Controle- en certificeringsreglement PROduCERT gecertificeerd Scharrelkippenvlees, versie 3, 21 januari 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Controle- en certificeringsreglement PROduCERT gecertificeerd Scharrelkippenvlees, versie 3, 21 januari 2014"

Transcriptie

1 Controle- en certificeringsreglement PROduCERT gecertificeerd Scharrelkippenvlees, versie, januari 0 Artikel Registratieverplichting Ieder bedrijf dat bij wege van bedrijf scharrelkippenvlees verhandelt en/of be- en/of verwerkt onder gebruikmaking van het woord- en/of beeldmerk "PROduCERT gecertificeerd" in combinatie met het woord "scharrelkippenvlees" dient als deelnemer te zijn gecertificeerd door PROduCERT. Certificatie vindt uitsluitend plaats bij die bedrijven die scharrelkippenvlees verhandelen en/of been/of verwerken die zijn geproduceerd conform de Europese Verordening 8/9, waarbij de volgende categorieen voor certificatie in aanmerking komen: -"Scharrel... met uitloop" -"Boerenscharrel... met uitloop" / "Hoeve... met uitloop" -"Boerenscharrel... met vrije uitloop" / "Hoeve... met vrije uitloop" Artikel Deelname-overeenkomst Een bedrijf dat wil deelnemen aan de regeling PROduCERT gecertificeerd Scharrelkippenvlees, dient zich schriftelijk aan te melden bij PROduCERT. Alvorens een bedrijf kan deelnemen, dient een inspecteur van de controle-instelling het desbetreffende bedrijf te beoordelen en hiervan verslag uit te brengen aan PROduCERT. PROduCERT beslist of het desbetreffende bedrijf daadwerkelijk kan deelnemen, met inachtneming van de bedrijfsbeoordeling als bedoeld in lid. De beslissing over deelname dient het desbetreffende bedrijf binnen twee weken na de bedrijfsbeoordeling schriftelijk mede gedeeld te worden, onder vermelding van de gegevens uit de bedrijfsbeoordeling als bedoeld in lid. Nadat beide partijen de deelname-overeenkomst hebben ondertekend, is het desbetreffende bedrijf deelnemer. Artikel Meldingsplicht bedrijfswijzigingen De deelnemer is verplicht om iedere wijziging op zijn bedrijf of in zijn bedrijfsvoering die van invloed is op de deelname-overeenkomst als bedoeld in artikel lid, te melden aan PROduCERT. Indien noodzakelijk kan PROduCERT, n.a.v. de bedrijfswijziging zoals bedoeld in het voorgaande lid, besluiten een extra inspectie uit te laten voeren op kosten van de deelnemer. Indien de wijziging als genoemd in lid niet in strijd is met de reglementen voor PROduCERT gecertificeerd scharrelrundvlees, dient PROduCERT de deelname-overeenkomst aan te passen. Artikel Nalevingsverplichting De deelnemer is verplicht tot strikte naleving van het gestelde in de reglementen betreffende PROduCERT gecertificeerd Scharrelkippenvlees, voor zover van toepassing. De deelnemer is verplicht bevoegde medewerkers van de controle-instelling en/of PROduCERT in zijn bedrijf toe te laten t.b.v. het uitvoeren van inspectiewerkzaamheden. De deelnemer dient instructies in het kader van deze regeling, gegeven door een daartoe bevoegde medewerker van de controle-instelling of PROduCERT, onverwijld op te volgen. 0 januari 0 Page /8

2 Controle- en certificeringsreglement PROduCERT gecertificeerd Scharrelkippenvlees, versie, januari 0 Artikel Regelgeving Ieder deelnemend bedrijf wordt geacht op de hoogte te zijn van het gestelde in de gehele regelgeving van PROduCERT gecertificeerd Scharrelkippenvlees, voor zover van toepassing en hem kenbaar gemaakt. De Raad van Deskundigen is bevoegd tot het vaststellen van nadere regels met in achtneming van het gestelde in de geldende wetgeving. PROduCERT is verplicht wijzigingsbesluiten die betrekking hebben op de regelgeving bekend te maken aan alle geregistreerde deelnemers. Wijzigingen als bedoeld in de voorgaande leden, die niet bekend zijn gemaakt aan alle deelnemende bedrijven, zijn niet bindend. Artikel 6 Product-etiketteringsverplichting Scharrelkippenvlees(-producten), die als zodanig worden verhandeld onder gebruikmaking van het woord- en/of beeldmerk van PROduCERT gecertificeerd Scharrelkippenvlees, dienen duidelijk te zijn geidentificeerd. Bij levering van scharrelkippenvlees(-producten) dient op het product of op de afleverbon duidelijk vermeld te staan welke categorie scharrelkippenvlees de levering betreft, met in achtneming van de teminologie uit artikel lid. Artikel 7 Administratieverplichting Iedere deelnemer dient een zodanige administratie te voeren, dat te allen tijde op eenvoudige wijze inzicht kan worden verkregen in de gegevens die benodigd zijn om de naleving van het gestelde in de reglementen, te kunnen controleren. De benodigde gegevens bestaan uit: Voor be- en verwerkingsbedrijven: ) de routing zoals vermeld in artikel ; ) de afleverbonnen zoals vermeld in artikel 6; ) de kopieen van inspectierapporten zoals vermeld in artikel lid 8; ) de in- en verkoopregistratie zoals vermeld in artikel 8. Voor slagersbedrijven: ) de administratie zoals vermeld in artikel en ; ) de kopieen van inspectierapporten zoals vermeld in artikel lid 8. De administratie zoals bedoeld in het voorgaande lid, dient duidelijk gescheiden te zijn van de overige administratie binnen het bedrijf. 0 januari 0 Page /8

3 Controle- en certificeringsreglement PROduCERT gecertificeerd Scharrelkippenvlees, versie, januari 0 Artikel 8 Merkengebruik Het gebruik van de door PROduCERT wettig gedeponeerde merken is toegestaan aan haar deelnemers, uitsluitend voor de duur van hun deelname. Iedere deelnemer is verplicht bij beeindiging van zijn deelname ieder gebruik van de merken met onmiddelijke ingang te staken. In geval van niet of niet behoorlijke nakoming van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, zal een verbod op voortzetting van het gebruik van de merken in rechte worden gevorderd. Indien en voor zover het geeiste verbod als bedoeld in het voorgaande lid wordt uitgevaardigd, is PROduCERT gerechtigd het vonnis te publiceren. Gebruik van het woord- en/of beeldmerk "PROduCERT gecertificeerd" of "PROduCERT gecertificeerd Scharrelkippenvlees" niet zijnde het gebruik voor productetiketteringsmiddelen of advertentiedoeleinden, behoeft vooraf schriftelijke goedkeuring van PROduCERT. Het gebruik van het wettig gedeponeerde woord- en beeldmerk "PROduCERT gecertificeerd" is uitsluitend toegestaan in combinatie met het door PROduCERT gecertificeerde product, of het woord- en/of beeldmerk van het desbetreffende gecertificeerde product. Indien de door PROduCERT wettig gedeponeerde merken op verpakkingen worden geplaatst, dient tevens het door PROduCERT toegekende registratienummer van de producent van het product op de verpakking vermeld te worden. Het is de deelnemer niet toegestaan een uiting met betrekking tot de certificatie te doen, dan wel gegevens met betrekking tot de certificatie te gebruiken, op een zodanige wijze dat het PROduCERT in discrediet kan brengen en/of PROduCERT het als misleidend kan beschouwen. Artikel 9 Beeindiging deelname Indien een deelnemer zijn deelname wenst te beeindigen, dient hij dit schriftelijk aan PROduCERT kenbaar te maken. Indien een deelnemend bedrijf voor een periode van een jaar geen bedrijfsmatige activiteiten pleegt, is PROduCERT bevoegd de deelname van het desbetreffende bedrijf eenzijdig op te zeggen. Iedere deelnemer is verplicht alle bescheiden die betrekking hebben op de deelname aan de regeling PROduCERT gecertificeerd Scharrelkippenvlees bij beeindiging onmiddelijk aan PROduCERT te retourneren. 0 januari 0 Page /8

4 Controle- en certificeringsreglement PROduCERT gecertificeerd Scharrelkippenvlees, versie, januari 0 Artikel 0 Sancties In geval van overtreding van de in de reglementen gestelde eisen, is PROduCERT bevoegd een of meerdere sancties op te leggen aan het deelnemende bedrijf dat de overtreding heeft begaan. PROduCERT is bevoegd de volgende sancties op te leggen: -Een berisping, zijnde een schriftelijk vermaan tot de betrokkene in verband met de begane overtreding; -Een herinspectie op kosten van de overtreder; -Het stellen van de deelnemer onder verscherpte controle, zijnde een verdubbeling van het standaard aantal door de controle-organisatie op het bedrijf uit te voeren inspecties, op kosten van de deelnemer, voor de duur van maximaal een jaar; -Beeindiging van de deelnameovereenkomst. PROduCERT kan, indien zij besluit tot het opleggen van de sanctie van beeindiging van de deelname-overeenkomst, het desbetreffende bedrijf uitsluiten van deelname, voor een periode van ten hoogste drie jaren. De Raad van Deskundigen dient in een 'Sanctiereglement' vast te stellen, welke sancties van toepassing zijn per artikel van de reglementen. Indien wordt besloten tot het opleggen van een sanctie, dient dit binnen twee weken schrifteljik te worden medegedeeld aan het desbetreffende bedrijf onder vermelding van de redenen. Artikel Algemene clausule In alle gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist de directeur van PROduCERT, na eventueel advies van de Raad van Deskundigen te hebben verkregen. 0 januari 0 Page /8

5 Controle- en certificeringsreglement PROduCERT gecertificeerd Scharrelkippenvlees, versie, januari 0 Artikel Inspectiebepalingen De inspecteur van de controle-instelling is bevoegd om op onregelmatige tijden, onaangekondigd inspecties uit te voeren. De inspecteur is bevoegd om relevante administratieve bescheiden in te nemen ter controle op het kantoor van de controle-instelling. Na controle dienen deze bescheiden geretourneerd te worden. De inspecteur is verplicht zich te houden aan de in het bedrijf van de deelnemer geldende regels m.b.t. hygiene. De inspecteur dient zich tegenover een deelnemer te kunnen legitimeren. Indien er ten tijde van inspectie blijkt, dat de deelnemer of zijn personeel, niet in het bedrijf aanwezig zijn, is de inspecteur niet bevoegd om inspecties uit te voeren, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen. Na een inspectiebezoek is de inspecteur verplicht een inspectierapport op te maken en te ondertekenen. De deelnemer of zijn waarnemer, is verplicht het in het voorgaande lid genoemde inspectierapport te ondertekenen. Indien de deelnemer of zijn waarnemer bezwaar heeft tegen de op het inspectierapport vermelde constateringen, heeft hij het recht zijn bezwaar op dat zelfde rapport aan te laten tekenen. De inspecteur dient een kopie van het in het vorige lid bedoelde inspectierapport aan de deelnemer te overhandigen. De inspecteur is bevoegd tot het uitvoeren van voorbereidingshandelingen t.b.v. onderzoek door deskundigen. Alle deelnemende be- en/of verwerkingsbedrijven en slagerijen dienen tenminste 6 maal per jaar te worden geinspecteerd. Artikel Overtreding Indien tijdens een inspectie een overtreding van de in de reglementen gestelde eisen wordt geconstateerd, dient de inspecteur dit op het in artikel lid 6 bedoelde inspectierapport te noteren en daarvan verslag uit te brengen aan PROduCERT. PROduCERT is bevoegd om na constatering van een overtreding van de reglementen een of meerdere sancties op te leggen, met inachtneming van het gestelde in artikel 0 van het reglement en het sanctiereglement. Artikel Exclusiviteit Het deelnemende be- en/of verwerkingsbedrijf is verplicht in het bedrijf uitsluitend scharrelkippenvlees te be- en/of verwerken, in voorraad te hebben of te verhandelen dat afkomstig is van een door een daartoe bevoegde instantie gecertificeerde leverancier van scharrelkippenvlees, van de categorieen zoals genoemd in artikel lid. Het is niet toegestaan om niet-scharrelkippenvlees of scharrelkippenvlees uit andere categorieen dan vermeld in artikel lid te verhandelen als scharrelkippenvlees. 0 januari 0 Page /8

6 Controle- en certificeringsreglement PROduCERT gecertificeerd Scharrelkippenvlees, versie, januari 0 Artikel Routing/Kanalisatie In afwijking van het in artikel lid gestelde is het toegestaan dat het deelnemende be- en/of verwerkingsbedrijf naast scharrelkippenvlees ook niet-scharrelkippenvlees in zijn bedrijf be- en/of verwerkt of in voorraad heeft, mits het bedrijf beschikt over een door PROduCERT schriftelijk goedgekeurde routing. In de routing dient te zijn vastgelegd op welke wijze het scharrelkippenvlees (uniek) is geidentificeerd en hoe een scheiding van scharrelkippenvlees met overige productstromen in plaats en/of tijd bewerkstelligd wordt, zodanig dat geen verwisseling van scharrelkippenvlees met overige productstromen kan optreden. De in het voorgaande lid genoemde routing dient te allen tijde te worden nageleefd en dient permanent ter inzage te liggen voor de inspecteur op een vaste plaats binnen het bedrijf. Artikel 6 Afleveringsbon Iedere levering van scharrelkippenvlees aan een bij PROduCERT in het kader van deze regeling geregistreerd bedrijf, dient vergezeld te gaan van een afleveringsbon. De in het voorgaande lid genoemde afleveringsbon dient tenminste de volgende gegevens te bevatten: -Naam en registratienummer van de leverancier; -Naam van de afnemer; -Aantal en hoeveelheid in kilogrammen per geleverd onderdeel; -Datum van aflevering; -Beeldmerk PROduCERT gecertificeerd scharrelkippenvlees. De afleveringsbonnen dienen volledig te worden ingevuld en ondertekend en tenminste zes maanden voor de inspecteur in het bedrijf ter inzage aanwezig te zijn in de administratie als bedoeld in artikel 7. Artikel 7 Etikettering Het deelnemende be- en/of verwerkingsbedrijf dient zijn scharrelkippenvlees-producten te voorzien van een duidelijk etiketteringsmiddel. Het in het voorgaande lid bedoelde etiketteringsmiddel dient te zijn voorzien van het beeldmerk van PROduCERT gecertificeerd scharrelkippenvlees. Het deelnemende be- en/of verwerkingsbedrijf dient zorgvuldig om te gaan met de etiketteringsmiddelen om misbruik uit te sluiten. Indien een deelnemend be- en/of verwerkingsbedrijf scharrelkippenvlees of -producten levert aan een niet geregistreerde deelnemer, dienen alle aanduidingen die het vlees herkenbaar maken als PROduCERT gecertificeerd scharrelkippenvlees verwijderd te worden. Artikel 8 In- en verkoopverantwoording Een deelnemend be- en/of verwerkingsbedrijf dient periodiek opgave te doen van alle in- en verkooptransacties van scharrelkippenvlees. Artikel 9 Productielocatie Ieder deelnemend be- en/of verwerkingsbedrijf dient het be- en/of verwerken van scharrelkippenvlees uitsluitend in een bij PROduCERT geregistreerde locatie te verrichten. 0 januari 0 Page 6/8

7 Controle- en certificeringsreglement PROduCERT gecertificeerd Scharrelkippenvlees, versie, januari 0 Artikel 0 Exclusiviteit Het deelnemende slagersbedrijf is verplicht in het bedrijf uitsluitend scharrelkippenvlees te be- en/of verwerken, in voorraad te hebben of te verhandelen dat afkomstig is van een door een daartoe bevoegde instantie gecertificeerde leverancier van scharrelkippenvlees, van de categorieen zoals genoemd in artikel lid. In tegenstelling tot het gestelde in lid mag een deelnemend slagersbedrijf producten verkopen die niet of deels niet van scharrelkippenvlees gemaakt zijn, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: -Het desbetreffende product is niet van (00%) scharrelkippenvlees leverbaar; -Het product wordt als vleeswaar of toebereid aangeleverd; en -Bij verkoop wordt op of bij het product aangegeven dat het niet of deels uit scharrelkippenvlees gemaakt is. Artikel Productielokatie Ieder deelnemend slagersbedrijf dient het be- en/of verwerken van scharrelkippenvlees uitsluitend in een bij PROduCERT geregistreerde locatie te verrichten. Artikel Inkoopverantwoording Ieder deelnemend slagersbedrijf dient de afleverbonnen van het aangevoerde scharrelkippenvlees voor een periode van tenminste zes maanden bij de adminstratie als bedoeld in artikel 7 te bewaren. Artikel Verkoopverantwoording Het deelnemende slagersbedrijf dient een kassa-weegregister te gebruiken waarin elk scharrelkippenvleesartikel apart is benoemd en dat op de klantenbon het gewicht en de artikelnaam vermeldt. Het deelnemende slagersbedrijf dient na iedere afrekening de klantenbon als bedoeld in lid, aan de klant te overhandigen. Het deelnemende slagersbedrijf dient maandelijks een uitdraai te maken van de verkoopregistratie in het kassa-weegregister, per artikel. De in het voorgaande lid genoemde kassa-uitdraaien dienen tenminste zes maanden bewaard te worden in de administratie als bedoeld in artikel 7. Van leveringen aan horeca en instellingen dient het deelnemende slagersbedrijf de afleverbonnen tenminste zes maanden in de administratie als bedoeld in artikel 7 te bewaren. Artikel Reclame en winkelaanduidingen Het deelnemende slagersbedrijf is gerechtigd uitsluitend uitingen over scharrelkippenvlees te gebruiken indien het product daadwerkelijk scharrelkippenvlees betreft. 0 januari 0 Page 7/8

8 Controle- en certificeringsreglement PROduCERT gecertificeerd Scharrelkippenvlees, versie, januari 0 Artikel Klachtenregistratie Ieder deelnemend bedrijf dient ontvangen klachten over het product te registreren. Tevens dienen de op de klacht ondernomen actie, wie de actie heeft ondernomen en de resultaten daarvan te worden geregistreerd. 0 januari 0 Page 8/8

Controle- en certificeringsreglement PROduCERT gecertificeerd Scharrelrundvlees, versie 4.5, 1 januari 2014

Controle- en certificeringsreglement PROduCERT gecertificeerd Scharrelrundvlees, versie 4.5, 1 januari 2014 Controle- en certificeringsreglement PROduCERT gecertificeerd Scharrelrundvlees, versie., januari 0 Artikel Algemene bepalingen 6 7 8 Op ieder deelnemend productiebedrijf voor scharrelrunderen dienen alle

Nadere informatie

Certificatiereglement IKB Nederland Varkens

Certificatiereglement IKB Nederland Varkens Ik Kies Bewust Nederlandse Varkens Certificatiereglement IKB Nederland Varkens Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3. 1.1 Certificatiereglement 3. 1.2 Gebruik en openbaarmaking 3. 1.3 Definities 3. 1.4 Internet

Nadere informatie

Keurmerkreglement voor registratie en toezicht

Keurmerkreglement voor registratie en toezicht Keurmerkreglement voor registratie en toezicht Stichting Keurmerk Leegstandbeheer Versie 1 1 januari 2017 REGLEMENT REGISTRATIE De Stichting Keurmerk Leegstand Beheer beheert een register van gecertificeerde

Nadere informatie

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004 ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING Uitgave juni 2004 NIBHV 2004 Artikel 1 Begrippen Hierna wordt verstaan onder: Erkenningsregeling: de Erkenningsregeling Keurmerk Opleidingsinstituten

Nadere informatie

REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN EN TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE EI-KEURMERK IKB

REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN EN TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE EI-KEURMERK IKB REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN EN TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE EI-KEURMERK IKB Het bestuur van de Stichting IKB EI, hierna te noemen: de Stichting, in aanmerking nemende dat, het Productschap Pluimvee en

Nadere informatie

Het bestuur van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (bij afkorting COKZ),

Het bestuur van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (bij afkorting COKZ), CONTROLEREGLEMENT EIEREN EN PLUIMVEEVLEE S 2012 Het bestuur van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (bij afkorting COKZ), gelet op artikel 10, derde lid, van de Landbouwkwaliteitswet,

Nadere informatie

Instructie toezicht en handhaving peuterspeelzalen in 2011 en 2012

Instructie toezicht en handhaving peuterspeelzalen in 2011 en 2012 Instructie toezicht en handhaving peuterspeelzalen in 2011 en 2012 1. Inleiding Artikel 2.19 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WKO) bepaalt, dat het college van B&W toeziet op

Nadere informatie

Per koerier / per aangetekende post / per mail De heer en mevrouw s Gravenweg SC ROTTERDAM

Per koerier / per aangetekende post / per mail De heer en mevrouw s Gravenweg SC ROTTERDAM > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Per koerier / per aangetekende post / per mail De heer en mevrouw s Gravenweg 637-639 3065 SC ROTTERDAM Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Wet waardering onroerende zaken Kamer WOZ

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Wet waardering onroerende zaken Kamer WOZ Persoonsgegevens (Privé) Naam Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Wet waardering onroerende zaken Kamer WOZ :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:. -. -...

Nadere informatie

REGLEMENT PRIVE-BELEGGINGEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN RAAD VAN BESTUUR VAN MACINTOSH RETAIL GROUP NV

REGLEMENT PRIVE-BELEGGINGEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN RAAD VAN BESTUUR VAN MACINTOSH RETAIL GROUP NV REGLEMENT PRIVE-BELEGGINGEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN RAAD VAN BESTUUR VAN MACINTOSH RETAIL GROUP NV Vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 15 december 2004 Definities:

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

het EU-depot van het collectieve woord- / beeldmerk IKB is ingeschreven, d.d. 26 mei 2004, onder nummer 002864593;

het EU-depot van het collectieve woord- / beeldmerk IKB is ingeschreven, d.d. 26 mei 2004, onder nummer 002864593; Het bestuur van de regelinghouder, in aanmerking nemende dat: het EU-depot van het collectieve woord- / beeldmerk IKB is ingeschreven, d.d. 26 mei 2004, onder nummer 002864593; het collectieve woord- /

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid Bewerkersovereenkomst Afnemer Logius behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid De ondergetekenden: [ ], verder te noemen : Afnemer en De Staat der Nederlanden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Klachtenregeling VeWeVe

Klachtenregeling VeWeVe Klachtenregeling VeWeVe Artikel 1. Definities Aangeklaagde: Auditbureau: Beroep: Bestuur: Cliënt: Klacht: Klachtencommissie: Klager: Kwaliteitsprotocol: Lid: Secretaris: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Erecode Commedia. Erecode Commedia

Erecode Commedia. Erecode Commedia Erecode Commedia Alle honden van Leden / Fokkers moeten op lichamelijk en emotioneel gebied voldoende zorg ontvangen. Dit betreft in ieder geval de onderstaande punten : - Hoeveelheid en Kwaliteit van

Nadere informatie

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Conceptversie 2 feb. Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend per 1 maart 2011 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Voorschriften IKB Ei voor pakstations, versie 3.2

Voorschriften IKB Ei voor pakstations, versie 3.2 BIJLAGE VI: VOORSCHRIFTEN PAKSTATIONS (BEHORENDE BIJ BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN IKB EI) Het bestuur van de Stichting IKB Ei heeft, gelet op Artikel 12 van de Algemene Voorwaarden IKB Ei, ter zake de voorschriften

Nadere informatie

(als ingesteld door de Federatie van Taxateurs Makelaars Veilinghouders in Roerende Zaken (Federatie TMV))

(als ingesteld door de Federatie van Taxateurs Makelaars Veilinghouders in Roerende Zaken (Federatie TMV)) (als ingesteld door de Federatie van Taxateurs Makelaars Veilinghouders in Roerende Zaken (Federatie TMV)) Artikel 1. Begrippen In deze Erkenningsregeling wordt verstaan onder: Federatie De Federatie van

Nadere informatie

Hoofdstuk I Inleidende bepalingen

Hoofdstuk I Inleidende bepalingen INTEGRALE TEKST bijgewerkt t/m wijziging 2003-I 1) ALGEMENE VOORWAARDEN IKB SCHARRELVARKENS 2003 Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft, overwegende dat de Regeling IKB Scharrelvarkens uniforme

Nadere informatie

Reglement EKO-keurmerk

Reglement EKO-keurmerk Reglement EKO-keurmerk Dit reglement is door het bestuur van Stichting EKO-keurmerk vastgesteld op 16-11-2017 en treedt in werking op 01-01-2018. Nieuwe Kazernelaan 2 D42 6711 JC EDE 030 23 20 493 E-mail:

Nadere informatie

Algemeen. Kwaliteitshandboek

Algemeen. Kwaliteitshandboek Norm Aspect Criterium Interpretatie Meetmethode Sanctie Niet voor verspreiding. Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. scriteria UIT01 Andere

Nadere informatie

Versie 1.0 Inwerkingtreding vanaf 12 mei / 6

Versie 1.0 Inwerkingtreding vanaf 12 mei / 6 Privacyreglement Synthese Synthese gaat overeenkomstig de Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp) zorgvuldig met uw medisch dossier om. In dit reglement leest u hoe we dat doen. Versie 1.0 Inwerkingtreding

Nadere informatie

Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014

Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014 Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014 Algemene toelichting Hoofdstuk 2 Herstellend traject In een herstellend traject zijn verschillende

Nadere informatie

BIJLAGE 4: KEURMERKREGLEMENT IKB KIP

BIJLAGE 4: KEURMERKREGLEMENT IKB KIP BIJLAGE 4: KEURMERKREGLEMENT IKB KIP Het bestuur van de Stichting PLUIMNED, in aanmerking nemende dat het Kip-keurmerk IKB staat ingeschreven bij het Benelux Merkenbureau, ten behoeve van de herkenbaarheid

Nadere informatie

gewoondoenreintegratie

gewoondoenreintegratie Privacy reglement gewoondoenreintegratie Versie 1.2 26-06-2013 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in

Nadere informatie

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS 1. INLEIDING Dit document geeft de voorwaarden voor het gebruik van de Web Portal TFS van de Minister van Infrastructuur en Milieu beheert door de Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN IKB PSB (buitenland versie)

ALGEMENE VOORWAARDEN IKB PSB (buitenland versie) ALGEMENE VOORWAARDEN IKB PSB Het bestuur van de Stichting AVINED heeft, overwegende dat er in de markt voor pluimvee certificatieschema s zijn vastgesteld die uitgaan van een aaneengesloten kwaliteitsbeheersingssysteem

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed Persoonsgegevens (Privé) Naam :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:.

Nadere informatie

Lid van de vereniging, waarover een klacht is ingediend. Een natuurlijk persoon waarover een lid tot curator, bewindvoerder of mentor is benoemd.

Lid van de vereniging, waarover een klacht is ingediend. Een natuurlijk persoon waarover een lid tot curator, bewindvoerder of mentor is benoemd. Voor Bewindvoerders, Curatoren en Mentoren gelden wettelijke eisen en verplichtingen. Deze zijn neergelegd in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Op grond van artikel 1:383/435/452, zevende lid, BW

Nadere informatie

Stel u belandt in een conflict met de NFG. Wat zijn dan uw rechten en plichten? Hoe verloopt de

Stel u belandt in een conflict met de NFG. Wat zijn dan uw rechten en plichten? Hoe verloopt de Spelregels NFG Stel u belandt in een conflict met de NFG. Wat zijn dan uw rechten en plichten? Hoe verloopt de procedure? Allemaal vragen die op u af zullen komen. In dit stuk vindt u dat allemaal terug.

Nadere informatie

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE:

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: Artikel 1: Begripsbepalingen Artikel 2: Het Reglement Artikel 3: Uitgangspunten voor het verwerken van persoonsgegevens Artikel 4: Verzet Artikel 5: Inzage

Nadere informatie

BIJLAGE 7 STANDAARD DEELNEMERSOVEREENKOMST IKB PSB

BIJLAGE 7 STANDAARD DEELNEMERSOVEREENKOMST IKB PSB BIJLAGE 7 STANDAARD DEELNEMERSOVEREENKOMST IKB PSB CI: En Bedrijfsnaam: Rechtsvorm: Bedrijfsadres: Bedrijfstype (bij laadbedrijf vermelden: meest geladen soort pluimvee): Postcode/vestigingsplaats: Naam

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor registratie in het SCVM-register Kamer Woningen

Aanvraagformulier voor registratie in het SCVM-register Kamer Woningen Aanvraagformulier voor registratie in het SCVM-register Kamer Woningen Persoonsgegevens (Privé) Naam :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:. -. -... Adres Postcode Telefoon E-mail :.......... :.. Woonplaats

Nadere informatie

Keurmerkreglement IKB Ei

Keurmerkreglement IKB Ei Definities Artikel 1 1. Dit reglement is een bijlage bij de AV IKB Ei. in dit reglement zijn de definities van de AV IKB Ei overgenomen, in aanvulling hierop wordt verstaan onder: 1. Aangewezen rechtspersoon:

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed oor (her)certificatie. Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed Persoonsgegevens (Privé) Naam :.... m/v

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam "Door Eendracht Sterk" (D.E.S.), zij wordt echter aangeduid met "v.v.zuidland";

Nadere informatie

BIJLAGE 2 REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN EN TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE MERK IKB PSB 2010

BIJLAGE 2 REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN EN TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE MERK IKB PSB 2010 BIJLAGE 2 REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN EN TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE MERK IKB PSB 2010 De schemabeheerder heeft, Overwegende dat de naleving van de voorschriften door deelnemers aan het regeling IKB PSB

Nadere informatie

BIJLAGE 5D: OVEREENKOMST INZAKE DE TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN IKB VLEESKALVEREN 2008 BE- EN VERWERKERS

BIJLAGE 5D: OVEREENKOMST INZAKE DE TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN IKB VLEESKALVEREN 2008 BE- EN VERWERKERS BIJLAGE 5D: OVEREENKOMST INZAKE DE TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN IKB VLEESKALVEREN 2008 BE- EN VERWERKERS Certificerende Instantie en Be- of verwerker Bedrijfsadres Postcode / vestigingsplaats

Nadere informatie

PER KOERIER EN PER E-MAIL VERZONDEN XXXXX XXXXX XXXXX. Zakelijk: Apotheek Princenhage BV Pastoor van Spaandonkstraat 18 4813 BS BREDA

PER KOERIER EN PER E-MAIL VERZONDEN XXXXX XXXXX XXXXX. Zakelijk: Apotheek Princenhage BV Pastoor van Spaandonkstraat 18 4813 BS BREDA > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht PER KOERIER EN PER E-MAIL VERZONDEN Zakelijk: Apotheek Princenhage BV Pastoor van Spaandonkstraat 18 4813 BS BREDA Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680

Nadere informatie

Privacyreglement

Privacyreglement Privacyreglement De Verwerking van Persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1602696. Persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt de Betrokkene

Nadere informatie

Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal

Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 9 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Werkvloertaal verklaart het hieronder opgenomen Algemeen Privacyreglement

Nadere informatie

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven Page 1 of 5 Certificatiereglement Beter Leven kenmerk Vleesverwerkende Bedrijven Versie 1.0 d.d.16.08.2012 Dit certificatiereglement bevat de werkwijze voor het toekennen van certificaten door certificerende

Nadere informatie

Inspectierapport GOB Alles Kits Zwanebloem 39 1724 XX OUDKARSPEL Registratienummer 184575205

Inspectierapport GOB Alles Kits Zwanebloem 39 1724 XX OUDKARSPEL Registratienummer 184575205 Inspectierapport GOB Alles Kits Zwanebloem 39 1724 XX OUDKARSPEL Registratienummer 184575205 Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: Langedijk Datum inspectie: 26 mei 2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Voorschriften IKB Ei voor pakstations, versie 3.4

Voorschriften IKB Ei voor pakstations, versie 3.4 BIJLAGE VI: VOORSCHRIFTEN PAKSTATIONS (BEHORENDE BIJ BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN IKB EI) Het bestuur van de Stichting IKB Ei heeft, gelet op Artikel 12 van de Algemene Voorwaarden IKB Ei, ter zake de voorschriften

Nadere informatie

LANDSVERORDENING van de 7de maart 1968 houdende nieuwe voorschriften inzake middelen tot bestrijding van schadelijke dieren en planten

LANDSVERORDENING van de 7de maart 1968 houdende nieuwe voorschriften inzake middelen tot bestrijding van schadelijke dieren en planten Zoek regelingen op overheid.nl Koninkrijksdeel Curaçao Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van de 7de maart 1968 houdende nieuwe voorschriften inzake

Nadere informatie

BIJLAGE 5C: OVEREENKOMST INZAKE DE TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN IKB VLEESKALVEREN 2008 TRANSPORTEUR

BIJLAGE 5C: OVEREENKOMST INZAKE DE TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN IKB VLEESKALVEREN 2008 TRANSPORTEUR BIJLAGE 5C OVEREENKOMST INZAKE DE TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN IKB VLEESKALVEREN 2008 TRANSPORTEUR Certificerende Instantie en Naam Transporteur Contactpersoon Bedrijfsadres. Postcode / vestigingsplaats

Nadere informatie

Richtlijn merkenbureau, registreren en merken van pelsdieren

Richtlijn merkenbureau, registreren en merken van pelsdieren Richtlijn merkenbureau, registreren en merken van pelsdieren 137 Richtlijn merkenbureau, registreren en merken van pelsdieren Algemene bepalingen Artikel 1 1. Door de algemene ledenvergadering van Kleindier

Nadere informatie

Reglement op gebruik van en toezicht op het Huid Allergie Keurmerk

Reglement op gebruik van en toezicht op het Huid Allergie Keurmerk Reglement op gebruik van en toezicht op het Huid Allergie Keurmerk 1. Definities Huid Allergie Keurmerk [HAK] De Productlijst HAK Productverantwoordelijken Huid Allergie Keurmerk Criteria Huid Allergie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

USG People N.V. Almere. Tracking Compliance Program Reglement

USG People N.V. Almere. Tracking Compliance Program Reglement USG People N.V. Almere Tracking Compliance Program Reglement Versie 16 juni 2011 1/9 Inhoudsopgave 1. Reglement voor USG People N.V. inzake de voorafgaande meldingsplicht voor het verkrijgen en houden

Nadere informatie

BEOORDELINGSDOCUMENT

BEOORDELINGSDOCUMENT BEOORDELINGSDOCUMENT SCM Certificatie Groningenweg 10 2803 PV Gouda Postbus 150 2800 AD Gouda T +31 (0) 182532300 F +31 (0) 182570216 Pagina 1 van 6 Februari 2011 Juridische entiteit Kiwa Firesafety &

Nadere informatie

PrivacyReglement. Artikel 1 Algemene en Begripsbepalingen

PrivacyReglement. Artikel 1 Algemene en Begripsbepalingen Artikel 1 Algemene en Begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens daaraan toekent.

Nadere informatie

Het bevel is van kracht geworden op donderdag 24 augustus 2017 om 16:30 uur en is geldig tot donderdag 31 augustus :30 uur.

Het bevel is van kracht geworden op donderdag 24 augustus 2017 om 16:30 uur en is geldig tot donderdag 31 augustus :30 uur. > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Tandartspraktijk J. Vissi Hoogeveen B.V. xxx Lindenlaan 33A 7907 AT Hoogeveen Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Reglement op het gebruik en toezicht van het collectieve Naktuinbouw-kwaliteitsmerk

Reglement op het gebruik en toezicht van het collectieve Naktuinbouw-kwaliteitsmerk Reglement op het gebruik en toezicht van het collectieve Naktuinbouw-kwaliteitsmerk (Artikel 2.37 Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom) Artikel 1. Definities: a. Houdster van het ingeschreven

Nadere informatie

REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN EN TOEZICHT OP DEELNEMERS BEELDMERK SKV 1991

REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN EN TOEZICHT OP DEELNEMERS BEELDMERK SKV 1991 99 Aangevuld t/m wijziging IV REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN EN TOEZICHT OP DEELNEMERS BEELDMERK SKV 1991 Het bestuur van de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector heeft, gelet op de artikelen 2,

Nadere informatie

Reglement Klachtenbehandeling Commissie van Toezicht LVV

Reglement Klachtenbehandeling Commissie van Toezicht LVV Reglement Klachtenbehandeling Commissie van Toezicht LVV Het Bestuur van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) gevestigd te Utrecht (verder te noemen: het bestuur van de LVV), overwegende

Nadere informatie

Reglement Tuchtcommissie

Reglement Tuchtcommissie Reglement Tuchtcommissie 1 mei 2016 Artikel 1 De in dit Reglement Tuchtcommissie voorkomende begrippen hebben de betekenis als daaraan toegekend in de Statuten en het Algemeen Reglement en voorts de navolgende:

Nadere informatie

de Stichting Nederlands Mediation Instituut, statutair gevestigd te Rotterdam.

de Stichting Nederlands Mediation Instituut, statutair gevestigd te Rotterdam. KLACHTENREGELING NMI De Stichting Nederlands Mediation Instituut kent een klachtenregeling welke ten doel heeft het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening inzake mediation in het algemeen,

Nadere informatie

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN Datum van ingang: 1 september 2016 Vastgesteld door: Code: Stichting Kwaliteitsbevordering in de Hulpmiddelenbranche (SKH) ENKH

Nadere informatie

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer.

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer. PRIVACY REGLEMENT Betreffende bedrijven Dit Privacyreglement betreft de volgende bedrijven: o Optimaal Werk BV o Optimaal Arbo BV o Verzuim Beheer BV Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde

Nadere informatie

REG03.V1 Status : GELDIG 27 mrt 06 Pagina : 1 van 10. Reglement voor het gebruik van het accreditatiemerk CCKL CCKL

REG03.V1 Status : GELDIG 27 mrt 06 Pagina : 1 van 10. Reglement voor het gebruik van het accreditatiemerk CCKL CCKL Pagina : 1 van 10 Reglement voor het gebruik van het CCKL Pagina : 2 van 10 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Accreditatielogo en...3 3. Gebruik van het...3 3.1 Algemene regels...3 3.2 Documenten en promotiemateriaal...4

Nadere informatie

Privacyreglement. Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat CK Venlo Telefoon

Privacyreglement. Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat CK Venlo Telefoon Privacyreglement Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat 70 5911 CK Venlo Telefoon 077 467 40 33 E-mail: info@mentaalspecialist.nl Privacyreglement Versie : 1.1 Versiedatum: 04-06-2008 Inleiding

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

Reglement. Stichting Naleving CAO Tentoonstellingsbedrijven (SNTB)

Reglement. Stichting Naleving CAO Tentoonstellingsbedrijven (SNTB) Reglement Stichting Naleving CAO Tentoonstellingsbedrijven (SNTB) Reglement SNTB - 2007 1 Reglement Stichting Naleving CAO Tentoonstellingsbedrijven (SNTB) ingevolge artikel 3 lid 4 van deze CAO en artikel

Nadere informatie

Betreffende het gebruik van en het toezicht op het bij het Benelux Merkenbureau ten name van de Stichting HKZ gedeponeerde collectieve HKZ-beeldmerk.

Betreffende het gebruik van en het toezicht op het bij het Benelux Merkenbureau ten name van de Stichting HKZ gedeponeerde collectieve HKZ-beeldmerk. 8. Richtlijn gebruik beeldmerk Betreffende het gebruik van en het toezicht op het bij het Benelux Merkenbureau ten name van de Stichting HKZ gedeponeerde collectieve HKZ-beeldmerk. Ter nadere uitwerking

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep Inschrijving Register GBL

Reglement Bezwaar en Beroep Inschrijving Register GBL Het Bestuur van Stichting De Letselschade Raad, gehoord Het Platformoverleg en de Projectgroep Kwaliteitseisen Register GBL, overwegende dat: - organisaties die in Nederland werkzaam zijn op het gebied

Nadere informatie

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit Privacyreglement van Dutch & Such ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie K ruisplein 25 3 014 D B Rot terdam Postbus 8 57 3000 AW Rotterdam T 010 20 6 65 5 0 F 010 213 03 8 4 info @ kbi.nl w w w. kbi.nl KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

Nadere informatie

Klachtenreglement WIJeindhoven

Klachtenreglement WIJeindhoven Klachtenreglement WIJeindhoven 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 3 Wraking en verschoning... 3 Artikel 4 Indiening van de klacht... 4 Artikel 5 Behandeling van de klacht... 4

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Opdrachtgever aan Go2UBL opdracht wenst te verlenen tot het verrichten van dergelijke diensten tegen na te noemen voorwaarden;

ALGEMENE VOORWAARDEN. Opdrachtgever aan Go2UBL opdracht wenst te verlenen tot het verrichten van dergelijke diensten tegen na te noemen voorwaarden; ALGEMENE VOORWAARDEN Go2UBL is in staat digitale (financiële) documenten te verrijken, om zo een UBL bestand te genereren, hierna ook te noemen: de dienst; de dienst een efficiënte boekhoudkundige verwerking

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten Algemene voorwaarden Janszen Advocaten 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a. Cliënt: de opdrachtgever of contractpartij van het advocatenkantoor 1.b. Het kantoor: de behandelend

Nadere informatie

Klachtenregeling. Actan accountants & adviseurs

Klachtenregeling. Actan accountants & adviseurs Actan accountants & adviseurs Om eventuele klachten en meldingen van onregelmatigheden of incidenten adequaat af te handelen maken wij gebruik van deze klachten- en meldingsprocedure. Klachten en meldingen

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Makelaar/Taxateur Onroerende Zaken Woningen Kamer WONINGEN

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Makelaar/Taxateur Onroerende Zaken Woningen Kamer WONINGEN Persoonsgegevens (Privé) Naam Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Makelaar/Taxateur Onroerende Zaken Woningen Kamer WONINGEN :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:.

Nadere informatie

Cao Bouwnijverheid (201 1) en Cao Bedrijfstakeigen Regelingen Bouwnijverheid ( )

Cao Bouwnijverheid (201 1) en Cao Bedrijfstakeigen Regelingen Bouwnijverheid ( ) Cao Bouwnijverheid (201 1) en Cao Bedrijfstakeigen Regelingen Bouwnijverheid (201 1-2015) Artikel 97: Werkingssfeeronderzoeken 1. Het Technisch Bureau Bouwnijverheid stelt namens partijen werkingssfeeronderzoeken

Nadere informatie

Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten -> SNF-inhuur-register. A. Normenset. Administratie

Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten -> SNF-inhuur-register. A. Normenset. Administratie Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten -> SNF-inhuur-register A. Normenset Administratie Norm Kwalificatie Opmerkingen A.1 Uit de administratie van de onderneming blijkt een bewonerslijst met de namen

Nadere informatie

Beleid voor afhandeling afwijkingen Vastgesteld door het CvD voor Gastec QA op 21/03/2014

Beleid voor afhandeling afwijkingen Vastgesteld door het CvD voor Gastec QA op 21/03/2014 Vastgesteld door het CvD voor Gastec QA op 21/03/2014 Toelichting Het Kiwa reglement voor productcertificatie beschrijft in artikel 12.7 tekortkomingen en en bij tekortkomingen. Naar aanleiding van een

Nadere informatie

Inspectierapport Jolie Karawanken (KDV) Karawanken 1 3524DA UTRECHT Registratienummer 165136595

Inspectierapport Jolie Karawanken (KDV) Karawanken 1 3524DA UTRECHT Registratienummer 165136595 Inspectierapport Jolie Karawanken (KDV) Karawanken 1 3524DA UTRECHT Registratienummer 165136595 Toezichthouder: GG&GD Utrecht In opdracht van gemeente: UTRECHT Datum inspectie: 17-07-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Reikwijdte... 3 Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens... 4 Artikel 4 Verwerken van persoonsgegevens...

Nadere informatie

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen.

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen. Klachtenreglement Artikel 1 Algemene Begripsbepaling. 1.1 Klacht: een probleem of ongenoegen dat een persoon of een instantie heeft met de organisatie, het bestuur, een medewerker of een vrijwilliger,

Nadere informatie

Privacyreglement CURA XL

Privacyreglement CURA XL Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

Algemeen. Kwaliteitshandboek

Algemeen. Kwaliteitshandboek Norm Aspect Criterium Interpretatie Meetmethode Sanctie Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. scriteria UIT01 Andere activiteiten Er worden geen

Nadere informatie

Versie: 1.0 Datum: 1 oktober 2011. Integriteitscode ICT

Versie: 1.0 Datum: 1 oktober 2011. Integriteitscode ICT Versie: 1.0 Datum: 1 oktober 2011 Integriteitscode ICT Toelichting Voor u ligt de 'Integriteitscode ICT van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). De integriteitscode bevat een overzicht van de huidige

Nadere informatie

I. Sinds augustus 2014 Rusland de invoer van groenten en fruit vanuit Europa boycot;

I. Sinds augustus 2014 Rusland de invoer van groenten en fruit vanuit Europa boycot; UITBESTEDING OVEREENKOMST Interventie DE ONDERGETEKENDEN: (a)de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FRUITMASTERS VEILING B.V., gevestigd en kantoorhoudend te (4191NX) Geldermalsen aan

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN EN HET TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE BEELDMERK MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORDE DIERVOEDERSTROMEN (MVDS)

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN EN HET TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE BEELDMERK MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORDE DIERVOEDERSTROMEN (MVDS) REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN EN HET TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE BEELDMERK MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORDE DIERVOEDERSTROMEN (MVDS) 1 Inhoud GEBRUIK VAN HET COLLECTIEVE MERK... 3 Artikel 1... 3 Artikel 2...

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT TERSCHELLING ENERGIE COÖPERATIEF U.A.

PRIVACY REGLEMENT TERSCHELLING ENERGIE COÖPERATIEF U.A. PRIVACY REGLEMENT TERSCHELLING ENERGIE COÖPERATIEF U.A. Reglement ter bescherming van de gegevens in de ledenregistratie. Gelet op artikel 24 van de wet Persoonsregistraties, waarin wordt bepaald dat voor

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

Statuten GolfVereniging Nederland

Statuten GolfVereniging Nederland Statuten GolfVereniging Nederland NAAM EN ZETEL. ARTIKEL 1. 1. De vereniging heeft beperkte rechtsbevoegdheid en draagt de naam: GolfVereniging Nederland (GVN) 2. Zij heeft haar zetel in Capelle aan den

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Antwoorden studie-eindvragen

Hoofdstuk 3 Antwoorden studie-eindvragen Hoofdstuk 3 Antwoorden studie-eindvragen 3.1 a Er is geen sprake van een draagkrachtige motivering, want de redenering van het college van B&W is niet begrijpelijk (zie het antwoord op tussenvraag 3.4).

Nadere informatie

BIJLAGE 7: VOORBEELDOVEREENKOMST INZAKE DE TOEPASSING VAN HET CERTIFICATIESCHEMA IKB KIP

BIJLAGE 7: VOORBEELDOVEREENKOMST INZAKE DE TOEPASSING VAN HET CERTIFICATIESCHEMA IKB KIP Pagina 1 van 6 BIJLAGE 7: VOORBEELDOVEREENKOMST INZAKE DE TOEPASSING VAN HET CERTIFICATIESCHEMA IKB KIP Certificerende Instantie (CI): En Bedrijfsnaam: Rechtsvorm: Bedrijfsadres: Postcode/vestigingsplaats:

Nadere informatie

VOORBEELDAFSPRAAK. Aanvulling op de arbeidsovereenkomst inzake verbod op privé-gebruik van de ter beschikking gestelde bestelauto

VOORBEELDAFSPRAAK. Aanvulling op de arbeidsovereenkomst inzake verbod op privé-gebruik van de ter beschikking gestelde bestelauto VOORBEELDAFSPRAAK Aanvulling op de arbeidsovereenkomst inzake verbod op privé-gebruik van de ter beschikking gestelde bestelauto De ondergetekenden: A. [ NAW-gegevens + loonheffingennummer]., hierna te

Nadere informatie

Gedragscode (V2) Algemeen De Nederlandse wet- en regelgeving is te allen tijde leidend en maatgevend.

Gedragscode (V2) Algemeen De Nederlandse wet- en regelgeving is te allen tijde leidend en maatgevend. Gedragscode (V2) Regelement Definities - Consument: afnemer van een product of dienst zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf - Lid / leden: het (onderdeel

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden. Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk. 1. Algemene bepaling :

Verkoopvoorwaarden. Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk. 1. Algemene bepaling : Verkoopvoorwaarden Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk 1. Algemene bepaling : Deze verkoopvoorwaarden gelden voor alle door ons te sluiten overeenkomsten en door ons gedane aanbiedingen,

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT VAN BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID IN HET KADER VAN DE VERORDENING BOUWPRODUCTEN EN VOOR HET GEBRUIK VAN

BIJZONDER REGLEMENT VAN BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID IN HET KADER VAN DE VERORDENING BOUWPRODUCTEN EN VOOR HET GEBRUIK VAN Pagina 1 van 8 BIJZONDER REGLEMENT VAN BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID IN HET KADER VAN DE VERORDENING BOUWPRODUCTEN EN VOOR HET GEBRUIK VAN DE CE-MARKERING IN DE SECTOR VAN DE

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Partijen de zorginstelling, gevestigd in Nederland, die met Cure4 B.V. een overeenkomst heeft gesloten in verband met het afnemen van Cure4Direct diensten, hierna te noemen Verantwoordelijke

Nadere informatie