VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende regeling tot erkenning van de outplacement-, wervingsen selectiebureaus in het Vlaamse Gewest VERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende regeling tot erkenning van de outplacement-, wervingsen selectiebureaus in het Vlaamse Gewest VERSLAG"

Transcriptie

1 Stuk 172 (BZ 1992) - Nr. 5 ARCHIEF 1IuAMsE RAAD TEFWB~~~RGEN VLAAMSERAAD ZITTING FEBRUARI 1993 ONTWERP VAN DECREET houdende regeling tot erkenning van de outplacement-, wervingsen selectiebureaus in het Vlaamse Gewest VERSLAG namens de Commissie voor Economie, Energie en Werkgelegenheid uitgebracht door de heer E. Schuermans Samenstelling van de commissie : Voorzitter : de heer J. Laverge. Vaste leden : de heren P. Deprez, J. De Roo, J. Lenssens, E. Schuermans, J. Weyts ; de heren F. Dielens, C. Lisabeth, J. Sleeckx, G. Vermassen ; de heren L. Bril, J. Buchmann, J. Laverge ; de heer F. Wymeersch ; de heer H. Candries ; mevrouw M. Aelvoet. Plaatsvervangers : de heren S. De Clerck, M. Didden, mevrouw L. Nelis-Van Liedekerke, de heren K. Pinxten, J. Taylor ; de heren G. Bossuyt, M. Bourgois, J. Leclercq, D. Van der Maelen ; de heren W. Cortois, D. Van Mechelen, F. Vergote ; de heer W. Peeters ; de heer M. Capoen ; de heer J. Ulburghs. Zie : 172 (BZ 1992) - Nr. 1 : Ontwerp van decreet - Nrs. 2 en 3 : Amendementen - Nr. 4 : Subamendement 466

2 172 (BZ 1992) - Nr. 5 PI DAMES EN HEREN, Uw Commissie besprak op 13 en 27 januari 1993 het ontwerp van decreet houdende regeling tot erkenning van de outplacement-, wervings- en selectiebureaus in het Vlaamse Gewest en keurde het na amendering goed. 1. INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR ME- VROUW L. DETIEGE, VLAAMSE MINISTER VAN TE- WERKSTELLING EN SOCIALE AANGELEGENHE- DEN 1. Outplacement gekaderd in de evoluties op de arbeidsmarkt De maatschappelijke en technologische evoluties hebben op korte tijd de arbeidsmarkt grondig gewijzigd. Het klassieke beeld van de onderneming met een Fordistisch-Tayloristische produktiewijze en de werknemer met een zowel inhoudelijke als juridische vaste arbeidsovereenkomst is dooreengeschud. Door de filialisering en de KMO-isering is enerzijds de tewerkstelling in grotere en stabiele produktie-eenheden afgenomen en de economische netwerkafhankelijkheid toegenomen. De toeleveringsbedrijven zijn daarbij sterk gebonden aan de marktpositie van de centrumonderneming. Anderzijds wordt van de werknemers een verhoogde functionele flexibiliteit gevraagd. Twee opvallende kenmerken hiervan zijn de tendens tot taakroulatie en de tendens tot meermachinebediening. Bovendien is er een toenemende integratie van de algemeen technische, de specifiek technische en de socio-normatieve functies. Deze evoluties brengen met zich mee dat de opleidingsinspanningen zowel binnen de bedrijfsexterne als binnen de bedrijfsinterne arbeidsmarkt geïntensifieerd worden. Hoe langer hoe minder werknemers kunnen nog zonder om- of bijscholing hun taken vervullen. De wijzigende werkprocedures en -methodes stellen voortdurend het probleem van kwalificatie-aanpassingen. De geschetste veranderingen op macro- en micro-niveau leiden ertoe dat absolute werkzekerheid nog nauwelijks kan gegarandeerd worden. Meer en meer werknemers zullen geconfronteerd worden met een verandering van werkgever of ontslag. Exacte kwantitatieve gegevens over afgevloeide werknemers ontbreken. De VDAB noteerde in 1990 ongeveer inschrijvingen van ontslagen werknemers die nog geen nieuwe betrekking hadden en aanspraak maakten op werkloosheidsuitkeringen. Outplacement moet gekaderd worden binnen deze algemene evolutie. De werknemers die getroffen worden door deze aanpassingsproblemen moeten kunnen rekenen op een aangepaste begeleiding tijdens de zoektocht naar een nieuwe betrekking. Het aanbieden van outplacement door de overheid kan gezien worden als tegengewicht voor de verhoogde flexibiliteit die van de werknemer wordt vereist..

3 [ (BZ 1992) - Nr Aandachtspunten bij een optreden van de Vlaamse overheid 2.1. Outplacement en arbeidsbemiddeling Preliminair aan de omschrijving van de rol van de Vlaamse overheid inzake outplacement stelt zich de vraag naar de juridische mogelijkheid van een optreden van de Vlaamse overheid op dit beleidsdomein. Door de Staatshervorming zijn de contouren van dergelijk optreden immers niet zo duidelijk. Concreet stelt zich de vraag of outplacement een vorm van arbeidsbemiddeling uitmaakt. De Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen hevelt, wat het tewerkstellingsbeleid betreft, immers de materie,,arbeidsbemiddeling over van de nationale overheid naar de Gewesten. Nochtans geeft deze wet geen definitie van het begrip,,arbeidsbemiddeling. De Memorie van Toelichting, die geen bindende rechtskracht heeft, geeft wel enkele nuttige verduidelijkingen.,,arbeidsbemiddeling behelst onder andere de plaatsing van werknemers onder meer wat betreft de organisatie en het beleid van de arbeidsmarkt en de overheidstussenkomsten die de professionele of geografische mobiliteit van de werknemers trachten te begunstigen. Meer duidelijkheid omtrent het begrip,,arbeidsbemiddeling wordt gegeven door de wet van 28 december 1984 tot afschaffing of herstructurering van sommige instellingen van openbaar nut. Deze wet hevelt expliciet de taken vermeld in artikel 6, paragraaf 1, derde lid, a van de Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders over van de RVA naar de VDAB. Deze taken betreffen,,de aanwerving en de plaatsing van de werknemers te bevorderen en te organiseren. Het decreet van 20 maart 1984 houdende oprichting van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling herneemt deze taken in artikel 4, 1. Het lijkt mij onbetwistbaar dat,,outplacement een maatregel is waardoor de aanwerving en de plaatsing van werknemers wordt bevorderd. Outplacement slaat immers op een geheel van adviezen en diensten dat in opdracht van een werkgever ter beschikking wordt gesteld van een ontslagen of met ontslag bedreigde werknemer om deze in staat te stellen in een zo kort mogelijke tijd een nieuwe passende werkkring te vinden. Zonder meer duidelijk is de definitie die in het Benelux Sociaalrechtelijk Woordenboek weerhouden wordt. Arbeidsbemiddeling wordt er gedefinieerd als,,bemoeiing met het doel werkgevers bij het zoeken van arbeidskrachten en werknemers bij het zoeken van een arbeidsplaats behulpzaam te zijn. Deze ruime definitie heeft als voordelen dat zij de filosofie van de arbeidsbemiddeling respecteert en rekening houdt met mogelijke evoluties inzake bemiddelingstechnieken en -methodes. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de terminologie van dit woordenboek, alhoewel bij decreet van 25 september 1975 verplichtend gesteld van de Vlaamse overheidsdiensten, niet kan gesteld worden boven definities die in wettelijke of reglementaire teksten worden gegeven. Besluitend meen ik te kunnen stellen dat outplacement wel degelijk een vorm van arbeidsbemiddeling betreft en dus door de Vlaamse overheid kan gereglementeerd worden.

4 172 (BZ 1992) - Nr. 5 PI 2.2. Outplacement en arbeidsrechtelijke aspecten Het is evident dat de Vlaamse overheid niet reglementerend kan optreden ten aanzien van de arbeidsrechtelijke aspecten die aan outplacement verbonden zijn. Aangezien outplacement deel uitmaakt van een uitwervings- en afdankingsbeleid zijn er onvermijdelijk raakvlakken met het ontslagrecht. Outplacement kan geen afbreuk doen aan de wettelijke en conventionele normen die van toepassing zijn bij ontslag van werknemers, en moet neutraal zijn ten aanzien van de ontslagrechten van de werknemers. De Vlaamse overheid kan hier niet rechtstreeks op ingrijpen. Dat is de exclusieve bevoegdheid van de nationale wetgever. Wel kan de Vlaamse overheid hier ondersteunend optreden, bijvoorbeeld door de erkenning van een outplacementbureau afhankelijk te maken van diens verbintenis de aangehaalde wettelijke en conventionele ontslagnormen na te leven. Het ontwerp refereert in die zin dan ook naar de CAO nr. 51, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 10 februari Evenmin kan de Vlaamse overheid outplacement verplichtend stellen in geval van afvloeiingsmaatregelen. Zij kan immers geen bepalingen treffen die ingrijpen op de arbeidsrechtelijke verhouding tussen werkgever en werknemer. De vrijheid van de sociale partners om ter zake bijvoorbeeld een CAO of een collectief akkoord af te sluiten moet dan ook gerespecteerd worden. De wetgevende lacune rond pre- en postcontractuele relaties tussen werkgever en werknemer kan niet door de regionale overheid worden ingevuld. 3. De rol van de Vlaamse overheid Voor de Vlaamse overheid is inzake outplacement, werving enselectie eendubbele rolweggelegd. Vooreerst is er de noodzaak om de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) de nodige beleidsmatige middelen en instrumentaria ter beschikking te stellen zodat zij zelf tot outplacement kan overgaan. Daarenboven kan de Vlaamse overheid, in navolging van wat zij gedaan heeft op het vlak van de uitzendarbeid, reglementerend optreden ten aanzien van de marktsector van de outplacement-, wervings- en selectiebureaus. Dit tweesporenbeleid wordt navolgend toegelicht Een VDAB-outplacementdienst De VDAB speelt als openbare arbeidsbemiddelingsdienst een centrale rol in het arbeidsmarktgebeuren. Zij intervenieert voor ongeveer 40 à 45 percent van de vacatures in het reguliere economisch circuit. De opdracht van de VDAB is tweeërlei. Enerzijds moet zij in functie van de economische wetmatigheden vraag- en aanbodzijde van de arbeidsmarkt efficiënt op mekaar afstemmen. Dit veronderstelt dat zij vacatures zo vlug mogelijk invult met beschikbare en aangepaste arbeidskrachten. Dit houdt ook in dat zij werkt aan opleidingsbehoeften van werknemers die reeds ingeschakeld zijn in het arbeidsproces. Anderzijds heeft zij de sociale opdracht de reïntegratiemogelijkheden van de kansarme werklozen, langdurig en/of laaggeschoolde werklozen, te verhogen zodat deze personen reële doorstromingskansen krijgen naar het economisch circuit, om werkloosheid voor zo veel mogelijk werknemers te voorkomen.

5 (BZ 1992) - Nr. 5 Om deze dubbele doelstelling te verwezenlijken heeft de VDAB nood aan een breed en aangepast instrumentarium. Outplacement dient hier een onderdeel van te zijn. De creatie van een outplacementdienst binnen de VDAB is niet zo innoverend als zou kunnen worden gedacht. Vooreerst hanteren de jobclubs die sedert 1 oktober 1987 werden opgericht, al geruime tijd outplacementtechnieken, weliswaar voor een moeilijkere doelgroep, namelijk de werkzoekenden die reeds ten minste één jaar werkloos zijn. De resultaten zijn hier vrij positief ; de plaatsingsratio bedraagt na twee maanden immers 62 percent. Vervolgens werden er reeds in individuele gevallen, voornamelijk naar aanleiding van herstructureringen of sluitingen van grote ondernemingen, specifieke bemiddelingsacties ondernomen om de afvloeiing van de werknemers te verzachten. Bij besluit van de Vlaamse Executieve van 11 september 1991 heeft de VDAB dan ook de mogelijkheid gekregen om outplacement te organiseren. Outplacement door de VDAB georganiseerd heeft een aantal onmiskenbare voordelen. Eerstens kan zij er toe leiden dat groepen van werknemers die buiten het privaatrechtelijk outplacementaanbod vallen toch van deze voorziening kunnen genieten. Dit zou met name het geval kunnen zijn voor werkgevers die niet bereid zijn de tarieven van de private bureaus te betalen of voor openbare instellingen of besturen. Verder kan de VDAB een meer geïntegreerde aanpak verzekeren voor de betrokken werknemers, zelfs na beëindiging van de outplacementopdracht, door doorstroming naar het gewone instrumentarium te verzekeren (jobclubs, beroepsopleidingen en dergelijke meer). Tenslotte zal er een zekere spontane marktregulering ontstaan tengevolge van een overheidsoptreden in dit domein. De evolutie die heeft plaatsgevonden op de markt van de uitzendarbeid, kan hier als voorbeeld gelden. Vanzelfsprekend is het niet de bedoeling met deze aanpak een overheidsdienst in de plaats te stellen van het privé-initiatief. Er moet integendeel een faire concurrentie kunnen spelen tussen de VDAB-outplacementdiensten en de privaatrechtelijke outplacementbureaus. Het VDAB-optreden kan ertoe leiden dat het tarificatie-systeem transparanter wordt ook in de private sector, doch mag niet tot gevolg hebben dat onrechtstreeks de kwaliteit van outplacement door de particuliere sector wordt aangetast Een marktregulerend optreden Naast de oprichting van een VDAB-outplacement-dienst is ook een decretaal initiatief nodig. Bedoeling van dit initiatief dat nu voorligt, is ervoor te zorgen dat de marktsector gesaneerd wordt en dat enkel bonafide outplacement-, wervings- en selectiebureaus in Vlaanderen hun activiteiten kunnen uitoefenen. Tevens kan dit ertoe leiden dat niet enkel de economische rendabiliteit bij deze diensten primeert, maar dat ook aandacht wordt geschonken aan de sociale doeltreffendheid van dergelijke voorziening. Tenslotte dringt zich een regulerend optreden ook op om misbruiken tegenover personen die in een economische of intellectueel zwakkere positie verkeren, te voorko-

6 172 (BZ 1992) - Nr. 5 PI men en om te waken over de bevoegdheidsverdeling inzake plaatsing (overheidsopdracht) en outplacement (gemengde opdracht). Dergelijk regulerend optreden is geïnspireerd door het decreet van 6 maart 1991 houdende regeling tot erkenning van de uitzendbureaus in het Vlaamse Gewest en het KB van 28 november 1975 betreffende de exploitatie van bureaus voor arbeidsbemiddeling tegen betaling. Om hun activiteiten te kunnen uitoefenen in het Vlaamse Gewest moeten outplacement-, wervings- en selectiebureaus over een erkenning vanwege de Vlaamse overheid beschikken. Deze erkenning wordt afhankelijk gemaakt van een aantal voorwaarden zoals : - het verlenen van de nodige le deskundigheid aanwezig is ; waarborgen dat professione- - het verbod aan plaatsing van werknemers te doen ; - de verbintenis de privacy van zowel de werkgever als de werknemer te respecteren ; uitwervende - de verbintenis geen afbreuk te doen aan de wettelijke of conventionele beschermingsmaatregelen inzake ontslag ; - het voldoen aan de sociale en de belastingwetgeving ; - het verbod voor de werknemer te vorderen. activiteiten een vergoeding van de Een op te richten erkenningscommissie moet waken over de toepassing van de hiervoor geciteerde normen. Deze commissie bestaat naast de sociale partners uit deskundigen die een grondige kennis hebben over het werkveld. II. ALGEMENE BESPREKING 1. Het begrip,,outplacement Door een lid wordt met betrekking tot artikel 2 van het ontwerp van decreet, dat de meest voorkomende definities weergeeft, kritisch opgemerkt dat vele begrippen die betrekking hebben op het domein van de arbeidsbemiddeling, onbegrijpelijk overkomen voor de sociaal-zwakkere doelgroepen op de arbeidsmarkt. Het zoeken naar een correct Nederlands equivalent verloopt meestal moeizaam. Kan hieraan niet meer zorg en aandacht worden besteed naar de toekomst toe? Het lid betreurt dat de sociaal-rechtelijke structuren worden gecreëerd door universitairen en sociale scholen, zonder inspraak van de arbeiders zelf. Hij vindt dit een betreurenswaardige evolutie en protesteert hiertegen. De minister betwijfelt dat de vervanging van het woord,,outplacement door het Nederlandstalige equivalent,,uitplaatsing of,,uitwerving concreet zal bijdragen tot een grotere duidelijkheid. De term,,uitplaatsing zou beleidsmatig voor nog meer verwarring zorgen, vermits het ontwerp van decreet er juist moet voor zorgen dat outplacement, werving en selectie zich niet uitstrekken tot het domein van de plaatsing. De minister is gekant tegen het hanteren van een terminologie die haaks staat op de in de praktijk ontwikkelde begrippen. Een dergelijke handelwijze zou de verwarring slechts doen toenemen.

7 (BZ 1992) - Nr. 5 Het domein van de plaatsing is immers wettelijk voorbehouden voor de overheid. Het gebruik van het woord,,uitplaatsing zou de indruk kunnen doen ontstaan of versterken dat plaatsingsactiviteiten geoorloofd zijn in het kader van de hier bedoelde diensten. De minister beaamt dat er zich vele nieuwe begrippen ontwikkelden met betrekking tot het brede referentiekader van het arbeidsmarktgebeuren. Zelf streeft de minister ernaar om de nieuwe begrippen afdoende te omschrijven (bijvoorbeeld ingroeibanen, jobcreatie, arbeidsallocatie, enzovoort). Met betrekking tot het begrip,,outplacement benadrukt de minister dat dit begrip reeds op algemene wijze ingang heeft gevonden in de wetgeving, rechtsleer en de vakliteratuur. Voor wat de wetgeving betreft kan worden verwezen naar de CAO, nr. 51 betreffende outplacement, afgesloten in de Nationale Arbeidsraad op 10 februari Ook in de patronale en syndicale middens is het begrip,,outplacement voldoende ingeburgerd. De minister refereert naar het artikel 2 van het voorliggende ontwerp van decreet. Artikel 2, 1 bevat de definitie van,,outplacement en bakent de bevoegdheidssfeer af van de openbare en privé-sector. De minister stelt vast dat er zich in het arbeidsmarktgebeuren een nieuwe bedrijfscultuur heeft ontwikkeld, om met ontslag bedreigde of ontslagen werknemers te begeleiden naar een nieuwe tewerkstelling. Het initiatief tot outplacement gaat uit van de werkgever. Volgens de privaatrechtelijke gedragscodes is outplacement de begeleiding van deze werknemers en strekt het zich niet uit tot het zoeken naar een betrekking voor deze werknemers. Het plaatsingsproces, waarvan werving en selectie slechts componenten zijn, is krachtens het IAO-Verdrag van 1949 en de wet die aan dit verdrag uitwerking verleende, nog steeds een taak van de overheid. De finaliteit van het plaatsingsproces is het zoeken naar de meest geschikte werknemer voor de opvulling van een welbepaalde vacature op de arbeidsmarkt. Outplacement daarentegen is een dienstenpakket dat aangeboden wordt ter ondersteuning van een werknemer naar een toekomstige tewerkstelling Collectieve- en individuele outplacementactiviteiten Door een lid wordt erop gewezen dat in artikel 2 van het ontwerp van decreet geen onderscheid is gemaakt tussen groeps- en individuele outplacementactiviteiten. Hij stelt vast dat outplacement vooral wordt toegepast door ondernemingen in moeilijkheden, of door bedrijven in herstructurering. Quid voor een groepsoutplacement?

8 172 (BZ 1992) - Nr. 5 PI De minister verduidelijkt dat groepsoutplacement wel degelijk mogelijk is, doch dat de intrede in het outplacementproces strikt individueel is, uit respect voor de keuzevrijheid van de werknemer, die steeds moet gevrijwaard blijven. Hierop wordt door hetzelfde lid opgemerkt dat bedrijven vaak voor een groep van werknemers de outplacementtechniek toepassen. Het strikt individuele karakter moet volgens een ander lid worden bewaard. De minister beaamt dat outplacement, bij herstructurering van bedrijven in moeilijkheden, ook betrekking kan hebben op een grote groep van kaderpersoneel. De keuzevrijheid moet gerespecteerd worden naar analogie met andere collectieve beslissingen, onder meer inzake brugpensioenregeling. Volgens een ander lid is het perfect mogelijk om oplossingen aan te reiken voor een grote groep van met ontslag bedreigde of ontslagen werknemers, doch de gemaakte keuze zal steeds resulteren in een individuele overeenkomst. Volgens de minister sluit artikel 2 van voorliggend ontwerp van decreet een collectief outplacement niet uit, doch het akkoord van de betrokken werknemer is steeds noodzakelijk, vermits het collectief outplacement deel uitmaakt van het ontslagrecht. Deze materie is geregeld door CAO nr. 51 betreffende outplacement, afgesloten in de Nationale Arbeidsraad op 10 februari 1992, waarin expliciet een onderscheid wordt gemaakt tussen het individuele en collectieve outplacement. Het ontwerp van decreet regelt de erkenning van de outplacementbureaus, maar handelt niet over de wijze waarop een werkgever de techniek van het outplacement in het kader van het ontslagrecht kan aanwenden. De minister benadrukt dat de opname in artikel 2 van het ontwerp van decreet van collectief outplacement overbodig is, vermits outplacement inherent verbonden is aan individuele werknemers, ook al zijn deze betrokken in een collectief outplacementproces. 2. Het bevoegdheidsprobleem Door een lid wordt nadere opheldering gevraagd nopens de mogelijke interpretatieproblemen die gerezen waren met betrekking tot het bevoegdheidsvraagstuk. Hij merkt op dat de minister outplacement beschouwt als een vorm van arbeidsbemiddeling. Volgens dit lid werden door meerdere professoren hieromtrent uiteenlopende stellingen verdedigd. Door sommige professoren werd betwijfeld of outplacement wel een vorm van arbeidsbemiddeling is. Dit is, aldus het lid, de kern van de discussie. Volgens de ene stelling is outplacement geen vorm van arbeidsbemiddeling en valt het niet onder de bevoegdheid van de Gewesten, maar van de nationale wetgever. Volgens een andere stelling is dit gestoeld op een al te enge interpretatie van een verouderde wetgeving. Hij is daarenboven van mening dat outplacement onder de bevoegdheid van de Gewesten valt. Het lid wenst van de minister te vernemen of dit juridisch imbroglio definitief is ontward. De minister antwoordt hierop door te refereren naar het advies van de Raad van State van 10 oktober 1991, uitgebracht over het voorontwerp van decreet. Nopens dit be-

9 PI 172 (BZ 1992) - Nr. 5 voegdheidsvraagstuk werden in dit advies door de Raad van State geen opmerkingen geformuleerd. 3. Gedragscode van de Nationale Vereniging van Outplacementbureaus (NVOB) Met betrekking tot de outplacementbureaus zelf merkt hetzelfde lid op dat, in 1990, door negen outplacementbureaus de Nationale Vereniging van Outplacementbureaus werd opgericht met zetel te Brussel. De belangrijkste verdienste van de NVOB bestond in het ontwerpen van een sectoriële gedragscode die begin 1990 werd gepubliceerd. Deze code behoort tot de strengste die waar ook door een outplacementassociatie tot stand werd gebracht. De bedoeling van dit ontwerp van decreet was een structuur te brengen in de outplacementmarkt en in de deontologische gedragscode. Volgens de NVOB zouden in april 1992 negen bureaus, die samen een marktaandeel van naar schatting 80 percent van de Belgische markt hebben, deel uitmaken van haar organisatie. Daarnaast zijn er nog een twintigtal bureaus die outplacement aanbieden. De meeste daarvan komen niet in aanmerking voor het NVOB-lidmaatschap omdat zij tevens onverenigbare activiteiten als executive search en recrutering uitoefenen. Het lid betwijfelt de noodwendigheid van dit ontwerp van decreet, vermits er reeds een regeling is uitgewerkt door de betrokken sector zelf, waarbij deze sector zichzelf organiseert, eigen gedragsregels uitwerkt en controleert. Andere leden verheugen zich echter over dit ontwerp, dat een eerste aanzet is tot structurering van de outplacementmarkt. De minister repliceert dat het opzet van het voorliggende ontwerp van decreet erin bestaat een reglementerend kader aan te reiken. De minister poneert, dat de vraag om structuren en regelgeving, vanuit de betrokken sector zelf werd geformuleerd. Zolang de outplacementmarkt onvoldoende is gereguleerd, zullen bepaalde outplacementbureaus malafide praktijken blijven uitoefenen, die ten koste gaan van de klant en waardoor ook de bonafide bureaus in opspraak worden gebracht. Een marktregulering kan in ruime mate bijdragen tot een betere sociale bescherming van de werkgeversgebruikers en van de werknemers. De minister merkt op dat, via deze reglementering, de erkenning slechts wordt verleend, wanneer de betrokken bureaus aan bepaalde voorwaarden voldoen en op advies van de erkenningscommissie, opgericht in de schoot van de SERV, waarin zowel afgevaardigden van de werkgevers- en syndicale organisaties zitting hebben. 4, Erkenningsvoorwaarden Tijdens de algemene bespreking wordt in de Commissie een uitvoerige gedachtenwisseling gewijd aan artikel 6, onder meer inzake een mogelijke verruiming van het toepassingsgebied van het voorliggende ontwerp van decreet tot de VZW s, het verbod tot activiteitenvermenging, bescherming van de privacy van de werknemer en een mogelijke preferentiële behandeling van de VDAB.

10 172 (BZ 1992) - Nr. 5 [ Verruiming van het van decreet tot de vzw s toepassingsgebied van het ontwerp Meerdere leden betonen zich hiervan voorstander. Hiertoe moet onder meer de tekst van artikel 6, paragraaf 1, 1 van het ontwerp van decreet worden aangepast. Door verschillende leden wordt de indiening van amendementen aangekondigd, omdat het toepassingsgebied van het ontwerp van decreet niet mag beperkt worden tot de handelsvennootschappen en de natuurlijke personen. Ook de vzw s moeten binnen het ontwerp van decreet vallen. het toepassingsgebied van Vervolgens merkt een ander lid op dat een verruiming tot vzw s te vaag is omschreven. Het moet gaan om vzw s die actief zijn op de outplacementmarkt en nauw verbonden zijn met sectoriële opleidingsinstituten, beheerd door sociale partners. Een strikte omschrijving van de activiteiten van de vzw s is gewenst. De minister stelt dat de erkenningsvoorwaarden, opgesomd in artikel 6 van het ontwerp van decreet één globaal geheel vormen. Zij moeten in onderlinge samenhang worden gelezen Verbod van activiteitenvermenging Verschillende leden tonen zich sceptisch ten aanzien van de strikte scheiding tussen de activiteiten van wervings-, selectie- en outplacementbureaus. Is deze opsplitsing wel houdbaar in de praktijk? Zal de verleiding niet te groot zijn om onderling gegevensbestanden uit te wisselen? Volgens een van deze leden kan deze artificiële activiteitenopsplitsing nefaste gevolgen hebben voor de economische leefbaarheid van de wervings- en selectiebureaus en de outplacementkantoren, vermits de hoofdmoot van deze activiteiten bestaat uit werving en selectie, die vanuit markteconomisch oogpunt de meest rendabele activiteiten zijn, terwijl outplacement slechts een bescheiden marktsegment vertegenwoordigt. Daarenboven kan dit verbod tot activiteitenvermenging zeer gemakkelijk worden omzeild, door uit hoofde van één aandeelhouder verschillende bureaus op te richten. Ware het niet eerder aangewezen om de drie luiken : werving, selectie en outplacement te groeperen in één enkele erkenning, gezien de grote complementariteit van de drie begrippen? Is deze opsplitsing ingegeven omwille van een doorgedreven specialisatie? De minister beklemtoont dat deze opsplitsing er gekomen is op verzoek van de betrokken sector zelf. Ook in andere landen (Nederland) geldt het verbod op activiteitenvermenging, dat eveneens is opgenomen in de voluntaristische gedragscodes en in de Gedragscode van de Nationale Vereniging voor Outplacementbureaus en de Beroepsvereniging voor Werving- en Adviesbureaus. De ratio legis hiervan is een maximale bescherming van de werknemer en de gebruiker. Een werknemer mag in een plaatsingsproces niet volledig afhankelijk worden van één organisatie. Het instandhouden van eenzijdige gesloten circuits tast de keuzevrijheid van de werknemer aan. Vandaar dit verbod op de activiteitenvermenging, op het vlak van werving, selectie en outplacement.

11 [ (BZ 1992) - Nr. 5 Door een ander lid wordt de indiening van een amendement op artikel 6, paragraaf 1, 10, en artikel 6, paragraaf 1, 120, aangekondigd teneinde te voorzien in een adequatere bescherming van de privacy van de werknemer. Het lid poneert dat de evolutie op het vlak van de bescherming van de privacy van de werknemers in het outplacementproces, ronduit verontrustend is. Hij toont zich daarom verheugd met dit ontwerp van decreet dat een regelgevend kader voor de outplacementbureaus wil aanreiken. Vele bureaus legden gegevensbestanden aan en wisselden deze onderling uit, zonder dat hierop een afdoende controle is ingesteld. In deze context wordt door nog een ander lid erop gewezen dat in het kader van de outplacementactiviteiten, door de outplacementbureaus hoe dan ook contacten zullen worden gelegd met de wervings- en selectiebureaus, teneinde alle mogelijkheden aan te boren. Outplacement is immers een dienstenpakket aangeboden aan de werkgever tegen een vergoeding. Indien één bureau, zowel selectie-, wervings- en outplacementactiviteiten concentreert fnuikt dit de mogelijkheden van de werknemer. De minister repliceert dat het de facto verboden is aan outplacementkantoren om plaatsingsactiviteiten te ontplooien. Outplacementkantoren beperken zich op grond van hun Gedragscode tot het zuiver versterken en begeleiden van de bij de werknemers aanwezige kwalificaties. Het is niet de taak van de outplacementbureaus om de link te leggen tussen de vraag- en aanbodzijde van de arbeidsmarkt. Precies daarom die verbodsbepaling tot activiteitenvermenging in hun gedragscode. Outplacement, selectie en werving worden door de werkgever betaald. Door een lid wordt opgemerkt dat de outplacementbureaus het bewijs moeten leveren dat zij alle mogelijkheden benutten om die met ontslag bedreigde of ontslagen werknemer(s) terug te integreren op de arbeidsmarkt. De minister verduidelijkt dat aan deze bekommernis wordt tegemoet gekomen door de bepalingen van artikel 6, paragraaf 1, 21. Een ander lid stelt vast dat de paragraaf 1, 21, haaks staan op 6, paragraaf 1, 10. bepalingen van artikel 6, de bepalingen van artikel Volgens dit lid is er een te strikte scheiding tussen selectie, werving en outplacement. Teneinde de stringente bepalingen van artikel 6, paragraaf 1, 10, enigszins te temperen, kondigt hij de indiening aan van een amendement, waardoor eveneens een adequatere controle zal worden ingesteld op de banden van een outplacementbureau met een wervings- en selectiebureau en omgekeerd. De minister benadrukt echter dat op het vlak van de Gedragscode het van zeer groot belang is dat bepaalde bedrijven de drie functies niet zouden groeperen. Ook de erkenningscommissie, opgericht in de schoot van de SERV, betoonde zich hieromtrent bijzonder waakzaam. Het lid kan zich echter niet van de indruk ontdoen dat dit ontwerp van decreet vooral mikt op de bescherming van de belangen van een beroepssector. Wordt wel voldoende aandacht besteed aan de werknemer? De praktijk zal, volgens een ander lid, onvermijdelijk evolueren naar een sterke vermenging van selectie-, wervingsen outplacementactiviteiten. Bonafide kantoren zullen op-

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. betreffende de oprichting van de vennootschappen T-Groep en Werkholding VERSLAG

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. betreffende de oprichting van de vennootschappen T-Groep en Werkholding VERSLAG Stuk 1159 (2001-2002) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 3 juni 2002 ONTWERP VAN DECREET betreffende de oprichting van de vennootschappen T-Groep en Werkholding VERSLAG namens de Commissie voor Economie,

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Guy Swennen en mevrouw Sonja Becq c.s. houdende de organisatie van de zorgverzekering

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Guy Swennen en mevrouw Sonja Becq c.s. houdende de organisatie van de zorgverzekering Stuk 1239 (1998-1999) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 26 februari 1999 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Guy Swennen en mevrouw Sonja Becq c.s. houdende de organisatie van de zorgverzekering VOORSTEL

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 -------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 1 april 2009 ---------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond. Advies. Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond

Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond. Advies. Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond Advies Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond Inhoud 1. Samenvatting van het advies... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemene bemerkingen...

Nadere informatie

A R R E S T. nr. 202.039 van 18 maart 2010 in de zaak A. 194.399/XII-6002. tegen:

A R R E S T. nr. 202.039 van 18 maart 2010 in de zaak A. 194.399/XII-6002. tegen: RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK XIIe KAMER A R R E S T nr. 202.039 van 18 maart 2010 in de zaak A. 194.399/XII-6002 In zake: XXXX bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Stefan Sottiaux

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 --------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 -------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 -------------------------------------------- Preventie van psychosociale belasting (waaronder pesterijen en ongewenst

Nadere informatie

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014 De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt VOORWOORD Dit dossier wil een aantal aspecten van de 6de staatshervorming toelichten, in het

Nadere informatie

VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005

VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005 VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005 VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 1 F.O.D. ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE Rechtstreeks op internet: www.mineco.fgov.be Verantwoordelijke uitgever: Wettelijk depot:

Nadere informatie

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen I INHOUDSTAFEL INLEIDING... 5 1. HET E.E.S.V.: DE EUROPESE REGLEMENTARING door S. Israel.................................... 7 2. ECONOMISCHE SAMENWERKINGSVERBANDEN:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader DEEL 1 Algemene beginselen 41 HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader De term vennootschapsboekhouden omhelst twee bestanddelen: vennootschappen en boekhouden. Beide hebben een

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/243 RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 23160 BELGISCH STAATSBLAD 20.04.2004 Ed. 3 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.810 ----------------------------- Zitting van dinsdag 17 juli 2012 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.810 ----------------------------- Zitting van dinsdag 17 juli 2012 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.810 ----------------------------- Zitting van dinsdag 17 juli 2012 ------------------------------------------- Problematiek van de artistieke sector ten opzichte van de RSZ (derde betaler)

Nadere informatie

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit Ten geleide 14 Etablissements de crédit De voorbije jaren werden gekenmerkt door ingrijpende veranderingen op de financiële markten en in de financiële wetgeving. Voor de ondernemingen, bemiddelaars en

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp Oudere werknemers: ervaring uitgestoten, vergrijzing op te vangen? Datum Maart 2003 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III - 6e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel. 02/277.64.11 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be S amenstelling

Nadere informatie

Eindeloopbaan. Generatiepact

Eindeloopbaan. Generatiepact Bart Buysse Adviseur Eindeloopbaan Generatiepact De eindeloopbaanbesprekingen resulteerden in een generatiepact, met daarin een hele reeks maatregelen om meer jongeren tewerk te stellen, om de arbeidsmarktkansen

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving Wegwijs Herstructureringen 2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen 2.1 Algemene beschrijving Algemene beschrijving Deze regeling geldt voor werkgevers die overgaan tot collectief ontslag, maar

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID --------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve

Nadere informatie

01 Voorwoord 04. 02 Opdracht 05. 03 Taalwetgeving en het bedrijfsleven 06. 04 Taal en gerechtszaken 24. 05 Taalwetgeving en verkiezingen 32

01 Voorwoord 04. 02 Opdracht 05. 03 Taalwetgeving en het bedrijfsleven 06. 04 Taal en gerechtszaken 24. 05 Taalwetgeving en verkiezingen 32 ACTIVITEITENVERSLAG VAN DE DIENST VAN DE ADJUNCT VAN DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT 2010 2011 Inhoudstafel 03 01 Voorwoord 04 02 Opdracht 05 03 Taalwetgeving en het bedrijfsleven 06 04

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 11.12.2002 COM(2002) 718 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor Europese regelgevende agentschappen. MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor

Nadere informatie

Arbeid, een kwetsbaar sociaal goed in de strijd tegen armoede

Arbeid, een kwetsbaar sociaal goed in de strijd tegen armoede Arbeid, een kwetsbaar sociaal goed in de strijd tegen armoede In tegenstelling tot het beeld dat sommigen van de armen hebben, zijn de armen niet onproductief, maar zij hebben soms geen inkomen, geen werk,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 928 Aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere wetten aan de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van

Nadere informatie

ADVIES INZAKE DE REGELING VAN ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE BEPAALDE MARKTPRAKTIJKEN

ADVIES INZAKE DE REGELING VAN ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE BEPAALDE MARKTPRAKTIJKEN C.O.B. 25 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE DE REGELING VAN ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE BEPAALDE MARKTPRAKTIJKEN Brussel, 19 november 2008 2 Bij brief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 197 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische

Nadere informatie