STUDIE 20 BEROEPSPROFIEL. maatschappelijk adviseur (m/v)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIE 20 BEROEPSPROFIEL. maatschappelijk adviseur (m/v)"

Transcriptie

1 STUDIE 20 BEROEPSPROFIEL maatschappelijk adviseur (m/v)

2 BEROEPSPROFIEL maatschappelijk adviseur (m/v) sector : sociale zorg studiegebied : sociaal-agogisch werk opleiding : sociaal werk beroep : maatschappelijk adviseur Werkgroep beroepsprofiel van de Vlaamse Hogescholen in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad D/1997/6356/8 De leden van de werkgroep beroepsprofielen zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het beroepsprofiel. De Vlor heeft enkel ingestaan voor een uniforme en toegankelijke lay-out.

3 B EROEPSPROFIEL MAATSCHAPPELIJK ADVISEUR INHOUD INLEIDING 1 1 VOORONDERZOEK Socio-economische structurele ontwikkelingen Macro-economische situering van de sector Beschrijving van ontwikkelingen in de sector Analyse van de arbeidsmarkt Gegevens over de tewerkstelling in de sector Gegevens over de beroepen Gegevens over de functies verbonden aan het beroep Relateren van de functies aan het beroep Vastlegging van het beroep Niveaubepaling van het beroep Het in kaart brengen van de relatie tussen beroepen en opleidingen 7 2 HET BEROEPSPROFIEL De benaming Globale beschrijving van het beroep Kernachtige beschrijving Beschrijving van de beroepscontext Vereiste opleiding en beroepservaring Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Typefuncties, deelfuncties en taken Contextgegevens Ondersteunende kennis Algemene kennis Beroepsgerichte kennis 11 3 BEROEPSHOUDINGEN Bepalen van belangrijkste beroepshoudingen Selectie 13 4 MEDEWERKERS Medewerkers van de werkgroep VVSH Medewerkers vanuit het werkveld 16 5 EINDNOTEN 18

4 BEROEPSPROFIEL MAATSCHAPPELIJK ADVISEUR 1 INLEIDING H et beroepsprofiel van de optie maatschappelijke advisering werd uitgeschreven op basis van ontledingen van de functies die bezet worden door afgestudeerden van de opties maatschappelijke advisering van de Erasmus Hogeschool Brussel en van de Autonome Hogeschool West-Vlaanderen enerzijds en anderzijds de afgestudeerden van de optie syndicaal werk van de Sociale Hogeschool Heverlee. Op basis van de inbreng van de diverse hogescholen die de optie maatschappelijke advisering inleggen of zullen inleggen, werd binnen het kader van de Vereniging Vlaamse Sociale Hogescholen een synthesetekst opgemaakt 'Beroeps- en opleidingsprofiel van de optie maatschappelijke advisering'. Deze synthesetekst werd besproken in een werkgroep met vertegenwoordigers van de diverse hogescholen. Een 'definitieve' versie werd opgesteld na bespreking op de plenaire vergadering van directies van de Vlaamse Sociale Hogescholen. Deze versie werd aangepast aan de 'Handleiding voor het schrijven van beroepsprofielen' van de Dienst voor Onderwijsontwikkeling.

5 BEROEPSPROFIEL MAATSCHAPPELIJK ADVISEUR 2 1 VOORONDERZOEK 1.1 Socio-economische structurele ontwikkelingen Macro-economische situering van de sector De uitbouw van de verzorgingsstaat 1 werd ook geconcretiseerd in een toenemende tewerkstelling rond de toepassing van de concrete regels van het groeiend arbeidsen sociale zekerheidsrecht. Ondanks geregelde pleidooien voor vereenvoudiging wordt de sociale regelgeving steeds complexer om tegemoet te komen aan de diversiteit van situaties. Deze complexiteit is in een stroomversnelling gekomen door de vermenigvuldiging van meerdere types arbeidsovereenkomsten. Naast het klassieke werklieden- en bediendencontract zijn specifieke contractuele regels ontstaan voor deeltijdse arbeid, tijdelijke arbeid en uitzendarbeid. 2 De veelheid van statuten heeft ook gevolgen voor de relatie tussen arbeidsrechtelijke positie en sociale zekerheidsstatuut. Flexibiliteit van de arbeidstijdregeling en loopbaanonderbreking als aanzet tot concretisering van een flexibele loopbaan hebben eveneens bijgedragen tot een meer ingewikkelde sociale regelgeving. Het tewerkstellingsbeleid en de bestendige modernisering van de sociale zekerheid produceren een meer ingewikkelde sociale regelgeving. Het meer gedifferentieerd, complex en onoverzichtelijk worden van de sociale regelgeving heeft tot gevolg dat de toepassing van de sociale wetgeving in sociale secretariaten, de uitvoering en controle van de sociale wetgeving via overheidsdiensten, de belangenbehartiging en dienstverlening via de sociale organisaties zoals vakbonden en mutualiteiten, meer deskundigheid vragen met een sterke component toepassing van sociale regelgeving. Daarnaast opereert de sector in een maatschappelijke realiteit waar steeds meer burgers mondig worden en zich bewust zijn van hun rechten. Het ontwikkelen van rechtsregels op andere domeinen dan deze die verbonden zijn met arbeid en sociale zekerheid, neemt toe. Concrete toepassingen hiervan zien we op het terrein van het consumentenrecht, de huurwetgeving, het non-discriminatiebeleid voor migranten en het vreemdelingenrecht Beschrijving van huidige en verwachte ontwikkelingen in de sector Het aanpassen van het 'Rijnland-model' 3 aan de nieuwe maatschappelijke evoluties (van industriële naar postindustriële informatiemaatschappij), de demografische transitie, de gezinscrisis en de evolutie naar meerdere vormen van samenleven, herlevende ideologische controverse zal de herformulering van de sociale regelgeving verder dynamiseren. Een verdere technisering van de wetgeving vraagt om een vertaalslag binnen de dienstverlening, zowel op het niveau van de individuele klant, als op het niveau van

6 BEROEPSPROFIEL MAATSCHAPPELIJK ADVISEUR 3 het bewegingswerk binnen sociale organisaties. Van arbeidswege wordt er een sterke druk gelegd op haar eigen diensten en de organisaties waaraan zij taken uitbesteden. Dit krijgt gestalte in het formuleren van quota en streefcijfers, minimumverrichtingen en bijkomende opdrachten. Deze druk vertaalt zich naar het werkveld in een nood aan bekwame beroepskrachten met een geschikt profiel om de sociaal- juridische hulpverlening op een efficiënte manier te organiseren. Naast deze professionalisering dringt een verdere informatisering zich op. De recente crisissen, zowel op het economisch als politiek-sociaal terrein, dwingen het werkveld van de maatschappelijke advisering om duidelijker haar rol en verantwoordelijkheid op te nemen als actor in het beleidsvoorbereidend werk. De leemten in de wetgeving signaleren aan de wetgever en het constructief beïnvloeden van beleidsinstanties ten behoeve van leden/klanten zal meer nadruk krijgen. 1.2 Analyse van de arbeidsmarkt Gegevens over de tewerkstelling in de sector Tot nu toe is er geen systematische bundeling van tewerkstellingsgegevens over de diverse sectoren. De gegevens liggen over veel bronnen verspreid. Het verzamelen en in kaart brengen van deze gegevens binnen het tijdsbestek waarover we beschikten, was niet mogelijk. We beperken ons tot het opsommen van belangrijke tewerkstellingssectoren. Personeelsadministratie Personeelsdiensten van grote bedrijven De personeelsadministratie is in grote bedrijven een apart segment van de personeelsdienst. Sociale secretariaten Het KMO-karakter van het Vlaams bedrijfsleven en de Vlaamse non-profit sector hebben tot gevolg dat de opvolging en de toepassing van de sociale wetgeving overgedragen wordt aan sociale secretariaten. Er is tevens de tendens tot 'outsourcing' waarbij ook grotere bedrijven hun personeelsadministratie uitbesteden. Organismen uitvoering sociale zekerheid Kinderbijslagkassen Vakantiekassen Sociale verzekeringskassen Arbeidsbemiddeling Pensioenen Werkloosheid Overheidsdiensten uitvoering sociale wetgeving Dienst inspectie van de sociale wetten (Arbeid en Tewerkstelling) Ministerie van sociale voorzorg Rijksdienst voor sociale zekerheid Fonds voor arbeidsongevallen

7 BEROEPSPROFIEL MAATSCHAPPELIJK ADVISEUR 4 Sociale organisaties Vakbonden Zowel in de dienstencentra en de diensten arbeidsrecht van de gewestelijke verbonden, als in de vakcentrales van de grote vakbonden. Mutualiteiten Paritaire opleidingscentra Rechtswinkels binnen consumentenbeweging, migranten- en vluchtelingenorganisaties, huurdersbonden. Uitzendkantoren en outplacementbureaus Diensten rechtshulp in OCMW's Gegevens over de beroepen: structuur 1 Men kan niet spreken van een uitgekristalliseerd beroep van sociaal-juridische advisering. Naargelang de sector en naargelang de organisatie worden allerlei functiebenamingen gebruikt. De kern van deze functies kan omschreven worden als sociaal-juridische advisering, maar naargelang de inbedding van deze kern in andere functiedomeinen krijgt deze een andere inkleuring. In het volgende wordt een opsomming gegeven van rudimentair uitgetekende beroepenstructuren in de diverse sectoren waar sociaal-juridische advisering aan de orde is. Personeelsadministratie Personeelsdiensten: bediende loonadministratie - hoofd personeelsadministratie. De promotiestructuur kan verbonden zijn met andere functies in de personeelsdiensten (doorgroei naar personeelschef en personeelsdirecteur). Sociale secretariaten: dossierbeheerder loonadministratie met als doorstroomfuncties afdelingshoofd loonadministratie en directeur sociaal secretariaat. Organismen uitvoering sociale zekerheid Kinderbijslagkassen: dossierbeheerder inzake gezinsbijslagen met als doorstroomfuncties afdelingshoofd en directeur kinderbijslagkas. Vakantiekassen: dossierbeheerder met als doorstroomfuncties afdelingshoofd en directeur. Sociale verzekeringskassen: dossierbeheerder in het kader van het sociaal statuut der zelfstandigen, afdelingshoofd binnen een sociale verzekeringskas, directeur van een sociale verzekeringskas. Arbeidsbemiddeling: consulenten eerstelijn en tweedelijn met als doorstroomfuncties senior begeleider, coördinator. Pensioenen: dossierbeheerder met als doorstroomfuncties afdelingshoofd en directeur. Werkloosheid: dossierbeheerder met als doorstroomfuncties afdelingshoofd en directeur werkloosheidsbureau. 1 Van Sevenant S., Vakbondswerk moet je leren, niet uitgegeven nota, Sociale Hogeschool Heverlee, 1996

8 BEROEPSPROFIEL MAATSCHAPPELIJK ADVISEUR 5 Overheidsdiensten uitvoering sociale wetgeving Dienst inspectie van de sociale wetten (Arbeid en Tewerkstelling): adjunctinspecteur, inspecteur eerste klasse, inspecteur districtshoofd. Ministerie van sociale voorzorg: adjunct-inspecteur, inspecteur eerste klasse, inspecteur districtshoofd. Rijksdienst voor sociale zekerheid: adjunct-inspecteur, inspecteur eerste klasse, inspecteur districtshoofd. Fonds voor arbeidsongevallen: adjunct-inspecteur, inspecteur. Sociale organisaties Vakbonden 4 : vrijgestelde eerstelijnsdienstverlening (werkloosheidsdiensten en dienstencentra), vrijgestelden tweedelijnsdienstverlening in vakcentrales en diensten arbeidsrecht, vrijgestelden bewegingswerking met als doorstroomfuncties vrijgestelden verantwoordelijk voor een regionaal dienstencentrum, vrijgestelden beroepswerking in vakcentrales. Mutualiteiten: plaatselijk secretaris en gewestelijk secretaris van het ziekenfonds, medewerkers mutualistische diensten zoals dienst Maatschappelijk werk, juridische dienst. Paritaire opleidingscentra: stafmedewerker, coördinator. Rechtswinkels: stafmedewerker, coördinator. Uitzendkantoren: uitzendconsulent met als doorstroomfunctie directeur van een uitzendkantoor. Diensten rechtshulp OCMW's Gegevens over de functies verbonden aan het beroep Men kan niet spreken van een uitgekristalliseerd beroep. In diverse functies, in diverse settings is er een dominante kern van sociaal-juridische advisering aanwezig. Deze kern is naargelang de setting verbonden met andere functies. Onthaalfunctie van sociaal-juridische advisering Het advies geven aan klanten (individuen, bedrijven en instellingen) of leden omtrent een op basis van de vigerende sociale wetgeving mogelijke regulering van sociale verhoudingen. De uit te voeren taken houden vooral verband met het kunnen luisteren naar mensen, het inschatten van sociale verhoudingen/machtsverhoudingen en mogelijke conflicten, het zoeken naar oplossingen op basis van de vigerende sociale regelgeving. Dit impliceert: het opvangen van leden/klanten, het verstrekken van eerste inlichtingen, eventuele doorverwijzing naar andere instanties. Dienstverlenende functie van sociaal-juridische advisering De concrete en informatieve dienstverlening aan klanten of leden impliceert het samenstellen van het dossier, het onderzoek van het dossier, het ontwikkelen en uitvoeren van een oplossingsstrategie, permanente terugkoppeling naar leden/klanten, het begeleiden en opvolgen van eventuele juridische (beroeps)procedures.

9 BEROEPSPROFIEL MAATSCHAPPELIJK ADVISEUR 6 Signaalfunctie van sociaal-juridische advisering Belangenbehartiging en beïnvloeding van sociaal beleid vindt plaats binnen het kader van een sociaal-juridische systematiek. Het waarmaken van deze functies veronderstelt onderhandelen namens een achterban/klant/organisatie met andere betrokken partijen. Op basis van ervaringen en gegevens uit de sociaal-juridische advisering worden noden en tekorten, misstanden en dysfuncties, geformuleerd die tot een (gemeenschappelijke) problematiek van klanten/leden aanleiding geven. Deze factoren worden voorgelegd aan verantwoordelijke instanties op lokaal, regionaal of nationaal niveau, en andere dienst/hulpverlenende instanties. Bijkomend kunnen vanuit de sociaal-juridische advisering alternatieve oplossingen geïnitieerd worden. Voor de sociale organisaties betekent dit het opzetten van bewegingswerk met hun achterban, en het uitbouwen van een netwerk met andere dienstverlenende organisaties. Controlerende functie Een correcte toepassing van sociale wetgeving vraagt administratieve en technische controle. Maatschappelijk adviseurs kunnen ingeschakeld worden in de inspectie en controle van sociale wetten, adviseren van werkgevers en werknemers in verband met een correcte toepassing, en misbruiken sanctioneren Relateren van de functies aan het beroep Zowel binnen eerstelijns- als tweedelijnsdienstverlening vinden we aspecten terug van de onthaalfunctie, de dienstverlenende functie en de signaalfunctie. Voor de dossierbeheerders tewerkgesteld in de Rijksdiensten en parastatalen ter uitvoering van de sociale zekerheid ligt de klemtoon bij de concrete en uitvoerende dienstverlening. Vrijgestelden binnen sociale organisaties hebben vaak een interne taakverdeling, waarbij uitdrukkelijk ruimte wordt voorzien voor de collectieve belangenbehartiging en de signaalfunctie naar het beleid. 1.3 Vastlegging van het beroep Een beroep van sociaal-juridische advisering dat maatschappelijk uitgekristalliseerd is bestaat niet. Er bestaat een veelheid van functies in een diversiteit van sectoren met als harde kern het toepassen van sociaal-juridische kennis in dienstverlening aan organisaties en aan leden, maar ook in belangenbehartiging via onderhandelingen tussen meerdere instanties of via activiteiten gericht op beïnvloeding van sociaal beleid. 1.4 Niveaubepaling van het beroep De gemeenschappelijke kenmerken van de functies met een harde kern sociaaljuridische advisering kunnen als volgt omschreven worden: het praktisch toepassen van een steeds complexer wordend sociaal-juridisch regelsysteem in complexe contexten van mens, organisatie en samenleving. Het veronderstelt niet alleen het beheersen van het sociaal-juridisch regelsysteem, de beroepsuitoefening veronderstelt eveneens het beheersen van relevante wetenschappelijke inzichten in het functioneren van mens, organisatie en samenleving.

10 BEROEPSPROFIEL MAATSCHAPPELIJK ADVISEUR 7 Zowel dienstverlening, als belangenbehartiging veronderstellen sociaal-agogische inzichten en vaardigheden om in complexe contexten sociale regulering toe te passen of te ontwerpen via onderhandelingen. De beroepsbeoefening vereist een hoge graad van verantwoordelijkheid opnemen, met belangrijke implicaties voor organisaties en samenleving o.m. op het vlak van beheersing van sociale conflicten. Deze beroepen situeren zich duidelijk op het niveau Het in kaart brengen van de relatie tussen beroepen en opleidingen Men kan niet spreken van een maatschappelijk uitgekristalliseerd beroep. Van een wettelijk beschermd beroep is dan ook geen sprake. De laatste decennia is steeds meer sprake van een upgrading van diploma-eisen in de meeste van de functies. De evolutie is duidelijk in de richting van een diploma hoger onderwijs. De afgestudeerden van wat via het decreet als studiegebied sociaal-agogisch werk gedefinieerd wordt, vinden een belangrijke arbeidsmarkt in deze werkzaamheden.

11 BEROEPSPROFIEL MAATSCHAPPELIJK ADVISEUR 8 2 HET BEROEPSPROFIEL 2.1 De benaming Een algemeen aanvaarde benaming is niet aanwezig. Naargelang de sector en de organisatie functioneren verschillende beroepsbenamingen. In dit verband kan verwezen worden naar Gegevens over de beroepen en de beroepen-structuur. Toegroeien naar een eenduidige beroepsbenaming van maatschappelijk adviseur is wenselijk. 2.2 Globale beschrijving van het beroep Kernachtige beschrijving In uitvoering van de arbeids- en sociale wetgeving dossiers opmaken en opvolgen. De concrete toepassing van de sociale wetgeving vertalen naar klanten/leden toe. In staat zijn om de complexiteit van de regelgeving te doorgronden en geïntegreerde probleemsituaties op te lossen Beschrijving van de beroepscontext De beroepscontext van sociaal-juridische advisering is divers. Zowel in bedrijven als in non-profit organisaties, privé-initiatieven als rijksdiensten, situeert zich deze dienstverlening. 2.3 Vereiste opleiding en beroepservaring Na het verwerven van een diploma hoger onderwijs treden de beroepsbeoefenaars in het beroep op het niveau 5. Zoals supra reeds gesteld kan niet gesproken worden van een eenduidige invulling van de geviseerde arbeidsmarkten door een of ander diploma. Veel afgestudeerden van de basisopleiding sociaal werk vinden in deze sectoren emplooi. De affiniteit van de opleiding sociaal werk met deze sectoren heeft te maken met de combinatie praktische kennis van sociaal-juridische regelgeving, inzichten in het functioneren van mens, organisatie en samenleving en sociaalagogische vaardigheden. Dit zijn immers belangrijke vereiste kwalificaties in deze functies. 2.4 Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Typefuncties, deelfuncties en taken Typefuncties Functies ten aanzien van klanten/leden onthaal en eerste kennisname van de probleemstelling, gericht op de situering binnen een sociaal juridische context het met de klant/lid verkennen van de problematiek

12 BEROEPSPROFIEL MAATSCHAPPELIJK ADVISEUR 9 eventueel doorverwijzen naar aanverwante wetgevingen informatie verstrekken en advies geven over relevante aanverwante wetgeving en problemen oplossen klachten behandelen kennen en toepassen van: reglementering, procedures, technische hulpmiddelen administratief opstellen en behandelen dossiers Typefuncties zijn: onthaal, advies, analyse, communicatie, controle, diagnose, informatieverstrekking, productieve informatieverwerking, informatieverzameling, hulpverlening, onderhandeling. Functies ten aanzien van andere instanties en organisaties opbouwen en onderhouden van professionele samenwerkingsrelaties met diensten gerelateerd aan de sociaal-juridische context uitwisselen van informatie ter vervollediging van het dossier probleemfactoren ter behandeling voorleggen aan bevoegde instanties contacten met externen in het kader van de ledenverdediging Typefuncties zijn: advies, analyse, communicatie, controle, diagnose, informatieverstrekking, productieve informatieverwerking, informatieverzameling, onderhandeling. Functies ten aanzien van het beleid signaleren van tekorten en noden, misstanden of dysfuncties in de wetgeving afstemming van wetgeving en eventuele contradicties aanduiden initiëren van alternatieve oplossingen opkomen voor de belangen van groepen klanten/leden inzake bestaande en/of te ontwerpen wet- en regelgeving beïnvloeden van het beleid op lokaal, regionaal en nationaal vlak Typefuncties zijn: advies, analyse, communicatie, controle, diagnose, informatieverstrekking, productieve informatieverwerking, informatieverzameling, onderhandelingssamenwerking. Aanverwante taakgebieden Het werkveld van de maatschappelijke advisering voorziet in een preventieve en educatieve opdracht: voorlichting geven over bepaalde sociaal-juridische thematieken, rechten en plichten van de klanten/leden specifiëren, informatiebrochures samenstellen met betrekking tot de sociale wet- en regelgeving. Bijkomend is er de representatie van de organisatie op lokaal en regionaal vlak in het kader van de belangenbehartiging. Typefuncties zijn: advies, educatie, controle, creatie, onderhandeling, organisatie. Voorwaardenscheppende taken Voorwaardenscheppend zijn de taken op het vlak van het bevorderen en onderhouden van de beroepsbekwaamheid en kennis. Dit veronderstelt een houding van permanente zelfstudie. Het verzamelen, selecteren en verwerken van relevante vakliteratuur en het bijhouden van ontwikkelingen in

13 BEROEPSPROFIEL MAATSCHAPPELIJK ADVISEUR 10 aanverwante wetgevende terreinen, maakt hier deel van uit. Binnen de dienstverlening maakt men steeds meer gebruik van geïnformatiseerde wetgeving en rechtspraak. Een openheid naar permanente bijscholing op dit terrein is essentieel. Een belangrijke functie ligt op het vlak van communicatie, zowel intern binnen de organisatie, als extern naar klanten/leden toe, het beleid en andere organisaties. Belangrijke taken zijn: verzorgen van een goede en efficiënte informatiedoorstroming, vertaalslag kunnen maken van complexe regelgeving naar begrijpbare mensentaal, beleidsdocumenten maken en daarover op een doelgerichte manier kunnen onderhandelen Contextgegevens Werkomstandigheden De functiebeoefenaars hebben in de meeste gevallen een sedentaire functie. Hun arbeidstijd is al dan niet gekoppeld aan openingstijden voor het cliënteel. Kenmerkend voor deze functie is de taakbelasting in termen van grote variëteit van cliënteel en probleemsituaties en in veel gevallen het gebonden zijn aan termijnen. De voortdurende wijzigingen aan de sociale regelgeving vereisen een permanente ingesteldheid van zelfstudie en alertheid. Hulpmiddelen De toenemende complexiteit brengt met zich de noodzaak mee om enerzijds efficiënt routinevraagstukken af te handelen en anderzijds effectief complexere gevallen te kunnen opvolgen en behandelen. Allerlei informaticatoepassingen zijn op het werkveld aanwezig gaande van databanken, berekeningsmodules, programma's dossierbeheer, bestanden cliënteel,... Daarnaast blijven sociaal-juridische naslagwerken en tijdschriften aanwezig. Een arsenaal aan methodieken op het vlak van communicatie, administratie en organisatie dient in principe ter beschikking te zijn. Kennis hebben van de sociale kaart met betrekking tot sociaal-juridische dienstverlening en technische vademecums wat betreft de werking van aanverwante dienstverlenende organisaties, zijn essentieel. Vereiste resultaten Resultaatsvereisten worden in principe per instelling of per dienst vastgelegd en kaderen meestal in een globaal beleidsplan. Resultaatsvereisten kunnen dus verschillen naargelang het een vakorganisatie, een overheidsinstelling of een sociaal secretariaat betreft. Algemeen kan gesteld worden dat: op het vlak van de sociaal-juridische informatieverstrekking, dossierbeheer en klachtenbehandeling een vereiste van volledigheid, accuraatheid en doorzichtigheid kan gesteld worden op het vlak van het beïnvloeden of het ontwikkelen van sociaal-politieke beleidslijnen een vereiste van dossiervolledigheid, representativiteit en relevantie Organisatie van de arbeid De concrete uitoefening van de taken verloopt binnen de instelling of de dienst

14 BEROEPSPROFIEL MAATSCHAPPELIJK ADVISEUR 11 op een georganiseerde wijze. Er kan op diverse manieren georganiseerd worden: organisatie volgens cliënteelinstroom (eerste contact met cliënteel is criterium van verder dossierbeheer), volgens specialisatie op deelterreinen (bv. alle dossiers toelaatbaarheid bij dezelfde functiebeoefenaar), volgens criteria van werkoverleg (workload wordt evenwichtig verdeeld). De organisatie van de arbeid vereist ófwel een doorgedreven teamoverleg, ófwel een hoger hiërarchisch niveau voor coördinatie en responsabilisering. In verband met de functieuitoefening stelt zich de kwestie van de deontologie. De functiebeoefenaars zijn enerzijds gebonden aan de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van de privacy en anderzijds aan de deontologische code eigen aan de instelling waarin zij hun functie uitoefenen (spreekrecht - zwijgplicht ambtenaren, bedrijfscultuur,...). Deontologie gaat in deze context veel verder dan enkel het aspect van de bescherming van de privacy, het betreft bijvoorbeeld ook aanspreekbaarheid als functiebeoefenaar, doorzichtigheid van handelingen en procedures, respect van aanvaardbare termijnen Ondersteunende kennis Algemene kennis Basiskennis is vereist op het vlak van: juridisch instrumentarium mens- en aanverwante wetenschappen informatica: bestandsbeheer, consultatie databanken, geïnformatiseerde verrekeningen, computergestuurd dossierbeheer Beroepsgerichte kennis Grondige kennis is vereist op het vlak van : arbeidswetgeving sociale wetgeving sociale zekerheid : ZIV, pensioenen, bijzondere statuten, werkloosheid fiscaliteit staatsstructuren (federaal, gemeenschappen, gewesten) en hun bevoegdheden samenlevingscontext arbeidsverhoudingen en structuren/mechanismen van sociaal-politiek beleid organisatieontwikkeling onderhandelingsmethodieken bewegings- en activeringswerk Wat betreft toepassing van de wetgeving, heeft men vaak te maken met complexe problematieken. Binnen de sociaal-juridische dienstverlening en belangenbehartiging, dient men de samenhang en raakvlakken te zien. Geïntegreerde kennis van de verschillende deeldomeinen is noodzakelijk. Basisvaardigheden liggen op het vlak van schriftelijke en mondelinge communicatie onderhandelen bewegingswerk

15 BEROEPSPROFIEL MAATSCHAPPELIJK ADVISEUR 12 3 BEROEPSHOUDINGEN 3.1 Bepalen van belangrijkste beroepshoudingen HOUDINGEN niet Aandacht voor competentieontplooiing Accuratesse Assertiviteit Beslissingsvermogen Contactbereidheid Dienstverlenende ingesteldheid Doorzettingsvermogen Empathie Flexibiliteit Imagobewustzijn Kritische ingesteldheid Leergierigheid Loyauteit Omgaan met stress Organisatievermogen Resultaatsgerichtheid Veiligheids- en milieubewustzijn Zelfstandigheid Zin voor esthetiek Zin voor initiatief Zin voor samenwerking Democratische ingesteldheid Creatief Verantwoordelijkheidszin

16 BEROEPSPROFIEL MAATSCHAPPELIJK ADVISEUR Selectie Aandacht voor competentieontplooiing Voortdurende complexiteit van sociaal-juridische regelgeving vereist een attitude van permanente zelfstudie Accuratesse De functiebeoefenaar staat borg voor stiptheid, volledigheid en doorzichtigheid in het behandelen van sociaal-juridische vraagstukken, ongeacht het niveau van complexiteit Assertiviteit In contacten met cliënteel, met collega's en met derden dient de functiebeoefenaar op een duidelijke manier zijn/haar inzicht, werkwijze en functiepositie te kunnen overbrengen Beslissingsvermogen Afhankelijk van instelling of dienst en de graad van autonomie, dient de functiebeoefenaar beslissingen te kunnen nemen over de te volgen werkwijze, procedures, enz Contactbereidheid De uitoefening van de functie vereist in de meeste gevallen een rechtstreeks contact met cliënten of derden Dienstverlenende ingesteldheid Het product dat door de functiebeoefenaars wordt afgeleverd is "dienstverlening". Het spreekt bijgevolg vanzelf dat dit een essentieel houdingselement is. Nochtans kunnen de houdingsvereisten verschillen van instelling tot instelling. Zo kan de ene instelling of dienst meer belang hechten aan curatieve dienstverlening, de andere aan preventieve en/of emancipatorische dienstverlening. Dit beïnvloedt uiteraard de beroepshouding die vereist is Doorzettingsvermogen In het taaksegment "complexe gevallen" zal doorzettingsvermogen noodzakelijk zijn, bv. het voleindigen van een klachtenprocedure rond een aspect waarover de wetgever in gebreke is gebleven Empathie De beroepsuitoefenaar kan geconfronteerd worden met cliënteel dat andere culturele achtergrond heeft dan de zijne/hare. Inlevingsvermogen is nodig om de probleemdefinitie en -oplossing op een adequate manier te volbrengen Flexibiliteit Kunnen omgaan met een snel en vaak wijzigend takenpakket is vereist.

17 BEROEPSPROFIEL MAATSCHAPPELIJK ADVISEUR Imagobewustzijn De functiebeoefenaar (zeker op eerstelijnsdiensten) is vaak het visitekaartje van de instelling of de dienst. Slechte service leidt tot een slecht imago, waardoor de instelling an sich onder vuur kan komen te liggen. Imagobewustzijn heeft als houdingselement alles te maken met kwaliteitsbewustzijn Kritische ingesteldheid Een functiebeoefenaar dient in staat te zijn de vraag achter de vraag te begrijpen, dient hiaten in het sociaal-juridisch netwerk te kunnen opsporen, dient kritisch voorgestelde oplossingen te kunnen analyseren (bv. diensten arbeidsrecht vakbonden, sociaal-juridische diensten sociale secretariaten) Leergierigheid zie Loyauteit Loyauteit t.a.v. de instelling/dienst gaat gepaard met betrokkenheid in het organisatorisch functioneren van deze. Loyauteit t.a.v. cliënteel heeft veel te maken met deontologie (zie Supra) Omgaan met stress Is instellingsafhankelijk, hangt samen met organisatorische context en aard doelgroep en problemen Organisatievermogen Aangezien de functiebeoefenaar belast is van intake tot resultaat, is organisatievermogen onbetwistbaar noodzakelijk Resultaatsgerichtheid De functiebeoefenaar wordt geacht om op de meest efficiënte manier de beste resultaten te boeken binnen de kortste termijnen Veiligheids- en milieubewustzijn Minder relevant Zelfstandigheid Grote mate van zelfstandigheid is vereist Zin voor esthetiek Niet relevant.

18 BEROEPSPROFIEL MAATSCHAPPELIJK ADVISEUR Zin voor initiatief Door de directe omgang met cliënteel wordt van de functiebeoefenaar verwacht dat hij/zij initiatieven ontwikkelt in de richting van sociale beleidsbepaling enerzijds, in de richting van organisatorische uitbouw anderzijds Zin voor samenwerking Afhankelijk van instelling tot instelling Creatief Zeker bij complexe gevallen zal op de creatieve ingesteldheid van de functiebeoefenaar beroep worden gedaan; het gaat er dan immers om innoverend te werken binnen bestaande procedures en regelgeving Verantwoordelijkheidszin De verantwoordelijkheidszin naar de klant of de rechtszoekende is het leitmotiv van de functieuitoefening. Zonder verantwoordelijkheidszin zullen de belangrijkste taken van deze functie nooit kunnen ingevuld worden. Het gaat immers al te vaak over verantwoordelijkheid voor inkomen, uitkering, diensten van cliënteel, dat bij onverantwoordelijk gedrag van de functiebeoefenaar rechtstreeks in zijn elementaire levensbehoeften wordt geschaad.

19 BEROEPSPROFIEL MAATSCHAPPELIJK ADVISEUR 16 4 MEDEWERKERS 4.1 Medewerkers van de werkgroep VVSH Everaert Paul KHL - departement Sociale Hogeschool Heverlee Pattijn Giles autonome Hogeschool West-Vlaanderen Van den Storme Erik Erasmus Hogeschool Brussel Van Eekert Stefaan Karel de Grote Hogeschool Antwerpen Vansevenant Siska KHL- departement Sociale Hogeschool Heverlee Vergeyle Marianne KHL- departement Sociale Hogeschool Heverlee 4.2 Medewerkers vanuit het werkveld Callens Piet verbondssecretaris ACV-Waasland Celen Gaston provinciaal verantwoordelijke ACV-Metaal Brabant Ceron Annie adjunct-algemeen secretaris ABVV Cortebeeck Luc nationaal secretaris ACV De Volder Paul vormingsmedewerker LBC-NVK Deumens Kris vormingsmedewerker ACV

20 BEROEPSPROFIEL MAATSCHAPPELIJK ADVISEUR 17 Geerts Maddie nationaal secretaris ACV Gevaert Kristel vormingsmedewerkster CCOD Haagdorens Jos medewerker studiedienst ACV-Limburg Mampuys Jozef diensthoofd vormingsdienst ACV Paesmans Francis coördinator ACV-Voeding en Diensten Peeters Vital nationaal secretaris ACV Schildermans Jaak coördinator ACV-Limburg Van Elsen Kris verbondssecretaris ACV-Turnhout Van Geertsom Julien adjunct intergewestelijk secretaris ABVV Van Passel Jan regiopropagandist ACV-Limburg Vancanneyt Mieke coördinator ACV-Brugge Vandenpoel Luc vormingsverantwoordelijke ACW Vanderhulst Daan coördinator ACV-Brussel/Halle/Vilvoorde Vanparys André Personeelsverantwoordelijke SBB Verhelst Hilde vormingsmedewerkster ACV Voets Jan vormingsverantwoordelijke CCHB

FUNCTIEBESCHRIJVING. Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten

FUNCTIEBESCHRIJVING. Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten 120 FUNCTIEBESCHRIJVING Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten AFDELING/DIENST FUNCTIETITEL HOOFDDOEL Personen/Sociale zaken (sociale dienst en thuisdiensten) Rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER 1. Functienaam 1.1. Maatschappelijk werker maatzorg 1.2. Graadbenaming: Maatschappelijk werker 1.3. Weddeschaal: B1 B3 2. Plaats in de organisatie Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functiefamilie: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale Dienst Subdienst:

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst..

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst.. FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: RANG: WEDDENSCHAAL: deskundige juridische aangelegenheden B Bv B1-B3 Plaats in het organogram De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers FUNCTIEBESCHRIJVING Afdeling/Dienst: Sociale zaken en rapporteert aan het afdelingshoofd personen Functietitel: Diensthoofd sociale zaken Hoofddoel: Coördineren van de activiteiten en projecten van de

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Consulent lokale economie

Functiebeschrijving. Consulent lokale economie Functiebeschrijving 1. FUNCTIETITEL Consulent lokale economie 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE De consulent lokale economie is het aanspreekpunt voor handelaars en ondernemers en stimuleert, behartigt en

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeelsdienst

Functiebeschrijving. Deskundige Personeelsdienst Functiebeschrijving 1. FUNCTIETITEL Deskundige Personeelsdienst 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE Zorgt voor de uitwerking, coördinatie en administratieve afhandeling van het personeelsbeleid van het bestuur

Nadere informatie

De arbeidsbegeleid(st)er maakt deel uit van de sociale dienst van het O.C.M.W. en werkt onder leiding van de hoofdmaatschappelijk werker.

De arbeidsbegeleid(st)er maakt deel uit van de sociale dienst van het O.C.M.W. en werkt onder leiding van de hoofdmaatschappelijk werker. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: SOCIALE DIENST SOCIALE DIENST Arbeidsbegeleid(st)er 1. Plaats in de organisatie De arbeidsbegeleid(st)er maakt deel uit van de

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: adviseur financiën en begroting A Av A1a-A2a Plaats in het organogram De adviseur financiën en begroting rapporteert aan de financieel beheerder.

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

. De volledige administratieve opvolging van het project woondienst, klusjesdienst en naai- en strijkatelier project omvattende onder andere :

. De volledige administratieve opvolging van het project woondienst, klusjesdienst en naai- en strijkatelier project omvattende onder andere : LOCHRISTI O.C.M.W. FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING : Sociale Dienst DIENST : Sociale Dienst Functiebenaming : MAATSCHAPPELIJK WERK(ST)ER PROJECT WOONDIENST, KLUSJESDIENST EN NAAI- EN STRIJKATELIER 1. Plaats

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale dienst

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale dienst Functie Graadnaam: Functienaam: Maatschappelijk assistent(e) Functiefamilie: Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Dienst: Sociale dienst Subdienst: Code: Doel van de entiteit Het verzekeren van het recht

Nadere informatie

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING 1 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Doelstellingen competenties Structuur en éénduidigheid Uniformiteit in formulering 2 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Generieke competenties

Nadere informatie

Kennisname : Bibliotheekassistent dienstleider BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :...

Kennisname : Bibliotheekassistent dienstleider BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :... BENAMING VAN DE FUNCTIE : GRAAD : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Bibliotheekassistent dienstleider Deskundige B B1-B3 AFDELING : DIENST : Bibliotheek Bibliotheek Kennisname : Datum : Functionaris :...

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Maatschappelijk Werker (B1-3)

Maatschappelijk Werker (B1-3) Maatschappelijk Werker (B1-3) Infobundel voor de vacature van maatschappelijk werker (B1-3). Deze bundel bevat: - De vacature - De functiebeschrijving voor maatschappelijk werker - De aanwervingsvoorwaarden

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS.

FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS. FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS. 1. ALGEMENE GEGEVENS. 1. Naam van de functie: Maatschappelijk assistent(e) 2. Dienst en/of sectie: Sociale dienst 3. Code : 4. Datum : 13 januari 2009 5.

Nadere informatie

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs 1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs Het Vlaams parlement legde de basiscompetenties die nagestreefd en gerealiseerd moeten worden tijdens de opleiding vast. Basiscompetenties zijn een

Nadere informatie

LOGISTIEK MEDEWERKER HUISVESTING OCMW (M/V)

LOGISTIEK MEDEWERKER HUISVESTING OCMW (M/V) LOGISTIEK MEDEWERKER HUISVESTING OCMW (M/V) Voltijds (38u) Locatie: Sociaal Huis Gooreind A. FUNCTIEBESCHRIJVING Niveau C Plaats in het organogram De logistiek medewerker huisvesting OCMW werkt onder de

Nadere informatie

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING PLAATS IN HET ORGANOGRAM Je werkt onder de leiding van de secretaris en het diensthoofd van de Welzijnsdienst. Je werkt constructief samen met OCMW -

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING 1. FUNCTIETITEL. Maatschappelijk Werker. 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE

FUNCTIEBESCHRIJVING 1. FUNCTIETITEL. Maatschappelijk Werker. 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE FUNCTIEBESCHRIJVING 1. FUNCTIETITEL Maatschappelijk Werker. 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE De maatschappelijk werker heeft als opdracht de personen en gezinnen te helpen bij het opheffen of verbeteren

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Functie Functiefamilie: Hulpverlening Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Departement: Welzijn Afdeling: Sociaal Beleid Aanwervingsvoorwaarden - In het

Nadere informatie

Werkt onder leiding van een hoofdmaatschappelijk werker en rapporteert aan het comité sociale dienst en aan de raad

Werkt onder leiding van een hoofdmaatschappelijk werker en rapporteert aan het comité sociale dienst en aan de raad 1. Functienaam: Algemeen maatschappelijk werk(st)er Niveau : B1 - B3 2. Relaties Intern: Collega s, hoofdmaatschappelijk werker, administratie sociale dienst, ontvanger, algemene administratie, secretaris,

Nadere informatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM ADMINISTRATIE WZC Administratief medewerker WZC 1. Plaats in de organisatie De administratief medewerker werkt

Nadere informatie

OCMW DENDERMONDE SOCIAAL HUIS in DENDERMONDE zoekt maatschappelijk werker

OCMW DENDERMONDE SOCIAAL HUIS in DENDERMONDE zoekt maatschappelijk werker OCMW DENDERMONDE SOCIAAL HUIS in DENDERMONDE zoekt maatschappelijk werker Job onbepaalde duur (niet via uitzendkantoren) 1 Ft mw er tewerkgesteld in het Onthaalteam Functieomschrijving Het Sociaal Huis

Nadere informatie

Schrijf voor kennisname, vul datum en naam in en plaats uw handtekening

Schrijf voor kennisname, vul datum en naam in en plaats uw handtekening Functiebeschrijving Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Dienst: algemeen

Nadere informatie

LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum

LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: LOKAAL DIENSTENCENTRUM LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum 1. Plaats in de organisatie De administratief

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO PZ 002 (Ontwerp) Informatiekunde Versie {1.0} Bijlage

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Subdienst:

Functiekaart. Dienst: Subdienst: Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functionele loopbaan: C1-C3 Functiegroep : administratief uitvoerenden Code: Afdeling: generieke functiebeschrijving

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepuntenprogramma

Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepuntenprogramma Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepuntenprogramma (2014-2015) Als je in het bezit bent van een: o o Professionele bachelor uit het studiegebied sociaal-agogisch werk: orthopedagogie, toegepaste psychologie

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. - LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder werkt onder leiding

Nadere informatie

- t.a.v. de dienst huishoudelijk en technisch onderhoud

- t.a.v. de dienst huishoudelijk en technisch onderhoud FUNCTIEBESCHRIJVING DEEL 2: FUNCTIE. AFDELING: HUISHOUDELIJK EN TECHNISCH ONDERHOUD DIENST: HUISHOUDELIJK EN TECHNISCH ONDERHOUD FUNCTIEBENAMING: COORDINATOR HUISHOUDELIJKE EN TECHNISCH 1. Plaats in de

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker SOCIAAL HUIS - OCMW MOORSLEDE Marktplaats 18A 8890 Moorslede Tel. 051 57 60 70 Fax. 051 78 00 05 Website: www. ocmwmoorslede.be info@ocmwmoorslede.be zoekt Administratief medewerker CONTRACTUEEL CONTRACT

Nadere informatie

De afmetingen en waarde van onroerende goederen vaststellen (terreinen, gebouwen, werktuigen, ) om ze zo precies mogelijk financieel te kwalificeren

De afmetingen en waarde van onroerende goederen vaststellen (terreinen, gebouwen, werktuigen, ) om ze zo precies mogelijk financieel te kwalificeren Functiefamilie: Niveau LANDMETER B Doel van de functiefamilie De afmetingen en waarde van onroerende goederen vaststellen (terreinen, gebouwen, werktuigen, ) om ze zo precies mogelijk financieel te kwalificeren

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau:

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau: Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C Doel van de functiefamilie Toedienen van verzorging en basis medische hulp teneinde bij te dragen tot de geestelijke en fysieke gezondheid

Nadere informatie

VACATURE. Aantal jobs: 1. Plaats tewerkstelling: JEUGDZORG Weefstraat EKE. Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) Aangeboden functie

VACATURE. Aantal jobs: 1. Plaats tewerkstelling: JEUGDZORG Weefstraat EKE. Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) Aangeboden functie VACATURE Aangeboden functie Functienaam: INTEGRAAL BEGELEIDER Functieomschrijving: Je inzet is er enerzijds op gericht de toegewezen jongeren te ondersteunen in het alleen wonen en voor te bereiden op

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder rapporteert

Nadere informatie

financiële- en sociale dienst O.C.M.W.

financiële- en sociale dienst O.C.M.W. O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: SECRETARIS-SECRETARIAAT SECRETARIAAT administratief medewerk(st)er financiële- en sociale dienst O.C.M.W. 1. Plaats in de organisatie

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: diensthoofd Extramurale dienst

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: diensthoofd Extramurale dienst Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker dienst ouderen en thuiszorg Functiegroep: administratief medewerker publieksgericht Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling:

Nadere informatie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnologie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnologie Uittreksel uit het visitatierapport biomedische laboratoriumtechnologie voedings- en dieetkunde, 15 december 2008 Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische

Nadere informatie

OCMW Riemst werft aan in statutair verband

OCMW Riemst werft aan in statutair verband OCMW Riemst werft aan in statutair verband 1 Maatschappelijk assistent(e) voltijds B1-B3 1 Seniorenconsulent(e) voltijds B1-B3 Diploma : Bachelor maatschappelijk assistent. De schriftelijke kandidaturen

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(ondersteuning, communicatie)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(ondersteuning, communicatie) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief medewerkers Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: ondersteuning Dienst: communicatie Subdienst:

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Niveau: Doel van de functiefamilie

Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: BEGELEIDING VAN PERSONEN C Doel van de functiefamilie Praktisch, socio-psychologisch en procedureel begeleiden van personen (asielzoekers, geplaatste jongeren, ) tijdens hun verblijf

Nadere informatie

OCMW Boortmeerbeek. Functiebeschrijving. Dienst: Secretariaat. Functiebenaming: Secretaris. Naam en handtekening functiehouder:

OCMW Boortmeerbeek. Functiebeschrijving. Dienst: Secretariaat. Functiebenaming: Secretaris. Naam en handtekening functiehouder: OCMW Boortmeerbeek Functiebeschrijving Dienst: Secretariaat Functiebenaming: Secretaris Naam en handtekening functiehouder: Naam en handtekening verantwoordelijke: Datum: Graad Niveau/weddeschaal Secretaris

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO BD 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING 1

FUNCTIEBESCHRIJVING 1 FUNCTIEBESCHRIJVING 1 Functie Hoofddoel van de functie Diensthoofd personeel A1a-A3a U bent verantwoordelijk voor en efficiënte organisatie en werking van de personeelsdienst. U geeft leiding aan team

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR Competentiegerichte functiebeschrijving FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEKENMERKEN Dienst: Weddeschaal: Verantwoordelijke leidinggevende: Cultuur A1a/A3a secretaris Naam van de functiehouder:

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3)

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en

Nadere informatie

moet toekomen bij het College van Burgemeester en Schepenen Gemeentepark 1 2990 Wuustwezel uiterlijk op 20 april 2015

moet toekomen bij het College van Burgemeester en Schepenen Gemeentepark 1 2990 Wuustwezel uiterlijk op 20 april 2015 GEMEENTE WUUSTWEZEL Aanwerving van (m/v) ADMINISTRATIEF MEDEWERKER DIENST OPENBARE WERKEN (C1-C2-C3) 19/38: werkt elke voormiddag contractuele aanwerving met aanleg wervingsreserve van 3 jaar (voor contractuele

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK WERKER SOCIALE DIENST (CONTRACT BEPAALDE DUUR)

MAATSCHAPPELIJK WERKER SOCIALE DIENST (CONTRACT BEPAALDE DUUR) OPENSTAANDE FUNCTIE: MAATSCHAPPELIJK WERKER SOCIALE DIENST (CONTRACT BEPAALDE DUUR) Titel 1. Aanwervingsvoorwaarden. A. Algemene toelatingsvoorwaarden: Om toegelaten te kunnen worden tot de betrekking

Nadere informatie

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Vacature Maart 2015 De Moazoart biedt een onderkomen aan organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare groepen en creeërt ruimte voor ontmoeting, vorming,

Nadere informatie

========================================================================= =========================================================================

========================================================================= ========================================================================= Stad Lommel Functiebeschrijvingen Functiebenaming Functiebenaming : coördinator personeelszaken en ondersteunende administratie zone Noord-Limburg Weddeschaal : A1a-A3a Te begeven volgens : werving Functiebeschrijving

Nadere informatie

Resultaten werkgeversenquête Itinera-Partena eenheidsstatuut

Resultaten werkgeversenquête Itinera-Partena eenheidsstatuut logo-partena.pdf 1 8/02/2012 14:36:09 ITINERA INSTITUTE in samenwerking met Resultaten werkgeversenquête Itinera-Partena eenheidsstatuut 2013/04 22 03 2013 MENSEN WELVAART BESCHERMING In samenwerking met

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 17 van 16 oktober 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit en een

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ARCHIEFBEHEERDER WELZIJNSKOEPEL WEST-BRABANT

FUNCTIEBESCHRIJVING ARCHIEFBEHEERDER WELZIJNSKOEPEL WEST-BRABANT BIJLAGE FUNCTIEBESCHRIJVING ARCHIEFBEHEERDER WELZIJNSKOEPEL WEST-BRABANT Voorafgaande opmerking : Deze functiebeschrijving mag niet worden beschouwd als een strikte limitatieve afbakening van de persoonlijke

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40

Nadere informatie

KWALITEITSSYSTEEM FUNCTIEOMSCHRIJVING. COND. EL. - F.O. Medewerker Sociale Dienst Pagina 1 van 5

KWALITEITSSYSTEEM FUNCTIEOMSCHRIJVING. COND. EL. - F.O. Medewerker Sociale Dienst Pagina 1 van 5 4.8 juni 2011 COND. EL. - F.O. Medewerker Sociale Dienst Pagina 1 van 5 1. Doelstelling van de functie Verzekeren van het recht op hulp en maatschappelijke dienstverlening door bewoners en hun familie

Nadere informatie

Accountancy - Fiscaliteit

Accountancy - Fiscaliteit Accountancy - Fiscaliteit ACCOUNTANCY MEDEWERKER Bachelor Accountancy of Master Handelswetenschappen, TEW, Economie. Enkele jaren ervaring in een boekhoudkantoor of in de volledige boekhouding van een

Nadere informatie

EVALUATIE VAN DE MEDEWERKER MET ADMINISTRATIEVE OPDRACHT

EVALUATIE VAN DE MEDEWERKER MET ADMINISTRATIEVE OPDRACHT EVALUATIE VAN DE MEDEWERKER MET ADMINISTRATIEVE OPDRACHT Algemene en persoonlijke gegevens VOORNAAM NAAM Ambt Administratieve toestand Periode Datum / /20 1 ste evaluator 2 de evaluator De scores zijn

Nadere informatie

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v)

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Graad Controleur (m/v) Functie Controleur leidinggevend (m/v) Doelstelling van de functie Leiden van een team medewerkers en aansturen van de werkzaamheden

Nadere informatie

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Niet-Leidinggevend

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Niet-Leidinggevend Toezichter der werken Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Niet-Leidinggevend 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS AFDELING TERRITORIUM DIENST INFRASTRUCTUUR SUBDIENST CEL WEGEN FUNCTIE GENERIEKE FUNCTIETITEL Controleur

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Diksmuide Ijzerheemplein 4 8600 Diksmuide Inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 1 OCMW/ RMID/2014 Betreft: Inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking

Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking Doel van de functie Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking De medewerker pedagogische cel coördineert ook de EVC- en EVK-procedure en ziet toe op de correcte afhandeling van de aanvragen. Ook

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: directeur (WoonZorgCentrum) Geeft leiding aan: alle medewerkers van de dienst

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: directeur (WoonZorgCentrum) Geeft leiding aan: alle medewerkers van de dienst Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige animatie Functiefamilie: deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: WoonZorgCentrum Dienst: animatie Subdienst: Code:FB.602.01 Doel van de entiteit

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar Functiekaart Functie Graadnaam: coördinator Functienaam: communicatieambtenaar Functiefamilie: coördinatoren Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Interne Ondersteuning Dienst: Communicatie & informatie

Nadere informatie

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent Functieomschrijving: consulent 1. Graad/ Functietitel Consulent 2. Doel van de functie Dienstverlening en ondersteuningsmaatregelen uitwerken en verbeteren ten gunste van een divers en toegankelijk, plaatselijk

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR Onderwijsinstelling :... Instellingsnummer :... Schoolbestuur :... Scholengemeenschap/consortium : SG BLOM Nummer scholengemeenschap : 121921 Het arbeidsreglement,

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 28 juni

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 28 juni A D V I E S Nr. 2.041 ------------------------------ Zitting van woensdag 28 juni 2017 ------------------------------------------------ Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Ter attentie van de Voorzitter van het OCMW van Puurs Palingstraat 48 2870 Puurs Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI OCMW / W65B /2014 1 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Functiekaart. Subdienst:

Functiekaart. Subdienst: Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: maatschappelijk werker sociale dienst Functiegroep: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale dienst

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Brasschaat Van Hemelrijcklei 90 2930 Brasschaat Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Brasschaat/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Algemene info aangaande de functie

Algemene info aangaande de functie Algemene info aangaande de functie Functie Maatschappelijk werker welzijn Statuut statutair Aantal voltijds equivalenten 1 Prestatieverhoudingen voltijds Loopbaanonderbreking mogelijk Duur wervingsreserve

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 23 oktober

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 23 oktober A D V I E S Nr. 1.425 Zitting van woensdag 23 oktober 2002 --------------------------------------------------- Onderwerping aan de sociale zekerheid - federale autonome overheidsbedrijven x x x 1.958-1

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Functie Graadnaam: Afdelingshoofd Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Dienst: / algemene zaken Functiegroep: Leidinggevend Subdienst: / Functionele loopbaan: A4a-A4b Doel van de entiteit

Nadere informatie

Aan de personeelsleden van de Nederlandstalige schoolse en bijschoolse instellingen,

Aan de personeelsleden van de Nederlandstalige schoolse en bijschoolse instellingen, AP 2014-2015/ 01-47 Brussel, 22 mei 2015 Aan de personeelsleden van de Nederlandstalige schoolse en bijschoolse instellingen, Betreft : Interne oproep tot pedagogisch inspecteur van het Nederlandstalig

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 9 november

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 9 november A D V I E S Nr. 1.528 ----------------------------- Zitting van woensdag 9 november 2005 ----------------------------------------------------- Uitvoering van het Europese vrijwillige kaderakkoord van 16

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening 1 Actuele situatie OCMW Steenokkerzeel begeleidt al vele jaren cliënten met financiële problemen. Vaak wordt een financieel

Nadere informatie

Administratief medewerker aanleg werfreserve (C1-C3)

Administratief medewerker aanleg werfreserve (C1-C3) Administratief medewerker aanleg werfreserve (C1-C3) Vanaf 2016 maken stad Roeselare en OCMW Roeselare verder werk van één organisatiestructuur. Binnen de brede samenwerking is er de nood aan de aanleg

Nadere informatie

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Allen hierboven genoemde betrokkenen mogen rekenen op een duidelijk, behulpzaam en toegankelijk apparaat.

Allen hierboven genoemde betrokkenen mogen rekenen op een duidelijk, behulpzaam en toegankelijk apparaat. Gedragscode Prins Claus Fonds 3 Prins Claus Fonds Jaarverslag 2002 Zo zijn onze manieren! Inleiding Een gedragscode voor het Prins Claus Fonds dient rekening te houden met de aard van de organisatie, het

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be FUNCTIE: VOLTIJDS CONTRACTUEEL DIENSTHOOFD WELZIJN EN GEZIN NIVEAU A1a-A1b-A2 (38/38) INHOUD: 1.

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK WERKER SOCIALE DIENST (VERVANGINGSCONTRACT)

MAATSCHAPPELIJK WERKER SOCIALE DIENST (VERVANGINGSCONTRACT) OPENSTAANDE FUNCTIE: MAATSCHAPPELIJK WERKER SOCIALE DIENST (VERVANGINGSCONTRACT) Titel 1. Aanwervingsvoorwaarden. A. Algemene toelatingsvoorwaarden: Om toegelaten te kunnen worden tot de betrekking van

Nadere informatie

hoofdmedewerker boekhouding (M/V)

hoofdmedewerker boekhouding (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker boekhouding (M/V) Afdeling,

Nadere informatie

aanleg wervingsreserve van 3 jaar (voor contractuele functies)

aanleg wervingsreserve van 3 jaar (voor contractuele functies) Gemeente Wuustwezel gaat over tot de aanleg van een wervingsreserve (m/v) voor de contractuele betrekking van ADMINISTRATIEF MEDEWERKER GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD EN DANS EN BEELDENDE KUNSTEN

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Team Sociale dienst

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Team Sociale dienst Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: maatschappelijk werker algemene sociale dienst Functiefamilie: Deskundige Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Welzijnshuis Dienst: Team Sociale

Nadere informatie

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V)

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

OCMW - LEDE. Het OCMW van Lede zal overgaan tot de aanwerving van (m/v)

OCMW - LEDE. Het OCMW van Lede zal overgaan tot de aanwerving van (m/v) OCMW - LEDE Het OCMW van Lede zal overgaan tot de aanwerving van (m/v) EEN VOLTIJDS MAATSCHAPPELIJK WERKER in statutair dienstverband, na proefperiode EEN HALFTIJDS MAATSCHAPPELIJK WERKER in contractueel

Nadere informatie