ACTIEPLAN SECTOR DIENSTENCHEQUES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTIEPLAN SECTOR DIENSTENCHEQUES"

Transcriptie

1 ACTIEPLAN SECTOR DIENSTENCHEQUES 1

2 INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 2. Probleemanalyse 2.1. Instroom en imago van de sector 2.2. Opleiding en behoud van personeel 3. Acties 3.1. Acties naar instroom en imago van de sector Organisatie van een infosessie naar arbeidsbemiddelaars Week van de dienstenchequewerknemer Gerichte bedrijfsbezoeken en matchingsactiviteiten Ondersteuning aan dienstenchequebedrijven met betrekking tot duurzaam personeelsbeleid Ondersteuning naar startende ondernemingen Exploratie integraal traject 3.2. Acties naar opleiding en behoud van personeel NT2 project Actie naar oudere werknemers Actie mbt onderbenutting van de middelen van het federaal opleidingsfonds Regelgeving 3.3. Platformwerking: Gents Platform Dienstencheques 2

3 1. INLEIDING De Stad Gent streeft ernaar om in de huidige legislatuur meer dan 1000 nieuwe jobs te creëren in de Gentse sociale economie. Het Masterplan Sociale Economie identificeert knelpunten, formuleert doelstellingen en legt actiepunten vast om de groei van de Gentse sociale economie optimaal te ondersteunen en de beoogde resultaten tegen 2012 te bereiken. De finale doelstelling is om (meer kansen op) werk te bieden aan werkzoekenden die het moeilijk hebben op de reguliere arbeidsmarkt. Eén van de werkvormen die in het masterplan sociale economie wordt besproken, als hefboom om meer mensen uit de kansengroepen aan het werk te krijgen, is het werken met dienstencheques. De maatregel dienstencheques voor huishoudelijke activiteit ging in 2003 van start. De federale overheid heeft met dit systeem een drieledig doel voor ogen: voldoen aan de vraag bij particulieren naar hulp bij een aantal huishoudelijke taken, op een administratief eenvoudige manier en tegen betaalbare prijzen; creëren van volwaardige jobs voor laaggeschoolden, werkzoekenden en personen die werken in het grijze of zwarte circuit waardoor ze activiteiten kunnen uitoefenen in een werknemersstatuut met behoorlijke loon- en arbeidsvoorwaarden; bestrijden van het zwartwerk dat welig tiert in de sector van de huishoudelijke taken. Het stelsel maakt het mogelijk voor particuliere personen om een erkende onderneming met dienstencheques te betalen voor hulp van huishoudelijke aard (poetsen, koken, strijken, boodschappendienst, begeleid vervoer van mensen met beperkte mobiliteit, ). In het masterplan sociale economie werd een aanzet gegeven tot de ondersteuning van opleiding en begeleiding binnen de dienstenchequebedrijven via een subsidie aan de bedrijven. Tevens werd de creatie van een netwerk van dienstenchequebedrijven aangekondigd om nieuwe, gezamelijke projecten uit te werken op vlak van recrutering, personeelsbeleid, promotie, verbetering statuut van de werknemers enz. In 2010 werd de subsidie geëvalueerd en zijn we geëvolueerd tot het uitwerken van een integraal plan voor de Gentse dienstenchequesector. Met dit plan willen we zowel werken aan de instroom van nieuwe werknemers, opleiding en retentie. Dit zijn tevens belangrijke elementen van het recente sectorconvenant van de dienstenchequesector. We willen ook werken naar verschillende doelgroepen, namelijk naar de werkgevers, naar (potentiële) werknemers en naar de arbeidsbemiddelaars. Bij het uitwerken van het actieplan hebben we beroep gedaan op de expertise van: - werkgevers uit de dienstenchequesector (via hun participatie aan de actiegroep dienstenchequebedrijven) - medewerkers van het sectoraal opleidingsfonds (directeur en sectorconsulent) 3

4 - medewerkers van de VDAB (vacatureconsulent dienstencheques, account manager dienstencheques, regie, competentiecentrum) - projectontwikkelaar diversiteit van Serr Gent en rondom Gent 4

5 2. PROBLEEMANALYSE In deze probleemanalyse richten we ons op twee probleemgebieden die zowel in het sectorconvenant voor het PC worden beschreven als in de actiegroep dienstenchequebedrijven werden aangehaald, met name instroom en imago van de sector en opleiding en behoud van personeel Instroom en imago van de sector In de afgelopen jaren is de sector van de dienstencheques blijven groeien, ook in Gent, hoewel de groeivoet wel lineair daalt 1. Bedrijven signaleren een groeiende vraag naar comfortdiensten en de tewerkstelling in de sector blijft groeien. De economische crisis heeft waarschijnlijk zo goed als geen invloed heeft gehad op de tewerkstelling in het dienstenchequesysteem in Het aantal werknemers kende in 2009 nog steeds een sterke aangroei van 16,3% tot een totaal van werknemers in België. De stijging ligt zelfs bijna op het niveau van Er zijn nog geen regionale cijfers van RVA bekend voor 2009 maar wij hebben geen reden om aan te nemen dat de stijgende trend zich niet zou doorzetten in Gent. Deze groei is in het bijzonder relevant voor de tewerkstellingskansen voor werkzoekenden uit de kansengroepen. De dienstenchequebedrijven die actief zijn in ons netwerk signaleren dat zij moeilijkheden ondervinden bij het vinden en houden van geschikt personeel. De uitstroom in de dienstenchequebedrijven schommelt rond de 20% op jaarbasis. Uit de besprekingen met de leden van het netwerk blijkt dat dit als problematisch wordt ervaren. Het verloop tussen dienstencheque-ondernemingen daalde tussen 2008 en 2009 van 12.7% naar 8.5%, dit zou volgens de Idea-studie te maken kunnen hebben met het feit dat werkgevers er beter in slagen een volledig uurrooster aan te bieden en de werknemers in te bedden in het bedrijf. 3 Indien een werknemer uit het systeem stroomt, is dit meestal naar een andere loontrekkende situatie met vaak een hoger dagloon. Dit gaat echter niet op voor de niet- EU ers, zij stromen verhoudingsgewijs veel vaker terug naar de werkloosheid. 4 Ook uit de besprekingen met de actiegroep blijken nieuwe-eu-werknemers een kwetsbare doelgroep te zijn, zowel omwille van taalproblemen als omwille van complexe regelgeving op het gebied van arbeidskaarten e.d. Enkele van de oorzaken die genoemd worden in het kader van het instroomprobleem is het minder positieve imago van de sector en de kwetsbare positie van de potentiële 1 Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en banen Idea Consult, 30 juni 2010, p. 8 2 Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en banen Idea Consult, 30 juni 2010, p Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en banen Idea Consult, 30 juni 2010, p.43 4 Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en banen Idea Consult, 30 juni 2010, p.135 5

6 werknemers waardoor zij er niet in slagen aan de slag te geraken omwille van randvoorwaarden die niet ingevuld zijn. Uit de rondetafelgesprekken die Flora organiseerde in het kader van het federaal project Tot uw dienst(encheque)?/ à votre (titre-)service? 5 bleek nogmaals dat het imagoprobleem waarmee de sector sinds de start van de dienstenchequebedrijven kampt nog niet in het verleden ligt. Het werk in de dienstenchequesector wordt niet voldoende gewaardeerd en de bedrijven moeten zich voortdurend bewijzen. Dit is o.a. te wijten aan de specifieke ontstaangeschiedenis van de sector en het feit dat het grote publiek niet vertrouwd is met de grote vorderingen die gemaakt zijn inzake de arbeidsvoorwaarden van dienstenchequepersoneel sinds het relatief recente ontstaan van de dienstenchequebedrijven. Met betrekking tot de randvoorwaarden weten we uit een enquête van de SERR Gent en rondom Gent naar dienstenchequeondernemingen in 2010, dat mobiliteit en kinderopvang belangrijke knelpunten zijn. Deze thema s kwamen ook reeds aan bod in de actiegroep dienstenchequebedrijven Opleiding en behoud van personeel Het Federaal opleidingsfonds dienstencheques is in werking getreden in 2007 en heeft als doel de opleidingsgraad van de dienstencheque-werknemers te verhogen. Volgens de gegevens van het opleidingsfonds doen er steeds meer bedrijven beroep op het fonds voor de terugbetaling van opleidingen. Toch wordt tot nu toe slechts 30% van het totale budget van het fonds benut. 6 In 2009 werd het sectoraal opleidingsfonds voor de dienstencheques opgericht door de sociale partners. Het sectoraal vormingsfonds staat ten dienste van alle werkgevers en werknemers die ressorteren onder het Paritair Subcomité Als beginnend sectorfonds, werkt het vooral aan de uitbouw van een opleidingsaanbod in de verschillende regio s over heel België. In onze actiegroep zijn zowel bedrijven vertegenwoordigd die onder pc (dienstenchequeactiviteiten) werken als dienstenchequebedrijven die onder pc 318 (gezins- en bejaardenhulp) vallen. Voor de bedrijven die onder pc 318 vallen biedt het sectoraal opleidingsfonds geen soelaas. De toegang tot competentieversterking is ook voor deze sector zeer relevant. Het uitoefenen van een functie als dienstenchequewerknemer vergt namelijk verschillende en specifieke competenties die verder ontwikkeld moeten worden. Dit wordt ook benadrukt in het sectorconvenant die in juli 2010 werd afgesloten. 5 Dienstencheques: ten minste houdbaar tot... Hoe investeren in duurzame tewerkstelling? Flora vzw, Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en banen Idea Consult, 30 juni 2010, p.134 6

7 Het ontwikkelen van competenties van zowel de dienstenchequewerknemer als de dienstenchequewerkgever speelt ook een belangrijke rol bij het ontwikkelen van een retentiebeleid. 7

8 3. ACTIES 3.1. Acties naar instroom en imago van de sector Organisatie van een infosessie naar arbeidsbemiddelaars Arbeidsbemiddelaars zijn belangrijke sleutelfiguren bij het toeleiden van potentiële werknemers naar de dienstenchequebedrijven. Zij vormen de schakel tussen de werkzoekende die als mogelijk jobdoelwit het poetsen als dienstenchequewerknemer hebben maar de activiteit niet voldoende kennen om een overwogen keuze te kunnen maken en het dienstenchequebedrijf dat zelden de kans heeft om rechtstreeks naar de werkzoekenden te communiceren. Op 2 december 2010 wordt er een infosessie georganiseerd naar arbeidsbemiddelaars met als doel de jobvereisten en arbeidsvoorwaarden van een job als poetshulp te verduidelijken aan de hand van een nieuw ontwikkeld verwijzingsinstrument. Dit verwijzingsinstrument bevat onder meer informatie over taal- en mobiliteitsvereisten, tewerkstellingsgegevens en het opleidings-en onthaalbeleid van een dienstenchequeonderneming. Dit instrument zal voor alle arbeidsbemiddelaars in de Gentse regio doorlopend consulteerbaar zijn en geactualiseerd worden. De infosessie eindigt met een netwerkmoment tussen arbeidsbemiddelaars en dienstenchequebedrijven. De infosessie wordt half december geëvalueerd door de actiegroep dienstenchequebedrijven. verwijzingsinstrument: realiseren van een betere matching tussen potentiële werknemer en dienstenchequebedrijf infosessie: verduidelijken en verbeteren van de perceptie van een job als poetshulp binnen de dienstenchequesector als volwaardige job/ statuut en bijdragen aan een positiever imago van de sector Operationele doelstelling: verwijzingsinstrument: instrument dat continu wordt geactualiseerd door VDAB bereik van deze infosessie: 50 arbeidsbemiddelaars en 20 dienstenchequeondernemingen December

9 Week van de dienstenchequewerknemer 20 juni 2011 is uitgeroepen tot de nationale dag van de schoonmaak. Deze dag wordt het startschot gegeven voor de week van de dienstenchequewerknemer. Tijdens deze week wordt er een imagocampagne gelanceerd naar een breder publiek. Deze campagne kan verschillende activiteiten omvatten. - Workshop/ evenement voor werknemers - Betrekken van klanten via brief geef je huishoudhulp een pluim, - Persoonlijke attentie voor de werknemer vanuit het bedrijf - Studienamiddag rond de rol van dienstenchequeondernemingen in de zorgsector Sensibilisering: verbetering van het imago van de sector en een job als poetshulp Operationele doelstelling: Maximale participatie van dienstenchequebedrijven aan één van de acties tijdens de week van de dienstenchequewerknemer Voorbereiding: Maart 2011 Juni 2011 Actie: 20 juni 24 juni Gerichte bedrijfsbezoeken en matchingsactiviteiten Via bedrijfsbezoeken komen potentiële werknemers rechtstreeks in contact met de werkgever. Op deze manier wordt de drempel voor een werkzoekende naar een werkgever verlaagd. Deze bedrijfsbezoeken kunnen georganiseerd worden in samenwerking met outplacementbureaus, VDAB of het leerwerkbedrijf. Na deze bezoeken kan er geëvalueerd worden of het bedrijfsbezoek tegemoet kwam aan zowel de verwachting van de toeleider en potentiële werknemer als aan de verwachting van de werkgever. Via het Gents Platform Dienstencheques kan er nagedacht worden over andere manieren waarop de instroom naar dienstenchequebedrijven kan verbeteren. Direct contact tussen potentiële werknemers en werkgevers 9

10 Operationele doelstelling: Organiseren van bedrijfsbezoeken voor de 2 paritaire comité s (pc en pc 318) Mimimaal 5 bedrijfsbezoeken per jaar Bereik: 100 werkzoekenden per jaar Januari December Ondersteuning aan dienstenchequebedrijven met betrekking tot duurzaam personeelsbeleid Ondersteuning aan dienstenchequebedrijven met betrekking tot duurzaam personeelsbeleid via het OOG of account managment. Dit kan via het inzetten van de Sokratest, het geven van tips rond sollicitatiegesprekken uit de kansengroepen, het aanbieden van job- en taalcoaching of het opstarten van een diversiteitsplan. Deze ondersteuning gebeurt individueel naar bedrijven. Informeren en ondersteunen van dienstenchequebedrijven wat betreft duurzaam personeelsbeleid Operationele doelstelling: Bereik van mimimaal 10 Gentse dienstenchequeondernemingen waarbij acties omtrent duurzaam personeelsbeleid worden voorgesteld, toegepast en geëvalueerd Januari 2011-December Ondersteuning naar startende ondernemingen Bij het OOG (Ondersteuningspunt Ondernemers Gent) kunnen onder andere startende (dienstencheque)ondernemingen terecht voor al hun vragen omtrent ondernemerschap. Via het OOG kan een starterpakket/ kit aangeboden worden met informatie over Sokratest, wervingskanalen, job- en taalcoaching, informatie over het federale en sectorale opleidingsfonds, diversiteitsplan. Alle nieuwe startende dienstenchequeondernemingen ontvangen van de RVA sowieso een uitnodiging voor de infosessie omtrent sociale wetgeving, en dienstenchequeregelgeving. Deze informatie kan ook via het starterspakket nog verspreid worden. 10

11 Informeren van startende dienstenchequeondernemingen over bestaande ondersteuningsmaatregelen en opleidingsinitiatieven Operationele doelstellingen: Samenstellen van starterspakket op basis van overleg met sectoraal vormingsfonds en projectontwikkelaar SERR over de inhoud en de vorm van het starterspakket Maart 2011 April Exploratie integraal traject In het sectorconvenant wordt als goede praktijk het Gents sollicitatiehuis voor dienstenchequebedrijven beschreven. In realiteit is dit initiatief nog niet uitgewerkt maar het is wel een mogelijke piste voor verder onderzoek. Een ideaal traject zou kunnen zijn: - voortraject en assessment voor kandidaten poetshulpen (via sollicitatiehuis) - (verkorte) opleiding schoonmaaktechnieken + ervaringsbewijs - doorverwijzing naar Huis van het Nederlands of participatie aan NT2-project Doelstelling: exploratie van deze piste door de verschillende partners hierover samen te brengen Maart

12 3.2. Acties naar opleiding en behoud van personeel NT2 project Het NT2 project is een project ism Huis van het Nederlands, Artega, CBE Leerpunt, VDAB Gent (CC Wondelgem) en Steunpunt Lokale Netwerken. Stad Gent, Dienst Werk is betrokken bij de uitwerking van dit project als lid van de stuurgroep. De opzet van dit project is dat een dienstenchequeonderneming in eerste instantie bij het Huis van het Nederlands terecht kan voor een opleiding NT2 voor een nieuw aan te werven werknemer. Die werknemer krijgt een traject aangeboden dat een combinatie vormt van lessen Nederlands en taalondersteuning. Dit traject start bij het Gentse dienstenchequebedrijf, Artega. Vanaf mei juni 2011 wordt dit uitgebreid naar andere dienstenchequebedrijven Dit kan gecoördineerd worden via het Gents Platform Dienstencheques. disseminatie naar andere dientenchequebedrijven coördineren via Gents Platform Dienstencheques Operationele doelstelling participatie aan de tweemaandelijkse stuurgroep 15/12/ /10/2011 (verloop van het NT2 project) 05/ /2011 (disseminatie naar andere dienstenchequebedrijven) Actie naar oudere werknemers Samenwerking met ervaringsfonds & projectontwikkelaar leeftijdsbewust personeelsbeleid SERR. Het ervaringsfonds is een federaal initiatief (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) en heeft als hoofdopdracht oudere werknemers langer op de arbeidsmarkt te houden. projecten initiëren rond de ondersteuning van tewerkstelling van 50+ binnen een onderneming (Het aandeel 50+ binnen de dienstenchequewerknemers is gestegen van 9% in 2005 naar 14% in Het aandeel werknemers jonger dan 29 jaar echter is gedaald (26% in 2005 en 22% in 2008)). 7 Overleg plannen over deze actie met de partners (ervaringsfonds, projectontwikkelaar SERR) 7 Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en banen Idea Consult, 30 juni 2010, p.53 12

13 Operationele doelstelling: Acties naar de doelgroep oudere werknemers binnen de dienstenchequesector in de week van de dienstenchequewerknemer in 2012 Juli Actie mbt onderbenutting van de middelen van het federaal opleidingsfonds voor dienstencheques Het federaal opleidingsfonds heeft als doel de opleidingsgraad van de dienstenchequewerknemers te verhogen. Dit fonds staat in voor een gedeeltelijke terugbetaling van de opleidingskosten van werknemers bij erkende dienstenchequeondernemingen. Uit de eerste evaluatie van het opleidingsfonds dienstencheques bleek vooral een onderbenutting van het voorziene budget. Om de gedeeltelijke opleidingskost te recuperen dient de onderneming een procedure te doorlopen. Vanuit Stad Gent, Dienst Werk kan er ondersteuning geboden worden aan deze ondernemingen wat betreft het doorlopen van de procedure. Informeren van bedrijven over bestaande initiatieven zoals het federaal opleidingsfonds dienstencheques en specifiek de mogelijkheid om een deel van de loonkost tijdens een taal-of jobcoachingstraject te recupereren Ondersteunen van bedrijven wat betreft het doorlopen van de procedure voor de terugvordering van de opleidingskost Operationele doelstelling: Agenderen van knelpunten omtrent procedure aanvraag terugbetaling opleidingskost op het Gents Platform Dienstencheques Bundelen van opmerkingen omtrent deze procedure en terugkoppeling naar het federaal opleidingsfonds Communicatie actie job- en taalcoaching gekoppeld aan tegemoetkoming federaal opleidingsfonds Januari

14 Regelgeving Uit de werkgroep dienstenchequebedrijven is gebleken dat er een grote vraag is vanuit de onderneming naar verduidelijking omtrent administratie, meer bepaald de manier waarop een dienstencheque moet ingevuld worden. Aan de hand van een infosessie naar dienstenchequebedrijven door Sodexo wordt hier een antwoord op gegeven. Verduidelijking omtrent de regelgeving voor dienstenchequeondernemingen Operationele doelstelling: Organiseren van infosessie ism met Sodexo naar dienstenchequeondernemingen Januari

15 3.3. Platformwerking Gents Platform Dienstencheques Er bestaan geen pasklare antwoorden op de problemen rond de randvoorwaarden zoals mobiliteit en kinderopvang. In de actiegroep exploreerden we reeds de mogelijkheden om bijvoorbeeld gezamenlijk vervoer te organiseren. Deze problematieken worden samen met de bevoegde stadsdiensten bekeken. Er zijn echter wel bedrijven die ervaringen hebben met kleinschalige initiatieven rond mobiliteit. Hun goede praktijken kunnen als voorbeeld dienen voor andere bedrijven. We gaan ook op zoek naar goede praktijken rond kinderopvang, niet alleen bij de Gentse dienstenchequebedrijven maar bijvoorbeeld ook bij het Limburgs Platform Dienstencheques. Deze goede voorbeelden kunnen verspreid worden via het, op te richten, Gents Platform Dienstencheques. Via dit Platform kunnen dienstenchequebedrijven uit het Gentse overleggen, ervaringen delen en samen op zoek gaan naar creatieve oplossingen. De huidige actiegroep dienstenchequebedrijven wordt in dit Platform opgenomen. Er wordt bijkomend nog een oproep gelanceerd naar alle Gentse dienstenchequeondernemingen en sociale partners om hier aan deel te nemen. Identificeren van de belangrijkste belemmeringen voor het vinden en houden van werknemers uit de kansengroepen Zoeken naar creatieve oplossingen voor de belangrijkste belemmeringen Goede praktijken delen en verspreiden Operationele Doelstelling: Ondersteunen van 4 bijeenkomsten per jaar van het Gents Platform Dienstencheques Organisatie van een jaarlijks debat over de dienstenchequesector Januari 2011 December

3. Binnen welke termijn worden de openstaande vacatures - gemiddeld - ingevuld?

3. Binnen welke termijn worden de openstaande vacatures - gemiddeld - ingevuld? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 45 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 14 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstenchequebedrijven - Vacatures De dienstencheque,

Nadere informatie

De dienstencheques: kwaliteit door de jaren heen. Caroline Van Beveren Brussel - 25 oktober 2012

De dienstencheques: kwaliteit door de jaren heen. Caroline Van Beveren Brussel - 25 oktober 2012 De dienstencheques: kwaliteit door de jaren heen Caroline Van Beveren Brussel - 25 oktober 2012 PWA Dienstencheques Eerste poging om huishoudelijke diensten te integreren in de reguliere arbeidsmarkt Ontstaan

Nadere informatie

Het stelsel van de dienstencheques

Het stelsel van de dienstencheques Het stelsel van de dienstencheques Caroline Van Beveren 2 december 2010 Wat zijn dienstencheques? = een betaalmiddel waarmee particulieren een erkende onderneming kunnen betalen voor hulp van huishoudelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief 02. www.vormingdienstencheques.be

Nieuwsbrief 02. www.vormingdienstencheques.be Nieuwsbrief 02 www.vormingdienstencheques.be Voorwoord Geachte lezer, Dienstenchequewerknemers worden in de dagelijkse uitoefening van hun taak geconfronteerd met verschillende producten, materialen, vragen

Nadere informatie

1. Hoeveel dienstenchequebedrijven telt Vlaanderen op dit moment? Graag ook cijfers voor de laatste vijf jaar, per maand en per provincie.

1. Hoeveel dienstenchequebedrijven telt Vlaanderen op dit moment? Graag ook cijfers voor de laatste vijf jaar, per maand en per provincie. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 326 van PETER VAN ROMPUY datum: 5 februari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstenchequebedrijven - Stand van zaken Door de zesde

Nadere informatie

Dienstencheques: binnen het jaar een succesverhaal

Dienstencheques: binnen het jaar een succesverhaal Dienstencheques: binnen het jaar een succesverhaal Gevers, A., Van Pelt, A. & Peeters, A. (2005). Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en -banen. IDEA Consult. De dienstencheque

Nadere informatie

Nieuwsbrief 03 www.vormingdienstencheques.be

Nieuwsbrief 03 www.vormingdienstencheques.be 1 Nieuwsbrief 03 www.vormingdienstencheques.be Voorwoord Geachte lezer, Plan uw opleidingen voor 2013 alvast in! De zomerperiode loopt stilaan op zijn einde. Dit is de ideale moment om reeds vooruit te

Nadere informatie

Opleidingsfonds dienstencheques

Opleidingsfonds dienstencheques Opleidingsfonds dienstencheques Frederik Scheerlinck AD Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt Directie van de integratie van de werkzoekenden 1 Wat is het Opleidingsfonds dienstencheques? Dienstencheque-ondernemingen

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Onze mission statement Door dienstverlenende projecten rond fietsmobiliteit biedt Velo vzw opleidingskansen, werkervaring en tewerkstelling aan

Nadere informatie

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

2013-2014: ENQUETE BETREFFENDE VORMING EN REKRUTERING VAN DIENSTENCHEQUEPERSONEEL Bedrijven ressorterend uit PsC 322.01

2013-2014: ENQUETE BETREFFENDE VORMING EN REKRUTERING VAN DIENSTENCHEQUEPERSONEEL Bedrijven ressorterend uit PsC 322.01 : ENQUETE BETREFFENDE VORMING EN REKRUTERING VAN DIENSTENCHEQUEPERSONEEL Bedrijven ressorterend uit PsC 322.1 INLEIDING Vorm DC heeft als Fonds voor bestaanszekerheid de missie om ondersteuning te bieden

Nadere informatie

14/04/2016. Persconferentie Dienstencheques. Conférence de presse Titres-services

14/04/2016. Persconferentie Dienstencheques. Conférence de presse Titres-services 14/04/2016 Persconferentie Dienstencheques Conférence de presse Titres-services Cijfers - Chiffres De sector groeide met 4% in 2015 20,6% 19,6% Groei Markt Federgon-leden +4,2% in 2014 +4,3% in 2015 11,0%

Nadere informatie

Dienstencheques: maatschappelijke waardering voor laaggeschoolde arbeid. Frank Vandenbroucke Colloquium CD&V Brussel,

Dienstencheques: maatschappelijke waardering voor laaggeschoolde arbeid. Frank Vandenbroucke Colloquium CD&V Brussel, Dienstencheques: maatschappelijke waardering voor laaggeschoolde arbeid Frank Vandenbroucke Colloquium CD&V Brussel, 15.6.2016 Structuur presentatie Laaggeschoolde arbeid Vlaanderen & Nederland Belgisch/Vlaamse

Nadere informatie

Nieuwsbrief 04.

Nieuwsbrief 04. Nieuwsbrief 04 www.vormingdienstencheques.be Voorwoord Geachte lezer, De eerste nieuwsbrief van 2013 vormt een goede gelegenheid om u op te hoogte te brengen van onze gloednieuwe website. Behalve een andere

Nadere informatie

Ruim Belgen doen een beroep op dienstencheques

Ruim Belgen doen een beroep op dienstencheques Arbeidsmarktbeleid Ruim 316 000 Belgen doen een beroep op dienstencheques Peeters, A., Van Pelt, A. & Sanders, D. 2007. Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en -banen. Brussel:

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

De dienstencheques: een succesvol maar kostelijk verhaal?

De dienstencheques: een succesvol maar kostelijk verhaal? De dienstencheques: een succesvol maar kostelijk verhaal? Gerard, M., Valsamis, D. & Van Der Beken, W. 2011. Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en banen. IDEA Consult.

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL EU doelstellingen voor 2020 Werkgelegenheid voor 75 % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar Daling van het percentage inzake vroegtijdige schoolverlating tot minder

Nadere informatie

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport; Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren (PsC 322.01) Tussen de Vlaamse Regering, hierbij

Nadere informatie

Reguleringsimpactanalyse voor

Reguleringsimpactanalyse voor Reguleringsimpactanalyse voor Aanpassing verdeelsleutel voor het budget opleidingsfonds dienstencheques 1 Gegevens van het advies 1.1 Gegevens van de regelgeving nummer taalen wetgevingstechnisch advies

Nadere informatie

2. Hoeveel ondernemingen werden in de eerste negen maanden van 2014 erkend door de RVA? Graag een overzicht per provincie.

2. Hoeveel ondernemingen werden in de eerste negen maanden van 2014 erkend door de RVA? Graag een overzicht per provincie. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 44 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 14 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstenchequebedrijven - Stand van zaken De dienstencheque,

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE Filip Van Laecke Raadgever Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen Situatieschets social

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Aan de slag met diversiteit

Aan de slag met diversiteit Aan de slag met diversiteit Het Vlaamse diversiteitsbeleid heeft als doel een open arbeidsmarkt te creëren met gelijke kansen voor iedereen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar groepen die relatief

Nadere informatie

Doc. nr. E3:13002C03 Brussel, TUSSENTIJDS ADVIES. betreffende DE DIENSTENCHEQUES ***

Doc. nr. E3:13002C03 Brussel, TUSSENTIJDS ADVIES. betreffende DE DIENSTENCHEQUES *** Doc. nr. E3:13002C03 Brussel, 12.10.1999 MH/FD/LC TUSSENTIJDS ADVIES betreffende DE DIENSTENCHEQUES *** 2 Na bespreking in de vaste commissie Reglementeringen dd. 22.9.1999, brengt de Hoge Raad voor de

Nadere informatie

Onderneming - datum consulenten

Onderneming - datum consulenten Onderneming - datum consulenten Wat is Jobkanaal? Jobkanaal is een initiatief van Voka, Kamer van Koophandel, Gent Stad in Werking en de Vlaamse Overheid Sinds maart 2006 slaan Voka, Unizo en Verso de

Nadere informatie

c) Hoe evalueert de minister deze taalopleidingen? Hoe loopt de geïntegreerde aanpak?

c) Hoe evalueert de minister deze taalopleidingen? Hoe loopt de geïntegreerde aanpak? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 370 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 17 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Sluitend taalbeleid De lage werkzaamheid van

Nadere informatie

Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en banen 2009

Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en banen 2009 Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en banen 2009 Op verzoek van: Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Directie van de integratie van de

Nadere informatie

Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en banen 2011

Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en banen 2011 Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en banen 2011 Finaal eindrapport Op verzoek van: Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Directie van de

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 17 december

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 17 december A D V I E S Nr. 1.456 --------------------------- Zitting van woensdag 17 december 2003 ------------------------------------------------------- Dienstencheques - Ontwerp van programmawet x x x 2.052-1

Nadere informatie

15/7/2011 VORM DC. Synthese van de rondetafelgesprekken. Synthese van de resultaten van de rondetafelgesprekken voor Vlaanderen

15/7/2011 VORM DC. Synthese van de rondetafelgesprekken. Synthese van de resultaten van de rondetafelgesprekken voor Vlaanderen 15/7/2011 VORM DC Synthese van de rondetafelgesprekken Synthese van de resultaten van de rondetafelgesprekken voor Vlaanderen 2 Inleiding... 4 1. Omkaderingspersoneel... 5 2. Opleidings- en competentiebeleid...

Nadere informatie

Verplichti n g e n van erke n d e dien s t e n c h e q u e b e d r ijven

Verplichti n g e n van erke n d e dien s t e n c h e q u e b e d r ijven Verplichti n g e n van erke n d e dien s t e n c h e q u e b e d r ijven Erkende dienstenchequebedrijven moeten verzekerd zijn en de sociale wetgeving toepassen, maar ook andere verplichtingen betreffende

Nadere informatie

Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en banen 2010

Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en banen 2010 Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en banen 2010 Eindrapport Op verzoek van: Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Directie van de integratie

Nadere informatie

De spectaculaire groei van de dienstencheque-economie

De spectaculaire groei van de dienstencheque-economie Dienstencheque-economie West-Vlaanderen Werkt 1, 2011 Plus Home Services De spectaculaire groei van de dienstencheque-economie Tanja Termote sociaaleconomisch beleid, WES 100.000 actieve gebruikers van

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS Een school die een efficiënt diversiteitsbeleid voert heeft oog voor de capaciteiten en de verscheidenheid van elk personeelslid/leerling. Nu zijn er heel wat scholen

Nadere informatie

Gerry Thoné, directeur

Gerry Thoné, directeur Gerry Thoné, directeur 1. Geschiedenis 2. Invoering dienstencheques 3. Opdracht (Frank Vandenbroucke) 4. Huidige cijfers 5. Missie 6. Personeelsbestand 7. Groeicapaciteiten 8. Ziekteverzuim 9. Absenteïsmebeleid

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE SECTORFOTO Verhuissector 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Het loopbaan en diversiteitsplan. Werken aan duurzame loopbanen voor iedereen

Het loopbaan en diversiteitsplan. Werken aan duurzame loopbanen voor iedereen Het loopbaan en diversiteitsplan Werken aan duurzame loopbanen voor iedereen Ook voor uw bedrijf? U zoekt nieuwe medewerkers en wil nieuwe kanalen ontdekken? U wil uw medewerkers gemotiveerd aan de slag

Nadere informatie

Regionale gids voor werkgevers ter bevordering van diversiteit binnen het personeelsbeleid

Regionale gids voor werkgevers ter bevordering van diversiteit binnen het personeelsbeleid Regionale gids voor werkgevers ter bevordering van diversiteit binnen het personeelsbeleid 1 2 é ë 3 Hoe gebruikt u uw BUITENboek? 4 5 Vakbonden: ACV, ABVV en ACLVB * Wie zijn ze? Wat doen ze? 6 Voor wie

Nadere informatie

betreffende sensibilisering, preventie en handhaving inzake discriminatie op de arbeidsmarkt van personen met een migratieachtergrond

betreffende sensibilisering, preventie en handhaving inzake discriminatie op de arbeidsmarkt van personen met een migratieachtergrond ingediend op 415 (2014-2015) Nr. 1 30 juni 2015 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Jan Hofkens, Sonja Claes, Emmily Talpe, Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne en Miranda Van Eetvelde betreffende sensibilisering,

Nadere informatie

3. Wat is de specifieke aanpak voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest?

3. Wat is de specifieke aanpak voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 177 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 11 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NEET-jongeren - Initiatieven NEET-jongeren (not

Nadere informatie

Tijdelijke Werkervaring (TWE)

Tijdelijke Werkervaring (TWE) Tijdelijke Werkervaring (TWE) 31-10-2017 Even kort kaderen HOE IS TWE TOT STAND GEKOMEN? 6 e Staatshervorming: uitbreiding bevoegdheden Gewesten. Alles start met het Vlaams Regeerakkoord van 23 juli 2014

Nadere informatie

De praktijk van outplacement in kaart gebracht

De praktijk van outplacement in kaart gebracht De praktijk van outplacement in kaart gebracht Valsamis, D. & Vandeweghe, B. 2013. De praktijk van outplacement in kaart gebracht. IDEA Consult in opdracht van Federgon. Outplacement krijgt een steeds

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum Bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

De dienstenchequewerknemers sinds 2004

De dienstenchequewerknemers sinds 2004 De dienstenchequewerknemers sinds 2004 25 oktober 2012 Virginie Vaes Attaché FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg 1 Inhoud Loopbaan van de werknemers In-en uitstroom van werknemers uit het stelsel,

Nadere informatie

Talent zoeken & vinden. Mieke Vertriest X-Trans Rachid Boumalek Jobkanaal Unizo

Talent zoeken & vinden. Mieke Vertriest X-Trans Rachid Boumalek Jobkanaal Unizo Talent zoeken & vinden Mieke Vertriest X-Trans Rachid Boumalek Jobkanaal Unizo VA C AT U R E v ÓÓr X-Trans zoekt chauffeur verwacht: Rijbewijs CE Ervaring Goede referenties Nederlandstalig Wonend in de

Nadere informatie

Dienstencheques Situatie eind mei 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen

Dienstencheques Situatie eind mei 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen Mei 2017 Dienstencheques Situatie eind mei 2017 Aangekochte cheques 7.500.646 tijdens de maand Aan de ondernemingen 7.385.717 uitbetaalde cheques tijdens de maand Aandeel elektronische dienstencheques

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)?

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 177 van PETER VAN ROMPUY datum: 13 december 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Werkgelegenheidsgraad 55-plussers - Evolutie Door de

Nadere informatie

VORM DC 14/06/2011. Synthese van de resultaten van de enquête voor Vlaanderen

VORM DC 14/06/2011. Synthese van de resultaten van de enquête voor Vlaanderen 14/06/2011 VORM DC Samenvattend rapport van de resultaten van de enquête gevoerd onder dienstenchequebedrijven van het paritair subcomité 322.01 Synthese van de resultaten van de enquête voor Vlaanderen

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 Inhoud - Aantal niet-werkende werkzoekenden - Tewerkstelling (koppen) binnen zes werkvormen sociale economie - Beschutte

Nadere informatie

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen.

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 636 van GRIET COPPÉ datum: 5 juli 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Profiel gebruikers Sinds 1 januari 2014 is het

Nadere informatie

Nieuwsbrief 01.

Nieuwsbrief 01. Nieuwsbrief 01 www.vormingdienstencheques.be Voorwoord Geachte lezer, De dienstencheque sector is nog steeds in volle groei. Hebt u de IDEA-studie van de federale overheid reeds doorgenomen? Is het antwoord

Nadere informatie

Aandeel elektronische dienstencheques 37,44% Groei uitgegeven cheques ten opzichte van jaar voordien 2. Bron: Sodexo, DWSE

Aandeel elektronische dienstencheques 37,44% Groei uitgegeven cheques ten opzichte van jaar voordien 2. Bron: Sodexo, DWSE Augustus 2016 Dienstencheques Situatie eind augustus 2016 Aangekochte cheques tijdens de maand 6.050.847 Aan de ondernemingen uitbetaalde cheques tijdens 4.657.952 de maand 1 Aandeel elektronische dienstencheques

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en banen 2005

Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en banen 2005 Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en banen 2005 Eindrapport In opdracht van: Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Algemene Directie Werkgelegenheid

Nadere informatie

Werkgelegenheidsplatform Antwerpen

Werkgelegenheidsplatform Antwerpen Werkgelegenheidsplatform Antwerpen Freddy Van Malderen - VDAB Tom Goris Voka-KvKAW 1 Probleemstelling Arbeidsmarkt in Antwerps-Wase regio uit balans Steeds moeilijker om correct geschoolde arbeidskrachten

Nadere informatie

NOTA JEUGDWERKLOOSHEID (bijlage persbericht Vandenbroucke en Van Brempt 14/10/05)

NOTA JEUGDWERKLOOSHEID (bijlage persbericht Vandenbroucke en Van Brempt 14/10/05) NOTA JEUGDWERKLOOSHEID (bijlage persbericht Vandenbroucke en Van Brempt 14/10/05) Steden en gemeenten De weerhouden steden en gemeenten hebben een gemiddelde jeugdwerkloosheidsgraad (periode 2002-2004)

Nadere informatie

Dienstencheques Situatie eind juni 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen

Dienstencheques Situatie eind juni 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen Juni 2017 Dienstencheques Situatie eind juni 2017 Aangekochte cheques 7.317.424 tijdens de maand Aan de ondernemingen 7.371.359 uitbetaalde cheques tijdens de maand Aandeel elektronische dienstencheques

Nadere informatie

Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en banen 2013

Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en banen 2013 Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en banen 2013 Eindrapport 28 november 2014 Op vraag van: Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Directie

Nadere informatie

Dienstencheques Situatie eind februari 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen

Dienstencheques Situatie eind februari 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen Februari 2017 Dienstencheques Situatie eind februari 2017 Aangekochte cheques 6.870.408 tijdens de maand Aan de ondernemingen 6.717.399 uitbetaalde cheques tijdens de maand Aandeel elektronische dienstencheques

Nadere informatie

PROGRAMMA WORKSHOP ZOEKEN EN VINDEN

PROGRAMMA WORKSHOP ZOEKEN EN VINDEN LANCERING ACTIEMAP BA[L]AN S WORKSHOP MYRIAM HEEREMANS PROJECTONTWIKKELAAR DUURZAAM PERSONEELSBELEID EN DIVERSITEIT - RESOC MECHELEN LUDO COOLS STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN PSYCHIATRISCH CENTRUM DUFFEL

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

Dienstencheques Situatie eind augustus 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen

Dienstencheques Situatie eind augustus 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen Augustus 2017 Dienstencheques Situatie eind augustus 2017 Aangekochte cheques 6.072.549 tijdens de maand Aan de ondernemingen 5.575.733 uitbetaalde cheques tijdens de maand Aandeel elektronische dienstencheques

Nadere informatie

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent Projectomschrijving Het project wordt opgenomen binnen volgende strategische en

Nadere informatie

Dienstencheques Situatie eind januari 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen

Dienstencheques Situatie eind januari 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen Januari 2017 Dienstencheques Situatie eind januari 2017 Aangekochte cheques 7.786.053 tijdens de maand Aan de ondernemingen 6.259.376 uitbetaalde cheques tijdens de maand Aandeel elektronische dienstencheques

Nadere informatie

Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en banen 2012

Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en banen 2012 Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en banen 2012 Eindrapport 31 december 2013 Op vraag van: Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Directie

Nadere informatie

Perspectieven 11 juni 2013

Perspectieven 11 juni 2013 Werk en vorming Perspectieven 11 juni 2013 Uitbouw volwaardig beleid rond sociale economie (cf. VL beleidsprioriteiten) vb. investeren in intergemeentelijke samenwerking systematisch overleg partners -

Nadere informatie

legende begeleidende maatregelen voor zowel particulieren als organisaties, ongeacht sector niet bevraagd Instrumentarium Coaching, opleiding,

legende begeleidende maatregelen voor zowel particulieren als organisaties, ongeacht sector niet bevraagd Instrumentarium Coaching, opleiding, EWI CJSM Kunsten & Erfgoed Sociaal-cultureel Fonds voor Culturele Infrastructuur (FoCI) Intermediairen Kunstenloket Vti BAM Muziekcentrum Vlaanderen (MCV) Vlaams Architectuurinstituut (Vai) oko VOBK NICC

Nadere informatie

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen Invoegbedrijven Maatregel Het programma invoegbedrijven beoogt de creatie van duurzame tewerkstelling voor kansengroepen binnen de reguliere economie. Aan ondernemingen die de principes van Maatschappelijk

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2010 FTMA

ACTIVITEITENVERSLAG 2010 FTMA ACTIVITEITENVERSLAG 2010 FTMA 1 OVERZICHT Opleidingsinitiatieven voor werknemers Projecten voor werkzoekenden Campagnes voor het onderwijs Denkdagen 2010. ANTTEC 21/06/2011 2 OPLEIDINGSINITIATIEVEN VOOR

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr Bijlage nr. 1. Fiche. Projectomschrijving

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr Bijlage nr. 1. Fiche. Projectomschrijving Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0805 22-06-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opleiding en werkervaring thuiszorg vzw Familiehulp Projectomschrijving

Nadere informatie

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld?

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 420 van JAN HOFKENS datum: 6 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Samenwerkingsverband BouwKan met bouwsector De bestaande

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 3 juni - juli - augustus - september 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 3 juni - juli - augustus - september 2010 Jaargang 15 - Nummer 3 juni - juli - augustus - september 2010 - Bekendmaking job-/taalcoaching op de werkvloer - p 2 - Werkgevers tevreden over job-/taalcoaching - p 2 - Verminderd aanbod voortrajecten

Nadere informatie

OPEN AANBOD. Vormingsaanbod training tot meterschap. Huishoudelijke hulpen van dienstenchequebedrijven. Voor. Uit regio Kempen.

OPEN AANBOD. Vormingsaanbod training tot meterschap. Huishoudelijke hulpen van dienstenchequebedrijven. Voor. Uit regio Kempen. OPEN AANBOD Vormingsaanbod training tot meterschap Voor Huishoudelijke hulpen van dienstenchequebedrijven Uit regio Kempen Door Vzw Agora Neerjouten 11 3550 Heusden-Zolder Tel. 011/57 01 60 Fax 011/57

Nadere informatie

Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit

Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit Achtergrond en context code 10 tips voor een leeftijdsbewust aanwervingsbeleid Achtergrond

Nadere informatie

Verslag werkgroepen traject VDAB en VVSG deel II : Het traject TWE

Verslag werkgroepen traject VDAB en VVSG deel II : Het traject TWE Verslag werkgroepen traject VDAB en VVSG deel II : Het traject TWE Uit de conceptnota : Het traject TWE heeft als doelstelling competenties en werkervaring op te bouwen binnen een reële arbeidsmarktomgeving,

Nadere informatie

BAROMETER JUNI Kansengroepen blijven een structureel knelpunt 1

BAROMETER JUNI Kansengroepen blijven een structureel knelpunt 1 JUNI 2015 BAROMETER Kansengroepen blijven een structureel knelpunt 1 Uit een nieuwe arbeidsmarktanalyse van het Steunpunt WSE blijkt dat Vlaanderen slechts matig scoort in vergelijking met de EU-regio

Nadere informatie

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086)

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) College van B&W en Raadsleden Den Haag T.a.v. Griffie Postbus 19157 2500 CD Den Haag Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) Geacht College en Raadsleden,

Nadere informatie

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 Aanleiding De specifieke realiteit van de Vlaamse Rand: Een grote instroom van nieuwe inwoners

Nadere informatie

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP)

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Viona-studieopdracht WSE Arbeidsmarktcongres 11 februari 2015 Daphné Valsamis & An De Coen Agenda Methodologie Wat is een LDP? 10 vaststellingen uit het

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE VIA WERK. 15/06/16

VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE VIA WERK. 15/06/16 VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE VIA WERK. VDAB INTEGRATIE VIA WERK INHOUD: 1.AANPAK VDAB 2.ACTIES 3.VOORBEELDEN & GOOD PRACTICES 4.VRAGEN? AANPAK VDAB AANPAK VDAB / PRINCIPES: Aanpak krijgt vorm op basis van:

Nadere informatie

De arbeidsmarktsituatie in regio Waas & Dender: 1. beroepsbevolking: 74,0% (Vlaams gewest: 74,0%) activiteitsgraad: 70,7% (Vlaams gewest: 70,5%)

De arbeidsmarktsituatie in regio Waas & Dender: 1. beroepsbevolking: 74,0% (Vlaams gewest: 74,0%) activiteitsgraad: 70,7% (Vlaams gewest: 70,5%) ARBEIDSMARKT 9 10 Arbeidsmarkt Economische groei, verhoging van de arbeidsparticipatie, verlaging van de werkloosheid en vergroting van het draagvlak onder ons sociaal zekerheidsstelsel vragen om een open

Nadere informatie

REGIONALE SAMENWERKING SOCIALE ECONOMIE IN ZUID-WEST-VLAANDEREN

REGIONALE SAMENWERKING SOCIALE ECONOMIE IN ZUID-WEST-VLAANDEREN REGIONALE SAMENWERKING SOCIALE ECONOMIE IN ZUID-WEST-VLAANDEREN Deelnemende gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wevelgem, Wervik

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit:

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 242 van GRIET COPPÉ datum: 20 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Buitenlandse werkkrachten - Zorgsector Op mijn schriftelijke

Nadere informatie

Groeiend potentieel voor laaggeschoolde jobs

Groeiend potentieel voor laaggeschoolde jobs Groeiend potentieel voor Tanja Termote sociaaleconomisch beleid, WES Meer en meer krijgen we te horen dat de technologische ontwikkeling en de toenemende concurrentie van lagelonenlanden de vraag naar

Nadere informatie

VR DOC.0198/26

VR DOC.0198/26 VR 2016 0403 DOC.0198/26 SECTORCONVENANT AFGESLOTEN TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN DE SOCIALE PARTNERS VAN DE SECTOR VOOR DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN (PSC 322.01) Tussen

Nadere informatie

werkt ig > ondernemers > open > partnerschap > personeelsverloop > projecten > rekruteren > service > sn U denkt aan rekruteren, aanwerven, opleiden?

werkt ig > ondernemers > open > partnerschap > personeelsverloop > projecten > rekruteren > service > sn U denkt aan rekruteren, aanwerven, opleiden? werkt edrijf > bedrijven > bedrijvenwerking > begeleiding > begeleidt > biedt > denkt > diensten > doel > duurzame > gent > se > grote > hulp > informatie > innovatie > jobkanaal > maat > maken > medewerkers

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/050 BERAADSLAGING NR. 15/022 VAN 7 APRIL 2015 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE

Nadere informatie

5 jaar Diversiteitsplannen in Gent Rondom Gent en Meetjesland Leiestreek en Schelde

5 jaar Diversiteitsplannen in Gent Rondom Gent en Meetjesland Leiestreek en Schelde 5 jaar Diversiteitsplannen in Gent Rondom Gent en Meetjesland Leiestreek en Schelde een schets van hoe het was, hoe het is en hoe het (waarschijnlijk) wordt Sint-Laureins, 5/6/2012 Anne Coetsier Projectontwikkelaar

Nadere informatie

letters en cijfers : Hoe divers is een diversiteitsbeleid? RESOC 10 jaar diversiteitsbeleid 5 jaar diversiteitsplannen in SERR GRG & MLS

letters en cijfers : Hoe divers is een diversiteitsbeleid? RESOC 10 jaar diversiteitsbeleid 5 jaar diversiteitsplannen in SERR GRG & MLS Hoe divers is een diversiteitsbeleid? letters en cijfers : 10 jaar diversiteitsbeleid 5 jaar diversiteitsplannen in SERR GRG & MLS André Raemdonck regiocoördinator GRG SERR Gent en rondom Gent Seminariestraat

Nadere informatie