Oefenbundel basiskennis wiskunde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oefenbundel basiskennis wiskunde"

Transcriptie

1 Oefenbundel basiskennis wiskunde basiskennis rekenen lagere school bachelor in onderwijs: lager onderwijs

2 Inhoudstafel A. Toelichting bij de startscreening wiskunde 1 B. Toelichting bij de oefenbundel 2 1. Getallenkennis Doelen en leerinhouden Natuurlijke getallen Breuken Decimale getallen Percenten Delers en veelvouden Andere talstelsels Toelichting en technieken Voorbeeldoefeningen Correctiesleutel 6 2. Bewerkingen Doelen en leerinhouden Hoofdrekenen Schattend rekenen Cijferend rekenen Toelichting en technieken Hoofdrekenen: noteren van tussenstappen Flexibel of handig hoofdrekenen Hoofdrekenen met breuken Hoofdrekenen met decimale getallen Cijferend delen met decimale getallen Voorbeeldoefeningen Hoofdrekenen Cijferen 15 ii

3 2.4 Correctiesleutel Hoofdrekenen Cijferen Meten en metend rekenen Doelen en leerinhouden Algemeen Lengte Oppervlakte Inhoud en volume Gewicht Tijdsduur en tijdstip Toelichting en technieken Voorzetsels en afkortingen Herleidingstabellen Het verband tussen gewicht en volume Omtrek en oppervlakte van vlakke figuren Oppervlakte en inhoud van ruimtefiguren Voorbeeldoefeningen Correctiesleutel Meetkunde Doelen en leerinhouden Ruimtelijke oriëntatie Vormleer Ruimtefiguren Meetkundige relaties Toelichting en technieken Voorbeeldoefeningen Ruimtelijke oriëntatie Vormleer 28 iii

4 4.3.3 Meetkundige relaties Correctiesleutel Ruimtelijke oriëntatie Vormleer Meetkundige relaties Toepassingen Doelen en leerinhouden Toelichting en technieken Fasen bij het oplossen van een probleemopgave Oplossingsschema met stroken of lijnstukken Oplossingsschema met pijlenschema Voorbeeldoefeningen Enkelvoudige vraagstukken Samengestelde vraagstukken Verhoudingen Schaalberekening Recht-evenredige grootheden Omgekeerd-evenredige grootheden Mengsels Gemiddelde en mediaan Ongelijke verdeling Bruto, netto en tarra Grootheden metend rekenen Winst en verlies Tijd, snelheid en afstand Enkelvoudige intrest Soortelijk gewicht Gemengde toepassingen Correctiesleutel Enkelvoudige vraagstukken Samengestelde vraagstukken 46 iv

5 5.4.3 Verhoudingen Schaalberekening Recht-evenredige grootheden Omgekeerd-evenredige grootheden Mengsels Gemiddelde en mediaan Ongelijke verdeling Bruto, netto en tarra Grootheden metend rekenen Winst en verlies Tijd, snelheid en afstand Enkelvoudige intrest Soortelijk gewicht Gemengde toepassingen 64 v

6 A. Toelichting bij de startscreening wiskunde Bij aanvang van het academiejaar wordt een schriftelijke kennistoets wiskunde ingericht. Deze kennistoets bevraagt de basiskennis rekenen van de lagere school, hoofdzakelijk niveau zesde leerjaar. De toets bestaat uit vijf onderdelen: getallenkennis, bewerkingen, meten en metend rekenen, meetkunde en toepassingen. Deze onderdelen komen overeen met de leerdomeinen in de leerplannen rekenen van de lagere school. De toets dient binnen een beperkte tijd (ongeveer 2 uur) afgelegd te worden. We willen immers meten of je de basiskennis rekenen vlot kan toepassen. Er mag geen zakrekenmachine gebruikt worden bij de toets. Vlot en nauwkeurig kunnen hoofdrekenen en/of cijferen zijn immers twee belangrijke vaardigheden voor een leerkracht van de lagere school. Bij het onderdeel hoofdrekenen worden op de toets tussenstappen gevraagd. Bij het onderdeel cijferrekenen wordt een uitwerking m.b.v. een cijferalgoritme verwacht. Bij de andere oefeningen op de toets is enkel ruimte voorzien voor het schrijven van de einduitkomst van een oefening. Oplossingswijzen worden niet gevraagd. Dit heeft het voordeel dat je zelf een manier mag kiezen om een oefening op te lossen. De specifieke oplossingsmethoden voor de lagere school zullen in de lessen vakdidactiek wiskunde gedurende de opleiding aan bod komen. Omdat enkel de uitkomst gevraagd wordt, is nauwkeurig rekenen om rekenfouten te vermijden extra belangrijk. Omdat het gaat over de basiskennis van de lagere school verwachten wij een vrij hoog niveau van beheersing van de studenten. Wie 70% van de oefeningen correct oplost, is net geslaagd en krijgt 10/20. Bij aanvang van het academiejaar leggen alle studenten de startscreening af. Deze is louter informatief. Aan de hand van de uitslag kan je bepalen welke sessies van het opleidingsonderdeel Leerinhouden verwerven: wiskunde je wil volgen. 1

7 B. Toelichting bij de oefenbundel In deze oefenbundel vind je per leerdomein van rekenen uit de lagere school de leerdoelen en leerinhouden die in de kennistoets ondervraagd zullen worden. Wie zijn basiskennis wat wil opfrissen ter voorbereiding op de toets vindt per leerdomein ook telkens een aantal voorbeeldoefeningen. We wijzen erop dat deze voorbeeldoefeningen niet noodzakelijk een volledige lijst omvatten van mogelijke toepassingen. Voor meer toepassingen wordt verwezen naar om het even welke rekenmethode van de lagere school, niveau derde graad. Achteraan in de bundel staan de oplossingen van de voorbeeldoefeningen uitgewerkt in een correctiesleutel. De leerinhouden zijn opgesplitst in vier plus één onderdelen: getallenkennis, bewerkingen, meten en metend rekenen, meetkunde en toepassingen. Het laatste onderdeel is een overkoepelend onderdeel waar de leerinhouden van de vorige vier gebieden toegepast worden in vraagstukken. 2

8 1. Getallenkennis 1.1 Doelen en leerinhouden Natuurlijke getallen - Inzicht hebben in de tientalligheid en het plaatswaardesysteem van ons talstelsel - De natuurlijke getallen tot kunnen lezen en schrijven en gebruik maken van de termen eenheid (E), tiental (T), honderdtal (H), - De natuurlijke getallen ordenen en ze op een getallenas plaatsen - Natuurlijke getallen (her)structureren om vlot bewerkingen uit te voeren (bijvoorbeeld: 96 is vier minder dan 100, 100 is vier keer 25) Breuken - Breuken interpreteren en gebruiken als operator, als getal en als verhouding - Breuken vergelijken, ordenen en aanduiden op een getallenas - Breuken gelijknamig maken om ze te vergelijken en te ordenen of om ze op te tellen of af te trekken Decimale getallen - Kommagetallen interpreteren en gebruiken als een uitbreiding van het getallenbereik in het tiendelig plaatswaardesysteem (+ termen tiende, honderdste, ) - Kommagetallen met hoogstens drie decimalen vergelijken en ordenen en aanduiden op een getallenas - In concrete zinvolle toepassingen kommagetallen omzetten in breuken en omgekeerd Percenten - Een percent interpreteren en gebruiken als operator en als verhouding - In eenvoudige en zinvolle gevallen de gelijkwaardigheid van breuken, kommagetallen en percenten inzien en verduidelijken door omzetting 3

9 1.1.5 Delers en veelvouden - De delers van een natuurlijk getal (<100), de gemeenschappelijke deler(s) van natuurlijke getallen (<100) en de grootste gemeenschappelijke deler van twee natuurlijke getallen (<100) vinden - De kenmerken van deelbaarheid door 2, 4, 5, 10, 25, 100, 1000, 3 en 9 gebruiken (bijvoorbeeld om de rest te bepalen) - Enkele veelvouden van een natuurlijk getal (<100), enkele gemeenschappelijke veelvouden van twee natuurlijke getallen (<100) en het kleinste gemeenschappelijk veelvoud van twee natuurlijke getallen (<100) vinden Andere talstelsels - Getallen lezen en schrijven in het Romeinse talstelsel 1.2 Toelichting en technieken Het Romeinse talstelsel - De voornaamste tekens zijn samengevat in onderstaande tabel. De getalwaarde bekomt men door de waarde van de verschillende tekens op te tellen. teken waarde I 1 V 5 X 10 L 50 C 100 D 500 M Gelijke cijfers naast elkaar worden opgeteld. Kleinere cijfers rechts van grotere worden eveneens opgeteld. 4

10 - Als een cijfer voorafgegaan wordt door een cijfer van lagere waarde, moet dit laatste cijfer van het grootste worden afgetrokken. Dit geldt voor de termen I, X en C links geplaatst van een onmiddellijk grotere waarde of het dubbel hiervan. - Opmerkingen: 1) Eenzelfde cijfer wordt maximaal driemaal na elkaar geschreven 2) Het notatiesysteem is een optelsysteem, dus zal, indien mogelijk altijd opgeteld worden. Indien dit niet meer mogelijk is o.w.v. 1), dan zal afgetrokken worden. 3) Indien mogelijk moet overgegaan worden naar het volgende symbool vb. VIIII kan niet en VIV is ook niet juist want je kan het volgende symbool gebruiken, dus IX 4) De af te trekken term wordt steeds geplaatst voor het laatste cijfer van een herhaalde hogere term vb? XXIX = 29 en niet IXXX 5) Om een getal in Arabische cijfers om te zetten in Romeinse cijfers ga je als volgt te werk: ontleed het getal in een som van E, T, H,, zet vervolgens elke term om in Romeinse cijfers en schrijf deze na elkaar zonder plusteken, rekening houdend met de hierboven vermelde afspraken! vb = = MMMCMXXXVIII 1.3 Voorbeeldoefeningen 1. Als je in het getal 718 een nul plaatst tussen 1 en 8 dan maak je het getal: a. 10 groter b. 710 groter c. 639T groter d. 639E groter e. 710T groter 2. Hoeveel honderdtallen moet je tenminste bij voegen om de duizendtallen met één te vermeerderen? 3. Welk getal ligt het dichtst bij 2,98? a. 3,12 b. 2,9 c. 2,895 d. 3, Het natuurlijk getal één miljoen en één bevat. nullen. 5. Eén eenheid meer dan 0,65 is 6. Maak het getal tien duizendtallen groter. 7. Rond 2,9478 af tot op 1 duizendste en te klein. 8. Het kleinste gemeen veelvoud van 12 en 15 is 5

11 9. Rangschik van groot naar klein: 130% 7 8 3, , Wat is de rest als je deelt door 9? 11. 0,5% van 600 = ,5% van 640 = is.% van van 60 is evenveel als % van % van 1000 is. meer dan 3 1 van Ongeveer 7 2 van de aardoppervlakte is land. Europa beslaat 7% van het vasteland. Welk deel van de aardoppervlakte beslaat ons werelddeel? 17. De helft van 3 1 verminderd met de helft van 4 1 is 18. Welk deel is 75 van 125? van 40% is. 20. Welk getal stelt dit voor: MMDCCXLIII? 21. Schrijf met Romeinse cijfers: Correctiesleutel 1. Als je in het getal 718 een nul plaatst tussen 1 en 8 dan maak je het getal: a. 10 groter b. 710 groter c. 639T groter d. 639E groter e. 710T groter 2. Hoeveel honderdtallen moet je tenminste bij voegen om de duizendtallen met 1 te vermeerderen? 2 want = Welk getal ligt het dichtst bij 2,98? a. 3,12 b. 2,9 c. 2,895 d. 3, Het natuurlijk getal één miljoen en één ( ) bevat 5 nullen. 6

12 5. Eén eenheid meer dan 0,65 is 1,65 ( 0, = 1,65 ) 6. Maak het getal tien duizendtallen groter want = Rond 2,9478 af tot op 1 duizendste en te klein 2, Het kleinste gemeen veelvoud van 12 en 15 is Rangschik van groot naar klein: 3, (= 2,333 ) 130% (= 1,3) (= 0,875) 0, Wat is de rest als je deelt door 9? ,5% van 600 = x x 600 = x ,5% van 640 = x is 25% van want 0,25 25% van 60 is evenveel als 30% van x want van 60 = x en 0,3 30% % van 1000 is 150 meer dan van x want 20% van 1000 = x en van 150 = x en dus = Ongeveer 7 2 van de aardoppervlakte is land. Europa beslaat 7% van het vasteland. Welk deel van de aardoppervlakte beslaat ons werelddeel? 2% 7

13 x want 7% van = x 2% x De helft van verminderd met de helft van is x 1 1 want de helft van = x x x 1 1 en de helft van = x x 4 8 en dus Welk deel is 75 van 125? want van 40% is 16% of x want van 40% van x 16% x MMDCCXLIII = = = MCMLXXXIX 8

14 2. Bewerkingen 2.1. Doelen en leerinhouden Hoofdrekenen Natuurlijke getallen - Bij eenvoudige optellingen flexibel een doelmatige oplossingsmethode kiezen op basis van inzicht in de structuur van de getallen en in de eigenschappen van de optelling en de optellingen correct uitvoeren en noteren - Idem voor de aftrekking - Idem voor de vermenigvuldiging - Idem voor de deling (zowel opgaande als niet opgaande delingen!) Breuken - Een breuk nemen van een getal - In praktische gevallen met inzicht optellen en aftrekken van eenvoudige gelijknamige en ongelijknamige breuken - In praktische gevallen eenvoudige breuken met inzicht vermenigvuldigen met een natuurlijk getal of met een breuk - In praktische gevallen met inzicht eenvoudige breuken delen door een natuurlijk getal - In praktische gevallen met inzicht een natuurlijk getal delen door een stambreuk Kommagetallen - Eenvoudige kommagetallen optellen en aftrekken - Het product berekenen van een eenvoudig kommagetal met een natuurlijk getal of met een kommagetal - Eenvoudige kommagetallen delen door een natuurlijk getal of door een eenvoudig kommagetal - Natuurlijke getallen delen door een natuurlijk getal waarbij het quotiënt een kommagetal wordt - Natuurlijke getallen delen door eenvoudige kommagetallen Percenten - In eenvoudige en praktische gevallen percenten van een grootheid of van een getal nemen 9

15 2.1.2 Schattend rekenen - Schattend rekenen om de uitkomst van een berekening bij benadering te bepalen of om de grootteorde van de uitkomst van een berekening globaal te controleren - Schatprocedures vinden en aanwenden als de gegevens voor een exacte berekening ontbreken of onvolledig zijn, niet exact bepaald of niet evident te bepalen zijn Cijferend rekenen - Maximum vijf getallen cijferend optellen (de som is kleiner dan en heeft maximum drie cijfers na de komma) - cijferend aftrekken met een aftrektal kleiner dan en een verschil dat maximum acht cijfers bevat waarvan maximum 3 cijfers na de komma - Het product berekenen van een natuurlijk getal met een natuurlijk getal kleiner dan 1000 (het product bevat maximum 8 cijfers) - Het product berekenen van een kommagetal met hoogstens drie cijfers na de komma met een kommagetal met hoogstens drie cijfers - Een natuurlijk getal delen door een natuurlijk getal kleiner dan 1000 tot op 1 of 0,1 of 0,01 of 0,001 nauwkeurig - Een natuurlijk getal delen door een kommagetal met hoogstens drie cijfers na de komma - Een kommagetal delen door een kommagetal met hoogstens 3 cijfers tot op 1 of 0,1 of 0,01 of 0,001 nauwkeurig - Bij een niet-opgaande staartdeling de juiste waarde van de rest bepalen - De uitgevoerde bewerkingen controleren door de uitkomsten van de bewerking te vergelijken met de schatting of door de omgekeerde bewerking uit te voeren 10

16 2.2 Toelichting en technieken Hoofdrekenen: noteren van tussenstappen De term hoofdrekenen slaat niet op het rekenen uit het hoofd maar op het rekenen met het hoofd. Bij hoofdrekenen mag wel degelijk pen en papier gebruikt worden. Het noteren van tussenstappen is zeker toegelaten en meestal heel zinvol. Bij het noteren van tussenstappen dien je er wel op te letten dat het gelijkheidsteken altijd correct gebruikt wordt. voorbeeld FOUTIEVE NOTATIE: = = = 855 (fout want ) CORRECTE NOTATIE: = = = Flexibel of handig hoofdrekenen Als we een bepaald type oefening oplossen volgens een vaste rekenprocedure, spreken we van gestandaardiseerd hoofdrekenen. Bij flexibel hoofdrekenen gaat het niet om een vaste uniforme methode, maar een opgave- of getalspecifieke aanpak. De oplossingsmethode hangt dan af van de structuur van de getallen of van hun combinatie en bewerkingen. voorbeelden a = = = 855 standaardmethode = = = 855 flexibele methode b = = 7 standaardmethode = = 7 flexibele methode Hieronder geven we enkele rekenvoordelen voor het handig vermenigvuldigen en delen:. x 4 = (. X 2) x 2 analoog voor : 4 voorbeeld: 971 x 4 = (971 x 2 ) x 2 = 1942 x 2 = x 8 = ((. x 2) x 2 ) x 2 analoog voor : 8 voorbeeld: 92 x 8 = ((92 x 2) x 2) x 2 = (184 x 2) x 2 = 368 x 2 =

17 . x 11 =. x (10 + 1) voorbeeld: 312 x 11 = (312 x 10) + (312 x 1) = = x 9 =. x (10-1) voorbeeld: 65 x 9 = (65 x 10) - (65 x 1) = = 585. x 5 = (. x 10) : 2 voorbeeld: 539 x 5 = (539 x 10) : 2 = 5390 : 2 = : 5 = (. : 10) x 2 voorbeeld: 745 : 5 = (745 : 10) x 2 = 74,5 x 2 = 149. x 50 = (. x 100) : 2 analoog voor : 50 voorbeeld: 37 x 50 = (37 x 100) : 2 = 3700 : 2 = x 25 = (. x 100) : 4 voorbeeld: 36 x 25 = (36 x 100) : 4 = 3600 : 4 = 900. : 25 = (. : 100) x 4 voorbeeld: 375 : 25 = (375 : 100) x 4 = 3,75 x 4 = 15. x 125 = (. x 1000) : 8 analoog voor : 125 voorbeeld: 0,24 x 125 = (0,24 x 1000) : 8 = 240 : 8 = Hoofdrekenen met breuken De rekenregels voor bewerkingen met breuken kan je zelf opfrissen door rekenmethodes van de lagere school te raadplegen. Soms is het echter handig en zinvol om een breuk in de opgave om te zetten naar een decimaal getal om gemakkelijk te kunnen rekenen. Dit moet je onthouden!!! 1/2 = 0,5 1/8 = 0,125 of 125/1000 1/4 = 0,25 3/8 = 0,375 3/4 = 0,75 5/8 = 0,625 12

18 2.2.4 Hoofdrekenen met decimale getallen - Soms is het handig om decimale getallen om te zetten in tienden, honderdsten, duizendsten om gemakkelijk te kunnen rekenen. voorbeelden 3,2 1,75 = 320h 175h = 145h = 1,45 3 2,6 = 3 26t = 78t = 7,8 9 : 25 = 900h : 25 = 36h = 0,36 - Bij delingen met decimale getallen is het soms handig om de delingshalter toe te passen. Volgens de delingshalter mag je bij een deling het deeltal en de deler vermenigvuldigen of delen met/door eenzelfde getal zonder dat het quotiënt van de deling verandert. voorbeeld 4,5 : 0,9 = : 9 = Cijferend delen met decimale getallen Indien zowel deeltal als deler een komma bevatten ga je als volgt te werk: - Maak een schatting. - Vermenigvuldig deeltal en deler met 10, 100, 1000, zodat de komma in de deler verdwijnt. (De komma in het deeltal schuift een of enkele plaats(en) naar rechts.) - Voer de oefening cijferend uit zonder rekening te houden met de komma. - Vergelijk de uitkomst met de schatting om de juiste plaats van de komma te bepalen. - Lees de rest correct af. Hiervoor kijk je naar de oorspronkelijke plaats van de komma!! 13

19 voorbeeld Bepaal tot op 0,01 nauwkeurig. 1 1, 8, 9 2 1, , De rest is 0,002 want (1,35 1,4) + 0,002 = 1, Voorbeeldoefeningen Hoofdrekenen Vermeld telkens minstens 1 relevante tussenstap! 1. ( ) : 3 = 2. 7,3 : 0,01 = ( + 1,75) : (2 0,25) = = : 1,5 = ,125 = : 0,01 = = = : 2,5 = = 12. 0, = : 50 = 14. 0,25 : 0,01 = = = 17. 0,1 0,01 = 14

20 = : 8 = 20. 0,32 0,032 = ,75 = 22. 8,5 : 0,01 = = 24. 1,1 87 = : 8 = ,0001 = ,5 : = ,04 0,012 = = ,75 = Cijferen Maak een schatting, voer cijferend uit = , , = ,75 = 4. 38, = : 9 = (deel tot op 0,01 nauwkeurig en lees de rest correct af) 6. 1,654 : 1,2 = (deel tot op 0,01 nauwkeurig en lees de rest correct af) 15

21 2.4 Correctiesleutel Hoofdrekenen (1 + ) : 3 = : ,3 : 0,01 = 7,3 100 = ( + 1,75) : (2 0,25) = (0,25 + 1,75) : 0,5 = 2 2 = = = = : 1,5 = (6723 : 3) 2 = = ,125 = = : 0,01 = = = ( ) (214 2) = = = = = : 2,5 = (4210 : 5) 2 = = = (10 216) = = , = = : 50 = 1635 : 5 = ,25 : 0,01 =0, = = ( ) : 4 = : 4 = = = ,1 0,01 = 0, = (328 30) : 2 = 9840 : 2 = : 8 = (3264 : 2) : 4 = 1632 : 4 = ,32 0,032 = 320d 32d = 288d = 0, ,75 = = ,5 : 0,01 = 8,5 100 = = ( ) 102 = = ,1 87 = (1 87) + (0,1 87) = ,7 = 95, : 8 = (2048 : 2) : 4 = 1024 : 4 = ,0001 = 408 : = 0, ,5 : =

22 28. 0,04 0,012 = 40d 12d = 28d = 0, = = = ,75 = = 29 3 = (30 3) 3 = 90 3 = Cijferen ik schat: = ik schat: = 8000 ik schat: = , , , , , 7 7 ik schat 40 x 30 = 1200 ik schat: 270 : 9 = , , x , , ik schat: 1,5 : 1 = 1,5 REST = 0,04 1, 6, 5 4 1, , REST = 0,01 kijk naar de oorspronkelijke plaats van de komma! 17

23 3. Meten en metend rekenen 3.1 Doelen en leerinhouden Algemeen - Referentiematen kennen en gebruiken (bijvoorbeeld: 1 kg is het gewicht van een doos klontjessuiker, 1 l is de inhoud van een melkbrik, ) - Met de gekende standaardmaateenheden in betekenisvolle situaties herleidingen uitvoeren tussen de hoofdeenheid en de afgeleide eenheden (1 kg = 1000 g) Lengte - Het metriek stelsel in verband met lengte opbouwen en gebruiken - De omtrek van de gekende vlakke figuren berekenen en daarbij de eigenschappen van de zijden gebruiken - De formule voor de omtrekberekening van de cirkel gebruiken Oppervlakte - Het metriek stelsel in verband met oppervlakte opbouwen en gebruiken - Het verband inzien tussen oppervlaktematen en landmaten - De basisformule voor de oppervlakteberekening van een rechthoek, vierkant, parallellogram, driehoek paraat kennen en kunnen gebruiken - De oppervlakte van een ruit, trapezium, veelhoek bepalen door de figuur om te structureren naar figuren waarvan men de oppervlakte kan berekenen - De oppervlakte van een cirkel kunnen berekenen - De oppervlakte van een kubus, balk, cilinder kunnen berekenen Inhoud en volume - Het metriek stelsel in verband met inhoud opbouwen en gebruiken - Weten dat het resultaat van een volumeberekening uitgedrukt kan worden in kubieke meter of daarvan afgeleide maateenheden, en daarbij de term volume gebruiken - Het metriek stelsel in verband met volume opbouwen en gebruiken - Het verband inzien tussen inhoudsmaten en ruimtematen - De basisformule voor de berekening van het volume van een balk, kubus en cilinder kennen en gebruiken 18

24 3.1.5 Gewicht - Het metriek stelsel in verband met gewichten opbouwen en gebruiken - Het verband inzien tussen inhoudsmaten, ruimtematen en gewicht Tijdsduur en tijdstip - Tijdsduur berekenen in jaren, maanden, weken, dagen, uren, minuten of seconden 3.2 Toelichting en technieken Voorzetsels en afkortingen kilo = 1000 afkorting: k hecto = 100 h deca = 10 da deci = 1/10 d centi = 1/100 c mili = 1/1000 m maateenheid afkorting are centi-are hectare uur minuten seconden a ca ha uur min. sec Herleidingstabellen lengtematen maat km hm dam m dm cm mm 19

25 oppervlaktematen maat ha a ca maat km² hm² dam² m² dm² cm² mm² inhoudsmaten en volumematen maat km³ hm³ dam³ m³ dm³ cm³ mm³ maat l dl cl ml gewichtsmaten maat kg hg dag g dg cg mg Het verband tussen gewicht en volume Het verband tussen het volume en het gewicht of de inhoud en het gewicht hangt af van het materiaal. Voor zuiver water is dit verband eenvoudig: 1 liter zuiver water (bij 4 C) weegt 1 kg Voor andere stoffen wordt het verband tussen het volume en het gewicht uitgedrukt door het soortelijk gewicht. Het soortelijk gewicht is een getal dat aangeeft hoeveel kilogram één kubieke decimeter weegt. Het soortelijk gewicht heeft geen eenheid. voorbeeld Het soortelijk gewicht van goud is 19,3. Dit wil zeggen dat 1 dm 3 goud 19,3 kg weegt. 20

26 3.2.4 Omtrek en oppervlakte van vlakke figuren vierkant vlakke figuur Omtrek (O) Oppervlakte (A) z O = 4 x z z = zijde vierkant A = z x z z = zijde vierkant rechthoek l O = 2 x (l + b) A = l x b b l = lengte b = breedte l = lengte b = breedte ruit z O = 4 x z A = D x d 2 z = zijde ruit D = grote diagonaal d = kleine diagonaal parallellogram O = 2 x (b + sch z) A = b x h sch z b = basis b = basis b sch z = schuine zijde h = hoogte trapezium b B h O = som der zijden A = (B b)x h 2 B = grote basis b = kleine basis h = hoogte 21

27 regelmatige veelhoek = veelhoek met gelijke zijden én gelijke hoeken vb.: regelmatige achthoek O = n x z A = omtrek x apothema 2 z a z = zijde n = aantal zijden a = apothema = loodlijnstuk vanuit het middelpunt naar een zijlijn driehoek h O = som der zijden A = b x h 2 b b = basis h = hoogte cirkel r O = 2 x x r r = straal = 3,14 A = x r x r r = straal = 3,14 22

28 3.2.5 Oppervlakte en inhoud van ruimtefiguren kubus ruimtefiguur Oppervlakte (A) Inhoud (I) A = 6 x r x r r = lengte ribbe I = r x r x r r = lengte ribbe r balk A = 2 x opp. grondvlak + omtrek grondvlak x h = 2 x (l x b) + 2 x (l+b) x h I = opp. grondvlak x h = l x b x h l h b h = hoogte balk l = lengte balk b = breedte balk h = hoogte balk l = lengte balk b = breedte balk cilinder h A = 2 x opp. grondvlak + omtrek grondvlak x h = 2 x ( x r x r) + 2 x x r x h r = straal van het grondvlak van de cilinder h = hoogte cilinder = 3,14 I = opp. grondvlak x h = x r x r x h r = straal van het grondvlak van de cilinder h = hoogte cilinder = 3,14 23

29 3.3 Voorbeeldoefeningen 1. De inhoud van een flesje frisdrank ligt a. tussen 1 cl en 10 cl b. tussen 5 dl en 1 l c. tussen 10 cl en 50 cl d. tussen 50 cl en 75 cl 2. Kies de juiste lengtemaateenheid. 3. Duid de grootste oppervlakte aan: a. 460 m 2 b. 460 ca c. 46 a d. 0,046 ha 4. 8 dm 2 =. m ,6 dm 3 zuiver water weegt.. g a 5 ca =. m ,2 ton =.. kg 8 4,07 l =.cl 9. Bereken de oppervlakte van een cirkel waarvan de omtrek 25,12 m bedraagt. 10. Een parallellogram met basis 6 dm en hoogte 15 cm heeft een oppervlakte van.. m Hoeveel dagen zijn 3/7 van 21 weken? 12. Gegeven is een rechthoek met breedte 4 m en lengte 6 m. Wat is het verschil in oppervlakte met een vierkant van dezelfde omtrek? 13. Het zonlicht heeft 8 min 16sec nodig om de aarde te bereiken. Als het op aarde 11 uur 6 min 11 sec is, wanneer vertrok de lichtstraal op de zon? 14. De hoogte van een parallellogram is ¾ van de schuine zijde. Als de basis 102 m is en de omtrek 356 m, bereken dan de oppervlakte van dit parallellogram. 15. Uit een vierkant met zijde 3 cm wordt een zo groot mogelijke cirkel gesneden. Bereken ( tot op 0,001 nauwkeurig ) de oppervlakte van het nog overblijvende deel. 24

30 16. Een cilindervormige publiciteitszuil is 2,10 m hoog. De straal van het grondvlak meet 0,40 m. Hoeveel vierkante meter wand is er beschikbaar voor publiciteit? 17. Een balkvormige stookolietank kan liter inhouden. De tank is 1,20 m hoog en 2 m lang. Hoe breed (in m) is deze tank? 18. De muren, de deur en de bovenzijde van een bankkluis worden aan de buitenkant geschilderd. De onderkant wordt niet geschilderd. De bankkluis heeft een lengte = 4,25 m; een breedte = 3,75 m en een hoogte = 3 m. Hoeveel potten verf van 2,5 kg heeft men nodig? (Dekvermogen: 1 kg voor 5 m 2 ). Bereken de kostprijs van de verf als je weet dat 2,5 kg verf 15 kost. 3.4 Correctiesleutel 1. De inhoud van een flesje frisdrank ligt a. tussen 1 cl en 10 cl b. tussen 5 dl en 1 l c. tussen 10 cl en 50 cl d. tussen 50 cl en 75 cl 2. Een vliegtuig vliegt 500 km/uur, op een hoogte van 8000 meter. De dikte van een blad papier is minder dan 1 mm. Een fietsbel moet je op 20 m afstand kunnen horen. Lies is 1 m en 45 cm groot. Jan is 135 cm groot. De afstand van Brugge naar Gent bedraagt 46 km. 3. Duid de grootste oppervlakte aan: a. 460 m 2 b. 460 ca c. 46 a d. 0,046 ha 4. 8 dm 2 = 0,08 m ,6 dm 3 zuiver water weegt 1600 g 6. 13a 5 ca = 1305 m ,2 ton = kg 8. 4,07 l = 407 cl 9. Bereken de oppervlakte van een cirkel waarvan de omtrek 25,12 m bedraagt. 50,24 m Een parallellogram met basis 6 dm en hoogte 15 cm heeft een oppervlakte van 0,09 m Hoeveel dagen zijn 3/7 van 21 weken? 63 dagen 25

31 12. Gegeven is een rechthoek met breedte 4 m en lengte 6 m. Wat is het verschil in oppervlakte met een vierkant van dezelfde omtrek? 1 m Het zonlicht heeft 8 min 16sec nodig om de aarde te bereiken. Als het op aarde 11 uur 6 min 11 sec is, wanneer vertrok de lichtstraal op de zon? 10uur 57min 55sec 14. De hoogte van een parallellogram is ¾ van de schuine zijde. Als de basis 102 m is en de omtrek 356 m, bereken dan de oppervlakte van dit parallellogram m Uit een vierkant met zijde 3 cm wordt een zo groot mogelijke cirkel gesneden. Bereken de oppervlakte van het nog overblijvende deel. 1,935 cm zijdelingse opp. Cilinder = opp. rechthoek = lengte x breedte lengte rechthoek = omtrek grondvlak cil = 2,512 m x 2,10 m = 2 x x r = 5,2752 m 2 = 2 x 3,14 x 0,40 m = 2,512 m Breedte rechthoek = hoogte cil = 2,10 m Er is 5,2752 m 2 op de wand voor publiciteit beschikbaar liter = 2880 dm 3 = 2,88 m 3 Volume balk = lengte x breedte x hoogte = 2,88 m 3 2 m x breedte x 1,20 m = 2,88 m 3 Breedte = 2,88 m 3 : 2,4 m 2 = 1,20 m De breedte van de balk is 1,20 m. 18. opp. van het beschilderde deel = opp. bovenvlak + zijdelingse opp. = lengte x breedte + 4 x opp. rechthoek = lengte x breedte + 2 x lengte x hoogte + 2 x breedte x hoogte = 4,25 m x 3,75 m + 2 x 4,25 m x 3 m + 2 x 3,75 m x 3 m = 63,9375 m 2 Berekening van het aantal potten verf dat men nodig heeft: Gewicht (kg) oppervlakte (m 2 ) Ik weet ,7875 x 12,7875 x Ik zoek 12, ,

Module Rekenvaardigheid in havo als voorbereiding op pabo. AN nr. 3.4044.0006

Module Rekenvaardigheid in havo als voorbereiding op pabo. AN nr. 3.4044.0006 Module Rekenvaardigheid in havo als voorbereiding op pabo AN nr..4044.0006 Inleiding Beste leerling, Wanneer je naar de PABO gaat is het belangrijk dat je een goede beheersing hebt van de Nederlandse

Nadere informatie

Dit kan ik al! - 1. De onderwerpen

Dit kan ik al! - 1. De onderwerpen Dit kan ik al! - 1 Als je iets nieuws leert vind je het vaak moeilijk. Ken je het eenmaal, dan denk je vaak was dat nou zo moeilijk?. Je kunt dus vaak meer dan je denkt! Met deze lijst kun jij aangeven

Nadere informatie

2 Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen

2 Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen Rekenen en wiskunde uitgelegd Kennisbasis voor leerkrachten basisonderwijs Uitwerkingen van de opgaven bij de basisvaardigheden 2 Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen Peter Ale Martine van

Nadere informatie

Werken naar fundamenteel niveau 1F met. De wereld in getallen. Verantwoording en 1F-routeboekje. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Werken naar fundamenteel niveau 1F met. De wereld in getallen. Verantwoording en 1F-routeboekje. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Werken naar fundamenteel niveau 1F met De wereld in getallen Verantwoording en 1F-routeboekje SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Werken naar fundamenteel niveau 1F met De wereld in getallen

Nadere informatie

E.M. Iritié, 5 augustus 2010. Van 1-D tot 3-D, een serie van vier actieve meetlessen voor leerlingen van de eerste klas van het VMBO

E.M. Iritié, 5 augustus 2010. Van 1-D tot 3-D, een serie van vier actieve meetlessen voor leerlingen van de eerste klas van het VMBO E.M. Iritié, 5 augustus 2010 Van 1-D tot 3-D, een serie van vier actieve meetlessen voor leerlingen van de eerste klas van het VMBO Dankwoord Deze lessenserie had niet ontworpen kunnen worden zonder de

Nadere informatie

---9. r-:- ------------------ I Getallenkenni:li. Tips voor de toets. Meetkunde. Bewerldngen. Meten en metend rekenen

---9. r-:- ------------------ I Getallenkenni:li. Tips voor de toets. Meetkunde. Bewerldngen. Meten en metend rekenen 5 r-:- ------------------ Getallenkenni:li Wat leerde ik? Een verhouding uitdrukken in percent en i omgekeerd Breuken vermenigvuldigen met een natuurlijk getal en omgekeerd Waar staat dit in het onthoudboek?

Nadere informatie

ABSTRACT INHOUD VAN DE SYLLABUS SITUERING IN TELEGRAMSTIJL

ABSTRACT INHOUD VAN DE SYLLABUS SITUERING IN TELEGRAMSTIJL WIE NIET ZOEKT, NIET VINDT. HEURISTIEKEN OM WISKUNDIGE PROBLEMEN OP TE LOSSEN SYLLABUS DAG VAN DE WISKUNDE 22 NOVEMBER 2014 MICHEL ROELENS (UC LEUVEN-LIMBURG; MARIA-BOODSCHAPLYCEUM; UITWISKELING) ABSTRACT

Nadere informatie

Bijlage bij de syllabus wiskunde A vwo 2018

Bijlage bij de syllabus wiskunde A vwo 2018 BIJLAGE BIJ DE SYLLABUS WISKUNDE A VWO 208 Hoofdstuk 3 voorbeeld(examen)opgaven Bijlage bij de syllabus wiskunde A vwo 208 Hoofdstuk 3 voorbeeld(examen)opgaven Versie april 204 pagina van 42 BIJLAGE BIJ

Nadere informatie

Accenten blok 10. Hoelang duurt Kid Paddle? gewicht 100 g 200 g 300 g 400 g 12 kg 600 g. prijs 2,75 312 287 =

Accenten blok 10. Hoelang duurt Kid Paddle? gewicht 100 g 200 g 300 g 400 g 12 kg 600 g. prijs 2,75 312 287 = Accenten blok 10 87 1 1 87 = In dit blok komt het aftrekken door aanvullen bij het rekenen t/m 1 000 aan de orde; bijv. 1 87 of 80 798. De leerlingen hebben deze strategie al eerder gebruikt bij het rekenen

Nadere informatie

rekenen-wiskunde 10-14

rekenen-wiskunde 10-14 rekenen-wiskunde 10-14 Minor Ruud de Ruud Moor de Centrum Moor Centrum Open Universiteit Open Universiteit rdmc.ou.nl rdmc.ou.nl Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Blok 1 Vakinhoud 5 Inleiding vakinhoud 7 1

Nadere informatie

Rekenwijzer AKA. Rekenen voor de AKA-opleiding en andere niveau 1-opleidingen

Rekenwijzer AKA. Rekenen voor de AKA-opleiding en andere niveau 1-opleidingen Rekenwijzer AKA Rekenen voor de AKA-opleiding en andere niveau 1-opleidingen Rekenwijzer AKA Rekenen voor de AKA-opleiding en andere niveau 1-opleidingen In opdracht van het Steunpunt Taal & Rekenen mbo

Nadere informatie

Leerlijnenoverzicht groep 3 t/m 8

Leerlijnenoverzicht groep 3 t/m 8 3a 3b 4a 4b 5a 5b Getalbegrip Oriëntatie op de getallen - Verder- en terugtellen tot en met 40 - Cijfers schrijven - Structuur van de getallen tot en met 20 (één tiental en wisselende eenheden) Resultatief

Nadere informatie

Opstroommodules van vmbo naar havo voor het vak wiskunde

Opstroommodules van vmbo naar havo voor het vak wiskunde Opstroommodules van vmbo naar havo voor het vak wiskunde Doorlopende leerlijnen voor het vak wiskunde Handleiding voor docenten Voortgezet onderwijs Doorlopende leerlijnen Opstroommodules van vmbo naar

Nadere informatie

Experimenteren in de rekenles. Frans van Galen Vincent Jonker

Experimenteren in de rekenles. Frans van Galen Vincent Jonker Frans van Galen Vincent Jonker Experimenteren in de rekenles De lessen die we in dit boekje beschrijven, zullen de leerlingen waarschijnlijk niet direct als rekenlessen ervaren. Ze gaan over onderwerpen

Nadere informatie

graad GO! leerjaar 3 en leerjaar 4 de klok voor WISo wijsen wiskunde onderwijs reken- en wiskundemethode voor het lager onderwijs

graad GO! leerjaar 3 en leerjaar 4 de klok voor WISo wijsen wiskunde onderwijs reken- en wiskundemethode voor het lager onderwijs graad 2 de klok voor GO! leerjaar 3 en leerjaar 4 wijsen wiskunde onderwijs reken- en wiskundemethode voor het lager onderwijs h a n d l e i d i n g WISo Voorafgaande toelichting bij de klok voor GO!,

Nadere informatie

Voorwoord. Voorwoord. Veel doe-plezier voor u en uw leerlingen! Werkmap wetenschapstheater blz. 1

Voorwoord. Voorwoord. Veel doe-plezier voor u en uw leerlingen! Werkmap wetenschapstheater blz. 1 Voorwoord Voorwoord Theatro Bricolo is een wetenschapstheater, dat zich richt tot 8- tot 10-jarigen. Aan de hand van een verhaal uit de leefwereld van de kinderen brengen twee acteurs op een ludieke en

Nadere informatie

Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar!

Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Kees Hoogland Dolf Janson Madeleine Vliegenthart Rachel van Vugt Ellen Zonneveld Annemieke Zwart Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Kees Hoogland Dolf Janson

Nadere informatie

Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3

Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inhoudsopgave 5 1. Inleiding 7 2. Voorbeelden van Onderzoekspractica Overzicht 9 1 Basis De Dichtheid van een Materiaal - leerlinginstructie 10 docentinstructie 12 2 Verwerven

Nadere informatie

Minder bekende problemen van het Nederlandse wiskunde onderwijs

Minder bekende problemen van het Nederlandse wiskunde onderwijs .. Minder bekende problemen van het Nederlandse wiskunde onderwijs Een kleine analyse van het wiskunde onderwijs binnen twee generaties. door Liesbeth van der Plas-Eskes 1 Rekenvaardigheid in verband met

Nadere informatie

Rekenen, maar dan anders! Naar een visiegeleide aanpak van rekenen op de basisschool

Rekenen, maar dan anders! Naar een visiegeleide aanpak van rekenen op de basisschool Rekenen, maar dan anders! Naar een visiegeleide aanpak van rekenen op de basisschool Kris Verbeeck Colofon Auteur Kris Verbeeck KPC Groep Yvonne Meulman, Astrid van den Hurk, Harry Gankema, Cees de Wit,

Nadere informatie

NOORDHOFF UITGEVERS BV

NOORDHOFF UITGEVERS BV NU REKENEN 2F DEEL A Corné van Berchum Atie Haverhals Paul de Heus Elma Kats José Kleinluchtenbeld Yolly Uittenhout Jacqueline Piels EINDREDACTIE Bram van der Wal UITWERKINGEN Marijke Kok NOORDHOFF UITGEVERS

Nadere informatie

Examen HAVO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl)

Examen HAVO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 13.30-16.30 uur 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te behalen; het examen bestaat uit 21

Nadere informatie

Wanneer je na deze (korte) introductie nog vragen hebt kun je deze natuurlijk altijd nog stellen. Sjoerd Nijenhuis Docent M&O

Wanneer je na deze (korte) introductie nog vragen hebt kun je deze natuurlijk altijd nog stellen. Sjoerd Nijenhuis Docent M&O Introductie M&O Management & organisatie zou je een beetje kunnen vergelijken met economie, maar toch is het wel iets anders. Bij economie houd je je bezig met de economie van heel het land, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Handleiding Dit moet je weten! - 1 Lereniseenmakkie Werkboek

Handleiding Dit moet je weten! - 1 Lereniseenmakkie Werkboek Handleiding Dit moet je weten! - 1 Inhoud Rekenen en Leren Leren... 2 Rekenportfolio... 3 Leren Leren pijlers... 3 Zelfbeeld... 3 Motivatie... 5 Memoriseren in plaats van leren... 6 Strategieën... 7 Globale

Nadere informatie

Effectieve rekeninstructie met hulp van computers Overzicht en voorbeelden vanuit onderzoek

Effectieve rekeninstructie met hulp van computers Overzicht en voorbeelden vanuit onderzoek Effectieve rekeninstructie met hulp van computers Overzicht en voorbeelden vanuit onderzoek E. Harskamp & A. Jacobse, GION/ RuG Juli, 2011 Samenvatting De kwaliteit van het rekenonderwijs is in opspraak.

Nadere informatie

Help, ik moet dit jaar een rekentoets maken! Didactische tips om leerlingen voor te bereiden op de rekentoets 2F

Help, ik moet dit jaar een rekentoets maken! Didactische tips om leerlingen voor te bereiden op de rekentoets 2F Help, ik moet dit jaar een rekentoets maken! Didactische tips om leerlingen voor te bereiden op de rekentoets 2F Colofon Titel Auteurs Vormgeving Foto omslag Help, ik moet dit jaar een rekentoets maken!

Nadere informatie

Constructies met passer en liniaal, origami en meccano. Een wiskunde-d module geschreven door Luuk Hoevenaars van de Hogeschool Utrecht

Constructies met passer en liniaal, origami en meccano. Een wiskunde-d module geschreven door Luuk Hoevenaars van de Hogeschool Utrecht Constructies met passer en liniaal, origami en meccano Een wiskunde-d module geschreven door Luuk Hoevenaars van de Hogeschool Utrecht Deze module is in ontwikkeling en wordt uitgeprobeerd in het najaar

Nadere informatie

Vertaling van Hoofdstuk 9 van de vierde verhandeling, Over

Vertaling van Hoofdstuk 9 van de vierde verhandeling, Over Vertaling van Hoofdstuk 9 van de vierde verhandeling, Over het meten van al-kāshī, Sleutel tot de Rekenkunde (Miftāḥ al- Ḥisāb). 1 Het negende hoofdstuk over de afmetingen van bouwwerken en gebouwen. De

Nadere informatie

Help, ik moet dit jaar een rekentoets maken! Didactische tips om leerlingen voor te bereiden op de rekentoets 3F

Help, ik moet dit jaar een rekentoets maken! Didactische tips om leerlingen voor te bereiden op de rekentoets 3F Help, ik moet dit jaar een rekentoets maken! Didactische tips om leerlingen voor te bereiden op de rekentoets 3F Colofon Titel Auteurs Vormgeving Foto omslag Help, ik moet dit jaar een rekentoets maken!

Nadere informatie

Handleiding. Muiswerk RekenApp 1.00. RekenApp

Handleiding. Muiswerk RekenApp 1.00. RekenApp Handleiding Muiswerk RekenApp 1.00 RekenApp datum handleiding: 02 april 2013 1 Inhoud Inhoud... 2 Voorwoord... 4 Introductie van de Muiswerk RekenApp... 5 Werking... 7 De opstart... 7 Twee modes, twee

Nadere informatie