CONGREs. Zaterdag 7 mei, provinciehuis leuven. bouwstenen voor de ecologische stad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONGREs. www.jonggroen.be/stad2030. Zaterdag 7 mei, provinciehuis leuven. bouwstenen voor de ecologische stad"

Transcriptie

1 CONGREs bouwstenen voor de ecologische stad De stad als kiem van een ecologische samenleving Zaterdag 7 mei, provinciehuis leuven

2

3 INHOUD De stad als kiem van een ecologische samenleving 3 Een sturende ruimte 6 Van ontmoeting tot participatie 11 De stad als ecosysteem de stromen in kaart 15 Congres praktisch 18

4

5 De stad als kiem van een ecologische samenleving KIEZEN VOOR DE STAD IS DE TOEKOMST KANSEN GEVEN Voor het eerst in de geschiedenis leeft meer dan de helft van de wereldbevolking in de stad 1. Een overgrote meerderheid van de Vlamingen en Brusselaars komt dagelijks in contact met de stad. Wonen, werken, naar school gaan of boodschappen doen zijn slechts enkele mogelijkheden. De stad is overal en groeit. Steden zoals Brussel, Antwerpen en Gent verwachten duizenden nieuwe inwoners. Die groei legt nu al een grote druk op het sociale en fysische weefsel van de stad. Steden kennen onder andere grotere armoedecijfers en een hogere werkloosheidsgraad. Daarnaast heerst er een groter onveiligheidsgevoel. Grote verkeersstromen zorgen voor files die de gezondheid van de omwonenden aantasten en hoge kosten met zich meebrengen. Door de stadsvlucht kent de stad problemen bij het financieren van de voorzieningen die zij aanbiedt. De uitdagingen van de stad worden scherper gesteld door de ecologische uitdagingen, zoals de klimaatverandering, de grondstoffenschaarste, de economische groeihonger en de afvalstromen. Er rijzen vragen zoals: hoe kunnen we de uitstoot van broeikasgassen verminderen, zuiniger omspringen met schaarse middelen en omschakelen naar een groene economie? De stad moet een antwoord bieden op die vragen en uitdagingen. Gelukkig hebben steden hiervoor verschillende troeven in handen. De stad wordt zo de kiem van een ecologische omwenteling. Jong Groen! ziet de stad niet als het probleem, maar als de oplossing voor de demografische en ecologische uitdagingen waar we voor staan. Kiezen voor de stad is de toekomst kansen geven. DE STAD BEGINT EN EINDIGT BIJ HAAR INWONERS EN GEBRUIKERS De stad beperken tot geografische grenzen is voorbijgestreefd. De gebruikers van de stad komen niet enkel uit de stad maar van overal. Het gaat dus niet over de vraag wie tot de stad behoort. We moeten een antwoord vinden op hoe we op een rechtvaardige manier de uitdagingen van de stad aangaan. Het eerlijk verdelen van de kosten en de baten van de stad speelt hierin een cruciale rol. De stad is niet alleen een woonplaats maar biedt ook vele voorzieningen voor bezoekers. Pendelaars komen er dagelijks werken, men komt er winkelen en een stadsfestival trekt vele genieters aan. In de zoektocht naar financiële middelen zetten steden massaal in op city marketing om bezoekers naar hun stad te lokken. Dit zorgt voor een bijkomende druk op de stad en haar inwoners. Problemen van overlast zijn niet ver te zoeken. Daarom benaderen we de stad vanuit de draagkracht van haar inwoners en gebruikers. Die benadering heeft een belangrijke invloed op de keuze voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, voor autoluwe tot autoloze stadswijken. Om de integriteit van groene en stille zones 1 De stad wordt hier gebruikt als een verwijzing naar een gebied waarin verschillende elementen van een stedelijke context aanwezig zijn. In onze definitie van de stad maken we geen onderscheid tussen de stad en het het gebied buiten de stad. Door de centrale rol die steden spelen op sociaal, economisch en ecologisch vlak vertrekken we vanuit de steden en zijn de voorstellen die we formuleren van toepassing op gebieden met een stedelijke context. 3

6 buiten de stad te bewaren, moeten ook groene en stille zones binnen de stad worden gecreëerd. Er moet dus een evenwichtige relatie zijn als basis voor een rechtvaardige stadsontwikkeling. EEN VISIE OP DE STAD Een eerste stap is de stad zien als een positieve kracht in plaats van een vat vol problemen. Daarom schuiven we enkele principes naar voor die de ruggengraat vormen van onze visie op de stad Het zijn de troeven die steden in handen hebben en vooral moeten uitspelen om de uitdagingen waar we voor staan aan te pakken: De stad als katalysator: de invloedssfeer van de stad reikt ver buiten de geografische grenzen van de stad. Veel technologieën veroverden vanuit de stad de volledige samenleving. Het groot aantal mensen dat er leeft, zijn dé voedingsbodem voor vernieuwing en vooruitgang. Belangrijke sociaaleconomische en ecologische veranderingen infiltreren vanuit de stad de samenleving. De stad is de noodzakelijke domino die een ketting van reacties in gang zet. De stad als emancipatiemotor: de stad bruist van kansen, maar velen liggen niet voor het grijpen. De stad moet zich daarom zo organiseren dat kansen geen exclusiviteit, maar voor iedereen toegankelijk zijn. Inwoners moeten actief kunnen participeren aan hun stad. Participatie is betrokkenheid, bewoners maken hun stad. Iedereen krijgt door en met de stad de kans om te groeien en de stad vorm te geven. Inwoners die samen aan hun stad werken, scheppen waarde voor zichzelf en voor elkaar. We zien de stad als een netwerk van kruispunten. Deze kruispunten bevatten een gezonde mix van stedelijke functies, zoals huisvesting, werk, openbaar vervoer, verenigingen enzovoort. De stad als laboratorium: het inrichten van de stedelijke ruimte gaat verder dan het lege volume tussen de gebouwen, een rij bomen als afbakening van een parking, een grasperkje als scheidingslijn tussen twee straathelften. Dat leegtemodel ziet openbare ruimte als verloren ruimte. Bewoners moeten de publieke ruimte eigen kunnen maken, een ruimte hebben waar ze elkaar ontmoeten. Dat komt de kwaliteit van het leven in de stad ten goede. Er bestaat daarvoor geen blauwdruk. Elke wijk, elke buurt, elke straat is verschillend en zal altijd in beweging zijn. Experimenten van bewoners en gebruikers van de stad moeten gestimuleerd worden en een plaats krijgen in de stad. De stad op maat van iedereen: een publieke ruimte moet voor iedereen bruikbaar en aantrekkelijk zijn. Mensen hebben elk hun eigen mogelijkheden, overtuigingen en beperkingen. Groepen worden daarbij zo min mogelijk afgezonderd of gestigmatiseerd. Een publieke ruimte is flexibel en laat de opening om de ruimte intuïtief en spontaan te gebruiken. Een fontein is meer dan een versiering als mensen er zich kunnen verfrissen. Een parkje kan gebruikt worden voor een barbecue of een openbare gebedsdienst. Flexibiliteit betekent meer dan vormeloze multifunctionaliteit. Bovendien is de ene stad of wijk ook de andere niet. Stadsontwikkeling is niet gericht op één instant oplossing, maar moet rekening houden met de verschillen die binnen de stad bestaan. De stad van vele handen: de spontane stad is er één waarbij diverse belanghebbenden langs verschillende wegen en aan verschillende snelheden samenwerken aan het weefsel van de stad. Dat weefsel is nooit af. De stad moet zich kunnen aanpassen aan de steeds wijzigende noden van de bewoners en de veranderende globale context. In die stad staat de eindgebruiker centraal. De bewoners, studenten, pendelaars, lokale handelaars,.. zijn dan zowel afnemers als initiatiefnemers in de ontwikkeling van het product. 4

7 De veerkrachtige stad: veerkracht is de capaciteit van een systeem om verstoring te absorberen en zichzelf te reorganiseren tijdens een ingrijpende verandering. Hierdoor blijven dezelfde functies, structuur en identiteit in zeker mate behouden. Investeren in veerkracht betekent het afstappen van de huidige risicomaatschappij, waarin alle systemen en diensten deel uitmaken van dezelfde keten. Valt er in deze keten een schakel weg, dan komt de hele keten op losse schroeven te staan. Hoe meer diversiteit in de stad, hoe groter de flexibiliteit om met veranderingen om te gaan. Werken met modules zorgt ervoor dat niet alle systemen aan elkaar worden gekoppeld. Snelle feedbacksystemen zorgen er voor dat problemen worden gevoeld en dat je snel kan bijsturen. 5

8 EEN STURENDE RUIMTE De ruimtelijke structuur van de stad is het podium waarop alle sociale en economische interacties plaatsvinden. Het speelt een sleutelrol in het aanpakken van de uitdagingen waar de stad voor staat. We kunnen onmogelijk van een wit blad vertrekken. Daarom baseren we ons op de stad zoals ze vandaag is om onze visie op de stad van morgen vorm te geven. Binnen het hedendaagse Vlaanderen kennen we het concept van de 13 centrumsteden plus Brussel. Wanneer we de werkelijke structuur van Vlaanderen bekijken, merken we dat de bebouwing in Vlaanderen sterk verspreid is. De Vlaamse Ruit, het gebied tussen de grote Vlaamse centrumsteden en Brussel, is één van de dichtst bevolkte gebieden ter wereld. Jarenlang voerde men een beleid dat de mensen uit de stad weghield. Het beleid stimuleerde om een eigen (vrijstaande) woning aan te kopen in een dorpje onder de kerktoren. Dat werd gekoppeld aan een uiterst fijnmazig wegen- en spoorwegennet. Vlaanderen is zo uitgegroeid tot één grote vernevelde stad. DE TEGENSTELLINGEN WORDEN GROTER Het trekken van een lijn tussen de stad en haar rand heeft gezorgd voor een groeiende tegenstelling tussen beide met verregaande gevolgen op sociaaleconomisch vlak. Binnen de lijn van die centrumsteden is er compact gebouwd, is het duur wonen, is de kwaliteit van de woningen lager, kampt men met verkeersoverlast, is het aanbod aan groen beperkt en is er bovendien een hogere gemeentebelasting. Buiten de grenzen van de stad kan men ruim en relatief goedkoop wonen in een groene omgeving en geniet men er van een lagere gemeentebelasting. De bewoners van de rand zijn wel intensieve gebruikers van de stad voor vb. cultuur, werk, commerciële activiteiten en onderwijs. De artificiële opdeling zorgt voor een onrechtvaardigheid, omdat de kosten en baten van de stad niet eerlijk verdeeld zijn. Een oplossing voor die problemen kan dus enkel wanneer we een integrale visie ontwikkelen op de stad in haar omgeving. Hiervoor passen we ook de institutionele structuur aan, om die integrale visie om te zetten in een doeltreffend en consequent beleid. Het stadsgewest is een instrument om de relatie stad-omgeving te verbeteren. Het bouwt de relatie ook op een positieve, evenwichtige en duurzame manier uit. Een antwoord op de hoge woningnood moet rekening houden met de draagkracht van de stadsinwoners. Het compacter maken van de stad kent zijn grenzen, maar net die grenzen van de stad moeten worden doorbroken om kwaliteitsvolle functies aan te bieden. De integrale visie gaat uit van levenskwaliteit voor iedereen. Die levenskwaliteit staat voor kwaliteit en diversiteit van woningen; leefomgeving, functiemenging en toegang tot verschillende faciliteiten zoals openbaar vervoer, onderwijs, gezondheidszorg, cultuur en werk. Voorstel (1): Steden zijn geen eilanden. De economische, sociale en culturele invloedssfeer van een stad houdt niet op bij de grenzen van het stadscentrum of de agglomeratie. Om deze intensieve, vaak complexe wisselwerking vorm te geven, zijn institutionele ingrepen onvermijdelijk. Jong Groen! pleit voor het invoeren van een nieuwe politiek ruimte: het stadsgewest. Voorstel (2): De provincies worden afgeschaft en er wordt drastisch gesnoeid in het aantal intercommunales en regionale samenwerkingsverbanden. Jong Groen! pleit ervoor dat beide bestuursniveaus worden vervangen door het stadsgewest. 6

9 Voorstel (3): wonen in de stad moet fiscaal worden aangemoedigd. Daarom dringt een fiscale hervorming zich op. Om het wonen in de stad te stimuleren pleit Jong Groen! voor een stadskorting. Mensen die in een stedelijk ontwikkelingsgebied wonen, betalen minder belastingen en omgekeerd. DE HISTORISCHE STAD In de steden is in eerste instantie een plan van aanpak voor de bestaande structuur nodig: het opwaarderen, vrijmaken en publiek toegankelijk maken van groene en blauwe ruimte; een reductie van lawaai, fijn stof en tegelijk het aanpakken van de kwaliteit en het aanbod van woningen en de gedeelde openbare ruimte zoals pleinen, voetgangers- en fietsinfrastructuur. Nieuwe ontwikkelingen en verdichting zijn uiteraard mogelijk. Voorstel (4): De gemiddelde woonhoogte in de Vlaamse steden en Brussel wordt opgetrokken van drie naar vijf verdiepingen. Dit kadert binnen een strategie die zuurstof geeft aan de stad. Jong Groen! pleit voor een kwalitatieve verdichting van de stad. Door het optrekken van het aantal verdiepingen, kan er ruimte gecreëerd worden voor andere functies waaronder meer open ruimte. Voorstel (5): Jong Groen! pleit voor een verstandig beleid rond het inplanten van woontorens. Daarbij moet de levenskwaliteit van de inwoners en de wijk voorop staan. Woonblokken zorgen voor een significante verdichting en moeten gelinkt worden aan kruispunten van het stadsweefsel. Rond deze kruispunten zijn verschillende stadsfuncties beschikbaar. DE COLLECTIEVE OF GEDEELDE RUIMTE Een kwaliteitsvolle open ruimte en groene ruimte is cruciaal. De opwaardering van de bestaande open ruimte maar ook de ontwikkeling van nieuwe collectieve ruimte is hierin van belang. Binnen het ontwerp van die collectieve ruimtes staat het volgende centraal: plaats voor spelen en ontmoeting, een grotere diversiteit in aanbod dat het leven in een stad aantrekkelijk en verrijkend maakt. Om het wonen in de stad, verplaatsingen te voet of per fiets en spelen te stimuleren is het van belang de nabijheid van een aantal voorzieningen te garanderen. Enkele belangrijke voorzieningen zijn crèches, scholen, handelszaken, buurtcentra, sport en openbaar vervoer. Voorstel (6): Design for all - In elk ontwerpproces staat volgende vraag voorop: Hoe kan de publieke ruimte zowel esthetisch als functioneel zijn voor een divers publiek? Expertise van eindgebruikers en andere actoren zijn hierbij het uitgangspunt. Voorstel (7): elke stad ontwikkelt een aaneengesloten netwerk van autovrije of autoluwe fiets- en wandelzones dat de stad ook met zijn rand verbindt. Dit netwerk van traag verkeer wordt gekoppeld aan een verbinding van groene en waterstructuren in de stad. Zo wordt de fiets de logische keuze voor verplaatsingen tussen stad en rand. We zorgen tegelijkertijd voor een betere ventilatie van die stad en voor een verbetering van de luchtkwaliteit en van de biodiversiteit. Voorstel (8): gebouwen voor lokale publieke voorzieningen moeten verschillende functies kunnen vervullen: een school kan na schooltijd fungeren als ontmoetingscentrum, sportzaal, vergaderzaal voor verenigingen, theaterzaal,... Voorstel (9): de ontwikkeling van de stad, het inplanten van verschillende functies (werk, wonen, openbaar vervoer, winkelen,...), gebeurt langs een netwerk van kruispunten. Zo wordt rekening gehouden met de 7

10 draagkracht van de inwoners en de wijken in de stad. Men zorgt er tevens voor dat functies bereikbaar en beschikbaar zijn voor de inwoners en gebruikers van de stad. KWALITEIT IN WONEN Om diversiteit in de stad mogelijk te maken is een divers en kwalitatief aanbod van woningen nodig. Bij de ontwikkeling van nieuwe woningen en wijken moeten we streven naar een combinatie van een hogere woondichtheid met een aantrekkelijke buitenruimte. Dat kan door grondgebonden woningen te combineren met appartementen met grote terrassen, groendaken, groengevels en collectieve tuinen of parken. In het aanbod van woningtypen moet voldoende aandacht gaan naar gezinnen met kinderen. Deze groep ruilt de stad al te vaak in voor de rand wegens het te beperkte aanbod. Om wonen in de stad betaalbaar te houden is het belangrijk om sociale huisvestingsprojecten te stimuleren. Daarnaast moet het aanbod op de huurmarkt groter en kwalitatief hoogstaander worden. Niet enkel op de huurmarkt moeten we werken aan de kwaliteit en betaalbaarheid, ook de markt voor koopwoningen is voor verbetering vatbaar. Hier kunnen alternatieve manieren om groepswoningprojecten op te zetten ook een antwoord bieden op het betaalbaarheidprobleem. Er ontstaat ook een beter aanbod aan diverse woningen. Voorstel (10): sociale woningbouw dient zich bij nieuwbouw te richten op passiefbouw. Voorstel (11): sociale verhuurkantoren meer slagkracht geven om de lasten en de zorgen op zich te nemen die bij het verhuren van een woning komen kijken. Voorstel (12): eigenaars van huurwoningen worden gestimuleerd om hun huurwoningen energie-efficiënter te maken door het isoleren, plaatsen van dubbele beglazing, gevelrenovatie en/of voorzien van groenterrassen. Hierbij kunnen zij binnen een systeem van Community Land Trusts (CLT) beroep doen op fiscale stimuli. Voorstel (13): om eigenaars van huurwoningen een extra stimulans te geven om energie-efficiënte investeringen te doen kan de huurder in het geval niet voldaan wordt aan bepaalde efficiëntienormen 50% van de energiefactuur verhalen op de verhuurder. Voorstel (14): de fiscale discriminatie tussen huurders en kopers moet worden weggewerkt. Jong Groen! pleit voor een afschaffing van de fiscale aftrekbaarheid van de gekochte woning. De middelen die zo worden vrijgemaakt moeten integraal geïnvesteerd worden in een betaalbaar en kwalitatief hoogstaand woonbeleid. Voorstel (15): er wordt gewerkt met Community Land Trusts (CLT) voor sociale koopwoningen: de grond en een deel van de gecreëerde meerwaarde blijft eigendom van de CLT. Zo krijgen nieuwe gezinnen na verloop van tijd de kans om een eigen woning te verwerven zonder dat de overheid opnieuw moet zoeken naar middelen. Voorstel (16): door gezamenlijke aankopen kunnen we een dichtere bebouwing voorzien die sociaal gedragen wordt en ook betaalbaar blijft. Binnen het gezamenlijk kopen zijn variaties in de gedeelde ruimtes (tuin, gemeenschapsruimtes) en in de bewoners (homogene of heterogene groep) mogelijk. Gezamenlijk investeren in gegroepeerde passiefbouwprojecten of het voorzien van stads- of wijkverwarming wordt zo voor velen toegankelijk. 8

11 Voorstel (17): bij het toekennen van fiscale steunmaatregelen wordt rekening gehouden met het volume van de woning per inwoner. Grote woningen voor een beperkt aantal bewoners worden zo ontmoedigd. NAAR EEN HERVERDELING Door de klemtoon te leggen op leefkwaliteit binnen de steden zal een deel van de groei ook buiten de afgebakende stedelijke gebieden moeten gebeuren. Omdat we niet pleiten voor een verdere versnippering, dienen we de ontwikkeling hier te concentreren rond bestaande halfstedelijke structuren: een gestuurde verstedelijking langs de lijnen van openbaar vervoer, waar al een hogere bebouwingsgraad is. Omgekeerd kan men ook het openbaar vervoer uitbouwen waar reeds hoge densiteit is en deze daar nog opdrijven. We transformeren deze gebieden door ze te verdichten, een menging van functies en diversiteit in aanbod van woningen te voorzien. Andere gebieden buiten en binnen de stad en de te ontwikkelen rand kunnen hierdoor groen blijven of opnieuw groengebied worden. Voor verschillende functies blijven deze verstedelijkte structuren uiteraard aangewezen op de stad. Daarom is het van belang om ook de verbinding met de centrumstad via openbaar vervoer uit te bouwen en flexibeler te maken. Wonen waar men werkt is de ideale combinatie en moet worden gestimuleerd. Voorstel (18): op basis van objectieve cijfers moet een evenwichtige spreiding van sociale woningen en huurwoningen gerealiseerd worden. Dat betekent dat vooral in de rand het aanbod ervan wordt uitgebreid. Het niet realiseren van dit evenwicht wordt financieel afgestraft door het stadsgewest of de toezichthoudende overheid. Voorstel (19): dat er verschillende bedrijven bestaan die het openbaar en collectief vervoer verzorgen, mag geen last zijn voor de gebruiker. Via een verregaande samenwerking moet men het aanbod van de verschillende openbare vervoersnetwerken (De Lijn, MIVB, TEC, NMBS, Cambio, Villo) op elkaar afstemmen en uitbreiden. Hierdoor wordt de stad duurzaam verbonden met de rand en het groene buitengebied. Er wordt één mobiliteitspas ingevoerd waarmee reizigers bij alle vervoersmaatschappijen terecht kunnen. Informatie omtrent verplaatsingstrajecten moet via diverse kanalen beschikbaar en zo toegankelijk mogelijk zijn (online, app s voor smartphones, ). Voorstel (20): de woonfiscaliteit moet aangepast worden. Een woning verkopen en een nieuwe woning kopen om dichter bij je werk te gaan wonen is nu erg duur en omslachtig. Jong Groen! pleit er voor dat de registratierechten tot een minimum worden beperkt. Die worden bovendien deels vervangen door een belasting op de meerwaarde die gerealiseerd wordt bij verkoop. Voorstel (21): vergoedingen voor het woon-werkverkeer worden aangepast door gebruik te maken van een mobiliteitsbudget voor iedereen waardoor openbaar vervoer, fiets of dichter bij werk wonen gestimuleerd wordt. EEN ACTIEF PROJECT VOOR DE LEEGTE De lege gebieden waaronder nu groen, bos, landbouw, recreatie, vallen worden nog al te vaak als restruimte gezien: het gebied dat overblijft nadat de lijnen voor bebouwde ontwikkeling zijn uitgezet. Bij een verdere uitbouw van een regionaal openbaar vervoersnet grijpen we de kans om delen van dit groengebied bereikbaar te maken voor de stadsbewoners. Naast structuren voor te ontwikkelen bebouwing, dienen we ook een structuur van groen uit te tekenen. We zetten in op de realisatie van meer of beter groen, bos en overstromingsgebieden. Strategische projecten spelen hierin een cruciale rol. 9

12 231 Voorstel (22): creëren van toegankelijke, bereikbare en kwaliteitsvolle groene gebieden. 10

13 VAN ONTMOETING TOT PARTICIPATIE De stad is een plek waar mensen van verschillende etnische gemeenschappen wonen, elkaar ontmoeten en in conflict komen. De ideale, harmonieuze stad waar alle gemeenschappen gelukkig samen leven, bestaat niet. Het conflict is eigen aan de stad. We springen er dan ook niet angstvallig mee om. Het conflictmodel gebruiken we als een katalysator van waaruit we de sociale en culturele uitdagingen aangaan. DOORDACHTE STADSPLANNING Jong Groen! beschouwt de stad als een netwerk van kruispunten. Vaak blijven verschillende leefwerelden in de stad van elkaar gescheiden. Door verschillende functies strategisch te lokaliseren in de stad, kunnen leefwerelden in contact komen met elkaar. Daarbij wordt een evenwicht gezocht tussen de verschillende functies en de draagkracht van bepaalde stadswijken. Het groeperen van functies is geen pleidooi voor een centralisatie en rationalisatie. Het inplanten van functies heeft een belangrijke invloed op de ontwikkeling van een bepaalde stadswijk. Er moet dan ook een strategie worden ontwikkeld om eerder kwetsbare buurten open te breken. Dat kan door het inplanten van publieke voorzieningen en het aanzwengelen van privé-initiatief. Voorstel (23): op één locatie (kruispunt) worden verschillende maatschappelijke functies gegroepeerd. Bijvoorbeeld een bibliotheek digilab met werkwinkel en cultuurloket en een aangenaam pleintje. Hierbij moet ook ruimte zijn voor privé-initiatieven zoals een kleine supermarkt en een koffiebar. Voorstel (24): stedelijke functies worden strategisch ingepland in kwetsbare buurten. Zo wordt de buurt opgewaardeerd en stimuleert men ontmoeting. PARTICIPATIE Het creëren van ontmoetingsplaatsen is de eerste stap naar burgerparticipatie. Alle burgers moeten de kans krijgen om deel te nemen aan het beleid, van signaleren of dromen tot uitvoeren en evalueren. Burgers moeten grondig en tijdig geïnformeerd worden over (beleids-) veranderingen, medezeggenschap krijgen over zaken die hen aanbelangen, in dialoog kunnen gaan met beleidsmakers. Wanneer dit gebeurt, gaan beide partijen elkaar beter begrijpen en open staan voor keuzes of veranderingen. Jong Groen! ziet de burger als coproducent van het beleid en pleit voor meer verantwoordelijkheid voor de bewoners. Er is bovendien een optimale ondersteuning nodig om die verantwoordelijkheid te kunnen opnemen. Er moet ruimte zijn voor initiatieven van burgers, zonder dat de (lokale) overheid daarbij de eerste viool speelt. Speciale aandacht dient hierbij te gaan naar kinderen en jongeren. Opgroeien in een aangename en veilige buurt en er op een zo vrij mogelijke manier jezelf kunnen ontplooien, heeft een onmiskenbare invloed op het ontwikkelen van je verdere persoonlijkheid. Om te weten hoe de buurt aan deze voorwaarden kan voldoen, is het essentieel dat er naar de jongeren zelf geluisterd wordt. Zij moeten ook de kans krijgen om te participeren aan het stadsontwikkelingsproces. Een stad op kindermaat is een stad op mensenmaat. Voorstel (25): in elke gemeente en stadsgewest wordt een participatiecharter ingevoerd. De stad moet participatie faciliteren. Er moeten tijd, ruimte, personeel en financiële middelen ter beschikking worden gesteld om participatie op een structurele manier te integreren in de beleidsvorming en -uitvoering. Een charter tussen de organisaties en het bestuur kan de wederzijdse afspraken en engagementen vastleggen. Middenveldorganisaties hebben expertise met participatieprocessen en houden de vinger aan de pols bij de 11

14 wijkbewoners. Vaak zijn kleine organisaties of buurtcomités spontaan gegroeid, waardoor het engagement en de betrokkenheid bij de wijk erg groot is. Voorstel (26): in de voorbereiding en de uitvoering van het beleid moet een participatief traject worden uitgestippeld. Voorstel (27): geïntegreerde ontwerpprocessen worden gebruikt bij nieuwe projecten. Daarbij wordt gewerkt met verschillende ontwerpcycli waarin voor of tussen elke cyclus afgetoetst wordt met zowel bewoners als deskundigen. Zo creëren we een wisselwerking tussen burgers en deskundigen. Voorstel (28): steden moeten investeren in personeelsopleidingen op alle niveaus over de manier waarop participatieve processen worden ingebed in het beleid. Voorstel (29): het aanbieden van wijkbudgetten, zorgt er voor dat in buurten waar burgers liever niet het voortouw nemen, zij toch actief kunnen participeren. Zo kunnen de burgers zelf antwoorden geven aan noden en behoeften die leven in de wijk. De wijk (bewoners, middenveldorganisaties, buurtwerking, ) krijgt een bepaald bedrag ter beschikking, waarbij ze zelf beslissen waarvoor ze het gebruiken (vb. de aanleg van een nieuw plein, buurtcentrum, ). Voorstel (30): de adviesraden moeten minder en minder het statuut hebben van 'de plaats en het moment waarop de participatie plaatsvindt'. Ze moeten fungeren als stuurgroep en reflectieorgaan voor participatieve processen. In deze processen moet voldoende oog zijn voor diversiteit en ondersteuning. Voorstel (31): jongeren krijgen extra aandacht in kader van actieve beleidsparticipatie. Jongeren worden betrokken bij alle relevante beleidsthema s, dus bij meer dan de thema s fuiven en spelen. VERENIGINGEN VOEDEN HET WEEFSEL VAN DE STAD Vlaanderen en Brussel staan bekend om hun uitgebreid sociaal-cultureel verenigingsleven. Ook in steden zijn traditionele organisaties (verenigingen, actiegroepen, culturele organisaties, vormingswerk, jeugdbewegingen, jeugdhuizen, volkshogescholen...) en nieuwe verenigingen (zelforganisaties van etnische minderheden, netwerken, kunstenaarscollectieven, voedselteams, wijkprojecten, brede schoolinitiatieven, sociaalartistieke verenigingen...). In deze verenigingen staan ontmoeting, gemeenschapsvorming en eigen engagement centraal. Socio-culturele organisaties spelen een heel belangrijke rol in veranderingsprocessen. Zij kunnen maatschappelijke en ecologische uitdagingen publiek en levendig maken. Deze verenigingen hebben de knowhow en ervaring om stadsbewoners en -gebruikers te informeren en te vormen, te mobiliseren en te laten debatteren. Verenigingen zijn ook een leer- en ervaringsruimte waar mensen samen kunnen groeien in een veilige omgeving. Ze vervullen een collectieve leerfunctie als aanvulling op het individueel leren. Tenslotte bezit cultuur de kracht om verbeelding en creativiteit binnen te brengen in veranderingsprocessen, en de kracht om nieuwe verhalen te creëren. Lokale overheden en traditionele middenveldspelers moeten het integratie- en toeleidingsdenken verlaten. Het dwangmatig toeleiden tot verenigingen, cultuur of vormingscentra, duidt op een top-down benadering met één goede manier van cultuurparticipatie voor ogen. De stad moet een brede benadering van kunst 12

15 en cultuur hanteren. Ze moet erkennen dat individuen en sociale groepen eigen vormen van participatie en expressie hebben. Voorstel (32): verenigingsvormen moeten kunnen rekenen op financiële en logistieke ondersteuning. Belangrijke uitgangspunten bij subsidiëring zijn: de mate van overeenstemming tussen de noden/behoeften van de doelgroep en het aanbod van verenigingen, de kansen voor groepen, het opzetten van experimenten en het bieden van leerkansen. Voorstel (33): via samenwerkingsovereenkomsten en charters kunnen organisaties en netwerken, in samenwerking met de lokale administratie, een expliciete rol opnemen in het stedelijk gebeuren. Ze stimuleren zo het publieke debat, mobiliseren mensen en zetten hen aan tot actie. Voorstel (34): Jong Groen! stelt voor om socio-culturele initiatieven van onderuit te versterken en minder in te zetten op toeleidingsprojecten, die vaak een averechts effect hebben. DE SOLIDAIRE STAD Niet iedereen kan zich ten volle ontplooien in de stad. De stad is al te vaak een plaats waar mensen uit de boot vallen, vereenzamen of gediscrimineerd worden. De stad moet initiatieven nemen om iedereen te ondersteunen en kansen te bieden, maar ook om op een actieve manier vereenzaming en ongelijke kansen tegen te gaan. De eerste stap om dit te bereiken is weten wie er in de stad woont en in welke omstandigheden. Om deze informatie te verkrijgen en te interpreteren kan een stad dienst doen op stadslabo s. Een stadslabo heeft als doel stadsontwikkeling te laten vertrekken vanuit de noden van de eindgebruiker. De informatie die de stadslabo s voedt, komt onder andere van de basiswerkers (sociaal assistenten, leerkrachten, straathoekwerkers, ). Zij komen als eerste in contact met thema s als uitsluiting of vereenzaming. De stad heeft er dus alle belang bij hun werking degelijk te ondersteunen. Een solidaire stad is ook een stad die diversiteit omhelst. Een diversiteitbeleid van de stad implementeert diversiteitmanagement in de eigen organisatiestructuur. Daarnaast informeert het over diversiteit, en ondersteunt en stimuleert het diversiteit in de stad. Een stad die werkt aan gelijke ontwikkelingskansen voor iedereen, kan niet altijd rekenen op ieders correcte attitude. Directe of indirecte discriminatie op basis van welk kenmerk dan ook, is en blijft een heikel punt. Die vormen kan je terugvinden op de woonmarkt, op de arbeidsmarkt, binnen de gezondheidszorg, in het onderwijs en in de vrijetijdsbesteding. Meldpunten discriminatie moeten verder worden uitgebouwd. Net als de basiswerkers zijn het zij die de input voor beleidsbeslissingen leveren. Onze steden moeten zo ingericht worden dat solidariteit tussen sociale groepen en generaties gestimuleerd wordt. Solidaire woonvormen zijn kleine sociale netwerken in de stad, waarbij mensen elkaar kunnen steunen en op elkaar beroep kunnen doen. Kwetsbare mensen leven samen om kosten te drukken en de eenzaamheid te ontvluchten. Steden moeten ruimte bieden voor cohousingprojecten of solidaire woongemeenschappen. Er bestaat geen eenduidige formule of concept. Eigen aan cohousingprojecten is het proces dat bewoners samen afleggen. Verschillende noden kunnen door verschillende woonformules worden beantwoord: bijvoorbeeld door kangoeroewonen of gezinpensions, door tijdelijke of langdurige huisvesting, door sociale mix of gelijken 13

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

De verandering begint in Herne!

De verandering begint in Herne! De verandering begint in Herne! De vijf N-VA-krachtlijnen zijn de fundamenten waarop ook ons programma gebouwd is. Ze vormen de rode draad die doorheen alle lokale N-VA-programma s loopt en die ook van

Nadere informatie

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Doorkijk naar de lange termijn Ontwerpdocument ter voorbereiding van het partnerforum van 3 december 2013 Ontwerpdocument, versie november 2013 1 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

OKRA-memorandum VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 25 MEI 2014

OKRA-memorandum VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 25 MEI 2014 OKRA-memorandum VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 25 MEI 2014 GOEDGEKEURD DOOR HET OKRA-CONGRES OP 18 FEBRUARI 2014 Naar aanleiding van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 25 mei

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009

Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009 Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009 Inleiding Brussel. Een stad gedroomd. Gedroomde stad? 1) Brussel is uniek en fascineert Van oorsprong is Brussel een Vlaamse stad; nu is

Nadere informatie

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 1 KARTELPROGRAMMA sp.a Groen Zomergem Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Uitnodiging Bouw mee aan de toekomst van Zomergem Dit programma is een uitnodiging. Een oproep aan alle inwoners van Zomergem, om mee

Nadere informatie

Beleidsnota 2009-2014. wonen. Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Beleidsnota 2009-2014. wonen. Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Beleidsnota 2009-2014 wonen Freya Van den Bossche Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Inhoud Lijst met afkortingen...4 Managementsamenvatting...5 I Inleiding...8 II Omgevingsanalyse...10

Nadere informatie

DE HYBRIDE WONINGMARKT

DE HYBRIDE WONINGMARKT DE HYBRIDE WONINGMARKT Betaalbaar en duurzaam wonen: de scheiding tussen huur en eigendom weggehaald BLAUWDRUK 1.1 Versie 28 februari 2014 ESF: Oproep 258 Project 4141 2 Inhoud VOORAF... 5 SAMENVATTING...

Nadere informatie

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen.

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 1 mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 mensen in Kortrijk leven in armoede Om te bepalen of iemand al dan niet in armoede leeft, bestaat er een Europese norm.

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

SAMEN BETER DOEN. SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 3 Klimaat 18

SAMEN BETER DOEN. SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 3 Klimaat 18 1 Inhoudstafel SAMEN BETER DOEN SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 3 Klimaat 18 We kozen ervoor om één programma te maken voor alle beleidsniveaus: Europees, federaal, Vlaams en Brussels. Achter elk voorstel

Nadere informatie

14 Vlaanderen in transitie?

14 Vlaanderen in transitie? milieuverkenning 2030 345 14 Vlaanderen in transitie? Erik Paredis, Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, UGent Erika Vander Putten, Fre Maes, mira-team, vmm Jan Larosse, Afdeling Ondernemen en Innoveren,

Nadere informatie

Politiek gaat over de mensen sp.a - beginselprogramma

Politiek gaat over de mensen sp.a - beginselprogramma Politiek gaat over de mensen sp.a - beginselprogramma Twaalf keer gelijke kansen 1. Alle mensen verdienen een toekomst. Voor ons is het dat wat telt. Wij willen voor iedereen dezelfde kansen op een goede

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

Maak je buurt uitmuntend!

Maak je buurt uitmuntend! Maak je buurt uitmuntend! Handboek gemeenschapsmunten voor lokale besturen en organisaties 1 Vlaamse overheid Inhoudstafel Woord vooraf 4 Hoe dit handboek te lezen? 5 Inleiding 7 1. Verken de mogelijkheden

Nadere informatie

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap ondernemend innovatiekracht water landgoederen landbouw 1 papier natuur hout brummen 25 juni 2013 int.13.0925 inleiding Deze toekomstvisie zet

Nadere informatie

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1)

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) S a m e n grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Samen grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Voorwoord In West-Europa neemt de vergrijzing toe.

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie

SAMEN GRENZEN VER-LEGGEN. Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

SAMEN GRENZEN VER-LEGGEN. Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling SAMEN GRENZEN VER-LEGGEN Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 8 Inleiding... 9 DEEL 1: KADER...12 1. Omgevingsanalyse duurzame ontwikkeling...12 1.1. Globalisering...12

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur De 12 werken voor Vlaams Brabantse gemeenten en OCMW s Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur Vlaams Brabantse prioriteitennota voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

WdjlWad`" gzcdkvi^z. ^c YZ l^_` 9Vbeddgi

WdjlWad` gzcdkvi^z. ^c YZ l^_` 9Vbeddgi WdjlWad`" gzcdkvi^z ^c YZ l^_` 9Vbeddgi Voorwoord Misschien zit het wel in onze genen. Misschien verleren we het nooit. Feit is dat we met z n allen geboren zijn met een flinke baksteen in onze maag. Bouwen,

Nadere informatie

met het oog op de regionale verkiezingen van juni 2009

met het oog op de regionale verkiezingen van juni 2009 Memorandum met het oog op de regionale verkiezingen van juni 2009 Voorwoord De toekomstige regering van het Brussels Gewest zal heel wat te doen hebben. Hetzelfde geldt ook voor die van de Franse Gemeenschap

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Concept 30 juni 2015 (consultatieversie) Voorwoord Voor u ligt de consultatieversie van de Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, aanpak tot 2020 (concept

Nadere informatie

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN concept DORPSVISIE DIEPENVEEN Oktober 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Andere rol gemeente... 3 1.2 Verantwoording Themakeuzes... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. Karakterisering dorp Diepenveen... 5 2.1 Historie...

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam

Nadere informatie