Sociaal Plan 2012 Janeeen de Jong Infra B.V,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Plan 2012 Janeeen de Jong Infra B.V,"

Transcriptie

1 UAN:Uitberg Hoorn Advocaten FAX NR.: Jul :26 P 3 -. A Sociaal Plan 2012 Janeeen de Jong Infra B.V, Herten, juni 2012 JANSSEN^. ïövfl Socis i[

2 UAN:Uitberg Hoorn Advocaten FAX NR.; Jul :26 F 4 Considerans Ondergetekenden 1. Janssen de Jong Infra B.V., statutair gevestigd te Roermond er 2. Janssen de Jong Groep 0.V., statutair gevestigd te Son en 3. FNV Bouv/ en 4. CNV Vakmensen en 5. Het Zwarte Corps In aanmerking namonde dat: als gevolg van de economische en ffnanclële crisis en concurrenila op de aanbestedfng$marl<t wordt Jansen de Jong Infra geconfronteerd met een structurele werkverm inden ng. Hierdoor komen arbeidsplaatsen te vervallen; lussen partijein afspraken zjjn gemaakt om de gevolgen van dit besluit op ie vangen. Deze afspraken, zijn vastgelegd in dtt Sociaal Plan; het Sociaal Plan bedoeld is om voor alle medewerkers waarbij het werk komt te vervallen de sociale gevolgen van het ontslag te verzachten; - partijen zich bewust ^ijn van hel feit dat continuïteit van de ondernoming en behoud van zoveel niogelijk werkgelegenheid binnen Janssen de Jong tnfra prioriteit heeft; partijen van mening zijn dat door de ondertekening van dit Sociaa! Plan een plan tot stand Is gekomen dat recht doet aan de eituatie van Janssen de Jong Infra en. aan die van haar werknemers; Uitgangspunt bij dit Scctaal Plan is herplaatsing van de werknemers bij andere ondernemingen zoveel als mogelijk te bevorderen. Partijen ïtjn als volgt overeengekomen: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikei 1-Definities CAO; Werknemer: CAO voor de Bouwnijverheid. Diegene die op basis van een arbeidsovoreonkomst zoals bedoeld in artikel 7:610 BW voor onbepaalde lijd met werkgever en vallend onder de CAO Bouwnijverheid, werkzaamheden voor werkgever verricm en waarvan de functie komt te vervallen. Alsmede de (ex) werknemers van werkgever die gebruik maken van de winler-ww en die vanwege het verval van de functie nïet terug kunnen keren in de organisatie. fff (re Sociaal [7lan.4012 Pagina 2 van

3 UAN:Uitberg Hoorn Advocaten FAX NR.: Jul :26 P 5 Werkgever: Maandsalaris: Boventallig: Diensttijd: Leertijd; Ontslagvergoeding: WsttelijKe uitkeringen: GR: Passende functie: Janssen de Jong Infra B.V, statutair gevestigd te Roermond, 1. Als maandsalaris geldt het per 1 juli 2012 vast overeengekomen bruto loon/salaris per maand, periode of week. Met uitzondering van de In lid 2 genoemde emolumenten, worden de als zodanig vastgestelde emolumenten (waaronder begrepen maar niet beperkt lot 6% vakantietoeslag,, ploegentoeslag, voerlisdentoeslag, leermeestertoeslag. 13" maand, eindejaarsuitkering en/of gratiticatios) tol hel begrip vast inkomen gerekend. 2. Vergoeding voor reistijd, overwerk en/of verschoven uren, werkgeversbijdragen zorg en/of andere verzekeringen, pensioen en/of levensloop, eenmalige CAO uitkeringen, onkosten en/of reiskostenvergoedingen alsook de fiscale bijtelling voor het privégebruik van een bedrijfsauto worden niet tot het maandsalaris gerekend. De situatie die ontslaat doordat de functie van werknemer komt te vervallen en werkgever niet in staat is om passend werk aan te bieden. Selectie van het personeel vrndt plaals op basis van het afspiegelingsbeginsel voor zover het geen unieke functie betreft. De periode die werknemer heeft doorgebracht bij werkgever, met als peildatum T jul] 2012 en met inbegrip van: de diensttijd doorgebracht bij eventuele rechtsvoorgangers (vanwege opvolgend werkgeverschap artikel 7:66ea M i BW danwel overgang van onderneming artikel 7:663 BW), dit alles voor zover de werknemer steeds van rechtswege is overgegaan; uitzend en/of detacher Ings periodes bij. werkgever of eventuele rechtsvoorgangers direct voorafgaand aan de dienstbetrekking bi] werkgever of rechtsvoorgangers, voor zover tijdens deze perioden redelijkerwijs dezelfde werkzaamheden werden verricht als waan/oor het dienstverband bij werkgever of rechtsvoorganger werd aangegaan, De leeftijd die de werknemer heeft op 1 juli De financiële vergoeding bij beëindiging van het dienstverband met werkgever, De kortdurende en loongerelateerde uitkeringen ingevolge de Werkloosheidswet. Het bevoegde overlegorgaan, ingesteld krachtens de Wet op de Ondernemingsraad. Een functie die is ingedeeld in hetzelfde functieniveau of een functieniveau dat 1 trede/groep lager is dan waarin de medewerker is ingedeeld op het tijdstip waarop hem is medegedeeld dat zijn fiinctie is komen te vervallen. De passende functie: Dient aan te sluiten bij de kennis, opleiding, ervaring en vaardigheden van de medewerker dan wel binr^n een temiijn van 3 maanden op zodanig peil te kunnen worden gebracht opdat hij alsnog voor de vacante functie geschikt geacht kan worden; Kan hem gelet op zijn persoonlijkheid en alle overige relevante omstandigheden in redelijkheid worden aangeboden waarbij, met betrekking tot een eventueel verschil in arbeidsduur een oventyesl verschil utt hoofde van arbeidstijdverkorting daarin wordt betrokken en/of met betrekking tot reistijd dezelfde norm geldt als het UWV Werkbedrijf hanteert m.b.t. passendheid van functie; Inlr* /s Socia

4 UAN:Witberg Hoorn Advocaten FAX NR.: Jul, :27 P 6 Kantonrechlersformule; Het totaal beschikbaar le stellen budget: - Dient hij redelijkenwijs te aanvaarden, tenzij om redenen van lichamelijk, geestelijke of sociale aard niet kan worden gevergd, waarbij het oordcöl van de arbodienst en/of uitvoeringsinstituut werknemer3verzekeringen zwaarwegend is. De kantonrechtersformule, zoals deze luidt vanaf &. wordt gehanteerd met dien verstande dat als peildatum 1 juli 2012 wordl gehanteerd. Het totaal beschikbaar te stellen budget bedraagt 50% van de kantonrechtersformule (maar nooit meer dan de daadwerkelijke inkomensschade in gevat van vroegpensioen). Voor werknemers die uitstromen naar werk ts een budget van 30% van de 50% kanton rechtersfomvule, Artikel 2-Looptijd 1. Met Sociaal Plan fa van toepassing vanaf 26 juni 2012 en zal van rechtswago, zonder dat een opzegging Is vereist, eindigen op 31 december 2012, Dit betekent dat de toekenning voor de jn het Sociaal Plan genoemde regelingen eveneens ingaat op 26 junl 2012 en eindigt op 31 december Eventuele verplichtingen die voortvloeien uit het Sociaal Plan lopen door na 31 december 201;2. 2. Circa drie maanden voor de genoemde dafum van beëindiging voeren de ondertekenende pariijen overleg betreffende de uitvoering, eventuele verlenging of aanpassing van het Sociaal plan. Het initiatief hiertoe zal uugaan van de werkgever. 3, Andere reorganisaties en/of personele aanpassingen om bedrijfseconomische redenen binnen de duur van het Sociaal Plan zullen worden behandeld overeenkomstig het Sociaal Plan. Hiertoe wordt overleg gevoerd met de vakbanden. Artikel 3 - Werkingssfeer 1. Dit Sociaal Plan is uitsluitend van toepassing op werknemers van werkgever die op de datum van inwerkingtreding van dit Sociaal Plan voor onbepaalde tijd dan wel voor bepaalde tijd (voor zover een dienstverband voor onbepaalde tijd schriftelijk in het vooruitzicht gesteld) in dienst zijn en waarvoor als direct gevolg van de organisatiewijziging genoemd in de reorganisalienota d.d, mei 2012, gonoemd in de considerans van dit Sociaal Plan, nadelige gevolgen voor de arbeidsovereenkomst ontstaan of waarvan de arbeidsovereenkomst els gevolg van de organisatie Wijziging wordt beëindigd. 2. Dit Sodaal Plan is uitdrukkelijk van toepassing op de werknemers die in 2012 ontslag aangezegd hebben gekregen (sie bijlage 1). 3. Janssen do Jong Groep zal garant staan voor de uitvoering van het onderhavige Sociaal Plan. Deze garantstelling geldt alleen en specrfiek voor de werknemers, zoals deze vermeld staan in bijlage Dit Sociaal Plan is uitdrukkelijk niet van toepassing op situaties waarin de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd op grond van een dringende reden in de zin van de wel, vanwege disfunctioneren, vanwege verschil van inzicht of enige andere reden die geen gevolg is van de organisatiewijziging, waaronder bijv. ook ontslag na 2 jaar ziekte. 5. Dtt Sociaal Plan ts eveneens uitdrukkelijk niel van toepassing op situaties waarin werknemer voor do ingangsdatum van het Sociaal Plan reeds zelf ontslag heeft genomen of heeft gekregen. Tot de inwerkingtreding van dit plan ts een vrijwillige vertrekvergoeding aangeboden aan de hand van een staffel. Deze regeling komt te vervallen na inwerkingtreding i/»n dit plan. Tevens fe dit Sociaal Plan niet van toepassing op de werknemer die binnen de Janssen de Jong Groep of elders herplaatst kan worderv, 6. Als de werkgever binnen 26 weken na ontbinding van hel dienstverband weer structureel passend werk voor de ontslagen werknemer heefl, moet de werkgever dil met voorrang aan de werknemer aanbieden en niet aan ZZP-ers, uitzendkrachten en/of personeel van onderaannemers. loffö Sociaal Pagina 4 van 12

5 'JAN:Uitberg Hoorn Advocaten FAX NR.: Jul :27 F 7 i; * 7, Conform de afspraken vermeld in de CAO voor bouwnijverheid artikel 64 zal de werkgever alle mogelijke vacatures kenbaar maken aan het betreffonde UWV WERKbedrijf en/of op de website wavw. werkene ode bouw.nl. Maandelijks zaeer een overzicfit worden verstrekt aan de vakorganisaties van mogelijke vacatures. Artikei Verhouding tot CAO De in dit socisal plan opgenomen bepalingen zijn een aanvulling op de in de CAO Bouwnyverheid opgenomen bepalingen. De bepalingen van dit sociaal plan prevaleren boven de bepalingen van de CAO. Dit sociaal plan heeft kracht van CAO en is door partijen als zodanig aangemeld bij de Directie Uitvoeringstaken ArbeidsvoonA/aardenwetgevIng van het Ministerie van'sociale Zaken en Werkgelegenheid- Hoofdstuk 2 Einde arbeidsovereenkomst Artikel 4 - Algemeen 1. Werkgever stelt betrokken werknemer in kennis dat hij boventallig is. De bovenlaliigheld wordt schriftelijk aan werknemer bevestigd. Zodra er een Sociaal Plan overeengekomen vvordt, zullen atle werknemers één exemplaar van het Sociaal Plan ontvangen. 2. Vrijstelling v^n^ werk vindt plaats voor zover het werk dit toelaat vanaf een nader vast to stellen datum tot de feitelijke datum van uitdiensttreding, uiteraard met volledige doorbetaling van salaris. Openstaande en nog op te bouwen verlofaanspraken worden geacht te zijn opgenomen lljdens de periode van vrijstelling van werkzaamheden. Aitlkel 5 ^ tjitkerind bij einde arbeidsovereenkomst Beëindtalno dienstverband Werkgever zal bij de aanzegging aan werknemer een WW-vriendelijk geformuleerde beëindigingovcroenkomst voorleggen. De overeenkomst gaat (bij dienstverbanden met een opzegtermijn langer dan 1 maand) uit van een pro forma ontbinding van de arbeidsovereenkomst met in acht name van de fictieve opzegtermijn. Dienstverbanden met een kortere opzegtermijn worden met wederzijds goedvinden en zonder ontbinding beëindigd. Uitgangspunt bij de pro forma ontbinding is dat de processtukken op een zodanig tijdstip ingediend, zodat de ontbindingsheschikking kan worden verkregen in jujj Verder wordt in de overeenkomst een vergoeding aangeboden zoals beschreven In dit Sociaal Plan. Aan de werknemer wordt gevraagd binnen 7 dagen de beëindig ing overeenkomst voor akkoord te ondertekenen en te overhandigen aan werkgever. Werknemers kunnen door een jurist laten toetsen of de regels van UWV WERKbedrijf correct in achl zijn genomen. Indien de in dit artikel genocmdo beëlndiglngovereenkomst voor 13 juli 2012 wordt getekend en de eventuele pro forma stukkerv in juli 2012 worden ingediend heeft de werknemer aanspraak op een Incentive ter grootte van een half bruto maandsalaris. Voor liet geval werknemer vanwege de toepassing door het UWV van de fictieve opzegtermijn ex artikel 16 Hd 3-WerKloosheldwel geen WW-iiItkerIng ontvangt direct aansluitend aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomstj zal werkgever een vergoeding verstrekken aan werknemer ter hoogte van de WW-uitkering. Werknemer machtigt werkgever WG\ om eventueel bezwaar te maken indien werkgever meent dat het UWV een fout maakt. Mocht hel UWV haar besluit herzien dan wordt de alsnog aan werknemer uit te betalen WW-uitkering en proceskostenvergoeding aan werkgever voldaan. Indien de werknemer om welke reden dan ook niet bereid is de beëindlgingovereenkomst als hiervoor bedoeld te ondertekenen» dan wel tijdig medewerking te verlenen aan de pro forma ontbinding, kan werkgever de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst tegen de eerst mogelijke datum te ontbinden, ln dat geval zal werkgever de kantonrechter verzoeken om een vergoeding toe te kennen in (fo Socia^- Pl9h 2012^ >:7 Pagina 5 vanj2^

6 UAN:Uitberg Hoorn Advocaten FAX NR.: Jul :27 F conform dit Sociaal Plan. Werkgever kan er ook voor kiezen de ontslagprocedure vla de UWV le loten lopen. Indien werknemer niel meewerkt aan de vaststellingsovereenkomst en/of de pro forma procedure, wordt de vergoeding verlaagd. De verlaging bestaat hieruit dal op de vergoeding in mindering wordl gebracht een bedrag gelijk aan het salaris vanaf de datum ontslag genoemd in de beëindigingovereenkomst. Vergoeding Werkgever zat bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een werknemer die onder de werkingssfeer van het Sodaal Plan valt een vergoedtng belalen op basis van onderstaande formule. Deze fcwtnule is niet van toepassing als medewerkers voor de inwerkingtreding van het Sociaal Plan vrijwillig vertrekken. In dat geval geldt tot de ingangsdatum van het Sociaal Plan een vertrekpremie die schriftelijk aan het personeel is medegedeew. De formule Is AxBxC Peildatum 1 Juli 2012: A= Staat daarbij voor de diensttijd die de werknemer aanesngesloten in dienst Is geweest bij het einde van hst dienstverband, waarbij de dienstjaren tot de leeftijd van 35 jaar tellen voor 0.5, van 35 tot 45 jaar voor 1 jaar. van 45 tot 55 jaar voor 1.5 en vanaf 55 jaar voor 2 jaren. Dienstjaren worden afgerond. Een halfjaar cn één dag lelt als 1 dienstjaar (eventuele onderbreking door een periode van WW teltmee als aaneengesloten dienstjaar conform de jubileumdatum). B= het brulo maandsalaris (peildatum 1 Juli 2012) 0= correciiefacior 0.5 Periodieke betaling verqoedlqg De bnjto vergoeding wordt betaald in maandelijkse termijnen en wel op zodanige wijze dat de sociale uiütering van werknemer wordl aangevuld tot 100% van het maandsalaris. De eerste maanden is de WW-u(tkerlng 75% en wordt 25% aangevuld tot maximum dagloon. Vanaf de derde maand wijzigen deze percentages in 70% uitkering en 30% aanvulling. Zo lang de werknemer werkloos is wordt aangevuld totdat het suppletiebudget Is opgesoupeerd. Voor werknemers die boven het maximum bedrag van de virerkloosheidsuilkering verdienden geldt eenzelfde regeling, met dien verstande dat hun budget dus relatief zwaarder wordt aangesproken vanwege de aanvulling tot 100% tot het laatstgenoten bruto maandsalaris. Bij het vinden van een nieuwe betrekking door werknemer wordt 30% van het resterende bruto saldo voor de suppletieregeling per direct uitgekeerd aan werknemer onder de aftrek van de wettelijke Inhoudingen, Indien de werknemer de keuze heeft gemaakt om het restant van het beschikbaar budget op een later tijdstip te laten uitkeren herleeft het recht op de aanvullingsregeling, zoals vermekj onder "periodieke betaling vergoeding", op het moment dat de werknemer gedurende de termijn van maximaal 1 jaar en 1 dag na het eindigen van de aanvullingsregeling' wederom recht kan ontlenen aan een WW-uitkerlng conform hetgeen vermeld ln "periodieke betaling vergoeding" en "nooit meer dan gederfd inkomen uit dienstverband'. Werknemer verstrekt werkgever maandelijks een bewijsstuk van de wettelijke uitkering. Werknemer bericht de werkgever direct over inkomsten elders. Nooit, incor dan gederfd inkomen uit dienstverband De vergoeding die werkgever zal betalen in het kader van beëindiging van het dienstverband zal nooit meer bedragen dan het Inkomen uit dienstverband mei werkgever dat de werknemer derft als gevolg van beëindiging van het dienstverband tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. Dil betekent dat de bovenstaande berekening nooit meer kan zijn dan de voor de werknemer venwachie Inkomstenderving tot aan de pensioengerechtigde leeftijd, dat wil zeggen nooit meer dan het verschil tussen 100% van JAMSSËN^JONG Inircï Sociaal Rian 2ü1.2

7 UAN:Witberg Hoorn Advocaten FAX NR.: Jul :27 P 9 het brutosalaris minus de uitkeringen op grond van vroegpensioen, WW, ZW, etc en mogelijke vervoigüiuceringen, De theoretisch maximale looptijd van de aanvulling op de WW-uitkering wordt bepaald door de verdiscontering van het beschikbaar te stellen budget, op basis ^Qn de in dit Sociaal Plan vermelde percentages van aanvuliiag, \o\. het moment waarop de limiet van het beschikbaar te stellen budget is bereikt. Om ln aanmerking te komen voor deze uitkering einde arbeidsovereenkomst bij onvrijwillig vertrek dient men maandelijks de actuele correspondentie van het UWV te overleggen waaruit blijkt dat men (nog stetsds) in aanmerking komt voor een WW-uitkering. Indien de werknemer dit niet aantoonbaar maakt vervalt de verplichting tot aanvulling. Indien er in eerste Instantie niet wordt voldaan aan de toezonding van de werkbnefles (In kopie) van UWV Werkbedrijf door de werknemer, zal de werkgever eenmaaf schriftelijk een rappel verzoek toesturen, Een en ander heeft een opschortende werking. waarbij uitgegaan wordt van de een termijn van een maand. Indien en voor zolang de bevoegde uitkerlngsinstelltng op grond van handelen of nalaten van werknerner een korting loepast op de wettelijke uitkering, zal voor de berekening van de aanvulling vrorden uitgegaan van de ongekorte wettelijke uitkering. Indien en voor zolang de bevoegde uitkeringsinsletling betrokkene uitsluit van uitkering verval! de verplichting tot aanvulling. De uitsluiting gaat pas in als het besluit van het UWV Werkbedrijf onherroepelijk Is. dus wanneer er een uitspraak is ln een eventueel beroep danwel de beroepstermijn ongebruikt is verstreken. rwocht een werknemer op enig moment, gelet op het fictieve en feitelijke arbeidsverleden, geen WWuitkering meer ontvangen ten^/ijl er nog een restant van het beschikbare gestelde budget niet uitgekeerd is dan zal de werkgever in de laatste maand van de WW-uitkering hel restant van het beschlkdaar gestelde budget volledig uitkeren, Vrijjiwjlja vertrek (a) Vopr ontslag voorgedragen wer1<nemer Uilkering einde arbeidsovereenkomst bij vrijwillïg verü"ek: De werknemer die boventallig wordt en dia de arbeidsovereenkomst opeigen verzoek beëindigd, komt in aanmehdng voor een Uitkering einde arbeidsovereenkomst bij vrijwillig vertrek, zoals hieronder vermeld. De uitkering einde arbeidsovereenkomst bij vrijwillig vertrek Is gebaseerd op het aantal dienstjaren volgens de volgende staffel: O tot 5 dienstjaren uitkering van 1 maandsalaris S tot 10 dienstjaren uitkering van 2 maandsejarissen 10 of meer dienstjaren uitkering van 3 maandsalarissen 1, Do uitkering einde arbeidsovereenkomst bij vrijwillig vertrek wordt uitbetaald In de maand na beëindiging van de arbeidsovereenkomst. 2, De opzegtermijn voor werknemer Is in alle gevallen maximaal één maand 3. pe genoemde vrywillige vertrekregellng Is vart kracht lot het moment dat overeenstemming is bereikt tussen werkgever en vakbonden over hel Sociaal Plan. 4. Bovengenoemde staffel Is ook van toepassing voor die werknemers die gebruik maken van de Winter-WW en die vanwege het verval van de functie niet terug kunnen keren in de organisatie en die elders werk hebbon gevonden tijdens hun WW-periode. Werkgever en werknemer daen er belden alles aan om do overstap naar de nieuwe werkgever voorspoedig te laten verlopen. (b) Plaatsmakersregellng Werknemer die pjeit.boventalliq is verklaard en niet in aanmerking komt voor ontslag, kan opteren voor een vrijwillige vertrekregellng, onder premisse dat een collega werknemer in dezelfde functiegroep Inffö

8 UAN:Uitberg Hoorn Advocaten FAX NR.: Jul :28 P 10 (als die waar de plaatsmaker qua afspiegeling is Ingedeeld) zijn functie/arbeidspositle kan behouden. Hierbij wordt aan de pïastsmaker een ontslagvergoeding aangeboden gelijk aan 50% van hst resterende bruto saldo van de suppletieregeling per ontslagdatum uit te keren aan de plaatsmakor onder de aftrek van de wettelijke inhoudingen. ln beide gevallen (ad a en ad b) zal de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en de in dat kader tussen werkgever en werknemer gemaakte afspraken nader worden vastgelegd In een vaststeiiingsqvereenkomsl Zo nodig zal de beëindiging daarna(a5t) geformaliseerd kunnen worden via een zogeheten pro forma procedure bij de kantonrechter. Artikel 6 - Compensatie mogelijke WW-schade 1. Ingeval werknemers waarvan de functie komt te vervallen niet vanuit de WW teragkeren naar werkgever, kan dit voor de werknemer nadelige gevolgen hebben omdat de oorspronkelijke WW-rechien niet volledig zijn hersteld. Werkgever zegt loe reserveringen le maken om te garanderen dat de ex-werknemers ten aanzien van deze mogelijke toekomstige schade worden gecompenseerd. Indien daadwerttelijk WW-schade plaatóvindt. wordt er gecompenseerd tot maximaal de hoogte van de winter WW-uitkerlng. 2. Het gestdde In artikel 6 Hd \ is ook van toepassing voor werknemers die wederom in dienst ztjn getreden maar geen 26 weken hebben kunnen werken om het WW-rechten volledig te herstellen. 3. Werknemer dient, uiteriijk 3 maanden voorafgaand aan de einddatum van zijn WW-ultkering, werkgever hiervan op de hoogte te stellen. De melding dient schriftelijk aan werkgever to worden doorgeven t.a.v, de afdeling P&O. Artikei 7 - Compensatie mogelijke negatief vakantiesajdo Wericgever compenseert, Indien voor werknemer van toepassing^ een eventueel tekort aan vakantierechten doordat werknemer onvoldoende vakantierechten heeft kunnen opbouwen ten behoeve van de overbrugging van de zomersluitlng 2012 (bouwvak). Hoofd tmk3 Maatregelen gericht op het vinden van werk Artikel S Herplaats! ngs inspanning van de werkgever en van de werknemer 1. Werkgever zal doen wat binnen haar mogelijkheden figt om herplaatsing van werknemers van wie da arbeidsplaats afs gevolg van de reorganisatie zal komen te vervallen te realiseren. Wel is het realistisch vast te stellen dat de mogelijkheden daartoe zeer beperkt zijn, Intern geldt dat nagenoeg geen vacante arbeids posities en/of herplaatsingsmogelijkheden zijn. De inspanningsverplichting van de werkgever om zoveel als mogelijk medewerkers van werk naar werk te bogelejden komt tot uiting ln dit hoofdstuk. 2. De werkgever zal aan de werknemer die onvrijwillig dient te vertrekken ondersteuning bieden bij het extern zoeken naar een functie. 3'. Werkgever benadert zijn netwerk met dé bedoeling werknemers met een (vanwege leeftijd) zwakke arbeidsmartd positie te helpen aan ander werk. Voor werknemers die hiervan gebruik willen maken bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van een: outplacemenüraject. Werknemer kan een keuze maken uit een van de twee outplacementbureaus die door werkgever worden voorgedragen of werknemer kan een outplacementbureau naar eigen keuze voor stellen. De kosten van een outplacementlnaject worden in mindering gebracht op het beschikbaar te stellen budgel. 4. De werknemer die onvrijwillig dient te vertrekken zal een actieve bijdrage leveren aan do herplaatsingsinspanningen. 6. Van de werknemer die onvrijwillig dient te vertrekken wordt verwacht dat hij actief solliciteert naar passende functies (elders). Socia Pagina Bvan 12 1*1 f ra./

9 UAN:Witberg Hoorn Advocaten FAX NR. : Jul :28 F 11 Artikel 9 - Mcbtliteitsbureau , 7. e. Zodra dit Sociaal Plan tn actieve werking treedt, zal werkgever een intern mobiliteitsbureau inrichten. Het moblliteitsbureau is ondergebracht bij de afdeling P&^O. Het moblliteitsbureau zal zich richten op het bemiddelen voor en herplaatsen vaa medewericers die boventallig worden verklaard ton gevolge van de reorganisatie en niet in vacatures kunnen instromer. Het mobiliteitsbureau heeft tot laak hel matchen van vacatures met medevreri^ers die als boventallig zijn benoemd. Daarnaast Is het mobilileitsbureaij verantwoordelijk voor het volgen en zo nodig begeleiden van medewerkers tot het moment van definitieve plaatsing. Hel moblliteitsbureau zal middels een mailing vacatures onder de aandachl van haar (ex-) werknemers brengen. Dit geldt ook voor de relevante vacatures binnen de totale Janssen de Jong Groep. Ais passende reistijd wordt beschouwd een reistijd die valt binnen de norm dia het UWV daarvoor stelt. Werknemer kan op diens verzoek van werkgever een overzicht krijgen van diverse werving & selectiebureaus waar v/erkgever zatten mee doet en waarover zij tevreden Is ten aanzien van de geleverde kwaliteit. Desgevraagd zai weritgever referenties verstrekken over het functioneren van de werknemer. Op verzoek ontvangt de wertcnemer een getuigschrift van de werkgever. Artikel 10 - Solliciteren 1. Werknemer kan voor het voeren van sollicitatiegesprekken dan wel het Inschrijven bij het UWV Werkbedrijf in Juli 2012 maximaal 2 dagdelen als 'betaald verlof declareren op de urenlijst zonder dat. dit ten laste komt van het bestaande verlof. Hierbij dient te worden verwezen naar dil artikel in het Sociaal Plan, 2. Daar waar werknemer meer tijd nodig heeft voor sollicitatiegesprekken zal de werknemer in overieg treden mol werkgever en zal middels overiegging van bewijslast hierin door werkgever worden toegestaan. Artikel 11 - Kwijtschelding terugbetalingsverplichting studieovereenkomst 1. De eventuele terugbetalingsverplichting ten gevolge van een atudjeovereenkomst komen bij het einde van de arbeidsovereenkomst te vervallen. 2. Eventueel reeds aangevangen studies, waarvoor door de werkgever een vergoeding voor do kosten (s toegezegd, bullen conform de eerder gemaakto afspraken kunnen worden voltooid. Artikel 12 - Concurrentiebeding Werttnomers met wie een concurrentiebeding en/of relatiebeding Is afgesloten worden niet gehouden aan de bepaling opgenomen in het beding. Artikel 13 - Vakbpndscontributie De werkgever betaalt voor werknemers welke ten tijde van de ondertekening van dit Socisal Plan lid zijn van een vakbond, te weten één van de vakbonden die het Sociaal Plan heeft ondertekend en waarvan het dienstverband door werkgever wordt opgezegd, dan wel die vrijwillig ontslag hebben genomen, één jaar vakbondscontributie, met een maximum van i: De contributie zal door werkgever worden overgemaakt op het rekeningnummer van de desbetreffende vakbond. Artikel 14 - Overige \ti\r» Sociaal

10 UAN:Uitberg Hoorn Advocaten FAX NR.: Jul :28 P Indien door de werkgever een auto van de zaak (geen bedrljfsbus) ter beschikking is gesteld geldt: Bij privé gebruik van de auto van de zaak, waarvoor de werknemer een fiscale bijtelling betaalt, dient de werknemer de ter beschikking gestelde auto ^a{^ de zaak voor het einde van het dienstverband in te leveren bij de werkgever: Bi] een verklaring géén privé-gebruik van de auto van de zaak, waarvoor de werknemer een beschikking heeft ingeleverd van de belastingdienst bij de werkgever, dient de werknemer de ter beschikking gestelde auto van de zaak op de laatste weritdag in le leveren bij de werkgever; De eventuele resterende eigen bijdragen, in termijnen te voldoen gedurende de gehele looptijd van de leaseovereenkomst, zal indien het dienstverband van werknemer eindigt voor de afloopdatum van de leaseovereenkomst, komen te vervallen. Alle materialen, adressen, informatiedragers en op schrift gestelde bescheiden die de werknemer van of middels de werkgever heeft verkregen, zijn en blijven eigendom van de werkgever. Bij het einde van de arbeidsov^eenkomst is de werknemer verplicht dczc bescheiden terstond aan de werttgever te overhandigen. Verstrekte bedrijfskleding zonder bedrijfslogo en werkschoenen mag de werknemer behouden. indien do werknemer voor het 26'jarig dienstjubfleum zou hebben bereikt dan zal de werkgever conform de interne regeling het daarbij horende geldelijke bedrag uitkeren aan de werknemer. Hoofdstuk 4 Slotbepa tingen Artikel 15 - Ouderen reg et ing 1. Werkgever zai zich maximaai inzetten om te bezien of een maatwerlcoplossing gerealiseerd kan worden voor de werknemer die op 1 juli jaar of ouder is. Uitgangspunt hierbij Is het beschikbare budget (vergoeding) dal voor werknemer ter beschikking is gesteld (maar nooit meer dan de daadwerkelijke inkomensschade ten aanzien van het vroegpensioen en het ouderdomspensioen). Hiertoe zal individueel overieg riïet de betreffende w0rknemer(s) plaatsvinden en zal bij Cordares c.q. de betreffende vakbondsconsulent een pro-forma aanvraag vroegpensioen worden ingediend. 2. De werknemer zal worden geadviseerd om zich door vakorganisaties le laten adviseren aangaande artikel 15 lid 1. Hoofdstut^S Slotbepalingen Artikel 16-Aanpassing 1. Partijen verklaren zich bereid over de toepassing van het Sociaal Plan alsmede over die gevallen, waarin het Sociaal Plan niet voorliet, regelmatig overleg te plegen. 2. Eventuele overheidsmaatregelen die consequenties hebben voor de regeling cn/of daarop gebaseerde aanvullingen kunnen pariijen aanielding geven tot tussentijds overteg. 3. Indien hel overleg over de toepassing van het Sociaal Plan niet tot overeenstemming leidt tussen partijen, kan hel geschil onderworpen worden aan het advies van de begeleidingscommissie. Artikel 17 - Begeletdlngscommissie 1. De begeleid ingscommissie beslaat uit 5 leden, waarvan 2 leden worden benoemd door de werkgever, 2 leden worden benoemd door de vakorganisaties en de ondernemingsraad en één lid door de vier andere leden gezamenlijk. Deze leden hebben geen deel uitgemaakt van de onderhandellngsdelegatie, 2. Do begeleidingscommissie heeft als taak: Sociaal Plan^Di 2^^ Pagin^a TO var^ Inifj»

11 UANiUitberg Hoorn Advocaten FAX NR. : Jul :28 P , Tc bevorderen dat het Sociaal Ran naar letter en geest zo goed mogetijk wordt toegepast; Te adviseren in gevallen waarin dit Sociaal Plan ntet voorziet; Te adviseren in gevallen waarin de uitvoering van het Sociaal Plan voor een indivwuejé werknemer tot een evident onbillijke situatie leidt; Te adviseren bij klachten van de werknemer bij de uitvoering van dit Sociaal Plan; " Begelekïjng van de Individuele werknemer bij kwesties voortvloeiend uit de uilvoering van dit Sociaal Plan. De begeleidingscommissie heeft geen bevoegdheid tot Interpreteren van het Sociaal Plan. Deze bevoegdheid btijft bij de partijen die dit Sociaal Plan hebben afgesproken. Wel kan de begeleidingscommissie adviseren aangaande de toepassing van het Sociaal Plan. De leden van de begelöidingscommïssia zijn verplicht tot geheimhouding van alle gegevens daaronder mede begrepen privé gegevens, vi/aarvan zij bij het vervullen van hun taak kennis nemen. Oe commissie brengt binnen 14 dagen een advies uil. Een en ander tast hel recht van de individuele werknemers respectievelijk de werkgever om zich tot een bevoegd rechter te wenden niet aan. De werkgever Zal binnen 14 dagen schriftelijk besluiten. Bij zijn beslissing Z3l de werkgever ernstig rekening houden met de adviezen van da begeleidingscommissie. Indien de werkgever termen aanwezig acht om een advies ^i/^n de begeleidingscommissie niet op te volgen, zal hïj, alvorens een beslissing te nemen, in overleg treden met de vakorganisaties middels de geschillenregeling. Artikel 15 "Geschillenregeling 1. Uit het Sociaal Plan voortvloeiende geschillen tussen de werkgever en do vakorganisaties zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden geregeld. 2, Wanneer binnen 2 maanden, nadat de meest gerede partij haar zienswijze betreffende een dergelijk geschil schriftelijk aan de andere partijen bij het Sociaal Plan, de bij hef geschil betrokken partijen niet tol overeenstemming zijn gekomen, zullen partijen hun geschil voorleggen aan een daartoe ln le stellen paritair samengestelde geschillencommissie die advies zal uitbrengen aan partijen. 3, De paritair samengestelde geschillencommissie bestaat uil drie leden, zijnde één lid aan te wijzen door de werkgever, één lid aan le wijzen door de vakbonden en één lid door de tv^^e andere ieden gezamenlijk. Deze leden hebben geen deel uitgemaakt van de o nderhandei i ngsdele^tie. 4. De geschillencommissie brengt een bindend advies uit aan de dfrectie van de werkgever. Artikei 19 Overteg met vakorganisaties In het reguliere overleg tussen werkgever en de vakorganisaties worden de ontwikkelingen en de stand van zaken betreffende de reorganisatie besproken, Artikel 20-Hardheidsclausule 1. Indien een strikte toepassing van de In het Sociaal Plan opgenomen maatregelen in een individueel geval tot een evident onbillijke situaue leidt, waardoor de werknemer onevenredig in zijn belangen wordt getroffen, kan de werkgever van deze maatregelen in positieve zin afwijken. Hierbij zal met name aandacht worden besteed asn de werknemers met een minder kansrijke positie op de arbeidsmarkt, 2. Ëen besllsshig over de toepassing van lid 1 van dit artikel is uitsluitend voorbehouden aan de statutair directeur van de werkgever. 3. In die gevallen waarin het Sociaal Plan niet voorziet, zal de werkgever handelen ln de geest van het Sodaal Plan. 4. Indion de werknemer zich niet kan conformeren met het besluit bestaat de mogelijkheid dit voor te leggen aan de begeleidingscommissie zoals vermeld in dit sodaal plan. Inlra Sociaal PIark/2012

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 ifale versie 22 april 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Algemeen 2.1 Werkingsduur/looptijd 2.2 Werkingssfeer 2.3 Wijziging

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 verlengd t/m 31 december 2013 hierna verlengd t/m 31 december 2014

SOCIAAL PLAN. Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 verlengd t/m 31 december 2013 hierna verlengd t/m 31 december 2014 SOCIAAL PLAN Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 verlengd t/m 31 december 2013 hierna verlengd t/m 31 december 2014 Preambule... 4 Artikel 1 Definities... 6 a) Werkgever... 6 b) Werknemer...

Nadere informatie

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard)

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard) Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Met opmaak: Nederlands (standaard) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

Versie 26-04-2012 CONCEPT. Sociaal Plan MCO

Versie 26-04-2012 CONCEPT. Sociaal Plan MCO Versie 26-04-2012 CONCEPT Sociaal Plan MCO 1 mei 2012 tot en met 31 december 2013 1 Overweging Sociale partners, MCO directie en de vakbonden FNV KIEM en NTB hebben gewerkt aan een, volgens partijen verantwoord

Nadere informatie

Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft

Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft Sociaal Plan Soort document Kies uit: - Beleidsnotitie Doel Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft Kies uit: - Organisatie breed Het waarborgen van de rechtszekerheid voor medewerkers

Nadere informatie

C O N C E P T. Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws

C O N C E P T. Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws C O N C E P T Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws 15 september 2014 tot en met 31 december 2014 C O N C E P T Sociaal Plan Novum Nieuws 2014 1 Inhoud I. Inleiding II. Werkingssfeer III. Werkingsduur IV. Definities

Nadere informatie

Sociaal Plan. Van Hoogevest Bouw Onderhoud & Renovatie. Van Werk Naar Werk. Afslanking van het bouwbedrijf. en het mobiliteitsplan

Sociaal Plan. Van Hoogevest Bouw Onderhoud & Renovatie. Van Werk Naar Werk. Afslanking van het bouwbedrijf. en het mobiliteitsplan Sociaal Plan Afslanking van het bouwbedrijf Van Hoogevest Bouw Onderhoud & Renovatie en het mobiliteitsplan Van Werk Naar Werk INHOUDSOPGAVE 2 1. Inleiding pag. 3 1.1 Definities 2. Uitgangspunten pag.

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012 Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...3 2 Begripsbepalingen...4 3 Algemene bepalingen...6 4 Regels bij organisatieverandering...7 4.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Sociaal Plan Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Sociaal Plan Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Sociaal Plan Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Sociaal Plan WKBB, versie 27 november 2014 1 Sociaal Plan Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Inleiding Als gevolg van de in het Regeerakkoord

Nadere informatie

@ FLANKEREND MOBILITEITSBELEID STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE. 15 mei 2013

@ FLANKEREND MOBILITEITSBELEID STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE. 15 mei 2013 @ FLANKEREND MOBILITEITSBELEID STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE 15 mei 2013 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1. INLEIDING 1 1.1 AANLEIDING FLANKEREND MOBILITEITSBELEID 1 2. OVEREENKOMST 3 2.1 ARTIKEL 1: DEFINITIES

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 Woonzorggroep Samen Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen 1 INLEIDING Woonzorggroep Samen hecht grote waarde aan goed werkgeverschap en streeft vanuit die gedachte

Nadere informatie

Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018. Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V.

Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018. Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V. Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018 Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V. Sociale Regeling DSM Biologics Inleiding De Sociale Regeling van DSM Biologics Company B.V. (hierna: Werkgever)

Nadere informatie

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 1 van 31 DEEL A. Tandem / Bijlage 2. Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 3. ALGEMENE BEPALINGEN 4. MOBILITEITSBEVORDERENDE

Nadere informatie

CAO. voor Tentoo Collective Freelance & Flex B.V.

CAO. voor Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. CAO voor Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. 1 april 2012 tot en met 30 juni 2016 Inhoud Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Sociaal Statuut Esprit Scholen

Sociaal Statuut Esprit Scholen Sociaal Statuut Esprit Scholen > Tevens Sociaal Plan Mundus, opgenomen in hoofdstuk 7 November 2014, versie 2 Vastgesteld College van Bestuur dd Inhoudsopgave 1 Preambule... 4 1.1 Inleiding... 4 1.1.1

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid de veranderingen op een rij

Wet werk en zekerheid de veranderingen op een rij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen stand makkelijker aanpassen aan de dynamiek in de afzetmarkt als werknemers goed in staat zijn elders nieuw werk te vinden. Duurzame arbeidsrelaties

Nadere informatie

Tot slot vindt u in het sociaal plan een uitwerking van de noodzakelijke en wenselijke communicatie rondom het reorganisatieproces.

Tot slot vindt u in het sociaal plan een uitwerking van de noodzakelijke en wenselijke communicatie rondom het reorganisatieproces. Bijlage 1: Sociaal Plan Het sociaal plan is het kader waarbinnen de reorganisatie zal worden uitgevoerd. In het sociaal plan staan de verschillende stappen in het reorganisatieproces beschreven. Daarnaast

Nadere informatie

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 1 Colofon Organisatie Biga Groep Bezoekadres Thorbeckelaan 3 Postadres Postbus 164 3700 AD Zeist Telefoon 030 8503200 Fax

Nadere informatie

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2014 t/m 31 december 2015 1 INHOUDSOPGAVE Protocol bij de CAO voor werknemers

Nadere informatie

BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST P&O-services telefoon: (030) 880 1880 Postbus 8504 e-mail: arbeidsvoorwaarden@protestantsekerknl 3503 RM Utrecht website: www.protestantsekerk.nl Inleiding Soms wil

Nadere informatie

Bestendig naar de toekomst.

Bestendig naar de toekomst. Bestendig naar de toekomst. Rabobank CAO 2013 2015. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 juli 2013 1 januari 2016 INHOUD CAO-verklaring 8 DEEL I

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DIELCO PLASTIC INDUSTRIE B.V. GELDROP

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DIELCO PLASTIC INDUSTRIE B.V. GELDROP COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DIELCO PLASTIC INDUSTRIE B.V. TE GELDROP LOOPTIJD 1 MEI 2012 TOT EN MET 30 APRIL 2013 Copyright 2012 AWVN Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar

Nadere informatie

Collectieve. Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd

Collectieve. Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd Collectieve Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd Beleidsarm aangepast 14-01-2014 te Utrecht Looptijd: 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 1 INHOUDSOPGAVE blz. Artikel 1:

Nadere informatie

VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling. van Payroll Ondernemingen. Uitgave januari 2012

VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling. van Payroll Ondernemingen. Uitgave januari 2012 VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling voor Werknemers van Payroll Ondernemingen Uitgave januari 2012 VPO Arbeidsvoorwaardenregeling VPO voor Postbus Werknemers 144 van 1170 Payroll AC Ondernemingen Badhoevedorp

Nadere informatie

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2013 t/m 31 maart 2014 1 Protocol bij de CAO voor werknemers in dienst van

Nadere informatie

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter.

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. WWZ van A tot Z Inleiding Zoals u in onze eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, brengt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingrijpende veranderingen aan op het gebied van flexibele arbeid, het ontslagrecht

Nadere informatie

1 november 2010 tot 1 januari 2012

1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO 1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO collectieve arbeidsovereenkomst voor de periode 1 november 2010 tot 1 januari 2012 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK l ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS. 1 maart 2010-30 juni 2011 2010 CAO PARTIJEN EN AWVN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS. 1 maart 2010-30 juni 2011 2010 CAO PARTIJEN EN AWVN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS 1 maart 2010-30 juni 2011 2010 CAO PARTIJEN EN AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie