jbl ~A~,~~~oo~o~ na~4~c{ad4v~ SANERINGSPLAN ~~ r` ~ NAF-TERREIN ALPHEN AID RIJN ~. ~ Opdrachtgever: Advies:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jbl ~A~,~~~oo~o~ na~4~c{ad4v~ SANERINGSPLAN ~~ r` ~ NAF-TERREIN ALPHEN AID RIJN 72.065.---...~. ~ Opdrachtgever: Advies:"

Transcriptie

1 . jbl A,ooo na4c{ad4v SANERINGSPLAN r` NAF-TERREIN ALPHEN AID RIJN BEHO::;i ;i ti; i Advies: Opdrachtgever: NBM Milieu BV Dr. van Stratenweg 5 Postbus CA GORINCHEM Gemeente Alphen ad Rijn Postbus AA ALPHEN AID RIJN 9juni998

2 NBM Milieu BV SP NAF-terrein Alphen ald Rijn, INHOUDSOPGAVE. INLEIDING GEGEVENS BETREFFENDE DE ONDERZOEKSLOCATIE SITUATIE TER PLAATSE VAN DE ONDERZOEKSLOCATIE HISTORISCHE INFORMATIE BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE ARCHEOLOGIE VERONTREINIGINGSSITUATIE AANVULLEND ONDERZOEK GROND GRONDWATER TOETSING AAN SANERINGSCRITERIA ALGEMEEN SYSTEEMKEUZE SANERINGSCRITERIA EN TERUGSANEERWAARDEN Grond Grondwater OVERIGE UITGANGSPUNTEN VOORBEREIDING VERGUNNINGEN KABELS EN LEIDINGEN VERKEERSMAATREGELEN EMISSIES TIJDENS UITVOERING GRONDSANERING GRONDSANERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ONTGRAVINGSPLAN Algemeen Verwijderen depot Ontgraving verontreinigde grond Grondkerende voorzieningen Civiel-technische isolatie Verwerking grond AANVULLEND GRONDVERZET Contactzone Regulerende laag BEMALINGEN TIJDENS GRONDSANERING

3 NBM Milieu BV SP NAF-terrein Alphen ald Rijn, GRONDWATERSANERING ALGEMEEN ONDIEPE GRONDWATER ONDIEPE GRONDWATER BINNEN IBC DIEPE GRONDWATER GRONDWATERZUIVERING GRONDWATERONTTREKKINGEN GRONDWATERZUIVERING RISICOKLASSERING, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSRISICO'S VASTSTELLING VAN DE T EN F RISICOKLASSEN...35,.2 ASBEST MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING GRONDSANERING Evaluatie Bemonsterings- en analysestrategie GRONDWATER Ondiep grondwater Diep grondwater NAZORG GEBRUIKSBEPERKINGEN JURIDISCHE REGELING BIJ EIGENDOMSOVERDRACHT PLANNING LITERATUURLIJST...44 Bijlagen: ) Ligging onderzoekslocatie ( schaal :25.000) 2) Kadastrale gegevens s) Concept planning werkzaamheden op hoofdlijnen a) Risico-analyse uitdamping binnen IBC middels'risc Humaan' 5) Stroombanenpatroon MODFLOW s) Bepaling ernst en urgentie ) Verificatie diepe grondwaterverontreiniging NAF-terrein Alphen ad Rijn, NBM Milieu BV, projectnummer , 29 januari 998 ( losse bijlage). 3

4 NBM Milieu BV SP NAF-terrein Alphen ald Rijn, ' Tekeningen: : Schematische doorsnede voor aanvang sanering : Schematische doorsnede na afloop sanering : Principe flow-schema tijdelijke WZI : Principe flow-schema grondwateronttrekking en -zuivering t.b.v. IBC binnen damwandkuip : vangnet geohydrologische sanering ('pump and treat') : Sanering diep grondwater'intrinsieke afbraak' : Onttrekking middels 8 vacuumfilters binnen damwandkuip : Drainage t.b.v. sanering freatisch grondwater : Ontgravingsplan : Inrichting terrein NAF en peilhoogtes Gorinchem, 9 juni 998 opgesteld: Drs. P. Dassen gecontroleerd: Ir. J. Dijkhuis 4

5 NBM Milieu BV SP NAF-terrein Alphen ald Rijn, INLEIDING In opdracht van de gemeente Alphen ald Rijn is door NBM Milieu BV, een saneringsplan opgesteld voor de sanering van aanwezige verontreinigingen ter plaatse van het voormalige NAF-terrein aan de Prins Hendrikstraat te Alphen ald Rijn. Aanleiding voor dit saneringsplan is het gezamenlijke voornemen van de gemeente Alphen ald Rijn en NBM-Amstelland de verontreinigingen op en rond het NAF-terrein te saneren en de locatie geschikt te maken voor woningbouw. Het doel van deze bodemsanering is het verwijderen dan wel opheffen of tegengaan van de mogelijke schadelijke gevolgen met het oog op de voorgenomen herinrichtingsplannen. Als referentiekader bij de beoordeling zijn de streef- en interventiewaarden uit de notitie Interventiewaarden Bodemsanering van het Ministerie van VROM gehanteerd. In onderhavig saneringsplan is de saneringsvariant technisch uitgewerkt waarbij is afgestemd op de volgende nota's: 'Circulaire Inwerkingtreding saneringsregeling Wet bodembescherming, tweede fase, d.d. 9 juni 995; ZGezamenlijk Bodemsaneringsbeleid, Provincie Zuid-Holland - Gemeente Rotterdam 8 Den Haag, maart 997; 3Urgentie van bodemsanering, 'De handleiding', maart GEGEVENS BETREFFENDE DE ONDERZOEKSLOCATIE t 2. Situatie ter plaatse van de onderzoekslocatie De oppervlakte van het voormalige NAF-terrein bedraagt circa mz. Het terrein wordt aan de noordzijde en oostrijde begrensd door open water, aan de zuidzijde door de Prins Hendrikstraat en de westrijde door een woning annex bedrijfspand. De huidige bestemming van het terrein is bedrijfsterrein. De opstallen zijn eind jaren ' 80 gesloopt, het terrein is sindsdien braakliggend. De locatie is kadastraal bekend als gemeente Alphen ad Rijn, sectie B nummer 5053, 5099 en 500. De topografische codrdinaten luiden: x , y Historische informatie Vanaf 983 zijn een groot aantal onderzoeken uitgevoerd. De belangrijkste onderzoeken zijn: 5

6 NBM Milieu BV SP NAF-terrein Alphen ad Rijn, riënterend onderzoek; TNO 983 (projectnummer TR8388); SNader onderzoek, Oranjewoud BV , projectnummer 6234; 6Saneringsonderzoek, Oranjewoud BV 986, projectnummer 6262; 'Haalbaarheidsstudie ontwikkelingsmogelijkheden, Oranjewoud BV, 988, projectnummer 6366; BAanvullend nader onderzoek, Oranjewoud BV, 990, projectnummer ; 9Aanvullend saneringsonderzoek Oranjewoud BV, 993, projectnummer ; 'oontwikkelingsmogelijkheden NAF-terrein, NBM Milieu BV, 26 februari 996. "Resultaten aanvullend veldwerk NAF-terrein Alphen ald Rijn, NBM Milieu BV, projectnummer , 29 januari 998; 'ZVerificatie diepe grondwaterverontreiniging NAF-terrein Alphen ald Rijn, NBM Milieu BV,. projectnummer , 29 januari 998; Voor een uitgebreide opsomming van de historische feiten wordt verwezen naar het nader onderzoek uit [5]. Hieronder volgt een korte samenvatting van de belangrijkste punten uit het historisch onderzoek. In 932 lag het terrein als boezemland tussen de Oude Rijn en de dijk (de huidige Prins Hendrikstraat). Een 'arm' van de Oude Rijn liep vanuit de nog bestaande insteekhaven langs de dijk en daarmee over het huidige fabrieksterrein. Deze arm is tijdens het onderzoek niet meer teruggevonden. De fabriek is tussen 90 en 92 opgericht onder de naam 'N.V. Nederlandsche Asfaltfabriek voor het loodgieters- en fittersbedrijf. De fabriek werd in 984 gesloten volgend op het faillissement van het bedrijf. In de fabriek vond tijdens de gehele bedrijfsperiode voornamelijk de fabricage van asfaltpapier in diverse variaties en van mastiek plaats. Deze produkten werden met name toegepast als.. dakbedekking en werden voor een groot deel afgenomen door loodgieters- en fittersbedrijven die eigenaar waren van de fabriek. Teer vormde de belangrijkste grondstof tot circa 970. Geleidelijk aan werden meer bitumen (aardolieresidu) gebruikt als grondstof. Gedurende de bedrijfsperiode werden achtereenvolgens de volgende brandstoffen gebruikt: vetkolen, dikke stookolie en aardgas.. Uit recent onderzoek3 is komen vast te staan dat tot medio jaren '60 ter plaatse van het westelijke terreindeel het aannemersbedrijf Gebr. Den Ouden en wasserij Slagmaat gevestigd was. Het is uit historische informatie onduidelijk of er sprake was van een chemische wasserij. De bedrijfsgebouwen zijn later overgenomen door de NAF. De ligging van de onderzoekslocatie is gegeven in bijlage. 6

7 NBM Milieu BV SP NAF-terrein Alphen ald Rijn, BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE Uit informatie van de Dienst Grondwaterverkenning TNO is schematisch de volgende geohydrologische opbouw op te maken: Tabe3. Geohydrologische bodemopbouw diepte m- NAP bodemopbouw geohydrologische eenheid geohydrologische parameters 0- WesUand Formatie: complexe eenheid van kleien en Slecht doodatende deklaag c ca dagen veenafzettingen met inschakelingen van slibhoudende zanden. Langs de Oude Rijn deels zandig ontwikkeld. kd ca. 250 mzldag -32 Formaties van Drente, Kreftenheye, Twente en Eem e watervoerend pakket Formatie: eolische zanden, grove zanden. 322 Fonnatie van Kedichem: kleien met inschakelingen van slibhoudende zanden. e scheidende laag c ca dagen Fonnaties van Kedichem, Harderwijk Tegelen en Maassluis: zandaizettingen. 2e watervoerend pakket kd ca m2ldag Voor de interpretatie van de geohydrologische situatie ter plaatse van de asfaltfabriek is gebruik gemaakt van boorbeschrijvingen beschikbaar gesteld door de Rijks Geologische Dienst, van sondeergegevens verkregen uit oriënterend onderzoek door Fugro in het gebied tussen de Prins Hendrikstraat en de aan te leggen Rijksweg, van gegevens verkregen via gemeentewerken en - bedrijven Alphen ald Rijn en via de Provinciale Waterstaat van Zuid-Holland (onder andere de. nota Bescherming waterwingebieden Zuid-Holland), en van beschrijvingen van de in het kader van het nader- en aanvullend nader onderzoek verrichte boringen. Het huidige maaiveldsniveau van het terrein is gelegen op circa 0 m NAP. De profielopbouw op en rond het terrein is globaal als volgt: een afdekkend pakket van (zwak zandige) klei- en veenlagen (Westland Formatie, circa 0- m-mv), een eerste watervoerend pakket van fijn tot. grof en grindhoudend zand (Formaties van Twente, Sterksel en Urk, circa -32 m-mv), een scheidende laag van klei en slibhoudende afzettingen (Formatie van Kedichem, circa m- mv) en een tweede watervoerend pakket (vanaf circa 42 m-mv). De Westland Formatie bevat een veenlaag van circa 3-5 m-mv (het zogenaamde Hollandveen) en een veenlaag van circa 9,5 - m-mv (het zogenaamde Basisveen). In oostelijke richting neemt de dikte van het Hollandveen af en is de Westland Formatie grotendeels zandig ontwikkeld (sonderingen Fugro). Aan de rivierzijde (Oude Rijn) komen gelaagde (kleilzand) afzettingen voor. Boven beschreven beeld van de profielopbouw wordt door de verrichte boringen en de interpretatie van de grondradarbeelden [7] bevestigd. 7

8 NBM Milieu BV SP NAF-terrein Alphen ald Rijn, Aan de westzijde van het terrein is langs de Prins Hendrikstraat (boring C, zie tekening ) een afdekkend pakket aanwezig tot circa 0,5 m-mv, bestaande uit klei- en veenlagen. In een strook parallel aan de Oude Rijn komen in de deklaag zandige lagen voor (boringen A en B) die naar het zuidoosten dikker worden. Op het oostelijk deel van de locatie langs de Oude Rijn bestaat de deklaag tot op het watervoerend pakket grotendeels uit zand (boring 0). Het veen en de klei zijn in het verleden vermoedelijk door de rivier geërodeerd. Grondmechanische- en funderingsgegevens De beschikbare grondmechanische- en funderingsgegevens zijn gebaseerd op de volgende. informatiebronnen: 4 oriënterend rapport betreffende bouwrijp maken woongebied De Schans te Alphen aan den Rijn, uitgevoerd door Fugro in opdracht van Dienst Openbare Werken van Alphen, opdrachtnummer C-2794, april 982; 5 Bodemsanering voormalige asfaltfabriek ten behoeve van damwand langs de Oude Rijn te Alphen aan den Rijn, uitgevoerd door Mos Grondmechanica in opdracht van 'Oranjewoud', opdracht , augustus 986; 's rapport betreffende bouwrijp maken woningbouwplan Prins Hendrikstraat II te Alphen aan den Rijn, uitgevoerd door Fugro in opdracht van Dienst Openbare Werken van Alphen aan den Rijn, opdrachtnummer C-2794I0, december 987; " Rapportage grondradar onderzoek voormalige NAF-terrein, Prins Hendrikstraat te Alphen ad. Rijn, projectnummer , december 997. De voor het saneringsonderzoek belangrijkste informatie wordt hieronder kort samengevat. De beschoeiing aan de noordkant van de Oude Rijn bestaat uit een betonnen damwand. Aan de zuidkant varieert de beschoeiing per perceel. Ter plaatse van het onderzoeksterrein is een.. betonnen en een, in zeer slechte staat verkerende, houten beschoeiing aanwezig. Door de firma Mos Grondmechanica [5] zijn direct langs de Oude Rijn en langs de insteekhaven aan de oostzijde van het onderzoeksgebied een zestal diepsonderingen verricht. Het in 987 door Fugro uitgevoerd grondmechanisch onderzoek [6] heeft betrekking op het gebied direct ten zuiden en zuidoosten van het voormalige NAF-terrein (ten zuiden van de Prins Hendrikstraat). De resultaten van dit onderzoek kunnen als representatief voor het NAF-terrein. worden beschouwd. Er is een elektromagnetisch onderzoek verricht om de overgang vast te stellen tussen het gebied met slappe bovenlagen en het gebied met zandige bovenlagen. Tevens zijn 0 sonderingen verricht en twee pulsboringen uitgevoerd. In het laboratorium zijn op acht ongeroerde grondmonsters enkele proeven uitgevoerd, zoals bepaling nat en droog volumegewicht en watergehalte. Tevens is de ongedraineerde cohesie en de samendrukbaarheid van de lagen bepaald. Tenslotte zijn zettingsberekeningen uitgevoerd. Het gebied tussen de Maasstraat en het Rietveldsepad (dit is het terrein direct ten zuidwesten van het NAF-terrein) bleek het meest zettingsgevoelig te zijn. Bovenstaande gegevens worden voldoende geacht voor het doen van grondmechanische berekeningen. Aanvullend grondmechanisch onderzoek lijkt vooralsnog niet noodzakelijk. 8

9 NBM Milieu BV SP NAF-terrein Alphen ald Rijn, Over de funderingen op het voormalige NAF-terrein is het volgende bekend. Uit een hinderwettekening valt af te leiden dat een deel der bebouwing is gefundeerd op houten palen, afgewerkt met een betonnen kop. Enkele gebouwen zijn niet gefundeerd. De funderingsdiepte is niet bekend. Aangenomen mag worden dat deze circa m bedraagt, dat wil zeggen tot op het zandpakket (eerste watervoerend pakket). Het voormalige ketelhuis was sedert de oprichting van de fabriek voorzien van een betonnen vloer. Het resterende deel van het terrein was in eerste instantie verhard met sintels, maar is later van een betonnen vloer voorzien (0,5-0,35 m dikte). Er zijn nog kelders aanwezig. Met betrekking tot de funderingsgegevens van nabijgelegen woningen en bedrijven zijn gegevens verstrekt door de gemeente Alphen ald Rijn. Deze gegevens zijn in onderstaande tabel verwerkt. r Adres Pr. Hendrikstraat 48 Pr. Hendrikstraat 50 Pr. Hendrikstraat 58 Pr. Hendrikstraat 64 Pr. Hendrikstraat 66 Pr. Hendrikstraat Pr. Hendrikstraat 39-4 Pr. Hendrikstraat Pr. Hendrikstraat Pr. Hendrikstraat Pr. Hendrikstraat 6-63 Pr. Hendrikstraat Pr. Hendrikstraat 69 Pr. Hendrikstraat 73 Gouwsluisseweg 0-3 Gouwsluisseweg 99 Gouwsluisseweg 80 Prinsenlaan 2 tlm 20 fundering op staal gefundeerd op staal gefundeerd palen palen op staal gefundeerd palen palen palen palen palen onbekend palen op staal gefundeerd op staal gefundeerd palen palen onbekend op staal gefundeerd geohydrologie Volgens de topografische kaart bevindt het maaiveld zich ter plaatse globaal op NAP-niveau. De stijghoogte in het eerste watervoerende pakket bedraagt volgens de dienst Grondwaterverkenning ca. 3,2 m- NAP. De regionale grondwaterstroming ten zuiden van de Oude Rijn is zuidwestelijk gericht en ten noorden van de Oude Rijn noordoostelijk gericht. De Oude Rijn fungeert als waterscheiding. In de jaren lag de grondwaterscheiding ten zuiden van de Oude Rijn. Dit ten gevolge van een tijdelijke verhoging van de grondwateronttrekking van het waterwinbedrijf. Hierdoor is verspreiding opgetreden in noordelijke richting ten noorden van de Oude Rijn. 9

10 NBM Milieu BV SP NAF-terrein Alphen ald Rijn, Hydrologie ( deklaag) Op grond van de verrichte boringen en het grondradaronderzoek wordt duidelijk dat de hydraulische weerstand tussen de meeste zandige lagen in de deklaag en het watervoerend pakket gering is. De zandige lagen zullen hierdoor fungeren als preferente stroombanen, voor a naar het watervoerend pakket infiltrerend water. Gezien de bodemopbouw en de gemeten stijghoogten zal de grootste wegzijging plaatsvinden op het oostelijk terreindeel. Langs de Prins Hendrikstraat zijn alleen dunne zandbanen aangetroffen in boorpunten D en 0. Deze zandlagen zijn niet meer aangetroffen in de boorpunten die zuidelijk van de Prins Hendrikstraat liggen en zullen naar verwachting op korte afstand van de locatie uitwiggen.. Eerste watervoerend pakket Uit de stijghoogtemetingen van november 997 blijkt de grondwaterstroming in het watervoerend pakket ten zuiden van de Oude Rijn en tot 50 meter ten noorden van de Oude Rijn, naar het zuidwesten gericht. Dit beeld komt overeen met de resultaten van de door Tauw Milieu in 997 uitgevoerde grondwatermodellering met MODFLOW78. In het kader van het nader. onderzoek is berekend dat de stroomsnelheid in deze richting circa 30 m per jaar bedraagt. Uit stijghoogtemetingen in 985 komt naar voren dat destijds de waterscheiding van de Oude Rijn dicht langs, en mogelijk zelfs onder de locatie was gelegen. Dit had tot gevolg dat van de locatie infiltrerend water, in het watervoerend pakket mogelijk voor een deel noordwaarts is gestroomd. Uit de stijghoogten blijkt verder dat de stroomsnelheid in het watervoerend pakket in zuidoostelijke richting toeneemt, naarmate de afstand tot de locatie groter wordt. De. stijghoogten die in 99 en 997 zijn gemeten geven gedeeltelijk een ander beeld. Ter hoogte van de locatie zijn de gemeten stijghoogten in het watervoerend pakket circa 0,4 m lager. Een waterscheiding is nu binnen het onderzochte gebied afwezig. Dit houdt in dat de stroming niet alleen ten zuiden van de Oude Rijn in zuidwestelijke richting plaatsvindt, maar ook ten noorden hiervan. Waarschijnlijk is onder invloed van veranderende omstandigheden de waterscheiding opgeschoven in noordoostelijke richting. Het is niet bekend wat hiervan de oorzaak is en of deze omstandigheden zich in het verleden vaker hebben voorgedaan. Mogelijk heeft transport vanaf de locatie in noordelijke richtingen zich niet continu voorgedaan. Tweede watervoerend pakket De stroming naar en in het tweede watervoerend pakket is in dit onderzoek niet nader onderzocht. Hier wordt volstaan met literatuurgegevens (grondwaterkaart D.G.V.lT.N.O. en. grondwaterbeschermingsplan provincie Zuid-Holland). Uit deze gegevens kan worden afgeleid dat in een betrekkelijk smalle strook langs de Oude Rijn de stijghoogte in het eerste watervoerend pakket hoger is dan in het tweede watervoerend pakket en dat derhalve in deze strook sprake zal zijn van neerwaartse beweging. Ten zuiden en ten noorden van deze strook geld de omgekeerde situatie. Dit patroon komt tot uiting in de ligging van het grensvlak zoetrzout, dat ter hoogte van de Oude Rijn op circa 80 m-nap ligt en op betrekkelijk korte afstand hiervan opduikt naar diepten van 30 à 40 m-nap (scheidende laag). De r bewegingsvrijheid van water dat naar het tweede pakket infiltreert wordt door het zoetlzout grensvlak beperkt. Na een bepaalde verblijfstijd keert het water op enige afstand van de Oude Rijn terug in het eerste watervoerend pakket. 0

11 NBM Milieu BV SP NAF-terrein Alphen ald Rijn, De dikte van de scheidende laag bedraagt circa 4 m(gemeten op 750 m van de locatie), de hydraulische weerstand is naar schatting dagen. De stijghoogte in het tweede watervoerend pakket ter hoogte van de locatie is onbekend. Indien echter rekening wordt gehouden met een stijghoogteverschil tussen de watervoerende pakketten van enige decimeters, dan is het aannemelijk dat beïnvloeding van het tweede watervoerende pakket zal optreden of reeds is opgetreden 4. ARCHEOLOGIE. In het kader van de voorgenomen bodemsanering van het NAF-terrein is in opd9acht van de. gemeente Alphen aan den Rijn een Aanvullende Archeologische Inventarisatie uitgevoerd.. Doel van dit onderzoek is de archeologische potentie van de locatie vast te stellen. Aanleiding voor onderzoek wordt gevormd door het provinciaal beleidzo, waarin wordt aangegeven dat het NAF-terrein is gelegen in een gebied met een overwegend hoge tot zeer. hoge archeologische verwachting. Het inventariserend onderzoek is opgezet volgens de richtlijnen van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), de VNG en de provincie Zuid-Holland. In het onderzoek is ook de omgeving van de locatie meegenomen.. De conclusie van de inventarisatie is dat de archeologische potentie van de locatie (van de IJzertijd tot heden) laag tot zeer laag is. Eventueel toch aanwezige resten zullen naar verwachting sterk verstoord zijn en bovendien aangetast zijn door de aangetoonde chemische stoffen. Tijdens de graafwerkzaamheden wordt derhalve geen specifieke aandacht aan archeologie besteed. Voor meer informatie wordt verwezen naar de betreffende rapportage. 5. VERONTREINIGINGSSITUATIE 5. Aanvullend onderzoek In november 997 is door NBM Milieu aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd. Hierbij lag de nadruk enerzijds op de grondverontreinigingen op het NAF-terrein en anderzijds op de grondwaterverontreinigingen in het eerste watervoerende pakket in de omgeving van het NAFterrein. De doelstellingen zijn als volgt te formuleren:. het verifiëren van de omvang van de benzeenverontreiniging in het eerste watervoerende pakket; 2. onderzoek naar intrinsieke afbraakprocessen die bij kunnen dragen aan de sanering van de diepe grondwaterverontreiniging met benzeen; 3. het verifiëren van de omvang van de grondverontreiniging en afzetmogelijkheden van vrijkomende grond. `

12 NBM Milieu BV SP NAF-terrein Alphen ald Rijn, Grond Onderstaand is een korte beschrijving van de verontreinigingssituatie weergegeven. Voor een gedetailleerde weergave wordt verwezen naar het aanvullend nader onderzoek van Oranjewoud [8] en de rapportage Verificatie diepe grondwaterverontreiniging NAF-terrein Alphen ald Rijn [2]. Zintuiglijk is in de grond op de locatie een verontreiniging met teer en spots van verontreinigingen met terpentine, benzine en dieselolie gevonden. De grondverontreiniging met polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) is aanwezig op een groot deel van het onderzoeksterrein. De verontreinigingsgrens valt voor een deel samen met de terreingrens aan r. de Prins Hendrikstraat. De diepte van de verontreiniging bedraagt over het algemeen à 3 meter, met uitrondering van het oostelijk terreindeel grenzend aan de Oude Rijn. In dit gebied is de grond tot in het watervoerende pakket verontreinigd met PAK en zijn tevens matig verhoogde concentraties van vluchtige aromaten aanwezig. 5.3 Grondwater De grondwaterverontreiniging met vluchtige aromaten strekt zich uit over grote delen van het voormalige NAF-terrein, in concentraties boven de interventiewaarde. De verontreiniging van het grondwater met PAK beperkt zich in hoofdzaak tot de kern van de verontreiniging aan de Oude Rijn en een gebied grenzend aan de Prins Hendrikstraat. De verontreiniging in het watervoerend pakket strekt zich, vanaf de locatie in zuidwestelijke richting, uit tot circa 350 meter. De verontreiniging verplaatst zich met een snelheid van circa 30 meter per jaar. 2

13 NBM Milieu BV SP NAF-terrein Alphen ald Rijn, TOETSING AAN SANERINGSCRITERIA 6. Algemeen t In maart 997 is op verzoek van de provincie Zuid-Holland opnieuw de ernst en urgentie van de bodemverontreiniging op het NAF-terrein bepaald. Gezien de omvang van de verontreinigingen in grond en grondwater is vastgesteld dat er sprake is van een ernstige verontreiniging en is geconcludeerd dat er geen sprake is van humane en ecologische risico's echter wel van verspreidingsrisico's. De jaarlijkse volumetoename van de diepe grondwaterverontreiniging is. berekend op m3. Op basis hiervan wordt het geval van bodemverontreiniging ingedeeld in categorie waardoor de start van de sanering dient plaats te vinden binnen vier jaar na het afgeven van de beschikking. Deze bepaling van ernst en urgentie is als bijlage 5 in het saneringsplan opgenomen (bron: Oranjewoud briefrapportage , d.d. 2 maart 997Z' ). Er is getoetst aan vijf algemene saneringscriteria, namelijk: verontreiniging al dan niet in contactzone; gebruik van de locatie; grondsoort; aard en concentratie van verontreinigende stoffen; geohydrologische situatie. 6.2 Systeemkeuze Er zijn gezien de aard van de verontreiniging in principe twee saneringsmethoden mogelijk. De verontreiniging kan verwijderd worden, het multifunctioneel saneren, of de verontreiniging kan worden geïsoleerd volgens de Isoleer Beheers Controle (IBC)- methode. Binnen een locatie zoals het NAF-terrein kunnen beide methoden afzonderlijk dan wel in combinatie toegepast worden waarbij ook de bestemming op microniveau een rol kan spelen zoals welgeen tuin, wellgeen parkeerplaats. Onderstaand worden de tot dusver in de diverse onderzoeken gegenereerde saneringsvarianten kort besproken waarbij tevens de aspecten met betrekking tot het wonen worden aangegeven. In dit verband is er overleg gevoerd met het Hoogheemraadschap van Rijnland en het Waterschap de Gouwelanden die waken over de waterkwaliteit enof de boezemkering. 3

14 NBM Milieu BV SP NAF-terrein Alphen ald Rijn, Multifunctioneel De verontreinigde grond wordt ontgraven en off-site verwerkt. Op basis van de verontreinigingssituatie kan onderscheid gemaakt worden tussen: - ontgraving van 0 tot à 3 m-mv (ca m3); - ontgraving van 3 tot 6 m-mv (ca m3); - ontgraving van 6 tot 2 m-mv (ca m3). De ontgraving van 6 tot 2 m-mv vindt plaats in een strook langs de Oude Rijn waar door de aanwezigheid van een tussenzandlaag de verontreiniging tot op grote diepte is doorgedrongen. De constructieve voorzieningen die in de vorm van damwanden nodig zijn hebben een groot aandeel in de saneringskosten voor deze variant. Bij deze variant vindt ook een. grondwatersanering plaats. Er is na de sanering geen sprake van een beheerssituatie. Het resultaat van deze variant is als volgt te omschrijven: - geen gebruiksbeperkingen, tuinen mogelijk; - geen beheerlnazorg noodzakelijk daar alle verontreiniging verwijderd is; - saneringsduur is beperkt en eindig; - start bouw is mogelijk na de sanering van de grond; - juridische aansprakelijkheid: na voltooiing van de sanering niet meer aan de orde; - wel een 'doelmatige' variant doch niet 'sober'; - de indicatieve kosten ex. BTW en ex. waterbodemsanering: 9,6 miljoen gulden. Isoleer Beheers Controle variant Hierbij wordt de verontreiniging niet verwijderd, maar geïsoleerd van de omgeving. Om verspreiding via het grondwater te voorkomen wordt de locatie met behulp van damwanden van de omgeving gesoleerd en door onttrekking van het grondwater binnen de locatie wordt de grondwaterstand zodanig beïnvloed dat verspreiding van de verontreiniging voorkomen wordt. Hiertoe worden op de zuidelijke en westelijke terreingrenzen een afsluitende damwand tot ca. 0 m-mv geplaatst en op het noordelijk en oostelijk terreindeel een afsluitende wand tot 6 m-mv. Er zullen aanvullende voorzieningen getroffen moeten worden ter vermijding van contactmogelijkheden in de vorm van een asfaltlaag, betonplaat e.d.. Tevens moet rekening worden gehouden met uitdampen van de verontreiniging wat automatisch inhoudt dat een asfaltlaag, betonplaat e.d. gasdicht zullen moeten zijn. Bij het construeren van een betonnen. plaat waarop woningbouw plaats gaat vinden is het vrijwel onmogelijk deze plaat in één geheel te realiseren gezien de koudebruggen die ontstaan van niet- naar welbebouwd oppervlak en de trillingsproblemen voortkomend uit wegverkeer te beperken. Dit betekent dat er diverse betonnen platen geconstrueerd moeten worden met gasdichte afdichtingen daartussen welke tot in de eeuwigheid onderhouden moeten worden op moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens zal extra geïnvesteerd moeten worden in kabelgoten, riolering en de openbare ruimte. De hiervoor beschreven voorzieningen zijn niet alleen noodzakelijk om woningbouw mogelijk te maken maar ook voor vrijwel alle bedrijfsmatige functies. De grondwatersanering vindt alleen plaats buiten het NAF-terrein. 4

15 NBM Milieu BV SP NAF-terrein Alphen ald Rijn, Resultaat: - woningbouw technisch gezien moeilijk te realiseren maar met veel extra investeringen mogelijk; - woningbouw gezien de marktacceptatie bijzonder moeilijk; - beheernazorg: eeuwigdurende grondwaterbeheersing en -reiniging; - de saneringsduur is eeuwig; - start bouw is mogelijk na het volledig isoleren van de grond; - juridische aansprakelijkheid: gecompliceerd, hangt nauw samen met het beheer;. - een `doelmatige' en uiterst 'sobere' variant welke zelfs voor de bestemming bedrijfsmatig. uiterst discutabel is; - indicatieve kosten ex. BTW en ex. sanering van de waterbodem: 5, miljoen gulden waarvan het beheren,6 miljoen kost en de feitelijke sanering 3,5 miljoen gulden. Voor het NAF-terrein is sprake van historische verontreinigingen, dat wil zeggen. verontreinigingen die voor januari 987 zijn ontstaan. Het overheidsbeleid ten aanzien van deze historische verontreinigingen voorziet in het opheffen van risico's en gebruiksbeperkingen als uitgangspunt. In de rapportage 'Ontwikkelingsmogelijkheden NAF-terrein', NBM Milieu BV, 26 februari 996 [0] is een brede afweging gemaakt tussen verschillende saneringsvarianten waarbij op basis van technische, financiële en milieuhygiënische locatie specifieke omstandigheden. In principe zijn er geen milieuhygiënische en of technische locatie specifieke omstandigheden die de doorslag geven voor één van de mogelijke saneringsvarianten. De kosten voor een 'kale' IBC-variant zijn begroot op 5, miljoen gulden en de kosten voor de multifunctionele variant zijn begroot op 9,6 miljoen gulden. Bij de uiteindelijke keuze voor de definitieve saneringsvariant is voor de afleiding van de financiële LSO (locatie specifieke omstandigheid) de zogenaamde BSB-formule gehanteerd.. Deze formule luidt als volgt: verhoudingsfactor - t2'09"`""'f Tevens wordt het quotiënt van de geraamde kosten van het herstelalternatief en het IBCalternatief bepaald: K,,t;r.Ksc Km. - geraamde kosten multifunctionele variant K,BC - geraamde kosten IBC-variant Indien het kostenquotiënt groter is dan de berekende verhoudingsfactor is er sprake van een 'extreem kostenverschil' tussen de multifunctionele en de IBC-variant. Voor onderhavige locatie zijn deze eenheden als volgt: verhoudingsfactor -,8, kostenquotiënt - 3,8. Uit bovenstaande berekening blijkt, dat er sprake is van een extreem kostenverschil tussen de multifunctionele variant en de IBC-variant, en zodoende mag afgeweken worden van de multifunctionele saneringsvariant. 5

16 NBM Milieu BV SP NAF-terrein Alphen ald Rijn, In de rapportage'ontwikkelingsmogelijkheden NAF-terrein' [0] is na een brede afweging op basis van financiële en milieuhygiënische rendementsoverwegingen gekozen voor een functionele tussenvariant. Deze variant zal voor circa 800o van het terrein voorzien in een volledige verwijdering van alle verontreinigingen terwijl voor de overige 200o een civiel-technisch beheerssysteem wordt gerealiseerd. In de rapportage ' Ontwikkelingsmogelijkheden NAF-terrein', [0] is na een brede afweging op basis van financiële en milieuhygiënische rendementsoverwegingen gekozen voor een functionele tussenvariant. Deze variant zal voor circa 800o van het terrein voorzien in een volledige verwijdering van alle verontreinigingen terwijl voor de overige 200o een civiel-technisch beheerssysteem wordt gerealiseerd. 6.3 Saneringscriteria en terugsaneerwaarden De saneringscriteria en terugsaneerwaarden zijn ontleend aan de notitie'gezamenlijk bodemsaneringsbeleid' [2] Grond Op vrijwel het gehele terreinoppervlak is minimaal de bovenste meter sterk verontreinigd met PAK en in mindere mate minerale olie.. Als terugsaneerwaarde voor PAK wordt de'(stl)-waarde gehanteerd. PAK is, met uitzondering van naftaleen, geen mobiele verontreiniging. De slecht doorlatende eigenschappen van de oorspronkelijke bodem, bestaande uit klei en veen, versterkt het immobiele karakter. Voor naftaleen wordt een bovengrens van 8 mgkg gehanteerd. Aangezien vrijwel het gehele terrein tot minimaal m-mv wordt ontgraven en aangevuld met schoon aanvulzand zal in de nieuwe situatie sprake zijn van een multifunctionele contactzone. Naast het feit dat volledige. verwijdering vanuit risico-optiek een laag milieurendement levert, is het tevens zeer kostenintensief. Als terugsaneerwaarde voor minerale olie en aromaten worden de streefwaarden gehanteerd Grondwater freatisch grondwater In principe wordt uitgegaan van de z(stl)-waarde als terugsaneerwaarde. Gezien de kleiigvenige opbouw van de bodem op het NAF-terrein kan de situatie ontstaan dat sanering van het freatisch grondwater niet meer doelmatig realiseerbaar is bij het bereiken van de interventiewaarde. Indien na het regelmatig bemonsteren van monitoringspeilbuizen blijkt dat na het bereiken van de I-waarde geen doelmatige resultaten geboekt worden kan in overleg met het bevoegde gezag besloten worden de grondwatersanering te beëindigen. 6

17 NBM Milieu BV SP NAF-terrein Alphen ald Rijn, Eerst dient aan onderstaande voorwaarden voldaan te zijn: - de interventiewaarden worden duurzaam niet meer overschreden hetgeen aangetoond dient te worden door bemonstering van monitoringspeilbuizen; - de aanwezige restconcentraties in het grondwater dampen niet uit naar kruip- of leefruimten en er vindt geen permeatie van drinkwaterleidingen plaats; - op basis van een uit te voeren risico-evaluatie zijn geen andere humane, ecologische of verspreidingsrisico's te verwachten. diepe grondwater in eerste watervoerende pakket In het aanvullende diepe grondwateronderzoek zijn aanwijzingen gevonden voor biologische afbraak. Anticiperend op de landelijke ontwikkelingen o.a. via NOBIS (Nederlands. Onderzoeksprogramma Biotechnologische In-situ Sanering) en BEVER (Beleidsvernieuwing Bodemsanering) is voor het diepe grondwater een extensieve saneringsvariant uitgewerkt. Voor aromaten in het eerste watervoerende pakket geldt, mede gezien de afwezigheid van humane risico's en bedreigde objecten benedenstrooms (bijvoorbeeld een grondwaterbeschermingsgebied) de 'z(stl)-waarde als terugsaneerwaarde. Uit ervaring blijkt het rendement van grondwatersaneringen drastisch af te nemen zodra deze waarde bereikt wordt. Tot beëindiging van de sanering wordt besloten na grondige analyse van monitoringsresultaten en overleg met de provincie Zuid-Holland. Aangezien is gekozen voor een biologische saneringsvariant zal regelmatig per kwartaal een aantal peilbuizen geanalyseerd worden op BTEX en specifieke intrinsieke afbraakparameters (sulfaat, ijzer, redox). Indien na een periode van 2 jaar mocht blijken dat de intrinsieke afbraak niet leidt tot een afname van de gehalten in. de pluim, kan alsnog worden besloten om de geohydrologische saneringsmaatregelen ten uitvoer te brengen. Tabel 6.4 Overzicht terugsaneerwaarden PAK naftaleen minerale olie benzeen grond 'z (Stl) 8 mglkg S S freatisch - 35 Ngll 325 Ngll 5 Ngll grondwater diep grondwater - 35 Ngl 325 Ngll 5 Ngl 6.4 Overige uitgangspunten eventuele ondergrondse tanks, funderingen, kelders, buiten gebruik zijnde kabels en leidingen dienen tijdens de sanering verwijderd te worden; er mogen ten gevolge van bemalingen geen zettingen optreden waardoor beschadigingen ontstaan aan belendende bebouwing; de sanering dient te voldoen aan door derden gestelde eisen met betrekking tot vergunningen en ontheffingen. 7

18 NBM Milieu BV SP NAF-terrein Alphen ald Rijn, VOORBEREIDING 7. Vergunningen Voor de tijdelijke waterzuivering dient bij de gemeente een WM-vergunning aangevraagd te worden terwijl voor de permanente waterzuivering zowel een WM- als een bouwvergunning aangevraagd moet worden. Voor de langdurige lozing van verontreinigd grondwater, dat vrijkomt bij het saneren van de diepe grondwaterverontreiniging en de beheersmaatregelen binnen de damwandkuip, moet bij het Hoogheemraadschap van Rijnland een lozingsvergunning. worden aangevraagd in verband met het gestelde in de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (Wvo). Bij de gemeente Alphen ald Rijn dient toestemming gevraagd te worden voor lozing via het gemeentelijke riool. Voor het onttrekken van grondwater tijdens de grondsanering en de sanering van het freatisch grondwater kan worden volstaan met een melding bij de Provincie Zuid-Holland terwijl voor de langdurige onttrekking voor de sanering van het diepe grondwater een vergunning aangevraagd moet worden. Voor aanvang van de sanering dient door de aannemer voor elke af te voeren partij een afvalstroomnummer en transportbegeleidingsformulieren verzorgd te zijn voor het vervoeren van verontreinigde grond. Voor de overslag van verontreinigde grond en schone grond bij het transport per schip dient toestemming verkregen te worden van de Dienst Verkeer 8 Vervoer van de provincie Zuid- Holland. w Tabel 7. Overzicht vergunningen Vergunning Wvo Lozingsvergunning bouwvergunning Onttrekkingsvergunning Wet milieubeheer PMV Overslag verontreinigde grond verlener Hoogheemraadschap van Rijnland gemeente Alphen ald Rijn gemeente Alphen ald Rijn Provincie Zuid-Holland gemeente Alphen ald Rijn bureau afvalstoffen provincielverwerker Dienst Verkeer en Vervoer provincie r 7.2 Kabels en leidingen Op december 997 is een vooroverleg geweest met de gemeente Alphen ald Rijn en beheerders van ondergrondse kabels en leidingen. Uit dit overleg blijkt geen van de aanwezige partijen kabels en of leidingen hebben op het NAF-terrein. Voor de daadwerkelijke graafwerkzaamheden dient een definitieve inventarisatie (Klic-melding) uitgevoerd te worden welke kabels en leidingen verwijderd kunnen worden en welke mogelijk ondersteund dienen te worden. 8

19 NBM Milieu BV SP NAF-terrein Alphen ad Rijn, Verkeersmaatregelen Aangezien voor de aan- en afvoer van verontreinigde grond en aanvulzand is gekozen voor transport per schip zal de verkeersdruk in de buurt minimaal zijn. Voor de ontgraving tot 4 m-mv ter hoogte van de percelen Prins Hendrikstraat zijn tijdelijke verkeersmaatregelen niet uit te sluiten. Deze verkeersmaatregelen dienen, indien op grond van veiligheidsoverwegingen noodzakelijk, genomen te worden in overleg met de gemeente Alphen ald Rijn en de politie. 7.4 Emissies tijdens uitvoering grondsanering. Gelet op de directe nabijheid van woningen en de aard van de verontreinigingen is middels een modelmatige inschatting nagegaan in hoeverre er ten gevolge van de saneringswerkzaamheden overlast optreedt voor omwonenden. In opdracht van NBM Milieu BV is door TAUW Milieu een emissieberekening uitgevoerd ten behoeve van de bodemsanering van het NAF-terrein (Berekening emissie tijdens uitvoering grondsanering locatie NAF-terrein Alphen ald Rijn, projectnummer , d.d. 22 december 997ZZ). Benzeen Uit berekeningen blijkt dat de gemiddelde concentratie, de concentratie voor het 98- percentiel en de concentratie voor het 99,5 percentiel nabij de dichts bijgelegen bebouwing (zuidzijde op een afstand van circa 25 meter) respectievelijk circa 2,30 en 65 NIm3 bedraagt. Uit berekeningen blijkt dat de gemiddelde concentratie van benzeen de luchtkwaliteitseis van benzeen (0 NIm3 als jaargemiddelde concentratie) en de TCL- waarde van benzeen niet overschrijdt. Er bestaat geen toetsingskader voor de berekende percentielconcentraties van benzeen. Op grond van de modelberekeningen kan vastgesteld worden dat de MAC-waarde van benzeen niet overschreden wordt, evenals dat de berekende 98 en 99,5 percentielconcentraties het niveau van de luchtkwaliteitseis overschrijden. Voorts geven de modeltekeningen aan, dat de 98 percentielconcentratie het niveau van de TCL waarde benadert en dat de 99,5- percentielconcentratie het niveau van de TCL-waarde overschrijdt. Naftaleen Uit de berekeningen blijkt dat de gemiddelde concentratie, de concentratie voor het 98 percentiel en de concentratie voor het 99,5- percentiel nabij de dichts bijgelegen bebouwing (zuidzijde op een afstand van circa 25 meter) respectievelijk circa 5, 55 en 00 Nglm 3 bedraagt. Voor naftalenen bestaat er feitelijk geen toetsingswaarde voor de luchtkwaliteit (TCLwaarde en luchtkwaliteitseis), waaraan de berekende concentratie van naftaleen kan worden getoetst. De modelberekeningen geven aan dat de MAC-waarde van naftaleen niet. overschreden wordt. 9

20 NBM Milieu BV SP NAF-terrein Alphen ald Rijn, Geur Op grond van de modelberekeningen kan vastgesteld worden, dat de drempelwaarde van benzeen nabij bebouwing niet wordt overschreden. Tevens volgt uit de modelberekeningen, dat de drempelwaarde van naftaleen nabij bebouwing voor het 98 en 99,5-percentiel overschreden wordt. Op basis van de uitgevoerde berekeningen kunnen slechts kwalitatieve uitspraken met betrekking tot geur worden gedaan. Voor een beoordeling over geurhinder dient namelijk het gecombineerde effect van stoffen worden beschouwd. Er bestaat geen lineair verband tussen de sommatie van stofconcentraties en geurconcentraties.. Op grond van de uitgevoerde berekeningen is het aannemelijk te veronderstellen (de drempelwaarde van naftaleen wordt als individuele component reeds overschreden) dat in situaties rondom het terrein van de bodemsanering een geur van naftaleen waargenomen kan worden, mogelijk in combinatie met andere geurcomponenten. Over de hinderlijkheid van deze waarneming kunnen op grond van de berekeningen geen uitspraken worden gedaan. Opgemerkt wordt dat de geuremissie gedurende graafwerkzaamheden het grootst is. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden geurhinder wordt vastgesteld kan door het opleggen van beperkingen aan de wijze van uitvoering van de graafwerkzaamheden de geurhinder worden verminderd. Deze beperking kan inhouden, dat indien de wind uit het noordoosten komt de graafwerkzaamheden gestopt dienen te worden. Opmerkingen betreffende de uitgevoerde berekeningen Benadrukt wordt dat de berekeningen zogenoemde " worst case" berekeningen zijn. De berekende emissievrachten zullen voor met name naftaleen vermoedelijk aanzienlijk geringer zijn, aangezien het uitgangspunt, dat alle in het poriënvocht van de vergraven grond aanwezige naftaleen volledig uitdampt, een overschatting is. Indien slechts 500o van de koolwaterstoffen uitdampt, betekent dit een factor 2 afname van de emissievracht en een afname van de,. berekende blootstellingsconcentraties. Deze afname zal globaal een factor 2 betekenen. Tevens wordt opgemerkt dat de berekeningen zijn uitgevoerd uitgaande van de gemiddeld hoogst aangetroffen gehalten in de grond. Op het grootste deel van de locatie zijn de gehalten aanzienlijk lager, zodat de emissie tijdens de graafwerkzaamheden eveneens aanzienlijk geringer zal zijn. Samenvattend kan gesteld worden dat de graafwerkzaamheden geen gezondheidsrisico's inhouden voor de omgeving. Voor de werknemers op de locatie worden veilgheidsmaatregelen genomen zoals voorgeschreven in het P-blad 74 van de Arbeidsinspectie. Het valt niet uit te sluiten dat tijdens de graafwerkzaamheden een geur wordt waargenomen. Deze geur zal zich echter tijdelijk voordoen en tijdens de graafwerkzaamheden wordt getracht deze geurhinder tot een minimum te beperken. 20

In bijlage 2 is de ligging van de sterke verontreiniging met vinylchloride.

In bijlage 2 is de ligging van de sterke verontreiniging met vinylchloride. Saneringsplan kavel 19 (Papaverweg vml. 47-51) te Amsterdam-Noord D.d. 24 juli 2017 Inleiding Ten behoeve van het bouwrijp maken van het perceel kavel 19 Buiksloterham (ter hoogte van Papaverweg vml. 47-51)

Nadere informatie

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007 14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw 06-12-2007 Notitie Concept Contactpersoon Maaike Bevaart Datum 6 december 2007 Geohydrologie Zuidbuurt Eemnes 1 Inleiding Ter voorbereiding op de ontwikkeling van

Nadere informatie

Bodemverontreiniging en grondwaterbeheerssysteem Chemours, Baanhoekweg Dordrecht.

Bodemverontreiniging en grondwaterbeheerssysteem Chemours, Baanhoekweg Dordrecht. Memo Dossier Zaaknummer 200433 Kenmerk D-16-1539473 Datum 17 maart 2016 Onderwerp Bodemverontreiniging en grondwaterbeheerssysteem Chemours, Baanhoekweg Dordrecht. Inleiding In deze memo wordt uitleg gegeven

Nadere informatie

Projectnummer: D03011.000284. Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: Kernteam

Projectnummer: D03011.000284. Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: Kernteam MEMO Onderwerp Geohydrologisch vooronderzoek Amsterdam, WTC 5C, 2 oktober 2013 Van mw. M. Duineveld MSc. Afdeling IBZ Aan ZuidasDok Projectnummer D03011.000284. Opgesteld door mw. M. Duineveld MSc. Ons

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK VERONTREINIGING MET MINERALE OLIE EN ZINK OP HET PERCEEL HOGEWEG / PAGENLAAN TE LIMMEN

PLAN VAN AANPAK VERONTREINIGING MET MINERALE OLIE EN ZINK OP HET PERCEEL HOGEWEG / PAGENLAAN TE LIMMEN PLAN VAN AANPAK VERONTREINIGING MET MINERALE OLIE EN ZINK OP HET PERCEEL HOGEWEG / PAGENLAAN TE LIMMEN In opdracht van: Naam : Gemeente Castricum Postadres : Postbus 3101 Postcode + plaats : 1900 BH Castricum

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Conclusies Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse

Nadere informatie

- beschikking - instemming herzien saneringsplan voormalige zoutloods (Stationsweg 107-109) Breukelen

- beschikking - instemming herzien saneringsplan voormalige zoutloods (Stationsweg 107-109) Breukelen - beschikking - instemming herzien saneringsplan voormalige zoutloods (Stationsweg 107-109) Breukelen datum 1 augustus 2005 nummer 2005WEM003174i bijlage kadastrale kaart sector Bodemsanering referentie

Nadere informatie

MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN

MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN Algemeen 1. Gegevens locatie Locatienaam 2. Melding betreft Nader onderzoek (art. 29 in samenhang met art. 37) Saneringsplan (art. 28/39) Deelsaneringsplan

Nadere informatie

Inspectie van de bodem middels een vooronderzoek ter plaatse van de percelen C 2552 en C 2553 in Breda

Inspectie van de bodem middels een vooronderzoek ter plaatse van de percelen C 2552 en C 2553 in Breda *OMWB524761* Postbus 75 5000 AB Tilburg 013 206 01 00 info@omwb.nl http://www.omwb.nl Inspectie van de bodem middels een vooronderzoek ter plaatse van de percelen C 2552 en C 2553 in Breda Vooronderzoek

Nadere informatie

Historisch onderzoek Harderwijkerweg 134a te Ermelo

Historisch onderzoek Harderwijkerweg 134a te Ermelo Notitie Contactpersoon Dennis van den Berge Datum 30 september 2014 Kenmerk N031-1222119DSB-bdv-V02-NL Historisch onderzoek Harderwijkerweg 134a te Ermelo 1 Inleiding In opdracht van de gemeente Ermelo

Nadere informatie

provincie:: Utrecht VERZO N D EN 0 1 APR 2003 Aan: Houtkamp, s Bouwbedrijf B. V. t.a.v. de heer ing. P. KeIler Boterdijk 29 1423 NA Uithoorn

provincie:: Utrecht VERZO N D EN 0 1 APR 2003 Aan: Houtkamp, s Bouwbedrijf B. V. t.a.v. de heer ing. P. KeIler Boterdijk 29 1423 NA Uithoorn provincie:: Utrecht Dienst Water en Milieu Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Aan: Houtkamp, s Bouwbedrijf B. V. t.a.v. de heer ing. P. KeIler Boterdijk 29 1423 NA Uithoorn Tel. 030-2589111

Nadere informatie

Rapport. wonen limburg. BP Aan de Kreppel (fase 2) te Heythuysen. Vooronderzoek conform NEN 5725

Rapport. wonen limburg. BP Aan de Kreppel (fase 2) te Heythuysen. Vooronderzoek conform NEN 5725 Rapport wonen limburg BP Aan de Kreppel (fase 2) te Heythuysen Vooronderzoek conform NEN 5725 Wonen limburg Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Vooronderzoek conform NEN 5725... 2 2.1 Locatiebeschrijving...

Nadere informatie

Ons Kenmerk: IBZ7339. Versie. Definitief. Datum: 1 mei Kopiën aan:

Ons Kenmerk: IBZ7339. Versie. Definitief. Datum: 1 mei Kopiën aan: MEMO Onderwerp: IO 08-Me-70 Bepalen waterbezwaar voor bemaling Piet Kranenbergpad Opgesteld door: L.F.M. van Beek Van: IBZ Aan: Gemeente Amsterdam Ons Kenmerk: IBZ7339 Versie Definitief Datum: 1 mei 2017

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Notitie Contactpersoon ir. J.M. (Martin) Bloemendal Datum 7 april 2010 Kenmerk N001-4706565BLL-mya-V02-NL Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Tauw

Nadere informatie

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlage 1 Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlagel Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bodemopbouw en Geohydrologie Inleiding In deze bijlage wordt

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Ontwikkelingsverband Houten C.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een parkeerkelder onder het nieuw realiseren

Nadere informatie

Aan: Van Vliet Caravans B.V. t.a.v. de heer J. van Vliet Kromwijkerdijk HW WOERDEN. Geachte van Vliet,

Aan: Van Vliet Caravans B.V. t.a.v. de heer J. van Vliet Kromwijkerdijk HW WOERDEN. Geachte van Vliet, Dienst Water en Milieu Aan: Van Vliet Caravans B.V. t.a.v. de heer J. van Vliet Kromwijkerdijk 8 3448 HW WOERDEN Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Team Referentie Doorkiesnummer Faxnummer E-mailadres Onderwerp

Team Referentie Doorkiesnummer Faxnummer E-mailadres Onderwerp .~ provincie:: Utrecht VERZO N DEN 1 9 MRT 2010 Afdeling Handhaving Aan: Woef Hap Nederland B.V. t.a.v. de Directie Lange Uitweg J I 3998 WO SCHALK WIJK Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht

Nadere informatie

kade Peil vaart -0.4 Gws binnen kuip -3.9 Waterdruk die lek veroorzaakt

kade Peil vaart -0.4 Gws binnen kuip -3.9 Waterdruk die lek veroorzaakt Notitie Aan: Waternet Van: Ben van der Wal, Geert Kerkvliet Datum: 28 mei 2015 Kopie: Gemeente Amsterdam Ons kenmerk: INFRABD3912N004F02 Classificatie: Project gerelateerd HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Nadere informatie

Aan: Janssen de Jong Vastgoed B.V. T.a.v. de heer J.A.R. Looye Postbus 86 2410 AB BODEGRAVEN. Geachte heer Looye,

Aan: Janssen de Jong Vastgoed B.V. T.a.v. de heer J.A.R. Looye Postbus 86 2410 AB BODEGRAVEN. Geachte heer Looye, Dienst Water en Milieu Aan: Janssen de Jong Vastgoed B.V. T.a.v. de heer J.A.R. Looye Postbus 86 2410 AB BODEGRAVEN Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Globale kostenraming verwijdering wegen en verontreinigde wegbermen binnen het plangebied Bypass Kampen

Globale kostenraming verwijdering wegen en verontreinigde wegbermen binnen het plangebied Bypass Kampen Notitie Contactpersoon Luuk Gollenbeek Datum 27 mei 2010 Kenmerk N011-4679632LRG-cmn-V01-NL Globale kostenraming verwijdering wegen en verontreinigde wegbermen binnen het plangebied Bypass Kampen 1 Inleiding

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.125 en Y = 455.100.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.125 en Y = 455.100. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van de Gemeente Utrecht voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het tot stand brengen van de Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) baan

Nadere informatie

HISTORISCH BODEMONDERZOEK AAN HET JULIALAANTJE 28 TE RIJSWIJK

HISTORISCH BODEMONDERZOEK AAN HET JULIALAANTJE 28 TE RIJSWIJK HISTORISCH BODEMONDERZOEK AAN HET JULIALAANTJE 28 TE RIJSWIJK Bron: google.nl Opdrachtgever: Plaats: Gemeente Rijswijk Rijswijk Adviesbureau: VanderHelm Milieubeheer B.V. Plaats Berkel en Rodenrijs Projectcode:

Nadere informatie

De duiker bevindt zich globaal op de volgende coördinaten: X = en Y =

De duiker bevindt zich globaal op de volgende coördinaten: X = en Y = Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Projectbureau Leidsche Rijn voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van een duiker in de Veldhoenwetering, deelgebied

Nadere informatie

Grondwater effecten parkeergarage en diepwand Scheveningen

Grondwater effecten parkeergarage en diepwand Scheveningen Notitie / Memo Aan: Kees de Vries Van: Anke Luijben en Jasper Jansen Datum: 25 januari 2017 Kopie: Ons kenmerk: WATBE5026-136N001D0.2 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland B.V. Water

Nadere informatie

RAPPORT C11-091-H. Capelle a/d IJssel, 8 juni 2011. Rapportage:

RAPPORT C11-091-H. Capelle a/d IJssel, 8 juni 2011. Rapportage: RAPPORT C11-091-H Historisch bodemonderzoek Driemanssteeweg achter nr. 60, Rotterdam (perceel C 3119). Capelle a/d IJssel, 8 juni 2011 Opdrachtgever: HD Projectrealisatie B.V. T.a.v. de heer L. Buteijn

Nadere informatie

Aan Hoeflaken Advies, bemiddeling & regie, T.a.v. de heer J.A. Hoeflaken, Maasdijk 10, 5308 LW Aalst. Geachte heer Hoeflaken,

Aan Hoeflaken Advies, bemiddeling & regie, T.a.v. de heer J.A. Hoeflaken, Maasdijk 10, 5308 LW Aalst. Geachte heer Hoeflaken, DATUM 27 oktober 2016 KENMERK 15569-JvdS-1216104 CONTACTPERSOON ir. J.B.P. van der Stroom TELEFOONNUMMER +31 (0)412 655058 BIJLAGE sanscritberekeningen ONDERWERP risicobeoordeling Aan Hoeflaken Advies,

Nadere informatie

Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden

Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden Opdrachtnummer : 1220128 Opdrachtgever : Wooncorporatie ProWonen Postbus 18 7270 AA BORCULO Coördinaten: X = 218.040 Y = 457.210 Datum : 14 december

Nadere informatie

- Beschikking - instemming deelsaneringsplan Gageldijk 7-9 Maarssen. datum 14 januari 2005 nummer 2005WEM000066i bijlage kadastrale kaart

- Beschikking - instemming deelsaneringsplan Gageldijk 7-9 Maarssen. datum 14 januari 2005 nummer 2005WEM000066i bijlage kadastrale kaart - Beschikking - instemming deelsaneringsplan Gageldijk 7-9 Maarssen datum 14 januari 2005 nummer 2005WEM000066i bijlage kadastrale kaart sector Bodemsanering referentie drs. ing. A. Pasop locatiecode UT

Nadere informatie

Aan: Kuwait Petroleum Nederland BV Postbus AH ROTTERDAM. Geachte meneer, mevrouw,

Aan: Kuwait Petroleum Nederland BV Postbus AH ROTTERDAM. Geachte meneer, mevrouw, Dienst Water en Milieu Aan: Kuwait Petroleum Nederland BV Postbus 8300 3009 AH ROTTERDAM Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

- beschikking - ernst, urgentie en instemming saneringsplan Choisyweg 18 Zeist. 1. Inleiding

- beschikking - ernst, urgentie en instemming saneringsplan Choisyweg 18 Zeist. 1. Inleiding - beschikking - ernst, urgentie en instemming saneringsplan Choisyweg 18 Zeist datum 23 mei 2005 nummer 2005WEM002123i bijlage kadastrale kaart sector Bodemsanering referentie B.C. Bannink locatiecode

Nadere informatie

1 Inleiding. Aan: BP Nederland B.V T.a.v. de heer B. van de A Postbus BC Rotterdam. Geachte heer Van de A,

1 Inleiding. Aan: BP Nederland B.V T.a.v. de heer B. van de A Postbus BC Rotterdam. Geachte heer Van de A, Afdeling Handhaving Aan: BP Nederland B.V T.a.v. de heer B. van de A Postbus 1131 3000 BC Rotterdam Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583042 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

omgevingsdienst HAAGLANDEN

omgevingsdienst HAAGLANDEN Bezoekadres Zuid-Hollandplein 1 2596 AW Den Haag Postadres Postbus 14060 Zaaknummer 00489029 2501 GB Den Haag Ons Kenmerk ODH-2017-00071513 T (070)21 899 02 Datum 1 7 JULI 2817 E vergunningen@odh.nl I

Nadere informatie

Aan: Gemeente Zeist p/a Milieudienst Zuid-Oost Utrecht t.a.v. dhr R. Kockelkoren Postbus AL Zeist. Geachte heer Kockelkoren,

Aan: Gemeente Zeist p/a Milieudienst Zuid-Oost Utrecht t.a.v. dhr R. Kockelkoren Postbus AL Zeist. Geachte heer Kockelkoren, Dienst Water en Milieu Aan: Gemeente Zeist p/a Milieudienst Zuid-Oost Utrecht t.a.v. dhr R. Kockelkoren Postbus 461 3700 AL Zeist Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Kenmerk: Buro Ruimte en Groen, t.a.v. dhr. W. J. Joosse Plein 19 4454AS Borssele B-BSBE140034/00083264 Afdeling: Vergunningen Datum: 15 september 2014

Nadere informatie

Bodemsanering; locatie Monierweg 4 te Coevorden, gemeente Coevorden, ontwerpbeschikking instemming met het evaluatieverslag

Bodemsanering; locatie Monierweg 4 te Coevorden, gemeente Coevorden, ontwerpbeschikking instemming met het evaluatieverslag (ONTWERP)BESCHIKKING Globiscode Aanvrager Onderwerp Datum Kenmerk DR010900125 ISC Beheer BV Bodemsanering; locatie Monierweg 4 te Coevorden, gemeente Coevorden, ontwerpbeschikking instemming met het evaluatieverslag

Nadere informatie

Onderwerp van de aanvraag Op 10 april 2008 ontvingen wij een evaluatierapport met het verzoek om hiermee in te stemmen.

Onderwerp van de aanvraag Op 10 april 2008 ontvingen wij een evaluatierapport met het verzoek om hiermee in te stemmen. DCMR Milieudienst Rijnmond Contact Mw M. Alakhramsing T 010-2468 662 F 010-2468 283 mascha.alakhramsing@dcmr.nl hm. provincie H 0 L L A N D ZUID GEDEPUTEERDE STATEN BESCHIKKING Postadres DCMR Milieudienst

Nadere informatie

omgevingsdienst HAAGLANDEN

omgevingsdienst HAAGLANDEN Zaaknummer Ons Kenmerk Datum 00484842 ODH-2017-00059510 0 9 JUNI 2017 omgevingsdienst Bezoekadres Zuid-Hollandplein 1 2596 AW Den Haag Postadres Postbus 14060 2501 GB Den Haag T (070) 21 899 02 E vergunningen@odh.nl

Nadere informatie

Beschrijving geohydrologische situatie Vondelpark en Willemsparkbuurt te Amsterdam

Beschrijving geohydrologische situatie Vondelpark en Willemsparkbuurt te Amsterdam Notitie Projectleider drs. A.J. (Arjan) Varkevisser Adviseur drs I.A. (Inger) de Groot Datum 19 november 2013 Kenmerk N001-1217942AJA-vvv-V01-NL Beschrijving geohydrologische situatie Vondelpark en Willemsparkbuurt

Nadere informatie

Watertoets Klaproosstraat 13, Varsseveld

Watertoets Klaproosstraat 13, Varsseveld Notitie Contactpersoon Inkie Goijer Datum 1 augustus 2008 Kenmerk N002-4579913IGO-evp-V03-NL 1.1 Inleiding De watertoets De watertoets is een instrument dat ruimtelijke plannen toetst op de mate waarin

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hilversum De heer H. van Marsbergen Postbus 9900 1201 GM HILVERSUM. 13 mei 2016 1. 124949/BHZ_BDM_BS-44750

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hilversum De heer H. van Marsbergen Postbus 9900 1201 GM HILVERSUM. 13 mei 2016 1. 124949/BHZ_BDM_BS-44750 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hilversum De heer H. van Marsbergen Postbus 9900 1201 GM HILVERSUM Verzenddatum Bijlagen Kenmerk 13 mei 2016 1. 124949/BHZ_BDM_BS-44750 Onderwerp: Wet bodembescherming

Nadere informatie

Aan: Rijn en Vecht Ontwikkeling t.a.v. de heer M.J. Rövekamp Rietland GZ Breukelen. Geachte heer Rövekamp,

Aan: Rijn en Vecht Ontwikkeling t.a.v. de heer M.J. Rövekamp Rietland GZ Breukelen. Geachte heer Rövekamp, Aan: Rijn en Vecht Ontwikkeling t.a.v. de heer M.J. Rövekamp Rietland 23 3621 GZ Breukelen Datum 11 juli 2005 Nummer 2005WEM002790i Uw brief van Uw nummer Bijlage Lijst met bijbehorende rapporten Sector

Nadere informatie

VERZO NOEN 3 1 JUL 2002

VERZO NOEN 3 1 JUL 2002 provincie :: Utrecht VERZO NOEN 3 1 JUL 2002 - Beschikking - ernst en urgentie bodemverontreiniging Kooijdijk Maartensdijk datum nummer bijlagen sector referentie locatiecode 29 juli 2002 2002WEM002747i

Nadere informatie

Historisch onderzoek Hoofddorp Noord. Bodemkwaliteit in relatie tot bestemmingsplan

Historisch onderzoek Hoofddorp Noord. Bodemkwaliteit in relatie tot bestemmingsplan Historisch onderzoek Hoofddorp Noord Bodemkwaliteit in relatie tot bestemmingsplan Cluster Beheer en Onderhoud Team Bodemkwaliteit en Gegevensbeheer Oktober 2012 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1: Inleiding...

Nadere informatie

Handleiding nazorgmodel

Handleiding nazorgmodel Handleiding nazorgmodel Jennie Tissingh gemeente Utrecht, Dienst Stadsontwikkeling, afdeling Milieu en Duurzaamheid november 2004 Inleiding Bij een bodemsanering wordt een bodemverontreiniging niet altijd

Nadere informatie

1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 4 1.3 Gebruikte gegevens 4

1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 4 1.3 Gebruikte gegevens 4 Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 4 1.3 Gebruikte gegevens 4 2 Geologie 5 2.1 Opbouw 5 2.1.1 Boringen 5 2.1.2 Sonderingen 6 2.2 Doorlatendheden 7 2.3 Ondergrond van

Nadere informatie

Ernstig en Urgent geval van bodemverontreiniging: BESCHIKKING (kenmerk EU ) Den Haag, 4 april 2001 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG,

Ernstig en Urgent geval van bodemverontreiniging: BESCHIKKING (kenmerk EU ) Den Haag, 4 april 2001 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG, Ernstig en Urgent geval van bodemverontreiniging: BESCHIKKING (kenmerk EU 571004-2) Den Haag, 4 april 2001 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG, Overwegende: dat op 16 februari 2001 voor de locatie

Nadere informatie

1 Inleiding en projectinformatie

1 Inleiding en projectinformatie Project: Groenhorst College te Velp Onderwerp: hemelwater infiltratieonderzoek Datum: 9 november 2011 Referentie: 25.515/61341/LH 1 Inleiding en projectinformatie Het Groenhorst College, gelegen aan de

Nadere informatie

Referentie Doorkiesnummer Faxnummer adres Onderwerp

Referentie Doorkiesnummer Faxnummer  adres Onderwerp provincie:: Utrecht Dienst Water en Milieu Aan: G.J. Derksen Wegenbouw B.V. T.a.v. de heer G.J. Derksen Oud Aa 16 3621 LC Breukelen Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Gemeente Terneuzen Postbus 35 4530 AA Terneuzen Kenmerk: B-BSEV150027/ 00101576 Afdeling: Vergunningen Datum: 14 juli 2015 Onderwerp: Beschikking op

Nadere informatie

1 Inleiding. Aan: Stichting Woonvoorziening Kockengen T.a.v. P.J.R. de Jong Snoeksloot 22 3993 HL Houten. Geachte heer De Jong,

1 Inleiding. Aan: Stichting Woonvoorziening Kockengen T.a.v. P.J.R. de Jong Snoeksloot 22 3993 HL Houten. Geachte heer De Jong, 1 Afdeling Handhaving Aan: Stichting Woonvoorziening Kockengen T.a.v. P.J.R. de Jong Snoeksloot 22 3993 HL Houten Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583877 Fax 030-2582121 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Plaats: Middelburg Datum: 2 december 2005 Kenmerk: RMW0512358 Afdeling: Milieuhygiëne Globiscode: ZL071800260 GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Melding Op 1 september 2005 hebben wij een melding in het kader

Nadere informatie

ijmegen Datum besluit: Nummer besluit: Locatiecode: NM Adres: Waterstraat in NIJMEGEN Melder: Gemeente Nijmegen

ijmegen Datum besluit: Nummer besluit: Locatiecode: NM Adres: Waterstraat in NIJMEGEN Melder: Gemeente Nijmegen G E M E E N T E ijmegen BESLUIT VASTSTELLING ERNST BODEMVERONTREINIGING EN SPOEDEISENDHEID SANERING DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE NIJMEGEN (Artikel 2 9 Wet bodembescherming)

Nadere informatie

- beschikking. ernst en urgentie bodemverontreiniging Amersfoortseweg 9 Bunschoten

- beschikking. ernst en urgentie bodemverontreiniging Amersfoortseweg 9 Bunschoten - beschikking ernst en urgentie bodemverontreiniging Amersfoortseweg 9 Bunschoten datum 7 september 2005 nummer 2005WEM003762i bijlagen kadastrale kaart sector Bodemsanering referentie B.C. Bannink locatiecode

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Saneringsplan. Aan: Tekton Projectontwikkeling b.v. T.a.v. Directie Postbus 8054 6710 AB EDE. Geachte heer / mevrouw,

1 Inleiding. 2 Saneringsplan. Aan: Tekton Projectontwikkeling b.v. T.a.v. Directie Postbus 8054 6710 AB EDE. Geachte heer / mevrouw, 1 Afdeling Handhaving Aan: Tekton Projectontwikkeling b.v. T.a.v. Directie Postbus 8054 6710 AB EDE Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583877 Fax 030-2582121 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

1 Inleiding. Ministerie van Defensie Dienst Vastgoed Defensie (vml. DGW&T) T.a.v. de heer J. van Heemskerk Postbus RA UTRECHT

1 Inleiding. Ministerie van Defensie Dienst Vastgoed Defensie (vml. DGW&T) T.a.v. de heer J. van Heemskerk Postbus RA UTRECHT Dienst Water en Milieu Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Ministerie van Defensie Dienst Vastgoed Defensie (vml. DGW&T) T.a.v. de heer J. van Heemskerk Postbus 8002 3503 RA UTRECHT Tel. 030-2589111

Nadere informatie

RAPPORT betreffende een historisch onderzoek conform NEN 5725 Centrumontwikkeling Woudrichem te Giessen- Rijswijk

RAPPORT betreffende een historisch onderzoek conform NEN 5725 Centrumontwikkeling Woudrichem te Giessen- Rijswijk RAPPORT betreffende een historisch onderzoek conform NEN 5725 Centrumontwikkeling Woudrichem te Giessen- Rijswijk Datum : 30 september 2013 Kenmerk : 1304F333/DBI/rap1.1 Auteur : De heer D.D.C.A. Bijl

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Verontreinigingssituatie. Aan: De heer G.A.T.M. Groenewoud Postbus 2099 5260 CB Vught. Geachte heer Groenewoud,

1 Inleiding. 2 Verontreinigingssituatie. Aan: De heer G.A.T.M. Groenewoud Postbus 2099 5260 CB Vught. Geachte heer Groenewoud, Dienst Water en Milieu Aan: De heer G.A.T.M. Groenewoud Postbus 2099 5260 CB Vught Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583042 http://www.provincie-utrecht.nl Datum

Nadere informatie

Grondwatereffectberekening Paleis het Loo. 1. Inleiding. 2. Vraag. Datum: 16 september 2016 Goswin van Staveren

Grondwatereffectberekening Paleis het Loo. 1. Inleiding. 2. Vraag. Datum: 16 september 2016 Goswin van Staveren Grondwatereffectberekening Paleis het Loo Project: Grondwatereffectberekening Paleis het Loo Datum: 16 september 2016 Auteur: Goswin van Staveren 1. Inleiding Voor de ondergrondse uitbreiding van het museum

Nadere informatie

Aantal pagina's 5. Doorkiesnummer +31(0)88335 7160

Aantal pagina's 5. Doorkiesnummer +31(0)88335 7160 Memo Aan Port of Rotterdam, T.a.v. de heer P. Zivojnovic, Postbus 6622, 3002 AP ROTTERDAM Datum Van Johan Valstar, Annemieke Marsman Aantal pagina's 5 Doorkiesnummer +31(0)88335 7160 E-mail johan.valstar

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 18 mei 2015 Onderwerp : Wet bodembescherming - zaaknummer 2015-005396 Locatie van verontreiniging :

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 12 april 2017 Onderwerp : Wet bodembescherming - zaaknummer 2017-003957 Locatie van verontreiniging

Nadere informatie

Notitie. Aan : DCMR, Schiedam T.a.v. de afdeling Bureau Bodem. Kopie aan : Stadsontwikkeling Ingenieursbureau t.a.v. de heer D.

Notitie. Aan : DCMR, Schiedam T.a.v. de afdeling Bureau Bodem. Kopie aan : Stadsontwikkeling Ingenieursbureau t.a.v. de heer D. Notitie Stadsontwikkeling PM&E Ingenieursbureau MRO/Bodem Aan : DCMR, Schiedam T.a.v. de afdeling Bureau Bodem Kopie aan : Stadsontwikkeling Ingenieursbureau t.a.v. de heer D. Lobe Datum : 19 oktober 2016

Nadere informatie

-beschikking - vaststelling ernst en urgentie en instemming saneringsplan Buizerdlaan 6-10 Nieuwegein

-beschikking - vaststelling ernst en urgentie en instemming saneringsplan Buizerdlaan 6-10 Nieuwegein -beschikking - vaststelling ernst en urgentie en instemming saneringsplan Buizerdlaan 6-10 Nieuwegein datum 7 februari 2005 nummer 2005WEM000597i bijlage kadastrale kaart sector Bodemsanering referentie

Nadere informatie

SAMENVATTING GEOLOGIE / BODEM - BODEMKWALITEIT

SAMENVATTING GEOLOGIE / BODEM - BODEMKWALITEIT SAMENVATTING GEOLOGIE / BODEM - BODEMKWALITEIT Geologie Over het algemeen geldt dat de toplaag van 0,0 tot 0,5 m mv. zal bestaan uit opgebrachte zand/grond dat plaatselijk (licht) puinhoudend is. Ter plaatse

Nadere informatie

De geomorfologie in het gebied wordt voor een belangrijk deel bepaald door de stuwwalvorming tijdens de Saale-ijstijd (afbeelding I.1).

De geomorfologie in het gebied wordt voor een belangrijk deel bepaald door de stuwwalvorming tijdens de Saale-ijstijd (afbeelding I.1). De geomorfologie in het gebied wordt voor een belangrijk deel bepaald door de stuwwalvorming tijdens de Saale-ijstijd (afbeelding I.1). Afbeelding I.1. Vorming stuwwal Nijmegen en stuwwal Reichswald Zandige

Nadere informatie

Bodemrapportage. Bodemrapportage_Burg._Willemstraat_te_Hoensbroek. Geselecteerde locatie. Bodemlocaties

Bodemrapportage. Bodemrapportage_Burg._Willemstraat_te_Hoensbroek. Geselecteerde locatie. Bodemlocaties Bodemrapportage Bodemrapportage_Burg._Willemstraat_te_Hoensbroek Geselecteerde locatie 25-meter contour Bodemlocaties Onderzoek Adreslocaties Tanks Gemeente Heerlen - Pagina 1 van 10-01-06-2016 Welke informatie

Nadere informatie

A. Op bladzijde 9 van het saneringsverslag wordt verwezen naar tabel 3.1 met gehanteerde terugsaneerwaarden, deze tabel ontbreekt.

A. Op bladzijde 9 van het saneringsverslag wordt verwezen naar tabel 3.1 met gehanteerde terugsaneerwaarden, deze tabel ontbreekt. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied T.a.v. de heer S. Baanders Postbus 209 1500 EE ZAANDAM Locatiecode: NH/0358/01046 Zaaknummer: 3512575 Ons kenmerk: AMNO161322_eva ODNZKG Betreft: Aanvullende gegevens

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Plan van aanpak sanering. Aan: de heer M.J. Klever Postbus CB LOPIK. Geachte heer Klever,

1 Inleiding. 2 Plan van aanpak sanering. Aan: de heer M.J. Klever Postbus CB LOPIK. Geachte heer Klever, 1 Afdeling Handhaving Aan: de heer M.J. Klever Postbus 72 3410 CB LOPIK Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583877 Fax 030-2582121 http://www.provincie-utrecht.nl Datum 8 nopvember

Nadere informatie

Checklist saneringsplan

Checklist saneringsplan Checklist saneringsplan Tbv dossier Versie januari 2013 Locatienaam: Locatiecode: Beoordeeld door: Gemeente: Datum: + betekent voldoet, ook inhoudelijk -- betekent voldoet niet, toelichting, nadere uitwerking

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 2 november 2016 Onderwerp : Wet bodembescherming - zaaknummer 2016-013199 Locatie van verontreiniging

Nadere informatie

MEMO. : Postbus milieuadvies t.a.v. Maurice Francken : W. Boom, SRE Milieudienst, RO/RO Datum : 30 augustus 2012. : Brouwhuis - Stationskwartier

MEMO. : Postbus milieuadvies t.a.v. Maurice Francken : W. Boom, SRE Milieudienst, RO/RO Datum : 30 augustus 2012. : Brouwhuis - Stationskwartier MEMO Aan : Postbus milieuadvies t.a.v. Maurice Francken Van : W. Boom, SRE Milieudienst, RO/RO Datum : 30 augustus 2012 Onderwerp : Brouwhuis - Stationskwartier Bodem- en grondwaterkwaliteit De locatie

Nadere informatie

Bodeminformatie. Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Bodeminformatie Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven

Nadere informatie

Geachte heer Van Zijl,

Geachte heer Van Zijl, Dienst Water en Milieu Aan: Honingraad Holding B.V. T.a.v. de heer P.N. van Zijl Burgweg 1a 3984 LK ODIJK Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

BESCHIKKING 2015011064 / CHK

BESCHIKKING 2015011064 / CHK Zaaknummer 0138912 Dossier 913198 Ons kenmerk 2015011064 / CHK BESCHIKKING De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 4 november 2014 een melding ontvangen

Nadere informatie

HISTORISCH ONDERZOEK. conform de NEN-5725:2009 voor de locatie gelegen in het LANDGOED DE UTRECHT TE ESBEEK

HISTORISCH ONDERZOEK. conform de NEN-5725:2009 voor de locatie gelegen in het LANDGOED DE UTRECHT TE ESBEEK HISTORISCH ONDERZOEK conform de NEN-5725:2009 voor de locatie gelegen in het LANDGOED DE UTRECHT TE ESBEEK 22-10-2012 Colofon Rapport: Historisch onderzoek voor Landgoed de Utrecht te Esbeek Rapportnummer:

Nadere informatie

Ter plaatse van het hierboven genoemde perceel is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als bedoeld in artikel 29 lid 1, van de Wbb.

Ter plaatse van het hierboven genoemde perceel is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als bedoeld in artikel 29 lid 1, van de Wbb. 1 Afdeling Vergunningverlening Aan: Staatsbosbeheer T.a.v. de heer A. Smit Postbus 58174 1040 HD AMSTERDAM Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583306 Fax 030-2582990 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

PROVINCIE:: UTRECHT Dienst water en milieu

PROVINCIE:: UTRECHT Dienst water en milieu PROVNCE:: UTRECHT Dienst water en milieu Galileïlaan 15 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Telefoon 030-589111 Fax 030-522564 Crediet en Effecten Bank rek nr 699058554 Datum Nummer Uw brief van Uw nummer Bijlage

Nadere informatie

Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree)

Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree) Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree) Gegevens opdrachtgever: Kellerberg Bosgoed B.V. Helenaveenseweg 45 5985 NL Grashoek 0493-536068 Contactpersoon: De heer

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 11 februari 2015 Onderwerp : Wet bodembescherming - Locatie van verontreiniging : Molenstraat 123 Plaats

Nadere informatie

Bijlage 3b Aanwijzing van categorieën van gevallen, beperkingen en

Bijlage 3b Aanwijzing van categorieën van gevallen, beperkingen en Bijlage 3b Aanwijzing van categorieën van gevallen, beperkingen en voorschriften, afwijkingen en nadere eisen Nr. Activiteiten in waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden 1. zorgplicht 1. dat

Nadere informatie

: M. Scheffers en mevr. G.P.M. Scheffers - de Jong Oliviersweg achter 9A 5061 PL Oisterwijk

: M. Scheffers en mevr. G.P.M. Scheffers - de Jong Oliviersweg achter 9A 5061 PL Oisterwijk VERKENNEND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK AAN DE OLIVIERSWEG ACHTER 9A TE OISTERWIJK Opdrachtgever : M. Scheffers en mevr. G.P.M. Scheffers - de Jong Oliviersweg achter 9A 5061 PL Oisterwijk Adviesbureau

Nadere informatie

Projectnummer: C01012.100139.0400/LB. Opgesteld door: Tristan Bergsma. Ons kenmerk: 078572453:0.2. Kopieën aan: Cees-Jan de Rooi (gd)

Projectnummer: C01012.100139.0400/LB. Opgesteld door: Tristan Bergsma. Ons kenmerk: 078572453:0.2. Kopieën aan: Cees-Jan de Rooi (gd) MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Beaulieustraat 22 Postbus 264 6800 AG Arnhem Tel 026 3778 911 Fax 026 4457 549 www.arcadis.nl Onderwerp: Beknopte watersysteemanalyse de Knoop, Doetinchem Arnhem, 29 juli 2015

Nadere informatie

Nader bodemonderzoek. Amazonedreef 110 te Utrecht

Nader bodemonderzoek. Amazonedreef 110 te Utrecht Nader bodemonderzoek Amazonedreef 110 te Utrecht 18 juni 2009 Kenmerk R002-4641958MLY-agv-V01-NL Verantwoording Titel Amazonedreef 110 te Utrecht Opdrachtgever Witkamp Projectontwikkeling B.V. Projectleider

Nadere informatie

Resultaten bodemonderzoek. Wederik Heerenveen. Creating with the power of nature. Subtitel. Marloes Luitwieler, Heerenveen, 26 nov.

Resultaten bodemonderzoek. Wederik Heerenveen. Creating with the power of nature. Subtitel. Marloes Luitwieler, Heerenveen, 26 nov. Resultaten bodemonderzoek Subtitel Wederik Heerenveen Marloes Luitwieler, Heerenveen, 26 nov. 2015 Creating with the power of nature Even voorstellen Marloes Luitwieler, adviseur bodem en water bij Bioclear

Nadere informatie

Voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de raad

Voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de raad Aangepast voorstel Voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de raad Raadsvergadering : 23 juli 2009 Agendapunt : 11 Onderwerp : Sanering bodem en grondwater t.h.v. Keizersdijk 12 subsidie

Nadere informatie

Historisch bodemonderzoek conform NEN5725 tevens vooronderzoek naar asbest. voor een perceel gelegen aan

Historisch bodemonderzoek conform NEN5725 tevens vooronderzoek naar asbest. voor een perceel gelegen aan Historisch bodemonderzoek conform NEN5725 tevens vooronderzoek naar asbest voor een perceel gelegen aan Schweibergerweg 49, te Mechelen, gemeente Gulpen-Wittem (hotel De Mechelse Herder) Kadastraal: Sectie

Nadere informatie

Projectnummer: D02111.000015.0200. Opgesteld door: Maurice Meuwissen. Ons kenmerk: 078350594:B. Kopieën aan:

Projectnummer: D02111.000015.0200. Opgesteld door: Maurice Meuwissen. Ons kenmerk: 078350594:B. Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Piet Mondriaanlaan 26 Postbus 220 3800 AE Amersfoort Tel 033 4771 000 Fax 033 4772 000 www.arcadis.nl Onderwerp: Diemen, Odg. Ouddiemerlaan_Bureaustudie Milieukundig bodem en

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 Post UIT - 32630 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 Post UIT - 32630 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 2 Feitenrelaas behorend bij schrijven d.d. 20 maart 2017, kenmerk ZA.17-43542/DU.17-32630

Nadere informatie

HISTORISCH BODEMONDERZOEK AAN DE SIR WINSTON CHURCHILLAAN TE RIJSWIJK

HISTORISCH BODEMONDERZOEK AAN DE SIR WINSTON CHURCHILLAAN TE RIJSWIJK HISTORISCH BODEMONDERZOEK AAN DE SIR WINSTON CHURCHILLAAN CHURCHIL 277 EN 279 TE RIJSWIJK Bron: Google.nl Opdrachtgever: Gemeente Rijswijk Ri Afdeling grondzaken T.a.v. L. de Vleeschhouwer Postbus 5305

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Beschikking. Gemeente Montfoort t.a.v. de heer J. Dronkert Postbus ZG MONTFOORT. Geachte heer Dronkert,

1 Inleiding. 2 Beschikking. Gemeente Montfoort t.a.v. de heer J. Dronkert Postbus ZG MONTFOORT. Geachte heer Dronkert, Dienst Water en Milieu Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Gemeente Montfoort t.a.v. de heer J. Dronkert Postbus 41 3417 ZG MONTFOORT Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = en Y =

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = en Y = Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Bouwbedrijf De Waal voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een kelder aan de Duwboot 2 te Houten. De projectlocatie

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Gemeente Terneuzen t.a.v. de heer A. Buyck Postbus 35 4530 AA Terneuzen Kenmerk: B-BSBE140042/ 00084997 Afdeling: Vergunningen Datum: 31 oktober 2014

Nadere informatie

omgevingsdienst HAAGLANDEN Wet bodembescherming - geval van bodemverontreiniging

omgevingsdienst HAAGLANDEN Wet bodembescherming - geval van bodemverontreiniging Zaaknummer Ons Kenmerk Datum Beschikking 00492034 ODH-2017-00079751 - h AUG. 2017 omgevingsdienst Bezoekadres Zuid-Hollandplein 1 2596 AW Den Haag Postadres Postbus 14060 2501 GB Den Haag T (070) 21 899

Nadere informatie

Het centrum van het bouwrijp te maken gebied ligt op de coördinaten: X = , Y =

Het centrum van het bouwrijp te maken gebied ligt op de coördinaten: X = , Y = Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Ontwikkelingsbedrijf Vathorst voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het bouwrijp maken van deelgebied Boulevard Oost van Vinex

Nadere informatie

Om de effecten op de bodem in beeld te brengen worden de volgende criteria beoordeeld:

Om de effecten op de bodem in beeld te brengen worden de volgende criteria beoordeeld: 1.1 Bodem 1.1.1 Criteria Van het aspect bodem is zowel de bodemkwaliteit van belang als de bodemopbouw. Als ondergrond van het gebied heeft de bodemgesteldheid invloed op andere aspecten binnen het plangebied.

Nadere informatie

Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus BA Baarn. Geachte heer Stolp,

Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus BA Baarn. Geachte heer Stolp, Dienst Water en Milieu Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus 13 374 BA Baarn Pythagoraslaan 11 Postbus 83 358 TH Utrecht Tel. 3-2589111 Fax 3-258342 http://www.provincie-utrecht.nl Datum

Nadere informatie

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel,

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel, Aan: Dekker grondstoffen BV de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Betreft: Notitie bodemkwaliteit Locatie: Waalbandijk te IJzendoorn Projectnummer: 123561.02 Ons kenmerk: JEGI\123561.02 Behandeld

Nadere informatie

Rapportage Sanscrit.nl

Rapportage Sanscrit.nl Rapportage Sanscrit.nl Instrument ter bepaling van spoedeisendheid van saneren V. Sanscrit 2.5.4 V. rapport 2.16 Algemeen Naam dossier: ter hoogte van Zwarte Dijkje 39 te Noordscheschut (grondwater) Code:

Nadere informatie