STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD"

Transcriptie

1 STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD Prijs: 12,50 OPENBARE AANBESTEDING BESTEK nr. PO/VC/0864 AA Meerjarencontract op afroep voor het herstellen, vervangen en leveren van ruiten voor voertuigen Openbare aanbesteding Donderdag 9 oktober 2008 om 11:00u. op het bedrijf Patrimoniumonderhoud/Stafdienst/Aanbestedingen (gelijkvloers), Desguinlei 33, 2018 Antwerpen. Dan zal de voorzitter overgaan tot het openen van de offertes. VOOR BIJKOMENDE INLICHTINGEN OF OPMERKINGEN KAN U TERECHT OP NAVOLGENDE NUMMERS: wat betreft het indienen of inzenden en de opening van de offertes: bedrijf Patrimoniumonderhoud/Aanbestedingen, Desguinlei 33, 2018 Antwerpen: tel. 03/ wat betreft andere inlichtingen: de heer Dimi Hertoghs, tel: 0484/ , augustus 2008 p. 1 / 25

2 Inhoudsopgave 1. ALGEMENE INLICHTINGEN AANBESTEDENDE OVERHEID VOORWERP VAN DE OPDRACHT WETGEVING EN REGLEMENTERING AARD VAN DE OPDRACHT GUNNINGSWIJZE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UITSLUITINGGRONDEN KWALITATIEVE SELECTIECRITERIA GUNNINGCRITERIUM WIJZE VAN PRIJSBEPALING VORMVEREISTEN TAAL WIJZE VAN INDIENEN OPENINGSZITTING DOCUMENTEN UITVOERINGSTERMIJN GESTANDDOENINGSTERMIJN VARIANTEN WIJZIGINGSBERICHTEN VERGISSINGEN EN LEEMTEN NIET - EXCLUSIVITEIT CONTRACTUELE BEPALINGEN CONTROLE EN TOEZICHT BETALINGSMODALITEITEN BORG VERZEKERINGEN PLAATS VAN UITVOERING WIJZIGINGEN AAN DE OPDRACHT ONDERAANNEMERS PRIJSHERZIENING VOOROPZEG INGEBREKESTELLING, BOETES, STRAFFEN EN MAATREGELEN VAN AMBTSWEGE VERTROUWELIJKHEID IN HOOFDE VAN DE LEVERANCIER RECHTSKEUZE EN BEVOEGDE RECHTBANKEN TECHNISCHE BEPALINGEN DIENSTVERLENING GERAAMDE HOEVEELHEDEN TYPE VOERTUIGEN EN RUITEN KWALITEIT EN GARANTIE MODELDOCUMENTEN...3 augustus 2008 p. 2 / 25

3 1. ALGEMENE INLICHTINGEN 1.1. Aanbestedende overheid De aanbestedende overheid is de stad Antwerpen, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, voor wie optreden de burgemeester Patrick Janssens en de stadssecretaris Roel Verhaert Voorwerp van de opdracht Meerjarencontract op afroep voor het herstellen, vervangen en leveren van ruiten voor voertuigen voor een periode van 4 (vier) jaar Wetgeving en reglementering Voor zover er door de voorschriften van dit bestek niet wordt van afgeweken, zijn op deze aanneming van toepassing de bepalingen van: de wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen en aanvullingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. het koninklijk besluit van 8 januari 1996 en latere wijzigingen en aanvullingen betreffende de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. het koninklijk besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen en aanvullingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en de bijlage tot vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken. De algemene aannemingsvoorwaarden (AAV) 1.4. Aard van de opdracht De opdracht betreft een aanneming van leveringen Gunningswijze De opdracht wordt gegund op basis van een openbare aanbesteding. augustus 2008 p. 3 / 25

4 2. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 2.1. Uitsluitinggronden De kandidaat kan uitgesloten worden van de verdere procedure, indien hij zich in één of meerdere van de volgende situaties bevindt: 1. in staat van faillissement of van vereffening verkeren, werkzaamheden hebben gestaakt of een gerechtelijk akkoord hebben bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeren als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 2. aangifte hebben gedaan van faillissement, voor wie een procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of het voorwerp zijn van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 3. bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld zijn voor een misdrijf dat de beroepsmoraal aantast; 4. bij hun beroepsuitoefening een ernstige fout hebben begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken; 5. niet in orde zijn met bijdragen aan de sociale zekerheid; 6. niet in orde zijn met de betaling van belastingen in overeenstemming met de Belgische wetgeving of die van het land waar de inschrijver gevestigd is; 7. zich in ernstige mate hebben schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen Het bewijs van het tegendeel wordt door de inschrijver geleverd door voorlegging van de volgende stukken: Een verklaring op eer ondertekend door de inschrijver Het bestuur zal zelf het RSZ-attest opvragen van het voorlaatste kwartaal voor het indienen van de offerte. Aan de inschrijver wiens offerte in aanmerking komt voor de gunning van de opdracht, zal voor de toewijzing, gevraagd worden om de bewijsstukken i.v.m. de punten 1), 2), 3) en 6) in te dienen tot staving van de verklaring op eer Kwalitatieve selectiecriteria De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de financiële draagkracht van de kandidaten te beoordelen aan de hand van de jaarrekeningen Gunningcriterium De offertes worden beoordeeld op grond van de laagste prijs. Alle kosten en heffingen die betrekking hebben op de opdracht (materiaal, transport, verzekeringen, het verwerken van de ruiten op een milieuvriendelijke wijze, brandstof, stroom, water, administratie- en secretariaatskosten, eventuele recupel, kosten voor documentatie (keuringen, attesten, opleidingen, ), tol- en accijnsrechten betreffende het gebruikte materieel en producten, kosten voor verpakking, keurings- en opleveringskosten, ) zijn inbegrepen. De inschrijver geeft zijn prijs voor 1 (één) herstelling via de harsinjectiemethode. Hij geeft ook een prijs voor elke volgende herstelling tijdens dezelfde serviceronde. De inschrijver vermeldt in de inventaris de aankoopprijs per type ruit. De inschrijver vermeldt in de inventaris apart het bedrag per type ruit voor montage van de ruit in het voertuig. Deze kost komt bovenop de aankoopprijs. Hij geeft ook een kortingpercentage voor elke volgende montage tijdens dezelfde serviceronde. De inschrijver vermeldt in de inventaris de prijs per serviceronde. Deze kost komt bovenop de aankoopprijs. augustus 2008 p. 4 / 25

5 De inschrijver vermeldt in de inventaris voor elk type ruit of die op stock is en dus onmiddellijk kan worden geleverd/vervangen. De inschrijver voegt bij zijn inschrijving een catalogus met alle ruiten die geleverd kunnen worden samen met de nettoprijzen en/of de brutoprijzen en kortingen die het bestuur geniet op alle ruiten die in de catalogus zijn opgenomen. Indien beschikbaar, geeft de inschrijver ook weer waar de catalogus elektronisch geraadpleegd kan worden, samen met de nodige toegangsgegevens (login, paswoord, ). De inschrijver dient een verklaring op eer bij te voegen waarin hij garandeert dat op de producten uit de catalogus de gebruikelijke groothandelskortingen worden toegepast Wijze van prijsbepaling Voor de prijsbepaling wordt ervan uitgegaan dat er voor elk type voertuig evenveel kans is dat een ruit hersteld/vervangen/geleverd moet worden. Er is geen reden om aan te nemen dat bepaalde voertuigen meer kans op glasbreuk hebben. De inschrijver zal een prijsaanbod doen door de inventaris in te vullen waarin de verschillende types ruiten worden weergegeven. Om de verschillende offertes naar kostprijs te beoordelen, wordt de prijs bepaald volgens: de ingediende inventaris de geraamde hoeveelheden en bepalingen in paragraaf 4.2. Geraamde hoeveelheden. Prijsberekening: De prijs voor 2 herstellingen met de harsinjectiemethode tijdens eenzelfde serviceronde wordt berekend: prijs voor 1 herstelling + prijs voor een volgende herstelling + prijs voor één serviceronde (A). De gemiddelde kostprijs per voorruit wordt berekend en vermenigvuldigd met 32 (B). De gemiddelde kostprijs voor montage van een voorruit wordt berekend (C). De gemiddelde kostprijs voor elke volgende montage van een voorruit tijdens dezelfde serviceronde wordt berekend op basis van het opgegeven kortingpercentage (D). De gemiddelde kostprijs voor montage van een voorruit wordt vermenigvuldigd met 29: (C) * 29 = (E). De gemiddelde kostprijs elke volgende montage van een voorruit wordt vermenigvuldigd met 3: (D) * 3 = (F). De prijs voor 29 servicerondes wordt berekend (G). De totale prijs voor de voorruiten wordt berekend: (B) + (E) + (F) + (G) = (H) De gemiddelde kostprijs per zijruit wordt berekend en vermenigvuldigd met 6 (I). De gemiddelde kostprijs voor montage van een zijruit wordt berekend (J). De gemiddelde kostprijs voor elke volgende montage een zijruit tijdens dezelfde serviceronde wordt berekend op basis van het opgegeven kortingpercentage (K). De gemiddelde kostprijs voor montage een zijruit wordt vermenigvuldigd met 3: (J) * 3 = (L). De gemiddelde kostprijs elke volgende montage een zijruit wordt vermenigvuldigd met 1: (K) * 1 = (M). De prijs voor 5 servicerondes wordt berekend (N). De totale prijs voor de zijruiten wordt berekend: (I) + (L) + (M) + (N) = (O) Voor berekenen van de totaalprijs worden de totalen (A), (H) en (O) opgeteld. augustus 2008 p. 5 / 25

6 2.5. Vormvereisten De offerte wordt in 3 exemplaren ingediend, 1 origineel en 2 duplicaten. De volledige offerte wordt daarnaast ook elektronisch ingediend op CD, de inventaris in een door Excel leesbaar formaat. Bij betwisting is alleen de originele offerte op papier rechtsgeldig. De kandidaat maakt gebruik van de bij dit bestek gevoegde formulieren. Indien hij deze toch op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier moet de kandidaat op ieder van deze documenten verklaren dat het document conform het bij het bestek behorend model is. Een dergelijk document moet volgende formule vermelden: "Ik, ondergetekende verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op het (de) door de opdrachtgever verstrekte offerteformulier(en) en inventaris, en neem daartoe de volledige verantwoordelijkheid op mij. Iedere vermelding die strijdig is met het door het bestuur vastgestelde model moet als niet geschreven beschouwd worden." De documenten worden door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend Taal De offerte moet in het Nederlands zijn opgesteld. De briefwisseling en alle andere contacten tussen het bestuur en de leverancier moeten gebeuren in het Nederlands Wijze van indienen De offerte moet worden bezorgd aan: Het College van burgemeester en schepenen p/a Patrimoniumonderhoud, afdeling Aanbestedingen Desguinlei 33, Gelijkvloers, 2018 Antwerpen België De offerte wordt per brief of per bode aan het bestuur bezorgd, op voormeld adres. De offerte wordt in een definitief gesloten omslag geschoven waarop het volgende vermeld wordt: de datum waarop de offertes worden geopend het nummer van het bestek Bij verzending per post wordt die gesloten omslag in een tweede gesloten omslag geschoven met opgave van bovenvermeld adres en met de vermelding offerte ruiten voertuigen. Iedere offerte moet bij de voorzitter van de zitting vóór de opening van de offertes toekomen alvorens hij de zitting opent. Nochtans wordt een offerte die te laat toekomt, in aanmerking genomen voor zover: 1) het bestuur aan de inschrijver nog geen kennis heeft gegeven van haar beslissing, en 2) en de offerte ten laatste vier kalenderdagen vóór de dag vastgesteld voor de ontvangst van de offertes bij de post als aangetekende zending is afgegeven. augustus 2008 p. 6 / 25

7 2.8. Openingszitting De offertes worden geopend op volgend adres: Patrimoniumonderhoud, afdeling Aanbestedingen Desguinlei 33, Gelijkvloers, 2018 Antwerpen België Voor datum, uur en ten overstaan van: zie voorpagina Documenten Volgende documenten moeten worden bijgevoegd. De inschrijvers worden ook verzocht volgende indeling te respecteren: Offerteformulier Bewijs van ondertekeningbevoegdheid Offerteformulier en inventaris moeten ondertekend worden. De persoon die ondertekent moet hiervoor gemachtigd zijn. Het bewijs dat deze persoon gemachtigd is, moet worden bijgevoegd. Dit kan bijvoorbeeld door een kopie van de bijlage uit het staatsblad waarin de statuten van de onderneming staan. Documenten inzake uitsluitinggronden: Verklaring op eer Documenten inzake gunningcriteria: Inventaris Opmerking: om een geldige offerte in te dienen, moet de inventaris volledig ingevuld zijn. Andere documenten Verklaring op eer mbt kortingen Uitvoeringstermijn De opdracht vangt aan op de dag na gunning van de opdracht en heeft een looptijd van 4 (vier) jaar Gestanddoeningstermijn De inschrijvers blijven door hun offerte gebonden gedurende een termijn van 120 (honderdtwintig) kalenderdagen, ingaand op de dag na de zitting voor de opening van de offertes Varianten Niet toegelaten Wijzigingsberichten De berichten en terechtwijzingen, bekendgemaakt in het Bulletin van de Aanbestedingen en Europees Publicatieblad en die betrekking hebben op deze opdracht, maken integraal deel uit van de contractuele bepalingen. De inschrijver is derhalve geacht hiervan kennis te hebben genomen en ermee rekening te hebben gehouden bij het opmaken van zijn offerte. augustus 2008 p. 7 / 25

8 2.14. Vergissingen en leemten Indien de inschrijver in het bestek of in de aanvullende documenten van de opdracht vergissingen of leemten vaststelt waardoor het voor hem onmogelijk is een prijs te berekenen, of waardoor de vergelijking van de offertes niet meer opgaat, geeft hij daarvan onmiddellijk en zeker ten minste tien dagen vóór de dag van de opening van de offertes, schriftelijk kennis aan het bestuur Niet - exclusiviteit Met deze opdracht verwerft een leverancier niet het exclusieve recht om tijdens de looptijd van de overeenkomst dienstverleningen - zoals omschreven in de overeenkomst - voor de stad Antwerpen te doen. augustus 2008 p. 8 / 25

9 3. CONTRACTUELE BEPALINGEN 3.1. Controle en toezicht De leiding tot en met gunning berust bij het bedrijf Patrimoniumonderhoud, afdeling Voertuigencentrum, Kielsbroek 32, 2020 Antwerpen. De leidend ambtenaar is Tom Himpe (03/ ) Betalingsmodaliteiten Zie art. 15 AAV. De leverancier moet zijn factuur in één exemplaar overmaken op papier. De facturen worden overgemaakt aan het betrokken bestuur opvolgend adres: Stad Antwerpen College van burgemeester en schepenen p/a bedrijfseenheid financiën Hofstraat Antwerpen De factuur bevat volgende gegevens : het nummer van het bestek, de titel van de opdracht aard en tijdstip van de opdracht gegevens van de ruit opbouw van het factuurbedrag (details) het bedrag 3.3. Borg Zie art. 5 AAV. De borgtocht dient als onderpand voor het nakomen van de verplichtingen van de opdrachtnemer tot de opdracht volledig is uitgevoerd. De borgstelling wordt gesteld op 5% (vijf) van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht geraamd op (vijftigduizend) euro over 4 jaar (excl.btw) = (tweeduizend vijfhonderd) euro. Het bedrag wordt berekend volgens de ingediende prijzen op moment van inschrijving en aan de hand van de geraamde hoeveelheden. Het bewijs van borgstelling wordt ten laatste 30 kalenderdagen volgend op de gunning van de opdracht rechtstreeks ingezonden bij het bedrijf Patrimoniumonderhoud, Desguinlei 33, 2018 Antwerpen. Het laattijdig overleggen van het bewijs van borgstelling geeft aanleiding tot het toepassen van maatregelen van ambtswege. De borgtocht wordt vrijgegeven één maand na de laatste levering, na aftrek van de sommen die de leverancier eventueel aan het bestuur verschuldigd is. De vrijgave van de borgtocht moet schriftelijk aangevraagd worden aan het bestuur. augustus 2008 p. 9 / 25

10 3.4. Verzekeringen De leverancier is aansprakelijk voor alle schade, hetzij aan personen, hetzij aan goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit zijn activiteiten met betrekking tot de uitvoering van deze opdracht. De leverancier zal het bestuur in dit verband vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen voor alle verliezen, kosten, schade, aansprakelijkheden, vorderingen en geschillen van welke aard ook, geleden of ingesteld wegens of naar aanleiding van zijn activiteiten m.b.t. de uitvoering van de opdracht. De leverancier is verplicht om vanaf de toekenning van de opdracht de nodige verzekeringen af te sluiten en deze gedurende de gehele duur van de opdracht in stand te houden en/of te hernieuwen, waarbij zijn aansprakelijkheid zoals vermeld gedekt zal zijn. De leverancier zal het bestuur, op eenvoudig verzoek, een kopie bezorgen van de aldus onderschreven verzekeringspolissen. De leverancier is verplicht om op elke vervaldag de verzekeringspremies regelmatig te betalen die hem ten laste worden gelegd door de aldus onderschreven verzekeringspolissen. De leverancier zal hiervan het bewijs moeten leveren, telkens het bestuur daarom verzoekt. De door de leverancier te onderschrijven polissen zullen vermelden dat geen wijziging of opzegging van de polis en dat geen schorsing van de dekking kan worden toegepast vooraleer de verzekeraar het bestuur ten minste één maand voorafgaandelijk aan deze maatregel zal verwittigd hebben Plaats van uitvoering Grondgebied Antwerpen. Alle herstellingen, vervangingen en leveringen gebeuren op volgende locaties: Patrimoniumonderhoud, afdeling Voertuigencentrum, Kielsbroek 32, 2020 Antwerpen Patrimoniumonderhoud, afdeling Voertuigencentrum, Service station Wilrijk, Koornbloemstraat 57, 2610 Wilrijk Patrimoniumonderhoud, afdeling Voertuigencentrum, Service station Borgerhout, Noordersingel 3, 2140 Borgerhout Patrimoniumonderhoud, afdeling Voertuigencentrum, Service station Merksem, Straalstraat 1, 2170 Merksem 3.6. Wijzigingen aan de opdracht In het geval er wijzigingen van de beschreven voertuigen en ruiten zouden ontstaan, kunnen deze in de opdracht worden aangepast Onderaannemers De inschrijver blijft aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid wanneer hij de uitvoering van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan derden toevertrouwt. De aanbestedende overheid acht zich door geen enkele contractuele band met die derden verbonden Prijsherziening De ingediende prijzen zijn vast voor bestellingen tot 12 maanden na de datum van gunning. De inschrijver kan daarna jaarlijks een voorstel maken voor aanpassing van de offerteprijzen. De eerste aanpassing heeft betrekking op de prijsevolutie tussen moment van inschrijving en datum van gunning + 12 maanden. De volgende aanpassingen hebben telkens betrekking op de prijsevolutie van het volgende afgelopen augustus 2008 p. 10 / 25

11 kalenderjaar. Het voorstel van prijsopslag en zijn bewijzen worden ten laatste op het einde van de eerste maand van het nieuwe jaar meegedeeld en hebben betrekking op alle bestellingen dit dat jaar gebeuren. De prijsherzieningen zijn slechts toegestaan na staving met de nodige officiële documenten, volgens onderstaande prijsherzieningsformule: P 1 = P 0 x (0,2 + 0,45 S 1 /S 0 + 0,35 C 1 /C 0 ) Verklaring prijsherzieningsformule: - P 0 = prijs bij inschrijving - P 1 = nieuwe, geactualiseerde prijs Loonkost - S 0 = waarde vermeld in Agoria van de maand van de toewijzing van de opdracht. - S 1 = zoals bij So omschreven maar de laatst getekende waarde, bij actualisering. Producten van fabrieksindustrieën - C 0 = waarde van de afzetprijsindex ( NACE 34,3 : vervaardiging en assemblage van auto s, aanhangwagens en opleggers wisselstukken ) van de maand van de toewijzing van de opdracht - C 1 = zoals bij Co omschreven maar dan de laatst gekende waarde, bij actualisering Vooropzeg Het bestuur kan voortijdig een einde maken aan de overeenkomst mits het betekenen van een opzeg per aangetekend schrijven aan de inschrijver en het respecteren van een opzegtermijn van 3 maanden Ingebrekestelling, boetes, straffen en maatregelen van ambtswege Zie AAV Vertrouwelijkheid in hoofde van de leverancier De leverancier zal de inlichtingen die hij krijgt en de vaststellingen die hij doet tijdens de uitvoering van de overeenkomst, als vertrouwelijke informatie beschouwen. Ze mogen niet aan derden worden meegedeeld, tenzij na schriftelijke instemming van de besturen Rechtskeuze en bevoegde rechtbanken In geval van betwisting is het Belgisch recht van toepassing en zijn de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. augustus 2008 p. 11 / 25

12 4. TECHNISCHE BEPALINGEN 4.1. Dienstverlening De aanbestedende overheid bestelt de nodige herstellingen en/of ruiten via of fax. Voor iedere opdracht zal een afzonderlijke bestelling opgemaakt worden met een bestelformulier. Het bestuur heeft drie mogelijkheden. Het kan ervoor kiezen: om de ruit(en) te laten herstellen via de harsinjectiemethode. om de ruit(en) te laten vervangen om de ruit(en) te laten leveren. Alle herstellingen, vervangingen en leveringen worden uitgevoerd binnen 24 uur na bestelling, behalve op zater-, zon- en feestdagen. Alle herstellingen, vervangingen en leveringen gebeuren steeds op een leverplaats bepaald in punt 3.5. Plaats van uitvoering en gebeuren steeds tussen 7.30u en u, behalve op zater-, zon- en feestdagen. Alle herstellingen, vervangingen en leveringen op dezelfde plaats en tijdstip maken deel uit van éénzelfde serviceronde. Indien bijvoorbeeld op dezelfde serviceronde zowel een herstelling met harsinjectie, een levering en een vervanging plaats vinden, wordt de prijs per serviceronde slechts éénmaal aangerekend. Voor herstellingen en vervangingen neemt de inschrijver steeds op voorhand contact op met de opdrachtgever om mee te delen op welke dag en om hoe laat hij zal toekomen. Sterretjes in de voorruit met een diameter kleiner dan 25 mm worden hersteld door middel van de harsinjectiemethode. De oude ruiten worden door de inschrijver terug meegenomen om op een wettelijke manier verwerkt te worden Geraamde hoeveelheden Geraamde hoeveelheden per jaar: 40 ruiten Aantal herstellingen via de harsinjectiemethode: 2 Aantal voorruiten: 32 o Verwacht wordt dat alle voorruiten gemonteerd zullen worden door de inschrijver Aantal zijruiten: 6 o Aantal ruiten dat geleverd moet worden (montage gebeurt door het bestuur): 2 o Aantal ruiten dat gemonteerd zal worden door de inschrijver: 4 Zie punt 2.3. Gunningcriterium voor de prijsopbouw. Zie punt 2.4. Wijze van prijsbepaling voor de wijze waarop gerekend wordt voor de prijsbepaling. augustus 2008 p. 12 / 25

13 4.3. Type voertuigen en ruiten De verschillende types voertuigen en ruiten worden weergegeven in volgende tabel. Dit is een theoretische voorstelling van het wagenpark. Het bestuur heeft het recht om nadien ook bestellingen te plaatsen van ruiten die niet in deze lijst staan. De inschrijver geeft voor elk type ruit weer welke specifieke ruit uit zijn gamma hij aanbiedt (merknaam + nummering, ). De meeste modellen hebben verschillende types van zijruiten. De inschrijver geeft alle mogelijke types zijruiten op in de inventaris. Merk Bouwjaar Cabine- model Renault juni 2003 Midlum Renault juni 2003 Premiun MAN juni 2003 TGM MAN juni 2003 TGL DAF juni 2003 LF DAF juni 2003 CF Mercedes juni 2003 Econic Mercedes juni 2003 Atego Volvo juni 2003 FL Volvo juni 2003 FE Iveco juni 2003 EuroCargo Iveco juni 2003 Stralis Ford 2003 Transit Iveco 2003 Daily De voertuigen kunnen voorafgaand en na telefonische afspraak steeds bezocht worden om zich met kennis van zaken een beeld te kunnen vormen van de opdracht. Hiervoor te contacteren persoon: Tom Himpe (03/ ) Kwaliteit en garantie Voor de voorruiten wordt gelaagd glas gebruikt, voor de zijruiten gehard glas. De ruiten moeten na herstelling of vervanging voldoen aan alle wettelijke voorschriften die erop betrekking hebben. Ook de geleverde ruiten moeten voldoen aan alle wettelijke voorschriften die erop betrekking hebben. De inschrijver geeft in de inventaris weer hoe lang garantie hij biedt op het geleverde werk en de uitgevoerde herstellingen. augustus 2008 p. 13 / 25

14 5. MODELDOCUMENTEN augustus 2008 p. 14 / 25

15 STAD ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER BESTEK nr. PO/VC /0864 AA Meerjarencontract op afroep voor het herstellen, vervangen en leveren van ruiten voor voertuigen Ik ondergetekende (naam, voornaam)... wonende te (straat)... (nr). (postnummer)..(plaats)... ofwel (indien het een vennootschap betreft) De ondergetekende vennootschap... Nationaliteit:.. Maatschappelijke zetel: (straat)... (nr). (postnummer)..(plaats)... vertegenwoordigd door: (naam, voornaam en titel):... ofwel (indien het een tijdelijke vereniging betreft waarvan allen hoofdelijk verbonden) voor elk van hen dezelfde gegevens als hierboven verbindt/verbinden zich bij deze op zijn/haar/hun roerende en onroerende goederen, de opdracht overeenkomstig de bepalingen en de voorwaarden zoals omschreven in het bestek Meerjarencontract op afroep voor het herstellen, vervangen en leveren van ruiten voor voertuigen uit te voeren aan de prijzen hierna opgegeven in de inventaris. Algemene inlichtingen Inschrijvingsnummer bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid :... Ondernemingsnummer (alleen in België) : nr.(s):... Aantal werknemers (schrappen wat niet past): minder dan tien tien en meer Inlichtingen betreffende het personeel Mijn personeel heeft de volgende nationaliteit :... augustus 2008 p. 15 / 25

16 Betalingen De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op Rekeningnummer :.. Bij de volgende financiële instelling :. Geopend op naam van : Wij, ondergetekenden..., verklaren ons akkoord met de bepalingen uit voornoemde bestek, en verklaren te hebben nagezien dat alle hier vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op de door de stad Antwerpen opgelegde inventaris en offerteformulier, en nemen daartoe de volledige verantwoordelijkheid op ons. Tevens verklaren wij dat onze algemene verkoop - of contractvoorwaarden niet van toepassing zijn op onze offerte in het kader van dit bestek. Gedaan te. op De inschrijver(s) of gevolmachtigden (naam),.. Functie... Handtekening(en) Inlichtingen betreffende de inschrijver Contactpersoon 1: Tel. nr.: Fax. Nr.: Contactpersoon 2: Tel. nr.: Fax. Nr.: augustus 2008 p. 16 / 25

17 STAD ANTWERPEN INVENTARIS (deel 1/7) BESTEK nr. PO/VC /0864 AA Meerjarencontract op afroep voor het herstellen, vervangen en leveren van ruiten voor voertuigen HERSTELLINGEN VIA HARSINJECTIEMETHODE Prijs voor 1 (één) herstelling Prijs per volgende herstelling tijdens dezelfde serviceronde (zelfde locatie en tijdstip)...,......,... VERVANGEN EN LEVEREN VAN RUITEN Merk Bouwjaar Cabinemodel Renault juni 2003 Midlum Renault juni 2003 Premiun Ruit Aangeboden ruit door de inschrijver (merknaam, nummer, ) In voorraad Aankoopprijs excl. btw per ruit Prijs excl. btw voor montage van de ruit Vrachtwagens Gedaan te... op de inschrijver(s), (handtekening) augustus 2008 p. 17 / 25

18 STAD ANTWERPEN INVENTARIS (deel 2/7) BESTEK nr. PO/VC /0864 AA Meerjarencontract op afroep voor het herstellen, vervangen en leveren van ruiten voor voertuigen VERVANGEN EN LEVEREN VAN RUITEN Merk Bouwjaar Cabinemodel MAN MAN juni 2003 juni 2003 TGM TGL DAF juni 2003 LF Ruit Aangeboden ruit door de inschrijver (merknaam, nummer, ) In voorraad Aankoopprijs excl. btw per ruit Prijs excl. btw voor montage van de ruit Vrachtwagens Gedaan te... op de inschrijver(s), (handtekening) augustus 2008 p. 18 / 25

19 STAD ANTWERPEN INVENTARIS (deel 3/7) BESTEK nr. PO/VC /0864 AA Meerjarencontract op afroep voor het herstellen, vervangen en leveren van ruiten voor voertuigen VERVANGEN EN LEVEREN VAN RUITEN Merk Bouwjaar Cabinemodel DAF juni 2003 CF Mercedes juni 2003 Econic Mercedes juni 2003 Atego Ruit Aangeboden ruit door de inschrijver (merknaam, nummer, ) In voorraad Aankoopprijs excl. btw per ruit Prijs excl. btw voor montage van de ruit Vrachtwagens Gedaan te... op de inschrijver(s), (handtekening) augustus 2008 p. 19 / 25

20 STAD ANTWERPEN INVENTARIS (deel 4/7) BESTEK nr. PO/VC /0864 AA Meerjarencontract op afroep voor het herstellen, vervangen en leveren van ruiten voor voertuigen VERVANGEN EN LEVEREN VAN RUITEN Merk Bouwjaar Cabinemodel Volvo juni 2003 FL Volvo juni 2003 FE Iveco juni 2003 EuroCargo Ruit Aangeboden ruit door de inschrijver (merknaam, nummer, ) In voorraad Aankoopprijs excl. btw per ruit Prijs excl. btw voor montage van de ruit Vrachtwagens Gedaan te... op de inschrijver(s), (handtekening) augustus 2008 p. 20 / 25

21 STAD ANTWERPEN INVENTARIS (deel 5/7) BESTEK nr. PO/VC /0864 AA Meerjarencontract op afroep voor het herstellen, vervangen en leveren van ruiten voor voertuigen VERVANGEN EN LEVEREN VAN RUITEN Merk Bouwjaar Cabinemodel Iveco juni 2003 Stralis Ruit Aangeboden ruit door de inschrijver (merknaam, nummer, ) In voorraad Aankoopprijs excl. btw per ruit Prijs excl. btw voor montage van de ruit Vrachtwagens Gedaan te... op de inschrijver(s), (handtekening) augustus 2008 p. 21 / 25

22 STAD ANTWERPEN INVENTARIS (deel 6/7) BESTEK nr. PO/VC /0864 AA Meerjarencontract op afroep voor het herstellen, vervangen en leveren van ruiten voor voertuigen VERVANGEN EN LEVEREN VAN RUITEN Merk Bouwjaar Cabinemodel Ford 2003 Transit Iveco 2003 Daily Ruit Aangeboden ruit door de inschrijver (merknaam, nummer, ) In voorraad Aankoopprijs excl. btw per ruit Prijs excl. btw voor montage van de ruit Lichte vrachtwagens Gedaan te... op de inschrijver(s), (handtekening) augustus 2008 p. 22 / 25

23 STAD ANTWERPEN INVENTARIS (deel 7/7) BESTEK nr. PO/VC /0864 AA Meerjarencontract op afroep voor het herstellen, vervangen en leveren van ruiten voor voertuigen Kortingpercentage voor elke volgende montage tijdens dezelfde serviceronde Prijs per serviceronde excl. btw...,... %...,... BTW-percentage:...,... % Garantie op het geleverde werk en de uitgevoerde herstellingen:...,... maanden Gedaan te... op de inschrijver(s), (handtekening) augustus 2008 p. 23 / 25

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD Prijs: 10,00 OPENBARE AANBESTEDING MET EUROPESE BEKENDMAKING BESTEK nr. 2008/8150 Het drukken van het stedelijke infomagazine Antwerpen.be voor verschijning gedurende

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden.

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden. BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het recht tot exploitatie van de volgende 7 standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs:

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

Organisatie van het evenement StuDay

Organisatie van het evenement StuDay STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 9,00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2008/8062 Organisatie van het

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

Algemene offerte aanvraag. Leveren van porselein glaswerk en bestekken voor kantoorgebouw met bedrijfsrestaurant.

Algemene offerte aanvraag. Leveren van porselein glaswerk en bestekken voor kantoorgebouw met bedrijfsrestaurant. STAD ANTWERPEN Prijs 12,50 PATRIMONIUMONDERHOUD Algemene offerte aanvraag BESTEK nr. 2009/0127 Leveren van porselein glaswerk en bestekken voor kantoorgebouw met bedrijfsrestaurant. De offertes dienen

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014)

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) POLITIEZONE REGIO TIELT ARDOOIE- LICHTERVELDE-PITTEM- RUISELEDE-TIELT-WINGENE LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) OPEN OFFERTEVRAAG INHOUDSOPGAVE 1. DEEL I. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag,

STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het tijdelijk recht tot exploitatie van de multifunctionele ruimte van het Red Star

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

VERKOOPSVOORWAARDEN WONING VINKENLAAN 13, 9100 SINT-NIKLAAS

VERKOOPSVOORWAARDEN WONING VINKENLAAN 13, 9100 SINT-NIKLAAS Bestek verkoop dienst patrimonium en landbouw contactpersoon: Ellen Heyrman, deskundige patrimonium. e-mail: ellen.heyrman@sint-niklaas.be tel. 03 778 32 63, fax 03 766 08 82 STAD SINT-NIKLAAS VERKOOPSVOORWAARDEN

Nadere informatie

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Algemene offerteaanvraag nr. FBO/INV/2013.01/AB Studiereis New York 2014 Administratieve inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: Campus

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Oproep tot voorstellen Indienen tegen uiterlijk 8 MEI 2013 Om 11 uur

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen

Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen 1. BIEDINGSVOORWAARDEN Artikel 1 - Voorwerp Centrum Duurzaam Bouwen vzw biedt via marktraadpleging

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van een zomerbar in het gebouw Platform in park Spoor Noord. Artikel

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR. BINF/INV/2010.01/AB HOGESCHOOL GENT

BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR. BINF/INV/2010.01/AB HOGESCHOOL GENT DEPARTEMENT BEDRIJFSINFORMATIE SCHOONMEERSSTRAAT 52 9000 GENT EN DEPARTEMENT TOEGEPASTE INGENIEURSWETENSCHAPPEN SCHOONMEERSSTRAAT 52 9000 GENT BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR.

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen CDA001932 Domeinextensie.antwerpen Free text in Bulletin der Aanbestedingen 1) Voorwerp van het project Het project heeft als voorwerp de toekenning door Digipolis van een concessie van openbare dienst

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. Het aankoopdossier bevat 14 percelen. De kandidaat-dienstverlener geeft

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING Aard van de opdracht: Levering Voorwerp van de opdracht: Aanmaak en levering palen Project: Aanbestedende overheid: Fietsnetwerken & fietsroutes Leiestreek

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0640-02 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57967-2012:text:nl:html B-Gent: Kranten, vaktijdschriften, periodieken en geïllustreerde tijdschriften 2012/S 36-057967

Nadere informatie

DEEL F: Indeling offertedossier

DEEL F: Indeling offertedossier DEEL F: Indeling offertedossier Inhoudsopgave U1: Een volledig ingevuld en ondertekend offerteformulier ingeval van tijdelijke vereniging: ondertekening door alle leden deel uitmakende van de tijdelijke

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt Nationaal Geografisch Instituut Instelling van openbaar nut Onder voogdijtoezicht van de Minister van Landsverdediging Overheidsopdracht CDC 13-05 Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER Bijlage 1: Inschrijvingsformulier INSCHRIJVINGSFORMULIER Benaming van de opdracht: Raamcontract Landmeterspool Opdrachtgevend bestuur: AG VESPA Wijze van gunning: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Personenverzekeringen, Verzekeringen Materiële

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANMAKEN VAN ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUES OPENBARE AANBESTEDING

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANMAKEN VAN ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUES OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANMAKEN VAN ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUES OPENBARE AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur Gemeente Diepenbeek Ontwerper dienst overheidsopdrachten,

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP COMBIMACHINES INSTITUUT BERT CARLIER - 2 STUKS FMAB-HB. openbare verkoop

BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP COMBIMACHINES INSTITUUT BERT CARLIER - 2 STUKS FMAB-HB. openbare verkoop BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP COMBIMACHINES INSTITUUT BERT CARLIER - 2 STUKS 2015-006-FMAB-HB openbare verkoop Aanbestedende overheid : Stad Gent Opening van de offertes : op maandag 11 mei 2015 om 10.00

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE Opdrachtgevend bestuur Europese School Europawijk

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43C/LOG/overname opligger/vw-ms overname van een opligger

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent)

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent) Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen GEMEENTE : Antwerpen OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen Thonetlaan 06A te 050 Antwerpen BENAMING VAN DE OPDRACHT : Vernieuwen van sanitair speelplaats

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van INTERCOMMUNALE WESTLEDE

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van INTERCOMMUNALE WESTLEDE TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van INTERCOMMUNALE WESTLEDE VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit Versie 2005-1/18 INHOUDSTAFEL 1. Eerste

Nadere informatie

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145704 VAN 2 VRACHTWAGENS "VOLVO 10 T 6X4 CARGO" IN ROCOURT

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145704 VAN 2 VRACHTWAGENS VOLVO 10 T 6X4 CARGO IN ROCOURT VERKOOPPROCEDURE SDV 20145704 VAN 2 VRACHTWAGENS "VOLVO 10 T 6X4 CARGO" IN ROCOURT 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst Publiciteit

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) :

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) : 41 LOT 2 RAMEN De opdracht wordt drie keer per jaar uitgevoerd bij voorkeur tijdens volgende periodes: - Tweede deel kerstvakantie - Tweede deel paasvakantie - Grote vakantie (16 augustus-25 augustus)

Nadere informatie

Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap

Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap Verbetering energielabel van woningen van particuliere eigenaren in Eindhoven in het kader van de

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):.

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):. Bouwheer : VZW Daarkom, Prinsenstraat, 8 te 1000 Brussel Opdracht : Herinrichting van La Gaité tot een Vlaams Marokkaans Culturenhuis Lot 5 : De uitvoering van de werken : liften Tekstmodel van offerteformulier

Nadere informatie