6,4. Praktische-opdracht door een scholier 2064 woorden 24 juni keer beoordeeld. Maatschappijleer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "6,4. Praktische-opdracht door een scholier 2064 woorden 24 juni keer beoordeeld. Maatschappijleer"

Transcriptie

1 Praktische-opdracht door een scholier 2064 woorden 24 juni ,4 68 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Inleiding Om het vak maatschappijleer af te sluiten, moest ik nog een PO maken. Deze moest gaan over de conflicten tussen werkgevers en werknemers. Mijn hoofdvraag is; - Hoe verloopt het proces van een conflict tussen werkgevers en werknemers? Hierbij heb ik ook enkele deelvragen verzonnen, deze zijn; - 1 Hoe zijn de conflicten tussen werkgevers en werknemers in de geschiedenis ontstaan? - 2 Hoe kan een conflict ontstaan tussen werkgevers en werknemers? - 3 Wat zijn de gevolgen van een conflict? - 4 Hoe worden de conflicten opgelost? - 5 Hoe kunnen de conflicten worden voorkomen? - 6 Wat zijn de belangen van de werknemers? - 7 Wat zijn de belangen van de werkgevers? - 8 Wat zijn vakbonden, hoe zijn ze ontstaan en wat is het doel van de vakbond? - 9 Wat zijn werkgeversorganisaties, hoe zijn ze ontstaan en wat is hun doel? - Deelvraag 1 Hoe zijn de conflicten tussen werkgevers en werknemers in de geschiedenis ontstaan? Vroeger werkte de meeste mensen voor zichzelf. De meeste mensen waren destijds boer en zorgde voor een productie die voor hun zelf te gebruiken was en verkocht het overige. In deze tijd was er nog niet veel sprake van een baas met personeel. De arbeiders hadden daarom in die tijd ook geen belangen tegenover hun baas, want dat waren ze zelf. Hierdoor konden er geen conflicten ontstaan. Tijdens de industriële revolutie ontstonden er meer bedrijven en grotendeels van de boeren gingen in bedrijven werken, ze gingen in loondienst werken. Nu kregen ze te maken met een baas, de verhoudingen tussen de werknemers en werkgevers veranderde. Naarmate ze een baas hadden en voor hem moesten werken ontstonden er belangen van beide kanten, zowel van de werknemers en de werkgevers. Omdat deze belangen niet evenwichtig waren konden er nog wel eens conflicten ontstaan tussen de werknemers en werkgevers, daardoor ontstonden er vakbonden en werkgeversorganisaties. Deze kwamen op voor de belangen van de werknemers en de werkgevers en zorgen zo voor een balans tussen de belangen van de werknemers en de werkgevers. Maar daarmee waren de conflicten nog niet opgelost. En dat zal ook wel niet gebeuren dat er nooit meer conflicten ontstaan tussen werknemers en werkgevers. Er zijn nu hier en dan nog wel eens want onenigheden tussen de werknemers en werkgevers. Deelvraag 2 Hoe kan een conflict ontstaan tussen werkgevers en werknemers? Pagina 1 van 6

2 Er ontstaan wel eens conflicten tussen werknemers en werkgevers. Deze ontstaan meestal omdat de belangen tussen de werknemers en werkgevers volgens een van hun niet in balans is of dat ze beide andere verwachtingen van elkaar hebben. Als een werkgever het bijvoorbeeld niet eens is met een belang van de werknemer, kan de werknemer de vakbond inschakelen (als de werknemer daar lid van is). Hoe meer leden de vakbond heeft hoe meer druk de vakbond bij de onderhandelingen kan leveren. Als de werkgever het niet eens is met het belang van de werknemer kan hij ook dreigen met ontslag. Er ontstaat ook vaak een conflict als de werknemer iets wil van de werkgever en dit niet krijgt, een voorzitten van bedrijfsartsen zegt hierover; 'Het valt me vaak op dat als jonge werknemers niet meteen voor elkaar krijgen wat ze willen - een nieuwe functie, andere taken - ze dat al snel duiden als 'verkeerd' van de ander. Ze zien complotten en mopperen thuis: 'Zie je wel, ze zien me niet staan'. Ze nemen ook niet snel het heft in eigen hand. Als ze gefrustreerd raken kunnen ze toch vertrekken? Deelvraag 3 Wat zijn de gevolgen van een conflict? Een conflict kan verschillende gevolgen hebben. De werknemer kan bijvoorbeeld niet komen opdagen op het werk, zich ziek melden, of de werknemer / werkgever kan veel emoties er aan overhouden en dit kan zorgen voor een negatieve sfeer. Als een werknemer door een conflict zich niet kan concentreren op zijn werk, kan de arbeid die de werknemer verricht, niet volledig zijn. Dit heeft dan ook gevolgen voor de werkgever, hij kan hierdoor bijvoorbeeld minder winst maken dan normaal. Deelvraag 4 Hoe worden de conflicten opgelost? In eerste instantie is het zo dat de management het conflict moet proberen op te lossen. Als dit dan niet lukt dan wordt er hulp in geroepen van een mediator. De meeste conflicten worden meestal opgelost met behulp van mediation. Mediation betekend het oplossen van een conflict met behulp van een neutrale conflictbemiddelaar. Deze conflictbemiddelaar heet een mediator. De mediator zorgt ervoor dat na afloop beide partijen redelijk tevreden zijn over de overeenkomst tussen de werknemer(s) en werkgever. Mediation heeft twee belangrijke uitgangspunten, deze zijn vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. De partijen worden niet gedwongen om aan zo n proces mee te werken, ze doen vrijwillig mee. Mediation is sinds september 1999 mogelijk. Mediation heeft vele voordelen, deze zijn; het proces verloopt heel snel. mediation is goedkoper dan een rechter. informele procedure. gezamenlijke oplossing. er is geen sprake van onnodige beschadiging van relaties. er is deskundige begeleiding. er is een actieve rol van partijen. er is ruimte voor een creatieve oplossing. Deelvraag 5 Hoe kunnen de conflicten worden voorkomen? Er is hier in Nederland een verplichting van een OR. OR staat voor ondernemingsraad. Er is een regel die zegt dat bedrijven en instelling met meer dan 50 werknemers verplicht een OR moeten hebben. Bedrijven die een kleiner aantal werknemers hebben moeten om de zoveel tijd, minstens twee keer per jaar, een Pagina 2 van 6

3 personeelsvergadering houden. Met deze verplichting hebben de werknemers medezeggenschap. Deze mogelijkheid kan er al voor zorgen dat er minder conflicten kunnen ontstaan, omdat deze bijvoorbeeld al van te voren in een OR zijn besproken. Ook is het zo dat als er conflicten ontstaan tussen werknemers en werkgevers dit de werkgever veel geld kost, dit kan ervoor zorgen dat de winst daalt. Hierdoor zal de werkgever zoveel mogelijk conflicten proberen te voorkomen. Dit is de taak van het management. Er moeten goede afspraken gemaakt worden hoe met conflicten omgegaan moet worden. De management heeft daarom ook als taak om als eerste een poging te doen tot het oplossen van een conflict. Omdat dit tijd kost probeert de management de conflicten voor te zijn. Deelvraag 6 Wat zijn de belangen van de werknemers? De werknemers hebben natuurlijk een aantal belangen, net zoals de werkgevers. Alle werknemers hebben dezelfde belangen. De belangrijkste hiervan zijn; een goed inkomen. voldoende werkgelegenheid. gunstige werktijden, dus arbeidstijdverkorting wanneer dat nodig is. aangenaam werk, dus geen ongezond werk, geen onveilig werk, en het krijgen van garanties voor het welzijn van de arbeiders. sociale zekerheid, dus de garantie dat er een inkomen is in geval van ziekte, individualiteit, werkloosheid etc.. medezeggenschap. de mogelijkheid om voor de eigen belangen op te komen, zowel binnen als buiten het bedrijf. een goed geregeld ontslagrecht, dus duidelijke afspraken over ontslagprocedures. promotiemogelijkheden. scholingsmogelijkheden. In de Middeleeuwen waren deze belangen nog niet echt van belang, omdat toen meestal iedereen voor zichzelf werkte, zoals boeren bijvoorbeeld. Sommige mensen werkte samen, maar kende deze belangen ook nog niet. In de industriële revolutie werd dit anders, de verhoudingen tussen werknemers en werkgevers veranderden. Meer mensen gingen in loondienst werken. Er werd in deze tijd duidelijk dat de werknemers gezamenlijk een aantal belangen hadden. Toen zijn deze bovenstaande belangen ontstaan. Deelvraag 7 Wat zijn de belangen van de werkgevers? Ook werkgevers hebben belangen. Zij hebben ook een manier om voor hun belangen op te komen. Deze zijn gebaseerd op het vrije marktprincipe. Hun belangen hangen samen met de economische structuren in een land, want de winst van de bedrijven hebben natuurlijk invloed op de economie. De belangen van de werkgevers zijn; De werkgever moet winst maken, als hij zijn bedrijf wil laten voortbestaan en nieuwe investeringen te kunnen doen om te kunnen concurreren. Het bedrijf moet rendabel blijven. Hij heeft belang bij lage bedrijfskosten. Hij wil werkwillige, bekwame en geschoolde werknemers. Hierdoor verloopt het productieproces soepel en kan er een kwalitatief hoog product worden geproduceerd. Hij wil arbeidsrust. Conflicten met werknemers kunnen het bedrijf veel geld kosten. Pagina 3 van 6

4 Hij wil lage belastingen, hierdoor wordt de winst hoger. Hij wil zo weinig mogelijk concurrentie. De middelen waarmee de werkgevers voor hun belangen opkomen zijn; het overleg en de onderhandeling. het doen/nalaten van investeringen. het ontslag. het vestigingsbeleid. de lobby. de gerechtelijke procedure. Deze mogelijkheden lopen ongeveer gelijk met die van de vakbonden. Het hangt er maar net vanaf of de werkgevers succes hebben met hun belangenbehartiging, dit hangt af van; de economische structuur. de economische conjunctuur. het politieke klimaat. Deelvraag 8 Wat zijn vakbonden, hoe zijn ze ontstaan en wat is het doel van de vakbonden? Een vakbond is een belangenorganisatie van de werknemers in een bepaalde bedrijfstak of van werknemers met een bepaald beroep. Alle vakbonden willen een goed CAO (= Collectieve ArbeidsOvereenkomst ). De vakbonden zijn ontstaan in de tweede helft van de vorige eeuw. In 1866 werd de eerste landelijke vakbond opgericht, dit was de Algemene Nederlandse Typografenbond. Bij het ontstaan van een vakbond speelde de verzuiling van de samenleving een grote rol. Nadat de eerste vakbond was opgericht ontstonden er meerdere. Er kwamen socialistische, katholieke en christelijke vakbonden. Een vakbond heeft verschillende doelen. Ze richten zich op; het verbeteren van de inkomensposities van de werknemers. het handhaven of verbeteren van de werkgelegenheid. het scheppen van gunstige arbeidsomstandigheden. de democratisering van de bedrijven. het in stand houden van een goed stelsel van sociale zekerheid. Naast deze doelen proberen de vakbonden vaak een maatschappijvisie te ontwikkelen waarin ook andere zaken dan directe werknemersbelangen een plaats kunnen krijgen. Voorbeelden hiervan zijn het onderwijs, cultuurbeleid, vrede en veiligheid etc.. Een andere bezigheid van de vakbonden is dat ze kunnen adviseren en bemiddelen bij problemen op het werk. En ook kunnen ze zorgen voor een juridische bijstand als dit van toepassing moet zijn. Als je lid bent, kun je bijvoorbeeld ook goedkoper verzekeringen afsluiten bij bepaalde maatschappijen, maar als je lid bent kun je ook kortingen krijgen bij bijvoorbeeld bepaalde winkels, vakantiereizen etc.. De vakbonden hebben verschillende manieren om hun doelen te realiseren, de belangrijkste zijn; het overleg en de onderhandelingen. de lobby. de gerechtelijke procedure. de prikactie. de staking. Pagina 4 van 6

5 de bedrijfsbezetting. Er zijn heel veel vakbonden, de ABVA/KABO FNV is de grootste. Verder zijn er nog andere zoals de CFO, CMHF en VAWO. Voor de mensen die in de bouw werken heb je de vakbonden bouw- ABVA/KABO. En voor het onderwijs heb je de NGL, ABOP en KOV. En zo heb je voor elk beroep of bedrijfstak een vakbond. Deelvraag 9 Wat zijn werkgeversorganisaties, hoe zijn ze ontstaan en wat is hun doel? Voor de werkgevers bestaan er ook belangenorganisaties, deze organisaties worden werkgeversorganisaties genoemd. De werkgeversorganisaties zijn vertegenwoordigend in de Sociaal- Economische Raad en in vele andere organen. De eerste werkgeversorganisaties ontstonden aan het einde van de vorige eeuw, ze waren een gevolg van het succes van de organisaties van de werknemers en een socialer beleid van de overheid. Vanaf 1918 was er meer wil voor permanente werkgeversorganisaties. De collectieve onderhandelingen namen toe rond 1920, de werkgevers kregen steeds meer behoefte aan juridische deskundigheid. Hierdoor ontstonden meer werkgeversorganisaties. Een belangrijke taak van de werkgeversorganisaties zijn het voeren van CAO- onderhandelingen met werknemers. Ook zijn de werkgeversvertegenwoordigers vertegenwoordigd in de besturen van bedrijfstakpensioenfondsen. De twee grootste werkgeversorganisaties in Nederland zijn de VNO (Verbond van Nederlandse Ondernemingen) en de NCW (Nederlands Christelijk Werkgeversverbond), beide zijn landelijk. De andere werkgeversorganisaties zijn aangesloten onder een bepaalde bedrijfstak aan deze twee grote werkgeversorganisaties. De werkgeversorganisaties hebben een grote invloed op de totstandkoming van de CAO s, ze hebben een grote invloed op de loonontwikkeling. Ze hebben ook grote invloed door te lobbyen bij overheidsorganisaties en de politiek. Het doel van alle werkgeversorganisaties zijn het verbeteren van de voorwaarden waaronder bedrijven moeten produceren, handel drijven en dienst verlenen. Bronnen Voor de geschiedenis van de conflicten. 3 /recht/homemedezeggenschap.php Werknemers hebben inspraak op dingen 4 De stencil Mens & Werk, die we in de klas hebben gekregen. 5 Over vakbonden. 6 Over werknemersorganisaties. 7 Voorkomen van conflicten Pagina 5 van 6

6 Over conflicten. 9 es/arbeidsrelatiesdetail.htm Over conflicten Mediation Mediation Mediation. Pagina 6 van 6

Samenvatting Maatschappijleer Mens en werk hoofdstuk 3, 4, 5 en 9

Samenvatting Maatschappijleer Mens en werk hoofdstuk 3, 4, 5 en 9 Samenvatting Maatschappijleer Mens en werk hoofdstuk 3, 4, 5 en 9 Samenvatting door een scholier 1287 woorden 11 juli 2001 6 24 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Mens en werk hst 3, 4, 5 en 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Werk elke lichamelijke of geestelijke inspanning die wordt verricht met de bedoeling iets tot stand te brengen.

Werk elke lichamelijke of geestelijke inspanning die wordt verricht met de bedoeling iets tot stand te brengen. Samenvatting door een scholier 1600 woorden 26 september 2001 7,4 152 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Hoofdstuk 1 De betekenis van arbeid voor mens en samenleving 1.1 Wat is werk? Werk elke lichamelijke

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Mens en werk

Samenvatting Maatschappijleer Mens en werk Samenvatting Maatschappijleer Mens en werk Samenvatting door een scholier 1034 woorden 5 mei 2005 8 7 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Hoofdstuk 1 Wat is werk: elke lichamelijke of geestelijke inspanning

Nadere informatie

arbeid inspanning van lichamelijke en/of geestelijke krachten om iets tot stand te brengen => werk

arbeid inspanning van lichamelijke en/of geestelijke krachten om iets tot stand te brengen => werk Boekverslag door D. 667 woorden 1 mei 2007 7.8 19 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Begrippen H3 WERK ABW Algemene Bijstandswet AKW Algemene Kinderbijslagwet ANW Algemene

Nadere informatie

5,6. Hoofdvraag: Profielwerkstuk door een scholier 3387 woorden 2 maart keer beoordeeld. Inleiding:

5,6. Hoofdvraag: Profielwerkstuk door een scholier 3387 woorden 2 maart keer beoordeeld. Inleiding: Profielwerkstuk door een scholier 3387 woorden 2 maart 2004 5,6 210 keer beoordeeld Vak Economie Inleiding: Ik heb zelf niet voor dit onderwerp gekozen, maar het werd me als ware opgelegd. Dit komt doordat

Nadere informatie

keer beoordeeld 12 februari 2015

keer beoordeeld 12 februari 2015 0 Samenvatting door C. 919 woorden keer beoordeeld 12 februari 2015 Vak Economie Methode Economie in context Hoofdstuk 15 Markt en Welvaart Paragraaf 1 Arbeidsmarkt bestaat uit de totale vraag naar en

Nadere informatie

Startkwalificatie Het minimale onderwijsniveau dat volgens de overheid nodig is om en baan te vinden. Het gaat dan om een diploma, havo, vwo of mbo.

Startkwalificatie Het minimale onderwijsniveau dat volgens de overheid nodig is om en baan te vinden. Het gaat dan om een diploma, havo, vwo of mbo. Samenvatting door D. 1363 woorden 7 februari 2016 0 keer beoordeeld Vak Economie Paragraaf 1; De werknemer Startkwalificatie Het minimale onderwijsniveau dat volgens de overheid nodig is om en baan te

Nadere informatie

7,3. Samenvatting door een scholier 2629 woorden 14 februari keer beoordeeld. Maatschappijleer SAMENVATTING MAATSCHAPPIJLEER MENS EN WERK

7,3. Samenvatting door een scholier 2629 woorden 14 februari keer beoordeeld. Maatschappijleer SAMENVATTING MAATSCHAPPIJLEER MENS EN WERK Samenvatting door een scholier 2629 woorden 14 februari 2003 7,3 44 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer SAMENVATTING MAATSCHAPPIJLEER MENS EN WERK SAMENVATTING MAATSCHAPPIJLEER MENS EN WERK Hoofdstuk

Nadere informatie

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ...

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ... Thema 1: De kern van het ondernemen overheid klanten leveranciers leefomgeving onderneming werknemers... mede-eigenaars drukkingsgroepen en actiecomités U Ondernemen doet iemand in de eerste plaats uit

Nadere informatie

Inleiding Nederlands sociaal recht

Inleiding Nederlands sociaal recht Inleiding Nederlands sociaal recht G.J.J. Heerma van Voss Achtste druk Boom Juridische uitgevers Den Haag 2011 Inhoud Afkortingen 13 1 Het begrip sociaal recht 17 1.1 Het sociaal recht als juridisch vakgebied

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 3, Werk

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 3, Werk Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 3, Werk Samenvatting door een scholier 1383 woorden 1 maart 2005 7,7 36 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Maatschappijleer 1.

Nadere informatie

6,8. Samenvatting door een scholier 794 woorden 27 mei keer beoordeeld. Maatschappijleer. H3 Mens & werk. Paragraaf 1

6,8. Samenvatting door een scholier 794 woorden 27 mei keer beoordeeld. Maatschappijleer. H3 Mens & werk. Paragraaf 1 Samenvatting door een scholier 794 woorden 27 mei 2005 6,8 45 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Delphi H3 Mens & werk Paragraaf 1 - Arbeid: alle activiteiten die nut opleveren voor degene die

Nadere informatie

4,8. Samenvatting door een scholier 1776 woorden 6 december keer beoordeeld

4,8. Samenvatting door een scholier 1776 woorden 6 december keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 1776 woorden 6 december 2010 4,8 1 keer beoordeeld Vak Methode Economie In balans 4.1 het aanbod van arbeid Arbeid is een productiefactor. De arbeidsmarkt is de abstracte

Nadere informatie

I INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT 33

I INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT 33 Inhoud Afkortingen 13 1 Het begrip sociaal recht 17 1.1 Het sociaal recht als juridisch vakgebied 17 1.2 Geschiedenis 18 1.3 Ongelijkheidscompensatie 21 1.4 Flexibilisering 23 1.5 Internationalisering

Nadere informatie

Beroepsbevolking: het aantal mensen tussen de 15 en 65 jaar, dat meer dan 12 uur per week wil en kan werken.

Beroepsbevolking: het aantal mensen tussen de 15 en 65 jaar, dat meer dan 12 uur per week wil en kan werken. Samenvatting door een scholier 1221 woorden 5 januari 2004 5,8 48 keer beoordeeld Vak Methode Economie In balans Hoofdstuk 4: werk, werk, werk 4.1 Het aanbod van arbeid Beroepsbevolking: het aantal mensen

Nadere informatie

7,3. De functies van werk: Maatschappelijke positie: de betekenis van werk: Samenvatting door een scholier 1283 woorden 8 juni 2008

7,3. De functies van werk: Maatschappelijke positie: de betekenis van werk: Samenvatting door een scholier 1283 woorden 8 juni 2008 Samenvatting door een scholier 1283 woorden 8 juni 2008 7,3 297 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer 1. Werken in een verzorgingsstaat: Werk of arbeid is: Inspanning Capaciteiten

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 t/m 9 (Module 1; Mens & Werk)

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 t/m 9 (Module 1; Mens & Werk) Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 t/m 9 (Module 1; Mens & Werk) Samenvatting door een scholier 2814 woorden 1 maart 2007 7,3 3 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer» Hoofdstuk 1, *De betekenis van

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Mens & Werk

Samenvatting Maatschappijleer Mens & Werk Samenvatting Maatschappijleer Mens & Werk Samenvatting door een scholier 3872 woorden 25 januari 2007 6,1 10 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Hoofdstuk 1. De betekenis van arbeid voor mens en samenleving.

Nadere informatie

Inleiding Nederlands sociaal recht

Inleiding Nederlands sociaal recht Inleiding Nederlands sociaal recht I'ro(. mr. (i..j. Hecrma van Voss Derde druk Boom Juridische uitgcvers Den Haag 2003 Inhoud Lijst van afkortingen 15 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Het begrip sociaal

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Mens en werk

Samenvatting Maatschappijleer Mens en werk Samenvatting Maatschappijleer Mens en werk Samenvatting door een scholier 2850 woorden 29 augustus 2006 2,4 5 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Arbeid is de bezigheden die economisch nut opleveren voor

Nadere informatie

Tijd van burgers en stoommachines Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd?

Tijd van burgers en stoommachines Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Kenmerkende aspecten: * Voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politiek proces. * De opkomst van

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 6

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 6 Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 6 Samenvatting door M. 804 woorden 17 juni 2013 5,5 2 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Bronnen Samenvatting geschiedenis Hoofdstuk 6 Burgers en stoommachines,

Nadere informatie

Werken of vrije tijd?

Werken of vrije tijd? Samenvatting door Sophie 612 woorden 28 juni 2018 0 keer beoordeeld Vak Methode Economie LWEO H1 Werken of vrije tijd? Je moet keuzes maken tussen vrije tijd en werken/ geld verdienen. Veel mensen werken

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Mens en werk

Samenvatting Maatschappijleer Mens en werk Samenvatting Maatschappijleer Mens en werk Samenvatting door een scholier 1841 woorden 8 februari 2003 5,5 24 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Hoofdstuk 1: Waarom werken mensen/ 5 functies van arbeid:

Nadere informatie

Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 2, 3, 8

Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 2, 3, 8 Samenvatting Management & Organisatie Hoofdstuk 2, 3, 8 Samenvatting door een scholier 820 woorden 25 januari 2002 4,7 20 keer beoordeeld Vak M&O UITTREKSELS MANAGEMENT & ORGANISATIE HOOFDSTUK 2, PERSONEELSBELEID.

Nadere informatie

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.6 Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd?

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.6 Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Kenmerkende aspecten: * Voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politiek proces. * De opkomst van

Nadere informatie

Loonstarheid: lonen staan minimaal een jaar vastà vertraging à overschotten of tekorten niet meteen weggewerktà gevolg:

Loonstarheid: lonen staan minimaal een jaar vastà vertraging à overschotten of tekorten niet meteen weggewerktà gevolg: Samenvatting door K. 546 woorden 21 oktober 2013 9,5 4 keer beoordeeld Vak Methode Economie Economie in context 15.1 Arbeidsmarkt: Abstracte markt Aanbod: werkenden en werkzoekenden Vraag: vraag naar arbeidskrachten

Nadere informatie

De cao. Salaris, verlof, werktijden, arbeidsomstandigheden,

De cao. Salaris, verlof, werktijden, arbeidsomstandigheden, De cao Salaris, verlof, werktijden, arbeidsomstandigheden, scholing: in Nederland is het gebruikelijk dat werkgevers en werknemers hierover overleggen en afspraken maken zonder inmenging van de over heid.

Nadere informatie

Samenvatting Economie Hoofdstuk 2, Werken

Samenvatting Economie Hoofdstuk 2, Werken Samenvatting Economie Hoofdstuk 2, Werken Samenvatting door een scholier 1198 woorden 9 juni 2007 6,4 30 keer beoordeeld Vak Methode Economie Pincode Economie Hst 2 Werken Paragraaf 2.1 taakverlening Elk

Nadere informatie

Economie Pincode klas 4 vmbo-gt 6 e editie Samenvatting Hoofdstuk 4: Aan het werk! Exameneenheid: Arbeid en productie

Economie Pincode klas 4 vmbo-gt 6 e editie Samenvatting Hoofdstuk 4: Aan het werk! Exameneenheid: Arbeid en productie 4.1 Werk je voor loon of voor winst? Werknemer Werkgever zzp = je werkt in loondienst in opdracht van een werkgever en je ontvangt loon = je werkt als zelfstandige met werknemers in dienst en de nettowinst

Nadere informatie

5,7. Samenvatting door een scholier 1664 woorden 2 januari keer beoordeeld 4.1

5,7. Samenvatting door een scholier 1664 woorden 2 januari keer beoordeeld 4.1 Samenvatting door een scholier 1664 woorden 2 januari 2016 5,7 6 keer beoordeeld Vak Methode Economie Pincode H4 4.1 Mensen hebben verschillende motieven om te werken. Behalve om geld te verdienen, werken

Nadere informatie

Kwaliteit en deskundigheid MZ. Kwaliteit en deskundigheid MZ. Kwaliteit en deskundigheid MZ. Thema 1 BEROEPSKRACHT MAATSCHAPPELIJKE ZORG

Kwaliteit en deskundigheid MZ. Kwaliteit en deskundigheid MZ. Kwaliteit en deskundigheid MZ. Thema 1 BEROEPSKRACHT MAATSCHAPPELIJKE ZORG Kwaliteit en deskundigheid MZ Thema 1 BEROEPSKRACHT MAATSCHAPPELIJKE ZORG Hoofdstuk 1 WERKEN ALS PROFESSIONAL Kwaliteit en deskundigheid MZ Thema 1: Beroepskracht maatschappelijke zorg les 1 en 2 Thema

Nadere informatie

andere factoren: - de wet van vraag en aanbod, moeilijk mensen krijgen->beroep stijgt in aanzien - de traditie

andere factoren: - de wet van vraag en aanbod, moeilijk mensen krijgen->beroep stijgt in aanzien - de traditie Samenvatting door Een scholier 1818 woorden 7 mei 2003 7,6 57 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Centraal examen Examen Maatschappijleer Mens en Werk Materiele functie van werk: - inkomen - het

Nadere informatie

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: Arbeidsovereenkomst Na het arbeidsvoorwaardengesprek stelt een werkgever meestal een arbeidsovereenkomst op. Klakkeloos ondertekenen is niet verstandig. Wat houdt een arbeidsovereenkomst in en wat hoort

Nadere informatie

[ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw

[ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw [ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw Sta sterk! [ Werk In Nederland ] Er zijn verschillende manieren waarop je in Nederland kan werken. Je kunt tijdelijk in Nederland werken voor een Poolse werkgever.

Nadere informatie

Nautilus International is de vakbond voor werknemers in de maritieme sector en is actief in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Zwitserland.

Nautilus International is de vakbond voor werknemers in de maritieme sector en is actief in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Zwitserland. Voor zoet en zout FNV Waterbouw is dé Nederlandse vakbond voor werknemers in de waterbouw. Deze bond is ontstaan uit de samenwerking tussen de bonden FNV Bouw (werknemers in de baggersector) en Nautilus

Nadere informatie

Samenvatting Economie Hoofdstuk 1 en 2

Samenvatting Economie Hoofdstuk 1 en 2 Samenvatting Economie Hoofdstuk 1 en 2 Samenvatting door een scholier 175 woorden 20 november 2004 6,3 2 keer beoordeeld Vak Economie 1 De kern van het ondernemen. 1.1 Welke activiteiten vinden in de onderneming

Nadere informatie

CAO & Arbeidsvoorwaardenreglement. Twee soorten cao s

CAO & Arbeidsvoorwaardenreglement. Twee soorten cao s CAO & Arbeidsvoorwaardenreglement Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd, bijvoorbeeld over loon, betaling

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer H3

Samenvatting Maatschappijleer H3 Samenvatting Maatschappijleer H3 Samenvatting door een scholier 1404 woorden 4 juni 2007 6,4 21 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Delphi Samenvatting H3 3.1 Arbeid: Alle activiteiten die nut

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Werk

Samenvatting Maatschappijleer Werk Samenvatting Maatschappijleer Werk Samenvatting door een scholier 1708 woorden 2 mei 2004 7,8 94 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer WERK Paragraaf 1 De Betekenis Van Werk Arbeid is een menselijke bezigheid,

Nadere informatie

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I Sociaal plan Organisaties zijn continu in beweging. Reorganisaties, fusies of uitbesteding van werk zijn aan de orde van de dag. Voor het personeel heeft dit grote gevolgen. Mensen raken hun baan bijvoorbeeld

Nadere informatie

Algemene info over de vakbond en haar maatschappelijke rol

Algemene info over de vakbond en haar maatschappelijke rol Algemene info over de vakbond en haar maatschappelijke rol Waarom zijn er vakbonden?... 1 CNV... 1 Afsluiten van CAO s... 2 Leden van een vakbond... 2 Verschillen tussen vakbonden... 2 Beroepsverenigingen...

Nadere informatie

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik..

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. CNV Unie ledenenquête kunststof- en rubberindustrie oktober 2015 1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. Onzin, daar hebben we vakbonden voor Ben benieuwd

Nadere informatie

ECONOMIE. Begrippenlijst H4 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn

ECONOMIE. Begrippenlijst H4 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn ECONOMIE VMBO-T2 Begrippenlijst H4 PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw Bewerkt door D.R. Hendriks Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn Versie 1 2013-2014 Begrippenlijst H4 Economie VMBO T2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Arbeidsverhoudingen zijn ook in te delen naar het niveau waarop ze zich afspelen: a) Landelijk niveau b) Bedrijfstakniveau c) Ondernemingsniveau

Arbeidsverhoudingen zijn ook in te delen naar het niveau waarop ze zich afspelen: a) Landelijk niveau b) Bedrijfstakniveau c) Ondernemingsniveau Inleiding vormen dat deel van het maatschappelijke leven waarin de onderlinge betrekkingen tussen werkgevers en werknemers centraal staan. De overheid vormt binnen dat relatiepatroon een uiterst belangrijke

Nadere informatie

Samenvatting Economie Hoofdstuk 5+6

Samenvatting Economie Hoofdstuk 5+6 Samenvatting Economie Hoofdstuk 5+6 Samenvatting door Sanne 1542 woorden 11 april 2017 7,5 11 keer beoordeeld Vak Methode Economie Pincode Hoofdstuk 5 - Werkt dat zo? Paragraaf 5.1 - Aan de slag! Als je

Nadere informatie

7.6. Boekverslag door S woorden 18 januari keer beoordeeld. Vak Maatschappijleer 1. Maatschappijleer Werk. Paragraaf 1.

7.6. Boekverslag door S woorden 18 januari keer beoordeeld. Vak Maatschappijleer 1. Maatschappijleer Werk. Paragraaf 1. Boekverslag door S. 1058 woorden 18 januari 2015 7.6 3 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer 1 Maatschappijleer Werk Paragraaf Werk: als je iets doet, omdat andere mensen daar behoefte aan hebben. Goed

Nadere informatie

6, Inleiding. 1.2 Management. 1.3 Doelstellingen van een organisatie. Samenvatting door een scholier 1195 woorden 16 oktober 2001

6, Inleiding. 1.2 Management. 1.3 Doelstellingen van een organisatie. Samenvatting door een scholier 1195 woorden 16 oktober 2001 Samenvatting door een scholier 1195 woorden 16 oktober 2001 6,7 136 keer beoordeeld Vak Methode M&O In balans klas 4 boek van m&o in balans toets h1 en h2 Hoofdstuk 1 Interne organisatie 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Arbeidsethos betekent: de betekenis die mensen aan arbeid toekennen. Hoe mensen tegen het werk aan kijken dus.

Arbeidsethos betekent: de betekenis die mensen aan arbeid toekennen. Hoe mensen tegen het werk aan kijken dus. Samenvatting door een scholier 2102 woorden 3 april 2005 5,8 18 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Maatschappijleer 1. de betekenis van werk 1.1 Wanneer is er arbeid:

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Mens en werk

Samenvatting Maatschappijleer Mens en werk Samenvatting Maatschappijleer Mens en werk Samenvatting door een scholier 1838 woorden 16 juni 2003 5,3 17 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Hoofdstuk 1 Arbeid (2) 1 het kost moeite 2 het heeft een

Nadere informatie

Het Maatschappelijk Belang van Cao s. Leren van Zweden, Duitsland en Australië? dr. Judith Raven Erasmus Universiteit Rotterdam

Het Maatschappelijk Belang van Cao s. Leren van Zweden, Duitsland en Australië? dr. Judith Raven Erasmus Universiteit Rotterdam Het Maatschappelijk Belang van Cao s. Leren van Zweden, Duitsland en Australië? dr. Judith Raven Erasmus Universiteit Rotterdam Onderzoek in opdracht van Instituut Gak In samenwerking met University of

Nadere informatie

Praktische opdracht Maatschappijleer Staken

Praktische opdracht Maatschappijleer Staken Praktische opdracht Maatschappijleer Staken Praktische-opdracht door een scholier 2031 woorden 13 maart 2008 8,1 13 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Voorwoord Ik doe deze opdracht over staken. Ik ben

Nadere informatie

UIT de arbeidsmarkt

UIT de arbeidsmarkt Verandering van de werkloosheid. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zijn onderhevig aan continue veranderingen. Als gevolg daarvan verandert de omvang van de werkloosheid in een land ook continue. Werkloosheid

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord )

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord ) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord 1-12-2008) De ondergetekenden, 1. Stichting Cordaad, gevestigd te Utrecht 2. Stichting Tussenvoorziening, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

Vakmensen. Thema. Weten, denken. doen. bij een reorganisatie AANDACHT NODIG VOOR JOUW KWETSBARE BAAN?

Vakmensen. Thema. Weten, denken. doen. bij een reorganisatie AANDACHT NODIG VOOR JOUW KWETSBARE BAAN? Thema Weten, en, denken doen bij een reorganisatie Vakmensen AANDACHT NODIG VOOR JOUW KWETSBARE BAAN? EEN REORGANISATIE? ZO KRIJG JE WAT JE NODIG HEBT Eerst bescherming van jou Als de reorganisatie gevolgen

Nadere informatie

6,9. Samenvatting door Larissa 659 woorden 18 januari keer beoordeeld. Samenvatting Economie Werk & Inkomen H1. Actieven en inactieven:

6,9. Samenvatting door Larissa 659 woorden 18 januari keer beoordeeld. Samenvatting Economie Werk & Inkomen H1. Actieven en inactieven: Samenvatting door Larissa 659 woorden 18 januari 2016 6,9 10 keer beoordeeld Vak Methode Economie Index Samenvatting Economie Werk & Inkomen H1 Actieven en inactieven: Actieven; mensen die betaald werk

Nadere informatie

Samenvatting door een scholier 1961 woorden 12 juni keer beoordeeld. Maatschappijleer

Samenvatting door een scholier 1961 woorden 12 juni keer beoordeeld. Maatschappijleer Samenvatting door een scholier 1961 woorden 12 juni 2008 7 9 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Maatschappij samenvatting, VERZORGINGSSTAAT! Essener Uitgeverij hoofdstuk 1, Waarom werken we? 90 procent

Nadere informatie

Samenvatting Economie Hoofdstuk 1 t/m 5, Arbeidsmarkt

Samenvatting Economie Hoofdstuk 1 t/m 5, Arbeidsmarkt Samenvatting Economie Hoofdstuk 1 t/m 5, Arbeidsmarkt Samenvatting door een scholier 1500 woorden 30 mei 2006 6,8 66 keer beoordeeld Vak Methode Economie LWEO H1, de arbeidsmarkt op. Aanbod van arbeid

Nadere informatie

Goede medezeggenschap en samenwerking OR en vakbonden

Goede medezeggenschap en samenwerking OR en vakbonden Goede medezeggenschap en samenwerking OR en vakbonden Versterking samenwerking OR en vakbonden Om de dialoog en samenwerking tussen vakbonden, vak- en beroepsorganisaties en OR en te versterken komen FNV,

Nadere informatie

7,7. Samenvatting door een scholier 2103 woorden 20 december keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer

7,7. Samenvatting door een scholier 2103 woorden 20 december keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Samenvatting door een scholier 2103 woorden 20 december 2011 7,7 19 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer 1 Waarom werken we? Werken in een verzorgingssstaat We definiëren

Nadere informatie

Bouw en wonen > Woningcorporatie

Bouw en wonen > Woningcorporatie Bouw en wonen > Woningcorporatie (421): 71.3 (50952): 62.2 Gemaakte selecties Rapportage rapport Bouw en wonen > Woningcorporatie Contractsoorten Alle Geslacht Vrouwen en mannen Vakbondslid Leden en niet-leden

Nadere informatie

4,8. Samenvatting door K woorden 22 oktober keer beoordeeld. Vak Maatschappijleer 2

4,8. Samenvatting door K woorden 22 oktober keer beoordeeld. Vak Maatschappijleer 2 Samenvatting door K. 2032 woorden 22 oktober 2016 4,8 5 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer 2 Maatschappijleer Mavo 4, boek Blikopener Samenvatting Module 2: Aan het werk Centrale vraag, welke plaats

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Werk

Samenvatting Maatschappijleer Werk Samenvatting Maatschappijleer Werk Samenvatting door een scholier 1226 woorden 20 juni 2007 6,7 15 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer WERK Arbeid = activiteiten die nut opleveren voor diegene die haar

Nadere informatie

6.7. Praktische-opdracht door een scholier 1921 woorden 23 juni keer beoordeeld. Inhoudsopgave

6.7. Praktische-opdracht door een scholier 1921 woorden 23 juni keer beoordeeld. Inhoudsopgave Praktische-opdracht door een scholier 1921 woorden 23 juni 2005 6.7 110 keer beoordeeld Vak Economie Inhoudsopgave - Inleiding (Waarom heb ik voor dit onderwerp gekozen, hoofd- en deelvragen.) 1. Hoe komt

Nadere informatie

URGERSCHAP ORGANISATIES. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen.

URGERSCHAP ORGANISATIES. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. URGERSCHAP - Schrijf je op een juiste manier in meervoud. - Gebruik je hoofdletters

Nadere informatie

7,9. Samenvatting door een scholier 1248 woorden 29 september keer beoordeeld. Economie Samenvatting; de arbeidsmarkt

7,9. Samenvatting door een scholier 1248 woorden 29 september keer beoordeeld. Economie Samenvatting; de arbeidsmarkt Samenvatting door een scholier 1248 woorden 29 september 2004 7,9 28 keer beoordeeld Vak Economie Economie Samenvatting; de arbeidsmarkt Hoofdstuk 1. De arbeidsmarkt op. Een concrete arbeidsmarkt, is een

Nadere informatie

Stichting ZZP Nederland bijeenkomst PGGM 30-10-14 ZZP-er worden in de Zorg?

Stichting ZZP Nederland bijeenkomst PGGM 30-10-14 ZZP-er worden in de Zorg? Stichting ZZP Nederland bijeenkomst PGGM 30-10-14 ZZP-er worden in de Zorg? Leo Vollebregt Bestuurder Zorg Stichting ZZP Nederland» Opgericht in februari 2006» 35.000 ZZPers, grootste van het land» Samenwerkingsvorm

Nadere informatie

4.1 Humanresourcemanagement

4.1 Humanresourcemanagement Aantekening door een scholier 1192 woorden 30 januari 2016 0 keer beoordeeld Vak M&O 4.1 Humanresourcemanagement Door middel van humanresourcemanagement of personeelsbeleid worden de kwaliteit en inzet

Nadere informatie

Samenvatting Economie Hoofdstuk 4

Samenvatting Economie Hoofdstuk 4 Samenvatting Economie Hoofdstuk 4 Samenvatting door D. 1323 woorden 7 februari 2016 1 1 keer beoordeeld Vak Economie Samenvatting Hoofdstuk 4; Aan 't werk Boek: 200% Economie 4 mavo/tl Paragraaf 1; productie

Nadere informatie

Samenvatting Economie Vervoer

Samenvatting Economie Vervoer Samenvatting Economie Vervoer Samenvatting door S. 1607 woorden 25 april 2017 5,2 4 keer beoordeeld Vak Methode Economie LWEO Hoofdstuk 2 : Met de taxi of met de fiets Afzet onderneming Markt Afzet= ------------------------------------

Nadere informatie

4 keer beoordeeld 25 juni 2016

4 keer beoordeeld 25 juni 2016 5,5 Samenvatting door Sienna 2085 woorden 4 keer beoordeeld 25 juni 2016 Vak Maatschappijleer Methode Thema's maatschappijleer Maatschappijleer Verzorgingsstaat Wat is een verzorgingsstaat? Een verzorgingsstaat

Nadere informatie

4h economie module 5 samenwerken en onderhandelen

4h economie module 5 samenwerken en onderhandelen 4h economie module 5 samenwerken en onderhandelen Vb. werknemers en werkgevers CAO-onderhandelingen via vakbonden Stel: vakbond van werknemers eist arbeidstijdverkorting van 4 uur per week; van 40 uur

Nadere informatie

Samenvatting Economie Module 4, hoofdstuk 9-12

Samenvatting Economie Module 4, hoofdstuk 9-12 Samenvatting Economie Module 4, hoofdstuk 9- Samenvatting door een scholier 1513 woorden 15 juni 2006 7 3 keer beoordeeld Vak Economie Economie Samenvatting H9 Paragraaf 1. Het maken van goederen en diensten

Nadere informatie

arbeidswet sociale partners sociaal overleg collectieve (cao) sector voor alle werknemers en werkgevers in een sector (bv. banken)

arbeidswet sociale partners sociaal overleg collectieve (cao) sector voor alle werknemers en werkgevers in een sector (bv. banken) SAMENVATTEN Schema Vul de kernwoorden aan in het schema. arbeidswet ACV VBO werknemersorganisaties ABVV ACLVB sociale partners werkgeversorganisaties Unizo... sociaal overleg collectieve (cao) interprofessioneel

Nadere informatie

Over het EenVandaag Opiniepanel. Over het onderzoek

Over het EenVandaag Opiniepanel. Over het onderzoek 26 februari 2015 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder

Nadere informatie

Samenvatting Economie Lesbrief Arbeidsmarkt

Samenvatting Economie Lesbrief Arbeidsmarkt Samenvatting Economie Lesbrief Arbeidsmarkt Samenvatting door een scholier 1291 woorden 7 maart 2004 8,4 13 keer beoordeeld Vak Economie Lesbrief 'de Arbeidsmarkt' Hoofdstuk 1 Concrete markt: een vaste

Nadere informatie

Samenvatting door een scholier 1905 woorden 16 maart keer beoordeeld. Economie Hoofdstuk 4

Samenvatting door een scholier 1905 woorden 16 maart keer beoordeeld. Economie Hoofdstuk 4 Samenvatting door een scholier 1905 woorden 16 maart 2011 0 keer beoordeeld Vak Methode Economie In balans Economie Hoofdstuk 4 4.1 Het aanbod van arbeid Het aanbod van arbeid is gelijk aan de omvang van

Nadere informatie

De industriële samenleving in Nederland. Hoofdstuk 3. Van stoommachine tot robot. indus_samenleving_2007_2009_vragen.doc

De industriële samenleving in Nederland. Hoofdstuk 3. Van stoommachine tot robot. indus_samenleving_2007_2009_vragen.doc De industriële samenleving in Nederland Hoofdstuk 3 Van stoommachine tot robot De industriële samenleving in Nederland kerndeel vragen 1 1. Wat is de Industriële Revolutie? 2. Wat zijn drie belangrijke

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 7: verzorgingsstaat

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 7: verzorgingsstaat Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 7: ve Samenvatting door A. 1837 woorden 7 februari 2017 6,8 2 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Hfst. 7 ve 1: Waarom werken we? Arbeid: Iedere menselijke bezigheid

Nadere informatie

Ontslag. Informatie voor werknemers

Ontslag. Informatie voor werknemers Ontslag Informatie voor werknemers Foto: Francis Lukombo Wanneer mag u worden ontslagen? Voor ontslag van een werknemer heeft een werkgever goede redenen nodig. U mag dus niet zomaar worden ontslagen.

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 3 Werk

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 3 Werk Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 3 Werk Samenvatting door een scholier 2081 woorden 12 april 2007 9,2 5 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Hoofdstuk 1. Arbeid: alle menselijke bezigheid die verricht

Nadere informatie

Advies bij een faillissement

Advies bij een faillissement Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Advies bij een faillissement Als uw werkgever in zwaar weer komt en failliet gaat, heeft dat grote gevolgen voor u als werknemer. Ook zorginstellingen hebben

Nadere informatie

Q2 1. Bent u een man of vrouw?

Q2 1. Bent u een man of vrouw? Q2 1. Bent u een man of vrouw? man vrouw man vrouw 69,71% 267 30,29% 116 Q3 2. Wat is uw leeftijd? 15-24 25-34 35-45 45-54 55-65 ouder dan 65 15-24 25-34 35-45 45-54 55-65 ouder dan 65 1,31% 5 11,49% 44

Nadere informatie

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I Advies bij ontslag De zekerheid van een vaste baan. Veel artsen in dienstverband hechten er sterk aan, vooral in deze onzekere tijden. Toch kan het iedereen overkomen, ook u: de organisatie wordt anders

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van Stichting Baanderij en Wedeka Bedrijven Sociaal Plan Ten behoeve van Stichting Baanderij, statutair gevestigd te Stadskanaal en Wedeka Bedrijven, statutair gevestigd te Stadskanaal Stadskanaal, 30 september

Nadere informatie

Burgers en Stoommachines. Tot 1:20

Burgers en Stoommachines. Tot 1:20 Burgers en Stoommachines Tot 1:20 Wat gaan we leren? 1. Welke gevolgen de technische uitvindingen hadden. 2. Wat er in de grondwet van 1848 stond. 3. Welke groepen minder rechten hadden dan andere groepen.

Nadere informatie

4.1 De collectieve arbeidsovereenkomst

4.1 De collectieve arbeidsovereenkomst 4.1 De collectieve arbeidsovereenkomst De arbeidsvoorwaarden van veel werknemers zijn vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst. Dit is een overeenkomst die per bedrijf of bedrijfstak wordt afgesloten

Nadere informatie

10 Tips bij een reorganisatie

10 Tips bij een reorganisatie Marianne Eisma advocaat legal 10 Tips bij In het Arbeidsrecht gaat het erom het juiste proces te volgen om het uiteindelijke doel te bereiken. U moet daarvoor de tijd nemen, te snelle en niet goed voorbereide

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

(Zakelijke) media-on. Juridische Hogeschool Avans- Fontys 13 mei 2014. Presenta-e: Tirza Hekster Chantal Bartels

(Zakelijke) media-on. Juridische Hogeschool Avans- Fontys 13 mei 2014. Presenta-e: Tirza Hekster Chantal Bartels (Zakelijke) media-on Juridische Hogeschool Avans- Fontys 13 mei 2014 Presenta-e: Tirza Hekster Chantal Bartels 1. Wie wij zijn 1 Nu (per 1 april 2014): 100% media-on- advocaten; in geschillen waarin tenminste

Nadere informatie

Samenvatting M&O H

Samenvatting M&O H Samenvatting M&O H8+9+10+11+12+13+14+15 Samenvatting door een scholier 497 woorden 11 oktober 2016 3,4 4 keer beoordeeld Vak Methode M&O In balans M&O H8 Paragraaf 1; Sociaal beleid Algemeen organisatiebeleid

Nadere informatie

Samenvatting Economie H 6

Samenvatting Economie H 6 Samenvatting Economie H 6 Samenvatting door een scholier 977 woorden 10 mei 2002 5,8 40 keer beoordeeld Vak Economie Hfst. 6 6.1 - Ideaaltypische omschrijving: omschrijving van het volmaakte model * Vrije

Nadere informatie

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV Overdrachtsprotocol MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV 1 Inhoudsopgave Voorwoord Doel Blz. 4 Werkingssfeer Blz. 4 Overgang dienstverband Blz. 4 Geen Gedwongen ontslagen Blz.

Nadere informatie

Samenvatting Economie Arbeidsmarkt

Samenvatting Economie Arbeidsmarkt Samenvatting Economie Arbeidsmarkt Samenvatting door een scholier 1948 woorden 17 november 2009 7,2 12 keer beoordeeld Vak Economie Economie, arbeidsmarkt PTA 2 Hoofdstuk 1; De arbeidsmarkt op. 1.1 op

Nadere informatie

Arbeids- en medezeggenschapsrecht Cursusprogramma 2013

Arbeids- en medezeggenschapsrecht Cursusprogramma 2013 Arbeids- en medezeggenschapsrecht Cursusprogramma 2013 Agenda Datum Onderwerp Sprekers Kennedy Van der Laan heeft een omvangrijke en kwalitatief hoogwaardige praktijk op het gebied van het arbeidsrecht

Nadere informatie

SOCIALE BEMIDDELING IN DE OVERHEIDSSECTOR. Introductie & Uitwisseling

SOCIALE BEMIDDELING IN DE OVERHEIDSSECTOR. Introductie & Uitwisseling SOCIALE BEMIDDELING IN DE OVERHEIDSSECTOR Introductie & Uitwisseling Anouk Pattyn 08.01.2014 AGENDA 1. Wat is sociale bemiddeling? 2. Oorsprong van de bemiddelingspraktijk 3. Sociale bemiddeling in de

Nadere informatie

Samen naar succes. Samen werken aan een succesvolle branche

Samen naar succes. Samen werken aan een succesvolle branche Samen naar succes Samen werken aan een succesvolle branche Samen sterk samen voordeel De Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven is de brancheorganisatie en werkgeversvereniging met meer dan

Nadere informatie

Samenvatting Economie Hoofdstuk 4

Samenvatting Economie Hoofdstuk 4 Samenvatting Economie Hoofdstuk 4 Samenvatting door een scholier 977 woorden 10 maart 2004 7,8 10 keer beoordeeld Vak Economie Beroepsbevolking: aantal mensen tussen 15-65 jaar Werkzame beroepsbevolking:

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 4 JUNI 2004 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN

Nadere informatie