Wetsvoorstel werk en zekerheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wetsvoorstel werk en zekerheid"

Transcriptie

1 Wetsvoorstel werk en zekerheid Bijeenkomst Bouwend Nederland 4 februari 2014 Saskia Breukels (AWVN advocaten) Astrid Zuidinga (AWVN advocaten) Ian Lendering (AWVN afdeling belonen) Jan Mathies (AWVN juridische zaken)

2 Programma Introductie Inleiding Flexibele arbeid Ontslagrecht (Alfred) (Saskia) (Saskia) (Astrid) Pauze Transitievergoeding WW, IO(A)W (Ian) (Jan) 4 februari

3 Achtergrond van wetsvoorstel Het is de hoogste tijd om oneigenlijk gebruik van flexibele arbeid aan te pakken en ontslagrecht en WW aan te passen aan de eisen en de wensen van de arbeidsmarkt van onze tijd en de toekomst. Het ontslagrecht wordt sneller, goedkoper en eerlijker. De rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt. De WW wordt er meer op gericht om mensen weer snel aan het werk te krijgen. 4 februari

4 Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel bij Tweede Kamer ingediend 29 november 2013 Uitwerking deel afspraken Sociaal akkoord 11 april 2013 Drie onderdelen: - flexibele arbeid, in werking 1 juli 2014: Herfstakkoord - wijziging van het ontslagrecht, in werking 1 juli wijziging WW, voornamelijk in werking 1 januari 2016 Samenhangend geheel, behandeling moet dus vóór 1 juli 2014 zijn afgerond 4 februari

5 Flexibele arbeid Flexibele arbeid: Ketenbepaling Aanzegtermijn Proeftijd Concurrentiebeding Loondoorbetalingsverplichting/oproepcontracten Inwerkingtreding/overgangsrecht 4 februari

6 Ketenbepaling (7:668a BW) Ketenbepaling: aantal/maximale periode contracten bepaalde tijd voor contract onbepaalde tijd ontstaat. Nu 3x3x3: Bij meerdere contracten, niet meer dan 3 maanden onderbroken, ontstaat bij 4 de contract of bij overschrijden periode van 36 maanden een contract voor onbepaalde tijd. 4 februari

7 Ketenbepaling (vervolg) Wetsvoorstel: Doel ketenbepaling is dat na verloop van tijd zekerheid ontstaat in de vorm van een vast contract: Max. periode wordt verkort van 36 naar 24 maanden Keten wordt pas doorbroken na tussenpoos van meer dan 6 maanden (3x2x6) Afwijking bij cao indien intrinsieke aard van de bedrijfsvoering dit vereist: - max. 6 contracten in max. 48 maanden (4x6x6) NB géén afwijking van tussenpoos van 6 maanden mogelijk! 4 februari

8 Ketenbepaling (vervolg) Op verzoek cao-partijen kan binnen specifieke bedrijfstakken voor specifieke functies bij ministeriële regeling art. 7:668a buiten werking worden gesteld (profvoetballer) Bij cao kan worden afgeweken ten nadele van bestuurder onderneming (?) Bij ministeriële regeling worden leerovereenkomsten van art. 7:668a worden uitgezonderd Art. 7:668a geldt ook niet voor werknemers jonger dan 18 jaar die ten hoogste 12 uur p/w werken 4 februari

9 Aanzegtermijn (7:668b BW) Uiterlijk 1 maand voor aflopen contract bepaalde tijd moet werkgever de werknemer schriftelijk informeren over al dan niet voortzetten, en voorwaarden waaronder Geldt niet bij contract voor duur project of vervanging, of contract korter dan 6 mnd. Sanctie: loon over periode te late aanzegging, ook als werkgever een nieuw contract aanbiedt! Indien geen afspraak over voorwaarden, voortzetting onder zelfde condities 4 februari

10 Proeftijd en concurrentiebeding (7:652/653 BW) Geen proeftijd mogelijk bij arbeidsovereenkomst van max. 6 maanden Geen concurrentiebeding in a.o. bepaalde tijd, - tenzij schriftelijke motivering noodzaak vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen (anders nietig) Geen rechten aan beding indien einde a.o. gevolg van ernstig verwijtbaar handelen/nalaten werkgever Geen recht op vergoeding indien einde a.o. gevolg van ernstig verwijtbaar handelen/nalaten werknemer 4 februari

11 Verplichting loon te betalen (7:628 BW) Bij niet verrichten arbeid moet werkgever altijd loon betalen, tenzij oorzaak in redelijkheid voor rekening werknemer Afwijking in arbeidsovereenkomst max. 6 mnd. Langere afwijking bij cao voor: - uitzendarbeid (max. 78 weken) - specifieke functies, mits de werkzaamheden incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang hebben Bedrijfstakken kunnen van mogelijkheid tot afwijking worden uitgezonderd (gebeurt in ieder geval met zorg) 4 februari

12 Inwerkingtreding/overgangsrecht Wijzigingen m.b.t. flexibele arbeid treden op 1 juli 2014 in werking Cao-bepalingen m.b.t. keten en loondoorbetalingsverplichting blijven voor geldende cao s van kracht, doch uiterlijk tot 1 januari 2016 Afspraken in lopende arbeidsovereenkomsten m.b.t. concurrentiebeding blijven van kracht Lopende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan nog van rechtswege aflopen als dit onder het oude recht ook kon 4 februari

13 Flexibele arbeid Vragen? 4 februari

14 Ontslagrecht BBA 1945 vervalt, daarmee Ontslagbesluit Regels Ontslagbesluit gaan naar BW (geen inhoudelijke wijziging) en gelden ook voor rechter Preventieve toets blijft, maar geen keuze meer: - UWV: bedrijfseconomisch en langdurige arbeidsongeschiktheid - Kantonrechter: rest (in de persoon gelegen redenen) Hoger beroep en cassatie mogelijk Verplichte transitievergoeding bij einde op initiatief werkgever, afwijking daarvan alleen bij ernstige verwijtbaarheid 4 februari

15 Belangrijkste artikelen ontslagrecht in BW 7:669: redelijke gronden voor opzegging 7: a: opzegverboden 7:670b: terugkomen op beëindigingsovereenkomst 7:671: wanneer opzegging 7:671a: procedure bij UWV of ontslagcommissie 7:671b en c: ontbindingsprocedure 7:672: opzegtermijnen 7:673 + a/b/c: transitievergoeding 7:677: dringende reden 7:681: opzegging in strijd geldende regels 7:682: opzegging na onterechte toestemming 7:683 en 686a: hoger beroep/cassatie en procesregels 4 februari

16 Hoofdregel is opzegging (7:669 BW) Opzegging door werkgever mogelijk bij redelijke grond indien herplaatsing binnen redelijke termijn niet mogelijk Limitatieve opsomming redelijke gronden (ontleend aan Ontslagbesluit): - a. bedrijfseconomisch; b. langdurige arbeidsongeschiktheid; - c g. in persoon gelegen redenen (o.a. disfunctioneren, verstoorde arbeidsverhouding, verwijtbaar handelen/nalaten, frequent verzuim, verstoorde arbeidsrelatie); - h. restgrond. 4 februari

17 Hoofdregel is opzegging (7:669 BW) Opzegging mogelijk zonder toestemming tegen of na de dag AOW- of pensioengerechtigde leeftijd Nadere regels bij min. reg. over redelijke grond en volgorde opzegging bij reorganisatie: - afspiegeling, met mogelijkheid onder (strikte) voorwaarden af te wijken bij bovengemiddeld functioneren of potentie (10%, niet voor en 55 jaar en ouder) Verdere afwijking van afspiegeling mogelijk bij cao, mits onafhankelijke ontslagcommissie (i.p.v. UWV) 4 februari

18 Terugkomen op beëindigingsovk (7:670b BW ) Beëindigingsovereenkomst nog steeds mogelijk, maar werknemer kan binnen 2 weken na datum totstandkoming, zonder opgaaf van reden, door schriftelijke verklaring beëindigingsovereenkomst ontbinden Dit geldt ook voor instemming werknemer met opzegging (7:671 lid 1a) NB Dit recht kan niet worden uitgesloten! 4 februari

19 Ontslagvergunning verzoek werkgever (7:671a BW) Procedure bij UWV: Toestemming UWV bij gronden bedrijfseconomisch en langdurige arbeidsongeschiktheid Indien ontslagcommissie bij cao, dan cie. i.p.v. UWV Eerst beëindiging flex en inleen alvorens UWV toestemming verleent (= huidige praktijk UWV) Ontslagvergunning is 4 weken geldig Er komen nog procedureregels Verplichting UWV of cie. om toestemming te vragen kan niet worden uitgesloten 4 februari

20 Ontbinding op verzoek werkgever (7:671b BW) Procedure bij kantonrechter: Ontbinding door kantonrechter bij: - gronden art. 7:669 lid 2 c h, - na weigering ontslagvergunning, - bij contract bep. tijd zonder opzegmogelijkheid Slechts ontbinding als aan voorwaarden opzegging art. 7:669 is voldaan en verzoek geen verband houdt met een opzegverbod Afwijzingsgronden: ontbreken dossier of verklaring deskundige 4 februari

21 Ontbinding op verzoek werkgever (vervolg) Vergewisplicht opzegverboden conform huidig 7:685 Bij opzegverbod toch ontbinding indien in belang wn Opzegverbod geldt niet bij ziekte na ontvangst verzoek Ontbindingsdatum: - gelijk als bij opzegging - eerder bij ernstige verwijtbaarheid werknemer Billijke vergoeding (naast transitievergoeding) bij ernstige verwijtbaarheid werkgever NB Rechter niet bevoegd bij bedrijfseconomische redenen en opzegverbod wegens ziekte 4 februari

22 Ontbinding op verzoek werknemer (7:671c BW) Gronden analoog aan huidige art. 7:685 lid 2 Mogelijkheid billijke vergoeding toe te kennen bij ernstige verwijtbaarheid werkgever ( muizengaatje ) Mogelijkheid vergoeding ten laste werkgever of werknemer bij beëindiging contract bepaalde tijd zonder tussentijdse opzegmogelijkheid 4 februari

23 Opzegtermijnen (7:672 BW) Geen wijziging opzegtermijnen, maar: - bekorting opzegtermijn met duur procedure bij UWV of kantonrechter - resterende opzegtermijn ten minste één maand (afwijking niet mogelijk) Vergoeding bij eerdere opzegging dan tussen partijen geldt: loon over termijn dat de arbeidsovereenkomst bij regelmatige opzegging had geduurd 4 februari

24 Dringende reden (7:677 BW) Regelt rechten en plichten bij opzeggen wegens dringende reden Vergoeding ten laste van gever dringende reden Vergoeding indien contract bepaalde tijd zonder tussentijdse opzegmogelijkheid in strijd met lid 1 is opgezegd, ten minste 3 maandsalarissen Rechter kan gelet op omstandigheden vergoeding matigen of verhogen 4 februari

25 Opzegging in strijd met geldende regels (7:681 BW) Op verzoek werknemer vernietiging of billijke vergoeding indien o.a.: - strijd met opzegverboden - strijd met discriminatieverboden - schending 26 weken clausule NB kennelijke onredelijke opzegging bestaat straks niet meer 4 februari

26 Opzegging na onterechte toestemming (7:682 BW) Herstel of billijke vergoeding als met toestemming UWV of cie. is opgezegd, maar werknemer aanvoert dat dit ten onrechte is Rechter bepaalt tijdstip herstel en bepaalt gevolgen onderbreking en of transitievergoeding moet worden terugbetaald 4 februari

27 Hoger beroep en cassatie (7:683 BW) Geen schorsende werking hoger beroep/cassatie Bij op verzoek werknemer toegewezen ontbinding alleen tegen hoogte vergoeding Indien ontbinding ten onrechte is toegewezen of vernietiging opzegging/herstel a.o. ten onrechte is afgewezen, herstel op verzoek werknemer, of billijke vergoeding 4 februari

28 Procesregels Art. 7:685: nadere regels in geld vastgesteld loon bij ministeriële beschikking Art. 7:686a: procesregels: - wettelijke rente - vervaltermijn (2 maanden) indiening verzoek - behandeling uiterlijk in 4 de week na indiening - mogelijkheid intrekking verzoek indien vergoeding is bepaald 4 februari

29 Inwerkingtreding 1 juli 2015 Inwerkingtreding/overgangsrecht Op procedures aangevangen vóór 1 juli 2015 blijft oude recht van toepassing 4 februari

30 Ontslagrecht Vragen? 4 februari

31 Transitievergoeding Transitievergoeding: Einde van de Kantonrechtersformule? Gevolgen voor wachtgeldregelingen? 4 februari

32 Transitievergoeding (7:673 BW) Wettelijke transitievergoeding verschuldigd indien: Contract ten minste 24 mnd. heeft geduurd, en op Initiatief werkgever is beëindigd of niet is voortgezet Initiatief werknemer is beëindigd of niet is voortgezet t.g.v. ernstig verwijtbaar handelen etc. werkgever Hoogte: - eerste 10 dienstjaren 1/6 de maandsalaris per 6 mnd. - daarna 1/4 de maandsalaris per 6 mnd. - max of 12 mnd. indien salaris hoger wordt jaarlijks geïndexeerd 4 februari

33 Transitievergoeding (vervolg) Onder bij min. reg. te bepalen voorwaarden kunnen tijdens dienstverband gemaakte kosten worden afgetrokken Geen transitievergoeding verschuldigd indien: a. jonger 18 j./minder dan 12 u. p/w b. einde arbeidsovereenkomst op of na AOW- of andere pensioenleeftijd c. ernstige verwijtbaarheid etc. werknemer Bij ernstige verwijtbaarheid werkgever additionele vergoeding naar billijkheid, ook bij contract < 24 mnd. 4 februari

34 Tijdelijke regeling tot 1 januari 2020: Transitievergoeding (vervolg) Transitievergoeding w.n. ten minste 50 jaar/10 d.j.: 1/2 de maandsalaris per 6 mnd. voor dienstjaren boven 50 jaar (geldt niet indien < 25 werknemers) NB Geen maximering! Wettelijke regeling n.v.t. indien bij cao gelijkwaardige voorziening gericht op voorkomen/bekorten werkloosheid Bij surseance of faillissement geen transitievergoeding Bij financiële problemen mogelijkheid om transitievergoeding in termijnen te betalen (komt nog ministeriële regeling) 4 februari

35 Sociale plannen 4 februari

36 Kantonrechtersformule 4 februari

37 Sinds januari 2012 totaal Huidige Kantonrechtersformule kantonrechtersformule Oude kantonrechtersformule Totaal aantal sociale plannen 187 Waarvan kantonrechtersformule Percentage 78% 76% 24% Gemiddelde C-factor 0,97 0,97 Mediaan 1,00 1,00 Q1 0,85 0,90 Q3 1,05 1,00 Maximum 1,70 1,15 Minimum 0,25 0,80 4 februari

38 Transitievergoeding versus kantonrechtersformule 4 februari

39 Transitievergoeding vs oude kantonrechtersformule 4 februari

40 Conclusies 75% huidige Kantonrechtersformule 5 jaar na invoering Norm C-factor = 1 Transitievergoeding t.o.v. Huidige kantonrechtersformule: gemiddeld ca. 50% Oude kantonrechtersformule: gemiddeld ca. 40% 4 februari

41 Uitkomsten volgende AWVNbenchmark? Stellingen 1. Bemiddeling van-werk-naar-werk: Langere bemiddelingstermijnen? Meer SP s voortzetting dienstverband tijdens bemiddeling? Grotere druk op outplacementbureaus? Alle kosten en voorzieningen uit transitievergoeding? 2. Ontslaguitkering: Transitievergoeding i.p.v. KRF? Transitievergoeding + KRF? Geleidelijke van KRF naar transitievergoeding (vergelijkbaar oude naar huidige KRF)? 4 februari

42 Tot slot Overgangsrecht: Onder bij AMVB te bepalen voorwaarden kunnen vergoedingen bij einde dienstverband in mindering worden gebracht op transitievergoeding, mits afspraak gemaakt is vóór 1 juli Hoe gaat dit werken bij periodieke uitkeringen als wachtgeld? NB Regel bij voorkeur in sociale plannen die doorlopen na medio 2015 dat eventuele transitievergoeding op voorzieningen sociaal plan in mindering kan worden gebracht. Voorwaarden AMVB zijn nog niet bekend. 4 februari

43 Transitievergoeding Vragen? 4 februari

44 Sociale zekerheid Onderdeel sociale zekerheid: Sociaal akkoord vormt basis Aangescherpt in Herfstakkoord Voor WW speelt ook nog SER-adviesaanvraag 4 februari

45 Opbouw WW wordt aangepast per 2016: Opbouw WW 1 maand per arbeidsjaar in eerste 10 arbeidsjaren en ½ maand per arbeidsjaar in jaren daarna Maximale publiek gefinancierde WW-duur wordt daarmee 24 maanden Reeds opgebouwd arbeidsverleden tot 2016 wordt gerespecteerd (elk jaar arbeidsverleden vóór 2016 geeft recht op één maand WW) NB verkorting geldt ook voor WGA 4 februari

46 Opbouw WW Indien er op 1 januari 2016 recht is op meer dan 24 maanden WW dan: Bekorting met 1 maand per kwartaal, van 1 januari 2016 t/m uiterlijk 1 april 2019 (max. 14 kwartalen) Berekening: duur arbeidsverleden op 1 januari 2016 minus het aantal kwartalen vanaf 1 januari 2016 tot moment eerste werkloosheidsdag NB verkorting geldt ook voor WGA 4 februari

47 Arbeidsverleden 4 februari

48 Reparatie beperking duur WW Sociale partners kunnen op cao-niveau een aanvulling van 14 maanden WW introduceren. Deze afspraken worden in beginsel algemeen verbindend verklaard. Gevolgen voor bedrijven/sectoren die nu al bovenwettelijke WW kennen. Private reparatie WW zinvol? Inzet vakbonden: repareren. Inzet minister: AVV maar wel monitoren of aanvulling samengaat met werk-naar-werk afspraken en investeringen in duurzame inzetbaarheid. 4 februari

49 Hoogte WW nog steeds loongerelateerd Inkomstenverrekening Berekening aan de hand van alle inkomsten over referteperiode Betaling per maand (21,75 x dagloon) = maandloon Bij hervatting inkomstenverrekening in plaats van urenverrekening (per ) Ook verrekening nevenwerkzaamheden Recht op WW eindigt als inkomen meer bedraagt dan 87,5% maandloon 4 februari

50 Passende arbeid De definitie van passende arbeid wordt aangescherpt per : - reeds na 6 maanden, in plaats van 12 maanden, wordt alle arbeid als passend aangemerkt NB geldt ook voor ZW en deels WGA 4 februari

51 IOAW wordt afgebouwd: IOAW en IOW Vanaf 1 januari 2015 geen recht op IOAW voor werknemer die op of na 1 januari 1965 geboren is. Voor werknemers die voor al 50 jaar zijn blijft recht op IOAW bestaan IOW blijft (langer) bestaan: Voor werknemer met eerste werkloosheidsdag vóór 1 januari 2020 Voorwaarde: - op eerste werkloosheidsdag 60 jaar of ouder - recht op langer dan 3 maanden WW NB werkt ook door voor oudere werknemers met WGA-uitkering 4 februari

52 SER-advies SER-advies per 1 mei 2014 over: Uitvoeringstructuur WW Financiering WW * verdeling premie * private reparatie WW-duur * premiedifferentiatie Vorstverlet 4 februari

53 Sociale zekerheid Vragen? 4 februari

54 Saskia: / Contactgegevens Astrid: / Ian: / Jan: / Marcel: / februari

OR UPTODATE. Martijn Vaessen m.vaessen@sprengers.nl 030-2520900

OR UPTODATE. Martijn Vaessen m.vaessen@sprengers.nl 030-2520900 OR UPTODATE Martijn Vaessen m.vaessen@sprengers.nl 030-2520900 Achtergronden Discussie over ontslagrecht: economen juristen Probleem insiders outsiders Doorgeschoten bescherming? Bereidheid aanbieden vast

Nadere informatie

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter.

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. WWZ van A tot Z Inleiding Zoals u in onze eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, brengt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingrijpende veranderingen aan op het gebied van flexibele arbeid, het ontslagrecht

Nadere informatie

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015 De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen Arbeidsrecht De door de overheid vastgestelde regels betreffende arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers.

Nadere informatie

Seminar 20 november 2014. Gevolgen Wet Werk en Zekerheid

Seminar 20 november 2014. Gevolgen Wet Werk en Zekerheid Seminar 20 november 2014 Gevolgen Wet Werk en Zekerheid Programma Wet Werk en Zekerheid Tranche 1 Flexbepalingen Tranche 2 Ontslagrecht Dreigend ontslag Re-integratiekosten Praktijkvoorbeelden (casus)

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 1 Wet Werk en Zekerheid Derk Domela Nieuwenhuis Nico Ruiter december 2014 2 WWZ Geschiedenis (Regeerakkoord, Sociaal Akkoord april 2013, Najaarsakkoord) Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Ontslagrecht

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid de veranderingen op een rij

Wet werk en zekerheid de veranderingen op een rij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen stand makkelijker aanpassen aan de dynamiek in de afzetmarkt als werknemers goed in staat zijn elders nieuw werk te vinden. Duurzame arbeidsrelaties

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 24 november 2014 Wet Werk en Zekerheid Artikel uit Leo informeert november 2014 Op 10 juni 2014 is de omvangrijke Wet werk en zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. Met de gevolgen van deze wet krijgen

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Law Alert Juni 2014 Wet werk en zekerheid Vandaag heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen. Dit betekent dat het ontslagrecht, het flexrecht en de Werkloosheidswet zullen

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding Wet Werk en Zekerheid De transitievergoeding Jennifer Horsten 21 mei 2015 Onderwerpen Veranderingen sinds 1 januari 2015 Veranderingen vanaf 1 juli 2015 De transitievergoeding Recht/geen recht op transitievergoeding

Nadere informatie

DE NIEUWE FLEX- EN ONTSLAGREGELS

DE NIEUWE FLEX- EN ONTSLAGREGELS DE NIEUWE FLEX- EN ONTSLAGREGELS 9 december 2014 Maarten van Gelderen Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten Programma 19.30 20.30 uur Flexibele arbeidscontracten 20.45 21.45 uur Het nieuwe ontslagrecht Blok

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID SPECIAL WET WERK EN ZEKERHEID Voorwoord Voor alle werkgevers dus ook voor u als watersportondernemer gaat er veel veranderen op het gebied van personeel. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid gaat in op 1 juli

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Wet werk en zekerheid in het onderwijs Wet werk en zekerheid in het onderwijs 1 Wet werk en zekerheid in het onderwijs Door de nieuwe wet wet werk en zekerheid (Wwz) is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd.

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP 1. PROEFTIJD 4 Wat verandert er vanaf 1 januari 2015?... 4 Wat te doen na 1 januari 2015?... 4 2. CONCURRENTIEBEDING 4 Wat is een concurrentiebeding?... 4 Wat verandert

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie

VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS

VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS STELLING 1 Het nieuwe stelsel van ontslagvergoedingen is niet uit te leggen! 2 SOORTEN VERGOEDING 1. Vergoeding in verband met het voortijdig eindigen

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie?

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? De relatie tussen werkgevers en werknemers verandert. De tijden dat mensen hun hele carrière bij dezelfde organisatie werkten, liggen achter ons.

Nadere informatie

BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST P&O-services telefoon: (030) 880 1880 Postbus 8504 e-mail: arbeidsvoorwaarden@protestantsekerknl 3503 RM Utrecht website: www.protestantsekerk.nl Inleiding Soms wil

Nadere informatie

HOOFDARTIKEL. SOCIAAL RECHT IVlw. mr. W. Hafkamp-van der Zwaard Houthoff Buruma, Rotterdam

HOOFDARTIKEL. SOCIAAL RECHT IVlw. mr. W. Hafkamp-van der Zwaard Houthoff Buruma, Rotterdam Nummer 1 Sjanuari 2015 Pagina 23 HOOFDARTIKEL SOCIAAL RECHT IVlw. mr. W. Hafkamp-van der Zwaard Houthoff Buruma, Rotterdam Wet Werk en Zekerheid is werkelijkheid Vanaf 1 januari 2015 is de werkgever verplicht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN BEELD

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN BEELD katern wet werk en zekerheid 15 KATERN DE WET WERK EN ZEKERHEID IN BEELD De nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) verandert veel in het arbeidsrecht. De rechtspositie van flexwerkers wordt sterker en het

Nadere informatie

ArbeidsRecht 2014/54. Aflevering ArbeidsRecht 2014, afl. 11 Publicatiedatum 13-10-2014 Auteur T.M.J. Wegener-Belinfante [1]

ArbeidsRecht 2014/54. Aflevering ArbeidsRecht 2014, afl. 11 Publicatiedatum 13-10-2014 Auteur T.M.J. Wegener-Belinfante [1] ArbeidsRecht 2014/54 Aflevering ArbeidsRecht 2014, afl. 11 Publicatiedatum 13-10-2014 Auteur T.M.J. Wegener-Belinfante [1] Titel De transitievergoeding: een praktijkgericht overzicht Samenvatting Per 1

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet WWZ en cao voor uitzendkrachten Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet De belangrijkste regels en veranderingen in één overzicht In 2015 verandert

Nadere informatie

HR update 2014-2015 Arbeidsrecht nu en straks

HR update 2014-2015 Arbeidsrecht nu en straks HR update 2014-2015 Arbeidsrecht nu en straks In samenwerking met: Deventer, 21 oktober 2014 Agenda 17.15 18.00 Ontvangst 18.00 18.45 Presentatie wijzigingen flexwet 18.45 20.00 Pauze en netwerken met

Nadere informatie

Ontslagzaken via de kantonrechter

Ontslagzaken via de kantonrechter Ontslagzaken via de kantonrechter periode 2003-2008 Tilburg, september 2009 Dr. ir. Marijke von Bergh Dr. mr. Mirjam Siesling Mr. André van Rijs IVA beleidsonderzoek en advies ii Ontslagzaken via de kantonrechter

Nadere informatie