ENQUETE AANBODZIJDE RE-INTEGRATIEMARKT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ENQUETE AANBODZIJDE RE-INTEGRATIEMARKT"

Transcriptie

1 ENQUETE AANBODZIJDE RE-INTEGRATIEMARKT In de tweede helft van 2010 stelt de Raad voor Werk en Inkomen een nieuwe editie van de tweejaarlijkse analyse van de re-integratiemarkt op. Deze internetenquête onder alle aanbieders op de re-integratiemarkt is daarbij een belangrijke informatiebron. De enquête is bedoeld voor aanbieders in de breedste zin van het woord: dus voor zowel re-integratiebedrijven als voor interventiebedrijven, opleidingsinstituten, outplacementbureaus, arbodiensten, jobcoachorganisaties en sw- bedrijven. De RWI gebruikt de vragen om een beeld te krijgen van wat er onder aanbieders op de reintegratiemarkt speelt. De enquête bestaat uit maximaal 48 (grotendeels) meerkeuzevragen. Het invullen duurt ongeveer vijftien minuten. Zodra de onderzoeksresultaten gereed zijn, kunt u deze per pdf krijgen toegestuurd. Aan het einde van de enquête kunt u daarvoor uw contactgegevens doorgeven. AStri Beleidsonderzoek en advies verzorgt namens de RWI de uitvoering van de enquête. Met vragen over deze enquête kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot uur, op nummer Buiten deze uren kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat. Wij bellen u dan terug. Ons adres is: U kunt het invullen tussentijds onderbreken. Klik hiervoor op de knop opslaan. Op een later tijdstip kunt u het invullen van de vragenlijst hervatten door op de link in de mail te klikken. U komt dan terug in de vragenlijst op de plek waar u was gebleven. Om de webenquête tijdens het invullen te doorlopen klikt u op de rode knoppen volgende of vorige halverwege het scherm Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 1

2 1. ACHTERGRONDKENMERKEN Alle vragen in deze enquête hebben betrekking op de gehele organisatie waar u werkt 1a. Bij welk type organisatie bent u werkzaam? (meerdere antwoorden mogelijk) o re-integratiebedrijf o interventiebedrijf o opleidingsinstituut o outplacementbureau o arbodienst o jobcoachorganisatie o sw-bedrijf o anders, namelijk Respondenten die bij vraag 1a één antwoord geven slaan vraag 1b over. Bij hen wordt automatisch bij vraag 1b hetzelfde antwoord ingevuld als bij vraag 1a. 1b. Hoe zou u uw organisatie in hoofdzaak typeren? o re-integratiebedrijf o interventiebedrijf o opleidingsinstituut o outplacementbureau o arbodienst o jobcoachorganisatie o sw-bedrijf o anders, namelijk. o dat kan ik niet aangeven 2. Sinds welk jaar biedt uw organisatie diensten aan? sinds 3. Hoeveel werknemers telt de organisatie waar u werkzaam bent? ca. werknemers in de totale organisatie dat is ca. FTE in de totale organisatie 4. Hoeveel personeel, uitgedrukt in FTE, houdt zich in uw organisatie bezig met de feitelijke dienstverlening rond re-integratie? ca. FTE 5. Wat is het aantal cliënten voor wie uw organisatie re-integratiediensten verzorgd heeft in 2009? ca. cliënten (i) re-integratiediensten: diensten die bijdragen aan of als doel hebben (behoud van) betaald werk of maatschappelijke participatie 2

3 6. Heeft uw organisatie in 2009 wat betreft financieel resultaat positief of negatief gedraaid? o positief o break-even o negatief 7. Beschikt uw organisatie over het Blik op Werk keurmerk? o ja v.10 o nee, maar zijn bezig met de aanvraag o nee, en zijn ook niet bezig met de aanvraag 8. Doet uw organisatie mee aan het tevredenheidsonderzoek van Blik op Werk? o ja o nee 9. Heeft uw organisatie een ander keurmerk? o ja, namelijk. o nee 2. POSITIONERING AANBIEDERS De volgende vragen gaan over de wijze waarop u zich positioneert op de markt en over uw plannen voor de toekomst. 10. Op welke vlakken bood uw organisatie in 2009 zelf (dus niet via onderaannemers) diensten aan? (vink aan wat van toepassing is) a. toeleiding en begeleiding werkzoekenden naar werk (exclusief jobcoaching) b. begeleiding van cliënten, niet direct gericht op werk was in 2009 een kernactiviteit was in 2009 een nevenactiviteit is in 2009 incidenteel aangeboden c. jobcoaching d. begeleiding naar of aanbieden van gesubsidieerd werk e. Interventies re-integratie eerste spoor f. interventies op gezondheidsvlak g. functiegerichte scholing / beroepsscholing h. begeleiding (verzuimende) werknemers naar ander werk i. andere diensten, namelijk.. is in 2009 niet aangeboden (i) a. Hiertoe rekenen we beroepsoriëntatie en beroepskeuze, assessment, sollicitatietraining, directe arbeidsbemiddeling, jobhunting, workfirst (i)b. Hiertoe rekenen we schuldhulpverlening, motivatietraining, sociale vaardigheidstraining, sociale activering, vrijwilligerswerk, inburgering 3

4 (i)c. Hiertoe rekenen we zowel coaching naar werk of zelfstandig ondernemerschap als begeleiding op de werkplek (i)d. Hiertoe rekenen we alle vormen (WSW, WIW, ID) (i)e. Hiertoe rekenen we verzuimbegeleiding, hrm-activiteiten, mediation en conflictbemiddeling, trainingen voor leidinggevenden (i)f. Hiertoe rekenen we fysieke interventies als rugtraining of rsi-behandeling, psychische interventies als burnout behandeling, diagnostiek als de afname van een FML (i)g. Hiertoe rekenen we om-, her- en bijscholing, leerwerktrajecten (I)h. Hiertoe rekenen we loopbaanbegeleiding of -dienstverlening, outplacement, re-integratie tweede spoor, van werk naar werk [vraag 11 niet indien bij vraag 1a alleen opleidinginstituut is aangevinkt] 11. Hebben cliënten vergeleken met twee jaar terug nu meer of minder invloed op de specifieke invulling van de diensten die u hen verleent? o meer invloed o evenveel invloed o minder invloed Let op de routing bij vraag 12. Vinkt men bijvoorbeeld alleen het derde antwoord aan, dan wordt de routing vraag 15 en vervolgens vraag 18. Vinkt men de eerste twee antwoorden aan, dan wordt de routing vraag 13, 14, 18. Vinkt men de eerste vierde en vijfde aan, dan wordt de routing: vraag 13, 16, 17, 18. Etc. 12. Wat is uw strategie de komende tijd? (meerdere antwoorden mogelijk) o (meer) samenwerking met derden v13 o (meer) verbreden eigen activiteiten v14 o (meer) specialiseren eigen activiteiten v15 o (meer) professionaliseren en/of innoveren v16 o verschuiven zwaartepunt in dienstverlening naar andere (kern)activiteiten v17 o intensiveren/continueren huidige aanpak v U geeft als strategie (meer) samenwerking met derden. Wat voor samenwerking? (meerdere antwoorden mogelijk) o met opdrachtgevers o met andere aanbieders op de re-integratiemarkt o met werkgevers (met baangaranties / moeilijk vervulbare vacatures) o anders, namelijk. 14. U geeft als strategie (meer) verbreden eigen activiteiten. Wat voor verbreding? (meerdere antwoorden mogelijk) o een breder scala aan doelgroepen bedienen o een breder scala aan opdrachtgevers (en marktsegmenten) bedienen o een breder scala aan producten en diensten aanbieden o anders, namelijk 4

5 15. U geeft als strategie (meer) specialiseren eigen activiteiten. Wat voor specialisering? (meerdere antwoorden mogelijk) o specialisering op een of enkele bepaalde doelgroep(en) o specialisering op specifieke opdrachtgevers (en marktsegmenten) o specialisering op specifieke producten en diensten o anders, namelijk 16. U geeft als strategie (meer) professionaliseren en/of innoveren. Waar bestaat deze professionalisering en/of innovatie uit? (meerdere antwoorden mogelijk) o nieuwe producten en diensten op de markt zetten o verbetering van werkprocessen o (meer) kennis van medewerkers over bepaalde doelgroepen o (meer) kennis van medewerkers over de regionale arbeidsmarkt o (meer) vaardigheden van medewerkers o anders, namelijk 17. Waarom is uw strategie de komende tijd het verschuiven van het zwaartepunt van uw dienstverlening naar andere (kern)activiteiten? (meerdere antwoorden mogelijk) o bezuiniging in dienstverlening door opdrachtgever o er worden minder diensten op de private re-integratiemarkt ingekocht o wijzigende inkoopkaders van UWV o toegenomen factuuradministratie o eisen opdrachtgevers zijn te hoog o doelgroep wordt kleiner o plaatsen cliënten op de arbeidsmarkt is lastiger o concurrentie neemt toe o meer vraag naar andere diensten dan wat nu onze kernactiviteiten zijn o het participatiebudget biedt nieuwe kansen o anders, namelijk. 3. EISEN OPDRACHTGEVER De volgende vragen gaan over de opdrachtgevers waarvoor u werkt en de eisen die zij stellen. 18. Voor welke van de volgende opdrachtgevers werkte u in 2009 in het kader van reintegratie? (meerdere antwoorden mogelijk) o UWV (inclusief IRO) o gemeenten (inclusief PRB) o sw-bedrijven (inclusief PGB BW) o particuliere schadeverzekeraars / inkomensverzekeraars o zorgverzekeraars o verwijzers (GGZ, jeugdzorg, rechtbank, fysiotherapeut, bedrijfsarts) o werkgevers (re-integratie eerste en/of tweede spoor) o arbodiensten o loopbaancentra o re-integratiebedrijven o collega-bedrijven o andere opdrachtgevers, nl (i) IRO: Individuele Re-integratie Overeenkomst (i) PRB: Persoonsgebonden Re-integratiebudget (i) PGB BW: Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Alleen de bij vraag 18 aangevinkte opdrachtgevers terug laten komen bij vraag 19 5

6 19. Kunt u een schatting geven van de verdeling van het feitelijk volume (omzet) over die opdrachtgevers? o UWV (inclusief IRO) % v20 o gemeenten (inclusief PRB) % v21 o sw-bedrijven (inclusief PGB BW) % v22 o particuliere schadeverzekeraars / inkomensverzekeraars % v22 o zorgverzekeraars % v22 o verwijzers (GGZ, jeugdzorg, rechtbank, fysiotherapeut, bedrijfsarts) % v22 o werkgevers (re-integratie eerste en/of tweede spoor) % v22 o arbodiensten % v22 o loopbaancentra % v22 o re-integratiebedrijven % v22 o collega-bedrijven % v22 o andere opdrachtgevers, nl % v22 Het totaal van de genoemde percentages bij vraag 19 moet 100% zijn 20. Hoeveel procent van de trajecten (inclusief diensten) voor UWV betrof een IRO? (indien u het niet precies weet: een globale schatting volstaat) % v Hoeveel procent van de trajecten (inclusief diensten) voor gemeenten betrof een PRB? (indien u het niet precies weet: een globale schatting volstaat) % 22. Opdrachtgevers kopen bij onze organisatie: o meestal gehele trajecten in (integrale re-integratietrajecten) o meestal losse diensten/ instrumenten in o even vaak gehele trajecten als losse diensten/instrumenten in 23. De regie bij door ons uitgevoerde re-integratietrajecten/diensten: (vink aan wat volgens u het meest van toepassing is) o ligt vrijwel altijd bij opdrachtgevers o ligt meestal bij opdrachtgevers o is meestal een coöperatie tussen ons en de opdrachtgever (partnership) o ligt meestal bij ons als aanbieder o ligt vrijwel altijd bij ons als aanbieder (i) opdrachtgevers: opdrachtgevers als UWV en gemeenten 24. De financiering van diensten die bij ons ingekocht worden: o vindt meestal plaats op basis van no cure no pay o vindt meestal plaats op basis van no cure less pay o vindt meestal plaats op basis van no cure full pay (overeengekomen prijs) o er is geen dominante contractvorm [vraag 25 alleen indien één van de gegeven antwoorden bij vraag 1a reintegratiebedrijf, outplacementbureau, jobcoachorganisatie of anders, namelijk is] 25. Stellen opdrachtgevers in vergelijking met twee jaar terug vaker, even vaak of minder vaak de eis re-integratiebedrijven moeten beschikken over een netwerk onder werkgevers? o vaker o even vaak o minder vaak o weet niet 6

7 4 KENMERKEN CLIENTEN Aansluitend volgen twee vragen over uw cliëntenbestand. 26. Aan welk van de volgende doelgroepen bood uw organisatie in 2009 re-integratiediensten aan? (vink aan wat van toepassing is) Doelgroepen was in 2009 een kernactiviteit was in 2009 een nevenactiviteit kwam in 2009 incidenteel voor kwam in 2009 niet voor a. arbeidsgehandicapten excl wajongers b. wajongers c.jongeren (zonder werk) d. ontslagwerklozen e. vangnetters f. zieke werknemers (eerste of tweede spoor) g. werknemers: preventie ziekte en verzuim h werknemers: preventie werkloosheid i. WWB-clienten j. NUG -ers k. Inburgeraars l. WSWgeindiceerden m. Andere groepen, namelijk (i) a. Personen met een uitkering op basis van WIA/WAO/WAZ en herbeoordeelden (maar geen Wajongers) (i) e. Zieke uitzendkrachten, zieke WW-ers en zieke werknemers wier arbeidsovereenkomst tijdens de ziekte afliep (i) f. Ziek gemelden die nog wel een arbeidsovereenkomst met hun werkgever hebben [vraag 27 niet indien bij vraag 1a alleen opleidinginstituut is aangevinkt] 27. Kunt u een schatting geven bij hoeveel procent van uw cliënten (behoud van) betaald werk een haalbaar doel is alleen maatschappelijke participatie een haalbaar doel is werk noch participatie haalbaar is %.%.% 100% 7

8 Alle nu volgende vragen gaan over uw waarneming van trends in het algemeen, ongeacht of uw eigen organisatie die trend ervaart. 5. OMVANG RE-INTEGRATIEMARKT Is de omvang van de private markt (on)veranderd? Ten opzichte van twee jaar terug 28. is de private markt voor re-integratiedienstverlening (in termen van omzet) o gegroeid o even groot o gekrompen 29. doen opdrachtgevers o meer zelf o evenveel zelf o minder zelf [vraag 30 niet indien bij vraag 1a alleen opleidinginstituut is aangevinkt] 30. zijn de door ons uitgevoerde re-integratietrajecten/-diensten gemiddeld o arbeidsintensiever o even arbeidsintensief o minder arbeidsintensief 6. AANTREKKELIJKHEID RE-INTEGRATIEMARKT Merkt u wel of geen verschil in de aantrekkelijkheid van de private markt voor reintegratiedienstverlening? Ten opzichte van twee jaar terug 31. is de private re-integratiemarkt voor aanbieders o aantrekkelijker o even aantrekkelijk o minder aantrekkelijk 32. is de concurrentie op de private re-integratiemarkt o scherper o even scherp o minder scherp 33. is de administratieve lastendruk voor aanbieders op de private re-integratiemarkt o groter o even groot o minder groot 34. is de afstand van re-integratiecliënten tot de arbeidsmarkt gemiddeld o groter o even groot o minder groot 8

9 7. UITSTROOM OP DE ARBEIDSMARKT De volgende vragen gaan over de arbeidsmarkt op regionaal niveau en over de impact van de economische crisis op uw organisatie [vraag 35 alleen indien één van de gegeven antwoorden bij vraag 1a reintegratiebedrijf, outplacementbureau, arbodienst, jobcoachorganisatie, sw-bedrijf of anders, namelijk is] 35. Er is op regionaal niveau voldoende zicht op de arbeidsmarkt om een goede match te kunnen maken tussen cliënten en vacatures o helemaal mee eens o mee eens o niet eens/niet oneens o mee oneens o helemaal mee oneens 36. Verwacht u dit jaar een omzetdaling? o nee, in het geheel niet o ja, minder dan 5% o ja, tussen de 5 en 15% o ja, tussen de 15 en 25% o ja, meer dan 25% [vraag 37 niet indien bij vraag 1a alleen opleidingsinstituut is aangevinkt] 37. Verwacht u dit jaar strategische keuzes van opdrachtgevers als gevolg van de crisis? Onze voornaamste opdrachtgever(s) zal (zullen) in grote lijnen: o vooral diensten inkopen voor kansrijke doelgroepen o evenveel diensten inkopen voor kansrijke- als voor kansarme doelgroepen o vooral diensten inkopen voor kansarme doelgroepen 38. Wat is de invloed van de economische crisis op de arbeidsmarktkansen van uw cliënten? o kansen zijn toegenomen o kansen zijn gelijk gebleven o kansen zijn afgenomen 39. De komende twee jaar zal de aandacht voor maatschappelijke participatie onder opdrachtgevers.. o toenemen o gelijk blijven o afnemen [vraag 40 en 41 alleen indien 26 i en/of j en/of l is aangevinkt als kern, neven of incidenteel] De volgende twee vragen hebben alléén betrekking op doelgroepen waarbij de gemeente opdrachtgever is (WWB, WSW, NUG) 40. Wat is de invloed van de economische crisis op de arbeidsmarktkansen van relatief kansrijke cliënten (WWB, WSW, NUG)? o kansen zijn toegenomen o kansen zijn gelijk gebleven o kansen zijn afgenomen 9

10 41. Wat is de invloed van de economische crisis op de arbeidsmarktkansen van niet direct bemiddelbare cliënten (WWB, WSW, NUG)? o kansen zijn toegenomen o kansen zijn gelijk gebleven o kansen zijn afgenomen 8. EFFECTIVITEIT RE-INTEGRATIE [vraag 42 alleen indien één van de gegeven antwoorden bij vraag 1a reintegratiebedrijf, interventiebedrijf, outplacementbureau, jobcoachorganisatie, swbedrijf of anders, namelijk is] 42. De samenwerking op het Werkplein tussen UWV Werkbedrijf en gemeenten verbetert de dienstverlening aan cliënten sterk. o helemaal mee eens o mee eens o niet eens/niet oneens o mee oneens o helemaal mee oneens 43. Wat is nodig om de effectiviteit van re-integratie (verder) te verhogen? (vink de drie belangrijkste punten aan) o meer klantinvloed o geïntegreerde werkgeversbenadering o meer leerwerkbanen o samenwerking tussen aanbieders o partnership met de opdrachtgever o meer transparantie o heldere regels o professionalisering eigen medewerkers o professionalisering consulenten opdrachtgever o anders, namelijk.. (i) re-integratie: dienstverlening ten behoeve van (behoud van/ uitstroom in) betaald werk of maatschappelijke participatie 44. Heeft u verder nog opmerkingen over (uw positie als aanbieder op) de re-integratiemarkt? o nee o ja, namelijk. 9. TOT SLOT 45. Wilt u te zijner tijd een samenvatting van de uitkomsten van dit onderzoek ontvangen? o ja o nee 46. De RWI stelt in de tweede helft van 2010 de re-integratiemarktanalyse op. Wilt u deze rapportage in pdf toegestuurd krijgen? o ja o nee 10

11 [vraag 47 alleen indien 45 ja en/of 46 ja] 47. Aan wie en aan welk mailadres kunnen wij dit te zijner tijd toezenden? naam : mailadres :.. Dit is het einde van de vragenlijst. Wij danken u hartelijk voor uw medewerking! 11

Een onderzoek naar de stand van zaken op basis van documentenonderzoek. Onderzoek uitgevoerd door Ecorys in opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen

Een onderzoek naar de stand van zaken op basis van documentenonderzoek. Onderzoek uitgevoerd door Ecorys in opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen Peter Donker van Heel, Jena de Wit Arbeidsbemiddeling Een onderzoek naar de stand van zaken op basis van documentenonderzoek Onderzoek uitgevoerd door Ecorys in opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding en Jobcoaching

Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Arbeidstoeleiding & Jobcoaching 2 Inhoudsopgave Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Inleiding blz. 4 Kennismakingsgesprek blz. 6 Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO)

Nadere informatie

Zwerfjongeren op weg naar werk

Zwerfjongeren op weg naar werk Zwerfjongeren op weg naar werk Mogelijkheden om (ex- )zwerfjongeren te begeleiden naar en op werk Branko Hagen Afdeling Participatie en Support/Werk en Handicap Postbus 19152, 3501 DD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Voor wat hoort wat Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Colofon Programma Programma B Projectnaam Tegenprestatie WWB Versie 19 september 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Voorwoord Twee maanden na het verschijnen van het rapport Grip op nieuwe taken van Leiden, waarin de decentralisaties van de AWBZ en Jeugdzorg

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11203 29 april 2013 Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Evaluatie Direct Werk Helmond

Evaluatie Direct Werk Helmond Hans Droppert 21 april 2008 1 1. Inleiding Eind 2006/Begin 2007 werd in opdracht van de rekenkamercommissie van de gemeente Helmond een onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van

Nadere informatie

In eigen hand. Persoonsgebonden budgetten bij reïntegratie

In eigen hand. Persoonsgebonden budgetten bij reïntegratie Opdrachtgever Divosa In eigen hand. Persoonsgebonden budgetten bij reïntegratie Opdrachtnemer Meccano, Astri / Hans Bosselaar, Rienk Prins Onderzoek Einddatum 1 januari 2010 Categorie Interventies/re-integratie-interventies

Nadere informatie

BrancheMonitor 2012. Samenvatting. Oktober 2012 OVAL BrancheMonitor 2012, onderzoek door Panteia/EIM in opdracht van OVAL

BrancheMonitor 2012. Samenvatting. Oktober 2012 OVAL BrancheMonitor 2012, onderzoek door Panteia/EIM in opdracht van OVAL BrancheMonitor 2012 Samenvatting Oktober 2012 OVAL BrancheMonitor 2012, onderzoek door Panteia/EIM in opdracht van OVAL BrancheMonitor De BrancheMonitor 2012 geeft inzicht in de activiteiten van dienstverleners

Nadere informatie

INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013

INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013 INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013 e-mailadres: Internetsite: contractinkoopreintegratie@uwv.nl https://uwv.secure.force.com/ UWV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND ONDERZOEK BIJ ZES SOCIALE DIENSTEN EINDRAPPORT Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken Jaap de Koning Peter van Nes Marinka van de Kamp Marcel Spijkerman

Nadere informatie

GEBRUIK EN EFFECTEN VAN WW EN BWW IN HET HBO

GEBRUIK EN EFFECTEN VAN WW EN BWW IN HET HBO GEBRUIK EN EFFECTEN VAN WW EN BWW IN HET HBO PAPER TEN BEHOEVE VAN CAO- PARTIJEN Gebaseerd op onderzoek uitgevoerd door AStri Beleidsonderzoek en advies in opdracht van Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingsfonds

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE b AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers

Nadere informatie

De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en. aanbodzijde. Conclusie

De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en. aanbodzijde. Conclusie Opdrachtgever SZW De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en aanbodzijde Opdrachtnemer Panteia / S. de Visser, F. Volker, R. Hoevenagel, A. Witkamp, M. Engelen Onderzoek De markt

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

Samen de focus op werk. Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg

Samen de focus op werk. Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg Colofon Titel: Samen de focus op werk Programma: Dienstverlenende Overheid Datum: augustus 2012 ISSN 1383-8733

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Trainingen en opleidingen

Trainingen en opleidingen ARBO, verzuim & re-integratie Trainingen en opleidingen Ambaum Arbeids Analyse/ Betervenlo B.V. www.betervenlo.nl Pand Ambaum Arbeids Analyse in Tegelen aan de Grotestraat 63. Over ons Ambaum Arbeids Analyse

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Document in C:\DOCUME~1\dba018\LOCALS~1\TEMPOR~1\Content.MSO\FCF7A211.doc PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006

Document in C:\DOCUME~1\dba018\LOCALS~1\TEMPOR~1\Content.MSO\FCF7A211.doc PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006 PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006 Programma van Eisen Vrije Ruimte UWV 2005 / 2006 14 september 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... - 1-2. Doelgroepomschrijving Vrije Ruimte 2005/2006...

Nadere informatie

Effectiviteit van re-integratie: onbenutte potenties van privatisering

Effectiviteit van re-integratie: onbenutte potenties van privatisering Binnen_072658_TvA2_2007 11-05-2007 09:18 Pagina 121 : onbenutte potenties van privatisering Wim Zwinkels* Leidt privaat opdrachtnemerschap en/of opdrachtgeverschap voor re-integratie tot een grotere effectiviteit?

Nadere informatie

Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen

Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Amsterdam, april 2015 In opdracht van NRTO Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Eindrapport Nicole Rosenboom

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Titel van het document. Datum / Auteur Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Status: concept Datum: 23 oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord......3 Leeswijzer......5 1. Inleiding......7

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

Marieke Huysentruyt - Faculty fellow London School of Economics, academic director Seforis

Marieke Huysentruyt - Faculty fellow London School of Economics, academic director Seforis De Social Enterprise Monitor 2015 A Inhoudsopgave Woorden vooraf Woorden vooraf...................................... i Management samenvatting............................... 1 Consistente groei.....................................

Nadere informatie

Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek

Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek 1 Colofon Uitgave: Stichting FNV Pers Tekst: FNV Beleid & Lobby Productie en eindredactie: FNV Marketing & Communicatie

Nadere informatie