jbl ~A~,~~~oo~o~ na~4~c{ad4v~ SANERINGSPLAN ~~ r` ~ NAF-TERREIN ALPHEN AID RIJN ~. ~ Opdrachtgever: Advies:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jbl ~A~,~~~oo~o~ na~4~c{ad4v~ SANERINGSPLAN ~~ r` ~ NAF-TERREIN ALPHEN AID RIJN 72.065.---...~. ~ Opdrachtgever: Advies:"

Transcriptie

1 . jbl A,ooo na4c{ad4v SANERINGSPLAN r` NAF-TERREIN ALPHEN AID RIJN BEHO::;i ;i ti; i Advies: Opdrachtgever: NBM Milieu BV Dr. van Stratenweg 5 Postbus CA GORINCHEM Gemeente Alphen ad Rijn Postbus AA ALPHEN AID RIJN 9juni998

2 NBM Milieu BV SP NAF-terrein Alphen ald Rijn, INHOUDSOPGAVE. INLEIDING GEGEVENS BETREFFENDE DE ONDERZOEKSLOCATIE SITUATIE TER PLAATSE VAN DE ONDERZOEKSLOCATIE HISTORISCHE INFORMATIE BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE ARCHEOLOGIE VERONTREINIGINGSSITUATIE AANVULLEND ONDERZOEK GROND GRONDWATER TOETSING AAN SANERINGSCRITERIA ALGEMEEN SYSTEEMKEUZE SANERINGSCRITERIA EN TERUGSANEERWAARDEN Grond Grondwater OVERIGE UITGANGSPUNTEN VOORBEREIDING VERGUNNINGEN KABELS EN LEIDINGEN VERKEERSMAATREGELEN EMISSIES TIJDENS UITVOERING GRONDSANERING GRONDSANERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ONTGRAVINGSPLAN Algemeen Verwijderen depot Ontgraving verontreinigde grond Grondkerende voorzieningen Civiel-technische isolatie Verwerking grond AANVULLEND GRONDVERZET Contactzone Regulerende laag BEMALINGEN TIJDENS GRONDSANERING

3 NBM Milieu BV SP NAF-terrein Alphen ald Rijn, GRONDWATERSANERING ALGEMEEN ONDIEPE GRONDWATER ONDIEPE GRONDWATER BINNEN IBC DIEPE GRONDWATER GRONDWATERZUIVERING GRONDWATERONTTREKKINGEN GRONDWATERZUIVERING RISICOKLASSERING, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSRISICO'S VASTSTELLING VAN DE T EN F RISICOKLASSEN...35,.2 ASBEST MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING GRONDSANERING Evaluatie Bemonsterings- en analysestrategie GRONDWATER Ondiep grondwater Diep grondwater NAZORG GEBRUIKSBEPERKINGEN JURIDISCHE REGELING BIJ EIGENDOMSOVERDRACHT PLANNING LITERATUURLIJST...44 Bijlagen: ) Ligging onderzoekslocatie ( schaal :25.000) 2) Kadastrale gegevens s) Concept planning werkzaamheden op hoofdlijnen a) Risico-analyse uitdamping binnen IBC middels'risc Humaan' 5) Stroombanenpatroon MODFLOW s) Bepaling ernst en urgentie ) Verificatie diepe grondwaterverontreiniging NAF-terrein Alphen ad Rijn, NBM Milieu BV, projectnummer , 29 januari 998 ( losse bijlage). 3

4 NBM Milieu BV SP NAF-terrein Alphen ald Rijn, ' Tekeningen: : Schematische doorsnede voor aanvang sanering : Schematische doorsnede na afloop sanering : Principe flow-schema tijdelijke WZI : Principe flow-schema grondwateronttrekking en -zuivering t.b.v. IBC binnen damwandkuip : vangnet geohydrologische sanering ('pump and treat') : Sanering diep grondwater'intrinsieke afbraak' : Onttrekking middels 8 vacuumfilters binnen damwandkuip : Drainage t.b.v. sanering freatisch grondwater : Ontgravingsplan : Inrichting terrein NAF en peilhoogtes Gorinchem, 9 juni 998 opgesteld: Drs. P. Dassen gecontroleerd: Ir. J. Dijkhuis 4

5 NBM Milieu BV SP NAF-terrein Alphen ald Rijn, INLEIDING In opdracht van de gemeente Alphen ald Rijn is door NBM Milieu BV, een saneringsplan opgesteld voor de sanering van aanwezige verontreinigingen ter plaatse van het voormalige NAF-terrein aan de Prins Hendrikstraat te Alphen ald Rijn. Aanleiding voor dit saneringsplan is het gezamenlijke voornemen van de gemeente Alphen ald Rijn en NBM-Amstelland de verontreinigingen op en rond het NAF-terrein te saneren en de locatie geschikt te maken voor woningbouw. Het doel van deze bodemsanering is het verwijderen dan wel opheffen of tegengaan van de mogelijke schadelijke gevolgen met het oog op de voorgenomen herinrichtingsplannen. Als referentiekader bij de beoordeling zijn de streef- en interventiewaarden uit de notitie Interventiewaarden Bodemsanering van het Ministerie van VROM gehanteerd. In onderhavig saneringsplan is de saneringsvariant technisch uitgewerkt waarbij is afgestemd op de volgende nota's: 'Circulaire Inwerkingtreding saneringsregeling Wet bodembescherming, tweede fase, d.d. 9 juni 995; ZGezamenlijk Bodemsaneringsbeleid, Provincie Zuid-Holland - Gemeente Rotterdam 8 Den Haag, maart 997; 3Urgentie van bodemsanering, 'De handleiding', maart GEGEVENS BETREFFENDE DE ONDERZOEKSLOCATIE t 2. Situatie ter plaatse van de onderzoekslocatie De oppervlakte van het voormalige NAF-terrein bedraagt circa mz. Het terrein wordt aan de noordzijde en oostrijde begrensd door open water, aan de zuidzijde door de Prins Hendrikstraat en de westrijde door een woning annex bedrijfspand. De huidige bestemming van het terrein is bedrijfsterrein. De opstallen zijn eind jaren ' 80 gesloopt, het terrein is sindsdien braakliggend. De locatie is kadastraal bekend als gemeente Alphen ad Rijn, sectie B nummer 5053, 5099 en 500. De topografische codrdinaten luiden: x , y Historische informatie Vanaf 983 zijn een groot aantal onderzoeken uitgevoerd. De belangrijkste onderzoeken zijn: 5

6 NBM Milieu BV SP NAF-terrein Alphen ad Rijn, riënterend onderzoek; TNO 983 (projectnummer TR8388); SNader onderzoek, Oranjewoud BV , projectnummer 6234; 6Saneringsonderzoek, Oranjewoud BV 986, projectnummer 6262; 'Haalbaarheidsstudie ontwikkelingsmogelijkheden, Oranjewoud BV, 988, projectnummer 6366; BAanvullend nader onderzoek, Oranjewoud BV, 990, projectnummer ; 9Aanvullend saneringsonderzoek Oranjewoud BV, 993, projectnummer ; 'oontwikkelingsmogelijkheden NAF-terrein, NBM Milieu BV, 26 februari 996. "Resultaten aanvullend veldwerk NAF-terrein Alphen ald Rijn, NBM Milieu BV, projectnummer , 29 januari 998; 'ZVerificatie diepe grondwaterverontreiniging NAF-terrein Alphen ald Rijn, NBM Milieu BV,. projectnummer , 29 januari 998; Voor een uitgebreide opsomming van de historische feiten wordt verwezen naar het nader onderzoek uit [5]. Hieronder volgt een korte samenvatting van de belangrijkste punten uit het historisch onderzoek. In 932 lag het terrein als boezemland tussen de Oude Rijn en de dijk (de huidige Prins Hendrikstraat). Een 'arm' van de Oude Rijn liep vanuit de nog bestaande insteekhaven langs de dijk en daarmee over het huidige fabrieksterrein. Deze arm is tijdens het onderzoek niet meer teruggevonden. De fabriek is tussen 90 en 92 opgericht onder de naam 'N.V. Nederlandsche Asfaltfabriek voor het loodgieters- en fittersbedrijf. De fabriek werd in 984 gesloten volgend op het faillissement van het bedrijf. In de fabriek vond tijdens de gehele bedrijfsperiode voornamelijk de fabricage van asfaltpapier in diverse variaties en van mastiek plaats. Deze produkten werden met name toegepast als.. dakbedekking en werden voor een groot deel afgenomen door loodgieters- en fittersbedrijven die eigenaar waren van de fabriek. Teer vormde de belangrijkste grondstof tot circa 970. Geleidelijk aan werden meer bitumen (aardolieresidu) gebruikt als grondstof. Gedurende de bedrijfsperiode werden achtereenvolgens de volgende brandstoffen gebruikt: vetkolen, dikke stookolie en aardgas.. Uit recent onderzoek3 is komen vast te staan dat tot medio jaren '60 ter plaatse van het westelijke terreindeel het aannemersbedrijf Gebr. Den Ouden en wasserij Slagmaat gevestigd was. Het is uit historische informatie onduidelijk of er sprake was van een chemische wasserij. De bedrijfsgebouwen zijn later overgenomen door de NAF. De ligging van de onderzoekslocatie is gegeven in bijlage. 6

7 NBM Milieu BV SP NAF-terrein Alphen ald Rijn, BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE Uit informatie van de Dienst Grondwaterverkenning TNO is schematisch de volgende geohydrologische opbouw op te maken: Tabe3. Geohydrologische bodemopbouw diepte m- NAP bodemopbouw geohydrologische eenheid geohydrologische parameters 0- WesUand Formatie: complexe eenheid van kleien en Slecht doodatende deklaag c ca dagen veenafzettingen met inschakelingen van slibhoudende zanden. Langs de Oude Rijn deels zandig ontwikkeld. kd ca. 250 mzldag -32 Formaties van Drente, Kreftenheye, Twente en Eem e watervoerend pakket Formatie: eolische zanden, grove zanden. 322 Fonnatie van Kedichem: kleien met inschakelingen van slibhoudende zanden. e scheidende laag c ca dagen Fonnaties van Kedichem, Harderwijk Tegelen en Maassluis: zandaizettingen. 2e watervoerend pakket kd ca m2ldag Voor de interpretatie van de geohydrologische situatie ter plaatse van de asfaltfabriek is gebruik gemaakt van boorbeschrijvingen beschikbaar gesteld door de Rijks Geologische Dienst, van sondeergegevens verkregen uit oriënterend onderzoek door Fugro in het gebied tussen de Prins Hendrikstraat en de aan te leggen Rijksweg, van gegevens verkregen via gemeentewerken en - bedrijven Alphen ald Rijn en via de Provinciale Waterstaat van Zuid-Holland (onder andere de. nota Bescherming waterwingebieden Zuid-Holland), en van beschrijvingen van de in het kader van het nader- en aanvullend nader onderzoek verrichte boringen. Het huidige maaiveldsniveau van het terrein is gelegen op circa 0 m NAP. De profielopbouw op en rond het terrein is globaal als volgt: een afdekkend pakket van (zwak zandige) klei- en veenlagen (Westland Formatie, circa 0- m-mv), een eerste watervoerend pakket van fijn tot. grof en grindhoudend zand (Formaties van Twente, Sterksel en Urk, circa -32 m-mv), een scheidende laag van klei en slibhoudende afzettingen (Formatie van Kedichem, circa m- mv) en een tweede watervoerend pakket (vanaf circa 42 m-mv). De Westland Formatie bevat een veenlaag van circa 3-5 m-mv (het zogenaamde Hollandveen) en een veenlaag van circa 9,5 - m-mv (het zogenaamde Basisveen). In oostelijke richting neemt de dikte van het Hollandveen af en is de Westland Formatie grotendeels zandig ontwikkeld (sonderingen Fugro). Aan de rivierzijde (Oude Rijn) komen gelaagde (kleilzand) afzettingen voor. Boven beschreven beeld van de profielopbouw wordt door de verrichte boringen en de interpretatie van de grondradarbeelden [7] bevestigd. 7

8 NBM Milieu BV SP NAF-terrein Alphen ald Rijn, Aan de westzijde van het terrein is langs de Prins Hendrikstraat (boring C, zie tekening ) een afdekkend pakket aanwezig tot circa 0,5 m-mv, bestaande uit klei- en veenlagen. In een strook parallel aan de Oude Rijn komen in de deklaag zandige lagen voor (boringen A en B) die naar het zuidoosten dikker worden. Op het oostelijk deel van de locatie langs de Oude Rijn bestaat de deklaag tot op het watervoerend pakket grotendeels uit zand (boring 0). Het veen en de klei zijn in het verleden vermoedelijk door de rivier geërodeerd. Grondmechanische- en funderingsgegevens De beschikbare grondmechanische- en funderingsgegevens zijn gebaseerd op de volgende. informatiebronnen: 4 oriënterend rapport betreffende bouwrijp maken woongebied De Schans te Alphen aan den Rijn, uitgevoerd door Fugro in opdracht van Dienst Openbare Werken van Alphen, opdrachtnummer C-2794, april 982; 5 Bodemsanering voormalige asfaltfabriek ten behoeve van damwand langs de Oude Rijn te Alphen aan den Rijn, uitgevoerd door Mos Grondmechanica in opdracht van 'Oranjewoud', opdracht , augustus 986; 's rapport betreffende bouwrijp maken woningbouwplan Prins Hendrikstraat II te Alphen aan den Rijn, uitgevoerd door Fugro in opdracht van Dienst Openbare Werken van Alphen aan den Rijn, opdrachtnummer C-2794I0, december 987; " Rapportage grondradar onderzoek voormalige NAF-terrein, Prins Hendrikstraat te Alphen ad. Rijn, projectnummer , december 997. De voor het saneringsonderzoek belangrijkste informatie wordt hieronder kort samengevat. De beschoeiing aan de noordkant van de Oude Rijn bestaat uit een betonnen damwand. Aan de zuidkant varieert de beschoeiing per perceel. Ter plaatse van het onderzoeksterrein is een.. betonnen en een, in zeer slechte staat verkerende, houten beschoeiing aanwezig. Door de firma Mos Grondmechanica [5] zijn direct langs de Oude Rijn en langs de insteekhaven aan de oostzijde van het onderzoeksgebied een zestal diepsonderingen verricht. Het in 987 door Fugro uitgevoerd grondmechanisch onderzoek [6] heeft betrekking op het gebied direct ten zuiden en zuidoosten van het voormalige NAF-terrein (ten zuiden van de Prins Hendrikstraat). De resultaten van dit onderzoek kunnen als representatief voor het NAF-terrein. worden beschouwd. Er is een elektromagnetisch onderzoek verricht om de overgang vast te stellen tussen het gebied met slappe bovenlagen en het gebied met zandige bovenlagen. Tevens zijn 0 sonderingen verricht en twee pulsboringen uitgevoerd. In het laboratorium zijn op acht ongeroerde grondmonsters enkele proeven uitgevoerd, zoals bepaling nat en droog volumegewicht en watergehalte. Tevens is de ongedraineerde cohesie en de samendrukbaarheid van de lagen bepaald. Tenslotte zijn zettingsberekeningen uitgevoerd. Het gebied tussen de Maasstraat en het Rietveldsepad (dit is het terrein direct ten zuidwesten van het NAF-terrein) bleek het meest zettingsgevoelig te zijn. Bovenstaande gegevens worden voldoende geacht voor het doen van grondmechanische berekeningen. Aanvullend grondmechanisch onderzoek lijkt vooralsnog niet noodzakelijk. 8

9 NBM Milieu BV SP NAF-terrein Alphen ald Rijn, Over de funderingen op het voormalige NAF-terrein is het volgende bekend. Uit een hinderwettekening valt af te leiden dat een deel der bebouwing is gefundeerd op houten palen, afgewerkt met een betonnen kop. Enkele gebouwen zijn niet gefundeerd. De funderingsdiepte is niet bekend. Aangenomen mag worden dat deze circa m bedraagt, dat wil zeggen tot op het zandpakket (eerste watervoerend pakket). Het voormalige ketelhuis was sedert de oprichting van de fabriek voorzien van een betonnen vloer. Het resterende deel van het terrein was in eerste instantie verhard met sintels, maar is later van een betonnen vloer voorzien (0,5-0,35 m dikte). Er zijn nog kelders aanwezig. Met betrekking tot de funderingsgegevens van nabijgelegen woningen en bedrijven zijn gegevens verstrekt door de gemeente Alphen ald Rijn. Deze gegevens zijn in onderstaande tabel verwerkt. r Adres Pr. Hendrikstraat 48 Pr. Hendrikstraat 50 Pr. Hendrikstraat 58 Pr. Hendrikstraat 64 Pr. Hendrikstraat 66 Pr. Hendrikstraat Pr. Hendrikstraat 39-4 Pr. Hendrikstraat Pr. Hendrikstraat Pr. Hendrikstraat Pr. Hendrikstraat 6-63 Pr. Hendrikstraat Pr. Hendrikstraat 69 Pr. Hendrikstraat 73 Gouwsluisseweg 0-3 Gouwsluisseweg 99 Gouwsluisseweg 80 Prinsenlaan 2 tlm 20 fundering op staal gefundeerd op staal gefundeerd palen palen op staal gefundeerd palen palen palen palen palen onbekend palen op staal gefundeerd op staal gefundeerd palen palen onbekend op staal gefundeerd geohydrologie Volgens de topografische kaart bevindt het maaiveld zich ter plaatse globaal op NAP-niveau. De stijghoogte in het eerste watervoerende pakket bedraagt volgens de dienst Grondwaterverkenning ca. 3,2 m- NAP. De regionale grondwaterstroming ten zuiden van de Oude Rijn is zuidwestelijk gericht en ten noorden van de Oude Rijn noordoostelijk gericht. De Oude Rijn fungeert als waterscheiding. In de jaren lag de grondwaterscheiding ten zuiden van de Oude Rijn. Dit ten gevolge van een tijdelijke verhoging van de grondwateronttrekking van het waterwinbedrijf. Hierdoor is verspreiding opgetreden in noordelijke richting ten noorden van de Oude Rijn. 9

10 NBM Milieu BV SP NAF-terrein Alphen ald Rijn, Hydrologie ( deklaag) Op grond van de verrichte boringen en het grondradaronderzoek wordt duidelijk dat de hydraulische weerstand tussen de meeste zandige lagen in de deklaag en het watervoerend pakket gering is. De zandige lagen zullen hierdoor fungeren als preferente stroombanen, voor a naar het watervoerend pakket infiltrerend water. Gezien de bodemopbouw en de gemeten stijghoogten zal de grootste wegzijging plaatsvinden op het oostelijk terreindeel. Langs de Prins Hendrikstraat zijn alleen dunne zandbanen aangetroffen in boorpunten D en 0. Deze zandlagen zijn niet meer aangetroffen in de boorpunten die zuidelijk van de Prins Hendrikstraat liggen en zullen naar verwachting op korte afstand van de locatie uitwiggen.. Eerste watervoerend pakket Uit de stijghoogtemetingen van november 997 blijkt de grondwaterstroming in het watervoerend pakket ten zuiden van de Oude Rijn en tot 50 meter ten noorden van de Oude Rijn, naar het zuidwesten gericht. Dit beeld komt overeen met de resultaten van de door Tauw Milieu in 997 uitgevoerde grondwatermodellering met MODFLOW78. In het kader van het nader. onderzoek is berekend dat de stroomsnelheid in deze richting circa 30 m per jaar bedraagt. Uit stijghoogtemetingen in 985 komt naar voren dat destijds de waterscheiding van de Oude Rijn dicht langs, en mogelijk zelfs onder de locatie was gelegen. Dit had tot gevolg dat van de locatie infiltrerend water, in het watervoerend pakket mogelijk voor een deel noordwaarts is gestroomd. Uit de stijghoogten blijkt verder dat de stroomsnelheid in het watervoerend pakket in zuidoostelijke richting toeneemt, naarmate de afstand tot de locatie groter wordt. De. stijghoogten die in 99 en 997 zijn gemeten geven gedeeltelijk een ander beeld. Ter hoogte van de locatie zijn de gemeten stijghoogten in het watervoerend pakket circa 0,4 m lager. Een waterscheiding is nu binnen het onderzochte gebied afwezig. Dit houdt in dat de stroming niet alleen ten zuiden van de Oude Rijn in zuidwestelijke richting plaatsvindt, maar ook ten noorden hiervan. Waarschijnlijk is onder invloed van veranderende omstandigheden de waterscheiding opgeschoven in noordoostelijke richting. Het is niet bekend wat hiervan de oorzaak is en of deze omstandigheden zich in het verleden vaker hebben voorgedaan. Mogelijk heeft transport vanaf de locatie in noordelijke richtingen zich niet continu voorgedaan. Tweede watervoerend pakket De stroming naar en in het tweede watervoerend pakket is in dit onderzoek niet nader onderzocht. Hier wordt volstaan met literatuurgegevens (grondwaterkaart D.G.V.lT.N.O. en. grondwaterbeschermingsplan provincie Zuid-Holland). Uit deze gegevens kan worden afgeleid dat in een betrekkelijk smalle strook langs de Oude Rijn de stijghoogte in het eerste watervoerend pakket hoger is dan in het tweede watervoerend pakket en dat derhalve in deze strook sprake zal zijn van neerwaartse beweging. Ten zuiden en ten noorden van deze strook geld de omgekeerde situatie. Dit patroon komt tot uiting in de ligging van het grensvlak zoetrzout, dat ter hoogte van de Oude Rijn op circa 80 m-nap ligt en op betrekkelijk korte afstand hiervan opduikt naar diepten van 30 à 40 m-nap (scheidende laag). De r bewegingsvrijheid van water dat naar het tweede pakket infiltreert wordt door het zoetlzout grensvlak beperkt. Na een bepaalde verblijfstijd keert het water op enige afstand van de Oude Rijn terug in het eerste watervoerend pakket. 0

11 NBM Milieu BV SP NAF-terrein Alphen ald Rijn, De dikte van de scheidende laag bedraagt circa 4 m(gemeten op 750 m van de locatie), de hydraulische weerstand is naar schatting dagen. De stijghoogte in het tweede watervoerend pakket ter hoogte van de locatie is onbekend. Indien echter rekening wordt gehouden met een stijghoogteverschil tussen de watervoerende pakketten van enige decimeters, dan is het aannemelijk dat beïnvloeding van het tweede watervoerende pakket zal optreden of reeds is opgetreden 4. ARCHEOLOGIE. In het kader van de voorgenomen bodemsanering van het NAF-terrein is in opd9acht van de. gemeente Alphen aan den Rijn een Aanvullende Archeologische Inventarisatie uitgevoerd.. Doel van dit onderzoek is de archeologische potentie van de locatie vast te stellen. Aanleiding voor onderzoek wordt gevormd door het provinciaal beleidzo, waarin wordt aangegeven dat het NAF-terrein is gelegen in een gebied met een overwegend hoge tot zeer. hoge archeologische verwachting. Het inventariserend onderzoek is opgezet volgens de richtlijnen van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), de VNG en de provincie Zuid-Holland. In het onderzoek is ook de omgeving van de locatie meegenomen.. De conclusie van de inventarisatie is dat de archeologische potentie van de locatie (van de IJzertijd tot heden) laag tot zeer laag is. Eventueel toch aanwezige resten zullen naar verwachting sterk verstoord zijn en bovendien aangetast zijn door de aangetoonde chemische stoffen. Tijdens de graafwerkzaamheden wordt derhalve geen specifieke aandacht aan archeologie besteed. Voor meer informatie wordt verwezen naar de betreffende rapportage. 5. VERONTREINIGINGSSITUATIE 5. Aanvullend onderzoek In november 997 is door NBM Milieu aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd. Hierbij lag de nadruk enerzijds op de grondverontreinigingen op het NAF-terrein en anderzijds op de grondwaterverontreinigingen in het eerste watervoerende pakket in de omgeving van het NAFterrein. De doelstellingen zijn als volgt te formuleren:. het verifiëren van de omvang van de benzeenverontreiniging in het eerste watervoerende pakket; 2. onderzoek naar intrinsieke afbraakprocessen die bij kunnen dragen aan de sanering van de diepe grondwaterverontreiniging met benzeen; 3. het verifiëren van de omvang van de grondverontreiniging en afzetmogelijkheden van vrijkomende grond. `

12 NBM Milieu BV SP NAF-terrein Alphen ald Rijn, Grond Onderstaand is een korte beschrijving van de verontreinigingssituatie weergegeven. Voor een gedetailleerde weergave wordt verwezen naar het aanvullend nader onderzoek van Oranjewoud [8] en de rapportage Verificatie diepe grondwaterverontreiniging NAF-terrein Alphen ald Rijn [2]. Zintuiglijk is in de grond op de locatie een verontreiniging met teer en spots van verontreinigingen met terpentine, benzine en dieselolie gevonden. De grondverontreiniging met polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) is aanwezig op een groot deel van het onderzoeksterrein. De verontreinigingsgrens valt voor een deel samen met de terreingrens aan r. de Prins Hendrikstraat. De diepte van de verontreiniging bedraagt over het algemeen à 3 meter, met uitrondering van het oostelijk terreindeel grenzend aan de Oude Rijn. In dit gebied is de grond tot in het watervoerende pakket verontreinigd met PAK en zijn tevens matig verhoogde concentraties van vluchtige aromaten aanwezig. 5.3 Grondwater De grondwaterverontreiniging met vluchtige aromaten strekt zich uit over grote delen van het voormalige NAF-terrein, in concentraties boven de interventiewaarde. De verontreiniging van het grondwater met PAK beperkt zich in hoofdzaak tot de kern van de verontreiniging aan de Oude Rijn en een gebied grenzend aan de Prins Hendrikstraat. De verontreiniging in het watervoerend pakket strekt zich, vanaf de locatie in zuidwestelijke richting, uit tot circa 350 meter. De verontreiniging verplaatst zich met een snelheid van circa 30 meter per jaar. 2

13 NBM Milieu BV SP NAF-terrein Alphen ald Rijn, TOETSING AAN SANERINGSCRITERIA 6. Algemeen t In maart 997 is op verzoek van de provincie Zuid-Holland opnieuw de ernst en urgentie van de bodemverontreiniging op het NAF-terrein bepaald. Gezien de omvang van de verontreinigingen in grond en grondwater is vastgesteld dat er sprake is van een ernstige verontreiniging en is geconcludeerd dat er geen sprake is van humane en ecologische risico's echter wel van verspreidingsrisico's. De jaarlijkse volumetoename van de diepe grondwaterverontreiniging is. berekend op m3. Op basis hiervan wordt het geval van bodemverontreiniging ingedeeld in categorie waardoor de start van de sanering dient plaats te vinden binnen vier jaar na het afgeven van de beschikking. Deze bepaling van ernst en urgentie is als bijlage 5 in het saneringsplan opgenomen (bron: Oranjewoud briefrapportage , d.d. 2 maart 997Z' ). Er is getoetst aan vijf algemene saneringscriteria, namelijk: verontreiniging al dan niet in contactzone; gebruik van de locatie; grondsoort; aard en concentratie van verontreinigende stoffen; geohydrologische situatie. 6.2 Systeemkeuze Er zijn gezien de aard van de verontreiniging in principe twee saneringsmethoden mogelijk. De verontreiniging kan verwijderd worden, het multifunctioneel saneren, of de verontreiniging kan worden geïsoleerd volgens de Isoleer Beheers Controle (IBC)- methode. Binnen een locatie zoals het NAF-terrein kunnen beide methoden afzonderlijk dan wel in combinatie toegepast worden waarbij ook de bestemming op microniveau een rol kan spelen zoals welgeen tuin, wellgeen parkeerplaats. Onderstaand worden de tot dusver in de diverse onderzoeken gegenereerde saneringsvarianten kort besproken waarbij tevens de aspecten met betrekking tot het wonen worden aangegeven. In dit verband is er overleg gevoerd met het Hoogheemraadschap van Rijnland en het Waterschap de Gouwelanden die waken over de waterkwaliteit enof de boezemkering. 3

14 NBM Milieu BV SP NAF-terrein Alphen ald Rijn, Multifunctioneel De verontreinigde grond wordt ontgraven en off-site verwerkt. Op basis van de verontreinigingssituatie kan onderscheid gemaakt worden tussen: - ontgraving van 0 tot à 3 m-mv (ca m3); - ontgraving van 3 tot 6 m-mv (ca m3); - ontgraving van 6 tot 2 m-mv (ca m3). De ontgraving van 6 tot 2 m-mv vindt plaats in een strook langs de Oude Rijn waar door de aanwezigheid van een tussenzandlaag de verontreiniging tot op grote diepte is doorgedrongen. De constructieve voorzieningen die in de vorm van damwanden nodig zijn hebben een groot aandeel in de saneringskosten voor deze variant. Bij deze variant vindt ook een. grondwatersanering plaats. Er is na de sanering geen sprake van een beheerssituatie. Het resultaat van deze variant is als volgt te omschrijven: - geen gebruiksbeperkingen, tuinen mogelijk; - geen beheerlnazorg noodzakelijk daar alle verontreiniging verwijderd is; - saneringsduur is beperkt en eindig; - start bouw is mogelijk na de sanering van de grond; - juridische aansprakelijkheid: na voltooiing van de sanering niet meer aan de orde; - wel een 'doelmatige' variant doch niet 'sober'; - de indicatieve kosten ex. BTW en ex. waterbodemsanering: 9,6 miljoen gulden. Isoleer Beheers Controle variant Hierbij wordt de verontreiniging niet verwijderd, maar geïsoleerd van de omgeving. Om verspreiding via het grondwater te voorkomen wordt de locatie met behulp van damwanden van de omgeving gesoleerd en door onttrekking van het grondwater binnen de locatie wordt de grondwaterstand zodanig beïnvloed dat verspreiding van de verontreiniging voorkomen wordt. Hiertoe worden op de zuidelijke en westelijke terreingrenzen een afsluitende damwand tot ca. 0 m-mv geplaatst en op het noordelijk en oostelijk terreindeel een afsluitende wand tot 6 m-mv. Er zullen aanvullende voorzieningen getroffen moeten worden ter vermijding van contactmogelijkheden in de vorm van een asfaltlaag, betonplaat e.d.. Tevens moet rekening worden gehouden met uitdampen van de verontreiniging wat automatisch inhoudt dat een asfaltlaag, betonplaat e.d. gasdicht zullen moeten zijn. Bij het construeren van een betonnen. plaat waarop woningbouw plaats gaat vinden is het vrijwel onmogelijk deze plaat in één geheel te realiseren gezien de koudebruggen die ontstaan van niet- naar welbebouwd oppervlak en de trillingsproblemen voortkomend uit wegverkeer te beperken. Dit betekent dat er diverse betonnen platen geconstrueerd moeten worden met gasdichte afdichtingen daartussen welke tot in de eeuwigheid onderhouden moeten worden op moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens zal extra geïnvesteerd moeten worden in kabelgoten, riolering en de openbare ruimte. De hiervoor beschreven voorzieningen zijn niet alleen noodzakelijk om woningbouw mogelijk te maken maar ook voor vrijwel alle bedrijfsmatige functies. De grondwatersanering vindt alleen plaats buiten het NAF-terrein. 4

15 NBM Milieu BV SP NAF-terrein Alphen ald Rijn, Resultaat: - woningbouw technisch gezien moeilijk te realiseren maar met veel extra investeringen mogelijk; - woningbouw gezien de marktacceptatie bijzonder moeilijk; - beheernazorg: eeuwigdurende grondwaterbeheersing en -reiniging; - de saneringsduur is eeuwig; - start bouw is mogelijk na het volledig isoleren van de grond; - juridische aansprakelijkheid: gecompliceerd, hangt nauw samen met het beheer;. - een `doelmatige' en uiterst 'sobere' variant welke zelfs voor de bestemming bedrijfsmatig. uiterst discutabel is; - indicatieve kosten ex. BTW en ex. sanering van de waterbodem: 5, miljoen gulden waarvan het beheren,6 miljoen kost en de feitelijke sanering 3,5 miljoen gulden. Voor het NAF-terrein is sprake van historische verontreinigingen, dat wil zeggen. verontreinigingen die voor januari 987 zijn ontstaan. Het overheidsbeleid ten aanzien van deze historische verontreinigingen voorziet in het opheffen van risico's en gebruiksbeperkingen als uitgangspunt. In de rapportage 'Ontwikkelingsmogelijkheden NAF-terrein', NBM Milieu BV, 26 februari 996 [0] is een brede afweging gemaakt tussen verschillende saneringsvarianten waarbij op basis van technische, financiële en milieuhygiënische locatie specifieke omstandigheden. In principe zijn er geen milieuhygiënische en of technische locatie specifieke omstandigheden die de doorslag geven voor één van de mogelijke saneringsvarianten. De kosten voor een 'kale' IBC-variant zijn begroot op 5, miljoen gulden en de kosten voor de multifunctionele variant zijn begroot op 9,6 miljoen gulden. Bij de uiteindelijke keuze voor de definitieve saneringsvariant is voor de afleiding van de financiële LSO (locatie specifieke omstandigheid) de zogenaamde BSB-formule gehanteerd.. Deze formule luidt als volgt: verhoudingsfactor - t2'09"`""'f Tevens wordt het quotiënt van de geraamde kosten van het herstelalternatief en het IBCalternatief bepaald: K,,t;r.Ksc Km. - geraamde kosten multifunctionele variant K,BC - geraamde kosten IBC-variant Indien het kostenquotiënt groter is dan de berekende verhoudingsfactor is er sprake van een 'extreem kostenverschil' tussen de multifunctionele en de IBC-variant. Voor onderhavige locatie zijn deze eenheden als volgt: verhoudingsfactor -,8, kostenquotiënt - 3,8. Uit bovenstaande berekening blijkt, dat er sprake is van een extreem kostenverschil tussen de multifunctionele variant en de IBC-variant, en zodoende mag afgeweken worden van de multifunctionele saneringsvariant. 5

16 NBM Milieu BV SP NAF-terrein Alphen ald Rijn, In de rapportage'ontwikkelingsmogelijkheden NAF-terrein' [0] is na een brede afweging op basis van financiële en milieuhygiënische rendementsoverwegingen gekozen voor een functionele tussenvariant. Deze variant zal voor circa 800o van het terrein voorzien in een volledige verwijdering van alle verontreinigingen terwijl voor de overige 200o een civiel-technisch beheerssysteem wordt gerealiseerd. In de rapportage ' Ontwikkelingsmogelijkheden NAF-terrein', [0] is na een brede afweging op basis van financiële en milieuhygiënische rendementsoverwegingen gekozen voor een functionele tussenvariant. Deze variant zal voor circa 800o van het terrein voorzien in een volledige verwijdering van alle verontreinigingen terwijl voor de overige 200o een civiel-technisch beheerssysteem wordt gerealiseerd. 6.3 Saneringscriteria en terugsaneerwaarden De saneringscriteria en terugsaneerwaarden zijn ontleend aan de notitie'gezamenlijk bodemsaneringsbeleid' [2] Grond Op vrijwel het gehele terreinoppervlak is minimaal de bovenste meter sterk verontreinigd met PAK en in mindere mate minerale olie.. Als terugsaneerwaarde voor PAK wordt de'(stl)-waarde gehanteerd. PAK is, met uitzondering van naftaleen, geen mobiele verontreiniging. De slecht doorlatende eigenschappen van de oorspronkelijke bodem, bestaande uit klei en veen, versterkt het immobiele karakter. Voor naftaleen wordt een bovengrens van 8 mgkg gehanteerd. Aangezien vrijwel het gehele terrein tot minimaal m-mv wordt ontgraven en aangevuld met schoon aanvulzand zal in de nieuwe situatie sprake zijn van een multifunctionele contactzone. Naast het feit dat volledige. verwijdering vanuit risico-optiek een laag milieurendement levert, is het tevens zeer kostenintensief. Als terugsaneerwaarde voor minerale olie en aromaten worden de streefwaarden gehanteerd Grondwater freatisch grondwater In principe wordt uitgegaan van de z(stl)-waarde als terugsaneerwaarde. Gezien de kleiigvenige opbouw van de bodem op het NAF-terrein kan de situatie ontstaan dat sanering van het freatisch grondwater niet meer doelmatig realiseerbaar is bij het bereiken van de interventiewaarde. Indien na het regelmatig bemonsteren van monitoringspeilbuizen blijkt dat na het bereiken van de I-waarde geen doelmatige resultaten geboekt worden kan in overleg met het bevoegde gezag besloten worden de grondwatersanering te beëindigen. 6

17 NBM Milieu BV SP NAF-terrein Alphen ald Rijn, Eerst dient aan onderstaande voorwaarden voldaan te zijn: - de interventiewaarden worden duurzaam niet meer overschreden hetgeen aangetoond dient te worden door bemonstering van monitoringspeilbuizen; - de aanwezige restconcentraties in het grondwater dampen niet uit naar kruip- of leefruimten en er vindt geen permeatie van drinkwaterleidingen plaats; - op basis van een uit te voeren risico-evaluatie zijn geen andere humane, ecologische of verspreidingsrisico's te verwachten. diepe grondwater in eerste watervoerende pakket In het aanvullende diepe grondwateronderzoek zijn aanwijzingen gevonden voor biologische afbraak. Anticiperend op de landelijke ontwikkelingen o.a. via NOBIS (Nederlands. Onderzoeksprogramma Biotechnologische In-situ Sanering) en BEVER (Beleidsvernieuwing Bodemsanering) is voor het diepe grondwater een extensieve saneringsvariant uitgewerkt. Voor aromaten in het eerste watervoerende pakket geldt, mede gezien de afwezigheid van humane risico's en bedreigde objecten benedenstrooms (bijvoorbeeld een grondwaterbeschermingsgebied) de 'z(stl)-waarde als terugsaneerwaarde. Uit ervaring blijkt het rendement van grondwatersaneringen drastisch af te nemen zodra deze waarde bereikt wordt. Tot beëindiging van de sanering wordt besloten na grondige analyse van monitoringsresultaten en overleg met de provincie Zuid-Holland. Aangezien is gekozen voor een biologische saneringsvariant zal regelmatig per kwartaal een aantal peilbuizen geanalyseerd worden op BTEX en specifieke intrinsieke afbraakparameters (sulfaat, ijzer, redox). Indien na een periode van 2 jaar mocht blijken dat de intrinsieke afbraak niet leidt tot een afname van de gehalten in. de pluim, kan alsnog worden besloten om de geohydrologische saneringsmaatregelen ten uitvoer te brengen. Tabel 6.4 Overzicht terugsaneerwaarden PAK naftaleen minerale olie benzeen grond 'z (Stl) 8 mglkg S S freatisch - 35 Ngll 325 Ngll 5 Ngll grondwater diep grondwater - 35 Ngl 325 Ngll 5 Ngl 6.4 Overige uitgangspunten eventuele ondergrondse tanks, funderingen, kelders, buiten gebruik zijnde kabels en leidingen dienen tijdens de sanering verwijderd te worden; er mogen ten gevolge van bemalingen geen zettingen optreden waardoor beschadigingen ontstaan aan belendende bebouwing; de sanering dient te voldoen aan door derden gestelde eisen met betrekking tot vergunningen en ontheffingen. 7

18 NBM Milieu BV SP NAF-terrein Alphen ald Rijn, VOORBEREIDING 7. Vergunningen Voor de tijdelijke waterzuivering dient bij de gemeente een WM-vergunning aangevraagd te worden terwijl voor de permanente waterzuivering zowel een WM- als een bouwvergunning aangevraagd moet worden. Voor de langdurige lozing van verontreinigd grondwater, dat vrijkomt bij het saneren van de diepe grondwaterverontreiniging en de beheersmaatregelen binnen de damwandkuip, moet bij het Hoogheemraadschap van Rijnland een lozingsvergunning. worden aangevraagd in verband met het gestelde in de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (Wvo). Bij de gemeente Alphen ald Rijn dient toestemming gevraagd te worden voor lozing via het gemeentelijke riool. Voor het onttrekken van grondwater tijdens de grondsanering en de sanering van het freatisch grondwater kan worden volstaan met een melding bij de Provincie Zuid-Holland terwijl voor de langdurige onttrekking voor de sanering van het diepe grondwater een vergunning aangevraagd moet worden. Voor aanvang van de sanering dient door de aannemer voor elke af te voeren partij een afvalstroomnummer en transportbegeleidingsformulieren verzorgd te zijn voor het vervoeren van verontreinigde grond. Voor de overslag van verontreinigde grond en schone grond bij het transport per schip dient toestemming verkregen te worden van de Dienst Verkeer 8 Vervoer van de provincie Zuid- Holland. w Tabel 7. Overzicht vergunningen Vergunning Wvo Lozingsvergunning bouwvergunning Onttrekkingsvergunning Wet milieubeheer PMV Overslag verontreinigde grond verlener Hoogheemraadschap van Rijnland gemeente Alphen ald Rijn gemeente Alphen ald Rijn Provincie Zuid-Holland gemeente Alphen ald Rijn bureau afvalstoffen provincielverwerker Dienst Verkeer en Vervoer provincie r 7.2 Kabels en leidingen Op december 997 is een vooroverleg geweest met de gemeente Alphen ald Rijn en beheerders van ondergrondse kabels en leidingen. Uit dit overleg blijkt geen van de aanwezige partijen kabels en of leidingen hebben op het NAF-terrein. Voor de daadwerkelijke graafwerkzaamheden dient een definitieve inventarisatie (Klic-melding) uitgevoerd te worden welke kabels en leidingen verwijderd kunnen worden en welke mogelijk ondersteund dienen te worden. 8

19 NBM Milieu BV SP NAF-terrein Alphen ad Rijn, Verkeersmaatregelen Aangezien voor de aan- en afvoer van verontreinigde grond en aanvulzand is gekozen voor transport per schip zal de verkeersdruk in de buurt minimaal zijn. Voor de ontgraving tot 4 m-mv ter hoogte van de percelen Prins Hendrikstraat zijn tijdelijke verkeersmaatregelen niet uit te sluiten. Deze verkeersmaatregelen dienen, indien op grond van veiligheidsoverwegingen noodzakelijk, genomen te worden in overleg met de gemeente Alphen ald Rijn en de politie. 7.4 Emissies tijdens uitvoering grondsanering. Gelet op de directe nabijheid van woningen en de aard van de verontreinigingen is middels een modelmatige inschatting nagegaan in hoeverre er ten gevolge van de saneringswerkzaamheden overlast optreedt voor omwonenden. In opdracht van NBM Milieu BV is door TAUW Milieu een emissieberekening uitgevoerd ten behoeve van de bodemsanering van het NAF-terrein (Berekening emissie tijdens uitvoering grondsanering locatie NAF-terrein Alphen ald Rijn, projectnummer , d.d. 22 december 997ZZ). Benzeen Uit berekeningen blijkt dat de gemiddelde concentratie, de concentratie voor het 98- percentiel en de concentratie voor het 99,5 percentiel nabij de dichts bijgelegen bebouwing (zuidzijde op een afstand van circa 25 meter) respectievelijk circa 2,30 en 65 NIm3 bedraagt. Uit berekeningen blijkt dat de gemiddelde concentratie van benzeen de luchtkwaliteitseis van benzeen (0 NIm3 als jaargemiddelde concentratie) en de TCL- waarde van benzeen niet overschrijdt. Er bestaat geen toetsingskader voor de berekende percentielconcentraties van benzeen. Op grond van de modelberekeningen kan vastgesteld worden dat de MAC-waarde van benzeen niet overschreden wordt, evenals dat de berekende 98 en 99,5 percentielconcentraties het niveau van de luchtkwaliteitseis overschrijden. Voorts geven de modeltekeningen aan, dat de 98 percentielconcentratie het niveau van de TCL waarde benadert en dat de 99,5- percentielconcentratie het niveau van de TCL-waarde overschrijdt. Naftaleen Uit de berekeningen blijkt dat de gemiddelde concentratie, de concentratie voor het 98 percentiel en de concentratie voor het 99,5- percentiel nabij de dichts bijgelegen bebouwing (zuidzijde op een afstand van circa 25 meter) respectievelijk circa 5, 55 en 00 Nglm 3 bedraagt. Voor naftalenen bestaat er feitelijk geen toetsingswaarde voor de luchtkwaliteit (TCLwaarde en luchtkwaliteitseis), waaraan de berekende concentratie van naftaleen kan worden getoetst. De modelberekeningen geven aan dat de MAC-waarde van naftaleen niet. overschreden wordt. 9

20 NBM Milieu BV SP NAF-terrein Alphen ald Rijn, Geur Op grond van de modelberekeningen kan vastgesteld worden, dat de drempelwaarde van benzeen nabij bebouwing niet wordt overschreden. Tevens volgt uit de modelberekeningen, dat de drempelwaarde van naftaleen nabij bebouwing voor het 98 en 99,5-percentiel overschreden wordt. Op basis van de uitgevoerde berekeningen kunnen slechts kwalitatieve uitspraken met betrekking tot geur worden gedaan. Voor een beoordeling over geurhinder dient namelijk het gecombineerde effect van stoffen worden beschouwd. Er bestaat geen lineair verband tussen de sommatie van stofconcentraties en geurconcentraties.. Op grond van de uitgevoerde berekeningen is het aannemelijk te veronderstellen (de drempelwaarde van naftaleen wordt als individuele component reeds overschreden) dat in situaties rondom het terrein van de bodemsanering een geur van naftaleen waargenomen kan worden, mogelijk in combinatie met andere geurcomponenten. Over de hinderlijkheid van deze waarneming kunnen op grond van de berekeningen geen uitspraken worden gedaan. Opgemerkt wordt dat de geuremissie gedurende graafwerkzaamheden het grootst is. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden geurhinder wordt vastgesteld kan door het opleggen van beperkingen aan de wijze van uitvoering van de graafwerkzaamheden de geurhinder worden verminderd. Deze beperking kan inhouden, dat indien de wind uit het noordoosten komt de graafwerkzaamheden gestopt dienen te worden. Opmerkingen betreffende de uitgevoerde berekeningen Benadrukt wordt dat de berekeningen zogenoemde " worst case" berekeningen zijn. De berekende emissievrachten zullen voor met name naftaleen vermoedelijk aanzienlijk geringer zijn, aangezien het uitgangspunt, dat alle in het poriënvocht van de vergraven grond aanwezige naftaleen volledig uitdampt, een overschatting is. Indien slechts 500o van de koolwaterstoffen uitdampt, betekent dit een factor 2 afname van de emissievracht en een afname van de,. berekende blootstellingsconcentraties. Deze afname zal globaal een factor 2 betekenen. Tevens wordt opgemerkt dat de berekeningen zijn uitgevoerd uitgaande van de gemiddeld hoogst aangetroffen gehalten in de grond. Op het grootste deel van de locatie zijn de gehalten aanzienlijk lager, zodat de emissie tijdens de graafwerkzaamheden eveneens aanzienlijk geringer zal zijn. Samenvattend kan gesteld worden dat de graafwerkzaamheden geen gezondheidsrisico's inhouden voor de omgeving. Voor de werknemers op de locatie worden veilgheidsmaatregelen genomen zoals voorgeschreven in het P-blad 74 van de Arbeidsinspectie. Het valt niet uit te sluiten dat tijdens de graafwerkzaamheden een geur wordt waargenomen. Deze geur zal zich echter tijdelijk voordoen en tijdens de graafwerkzaamheden wordt getracht deze geurhinder tot een minimum te beperken. 20

De Rietvink. Gemeente Leidschendam-Voorburg. Adviesrapportage voor het masterplan Revitalisatie boven- en ondergrondse infrastructuur.

De Rietvink. Gemeente Leidschendam-Voorburg. Adviesrapportage voor het masterplan Revitalisatie boven- en ondergrondse infrastructuur. De Rietvink te Leidschendam-Voorburg Revitalisatie boven- en ondergrondse infrastructuur Opdrachtgever: Projectnummer IBD: Datum rapport: Status : Gemeente Leidschendam-Voorburg 1326508-IBD/WEST/4592 04

Nadere informatie

Quickscan DSM-spoorzone: Verkenning van duurzame oplossingsrichtingen voor het waterbeheer in Delft en omgeving

Quickscan DSM-spoorzone: Verkenning van duurzame oplossingsrichtingen voor het waterbeheer in Delft en omgeving 3508 TA Utrecht www.tno.nl T 030 256 4750 F 030 256 4755 info@nitg.tno.nl Quickscan DSM-spoorzone: Verkenning van duurzame oplossingsrichtingen voor het waterbeheer in Delft en omgeving Datum September

Nadere informatie

VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELINGSNOTITIE 150KV-KABELVERBINDING OTERLEEK - WESTWOUD

VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELINGSNOTITIE 150KV-KABELVERBINDING OTERLEEK - WESTWOUD VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELINGSNOTITIE 150KV-KABELVERBINDING OTERLEEK - WESTWOUD TENNET TSO BV 19 september 2014 077958069:C - Definitief C05058.000052.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.1.1

Nadere informatie

Gebouwschade Loppersum

Gebouwschade Loppersum Gebouwschade Loppersum Drs. G. de Lange ir. N.G.C. van Oostrom Drs. S. Dortland Ir. H. Borsje (TNO) Ir. S.A.J. de Richemont (TNO) 1202097-000 Deltares, 2011 Titel Gebouwschade Loppersum Opdrachtgever

Nadere informatie

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Foto: Google Earth Bron: Google Streetview Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Ruimtelijke onderbouwing Scholten Ruimtelijk Advies Opdrachtgever: Blokland Bouwpartners Project: Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o.

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Doel van het plan 5 1.3 Ligging en begrenzing van het plangebied 5 1.4 Geldende

Nadere informatie

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Inhoud: Bijlage Voorschriften Kaart Procedure: Terinzagelegging t.b.v. de inspraak d.d. 8 november 2004 1e Wettelijke terinzagelegging d.d. 11 juli 2005 Vastgesteld

Nadere informatie

Dwingelderveld. Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling

Dwingelderveld. Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling Dwingelderveld Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling Dwingelderveld Aanmeldingsnotitie voor m.e.r.-beoordeling Definitief Opdrachtgever: Bestuurscommissie Dwingelderveld Grontmij Nederland bv Assen,

Nadere informatie

Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist

Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist Milieudienst Zuidoost-Utrecht April 2011 ZEI111.S207/ 15334 opgesteld door beoordeeld door D. van de Belt J. M. Krol Akkoord: Milieudienst

Nadere informatie

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 TOELICHTING INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. PLANGEBIED EN PLANONTWIKKELING... 5 2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 3. BELEIDSKADERS/PLANOLOGISCHE

Nadere informatie

Herontwikeling olieveld schoonebeek Rapport II (hoofdstuk 18): waterinjectie

Herontwikeling olieveld schoonebeek Rapport II (hoofdstuk 18): waterinjectie Herontwikeling olieveld schoonebeek Rapport II (hoofdstuk 18): waterinjectie Milieueffectrapportage Rapport II (Hoofdstuk 18): Waterinjectie I Initiatiefnemer Nederlandse Aardolie Maatschappij BV www.nam.nl

Nadere informatie

Gebiedsdossier. Ameland Buren. Grondwaterbeschermingsgebieden in Fryslân 2013. Gebiedsdossier: een risico-inventarisatie van een drinkwaterwinning

Gebiedsdossier. Ameland Buren. Grondwaterbeschermingsgebieden in Fryslân 2013. Gebiedsdossier: een risico-inventarisatie van een drinkwaterwinning Gebiedsdossier Ameland Buren Grondwaterbeschermingsgebieden in Fryslân 2013 Gebiedsdossier: een risico-inventarisatie van een drinkwaterwinning Ameland Buren Gebiedsdossier grondwaterbeschermingsgebieden

Nadere informatie

Zuiderpad naast nr. 13

Zuiderpad naast nr. 13 Zuiderpad naast nr. 13 Bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro Status: vastgesteld Datum: 24 maart 2015 Gemeente Beemster Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling ID-code: NL.IMRO.0370.2014Zuiderpad13-VA01 Terinzagelegging

Nadere informatie

TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN

TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN 4 2011$ TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN Plan: `Molenweg 17 Stramproy Behoort bij besluit van de raad van Weert van 25 september 2013, nummer RAD-000857 De griffier Plan IDN: NL.IMRO.0988.BPMolenweg17-VG01!

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DSM ADVANCED POLYESTERS BV TE EMMEN

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DSM ADVANCED POLYESTERS BV TE EMMEN ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw D. Rimann (0592) 36 58 31 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor DSM Advanced Polyesters BV te Emmen ONTWERPBESLUIT VAN

Nadere informatie

De Draai Heerhugowaard

De Draai Heerhugowaard De Draai Heerhugowaard Verkenning technische en financiële haalbaarheid watersysteem als energieleverancier Definitief 17 januari 2007 Colofon Titel V erkenning technische en financiële haalbaarheid watersysteem

Nadere informatie

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 M.e.r.plicht buizenstraat/-strook Eemshaven Oosterhorn Delfzijl 2 1.3 De eerste stap in de m.e.r. procedure: de startnotitie 3 1.4 Leeswijzer 4 2 HET PROJECT

Nadere informatie

Doel van de nota. Leeswijzer

Doel van de nota. Leeswijzer Doel van de nota Deze notitie Ontheffingenbeleid keur Wetterskip Fryslân geeft inhoud aan de uitwerking van beleid en beleidsregels die toegepast worden bij de beoordeling van ontheffingsaanvragen op grond

Nadere informatie

Omgev ingsv ergunning Bubble 1 8 Septemberplein. Ruimtelijke onderbouwing artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo

Omgev ingsv ergunning Bubble 1 8 Septemberplein. Ruimtelijke onderbouwing artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo Omgev ingsv ergunning Bubble 1 8 Septemberplein Ruimtelijke onderbouwing artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo Inhoudsopgav e Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Het projectgebied 5 1.3

Nadere informatie

Waterbodems in de Waterwet. Praktijkvoorbeeldenboek

Waterbodems in de Waterwet. Praktijkvoorbeeldenboek Waterbodems in de Waterwet Praktijkvoorbeeldenboek Inhoud 1 Inleiding 1 2 Uitbreiding van een watersysteem 6 2.1 Situatiebeschrijving 6 2.2 Situatie voor invoering van de Waterwet 7 2.2.1 Aanpak 7 2.2.2

Nadere informatie

NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01

NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01 Projectbesluit Vestiging Huisartsenpraktijk Nieuwe Markt 2, Echt Gemeente Echt-Susteren Vestiging huisartsenpraktijk Nieuwe Markt 2, Echt Plannr: NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01 concept o vastgesteld door

Nadere informatie

djksdienst voor de ijsselmeerpolders

djksdienst voor de ijsselmeerpolders ministerie van verkeer en waterstaat r, BIBLIO?t-IEEK RlJt

Nadere informatie

F 3 O richtlijn. Onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen

F 3 O richtlijn. Onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen Onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen Versie 1, 18 januari 2011 Op- en aanmerkingen over de inhoud van deze richtlijn kunnen worden gemeld aan het bestuur van F 3 O en zullen

Nadere informatie

Sport- en werklandschap Meerpaal

Sport- en werklandschap Meerpaal Sport- en werklandschap Meerpaal Vormvrije m.e.r. beoordelingsnotitie Definitief Gemeente Houten Grontmij Nederland B.V. Houten, 29 mei 2012 Verantwoording Titel Subtitel Projectnummer Referentienummer

Nadere informatie

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Datum: 28 oktober 2014 Bestemmingsplan Meerstad -Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 V A S T G E S

Nadere informatie

MER Addendum Herontwikkeling Schoonebeek Deel 1

MER Addendum Herontwikkeling Schoonebeek Deel 1 MER Deel 1 Deel 1 1 EP200808228611 Initiatiefnemer Nederlandse Aardolie Maatschappij BV www.nam.nl Correspondentieadres Nederlandse Aardolie Maatschappij BV t.a.v. Herontwikkeling olieveld Schoonebeek

Nadere informatie

Gruttersdijk 24-25. Archeologisch onderzoek in de middeleeuwse voorstad Bemuurde Weerd te Utrecht. Basisrapportage Archeologie 75.

Gruttersdijk 24-25. Archeologisch onderzoek in de middeleeuwse voorstad Bemuurde Weerd te Utrecht. Basisrapportage Archeologie 75. StadsOntwikkeling Gruttersdijk 24-25 Archeologisch onderzoek in de middeleeuwse voorstad Bemuurde Weerd te Utrecht Basisrapportage Archeologie 75 www.utrecht.nl Basisrapportage Archeologie 75 Gruttersdijk

Nadere informatie

MER Hoekse Lijn. deelrapport Water R.2014.005.HLRO. Van Ria van der Zaag. Datum 13 februari 2015. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn

MER Hoekse Lijn. deelrapport Water R.2014.005.HLRO. Van Ria van der Zaag. Datum 13 februari 2015. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn MER Hoekse Lijn deelrapport Water R.2014.005.HLRO Van Ria van der Zaag Datum 13 februari 2015 Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn Versie 1.1 Opdrachtgever Projectbureau Hoekse Lijn Inhoudsopgave

Nadere informatie

EINDRAPPORT F530-ER-12-49785 F530. Aanbevelingen voor het ontwerp van bouwkuipen in stedelijke omgeving

EINDRAPPORT F530-ER-12-49785 F530. Aanbevelingen voor het ontwerp van bouwkuipen in stedelijke omgeving EINDRAPPORT F530-ER-12-49785 F530 Aanbevelingen voor het ontwerp van bouwkuipen in stedelijke omgeving EINDRAPPORT F530 -ER-12-49785 F530 Aanbevelingen voor het ontwerp van bouwkuipen in stedelijke omgeving

Nadere informatie