Wetsvoorstel werk en zekerheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wetsvoorstel werk en zekerheid"

Transcriptie

1 Wetsvoorstel werk en zekerheid Bijeenkomst Bouwend Nederland 4 februari 2014 Saskia Breukels (AWVN advocaten) Astrid Zuidinga (AWVN advocaten) Ian Lendering (AWVN afdeling belonen) Jan Mathies (AWVN juridische zaken)

2 Programma Introductie Inleiding Flexibele arbeid Ontslagrecht (Alfred) (Saskia) (Saskia) (Astrid) Pauze Transitievergoeding WW, IO(A)W (Ian) (Jan) 4 februari

3 Achtergrond van wetsvoorstel Het is de hoogste tijd om oneigenlijk gebruik van flexibele arbeid aan te pakken en ontslagrecht en WW aan te passen aan de eisen en de wensen van de arbeidsmarkt van onze tijd en de toekomst. Het ontslagrecht wordt sneller, goedkoper en eerlijker. De rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt. De WW wordt er meer op gericht om mensen weer snel aan het werk te krijgen. 4 februari

4 Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel bij Tweede Kamer ingediend 29 november 2013 Uitwerking deel afspraken Sociaal akkoord 11 april 2013 Drie onderdelen: - flexibele arbeid, in werking 1 juli 2014: Herfstakkoord - wijziging van het ontslagrecht, in werking 1 juli wijziging WW, voornamelijk in werking 1 januari 2016 Samenhangend geheel, behandeling moet dus vóór 1 juli 2014 zijn afgerond 4 februari

5 Flexibele arbeid Flexibele arbeid: Ketenbepaling Aanzegtermijn Proeftijd Concurrentiebeding Loondoorbetalingsverplichting/oproepcontracten Inwerkingtreding/overgangsrecht 4 februari

6 Ketenbepaling (7:668a BW) Ketenbepaling: aantal/maximale periode contracten bepaalde tijd voor contract onbepaalde tijd ontstaat. Nu 3x3x3: Bij meerdere contracten, niet meer dan 3 maanden onderbroken, ontstaat bij 4 de contract of bij overschrijden periode van 36 maanden een contract voor onbepaalde tijd. 4 februari

7 Ketenbepaling (vervolg) Wetsvoorstel: Doel ketenbepaling is dat na verloop van tijd zekerheid ontstaat in de vorm van een vast contract: Max. periode wordt verkort van 36 naar 24 maanden Keten wordt pas doorbroken na tussenpoos van meer dan 6 maanden (3x2x6) Afwijking bij cao indien intrinsieke aard van de bedrijfsvoering dit vereist: - max. 6 contracten in max. 48 maanden (4x6x6) NB géén afwijking van tussenpoos van 6 maanden mogelijk! 4 februari

8 Ketenbepaling (vervolg) Op verzoek cao-partijen kan binnen specifieke bedrijfstakken voor specifieke functies bij ministeriële regeling art. 7:668a buiten werking worden gesteld (profvoetballer) Bij cao kan worden afgeweken ten nadele van bestuurder onderneming (?) Bij ministeriële regeling worden leerovereenkomsten van art. 7:668a worden uitgezonderd Art. 7:668a geldt ook niet voor werknemers jonger dan 18 jaar die ten hoogste 12 uur p/w werken 4 februari

9 Aanzegtermijn (7:668b BW) Uiterlijk 1 maand voor aflopen contract bepaalde tijd moet werkgever de werknemer schriftelijk informeren over al dan niet voortzetten, en voorwaarden waaronder Geldt niet bij contract voor duur project of vervanging, of contract korter dan 6 mnd. Sanctie: loon over periode te late aanzegging, ook als werkgever een nieuw contract aanbiedt! Indien geen afspraak over voorwaarden, voortzetting onder zelfde condities 4 februari

10 Proeftijd en concurrentiebeding (7:652/653 BW) Geen proeftijd mogelijk bij arbeidsovereenkomst van max. 6 maanden Geen concurrentiebeding in a.o. bepaalde tijd, - tenzij schriftelijke motivering noodzaak vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen (anders nietig) Geen rechten aan beding indien einde a.o. gevolg van ernstig verwijtbaar handelen/nalaten werkgever Geen recht op vergoeding indien einde a.o. gevolg van ernstig verwijtbaar handelen/nalaten werknemer 4 februari

11 Verplichting loon te betalen (7:628 BW) Bij niet verrichten arbeid moet werkgever altijd loon betalen, tenzij oorzaak in redelijkheid voor rekening werknemer Afwijking in arbeidsovereenkomst max. 6 mnd. Langere afwijking bij cao voor: - uitzendarbeid (max. 78 weken) - specifieke functies, mits de werkzaamheden incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang hebben Bedrijfstakken kunnen van mogelijkheid tot afwijking worden uitgezonderd (gebeurt in ieder geval met zorg) 4 februari

12 Inwerkingtreding/overgangsrecht Wijzigingen m.b.t. flexibele arbeid treden op 1 juli 2014 in werking Cao-bepalingen m.b.t. keten en loondoorbetalingsverplichting blijven voor geldende cao s van kracht, doch uiterlijk tot 1 januari 2016 Afspraken in lopende arbeidsovereenkomsten m.b.t. concurrentiebeding blijven van kracht Lopende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan nog van rechtswege aflopen als dit onder het oude recht ook kon 4 februari

13 Flexibele arbeid Vragen? 4 februari

14 Ontslagrecht BBA 1945 vervalt, daarmee Ontslagbesluit Regels Ontslagbesluit gaan naar BW (geen inhoudelijke wijziging) en gelden ook voor rechter Preventieve toets blijft, maar geen keuze meer: - UWV: bedrijfseconomisch en langdurige arbeidsongeschiktheid - Kantonrechter: rest (in de persoon gelegen redenen) Hoger beroep en cassatie mogelijk Verplichte transitievergoeding bij einde op initiatief werkgever, afwijking daarvan alleen bij ernstige verwijtbaarheid 4 februari

15 Belangrijkste artikelen ontslagrecht in BW 7:669: redelijke gronden voor opzegging 7: a: opzegverboden 7:670b: terugkomen op beëindigingsovereenkomst 7:671: wanneer opzegging 7:671a: procedure bij UWV of ontslagcommissie 7:671b en c: ontbindingsprocedure 7:672: opzegtermijnen 7:673 + a/b/c: transitievergoeding 7:677: dringende reden 7:681: opzegging in strijd geldende regels 7:682: opzegging na onterechte toestemming 7:683 en 686a: hoger beroep/cassatie en procesregels 4 februari

16 Hoofdregel is opzegging (7:669 BW) Opzegging door werkgever mogelijk bij redelijke grond indien herplaatsing binnen redelijke termijn niet mogelijk Limitatieve opsomming redelijke gronden (ontleend aan Ontslagbesluit): - a. bedrijfseconomisch; b. langdurige arbeidsongeschiktheid; - c g. in persoon gelegen redenen (o.a. disfunctioneren, verstoorde arbeidsverhouding, verwijtbaar handelen/nalaten, frequent verzuim, verstoorde arbeidsrelatie); - h. restgrond. 4 februari

17 Hoofdregel is opzegging (7:669 BW) Opzegging mogelijk zonder toestemming tegen of na de dag AOW- of pensioengerechtigde leeftijd Nadere regels bij min. reg. over redelijke grond en volgorde opzegging bij reorganisatie: - afspiegeling, met mogelijkheid onder (strikte) voorwaarden af te wijken bij bovengemiddeld functioneren of potentie (10%, niet voor en 55 jaar en ouder) Verdere afwijking van afspiegeling mogelijk bij cao, mits onafhankelijke ontslagcommissie (i.p.v. UWV) 4 februari

18 Terugkomen op beëindigingsovk (7:670b BW ) Beëindigingsovereenkomst nog steeds mogelijk, maar werknemer kan binnen 2 weken na datum totstandkoming, zonder opgaaf van reden, door schriftelijke verklaring beëindigingsovereenkomst ontbinden Dit geldt ook voor instemming werknemer met opzegging (7:671 lid 1a) NB Dit recht kan niet worden uitgesloten! 4 februari

19 Ontslagvergunning verzoek werkgever (7:671a BW) Procedure bij UWV: Toestemming UWV bij gronden bedrijfseconomisch en langdurige arbeidsongeschiktheid Indien ontslagcommissie bij cao, dan cie. i.p.v. UWV Eerst beëindiging flex en inleen alvorens UWV toestemming verleent (= huidige praktijk UWV) Ontslagvergunning is 4 weken geldig Er komen nog procedureregels Verplichting UWV of cie. om toestemming te vragen kan niet worden uitgesloten 4 februari

20 Ontbinding op verzoek werkgever (7:671b BW) Procedure bij kantonrechter: Ontbinding door kantonrechter bij: - gronden art. 7:669 lid 2 c h, - na weigering ontslagvergunning, - bij contract bep. tijd zonder opzegmogelijkheid Slechts ontbinding als aan voorwaarden opzegging art. 7:669 is voldaan en verzoek geen verband houdt met een opzegverbod Afwijzingsgronden: ontbreken dossier of verklaring deskundige 4 februari

21 Ontbinding op verzoek werkgever (vervolg) Vergewisplicht opzegverboden conform huidig 7:685 Bij opzegverbod toch ontbinding indien in belang wn Opzegverbod geldt niet bij ziekte na ontvangst verzoek Ontbindingsdatum: - gelijk als bij opzegging - eerder bij ernstige verwijtbaarheid werknemer Billijke vergoeding (naast transitievergoeding) bij ernstige verwijtbaarheid werkgever NB Rechter niet bevoegd bij bedrijfseconomische redenen en opzegverbod wegens ziekte 4 februari

22 Ontbinding op verzoek werknemer (7:671c BW) Gronden analoog aan huidige art. 7:685 lid 2 Mogelijkheid billijke vergoeding toe te kennen bij ernstige verwijtbaarheid werkgever ( muizengaatje ) Mogelijkheid vergoeding ten laste werkgever of werknemer bij beëindiging contract bepaalde tijd zonder tussentijdse opzegmogelijkheid 4 februari

23 Opzegtermijnen (7:672 BW) Geen wijziging opzegtermijnen, maar: - bekorting opzegtermijn met duur procedure bij UWV of kantonrechter - resterende opzegtermijn ten minste één maand (afwijking niet mogelijk) Vergoeding bij eerdere opzegging dan tussen partijen geldt: loon over termijn dat de arbeidsovereenkomst bij regelmatige opzegging had geduurd 4 februari

24 Dringende reden (7:677 BW) Regelt rechten en plichten bij opzeggen wegens dringende reden Vergoeding ten laste van gever dringende reden Vergoeding indien contract bepaalde tijd zonder tussentijdse opzegmogelijkheid in strijd met lid 1 is opgezegd, ten minste 3 maandsalarissen Rechter kan gelet op omstandigheden vergoeding matigen of verhogen 4 februari

25 Opzegging in strijd met geldende regels (7:681 BW) Op verzoek werknemer vernietiging of billijke vergoeding indien o.a.: - strijd met opzegverboden - strijd met discriminatieverboden - schending 26 weken clausule NB kennelijke onredelijke opzegging bestaat straks niet meer 4 februari

26 Opzegging na onterechte toestemming (7:682 BW) Herstel of billijke vergoeding als met toestemming UWV of cie. is opgezegd, maar werknemer aanvoert dat dit ten onrechte is Rechter bepaalt tijdstip herstel en bepaalt gevolgen onderbreking en of transitievergoeding moet worden terugbetaald 4 februari

27 Hoger beroep en cassatie (7:683 BW) Geen schorsende werking hoger beroep/cassatie Bij op verzoek werknemer toegewezen ontbinding alleen tegen hoogte vergoeding Indien ontbinding ten onrechte is toegewezen of vernietiging opzegging/herstel a.o. ten onrechte is afgewezen, herstel op verzoek werknemer, of billijke vergoeding 4 februari

28 Procesregels Art. 7:685: nadere regels in geld vastgesteld loon bij ministeriële beschikking Art. 7:686a: procesregels: - wettelijke rente - vervaltermijn (2 maanden) indiening verzoek - behandeling uiterlijk in 4 de week na indiening - mogelijkheid intrekking verzoek indien vergoeding is bepaald 4 februari

29 Inwerkingtreding 1 juli 2015 Inwerkingtreding/overgangsrecht Op procedures aangevangen vóór 1 juli 2015 blijft oude recht van toepassing 4 februari

30 Ontslagrecht Vragen? 4 februari

31 Transitievergoeding Transitievergoeding: Einde van de Kantonrechtersformule? Gevolgen voor wachtgeldregelingen? 4 februari

32 Transitievergoeding (7:673 BW) Wettelijke transitievergoeding verschuldigd indien: Contract ten minste 24 mnd. heeft geduurd, en op Initiatief werkgever is beëindigd of niet is voortgezet Initiatief werknemer is beëindigd of niet is voortgezet t.g.v. ernstig verwijtbaar handelen etc. werkgever Hoogte: - eerste 10 dienstjaren 1/6 de maandsalaris per 6 mnd. - daarna 1/4 de maandsalaris per 6 mnd. - max of 12 mnd. indien salaris hoger wordt jaarlijks geïndexeerd 4 februari

33 Transitievergoeding (vervolg) Onder bij min. reg. te bepalen voorwaarden kunnen tijdens dienstverband gemaakte kosten worden afgetrokken Geen transitievergoeding verschuldigd indien: a. jonger 18 j./minder dan 12 u. p/w b. einde arbeidsovereenkomst op of na AOW- of andere pensioenleeftijd c. ernstige verwijtbaarheid etc. werknemer Bij ernstige verwijtbaarheid werkgever additionele vergoeding naar billijkheid, ook bij contract < 24 mnd. 4 februari

34 Tijdelijke regeling tot 1 januari 2020: Transitievergoeding (vervolg) Transitievergoeding w.n. ten minste 50 jaar/10 d.j.: 1/2 de maandsalaris per 6 mnd. voor dienstjaren boven 50 jaar (geldt niet indien < 25 werknemers) NB Geen maximering! Wettelijke regeling n.v.t. indien bij cao gelijkwaardige voorziening gericht op voorkomen/bekorten werkloosheid Bij surseance of faillissement geen transitievergoeding Bij financiële problemen mogelijkheid om transitievergoeding in termijnen te betalen (komt nog ministeriële regeling) 4 februari

35 Sociale plannen 4 februari

36 Kantonrechtersformule 4 februari

37 Sinds januari 2012 totaal Huidige Kantonrechtersformule kantonrechtersformule Oude kantonrechtersformule Totaal aantal sociale plannen 187 Waarvan kantonrechtersformule Percentage 78% 76% 24% Gemiddelde C-factor 0,97 0,97 Mediaan 1,00 1,00 Q1 0,85 0,90 Q3 1,05 1,00 Maximum 1,70 1,15 Minimum 0,25 0,80 4 februari

38 Transitievergoeding versus kantonrechtersformule 4 februari

39 Transitievergoeding vs oude kantonrechtersformule 4 februari

40 Conclusies 75% huidige Kantonrechtersformule 5 jaar na invoering Norm C-factor = 1 Transitievergoeding t.o.v. Huidige kantonrechtersformule: gemiddeld ca. 50% Oude kantonrechtersformule: gemiddeld ca. 40% 4 februari

41 Uitkomsten volgende AWVNbenchmark? Stellingen 1. Bemiddeling van-werk-naar-werk: Langere bemiddelingstermijnen? Meer SP s voortzetting dienstverband tijdens bemiddeling? Grotere druk op outplacementbureaus? Alle kosten en voorzieningen uit transitievergoeding? 2. Ontslaguitkering: Transitievergoeding i.p.v. KRF? Transitievergoeding + KRF? Geleidelijke van KRF naar transitievergoeding (vergelijkbaar oude naar huidige KRF)? 4 februari

42 Tot slot Overgangsrecht: Onder bij AMVB te bepalen voorwaarden kunnen vergoedingen bij einde dienstverband in mindering worden gebracht op transitievergoeding, mits afspraak gemaakt is vóór 1 juli Hoe gaat dit werken bij periodieke uitkeringen als wachtgeld? NB Regel bij voorkeur in sociale plannen die doorlopen na medio 2015 dat eventuele transitievergoeding op voorzieningen sociaal plan in mindering kan worden gebracht. Voorwaarden AMVB zijn nog niet bekend. 4 februari

43 Transitievergoeding Vragen? 4 februari

44 Sociale zekerheid Onderdeel sociale zekerheid: Sociaal akkoord vormt basis Aangescherpt in Herfstakkoord Voor WW speelt ook nog SER-adviesaanvraag 4 februari

45 Opbouw WW wordt aangepast per 2016: Opbouw WW 1 maand per arbeidsjaar in eerste 10 arbeidsjaren en ½ maand per arbeidsjaar in jaren daarna Maximale publiek gefinancierde WW-duur wordt daarmee 24 maanden Reeds opgebouwd arbeidsverleden tot 2016 wordt gerespecteerd (elk jaar arbeidsverleden vóór 2016 geeft recht op één maand WW) NB verkorting geldt ook voor WGA 4 februari

46 Opbouw WW Indien er op 1 januari 2016 recht is op meer dan 24 maanden WW dan: Bekorting met 1 maand per kwartaal, van 1 januari 2016 t/m uiterlijk 1 april 2019 (max. 14 kwartalen) Berekening: duur arbeidsverleden op 1 januari 2016 minus het aantal kwartalen vanaf 1 januari 2016 tot moment eerste werkloosheidsdag NB verkorting geldt ook voor WGA 4 februari

47 Arbeidsverleden 4 februari

48 Reparatie beperking duur WW Sociale partners kunnen op cao-niveau een aanvulling van 14 maanden WW introduceren. Deze afspraken worden in beginsel algemeen verbindend verklaard. Gevolgen voor bedrijven/sectoren die nu al bovenwettelijke WW kennen. Private reparatie WW zinvol? Inzet vakbonden: repareren. Inzet minister: AVV maar wel monitoren of aanvulling samengaat met werk-naar-werk afspraken en investeringen in duurzame inzetbaarheid. 4 februari

49 Hoogte WW nog steeds loongerelateerd Inkomstenverrekening Berekening aan de hand van alle inkomsten over referteperiode Betaling per maand (21,75 x dagloon) = maandloon Bij hervatting inkomstenverrekening in plaats van urenverrekening (per ) Ook verrekening nevenwerkzaamheden Recht op WW eindigt als inkomen meer bedraagt dan 87,5% maandloon 4 februari

50 Passende arbeid De definitie van passende arbeid wordt aangescherpt per : - reeds na 6 maanden, in plaats van 12 maanden, wordt alle arbeid als passend aangemerkt NB geldt ook voor ZW en deels WGA 4 februari

51 IOAW wordt afgebouwd: IOAW en IOW Vanaf 1 januari 2015 geen recht op IOAW voor werknemer die op of na 1 januari 1965 geboren is. Voor werknemers die voor al 50 jaar zijn blijft recht op IOAW bestaan IOW blijft (langer) bestaan: Voor werknemer met eerste werkloosheidsdag vóór 1 januari 2020 Voorwaarde: - op eerste werkloosheidsdag 60 jaar of ouder - recht op langer dan 3 maanden WW NB werkt ook door voor oudere werknemers met WGA-uitkering 4 februari

52 SER-advies SER-advies per 1 mei 2014 over: Uitvoeringstructuur WW Financiering WW * verdeling premie * private reparatie WW-duur * premiedifferentiatie Vorstverlet 4 februari

53 Sociale zekerheid Vragen? 4 februari

54 Saskia: / Contactgegevens Astrid: / Ian: / Jan: / Marcel: / februari

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid 3 juli 2014 Mr. dr. R.F. (Robin) Kötter Inleiding Ontslag via twee routes Kantonrechter en UWV Dit leidde in gelijke gevallen tot verschillende uitkomsten Dit verschil zag voornamelijk

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid Vereniging voor Personeelsmanagement Land van Cuijk en Noord-Limburg 23 Januari 2014 Ron Burm, senior adviseur Arbeidsvoorwaarden/verhoudingen Marco Veenstra, senior adviseur

Nadere informatie

Werk en Zekerheid. Presentatie Kring Nijmegen. 10 maart 2015. Arno Nagelkerke

Werk en Zekerheid. Presentatie Kring Nijmegen. 10 maart 2015. Arno Nagelkerke Werk en Zekerheid Presentatie Kring Nijmegen 10 maart 2015 Arno Nagelkerke Aanleiding /achtergrond Betere balans tussen vast en tijdelijk werk Meer dynamiek sneller wisselen van baan Verbetering positie

Nadere informatie

MKB-Arbeidsvoorwaarden. Jenny van Poortvliet 12 juni 2014

MKB-Arbeidsvoorwaarden. Jenny van Poortvliet 12 juni 2014 MKB-Arbeidsvoorwaarden Jenny van Poortvliet 12 juni 2014 MKB-Arbeidsvoorwaarden Programma onderdelen 1: flexcontracten - contracten/planning aanpassen? - ga ik nog een flexwerkers aannemen? - hoe zit het

Nadere informatie

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg ONTSLAGRECHT VERNIEUWD 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg Wijzigingen Wetgeving 1-1-2014: - Verhoging AOW-leeftijd: 65 jaar en 2 maanden - Afschaffing stamrechtvrijstelling: ontslagvergoeding

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Actualiteiten arbeidsrecht (33 818) Het nieuwe ontslagrecht Tim de Klerck Waar gaan we het over hebben? Waarom een hervorming van het ontslagrecht? Vernieuwing ontslagrecht

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: - Concurrentiebeding - Proeftijd - Bepaalde tijd contracten deel 1 - Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen per 1 juli

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Arbeidsrecht Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid Flexibele arbeid 1 juli 2014 Ontslagrecht 1 juli 2015 WW 1 januari 2016 3 Flexibele arbeid I Ketenbepaling

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra DE WET WERK EN ZEKERHEID Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra Ontbijtbijeenkomst september 2014 2 De belangrijkste wijzigingen binnen het arbeidsrecht betreffen: 1. flexibele arbeid; 2. het

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 1 Wet Werk en Zekerheid Derk Domela Nieuwenhuis Nico Ruiter december 2014 2 WWZ Geschiedenis (Regeerakkoord, Sociaal Akkoord april 2013, Najaarsakkoord) Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Ontslagrecht

Nadere informatie

Inleiding Wet Werk en Zekerheid. 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten

Inleiding Wet Werk en Zekerheid. 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten Inleiding Wet Werk en Zekerheid 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten Agenda Wet Werk en Zekerheid - Versterking rechtspositie flexwerkers - Wijzigingen ontslagrecht Vragen? Doel: WWZ - Voorkomen

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Ontslagrecht

Wet Werk en Zekerheid Ontslagrecht Wet Werk en Zekerheid - December 2014. De wet Werk en Zekerheid bevat drie hoofdthema s. 1. Het ontslagrecht wordt aangepast. 2. De rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt. 3. De Werkloosheidswet

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (grootste wijziging sinds WO II) Samenloop met Cao Recreatie en Cao Dagrecreatie

Wet Werk en Zekerheid (grootste wijziging sinds WO II) Samenloop met Cao Recreatie en Cao Dagrecreatie Wet Werk en Zekerheid (grootste wijziging sinds WO II) 1. flexibele arbeid 2. ontslagrecht 3. werkloosheidswet Samenloop met Cao Recreatie en Cao Dagrecreatie 1 Achtergrond en historie BW/Arbeidsrecht:

Nadere informatie

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid Spaans Advocaten Mr. Bart W.G. Orth orth@spaansadvocaten.nl 1 Inhoud Doelstellingen van de WWZ Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Wat gaat er veranderen per 1

Nadere informatie

Ontslag en flexibiliteit in 2015. UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014

Ontslag en flexibiliteit in 2015. UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014 Ontslag en flexibiliteit in 2015 UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014 Programma Inleiding Wet werk en zekerheid (Wwz) Arbeidsrecht/flexrecht Ontslagrecht Transitievergoeding

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Bijeenkomst MOVe Door: Marlies Ferwerda Ellen Metselaar 25 maart 2015 Introductie 2 Wet Werk en Zekerheid Onderwerpen die aan bod komen: Wijzigingen per 1 januari 2015: Proeftijd

Nadere informatie

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase 0 Workshop nieuwe ontslagrecht en OR Hoofdlijnen nieuwe ontslagrecht Inzoomen op ontslag om bedrijfseconomische redenen De transitievergoeding + WW Sociaal

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid 22 september 2014 mr. Carin Welters Bouwend Nederland Programma Inleiding Bescherming van flexwerkers Ontslag WW-uitkering Conclusies en adviezen 1. Ingangsdatum 1 januari 2015: bescherming

Nadere informatie

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid Wetsvoorstel Werk en Zekerheid Kunstconnectie, VOB, VSCD, VNPF, NAPK 28 januari 2014 P.S. Fluit, Stadhouders Advocaten fluit@stadhouders.nl programma Wetsvoorstel WWZ: 33818 Flexibele arbeidsrelaties Wijzigingen

Nadere informatie

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. Kunstconnectie, VOB, VSCD, VNPF, NAPK 28 januari 2014 P.S. Fluit, Stadhouders Advocaten fluit@stadhouders.

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. Kunstconnectie, VOB, VSCD, VNPF, NAPK 28 januari 2014 P.S. Fluit, Stadhouders Advocaten fluit@stadhouders. Wetsvoorstel Werk en Zekerheid Kunstconnectie, VOB, VSCD, VNPF, NAPK 28 januari 2014 P.S. Fluit, Stadhouders Advocaten fluit@stadhouders.nl programma Wetsvoorstel WWZ: 33818 Flexibele arbeidsrelaties Wijzigingen

Nadere informatie

Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg. Wet Werk en Zekerheid. 18 november 2014

Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg. Wet Werk en Zekerheid. 18 november 2014 Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg Wet Werk en Zekerheid 18 november 2014 WWZ Programma Kim Diepstraten - De wijzigingen in het ontslagrecht Miranda Remmelzwaal - Korndorffer - De vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten?

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? 0 Workshop nieuwe ontslagrecht en OR Hoofdlijnen nieuwe ontslagrecht Inzoomen op ontslag om bedrijfseconomische redenen De transitievergoeding + WW Sociaal plannen 1

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Arbeidsrechtseminar 2014

Arbeidsrechtseminar 2014 Arbeidsrechtseminar 2014 Toekomstig arbeids- en ontslagrecht Hayat Barrahmun en Manon Maarschalkerweerd 25 november 2014 1 Belangrijke hervormingen Ondermeer: Motiveringsplicht bij concurrentiebeding in

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen

Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen Presentatie Ontbijtbijeenkomst OBGB-lidbedrijven 26 februari 2015 Jan Teerling, UWV Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) Eindhoven versie 15 januari 2015 Programma

Nadere informatie

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. mei 2014

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. mei 2014 Wetsvoorstel Werk en Zekerheid mei 2014 Nieuw ontslag systeem Peter de Boer Vergoedingen en sancties Debby Hermans Ketenregeling en wijzigingen per 1 juli 2014 Debbie van de Laar Nieuw ontslag systeem

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Whitepaper: Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. De WWZ beoogt het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in

Nadere informatie

WWZ: ontslag en vergoeding. 21 april 2015

WWZ: ontslag en vergoeding. 21 april 2015 WWZ: ontslag en vergoeding 21 april 2015 WWZ in vogelvlucht Het verbeteren van de flexpositie (1 januari 2015/1 juli 2015); Ontslagrecht: Opzegging of ontbinding afhankelijk van de reden, hoger beroep

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) belangrijkste wijzigingen tijdelijke contracten belangrijkste wijzigingen ontslagrecht belangrijkste wijzigingen WW 1 Doel WWZ: - voorkomen langdurige en onvrijwillige flexibiliteit

Nadere informatie

Wijzigingen in het arbeidsrecht

Wijzigingen in het arbeidsrecht Fruytier Academy 1: Wijzigingen in het arbeidsrecht donderdag 8 mei 2014 Spreker: mr. M.C. (Marije) Hendrikse Introductie Waarom wijzigingen? Welke problemen worden aangepakt? Werkzekerheid in plaats van

Nadere informatie

Lerende netwerken: Arbeidssituaties en wijzigende wetgeving rondom de buurtsportcoach. mr. Jolande Janssen

Lerende netwerken: Arbeidssituaties en wijzigende wetgeving rondom de buurtsportcoach. mr. Jolande Janssen Lerende netwerken: Arbeidssituaties en wijzigende wetgeving rondom de buurtsportcoach mr. Jolande Janssen Inhoud Rechtspositie Buurtsportcoach Flexibele arbeid Ontslagrecht Sociale zekerheid Rechtspositie

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr.J.L.J. (Joris) Nelissen nelissen@bierman.nl 06-51892589 0233-677188

Wet Werk en Zekerheid. Mr.J.L.J. (Joris) Nelissen nelissen@bierman.nl 06-51892589 0233-677188 Bierman Advocaten Wet Werk en Zekerheid Mr.J.L.J. (Joris) Nelissen nelissen@bierman.nl 06-51892589 0233-677188 3 Agenda 1. Achtergrond/historie 2. Versteviging positie flexwerker 3. Herziening ontslagrecht

Nadere informatie

Wijzigingen in het arbeidsrecht

Wijzigingen in het arbeidsrecht Wijzigingen in het arbeidsrecht november / december 2014 Spreker: mr. M.C. (Marije) Hendrikse Introductie Waarom wijzigingen? Welke problemen worden aangepakt? Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid:

Nadere informatie

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015:

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015: Geachte relatie, Het afgelopen jaar is er al veel gesproken over de kabinetsplannen om het arbeidsrecht, het ontslagrecht en de WW aan te passen. Inmiddels is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen door de

Nadere informatie

Allergrootste wijziging in 68 jaar Symposium Nieuw Arbeidsrecht d.d. 12 juni 2014

Allergrootste wijziging in 68 jaar Symposium Nieuw Arbeidsrecht d.d. 12 juni 2014 Duidelijk anders Allergrootste wijziging in 68 jaar Symposium Nieuw Arbeidsrecht d.d. 12 juni 2014 2 3 Belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2015 proeftijd concurrentiebeding aanzegtermijn uitzendbeding

Nadere informatie

Analyse Wet werk en zekerheid door ABU

Analyse Wet werk en zekerheid door ABU Analyse Wet werk en zekerheid door ABU De Wet werk en zekerheid is afgelopen vrijdag 29 november bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is het wetsvoorstel ook openbaar geworden. Hieronder kunt u een link

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. HR Seminar van 17 juni 2014

Wet Werk en Zekerheid. HR Seminar van 17 juni 2014 Wet Werk en Zekerheid HR Seminar van 17 juni 2014 Inhoudsopgave I. Doel II. Flexibele arbeid III. Ontslagrecht IV. WW-rechten I. Wet Werk en Zekerheid Doelen Wet Werk en Zekerheid 1 Vereenvoudigen ontslagrecht

Nadere informatie

Veranderingen Arbeidsrecht 2015

Veranderingen Arbeidsrecht 2015 Veranderingen Arbeidsrecht 2015 De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers) Tijdelijke contracten, ketenbepaling Tot nu toe kon een medewerker op basis van een tijdelijk contract worden aangenomen.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Brigit van de Ven & Femia van Wijk Naam Datum Op de agenda Flexibele arbeid Ketenregeling Opvolgend werkgeverschap Risicoregeling Ontslagrecht Route Transitievergoeding Ketenregeling

Nadere informatie

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers):

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers): VAN : Willem van Teeseling AAN : Bestuur en leden SNF BETREFT : Vernieuwingen in wetgeving in kader Wet werk en inkomen. DATUM : 13 juni 2014 C.C. : Op 11 juni 2014 is door de Eerste Kamer de wet aangenomen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid De elf belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever September 2014 Inhoud 1. Beëindiging tijdelijk contract 2. Proeftijd in tijdelijk contract 3. Concurrentiebeding in

Nadere informatie

Wet Werk & Zekerheid. Mr B.J. van Hees partner BDO Legal. Pagina 1

Wet Werk & Zekerheid. Mr B.J. van Hees partner BDO Legal. Pagina 1 Wet Werk & Zekerheid Mr B.J. van Hees partner BDO Legal Pagina 1 BDO LEGAL Pagina 2 Elke dag haalt de WWZ wel een krant weeffout? FD 05.03.2015 Pagina 3 AGENDA 1. Aanleiding en doelstelling WWZ 2. Enkele

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2015

Nieuwsbrief januari 2015 Wet werk en zekerheid De Wet werk en zekerheid treedt vanaf 2015 gefaseerd in werking. Onderstaand een overzicht van de wijzigingen die voor u van belang zijn. Anticipeer op aanzegplicht Voor contracten

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. de belangrijkste wijzigingen

Wet Werk en Zekerheid. de belangrijkste wijzigingen Wet Werk en Zekerheid de belangrijkste wijzigingen De Eerste Kamer heeft op 10 juni jl. het wetsvoorstel Werk en Zekerheid aangenomen. De eerste wijzigingen die over flexibele arbeid gaan, treden per 1

Nadere informatie

LEZING. Wet Werk & Zekerheid. Amersfoort, 9 april 2015. Door: Antoinette Kouwenaar-de Coninck verbonden aan Kouwenaar Advocatuur te Amersfoort

LEZING. Wet Werk & Zekerheid. Amersfoort, 9 april 2015. Door: Antoinette Kouwenaar-de Coninck verbonden aan Kouwenaar Advocatuur te Amersfoort LEZING Wet Werk & Zekerheid Amersfoort, 9 april 2015 Door: Antoinette Kouwenaar-de Coninck verbonden aan Kouwenaar Advocatuur te Amersfoort 1 2 A R B E I D S R E C H T: de WWZ Wat is een arbeidsovereenkomst?

Nadere informatie

WeteWerk en Zekerheid WWZ)

WeteWerk en Zekerheid WWZ) 6 juli 2015 WeteWerk en Zekerheid WWZ) Wet Werk en Zekerheid Programma Doel WWZ Maatregelen wetgeving Wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Wijzigingen per 1 januari 2016??? Doel Wet

Nadere informatie

Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 5 december 2013

Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 5 december 2013 Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 5 december 2013 Flexbepalingen Aanscherping ketenbepaling van artikel 7:668a BW en beperking afwijking bij CAO De 3x3 regel wordt aangepast. In de nieuwe wet

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 1. Proeftijd Een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter is nietig. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken. Bij een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

SEMINAR ONDERWIJS EN WWZ. Maastricht/Eindhoven, april 2015 Erik Jansen

SEMINAR ONDERWIJS EN WWZ. Maastricht/Eindhoven, april 2015 Erik Jansen SEMINAR ONDERWIJS EN WWZ Maastricht/Eindhoven, april 2015 Erik Jansen 1 Belangrijke wijzigingen A. Flexrecht, 1 januari 2015 Proeftijd Concurrentiebeding Oproep/nuluren Aanzegtermijn Ketenregeling 1-7-2015

Nadere informatie

Onderwerpen. 1. Inleiding 2. Flexibele arbeid 3. Ontslagrecht 4. Beëindigingsovereenkomst 5. Transitievergoeding 6.

Onderwerpen. 1. Inleiding 2. Flexibele arbeid 3. Ontslagrecht 4. Beëindigingsovereenkomst 5. Transitievergoeding 6. Onderwerpen 1. Inleiding 2. Flexibele arbeid 3. Ontslagrecht 4. Beëindigingsovereenkomst 5. Transitievergoeding 6. Sociale zekerheid 1. Inleiding Uitgangspunten van de regering: Het stelsel wordt: - duidelijker,

Nadere informatie

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering In deze uitgave: Jaargang 19 (2014) november nr. 235 Ontslagrecht WW-uitkering Arbeidsrecht Actueel Op 29 november 2013 heeft de regering het wetsvoorstel voor de Wet werk en zekerheid ingediend. Het wetsvoorstel

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014 Data inwerkingtreding 1 januari 2015 1 juli 2015 1 januari 2016 Wijzigingen arbeidsrecht Bepalingen gericht op de versterking van de positie van flexibele arbeiders Nieuwe ketenregeling Herziening ontslagrecht

Nadere informatie

Cursus Wijzigingen Arbeidsrecht. Wet Werk en Zekerheid 21 mei 2015

Cursus Wijzigingen Arbeidsrecht. Wet Werk en Zekerheid 21 mei 2015 Cursus Wijzigingen Arbeidsrecht Wet Werk en Zekerheid 21 mei 2015 1 Mr. E.A.A.M (Liesbeth) Mijnsbergen» Arbeidsjuriste Schipper Personeel & Organisatie 2 Agenda» Flexibele arbeid» Ontslagrecht» Werkloosheidswet»

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Zoals u wellicht in diverse media heeft vernomen, is de Wet werk en zekerheid (WWZ) een feit. Het doel van de WWZ is enerzijds het voorkomen dat mensen langdurig en onvrijwillig worden

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

2.2 Achtergrond en aard van de transitievergoeding / In welke gevallen? / Initiatief vanuit de werknemer / 38

2.2 Achtergrond en aard van de transitievergoeding / In welke gevallen? / Initiatief vanuit de werknemer / 38 Inhoudsopgave Voorwoord / 11 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Flexibele arbeidsrelaties / 13 Inleiding / 13 Ketenregeling / 14 Aanzegtermijn / 22 Stilzwijgende verlenging / 23 Ragetlie-regel / 24

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door Wet Werk en Zekerheid De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door WAT VERANDERT ER? WAAR KUN/MOET JE OP LETTEN? Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 1 januari 2015: Geen proeftijd voor

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid. Prof. mr. Willem Bouwens

Wet werk en zekerheid. Prof. mr. Willem Bouwens Wet werk en zekerheid Prof. mr. Willem Bouwens Wet werk en zekerheid - 11 april 2013: Sociaal akkoord - 29 november 2013: ingediend bij Tweede Kamer; - 18 februari 2014: Tweede Kamer stemt in; - 10 juni

Nadere informatie

Wijziging ontslagrecht / Flexrecht. Juni 2014

Wijziging ontslagrecht / Flexrecht. Juni 2014 Wijziging ontslagrecht / Flexrecht Juni 2014 Idee politiek en vakbonden: De rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt. Het ontslagrecht wordt sneller, goedkoper en eerlijker. De WW wordt er meer op

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht

Nieuwsbrief Arbeidsrecht September 2014 Nieuwsbrief Arbeidsrecht Implementatie Wet Werk en Zekerheid De Wet Werk en Zekerheid (WWZ), die op 10 juni jl. door de Eerste Kamer is aangenomen, brengt ingrijpende veranderingen op het

Nadere informatie

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV.

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2014 Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2-10-2014 Index 1. Aanpassing Duaal Stelsel 2. Aanzegtermijn 3.

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WET WERK EN ZEKERHEID KOMT ER AAN Per 1 januari 2015 is sprake van wijzigingen; Per 1 juli 2015 is sprake van de meest ingrijpende wijzigingen;

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID PROGRAMMA Wet Werk en Zekerheid (WW, IOAW, IOW) Reparatie WW in cao Transitievergoeding Aanpassingen contractvormen SOCIAAL AKKOORD Ingangsdatum 1-1-2016; Maximumduur wordt 2 jaar,

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid Prof. dr. mr. Willem Bouwens

Wet werk en zekerheid Prof. dr. mr. Willem Bouwens Wet werk en zekerheid Prof. dr. mr. Willem Bouwens Onderdelen 1. Wijziging flexrecht 2. Wijziging ontslagrecht 3. Wijziging WW e.a. Aanzegtermijn Werkgever moet uiterlijk 1 maand voor einde van rechtswege

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid POGGL 3 februari 2015 mr. Lieke van den Eijnden Inhoud Achtergrond Flexibele arbeid Ontslagrecht Sociale zekerheid Gevolgen OR Achtergrond Lente-akkoord, hoofdlijnen notitie Regeerakkoord

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. BVMP 22 augustus 2014. dr. mr. Steven Jellinghaus dr. mr. Harry van Drongelen

Wet Werk en Zekerheid. BVMP 22 augustus 2014. dr. mr. Steven Jellinghaus dr. mr. Harry van Drongelen Wet Werk en Zekerheid BVMP 22 augustus 2014 dr. mr. Steven Jellinghaus dr. mr. Harry van Drongelen Inhoud Achtergrond Flexibele arbeid Ontslagrecht Sociale zekerheid Gevolgen OR Stellingen Achtergrond

Nadere informatie

Introductie. Programma. - Introductie Wet Werk en Zekerheid. - Oplossen praktijksituaties in groepsverband. - Plenaire bespreking.

Introductie. Programma. - Introductie Wet Werk en Zekerheid. - Oplossen praktijksituaties in groepsverband. - Plenaire bespreking. mr. Dennis van den Broek Introductie Welkom REEF geeft raad Juridische advisering Direct toepasbaar advies Advisering binnen twee werkdagen Vaste omkadering advieskosten Driepoot Klein juridisch onderhoud

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wetsvoorstel 33 818 Inleiding 29 november 2013 wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer; Op enkele punten geamendeerd aangenomen (18 februari 2014) door Tweede Kamer en inmiddels (4

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Arbeidsrecht jurist Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: Concurrentiebeding Proeftijd Bepaalde tijd contracten deel 1 Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid 1 januari 2015 1 juli 2015 PON HR Ontbijt 21 april 2015 08:00-11:00 Els de Wind en Anita de Jong Van Doorne 2 Achtergrond Wet werk en zekerheid Voorstel naar Tweede Kamer op 29 november

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u?

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u? Wijzigingen Flexibel werken Wat verandert er voor u? WIJZIGINGEN FLEXIBEL ARBEID De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft als doel medewerkers met een tijdelijk contract beter te beschermen, het ontslagrecht

Nadere informatie

Wijzigingen flexibel werken Wat verandert er voor u?

Wijzigingen flexibel werken Wat verandert er voor u? Wijzigingen flexibel werken Wat verandert er voor u? Wijzigingen flexibel werken Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft als doel medewerkers met een tijdelijk contract beter te

Nadere informatie

De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker

De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker Het zal je misschien niet ontgaan zijn dat vanaf 1 januari a.s. de eerste wijzigingen van kracht worden vanuit de Wet Werk en &

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht. mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht. mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik Wet Werk en Zekerheid Aanleiding WWZ Waarom is er zoveel aandacht voor de WWZ? 9 oktober 2014

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding Wet Werk en Zekerheid De transitievergoeding Jennifer Horsten 21 mei 2015 Onderwerpen Veranderingen sinds 1 januari 2015 Veranderingen vanaf 1 juli 2015 De transitievergoeding Recht/geen recht op transitievergoeding

Nadere informatie

Ketenbepaling 4. Onderbrekingstermijnen 5. Aanzegtermijn 6. Proeftijd 6. Concurrentiebeding 7. Oproepcontracten 7. Regatlieregel 8.

Ketenbepaling 4. Onderbrekingstermijnen 5. Aanzegtermijn 6. Proeftijd 6. Concurrentiebeding 7. Oproepcontracten 7. Regatlieregel 8. Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel 8 Uitzendbeding 8 Transitievergoeding 9 Beëindigingsovereenkomst

Nadere informatie

Academie voor de rechtspraktijk 1

Academie voor de rechtspraktijk 1 Sociaal Akkoord 2013 Sprekers: Marc Vogel (Arbor advocaten te Amsterdam) Dies Siegers (Van Bladel advocaten te Utrecht) Progr amma - W ijzigingen Flexarbeid/Overbrugging AOW (Dies Siegers) - W ijzigingen

Nadere informatie

Wijzigingen inzake de invoering Wet Werk & Zekerheid (versie 25 juni 2014)

Wijzigingen inzake de invoering Wet Werk & Zekerheid (versie 25 juni 2014) Wijzigingen inzake de invoering Wet Werk & Zekerheid (versie 25 juni 2014) Per 1 juli 2015; Aanscherping ketenbepaling van artikel 7:668a BW en beperking afwijking bij CAO De 3x3 regel wordt aangepast.

Nadere informatie

Wat betekent de wet Werk en Zekerheid voor mijn bedrijf? 3 juni 2014

Wat betekent de wet Werk en Zekerheid voor mijn bedrijf? 3 juni 2014 Wat betekent de wet Werk en Zekerheid voor mijn bedrijf? 3 juni 2014 Motto Risico ontstaat door het niet weten wat je aan het doen bent. Warren Buffet Wet Werk en Zekerheid. Lisette Niemeijer-Denisse Specialist

Nadere informatie

LEZING NVP 25 maart 2014 Wet Werk en Zekerheid

LEZING NVP 25 maart 2014 Wet Werk en Zekerheid LEZING NVP 25 maart 2014 Wet Werk en Zekerheid Telefonisch spreekuur vrijdag 28 maart a.s. van 9.00-12.00 uur Mr. K.F. (Karel) Leenhouts 0344-677105 (rechtstreeks)/06-53688068 Mr. M.W.J. (Maurice) van

Nadere informatie

Nieuw arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015: door mrs. Huisman en Van Overloop

Nieuw arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015: door mrs. Huisman en Van Overloop Nieuw arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015: door mrs. Huisman en Van Overloop Inhoudsopgave: - Huisman Advocaten (hu) - Doelstelling en Hoofdlijnen WWZ (hu) - Proeftijd- en concurrentiebeding

Nadere informatie

Het Nieuwe Ontslagrecht

Het Nieuwe Ontslagrecht Wet Werk en Zekerheid Het Nieuwe Ontslagrecht Wilfred Groustra 21 mei 2015 Ontslagregelingen Oude regeling: * Naar verkiezing UWV of kantonrechter. * Alleen bij kantonrechter een vergoeding. * Geen hoger

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid DRV Accountants & Adviseurs 01-07-2014 In 2015 en 2016 verandert er een aantal zaken op het gebied van arbeidsrecht. Zo veranderen de regels rondom contracten met bepaalde tijd en

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID Status augustus 2014 1. DOEL EN ACHTERGROND WETSWIJZIGING De Wet Werk en Zekerheid is inmiddels door de eerste en tweede kamer geadopteerd en zal in drie tranches

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u?

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u? Wijzigingen Flexibel werken Wat verandert er voor u? WIJZIGINGEN FLEXIBEL ARBEID De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft als doel medewerkers met een tijdelijk contract beter te beschermen, het ontslagrecht

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

Voorlichting Wet Werk en Zekerheid

Voorlichting Wet Werk en Zekerheid Voorlichting Wet Werk en Zekerheid Platformbijeenkomsten, najaar 2014 René Tromp Wille-Anne van t Zelfde Inhoud Wijziging flexrecht Wijziging ontslagrecht Deel 1 Wijziging flexrecht Aanzegtermijn Werkgever

Nadere informatie