( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november Johan Weevers/Karin Boelens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens"

Transcriptie

1 IK WERK AAN WERK ( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014 Johan Weevers/Karin Boelens

2 Inhoud 1 Woord vooraf De kern van Oosterpoort Waarom bestaat Oosterpoort? Wat is de ambitie van Oosterpoort? Hoe past Duurzame Inzetbaarheid binnen het bestaansrecht en ambitie van Oosterpoort? Wat verstaan we onder duurzame inzetbaarheid? Ik werk aan werk Wat doe je zelf en wat doet Oosterpoort? Opstarten van een ontwikkeltraject Wat doe je zelf? Leidinggevende P&O Externen Sociale omgeving Organisatieverandering Werk naar werk traject Vroegtijdige vertrekregeling Aanzeggesprek Communicatie

3 1 W o o r d v o o r a f Werken in de jeugdhulpverlening verandert. Werk verschuift, het werk zelf verandert, de omgeving en waar en hoe het werk is georganiseerd veranderen. De transitie en transformatie van de jeugdzorg leiden ook tot organisatieveranderingen bij Oosterpoort. Daarnaast heeft de nieuwe Jeugdwet - waarin onder andere aandacht uitgaat naar professionalisering van de jeugdzorg de nodige invloed op het werken in de jeugdhulpverlening. In dat licht is het belangrijk dat mobiliteit en flexibiliteit bij werkgevers en werknemers in de jeugdhulpverlening (net als bij andere sectoren) op de agenda staan. Oosterpoort heeft in samenwerking met andere organisaties, externe deskundigen en een interne werk- en klankbordgroep toegewerkt naar deze notitie over mobiliteit en flexibiliteit met de titel Ik werk aan werk. In de periode waarin de notitie is opgesteld verkeert Oosterpoort in een turbulente fase als gevolg van de transitie en transformatie van de jeugdzorg. De focus ligt daarom op korte termijn op medewerkers die boventallig raken en met de nodige ondersteuning zo kansrijk mogelijk van werk naar werk kunnen. In het sociaal plan zijn hierover diverse afspraken gemaakt. Op langere termijn en vanuit duurzaam en verantwoord ondernemen is de focus gericht op het veerkrachtig blijven van de organisatie en de medewerkers binnen Oosterpoort. De richting die met deze notitie wordt aangegeven is dat alle medewerkers zich bewust zijn van nut en noodzaak van veerkrachtig zijn en het kunnen meebewegen. Medewerkers gaan hierbij uit van eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid en blijven hierdoor fit voor het werk en fit voor de toekomst. De organisatie faciliteert waar nodig en mogelijk. Voor alle medewerkers geldt dat het tijd is bezig te zijn met mobiliteit en flexibiliteit hoe blijf ik in beweging? Voor de organisatie geldt inzet op duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers. Het thema mobiliteit en flexibiliteit vindt zijn inbedding in het onderdeel duurzame inzetbaarheid binnen het personeelsbeleid van Oosterpoort. Binnen duurzame inzetbaarheid onderscheiden we op hoofdlijnen de volgende dimensies: 1. Gezondheid en vitaliteit Het fysieke, psychische en sociale vermogen om (specifiek) werk te blijven verrichten. 2. Bezieling en welbevinden Motivatie, inspiratie en energie. Bevlogen medewerkers bedienen meer tevreden cliënten en zijn productiever. 3. Kennis, competenties en loopbaan Kennis en vaardigheden die nodig zijn om inzetbaar te blijven en die passend werk kwalitatief blijvend in te vullen. 4. Mobiliteit en flexibiliteit Het vermogen je aan te passen aan veranderende omstandigheden (veerkracht en houding). Passend werk in elke levensfase. Ieder thema heeft overlap met andere thema s. In deze notitie zitten bijv. ook elementen die het thema competenties en loopbaan raken. De andere thema s worden later uitgewerkt. In deze notitie wordt met name ingegaan op welk gedrag past bij het thema mobiliteit en flexibiliteit vanuit de werknemer en hoe daarin de werkgever faciliteert. Als je het hebt over mobiliteit en flexibiliteit dan kun je denken aan verschillende vertrekpunten (zie paragraaf 4). Wat niet van elkaar verschilt is dat de medewerker de regie neemt over zijn eigen arbeidsmarktfitheid, oftewel duurzame inzetbaarheid. Ik wens iedereen veel kracht in deze tijd, waarbij we uitgaan van openheid, vertrouwen en samenwerking. Johan Weevers 2

4 2 D e k e r n v a n O o s t e r p o o r t Waarom bestaat Oosterpoort? Oosterpoort wil dat jeugdigen veilig kunnen opgroeien als actieve deelnemers aan de maatschappij. Oosterpoort is er als opgroeien en opvoeden niet meer vanzelf gaan en er ernstige risico s zijn. Veiligheid van de jeugdigen dient te allen tijde gewaarborgd. Dit betekent dat wij zorg bieden achter de voordeur. Oosterpoort stelt alles in het werk om kinderen in hun gezin veilig te laten opgroeien. Hulp wordt geboden vanuit de kernwaarden: - Eigen kracht Met eigen kracht gaan we ervan uit dat ouders en kinderen regisseur zijn van hun veranderingsproces en dat Oosterpoort eraan bij draagt deze verandering te bevorderen door te focussen op wat goed gaat en doelgericht met kleine stappen veranderingen op gang te brengen, rekening houdend met risico s, beperkingen en waarborging van veiligheid. - Samen Met samen bedoelen we dat we samen met het gezin de hulpbronnen in de omgeving optimaal willen benutten. Onze zorg werkt uitsluitend in goede samenwerking met anderen. We ondersteunen de cliënt actief en doelgericht bij het zoeken van ondersteuning in de omgeving en we maken een complexe wereld van de hulpverlening voor de ouders en kinderen overzichtelijk en hanteerbaar vanuit 1 gezin, 1 plan. 2.2 Wat is de ambitie van Oosterpoort? Onze ambitie is het voorkomen van uithuisplaatsing door intensief te investeren op verandermogelijkheden in het gezin en het netwerk in de omgeving. Als er sprake is van uithuisplaatsing bieden we arrangementen waarin continuïteit en samenhang is gewaarborgd. 2.3 Hoe past Duurzame Inzetbaarheid binnen het bestaansrecht en ambitie van Oosterpoort? Vanuit de maatschappij en het werkveld komen er allerlei veranderingen op Oosterpoort af die vragen om een flexibele organisatie. Zo wordt jeugdzorg overgebracht van provincie naar de gemeenten, zijn er nieuwe financieringsbronnen aangeboord, worden er hogere eisen gesteld aan de productie en veranderen doelgroepen. Dit alles vraagt mogelijk ook andere competenties van personeel. Kortom een turbulente periode waarvan het eind nog niet in zicht is. Aangezien het werk bij Oosterpoort overwegend wordt verricht door medewerkers, maakt bovenstaande duidelijk dat het zeker in deze tijd van belang is samen te zorgen voor duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid verdient vanuit een duidelijke samenhang de aandacht, zodat Oosterpoort kan beschikken over flexibele, vitale 2 en inzetbare 3 medewerkers. 1 Visiedocument De kern van Oosterpoort : Fried Burgman 2 Vitaliteit: hoog niveau van energie, mentale veerkracht, motivatie en doorzettingsvermogen. 3 Inzetbaarheid: de mate waarin een medewerker zowel lichamelijk als geestelijk in staat is om zijn huidige werk uit te voeren. 3

5 2.4 Wat verstaan we onder duurzame inzetba arheid? Duurzame inzetbaarheid betekent dat medewerkers hun talenten optimaal benutten, steeds op de goede plek zitten of ernaar toe bewegen en maximaal bijdragen aan de organisatie. De organisatie draagt bij aan realiseerbare mogelijkheden en voorwaarden om fit te blijven functioneren. De organisaties die ervoor zorgen dat hun medewerkers duurzaam inzetbaar zijn, anticiperen tijdig op veranderingen en zijn daardoor flexibel en succesvol. Medewerkers investeren in duurzame inzetbaarheid: om in balans te blijven; omdat het van belang is voor de gezondheid; omdat goede gezondheid van belang is met het oog op langer doorwerken; omdat een vitale, inzetbare medewerker aantrekkelijk is voor de huidige of toekomstige werkgever; omdat een aantrekkelijke medewerker meer kansen krijgt om zelf het heft in handen te nemen, een eigen koers te varen en zichzelf te ontwikkelen; omdat een vitale medewerker hiermee zijn carrièrekansen vergroot. 4

6 3 I k w e r k a a n w e r k Binnen duurzame inzetbaarheid en het thema daarbinnen over mobiliteit en flexibiliteit hebben wij de notitie de titel Ik werk aan werk meegegeven. Ieder mens heeft zijn eigen beweegredenen om te willen werken. Vraag het maar eens aan je collega s. De antwoorden zullen veelal verschillend zijn en alle antwoorden zijn goed! Maar hoe zorg je er nu voor dat je wensen passen binnen dat wat de arbeidsmarkt van je vraagt, je werkgever van je vraagt, je thuissituatie van je vraagt, en last but not least wat je zelf wilt? Veel mensen denken na over hun werk, willen dat goed blijven doen en/of willen/moeten daarin stappen zetten. Mensen willen ook graag passie ervaren in het werk en dat is een mooi streven. Nadenken over en stappen zetten in je loopbaan kost tijd en energie, tegelijkertijd krijg je daar ook veel voor terug. Het zorgt ervoor dat je met plezier aan het werk blijft, nu en in de toekomst. Het is jouw loopbaan, bepaal zelf je eigen koers! Sta stil bij jezelf en blijf in beweging. Je doet vaak al meer dan waar je je bewust van bent. In het model dat je hierna ziet, sta je als medewerker centraal. Om je heen is een cirkel getrokken waarin verschillende actoren worden genoemd die jou kunnen ondersteunen bij je loopbaanoriëntatie en stappen in je verdere carrière. Jouw leidinggevende speelt hierin een belangrijke rol. Niet voor niets is dit met de kleur rood aangegeven. De support van je leidinggevende loopt als het ware als een rode draad door het gehele proces. De ene keer zijn de gewenste aanpassingen en ontwikkelingen kleine stappen, een andere keer wat groter. Wanneer stappen groter worden is ondersteuning eerder nuttig en nodig en dan is vaak ook een meer gestructureerde aanpak helpend. Belangrijk is dat het normaal en geaccepteerd is hierover in gesprek te gaan, onder andere met je leidinggevende en dat naar behoefte plannen worden opgesteld. Wat ook van belang is te beseffen dat het aanpassen en ontwikkelen vanuit eigen kracht vrijwillig kan zijn, maar niet altijd vrijblijvend is. Het is veelal ook een vorm van professionaliteit. 5

7 IK IK IK IK Leidinggevenden Sociale omgeving Ik werk aan werk P&O Externen ga in gesprek met mijn leidinggevende. Hiervoor heb ik een ontwikkelplan opgesteld. Samen met mijn leidinggevende zet ik het traject uit. Mijn leidinggevende is bekend met de mogelijkheden vanuit de (re)organisatie. Mijn leidinggevende vraagt, indien nodig advies aan P&O. maak gebruik van de expertise van P&O op het gebied van bijv. loopbaanontwikkeling, training en opleiding, Werk naar werk traject in het kader van de reorganisatie, enz. maak gebruik van middelen om mij te helpen bij mijn loopbaanoriëntatie; bijv. FCB voor o.a. (om)scholing, loopbaanplein, regionaal loopbaanevent, linkedin, eportfolio, netwerken enz. vraag feedback aan mijn collega s om een scherper beeld te krijgen van mijn kwaliteiten en ambities. Ik betrek hierbij ook mijn partner, gezin en vrienden. Ik vergroot en profileer mij in mijn netwerk. 6

8 4 W a t d o e j e z e l f e n w a t d o e t O o s t e r p o o r t? Het werken aan werk kun je doen vanuit verschillende vertrekpunten: je hebt werk en je wilt (blijven) professionaliseren; je werk verandert en je wilt meebewegen; je hebt werk en je weet niet of je dat in de toekomst kan en wil blijven doen; je vrijwillig naar ander of vergelijkbaar werk binnen of buiten de organisatie beweegt; je van werk naar ander werk wilt en moet als gevolg van reorganisatie; je wilt (tijdelijk) stoppen met werken. De motivatie om actief aan mobiliteit en flexibiliteit te werken kan voor iedereen verschillen. Om onder andere mobiliteit te bevorderen gaat iedere medewerker in gesprek met de leidinggevende. Je hoeft hiervoor niet te wachten tot het jaargesprek. De vragen hoe jij werkt aan duurzame inzetbaarheid en waar je hulp bij nodig hebt, staan hierin centraal. Waar nodig stel je een ontwikkelplan op en bespreek je dit met je leidinggevende. In ieder geval wordt het deelthema flexibiliteit en mobiliteit expliciet besproken in de jaargesprekken. Hierdoor komt het onderwerp in ieder geval op jouw agenda. 4.1 Opstarten van een ontwikkeltraject Het continu bezig zijn met je eigen mobiliteit 4 is primair de verantwoordelijkheid van jou als medewerker zelf. Dat betekent tegelijkertijd dat je praat over maatwerk. De organisatie ondersteunt waar kan en waar nodig. Het is ook niet altijd zo dat je de hulp van de organisatie nodig hebt voor je eigen ontwikkeltraject of dat de organisatie in staat is deze te bieden. Met andere woorden je bent niet afhankelijk van de organisatie waar je werkt om jezelf te kunnen en te mogen ontwikkelen. Natuurlijk zal de organisatie je ondersteunen als daar mogelijkheden voor zijn. Die toetsing kan altijd plaatsvinden. Daarnaast zijn er binnen Oosterpoort trainingen die een verplichtend karakter hebben. Deze dragen vooral bij aan het ontwikkelen van jou als professional Wat doe je zelf? Je stelt een ontwikkelplan op. Je kijkt wat je nodig hebt om je doel(en) te bereiken, van welke middelen en/of diensten je gebruik wilt maken passend binnen je eigen ontwikkelplan. Je kunt hierbij denken aan de bestaande mogelijkheden van Oosterpoort, zoals opleiding, training, intervisie, werkbegeleiding, supervisie en jaargesprek. Past je ontwikkeldoelstelling niet binnen de gestelde kaders van Oosterpoort en/of doelstelling van de organisatie, dan volg je daarin je eigen weg. Je eigen mobiliteit hangt immers niet af van je werkgever. Heb je bijvoorbeeld ambities om je te vestigen als ZZP-er, stel dan een goed ondernemingsplan/bedrijfsplan op en ga daarmee naar de KvK en/of de bank. Bekijk ook de geldende belastingwetgeving. Zijn er bijvoorbeeld regels van toepassing voor belastingaftrek als het gaat over scholingskosten. Op basis van de afspraken die je maakt met je leidinggevende houd je zelf periodiek bij wat de stand van zaken is van je ontwikkeltraject. Bij veranderende omstandigheden bespreek je met je leidinggevende de eventuele consequenties hiervan. Tijdens het jaargesprek wordt het ontwikkelplan aan de orde gesteld. 4 Mobiliteit: onder mobiliteit verstaan we de beweeglijkheid van medewerkers binnen de organisatie. Beweeglijkheid in termen van competenties, functie, positie en geografie. 7

9 4.1.2 Leidinggevende P&O Je leidinggevende bespreekt samen met jou wat haalbaar is en samen maak je, indien mogelijk, concrete afspraken. Ingeval van een ontwikkelvraag op het gebied van opleiding & training zal in eerste instantie het opleidingsbeleid van Oosterpoort gevolgd worden. Binnen een (individueel) ontwikkeltraject zijn vele varianten denkbaar. Dit maakt ook meteen duidelijk dat het maatwerk is. Wat voor de één geldt hoeft niet voor de ander te gelden, we kunnen bovendien op verschillende manieren leren en ontwikkelen. Bij het invullen van maatwerk wordt gebruik gemaakt van bestaand beleid, protocollen en wetgeving. Bij opleiden vormen de organisatiedoelstellingen het uitgangspunt. De fit tussen organisatie en persoonlijke ontwikkeling is het te volgen ontwikkelpad (zie TOL: opleidingsbeleid). Als we kijken naar opleiden dan onderscheiden we een drietal situaties: 1. verplichte opleidingen in het kader van professionalisering; 2. centrale opleidingen die door Oosterpoort verplicht worden gesteld; 3. individuele opleidingen vanuit de wens van de medewerker zelf om kans op de arbeidsmarkt te vergroten. Een afgedicht beleid om invulling te geven aan punt 3 is op dit moment niet voorhanden. Bespreek in ieder geval je wensen met je leidinggevende. Alleen op die manier kan onderzocht worden of je wens gehonoreerd kan worden of hoe je anders de gewenste ontwikkeling kunt realiseren. P&O ondersteunt jou en je leidinggevende bij vragen over ontwikkeling, mobiliteit, beleid en wet- en regelgeving. P&O zal ook als verwijzer optreden naar organisaties of diensten die helpend kunnen zijn bij je zoektocht binnen je ontwikkelplan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan werkervaringsplekken en stages. Daarnaast heeft P&O een bijzondere rol als het gaat over mobiliteit in het kader van reorganisatie. P&O zal hier optreden als vraagbaak voor de organisatie, voor jou als medewerker én voor je leidinggevende. P&O faciliteert voor mobiliteit en flexibiliteit ook een loopbaanportal (van FCB). Door hier gebruik van te maken krijg je in ieder geval inzicht in je eigen profiel. Van daaruit kan het duidelijker worden welke ontwikkelvragen je hebt, welke loopbaanpaden bij jou passen en in de situatie dat je wilt of moet solliciteren, dan heb je toegang tot vacatures en kun je een CV maken en heb je een eportfolio Externen Je kunt gebruik maken van middelen en/of regelingen die externen ter beschikking stellen. Je kunt dan denken aan bijvoorbeeld de loopbaanportal, trainingen, cursussen, congressen en seminars, maar ook aan coaching of outplacementbureaus. P&O kan je hierbij ondersteunen als je dit wenst. Vergoeding in de vorm van tijd en/of geld is, zoals eerder gesteld, maatwerk en hoeft jouw ontwikkeling niet te belemmeren. Immers, jouw persoonlijke ontwikkeling is niet afhankelijk van (beperkte) middelen vanuit de organisatie. Denk ook aan het gebruik maken van social media, zoals LinkedIn, Facebook of Twitter Sociale omgeving De invloed van je sociale omgeving is belangrijk als het gaat over mobiliteit. Bespreek met je partner, gezin, familie of vrienden de stappen die je wil zetten in je loopbaan. Leg uit waarom dit belangrijk voor je is. Vraag ook feedback op jouw gedrag om een scherper beeld te krijgen van je kwaliteiten en ambities. 8

10 Vraag hetzelfde aan je collega s. Gebruik ook de resultaten uit intervisiebijeenkomsten om je doel te kunnen bepalen. Lees het verslag van je jaargesprek met je leidinggevende over de afgelopen jaren nog eens door. Komt hier steeds hetzelfde ontwikkelpunt of kwaliteit naar voren, misschien wil je daar op inzetten. Bouw aan je netwerk en schroom niet om het ook daadwerkelijk in te zetten, oriënteer je ook op de arbeidsmark. Maak jezelf zichtbaar. 9

11 5 O r g a n i s a t i e v e r a n d e r i n g In dit hoofdstuk gaan we in op een specifieke situatie; een reorganisatie, waarbij meerdere medewerkers tegelijkertijd te maken krijgen met boventalligheid waarvoor in een sociaal plan afspraken zijn gemaakt om hen zorgvuldig in dit proces te faciliteren. Gezien de context (reorganisatie) waarin dit document tot stand is gekomen en de situatie waarin je van werk naar ander werk wilt en moet als gevolg van reorganisatie is dit hoofdstuk opgenomen. Dit hoofdstuk is bedoeld om slechts in grote lijnen een aantal onderwerpen/punten naar voren te brengen. Een meer uitvoerige uitwerking zal in aanvullende documenten ter beschikking komen. 5.1 Werk naar werk traject Wanneer je als gevolg van reorganisatie boventallig 5 bent, dan wordt je een Werk naar werk traject geboden. Hoe boventalligheid wordt vastgesteld is beschreven in het Sociaal plan Jeugdzorg 6. In een Werk naar werk traject word je ondersteund door een gespecialiseerde dienstverlener op het gebied van mobiliteit. Gedurende het Werk naar werk traject wordt een aantal stappen gevolgd om je zo goed mogelijk te kunnen begeleiden naar een andere werkkring. 5.2 Vroegtijdige vertrekregeling Een andere mogelijkheid voor een boventallige werknemer is het vroegtijdig verlaten van de organisatie. Hiervoor is een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden vereist. Je ontvangt dan een vertrekpremie.. Zie hiervoor het Sociaal Plan Jeugdzorg. Bij aanvaarding van de vroegtijdige vertrekregeling kan geen beroep worden gedaan op de overige afspraken van het Sociaal Plan noch op de wachtgeldregeling van de CAO Jeugdzorg. De premie wordt verstrekt onder voorwaarde van finale kwijting. 5.3 Aanzeggesprek Ben je boventallig dan wordt een zogenaamd aanzeggesprek met je gevoerd. Bij deze gesprekken is ook de P&O adviseur van je regio of dienst aanwezig. Een aanzeggesprek heeft tot doel het persoonlijk informeren van de medewerker over de gevolgen die de reorganisatie voor hem/haar heeft. Het gesprek neem t dan ook niet langer dan 15 minuten in beslag. Oosterpoort beseft zich dat een dergelijk gesprek met hevige emoties gepaard kan gaan en wil je na afloop van het gesprek niet zomaar laten gaan. Je hebt de gelegenheid om in gesprek te gaan met je leidinggevende of collega s. Je leidinggevende is in ieder geval voor jou beschikbaar. Daarnaast is het mogelijk om in gesprek te gaan met de bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werk of vertrouwenspersoon. Deze laatste drie personen zijn op locatie aanwezig zodat je daar direct naar toe kunt gaan. Het is ook mogelijk om naar behoefte later een gesprek met een van hen aan te vragen. 5 Boventallig is de werknemer die schriftelijke bevestigd krijgt dat bij werkgever, bij de vaststelling van het organisatie- en formatieplaatsenplan, geen uitwisselbare, passende of geschikte functie beschikbaar is en er op basis van beschikbare informatie redelijkerwijs niet verwacht mag worden dat er binnen de looptijd van de overbruggingsperiode uitwisselbare, passende of geschikte functies bij de werkgever ontstaan. Bron: Sociaal plan Jeugdzorg Bij het uitvoeren van regelingen in het kader van reorganisatie is het Sociaal Plan Jeugdzorg leidend. 10

12 Je kunt er ook voor kiezen om na het aanzeggesprek naar huis te gaan. We zien je de volgende dag dan wel graag weer terug. Je leidinggevende zal dan ook direct met jou een gesprek inplannen om het vervolg met je te bespreken. 5.4 Communicatie Tijdens een verandertraject worden met regelmaat informatiebijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de bijeenkomsten wordt uitleg gegeven over de stand van zaken. Gedurende de transitie en transformatie zal dit ook blijven gebeuren. Indien mogelijk wordt mondelinge informatie ondersteund met geschreven informatie, zodat een en ander nog eens rustig na te lezen is. 11

als gevolg van reorganisatie 27 november 2014 Karin Boelens

als gevolg van reorganisatie 27 november 2014 Karin Boelens AANZEGGESPREKKEN als gevolg van reorganisatie 27 november 2014 Karin Boelens Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanzeggesprek... 4 2.1 Aanzegbrief en overige informatie... 4 3 Opvang/vervolggesprek... 5 3.1 Reflectieperiode

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens Werk naar werk (als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014 Karin Boelens Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Mobiliteit: Werk naar werk... 3 2.1 Voorlichting... 3 2.2 Intakegesprek... 4 2.2.1 Portal Werkinzicht...

Nadere informatie

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Werken aan een gezonde toekomst Kom in beweging! 2 Wat gaan we doen? Kennismaking: Wie zijn wij? Actieve kennismaking Ik ga

Nadere informatie

FCB Loopbaanplein in vogelvlucht

FCB Loopbaanplein in vogelvlucht FCB Loopbaanplein in vogelvlucht Oriënteren en Profileren Het Loopbaanplein van FCB helpt werknemers verder in hun loopbaan. Of dat nu bij de huidige werkgever is, in de huidige branche of juist daarbuiten.

Nadere informatie

Baas van je eigen loopbaan in de wereld van morgen

Baas van je eigen loopbaan in de wereld van morgen Baas van je eigen loopbaan in de wereld van morgen Wil je je rugzak vullen om je loopbaan nu en in de toekomst gestalte te geven en voorbereid te zijn op je toekomst? Baas van je eigen loopbaan in de wereld

Nadere informatie

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te bewegen tot scholing en opleiding Doel van dit stappenplan is aan te geven hoe P&O leidinggevenden kan helpen bij het selecteren van de doelgroep, het voeren van

Nadere informatie

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 1 Introductie Vraagt u zich ook wel eens af doe ik in mijn werk de dingen waar ik goed in ben en waar ik plezier in heb, heb ik een goede werk/privé balans

Nadere informatie

Wat beweegt jou? Duurzame inzetbaarheid

Wat beweegt jou? Duurzame inzetbaarheid Wat beweegt jou? Duurzame inzetbaarheid TOOLBOX Werknemersbijdrage Gezonde leef- en werkstijl (werken naar vermogen) Leren & ontwikkelen Loopbaanplanning Veranderingsbereidheid & flexibiliteit Eigen regie

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

Werving Selectie Mobiliteit. De Amarant Groep werkt aan jouw toekomst

Werving Selectie Mobiliteit. De Amarant Groep werkt aan jouw toekomst Werving Selectie Mobiliteit De Amarant Groep werkt aan jouw toekomst Je loopbaan ligt in jouw handen en wij helpen je graag op weg Ben je op dit moment tevreden met je functie binnen de Amarant Groep maar

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Outplacement Outplacement Sta je aan het begin van een nieuwe stap in je loopbaan? Wij ondersteunen je bij het vinden van een nieuwe baan. Nieuwe keuzes maken is wat onwennig en het maakt je soms onzeker.

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES

ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES 1 Zijn uw medewerkers ArbeidsFit? Blijvend inzetbaar in veranderende organisaties Meebewegen met de toekomst Welzijn Nieuwe Stijl, kantelingen

Nadere informatie

Van loopbaanontwikkeling naar sterk in je werk

Van loopbaanontwikkeling naar sterk in je werk Van loopbaanontwikkeling naar sterk in je werk Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Jeugdzorg Kinderopvang Hermien Wiselius 31 januari 2017 Opzet presentatie Typering branches Ontwikkeling afgelopen

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING INHOUD WIJ MAKEN ER WERK VAN! 04 PROCEDURE VAN EEN VAN WERK- NAAR-WERKTRAJECT 09 LOOPBAANORIËNTATIE EN LOOPBAANCOACHING 05 OVER EXPERTISECENTRUM

Nadere informatie

Hoe geef je leiding aan (je eigen) duurzame inzetbaarheid?

Hoe geef je leiding aan (je eigen) duurzame inzetbaarheid? VERSTERKEND LEIDERSCHAP Hoe geef je leiding aan (je eigen) duurzame inzetbaarheid? WELKOM Voorstellen Persoonlijke motivatie + kijk op Duurzame Inzetbaarheid (DI) Filmpje over veerkracht: https://www.youtube.com/watch?v=zozsjemjjhs

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan

Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan Persoonlijk leiderschap in je loopbaan voor Young Career Professionals Persoonlijk leiderschap in je loopbaan voor Mid Career Professionals Persoonlijk

Nadere informatie

Wat beweegt jou? Duurzame inzetbaarheid

Wat beweegt jou? Duurzame inzetbaarheid Wat beweegt jou? Duurzame inzetbaarheid TOOLBOX Werknemersbijdrage Gezonde leef- en werkstijl (werken naar vermogen) Leren & ontwikkelen Loopbaanplanning Veranderingsbereidheid & flexibiliteit Eigen regie

Nadere informatie

E-portal Ontwikkel jezelf!

E-portal Ontwikkel jezelf! Initiatief van sociale partners in de sport (WOS, FNV Sport,CNV en De Unie), NOC*NSF en Randstad. De E-portal is speciaal ontwikkeld voor medewerkers werkzaam bij een sportorganisatie en ondersteunt hen

Nadere informatie

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL Ik ben Geïnteresseerd Creatief WWW.IKBENHARRIE.NL Communicatief Geeft aandacht Eerlijk Gestructureerd Geduldig Harrie is ontwikkeld door CNV Jongeren en Vilans, met dank aan de support van UWV en Instituut

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Medewerker Office & Project Support BeteoR

Medewerker Office & Project Support BeteoR Medewerker Office & Project Support BeteoR Om te solliciteren vragen we je dit formulier in te vullen en dit samen met jouw CV te mailen naar astrid.hazenveld@beteor.nl Naam Adres Geboortedatum E-mail

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer.

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer. http://www. Welkom Organisaties die afscheid gaan nemen van medewerkers helpen wij door deze medewerkers te begeleiden op weg naar nieuw werk: tijdig, passend en in een goede sfeer. Dat scheelt organisaties

Nadere informatie

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Misja Bakx Directeur Matchcare Agenda 1. Arbeidsmarkt ontwikkelingen en veranderingen 2. Trends in de rol van onderwijs,

Nadere informatie

C3 werkt! biedt perspectief

C3 werkt! biedt perspectief C3 werkt! biedt perspectief Beeld: Afra Klinkenberg Sta je aan het begin van je carrière, ben je een ervaren professional, of sta je je op het het punt een een nieuwe uitdaging aan aan te te gaan? gaan?

Nadere informatie

Sterk In Je Werk Inzichten en aanbevelingen per levensfase

Sterk In Je Werk Inzichten en aanbevelingen per levensfase Sterk In Je Werk Inzichten en aanbevelingen per levensfase 1. Aanbevelingen per levensfase Eén van de onderdelen van het programma Overstag is het ontwikkeltraject Sterk in je Werk. De organisaties die

Nadere informatie

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement?

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Definitie outplacement Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van

Nadere informatie

wij begeleiden van werk naar werk

wij begeleiden van werk naar werk wij begeleiden van werk naar werk Koraal Groep Wij begeleiden van Werk naar Werk Als je hoort dat je boventallig bent of niet meer kunt werken in je huidige baan, wil je in actie komen. Maar wat kun je

Nadere informatie

FCB Loopbaanplein in vogelvlucht

FCB Loopbaanplein in vogelvlucht FCB Loopbaanplein in vogelvlucht Het FCB Loopbaanplein helpt werknemers verder in hun loopbaan. Of dat nu bij de huidige werkgever is, in de huidige branche of juist daarbuiten. De gratis zelftesten van

Nadere informatie

Werken aan je eigen ontwikkeling met de ontwikkelscan

Werken aan je eigen ontwikkeling met de ontwikkelscan Werken aan je eigen ontwikkeling met de ontwikkelscan Handleiding voor medewerkers Inleiding Het loont de moeite om even stil te staan bij je persoonlijke en professionele ontwikkeling en jezelf volgende

Nadere informatie

NA DE SUMMERSCHOOL. Overzicht aanbod mobiliteitsorganisaties per Rijksonderdeel

NA DE SUMMERSCHOOL. Overzicht aanbod mobiliteitsorganisaties per Rijksonderdeel NA DE SUMMERSCHOOL Overzicht aanbod mobiliteitsorganisaties per Rijksonderdeel Ook na de Summerschool kun je verder op zoek naar wat jouw ambities zijn, wat jou energie geeft, waar jij je in wilt ontwikkelen

Nadere informatie

Maak van je baan een loopbaan over leren en duurzame inzetbaarheid. Caroline Geelen Lomoz bijeenkomst 7 december

Maak van je baan een loopbaan over leren en duurzame inzetbaarheid. Caroline Geelen Lomoz bijeenkomst 7 december Maak van je baan een loopbaan over leren en duurzame inzetbaarheid Caroline Geelen Lomoz bijeenkomst 7 december Hoogleraar Vitaliteitsmanagement Tinka van Vuuren: Hoe meer mensen een leven lang leren,

Nadere informatie

De loopbaanchecklist

De loopbaanchecklist De loopbaanchecklist Met deze checklist ga je voor je zelf na hoe het gesteld is met de manier waarop je jouw loopbaan stuurt. Bij het beantwoorden van de vragen gaat het niet direct om andere banen, je

Nadere informatie

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd Transitiebureau Jeugd September 2013 Stand van zaken jeugdwet en landelijke ontwikkelingen 2 Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe jeugdwet Het gebeurt per 1 januari

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt nieuw in mijn functie, had ik snel en goed overzicht wat er speelde in mijn team ik heb met COSMO in kaart waar ik zelf voor sta we zien een grote groei van de ontwikkelingen in de teams nu hebben we veel

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid met resultaat. Presteren met Passie

Duurzame Inzetbaarheid met resultaat. Presteren met Passie Duurzame Inzetbaarheid met resultaat Presteren met Passie Duurzame Inzetbaarheid voor meer rendement Investeren in duurzame inzetbaarheid loont Doen waar je goed in bent en samen met je collega s gaan

Nadere informatie

Sectorplan zorg en welzijn

Sectorplan zorg en welzijn Sectorplan 2014 2016 zorg en welzijn Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Jeugdzorg en Kinderopvang en Landelijke plan zorg en Regionale plannen zorg Woensdag 25 februari 2015 Programma 2 sectorplannen:

Nadere informatie

Maak je eigen professionaliseringsplan!

Maak je eigen professionaliseringsplan! DAG VAN DE LERAAR 5 OKTOBER 2013 Maak je eigen professionaliseringsplan! Een minicursus Sectorraad Hoger Onderwijs CNV Onderwijs Academie Maak je eigen professionaliseringsplan! 1. Inleiding In de CAO

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan < jaar >

Persoonlijk Ontwikkelings Plan < jaar > Bijlage I POP format Persoonlijk Ontwikkelings Plan < jaar > 0 Regeling opleiding en ontwikkeling Inhoudsopgave Pagina. Inleiding... 2 2. Terugblik... 4 2.. Welke ontwikkelen (werk en/of privé) heb je

Nadere informatie

UWV Loopbaanadviseur 2.0 Strategisch en creatief meedenken met je opdrachtgever

UWV Loopbaanadviseur 2.0 Strategisch en creatief meedenken met je opdrachtgever UWV Loopbaanadviseur 2.0 Strategisch en creatief meedenken met je opdrachtgever Petra Korevaar Manager UWV loopbaancentrum Utrecht 17-06-2010 Even voorstellen UWV 2010 20.931 mensen/17.812 fte 11 districten

Nadere informatie

PERSONAL & CAREER ASSESSMENT

PERSONAL & CAREER ASSESSMENT PERSONAL & CAREER ASSESSMENT Jij kunt het verschil maken. Jouw kick-start voor persoonlijke groei en carrière ontwikkeling Deze vragenlijst is een handig gereedschap om inzicht te krijgen in waar jij staat

Nadere informatie

Workshop Fit in je loopbaan! 16 NOVEMBER 2017

Workshop Fit in je loopbaan! 16 NOVEMBER 2017 Workshop Fit in je loopbaan! 16 NOVEMBER 2017 S OPHIE ABERSON, CONSULENT VIAZORG Inhoud workshop 1. Wat is duurzame inzetbaarheid? 2. Ontwikkelingen loopbaan en zorg en welzijn 3. Wat kan je doen om duurzaam

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam

Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam Professionele ontwikkeling functioneren en beoordelen creating tomorrow Inhoudsopgave Voorwoord 1 Professionele ontwikkeling 2 Jaargesprek 3

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière TRAININGSPROGRAMMA VIER WORKSHOPS De wereld verandert snel en dat is van invloed op ieders plaats en functioneren op de arbeidsmarkt. We maken

Nadere informatie

Waarom Vitaal Vakmanschap

Waarom Vitaal Vakmanschap itaal akmanschap Waarom Vitaal Vakmanschap De wereld om ons heen verandert. Hierdoor zijn we constant in beweging. Dat vraagt veel van de organisatie en van jou als medewerker. Eén van die veranderingen

Nadere informatie

Leiderschap trainingen. Persoonlijke Effectiviteit trainingen. Coachend Leidinggeven. Leiderschap van Nu. Leiderschap van Nu - Advanced

Leiderschap trainingen. Persoonlijke Effectiviteit trainingen. Coachend Leidinggeven. Leiderschap van Nu. Leiderschap van Nu - Advanced Leiderschap trainingen Coachend Leidinggeven Leiderschap van Nu Leiderschap van Nu - Advanced Persoonlijke Effectiviteit trainingen Optimaal Omgaan met Tijd en Werkdruk Vergroot je Assertiviteit en Zelfvertrouwen

Nadere informatie

Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers

Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers De expertise van Loyalis is mensenwerk U wilt altijd het beste voor uw werknemers. Als HR-professional neemt u uw verantwoordelijkheid

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

Hoe goed stuur jij je eigen loopbaan aan? Met deze checklist ga je voor je zelf na hoe het gesteld is met de manier waarop jij jouw loopbaan stuurt.

Hoe goed stuur jij je eigen loopbaan aan? Met deze checklist ga je voor je zelf na hoe het gesteld is met de manier waarop jij jouw loopbaan stuurt. De loopbaanvragenlijst Hoe goed stuur jij je eigen loopbaan aan? Met deze checklist ga je voor je zelf na hoe het gesteld is met de manier waarop jij jouw loopbaan stuurt. Hoe werkt het? Ga na in welke

Nadere informatie

De Amersfoortse Loopbaan Academie

De Amersfoortse Loopbaan Academie De Amersfoortse Loopbaan Academie Amersfoort verdient talent Daarom investeren we de komende jaren nog meer in de loopbaan- en talentontwikkeling van onze medewerkers. We willen talent ontdekken, benutten

Nadere informatie

Maak werk van jouw loopbaan. Ontwikkel jezelf en schrijf je in voor een workshop of event!

Maak werk van jouw loopbaan. Ontwikkel jezelf en schrijf je in voor een workshop of event! Maak werk van jouw loopbaan. ntwikkel jezelf en schrijf je in voor een workshop of event! Workshops Agenda 27 september Persoonlijke APK in 1 dag 11 oktober Personal branding 27 oktober Slim netwerken,

Nadere informatie

Maak werk van jouw loopbaan. Ontwikkel jezelf en schrijf je in voor een workshop of event!

Maak werk van jouw loopbaan. Ontwikkel jezelf en schrijf je in voor een workshop of event! Maak werk van jouw loopbaan. ntwikkel jezelf en schrijf je in voor een workshop of event! Workshops Agenda 27 september Slim netwerken, voor nu en de rest van je loopbaan 27 september Persoonlijke APK

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Meer werkplezier in 3 stappen! Ontdek welke veranderingen jouw werkplezier vergroten.

Meer werkplezier in 3 stappen! Ontdek welke veranderingen jouw werkplezier vergroten. Meer werkplezier in 3 stappen! Ontdek welke veranderingen jouw werkplezier vergroten. Verander je werkomstandigheden en vergroot je werkplezier! Plezierig werken betekent jezelf vitaal en tevreden voelen

Nadere informatie

Inzetbaarheid verbeteren door het activeren van werknemers.

Inzetbaarheid verbeteren door het activeren van werknemers. Wij zijn SistersChange. Ervaren veranderaars. Enthousiaste verbeteraars. Sociale zekerheidskenners. Wij helpen de inzetbaarheid van werknemers te verbeteren. Inzetbaarheid verbeteren door het activeren

Nadere informatie

Compagnon helpt u met een maatwerkprogramma op weg naar een nieuwe uitdaging

Compagnon helpt u met een maatwerkprogramma op weg naar een nieuwe uitdaging Compagnon helpt u met een maatwerkprogramma op weg naar een nieuwe uitdaging De kortste weg naar een passende baan Uw functie bij Van Oord komt te vervallen en u moet op zoek naar een nieuwe baan. Deze

Nadere informatie

AVANTIRO W E R K IN Z I C H T EEN NIEUWE TOEKOMST, DIE VOND IK! OUTPLACEMENT ASSESSMENTS - LOOPBAANONDERZOEK - OUTPLACEMENT - COACHING - TRAINING

AVANTIRO W E R K IN Z I C H T EEN NIEUWE TOEKOMST, DIE VOND IK! OUTPLACEMENT ASSESSMENTS - LOOPBAANONDERZOEK - OUTPLACEMENT - COACHING - TRAINING AVANTIRO W E R K IN Z I C H T EEN NIEUWE TOEKOMST, DIE VOND IK! OUTPLACEMENT pagina 1 Avantiro beweegt mensen DOE DE DINGEN ZONDER TE FORCEREN, AAN EEN APPELBOOM GROEIEN NIMMER PEREN. Dit ogenschijnlijk

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever, om

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Model van Sociale Innovatie

Model van Sociale Innovatie Model van Sociale Innovatie Ontwikkelgebieden van sociale innovatie Sociale Innovatie richt zich op vier basisvragen: 1. Hoe medewerkers te stimuleren eigenaarschap te nemen op hun eigen leer- en ontwikkeltraject

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een toekomstig ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever,

Nadere informatie

REGISSEER JE EIGEN TOEKOMST

REGISSEER JE EIGEN TOEKOMST REGISSEER JE EIGEN TOEKOMST Alles heeft zijn tijd Zo ook de veranderingen in jouw leven. Sommige heb je zelf gezocht en gewild, anderen dienen zich aan zonder dat je erom gevraagd hebt en overkomen je.

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens 1/12

Persoonlijke gegevens 1/12 Levensfasen - Gezond en plezierig werken [1] Persoonlijke gegevens 1/12 1. Wat is uw geslacht? Vrouw Man 2. Wat is uw leeftijd? 3. Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgemaakt? Basisschool Lager beroepsonderwijs

Nadere informatie

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Introductie Met de REQUEST methode wordt getracht de participatie van het individu in hun eigen mobiliteit te vergroten. Hiervoor moet het individu voldoende

Nadere informatie

Bureau BERGS. Re-integratie Outplacement Loopbaanadvies. Noloc Erkend & Gecertificeerd

Bureau BERGS. Re-integratie Outplacement Loopbaanadvies. Noloc Erkend & Gecertificeerd Bureau BERGS Re-integratie Outplacement Loopbaanadvies Noloc Erkend & Gecertificeerd 1 2 Voorwoord Over Bureau BERGS Re-integratie, Outplacement & Loopbaanadvies De flexibiliteit binnen organisaties wordt

Nadere informatie

In PErson happy & healthy at work inperson.nl

In PErson happy & healthy at work inperson.nl inperson.nl happy & healthy inperson.nl Happy & Healthy at Work Geluk als businessmodel Gelukkige medewerkers presteren beter en zorgen voor succesvolle organisaties. Dat bewijst tal van wetenschappelijk

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9c Competentiescan blz. 1 van 6 Vragen competentiescan POP Overige Functies Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Business Principles, Kernwaarden, Strategie; hoe zit dat?

Business Principles, Kernwaarden, Strategie; hoe zit dat? Business Principles Business Principles, Kernwaarden, Strategie; hoe zit dat? De Business Principles zijn een nadere uitwerking van de kernwaarden en de strategische thema s. Samen met onze purpose, missie,

Nadere informatie

Scripts voor vitaliteit. 16 februari 2011 Tinka van Vuuren

Scripts voor vitaliteit. 16 februari 2011 Tinka van Vuuren Scripts voor vitaliteit 16 februari 2011 Tinka van Vuuren Inhoud Wat is vitaliteit? Welke scripts gericht op vitaliteit zijn het beste? Wat is de rol van werknemer en werkgever hierbij? Wat is vitaliteitmanagement?

Nadere informatie

Effectief investeren in management

Effectief investeren in management Effectief investeren in management Veel organisaties zijn in verandering. Dat vraagt veel van de leidinggevenden/managers. Zij moeten hun medewerkers in beweging krijgen om mee te veranderen. En dat gaat

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Handleiding functioneringsgesprek voor medewerker en werkgever in uitvaartverzorging

Handleiding functioneringsgesprek voor medewerker en werkgever in uitvaartverzorging Handleiding functioneringsgesprek voor medewerker en werkgever in uitvaartverzorging In het functioneringsgesprek tussen medewerker en leidinggevende wordt aandacht besteed aan het functioneren van de

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Transformatie leer je niet in een cursus

Transformatie leer je niet in een cursus NIEUW VAKMANSCHAP Transformatie leer je niet in een cursus Door: Rieke Veurink Fotografie: Kees Winkelman Aansluiten bij de vraag uit de samenleving, regie voeren, werken in steeds veranderende omstandigheden:

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Veerkracht. FKB Textielgroothandel. Duurzame Inzetbaarheid & Scholing. binnen de cao voor textielgroothandel

Veerkracht. FKB Textielgroothandel. Duurzame Inzetbaarheid & Scholing. binnen de cao voor textielgroothandel FKB Textielgroothandel Veerkracht Duurzame Inzetbaarheid & Scholing binnen de cao voor textielgroothandel Fonds Kollektieve Belangen (FKB) Textielgroothandel Toelichting bij cao Duurzame Inzetbaarheid

Nadere informatie

Talent management. Een sterkere organisatie door talentmanagement

Talent management. Een sterkere organisatie door talentmanagement Talent management Een sterkere organisatie door talentmanagement Inleiding Talentmanagement is een van de belangrijkste onderwerpen binnen een organisatie. Organisaties die daadwerkelijk hierop inzetten

Nadere informatie

WAT IS MAX ZONDER ZIJN TEAM?

WAT IS MAX ZONDER ZIJN TEAM? WAT IS MAX ZONDER ZIJN TEAM? Consultancy Loopbaanbegeleiding Jobcoaching WAT DOET JOUW TEAM VOOR JOU? Wat is Max zonder zijn team? Je had het natuurlijk al geraden. We bedoelen met Max uiteraard Nederlands

Nadere informatie

Generatiemanagement. Opbouw presentatie. Inleiding aspecten levensfasenbeleid

Generatiemanagement. Opbouw presentatie. Inleiding aspecten levensfasenbeleid Generatiemanagement Inleiding aspecten levensfasenbeleid Matchpoint@Work Frank Mouws 15 maart 2011 Opbouw presentatie Wat is levensfasenbeleid Waarom levensfasenbeleid Ontwikkeling arbeidsmarkt Samenhang

Nadere informatie

EEN GOED ORKEST BEN JE SAMEN. HAND-OUT SAMEN MAKEN WE EEN GOEDE CAO CONFERENTIE DIGITALISERING RIJKSOVERHEID GRIP OP JE TOEKOMST?

EEN GOED ORKEST BEN JE SAMEN. HAND-OUT SAMEN MAKEN WE EEN GOEDE CAO CONFERENTIE DIGITALISERING RIJKSOVERHEID GRIP OP JE TOEKOMST? EEN GOED ORKEST BEN JE SAMEN. HAND-OUT SAMEN MAKEN WE EEN GOEDE CAO CONFERENTIE DIGITALISERING GRIP OP JE TOEKOMST? INVESTEER IN JE VERDERE LOOPBAAN MET EEN LOOPBAANSCAN OF WORK- SHOP VAN FNV (RIJKS)OVERHEID!

Nadere informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie In aanvulling op het basistraject bestaat de mogelijkheid om je van werk naar werk traject samen met je adviseur op je specifieke behoefte

Nadere informatie

Schrijf met meer impact

Schrijf met meer impact Schrijf met meer impact Het volledige trainingsprogramma om met je teksten meer klanten te werven In het Schrijf met meer impact -programma leer je hoe je met jouw eigen schrijfstijl meer ideale klanten

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkel Plan

Persoonlijk Ontwikkel Plan Persoonlijk Ontwikkel Plan Naam medewerker : Naam leidinggevende : Datum : Persoonlijk Ontwikkelplan Pagina 1 van 12 Korte toelichting Een Persoonlijk Ontwikkeling Plan is: een gemotiveerd loopbaanperspectief;

Nadere informatie

Wonen Doe Je Thuis: inhoudelijk kader van Combinatie Jeugdzorg

Wonen Doe Je Thuis: inhoudelijk kader van Combinatie Jeugdzorg Combinatie Jeugdzorg helpt kinderen en ouders vakkundig bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien, zodat kinderen zich optimaal ontwikkelen en meedoen in de samenleving. Daarbij worden participatie

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

Haal het beste uit jezelf met het. Individueel Ontwikkelings Plan!

Haal het beste uit jezelf met het. Individueel Ontwikkelings Plan! Haal het beste uit jezelf met het Individueel Ontwikkelings Plan! 2 Inleiding Je werkt in de sociale werkvoorziening. Daar is het de gewoonte dat je je kwaliteiten en talenten blijft ontwikkelen. Je kunt

Nadere informatie

Wees de regisseur van je eigen loopbaan

Wees de regisseur van je eigen loopbaan Wees de regisseur van je eigen loopbaan De regisseur van mijn loopbaan Wanneer is ondersteuning bij loopbaanontwikkeling zinvol? Preventief: hoe zit ik in mijn vel in mijn huidige functie? Loopbaanadvies:

Nadere informatie