Algemene huurvoorwaarden garage/berging/opslagruimte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene huurvoorwaarden garage/berging/opslagruimte"

Transcriptie

1 2011 Algemene huurvoorwaarden garage/berging/opslagruimte Artikel 1 De maandelijkse prijs en de waarborgsom/bankgarantie 1.1 De huurder betaalt de maandelijkse prijs bij vooruitbetaling voor de eerste van elke maand, zonder korting, beroep op verrekening of opschorting. De betaling geschiedt door middel van automatische incasso, tenzij de huurder uitdrukkelijk een andere wijze van betaling wenst overeen te komen. Indien de betaling niet op tijd plaats heeft, is huurder van rechtswege in verzuim en, onverminderd de rechten die hieruit voor het Ymere voortvloeien, wettelijke rente verschuldigd zijn tot aan de dag waarop het achterstallige door hem wordt voldaan. 1.2 De maandelijkse prijs bestaat uit de huurprijs (netto huur) en de bijkomende kosten voor leveringen en diensten. Uit het betaalde bedrag worden eerst de bijkomende kosten geacht te zijn voldaan en daarna de huurprijs. 1.3 Ymere is gerechtigd te bepalen op welke openstaande vordering uit de huurovereenkomst een van huurder ontvangen betaling in mindering komt, tenzij huurder bij de betaling uitdrukkelijk anders aangeeft. 1.4 De huurprijs mag jaarlijks worden aangepast. Dit vindt plaatst op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindexcijfer (CPI) reeks alle huishoudens (2000=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS). De gewijzigde huurprijs wordt berekend volgens de formule: de gewijzigde huurprijs is gelijk aan de geldende huurprijs op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die ligt zestien kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast De huurprijs wordt niet gewijzigd indien een huurprijsindexering leidt tot een lagere huurprijs dan de laatst geldende. In dat geval blijft die laatst geldende huurprijs ongewijzigd, totdat bij een volgende indexering het indexcijfer van de kalendermaand, die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de laatste huurprijsaanpassing heeft plaatsgevonden. Alsdan worden bij die huurprijswijziging de indexcijfers van de in de vorige zin bedoelde kalendermaanden gehanteerd Indien het CBS bekendmaking van genoemd prijsindexcijfer staakt of de basis van de berekening daarvan wijzigt, zal een zoveel mogelijk daaraan aangepast of vergelijkbaar indexcijfer worden gehanteerd. Bij verschil van mening hieromtrent kan door de meest gerede partij aan de directeur van het CBS een uitspraak worden gevraagd die voor partijen bindend is. De eventueel hieraan verbonden kosten worden door partijen elk voor de helft gedragen.

2 1.6 Ymere kan de maandelijkse bedragen voor de bijkomende kosten wijzigen. De huurder is dan het gewijzigde bedrag verschuldigd. 1.7 Bij meerdere huurders geldt, dat zij hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de nakoming van alle verplichtingen die voor hen uit deze huurovereenkomst en de wet voortvloeien. De verbintenissen uit de huurovereenkomst zijn, ook wat betreft de erfgenamen en rechtverkrijgenden van de huurders, hoofdelijk. 1.8 Tenzij het op grond van de wet of andere regelgeving niet is toegestaan om deze kosten op deze wijze aan de huurder door te berekenen, komen voor rekening van huurder, ook indien Ymere daarvoor wordt aangeslagen: De onroerend zaakbelasting, waterschaps- of polderlasten ter zake van het feitelijk gebruik van het gehuurde; Milieuheffingen, waaronder de verontreinigingsheffing oppervlaktewateren en zuiveringsheffing afvalwater en iedere andere heffing uit hoofde van milieubescherming; Baatbelasting, of daaraan verwante belastingen of heffingen, geheel of een evenredig gedeelte daarvan, indien en voor zover huurder is gebaat bij datgene op grond waarvan de aanslag of heffing is opgelegd; Rioolrecht; Overige bestaande of toekomstige belastingen, milieubeschermingbijdragen, lasten, heffingen en retributies ter zake van het feitelijk gebruik van het gehuurde en ter zake van goederen van huurder, die niet geheel of gedeeltelijk zouden zijn geheven of opgelegd als het gehuurde niet in het gebruik zou zijn gegeven. 1.9 De voor rekening van huurder komende lasten, rechten of belastingen, indien deze bij Ymere worden geïnd, moeten door huurder op eerste verzoek aan Ymere worden voldaan. Artikel 2 Verplichtingen van Ymere 2.1 Behoudens omstandigheden buiten de schuld van Ymere om stelt Ymere op de ingangsdatum het gehuurde ter beschikking aan de huurder. Huurder verklaart het gehuurde voldoende te kennen en te aanvaarden in de staat waarin het zich bevindt. Van deze staat maken Ymere en huurder een ondertekende opnamestaat op dat als bijlage bij de overeenkomst wordt opgenomen. 2.2 Ymere is verplicht voor haar rekening de volgende werkzaamheden uit te voeren: Repareren of vervangen van constructieve onderdelen van het gehuurde, zoals funderingen, kolommen, balken, bouwvloeren, daken, platten, bouwmuren, buitengevels (met uitzondering van ruiten); Repareren of vervangen van trappen, traptreden, overige zaken in gemeenschappelijke ruimten, leidingen, rioleringen, afvoeren,

3 goten, buitenkozijnen en dergelijke; Repareren of vervangen van installaties zoals de lift-, centrale verwarmings- en hydrofoorinstallatie; Buitenschilderwerk. Deze verplichtingen gelden niet voor de in artikel 4 genoemde onderhouds- en reparatieverplichtingen die voor rekening van de huurder zijn. Artikel 3 Verplichtingen van de huurder 3.1 Huurder zal gedurende de gehele duur van de huurovereenkomst het gehuurde zelf naar behoren gebruiken overeenkomstig de aangegeven bestemming en deze niet wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ymere. Ymere kan aan haar toestemming voorwaarden verbinden. 3.2 Huurder zal het gehuurde uitdrukkelijk niet gebruiken als hobbyruimte, sleutelplaats of werkplaats. 3.3 Het is huurder verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ymere het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan derden in onderhuur of in gebruik te geven zulks op straffe van een boete van 50,00 per dag of gedeelte van een dag of 1.000,00 per gebeurtenis. Ymere kan aan haar toestemming voorwaarden verbinden. 3.4 Het is huurder verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ymere reclames, bliktrekkers, automaten, zonweringen, antennes met toebehoren, aankondigingen, publicaties en dergelijke op de buitenzijde van het gehuurde aan te brengen. Al hetgeen zonder toestemming van Ymere aan de buitenzijde van het gehuurde is aangebracht of bevestigd, kan vanwege Ymere op kosten van de huurder worden verwijderd. 3.5 Het is huurder verboden het dak van het gehuurde te betreden of te gebruiken. Huurder dient er zorg voor te dragen, dat zijnerzijds zich geen personen op het dak of plat bevinden en dat geen voorwerpen hierop worden geplaatst. 3.6 Indien tot het gehuurde een tuin en/of erf behoort, verplicht de huurder zich de tuin aan te leggen, te gebruiken en te handhaven als siertuin en deze, evenals het erf, niet te gebruiken voor opslag van goederen van welke aard ook. Het is de huurder niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Ymere erfafscheidingen te plaatsen, noch eventueel door Ymere geplaatste erfafscheidingen te wijzigen. Het aanbrengen door de huurder van schuren, andere opstallen of getimmerten is niet toegestaan, noch het gebruiken van tuin of erf als stalling voor auto s, caravans, boten en dergelijke. 3.7 Het is huurder niet geoorloofd, tenzij Ymere hiertoe vooraf schriftelijke toestemming heeft verleend en daarvoor de benodigde vergunning zijn afgegeven, in het gehuurde een bedrijf uit te oefenen, werkzaamheden te verrichten, zaken te hebben of anderszins te handelen of datgene na

4 te laten, waardoor gevaar, schade of milieuverontreiniging te duchten is. 3.8 Huurder zal zich onthouden van gedragingen die omwonenden en/of gebruikers van naburige panden of gronden hinder of overlast bezorgen. Huurder zal in of op het gehuurde geen dieren houden, die last of ongerief kunnen veroorzaken. Huurder is verplicht ervoor zorg te dragen, dat de met zijn goedvinden in het gehuurde aanwezige derden zich eveneens van de in dit artikel genoemde gedragingen zullen onthouden. 3.9 Het is huurder verboden het gehuurde te gebruiken voor bedrijfsmatige redenen, zoals o.a. maar niet uitsluitend verkoopdoeleinden-, fabricage-, montage-, of reparatie-werkzaamheden te gebruiken, of om aldaar olie te verversen, zulks op straffe van een boete van 100,00 per dag of gedeelte van een dag dat huurder in strijd hiermee handelt Huurder zal zich onthouden van gedragingen of handelingen of een nalaten, waardoor gevaar, schade of milieuverontreiniging te duchten is Huurder zal in het gehuurde onthouden van gedragingen, handelingen en activiteiten die in strijd met de wet/strafbaar zijn. Artikel 4 Onderhouds- en reparatieverplichtingen van de huurder 4.1 Met uitzondering van de werkzaamheden genoemd in artikel 2 lid 2 zijn voor rekening van de huurder alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden zoals: Het binnenschilderwerk en het afwerken van wanden en plafonds, bijvoorbeeld door middel van behangen en schilderen; Het vervangen van gebroken of beschadigde ruiten, spiegels; De kosten van een serviceabonnement voor aan het gehuurde of het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt, ten dienste staande installaties, zoals een lift-, hydrofoor- of centrale verwarmingsinstallatie, althans voor zover die kosten verschuldigd zijn voor: het uitvoeren van periodiek preventief onderhoud, waaronder begrepen het uitvoeren van controlewerkzaamheden en het gangbaar houden van bewegende delen (correctief onderhoud); Het vervangen van onderdelen die aan snelle slijtage onderhevig zijn en die bij vrijwel iedere onderhoudsbeurt vervangen moeten worden; Het verhelpen van storingen buiten de normale kantooruren; Het verrichten van geringe reparaties; Alles wat verder als gering en dagelijks onderhoud in de zin van de wet kan worden beschouwd; Het repareren of vervangen van hang- en sluitwerk, schakelaars, contactdozen,deurbel, elektriciteit-installaties, ruiten, leidingen en afsluiters;

5 het repareren of vervangen van waterleidingkranen, alsmede het treffen van voorzieningen aan waterleidingen en installaties bij vriezend weer; de aanleg en het onderhoud van bij het gehuurde behorende tuinen en erfafscheidingen, met inbegrip van de hagen, waarbij de regels van het burenrecht in het Burgerlijk Wetboek, de Woningwet en de Bouwverordening in acht dienen te worden genomen; het schoonhouden van binnen- en buitenkant van het gehuurde, alsmede het ontstoppen van wastafels, schrobputten, sifons, afvoerleidingen binnen het gehuurde, closetpotten en goten; het schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimten; het vegen van de schoorsteenkanalen, ten minste éénmaal per jaar; het onderhoud van en de reparaties aan wijzigingen aan het gehuurde die door de huurder zijn aangebracht, tenzij anders is overeengekomen; alle hiervoor niet genoemde onderhouds- en reparatiewerkzaamheden die naar algemeen gebruik voor rekening van de huurder zijn. 4.2 De huurder moet de werkzaamheden vakkundig (laten) uitvoeren en daarbij de overheidsvoorschriften in acht nemen. Gebeurt dit niet, dan kan Ymere na aanmaning de werkzaamheden uitvoeren voor rekening van de huurder. 4.3 Het hiervoor bepaalde laat onverlet de verplichtingen van huurder voortvloeiende uit artikel 6 lid Huurder zal alle dringende werkzaamheden aan het gehuurde of aangrenzende percelen, als ook aan centrale voorzieningen daarvan toestaan. 4.5 Huurder heeft geen recht op vermindering van de huurprijs of schadevergoeding als gevolg van het uitvoeren van dringende werkzaamheden of een renovatie. 4.6 Voor het plaatsen van (licht-)reclame, aanduidingen, antenneinstallaties of andere doeleinden heeft Ymere het recht om voor zichzelf, voor huurder(s) of derden te beschikken over de daken, buitengevels, de niet voor publiek of huurder toegankelijke ruimte, de onroerende aangehorigheden binnen het gebouw of complex, als ook over de tuinen en erven van dat gebouw of complex. Als Ymere van dit recht gebruik wenst te maken zal zij huurder hierover tevoren informeren en zal zij bij de uitoefening van dit recht rekening houden met de belangen van huurder. Artikel 5 Wijzigingen/veranderingen aan het gehuurde door de huurder 5.1 Aan of in het gehuurde mogen geen veranderingen worden aangebracht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ymere.

6 5.2 Huurder is gehouden alle door hem aangebrachte veranderingen waarvoor Ymere geen schriftelijke toestemming heeft verleend op eerste aanzegging van Ymere ongedaan te maken en de hierdoor ontstane schade aan het casco voor eigen rekening te herstellen. 5.3 Huurder is gehouden de zelf aangebrachte veranderingen te verwijderen, indien dit nodig is voor het door of namens verhuurder uitvoeren van (onderhouds)werkzaamheden aan het gehuurde of het complex waartoe het gehuurde behoort. 5.4 Ymere kan aan een toestemming voorwaarden verbinden. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op materiaalkeuze, wijze van uitvoeren, onderhoud, verzekeringen, vergunningen, aansprakelijkheid, de oplevering bij het einde van de huurovereenkomst,enzovoort. Ymere kan tijdens en na de uitvoering controle verrichten. 5.5 Bij het einde van de huurovereenkomst is huurder verplicht alle zaken die door hem in, aan of op het gehuurde zijn aangebracht of door hem van de voorgaande huurder of gebruiker overgenomen op eigen kosten te verwijderen. Voor niet verwijderde zaken die met toestemming van Ymere zijn aangebracht geldt dat eventuele verschuldigdheid van een vergoeding daarvoor door Ymere afhangt van hetgeen daarover tussen partijen is afgesproken of -bij gebreke van een dergelijke afspraak- van de wettelijke bepalingen daaromtrent. 5.6 De door huurder aangebrachte veranderingen maken geen deel uit van het gehuurde. 5.7 Ymere is niet aansprakelijk voor de schade die huurder en/of derden mochten lijden die verband houdt met de door huurder aangebrachte veranderingen en toevoegingen. 5.8 Huurder vrijwaart Ymere voor aanspraken van derden voor schade veroorzaakt door en/of in verband met door huurder zelf aangebrachte veranderingen aan het gehuurde. Artikel 6 Gebreken, Schade en Aansprakelijkheid 6.1 Huurder is verplicht het gehuurde voor het aangaan van de huurovereenkomst grondig te inspecteren om na te gaan of het gehuurde geschikt is voor de bestemming waarvoor deze dient te worden gebruikt. Ymere heeft de geschiktheid van het gehuurde niet onderzocht en is enkel gehouden huurder op de hoogte te stellen van aan Ymere bekende gebreken waarvan zij weet dat die aan de geschiktheid afbreuk doen. Ymere is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebreken, die Ymere niet kende en niet behoorde te kennen. Huurder verklaart het gehuurde te hebben aanvaard in goede staat van onderhoud en zonder gebreken. 6.2 De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, tenzij hij bewijst dat deze buiten zijn schuld is ontstaan. Huurder dient de in de vorige zin genoemde schade vakkundig te (laten) herstellen, ten genoegen van Ymere en eventueel door Ymere aangedragen

7 herstelmaatregelen. Indien huurder, na sommatie door Ymere met inachtneming van een redelijke termijn, in gebreke is met het herstel van de schade of het treffen van de in de vorige zin genoemde herstelmaatregelen, machtigt hij Ymere nu vooralsdan deze werkzaamheden op kosten van huurder te verrichten. 6.3 Ymere is niet aansprakelijk voor schade ontstaan van/aan/door de huurder en/of aanwezige derden en/of goederen als gevolg van gebreken aan het gehuurde of als gevolg van weersomstandigheden, stagnatie in installaties of gemeenschappelijke voorzieningen en voor feitelijke handelingen van derden, behoudens grove schuld of ernstige nalatigheid van Ymere ten aanzien van de staat van het gehuurde of van het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt. 6.4 Huurder is verplicht de nodige maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van schade aan het gehuurde, in het bijzonder in geval van kortsluiting, brand, storm, water, vorst, lekkage, en andere calamiteiten. Huurder dient -welke oorzaak dan ook- ontstane of dreigende schade, aan het gehuurde onverwijld aan Ymere te melden. 6.5 Indien huurder hiertoe de mogelijkheid heeft, geldt hetgeen gesteld in 6.4 ook ten aanzien van het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt. 6.6 Huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten van herstel van schade aan gemeenschappelijke ruimte of gemeenschappelijke installaties, tenzij huurder hiervan redelijkerwijs geen verwijt kan worden gemaakt. 6.7 Huurder vrijwaart verhuurder voor alle aanspraken van derden of boetes die verhuurder worden voorgelegd of opgelegd als gevolg van gedragingen of nalatigheden van huurder. Artikel 7 Toegang tot het gehuurde 7.1 De huurder zal Ymere op haar verzoek binnen een redelijke termijn toegang tot het gehuurde verlenen in de volgende gevallen: Controle op gebreken aan het gehuurde; Uitvoeren van onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden; Aanbrengen van kleine wijzigingen noodzakelijk geworden ten gevolge van wijzigingen in omliggende woningen of gemeenschappelijke ruimten; Controle in verband met oplevering van het gehuurde bij huurbeëindiging; Bezichtigen van het gehuurde door kandidaat-huurders. 7.2 Personen die hiervoor door of namens Ymere zijn aangewezen, dienen zich te legitimeren. 7.3 Ymere is verplicht ervoor te zorgen dat de overlast voor de huurder in de hiervoor bedoelde gevallen zoveel mogelijk wordt beperkt. Toegang tot het gehuurde zal -onvoorziene omstandigheden daargelaten- als regel tussen 8.00 en uur plaatsvinden.

8 7.4 In dringende gevallen, waarbij uitstel naar het oordeel van Ymere ontoelaatbaar is, verleent de huurder op ieder moment op eerste verzoek toegang aan Ymere. 7.5 De huurder is verplicht de in lid 1 onder b. en c. genoemde werkzaamheden in, op, aan of bij het gehuurde, alsook aan de gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen mogelijk te maken. 7.6 Indien als gevolg van de werkzaamheden genoemd in lid 1 onder b en c. herstelwerkzaamheden noodzakelijk zijn, worden deze door en voor rekening van Ymere uitgevoerd, met gebruikmaking van standaardmaterialen. Materiaal dat niet tot het standaardpakket behoort, wordt niet vergoed. Artikel 8 Waterverbruik 8.1 De kosten van het waterverbruik zijn voor rekening van de huurder, ook indien de rekening op naam van Ymere is gesteld. Indien het waterleidingbedrijf het noodzakelijk acht, dat voor het gehuurde een aparte meter wordt geplaatst, zijn de kosten hiervan en van het abonnement voor rekening van de huurder. Artikel 9 Beëindiging van de overeenkomst 9.1 Partijen kunnen deze overeenkomst tussentijds beëindigen rekening houdend met een opzegtermijn van een volle kalendermaand. De opzegging dient schriftelijk en aangetekend te geschieden. Ook de ontruiming van het gehuurde wordt door verhuurder schriftelijk aangezegd. 9.2 Indien Ymere bij faillissement van de huurder de huurovereenkomst heeft opgezegd, kan de curator geen beroep doen op ontruimingsbescherming. Artikel 10 Oplevering van het gehuurde bij beëindiging 10.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal huurder het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst of bij het einde van het gebruik van het gehuurde, aan Ymere leeg en bezemschoon opleveren in de staat die bij aanvang van de huur in de opnamestaat is beschreven, behoudens normale slijtage en veroudering. Tevens worden alle van toepassing zijnde sleutels en/of toegangspassen aan Ymere overhandigd Indien er geen of onvoldoende gespecificeerde opnamestaat is gemaakt en er ontstaat discussie over de staat van het gehuurde bij aanvang van de huur, dan wordt huurder verondersteld het gehuurde in goede staat en zonder gebreken te hebben ontvangen Zo mogelijk vier weken voor het einde van de huurovereenkomst wordt het gehuurde door partijen gezamenlijk gecontroleerd. Van de controle wordt een rapport opgemaakt, dat door partijen wordt ondertekend en waarvan ze elk een exemplaar ontvangen.

9 10.4 In het rapport wordt vastgelegd welke onderhouds- en reparatiewerkzaamheden nog voor het einde van de overeenkomst door de huurder moeten worden uitgevoerd. Indien de huurder dit nalaat, kan Ymere de werkzaamheden uitvoeren voor rekening van de huurder tegen de tarieven die in het rapport vermeld staan. De eventueel hierdoor ontstane huurderving komt eveneens voor rekening van huurder De huurder is verplicht het gehuurde geheel ontruimd, leeg en bezemschoon op te leveren en alle sleutels en duplicaten zo spoedig mogelijk na de feitelijke ontruiming aan Ymere af te geven op werkdagen gedurende de openingsuren. Aan nieuwe huurders kunnen sleutels slechts worden afgegeven, indien de huurder daartoe de bevoegdheid van Ymere heeft gekregen Indien de huurder na ontruiming nalaat de sleutels af te geven, is hij aansprakelijk voor geleden huurderving en dat het gehuurde door derden zonder toestemming van Ymere in gebruik wordt genomen Zodra de huurder het gehuurde feitelijk heeft ontruimd en de sleutels heeft afgegeven, wordt hij geacht het gehuurde niet meer in gebruik te hebben en Ymere de bevoegdheid te hebben gegeven te beschikken over het gehuurde. In dat geval heeft de huurder Ymere ook de bevoegdheid gegeven op zijn kosten goederen en zaken die hij in het gehuurde heeft achtergelaten te verwijderen en zich ervan te ontdoen zonder dat huurder aanspraak kan maken op enige vergoeding, tenzij Ymere schriftelijk op de hoogte is gesteld van het feit dat de opvolgende huurder de goederen heeft overgenomen. De eventueel hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de huurder Gelijke bevoegdheden als in lid 7 genoemd heeft Ymere na het eindigen van de overeenkomst, indien de huurder wel het gehuurde heeft ontruimd, maar nagelaten heeft de sleutels af te geven. Eventuele hierdoor extra gemaakte kosten worden volledig op de huurder verhaald. Artikel 11 Overige bepalingen 11.1 Indien het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt is of wordt gesplitst in appartementsrechten is huurder verplicht de uit de splitsingsakte, statuten en reglementen voortvloeiende voorschriften omtrent het gebruik in acht te nemen. Hetzelfde geldt als het gebouw of complex eigendom is of wordt van een coöperatie. Indien de splitsing verplichtingen, zwaarder dan de huidige met zich meebrengt, staat het de huurder vrij te bezien of hij de huurovereenkomst wil beëindigen, waartoe hij dan gerechtigd is Indien de huurder in gebreke blijft in de nakoming van enige verplichting welke ingevolge de wet en/of deze overeenkomst op hem rust en daardoor gerechtelijke en/of buitengerechtelijke maatregelen moeten worden genomen, komen alle daaruit voortvloeiende kosten

10 waarbij inbegrepen de BTW voor rekening van de huurder. Vanaf de dag dat de huurder is aangemaand, is hij voorts de wettelijke rente verschuldigd over de verschuldigde hoofdsom Indien huurder in strijd handelt met enige bepaling uit de huurovereenkomst in deze algemene huurvoorwaarden is hij aan verhuurder voor elke geconstateerde overtreding een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van 5.000,00 verschuldigd, onverminderd het recht van de verhuurder om schadevergoeding, nakoming dan wel ontbinding van de huurovereenkomst te vorderen Indien huurder verhuist, dient hij Ymere schriftelijk in kennis te stellen van zijn nieuwe adres, bij gebreke waarvan Ymere het aanvankelijke adres van huurder als juiste adres mag aanmerken De wet bescherming persoonsgegevens dicteert de wijze waarop Ymere omgaat met de door huurder aan Ymere verstrekt persoonsgegevens. Door ondertekening van de huurovereenkomst verleent huurder toestemming aan verhuurder om zijn/haar persoonsgegevens op te nemen in de administratie van verhuurder en deze voor zover nodig voor het goed uitvoeren van de ondertekende huurovereenkomst - te verwerken Indien een deel van de huurovereenkomst of van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige bepalingen geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijke toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden kunnen zijn, indien zij de nietigheid of de vernietigbaarheid gekend zouden hebben. Uitgave maart 2011 Stichting Ymere Jollemanhof 8 Postbus GG Amsterdam Telefoon: Internet:

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGEBOX/BERGING

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGEBOX/BERGING ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1 Garagebox/berging: de gehuurde ruimte zoals bedoeld in artikel 7:230a van het Burgerlijk Wetboek 1.2 Huurder: degene(n) met wie verhuurder een overeenkomst van huur en verhuur

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden voor Garages en Parkeerruimte Woningbedrijf Velsen Versie januari 2009

Algemene Huurvoorwaarden voor Garages en Parkeerruimte Woningbedrijf Velsen Versie januari 2009 Algemene Huurvoorwaarden voor Garages en Parkeerruimte Woningbedrijf Velsen Versie januari 2009 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE VERHUUR

MODEL HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE VERHUUR MODEL HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE VERHUUR Ondergetekenden: Naam: Adres: Woonplaats: hierna te noemen verhuurder, en Naam: Huidig adres: Woonplaats: Geboortedatum: Paspoort of identiteitsbewijsnummer: (indien

Nadere informatie

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard.

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. - 1 - HUURREGLEMENT Huurovereenkomst. Artikel 1 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. 2. Wijzigingen van de overeenkomst of dit reglement kunnen

Nadere informatie

Standaard Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Woningstichting Wuta

Standaard Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Woningstichting Wuta Standaard Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Woningstichting Wuta Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN GARAGES

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN GARAGES ALGEMENE HUURVOORWAARDEN GARAGES Algemene huurvoorwaarden voor garages U bent huurder van een garage van Beter Wonen Vechtdal en heeft voor deze garage een huurcontract getekend. Op deze overeenkomst zijn

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST BERGING

HUUROVEREENKOMST BERGING HUUROVEREENKOMST BERGING Nr. ONDERGETEKENDEN De gemeente Utrecht Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, op basis van een (sub)volmacht als bedoeld in art. 171 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH/KLNT

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH/KLNT Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH/KLNT Ondergetekenden, De stichting Stichting Staedion, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan het Koningin

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT

Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT Ondergetekenden, De stichting Stichting Staedion, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan het Koningin Julianaplein

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH-/KLNT-

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH-/KLNT- Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH-/KLNT- Ondergetekenden, De Stichting Staedion, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan het Koningin Julianaplein

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst garages, parkeerplaatsen en bergingen

Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst garages, parkeerplaatsen en bergingen Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst garages, parkeerplaatsen en bergingen Artikel 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Afwijking bepalingen Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van

Nadere informatie

Tijdelijke huurovereenkomst in de zin van artikel 15 van de Leegstandwet

Tijdelijke huurovereenkomst in de zin van artikel 15 van de Leegstandwet Tijdelijke huurovereenkomst in de zin van artikel 15 van de Leegstandwet Ondergetekenden: Volledige naam Gevestigd / wonende aan en, hierna te noemen "verhuurder" Volledige naam Geboren op.. Beroep. Paspoortnummer

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Huurcontract en regelgeving Algemene Huurvoorwaarden voor garages, parkeerplaatsen en bergingen Artikel 1 Onderdeel van de huurovereenkomst. Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst

Nadere informatie

voorwaarden Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden

voorwaarden Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden voorwaarden Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE d.d. 22 november 2007

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE d.d. 22 november 2007 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE d.d. 22 november 2007 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

Huurovereenkomst Loods

Huurovereenkomst Loods Huurovereenkomst Loods De ondergetekenden: 1. Verhuurder Naam: Verstoep Verhuur, onderdeel van D.L. Verstoep Transport Gevestigd te: Gouderak Nr. KvK: 29032141 Postcode: 2831 BJ Straat: Middelblok 41 Telefoon:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden berg- en opslagruimte

Algemene Voorwaarden berg- en opslagruimte Algemene Voorwaarden berg- en opslagruimte 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: verhuurder: Stichting Woongoed Middelburg; huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TWEE JAAR OF KORTER

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TWEE JAAR OF KORTER HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TWEE JAAR OF KORTER ONDERGETEKENDEN: 1. VOORNA(A)M(EN) ACHTERNAAM, geboren op GEBOORTEDATUM te GEBOORTEPLAATS, wonende te PLAATS (POSTCODE), aan de STRAAT HUISNUMMER,

Nadere informatie

Model huurovereenkomst. schoolbestuur/eigenaar en kinderopvangorganisatie

Model huurovereenkomst. schoolbestuur/eigenaar en kinderopvangorganisatie Model huurovereenkomst schoolbestuur/eigenaar en kinderopvangorganisatie HUUROVEREENKOMST Partijen (naam schoolbestuur), gevestigd te (naam gemeente), bevoegd gezag van de (naam school) ten deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN SUW

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN SUW ALGEMENE HUURVOORWAARDEN SUW Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien de

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Algemene Voorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Algemene Voorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Algemene Voorwaarden: over rechten en plichten Gefeliciteerd! U heeft zojuist de sleutels ontvangen van uw woning. Samen met u hopen wij dat

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen ARTIKEL 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard.

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VIJF JAAR OF KORTER (voor het huren van een kamer in een woning waarin de verhuurder niet woont)

HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VIJF JAAR OF KORTER (voor het huren van een kamer in een woning waarin de verhuurder niet woont) HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VIJF JAAR OF KORTER (voor het huren van een kamer in een woning waarin de verhuurder niet woont) ONDERGETEKENDEN: 1. VOORNA(A)M(EN) ACHTERNAAM, geboren op GEBOORTEDATUM

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ DE HUUROVEREENKOMST VOOR GARAGES, PARKEER- EN STALLINGSPLAATSEN

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ DE HUUROVEREENKOMST VOOR GARAGES, PARKEER- EN STALLINGSPLAATSEN ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ DE HUUROVEREENKOMST VOOR GARAGES, PARKEER- EN STALLINGSPLAATSEN Object Artikel 1 1.1 Verhuurder verhuurt aan huurder en huurder huurt van verhuurder een garage of aangewezen parkeer-of

Nadere informatie

Huurvoorwaarden garages

Huurvoorwaarden garages Algemene huurvoorwaarden voor garages Onderdeel van de huurovereenkomst Terbeschikkingstelling en aanvaarding Goede staat Verplichtingen verhuurder Rustig genot Onderhoud Ernstige gebreken Gevolgschade

Nadere informatie

STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin

Nadere informatie

Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte

Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte Ondergetekende hierna te noemen verhuurder EN hierna te noemen huurder zijn het volgende overeengekomen: 1 Het gehuurde, bestemming 1.1 Verhuurder verhuurt aan

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan indien de ingevulde,

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGES

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGES ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGES Artikel 1 Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard. Terbeschikkingstelling en aanvaarding Artikel

Nadere informatie

KOOPGARANT ALGEMENE VOORWAARDEN

KOOPGARANT ALGEMENE VOORWAARDEN De algemene voorwaarden Wat is...? Voorwaarden voor de huurovereenkomst zelfstandige toelichting woonruimte. KOOPGARANT ALGEMENE VOORWAARDEN Nieuwbouw Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel

Nadere informatie

1.2. Wijzigingen van de huurovereenkomst of de Algemene Huurvoorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

1.2. Wijzigingen van de huurovereenkomst of de Algemene Huurvoorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HUUR BERGINGEN STAEDION Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 1.1. Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie

Huurovereenkomst parkeergelegenheid SPACE-S contractnummer:

Huurovereenkomst parkeergelegenheid SPACE-S contractnummer: Huurovereenkomst parkeergelegenheid SPACE-S contractnummer: De ondergetekenden: Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 17058500, statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden voor garage/berging/parkeerplaats van Woonbedrijf ieder1, juni 2006

Algemene Huurvoorwaarden voor garage/berging/parkeerplaats van Woonbedrijf ieder1, juni 2006 Algemene Huurvoorwaarden voor garage/berging/parkeerplaats Begripsbepalingen Artikel 1 In deze Algemene Huurvoorwaarden wordt verstaan onder: Bewonerscommissie Een representatieve vertegenwoordiging van

Nadere informatie

algemene huurvoorwaarden

algemene huurvoorwaarden algemene huurvoorwaarden algemene huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte aldus vastgesteld op 15 november 2004 lefier 2 het toepassingsbereik van deze voorwaarden meer dan één huurder de terschikkingstelling

Nadere informatie

Tijdelijke huurovereenkomst woonruimte. Concept

Tijdelijke huurovereenkomst woonruimte. Concept Tijdelijke huurovereenkomst woonruimte ONDERGETEKENDEN: gevestigd/wonende te, hierna te noemen 'verhuurder', EN. geboren: beroep:. paspoortnummer:. gevestigd/wonende te:., hierna te noemen 'huurder', ZIJN

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN. behorende bij het huurcontract van uw woning

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN. behorende bij het huurcontract van uw woning ALGEMENE HUURVOORWAARDEN behorende bij het huurcontract van uw woning 1 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN Pagina Artikel 1 De huurprijs... 3 Artikel 2 Terbeschikkingstelling en aanvaarding... 3 Artikel 3 Verplichtingen

Nadere informatie

1. Huren bij wonencentraal

1. Huren bij wonencentraal 1. Huren bij wonencentraal 4. Elk van de huurders is hoofdelijk aansprakelijk voor het hele bedrag van de huurprijs en voor alle overige verplichtingen die voor hem en voor de andere huurder(s) uit deze

Nadere informatie

HUURREGLEMENT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE R.K. WONINGBOUWVERENIGING ZEIST

HUURREGLEMENT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE R.K. WONINGBOUWVERENIGING ZEIST HUURREGLEMENT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE R.K. WONINGBOUWVERENIGING ZEIST Artikel 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij

Nadere informatie

Woningstichting De Zaligheden gevestigd te Eersel, verder te noemen verhuurder, verklaart voor onbepaalde tijd te hebben verhuurd aan

Woningstichting De Zaligheden gevestigd te Eersel, verder te noemen verhuurder, verklaart voor onbepaalde tijd te hebben verhuurd aan HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Ondergetekenden, Woningstichting De Zaligheden gevestigd te Eersel, verder te noemen verhuurder, verklaart voor onbepaalde tijd te hebben verhuurd aan Naam: verder

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR PARKEERPLAATSEN

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR PARKEERPLAATSEN ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR PARKEERPLAATSEN Artikel 1 Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard. Terbeschikkingstelling en aanvaarding

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ATELIERRUIMTE, dd. 01/10/2002.

ALGEMENE VOORWAARDEN ATELIERRUIMTE, dd. 01/10/2002. ALGEMENE VOORWAARDEN ATELIERRUIMTE, dd. 01/10/2002. 1. Deze algemene voorwaarden maken woordelijk deel uit van de huurovereenkomst en worden geacht daar te zijn herhaald. 1.1 Afwijkingen van het bepaalde

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE NO. 11-01

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE NO. 11-01 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE NO. 11-01 1. HET TOEPASSINGSBEREIK VAN DEZE VOORWAARDEN 1.1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR WOONRUIMTE

HUUROVEREENKOMST VOOR WOONRUIMTE HUUROVEREENKOMST VOOR WOONRUIMTE eventueel in combinatie met een garage / parkeerplek Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Artikel 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST LEEGSTANDWET

HUUROVEREENKOMST LEEGSTANDWET HUUROVEREENKOMST LEEGSTANDWET juli 2014 De ondergetekenden: 1., wonende te., hierna te noemen: verhuurder ; en 2., wonende te., hierna te noemen: huurder ; De ondergetekenden 1 en 2 hierna gezamenlijk

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. van. Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst

ALGEMENE BEPALINGEN. van. Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst ALGEMENE BEPALINGEN van Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst 1 / 6 ALGEMENE BEPALINGEN TRENDS & TRADE FASHION B.V.

Nadere informatie

Huurovereenkomst parkeerruimte

Huurovereenkomst parkeerruimte Huurovereenkomst parkeerruimte Adres De ondergetekenden, De Stichting deltawonen, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Zwolle, aan de Veerallee 30, hierna te noemen: verhuurder en Naam Geboortedatum

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Goes, 1 januari 2004 Algemene huurvoorwaarden partner in wonen Standaard algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD MET PARKEERPLAATS

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD MET PARKEERPLAATS HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD MET PARKEERPLAATS De ondergetekenden: «RegBedr001 gevestigd te «RegBedr021 aan de «RegBedr019, deel uitmakend van Stichting de Alliantie, statutair

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte stichting PeelrandWonen Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

Terbeschikkingstelling en aanvaarding

Terbeschikkingstelling en aanvaarding ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGES Artikel 1 Onderdeel van de 1.1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van huurovereenkomst de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard. 1.2

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan indien de ingevulde,

Nadere informatie

algemene huurvoorwaarden zelfstandige parkeerplaats/ garagebox

algemene huurvoorwaarden zelfstandige parkeerplaats/ garagebox huurdersinformatie Versie AVP2012.01 algemene huurvoorwaarden zelfstandige parkeerplaats/ garagebox artikel 1 inhoudsopgave enige begrippen in deze huurvoorwaarden 1 artikel 1 onderdeel van de huurovereenkomst

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en :

De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en : HUUROVEREENKOMST PARKEERPLAATS MOTORFIETS De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en : Naam : Adres : Postcode : Geboortedatum : Legitimatie : Nummer

Nadere informatie

Stichting DrieGasthuizenGroep Zorgvriendelijke Appartementen Velperweg 168, 6824 MD Arnhem

Stichting DrieGasthuizenGroep Zorgvriendelijke Appartementen Velperweg 168, 6824 MD Arnhem HUURREGLEMENT Stichting DrieGasthuizenGroep Zorgvriendelijke Appartementen Velperweg 168, 6824 MD Arnhem Artikel 1 ALGEMEEN 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst, waarin het van toepassing

Nadere informatie

De terbeschikkingstelling en aanvaarding van de zorgwoning

De terbeschikkingstelling en aanvaarding van de zorgwoning Algemene Woonzorgvoorwaarden Waar staat hij/hem wordt ook bedoeld zij/haar. Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Woonzorgvoorwaarden maken deel uit van de zorgwoonovereenkomst,

Nadere informatie

Huurovereenkomst. De ondergetekenden: partij A:

Huurovereenkomst. De ondergetekenden: partij A: Huurovereenkomst De ondergetekenden: partij A: Woonstichting Vryleve, statutair gevestigd te Lobith en aldaar kantoorhoudende aan de Halve Maan 18 (Postbus 1, 6916 ZG Tolkamer), hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

6.2. Huurder zal zich bij de huurbetaling niet beroepen op enige verrekening, behoudens in het geval van artikel 7: 206 lid 3 Burgerlijk Wetboek.

6.2. Huurder zal zich bij de huurbetaling niet beroepen op enige verrekening, behoudens in het geval van artikel 7: 206 lid 3 Burgerlijk Wetboek. STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE - 1 augustus 2003 VELISON WONEN Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST AUTOBOX / PARKEERPLAATS

HUUROVEREENKOMST AUTOBOX / PARKEERPLAATS Concepttekst 8 juli 2003 HUUROVEREENKOMST AUTOBOX / PARKEERPLAATS volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model is uitsluitend toegestaan,

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan indien de ingevulde,

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST GARAGE / PARKEERPLAATS

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST GARAGE / PARKEERPLAATS ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST GARAGE / PARKEERPLAATS Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen "de Verhuurder";

1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen de Verhuurder; Tijdelijke huurovereenkomst De ondergetekenden: 1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen "de Verhuurder"; 2... [naam huurder], geboren op.. [datum] te [geboorteplaats], thans wonende te [plaats], hierna

Nadere informatie

Huurcontract-Woonruimte- Maatschap-Particulier

Huurcontract-Woonruimte- Maatschap-Particulier Huurcontract-Woonruimte- Maatschap-Particulier van WR Makelaars 26 sep 2013 WR Makelaars - Hofgeest 40-1102Er - Amsterdam HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden parkeerplaats c.q. (parkeer)garage

Algemene Voorwaarden parkeerplaats c.q. (parkeer)garage Algemene Voorwaarden parkeerplaats c.q. (parkeer)garage 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: verhuurder: Stichting Woongoed Middelburg; huurder: de eigenaar/gebruiker van een

Nadere informatie

Algemene parkeervoorwaarden Parkeerplaats complex. nummer..

Algemene parkeervoorwaarden Parkeerplaats complex. nummer.. Gehuurde Huurder Ingangsdatum Toelichting Algemene parkeervoorwaarden Parkeerplaats complex. nummer.. Deze voorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst Parkeerplaats. Artikel 1 Parkeerplaats en toegangspas

Nadere informatie

1.2 Het gehuurde is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als woonruimte.

1.2 Het gehuurde is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als woonruimte. HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan indien de ingevulde,

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verhuurder: Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Hilversum

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Huurcontract en regelgeving Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van

Nadere informatie

algemene huurvoorwaarden

algemene huurvoorwaarden algemene huurvoorwaarden wonen met karakter algemene huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte het toepassingsbereik van deze voorwaarden meer dan één huurder artikel 1 Deze Algemene huurvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij huurovereenkomst Studio Cielito!

Algemene voorwaarden bij huurovereenkomst Studio Cielito! Algemene voorwaarden bij huurovereenkomst Studio Cielito Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte 1 maart 2011

Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte 1 maart 2011 Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte 1 maart 2011 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden zijn opgesteld door Woonstichting Etten-Leur

Nadere informatie

Huurovereenkomst autobox/parkeerplaats (09p)

Huurovereenkomst autobox/parkeerplaats (09p) Gemeente Maastricht Mosae Forum 10, 6211 DW Maastricht Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht T 14 043 F (043) 350 41 41 E post@maastricht.nl I www.gemeentemaastricht.nl Huurovereenkomst autobox/parkeerplaats

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGES

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGES ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGES ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGES Artikel 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Algemene Huurvoorwaarden 100% wonen ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE SallandWonen Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel

Nadere informatie

Adres, Postcode, Plaats

Adres, Postcode, Plaats HUUROVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD ONDERGETEKENDEN: Naam : Adres : Postcode / plaats : Telefoon : Mobiele nummer : E-mail adres : IBAN rekeningnummer : Hierna te noemen verhuurder en beheerder. Naam :

Nadere informatie

KOOPGARANT ALGEMENE VOORWAARDEN

KOOPGARANT ALGEMENE VOORWAARDEN De algemene voorwaarden Wat is...? Voorwaarden voor de huurovereenkomst zelfstandige toelichting woonruimte. KOOPGARANT ALGEMENE VOORWAARDEN Nieuwbouw Artikel 1 - Het toepassingsbereik van deze voorwaarden

Nadere informatie

Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard.

Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. 1 TOEPASSINGSBEREIK Artikel 1 Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. MEER DAN ÉÉN HUURDER Artikel 2 2.1 De in de aanhef van de huurovereenkomst genoemde

Nadere informatie

10. Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte

10. Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte 10. Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte ALGEMEEN Artikel 1 Toepasbaarheid algemene huurvoorwaarden 1. Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing

Nadere informatie

HUURVOORWAARDEN WOONRUIMTE

HUURVOORWAARDEN WOONRUIMTE HUURVOORWAARDEN WOONRUIMTE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn

Nadere informatie

Huurovereenkomst stallingsruimte Rechtestraat

Huurovereenkomst stallingsruimte Rechtestraat Huurovereenkomst stallingsruimte Rechtestraat Ondergetekenden: 1. Vof Frans en Petra wonende aan het Bastiaan Boxmanpad 1 te Hoek van Holland vertegenwoordigd door Petra Wilhelmina Pellegrom en Frans Johannes

Nadere informatie

STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE HEEMWONEN

STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE HEEMWONEN STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE HEEMWONEN Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn

Nadere informatie

Kamerhuurcontract. Ondergetekenden; naam verhuurder: adres: postcode/plaats: naam huurder(s): adres: postcode/plaats: Komen het volgende overeen:

Kamerhuurcontract. Ondergetekenden; naam verhuurder: adres: postcode/plaats: naam huurder(s): adres: postcode/plaats: Komen het volgende overeen: Kamerhuurcontract Datum: Ondergetekenden; naam verhuurder: adres: postcode/plaats: en naam huurder(s): adres: postcode/plaats: Komen het volgende overeen: De woonruimte: Artikel 1 1. Verhuurder verhuurt

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden Stichting wonencentraal

Algemene huurvoorwaarden Stichting wonencentraal Algemene huurvoorwaarden Stichting wonencentraal Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 1.1 Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden voor huurovereenkomsten voor zelfstandige woonruimte. Nummer 1, versie februari 2011 Artikel 1 Geldigheid van deze Algemene Huurvoorwaarden 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn onderdeel

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Huurdersinformatie Inhoud Algemene Huurvoorwaarden Habeko wonen Rijnwoude... 3 behorende bij huurovereenkomst... 3 Meer dan één huurder... 3 De terbeschikkingstelling en aanvaarding van het gehuurde...

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD De ondergetekenden: «RegBedr001 gevestigd te «RegBedr021 aan de «RegBedr019, deel uitmakend van Stichting de Alliantie, statutair gevestigd te Hilversum,

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 20 maart 2017 vast Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan indien de ingevulde, de toegevoegde

Nadere informatie

Baston Wonen. informatie. Standaard algemene huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte. Huurvoorwaarden

Baston Wonen. informatie. Standaard algemene huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte. Huurvoorwaarden Baston Wonen informatie Standaard algemene huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Huurvoorwaarden Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden (vastgesteld

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN MEDEGEBRUIK RUIMTEN HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

ALGEMENE BEPALINGEN MEDEGEBRUIK RUIMTEN HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES ALGEMENE BEPALINGEN MEDEGEBRUIK RUIMTEN HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Omvang, begripsbepalingen 1.1 Onder het begrip ruimte worden begrepen zowel werkruimten als leslokalen. 1.2 Onder het gebruik van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TALIS

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TALIS ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TALIS Algemeen Artikel 1 1.1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst zelfstandige woonruimte (hierna: huurovereenkomst),

Nadere informatie

Meer dan één huurder. Ter beschikking stelling en aanvaarding

Meer dan één huurder. Ter beschikking stelling en aanvaarding 5. ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Artikel 1 1. Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien de bepalingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR VAN ZAALRUIMTE IN MFC DE BOLDER

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR VAN ZAALRUIMTE IN MFC DE BOLDER ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR VAN ZAALRUIMTE IN MFC DE BOLDER Begripsbepalingen 1.1 Verhuurder: Stichting Wijkcentrum Aa-landen, tevens handelend onder de naam MFC De Bolder, die te verhuren objecten als

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte 1 maart 2011

Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte 1 maart 2011 Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte 1 maart 2011 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden zijn opgesteld door Woonstichting Etten-Leur

Nadere informatie

Huurovereenkomst van tijdelijke duur voor woonruimte (09o)

Huurovereenkomst van tijdelijke duur voor woonruimte (09o) Gemeente Maastricht Mosae Forum 10, 6211 DW Maastricht Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht T 14 043 F (043) 350 41 41 E post@maastricht.nl I www.gemeentemaastricht.nl Huurovereenkomst van tijdelijke duur

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden onbelemmerd de ruimte onbelemmerd de ruimte 2 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze algemene huurvoorwaarden

Nadere informatie