STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD"

Transcriptie

1 STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD Prijs: 12,50 OPENBARE AANBESTEDING BESTEK nr. PO/VC/0864 AA Meerjarencontract op afroep voor het herstellen, vervangen en leveren van ruiten voor voertuigen Openbare aanbesteding Donderdag 9 oktober 2008 om 11:00u. op het bedrijf Patrimoniumonderhoud/Stafdienst/Aanbestedingen (gelijkvloers), Desguinlei 33, 2018 Antwerpen. Dan zal de voorzitter overgaan tot het openen van de offertes. VOOR BIJKOMENDE INLICHTINGEN OF OPMERKINGEN KAN U TERECHT OP NAVOLGENDE NUMMERS: wat betreft het indienen of inzenden en de opening van de offertes: bedrijf Patrimoniumonderhoud/Aanbestedingen, Desguinlei 33, 2018 Antwerpen: tel. 03/ wat betreft andere inlichtingen: de heer Dimi Hertoghs, tel: 0484/ , augustus 2008 p. 1 / 25

2 Inhoudsopgave 1. ALGEMENE INLICHTINGEN AANBESTEDENDE OVERHEID VOORWERP VAN DE OPDRACHT WETGEVING EN REGLEMENTERING AARD VAN DE OPDRACHT GUNNINGSWIJZE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UITSLUITINGGRONDEN KWALITATIEVE SELECTIECRITERIA GUNNINGCRITERIUM WIJZE VAN PRIJSBEPALING VORMVEREISTEN TAAL WIJZE VAN INDIENEN OPENINGSZITTING DOCUMENTEN UITVOERINGSTERMIJN GESTANDDOENINGSTERMIJN VARIANTEN WIJZIGINGSBERICHTEN VERGISSINGEN EN LEEMTEN NIET - EXCLUSIVITEIT CONTRACTUELE BEPALINGEN CONTROLE EN TOEZICHT BETALINGSMODALITEITEN BORG VERZEKERINGEN PLAATS VAN UITVOERING WIJZIGINGEN AAN DE OPDRACHT ONDERAANNEMERS PRIJSHERZIENING VOOROPZEG INGEBREKESTELLING, BOETES, STRAFFEN EN MAATREGELEN VAN AMBTSWEGE VERTROUWELIJKHEID IN HOOFDE VAN DE LEVERANCIER RECHTSKEUZE EN BEVOEGDE RECHTBANKEN TECHNISCHE BEPALINGEN DIENSTVERLENING GERAAMDE HOEVEELHEDEN TYPE VOERTUIGEN EN RUITEN KWALITEIT EN GARANTIE MODELDOCUMENTEN...3 augustus 2008 p. 2 / 25

3 1. ALGEMENE INLICHTINGEN 1.1. Aanbestedende overheid De aanbestedende overheid is de stad Antwerpen, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, voor wie optreden de burgemeester Patrick Janssens en de stadssecretaris Roel Verhaert Voorwerp van de opdracht Meerjarencontract op afroep voor het herstellen, vervangen en leveren van ruiten voor voertuigen voor een periode van 4 (vier) jaar Wetgeving en reglementering Voor zover er door de voorschriften van dit bestek niet wordt van afgeweken, zijn op deze aanneming van toepassing de bepalingen van: de wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen en aanvullingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. het koninklijk besluit van 8 januari 1996 en latere wijzigingen en aanvullingen betreffende de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. het koninklijk besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen en aanvullingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en de bijlage tot vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken. De algemene aannemingsvoorwaarden (AAV) 1.4. Aard van de opdracht De opdracht betreft een aanneming van leveringen Gunningswijze De opdracht wordt gegund op basis van een openbare aanbesteding. augustus 2008 p. 3 / 25

4 2. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 2.1. Uitsluitinggronden De kandidaat kan uitgesloten worden van de verdere procedure, indien hij zich in één of meerdere van de volgende situaties bevindt: 1. in staat van faillissement of van vereffening verkeren, werkzaamheden hebben gestaakt of een gerechtelijk akkoord hebben bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeren als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 2. aangifte hebben gedaan van faillissement, voor wie een procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of het voorwerp zijn van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 3. bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld zijn voor een misdrijf dat de beroepsmoraal aantast; 4. bij hun beroepsuitoefening een ernstige fout hebben begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken; 5. niet in orde zijn met bijdragen aan de sociale zekerheid; 6. niet in orde zijn met de betaling van belastingen in overeenstemming met de Belgische wetgeving of die van het land waar de inschrijver gevestigd is; 7. zich in ernstige mate hebben schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen Het bewijs van het tegendeel wordt door de inschrijver geleverd door voorlegging van de volgende stukken: Een verklaring op eer ondertekend door de inschrijver Het bestuur zal zelf het RSZ-attest opvragen van het voorlaatste kwartaal voor het indienen van de offerte. Aan de inschrijver wiens offerte in aanmerking komt voor de gunning van de opdracht, zal voor de toewijzing, gevraagd worden om de bewijsstukken i.v.m. de punten 1), 2), 3) en 6) in te dienen tot staving van de verklaring op eer Kwalitatieve selectiecriteria De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de financiële draagkracht van de kandidaten te beoordelen aan de hand van de jaarrekeningen Gunningcriterium De offertes worden beoordeeld op grond van de laagste prijs. Alle kosten en heffingen die betrekking hebben op de opdracht (materiaal, transport, verzekeringen, het verwerken van de ruiten op een milieuvriendelijke wijze, brandstof, stroom, water, administratie- en secretariaatskosten, eventuele recupel, kosten voor documentatie (keuringen, attesten, opleidingen, ), tol- en accijnsrechten betreffende het gebruikte materieel en producten, kosten voor verpakking, keurings- en opleveringskosten, ) zijn inbegrepen. De inschrijver geeft zijn prijs voor 1 (één) herstelling via de harsinjectiemethode. Hij geeft ook een prijs voor elke volgende herstelling tijdens dezelfde serviceronde. De inschrijver vermeldt in de inventaris de aankoopprijs per type ruit. De inschrijver vermeldt in de inventaris apart het bedrag per type ruit voor montage van de ruit in het voertuig. Deze kost komt bovenop de aankoopprijs. Hij geeft ook een kortingpercentage voor elke volgende montage tijdens dezelfde serviceronde. De inschrijver vermeldt in de inventaris de prijs per serviceronde. Deze kost komt bovenop de aankoopprijs. augustus 2008 p. 4 / 25

5 De inschrijver vermeldt in de inventaris voor elk type ruit of die op stock is en dus onmiddellijk kan worden geleverd/vervangen. De inschrijver voegt bij zijn inschrijving een catalogus met alle ruiten die geleverd kunnen worden samen met de nettoprijzen en/of de brutoprijzen en kortingen die het bestuur geniet op alle ruiten die in de catalogus zijn opgenomen. Indien beschikbaar, geeft de inschrijver ook weer waar de catalogus elektronisch geraadpleegd kan worden, samen met de nodige toegangsgegevens (login, paswoord, ). De inschrijver dient een verklaring op eer bij te voegen waarin hij garandeert dat op de producten uit de catalogus de gebruikelijke groothandelskortingen worden toegepast Wijze van prijsbepaling Voor de prijsbepaling wordt ervan uitgegaan dat er voor elk type voertuig evenveel kans is dat een ruit hersteld/vervangen/geleverd moet worden. Er is geen reden om aan te nemen dat bepaalde voertuigen meer kans op glasbreuk hebben. De inschrijver zal een prijsaanbod doen door de inventaris in te vullen waarin de verschillende types ruiten worden weergegeven. Om de verschillende offertes naar kostprijs te beoordelen, wordt de prijs bepaald volgens: de ingediende inventaris de geraamde hoeveelheden en bepalingen in paragraaf 4.2. Geraamde hoeveelheden. Prijsberekening: De prijs voor 2 herstellingen met de harsinjectiemethode tijdens eenzelfde serviceronde wordt berekend: prijs voor 1 herstelling + prijs voor een volgende herstelling + prijs voor één serviceronde (A). De gemiddelde kostprijs per voorruit wordt berekend en vermenigvuldigd met 32 (B). De gemiddelde kostprijs voor montage van een voorruit wordt berekend (C). De gemiddelde kostprijs voor elke volgende montage van een voorruit tijdens dezelfde serviceronde wordt berekend op basis van het opgegeven kortingpercentage (D). De gemiddelde kostprijs voor montage van een voorruit wordt vermenigvuldigd met 29: (C) * 29 = (E). De gemiddelde kostprijs elke volgende montage van een voorruit wordt vermenigvuldigd met 3: (D) * 3 = (F). De prijs voor 29 servicerondes wordt berekend (G). De totale prijs voor de voorruiten wordt berekend: (B) + (E) + (F) + (G) = (H) De gemiddelde kostprijs per zijruit wordt berekend en vermenigvuldigd met 6 (I). De gemiddelde kostprijs voor montage van een zijruit wordt berekend (J). De gemiddelde kostprijs voor elke volgende montage een zijruit tijdens dezelfde serviceronde wordt berekend op basis van het opgegeven kortingpercentage (K). De gemiddelde kostprijs voor montage een zijruit wordt vermenigvuldigd met 3: (J) * 3 = (L). De gemiddelde kostprijs elke volgende montage een zijruit wordt vermenigvuldigd met 1: (K) * 1 = (M). De prijs voor 5 servicerondes wordt berekend (N). De totale prijs voor de zijruiten wordt berekend: (I) + (L) + (M) + (N) = (O) Voor berekenen van de totaalprijs worden de totalen (A), (H) en (O) opgeteld. augustus 2008 p. 5 / 25

6 2.5. Vormvereisten De offerte wordt in 3 exemplaren ingediend, 1 origineel en 2 duplicaten. De volledige offerte wordt daarnaast ook elektronisch ingediend op CD, de inventaris in een door Excel leesbaar formaat. Bij betwisting is alleen de originele offerte op papier rechtsgeldig. De kandidaat maakt gebruik van de bij dit bestek gevoegde formulieren. Indien hij deze toch op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier moet de kandidaat op ieder van deze documenten verklaren dat het document conform het bij het bestek behorend model is. Een dergelijk document moet volgende formule vermelden: "Ik, ondergetekende verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op het (de) door de opdrachtgever verstrekte offerteformulier(en) en inventaris, en neem daartoe de volledige verantwoordelijkheid op mij. Iedere vermelding die strijdig is met het door het bestuur vastgestelde model moet als niet geschreven beschouwd worden." De documenten worden door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend Taal De offerte moet in het Nederlands zijn opgesteld. De briefwisseling en alle andere contacten tussen het bestuur en de leverancier moeten gebeuren in het Nederlands Wijze van indienen De offerte moet worden bezorgd aan: Het College van burgemeester en schepenen p/a Patrimoniumonderhoud, afdeling Aanbestedingen Desguinlei 33, Gelijkvloers, 2018 Antwerpen België De offerte wordt per brief of per bode aan het bestuur bezorgd, op voormeld adres. De offerte wordt in een definitief gesloten omslag geschoven waarop het volgende vermeld wordt: de datum waarop de offertes worden geopend het nummer van het bestek Bij verzending per post wordt die gesloten omslag in een tweede gesloten omslag geschoven met opgave van bovenvermeld adres en met de vermelding offerte ruiten voertuigen. Iedere offerte moet bij de voorzitter van de zitting vóór de opening van de offertes toekomen alvorens hij de zitting opent. Nochtans wordt een offerte die te laat toekomt, in aanmerking genomen voor zover: 1) het bestuur aan de inschrijver nog geen kennis heeft gegeven van haar beslissing, en 2) en de offerte ten laatste vier kalenderdagen vóór de dag vastgesteld voor de ontvangst van de offertes bij de post als aangetekende zending is afgegeven. augustus 2008 p. 6 / 25

7 2.8. Openingszitting De offertes worden geopend op volgend adres: Patrimoniumonderhoud, afdeling Aanbestedingen Desguinlei 33, Gelijkvloers, 2018 Antwerpen België Voor datum, uur en ten overstaan van: zie voorpagina Documenten Volgende documenten moeten worden bijgevoegd. De inschrijvers worden ook verzocht volgende indeling te respecteren: Offerteformulier Bewijs van ondertekeningbevoegdheid Offerteformulier en inventaris moeten ondertekend worden. De persoon die ondertekent moet hiervoor gemachtigd zijn. Het bewijs dat deze persoon gemachtigd is, moet worden bijgevoegd. Dit kan bijvoorbeeld door een kopie van de bijlage uit het staatsblad waarin de statuten van de onderneming staan. Documenten inzake uitsluitinggronden: Verklaring op eer Documenten inzake gunningcriteria: Inventaris Opmerking: om een geldige offerte in te dienen, moet de inventaris volledig ingevuld zijn. Andere documenten Verklaring op eer mbt kortingen Uitvoeringstermijn De opdracht vangt aan op de dag na gunning van de opdracht en heeft een looptijd van 4 (vier) jaar Gestanddoeningstermijn De inschrijvers blijven door hun offerte gebonden gedurende een termijn van 120 (honderdtwintig) kalenderdagen, ingaand op de dag na de zitting voor de opening van de offertes Varianten Niet toegelaten Wijzigingsberichten De berichten en terechtwijzingen, bekendgemaakt in het Bulletin van de Aanbestedingen en Europees Publicatieblad en die betrekking hebben op deze opdracht, maken integraal deel uit van de contractuele bepalingen. De inschrijver is derhalve geacht hiervan kennis te hebben genomen en ermee rekening te hebben gehouden bij het opmaken van zijn offerte. augustus 2008 p. 7 / 25

8 2.14. Vergissingen en leemten Indien de inschrijver in het bestek of in de aanvullende documenten van de opdracht vergissingen of leemten vaststelt waardoor het voor hem onmogelijk is een prijs te berekenen, of waardoor de vergelijking van de offertes niet meer opgaat, geeft hij daarvan onmiddellijk en zeker ten minste tien dagen vóór de dag van de opening van de offertes, schriftelijk kennis aan het bestuur Niet - exclusiviteit Met deze opdracht verwerft een leverancier niet het exclusieve recht om tijdens de looptijd van de overeenkomst dienstverleningen - zoals omschreven in de overeenkomst - voor de stad Antwerpen te doen. augustus 2008 p. 8 / 25

9 3. CONTRACTUELE BEPALINGEN 3.1. Controle en toezicht De leiding tot en met gunning berust bij het bedrijf Patrimoniumonderhoud, afdeling Voertuigencentrum, Kielsbroek 32, 2020 Antwerpen. De leidend ambtenaar is Tom Himpe (03/ ) Betalingsmodaliteiten Zie art. 15 AAV. De leverancier moet zijn factuur in één exemplaar overmaken op papier. De facturen worden overgemaakt aan het betrokken bestuur opvolgend adres: Stad Antwerpen College van burgemeester en schepenen p/a bedrijfseenheid financiën Hofstraat Antwerpen De factuur bevat volgende gegevens : het nummer van het bestek, de titel van de opdracht aard en tijdstip van de opdracht gegevens van de ruit opbouw van het factuurbedrag (details) het bedrag 3.3. Borg Zie art. 5 AAV. De borgtocht dient als onderpand voor het nakomen van de verplichtingen van de opdrachtnemer tot de opdracht volledig is uitgevoerd. De borgstelling wordt gesteld op 5% (vijf) van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht geraamd op (vijftigduizend) euro over 4 jaar (excl.btw) = (tweeduizend vijfhonderd) euro. Het bedrag wordt berekend volgens de ingediende prijzen op moment van inschrijving en aan de hand van de geraamde hoeveelheden. Het bewijs van borgstelling wordt ten laatste 30 kalenderdagen volgend op de gunning van de opdracht rechtstreeks ingezonden bij het bedrijf Patrimoniumonderhoud, Desguinlei 33, 2018 Antwerpen. Het laattijdig overleggen van het bewijs van borgstelling geeft aanleiding tot het toepassen van maatregelen van ambtswege. De borgtocht wordt vrijgegeven één maand na de laatste levering, na aftrek van de sommen die de leverancier eventueel aan het bestuur verschuldigd is. De vrijgave van de borgtocht moet schriftelijk aangevraagd worden aan het bestuur. augustus 2008 p. 9 / 25

10 3.4. Verzekeringen De leverancier is aansprakelijk voor alle schade, hetzij aan personen, hetzij aan goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit zijn activiteiten met betrekking tot de uitvoering van deze opdracht. De leverancier zal het bestuur in dit verband vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen voor alle verliezen, kosten, schade, aansprakelijkheden, vorderingen en geschillen van welke aard ook, geleden of ingesteld wegens of naar aanleiding van zijn activiteiten m.b.t. de uitvoering van de opdracht. De leverancier is verplicht om vanaf de toekenning van de opdracht de nodige verzekeringen af te sluiten en deze gedurende de gehele duur van de opdracht in stand te houden en/of te hernieuwen, waarbij zijn aansprakelijkheid zoals vermeld gedekt zal zijn. De leverancier zal het bestuur, op eenvoudig verzoek, een kopie bezorgen van de aldus onderschreven verzekeringspolissen. De leverancier is verplicht om op elke vervaldag de verzekeringspremies regelmatig te betalen die hem ten laste worden gelegd door de aldus onderschreven verzekeringspolissen. De leverancier zal hiervan het bewijs moeten leveren, telkens het bestuur daarom verzoekt. De door de leverancier te onderschrijven polissen zullen vermelden dat geen wijziging of opzegging van de polis en dat geen schorsing van de dekking kan worden toegepast vooraleer de verzekeraar het bestuur ten minste één maand voorafgaandelijk aan deze maatregel zal verwittigd hebben Plaats van uitvoering Grondgebied Antwerpen. Alle herstellingen, vervangingen en leveringen gebeuren op volgende locaties: Patrimoniumonderhoud, afdeling Voertuigencentrum, Kielsbroek 32, 2020 Antwerpen Patrimoniumonderhoud, afdeling Voertuigencentrum, Service station Wilrijk, Koornbloemstraat 57, 2610 Wilrijk Patrimoniumonderhoud, afdeling Voertuigencentrum, Service station Borgerhout, Noordersingel 3, 2140 Borgerhout Patrimoniumonderhoud, afdeling Voertuigencentrum, Service station Merksem, Straalstraat 1, 2170 Merksem 3.6. Wijzigingen aan de opdracht In het geval er wijzigingen van de beschreven voertuigen en ruiten zouden ontstaan, kunnen deze in de opdracht worden aangepast Onderaannemers De inschrijver blijft aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid wanneer hij de uitvoering van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan derden toevertrouwt. De aanbestedende overheid acht zich door geen enkele contractuele band met die derden verbonden Prijsherziening De ingediende prijzen zijn vast voor bestellingen tot 12 maanden na de datum van gunning. De inschrijver kan daarna jaarlijks een voorstel maken voor aanpassing van de offerteprijzen. De eerste aanpassing heeft betrekking op de prijsevolutie tussen moment van inschrijving en datum van gunning + 12 maanden. De volgende aanpassingen hebben telkens betrekking op de prijsevolutie van het volgende afgelopen augustus 2008 p. 10 / 25

11 kalenderjaar. Het voorstel van prijsopslag en zijn bewijzen worden ten laatste op het einde van de eerste maand van het nieuwe jaar meegedeeld en hebben betrekking op alle bestellingen dit dat jaar gebeuren. De prijsherzieningen zijn slechts toegestaan na staving met de nodige officiële documenten, volgens onderstaande prijsherzieningsformule: P 1 = P 0 x (0,2 + 0,45 S 1 /S 0 + 0,35 C 1 /C 0 ) Verklaring prijsherzieningsformule: - P 0 = prijs bij inschrijving - P 1 = nieuwe, geactualiseerde prijs Loonkost - S 0 = waarde vermeld in Agoria van de maand van de toewijzing van de opdracht. - S 1 = zoals bij So omschreven maar de laatst getekende waarde, bij actualisering. Producten van fabrieksindustrieën - C 0 = waarde van de afzetprijsindex ( NACE 34,3 : vervaardiging en assemblage van auto s, aanhangwagens en opleggers wisselstukken ) van de maand van de toewijzing van de opdracht - C 1 = zoals bij Co omschreven maar dan de laatst gekende waarde, bij actualisering Vooropzeg Het bestuur kan voortijdig een einde maken aan de overeenkomst mits het betekenen van een opzeg per aangetekend schrijven aan de inschrijver en het respecteren van een opzegtermijn van 3 maanden Ingebrekestelling, boetes, straffen en maatregelen van ambtswege Zie AAV Vertrouwelijkheid in hoofde van de leverancier De leverancier zal de inlichtingen die hij krijgt en de vaststellingen die hij doet tijdens de uitvoering van de overeenkomst, als vertrouwelijke informatie beschouwen. Ze mogen niet aan derden worden meegedeeld, tenzij na schriftelijke instemming van de besturen Rechtskeuze en bevoegde rechtbanken In geval van betwisting is het Belgisch recht van toepassing en zijn de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. augustus 2008 p. 11 / 25

12 4. TECHNISCHE BEPALINGEN 4.1. Dienstverlening De aanbestedende overheid bestelt de nodige herstellingen en/of ruiten via of fax. Voor iedere opdracht zal een afzonderlijke bestelling opgemaakt worden met een bestelformulier. Het bestuur heeft drie mogelijkheden. Het kan ervoor kiezen: om de ruit(en) te laten herstellen via de harsinjectiemethode. om de ruit(en) te laten vervangen om de ruit(en) te laten leveren. Alle herstellingen, vervangingen en leveringen worden uitgevoerd binnen 24 uur na bestelling, behalve op zater-, zon- en feestdagen. Alle herstellingen, vervangingen en leveringen gebeuren steeds op een leverplaats bepaald in punt 3.5. Plaats van uitvoering en gebeuren steeds tussen 7.30u en u, behalve op zater-, zon- en feestdagen. Alle herstellingen, vervangingen en leveringen op dezelfde plaats en tijdstip maken deel uit van éénzelfde serviceronde. Indien bijvoorbeeld op dezelfde serviceronde zowel een herstelling met harsinjectie, een levering en een vervanging plaats vinden, wordt de prijs per serviceronde slechts éénmaal aangerekend. Voor herstellingen en vervangingen neemt de inschrijver steeds op voorhand contact op met de opdrachtgever om mee te delen op welke dag en om hoe laat hij zal toekomen. Sterretjes in de voorruit met een diameter kleiner dan 25 mm worden hersteld door middel van de harsinjectiemethode. De oude ruiten worden door de inschrijver terug meegenomen om op een wettelijke manier verwerkt te worden Geraamde hoeveelheden Geraamde hoeveelheden per jaar: 40 ruiten Aantal herstellingen via de harsinjectiemethode: 2 Aantal voorruiten: 32 o Verwacht wordt dat alle voorruiten gemonteerd zullen worden door de inschrijver Aantal zijruiten: 6 o Aantal ruiten dat geleverd moet worden (montage gebeurt door het bestuur): 2 o Aantal ruiten dat gemonteerd zal worden door de inschrijver: 4 Zie punt 2.3. Gunningcriterium voor de prijsopbouw. Zie punt 2.4. Wijze van prijsbepaling voor de wijze waarop gerekend wordt voor de prijsbepaling. augustus 2008 p. 12 / 25

13 4.3. Type voertuigen en ruiten De verschillende types voertuigen en ruiten worden weergegeven in volgende tabel. Dit is een theoretische voorstelling van het wagenpark. Het bestuur heeft het recht om nadien ook bestellingen te plaatsen van ruiten die niet in deze lijst staan. De inschrijver geeft voor elk type ruit weer welke specifieke ruit uit zijn gamma hij aanbiedt (merknaam + nummering, ). De meeste modellen hebben verschillende types van zijruiten. De inschrijver geeft alle mogelijke types zijruiten op in de inventaris. Merk Bouwjaar Cabine- model Renault juni 2003 Midlum Renault juni 2003 Premiun MAN juni 2003 TGM MAN juni 2003 TGL DAF juni 2003 LF DAF juni 2003 CF Mercedes juni 2003 Econic Mercedes juni 2003 Atego Volvo juni 2003 FL Volvo juni 2003 FE Iveco juni 2003 EuroCargo Iveco juni 2003 Stralis Ford 2003 Transit Iveco 2003 Daily De voertuigen kunnen voorafgaand en na telefonische afspraak steeds bezocht worden om zich met kennis van zaken een beeld te kunnen vormen van de opdracht. Hiervoor te contacteren persoon: Tom Himpe (03/ ) Kwaliteit en garantie Voor de voorruiten wordt gelaagd glas gebruikt, voor de zijruiten gehard glas. De ruiten moeten na herstelling of vervanging voldoen aan alle wettelijke voorschriften die erop betrekking hebben. Ook de geleverde ruiten moeten voldoen aan alle wettelijke voorschriften die erop betrekking hebben. De inschrijver geeft in de inventaris weer hoe lang garantie hij biedt op het geleverde werk en de uitgevoerde herstellingen. augustus 2008 p. 13 / 25

14 5. MODELDOCUMENTEN augustus 2008 p. 14 / 25

15 STAD ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER BESTEK nr. PO/VC /0864 AA Meerjarencontract op afroep voor het herstellen, vervangen en leveren van ruiten voor voertuigen Ik ondergetekende (naam, voornaam)... wonende te (straat)... (nr). (postnummer)..(plaats)... ofwel (indien het een vennootschap betreft) De ondergetekende vennootschap... Nationaliteit:.. Maatschappelijke zetel: (straat)... (nr). (postnummer)..(plaats)... vertegenwoordigd door: (naam, voornaam en titel):... ofwel (indien het een tijdelijke vereniging betreft waarvan allen hoofdelijk verbonden) voor elk van hen dezelfde gegevens als hierboven verbindt/verbinden zich bij deze op zijn/haar/hun roerende en onroerende goederen, de opdracht overeenkomstig de bepalingen en de voorwaarden zoals omschreven in het bestek Meerjarencontract op afroep voor het herstellen, vervangen en leveren van ruiten voor voertuigen uit te voeren aan de prijzen hierna opgegeven in de inventaris. Algemene inlichtingen Inschrijvingsnummer bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid :... Ondernemingsnummer (alleen in België) : nr.(s):... Aantal werknemers (schrappen wat niet past): minder dan tien tien en meer Inlichtingen betreffende het personeel Mijn personeel heeft de volgende nationaliteit :... augustus 2008 p. 15 / 25

16 Betalingen De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op Rekeningnummer :.. Bij de volgende financiële instelling :. Geopend op naam van : Wij, ondergetekenden..., verklaren ons akkoord met de bepalingen uit voornoemde bestek, en verklaren te hebben nagezien dat alle hier vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op de door de stad Antwerpen opgelegde inventaris en offerteformulier, en nemen daartoe de volledige verantwoordelijkheid op ons. Tevens verklaren wij dat onze algemene verkoop - of contractvoorwaarden niet van toepassing zijn op onze offerte in het kader van dit bestek. Gedaan te. op De inschrijver(s) of gevolmachtigden (naam),.. Functie... Handtekening(en) Inlichtingen betreffende de inschrijver Contactpersoon 1: Tel. nr.: Fax. Nr.: Contactpersoon 2: Tel. nr.: Fax. Nr.: augustus 2008 p. 16 / 25

17 STAD ANTWERPEN INVENTARIS (deel 1/7) BESTEK nr. PO/VC /0864 AA Meerjarencontract op afroep voor het herstellen, vervangen en leveren van ruiten voor voertuigen HERSTELLINGEN VIA HARSINJECTIEMETHODE Prijs voor 1 (één) herstelling Prijs per volgende herstelling tijdens dezelfde serviceronde (zelfde locatie en tijdstip)...,......,... VERVANGEN EN LEVEREN VAN RUITEN Merk Bouwjaar Cabinemodel Renault juni 2003 Midlum Renault juni 2003 Premiun Ruit Aangeboden ruit door de inschrijver (merknaam, nummer, ) In voorraad Aankoopprijs excl. btw per ruit Prijs excl. btw voor montage van de ruit Vrachtwagens Gedaan te... op de inschrijver(s), (handtekening) augustus 2008 p. 17 / 25

18 STAD ANTWERPEN INVENTARIS (deel 2/7) BESTEK nr. PO/VC /0864 AA Meerjarencontract op afroep voor het herstellen, vervangen en leveren van ruiten voor voertuigen VERVANGEN EN LEVEREN VAN RUITEN Merk Bouwjaar Cabinemodel MAN MAN juni 2003 juni 2003 TGM TGL DAF juni 2003 LF Ruit Aangeboden ruit door de inschrijver (merknaam, nummer, ) In voorraad Aankoopprijs excl. btw per ruit Prijs excl. btw voor montage van de ruit Vrachtwagens Gedaan te... op de inschrijver(s), (handtekening) augustus 2008 p. 18 / 25

19 STAD ANTWERPEN INVENTARIS (deel 3/7) BESTEK nr. PO/VC /0864 AA Meerjarencontract op afroep voor het herstellen, vervangen en leveren van ruiten voor voertuigen VERVANGEN EN LEVEREN VAN RUITEN Merk Bouwjaar Cabinemodel DAF juni 2003 CF Mercedes juni 2003 Econic Mercedes juni 2003 Atego Ruit Aangeboden ruit door de inschrijver (merknaam, nummer, ) In voorraad Aankoopprijs excl. btw per ruit Prijs excl. btw voor montage van de ruit Vrachtwagens Gedaan te... op de inschrijver(s), (handtekening) augustus 2008 p. 19 / 25

20 STAD ANTWERPEN INVENTARIS (deel 4/7) BESTEK nr. PO/VC /0864 AA Meerjarencontract op afroep voor het herstellen, vervangen en leveren van ruiten voor voertuigen VERVANGEN EN LEVEREN VAN RUITEN Merk Bouwjaar Cabinemodel Volvo juni 2003 FL Volvo juni 2003 FE Iveco juni 2003 EuroCargo Ruit Aangeboden ruit door de inschrijver (merknaam, nummer, ) In voorraad Aankoopprijs excl. btw per ruit Prijs excl. btw voor montage van de ruit Vrachtwagens Gedaan te... op de inschrijver(s), (handtekening) augustus 2008 p. 20 / 25

21 STAD ANTWERPEN INVENTARIS (deel 5/7) BESTEK nr. PO/VC /0864 AA Meerjarencontract op afroep voor het herstellen, vervangen en leveren van ruiten voor voertuigen VERVANGEN EN LEVEREN VAN RUITEN Merk Bouwjaar Cabinemodel Iveco juni 2003 Stralis Ruit Aangeboden ruit door de inschrijver (merknaam, nummer, ) In voorraad Aankoopprijs excl. btw per ruit Prijs excl. btw voor montage van de ruit Vrachtwagens Gedaan te... op de inschrijver(s), (handtekening) augustus 2008 p. 21 / 25

22 STAD ANTWERPEN INVENTARIS (deel 6/7) BESTEK nr. PO/VC /0864 AA Meerjarencontract op afroep voor het herstellen, vervangen en leveren van ruiten voor voertuigen VERVANGEN EN LEVEREN VAN RUITEN Merk Bouwjaar Cabinemodel Ford 2003 Transit Iveco 2003 Daily Ruit Aangeboden ruit door de inschrijver (merknaam, nummer, ) In voorraad Aankoopprijs excl. btw per ruit Prijs excl. btw voor montage van de ruit Lichte vrachtwagens Gedaan te... op de inschrijver(s), (handtekening) augustus 2008 p. 22 / 25

23 STAD ANTWERPEN INVENTARIS (deel 7/7) BESTEK nr. PO/VC /0864 AA Meerjarencontract op afroep voor het herstellen, vervangen en leveren van ruiten voor voertuigen Kortingpercentage voor elke volgende montage tijdens dezelfde serviceronde Prijs per serviceronde excl. btw...,... %...,... BTW-percentage:...,... % Garantie op het geleverde werk en de uitgevoerde herstellingen:...,... maanden Gedaan te... op de inschrijver(s), (handtekening) augustus 2008 p. 23 / 25

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 11,00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2009/0246 Verlenen van in- en

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag. BESTEK nr. 2009/0245

Algemene offerteaanvraag. BESTEK nr. 2009/0245 STAD ANTWERPEN Stedelijk marketing en communicatiebedrijf CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 1 Antwerpen Prijs: 40, 00 Algemene offerteaanvraag BESTEK nr. 2009/0245

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Bestek Leadership 1 FOD Financiën Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Regels en voorwaarden betreffende de indiening van de offertes voor de uitvoering van het bestek ONTWIKKELING VAN LEADERSHIP

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT.

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Bestek : Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Overheidsopdracht S&L/AO/448/2015 Opening van

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bestek AP Hogeschool Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bijzonder bestek AP/VOPMB/2015-023 Omschrijving Gunningswijze Aard van de opdracht Opening offertes Tijdstip

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR "COMMUNICATIEOPLEIDINGEN" NAVISIONCODE: 151HRM 1 ALGEMEEN... 4 1.1 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting. Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Open aanbesteding. Bestek 2015_FB_001

INHOUDSOPGAVE. Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting. Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Open aanbesteding. Bestek 2015_FB_001 Vlaamse overheid Beleidsdomein Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst Open aanbesteding Bestek 2015_FB_001 Groot-volume printing voor de Vlaamse Belastingdienst Openingszitting offertes

Nadere informatie

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN Ministerie van Financiën Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN 1 1. Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Brugge Ontwerper Secretariaat, Inge De Smet Ruddershove 4 te

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 BESTEK: OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET ONDERHOUD VAN DE APPLICATIES VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT (FOD Financiën). Publicatie op europees niveau

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04

BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04 NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT Instelling van openbaar nut onder toezicht van de Minister van Landsverdediging BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04 Bepalingen en voorwaarden volgens dewelke het Nationaal Geografisch

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE BIJZONDER BESTEK n 2011/S2/S1/Opleiding- 1/30 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest»

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» Page 1 of 33 BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» BB 2014.004 Page 2 of 33 Inhoud AFDELING A.1. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Algemene offerteaanvraag Bestek nr. 2009/IB/004 Vertaalopdrachten raamovereenkomst Uiterste datum voor het indienen van de offertes: 27 juli 2009, 15uur

Nadere informatie

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Bestek AGIV-ICT/2010/0701 Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Europese bekendmaking Algemene offerteaanvraag De verzending van

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. ART/ddw/2015-04 Uitbating van Café MIRY op de campus Hoogpoort, Hogeschool

Nadere informatie