Het doel van deze instructie is het plaatsen van de afgewerkte producten zo uit te voeren dat ten allen tijde de kwaliteit gegarandeerd kan worden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het doel van deze instructie is het plaatsen van de afgewerkte producten zo uit te voeren dat ten allen tijde de kwaliteit gegarandeerd kan worden."

Transcriptie

1 I NSTRUCTIE-17: P LAATSING 1 DOEL Het doel van deze instructie is het plaatsen van de afgewerkte producten zo uit te voeren dat ten allen tijde de kwaliteit gegarandeerd kan worden. 2 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN Hans Depoorter is verantwoordelijk voor de plaatsing van de gehelen. De plaatsingsploeg is bevoegd voor het afkeuren van verkeerd geplaatste gehelen. 3 WERKWIJZE Verplicht te gebruiken PBM s (Persoonlijke BeschermingsMiddelen) De bevestiging aan de ruwbouw gebeurt ofwel rechtstreeks doorheen de profielen met schroeven en pluggen, ofwel met behulp van bevestigingsankers. De verankering mag geenszins het draagvermogen van de aangrenzende bouwonderdelen beïnvloeden. Alle verankeringen, voor zover niet uit aluminium of roestvrij staal, dienen afdoende tegen zijn beschermd en mogen zelf ook geen aantasting van het aluminium veroorzaken. Bij de plaatsing van de ramen worden er voldoende bevestigingen voorzien: Er dienen aan alle zijden minstens 2 bevestigingen aangebracht te worden met een maximale tot de hoek van 200 mm. De afstand van de bevestigingen onderling bedraagt maximum 700 mm. Op de plaatsen waar een tussenregel of tussenstijl op de zijstijl, boven- of onderregel de verankering op maximum 200 mm naast de stijl- of regelaansluiting worden aangebracht Hierdoor wordt bereikt dat de tussenregel en de tussenstijl een lengteverandering (ten temperatuurverandering) zonder schade kunnen ondergaan. Aan te raden is de bevestigingen te positioneren ter hoogte van ieder scharnier- en sluitpunt. INS-17 Datum uitgave: 09/11/09 Opgesteld door: Goedgekeurd door: Herzien door: Page: 1/4 Herziening: 0 Datum herziening: Hans Depoorter Chantal Vanelstlande

2 I NSTRUCTIE-17: P LAATSING Inbouw van het beslag Keuze van bevestigingspunten, aantal sluitpunten, aantal scharnieren, max. vleugelgewicht, vleugelafmetingen, toegepast vleugelprofiel e.a. dient te gebeuren volgens de richtlijnen systeemleverancier en de beslagfabrikant. Glijdende en bewegende delen zijn van neutraal vet te voorzien. Bij montage controleren of het beslag soepel en zonder hapering te bedienen is. Voor de aansluiting met de ruwbouw wordt een soepele kit gebruikt, waarvan de kleur zoveel mogelijk aansluit met deze van de steen en/of het voegwerk of verder bepaald wordt door de opdrachtgever. De soepele kit mag niet te veel olie bevatten teneinde vlekken op de dorpel te vermijden. Bij de plaatsing van het schrijnwerk doorheen de profielen (rechtstreeks bevestigen in het metselwerk) worden de schroefkoppen gedeeltelijk verzonken. Bescherming na plaatsing is ten laste van de opdrachtgever. Er dient op gelet te worden dat de beschermingsmaatregelen op hun beurt geen schade (bv aan lakoppervlak) veroorzaken. De gebruikers informeren over de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden en de periodiciteit ervan en hen een document afgeven hieromtrent. Direct na plaatsing van het schrijnwerk zal overgegaan moeten worden tot de (voorlopige) oplevering van het aluminium buitenschrijnwerk om de mogelijke beschadigingen door derden af te wijzen. Alle deuren worden bij voorkeur op het einde van het project geplaatst. Alle mogelijke beschermingen die nodig zijn voor werken van derden zijn ten hunne lasten (laswerken met spatten, cement, transport van mortel). Een digitaal fototoestel gebruiken onmiddellijk na plaatsing voor de belangrijke situaties vast te leggen en discussies bij oplevering te vermijden. Indien er beschadigingen worden vastgesteld worden deze geregistreerd op de productiefiches. Wie hier verantwoordelijk is en wie dit zal oplossen wordt besproken door de betrokken partijen. INS-17 Datum uitgave: 09/11/09 Opgesteld door: Goedgekeurd door: Herzien door: Page: 2/4 Herziening: 0 Datum herziening: Hans Depoorter Chantal Vanelstlande

3 I NSTRUCTIE-17: P LAATSING 4 FLOWCHART Start Uitbreken v /h bestaande schrijnwerk Controleren + in orde stellen dagkant (cementresten, ) Vastcalleren v /h schrijnwerk Waterpas zetten v /h schrijnwerk Bevestigen van de ankers aan het schrijnwerk Bevestigen van de ankers aan de muren Opvullen van de voegen met PU -schuim Plaatsen v /d beglazing Testen v / h schrijnwerk + afregelen Afkitten v / h schrijnwerk ( enkel i.g. reeds gevoegd is ) Controle op beschadigingen productiefiches Einde INS-17 Datum uitgave: 09/11/09 Opgesteld door: Goedgekeurd door: Herzien door: Page: 3/4 Herziening: 0 Datum herziening: Hans Depoorter Chantal Vanelstlande

4 I NSTRUCTIE-17: P LAATSING 5 CONTROLEPLAN Wat Criteria Methode Frequentie Registratieform. Plaatsing - Voldoende bevestigingen - Inbouw beslag Visueel Elke plaatsing plaatsingsdossier - Nodige bescherming Na plaatsing - beschadigingen Visueel Elke plaatsing Herstelbon 6 FORMULIEREN/INFORMATIEDRAGERS Plaatsingsdossier Herstelbon 7 REFERENTIEDOCUMENTEN TRA 422 STS 52 Buitenschrijnwerk Ed Algemene voorschriften NBN EN : 2006 Ramen en deuren Productnorm Prestatie eisen Deel 1: Ramen en deuren zonder brand- en rookwerende eigenschappen Richtlijnen voor de aluminium Constructeur van het Aluminium Center, Ed 2008 INS-17 Datum uitgave: 09/11/09 Opgesteld door: Goedgekeurd door: Herzien door: Page: 4/4 Herziening: 0 Datum herziening: Hans Depoorter Chantal Vanelstlande

5 8. Plaatsing van aluminium schrijnwerk 8.1. Algemeen Als leidraad voor het plaatsen van een schrijnwerkelement kan TV 188 Plaatsing van buitenschrijnwerk geadviseerd worden. De plaatsing gebeurt op basis van de door de opdrachtgever goedgekeurde tekeningen. Het verdient aanbeveling pas met de plaatsing van de gevelelementen in de bouw te starten wanneer, in opdracht van de opdrachtgever, is vastgesteld dat de maatafwijkingen van de volledige bouwkundige constructie binnen de overeengekomen toleranties ten opzichte van de as- en stramienlijn alsmede peilmaten liggen. Voor het goed functioneren van gevelelementen is de correcte plaatsing van groot belang. Gevelelementen mogen na aflevering niet door onjuiste behandeling en/of plaatsing aan kwaliteit inboeten. Hiervoor is het noodzakelijk dat de plaatsing steeds door of onder begeleiding van ervaren mensen wordt uitgevoerd. Als algemene regel dient men ervan uit te gaan dat aanpassingen aan de ruwbouw steeds door de opdrachtgever worden uigevoerd. Ook dient er vooraf afgesproken te worden wie het verticaal transport voor zijn rekening neemt. De ruwbouw dient een vlakke, haakse en scheluwvrije aansluiting van de gevelelementen mogelijk te maken. De opdrachtgever dient de nodige peilen en aslijnen tijdig te laten uitzetten Verankeringen Alle verankeringen, voor zover niet vervaardigd uit roestvrij staal of aluminium, dienen afdoende tegen corrosie te zijn beschermd en mogen zelf ook geen aantasting aan het aluminium gevelelement veroorzaken. Het aantal, de plaats en de wijze van verankering moeten zodanig zijn gekozen dat de krachten, die op het gevelelement worden uitgeoefend, op de bouwkundige constructie worden overgedragen. De plaats en de uitvoering van de ankers of andere bevestigingsmiddelen dienen zodanig te zijn gekozen dat het gevelelement niet door de bouwkundige constructie kan worden belast en dat het element niet door het monteren wordt vervormd. Lengteveranderingen, veroorzaakt door temperatuurswisselingen, moeten ongehinderd kunnen plaatsvinden. De grootte van de te voorziene lengteverandering kan bepaald worden door berekening. De lengteverandering L wordt door volgende formule bepaald: Δ L = α x Δ t x L Δ t = t - t0 α: de lineaire uitzettingscoëfficiënt van het materiaal t: de uiterste temperatuur (max. of min. ) ( C) t0: de temperatuur bij fabricage ( C) L: de proeflengte in mm bij temperatuur to In onderstaande tabel zijn enkele lineaire uitzettingscoëfficiënten van bouwmaterialen opgenomen: MATERIAAL UITZETTINGSCOEFFICIENT IN MM per C PER MM x 10-6 ALUMINIUM ROESTVRIJ STAAL 17 STAAL 12 KOPER 17 ZINK 27 GLAS 8 10 METSELWERK 7 GEWAPEND BETON HARD PVC HOUT 5 8 Rekenvoorbeeld:

6 Aluminium profiel: L = mm Fabricagetemperatuur to = 20 C Wintertemperatuur tmin = - 20 C Zomertemperatuur: tmaxi = + 60 C Δ L = +/- 0, x 40 x 3000 Δ L = +/- 2,76 mm N.B. In onze streken mag men de te verwachten lengtevariatie op ± 1 mm/m aluminium profiel begroten. Ramen en deuren Als algemene regel wordt gesteld de ankers te plaatsen met een tussenafstand van maximum 750 mm en ongeveer 200 mm afstand van elke hoek of stijlen van het vaste kader. Bij beweegbare raam- of deurdelen is het aan te bevelen om de verankering te plaatsen in de onmiddellijke nabijheid van de draai-, scharnier- en sluitpunten. Gevels Hier dient het type van verankering (vast, dilaterend, enz.) evenals het aantal bepaald te worden in functie van het soort gevel en de aard van de ruwbouw. In de meeste gevallen zal dit het onderwerp zijn van een aparte studie. Aandachtspunt bij het ontwerp van een gevel is wel ervoor te zorgen dat de gewichtsankers der stijlen op hetzelfde niveau worden voorzien en dit om eventuele glasbreuken door verschil in uitzetting der stijlen te voorkomen Uitzetvoegen Bij de plaatsing van het schrijnwerk dient men enerzijds rekening te houden met de aanwezigheid van eventuele bewegingsvoegen in de ruwbouw als anderzijds met de uitzetmogelijkheid van het aluminium schrijnwerk zelf. Uitzet- of zettingsvoegen in de ruwbouw Het bestaan van deze voegen dient van bij de studie van het schrijnwerk gekend te zijn. Dit houdt in dat deze voegen duidelijk op de architectuur - en ruwbouwplannen weergegeven zijn. Het schijnwerk dient ontdubbeld te worden ter hoogte van deze voegen aangezien de te verwachten bewegingen van de ruwbouw (+/- 20 mm) ongehinderd moeten kunnen plaatsvinden. Deze ontdubbelingen dienen ook voorzien te worden in al de afwerkbeplating die aansluit op dit schrijnwerk. De waterdichtheid ter hoogte van deze ontdubbelingen wordt in de meeste gevallen gerealiseerd d.m.v. epdm-slabben. Een thermische isolatie tussenbeide verhindert een eventuele koudebrug.

7 Uitzetting van het schrijnwerk onder invloed van een temperatuursgradiënt De verankeringswijze van het schrijnwerk dient zodanig ontworpen te zijn dat de dilatatie van het aluminium ongehinderd kan plaatsvinden. In de praktijk komt dit erop neer dat voor stelsels van meer dan 4 meter lengte men werkt met gewichts- en windverankeringen. De gewichtsverankeringen nemen het gewicht van het schrijnwerk evenals de windlasten op terwijl de windankers zodanig ontworpen zijn dat deze enkel de windlasten opnemen en de vrije beweging van het alu toelaten. De eventuele koppelingen van de schrijnwerkgehelen dienen op zich ook de uitzetting van de profielen toe te laten waarbij de dichtheid tussenbeide verzekerd blijft. In de meeste gevallen voorzien de systeemleveranciers hiervoor aangepaste dichtingsstukken Bouwfysische aspecten Dichtheid De raamaansluitingen dienen van een dubbele afdichting te zijn voorzien: een waterkering aan de buitenzijde en een tochtdichting aan de binnenzijde. Dichtingsvoegen die aan de buitenzijde zijn toegepast worden geacht onder regenbelasting op den duur water door te laten, o.a. door de pompwerking van het gevelelement. In de constructie dienen voorzieningen te zijn aangebracht om dit water naar buiten af te voeren. Het gebruik van EPDM-slabben is soms aangewezen om de dichting rondom het schrijnwerk te verzekeren. Dit is ondermeer aangewezen indien de ramen niet achter de neg van het metselwerk wordt geplaatst of bij gevels. Boven de ramen dient ook steeds een waterkering te zitten die in de meeste gevallen verwerkt is in de ruwbouwfase Isolatie De thermische isolatie dient ervoor te zorgen dat er zich geen koudebruggen vormen rondom het schrijnwerk. Aandachtspunten hierbij zijn het vermijden van rechtstreeks contact met het buitenspouwblad (vochtdoorslag voorkomen) en anderzijds het correct plaatsen van de isolatie bij gebruik van slabben (voorkomen van condenstatie tegen de slabben). De thermische isolatie kan ook bijdragen tot de akoestische prestaties van het schrijnwerk, op voorwaarde dat zijn volumemassa voldoende is, maar indien de eisen m.b.t. akoestiek vrij streng zijn zal dit niet volstaan en zal men bijkomende maatregelen moeten treffen. Dit kan o.a. door het voorzien van een stalen omkasting rondom het schrijnwerk. In onderstaande tekeningen is een overzicht van de diverse principeaansluitingen weergegeven: Ramen :

8 Gevels:

9 8.5. Controle van geplaatste gevelelementen Na de plaatsing dient te worden gecontroleerd of: De beweegbare delen en het hang- en sluitwerk goed en soepel functioneren. Het oppervlak vrij van beschadigingen is, met inachtneming van : Voor binnen geldt een beoordelingsafstand van 3 meter. Voor buiten geldt: beoordeling vanaf maaiveld binnen een ooghoek van 45 (horizontaal/verticaal) en op een afstand van ten minste 5 meter voor het oppervlak van de gevel. (in alle gevallen vindt de beoordeling plaats met het ongewapend oog). De beglazing onbeschadigd is. De bouwkundige aansluitingen (bijvoorbeeld kitvoegen) correct zijn uitgevoerd. Na plaatsing zal het schrijnwerk fabrieksschoon worden opgeleverd. Hieronder wordt verstaan het eenmaal verwijderen van kitresten, kitvlekken, raammerken en stickers op het glas. Het verwijderen van bouwvuil, stof, het wassen en zemen van de ruiten valt hier niet onder. Wij dringen erop aan de oplevering zo snel mogelijk na de plaatsing te laten doorgaan. 8.6 Maatafwijkingen van de constructie Er moet zodanig geconstrueerd worden dat beperkte maatafwijkingen zonder schade kunnen worden opgenomen. Het gaat hier om maatafwijkingen die een gevolg zijn van: Toleranties op eigen werk. Temperatuurswisselingen. Toleranties en gebruikelijke beweging van het bouwkundig werk. Het is noodzakelijk de te verwachten ruwbouwtoleranties ten opzichte van de aslijnen alsmede de bewegingsveranderingen ter hoogte van de uitzetvoegen voor het desbetreffende bouwkundige werk voor aanvang van

10 de studie te ontvangen van de opdrachtgever. Wat betreft toleranties op geplaatste ramen zijn volgende afwijkingen aanvaardbaar: Afwijking op de verticaliteit: <= 2mm/m Afwijking op de horizontaliteit: <= 2mm/m de maximale absolute afwijking mag slechts 5mm bedragen. Voor verdere informatie verwijzen we naar de TV 188 Plaatsing van buitenschrijnwerk. 8.7 Herstellen van beschadigingen op de bouwplaats Tijdens de assemblage in de fabriek, het transport en de montage op de bouwplaats en vanaf het tijdstip van montage tot aan de oplevering, kunnen lichte beschadigingen aan de oppervlaktebehandeling van de gevelconstructie, zoals krasjes en dergelijke, optreden. In het algemeen zijn deze beschadigingen niet schadelijk voor de constructie, maar kunnen ze om esthetische redenen worden bijgewerkt. Hierbij moet opgemerkt worden dat het niet of nauwelijks mogelijk is de beschadigingen onzichtbaar te herstellen, o.a. als gevolg van de optredende dikteverschillen van de afwerklaag. Het beste resultaat wordt verkregen door de beschadigingen te reinigen, te ontvetten en te schilderen. Onderdelen die op diverse plaatsen beschadigd zijn, dienen na het reinigen en ontvetten in zijn geheel overschilderd te worden. De toe te passen lak dient in overleg met het lakapplicatiebedrijf te worden gekozen. Beschadigingen aan geanodiseerde oppervlakken kunnen niet hersteld worden.

Handboek ETICS. Thermisch buitengevelisolatiesysteem. technische informatie voor nieuwbouw en na-isolatie. Member of. European Association for

Handboek ETICS. Thermisch buitengevelisolatiesysteem. technische informatie voor nieuwbouw en na-isolatie. Member of. European Association for European Association for Handboek ETICS Thermisch buitengevelisolatiesysteem technische informatie voor nieuwbouw en na-isolatie Member of External thermal insulation composite systems INHOUDSTAFEL 1]

Nadere informatie

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond Foto: Havenbedrijf Gent agh Tertiaire klimaatverbond Tertiaire klimaatverbond 1 Voorwoord Beste bouwprofessional, Gent moet morgen nog meer dan vandaag een duurzame en klimaatvriendelijke stad zijn. Het

Nadere informatie

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF Foto: ISOMO nv ISSN 0577-2028 TECHNISCHE VOORLICHTING 246 NA-ISOLATIE VAN SPOUWMUREN DOOR HET OPVULLEN VAN DE LUCHTSPOUW

Nadere informatie

ACHTERGRONDRAPPORT BOUWFYSICA BUITENGEVEL- ISOLATIESYSTEMEN

ACHTERGRONDRAPPORT BOUWFYSICA BUITENGEVEL- ISOLATIESYSTEMEN ACHTERGRONDRAPPORT BOUWFYSICA BUITENGEVEL- ISOLATIESYSTEMEN Kennisoverdracht Nederlandse markt In t Hart van de Bouw Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V. Achtergrondrapport bouwfysica buitengevelisolatiesystemen

Nadere informatie

Installatiegids - TERRACE

Installatiegids - TERRACE Installatiegids - TERRACE Beste Twinson partner, Twinson is een nieuw revolutionair materiaal, vervaardigd uit PVC en hout. Door de voordelen van beide materialen te verenigen in één nieuwe grondstof brengt

Nadere informatie

Plaatsing van glas in sponningen

Plaatsing van glas in sponningen D e plaatsing van beglazing moet conform zijn met de norm TV 221 van het WTCB van beglazingen (september 2001). Dit document vervangt dus het deel over plaatsing van de TV 176 Dakbeglazingen. We merken

Nadere informatie

BRL IC-110 21-04-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN THERMISCH NA-ISOLEREN VAN SPOUWMUREN MET IN-SITU MINERALE WOLVLOKKEN. voor

BRL IC-110 21-04-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN THERMISCH NA-ISOLEREN VAN SPOUWMUREN MET IN-SITU MINERALE WOLVLOKKEN. voor BRL IC-110 21-04-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN THERMISCH NA-ISOLEREN VAN SPOUWMUREN MET IN-SITU MINERALE WOLVLOKKEN voor Insula-attest en Insula-procescertificaat 2 Deze BRL is tot stand gekomen door inbreng

Nadere informatie

Daktechniek Dakpannen uit klei en beton Technische documentatie

Daktechniek Dakpannen uit klei en beton Technische documentatie Daktechniek Dakpannen uit klei en beton Technische documentatie www.monier.be 1 daktechniek en verwerkingsvoorschriften Hoofdstuk 1 Daktechniek en verwerkingsvoorschriften Algemeen TECHNISCHE VOORLICHTINGEN

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

Residentie Parkzicht II Appartementsgebouw

Residentie Parkzicht II Appartementsgebouw 1 Residentie Parkzicht II Appartementsgebouw Luxe appartementen aan de Broekstraat in hartje Tervuren BEKNOPTE TECHNISCHE BESCHRIJVING 2 KOPER: Naam:... Adres:...... Tel: l:... appartement: : verdieping..nr

Nadere informatie

5 5. PRODUCTEN 2 BINNENSPOUWBLAOEN/WANOEN/TOPPEN. mm mm mm mm mm mm mm ALGEMEEN REGELGEVING

5 5. PRODUCTEN 2 BINNENSPOUWBLAOEN/WANOEN/TOPPEN. mm mm mm mm mm mm mm ALGEMEEN REGELGEVING . PRODUCTEN 2 BINNENSPOUWBLAOEN/WANOEN/TOPPEN ALGEMEEN REGELGEVING Geprefabriceerde betonnen binnenspouwbladen, wanden en toppen worden op ruime schaal in de hedendaagse woningbouw toegepast. De elementen

Nadere informatie

Zink Advies. Technisch adviesboek

Zink Advies. Technisch adviesboek Zink Advies Technisch adviesboek 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - NedZink 4 Hoofdstuk 2 - Producten 6 Hoofdstuk 3 - Montage van dakgoten 9 en hemelwaterafvoerbuizen Hoofdstuk 4 - Bouwfysica 17 Hoofdstuk 5

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

7. Afwerking van cellenbeton

7. Afwerking van cellenbeton 96 7. Afwerking van cellenbeton 7.1 Afwerking van cellenbetonblokken Buitenmuren in cellenbetonmetselwerk moeten tegen de weersomstandigheden worden beschermd. Hierdoor worden de uitstekende isolerende

Nadere informatie

VEA. Binnenisolatie van buitenmuren

VEA. Binnenisolatie van buitenmuren VEA Binnenisolatie van buitenmuren Inleiding Inleiding 3 1 Aandachtspunten bij de toepassing van binnenisolatie van buitenmuren 4 2 Checklist voor de start van de werken 7 3 Keuze binnenisolatieconcept

Nadere informatie

Laag-energiewoningen in massiefbouw

Laag-energiewoningen in massiefbouw Laag-energiewoningen klimaatverbond Voorwoord Beste bouwprofessional, Gent moet morgen nog meer dan vandaag een duurzame en klimaatvriendelijke stad zijn. Het aandeel van de bebouwde omgeving in de uitstoot

Nadere informatie

WIENERBERGER RENOVATIEOPLOSSINGEN STOTHERM BRICK

WIENERBERGER RENOVATIEOPLOSSINGEN STOTHERM BRICK WIENERBERGER RENOVATIEOPLOSSINGEN STOTHERM BRICK Websyllabus Algemene adviezen Gevelstenen Façatile Kleidakpannen www.renovatieoplossingen.be Woord vooraf renovatieoplossingen Renovatieoplossing met Met

Nadere informatie

ALGEMEEN LASTENBOEK WINDDICHT 1. WERFINSTALLATIE. 1.1.Voorbereidende werken.

ALGEMEEN LASTENBOEK WINDDICHT 1. WERFINSTALLATIE. 1.1.Voorbereidende werken. 1 ALGEMEEN LASTENBOEK WINDDICHT 1. WERFINSTALLATIE 1.1.Voorbereidende werken. De opdrachtgever zorgt voor de opmeting van de bouwplaats door een erkend landmeter. De perceelsgrenzen zijn duidelijk zichtbaar

Nadere informatie

Appartementenvilla De Meeuw

Appartementenvilla De Meeuw Appartementenvilla De Meeuw Aanvullende informatie april 2011 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene zaken rondom het bouwproces - Veiligheid op de bouwplaats... 3 - Werkbare dagen... 3 - Opleveringsprognose... 3 -

Nadere informatie

Doelgerichte behandeling tegen optrekkend vocht DOSSIER DE BEHANDELING VAN OPTREKKEND VOCHT

Doelgerichte behandeling tegen optrekkend vocht DOSSIER DE BEHANDELING VAN OPTREKKEND VOCHT Doelgerichte behandeling tegen optrekkend vocht DOSSIER DE BEHANDELING VAN OPTREKKEND VOCHT Gepubliceerd door SB SOLUTIONS BVBA Drie Sleutelstraat 74, B9300 Aalst Tel: +32 53 41 70 13 fax: + 32 53 41 70

Nadere informatie

Hofstra Hulshof Bouw b.v. Nieuw Buinen. Gebruik en onderhoud van het bouwwerk

Hofstra Hulshof Bouw b.v. Nieuw Buinen. Gebruik en onderhoud van het bouwwerk Hofstra Hulshof Bouw b.v. Noorderdiep 126a 9521 BG telefoon (0599) 21 29 77 fax (0599) 21 23 09 E-mail: info@hofstrahulshof.nl website: www.hofstrahulshof.nl Rabobank 3112.07.820 k.v.k. meppel 04065540

Nadere informatie

Bouwcombinatie Hoek van Holland

Bouwcombinatie Hoek van Holland 57 woningen Fase II L Avenue te Hoek van Holland Handleiding voor het gebruik en onderhoud van uw woning Type Chainon Geachte heer/mevrouw, Het doet ons genoegen u dit boekje te mogen aanbieden. Binnenkort

Nadere informatie

1.Een bestaande buitenmuur isoleren aan de... 2 binnenzijde. 2. Een bestaand hellend dak isoleren... 5

1.Een bestaande buitenmuur isoleren aan de... 2 binnenzijde. 2. Een bestaand hellend dak isoleren... 5 p. 1 Inleiding Zelf isoleren is niet altijd even gemakkelijk. Dak- muur- en vloerisolatie moeten immers perfect op elkaar aansluiten. Zo vermijd je koudebruggen, plaatsen die minder goed of niet geïsoleerd

Nadere informatie

Zonnekastelen te Delft

Zonnekastelen te Delft Zonnekastelen te Delft Bijlage algemene informatie april 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene zaken rondom het bouwproces - Veiligheid op de bouwplaats... - Bouwbesluit... - Werkbare dagen... - Opleveringsprognose...

Nadere informatie

STS 71-1 Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm

STS 71-1 Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm Eengemaakte technische specificaties STS 71-1 Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm Versie maart 2012 STS 71-1 NA-ISOLATIE VAN SPOUWMUREN

Nadere informatie

Gebruik en onderhoud van uw woning

Gebruik en onderhoud van uw woning Gebruik en onderhoud van uw woning Aankoop Oplevering Gebruik Onderhoud U heeft een woning gekocht waarop de Garantie- en waarborgregeling van Woningborg N.V. van toepassing is. Hartelijk gefeliciteerd

Nadere informatie

Spouwmuren en vliesgevels

Spouwmuren en vliesgevels PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING Halfharde en veerkrachtige rotswolplaat (± 40 kg/m 3 ). De plaat heeft uitstekende thermische, akoestische en brandwerende eigenschappen. De plaat is sterk waterafstotend

Nadere informatie

Woerdblok Fase 3A te Naaldwijk

Woerdblok Fase 3A te Naaldwijk Woerdblok Fase 3A te Naaldwijk Aanvullende informatie april 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene zaken rondom het bouwproces - Veiligheid op de bouwplaats... - Bouwbesluit... - Werkbare dagen... - Opleveringsprognose...

Nadere informatie

UI T D E P R A K T IJ K

UI T D E P R A K T IJ K VOH IN GEOUWEN UI D E P R A K IJ K Veel schadegevallen in de bouw hebben te maken met vocht. Vochtproblemen komen zowel voor in de bouwfase, als in de gebruiksfase van een gebouw. Zij kunnen verregaande

Nadere informatie

daktechniek MORE POWER TO YOUR ROOF MONIER-TH/09-10/-3

daktechniek MORE POWER TO YOUR ROOF MONIER-TH/09-10/-3 daktechniek MORE POWER TO YOUR ROOF MONIER-TH/09-10/-3 267 TechnIsch handboek 8 daktechniek 8.1. Daktechniek beton- en keramische dakpannen Algemeen Procescertificaat Draagconstructie en dakbeschot De

Nadere informatie