Sociaal Plan 2012 Janeeen de Jong Infra B.V,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Plan 2012 Janeeen de Jong Infra B.V,"

Transcriptie

1 UAN:Uitberg Hoorn Advocaten FAX NR.: Jul :26 P 3 -. A Sociaal Plan 2012 Janeeen de Jong Infra B.V, Herten, juni 2012 JANSSEN^. ïövfl Socis i[

2 UAN:Uitberg Hoorn Advocaten FAX NR.; Jul :26 F 4 Considerans Ondergetekenden 1. Janssen de Jong Infra B.V., statutair gevestigd te Roermond er 2. Janssen de Jong Groep 0.V., statutair gevestigd te Son en 3. FNV Bouv/ en 4. CNV Vakmensen en 5. Het Zwarte Corps In aanmerking namonde dat: als gevolg van de economische en ffnanclële crisis en concurrenila op de aanbestedfng$marl<t wordt Jansen de Jong Infra geconfronteerd met een structurele werkverm inden ng. Hierdoor komen arbeidsplaatsen te vervallen; lussen partijein afspraken zjjn gemaakt om de gevolgen van dit besluit op ie vangen. Deze afspraken, zijn vastgelegd in dtt Sociaal Plan; het Sociaal Plan bedoeld is om voor alle medewerkers waarbij het werk komt te vervallen de sociale gevolgen van het ontslag te verzachten; - partijen zich bewust ^ijn van hel feit dat continuïteit van de ondernoming en behoud van zoveel niogelijk werkgelegenheid binnen Janssen de Jong tnfra prioriteit heeft; partijen van mening zijn dat door de ondertekening van dit Sociaa! Plan een plan tot stand Is gekomen dat recht doet aan de eituatie van Janssen de Jong Infra en. aan die van haar werknemers; Uitgangspunt bij dit Scctaal Plan is herplaatsing van de werknemers bij andere ondernemingen zoveel als mogelijk te bevorderen. Partijen ïtjn als volgt overeengekomen: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikei 1-Definities CAO; Werknemer: CAO voor de Bouwnijverheid. Diegene die op basis van een arbeidsovoreonkomst zoals bedoeld in artikel 7:610 BW voor onbepaalde lijd met werkgever en vallend onder de CAO Bouwnijverheid, werkzaamheden voor werkgever verricm en waarvan de functie komt te vervallen. Alsmede de (ex) werknemers van werkgever die gebruik maken van de winler-ww en die vanwege het verval van de functie nïet terug kunnen keren in de organisatie. fff (re Sociaal [7lan.4012 Pagina 2 van

3 UAN:Uitberg Hoorn Advocaten FAX NR.: Jul :26 P 5 Werkgever: Maandsalaris: Boventallig: Diensttijd: Leertijd; Ontslagvergoeding: WsttelijKe uitkeringen: GR: Passende functie: Janssen de Jong Infra B.V, statutair gevestigd te Roermond, 1. Als maandsalaris geldt het per 1 juli 2012 vast overeengekomen bruto loon/salaris per maand, periode of week. Met uitzondering van de In lid 2 genoemde emolumenten, worden de als zodanig vastgestelde emolumenten (waaronder begrepen maar niet beperkt lot 6% vakantietoeslag,, ploegentoeslag, voerlisdentoeslag, leermeestertoeslag. 13" maand, eindejaarsuitkering en/of gratiticatios) tol hel begrip vast inkomen gerekend. 2. Vergoeding voor reistijd, overwerk en/of verschoven uren, werkgeversbijdragen zorg en/of andere verzekeringen, pensioen en/of levensloop, eenmalige CAO uitkeringen, onkosten en/of reiskostenvergoedingen alsook de fiscale bijtelling voor het privégebruik van een bedrijfsauto worden niet tot het maandsalaris gerekend. De situatie die ontslaat doordat de functie van werknemer komt te vervallen en werkgever niet in staat is om passend werk aan te bieden. Selectie van het personeel vrndt plaals op basis van het afspiegelingsbeginsel voor zover het geen unieke functie betreft. De periode die werknemer heeft doorgebracht bij werkgever, met als peildatum T jul] 2012 en met inbegrip van: de diensttijd doorgebracht bij eventuele rechtsvoorgangers (vanwege opvolgend werkgeverschap artikel 7:66ea M i BW danwel overgang van onderneming artikel 7:663 BW), dit alles voor zover de werknemer steeds van rechtswege is overgegaan; uitzend en/of detacher Ings periodes bij. werkgever of eventuele rechtsvoorgangers direct voorafgaand aan de dienstbetrekking bi] werkgever of rechtsvoorgangers, voor zover tijdens deze perioden redelijkerwijs dezelfde werkzaamheden werden verricht als waan/oor het dienstverband bij werkgever of rechtsvoorganger werd aangegaan, De leeftijd die de werknemer heeft op 1 juli De financiële vergoeding bij beëindiging van het dienstverband met werkgever, De kortdurende en loongerelateerde uitkeringen ingevolge de Werkloosheidswet. Het bevoegde overlegorgaan, ingesteld krachtens de Wet op de Ondernemingsraad. Een functie die is ingedeeld in hetzelfde functieniveau of een functieniveau dat 1 trede/groep lager is dan waarin de medewerker is ingedeeld op het tijdstip waarop hem is medegedeeld dat zijn fiinctie is komen te vervallen. De passende functie: Dient aan te sluiten bij de kennis, opleiding, ervaring en vaardigheden van de medewerker dan wel binr^n een temiijn van 3 maanden op zodanig peil te kunnen worden gebracht opdat hij alsnog voor de vacante functie geschikt geacht kan worden; Kan hem gelet op zijn persoonlijkheid en alle overige relevante omstandigheden in redelijkheid worden aangeboden waarbij, met betrekking tot een eventueel verschil in arbeidsduur een oventyesl verschil utt hoofde van arbeidstijdverkorting daarin wordt betrokken en/of met betrekking tot reistijd dezelfde norm geldt als het UWV Werkbedrijf hanteert m.b.t. passendheid van functie; Inlr* /s Socia

4 UAN:Witberg Hoorn Advocaten FAX NR.: Jul, :27 P 6 Kantonrechlersformule; Het totaal beschikbaar le stellen budget: - Dient hij redelijkenwijs te aanvaarden, tenzij om redenen van lichamelijk, geestelijke of sociale aard niet kan worden gevergd, waarbij het oordcöl van de arbodienst en/of uitvoeringsinstituut werknemer3verzekeringen zwaarwegend is. De kantonrechtersformule, zoals deze luidt vanaf &. wordt gehanteerd met dien verstande dat als peildatum 1 juli 2012 wordl gehanteerd. Het totaal beschikbaar te stellen budget bedraagt 50% van de kantonrechtersformule (maar nooit meer dan de daadwerkelijke inkomensschade in gevat van vroegpensioen). Voor werknemers die uitstromen naar werk ts een budget van 30% van de 50% kanton rechtersfomvule, Artikel 2-Looptijd 1. Met Sociaal Plan fa van toepassing vanaf 26 juni 2012 en zal van rechtswago, zonder dat een opzegging Is vereist, eindigen op 31 december 2012, Dit betekent dat de toekenning voor de jn het Sociaal Plan genoemde regelingen eveneens ingaat op 26 junl 2012 en eindigt op 31 december Eventuele verplichtingen die voortvloeien uit het Sociaal Plan lopen door na 31 december 201;2. 2. Circa drie maanden voor de genoemde dafum van beëindiging voeren de ondertekenende pariijen overleg betreffende de uitvoering, eventuele verlenging of aanpassing van het Sociaal plan. Het initiatief hiertoe zal uugaan van de werkgever. 3, Andere reorganisaties en/of personele aanpassingen om bedrijfseconomische redenen binnen de duur van het Sociaal Plan zullen worden behandeld overeenkomstig het Sociaal Plan. Hiertoe wordt overleg gevoerd met de vakbanden. Artikel 3 - Werkingssfeer 1. Dit Sociaal Plan is uitsluitend van toepassing op werknemers van werkgever die op de datum van inwerkingtreding van dit Sociaal Plan voor onbepaalde tijd dan wel voor bepaalde tijd (voor zover een dienstverband voor onbepaalde tijd schriftelijk in het vooruitzicht gesteld) in dienst zijn en waarvoor als direct gevolg van de organisatiewijziging genoemd in de reorganisalienota d.d, mei 2012, gonoemd in de considerans van dit Sociaal Plan, nadelige gevolgen voor de arbeidsovereenkomst ontstaan of waarvan de arbeidsovereenkomst els gevolg van de organisatie Wijziging wordt beëindigd. 2. Dit Sodaal Plan is uitdrukkelijk van toepassing op de werknemers die in 2012 ontslag aangezegd hebben gekregen (sie bijlage 1). 3. Janssen do Jong Groep zal garant staan voor de uitvoering van het onderhavige Sociaal Plan. Deze garantstelling geldt alleen en specrfiek voor de werknemers, zoals deze vermeld staan in bijlage Dit Sociaal Plan is uitdrukkelijk niet van toepassing op situaties waarin de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd op grond van een dringende reden in de zin van de wel, vanwege disfunctioneren, vanwege verschil van inzicht of enige andere reden die geen gevolg is van de organisatiewijziging, waaronder bijv. ook ontslag na 2 jaar ziekte. 5. Dtt Sociaal Plan ts eveneens uitdrukkelijk niel van toepassing op situaties waarin werknemer voor do ingangsdatum van het Sociaal Plan reeds zelf ontslag heeft genomen of heeft gekregen. Tot de inwerkingtreding van dit plan ts een vrijwillige vertrekvergoeding aangeboden aan de hand van een staffel. Deze regeling komt te vervallen na inwerkingtreding i/»n dit plan. Tevens fe dit Sociaal Plan niet van toepassing op de werknemer die binnen de Janssen de Jong Groep of elders herplaatst kan worderv, 6. Als de werkgever binnen 26 weken na ontbinding van hel dienstverband weer structureel passend werk voor de ontslagen werknemer heefl, moet de werkgever dil met voorrang aan de werknemer aanbieden en niet aan ZZP-ers, uitzendkrachten en/of personeel van onderaannemers. loffö Sociaal Pagina 4 van 12

5 'JAN:Uitberg Hoorn Advocaten FAX NR.: Jul :27 F 7 i; * 7, Conform de afspraken vermeld in de CAO voor bouwnijverheid artikel 64 zal de werkgever alle mogelijke vacatures kenbaar maken aan het betreffonde UWV WERKbedrijf en/of op de website wavw. werkene ode bouw.nl. Maandelijks zaeer een overzicfit worden verstrekt aan de vakorganisaties van mogelijke vacatures. Artikei Verhouding tot CAO De in dit socisal plan opgenomen bepalingen zijn een aanvulling op de in de CAO Bouwnyverheid opgenomen bepalingen. De bepalingen van dit sociaal plan prevaleren boven de bepalingen van de CAO. Dit sociaal plan heeft kracht van CAO en is door partijen als zodanig aangemeld bij de Directie Uitvoeringstaken ArbeidsvoonA/aardenwetgevIng van het Ministerie van'sociale Zaken en Werkgelegenheid- Hoofdstuk 2 Einde arbeidsovereenkomst Artikel 4 - Algemeen 1. Werkgever stelt betrokken werknemer in kennis dat hij boventallig is. De bovenlaliigheld wordt schriftelijk aan werknemer bevestigd. Zodra er een Sociaal Plan overeengekomen vvordt, zullen atle werknemers één exemplaar van het Sociaal Plan ontvangen. 2. Vrijstelling v^n^ werk vindt plaats voor zover het werk dit toelaat vanaf een nader vast to stellen datum tot de feitelijke datum van uitdiensttreding, uiteraard met volledige doorbetaling van salaris. Openstaande en nog op te bouwen verlofaanspraken worden geacht te zijn opgenomen lljdens de periode van vrijstelling van werkzaamheden. Aitlkel 5 ^ tjitkerind bij einde arbeidsovereenkomst Beëindtalno dienstverband Werkgever zal bij de aanzegging aan werknemer een WW-vriendelijk geformuleerde beëindigingovcroenkomst voorleggen. De overeenkomst gaat (bij dienstverbanden met een opzegtermijn langer dan 1 maand) uit van een pro forma ontbinding van de arbeidsovereenkomst met in acht name van de fictieve opzegtermijn. Dienstverbanden met een kortere opzegtermijn worden met wederzijds goedvinden en zonder ontbinding beëindigd. Uitgangspunt bij de pro forma ontbinding is dat de processtukken op een zodanig tijdstip ingediend, zodat de ontbindingsheschikking kan worden verkregen in jujj Verder wordt in de overeenkomst een vergoeding aangeboden zoals beschreven In dit Sociaal Plan. Aan de werknemer wordt gevraagd binnen 7 dagen de beëindig ing overeenkomst voor akkoord te ondertekenen en te overhandigen aan werkgever. Werknemers kunnen door een jurist laten toetsen of de regels van UWV WERKbedrijf correct in achl zijn genomen. Indien de in dit artikel genocmdo beëlndiglngovereenkomst voor 13 juli 2012 wordt getekend en de eventuele pro forma stukkerv in juli 2012 worden ingediend heeft de werknemer aanspraak op een Incentive ter grootte van een half bruto maandsalaris. Voor liet geval werknemer vanwege de toepassing door het UWV van de fictieve opzegtermijn ex artikel 16 Hd 3-WerKloosheldwel geen WW-iiItkerIng ontvangt direct aansluitend aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomstj zal werkgever een vergoeding verstrekken aan werknemer ter hoogte van de WW-uitkering. Werknemer machtigt werkgever WG\ om eventueel bezwaar te maken indien werkgever meent dat het UWV een fout maakt. Mocht hel UWV haar besluit herzien dan wordt de alsnog aan werknemer uit te betalen WW-uitkering en proceskostenvergoeding aan werkgever voldaan. Indien de werknemer om welke reden dan ook niet bereid is de beëindlgingovereenkomst als hiervoor bedoeld te ondertekenen» dan wel tijdig medewerking te verlenen aan de pro forma ontbinding, kan werkgever de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst tegen de eerst mogelijke datum te ontbinden, ln dat geval zal werkgever de kantonrechter verzoeken om een vergoeding toe te kennen in (fo Socia^- Pl9h 2012^ >:7 Pagina 5 vanj2^

6 UAN:Uitberg Hoorn Advocaten FAX NR.: Jul :27 F conform dit Sociaal Plan. Werkgever kan er ook voor kiezen de ontslagprocedure vla de UWV le loten lopen. Indien werknemer niel meewerkt aan de vaststellingsovereenkomst en/of de pro forma procedure, wordt de vergoeding verlaagd. De verlaging bestaat hieruit dal op de vergoeding in mindering wordl gebracht een bedrag gelijk aan het salaris vanaf de datum ontslag genoemd in de beëindigingovereenkomst. Vergoeding Werkgever zat bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een werknemer die onder de werkingssfeer van het Sodaal Plan valt een vergoedtng belalen op basis van onderstaande formule. Deze fcwtnule is niet van toepassing als medewerkers voor de inwerkingtreding van het Sociaal Plan vrijwillig vertrekken. In dat geval geldt tot de ingangsdatum van het Sociaal Plan een vertrekpremie die schriftelijk aan het personeel is medegedeew. De formule Is AxBxC Peildatum 1 Juli 2012: A= Staat daarbij voor de diensttijd die de werknemer aanesngesloten in dienst Is geweest bij het einde van hst dienstverband, waarbij de dienstjaren tot de leeftijd van 35 jaar tellen voor 0.5, van 35 tot 45 jaar voor 1 jaar. van 45 tot 55 jaar voor 1.5 en vanaf 55 jaar voor 2 jaren. Dienstjaren worden afgerond. Een halfjaar cn één dag lelt als 1 dienstjaar (eventuele onderbreking door een periode van WW teltmee als aaneengesloten dienstjaar conform de jubileumdatum). B= het brulo maandsalaris (peildatum 1 Juli 2012) 0= correciiefacior 0.5 Periodieke betaling verqoedlqg De bnjto vergoeding wordt betaald in maandelijkse termijnen en wel op zodanige wijze dat de sociale uiütering van werknemer wordl aangevuld tot 100% van het maandsalaris. De eerste maanden is de WW-u(tkerlng 75% en wordt 25% aangevuld tot maximum dagloon. Vanaf de derde maand wijzigen deze percentages in 70% uitkering en 30% aanvulling. Zo lang de werknemer werkloos is wordt aangevuld totdat het suppletiebudget Is opgesoupeerd. Voor werknemers die boven het maximum bedrag van de virerkloosheidsuilkering verdienden geldt eenzelfde regeling, met dien verstande dat hun budget dus relatief zwaarder wordt aangesproken vanwege de aanvulling tot 100% tot het laatstgenoten bruto maandsalaris. Bij het vinden van een nieuwe betrekking door werknemer wordt 30% van het resterende bruto saldo voor de suppletieregeling per direct uitgekeerd aan werknemer onder de aftrek van de wettelijke Inhoudingen, Indien de werknemer de keuze heeft gemaakt om het restant van het beschikbaar budget op een later tijdstip te laten uitkeren herleeft het recht op de aanvullingsregeling, zoals vermekj onder "periodieke betaling vergoeding", op het moment dat de werknemer gedurende de termijn van maximaal 1 jaar en 1 dag na het eindigen van de aanvullingsregeling' wederom recht kan ontlenen aan een WW-uitkerlng conform hetgeen vermeld ln "periodieke betaling vergoeding" en "nooit meer dan gederfd inkomen uit dienstverband'. Werknemer verstrekt werkgever maandelijks een bewijsstuk van de wettelijke uitkering. Werknemer bericht de werkgever direct over inkomsten elders. Nooit, incor dan gederfd inkomen uit dienstverband De vergoeding die werkgever zal betalen in het kader van beëindiging van het dienstverband zal nooit meer bedragen dan het Inkomen uit dienstverband mei werkgever dat de werknemer derft als gevolg van beëindiging van het dienstverband tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. Dil betekent dat de bovenstaande berekening nooit meer kan zijn dan de voor de werknemer venwachie Inkomstenderving tot aan de pensioengerechtigde leeftijd, dat wil zeggen nooit meer dan het verschil tussen 100% van JAMSSËN^JONG Inircï Sociaal Rian 2ü1.2

7 UAN:Witberg Hoorn Advocaten FAX NR.: Jul :27 P 9 het brutosalaris minus de uitkeringen op grond van vroegpensioen, WW, ZW, etc en mogelijke vervoigüiuceringen, De theoretisch maximale looptijd van de aanvulling op de WW-uitkering wordt bepaald door de verdiscontering van het beschikbaar te stellen budget, op basis ^Qn de in dit Sociaal Plan vermelde percentages van aanvuliiag, \o\. het moment waarop de limiet van het beschikbaar te stellen budget is bereikt. Om ln aanmerking te komen voor deze uitkering einde arbeidsovereenkomst bij onvrijwillig vertrek dient men maandelijks de actuele correspondentie van het UWV te overleggen waaruit blijkt dat men (nog stetsds) in aanmerking komt voor een WW-uitkering. Indien de werknemer dit niet aantoonbaar maakt vervalt de verplichting tot aanvulling. Indien er in eerste Instantie niet wordt voldaan aan de toezonding van de werkbnefles (In kopie) van UWV Werkbedrijf door de werknemer, zal de werkgever eenmaaf schriftelijk een rappel verzoek toesturen, Een en ander heeft een opschortende werking. waarbij uitgegaan wordt van de een termijn van een maand. Indien en voor zolang de bevoegde uitkerlngsinstelltng op grond van handelen of nalaten van werknerner een korting loepast op de wettelijke uitkering, zal voor de berekening van de aanvulling vrorden uitgegaan van de ongekorte wettelijke uitkering. Indien en voor zolang de bevoegde uitkeringsinsletling betrokkene uitsluit van uitkering verval! de verplichting tot aanvulling. De uitsluiting gaat pas in als het besluit van het UWV Werkbedrijf onherroepelijk Is. dus wanneer er een uitspraak is ln een eventueel beroep danwel de beroepstermijn ongebruikt is verstreken. rwocht een werknemer op enig moment, gelet op het fictieve en feitelijke arbeidsverleden, geen WWuitkering meer ontvangen ten^/ijl er nog een restant van het beschikbare gestelde budget niet uitgekeerd is dan zal de werkgever in de laatste maand van de WW-uitkering hel restant van het beschlkdaar gestelde budget volledig uitkeren, Vrijjiwjlja vertrek (a) Vopr ontslag voorgedragen wer1<nemer Uilkering einde arbeidsovereenkomst bij vrijwillïg verü"ek: De werknemer die boventallig wordt en dia de arbeidsovereenkomst opeigen verzoek beëindigd, komt in aanmehdng voor een Uitkering einde arbeidsovereenkomst bij vrijwillig vertrek, zoals hieronder vermeld. De uitkering einde arbeidsovereenkomst bij vrijwillig vertrek Is gebaseerd op het aantal dienstjaren volgens de volgende staffel: O tot 5 dienstjaren uitkering van 1 maandsalaris S tot 10 dienstjaren uitkering van 2 maandsejarissen 10 of meer dienstjaren uitkering van 3 maandsalarissen 1, Do uitkering einde arbeidsovereenkomst bij vrijwillig vertrek wordt uitbetaald In de maand na beëindiging van de arbeidsovereenkomst. 2, De opzegtermijn voor werknemer Is in alle gevallen maximaal één maand 3. pe genoemde vrywillige vertrekregellng Is vart kracht lot het moment dat overeenstemming is bereikt tussen werkgever en vakbonden over hel Sociaal Plan. 4. Bovengenoemde staffel Is ook van toepassing voor die werknemers die gebruik maken van de Winter-WW en die vanwege het verval van de functie niet terug kunnen keren in de organisatie en die elders werk hebbon gevonden tijdens hun WW-periode. Werkgever en werknemer daen er belden alles aan om do overstap naar de nieuwe werkgever voorspoedig te laten verlopen. (b) Plaatsmakersregellng Werknemer die pjeit.boventalliq is verklaard en niet in aanmerking komt voor ontslag, kan opteren voor een vrijwillige vertrekregellng, onder premisse dat een collega werknemer in dezelfde functiegroep Inffö

8 UAN:Uitberg Hoorn Advocaten FAX NR.: Jul :28 P 10 (als die waar de plaatsmaker qua afspiegeling is Ingedeeld) zijn functie/arbeidspositle kan behouden. Hierbij wordt aan de pïastsmaker een ontslagvergoeding aangeboden gelijk aan 50% van hst resterende bruto saldo van de suppletieregeling per ontslagdatum uit te keren aan de plaatsmakor onder de aftrek van de wettelijke inhoudingen. ln beide gevallen (ad a en ad b) zal de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en de in dat kader tussen werkgever en werknemer gemaakte afspraken nader worden vastgelegd In een vaststeiiingsqvereenkomsl Zo nodig zal de beëindiging daarna(a5t) geformaliseerd kunnen worden via een zogeheten pro forma procedure bij de kantonrechter. Artikel 6 - Compensatie mogelijke WW-schade 1. Ingeval werknemers waarvan de functie komt te vervallen niet vanuit de WW teragkeren naar werkgever, kan dit voor de werknemer nadelige gevolgen hebben omdat de oorspronkelijke WW-rechien niet volledig zijn hersteld. Werkgever zegt loe reserveringen le maken om te garanderen dat de ex-werknemers ten aanzien van deze mogelijke toekomstige schade worden gecompenseerd. Indien daadwerttelijk WW-schade plaatóvindt. wordt er gecompenseerd tot maximaal de hoogte van de winter WW-uitkerlng. 2. Het gestdde In artikel 6 Hd \ is ook van toepassing voor werknemers die wederom in dienst ztjn getreden maar geen 26 weken hebben kunnen werken om het WW-rechten volledig te herstellen. 3. Werknemer dient, uiteriijk 3 maanden voorafgaand aan de einddatum van zijn WW-ultkering, werkgever hiervan op de hoogte te stellen. De melding dient schriftelijk aan werkgever to worden doorgeven t.a.v, de afdeling P&O. Artikei 7 - Compensatie mogelijke negatief vakantiesajdo Wericgever compenseert, Indien voor werknemer van toepassing^ een eventueel tekort aan vakantierechten doordat werknemer onvoldoende vakantierechten heeft kunnen opbouwen ten behoeve van de overbrugging van de zomersluitlng 2012 (bouwvak). Hoofd tmk3 Maatregelen gericht op het vinden van werk Artikel S Herplaats! ngs inspanning van de werkgever en van de werknemer 1. Werkgever zal doen wat binnen haar mogelijkheden figt om herplaatsing van werknemers van wie da arbeidsplaats afs gevolg van de reorganisatie zal komen te vervallen te realiseren. Wel is het realistisch vast te stellen dat de mogelijkheden daartoe zeer beperkt zijn, Intern geldt dat nagenoeg geen vacante arbeids posities en/of herplaatsingsmogelijkheden zijn. De inspanningsverplichting van de werkgever om zoveel als mogelijk medewerkers van werk naar werk te bogelejden komt tot uiting ln dit hoofdstuk. 2. De werkgever zal aan de werknemer die onvrijwillig dient te vertrekken ondersteuning bieden bij het extern zoeken naar een functie. 3'. Werkgever benadert zijn netwerk met dé bedoeling werknemers met een (vanwege leeftijd) zwakke arbeidsmartd positie te helpen aan ander werk. Voor werknemers die hiervan gebruik willen maken bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van een: outplacemenüraject. Werknemer kan een keuze maken uit een van de twee outplacementbureaus die door werkgever worden voorgedragen of werknemer kan een outplacementbureau naar eigen keuze voor stellen. De kosten van een outplacementlnaject worden in mindering gebracht op het beschikbaar te stellen budgel. 4. De werknemer die onvrijwillig dient te vertrekken zal een actieve bijdrage leveren aan do herplaatsingsinspanningen. 6. Van de werknemer die onvrijwillig dient te vertrekken wordt verwacht dat hij actief solliciteert naar passende functies (elders). Socia Pagina Bvan 12 1*1 f ra./

9 UAN:Witberg Hoorn Advocaten FAX NR. : Jul :28 F 11 Artikel 9 - Mcbtliteitsbureau , 7. e. Zodra dit Sociaal Plan tn actieve werking treedt, zal werkgever een intern mobiliteitsbureau inrichten. Het moblliteitsbureau is ondergebracht bij de afdeling P&^O. Het moblliteitsbureau zal zich richten op het bemiddelen voor en herplaatsen vaa medewericers die boventallig worden verklaard ton gevolge van de reorganisatie en niet in vacatures kunnen instromer. Het mobiliteitsbureau heeft tot laak hel matchen van vacatures met medevreri^ers die als boventallig zijn benoemd. Daarnaast Is het mobilileitsbureaij verantwoordelijk voor het volgen en zo nodig begeleiden van medewerkers tot het moment van definitieve plaatsing. Hel moblliteitsbureau zal middels een mailing vacatures onder de aandachl van haar (ex-) werknemers brengen. Dit geldt ook voor de relevante vacatures binnen de totale Janssen de Jong Groep. Ais passende reistijd wordt beschouwd een reistijd die valt binnen de norm dia het UWV daarvoor stelt. Werknemer kan op diens verzoek van werkgever een overzicht krijgen van diverse werving & selectiebureaus waar v/erkgever zatten mee doet en waarover zij tevreden Is ten aanzien van de geleverde kwaliteit. Desgevraagd zai weritgever referenties verstrekken over het functioneren van de werknemer. Op verzoek ontvangt de wertcnemer een getuigschrift van de werkgever. Artikel 10 - Solliciteren 1. Werknemer kan voor het voeren van sollicitatiegesprekken dan wel het Inschrijven bij het UWV Werkbedrijf in Juli 2012 maximaal 2 dagdelen als 'betaald verlof declareren op de urenlijst zonder dat. dit ten laste komt van het bestaande verlof. Hierbij dient te worden verwezen naar dil artikel in het Sociaal Plan, 2. Daar waar werknemer meer tijd nodig heeft voor sollicitatiegesprekken zal de werknemer in overieg treden mol werkgever en zal middels overiegging van bewijslast hierin door werkgever worden toegestaan. Artikel 11 - Kwijtschelding terugbetalingsverplichting studieovereenkomst 1. De eventuele terugbetalingsverplichting ten gevolge van een atudjeovereenkomst komen bij het einde van de arbeidsovereenkomst te vervallen. 2. Eventueel reeds aangevangen studies, waarvoor door de werkgever een vergoeding voor do kosten (s toegezegd, bullen conform de eerder gemaakto afspraken kunnen worden voltooid. Artikel 12 - Concurrentiebeding Werttnomers met wie een concurrentiebeding en/of relatiebeding Is afgesloten worden niet gehouden aan de bepaling opgenomen in het beding. Artikel 13 - Vakbpndscontributie De werkgever betaalt voor werknemers welke ten tijde van de ondertekening van dit Socisal Plan lid zijn van een vakbond, te weten één van de vakbonden die het Sociaal Plan heeft ondertekend en waarvan het dienstverband door werkgever wordt opgezegd, dan wel die vrijwillig ontslag hebben genomen, één jaar vakbondscontributie, met een maximum van i: De contributie zal door werkgever worden overgemaakt op het rekeningnummer van de desbetreffende vakbond. Artikel 14 - Overige \ti\r» Sociaal

10 UAN:Uitberg Hoorn Advocaten FAX NR.: Jul :28 P Indien door de werkgever een auto van de zaak (geen bedrljfsbus) ter beschikking is gesteld geldt: Bij privé gebruik van de auto van de zaak, waarvoor de werknemer een fiscale bijtelling betaalt, dient de werknemer de ter beschikking gestelde auto ^a{^ de zaak voor het einde van het dienstverband in te leveren bij de werkgever: Bi] een verklaring géén privé-gebruik van de auto van de zaak, waarvoor de werknemer een beschikking heeft ingeleverd van de belastingdienst bij de werkgever, dient de werknemer de ter beschikking gestelde auto van de zaak op de laatste weritdag in le leveren bij de werkgever; De eventuele resterende eigen bijdragen, in termijnen te voldoen gedurende de gehele looptijd van de leaseovereenkomst, zal indien het dienstverband van werknemer eindigt voor de afloopdatum van de leaseovereenkomst, komen te vervallen. Alle materialen, adressen, informatiedragers en op schrift gestelde bescheiden die de werknemer van of middels de werkgever heeft verkregen, zijn en blijven eigendom van de werkgever. Bij het einde van de arbeidsov^eenkomst is de werknemer verplicht dczc bescheiden terstond aan de werttgever te overhandigen. Verstrekte bedrijfskleding zonder bedrijfslogo en werkschoenen mag de werknemer behouden. indien do werknemer voor het 26'jarig dienstjubfleum zou hebben bereikt dan zal de werkgever conform de interne regeling het daarbij horende geldelijke bedrag uitkeren aan de werknemer. Hoofdstuk 4 Slotbepa tingen Artikel 15 - Ouderen reg et ing 1. Werkgever zai zich maximaai inzetten om te bezien of een maatwerlcoplossing gerealiseerd kan worden voor de werknemer die op 1 juli jaar of ouder is. Uitgangspunt hierbij Is het beschikbare budget (vergoeding) dal voor werknemer ter beschikking is gesteld (maar nooit meer dan de daadwerkelijke inkomensschade ten aanzien van het vroegpensioen en het ouderdomspensioen). Hiertoe zal individueel overieg riïet de betreffende w0rknemer(s) plaatsvinden en zal bij Cordares c.q. de betreffende vakbondsconsulent een pro-forma aanvraag vroegpensioen worden ingediend. 2. De werknemer zal worden geadviseerd om zich door vakorganisaties le laten adviseren aangaande artikel 15 lid 1. Hoofdstut^S Slotbepalingen Artikel 16-Aanpassing 1. Partijen verklaren zich bereid over de toepassing van het Sociaal Plan alsmede over die gevallen, waarin het Sociaal Plan niet voorliet, regelmatig overleg te plegen. 2. Eventuele overheidsmaatregelen die consequenties hebben voor de regeling cn/of daarop gebaseerde aanvullingen kunnen pariijen aanielding geven tot tussentijds overteg. 3. Indien hel overleg over de toepassing van het Sociaal Plan niet tot overeenstemming leidt tussen partijen, kan hel geschil onderworpen worden aan het advies van de begeleidingscommissie. Artikel 17 - Begeletdlngscommissie 1. De begeleid ingscommissie beslaat uit 5 leden, waarvan 2 leden worden benoemd door de werkgever, 2 leden worden benoemd door de vakorganisaties en de ondernemingsraad en één lid door de vier andere leden gezamenlijk. Deze leden hebben geen deel uitgemaakt van de onderhandellngsdelegatie, 2. Do begeleidingscommissie heeft als taak: Sociaal Plan^Di 2^^ Pagin^a TO var^ Inifj»

11 UANiUitberg Hoorn Advocaten FAX NR. : Jul :28 P , Tc bevorderen dat het Sociaal Ran naar letter en geest zo goed mogetijk wordt toegepast; Te adviseren in gevallen waarin dit Sociaal Plan ntet voorziet; Te adviseren in gevallen waarin de uitvoering van het Sociaal Plan voor een indivwuejé werknemer tot een evident onbillijke situatie leidt; Te adviseren bij klachten van de werknemer bij de uitvoering van dit Sociaal Plan; " Begelekïjng van de Individuele werknemer bij kwesties voortvloeiend uit de uilvoering van dit Sociaal Plan. De begeleidingscommissie heeft geen bevoegdheid tot Interpreteren van het Sociaal Plan. Deze bevoegdheid btijft bij de partijen die dit Sociaal Plan hebben afgesproken. Wel kan de begeleidingscommissie adviseren aangaande de toepassing van het Sociaal Plan. De leden van de begelöidingscommïssia zijn verplicht tot geheimhouding van alle gegevens daaronder mede begrepen privé gegevens, vi/aarvan zij bij het vervullen van hun taak kennis nemen. Oe commissie brengt binnen 14 dagen een advies uil. Een en ander tast hel recht van de individuele werknemers respectievelijk de werkgever om zich tot een bevoegd rechter te wenden niet aan. De werkgever Zal binnen 14 dagen schriftelijk besluiten. Bij zijn beslissing Z3l de werkgever ernstig rekening houden met de adviezen van da begeleidingscommissie. Indien de werkgever termen aanwezig acht om een advies ^i/^n de begeleidingscommissie niet op te volgen, zal hïj, alvorens een beslissing te nemen, in overleg treden met de vakorganisaties middels de geschillenregeling. Artikel 15 "Geschillenregeling 1. Uit het Sociaal Plan voortvloeiende geschillen tussen de werkgever en do vakorganisaties zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden geregeld. 2, Wanneer binnen 2 maanden, nadat de meest gerede partij haar zienswijze betreffende een dergelijk geschil schriftelijk aan de andere partijen bij het Sociaal Plan, de bij hef geschil betrokken partijen niet tol overeenstemming zijn gekomen, zullen partijen hun geschil voorleggen aan een daartoe ln le stellen paritair samengestelde geschillencommissie die advies zal uitbrengen aan partijen. 3, De paritair samengestelde geschillencommissie bestaat uil drie leden, zijnde één lid aan te wijzen door de werkgever, één lid aan le wijzen door de vakbonden en één lid door de tv^^e andere ieden gezamenlijk. Deze leden hebben geen deel uitgemaakt van de o nderhandei i ngsdele^tie. 4. De geschillencommissie brengt een bindend advies uit aan de dfrectie van de werkgever. Artikei 19 Overteg met vakorganisaties In het reguliere overleg tussen werkgever en de vakorganisaties worden de ontwikkelingen en de stand van zaken betreffende de reorganisatie besproken, Artikel 20-Hardheidsclausule 1. Indien een strikte toepassing van de In het Sociaal Plan opgenomen maatregelen in een individueel geval tot een evident onbillijke situaue leidt, waardoor de werknemer onevenredig in zijn belangen wordt getroffen, kan de werkgever van deze maatregelen in positieve zin afwijken. Hierbij zal met name aandacht worden besteed asn de werknemers met een minder kansrijke positie op de arbeidsmarkt, 2. Ëen besllsshig over de toepassing van lid 1 van dit artikel is uitsluitend voorbehouden aan de statutair directeur van de werkgever. 3. In die gevallen waarin het Sociaal Plan niet voorziet, zal de werkgever handelen ln de geest van het Sodaal Plan. 4. Indion de werknemer zich niet kan conformeren met het besluit bestaat de mogelijkheid dit voor te leggen aan de begeleidingscommissie zoals vermeld in dit sodaal plan. Inlra Sociaal PIark/2012

12 UAN:Ulitberg Hoorn Advocaten FAX NR.: Jul :28 F 14 i j i Artikel 21 Fiscale afwikkeling 1. Alle in het Sociaal Plan genoemde vergoedingen, aanvullingen en/of (éénmalige) uitkeringen zijn bruto bedragen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. 2. De eventueel over de vergoedingen, aanvullende en/of (eenmalige) uitkeringen verschuldigde loonbelasting, premie volksverzekeringen en hel werknemersgedeelte van andere sociale verzekeringspremies komen voor rekening van de werknemer. De werkgever zal de wettelijk verplichte inhoudingen plegen. 3. Vergoedingen, aanvullingen en/of (eenmalige) uitkö ingen worden slechts onbelast uitgekeerd voor zover de fiscale en/of sociale wetgeving zich hier niet tegen verzet. Artikei 22 Voorbehoud 1. IncKen door de bevoegde rechter wordt geoordeeld dgl een artikel uit het Sociaal Plan in strijd is met de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid vervalt het betreffonde artikel. Partijen treden In dat geval in overfeg over de alsdan ontstane situatie en zullen in dat geval een oplossing afspreken met materieel dezelfde waarde. 2. Sociaal Plan zat aangemeld worden als CAO. Aldus overeengekomen tussen directie van werkgever (de heer J. Brouns), FNV Bouw (de heer W. Linders), CNVVakmensen (de heer R. Jongen) en Het Zwarte Corps (mevrouw M, van Meerendonk) en in viervoud opgemaakt le Leende op 26 juni M. varfmeerendonk Höt Zwarte Corps 4i! A^' y I ll-il.il _]_ ( *- JanëEfeh de Jong Groep B.V. \i\ita Sociaal Plan 2012

13 UAN:Uitberg Hoorn Advocaten FAX NR. : Jul :29 F 15 Blllaae 1: iviedewarkers vooraedraaen voorontslag M f 1 Aalsl Verspeek, AJFM van dar MedewerkciradininEairatie V ijv~v4ï=v'w^ BattUsEBn, WRM Grondwerifür U 23s)kl 63 4B.72 3 Beemster, Ne. Projectleider M 06 ayg 74 37,93 A Bergh, JW van den Uitvoerder M 19HUI B 5 Biemans. HLAT Vakman M (ï7 jun.80 52,10 6 BIjkar, ËP Senior Uitvoarder M l2 apr r Bc^eard, J Projeglleider M 30 jun.69 43,D3 a Bosch. RLH Vakman M 2e mei Bra&penning, J Aankomend Vakman M 18 mel SrielSr MJL Msigszljnbodïende lul QS sap fi' Coppus, RLT Assistent oitzeüer M 06 nov BB 12 Corvers, MBP VAltman M 31^mrt 56 5S,2g 13 Cuijpers, JMJ Macttinist M 30 iun aA 14 Dappers, GG Vakman tui 10 apr 53 59J27 IS Grewddingar, JJM C^^uffeur M 13 jun Groot. MAM de Voonnan M 20 apr 69 43,23 17 Haas, HJN Projectcoördinator M ig dac ee 26,56 18 HciwBSBn, Y UiUetter M 16 d«o 7S Hektefl. HJM van Machinist (Atilmann) M 29'nov.53 S2,62 20 Haugen, WPhfl Vakman M 22 Hpr S HHlen, NAW Clv.T ccwn.tek./beslekschr. M 12'mrt 90 22,32 22 Jsnagn Wiibers. MHMW Interleufvefiiorgsler V 13 JBn Janssen, BMG Vpkman M 24.0kt Q Janssen, GHM Hoofd Töchnische Dienst M 0&>aug S Jong, LSHM de Vakman M 13 nav.s Keuten, HKWA van Vakman M Z5 dec Q 27 Kristal, LTFE Chauffeur IM 03 apr Kuijpera, EG Aankomend Vakman M 30 nir(.ö6 2B,27 29 Kuiper. HHMP Vakman M 22 nov 59 52,64 30 Kuppeveld, AMP van Vakman M ZB apr Sa 53,22 31 LaerhovBn, FALB van Aankomond Vakman M 02 nov«b5 23,69 32 MarIJnan SchiJvene, K Medawarkar adminlstrallb V 31.s(jg Mael, AHJ vart VaJtman M 12 Jun 52 Ba,09 34 Meetkop, JJHM Ulteelter M 26 jgl Moelands. FCJ Ragiodtracteur M 28 JiJn 70 42,04 36 Oostöcon. GWM van Senior CaJculalOr u 12 ilii Otï&fd^, F ven Projecicoordrnalor M 13 apr a*l 26,24 3S Otterdijk, JP van Vakman M 2z aug 52 S9.gQ 3S PoEzör, MJH Vakman M 23 apr 68 44,20 40 Pijnenburg, FT Crandwefker M 03 Of<t fi1 B0,79 41 Pijnenburg, GPC Vakman M za sep SS se Pijnenburg, MHT Grondwertter M 0S dec S PlFlD, JWG Vakman M 03 feb 6S Rildt, JJC van der UllVDSrder M' 1B^mri a3 19,31 4S RIJaIngen, JN van Vakman Al 25 felj 63 49,38 46 Ruiten, PHG Voorman M 04 JUI Schaap. RAJ P&O msnagor M 16 a.197b 33,90

14 UAN:Uitberg Hoorn Advocaten FAX NR.: Jul :29 P 16 M ^^^H ^^H M W w 46 Schepers, WH Aankomend Vakman M 2ft okt.«9 22,e9 49 SchlinfjQli JM van Voorman M Z7 feb Sdwnkeren, BJO Grondwerlfer M 2S okt Ö5 26,69 51 ScTwfikBren, JHG Voormen M OB nov 5^ 57,68 52 Ëcnraurs, MPJ Moord Bedrijfebureau M 12 okl S3 Searden, HJL Stfaatmaker M 2l okl Smits. C. Voorman W 17 Jar> StQifke. MHGU Uitzetter M 29^pf 71 41,20 56 Stellvere. NJ Aankomend Vakman U 26 sep a7 24,78 57 Terbeek. JPW Projeclleldsr M ö6 jan.«9 43,61 58 Rills. WFM SlrBBUnekec M 07 sep 5Ö 51,85 S9 Tlmmaniians, JWMC Senior UrivoenJer M t9 feb.64 48,40 80 Veldhoven. JF van Senior Uitvoerder M 31 mrt ei Vflimans. CHJ P&O ad\^eur V 14 aug ÖO Ver. PHTvande Vakman M 22 feb 57 55,39 63 VeKgutd. MAPC Vakman 1^ 03'nDv e Verschaeren, MJL Voorman M 26 Hug 67 44,88 &5 Vorst, HMB van de Vakman M Ol nov 57 54,70 86 VDrslBFiboKch, JHAC Vakman M 05 nov Wilhe. EHS van Vakman M 27 Jun 62 60,05 56 Wijnen, AJB van Uitvoerder M 07*jun G6 46,10 69 Willems. JPMG SenkirUttVQorder M 06 feb 64 48,43 70 Zagers. MPJ Senior Uitvoerder M 1& nov GS

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave

Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave Artikel 1: Definities... 2 Artikel 2: Voorwaarden... 2 Artikel 3: Aanvraagprocedure en beëindiging... 4 Artikel

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 15 april 2014 Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1. Begripsbepalingen 1.2. Werkingssfeer 1.3. Looptijd 1.4. Overleg 2. Procedure 2.1. Vaststelling en mededeling van boventalligheid

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N PRINCIPE-AKKOORD S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N Overeengekomen op 15 maart 2017 door: De Persgroep Nederland B.V. NVJ jv/15 maart

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken zijn bij de gevolgen van de overname van VNU Media door de Persgroep:

Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken zijn bij de gevolgen van de overname van VNU Media door de Persgroep: Sociaal Plan de Persgroep Nederland/VNU Media ----------------------------------------------------------------- Toepassingsgebied Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST MET WEDERZIJDS GOEDVINDEN DE ONDERGETEKENDEN:

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST MET WEDERZIJDS GOEDVINDEN DE ONDERGETEKENDEN: Voorbeeld vaststellingsovereenkomst Een vaststellingsovereenkomst wordt in principe het beste door een jurist opgesteld. Meer informatie leest u ook op de website: - Ontslag.nl - Arbeidsrechter.nl DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, hebben in het licht

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam SOCIAAL PLAN Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Algemeen

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

S O C I A A L P L A N

S O C I A A L P L A N S O C I A A L P L A N 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Siemens Nederland N.V. te Den Haag, verder te noemen werkgever, en de vertegenwoordigers van de Vakverenigingen, hebben overeenstemming

Nadere informatie

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in!

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Wilt u weg bij uw werkgever? Wilt u weten wat er in uw situatie mogelijk is? Wilt u uw vaststellingsovereenkomst zelf opstellen of laten checken?

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV versie 2 september 2011 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het faillissement van DELTA Biovalue BV en daarmee van DELTA

Nadere informatie

Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012

Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012 Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012 Sociaal Plan MCB Nederland B.V. 1 Inhoud 1 1. Inleiding 2 2. Arbeidsvoorwaarden /

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

Artikel 9 Herplaatsing

Artikel 9 Herplaatsing Artikel 9 Herplaatsing 1. Bij de beoordeling of binnen de onderneming van de werkgever een passende functie beschikbaar is voor een werknemer die voor ontslag in aanmerking komt, worden arbeidsplaatsen

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Uw dienstverband bij uw werkgever kan op verschillende manieren eindigen. Behalve ontslag via UWV WERKbedrijf of via de kanton rechter, kunnen u en uw werkgever

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 1. Proeftijd Een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter is nietig. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken. Bij een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V.

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. Amsterdam, februari 2015 1 Sociaal Afspraken de Persgroep Nederland --------------------------------------------------------

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V.

voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V. Sociaal Plan 2014 voor het personeel van NXP Semiconductors Netherlands B.V. NXP Software B.V. Looptijd: 8 mei 2014 tot en met 30 juni 2015 Datum: 8 mei 2014 Page 1 of 14 Inhoudsopgave 1 Definities 2 Inleiding

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract afloopt. Ook

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

Sociaal Plan Recticel Wijchen

Sociaal Plan Recticel Wijchen Sociaal Plan Recticel Wijchen 22 juli 2014 Sociaal Plan Recticel Wijchen RECTICEL.: D rite / tîjjwtt, frrr crrmfrrrt Inhoudsopgave Preambule... 4 Artikel 1 Definities... 5 a) Werkgever... 5 b) Werknemer...

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

www.vandiepen.com Martin de Jong 24 september 2009

www.vandiepen.com Martin de Jong 24 september 2009 www.vandiepen.com Martin de Jong 24 september 2009 Arbeidsrechtelijke gevolgen Verhoging inzetbaarheid Employability en ontslag Van Baanzekerheid naar werkzekerheid Wetsvoorstel Donner / Advies Commissie

Nadere informatie

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder 3F UITTREKSEL van het Sociaal Plan FNV in Beweging 1 maart 2013 1 oktober 2018 en art. 6 uit het Sociaal Plan tussen FNV Personeel en FNV KIEM van 18 maart 2016 i.v.m. art. 2:334f lid 2 sub g BW Samen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI 2011 31 DECEMBER 2013 1 De ondergetekenden: Werkgever: Dierenpark Emmen Hoofdstraat 18 7811 EP Emmen als partij ter ene zijde en Werknemerspartijen:

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014

SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014 SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014 INHOUDSOPGAVE: Artikel 1 Definities... 4 a) Werkgever... 4 b) Werknemer... 4 c) CAO... 4 d) Werknemersorganisaties... 4 e) Bruto

Nadere informatie

# SOCIAAL PLAN. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen

# SOCIAAL PLAN. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen #1581627 SOCIAAL PLAN Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen 5 december 2013 tot 1 juli 2014 1 De ondergetekenden, 1. Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen, hierna te noemen: AWS en 2. FNV Bondgenoten De

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Werkgever en werknemer kunnen afspreken om in onderling overleg het dienstverband te beëindigen. Dat heet ook wel ontslag met wederzijds goedvinden. U bent

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017 Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 30 juni 2017 De ondergetekenden, 1. Solidus Solutions Board B.V., gevestigd te Bad Nieuweschans, Solidus Solutions Oude Pekela B.V., gevestigd te Oude Pekela, Solidus

Nadere informatie

III. REGLEMENT AANVULLINGEN EN UITKERINGEN

III. REGLEMENT AANVULLINGEN EN UITKERINGEN III. REGLEMENT AANVULLINGEN EN UITKERINGEN Artikel 1 - Definities In dit reglement gelden de definities die zijn opgenomen in de statuten. Verder wordt in aanvulling of afwijking daarvan verstaan onder:

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Sociaal Plan Nederlandse Orkesten Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Procedure Sociaal Plan Orkesten Overleg over diverse concept versies: - delegatie vakbonden - delegatie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 CapitalP, gevestigd te Almere als partij ter ener zijde en FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht CNV Dienstenbond,

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

PAPYRUS. Sociaal Plan. Papyrus Groep Nederland B.V. Looptijd: 1 juni 2011-1 juni 2013

PAPYRUS. Sociaal Plan. Papyrus Groep Nederland B.V. Looptijd: 1 juni 2011-1 juni 2013 Sociaal Plan Papyrus Groep Nederland B.V. Looptijd: 1 juni 2011-1 juni 2013 27 april 2011 Inhoud sociaal plan 1. Algemene bepalingen artikel 1 Aanleiding sociaal plan artikel 1.2 Overleg artikel 1.3 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract.

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werknemers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV

SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV Geldend van..april 2013 tot 1 maart 2014 INHOUDSOPGAVE 2 Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Definities Hoofdstuk 3 Werkingssfeer Sociaal Plan Hoofdstuk 4 Begeleiding Hoofdstuk

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier.

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. Datum Onderwerp advies Ons kenmerk Uw kenmerk Behandeld door Geachte -------------------------, Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. De

Nadere informatie

Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012

Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012 Sociaal Plan A. Jansen B.V. 2011/2012 SON, MAART 2011 pagina 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1 Toepassing... 4 1.2 Looptijd Sociaal Plan... 4 1.3 Aanmelden als CAO... 4 2. DEFINITIES... 5 2.1 Werkgever...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 10d 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen * Werkingssfeer 10d:1 * Begripsbepalingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie

SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie pagina 1 van 15 De ondergetekenden, 1. Krafverkehr Nagel GmbH&Co.KG te Versmold (DLD), mede gevestigd in Nederland/Raalte aldaar h.o.d.n. Nagel Nederland. en

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN. Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv. Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens

SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN. Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv. Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens SOCIAAL PLAN DWINGENDE GETIJDEN Voornemen tot reorganisatie van Endemol Nederland bv Contextanalyse, conclusies en besluitvoornemens INHOUDSOPGAVE SOCIAAL PLAN Inleiding DEEL I Definities en werkingssfeer

Nadere informatie

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen Sociaal Plan Koninklijk Instituut voor de Tropen 0 Inhoud Artikel 1 WERKINGSSFEER EN WERKINGSDUUR... 3 Werkingssfeer... 3 Werkingsduur... 3 Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid... 3 Wijziging...

Nadere informatie

De werkgever heeft de volgende persoon gemachtigd om namens hem de overeenkomst te ondertekenen: R. de Bruin

De werkgever heeft de volgende persoon gemachtigd om namens hem de overeenkomst te ondertekenen: R. de Bruin VASTSTELLINGSOVEREENKOMST Ondergetekenden, Gegevens werkgever De Bruin & Vis v.o.f. Wandelgangen 22 9999 ZZ Amsterdam Ondertekenaar wg. hierna te noemen: werkgever De werkgever heeft de volgende persoon

Nadere informatie

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Inleiding Er gaat geen dag voorbij of er is nieuws op social media, in de krant of op televisie over de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de gevolgen van

Nadere informatie

Sociaal Plan ID Werknemers. In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016.

Sociaal Plan ID Werknemers. In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016. Sociaal Plan ID Werknemers In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016. De Basis Maart 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Aanleiding opstellen Sociaal

Nadere informatie

(DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE

(DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE (DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE Hierna komen achtereenvolgens aan de orde: Suppletieregeling (van toepassing bij autonome

Nadere informatie

Reglement Overbruggingsregeling pensioen bij ontslag voor werknemers in de Afbouw geboren op of na 1 januari 1950

Reglement Overbruggingsregeling pensioen bij ontslag voor werknemers in de Afbouw geboren op of na 1 januari 1950 Reglement Overbruggingsregeling pensioen bij ontslag voor werknemers in de Afbouw geboren op of na 1 januari 1950 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel

Nadere informatie

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase 0 Workshop nieuwe ontslagrecht en OR Hoofdlijnen nieuwe ontslagrecht Inzoomen op ontslag om bedrijfseconomische redenen De transitievergoeding + WW Sociaal

Nadere informatie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL Inzake: (WERKNEMER) Verzoeker tegen: (OMROEPWERKGEVER) Verweerster 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie 1.1. Krachtens artikel 49 lid

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen arbeidsrecht 1 juli 2015 Inleiding Kort overzicht van de wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Ketenregeling Ontslagrecht Payrolling 2 1 Overzicht

Nadere informatie

Abvakabo FNV, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door en. CNV publieke Zaak, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.. en

Abvakabo FNV, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door en. CNV publieke Zaak, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.. en SOCIAAL PLAN WIW De ondergetekenden Stichting Uitzicht en gemeente Nijmegen, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door T. Tankir, wethouder van de gemeente Nijmegen en voorzitter van het bestuur van Stichting

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid De elf belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever September 2014 Inhoud 1. Beëindiging tijdelijk contract 2. Proeftijd in tijdelijk contract 3. Concurrentiebeding in

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

FACTSHEET Arbeid & Recht

FACTSHEET Arbeid & Recht Laatst update: 17 maart 2016 Factsheet: Waarmee moet u als WENb/WWb-werkgever rekening houden bij het in dienst houden of nemen van een AOW-gerechtigde? (Door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd Vanaf

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid 22 september 2014 mr. Carin Welters Bouwend Nederland Programma Inleiding Bescherming van flexwerkers Ontslag WW-uitkering Conclusies en adviezen 1. Ingangsdatum 1 januari 2015: bescherming

Nadere informatie

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014 Voorzitter/Lid College van Bestuur 1 DE ONDERGETEKENDEN: 1 De Stichting/Vereniging., statutair gevestigd te.... te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG

Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG Sociaal Plan Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG Van toepassing voor werknemers van E.ON Benelux

Nadere informatie

Sociaal Plan REXEL NEDERLAND B.V.

Sociaal Plan REXEL NEDERLAND B.V. Sociaal Plan REXEL NEDERLAND B.V. INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1. Definities 5 2. Werkingssfeer 6 3. Boventalligheid, herplaatsing en vrijstelling van werkzaamheden 7 4. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel

Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel Eén nieuwsbrief voor jezelf en een extra om aan je collega uit te delen. Beste FNV leden werkzaam bij Dusseldorp, beste Dusseldorp werknemers, Hierbij ontvangen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN principe akkoord 25 november 2016

SOCIAAL PLAN principe akkoord 25 november 2016 SOCIAAL PLAN principe akkoord 25 november 2016 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding en uitgangspunten Sociaal Plan 1.1.1 Op 27 oktober 2016 heeft FNsteel b.v. de Adviesaanvraag ex artikel 25 WOR ingediend bij de

Nadere informatie

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten?

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? 0 Workshop nieuwe ontslagrecht en OR Hoofdlijnen nieuwe ontslagrecht Inzoomen op ontslag om bedrijfseconomische redenen De transitievergoeding + WW Sociaal plannen 1

Nadere informatie

Sociale regeling Farm Frites International B.V., Farm Frites Europe B.V., Farm Frites B.V. (Nederland)

Sociale regeling Farm Frites International B.V., Farm Frites Europe B.V., Farm Frites B.V. (Nederland) Sociale regeling Farm Frites International B.V., Farm Frites Europe B.V., Farm Frites B.V. (Nederland) INLEIDING De zware concurrentieslag en overcapaciteit in de sector heeft Farm Frites ('FF) in een

Nadere informatie

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Hoofdstuk 10d Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Paragraaf 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen Artikel 10d:1 Werkingssfeer Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die

Nadere informatie

Emmer Compascuum, 1 oktober 2015

Emmer Compascuum, 1 oktober 2015 Emmer Compascuum, 1 oktober 2015 Op 1 oktober 2015 is een principe akkoord bereikt tussen Fresenius Hemocare Netherlands B.V. en de vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie met betrekking tot het

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht Wet werk en zekerheid in vogelvlucht en per 1 januari/februari 2015 Concurrentiebeding In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij de werkgever

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers

Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers 1 juli 2013 tot en met 31 december 2015 Uitgave: juli 2013 Group HR INHOUDSOPGAVE PAGINA Considerans 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 4 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE van versienummer Versie 2.0 atum 11 juni 2007 Samenvatting SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE 1 Inleiding In de periode van medio maart tot medio juni zijn vakbonden en werkgever met

Nadere informatie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie De Raad van Bestuur van het UMC Utrecht en de werknemersorganisaties, Overwegende: - dat de Raad van Bestuur wordt geconfronteerd met budgettaire bezuinigingen door landelijke

Nadere informatie

Sociaal Plan ANP. .oktober 2009 tot en met 31 december 2010. Overeengekomen op..oktober 2009 door ANP. de vakorganisaties NVJ en FNV KIEM

Sociaal Plan ANP. .oktober 2009 tot en met 31 december 2010. Overeengekomen op..oktober 2009 door ANP. de vakorganisaties NVJ en FNV KIEM Sociaal Plan ANP.oktober 2009 tot en met 31 december 2010 Overeengekomen op..oktober 2009 door ANP en de vakorganisaties NVJ en FNV KIEM (22 oktober 2009) 1 INLEIDING Het voorliggende sociaal plan is overeengekomen

Nadere informatie

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015.

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Inleiding. Air Products ziet zich genoodzaakt op wereldwijd, Europees en op landen niveau de bedrijfsorganisaties anders in te richten teneinde te

Nadere informatie

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 31 december 2017

Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 31 december 2017 Sociaal plan 1 november 2016 tot en met 31 december 2017 De ondergetekenden, 1. Solidus Solutions Bergen op Zoom B.V., gevestigd te Bergen op Zoom. En 2. CNV Vakmensen.nl gevestigd te Utrecht, FNV Media

Nadere informatie

Reglement Aanvulling pensioenopbouw ouderen bij ontslag Voor werknemers in het Natuursteenbedrijf geboren op of na 1 januari 1950

Reglement Aanvulling pensioenopbouw ouderen bij ontslag Voor werknemers in het Natuursteenbedrijf geboren op of na 1 januari 1950 Reglement Aanvulling pensioenopbouw ouderen bij ontslag Voor werknemers in het Natuursteenbedrijf geboren op of na 1 januari 1950 Inhoudsopgave Pagina Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Voorwaarden 3 Artikel

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN GENERALI NEDERLAND NV

SOCIAAL PLAN GENERALI NEDERLAND NV SOCIAAL PLAN GENERALI NEDERLAND NV 2016 2018 Sociaal plan Generali Nederland nv 1 van 13 Inhoudsopgave Artikel Inhoud bladzijde 1 Inleiding 3 2 Looptijd, werkingssfeer en overleg 3 3 Definities 4 4 Vaststellen

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde,

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde, SOCIAAL OVERDRACHTSPROTOCOL Overeenkomst tussen Werkgevers LUMC (Geboortehuis Leiden, GHL), gevestigd aan de Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, (hierna aangeduid als LUMC ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie