opleiding BOA Wetgeving adhv eindtermen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "opleiding BOA Wetgeving adhv eindtermen"

Transcriptie

1 In de eindtermen (juni 2005) voor de opleiding BOA wordt verwezen naar een aantal artikelen van wetten. Deze wetten zijn: de Algemene wet op het Binnentreden (Awob) Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar (Besluit BOA) Gemeentewet Grondwet Provinciewet Politiewet Wet op de rechterlijke organisatie (Wet RO) Wetboek van Strafrecht (WvSr) Wetboek van Strafvordering (WvSr) De BOA-opleiding is te omvangrijk voor de deelnemers aan de opleiding Medewerker Toezicht en Veiligheid (niveau 2, kortweg MTV2). De artikelen die wel van belang zijn, zijn dikgedrukt in dit oerzicht. In het onderstaande overzicht zijn de relevante artikelen per wet vermeld. Daar waar de eindtermen naar een specifiek aspect van het artikel verwijzen, staat dat vermeld. de Algemene wet op het Binnentreden (Awob) art. 1, lid 1, lid 2 en lid 4 > legitimatieplicht art. 2, lid 1 en lid 3 > schriftelijke machtiging vereist art. 3, lid 1 en lid 2 > personen bevoegd tot het afgeven van een machtiging art. 8, lid 2 > vergezelling door derden art. 9 > toegang of doorgang verschaffen art. 10, lid 1 > schriftelijk verslag art. 11, lid 1, eerste volzin art. 11, lid 2, eerste volzin art. 12 > betreden beschermde plaatsen Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar (Besluit BOA) art. 2 art. 3 art. 4 art. 8 art. 10 art. 16 lid 1 art. 17 art. 19 art. 25, lid 3 art. 28 vanaf: "tenzij art. 80, vierde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, etc." t/m het einde van deze volzin. art. 29 art. 30 > samenwerking art. 31, lid 3 art. 32 > toezicht art. 35, lid 1 en lid 2 art. 36 lid 2 kenmerk: versie: 1.0b blad 1

2 art. 37 lid 1 art. 38 > (taken) toezichthouder art. 39 > (taken) direct toezichthouder art. 42 > klachten Gemeentewet art. 7 > vertegenwoordigt 'de gehele bevolking der art. 9 > voorzitter gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders art. 34, lid 1 > samenstelling art. 34, lid 2 > voorzitter gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders art. 35, lid 1 > wethouders benoemd door gemeenteraad art. 36b, lid 1 sub L > wethouder niet tevens raadslid art. 61, lid 1 > benoemd bij koninklijk besluit Grondwet art. 11 art. 12 art. 15, lid 1 art. 16 art. 17 art. 18, lid 1 > een ieder kan zich in rechte doen bijstaan art. 42 > Koning en ministers art. 50 > vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk art. 51, lid 1 > samenstelling art. 52, lid 1 > zittingsduur Eerste en Tweede Kamer 4 jaar art. 54, lid 1 > leden Tweede Kamer worden rechtstreeks gekozen art. 55, eerste volzin > leden Eerste Kamer worden gekozen door leden provinciale staten art. 81 > regering en Staten-Generaal gezamenlijk art. 89, lid 1 > algemeen verbindende voorschriften van de regering art. 116, lid 1 en lid 2 > de wet wijst aan/regelt art. 117, lid 1 > voor het leven benoemd art. 117, lid 1 en lid 4 > benoeming voor het leven bij koninklijk besluit art. 119 > Hoge Raad art. 121 GrW > openbaarheid terechtzittingen art. 125, lid 1 > hoofd provincie art. 125, lid 2 > hoofd van de gemeente art. 125, lid 2 art. 125, lid 2 > College van B&W maakt deel uit van het bestuur van de gemeente art. 125, lid 2 > commissaris van de Koning maakt deel uit van het bestuur van de provincie art. 125, lid 2 > gedeputeerde staten maken deel uit van het bestuur van de provincie art. 125, lid 3 art. 125, lid 3 > voorzitter gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders art. 127 > bevoegdheid gemeenteraad tot vaststellen gemeentelijke verordeningen kenmerk: versie: 1.0b blad 2

3 art. 127 > bevoegdheid provinciale staten tot vaststellen provinciale verordeningen art. 129, lid 1 en lid 4 > rechtstreeks gekozen art. 131 > benoeming bij Koninklijk besluit voor zes jaar Provinciewet art. 7 > 'de gehele bevolking der provincie' art. 9 > voorzitter provinciale staten en gedeputeerde staten art. 34, lid 1 > samenstelling art. 34, lid 2 > voorzitter provinciale staten en gedeputeerde staten art. 35, lid 1 > gedeputeerden door provinciale staten benoemd art. 35c, lid 1 sub h > Gedeputeerde mag geen lid provinciale staten zijn art. 61, lid 1 Politiewet art. 2 art. 3 art. 4 art. 7 art.8, lid 1, lid 3 en lid 7 (eerste volzin) > BOA moet zijn aangewezen art. 12 art. 13 art. 18, lid 1 > Commissaris van de Koning art. 19, lid 1 > College van procureurs-generaal art. 43, lid 1 Wet op de rechterlijke organisatie (Wet RO) art. 2 > rechtbanken art. 5, lid 1 art. 40, lid 1 > rechters art. 41, lid 1 > arrondissement art. 45, lid 1 > alle strafzaken art. 46 > benoeming rechter-commissaris art. 46 > bestuur wijst rechter-commissaris aan art. 47, lid 1 art. 47, lid 1 > kantonzaken art. 48, lid 1 > sector kanton art. 51 > politierechter art. 53 > kinderrechter art. 58, lid 1 > raadsheren art. 59, lid 1 > ressort art. 60, lid 1 > hoger beroepszaken rechtbanken (w.o. de sector kanton) art. 72, lid 1 > begrip 'raadsheren' art. 75, lid 2 > meervoudige kamer (5 leden) art. 76, lid 1 > ambtsmisdrijven art. 78, lid 1 > cassatie art. 111, lid 1 art. 111, lid 2 sub a en c > taak art. 116 > geeft leiding aan parket Hoge Raad art. 124 > strafrechtelijke handhaving rechtsorde art. 125 > College van procureurs-generaal kenmerk: versie: 1.0b blad 3

4 art. 127 art. 134 > begrip parket Wetboek van Strafrecht (WvSr) art. 1 art. 2 > territorialiteitsbeginsel art. 3 > territorialiteitsbeginsel art. 39 > ontoerekenbaarheid art. 40 > overmacht art. 41 > noodweer (-exces) art. 42 > wettelijk voorschrift art. 43 > ambtelijk bevel art. 44 art. 45, lid 1 en lid 2 art. 46b > poging tot overtreding niet strafbaar, uitzonderingen daargelaten art. 47 > daders art. 48 art. 49, lid 1 > medeplichtigen art. 51, lid 1 art. 52 > medeplichtigheid aan overtreding is niet strafbaar art. 55 art. 67 > termijn intrekking klacht art. 70, onder sub 1 > verjaringstermijn overtreding art. 77a art. 138, lid 1 art. 177, lid 1 art. 177a, lid 1 art. 179 > ambtsdwang art. 180 > wederspannigheid art. 184, lid 1 > niet voldoen aan bevel of vordering art. 185 > opschudding veroorzaken of zich niet verwijderen na bevoegd gegeven bevel art. 188 > valse aangifte art. 188 > valse klacht art. 207, lid 1, lid 2 en lid 3 art. 225, lid 1 en 2 art. 266, lid 1 art. 267 sub 2 > belediging art. 269 > belediging art. 316, lid 1 en lid 2, > familiebetrekkingen art. 363, lid 1 art. 370, lid 1 art. 435 sub 4 > opgeven valse identiteitsgegevens art. 447e > niet op eerste vordering tonen Wetboek van Strafvordering (WvSv) art. 1 art. 2 art. 27, lid 1 en lid 2 > het begrip verdachte art. 28 > bijstand van een raadsman art. 29, lid 1 > verklaring in vrijheid afgelegd kenmerk: versie: 1.0b blad 4

5 art. 29, lid 2 > verdachte mededelen dat hij niet tot antwoorden is art. 29, lid 3 > mededeling zwijgrecht opnemen in proces-verbaal art. 30 art. 50, lid 1 > vrij verkeer tussen verdachte en raadsman art. 50, lid 2 > beperking vrij verkeer tussen verdachte en art. 52 > bevoegdheid art. 53, lid 1 > bevoegdheid art. 53, lid 2, 3, 4 art. 54, lid 1, 2, 3 > afgeleide bevoegdheid art. 54, lid 1, 2, 3 > bevoegdheid en verplichtingen na aanhouding art. 55 > betreden van plaatsen ter aanhouding art. 55 > burger art. 55a, lid 1 > ter aanhouding verdachte elke plaats doorzoeken art. 55a, lid 1 en 2 art. 55a, lid 2 > met machtiging van officier van justitie is bij binnentreden tegen de wil van de bewoner geen machtiging op grond van Awob vereist art. 55b > vragen naar sociaal fiscaal nummer art. 56, lid 1 en 3 > (hulp)officier van justitie art. 56, lid 2 en 3 > officier van justitie art. 56, lid 4 > overige opsporingsambtenaren art. 57, lid 1 > voor welke feiten art. 58, lid 1 en lid 2 > duur bevel inverzekeringstelling en mogelijkheid tot verlenging art. 61, lid 1 en 3 > duur verhoor art. 61, lid 2 t.m. lid 7 > termijn art. 61a, lid 1 sub a en sub b en lid 2 > fotografische opnamen art. 62a, lid 1 en 2 > bevoegdheid tot bevelen van maatregelen in het belang van het onderzoek art. 63, lid 1 > rechter-commissaris op vordering van de officier van justitie art. 64, lid 1 en 2 > termijn art. 67 lid 1 sub a art. 94 > voorwerpen welke voor inbeslagneming vatbaar zijn art. 95 > bevoegdheid tot inbeslagneming art. 96 art. 96, lid 1 > het betreden van plaatsen ter inbeslagneming art. 96, lid 2 > het nemen van bevriezingsmaatregelen art. 96a, lid 1 en 2 > uitlevering bevelen van voorwerpen ter inbeslagneming art. 96b > het doorzoeken van vervoermiddelen art. 116, lid 1 en lid 2 > teruggave van inbeslaggenomen voorwerpen art. 118, lid 1 en 2 > aangewezen bewaarders inbeslaggenomen voorwerpen art. 127 > begrip 'opsporingsambtenaren' art. 128 art. 132 > begrip 'voorbereidend onderzoek' art. 132A > begrip opsporingsonderzoek art. 133 > begrip voorlopige hechtenis art. 134, lid 1 > begrip inbeslagneming art. 140 > College van procureurs-generaal art. 141 > opsporingsambtenaren met algemene opsporingsbevoegdheid art. 142 art. 142 > opsporingsambtenaren met aangewezen opsporingsbevoegdheid art. 148, lid 1 > taak officier van justitie kenmerk: versie: 1.0b blad 5

6 art. 148, lid 1 en lid 2 > officier van justitie art. 149 > instellen opsporingsonderzoek/vorderen G.V.O. art. 152 > discretionaire bevoegdheid (cf arrest HR art. 152 > zo spoedig mogelijk art. 153 > op ambtseed/ambtsbelofte art. 154 > hulpofficier van justitie art. 161 > bevoegdheid art. 163, lid 1, lid 2, lid 3 en lid 4 > vormvereisten art. 163, lid 5 > verplichting tot opnemen art. 164 > vormvereisten art. 165, lid 1 > bevoegdheid en verplichting art. 167, lid 1 en lid 2 art. 170 in samenhang met art. 177 > rechter-commissaris art. 177 > positie rechter-commissaris art. 181, lid 1 > vorderen gerechtelijk vooronderzoek art. 242, lid 1 > indien vervolging, dan zo spoedig mogelijk art. 242, lid 2 > seponeren art. 258, lid 1 art. 261, lid 1 en 2 > dagvaarding art. 268, lid 1 > meervoudige kamers (3 rechters) art. 338 art. 338 > bewijs en bewijsmiddelen art. 339 > bewijs en bewijsmiddelen art. 339, lid 1 sub 5 art. 344, lid 1 onder ten 2 art. 344, lid 1 sub 2 art. 368 > zaken van eenvoudige aard art. 369, lid 1 > maximaal een jaar gevangenisstraf art. 382, sub a art. 382, sub b > overtredingen de uitzonderingen als genoemd in art. 382, sub b art. 411, lid 1 > meervoudige kamer (3 raadsheren) art. 411, lid 2 > enkel- en meervoudige kamers art. 420, lid 1 en lid 2 (eerste volzin) > begrip raadsheer-commissaris art. 458, eerste volzin > herziening art. 486 art. 553 > het doen uitvoeren van rechterlijke beslissingen kenmerk: versie: 1.0b blad 6

Bijlage Hoofdtaak Taak Deeltaak Kenniselementen

Bijlage Hoofdtaak Taak Deeltaak Kenniselementen Bijlage Hoofdtaak Taak Deeltaak Kenniselementen I Taken m.b.t. het functioneren binnen en als onderdeel van de organen van strafrechtspleging De buitengewoon opsporingsambtenaar 1. handhaaft de voor zijn

Nadere informatie

BIJLAGE B-IA EINDTERMEN KENNISELEMENTEN BASISBEKWAAMHEID 2013

BIJLAGE B-IA EINDTERMEN KENNISELEMENTEN BASISBEKWAAMHEID 2013 BIJLAGE B-IA EINDTERMEN KENNISELEMENTEN BASISBEKWAAMHEID 2013 Bijlage B Ia I Taken m.b.t. het functioneren binnen en als onderdeel van de organen van strafrechtspleging De buitengewoon opsporingsambtenaar

Nadere informatie

Toetsmatrijs BOA Basisbekwaamheid rechtskennis 1 januari 2017

Toetsmatrijs BOA Basisbekwaamheid rechtskennis 1 januari 2017 walificatiedossier: BOA Basisbekwaamheid Rechtskennis Geldig vanaf 1 januari 2017 Toetsvorm: Toetsduur: Cesuur: 50 Gesloten vragen 90 minuten 55% met correctie voor de gokkans Onderwerp Begrip/Artikel

Nadere informatie

Toetsmatrijs BOA OV Module 4 Rechtskennis 24 mei 2017

Toetsmatrijs BOA OV Module 4 Rechtskennis 24 mei 2017 walificatiedossier: BOA OV Module 4 Meer strafrecht Toetsvorm: 20 Gesloten vragen Toetsduur: 45 minuten Cesuur: 68% Onderwerp Begrip/Artikel Toetsterm I. Het functioneren binnen en als onderdeel van de

Nadere informatie

Kwalificatiedossier: BOA OV Module 3 Orde, rust en veiligheid Toetsvorm: 20 Gesloten vragen Toetsduur: 45 minuten Cesuur: 68%

Kwalificatiedossier: BOA OV Module 3 Orde, rust en veiligheid Toetsvorm: 20 Gesloten vragen Toetsduur: 45 minuten Cesuur: 68% walificatiedossier: BOA OV Module 3 Orde, rust en veiligheid Toetsvorm: 20 Gesloten vragen Toetsduur: 45 minuten Cesuur: 68% Onderwerp Begrip/Artikel Toetsterm II. Het opsporen van strafbare feiten Taxonomie

Nadere informatie

Kwalificatiedossier: BOA OV Module 5 Samenwerking en assistentieverlening Toetsvorm: 20 Gesloten vragen Toetsduur: 45 minuten Cesuur: 68%

Kwalificatiedossier: BOA OV Module 5 Samenwerking en assistentieverlening Toetsvorm: 20 Gesloten vragen Toetsduur: 45 minuten Cesuur: 68% walificatiedossier: BOA OV Module 5 Samenwerking en assistentieverlening Toetsvorm: 20 Gesloten vragen Toetsduur: 45 minuten Cesuur: 68% Onderwerp Begrip/Artikel Toetsterm I. Het functioneren binnen en

Nadere informatie

Toetsmatrijs BOA OV Module 2 Rechtskennis 24 mei 2017

Toetsmatrijs BOA OV Module 2 Rechtskennis 24 mei 2017 Toetsmatrijs BOA OV Module 2 Rechtskennis 24 mei 2017 walificatiedossier: BOA OV Module 2 Zwartrijden en fraude Toetsvorm: 20 Gesloten vragen Toetsduur: 45 minuten Cesuur: 68% Onderwerp Begrip/Artikel

Nadere informatie

WvSr De kandidaat kan aan de hand van een gegeven situatie vaststellen of het om een wet in materiële of formele zin gaat.

WvSr De kandidaat kan aan de hand van een gegeven situatie vaststellen of het om een wet in materiële of formele zin gaat. Kennisonderdeel Wettelijke Kaders Milieu Generiek oetsvorm Gesloten vragen Hulpmiddelen Geen Duur 70 minuten (1 uur en 10 minuten) Cesuur 67% Onderwerp Artikel/begrip oetsterm 1.1 Strafrecht algemeen WvSr

Nadere informatie

opleiding BOA Wetboek van Strafvordering

opleiding BOA Wetboek van Strafvordering Deze reader geeft een overzicht van de die zijn genoemd in de eindtermen, versie juni 2005. Eerste Boek. Algemeene bepalingen Titel I. Strafvordering in het algemeen Eerste afdeeling. Inleidende bepaling

Nadere informatie

opleiding BOA Wet op de rechterlijke organisatie

opleiding BOA Wet op de rechterlijke organisatie Deze reader geeft een overzicht van de die zijn genoemd, versie juni 2005. Hoofdstuk 2. Rechtspraak Afdeling 1. Algemene bepalingen Artikel 2 De tot de rechterlijke macht behorende gerechten zijn: a. de

Nadere informatie

Toetsvorm: Toetsduur: Cesuur: Kwalificatiedossier: BOA Basisbekwaamheid Rechtskennis. 50 Gesloten vragen 90 minuten 55% met correctie voor de gokkans

Toetsvorm: Toetsduur: Cesuur: Kwalificatiedossier: BOA Basisbekwaamheid Rechtskennis. 50 Gesloten vragen 90 minuten 55% met correctie voor de gokkans walificatiedossier: BOA Basisbekwaamheid Rechtskennis Geldig vanaf 1 januari 2017 Toetsvorm: Toetsduur: Cesuur: 50 Gesloten vragen 90 minuten 55% met correctie voor de gokkans Onderwerp Begrip/Artikel

Nadere informatie

Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht

Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht Mr. J. Kronenberg Mr. B. de Wilde Vijfde druk Kluwer a Kluwer business Deventer - 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 13 Aanbevolen literatuur 15 Afkortingenlijst 17

Nadere informatie

Onderwerp Begrip/Artikel Toetsterm I. Het functioneren binnen en als onderdeel van de organen van de strafrechtspleging

Onderwerp Begrip/Artikel Toetsterm I. Het functioneren binnen en als onderdeel van de organen van de strafrechtspleging walificatiedossier: BOA Basisbekwaamheid Rechtskennis Toetsvorm: 50 gesloten vragen Toetsduur: 90 minuten Cesuur: 70% (55% met correctie voor de gokkans) Onderwerp Begrip/Artikel Toetsterm I. Het functioneren

Nadere informatie

De Nederlandse Strafvordering

De Nederlandse Strafvordering De Nederlandse Strafvordering MrA. Minkenhof Zesde druk, herzien door Prof. mrj.m. Reijntjes met medewerking van mrm.p. Bart en mrja. W. Lensing Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon) Arnhem

Nadere informatie

Gemeentewet. Hoofdstuk IX. De bevoegdheid van de raad. Artikel 151b

Gemeentewet. Hoofdstuk IX. De bevoegdheid van de raad. Artikel 151b Verruiming fouilleerbevoegdheden, versie 6 april 2011 internetconsultatie: de relevante bepalingen van de huidige Gemeentewet en Wet wapens en munitie en van de toekomstige Politiewet 201x, met daarin

Nadere informatie

Aanhouding en inverzekeringstelling

Aanhouding en inverzekeringstelling Aanhouding en inverzekeringstelling 1 U bent aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Wat zijn uw rechten? U wordt verdacht van een strafbaar feit. De Rechercheur Opsporing van de Inspectie SZW

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 13. Aanbevolen literatuur 15. Afkortingenlijst 17. Hoofdstuk 1 Inleiding 19

Inhoudsopgave. Voorwoord 13. Aanbevolen literatuur 15. Afkortingenlijst 17. Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Inhoudsopgave Voorwoord 13 Aanbevolen literatuur 15 Afkortingenlijst 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 1.1 Eerste kennismaking 19 1.2 Plaats van het strafrecht 19 1.3 Doelen van straffen 22 1.4 Materieel strafrecht,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 351 Wijziging van enige bepalingen van het Wetboek van Strafvordering en de Wet politieregisters en aanvulling van het Wetboek van Strafrecht

Nadere informatie

Kwalificatiedossier: BOA OV Module 1 Handhaving en toezicht Toetsvorm: 20 Gesloten vragen Toetsduur: 45 minuten Cesuur: 68%

Kwalificatiedossier: BOA OV Module 1 Handhaving en toezicht Toetsvorm: 20 Gesloten vragen Toetsduur: 45 minuten Cesuur: 68% walificatiedossier: BOA OV Module 1 Handhaving en toezicht Toetsvorm: 20 Gesloten vragen Toetsduur: 45 minuten Cesuur: 68% Onderwerp Begrip/Artikel Toetsterm I. Het functioneren binnen en als onderdeel

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 475 Wet van 17 november 2016, houdende implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende

Nadere informatie

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 TITEL I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Deze wet regelt een

Nadere informatie

Wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 1 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering Strafvordering in het algemeen

Wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 1 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering Strafvordering in het algemeen CONCEPT Wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 1 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering Strafvordering in het algemeen BOEK 1 Strafvordering in het algemeen INDELING 1 Inleidende bepalingen en definities

Nadere informatie

Conceptwetsvoorstel rechtsbijstand en politieverhoor

Conceptwetsvoorstel rechtsbijstand en politieverhoor 15 april 2011 Conceptwetsvoorstel rechtsbijstand en politieverhoor Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot aanvulling van de regeling van het politieverhoor van de verdachte, diens aanhouding

Nadere informatie

Wet = een voor alle burgers bindende overheidsregel, gemaakt door de regering en Staten-Generaal

Wet = een voor alle burgers bindende overheidsregel, gemaakt door de regering en Staten-Generaal 1 Staatsvormen Staat: Grondgebied >> Volk >> Gezag. Nederland is een gedecentraliseerde eenheidsstaat. Betekent dat er ook macht wordt toegekend aan lagere overheidsorganen: Centrale Overheid Provincie

Nadere informatie

HET BESTUURS- EN STRAFRECHTELIJK TRAJECT: ALGEMENE VERSCHILLEN

HET BESTUURS- EN STRAFRECHTELIJK TRAJECT: ALGEMENE VERSCHILLEN HET BESTUURS- EN STRAFRECHTELIJK TRAJECT: ALGEMENE VERSCHILLEN Toezicht wordt uitgeoefend door toezichthouders. Toezichthouders kunnen echter ook opsporingsbevoegdheden hebben; vraag daarom altijd naar

Nadere informatie

TOEZICHT OPSPORING. Jan Willem van Veenendaal MEC.

TOEZICHT OPSPORING. Jan Willem van Veenendaal MEC. TOEZICHT EN/OF OPSPORING Jan Willem van Veenendaal MEC. Rechtshandhavingsystemen Onderwerpen: Iets over Bestuursrechtelijke bevoegdheden De sfeerovergang Iets over Strafrechtelijke bevoegdheden Toezicht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 012 Wijziging van de Opiumwet en de Wet wapens en munitie in verband met de verruiming van de kring van ambtenaren, belast met de opsporing

Nadere informatie

1. In artikel 126nba, eerste lid, onderdeel d, wordt het woord verwerkt telkens vervangen door : opgeslagen.

1. In artikel 126nba, eerste lid, onderdeel d, wordt het woord verwerkt telkens vervangen door : opgeslagen. 34 372 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit

Nadere informatie

U wordt verdacht. Inhoud

U wordt verdacht. Inhoud Inhoud Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 3 Uw advocaat 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 5 Voorgeleiding bij de officier

Nadere informatie

opleiding BOA Besluit BOA

opleiding BOA Besluit BOA Deze reader geeft een overzicht van de die zijn genoemd, versie juni 2005. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 2 De buitengewoon opsporingsambtenaar die beschikt over: a. een titel van opsporingsbevoegdheid,

Nadere informatie

Toetsmatrijs BOA OV Module Openbaar Vervoer 1 januari 2017

Toetsmatrijs BOA OV Module Openbaar Vervoer 1 januari 2017 walificatiedossier: BOA OV Module Openbaar vervoer Toetsvorm: 20 Gesloten vragen Toetsduur: 45 minuten Cesuur: 68% Onderwerp Begrip/Artikel Toetsterm 10 19 Eindtermen OV Taxonomie # vragen 10 Algemene

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2003:AH9998

ECLI:NL:HR:2003:AH9998 ECLI:NL:HR:2003:AH9998 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 21-10-2003 Datum publicatie 23-10-2003 Zaaknummer 02580/02 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2003:AH9998

Nadere informatie

Examencommissie Milieu Status: Vastgesteld. Kennisonderdeel Toetsvorm Hulpmiddelen Duur Cesuur

Examencommissie Milieu Status: Vastgesteld. Kennisonderdeel Toetsvorm Hulpmiddelen Duur Cesuur ennisonderdeel Toetsvorm Hulpmiddelen Duur Cesuur Wettelijke aders Milieu Specifiek Gesloten vragen Geen 70 minuten 55% + gokkans Deze toetstermen worden zo mogelijk specifiek bevraagd Onderwerp Artikel/begrip

Nadere informatie

Misdrijven die tegen een BOA gepleegd kunnen worden. Pagina 176 tm 183

Misdrijven die tegen een BOA gepleegd kunnen worden. Pagina 176 tm 183 Misdrijven die tegen een BOA gepleegd kunnen worden Pagina 176 tm 183 Wat gaan we behandelen Ambtsdwang (Art. 179 Sr) Wederspannigheid (Art 180 Sr) Belediging (Art 266, 267 sub 2 Sr) Niet voldoen aan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen.

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. U wordt verdacht Inhoudsopgave Deze brochure 2 Aanhouding en verhoor 2 Inverzekeringstelling 2 Uw advocaat 3 De reclassering 3 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 4 Beperkingen en rechten

Nadere informatie

ARTIKEL I. Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd: Artikel 54a komt te luiden: Artikel 54a

ARTIKEL I. Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd: Artikel 54a komt te luiden: Artikel 54a Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III)

Nadere informatie

Ingevolge artikel 80 van de Algemene wet inzake

Ingevolge artikel 80 van de Algemene wet inzake MR. P.J.SIEKMAN Bevoegdheden van fiscale opsporingsambtenaren 56 Ingevolge artikel 80 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR), zijn behalve de in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering

Nadere informatie

OPLEIDING BOA. Presentatie rechts- en wetskennis SPV- lesmap. juni 2013/ 4 e druk lesboek

OPLEIDING BOA. Presentatie rechts- en wetskennis SPV- lesmap. juni 2013/ 4 e druk lesboek OPLEIDING BOA Presentatie rechts- en wetskennis SPV- lesmap juni 2013/ 4 e druk lesboek 1 Staat Grondgebied Volk Overheidsgezag 2 Staatsvorm NL STAATSVORM NL = gedecentraliseerde eenheidsstaat Rijk Provincie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 834 Wijziging van enige bepalingen in het Wetboek van Strafvordering inzake het rechtsgeding voor de politierechter en de mededeling van vonnissen

Nadere informatie

6. Opsporen, vervolgen en berechten

6. Opsporen, vervolgen en berechten vak Maatschappijwetenschappen Klas Havo 5 Thema Criminaliteit en samenleving Onderwerp Hoofdstuk 6 Opsporen, vervolgen en berechten 6. Opsporen, vervolgen en berechten Procedure in vogelvlucht Wanneer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 177 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten tot versterking van de positie van de rechter-commissaris

Nadere informatie

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek ARRESTANTENVERZORGING Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek januari 2013 Doel van het strafproces / strafvordering = het nemen van strafvorderlijke beslissingen Bestaat uit =

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 551 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een rechterlijke vrijheidsbeperkende

Nadere informatie

Wetboek van Strafrecht in het algemeen. Hoofdstuk 15 Lesboek Basisbekwaamheid Buitengewoon Opsporingsambtenaar

Wetboek van Strafrecht in het algemeen. Hoofdstuk 15 Lesboek Basisbekwaamheid Buitengewoon Opsporingsambtenaar Wetboek van Strafrecht in het algemeen Hoofdstuk 15 Lesboek Basisbekwaamheid Buitengewoon Opsporingsambtenaar Casus Een Belgische passagier aan boord van een Nederlands vrachtschip, haalt uit de koffer

Nadere informatie

BESCHIKKING INZAKE VERZOEK EX ARTIKEL 475 Jo 460 VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING

BESCHIKKING INZAKE VERZOEK EX ARTIKEL 475 Jo 460 VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING HET HOF VAN JUSTITIE VAN SURINAME BESCHIKKING INZAKE VERZOEK EX ARTIKEL 475 Jo 460 VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING Gelezen het namens [klager] ingediend verzoekschrift, welke ertoe strekt dat het Hof

Nadere informatie

Wettelijke Kaders Publieke Veiligheid WKPV I

Wettelijke Kaders Publieke Veiligheid WKPV I Wettelijke Kaders Publieke Veiligheid WKPV I ex:pla n smart educational tools Mannelijk/vrouwelijk Er bestaat in Nederland een dilemma als het gaat over het gebruik van woorden die als mannelijk en vrouwelijk

Nadere informatie

Wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 2 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering Het opsporingsonderzoek

Wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 2 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering Het opsporingsonderzoek CONCEPT Wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 2 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering Het opsporingsonderzoek BOEK 2 Het opsporingsonderzoek INDELING 1 Algemene bepalingen 1.1 Definities 1.2 Algemene

Nadere informatie

Deze brochure 3. Aanhouding en verhoor 3. Inverzekeringstelling 4. De reclassering 5. Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5

Deze brochure 3. Aanhouding en verhoor 3. Inverzekeringstelling 4. De reclassering 5. Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 U WORDT VERDACHT INHOUD Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 6 Voorgeleiding bij de

Nadere informatie

Oriëntatie op de particuliere recherchebranche 1 ORIËNTATIE OP DE PARTICULIERE RECHERCHEBRANCHE 1 (CBE16.1/CREBO:52694)

Oriëntatie op de particuliere recherchebranche 1 ORIËNTATIE OP DE PARTICULIERE RECHERCHEBRANCHE 1 (CBE16.1/CREBO:52694) ORIËNTATIE OP DE PARTICULIERE RECHERCHEBRANCHE 1 (CBE16.1/CREBO:52694) sd.cbe16.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 298 26 983 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten omtrent de toepassing van maatregelen in het belang van het

Nadere informatie

U wordt verdacht. * Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen.

U wordt verdacht. * Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. U wordt verdacht Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en blinden. * Waar in deze brochure hij staat,

Nadere informatie

Wettelijke Kaders Publieke Veiligheid 1 WKPV 1

Wettelijke Kaders Publieke Veiligheid 1 WKPV 1 Wettelijke Kaders Publieke Veiligheid 1 WKPV 1 ex:pla n smart educational tools Mannelijk/vrouwelijk Er bestaat in Nederland een dilemma als het gaat over het gebruik van woorden die als mannelijk en vrouwelijk

Nadere informatie

Wet van 15 januari 1921

Wet van 15 januari 1921 (Tekst geldend op: 02-02-2007) Wet van 15 januari 1921 Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau, enz., enz., enz.. Allen, die deze zullen zien of hooren lezen,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 743 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het treffen van een regeling inzake het verhoor van afgeschermde getuigen en

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 421 Wet van 9 oktober 2008, houdende regels strekkende tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod aan personen van wie een ernstige dreiging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 159 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 487 Wet van 26 september 1996 tot wijziging van de bepalingen uit het Wetboek van Strafvordering betreffende het proces-verbaal van de terechtzitting

Nadere informatie

INHOUD. 103 Fiscale fraude / Ten geleide / 1

INHOUD. 103 Fiscale fraude / Ten geleide / 1 INHOUD 103 Fiscale fraude /1 103.0 Ten geleide / 1 103.1 Inleiding / 17 103.1.1 Wat is belastingfraude? / 17 103.1.2 Hoe treedt belastingfraude aan het licht? / 17 103.1.3 Wettelijk kader / 17 103.1.3.a

Nadere informatie

32 539 Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en de Binnenvaartwet in verband met de invoering van de ontzegging van de vaarbevoegdheid

32 539 Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en de Binnenvaartwet in verband met de invoering van de ontzegging van de vaarbevoegdheid TWEEDE KAMER DER 2 STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2010-2011 32 539 Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en de Binnenvaartwet in verband met de invoering van de ontzegging van de vaarbevoegdheid Nr. 2

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 143 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 december 2005 Rapportnummer: 2005/400

Rapport. Datum: 27 december 2005 Rapportnummer: 2005/400 Rapport Datum: 27 december 2005 Rapportnummer: 2005/400 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat een met naam genoemde inspecteur van de Inspectie Verkeer en Waterstaat, Divisie Vervoer, van het Ministerie

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009. Pagina 1 van 9

AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009. Pagina 1 van 9 AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009 Pagina 1 van 9 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2009.0.071.903 Datum Zaaknummer 2009-08-00863

Nadere informatie

Handleiding opsporing door de FIOD

Handleiding opsporing door de FIOD Handleiding opsporing door de FIOD Leidraad voor de AA, aflevering 61 A.1.4.12 Mr. F.H.H. Sijbers, advocaat bij Wladimiroff & Waling N.V. te s-gravenhage 1. Inleiding De Belastingdienst bewaakt de naleving

Nadere informatie

Binnentreden Pagina s 79 t/m 84

Binnentreden Pagina s 79 t/m 84 Binnentreden Pagina s 79 t/m 84 Wat gaan we behandelen - Betreden van plaatsen en in het bijzonder de woning - Artikel 12 Grondwet (huisrecht) - Wat is een woning - AWBI Uitgangspunt Uitgangspunt is, dat

Nadere informatie

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT ALGEMENE WET BESTUURSRECHT Besluitvorming Toezicht Sancties Rechtsgebied bestuursrecht oktober 2011 Rechtsgebied bestuursrecht Verhoudingen tussen bestuursorgaan/belanghebbende - stelt het bestuur is staat

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 33 Wet van 22 januari 2009 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot verbetering van de regeling van de positie van de deskundige

Nadere informatie

opleiding BOA Wetboek van Strafrecht

opleiding BOA Wetboek van Strafrecht Deze reader geeft een overzicht van de die zijn genoemd in de eindtermen, versie juni 2005. Eerste Boek. Algemene bepalingen Titel I. Omvang van de werking van de strafwet Artikel 1 1. Geen feit is strafbaar

Nadere informatie

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JNO. 4U6 WET van 10 Juli 1952, houdende voorzieningen aangaande de verplaatsing van bevolking voor het geval van oorlog, oorlogsgevaar, daaraan verwante of

Nadere informatie

Leidraad voor het nakijken van de toets

Leidraad voor het nakijken van de toets Leidraad voor het nakijken van de toets STRAFPROCESRECHT 14 OKTOBER 2011 (Uit het antwoord moet blijken dat de cursist de stof heeft begrepen en juist heeft toegepast; een enkel ja of nee is niet voldoende)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 477 Wet van 2 december 2015, houdende bepalingen verband houdende met de instelling van de rechtsopvolgers van in Nederland gevestigde internationale

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 225 Wet van 19 juni 2013 tot wijziging van de Opiumwet en de Wet wapens en munitie in verband met de verruiming van de kring van ambtenaren,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 330 25 392 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, het Wetboek van Strafvordering, de Politiewet 1993 en andere wetten (reorganisatie

Nadere informatie

AANWIJZING TOEZEGGINGEN AAN GETUIGEN IN STRAFZAKEN

AANWIJZING TOEZEGGINGEN AAN GETUIGEN IN STRAFZAKEN AANWIJZING TOEZEGGINGEN AAN GETUIGEN IN STRAFZAKEN Categorie : opsporing Rechtskarakter : aanwijzing in de zin van art. 130 lid 4 Wet RO Afzender : College van procureurs-generaal Adressaat : Hoofden van

Nadere informatie

BRANDWEERWET 1985. 1. Gemeentelijke en regionale brandweer. Artikel 1

BRANDWEERWET 1985. 1. Gemeentelijke en regionale brandweer. Artikel 1 BRANDWEERWET 1985 1. Gemeentelijke en regionale brandweer Artikel 1 1. Er is in elke gemeente een gemeentelijke brandweer, behoudens indien ingevolge samenwerking met andere gemeenten een regeling ter

Nadere informatie

TITEL I AANVULLEND KARAKTER VAN DE MILITAIRE STRAFRECHTSPLEGING. Artikel 1

TITEL I AANVULLEND KARAKTER VAN DE MILITAIRE STRAFRECHTSPLEGING. Artikel 1 WET van 24 november 1975, houdende vaststelling van regelen m.b.t. de Militaire Strafrechtspleging (S.B. 1975 no. 175, gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 1980 no. 119, S.B.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 983 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten omtrent de toepassing van maatregelen in het belang van het onderzoek

Nadere informatie

Strafrechtelijke context huwelijksdwang en achterlating

Strafrechtelijke context huwelijksdwang en achterlating Strafrechtelijke context huwelijksdwang en achterlating Bij de aanpak van huwelijksdwang en gedwongen achterlating dient het belang van het slachtoffer centraal te staan. De in Nederland geldende wet-

Nadere informatie

REGLEMENT 3.683.BD/BJZ PROTOCOL PROCESBESLUIT EN VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE

REGLEMENT 3.683.BD/BJZ PROTOCOL PROCESBESLUIT EN VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE 3.683.BD/BJZ PROTOCOL PROCESBESLUIT EN VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE Vastgesteld bij collegebesluit van 19 juni 2007, nr. 6a. Datum bekendmaking: 27 juni 2007. Datum inwerkingtreding: 28 juni 2007. Gemeenteblad

Nadere informatie

Inhoud. Lijst van enige afkortingen. Lijst van verkort aangehaalde werken. Lijst van websites. Deel I Inleidende beschouwingen

Inhoud. Lijst van enige afkortingen. Lijst van verkort aangehaalde werken. Lijst van websites. Deel I Inleidende beschouwingen Inhoud Lijst van enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken Lijst van websites Deel I Inleidende beschouwingen Hoofdstuk I Plaatsbepaling en doel strafproces(recht) 1 Strafrecht als sanctierecht

Nadere informatie

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman)

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis

Nadere informatie

Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) Hoofdstuk 3 pagina 2 t/m 19

Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) Hoofdstuk 3 pagina 2 t/m 19 Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) Hoofdstuk 3 pagina 2 t/m 19 Waar gaan we het over hebben? Wie is de buitengewoon opsporingsambtenaar? In welke wetten is de positie van de BOA geregeld? Soorten opsporingsambtenaren?

Nadere informatie

ARTIKEL I. Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd: Artikel 54a komt te luiden: Artikel 54a

ARTIKEL I. Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd: Artikel 54a komt te luiden: Artikel 54a Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III)

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 2015, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. ;

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 2015, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. ; -` Besluit van houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 2015, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. ; Gelet

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35062 17 december 2013 Aanwijzing bijstand van tolken en vertalers bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten

Nadere informatie

U BENT GETUIGE IN EEN STRAFPROCES

U BENT GETUIGE IN EEN STRAFPROCES U BENT GETUIGE IN EEN STRAFPROCES Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en blinden. Als u getuige

Nadere informatie

Versie consultatie september 2012

Versie consultatie september 2012 Besluit van houdende regels in verband met het vaststellen van strafbare feiten met de vervolging waarvan de officier van justitie bij het functioneel parket dan wel de officier van justitie bij het landelijk

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Circulaire bekwaamheid buitengewoon opsporingsambtenaar 2012

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Circulaire bekwaamheid buitengewoon opsporingsambtenaar 2012 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20660 12 oktober 2012 Circulaire bekwaamheid buitengewoon opsporingsambtenaar 2012 Inleiding In de strafrechtelijke handhaving

Nadere informatie

Rapport. Datum: 19 september 2005 Rapportnummer: 2005/275

Rapport. Datum: 19 september 2005 Rapportnummer: 2005/275 Rapport Datum: 19 september 2005 Rapportnummer: 2005/275 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Koninklijke Marechaussee hem na zijn aanhouding op 18 januari 2003 op de vliegbasis Volkel, niet ten spoedigste

Nadere informatie

Instrumentenkoffer: bestuurlijke en strafrechtelijke instrumenten

Instrumentenkoffer: bestuurlijke en strafrechtelijke instrumenten Instrumentenkoffer: bestuurlijke en strafrechtelijke instrumenten Lichte bevelsbevoegdheid BM 172 lid 3 Gemeentewet 184SR Noodbevel BM 175 Gemeentewet 184 SR Noodverordening BM 176 Gemeentewet 443 SR Voorschriften

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

Digitaal onderzoek vanuit strafvorderlijk perspectief

Digitaal onderzoek vanuit strafvorderlijk perspectief Digitaal onderzoek vanuit strafvorderlijk perspectief Symposium E-Discovery 2014 Mr. J.J. Oerlemans 12-06-2014 Agenda - Wat is een opsporingsonderzoek? - Onderzoek aan gegevens op een computer - De netwerkzoeking

Nadere informatie

De zaak Caelius naar Nederlands strafrecht

De zaak Caelius naar Nederlands strafrecht De zaak Caelius naar Nederlands strafrecht Klaas Rozemond (universitair hoofddocent strafrecht Vrije Universiteit Amsterdam, rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Amsterdam) De feiten Uit het pleidooi

Nadere informatie

BOA PV. + combibon juni 2013/4 e druk lesboek. proces-verbaal = een woordelijk verslag van de gang van zaken

BOA PV. + combibon juni 2013/4 e druk lesboek. proces-verbaal = een woordelijk verslag van de gang van zaken BOA PV + combibon juni 2013/4 e druk lesboek proces-verbaal = een woordelijk verslag van de gang van zaken - wettelijke en administratieve eisen + combibon 1 Verbaliseringsplicht (notificatieplicht) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 112 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (wijziging van de regelingen van de invordering en inhouding van rijbewijzen en de bijkomende straf

Nadere informatie

Wet van 15 januari 1921

Wet van 15 januari 1921 (Tekst geldend op: 22-05-2010) Wet van 15 januari 1921 Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau, enz., enz., enz.. Allen, die deze zullen zien of hooren lezen,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2007:208

ECLI:NL:GHARN:2007:208 ECLI:NL:GHARN:2007:208 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 25-05-2007 Datum publicatie 11-04-2016 Zaaknummer 21-004591-06 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

Waarneming 1 WAARNEMING 1 (CBE18.1/CREBO:52696)

Waarneming 1 WAARNEMING 1 (CBE18.1/CREBO:52696) WAARNEMING 1 (CBE18.1/CREBO:52696) sd.cbe18.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Wet van 15 januari 1921 Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau, enz., enz., enz..

Wet van 15 januari 1921 Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau, enz., enz., enz.. (Tekst laatst gewijzigd op: 17-12-2009) Wet van 15 januari 1921 Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau, enz., enz., enz.. Allen, die deze zullen zien of

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding

Samenvatting. Inleiding Samenvatting Inleiding Bij de invoering van de Wet herziening GVO is door de Minister de toezegging aan de Tweede Kamer gedaan deze wet in twee fasen te laten evalueren. De eerste evaluatie dateert van

Nadere informatie