Algemene huurvoorwaarden garage/berging/opslagruimte

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene huurvoorwaarden garage/berging/opslagruimte"

Transcriptie

1 2011 Algemene huurvoorwaarden garage/berging/opslagruimte Artikel 1 De maandelijkse prijs en de waarborgsom/bankgarantie 1.1 De huurder betaalt de maandelijkse prijs bij vooruitbetaling voor de eerste van elke maand, zonder korting, beroep op verrekening of opschorting. De betaling geschiedt door middel van automatische incasso, tenzij de huurder uitdrukkelijk een andere wijze van betaling wenst overeen te komen. Indien de betaling niet op tijd plaats heeft, is huurder van rechtswege in verzuim en, onverminderd de rechten die hieruit voor het Ymere voortvloeien, wettelijke rente verschuldigd zijn tot aan de dag waarop het achterstallige door hem wordt voldaan. 1.2 De maandelijkse prijs bestaat uit de huurprijs (netto huur) en de bijkomende kosten voor leveringen en diensten. Uit het betaalde bedrag worden eerst de bijkomende kosten geacht te zijn voldaan en daarna de huurprijs. 1.3 Ymere is gerechtigd te bepalen op welke openstaande vordering uit de huurovereenkomst een van huurder ontvangen betaling in mindering komt, tenzij huurder bij de betaling uitdrukkelijk anders aangeeft. 1.4 De huurprijs mag jaarlijks worden aangepast. Dit vindt plaatst op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindexcijfer (CPI) reeks alle huishoudens (2000=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS). De gewijzigde huurprijs wordt berekend volgens de formule: de gewijzigde huurprijs is gelijk aan de geldende huurprijs op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die ligt zestien kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast De huurprijs wordt niet gewijzigd indien een huurprijsindexering leidt tot een lagere huurprijs dan de laatst geldende. In dat geval blijft die laatst geldende huurprijs ongewijzigd, totdat bij een volgende indexering het indexcijfer van de kalendermaand, die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de laatste huurprijsaanpassing heeft plaatsgevonden. Alsdan worden bij die huurprijswijziging de indexcijfers van de in de vorige zin bedoelde kalendermaanden gehanteerd Indien het CBS bekendmaking van genoemd prijsindexcijfer staakt of de basis van de berekening daarvan wijzigt, zal een zoveel mogelijk daaraan aangepast of vergelijkbaar indexcijfer worden gehanteerd. Bij verschil van mening hieromtrent kan door de meest gerede partij aan de directeur van het CBS een uitspraak worden gevraagd die voor partijen bindend is. De eventueel hieraan verbonden kosten worden door partijen elk voor de helft gedragen.

2 1.6 Ymere kan de maandelijkse bedragen voor de bijkomende kosten wijzigen. De huurder is dan het gewijzigde bedrag verschuldigd. 1.7 Bij meerdere huurders geldt, dat zij hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de nakoming van alle verplichtingen die voor hen uit deze huurovereenkomst en de wet voortvloeien. De verbintenissen uit de huurovereenkomst zijn, ook wat betreft de erfgenamen en rechtverkrijgenden van de huurders, hoofdelijk. 1.8 Tenzij het op grond van de wet of andere regelgeving niet is toegestaan om deze kosten op deze wijze aan de huurder door te berekenen, komen voor rekening van huurder, ook indien Ymere daarvoor wordt aangeslagen: De onroerend zaakbelasting, waterschaps- of polderlasten ter zake van het feitelijk gebruik van het gehuurde; Milieuheffingen, waaronder de verontreinigingsheffing oppervlaktewateren en zuiveringsheffing afvalwater en iedere andere heffing uit hoofde van milieubescherming; Baatbelasting, of daaraan verwante belastingen of heffingen, geheel of een evenredig gedeelte daarvan, indien en voor zover huurder is gebaat bij datgene op grond waarvan de aanslag of heffing is opgelegd; Rioolrecht; Overige bestaande of toekomstige belastingen, milieubeschermingbijdragen, lasten, heffingen en retributies ter zake van het feitelijk gebruik van het gehuurde en ter zake van goederen van huurder, die niet geheel of gedeeltelijk zouden zijn geheven of opgelegd als het gehuurde niet in het gebruik zou zijn gegeven. 1.9 De voor rekening van huurder komende lasten, rechten of belastingen, indien deze bij Ymere worden geïnd, moeten door huurder op eerste verzoek aan Ymere worden voldaan. Artikel 2 Verplichtingen van Ymere 2.1 Behoudens omstandigheden buiten de schuld van Ymere om stelt Ymere op de ingangsdatum het gehuurde ter beschikking aan de huurder. Huurder verklaart het gehuurde voldoende te kennen en te aanvaarden in de staat waarin het zich bevindt. Van deze staat maken Ymere en huurder een ondertekende opnamestaat op dat als bijlage bij de overeenkomst wordt opgenomen. 2.2 Ymere is verplicht voor haar rekening de volgende werkzaamheden uit te voeren: Repareren of vervangen van constructieve onderdelen van het gehuurde, zoals funderingen, kolommen, balken, bouwvloeren, daken, platten, bouwmuren, buitengevels (met uitzondering van ruiten); Repareren of vervangen van trappen, traptreden, overige zaken in gemeenschappelijke ruimten, leidingen, rioleringen, afvoeren,

3 goten, buitenkozijnen en dergelijke; Repareren of vervangen van installaties zoals de lift-, centrale verwarmings- en hydrofoorinstallatie; Buitenschilderwerk. Deze verplichtingen gelden niet voor de in artikel 4 genoemde onderhouds- en reparatieverplichtingen die voor rekening van de huurder zijn. Artikel 3 Verplichtingen van de huurder 3.1 Huurder zal gedurende de gehele duur van de huurovereenkomst het gehuurde zelf naar behoren gebruiken overeenkomstig de aangegeven bestemming en deze niet wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ymere. Ymere kan aan haar toestemming voorwaarden verbinden. 3.2 Huurder zal het gehuurde uitdrukkelijk niet gebruiken als hobbyruimte, sleutelplaats of werkplaats. 3.3 Het is huurder verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ymere het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan derden in onderhuur of in gebruik te geven zulks op straffe van een boete van 50,00 per dag of gedeelte van een dag of 1.000,00 per gebeurtenis. Ymere kan aan haar toestemming voorwaarden verbinden. 3.4 Het is huurder verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ymere reclames, bliktrekkers, automaten, zonweringen, antennes met toebehoren, aankondigingen, publicaties en dergelijke op de buitenzijde van het gehuurde aan te brengen. Al hetgeen zonder toestemming van Ymere aan de buitenzijde van het gehuurde is aangebracht of bevestigd, kan vanwege Ymere op kosten van de huurder worden verwijderd. 3.5 Het is huurder verboden het dak van het gehuurde te betreden of te gebruiken. Huurder dient er zorg voor te dragen, dat zijnerzijds zich geen personen op het dak of plat bevinden en dat geen voorwerpen hierop worden geplaatst. 3.6 Indien tot het gehuurde een tuin en/of erf behoort, verplicht de huurder zich de tuin aan te leggen, te gebruiken en te handhaven als siertuin en deze, evenals het erf, niet te gebruiken voor opslag van goederen van welke aard ook. Het is de huurder niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Ymere erfafscheidingen te plaatsen, noch eventueel door Ymere geplaatste erfafscheidingen te wijzigen. Het aanbrengen door de huurder van schuren, andere opstallen of getimmerten is niet toegestaan, noch het gebruiken van tuin of erf als stalling voor auto s, caravans, boten en dergelijke. 3.7 Het is huurder niet geoorloofd, tenzij Ymere hiertoe vooraf schriftelijke toestemming heeft verleend en daarvoor de benodigde vergunning zijn afgegeven, in het gehuurde een bedrijf uit te oefenen, werkzaamheden te verrichten, zaken te hebben of anderszins te handelen of datgene na

4 te laten, waardoor gevaar, schade of milieuverontreiniging te duchten is. 3.8 Huurder zal zich onthouden van gedragingen die omwonenden en/of gebruikers van naburige panden of gronden hinder of overlast bezorgen. Huurder zal in of op het gehuurde geen dieren houden, die last of ongerief kunnen veroorzaken. Huurder is verplicht ervoor zorg te dragen, dat de met zijn goedvinden in het gehuurde aanwezige derden zich eveneens van de in dit artikel genoemde gedragingen zullen onthouden. 3.9 Het is huurder verboden het gehuurde te gebruiken voor bedrijfsmatige redenen, zoals o.a. maar niet uitsluitend verkoopdoeleinden-, fabricage-, montage-, of reparatie-werkzaamheden te gebruiken, of om aldaar olie te verversen, zulks op straffe van een boete van 100,00 per dag of gedeelte van een dag dat huurder in strijd hiermee handelt Huurder zal zich onthouden van gedragingen of handelingen of een nalaten, waardoor gevaar, schade of milieuverontreiniging te duchten is Huurder zal in het gehuurde onthouden van gedragingen, handelingen en activiteiten die in strijd met de wet/strafbaar zijn. Artikel 4 Onderhouds- en reparatieverplichtingen van de huurder 4.1 Met uitzondering van de werkzaamheden genoemd in artikel 2 lid 2 zijn voor rekening van de huurder alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden zoals: Het binnenschilderwerk en het afwerken van wanden en plafonds, bijvoorbeeld door middel van behangen en schilderen; Het vervangen van gebroken of beschadigde ruiten, spiegels; De kosten van een serviceabonnement voor aan het gehuurde of het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt, ten dienste staande installaties, zoals een lift-, hydrofoor- of centrale verwarmingsinstallatie, althans voor zover die kosten verschuldigd zijn voor: het uitvoeren van periodiek preventief onderhoud, waaronder begrepen het uitvoeren van controlewerkzaamheden en het gangbaar houden van bewegende delen (correctief onderhoud); Het vervangen van onderdelen die aan snelle slijtage onderhevig zijn en die bij vrijwel iedere onderhoudsbeurt vervangen moeten worden; Het verhelpen van storingen buiten de normale kantooruren; Het verrichten van geringe reparaties; Alles wat verder als gering en dagelijks onderhoud in de zin van de wet kan worden beschouwd; Het repareren of vervangen van hang- en sluitwerk, schakelaars, contactdozen,deurbel, elektriciteit-installaties, ruiten, leidingen en afsluiters;

5 het repareren of vervangen van waterleidingkranen, alsmede het treffen van voorzieningen aan waterleidingen en installaties bij vriezend weer; de aanleg en het onderhoud van bij het gehuurde behorende tuinen en erfafscheidingen, met inbegrip van de hagen, waarbij de regels van het burenrecht in het Burgerlijk Wetboek, de Woningwet en de Bouwverordening in acht dienen te worden genomen; het schoonhouden van binnen- en buitenkant van het gehuurde, alsmede het ontstoppen van wastafels, schrobputten, sifons, afvoerleidingen binnen het gehuurde, closetpotten en goten; het schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimten; het vegen van de schoorsteenkanalen, ten minste éénmaal per jaar; het onderhoud van en de reparaties aan wijzigingen aan het gehuurde die door de huurder zijn aangebracht, tenzij anders is overeengekomen; alle hiervoor niet genoemde onderhouds- en reparatiewerkzaamheden die naar algemeen gebruik voor rekening van de huurder zijn. 4.2 De huurder moet de werkzaamheden vakkundig (laten) uitvoeren en daarbij de overheidsvoorschriften in acht nemen. Gebeurt dit niet, dan kan Ymere na aanmaning de werkzaamheden uitvoeren voor rekening van de huurder. 4.3 Het hiervoor bepaalde laat onverlet de verplichtingen van huurder voortvloeiende uit artikel 6 lid Huurder zal alle dringende werkzaamheden aan het gehuurde of aangrenzende percelen, als ook aan centrale voorzieningen daarvan toestaan. 4.5 Huurder heeft geen recht op vermindering van de huurprijs of schadevergoeding als gevolg van het uitvoeren van dringende werkzaamheden of een renovatie. 4.6 Voor het plaatsen van (licht-)reclame, aanduidingen, antenneinstallaties of andere doeleinden heeft Ymere het recht om voor zichzelf, voor huurder(s) of derden te beschikken over de daken, buitengevels, de niet voor publiek of huurder toegankelijke ruimte, de onroerende aangehorigheden binnen het gebouw of complex, als ook over de tuinen en erven van dat gebouw of complex. Als Ymere van dit recht gebruik wenst te maken zal zij huurder hierover tevoren informeren en zal zij bij de uitoefening van dit recht rekening houden met de belangen van huurder. Artikel 5 Wijzigingen/veranderingen aan het gehuurde door de huurder 5.1 Aan of in het gehuurde mogen geen veranderingen worden aangebracht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ymere.

6 5.2 Huurder is gehouden alle door hem aangebrachte veranderingen waarvoor Ymere geen schriftelijke toestemming heeft verleend op eerste aanzegging van Ymere ongedaan te maken en de hierdoor ontstane schade aan het casco voor eigen rekening te herstellen. 5.3 Huurder is gehouden de zelf aangebrachte veranderingen te verwijderen, indien dit nodig is voor het door of namens verhuurder uitvoeren van (onderhouds)werkzaamheden aan het gehuurde of het complex waartoe het gehuurde behoort. 5.4 Ymere kan aan een toestemming voorwaarden verbinden. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op materiaalkeuze, wijze van uitvoeren, onderhoud, verzekeringen, vergunningen, aansprakelijkheid, de oplevering bij het einde van de huurovereenkomst,enzovoort. Ymere kan tijdens en na de uitvoering controle verrichten. 5.5 Bij het einde van de huurovereenkomst is huurder verplicht alle zaken die door hem in, aan of op het gehuurde zijn aangebracht of door hem van de voorgaande huurder of gebruiker overgenomen op eigen kosten te verwijderen. Voor niet verwijderde zaken die met toestemming van Ymere zijn aangebracht geldt dat eventuele verschuldigdheid van een vergoeding daarvoor door Ymere afhangt van hetgeen daarover tussen partijen is afgesproken of -bij gebreke van een dergelijke afspraak- van de wettelijke bepalingen daaromtrent. 5.6 De door huurder aangebrachte veranderingen maken geen deel uit van het gehuurde. 5.7 Ymere is niet aansprakelijk voor de schade die huurder en/of derden mochten lijden die verband houdt met de door huurder aangebrachte veranderingen en toevoegingen. 5.8 Huurder vrijwaart Ymere voor aanspraken van derden voor schade veroorzaakt door en/of in verband met door huurder zelf aangebrachte veranderingen aan het gehuurde. Artikel 6 Gebreken, Schade en Aansprakelijkheid 6.1 Huurder is verplicht het gehuurde voor het aangaan van de huurovereenkomst grondig te inspecteren om na te gaan of het gehuurde geschikt is voor de bestemming waarvoor deze dient te worden gebruikt. Ymere heeft de geschiktheid van het gehuurde niet onderzocht en is enkel gehouden huurder op de hoogte te stellen van aan Ymere bekende gebreken waarvan zij weet dat die aan de geschiktheid afbreuk doen. Ymere is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebreken, die Ymere niet kende en niet behoorde te kennen. Huurder verklaart het gehuurde te hebben aanvaard in goede staat van onderhoud en zonder gebreken. 6.2 De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, tenzij hij bewijst dat deze buiten zijn schuld is ontstaan. Huurder dient de in de vorige zin genoemde schade vakkundig te (laten) herstellen, ten genoegen van Ymere en eventueel door Ymere aangedragen

7 herstelmaatregelen. Indien huurder, na sommatie door Ymere met inachtneming van een redelijke termijn, in gebreke is met het herstel van de schade of het treffen van de in de vorige zin genoemde herstelmaatregelen, machtigt hij Ymere nu vooralsdan deze werkzaamheden op kosten van huurder te verrichten. 6.3 Ymere is niet aansprakelijk voor schade ontstaan van/aan/door de huurder en/of aanwezige derden en/of goederen als gevolg van gebreken aan het gehuurde of als gevolg van weersomstandigheden, stagnatie in installaties of gemeenschappelijke voorzieningen en voor feitelijke handelingen van derden, behoudens grove schuld of ernstige nalatigheid van Ymere ten aanzien van de staat van het gehuurde of van het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt. 6.4 Huurder is verplicht de nodige maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van schade aan het gehuurde, in het bijzonder in geval van kortsluiting, brand, storm, water, vorst, lekkage, en andere calamiteiten. Huurder dient -welke oorzaak dan ook- ontstane of dreigende schade, aan het gehuurde onverwijld aan Ymere te melden. 6.5 Indien huurder hiertoe de mogelijkheid heeft, geldt hetgeen gesteld in 6.4 ook ten aanzien van het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt. 6.6 Huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten van herstel van schade aan gemeenschappelijke ruimte of gemeenschappelijke installaties, tenzij huurder hiervan redelijkerwijs geen verwijt kan worden gemaakt. 6.7 Huurder vrijwaart verhuurder voor alle aanspraken van derden of boetes die verhuurder worden voorgelegd of opgelegd als gevolg van gedragingen of nalatigheden van huurder. Artikel 7 Toegang tot het gehuurde 7.1 De huurder zal Ymere op haar verzoek binnen een redelijke termijn toegang tot het gehuurde verlenen in de volgende gevallen: Controle op gebreken aan het gehuurde; Uitvoeren van onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden; Aanbrengen van kleine wijzigingen noodzakelijk geworden ten gevolge van wijzigingen in omliggende woningen of gemeenschappelijke ruimten; Controle in verband met oplevering van het gehuurde bij huurbeëindiging; Bezichtigen van het gehuurde door kandidaat-huurders. 7.2 Personen die hiervoor door of namens Ymere zijn aangewezen, dienen zich te legitimeren. 7.3 Ymere is verplicht ervoor te zorgen dat de overlast voor de huurder in de hiervoor bedoelde gevallen zoveel mogelijk wordt beperkt. Toegang tot het gehuurde zal -onvoorziene omstandigheden daargelaten- als regel tussen 8.00 en uur plaatsvinden.

8 7.4 In dringende gevallen, waarbij uitstel naar het oordeel van Ymere ontoelaatbaar is, verleent de huurder op ieder moment op eerste verzoek toegang aan Ymere. 7.5 De huurder is verplicht de in lid 1 onder b. en c. genoemde werkzaamheden in, op, aan of bij het gehuurde, alsook aan de gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen mogelijk te maken. 7.6 Indien als gevolg van de werkzaamheden genoemd in lid 1 onder b en c. herstelwerkzaamheden noodzakelijk zijn, worden deze door en voor rekening van Ymere uitgevoerd, met gebruikmaking van standaardmaterialen. Materiaal dat niet tot het standaardpakket behoort, wordt niet vergoed. Artikel 8 Waterverbruik 8.1 De kosten van het waterverbruik zijn voor rekening van de huurder, ook indien de rekening op naam van Ymere is gesteld. Indien het waterleidingbedrijf het noodzakelijk acht, dat voor het gehuurde een aparte meter wordt geplaatst, zijn de kosten hiervan en van het abonnement voor rekening van de huurder. Artikel 9 Beëindiging van de overeenkomst 9.1 Partijen kunnen deze overeenkomst tussentijds beëindigen rekening houdend met een opzegtermijn van een volle kalendermaand. De opzegging dient schriftelijk en aangetekend te geschieden. Ook de ontruiming van het gehuurde wordt door verhuurder schriftelijk aangezegd. 9.2 Indien Ymere bij faillissement van de huurder de huurovereenkomst heeft opgezegd, kan de curator geen beroep doen op ontruimingsbescherming. Artikel 10 Oplevering van het gehuurde bij beëindiging 10.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal huurder het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst of bij het einde van het gebruik van het gehuurde, aan Ymere leeg en bezemschoon opleveren in de staat die bij aanvang van de huur in de opnamestaat is beschreven, behoudens normale slijtage en veroudering. Tevens worden alle van toepassing zijnde sleutels en/of toegangspassen aan Ymere overhandigd Indien er geen of onvoldoende gespecificeerde opnamestaat is gemaakt en er ontstaat discussie over de staat van het gehuurde bij aanvang van de huur, dan wordt huurder verondersteld het gehuurde in goede staat en zonder gebreken te hebben ontvangen Zo mogelijk vier weken voor het einde van de huurovereenkomst wordt het gehuurde door partijen gezamenlijk gecontroleerd. Van de controle wordt een rapport opgemaakt, dat door partijen wordt ondertekend en waarvan ze elk een exemplaar ontvangen.

9 10.4 In het rapport wordt vastgelegd welke onderhouds- en reparatiewerkzaamheden nog voor het einde van de overeenkomst door de huurder moeten worden uitgevoerd. Indien de huurder dit nalaat, kan Ymere de werkzaamheden uitvoeren voor rekening van de huurder tegen de tarieven die in het rapport vermeld staan. De eventueel hierdoor ontstane huurderving komt eveneens voor rekening van huurder De huurder is verplicht het gehuurde geheel ontruimd, leeg en bezemschoon op te leveren en alle sleutels en duplicaten zo spoedig mogelijk na de feitelijke ontruiming aan Ymere af te geven op werkdagen gedurende de openingsuren. Aan nieuwe huurders kunnen sleutels slechts worden afgegeven, indien de huurder daartoe de bevoegdheid van Ymere heeft gekregen Indien de huurder na ontruiming nalaat de sleutels af te geven, is hij aansprakelijk voor geleden huurderving en dat het gehuurde door derden zonder toestemming van Ymere in gebruik wordt genomen Zodra de huurder het gehuurde feitelijk heeft ontruimd en de sleutels heeft afgegeven, wordt hij geacht het gehuurde niet meer in gebruik te hebben en Ymere de bevoegdheid te hebben gegeven te beschikken over het gehuurde. In dat geval heeft de huurder Ymere ook de bevoegdheid gegeven op zijn kosten goederen en zaken die hij in het gehuurde heeft achtergelaten te verwijderen en zich ervan te ontdoen zonder dat huurder aanspraak kan maken op enige vergoeding, tenzij Ymere schriftelijk op de hoogte is gesteld van het feit dat de opvolgende huurder de goederen heeft overgenomen. De eventueel hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de huurder Gelijke bevoegdheden als in lid 7 genoemd heeft Ymere na het eindigen van de overeenkomst, indien de huurder wel het gehuurde heeft ontruimd, maar nagelaten heeft de sleutels af te geven. Eventuele hierdoor extra gemaakte kosten worden volledig op de huurder verhaald. Artikel 11 Overige bepalingen 11.1 Indien het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt is of wordt gesplitst in appartementsrechten is huurder verplicht de uit de splitsingsakte, statuten en reglementen voortvloeiende voorschriften omtrent het gebruik in acht te nemen. Hetzelfde geldt als het gebouw of complex eigendom is of wordt van een coöperatie. Indien de splitsing verplichtingen, zwaarder dan de huidige met zich meebrengt, staat het de huurder vrij te bezien of hij de huurovereenkomst wil beëindigen, waartoe hij dan gerechtigd is Indien de huurder in gebreke blijft in de nakoming van enige verplichting welke ingevolge de wet en/of deze overeenkomst op hem rust en daardoor gerechtelijke en/of buitengerechtelijke maatregelen moeten worden genomen, komen alle daaruit voortvloeiende kosten

10 waarbij inbegrepen de BTW voor rekening van de huurder. Vanaf de dag dat de huurder is aangemaand, is hij voorts de wettelijke rente verschuldigd over de verschuldigde hoofdsom Indien huurder in strijd handelt met enige bepaling uit de huurovereenkomst in deze algemene huurvoorwaarden is hij aan verhuurder voor elke geconstateerde overtreding een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van 5.000,00 verschuldigd, onverminderd het recht van de verhuurder om schadevergoeding, nakoming dan wel ontbinding van de huurovereenkomst te vorderen Indien huurder verhuist, dient hij Ymere schriftelijk in kennis te stellen van zijn nieuwe adres, bij gebreke waarvan Ymere het aanvankelijke adres van huurder als juiste adres mag aanmerken De wet bescherming persoonsgegevens dicteert de wijze waarop Ymere omgaat met de door huurder aan Ymere verstrekt persoonsgegevens. Door ondertekening van de huurovereenkomst verleent huurder toestemming aan verhuurder om zijn/haar persoonsgegevens op te nemen in de administratie van verhuurder en deze voor zover nodig voor het goed uitvoeren van de ondertekende huurovereenkomst - te verwerken Indien een deel van de huurovereenkomst of van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige bepalingen geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijke toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden kunnen zijn, indien zij de nietigheid of de vernietigbaarheid gekend zouden hebben. Uitgave maart 2011 Stichting Ymere Jollemanhof 8 Postbus GG Amsterdam Telefoon: Internet:

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op 11 juli 2003 gedeponeerd

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW Volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken op 15 augustus 2008 vastgesteld en op 20

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld en op 31 juli 2003 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden voor appartementen van de SSHN. huurvoorwaarden. huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden voor appartementen van de SSHN. huurvoorwaarden. huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden voor appartementen van de SSHN huurvoorwaarden huurvoorwaarden 2007 2 2 3 huurvoorwaarden Inhoud pag 2 Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Meer dan één huurder 2 Artikel 3 De terbeschikkingstelling

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE STAEDION

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE STAEDION ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE STAEDION Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 1.1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen ARTIKEL 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard.

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM 1. Algemeen 1.1 Deze algemene bepalingen maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard.

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Woonlnvest Algemene Huurvoorwaarden Over uw rechten en plichten als huurder bij WoonInvest Inhoudsopgave Artikel 1 Enige begrippen in deze voorwaarden 4 Artikel 2 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden

Nadere informatie

algemene voorwaarden woonruimte

algemene voorwaarden woonruimte algemene voorwaarden woonruimte toepassingsbereik 1 huurovereenkomst en overige voorwaarden 5 2 appartementsrechten, huishoudelijk reglement, bewonersinformatie 5 aanvang huurovereenkomst 3 één of meerdere

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo Algemene huurvoorwaarden huurdersinfo 2 3 Definities 4 Toepasselijkheid en wijziging algemene huurvoorwaarden 4 Gezamenlijke huur (indien meerdere huurders) 5 Terbeschikkingstelling en aanvaarding 5 Wijziging

Nadere informatie

Het toepassingsbereik van deze voorwaarden

Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst zelfstandige woonruimte waarin

Nadere informatie

RNC Wonen: RNC Wonen, Postbus 42, 5270 AA te Sint Michielsgestel. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17259851.

RNC Wonen: RNC Wonen, Postbus 42, 5270 AA te Sint Michielsgestel. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17259851. Algemene Voorwaarden inschrijving en verhuurbemiddeling RNC Wonen Artikel 1. Begrippen/ omschrijvingen RNC Wonen: RNC Wonen, Postbus 42, 5270 AA te Sint Michielsgestel. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUUR

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUUR ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUUR ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van LANGEN & PARTNERS MAKELAARS B.V., gevestigd te (5611 NL) Nijmegen (Gld.) aan de Oranjesingel 17-A, ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

Algemene Bemiddelingsvoorwaarden Nu Wonen BV

Algemene Bemiddelingsvoorwaarden Nu Wonen BV Algemene Bemiddelingsvoorwaarden Nu Wonen BV ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van Nu Wonen BV, gevestigd aan het Evertsenplein 92, 3221 BL Hellevoetsluis (ZH), Goudsesingel 235a, 3031 EL te Rotterdam,

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTPARKEN

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTPARKEN ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTPARKEN BEGRIPPEN 1. gemeente: het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden; gebruiker: de partij met wie de gemeente een

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot levering van warmte en/of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Deze Algemene Bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van de Gemeente Amsterdam bij zijn besluit van 15 november 2000 nummer 689 en opgenomen in een

Nadere informatie

Algemene Leasevoorwaarden Athlon Car Lease Nederland B.V.

Algemene Leasevoorwaarden Athlon Car Lease Nederland B.V. Veluwezoom 4, 1327 AG Almere Postbus 60250, 1320 AH ALMERE T 036 547 11 00 www.athloncarlease.nl Algemene Leasevoorwaarden Athlon Car Lease Nederland B.V. 1-1-2009 Inhoud Algemene bepalingen 2 Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Cyber & Mason Acquisitie B.V. en Cyber & Mason Exploitatie B.V., februari 2014 ( Algemene Voorwaarden )

Algemene voorwaarden Cyber & Mason Acquisitie B.V. en Cyber & Mason Exploitatie B.V., februari 2014 ( Algemene Voorwaarden ) Algemene voorwaarden Cyber & Mason Acquisitie B.V. en Cyber & Mason Exploitatie B.V., februari 2014 ( Algemene Voorwaarden ) Cyber & Mason Acquisitie B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. 365 Energie BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 365 Energie B.V. gevestigd aan de Spaarpot Oost 22 te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CASE ELECTRONICS B.V. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CASE ELECTRONICS B.V. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CASE ELECTRONICS B.V. Algemeen Artikel 1: definities In de navolgende artikelen wordt verstaan onder: Case: Case Electronics B.V., de gebruiker van deze voorwaarden; opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V.

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Versie: 1.0 Datum: 3 Mei 2015 Pagina 1/52 1. INHOUDSOPGAVE 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 2.1. Aanbieding, algemene bepalingen... 4 2.2. Prijs

Nadere informatie

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V.

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Versie mei 2014 ARTIKEL 1: DEFINITIES In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden worden door VDS Automotive Services B.V. de

Nadere informatie