Aan: - het Gemeentebestuur van de Centrale Stad - het Stadsdeelbestuur van Zuideramstel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan: - het Gemeentebestuur van de Centrale Stad - het Stadsdeelbestuur van Zuideramstel"

Transcriptie

1 Juli 1999 Adviesnr. 229 Serie '99, nr.15 OVER DE CONCEPT-VISIE ZUIDAS Aan: - het Gemeentebestuur van de Centrale Stad - het Stadsdeelbestuur van Zuideramstel

2 ADVIES over de CONCEPT-VISIE ZUIDAS INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN 3 0. ALGEMEEN 5 I. HOOFDSTRUCTUUR 6 1. Kerngebied 2. De oostflank 3. De westflank II. HET OPENBARE MILIEU in het kerngebied 7 1. Publiekgerichte ruimten in de onderlagen 2. De Minerva-as en het centrale plein 3. Groenstructuur en waterstructuur 4. De verkeersstructuur III. DIVERSITEIT IN HET GEBIED 9 1. De mate van differentiatie 2. Het aantal woningen t.o.v. de hoeveelheid kantoorvloer 3. De soorten van woningen IV. RESERVERING INFRASTRUCTUUR voor OV Spoorrail 2. Metro/sneltram - rail 3. Busstation BIJLAGE: 11 Voorgaande ARS-advies uit januari 1997 over het MASTERPLAN voor de ZUIDAS Samenvatting en Aanbevelingen Verder gebruik van dit advies staat ieder vrij, mits dit gebeurt met bronvermelding 2

3 SAMENVATTING en AANBEVELINGEN van het ADVIES over de CONCEPT-VISIE ZUIDAS SAMENVATTING De ARS ondersteunt de richting van de stedebouwkundige uitwerking van de Concept-Visie, waardoor zoals de ARS had aanbevolen o.a. het aantal woningen is toegenomen. Door een betere functiemenging en een hoge kwaliteit van bebouwing en openbare ruimte kan de Zuidas een vitaal stedelijk centrum worden. De ARS vindt het ruimtelijk beeld dat ontstaat door Zuid en Buitenveldert aaneen te smeden nog steeds één van de aansprekende punten van het plan. Hij plaatst wel enkele kanttekeningen bij de stedebouwkundige onderbouwing. De hoge dichtheid vraagt volgens de ARS om het arrangeren van het intensieve gebruik van de aanwezige ruimten. Een strategische inzet van middelen is nodig om de gewenste kwaliteiten ook bij een tegenvallende economische ontwikkeling te kunnen garanderen. Bij de uitwerking van het kerngebied vraagt de ARS zich af of de beoogde maat en beleving van de bebouwing op maaiveld bij de geprogrammeerde hoeveelheid hoogbouw gerealiseerd kan worden. Hij vraagt aandacht voor mogelijke windhinder. Hij wijst op het belang van flexibiliteit in de planvorming, met name vanwege de afhankelijkheid van conjunctuurschommelingen en veranderingen in de situatie van de kantorenmarkt. Uitwisselbaarheid van kantoren en woningen in de gebouwen is een middel voor die flexibliteit. Bij de verdere planuitwerking is het volgens de ARS belangrijk dat er een duidelijke regie is in bestuur en management. M.b.t. de oostflank blijft de ARS waarschuwen voor mogelijke aantasting van de Amstelscheg bij eventuele uitbreiding van infrastructuur. Hij is van mening dat ad-hocplanning in de bestaande woonlocaties (zoals de de Mirandabuurt) voorkomen moet worden. Recente mutaties van de plannen voor de RAI-uitbreiding beoordeelt de ARS bij eerste lezing positief. Een directe relatie tussen RAI-uitbreiding en de Zuidflank-ontwikkeling acht hij van belang. De westflank: Er zijn ook bedreigingen voor de groene scheg rond de Schinkel door extra infrastructuur (bruggen, dijklichamen). De ARS uit zijn zorgen over de kwaliteit van het groen in het zogenaamde groene carré. De programmering van de bebouwing die grenst aan het groene carré (strip B) zou meer woningen kunnen bevatten. Vervolgens bespreekt de ARS het openbare milieu in het kerngebied. Hij wijst op het belang van een onderbouwde centrumvisie bij de vulling van de plinten. Hiervoor zouden gerichte marktverkenningen uitgevoerd kunnen worden. De ARS mist een duidelijke visie op de essentie van het centrale plein in relatie tot de vervoersknoop. Om de kwaliteiten van de groen- en waterstructuren te garanderen moeten in de uitwerking volgens de ARS harde randvoorwaarden geformuleerd worden. De ARS is bezorgd over de verkeersafwikkeling en het parkeerbeleid. Hij vindt het jammer dat een actualisatie van de verkeersstudie niet is verwerkt in de Concept-Visie. Die geeft grote kans op congestie aan. Nu het programma t.o.v. het Masterplan Zuidas verdubbelt, kan dat betekenen dat de wegencapaciteit onvoldoende is. Uitbreiding van wegen of de toename van het verkeer op bestaande wegen kan een nieuwe inbreuk op de verblijfskwaliteit veroorzaken. Ook de bereikbaarheid komt onder druk te staan, gezien de nu al aanwezige filegevoeligheid van de A10. De ARS meent dat het programma met de daarin opgenomen functies en volumes, verkeerseffecten daarvan en mogelijke oplossingen (zoals parkeerbeleid en vervoersmanagement) in hun onderlinge relatie bekeken moeten worden. De ARS vraagt aandacht voor de juiste balans tussen wonen en werken. Hij bespreekt enkele consequenties in de gebouwensfeer en in de uitwerking van de woonmilieus. De ARS wijst erop dat het dokmodel een maximum voor OV-infrastructuur vastlegt. Dit kan toekomstige ambities van de Zuidas temperen. De ARS acht een bovengrondse tramontsluiting van belang voor de locale verbindingen. Hij nodigt de gemeente uit de stedebouwkundige voorstellen voor de inpassing van het (ondergrondse) busstation nader uit te werken. 3

4 AANBEVELINGEN 1. Geef scherper aan, o.a. met een ruimtebalans voor de verschillende functies, hoe het gebruik van de ruimte in het kerngebied gearrangeerd kan worden. 2. Toets expliciet of de gewenste sfeer op maaiveld gerealiseerd kan worden bij het voorgestelde hoogbouwprogramma, o.a. door vroegtijdig onderzoek te doen naar windhinder. 3. Werk een aantal alternatieve scenario s uit voor het geval het dokmodel toch niet of slechts gedeeltelijk haalbaar blijkt. 4. Houd organisatie en ontwikkeling van de Zuidas in één hand. 5. Werk de randvoorwaarden uit voor de uitwisselbaarheid van bedrijvigheid en wonen. 6. Onderzoek of in het huidige programma voor de westflank (strip B) uitbreiding van het aandeel wonen mogelijk is. 7. Onwikkel een centrumvisie voor de invulling van de publiekgerichte ruimten in de onderlagen van de bebouwing (plinten). Verricht hiervoor marktverkenningen en werk een strategie voor de middeleninzet uit. 8. Werk de inpassing van de vervoersknoop duidelijker uit met aandacht voor de gewenste essentie voor het centrale plein. 9. Zorg ervoor dat de kwaliteit van de groene scheggen (Schinkel en Amstel) in de flanken intact blijft. Integreer de planvorming voor de flanken (b.v. RAI, de Mirandabuurt) goed met de stedebouwkundige uitwerking van het kerngebied. 10. Formuleer in de vorm van randvoorwaarden duidelijk welke minimumkwaliteit voor groen en water in de Zuidas gerealiseerd zal worden. 11. Pas de actualisering van de verkeersstudie toe op het gebied en zoek oplossingen voor aangekondigde congestie. 12. Geef aan hoe het interne verkeer afgewikkeld kan worden bij de huidige wegcapaciteit en zonder ernstige inbreuk op de verblijfskwaliteit. 13. Verricht een studie naar de ontsluitingsstructuur van het kerngebied voor de auto. 14. Neem de mogelijkheid van een tramverbinding op in het plan. 15. Geef duidelijker aan hoe het busstation ingepast kan worden. ARS-advies nr. 229, serie 199, nr. 15 (juli 1999) Over de Concept-Visie Zuidas 4

5 Juli 1999 ADVIES over de CONCEPT-VISIE ZUIDAS Adviesnr. 229 Serie 99, nr ALGEMEEN De ARS reageert op de Concept-Visie Zuidas, dd 30 maart 1999, een stedebouwkundige uitwerking van het Masterplan Zuidas uit De ARS ondersteunt de richting van de uitwerking en waardeert dat er in aansluiting op zijn eerdere advies 1) een stedebouwkundig plan wordt voorgesteld, waarin er naast de kantoren ook ruimte zal zijn voorzieningen, groen en vooral meer woningen. Door de strategische positie tussen Schiphol en de binnenstad van Amsterdam zijn er hier mogelijkheden voor de vestiging van hoogwaardige economische functies. Dat is belangrijk voor de toekomst van Amsterdam, om ook op Europees niveau mee te kunnen spelen. Het realiseren van een hoge kwaliteit in de bebouwing en de openbare ruimte is een noodzakelijke voorwaarde voor het economisch functioneren en het vestigingsklimaat van de Zuidas en past bij de ambities voor stedelijkheid in dit gebied. Terecht is het uitgangspunt van de Concept-Visie dat de Zuidas meer wordt dan een verzameling kantoren in het topsegment van de markt. Het ruimtelijk beeld uit de visie, waarin het Zuid van Berlage en het door van Eesteren ontworpen Buitenveldert aaneengesmeed worden, vindt de ARS één van de meest aansprekende punten van het plan. Hij plaatst wel enige kanttekeningen om aan de orde te stellen of de stedebouwkundige uitwerking qua inhoud en strategische inzet inderdaad voldoende is om een vitaal stedelijk centrum te doen ontstaan. Vanwege de gewenste stedelijke kwaliteit van de Zuidas pleit de ARS er voor om het plan nog eens door te lichten op het locale schaalniveau, vanuit de vraag wat voor dit gebied in relatie tot omliggende delen van de stad wenselijk zou zijn. Dat zou de stedebouwkundige invulling van de Zuidas meer dan nu het geval is een leidend principe kunnen geven en daarmee ook een duidelijker motief voor de Amsterdammer om zich naar het nieuwe stedelijke centrum te begeven. De ARS is van mening dat door een betere stedebouwkundige onderbouwing de in de Visie gewenste kwaliteiten meer geloofwaardigheid kunnen krijgen. Richtinggevende vraag daarbij is hoe een stedelijk concept van deze omvang zowel sociaal als ruimtelijk kan functioneren. Hier hoort een ruimtebalans van de verschillende functies bij. Het kerngebied krijgt in de Visie een FSI van 5,5-6,5. Elders in Nederland komen deze waarden niet voor. Ter vergelijking: de kern van de binnenstad van Amsterdam heeft een FSI van 2,3. Een zo hoge dichtheid vraagt om het arrangeren van het intensieve gebruik van de aanwezige ruimten. De ARS vindt hierover nog onvoldoende terug in de Visie. Een gerichte inzet van middelen is nodig om de gewenste menging van functies in het gebied, de gewenste sfeer op straat en in de openbare ruimtes daadwerkelijk te verkrijgen. Het is een uitdaging voor het politieke bestuur en het management die inzet ook bij conjunctuurschommelingen in de economie (of zelfs mogelijk optredende perioden van economische stagnatie) vol te houden en te bewaken dat de gewenste kwaliteit gerealiseerd wordt. 1 ARS-advies nr. 194, serie 97 (03): Over het Masterplan voor de Zuidas 5

6 I. HOOFDSTRUCTUUR 1. Kerngebied Het ruimtelijk beeld is opgebouwd uit torens die beneden worden omrand door een 'plint' van aaneengesloten gebouwen die de plein- en straatwandhoogte van ca. 25 meter moeten bepalen. De ARS vindt het concept van stadstraten met daarbovenop hoogbouwaccenten, als een 21e eeuwse voortzetting van Berlages Zuid, sympathiek. De ARS vraagt zich wel af of in de uitwerking van de hoogbouw de beoogde maat en beleving op maaiveld gerealiseerd kan worden. Zo zal er meer aandacht besteed moeten worden aan windhinder; ook al in deze ontwerpfase! Er zal nadrukkelijker getoetst moeten worden of het ruimtelijke beeld van een voortzetting van Berlages plan Zuid gerealiseerd kan worden bij de geprogrammeerde volumes in de hoogbouwaccenten. Vista's en illustraties in de Visie (pag.51) laten nu het tegenovergestelde beeld zien. Met name voor het kerngebied is het van belang scenario's te ontwikkelen die kunnen inspelen op conjunctuurschommelingen en veranderingen in de marktsituatie. Ook bij tegenvallende markt moet er sprake kunnen zijn van afgeronde gehelen die goed functioneren. De bereikbaarheid van een slechts half voltooid kerngebied ten zuiden van de A 10 baart de ARS zorgen. De flexibiliteit in de planvorming is nu nog te exclusief gekoppeld aan de fasering van de aanleg van het dok (1e fase en 2e fase). Ook los van die fasering moet rekening gehouden worden met fluctuaties die zich juist kunnen voordoen in het top-segment, waarop voornamelijk gemikt wordt. De ARS beveelt aan een aantal terugvalopties in gebouwen en functies te formuleren (b.v. wonen in plaats van werken) en die uit te werken als alternatieve scenario s, mocht in de verdere planvorming blijken dat een dokmodel toch niet of slechts gedeeltelijk haalbaar blijkt. Juist met het oog op de ambities voor de Zuidas, de te realiseren stedelijke kwaliteit en mogelijk optredend economisch zwaar weer is het van belang de gehele operatie steeds in één hand te houden. Dat vereist heldere regie in zowel bestuur (centrale stad - stadsdelen) als management. Het gaat erom zowel de organisatie als de ontwikkeling in één hand te houden. Zie ons eerdere advies over het Masterplan Zuidas (In: Bijlage, aanbeveling 1). 2. De oostflank De ARS bespreekt uitbreiding van de RAI (a), de Amstelscheg (b) en bestaande woonbuurten (c): a) Uitbreidingsplannen van de RAI Een belangrijk onderdeel van de Oostflank bestaat uit het plan voor de RAI en omgeving. De ARS is recentelijk geïnformeerd omtrent een nadere studie voor de omgeving van de RAI (het concept SPvE, mei 1999). Met name een drietal aanpassingen zijn onder de aandacht gebracht: - de verplaatsing van de hoteltoren - de doorgang in oost-westrichting door het RAI-complex - de veranderde rooilijnen voor de pleinvorm. De ARS beoordeelt deze drie veranderingen in eerste ronde positief. Het is belangrijk dat de RAI-uitbreiding meer direct in relatie wordt gebracht met de Zuidas-ontwikkeling. Voor zijn oordeel over andere onderdelen van het plan verwijst hij naar zijn advies uit juli ). De ARS verwacht dat er alsnog een gelegenheid komt om zich apart over dit onderdeel van de Zuidas te buigen. b) Amstelscheg De begrenzing van het plangebied bij de flanken is willekeurig. Effecten van de Zuidasontwikkeling zijn merkbaar buiten de gehanteerde plangrenzen. In de oostflank geldt dit met name voor de kwaliteit van de groene Amstelscheg. Dit heeft de ARS destijds in het advies over het Masterplan reeds aangegeven (Zie 2 ARS-advies nr. 211, serie 1998 (15), Over de plannen voor de RAI en Europaboulevard. 6

7 Bijlage, aanbeveling 7). De ARS blijft waarschuwen voor de aantasting van de Amstelscheg bij uitbreiding van de infrastructuur. c) Woonbuurten De aandacht en kwaliteit van planvorming voor woonbuurten die grenzen aan het nu gehanteerde plangebied, zoals de de Mirandabuurt, steekt negatief af bij de inspanning die geleverd wordt voor de Zuidas. Met het oog op de kwaliteit van het Zuidasgebied is de ARS van mening dat ad hocplanning in de bestaande woonlocaties voorkomen moet worden. 3. De westflank De willekeurigheid van de begrenzing geldt ook voor het westelijk deel. Ook hier zijn er bedreigingen voor de groene scheg rond de Schinkel door extra infrastructuur (bruggen, dijklichamen). In de Concept-Visie is de kern van het plangebied van de westflank het groene carré, omgeven door een strook met gemengde bebouwing, het VU-complex, een sportterrein en de begraafplaats. Het groene carré staat in de Visie aangeduid als een fraaie groene ruimte, terwijl het voor een groot deel bestaat uit restruimtes (bermen) langs de verkeerswegen die bij de tunnelmond bij elkaar komen. Dit maakt deze ruimte onleefbaar en daardoor onbruikbaar. Volgens het programma rondom dit carré is er behalve kantoorruimte ook woonruimte gepland. Het is de vraag of dit zich laat verenigen met het milieu daar. De programmering van de bebouwing die direct grenst aan het groene carré (strip B) zou meer woningen kunnen bevatten. De ARS meent dat het larderen met wonen van dit gebied tegemoet kan komen aan een sociaal veiliger omgeving, doch het vraagt eerst extra studie om een leefbaar woonmilieu te garanderen. II. HET OPENBARE MILIEU in het kerngebied 1. Publiekgerichte ruimten in de onderlagen De vulling van het plint moet op basis van een visie op het centrum gebeuren en mag niet afhangen van toevallige mogelijkheden, zoals genoemd in de Visie (Rietveldacademie etc). De ruimten in de plinten moeten in de eerste plaats door het gebied zelf gegenereerde functies t.b.v. de gebruikers, bewoners en werkenden in het gebied bevatten. Denk aan: alledaagse voorzieningen, winkels, kiosken, restaurants etc. Hoewel benadrukt wordt dat er geen concurrentie zal zijn met gevestigde belangen in de omgeving, zal er toch weerstand kunnen ontstaan. Om uit te kunnen leggen dat dit niet het geval zal zijn, is het garanderen van topkwaliteit belangrijk. Er ontbreekt een analyse naar het draagvlak versus de potentie van het Zuidas-gebied, waarbij zowel de sociale als de ruimtelijke kanten moeten meespelen. Gerichte marktverkenningen zijn hiervoor nodig. Juist bij de invulling van de plint is dit onderzoek noodzakelijk om een strategische middeleninzet naar de gewenste sfeer in de openbare ruimte te krijgen. Het is goed dat buitenlandse voorbeelden van zo n middeleninzet in beeld zijn, zoals het New Yorkse bonussysteem waarbij hoger mag worden gebouwd, mits bepaalde voorzieningen beneden gesitueerd worden. 2. De Minerva-as en het centrale plein Wat is de essentie van het nieuwe centrale plein? Met andere woorden: Wat bepaalt het karakter van dit centrumgebied? Hier mist de ARS de uitwerking van een leidend principe voor de stedebouwkundige inrichting, als een icoon voor het verblijf hier. Welke gebouwen zullen het plein domineren, hoe eindigen de zichtlijnen en welk gebouw zal de uitzichtsfunctie (vanuit de bovenste etage) in zich herbergen? Fungeert het 7

8 centrale plein als stationsplein, ontmoetingsruimte, ook als bovengronds de stationsfunctie niet nadrukkelijk aanwezig is? Op welke wijze manifesteert de vervoersknoop zich zowel ruimtelijk als functioneel? De ARS is van mening dat er in de stedebouwkundige uitwerking nog onvoldoende sprake is van een ruimtelijke vertaling van deze nieuwe internationale toegangspoort van Amsterdam. 3. Groenstructuur en waterstructuur De ARS staat sceptisch tegenover de claim dat de Zuidas ook een groen gebied zal worden. Hij constateert dat vooral bestaand groen in een geïntensiveerde stedelijke vorm opgenomen wordt. De kwaliteit van dit bestaande groen staat nu al onder druk door intensief gebruik en verkeersoverlast. Tegenover een toename van 1,2 miljoen m 2 kantoor staat een afname van het groenoppervlak. De ARS betwijfelt of de Zuidelijke Wandelweg in het kerngebied daadwerkelijk een groene route kan zijn en ziet niet hoe die tot een centrale parkstrook kan uitgroeien. Hij vreest dat door de overladenheid van het programma de realisatie van de Zuidelijke Wandelweg, als één van de elementen die kwaliteit in het gebied moet brengen, onder druk komt te staan. Wat betreft de waterstructuur bestaat het gevaar dat de functionele eisen van verkeer en vervoer (bruggen) een grote aanslag op de kwaliteit zullen doen. De groen- en waterstructuren zijn de 'leuke' dingen die in voldoende omvang als harde randvoorwaarden zullen moeten worden opgevoerd, anders zullen ze als eerste sneuvelen. 4. De verkeersstructuur De ARS vindt het jammer dat de recentelijk gepubliceerde Actualisering Verkeersstudie Zuidas niet is verwerkt in de Concept-Visie. Uitkomsten van die studie konden ook niet meer in dit advies verwerkt worden. Ze maken overigens wel duidelijk dat zowel extern (A10) als intern aanzienlijke knelpunten aanwezig zijn. De belangrijkste kwaliteitsverbetering in de Zuidas ontstaat door het onder de grond brengen van het (doorgaande) verkeer. Paradox is dat door de toevoeging van volume (arbeidsplaatsen, inwoners, publieksvoorzieningen) een aanzienlijke toename van bestemmingsverkeer te verwachten is; zeker nu het programma t.o.v. het Masterplan verdubbelt en er geen extra oppervlakte voor verkeersafwikkeling in het plan is bijgekomen. De interne verkeersstructuur moet hierop berekend zijn en mag bij toenemend verkeer geen inbreuk op de verblijfskwaliteit veroorzaken. De ontsluitende ruit heeft een 2x2 strooks profiel en zou bij grote verkeersintensiteiten een ongewenste interne barrière kunnen veroorzaken. Een nieuwe Wibautas in Zuid moet voorkomen worden. Verdubbeling van het programma betekent ook dat er een verdubbeling van het aantal parkeerplaatsen ontstaat in relatie tot o.a. het locatiebeleid (A-norm). Voor het functioneren van de Zuidas is een goede bereikbaarheid cruciaal. De filegevoeligheid van de A10 bij de Zuidas is nu al groot. Voor de ARS is de bereikbaarheid in de toekomst een punt van zorg, gezien de toename aan volume. Een derde noordelijke afslag van de A10 lijkt noodzakelijk. De ingetekende aansluiting ervan op de Beethovenstraat laat zien dat een overtuigende oplossing nog ver weg is; o.a. vanwege mogelijke aantasting van het Beatrixpark. Bovendien geldt wel de voorwaarde dat een hoogwaardige stedebouwkundige inpassing van de afslag gerealiseerd wordt. De reductie van de capaciteit van de A10 door de aanleg van de afslag is ook een punt van aandacht. Verder is nadere studie nodig naar de ontsluitingsstructuur van het kerngebied voor de auto. Doel van zo n studie kan zijn een aanvaardbare verkeerskundige verdeling over toeleidende wegen te ontwerpen. Er ontbreekt een interne verkeerscirculatieschema voor het gehele Zuidasgebied. De ARS constateert dat randvoorwaarden voor verkeersafwikkeling en parkeerbeleid onvoldoende zijn uitgewerkt. Het programma met de daarin opgenomen functies en volumes, verkeerseffecten daarvan en mogelijke oplossingen (zoals parkeerbeleid en vervoersmanagement) zouden in hun onderlinge relatie beoordeeld moeten worden, door goed te bekijken hoe eventuele aanpassingen de stedebouwkundige kwaliteit en de bereikbaarheid beïnvloeden. 8

9 III. DIVERSITEIT IN HET GEBIED 1. De mate van differentiatie Een goede functiemenging bestaat niet uit een opsomming van losse (naast elkaar staande) gebouwen met ieder hun eigen functie. De gedachte van de Concept-Visie een blijvende uitwisseling van kantoren en wonen mogelijk te maken juicht de ARS daarom toe. Als de intentie is dat ook in de wandenstructuur uitwisseling van functies kan plaatsvinden (gezien verdiepingshoogte, daglichttoetreding en uitzicht) dan dienen deze ideeën ook duidelijk als harde voorwaarden te worden opgenomen. Het combineren van wonen en werken dient ook om de mobiliteit terug te dringen. Dit kan betekenen dat er een specifiek soort gebouwen noodzakelijk wordt. Hoe kan men hiervoor randvoorwaarden inbouwen? Is er nog variatie in de werksfeer aan te brengen naast de bank-kantorensfeer (ABN-AMRO), zoals bepleit in het ARS-advies over het Masterplan? 2. Het aantal woningen t.o.v. de hoeveelheid kantoorvloer Zoals eerder gesteld: De juiste balans tussen wonen en werken moet gezocht worden. Principes die heilzaam kunnen werken voor zo n balans, zoals wonen naast je werkplek, zouden gestimuleerd moeten worden. In het plan is sprake van 60 á arbeidsplaatsen ten opzichte van een toevoeging van woningen (ofwel ca bewoners). De binnenstad van Amsterdam heeft ca inwoners ten opzichte van arbeidsplaatsen! Wetende dat vergelijking met het binnenstadsmilieu in veel opzichten mank gaat, is het toch noodzakelijk door vergelijking met gelijksoortige centrumgebieden een goede indruk te krijgen van de mogelijkheden om de balans evenwichtiger te maken. 3. De soorten van woningen In de concept-visie is in trendy bewoordingen een typologie van woonmilieus opgenomen, die in verschillende zones van de Zuidas worden gelocaliseerd. Het is de ARS onvoldoende duidelijk waarnaar de genoemde woonsoorten verwijzen. Die typologie kan slechts als aanzet opgevat worden van meer gedegen onderzoek naar gewenste woonvormen in relatie tot integrale stedebouwkundige doelstellingen als aantrekkelijkheid en levendigheid van de stedelijke ruimte. Waar zullen al de voorzieningen voor de bewoners kunnen worden ondergebracht/gehuisvest? IV. RESERVERING INFRASTRUCTUUR voor OV 1. Spoorrail In de huidige situatie liggen er 2 sporen. De Visie gaat uit van 3 tunnelbakken (= 3x2 sporen); dat wil zeggen dat er 4 sporen bij komen. Daarnaast staan 2 x 2 reserveringen ingetekend waarvan niet aangegeven wordt welke verkeer/vervoersmiddelen daarvan gebruik maken. De keuze voor het dokmodel houdt onvermijdelijk in dat er gewerkt wordt met een eindmodel. Dat wijkt af van bijvoorbeeld de sporenbundels bij het Centraal Station waar in de loop der tijd steeds het aantal sporen kon worden uitgebreid. Op de Zuidas kan het maximum op een bepaald moment klem komen te zitten. Men dient zich ervan bewust te zijn dat hier met een dwingend model wordt gewerkt. De ARS kan niet beoordelen (zie ook Bijlage: aanbeveling nr. 11) of er met voldoende reservering voor de verdere toekomst rekening is gehouden, zolang alle infrastructuur ondergronds wordt afgewikkeld. De hoge ambities voor de Zuidas zijn niet af te lezen aan het aantal (gereserveerde) sporen. 9

10 2. Metro/sneltram - rail De Visie gaat uit van 2 tunnelbakken (= 2x2 sporen). Dat betekent dat er geen uitbreiding is t.o.v. het huidige aantal sporen voor de sneltram. Ook naar de lichte rail is een studie gaande, o.a. door de dienst IVV. Het is volgens de Visie niet de bedoeling dat er nog een bovengrondse tram door het gebied gaat lopen. In het Masterplan werd nog wel rekening gehouden met een bovengrondse aanwezigheid van lijn 5. De ARS is van mening dat het van belang is voor o.a. de verbinding tussen Zuid en de Zuidas de mogelijkheid van een tramontsluiting in het plan op te nemen. 3. Busstation Het busstation is een onderdeel van het zuidelijke knooppunt van openbaar vervoer dat station Zuid zal worden. De voorstellen voor ruimtelijke inpassing roepen echter veel vragen op. Hoe is het busstation (ondergronds) in te passen zonder het verblijfskarakter van het centrale plein en de omliggende straten ingrijpend aan te tasten? Ook valt te betwijfelen of de kwaliteit van de overstap van de bus op trein of metro voldoende zal zijn, gezien de loopafstanden in het gebied. De stedebouwkundige voorstellen hiervoor zijn te summier om dit te kunnen beoordelen. drs F.M.C. van de Ven (voorzitter a.i.) drs B.B.J. Huls (secretaris) 10

11 Voorgaande ARS-advies uit januari 1997 over het MASTERPLAN voor de ZUIDAS BIJLAGE Samenvatting De ARS ziet het Masterplan als de eerste structurele aanpak van de Zuidas en benadrukt de noodzaak daarvan. Hij acht genoeg positieve punten aanwezig voor een goede kans van slagen: er zit voldoende volume in het plan, de infrastructuur vormt een goede drager, het plan sluit aan op een kansrijk deel van Amsterdam, het lift mee met bestaande initiatieven, het ligt gunstig in de regio en op de binnenflank van de Randstad. Hij onderschrijft de grote lijnen: de toplocatie, de aanpak van de logistiek, de voorrang voor het herstel van de N/Z-structuur van de stad, m.n. in het centrale deel. Hij ziet een kans via de N/Z-lijn de spanning tussen Binnenstad en Zuidas te overbruggen en één doorlopend productie- en woonmilieu met diverse accenten te laten ontstaan. Hij acht de kans aanwezig dat er aan de Zuidas in connectie met Schiphol en de HSL een 24-uurs werkmilieu groeit. Op andere punten van het concept heeft de ARS commentaar: hij vindt het aantal woningen miniem en de kans op monofunctionaliteit nogal groot. Daarnaast wijst hij op de open einden die nu nog aanwezig zijn, zoals mogelijke concurrentie met centra om en in Amsterdam, de onzekerheid over de aansluitende mix aan soorten bedrijven, aan passende bedrijfsgrootten en aan aanvullende ondersteuning, dit alles uitmondend in een extra kwaliteit van het openbaar milieu. Er bestaat onzekerheid over of de geluidsbelasting de oorzaak is van het mager aantal woningen. In ieder geval wordt zo de kans beperkt op een draagvlak voor voorzieningen die bij het wonen horen en verschraalt de multifunctionaliteit. De ARS ondersteunt het dokmodel, maar ziet niet per se alle logistieke functies ondergronds. De aanpalende gebieden zowel als de verderweg gelegen delen van de flanken zijn minder goed uitgewerkt, prioriteit van de west- op de oostkant moet helder worden, de stations Amstelveenseweg en RAI verdienen extra aandacht. Vooralsnog blijft de N/Z-structuur op de flanken door de infrastructuur doorsneden. Hij mist een ooit toegezegd 'Groen-Raamplan' waarin een 'Zuidelijke Wandelweg' in O/W-richting aan de orde komt. Deze richting zit zwak in het plan. Ook de groene functie van de Amstel en zijn oevers ziet hij verder onder druk komen door toegevoegde infrastructuur. Tenslotte signaleert hij een tegenstelling in de grondprijsvorming: aan topkantoren worden navenante grondprijzen berekend die echter te hoog zijn voor ondersteunende segmenten van de markt, voorzieningen en woningen. Meer menging eist verschil in prijsstelling. Aanbevelingen: 1. * Schep garanties, zowel in het beleid als de praktijk, dat over vele jaren het initiatief van de ontwikkeling van de Zuidas blijft doorgaan en er voldoende investeringsstromen gaande worden gehouden. Uitvoeringsfasen van telkens 4 jaar zijn daarvoor aan de korte kant. * Geef in je plan aan waar de beslismomenten zitten na elke periode. * Voor de realisatie is het noodzakelijk dat 'Visie' en 'Strategie' in één hand blijven. Het zou niet juist zijn een van de partijen, ook geen Gemeentelijk Grondbedrijf, hier het primaat te geven. Anders ontstaat het gevaar dat in een latere fase een deelbelang de visie om zeep helpt en de formule verandert. Een consortium van partijen die 'de Visie' onderschrijven, zou daarvoor de beste waarborg kunnen zijn. 2. Werk de positiebepaling tov. concurrerende locaties nader uit, zoals Riekerpolder, Duivendrecht, het Arenagebied, maar ook de Binnenstad, en -lokaal- het Gelderlandplein. 3. Houd een 24-uurscentrum en bijbehorende mix aan vestigingen voor ogen bij het stellen van vestigingseisen. Ontwerp flankerend beleid om de modal split van bedrijven te beïnvloeden. 4. Zie of het woningaantal hoger kan. Maak geluidhinderzones zichtbaar, dring het effect ervan terug door gebruik te maken zowel van de afscherming door kantoren als van de ontheffingsmogelijkheden. 5. Toets nader of een centrum dat naar veelzijdigheid groeit, niet een ander soort logistiek vereist. Kijk of dat nog met de parkeernormen van een kantoorlocatie uit de voeten kan. Dat geldt ook voor de verkeersdruk van het van karakter veranderend bestemmingsverkeer op de afslagen. 11

12 6. Geef maximale aandacht aan het beheer tijdens de bouw. Houd het gebied transparant en begaanbaar, houd de bereikbaarheid op peil, vermijd imagoverlies en bepaal de bouwrichting en het aantal bouwfronten. 7. Werk de flanken verder uit en laat zien wat toevoegingen aan infrastructuur daar betekenen. Maak prioriteitsstellingen voor ingrepen op de flanken over langere termijn. 8. * Werk voor het middengebied de oost/westroutes voor langzaam verkeer, met eventueel een nieuwe Zuidelijke Wandelweg, nader uit. Stel een Groen-Raamplan op waarin ook de flanken zitten. * Haal het groen in de planning zover mogelijk naar voren, omdat de realisatie ervan zo kwetsbaar is. 9. Zorg voor uitwisseling tussen de publieke ruimte en de omliggende bebouwing door in de onderlagen voorzieningen, publieksfuncties of anderszins 'openbaarheid' te creëren. 10 Kijk bij de keuze voor het dokmodel welke elementen het maaiveld kunnen verrijken, zoals het openwerken van de ondergrondse wereld, de signaalfunctie van de stationsgebouwen, mogelijke verkooppunten, haltes van lokale vervoermiddelen en in te richten verblijfsplekken. 11 Bouw zoveel mogelijk reserves in voor de infrastructuur. Neem in ieder geval naast de andere reserveringen in het plan, apart de regiorail met 2 sporen op, zonder dit ten koste te laten gaan van de ruimte voor de NS of het GVB. ARS-adviesnr.194, serie'97,03 (jan.'97): Over het Masterplan voor de Zuidas 12

HET MASTERPLAN VOOR DE ZUIDAS

HET MASTERPLAN VOOR DE ZUIDAS januari 1997 adviesnr. 194 serie '97, nr. 3 OVER HET MASTERPLAN VOOR DE ZUIDAS Aan: het Gemeentebestuur van de Centrale Stad het Stadsdeelbestuur van Buitenveldert het Stadsdeelbestuur van de Rivierenbuurt

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

Augustus 1999 Adviesnr. 232 Serie '99, nr.19 HET MASTERPLAN VOOR HET POLDERWEGGEBIED

Augustus 1999 Adviesnr. 232 Serie '99, nr.19 HET MASTERPLAN VOOR HET POLDERWEGGEBIED Augustus 1999 Adviesnr. 232 Serie '99, nr.19 OVER HET MASTERPLAN VOOR HET POLDERWEGGEBIED Aan: - het Gemeentebestuur van de Centrale Stad - Het bestuur van stadsdeel Oost/Watergraafsmeer ADVIES over het

Nadere informatie

Zuidas(Dok) Martijn Overmulder Omgevingsmanager ZuidasDok en Dienst Zuidas. 10 jaar SilentRoads Symposium, WTC, 9 april 2013 1

Zuidas(Dok) Martijn Overmulder Omgevingsmanager ZuidasDok en Dienst Zuidas. 10 jaar SilentRoads Symposium, WTC, 9 april 2013 1 Zuidas(Dok) Martijn Overmulder Omgevingsmanager ZuidasDok en Dienst Zuidas 10 jaar SilentRoads Symposium, WTC, 9 april 2013 1 Zuidas(Dok) opzet presentatie 1. Gebiedsontwikkeling Zuidas 2. ZuidasDok t.b.v.

Nadere informatie

Project Zuidasdok. Steven Delfgaauw en Ivo Visser. 28 april 2015 KIVI-TTOW

Project Zuidasdok. Steven Delfgaauw en Ivo Visser. 28 april 2015 KIVI-TTOW Project Zuidasdok Steven Delfgaauw en Ivo Visser 28 april 2015 KIVI-TTOW 1 Inhoud Zuidas en Zuidasdok Stand van zaken Uitdagingen Vragen uit de zaal 2 3 Zuidas Amsterdam Nieuw gemengd stedelijk gebied

Nadere informatie

Studie fietsroutes Beethoven

Studie fietsroutes Beethoven Studie fietsroutes Beethoven mogelijkheden tbv fietsroutes Zuidas concept 12-10-2011 1 bron: Hoofdnet Fiets dienst IVV 2005 1ste fase project Beethoven (plot 1,3en5) Hoofdnet Fiets toekomstig Hoofdnet

Nadere informatie

December 1999 Adviesnr. 237 Serie '99, nr.30. OVER de NOTA van UITGANGSPUNTEN

December 1999 Adviesnr. 237 Serie '99, nr.30. OVER de NOTA van UITGANGSPUNTEN December 1999 Adviesnr. 237 Serie '99, nr.30 OVER de NOTA van UITGANGSPUNTEN LELYLAAN Aan: - het Gemeentebestuur van de Centrale Stad - Het bestuur van stadsdeel Slotervaart/Overtoomse Veld ADVIES over

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Stadsdeel Zuid. Reactie Stadsdeel Zuid op het Ambtitiedocument (Masterplan) ZuidasDok 28 november 2013

Stadsdeel Zuid. Reactie Stadsdeel Zuid op het Ambtitiedocument (Masterplan) ZuidasDok 28 november 2013 Postbus 74019 1070 BA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 252 4365 X X X z Stadsdeel Zuid Dagelijks bestuur Retouradres: Postbus 74019, 1070 BAAmsterdam College van B & W Stadhuis, Amstel 1 Postbus 202 1000

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

Ruimtelijk onderzoek Gent-Dampoort Korte stavaza voor de klankbordgroep Oude Dokken 17/10/2011 VOORGAANDE AANPAK

Ruimtelijk onderzoek Gent-Dampoort Korte stavaza voor de klankbordgroep Oude Dokken 17/10/2011 VOORGAANDE AANPAK Ruimtelijk onderzoek Gent-Dampoort Korte stavaza voor de klankbordgroep Oude Dokken 17/10/2011 VOORGAANDE AANPAK Stedelijke strategische projectstudie Gent Dampoort 1999 2004-2008 VOORGAANDE AANPAK Stedelijke

Nadere informatie

INHOUD De Zuidas Water in de Zuidas Vooruitblik / alternatieven waterberging Water in de Zuidas Roy Berents, juni 2006 Zuidas Zuidas

INHOUD De Zuidas Water in de Zuidas Vooruitblik / alternatieven waterberging Water in de Zuidas Roy Berents, juni 2006 Zuidas Zuidas INHOUD 1. De Zuidas 2. Water in de Zuidas Water in de Zuidas Roy Berents, juni 2006 3. Vooruitblik / alternatieven waterberging Zuidas Zuidas 1. Ligging: tussen Schiphol & A damse binnenstad 2. Bereikbaarheid:

Nadere informatie

OVER de TRAJECTNOTA CAPACITEITSUITBREIDING COENTUNNEL

OVER de TRAJECTNOTA CAPACITEITSUITBREIDING COENTUNNEL Juli 1998 Adviesnr. 212 Serie '98, nr.16 OVER de TRAJECTNOTA CAPACITEITSUITBREIDING COENTUNNEL Aan: het Gemeentebestuur van de Centrale Stad ARS-ADVIES over de TRAJECTNOTA CAPACITEITSUITBREIDING COENTUNNEL

Nadere informatie

5.1 Autoverkeer. 5.2 Parkeren

5.1 Autoverkeer. 5.2 Parkeren 5 52 Verkeer 5.1 Autoverkeer Huidige situatie De verkeersstructuur van de Stationsbuurt en de Schilderswijk is historisch gegroeid, de wijken liggen ingeklemd tussen de historische grachten en het spoor.

Nadere informatie

Doelstellingen Gemeente Delft

Doelstellingen Gemeente Delft Doelstellingen Gemeente Delft Gemeente - Binnen de Spoorzone Sterke economie Kennisintensieve bedrijvigheid Bind de kenniswerker Bereikbare en gastvrije stad Autoparkeren eenduidig en gastvrij Afronden

Nadere informatie

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid Factsheet Verkeer 1. Inleiding In deze factsheet Verkeer staan de voertuigen en personen centraal die de openbare weg gebruiken. Het gaat hier dus niet om de fysiek aanwezige infrastructuur (die komt aan

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Ruimtelijk kader CBS locatie

Ruimtelijk kader CBS locatie Bijzonder Woongebied De gemeente en ontwikkelaar Schouten willen van de werk - locatie CBS-kantoor een bijzonder woongebied maken. Uitgangspunt is een duurzame, toekomstgerichte, kind - vriendelijke woonwijk.

Nadere informatie

Onderbouwing sloop en inpassing van woningen aan de Croeselaan

Onderbouwing sloop en inpassing van woningen aan de Croeselaan Onderbouwing sloop en inpassing van woningen aan de Croeselaan 20.09.2017 Inleiding Met de Omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein (juni 2017) wordt voorgesteld om een deel van de bestaande woningen

Nadere informatie

Analyse verkeerseffecten variant 2.1

Analyse verkeerseffecten variant 2.1 Analyse verkeerseffecten variant 2.1 s-gravendijkwal - Henegouwerlaan Januari 2010 Januari 2010 2 1. Inleiding Ten behoeve van de uitwerkingsfase van variant 2.1c uit de Planstudie s-gravendijkwal - Henegouwerlaan

Nadere informatie

Herijking Masterplan, Fase II. concept 2 augustus 2011

Herijking Masterplan, Fase II. concept 2 augustus 2011 Herijking Masterplan, Fase II concept 2 augustus 2011 Inleiding Het masterplan Schieveste zoals het tot nu toe is uitgewerkt, is minder geschikt voor het huisvesten van kleinere volumes. Het starten van

Nadere informatie

Afbeelding 2.1. Conceptuele weergave van de huidige parkeeroplossing

Afbeelding 2.1. Conceptuele weergave van de huidige parkeeroplossing 2. HUIDIGE PARKEEROPLOSSING In de notitie uitwerking thema verkeer en parkeren 1 is in het kader van het voorontwerp bestemmingsplan Hildo Kropstraat 35 uitgerekend hoeveel parkeerplaatsen benodigd zijn

Nadere informatie

Stedelijke ontwikkeling Overamstel, Amsterdam

Stedelijke ontwikkeling Overamstel, Amsterdam Stedelijke ontwikkeling Overamstel, Amsterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 22 augustus 2013 / rapportnummer 2564 58 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Amsterdam

Nadere informatie

herinrichting stationsgebied

herinrichting stationsgebied herinrichting stationsgebied ambities, opties & afwegingen verkeer in omgeving consequenties en gevolgen schapen kamp stations straat aansluiten en verlevendigen centrum welkom in onze stad! stations plein

Nadere informatie

MAATREGELEN PARKEERORGANISATIE. Parkeren in al zijn facetten. Dirk Engels

MAATREGELEN PARKEERORGANISATIE. Parkeren in al zijn facetten. Dirk Engels MAATREGELEN PARKEERORGANISATIE Dirk Engels Maatregelen parkeerorganisatie o Doelstellingen o Parkeerconcepten o Een gedifferentieerd aanbod o Sturing privaat aanbod o Fietsparkeren en- stallen o Moto s

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 2 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

Parkeervraagstuk Stationsomgeving Maastricht. Raadscommissie Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit 14-05-2012

Parkeervraagstuk Stationsomgeving Maastricht. Raadscommissie Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit 14-05-2012 Parkeervraagstuk Stationsomgeving Maastricht Raadscommissie Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit 14-05-2012 Functies stationsomgeving Tramverbinding / tramhalte Busstation (circa 12 halten + bufferfunctie)

Nadere informatie

Reactie KCAP op opmerkingen van de Participatiegroep

Reactie KCAP op opmerkingen van de Participatiegroep Reactie KCAP op opmerkingen van de Participatiegroep MODEL GROENE POORT/BUURT-AS OPMERKINGEN VERKEER Advies: ook overgang Hogeweg-Stadsring aanpakkenvoor veiligheid. Dit valt buiten ons projectgebied maar

Nadere informatie

Op basis van ervaringscijfers wordt gesteld dat het gemiddelde avondspitsuur ca. 8% Is van de etmaalintensiteit. 2

Op basis van ervaringscijfers wordt gesteld dat het gemiddelde avondspitsuur ca. 8% Is van de etmaalintensiteit. 2 M E M O Aan: Van: Betreft: Datum: College van B&W KJ. Veenstra Verkeersonderzoek effecten wel of niet uitvoeren oostelijke ontsluitingsweg Soesterberg Noord 3 augustus 2012/Ruimte/945202 Naast een westelijke

Nadere informatie

Referentieprojecten Grontmij: stationslocaties

Referentieprojecten Grontmij: stationslocaties Referentieprojecten Grontmij: stationslocaties OV-Terminal Den Haag Centraal Het huidig centraal station van Den Haag voldoet niet langer aan de eisen van een functioneel knooppunt van openbaar vervoer.

Nadere informatie

A.J.Ernststraat 112 1082 LP Amsterdam Tel. 020-6449936 E-mail: info@wocbuitenveldert.nl Website: bewonersplatformzuidas@wocbuitenveldert.

A.J.Ernststraat 112 1082 LP Amsterdam Tel. 020-6449936 E-mail: info@wocbuitenveldert.nl Website: bewonersplatformzuidas@wocbuitenveldert. A.J.Ernststraat 112 1082 LP Amsterdam Tel. 020-6449936 E-mail: info@wocbuitenveldert.nl Website: bewonersplatformzuidas@wocbuitenveldert.nl Aan Zuidas Amsterdam t.a.v. mw. M.M.E. van der Heide, Postbus

Nadere informatie

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 1 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

Pallas Advies. Bedrijfsinformatie

Pallas Advies. Bedrijfsinformatie Pallas Advies Bedrijfsinformatie Wat is Pallas Advies? Pallas Advies ondersteunt en adviseert overheidsorganisaties op het gebied van parkeren, mobiliteit en (reis)informatie. De ondersteuning kan op meerdere

Nadere informatie

14050 / G. Lieffering Brief plannen voor ontsluiting ring door Oosterhamrikzone

14050 / G. Lieffering Brief plannen voor ontsluiting ring door Oosterhamrikzone 14050 / G. Lieffering Brief plannen voor ontsluiting ring door Oosterhamrikzone Professorenbuurt Oost Star Numanstraat 41 9714JJ GRONINGEN 11 mei 2015-5022672 Geachte bewonersorganisatie, Graag reageren

Nadere informatie

Vastgesteld verslag. 1. Opening en vaststellen agenda. 2. Mededelingen. 3. Hamerpunten

Vastgesteld verslag. 1. Opening en vaststellen agenda. 2. Mededelingen. 3. Hamerpunten Vastgesteld verslag Secretariaat A. Prins, Nieuwevaart 5-9, kamer 3.05 Telefoon: 020-556.5274 Fax: 020-556.5705 Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam centraleverkeerscommissie@ivv.amsterdam.nl intranet.amsterdam.nl/cvc

Nadere informatie

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Ambachtsschool Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Team Bestemmingsplannen Februari 2016 SAMENVATTING EN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel

Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel Inleiding Het proces om tot een locatiekeuze voor de vestiging van een asielzoekerscentrum (AZC) te komen is precair. In dit document wordt verder

Nadere informatie

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort 4 4 De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort Bereikbaar en bewegen Voorwoord van H. Brink, Wethouder verkeer gemeente Amersfoort Hoe houden we Amersfoort bereikbaar

Nadere informatie

Stedenbouwkundige ontwikkelvisie Centraal Station Nijmegen

Stedenbouwkundige ontwikkelvisie Centraal Station Nijmegen Toelichting over de presentatie: Stedenbouwkundige ontwikkelvisie Centraal Station Nijmegen Burgerronde 1 februari 2012, 18.00-19.00 uur Traianuskamer Doel: Toelichting: Informeren Presentatie Stedenbouwkundige

Nadere informatie

TIPS: Nieuwe dia aanmaken Nieuwe Dia Voettekst Invoegen Koptekst en voettekst Overal toepassen. Pagina

TIPS: Nieuwe dia aanmaken Nieuwe Dia Voettekst Invoegen Koptekst en voettekst Overal toepassen. Pagina Pagina Presentatie Zuidasdok Resultaat gunning Zuidasdok Opzet presentatie Aanleiding Aanbesteding Zuidasdok op hoofdlijnen Eindbeeld Bouwmethode, -fasering en planning Vragen Presentatie gunning Zuidasdok

Nadere informatie

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom:

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom: Verzoek VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District De A16 is voor de Metropoolregio en de Randstad een belangrijke verbinding met Antwerpen,

Nadere informatie

Khandekar - Stadsontwerp en landschapsarchitectuur bv. stedenbouwkundige uitwerking juni concept M A A S T E R SPOORZONE DRECHTSTEDEN

Khandekar - Stadsontwerp en landschapsarchitectuur bv. stedenbouwkundige uitwerking juni concept M A A S T E R SPOORZONE DRECHTSTEDEN Khandekar - Stadsontwerp en landschapsarchitectuur bv stedenbouwkundige uitwerking juni 2006 concept M A A S T E R R A S SPOORZONE DRECHTSTEDEN Gemeente Dordrecht Arjen Baan (projectmanager) Madelon Soeteman

Nadere informatie

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Bylage 4 Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Uit de verkeersstudie naar de Rondweg Lemmer (uitgevoerd in 2009/2010) is een voorkeursschetsontwerp naar voren gekomen. Dit ontwerp bestaat in hoofdlijnen

Nadere informatie

Groningen Meerstad >>>

Groningen Meerstad >>> Groningen Meerstad >>> Groningen Meerstad Opgenomen in jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw 01 / 03 project Masterplan Groningen Meerstad locatie Groningen ontwerpers Remco Rolvink, Hilke Floris,

Nadere informatie

Naar een ondergrondse parkeervoorziening Tapijn? Scenario s ter discussie

Naar een ondergrondse parkeervoorziening Tapijn? Scenario s ter discussie Naar een ondergrondse parkeervoorziening Tapijn? Scenario s ter discussie Waarom nu? Raadsbesluit in september is noodzakelijk, omdat anders 1 van de 3 scenario s niet meer volledig mogelijk is. Immers:

Nadere informatie

Ruimtelijke plannen Schimmert

Ruimtelijke plannen Schimmert Ruimtelijke plannen Schimmert Te verwachten verkeerseffecten 1 e bevindingen 10 maart 2008 ing. N. Bouchiba Plankaart Te verwachten verkeerseffecten Onderverdeeld in: 1. Extra verkeer en verkeersbelasting

Nadere informatie

ADVIES. : BP Kerkdijk Hooge Zwaluwe Opdrachtgever : Dhr. W. Simonis Datum : 23 mei Behandeld door : Dhr. ir. P.H.A.H. Damen

ADVIES. : BP Kerkdijk Hooge Zwaluwe Opdrachtgever : Dhr. W. Simonis Datum : 23 mei Behandeld door : Dhr. ir. P.H.A.H. Damen ADVIES Project : BP Kerkdijk Hooge Zwaluwe Opdrachtgever : Dhr. W. Simonis Datum : 23 mei 2014 Referentie : 140396a12 Onderwerp : Parkeren Behandeld door : Dhr. ir. P.H.A.H. Damen Het voornemen Initiatiefnemer

Nadere informatie

Naar een masterplan voor. stationsomgeving Berchem infomoment 28 juni 2012.

Naar een masterplan voor. stationsomgeving Berchem infomoment 28 juni 2012. Naar een masterplan voor stationsomgeving Berchem infomoment 28 juni 2012. Naar een masterplan voor stationsomgeving Berchem infomoment 28 juni 2012. Inleiding Güler Turan, schepen voor stedelijk wijkoverleg

Nadere informatie

GEMEENTE AMSTERDAM STADSDEEL NIEUW-WEST. Nota van beantwoording zienswijzen. behorend bij het. bestemmingsplan Metrostationslocatie Overtoomse Veld

GEMEENTE AMSTERDAM STADSDEEL NIEUW-WEST. Nota van beantwoording zienswijzen. behorend bij het. bestemmingsplan Metrostationslocatie Overtoomse Veld GEMEENTE AMSTERDAM STADSDEEL NIEUW-WEST Nota van beantwoording zienswijzen behorend bij het bestemmingsplan Metrostationslocatie Overtoomse Veld Januari 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Zienswijzen Indieners

Nadere informatie

Kanttekeningen bij Rotterdam VooRuit voorheen: Regio Rotterdam en haven: duurzaam bereikbaar

Kanttekeningen bij Rotterdam VooRuit voorheen: Regio Rotterdam en haven: duurzaam bereikbaar Kanttekeningen bij Rotterdam VooRuit voorheen: Regio Rotterdam en haven: duurzaam bereikbaar Verkenning middellange termijn bereikbaarheid Rotterdamse Regio 2020-2040 Masterplan november 2009 Uitwerkingsstudie

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2013 1/7 1. Inleiding In maart 2009 is de Notitie toepassing parkeernormen vastgesteld. Deze notitie was gebaseerd op de CROW normering uit september

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart.

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart. gemeente Eindhoven Raadsnummer 11R4481 Inboeknummer 11bst01486 Beslisdatum B&W 30 augustus 2011 Dossiernummer 11.35.753 RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart. Inleiding Om Zuidoost-Brabant

Nadere informatie

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo Analyse Datum: 26 februari 2013 Van: KeMemo Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid 1. Aanleiding Arthur Kamminga heeft in december 2012 een alternatief voorstel gedaan voor de Esperantotunnel, de zogenaamde

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op Strawinskylaan 3051 te Amsterdam 360 per maand

Huur kantoorruimte op Strawinskylaan 3051 te Amsterdam 360 per maand Huur kantoorruimte op Strawinskylaan 3051 te Amsterdam 360 per maand Aanbiedende partij: SKEPP online Email: i Telefoon: 085-8770519 Website: www.skepponline.nl Omschrijving Kantoorruimte te Huur met gunstige

Nadere informatie

Motie. Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen: De raad,

Motie. Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen: De raad, Jaar 2016 Publicatiedatum * Ingekomen onder * Ingekomen op * Behandeld op * Status * Onderwerp van de raadsleden Nuijens (GroenLinks) en de Heer (PvdA) bij de behandeling van de Ontwikkelstrategie Koers

Nadere informatie

stationsplein (inclusief kruisplein) Locatieprofiel

stationsplein (inclusief kruisplein) Locatieprofiel Motel Mozaïque Locatieprofiel stationsplein (inclusief kruisplein) Voor de meest gebruikte evenementenlocaties in het centrum van Rotterdam zijn locatieprofielen beschreven. De profielen zijn opgesteld

Nadere informatie

Poort van Boerhaave - Damiate locatie

Poort van Boerhaave - Damiate locatie Reageren antwoord@haarlem.nl Meer informatie www.haarlem.nl Vragen 023 _ 511 51 15 Gemeente Haarlem Stadszaken Ruimtelijk Beleid Poort van Boerhaave - Damiate locatie Spelregels Boerhaavelaan Zuster Rebelpad

Nadere informatie

Bestemmingsplan Eerste Herziening Kop Zuidas

Bestemmingsplan Eerste Herziening Kop Zuidas Gemeente Amsterdam Bestemmingsplan Eerste Herziening Kop Zuidas Stadsdeel Zuid Vastgesteld Gemeente Amsterdam Ruimte en Duurzaamheid bestemmingsplan Eerste herziening Kop Zuidas Colofon Opdrachtgever Opdrachtnemer

Nadere informatie

De rol van de stedenbouwkundige

De rol van de stedenbouwkundige De rol van de stedenbouwkundige John Westrik TUD UHD stedenbouwkundig ontwerpen ds+v Rotterdam tot 01-11-2009 expert stedenbouw De rol van de stedenbouwkundige in dienst van de gemeente Rotterdam Gemeente

Nadere informatie

S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek. Aan de leden van Provinciale Staten

S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek. Aan de leden van Provinciale Staten S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer 2595 Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller In het Haarlems Dagblad d.d. 20 december 2011 uitten

Nadere informatie

Treinstation Entrecampos. Welkom

Treinstation Entrecampos. Welkom Welkom Lissabon Lissabon Lissabon - Aansluiting op de HSL lijn Lissabon - Goede bereikbaarheid Entrecampos gebied Spoorwegen Hoofdwegen Station Entrecampos Stadsstructuur - Stedelijke morphologie aan Zuid-Oost

Nadere informatie

Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst

Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst In deze bijlage wordt nader ingegaan op het proces dat de afgelopen jaren doorlopen is om te komen tot een stedenbouwkundig

Nadere informatie

Concept voorontwerp Jaarbeursplein. 27 maart 2013

Concept voorontwerp Jaarbeursplein. 27 maart 2013 Concept voorontwerp Jaarbeursplein 27 maart 2013 Toelichting Het Jaarbeursplein krijgt in de toekomst een complete metamorfose. De nieuwe bebouwing rondom het plein en het feit dat er geen auto's, bussen

Nadere informatie

Den Helder Stadshart 77

Den Helder Stadshart 77 76 Uitwerkingsplan Den Helder Stadshart 77 N 3.5.GRACHTENGORDEL / DE BEWONERS VAN DE GRACHTENGORDEL HEBBEN DE MOGELIJKHEID OM EEN BOOTJE VOOR DE DEUR AAN TE LEGGEN. DE SFEER WORDT BEPAALD DOOR DE FRAAIE

Nadere informatie

BORGSTEDE EN OMGEVING

BORGSTEDE EN OMGEVING UITSNEDE STRUCTUURKAART 56 UITSNEDE VOORBEELDUITWERKING BORGSTEDE EN OMGEVING STEDENBOUWKUNDIGE STRUCTUUR Uitgangspunt voor de stedenbouwkundige structuur voor het deelgebied Borgstede e.o. is de bestaande

Nadere informatie

Actualisatie Groenbeleid Presentatie Raadswerkgroep Nieuwe ruimte Sector Ruimtelijke Expertise 1 maart 2016

Actualisatie Groenbeleid Presentatie Raadswerkgroep Nieuwe ruimte Sector Ruimtelijke Expertise 1 maart 2016 Actualisatie Groenbeleid 2016 Presentatie Raadswerkgroep Nieuwe ruimte Sector Ruimtelijke Expertise 1 maart 2016 Nieuwe Ruimte Drie pijlers: Thematisch Welstandsbeleid Groenbeleid Parkeerbeleid Gebiedsgericht

Nadere informatie

Bijlage bij Commissienotitie Strategische MobiliteitsAgenda :

Bijlage bij Commissienotitie Strategische MobiliteitsAgenda : Bijlage bij Commissienotitie Strategische MobiliteitsAgenda 2012-2025: Scenario s Centrum binnen de Ring 2025 (handreiking voor de bespreking in de Commissie EM op 30 augustus 2011) INHOUD 1 Inleiding

Nadere informatie

Hoofdstructuur van het groen

Hoofdstructuur van het groen Hoofdstructuur van het groen Groenstructuur vanuit de randen van de stad. Typerend voor Den Haag is de groenstuctuur aan de noord- en westrand van de stad, waar groene vingers diep in het stedelijk weefsel

Nadere informatie

NutsTuinBuurt in het kort Een nieuwe ontwikkelmethode voor suburbane woonomgevingen. (Samenvatting van het rapport NutsTuinBuurt)

NutsTuinBuurt in het kort Een nieuwe ontwikkelmethode voor suburbane woonomgevingen. (Samenvatting van het rapport NutsTuinBuurt) NutsTuinBuurt in het kort Een nieuwe ontwikkelmethode voor suburbane woonomgevingen. (Samenvatting van het rapport NutsTuinBuurt) Opdracht: Eigen studie Locatie: Hoofddorp Opdrachtgever: n.v.t. Planperiode:

Nadere informatie

Mobiliteit in binnensteden: nieuwe trends. Prof. Dr. Henk Meurs Radboud Universiteit/MuConsult

Mobiliteit in binnensteden: nieuwe trends. Prof. Dr. Henk Meurs Radboud Universiteit/MuConsult Mobiliteit in binnensteden: nieuwe trends Prof. Dr. Henk Meurs Radboud Universiteit/MuConsult Auto s in steden: trendbreuk naar toekomst Embarcadero snelweg, San Francisco - Was: brede snelweg met twee

Nadere informatie

ontwerpvoorstel aan de raad

ontwerpvoorstel aan de raad Page 1 of 9 ontwerpvoorstel aan de raad Rotsoord: Ontwikkeling locatie De Boo - vaststelling Stedenbouwkundig Progrmma van Eisen Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende

Nadere informatie

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 Opening Doel presentatie van vandaag: Toelichting op het raadsvoorstel dat u heeft ontvangen

Nadere informatie

STRUCTUURVISIE DEN HAAG ZUIDWEST

STRUCTUURVISIE DEN HAAG ZUIDWEST concept DECEMBER 2003 GEMEENTE DIENST STEDELIJKE ONTWIKKELING CONCEPT versie december 2003 1 Gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling Met medewerking van: Dienst Stadsbeheer Ingenieursbureau Den

Nadere informatie

De nieuwe entree van Hilversum

De nieuwe entree van Hilversum De nieuwe entree van Hilversum Het stationsgebied over vijftien jaar: een waardig visitekaartje voor de Mediastad in het groen. Door de ontwikkeling van deze belangrijke entree zet Hilversum zich weer

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Bewonersinitiatief Versie 1.1 augustus 2013 Inhoudsopgave A Inleiding... 2 B Aanpak van het project... 2 1 Vaststellen plangebied en uitgangssituatie...

Nadere informatie

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties.

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. 1. Nota van antwoord Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. Daarnaast zijn enkele petities/handtekeningenacties gevoerd: Petitie Voordorp 975 handtekeningen Petitie NMU meer dan 19.000

Nadere informatie

ESSE ZOOM LAAG NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL GEMEENTE ZUIDPLAS

ESSE ZOOM LAAG NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL GEMEENTE ZUIDPLAS STEDENBOUWKUNDIG PLAN N Aan de zuidkant van Nieuwerkerk aan den IJssel, grenzend aan de Groene Zoom met Capelle aan den IJssel, ligt de toekomstige wijk Esse Zoom Laag. Hier worden de komende jaren 550

Nadere informatie

Noord/Zuidlijn. verbindt mensen, buurten en. Noord/Zuidlijn. identiteiten. Juli 2012

Noord/Zuidlijn. verbindt mensen, buurten en. Noord/Zuidlijn. identiteiten. Juli 2012 Noord/Zuidlijn verbindt mensen, buurten en Noord/Zuidlijn identiteiten Juli 2012 In opdracht van: Dienst Noord/Zuidlijn, gemeente Amsterdam door: Dienst Ruimtelijke Ordening, gemeente Amsterdam Aanleiding

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Ruimtelijke toets Het initiatief wordt vervolgens ruimtelijk getoetst. Het gaat dan om de volgende zaken:

Ruimtelijke toets Het initiatief wordt vervolgens ruimtelijk getoetst. Het gaat dan om de volgende zaken: Beoordeling initiatieven supermarkten in Súdwest-Fryslân Er wil zich een supermarkt vestigen, verplaatsen of uitbreiden in een van de winkelkernen in Súdwest-Fryslân. Deze verzoeken worden allemaal op

Nadere informatie

EEN NIEUWE HOOFDSTRUCTUUR VOOR VERVOER VAN GOEDEREN PER SPOOR IN ONZE STAD EN REGIO. Vervoer gevaarlijke stoffen buiten de woonwijken om

EEN NIEUWE HOOFDSTRUCTUUR VOOR VERVOER VAN GOEDEREN PER SPOOR IN ONZE STAD EN REGIO. Vervoer gevaarlijke stoffen buiten de woonwijken om EEN NIEUWE HOOFDSTRUCTUUR VOOR VERVOER VAN GOEDEREN PER SPOOR IN ONZE STAD EN REGIO Vervoer gevaarlijke stoffen buiten de woonwijken om Inleiding Ontwikkelingen binnen Sittard-Geleen Ministerie van Verkeer

Nadere informatie

Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt

Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt In deze bijlage is het afwegingskader opgenomen voor de locatiekeuze van de supermarkt in Geertruidenberg. De locaties Venestraat en Schonckplein zijn

Nadere informatie

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Gemeente Oosterhout Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Netto oppervlakte: ca. 1.4 hectare Aantal bedrijven: 1 bedrijf Bereikbaarheid (wegen, spoor, water, openbaar vervoer): A27 en openbaar vervoer Type

Nadere informatie

Schriftelijke vragen ex art. 39 Reglement van orde

Schriftelijke vragen ex art. 39 Reglement van orde Schriftelijke vragen ex art. 39 Reglement van orde Onderstaand een aantal schriftelijke vragen aangaande de verkeerskundige uitwerking Hart voor Hillegom. Vraag: Hart voor Hillegom verkeerskundige uitwerking

Nadere informatie

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Inloopavonden mei 2016 d.d. 12 mei Inhoud 1. Inleiding Waarom tijdelijk OV-plan 2018 t/m 2020? Uitgangspunten tijdelijk OV-plan 2. Het tijdelijk

Nadere informatie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie (februari 2013) Ontwikkelstrategie Lammenschans, Leiden in opdracht van: Gemeente Leiden februari 2013, Amsterdam Kerkstraat 204 1017 GV Amsterdam Postbus 15550 1001 NB Amsterdam Soeters Van Eldonk architecten

Nadere informatie

STEDENBOUW VERKEER WONEN DETAILHANDEL SOCIALE STRUCTUUR/EVENEMENTEN NATUUR/RECREATIE HORECA OVERIGE VOORZIENINGEN. HEEZEnaar2025

STEDENBOUW VERKEER WONEN DETAILHANDEL SOCIALE STRUCTUUR/EVENEMENTEN NATUUR/RECREATIE HORECA OVERIGE VOORZIENINGEN. HEEZEnaar2025 4 juli 2015 ? Zes betrokken inwoners van Heeze te weten: Annemiek Ciska Lieke Kees Peter Ron Wat is WAAROM? mogelijke negatieve veranderingen in ons dorp positief uitgewerkt kunnen worden door onderling

Nadere informatie

Ontwerpvoorstel aan de raad

Ontwerpvoorstel aan de raad Opgesteld door Projectorganisatie Stationsgebied Kenmerk 14.059426 Vergadering Commissie Stad en Ruimte Vergaderdatum 7 oktober 2014 Bestemmingsplan Westflank Zuid Het College van burgemeesters en wethouders

Nadere informatie

MASTERPLAN WAGENWERKPLAATS

MASTERPLAN WAGENWERKPLAATS MASTERPLAN WAGENWERKPLAATS Verslag Slotbijeenkomst 10 februari 2016 2 Verslag Slotbijeenkomst 10 februari 2016 IMPRESSIE BIJEENKOMST In november 2014 is de projectgroep Masterplan Wagenwerkplaats opgericht.

Nadere informatie

2 e fase Woningbouwlocatie Steenbrugge te Deventer

2 e fase Woningbouwlocatie Steenbrugge te Deventer 2 e fase Woningbouwlocatie Steenbrugge te Deventer Aanvullend advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 24 juni 2004 / rapportnummer 1314-154 Aanvullend advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

Nadere informatie

G e m e e n t e Z e i s t

G e m e e n t e Z e i s t RAADSVOORSTEL G e m e e n t e Z e i s t 07RAAD0107 Raadsvergadering : 3 april 2007 Gewijzigd voorstel : Productgroep : Ruimte Telefoon : 030 69 87 413 Datum : 20/02/2007 Onderwerp : Motie gemeenteraad

Nadere informatie

Infrastructuur De Uithof en Rijnsweerd. Hier komt tekst. Raadsinformatieavond. Utrecht.nl

Infrastructuur De Uithof en Rijnsweerd. Hier komt tekst. Raadsinformatieavond. Utrecht.nl Infrastructuur De Uithof en Rijnsweerd Raadsinformatieavond Hier 23 juni komt 2015 ook tekst Hier komt tekst Aanleiding (juli 2014) 1. Planstudie Ring Utrecht Welke mogelijkheden geeft reconstructie knooppunt

Nadere informatie

visie Centrumplan Geldrop Beste mevrouw, mijnheer,

visie Centrumplan Geldrop Beste mevrouw, mijnheer, uw brief ons kenmerk behandeld door Stefan van Bogget doorkiesnr. (040) 289 37 60 Geldrop 26 september 2007 onderwerp Verslag informatieavond integrale visie Centrumplan Geldrop Beste mevrouw, mijnheer,

Nadere informatie

Ruimte voor de Economie van morgen

Ruimte voor de Economie van morgen Algemeen Ruimte voor de Economie van morgen Reactie van het Amsterdamse bedrijfsleven Juli 2017 Het is verheugend dat de gemeente een visie heeft ontwikkeld op de ruimtelijk economische toekomst van stad

Nadere informatie

Noordgebouw Stationsgebied Utrecht

Noordgebouw Stationsgebied Utrecht Noordgebouw Stationsgebied Utrecht Marktconsultatie vastgoedontwikkeling voor een combinatie van commerciële functies In het stationsgebied van Utrecht wordt hard gewerkt aan de toekomst van onze stad.

Nadere informatie

een breed gedragen alternatief Haarlem 1 december 2013

een breed gedragen alternatief Haarlem 1 december 2013 H E R O N T W I K K E L I N G - K O N I N G S T E I N - E O een breed gedragen alternatief Haarlem 1 december 2013 H E R O N T W I K K E L I N G - K O N I N G S T E I N - E O een breed gedragen alternatief

Nadere informatie