, waarmee de scheiding van bestuur en toezicht is vastgelegd. Samen geven zij inhoud aan een betrokken bestuur op afstand voor het openbaar primair onderwijs in het Westerkwartier. Het bestuursbureau heeft in 2013 te maken gehad met diverse wisselingen. Er is afscheid genomen van de adjunct algemeen directeur en van de beleidsmedewerker personeelszaken. Via tijdelijke contracten en payrol-constructies is de bezetting van het bureau op sterkte gehouden en overgedragen aan nieuwe (deeltijd-)functionarissen. Per 1 januari 2014 is het bureau op sterkte. Organogram 1 1 Voor afkortingen, zie de afkortingenlijst in bijlage E Pagina 9

10 1.2. Missie Investeren in leren De missie van onze organisatie wordt samengevat in Investeren in leren. De ontwikkelingen die onderwijs doormaakt, bijvoorbeeld als gevolg van de mogelijkheden van internet en ICT, de 24- uursmaatschappij en de verbinding tussen onderwijs, opvang en zorg, hebben geleid tot dialoog over leren binnen Westerwijs. Deze dialoog wordt in 2014 geborgd met de vaststelling van een script voor de komende jaren: Waardenrijk Westerwijs. In deze ontwikkeling is in 2013 gewerkt vanuit 2 sporen: uitvoering geven aan het vigerende Meerjaren beleidsplan; nieuwe keuzes inpassen in de ontwikkelende inzichten. Wij hadden daarbij al snel het inzicht dat hulp aan het jonge kind, dus voor het bereiken van de leeftijd van 4 jaar, belangrijk is voor een optimale ontwikkeling. Leren als werknemer wordt van oudsher gelinkt aan de PABO. In 2013 voegen wij hieraan het leren in netwerken binnen en buiten Westerwijs aan toe. Enkele werk- en taakgroepen werken inmiddels samen aan concrete resultaten, om zich na volbrenging op te (gaan) heffen. In deze lerende netwerken worden alle lagen van Westerwijs betrokken. Ook is gestart met het Westerwijscafé als plek waar je eens per maand mensen kunt ontmoeten die vertellen of luisteren of discussiëren rondom een actueel onderwijsthema. Dit kunnen collega s zijn, maar ook mensen van buiten. Investeren in elkaars leren moet ook en vooral leuk zijn Waarden In het strategisch beleidskader 2011 tot en met 2015 worden een aantal waarden genoemd, die bijdragen aan het realiseren van onze missie. Deze kernwaarden zijn de leidende, algemeen aanvaarde principes binnen onze organisatie. De huidige kernwaarden van Westerwijs zijn: Professionaliteit Betrokkenheid Opbrengstgerichtheid In 2013 is door de directies van de scholen gezocht naar kernwaarden die Professioneel meer in de richting van Vakmanschap brengen, die Betrokkenheid omzetten in het gevoel samen één te zijn én die Opbrengstgerichtheid beter inrichten vanuit de kwaliteiten en talenten die kinderen bezitten. Doel van dit proces is om waarden beter te benutten als gedeelde voedingsbodem voor de ontwikkeling van ons onderwijs. Pagina 10

11 1.4. Speerpunten De bestuurlijke speerpunten 2013 zijn onderverdeeld in de categorieën onderwijs, leiderschap, personeel, middelen en organisatie /communicatie. In de hoofdstukken 2, 3, 4, 5, en 6 wordt hier op teruggekomen Onderwijs In 2013 had de stichting de volgende speerpunten met betrekking tot het primaire proces: Actualiseren van de leerlingenprognose van schoolbesturen en vier gemeenten in het voorjaar 2013 in het kader van de RIHP. We hebben voor alle scholen de prognoses voor de komende 20 jaar, opgesteld door Pronexus. Dit alles staat uitgewerkt in het Regionale Integrale Huisvestingsplan. (RIHP) Opbrengstgericht werken verder implementeren in onze organisatie en de keuze van één kwaliteitszorgsysteem. 17 scholen werken met het kwaliteitszorgsysteem Kwintoo. Twee scholen met kwaliteit in beweging. Onze werkgroep onderwijs zal aan de hand van ervaringen van de scholen en aan de hand van een analyse van de resultaten de algemene directie adviseren een definitieve keuze te bepalen voor stichting Westerwijs. Opbrengstgericht werken is in de hele organisatie ingevoerd en via Parnassys zijn alle tussentijdse leeropbrengsten en de eindopbrengsten groep 8 te monitoren. Implementeren van de resultaten van collegiale visitatie en consultatietraject van directeuren. Dit opleidingstraject is in oktober 2013 afgerond. Collegiale visitatie is als structuur ingevoerd binnen Westerwijs. Verbeterplannen om alle scholen in 2013 onder het basisarrangement van de onderwijsinspectie te laten vallen. Het verbeterplan op o.b.s. De Springplank heeft gelukkig geresulteerd in een voldoende beoordeling van de inspectie vlak voor de meivakantie. Op o.b.s. De Dorpel in De Wilp heeft op 17 juni de afsluitende beoordeling plaats gevonden. Ook deze school heeft nu weer het basisarrangement. We hebben momenteel nog één zwakke school te weten De Aquarel in Sebaldeburen. Scholing van docenten op het gebied van taal en rekenonderwijs en klassenmanagement. De projecten taal-en rekenonderwijs zijn afgerond. De resultaten op de diverse scholen op deze leergebieden zijn behoorlijk verbeterd. Scholing op het gebied van klassenmanagement en verbetering van de instructie hebben blijvend de aandacht. Duidelijkheid omtrent het bestuursmodel van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs in onze provincie. Er is een stichting opgericht voor Passend Onderwijs in de provincie Groningen. De schoolbesturen in de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en Noordenveld werken samen in één sub regio. Ondersteuningsprofielen (zorgprofielen) op bestuurs- en schoolniveau vaststellen. Voor alle scholen zijn er inmiddels Schoolondersteuningsprofielen opgesteld. Momenteel wordt er gewerkt aan een ondersteuningsprofiel op bestuursniveau. Pagina 11

12 1.4.2 Leiderschap In 2013 had de stichting de volgende speerpunten met betrekking tot leiderschap: In 2013 wordt de functie van meerscholen directeur beschreven en gewaardeerd. Dit gaat onderdeel uitmaken van de opzet voor een vernieuwd functiebouwwerk Westerwijs. De beschrijving zal dit cursusjaar (2013/2014) op schrift worden gesteld. De scholing collegiale visitatie voor schooldirecteuren zal worden afgerond. Het directie-overleg is in 2013 zo ingericht, dat er meer ruimte bestaat voor collegiaal overleg. Door de naam te veranderen in Westerwijs -overleg, wordt duidelijk gemaakt dat samenwerkend leiderschap een belangrijke waarde voor Westerwijs is. Alle schooldirecteuren hebben de schoolleideropleiding gevolgd of volgen deze. Waar mogelijk wordt het behalen van een Masteropleiding door de schooldirecteuren gestimuleerd. Eén directeur volgt momenteel de Master schoolleider en twee directeuren volgen de reguliere opleiding. Na afronding voldoen allen aan de eis van de stichting om voldoende gecertificeerd te zijn. We werken nu toe naar registratie in het register schoolleider. Het governance model zal worden geëvalueerd. Het dagelijks bestuur is gestart met de voorbereiding van deze evaluatie Personeel In 2013 had de stichting de volgende speerpunten met betrekking tot personeel: De functiemix wordt uitgebreid en op 1 augustus 2013 is minimaal 27% van onze LA/LB formatie ingeschaald in een LB functie. Op 1 augustus 2013 heeft ongeveer 18 % van de leerkrachten een LB-functie. Er is weinig tot geen belangstelling voor de masteropleiding. Dit is één van de voorwaarden om voor de LB-functie in aanmerking te komen. Per 1 augustus 2013 is op iedere school een LB-functie ingevuld met de taak van zorgcoördinator. Op twee kleine scholen zijn zorgcoördinatoren werkzaam in de functie LA. Dit betreft een overgangsregeling. De overige scholen hebben elk een zorgcoördinator in de functie LB. Een aantal zorgcoördinatoren is op meerdere scholen werkzaam. In 2013 bieden we o.a. scholing aan op het gebied van ICT, opbrengstgericht werken, didactisch handelen en bewegingsonderwijs. Veel teams en individuele leerkrachten zijn bezig met scholing op één van deze deelgebieden. In 2013 zijn er geen formatieve problemen bij de bezetting van groep 8. Er hebben zich geen formatieve problemen voorgedaan bij de bezetting van groep 8. In het schooljaar wordt scholing aangeboden aan de (toekomstige) leerkrachten van groep 8. In 2013 is er een integraal personeelsbeleid op Westerwijs-niveau. Westerwijs beschikt over een digitale versie op bovenschools- en op schoolniveau. Alle cao onderdelen zijn daar in verwerkt. Pagina 12

13 Uit de QuickScan van 2013 blijkt dat de werkdruk is afgenomen, er minder problemen worden ervaren met de balans tussen werktijd en privétijd en de administratieve last is afgenomen. De verwachting is dat de genoemde risico s voor het welzijn nog steeds van toepassing zijn. In 2013 is ons verzuimpercentage 5,5% en de ziekmeldingsfrequentie 1,1. De meldingsfrequentie is aanzienlijk gedaald. Het verzuimpercentage daalde in 2013, maar ligt in maart 2014 toch weer iets hoger (6%). In 2013 is er één Arbocontract voor alle werknemers en scholen. Vanaf 1 augustus heeft Westerwijs één Arbo contract met Het Beterschap van De Friesland. In 2013 is er overeenstemming met de vakcentrales over een sociaal plan. Uit flankerend beleid bereiken we een betere balans tussen de dalende rijksvergoeding als gevolg van krimp en de personele verplichtingen. Dit beleid wordt voortgezet Middelen Samenvatting doelstellingen middelen van 2013: In 2013 zullen we ons verder oriënteren op het vormen van samenwerking met Penta Primair bij de projecten nieuwbouw scholen in Opende en Zuidhorn. De voorbereiding van beide projecten is in volle gang. Westerwijs is daarbij zowel in de stuurgroepen als in de werkgroepen betrokken. De doelstelling is om de nieuwbouw van de Brede School in Zuidhorn en de scholen in Opende per medio 2015 af te ronden. In 2013 geven we uitvoering aan het ICT beleidsplan, wordt bekeken welke aspecten goedkoper georganiseerd kunnen worden door de keuze van één beheerder en de inhoudelijke invoering van Parnassys. Het beheer voor Westerwijs en de scholen is onder gebracht bij BRIN. Ook de inhoudelijke invulling van Parnassys gaat gestaag door. Alle scholen moeten daarbij voldoen aan invulling van een aantal basisgegevens, zodat benchmarking en analyse van opbrengsten gewaarborgd zijn. De systematiek van de meerjarenbegroting wordt benut bij de begroting Bij de begroting van 2014 is geen meerjarenbegroting gevoegd. In de voorbereiding van de begroting 2015 is de opstelling van een financiële meerjarendoorkijk opgenomen. Voor alle schooldirecteuren wordt in 2013 een vervolgcursus financieel management opgezet. Alle directeuren kregen in dit cursusjaar bijscholing, die werd verzorgd door de financiële controller. De voortgang verloopt volgens de planning. Er is aandacht besteed aan algemeen financieel beleid en aan datgene wat specifiek voor de schooldirecteur van belang is. Pagina 13

14 1.4.5 Organisatie en Communicatie In 2013 had de stichting de volgende speerpunten met betrekking tot organisatie en communicatie: Het houden van een enquête onder schoolverlaters, een leerling-enquête en het maken van een opzet voor het peilen van de tevredenheid onder onze stakeholders; Wij geven meer aandacht qua PR richting op de open dagen van de scholen; De websites van oud Zuidhorn aangepast conform de huisstijl van Westerwijs; Leggen wij nadruk op het verder optimaliseren van de organisatie en een op duurzaam leren gerichte attitude Samenwerkingsverbanden WSNS (weer samen naar school) De Stichting Westerwijs is aangesloten bij drie samenwerkingsverbanden (swv s). De scholen in de gemeente Leek vallen onder het swv Westerkwartier-Noordenveld (swv 4.04), de scholen in de gemeente Marum en Grootegast vallen onder het swv Drachten (swv 3.07) en de scholen in Zuidhorn vallen onder swv Stad Groningen (swv 2.01 ). Deze laatste maakt onderdeel uit van het federatief verband Stad en Ommeland Weer samen naar school / Passend Onderwijs De wetgeving rond de invoering van Passend Onderwijs is klaar. De overgang van het personeel van REC3 en RENN4 is nog een punt van gesprek, maar de verwachting is dat hierover snel duidelijkheid zal zijn. Ons bestuur is ingedeeld bij het provinciale samenwerkingsverband PO Dit samenwerkingsverband omvat alle schoolbesturen voor het primair onderwijs in de provincie Groningen en het schoolbestuur voor openbaar onderwijs in de gemeente Noordenveld. De officiële invoering van Passend Onderwijs is vastgesteld op 1 augustus Westerwijs is ingedeeld in de sub regio Westerkwartier- Noordenveld. In onze regio hebben we overleg in het kader van het ROPO (regionaal overleg Passend Onderwijs) en middels het ROGO (regionaal overleg gemeente onderwijs). Er worden nadere afspraken gemaakt over de inrichting van de zorg en over de verbinding onderwijs- jeugdzorg. We streven naar eenduidigheid in afspraken voor de hele regio Wet OKE De wet OKE, de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie is 1 augustus 2010 in werking getreden. De wet beoogt jonge kinderen met een taalachterstand alle kansen te bieden om die achterstand in te halen. Pagina 14

15 Het thema wordt besproken in het LEA overleg (Lokaal Educatieve Agenda) van de vier gemeenten. In de landelijke politiek bestaat ruime aandacht voor de verbinding van onderwijs, opvang, waaronder peuterspeelzaalwerk. De wens tot verbinding kent een grote mate van overeenstemming. De voorwaarden én de financiering zullen nog even onderwerp van gesprek blijven Kinderopvang Binnen stichting Westerwijs is de kinderopvang, en dan met name die van tussen de middag, verschillend georganiseerd. Het faillissement van de stichting Speelwerk in Marum was aanleiding om op verzoek van de gemeente Marum -tijdelijk- de taak binnen Westerwijs uit te voeren. Op verzoek van de raad van Marum onderzoekt haar college de mogelijkheden voor de toekomst Communicatie en verantwoording Als onderwijsorganisatie voor openbaar onderwijs wil Westerwijs transparant zijn. Gevraagd en ongevraagd geven we informatie over de ontwikkelingen die wij doormaken. Naar buiten toe maken we gebruik van de informatiekanalen van de scholen en van bovenschoolse mogelijkheden. De informatie heeft zowel een formeel als een informeel karakter, afhankelijk van de positie van de geadresseerde. In de loop van 2013 is steeds nadrukkelijker gebruik gemaakt van informatiebulletins en van de mogelijkheden van de website In het laatste kwartaal van 2013 is gestart met het benutten van sociale netwerken als Twitter en LinkedIn. Naar binnen toe wordt regelmatig per mail een informatiebulletin aan onze interne stakeholders verzonden. Om meer mogelijkheden voor ontmoeting van werknemers mogelijk te maken, zijn we in 2013 gestart met ons Westerwijscafé. De inrichting van it-omgeving Sharepoint, waarin we documenten eenvoudig met elkaar kunnen delen, is in 2013 gestart Klachtenafhandeling De klachtenregeling is te verdelen in twee categorieën. Te weten algemene klachten m.b.t. begeleiding behandeling van de kinderen en/òf klachten betreffende ongewenste omgangsvormen. Voor beide typen klachten heeft het bestuur een klachtenregeling vastgesteld. Voor algemene klachten is het bestuur aangesloten bij de landelijke klachtencommissie, Stichting Onderwijsgeschillen. In de schoolgidsen staat hierover uitgebreide informatie. In 2013 zijn geen klachten ingediend. Pagina 15

16 1.8. Profilering De profilering van de stichting Westerwijs heeft in 2013 voornamelijk plaatsgevonden door de open dagen, die alle scholen in het voorjaar hebben georganiseerd. Deze open dagen waren gekoppeld aan de uitnodigingen van de gemeenten aan de ouders van kinderen die vóór 1 oktober 2013 (schooljaar ) de vierjarige leeftijd bereikten. Sinds september 2013 wordt ongeveer wekelijks op de website van Westerwijs een blog geplaatst, waarin wordt ingegaan op een actueel onderwerp. U kunt ons ook volgen via Twitter Pagina 16

17 2. Onderwijs In dit hoofdstuk wordt het organisatiegebied primaire proces behandeld. Voor schoolorganisaties is onderwijs het primaire proces. De stichting staat voor kwalitatief goed onderwijs, ondersteund door gekwalificeerd personeel, moderne middelen en een goede financiële situatie/ bedrijfsvoering Marktaandeel De stichting Westerwijs is in de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn een goede partner binnen het reguliere primaire onderwijs. Op 1 oktober 2013 was het leerlingenaantal 2305 en hadden we een marktaandeel van 38.60% in de vier gemeenten. Op 1 oktober 2012 was het leerlingenaantal nog Dit betekent een daling van 125 leerlingen, vooral als gevolg van de krimp, maar ook als gevolg van de interbestuurlijke scholenfusie van de Goeman Borgesius. Wij merken daarbij wel op dat de fusieschool wordt aangemerkt als een school voor christelijk én openbaar onderwijs, maar formeel onder het bevoegd gezag van Penta Primair valt Doelstellingen Natuurlijk voldoen wij aan de wettelijke opdracht die bepaalt dat het onderwijs dekkend moet zijn voor de kerndoelen. Elke school afzonderlijk bewaakt het eigen onderwijsconcept (bv. Dalton) en past het Schoolplan en andere documenten hierop aan Speerpunten Actualiseren van de leerlingenprognoses van de vier gemeenten De leerlingenprognoses zijn actueel. Zij laten net zoals in de rest van Nederland een krimp zien. De krimp zal ook in het Westerkwartier gevolgen hebben voor het aantal kinderen en dus voor onze financiële armslag. Een en ander is ook aan de orde in het Regionaal Integraal Huisvestings Plan, aan de totstandkoming waarvan wij meewerkten. In de voorbereiding van de begroting 2015 wordt hiermee rekening gehouden. Opbrengstgericht werken verder implementeren in onze organisatie en het aansluiten van de kwaliteitszorgsystemen Kwintoo en Kwaliteit in Beweging Als leerling volg systeem en als klant-relatie-systeem maken wij gebruik van ParnasSys. We nemen deel aan het programma School aan Zet van de PO Raad, maar passen diverse onderdelen aan, om ze beter bij de ontwikkeling van Westerwijs te laten aansluiten. Pagina 17

18 Gerichte acties uitvoeren (verbeterplannen) om alle scholen zo snel mogelijk onder het basisarrangement van de onderwijsinspectie te laten vallen In 2013 zijn de schoolverbeterprocessen afgesloten. Nog slechts één school is beoordeeld als zwak. Een gericht verbeterproces is op een snel herstel van de opbrengsten afgestemd. Collegiale hulp wordt hierbij ingezet. Deze wordt geleverd door directeuren, specialisten én leidinggevenden. Scholing van docenten op het gebied van taal- en rekenonderwijs en zorg De scholing op het gebied van taal - en rekenonderwijs en zorg is in 2013 vruchten gaan afwerpen. Westerwijs heeft een heldere visie op samenwerking binnen het domein Passend Onderwijs Wij zijn ons bewust van de kwaliteiten die wij in huis hebben. Deze kwaliteit bieden wij aan onze partners in Passend Onderwijs aan. Wij vragen hen om desgevraagd hetzelfde te doen. Daar waar nodig worden afspraken gemaakt om deze inzet snel en effectief bij de leerling te brengen. Veel tijd en energie is gaan zitten in de ontwikkeling van Passend Onderwijs in het Westerkwartier. Met name de overlegcultuur heeft veel tijd opgeslokt, die pas na realisatie per 1 augustus 2014 hun werking zal kunnen aantonen. De keuzes die binnen het samenwerkingsverband ontstaan sluiten aan bij onze visie. Inmiddels zijn de interne structuren duidelijk en worden zij ingericht. De opbrengsten van de scholen blijken o.a. uit cito scores in groep 8 De scores van de CITO eindtoets vormen een summiere, maar bekende, graadmeter voor de kwaliteit van ons onderwijs. Het resultaat van -meestal- 8 jaren werken. De CITO-scores van de scholen van Westerwijs brengen we hierboven in beeld. De scores van 2014 zijn nog niet beschikbaar. De conclusie uit dit overzicht is, dat er nog leerwinst te behalen is. Daar werken we constant aan Pagina 18

19 3. Leiderschap 3.1. Doelstellingen De schoolleider staat centraal in de ontwikkeling van ieder onderwijsbeleid. Bij Westerwijs is in 2013 ervoor gekozen om deze positie te versterken, zodat ontwikkelingen én aansluiten bij de vragen van 3.2. Speerpunten Project intervisie afronden en intervisiegroepen opnieuw samenstellen In oktober 2013 eindigde een organisatie brede scholing op het thema Intervisie. Sindsdien zijn alle directies competent om een audit uit te voeren bij collega scholen van Westerwijs of bij scholen van andere besturen. Collegiale visitatie is hier onderdeel van. Door praktijkproblemen met elkaar te analyseren en door gericht samen te werken aan oplossingen/alternatieven, zal de kwaliteit verbeteren. Onlangs zijn de intervisiegroepen opnieuw samengesteld. Stimuleren meerscholen directeur bij het ontstaan van vacatures In 2013 is een structuur ingevoerd, waarin 3 directeuren van basisscholen tevens beleidsadviseur zijn in het bestuursbureau. Doel van deze nieuwe functies (specialismen: onderwijs, personeel en huisvesting) is om een optimale aansluiting tussen centraal beleid en schoolontwikkeling te realiseren. De nieuwe structuur is per 1 januari 2014 in werking getreden. Enkele directeuren zijn tegelijkertijd directeur van 2 scholen, waardoor zij fulltime in die functie kunnen werken. Directeuren breed toerusten als hun functie als schoolleider Diverse directeuren volgen opleidingen die hen in staat stellen om beter te worden in hun vak. In oktober 2013 is gestart met een herbezinning op het Meerjaren Strategisch Beleidsplan. Doel van dit proces is om méér vanuit gedeelde waarden en minder vanuit regels te gaan werken. In deze opzet vormt ontmoeting een belangrijke bron van kennis en/of inspiratie. Westerwijs biedt ruime(re) mogelijkheden om anderen in de professionele ruimte te ontmoeten. scholen én vanuit een sterker draagvlak voeding krijgen. Pagina 19

20 4. Personeel 4.1. Doelstellingen Het personeelsbeleid van de stichting legt een duidelijk verband tussen de kwaliteit van de medewerkers en de kwaliteit van de organisatie. Professionalisering, wet Beroepen in het onderwijs (BIO) en alles wat samenhangt met de invoering van het convenant leerkracht zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. Het verbeteren van de kwaliteit van het personeel, het stimuleren van kennisontwikkeling en het aantrekken van ambitieus en goed personeel zijn hier onder andere de uitkomsten van Personeelsbestand Ons personeelsbestand is anno 2013 als volgt: 25% van het personeelsbestand is ouder dan 55 jaar. Het oudere personeel (ouder dan 55 jaar) is iets oververtegenwoordigd maar over het algemeen kan gezegd worden dat er een redelijke verdeling bestaat tussen de verschillende leeftijdscategorieën. Een natuurlijke mix van nieuwe kennis van jonge docenten en de ervaring van oudere docenten is hierdoor mogelijk. Er is een beperkte instroom van nieuw en jong personeel. Een zorgelijke ontwikkeling die wij met mobiliteit bevorderende stimulansen bestrijden Speerpunten Gebruik maken van de mogelijkheden van de functiemix In 2013 is regelmatig aandacht gevraagd voor de bezetting van de nieuwe LB en LC functies in ons functiebouwwerk. Wij krijgen deze functies niet bezet! Hiervoor kunnen verschillende verklaringen worden gegeven, maar die baseren niet op feiten. Het blijft voor de mobiliteit binnen Westerwijs belangrijk om over een stevig functiebouwwerk te beschikken. In 2013 is gestart met de beschrijving en waardering van de -ondersteunende- functies op het bestuursbureau. Pagina 20

21 Leerkrachten scholen op het gebied van ICT, opbrengstgericht werken en didactisch handelen. Alle scholen beschikten in 2013 over digiborden voor bijna alle groepen. De plaatsing is gekoppeld aan basisscholing, welke kennis in de praktijk verder moet worden ontwikkeld. We beschikken bij Westerwijs over specialisten op diverse gebieden. We noemen ICT, Zorg, Rekenen, Taal, Gedrag, Sport en Beweging- en Hoogbegaafdheid. Op verschillende manieren bevorderen een brede beschikbaarheid van deze kwaliteit op alle scholen. Geen van de leerkrachten binnen Westerwijs kan nog stellen, niet te weten wat opbrengstgericht werken inhoudt! Met die kennis omgaan in een pedagogisch/didactisch uitgebalanceerde omgeving lukt ons steeds vaker. Ons verzuimcijfer wordt 5,5% en onze meldingsfrequentie 1,1 Per 1 augustus 2013 zijn we overgegaan naar een andere Arbodienst, mede omdat het ziekteverzuim maar niet wilde dalen. De verzuimcijfers per 1 augustus 2013 treft u in onderstaand schema aan. OUD WESTERWIJS * LANDELIJK Kengetallen verzuim Kengetallen verzuim Verzuimpercentage 7,65 % 7,5 % Verzuimpercentage 6,44 % 6,46 % Meldingsfrequentie 0,95 1,11 Meldingsfrequentie 1,05 1,00 * De gegevens zijn verzameld door De Friesland / Verzuimsignaal. * De landelijke verzuimcijfers zijn afkomstig van het Vervangingsfonds/DUO. Pagina 21

22 5. Middelen 5.1. Middelen Alle onderwerpen die bij middelen aan bod komen, dienen bij te dragen aan het realiseren van de specifieke ambities en doelstellingen van de stichting en het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs. Zowel huisvesting, voorzieningen en de bedrijfsvoering zijn hierbij essentieel. De stichting streeft hierbij naar kwalitatief goede schoolgebouwen, moderne ICT- voorzieningen en onderwijsmethoden. Basis voor bekostiging Aantal scholen 19 Baten per leerling Lasten per leerling Euro 6.38 Euro 5.2. Speerpunten In 2013 kende de stichting de volgende speerpunten: Samen met Penta Primair en de gemeente Grootegast nieuwbouw van Het Kompas in Opende realiseren Het proces bevindt zich in de voorbereiding van de aanbesteding. In goed overleg tussen alle partijen worden de optimale oplossingen gevonden binnen de -als altijd- beperkte beschikbare middelen. Door ontwikkelen van samenwerkingsscholen Op 4 plaatsen werken Penta Primair en Westerwijs samen bij de instandhouding van onderwijs in een kern. Leidend daarbij is het inzicht, dat behoud van een goede samenwerkingsschool in een kern meer waarde voor kinderen heeft dan opheffing van een school. Deze samenwerkingsscholen zijn scholen voor openbaar én christelijk onderwijs! In 2013 is een fusieproces gestart tussen de openbare en de christelijke school in Noordhorn, omdat het leerlingenaantal van de obs De Molshoop te ver dreigde terug te lopen. Bijzonder is dat deze ontwikkeling wordt gevoed door een breed draagvlak vanuit het dorp. De vijfde samenwerkingsschool wordt zichtbaar. In Noordwijk is een situatie ontstaan, waarin voor obs Het Middelpunt de conclusie moest worden getrokken, dat het aantal kinderen door de krimp zodanig laag werd, dat de kwaliteit van het onderwijs in het geding kwam. In samenspraak met de ouders is een proces gestart, dat kan leiden tot fusie met de christelijke school in Kornhorn. Dit kan leiden tot de zesde samenwerkingsschool. Pagina 22

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep 1 Primas-scholengroep jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Algemene gegevens 4 Personeel en organisatie 8 Onderwijs en kwaliteitszorg 13 Financiën 17 Huisvesting

Nadere informatie

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl JAARVERSLAG 2012 Stichting OPOS administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van SAKS, een onderwijsorganisatie met 14 basisscholen in Alkmaar, en SKB, een eenpitter met 1 school in Bergen. De stichtingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail :

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : JAARVERSLAG 2013 Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

Passie voor leren! begroting en scholingsplan

Passie voor leren! begroting en scholingsplan Passie voor leren! begroting en scholingsplan 2014-2015 1 Passie voor leren! Hierbij bieden we u met genoegen de begroting en het scholingsplan 2014-2015 aan. We hebben de begroting en het scholingsplan

Nadere informatie

06 mei 2013. Jaarverslag 2012. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.

06 mei 2013. Jaarverslag 2012. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo. Jaarverslag 2012 06 mei 2013 Jaarverslag 2012 Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.nl Inhoudsopgave Jaarverslag Stichting Proo 2012

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

Voorwoord - 3. Relatie tussen het strategisch beleidsplan en de begroting - 10. Risicoparagraaf bij de begroting - 15

Voorwoord - 3. Relatie tussen het strategisch beleidsplan en de begroting - 10. Risicoparagraaf bij de begroting - 15 exploitatiebegroting 2015 en 20152018 Inhoudsopgave Voorwoord 3 De begroting 2015 5 Planning en controlcyclus 5 Toelichting op de cyclus 5 De financiële administratie 7 De bekostigingssystematiek in het

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG (FINANCIEEL) JAARVERSLAG Stichting Openbaar Onderwijs te Wijk bij Duurstede Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium 210 -- Postbus 80 -- 3360 AB Sliedrecht Telefoon 0184-412507 / fax 0184-420701

Nadere informatie

Scholen van nu voor de wereld van morgen. Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012. Bestuursnummer: 55303

Scholen van nu voor de wereld van morgen. Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012. Bestuursnummer: 55303 Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012 Bestuursnummer: 55303 Scholen van nu voor de wereld van morgen Jaarverslag over boekjaar 2012 1 BRIEF VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR/BESTUURDER

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemene informatie 5 3 Juridische structuur en organisatiestructuur 3.1 College van Bestuur 6 3.2 Raad van Toezicht 6 3.3 Organisatiestructuur 8 4 Kernactiviteiten 4.1 Missie,

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn JAARVERSLAG 2011 Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Kengetallen 18 Jaarrekening A.1.0 Grondslagen

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 mei 2013 ROTTERDAMSE VERENIGING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS K.P. VAN DER MANDELELAAN 80 3062 MB ROTIERDAM TELEFOON: 010-4537500 TELEFAX: 010-4531369

Nadere informatie

Stichting Sirius. Meerjarenbegroting 2014-2017

Stichting Sirius. Meerjarenbegroting 2014-2017 Stichting Sirius Meerjarenbegroting 2014-2017 Stichting Sirius Openbaar primair onderwijs Amsterdam Zuidoost Versie: Vastgesteld door bestuur 02-12-2013 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 2 Leerlingprognose...

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie "

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit energie 3333 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie " Kenmerk: N046NM Datum: maart 2012 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in AB op 17 april 2012 Behandeld door GMR op 24 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge

Jaarverslag 2012. Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge Jaarverslag 2012 Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge Eben-Haëzerschool Gijsbrechtgaarde 110 7329 CA Apeldoorn Brinnummer 29 TM Eben-Haëzerschool Zandenallee

Nadere informatie

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht JAARVERSLAG EN JAARREKENING STICHTING voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 2 VERSLAG BESTUUR... 5 2.1 ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID... 5 2.2 BELEIDSVOORNEMENS... 7 2.3 BELEIDSREALISATIE...

Nadere informatie

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14 1 Voorwoord Het doel van publiek verantwoorden door een onderwijsinstelling is te laten zien dat zij haar middelen zo effectief mogelijk inzet. De verantwoording van het financiële beleid van een instelling

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 1 van 46 Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 2 van 46 Inhoudsopgave 1 Jaarverslag Raad van Toezicht 4 2 Bestuursverslag 6 2.1 Algemeen 6 2.2 Planning

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur

Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur 1 Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur Jaarverslag 1 Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 2 Doelstelling van de organisatie 3 Beleid en kernactiviteiten 4.1 Juridische structuur

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6.

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. Financiën 21 Jaarrekening 33 Bijlagen 73 NB. In dit jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 De Waarden 9 1.1 Algemeen 10 1.2 Bestuur en Toezicht 10 1.3 Code Goed Onderwijs, 12 Goed Bestuur 1.4 Medezeggenschap 12 1.5 Ondersteuning 13

Nadere informatie