Trainingsmodulen Leiderschap en het Nieuwe Werken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trainingsmodulen Leiderschap en het Nieuwe Werken"

Transcriptie

1 Trainingsmodulen Leiderschap en het Nieuwe Werken Module 1: Principes van Resultaatgericht management Van control naar zelfsturing. Principes van Resultaatgericht Management en zelfsturing bij medewerkers. De rol van de leidinggevende in dit besturingsconcept. Van inspanningsverplichting naar outputsturing. Spelregels bij Resultaatgericht Management. Doelen stellen en delegeren. Techniek en condities van het doelstellend / delegatiegesprek. Doelen stellen, middelen verschaffen, onderhandelen / sturen op commitment. Resultaatgerichte afspraken maken, SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Relevant en Traceerbaar). Voortgang bewaken, rol leidinggevende (hulpplicht) en rol medewerker (signalerings- en rapportageplicht). De kunst en het belang van het loslaten, ondersteund door motivatietheorieën. Effectief tijdbeheer, prioriteiten stellen. Hulpmiddelen bij effectief tijdbeheer Module 2: Gesprekscyclus Performancemanagement In deze module gaat het om het kennisnemen van de gespreksprotocollen die horen bij de Performancemanagementcyclus en het oefenen met de vaardigheden die hiervoor nodig zijn. Performancemanagement is het sturingsmiddel dat ondersteunend is voor HNW en aansluit bij Resultaatgericht Management en sturing op afstand. Kennisnemen van en oefenen met het doelstellend gesprek. Kennisnemen van en oefenen met het voortgangsgesprek. De kunst en de valkuilen van het beoordelings- en beloningsgesprek kennen en mee oefenen. Beter leren omgaan met persoonlijke belemmeringen. Het persoonlijk ontwikkelgesprek in het licht van competentiemanagement en het nieuwe werken. Module 3: Coaching vaardigheden voor leidinggevenden Coachend leidinggeven is een stijl en techniek die de leidinggevende in de rol zet van facilitator, degene die het mogelijk maakt dat anderen hun resultaten behalen en het beste uit zichzelf halen. De coach stelt persoonlijke verantwoordelijkheid van medewerkers centraal en communiceert vertrouwen in de competentie van de medewerker. Coaching is een kunst die sterk bijdraagt HNW waar te maken.

2 De grondhouding van de coach. De vaardigheden van de coach. De coaching cyclus (naar Blake en Mouton). Gespreksprotocol. Fasen in het coaching gesprek en oefenen met gespreksstijlen per fase. Valkuilen van de coach. Goed omgaan met persoonlijke belemmeringen. Module 4: Beter omgaan met weerstand en effectief beïnvloeden. Stressbestendigheid De organisatie gaat een veranderslag maken. Nieuw denken en doen. Mensen zullen enthousiast zijn, maar er zullen ook mensen zijn die zich onzeker voelen in de nieuwe situatie. Weerstand kan vanuit verschillende hoeken komen. Vanuit onzekerheid (kan of durf ik het wel), vanuit een gevoel iets vertrouwds te verliezen, of vanuit ongeloof in de opbrengst van HNW. Belangrijk is dat de leidinggevende en de medewerker over gereedschap beschikt om effectief met die weerstand om te gaan. Vanuit het interactiemodel van T. Leary, wordt een methodiek aangereikt om typen weerstand te herkennen, de zorg erachter te begrijpen en de juiste interactie te plegen om te zorgen dat de weerstand niet escaleert, maar voor beiden goed opgelost wordt. Toelichting op het interactiemodel van T. Leary. Persoonlijkheidstypen herkennen en voorspelbaarheden in de interactie met deze typen begrijpen. Weten wat je eigen natuurlijke neigingen zijn als je onder druk komt en deze beoordelen op de effectiviteit ervan. Begrijpen dat er schakelmogelijkheden zijn en dat jouw gedrag bepalend is voor het vervolg van de interactie. Oefenen met lastig gedrag en persoonlijke valkuilen. Kennis nemen van de RET, een cognitieve gedragstheorie, die ervan uitgaat dat een gebeurtenis op zichzelf niet stresserend is maar de interpretatie die je eraan geeft ineffectief gedrag kan oproepen. Duur: 2 dagdelen Module 5: Verandermanagement Bij het leidinggeven aan een cultuurverandering is de mogelijkheid aanwezig dat je op verzet stuit. Verandermanagement is een kunst die samenhangt met uw eigen beleving over de op hande zijnde verandering, maar ook met de wijze waarop u sturing geeft aan het veranderproces, uw profiel als veranderaar. In de training leert u wat stappen in een veranderproces zijn en leert dit proces effectief te beïnvloeden, door anderen te ondersteunen, te mobiliseren en te motiveren, ook bij weerstand. Uw rol en positie in het veranderingsproces. Uw profiel als veranderaar. Intrinsieke motivatie en belemmerende overtuigingen. Flexibel hanteren van interventietechnieken.

3 Faseren van veranderingstrajecten. Effectief invloed uitoefenen op het politieke krachtenspel rond veranderingen. Implementatietechnieken (ondersteunen, mobiliseren, motiveren/vitaliseren. Competentiegerichte trainings (keuze) modulen voor managers en medewerkers Module 6: Feedback geven Om het nieuwe werken te laten slagen is het belangrijk dat er een cultuur ontstaat waarin mensen op elkaar aankunnen en waar men elkaar aanspreekt als dat nodig is. Belangrijk is dat er een nieuwe zakelijkheid ontstaat die zacht op de relatie is en confronterend op de inhoud, altijd met respect. Er zal ingegrepen moeten worden als resultaten niet behaald worden, of beloftes loos blijken te zijn. Maar ook complimenten als het goed gaat. Feedback geven is een kunst die te leren valt, HNW verder helpt en een belangrijk gereedschap is voor de zelfsturende medewerker en leidinggevende. Wat is het belang en nut van feedback geven en ontvangen. Wat is lastig aan feedback geven. Do s en don ts van feedback geven. Structuur van het feedbackgesprek toelichten. Oefenen met feedback geven en ontvangen aan de hand van eigen casuïstiek. Duur: 1 dagdeel. Module 7: Beter samenwerken Samenwerken binnen de cultuur van HNW heeft een andere vorm aangenomen. Er wordt meer gestuurd op resultaat dan op aanwezigheid. Dat heeft gevolgen voor de manier waarop de samenwerking wordt ingericht. Het gaat om: Met elkaar werken in plaats van naast elkaar werken Betere interne communicatie Samenwerking tussen afdelingen Succescriteria voor betere samenwerking Principes van effectieve samenwerking, m.b.v. het teameffectiviteitsmodel. Hoe effectief is de samenwerking binnen mijn team en tussen teams waar ik functioneel mee te maken heb, gemeten aan de hand van de teameffectiviteitsoefening. Wanneer wel/niet samenwerken. Samenwerkingsvormen en hun functionaliteit. Commitment voor teamdoelen, individueel en als team. Afspraak is afspraak. Uit welke rollen is dit team samengesteld. Wat is mijn rol in dit team, wat zijn de kwaliteiten en valkuilen daarvan.

4 Effectief omgaan met tegengestelde belangen. Kennis delen (macht delen), wat betekent dat en hoe doen wij dat. Samenwerken binnen Het Nieuwe Werken, hoe doe ik dat? Duur: 2 dagdelen Module 8: Klantgericht werken Interne en externe klantgerichtheid is noodzakelijk om HNW niet ten koste van de klant te laten gaan op welke manier dan ook. Afspraak is afspraak, hoe draag je bij aan professionele betrouwbaarheid. Omgaan met klachten (elke klacht is een kans!). Hoe ga je om met informatie die voor anderen relevant is. Bereikbaarheid en beschikbaarheid hoe ga je er mee om in HNW. Klantgericht communiceren; hoe doe je een goede behoeftepeiling, hoe presenteer je, hoe koppel je terug, hoe ziet goede nazorg eruit. Hoe kun je effectief onderhandelen. Trainingsmodule voor medewerkers Module 9: De proactieve, zelfsturende, assertieve medewerker. Persoonlijk leiderschap HNW vraagt om pro-actief, initiatiefrijk gedrag van alle medewerkers. Persoonlijke verantwoordelijkheid is hierbij een kernbegrip. Principes van zelfsturing (weten wat je wilt, verantwoordelijkheid nemen, doen). Het verschil tussen sub-assertief, assertief en agressief gedrag. Beïnvloed anderen begin bij jezelf! Persoonlijke voorkeurstijlen en valkuilen daarvan. Hoe zit dat bij jou (Kernkwaliteiten Ofman). Zelfsturing met behulp van RET (cognitieve gedragstheorie). Duur: 2 dagdelen Werkwijze trainingsprogramma HNW De training is er op gericht om deelnemers bewust te maken van persoonlijke sterktes en zwaktes en technieken aan te reiken die helpen om de persoonlijke effectiviteit ten gunste van HNW te verbeteren. Per thema wordt steeds een korte theoretische inleiding gehouden. Het accent ligt vooral op oefenen aan de hand van casuïstiek uit de eigen werkpraktijk. Het oefenen vindt zowel

5 plenair als individueel plaats en is altijd gerelateerd aan persoonlijke leerdoelen van de individuele deelnemer. De trainer is geoefend in het kritisch waarnemen van gedrag en het beoordelen van de effecten daarvan. De trainer stelt de deelnemer in staat om met oude niet productieve gedragspatronen te breken. De trainer is verantwoordelijk voor een veilige leeromgeving en confronteert als het nodig is, altijd met respect. De trainer beschikt over een variëteit aan werkvormen en zet steeds die werkvorm in, die het meeste leerrendement oplevert. Intakevragenlijst voor medewerkers Mensen die de medewerkerstraining volgen krijgen schriftelijk een intakelijst toegestuurd. Het doel hiervan is dat er reflectie komt op persoonlijke leerdoelen die gericht zijn op het nieuwe werken. Daarnaast wordt er gevraagd om casuïstiek te verzamelen die als oefenmateriaal gebruikt wordt in de training. Begeleiding: De trainingen worden verzorgd door deskundige ervaren trainers van Luteijn Groep. Ze hebben langdurige trainingservaring in professionele organisaties en zijn academisch geschoold in een van de gedragswetenschappen. De trainer maakt persoonlijk kennis met de opdrachtgever. Het CV van de trainer wordt overlegd. Borging van het geleerde Om ervoor te zorgen dat het rendement van de training zo optimaal mogelijk is, ook op termijn, worden de volgende instrumenten ingezet: Iedere deelnemer maakt gedurende het leertraject een persoonlijk actieplan, zodat relevante leermomenten een blijvende waarde kunnen houden voor de toekomst. De leidinggevende wordt bij het leertraject betrokken. Iedere deelnemer heeft voorafgaand aan de training feedback van zijn leidinggevende gevraagd en neemt dit mee in de training. Na afloop van de training informeert de deelnemer zijn leidinggevende over het persoonlijke actieplan zodat deze een coachende rol kan vervullen. Tussen de trainingsblokken in worden praktijkopdrachten uitgevoerd. Het resultaat wordt steeds teruggekoppeld. Iedere deelnemer heeft, binnen het verplichte onderdeel, een leermaatje (buddysysteem) binnen de leergroep, zodat er binnen de organisatie leerplatforms ontstaan, ook na de training, om lastige praktijksituaties uit te wisselen en te verrijken met kennis en ervaringen van collega s. In intervisiebijeenkomsten kan casuïstiek besproken worden die met de trainingsthema s samenhangt. De trainer is hierbij niet aanwezig. Wel wordt gedurende de training een structuur aangereikt voor het beoefenen van intervisie indien dat gewenst is. Literatuur Als ondersteuning van de training wordt literatuur aanbevolen. Gerichte eigentijdse vakliteratuur, of hand-outs als naslagwerk. Dit kan ook na de training bijdragen aan het borgen van het geleerde. Dit zal in overleg gebeuren met u als opdrachtgever. Coaching De mogelijkheid kan worden aangeboden om deelnemers na de training te ondersteunen met 2 of 3 coaching sessies als verdere verdieping op individueel niveau gewenst is. Evaluatie Aan het eind van elke training wordt aan deelnemers gevraagd om schriftelijk te evalueren. De

6 resultaten hiervan worden binnen een week geanonimiseerd aan u als opdrachtgever teruggekoppeld. Planning en looptijd van het traject De verplichte modules vinden een maal per 3 à 4 weken plaats. Dat betekent dat het verplichte onderdeel een looptijd heeft van ongeveer een half jaar. Keuzemodules kunnen als een intern open opleidingen aanbod worden gepland en aangeboden en eventueel gelimiteerd worden in te besteden uren. Zodat er een noodzaak ontstaat om deel te nemen aan alleen die trainingen die gezien je functieprofiel en je te ontwikkelen competenties nuttig of noodzakelijk zijn. Dit kan gebeuren in overleg met de leidinggevende en P&O. Groepsgrootte Elke trainingsgroep bestaat maximaal uit 10 deelnemers. Elke trainingsgroep wordt begeleid door één trainer. De trainingen gaan door als er tenminste 7 deelnemers zijn. Investering Luteijn Groep heeft een dagdeel tarief van 825,- exclusief 19% BTW, reis-, verblijfskosten, voorbereiding en literatuur. Een dagdeel bestaat uit 4 klokuren. De prijs van een coaching sessie (60 minuten) bedraagt 200,-. Reiskosten bedragen 0,52 per kilometer gerekend vanaf Arnhem. Luteijn Groep rekent geen reistijd. Afhankelijk van de omvang van de opdracht kan er een korting worden gegeven op de trainingsdagdelen. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige uitnodiging van de deelnemers en voor een passende trainingslocatie. De mogelijke samenwerking wordt aangegaan onder voorbehoud van de leveringsvoorwaarden van Luteijn zoals deze zijn gepubliceerd op de website Meer weten? Wilt u meer informatie, neem dan contact op met mevrouw Willeke Hoek, senior trainer/consultant HNW, Luteijn Groep Arnhem. Telefoon:

Gedrags- en vaardigheidstrainingen, Luteijn Groep

Gedrags- en vaardigheidstrainingen, Luteijn Groep Gedrags- en vaardigheidstrainingen, Luteijn Groep Sterke mensen, sterke organisaties Organisaties zijn voortdurend in verandering, de mensen die er werken ook. Om samen het beste resultaat te halen is

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING info@exellior.com September 2014 Copyrights KNOWLEDGE INTO ACTION 2 GEFELICITEERD! U heeft besloten meer te willen weten over de ontwikkeling

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei Inhoud Trainingen met de focus op resultaat 2 Over ons: LE-EF is een

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Coaching, een effectief instrument in uw HR praktijk

Coaching, een effectief instrument in uw HR praktijk Coaching, een effectief instrument in uw HR praktijk Coaching is dé manier om medewerkers aan uw organisatie te binden. Werknemers willen namelijk tegenwoordig BOF-en. Coaching hoort erbij Het tijdperk

Nadere informatie

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde -

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde - Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding Professional coach Wie zichzelf kent, kent iedereen - Chinees gezegde - Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn

Nadere informatie

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen STUDIEGIDS ARTRA Arbeidsmarkttrainingen Inhoudsopgave Welkom! 3 Algemeen 4 Kennistrainingen 6 n Basisopleiding Intercedent 7 n Basisopleiding Intercedent (E-learning incl. examentraining) 8 n Poolse Basisopleiding

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep:

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep: Mijn doelgroep Beginnende managers: elijk sterke experts. Vanuit deze expertise ben je doorgegroeid naar een leidinggevende functie. Wat deze functie van jou vereist, is dat je mensen kan aansturen. Met

Nadere informatie

Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn

Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn Onze UITDAGING: Managementproblemen oplossen: doortastend en doeltreffend Onze stijl: De Rotterdamse School: gericht de

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management Hoe krijg ik mijn mensen zover? Operationeel management is een vak apart en niet iets wat iemand zomaar kan of doet. In de praktijk

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders

Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Missie Olympiatrainingen:

Missie Olympiatrainingen: Missie Olympiatrainingen: Ik geloof dat mensen leren doordat ze met zichzelf geconfronteerd worden en geïnspireerd raken door anderen. Als ik trainingen geef dan merk ik dat je mensen alleen iets kunt

Nadere informatie

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal Resultaat voorop dus mens centraal 1 Resultaat voorop dus mens centraal Inhoud CiEP Basis 4 CiEP en Het Nieuwe Werken 8 CiEP Waardenprofielen 10 CiEP Energiek 14 CiEP voor Teams 18 e-ciep Basis 20 CiEP

Nadere informatie

TRAININGEN 2010/2011 MANAGEMENTVAARDIGHEDEN PROFESSIONELE ONTWIKKELING UNIEK IN LIMBURG COMMUNICATIE TEAMONTWIKKELING

TRAININGEN 2010/2011 MANAGEMENTVAARDIGHEDEN PROFESSIONELE ONTWIKKELING UNIEK IN LIMBURG COMMUNICATIE TEAMONTWIKKELING 2010/2011 COMPETENTIEGERICHT PERSOONLIJKE AANDACHT KORTDUREND EN EFFECTIEF HOOG RENDEMENT TRAININGEN MANAGEMENTVAARDIGHEDEN PROFESSIONELE ONTWIKKELING UNIEK IN LIMBURG COMMUNICATIE TEAMONTWIKKELING INHOUD

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie