RIJKSDIENST VOCR DE IJ3SELME RPC'LD..RS BREMERBERG C~EMISCHE SAMENSTELLING GRONDWATER BIJ - DE METHODE PIPER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RIJKSDIENST VOCR DE IJ3SELME RPC'LD..RS BREMERBERG C~EMISCHE SAMENSTELLING GRONDWATER BIJ - DE METHODE PIPER"

Transcriptie

1 RJKSDENST VOCR DE J3SELME RPC'LDRS C C~EMSCHE SAMENSTELLNG GRONDWATER BJ MBV DE METHODE PPER BREMERBERG

2 NHOUD V1 V2 v 1 v2 v3 V ~nlei'ding Geohydrologische geeevens De indelingsmethode van Piper Toepassing van de indelingsmethode van Piper Tritium Tritiumonderzoek Bremerberg Reistijden Empirische methoden Geohydrologische rekentechnieken Samenvatting Lijst van geraadpleegde literatuur Lijst van Bijlagen

3 CHEMSCHE SAMENSTELLNG GRONDWATER BJ BREMERBERG MBV DE METHODE VAN PPER nleiding Ten behoeve van de drinkwatervoorziening van Oostelijk Flevoland wordt op het pompstation Bremerberg grondwater opgepompt uit een watervoerend zand pakket gelegen op een diepte van 20 tot 180 m NAP De onttrekking bedroeg in m /jaar, in 1972 was de produktie a1 210 m /jaar: ~ ~ ~ Gezien het te vemachten waterverbruik in de polder,,wordt de produktie capaciteit thans uitgebreid tot maximaal 810~ m3/jaar De chemische en bacteriologische samenstelling van het water is zodanig, dat het na een eenvoudige behandeling beluchting en snelfiltratie ge distribueerd kan worden Het chloridegehalte van het water bedroeg in 1963 gemiddeld 0 mg ~111; dit gehalte was in 1972 opeelopen tot 60 mg ~111, terwijl het ~hloride~ehalte van het water uit sommige pompputten zelfs tot 130 mg cl/l was gestegen Om de oorzaak van het oplopende chloride gehalte te achterhalen is een onderzoek ingesteld door de Subafdeling Water huishouding van de Wetenschappelijke Afdeling Een van de hulprniddelen is geweest het bepalen van het Tritiumgehalte in 1971 en 1972 van het water uit sommige pompputten en waarnemingsfilters Uit dit onderzoek bleek dat het grondwater gemengd moet zijn met oppervl'aktewater van geringe ouder dom Geohydrologische overwegingen leidden er toe aan te nemen dat er spra ke moet zijn van menging met water uit het Veluwemeer Deze resultaten waren tot dusver slechts op beknopte wijze weergegeven Afgesproken werd :, dat door de schrijver, in het kader van een stage bij de Wetenschappelijke, Afdeling, een meer uitvoerige toelichting hierop zou worden opgesteld Naast het Tritiumonderzoek, kan aan de hand van bestaande chemische analyses van grondwatermonsters, met behulp van de methode van Piper, de gemaakte veronderstelling op haar juistheid worden getoetst 11 Geohydrologische gegevens De situering van het pompstation is aangegeven op bijlage ; bijlage 2 geeft een sterk geschematiseerd NWZOprofiel, waarin de geologische hoofdopbouw ' is geschetst Het watervoerende pakket waarin wordt gepompt, bestaat uit ~ 3 ;>roof zand (kd = 6000 m /etm) Dit pakket wordt op een diepte van 180 m <, ~, f NAP afgesloten door een ondoorlatende kleilaag en aan de bovenkant, ':

4 20 m NAP, wordt het pakket tegrensd door een vrij dunne laag Eemien klei Deze kleilaag, die slecht doorlatend is (c=500 etm), wordt niet over het gehele gebied aangetroffen, de verbreiding is op bijlage getekend Boven de kleilaag ligt een fijnzandig pakket dat wordt afge sloten door een laagje holocene klei Het water in het fijnzandige pak ket kan,als phreatisch worden beschouwd, omdat de klei in de polder a1 gerijpt is en onder het randmeer deels afwezig is, terwijl zij, waar: we1 aanwezig, door de scheepvaartgeul wordt doorsneden (6) Het verloop van de stijghoogten in het diepe en het ondiepe pakket is op bijlage 2 aangegeven (6) in Het blijkt dat alleen op het NWgedeelte van het randmeer het ondiepe water t0v het diepe water een overdruk heeft, zodat alleen over dit gebied inzijging kan plaatsvinden Aangenomen wordt dat in deze inzijging de oorzaak ligt van het toenemendechloridegehalte,,, van het opgepompte water in Bremerberg Het oorspronkelijk van de Veluwe afstromend infiltratiewater, dat eetl chloridegehalte van 10 mg ~111 heeft, wordt hier gemengd met water uit het randmeer dat een duidelijk ho ger chloridegehalte heeft (bijlage 3) Deze verzilting van het oorspronkelijk zoete grondwater werd door Volker (lit 1) reeds voorspeld Volgens deze veronderstelling kan het op Brernerberg opgepompte water nooit een chloridegehalte hoger dan dat van het randmeer bereiken Met deze constatering is dan tevens de betrouwbaar heid van Bremerberg als grondwaterwinpunt voor de toekomst verzekerd, aan gezien door een juiste waterbeheersing het chloridegehalte van het Veluwe rneer minder dan 100 mg ~1/l zal bedragen: Zou de toename van het chloridegehalte van het opgepompte water echter een gevolg zijn van bijmenging met fossiel zout, dan is over de betrouwbaar 6 3 heid van Bremerberg bij oppomping van 810 m /jaar geen uitspraak te doen 1111 De indelingsmethode van Piper De indelingsmethode van grondwater volgens Piper is gebaseerd op de chemi i mische samenstelling van het water Daarbij wordt uitgegaan van de belang rijkste in de natuur voorkomende kationen (Ca, Mg, Na en K ) en ani onen (SO, ~ 1, HCO ) (Lit 2, 4, 7) De concentratie van deze ionen 4 3 ~ 'A in mglliter wordt omgerekend tot milliequivalenten per liter (meq zie y f: bijl4) De nu verkregen concentratie van een bepaald ion wordt dan uit :' gedrukt in een percentage van de totale Foncentratie kationen of anionen De anionen resp kati~nensamenstellin~ wordt door 55n punt in een anionen resp kationendriehoek weergegeven, waarna deze beide punten worden over gebracht naar een ruitvormig veld; uiteindelijk wordt nu het grondwater gekarakteriseerd door 6Gn punt in deze ruit van Piper (bijl 4) Vaak wordt, ' als er sprake is van het Piperdiagram, alleen deze ruit bedoeld

5 Het Piperdiagram heeft als voordeel dat men in 6Zn oogopslag de samenstelling van verschillende grondwatermonsters onderling kan vergelijken Het nadeel van de methode is dat geen informatie wordt verkregen over de totale hoeveelheid opgeloste stof, omdat alles is uitgedrukt in percentages van deze totale hoeveelheid Om het interpreteren van het Piperdiagram te vergemakkelijken wordt het we1 ingedeeld in verschillende gebieden, waarbij ieder gebied een bepaald watertype definieert (bijl 4) Er zijn dan 5 watertypen: watertype 1 : calciumcarhonaat kenmerkend watertype 2 watertype 3 watertype 4 : alkalicarbonaat kenmerkend : nietcarbonaten hardheid kenmerkend : alkaliniet carbonaten kenmerkend watertype 5a en 5b : overgangstype ;, :, * Watertype 1 kan worden beschouwd als het normale eindprodukt vin geinfiltreerd regenwater De hardheid is, ten gevolge van het oplossen van kalk uit de bodem 0 vrij hoog (5 tot 15 D), terwijl door sulfaatreductie de sulfaten sterk zijn : verminderd of zelfs afwezig zijn Uit verschillende onderzoekingen (Lit 2, 3, 5) blijkt dat het diepe grondwater bij Bremerberg tot dit type hehoort, geheel in overeenstemming met de veronderstelling dat dit oorspronkelijk op de Veluwe geinfiltreerd water is Watertype 4 is NaC1water, het heeft een zeer hoog chloridegehalte en ver toont ook overigens een sterke gelijkenis met zeewater Watertype 5a: dit water kan ontstaan als menging tussen typen 1 en 4, of bestaat uit jonginfiltratiewater, met een hoog sulfaatgehalte en een lage hardheid (c5'~) Door stroming in de grond kan de chemische samenstelling en dus de plaats in het Piperdiagram veranderen Oorzaken hiervan zijn: a Kationenuitwisseling; water van type gaat over in type 2, of water van 8 type 4 gaat over in watertype 3 b Sulfaatreductie; hierdoor verandert watertype 5 in type 1 c Menging; type 5a en 5b ontstaan als menging tussen en 4, resp 2 en , Toepassing van de indelingsmethode volgens Piper Bij het samenstellen van dit rapport is gebruik gemaakt van bestaande che mische analyses van grondwatermonsters genomen uit de pompputten van het pompstation Bremerberg en enkele nabijgelegen waarnemingsputten De ligging : van deze putten is op bijlage 1 aangegeven De analyses zijn uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorzie

6 ning en bestrijken een periode van'l0 jaar voor de pompputten en tot 15 jaar voor de waarnemingsputten De analysegegevens zijn vermeld op de bijlagen 5 tlm 16, hierop is tevens de omrekening van mg/l naar meq11 uitgevoerd n vele gevallen was de chemische analyse niet compleet, dw2 slechts de anionensamenstelling alsmede de totale hardheid was bekend Met behulp van de volgende omrekening is het echter mogelijk om vanuit deze analyses toch her water in de ruit van het Piperdiagram te typeren, de plaats in de kati onendriehoek kan nu echter niet worden bepaald Som anionen = Som kationen 0 ++ Totale hardheid in D/1,8 = Ca + M~++ in meq:/l (~a+ + K+) = Som kationen 2 (Ca + Mg ) Deze omrekening is slechts nauwkeurig indien naast de genoemdeionen geen andere ionen in belangrijke mate in het water voorkomen Aan deze voor waarde voldoet het grondwater dat in het beschouwde iebied geanalyseerd ; werd Met de gegevens van bijlagen 5 t/m 16 zijn drie Piperdiagrammen samengesteld (bijl 17 t/m 19) resp voorstellende de chemische watersamenstelling van het grondwater op een diepte van 6080 m NAP voor de periode v66r 1967, de periode van, 1967 L/m 1970 en de periode na 1970 V66r 1967 blijkt de grondwatersamenstelling vrij constant te zijn en steeds ~ te behoren tot watertype Het chloridegehalte is laag (10 tot 20 mg ~111) evenals het sulfaatgehalte De verhouding q(cl)/ T(N~+)* is altijd kleiner dan 1 De totale hoeveelheid opgeloste sto bedraagt ongeveer 150 mgfl n de periode tussen 1967 en 1970 treedt eenduidelijke verandering op in de watersamenstelling, met name voor wat betreft de monsters uit de pomp putten Na 1970 lijkt de samenstelling van het grondwater een meer stabiele situatie te hebben bereikt, het is nu steeds van het type 5a; de verhouding + 2 (~1)/2(~a ) is nu steeds groter dan Het chloridegehalte is opgelopen tot ongeveer 60 mg ~111, terwijl ook het sulfaatgehalte (in absolute zin) is toegenomen tot bijna het dubbele van v66r 1967 De hoeveelheid opge loste stof bedraagt nu 245 mg/l n de drie beschouwde tijdsintervallen is de ligging in de kationendriehoek ~ vrijwel niet gewijzigd n de anionendriehoek is echter we1 een duidelijke ;erschuiving merkbaar, er is sprake van een procentuele toename van ~ 1 t0v HC03 ; de verhouding ~(c~)/~(hco~) bedroeg v66r 967 0,2 tot 0,3 ~ * +,?(c1); 2 (Na ) etc, wil zeggen dat de hoeveelheden chloor, natrium etc zijn uitgedrukt,in meq11

7 en is na 1970 opgelopen tot 0,8 Z ), De hoeveelheid HCO blijft vrijwel 3 gelijk ( mg/l) Uit deze kationen enanionendriehoeken blijkt dat de veranderingen in de chemische samenstelling van het grondwater niet veroorzaakt zijn door kationenuitwisseling of sulfaatreductie Een verkla ring van deze veranderingen dient gevonden te worden in de veronderstelling dat er menging heeft plaatsgevonden Om aan te tonen dat een bepaald type waterontstaan is door menging van twee andere watertypen, moet voldaan worden aan twee voorwaarden: ln de ruit van het Piperdiagram moet het mengwater liggen op een rechte lijn tussen de punten die de samenstelling van de beide oorspronkelijke wateren weergeven 2 De volgende gelijkheid moet gelden: Em, Ea, Eb,: de hoeveelheid opgeloste stof in mg/l in resp rneng water, water A en water B a, b : de afstanden, gemeten in het Piperdiagram tussen mengwaterpunt en de punten met samenstelling A resp B (zie bij "lage 4) ~ Op grond van deze twee voorwaarden zal nu getoetst worden of de verandering in de chemische samenstelling van het opgepompte grondwater een gevolg is van bijmenging van het oorspronkelijke grondwater met Veluwemeerwater De chemische samenstelling van het randmeerwater is weergegeven op de bijlagen 20 en 21 en verwerkt tot het Piperdiagram van bijlage 22 De analyses hebben grotendeels betrekking op monsters genomen en geanalyseerd,: door bet Drovinciaal Waterleidingbedrijf'NoordHolland; de monsterplaats ligt west van Kampernieuwstad aan de Veluweoever De gegeven analyseresultaten zijn gemiddelden van drie tot vier monsters per jaar Het betreft hier geen, > volledige analysei,maar berekende waarden, zoals blijkt uit het feit dat de, ionenbasis precies kloppend is Vanaf 1967 zijn tevens analyses beschikbaar, afkomstig van het waterleiding bedrijf var de gemeente Amsterdam Ook hier zijn jaargemiddelden vermeld, de monsterneming geschiedt meerdere malen per maand Het betreft in dit geval ; volledige analyses; het verschil in de ionenbalans is een gevolg van een vrij kleine hoeveel'heid fosfaten (minder dan 1% van de totale hoeveelheid neg ionen) en van onvermijdelijke meetonnauwkeurighedep 3 monsterplaats is op bijlage aangegeven Uit het Piperdiagram blijkt dat er een verschil is tussen de analyses van het PWN en Amsterdam vocr gelijke jaren Ook d e ~ onderlinge spreidine is groter bij de analyses van het PWN dan bij die'van de gemeentewaterleidingen Amsterdam Mogelijke oorzaken hiervan zijn de min

8 der frequente bemonstering door her PWN, 'het verschil in tijdstip van be monstering en vooral de verschillen in afstanden tot lozingspunten (gemaal Lovink: uitslag zout polderwater, diverse poldergemalen op her oude land) Vergelijking van de bijlagen 20 en 21 met bijlage 3 leert dat er een goede i overeenkomst is tussen de waarnemingenvanbijlage 20 en 3 Deze overeenkomst is aanmerkelijk minder bij vergelijking van bijl 21 en 3 Rekening houdend met de geringe spreiding van de analyses van Amsterdam, en de overeenkomst : tussen de waarnemingenvan bijlage 3 en bijlage 20, is op bijlage 23 ZZn punt aangegeven dat de watersamenstelling van het infiltrerende randmeerwater b voorstelt Eveneens zijn de punten aangevende de samenstelling van het oorspronkelijke grondwater en van het opgepompte water na 1970 op bijlage 23 aangegeven Het blijkt dat deze punten zich vrijwel op een rechte lijn be vinden De hoeveelheid opgeloste stof in het randme,er,bedroeg, gemiddeld over,, de jaren mgll De hoeveelheid opgeloste stof in het'oorspronkelijke grondwater bedroeg 145 mg/l Uit het diagram wordt afgelezen: a = 1,95 cm 1 = 1,20 cm i f i! i i i Zoals eerder reeds werd vermeld bedroeg de hoeveelheld opgeloste stof gemiddeld over de periode na 1970 eveneens 245 mg/l Uit bovenstaande blijkt dat, met behulp van de indelingsmethode van Piper, de theorie over menging van het grondwater met jnzijgend randmeerwater bevestigd word t Een interessant aspect van de hierboven genoemde criteria bij het bepalen van menging is nog dat het nu ook mogelijk is iets te zeggen over de mogelijkheid dat de verzilting van het opgepompte water een gevolg is van het optrekken van diep zout water! i Water met een hoog chloridegehalte wordt aangetroffen in gebied 4 van het Piperdiagram, het kan echter door ionenuitwisseling met klei ook in gebied 3 ~ ~ voorkornen Het is dan ook mogelijk een Piperdiagram als in bijlage 23 te ver krijgen met het ~ors~ronkelijke grondwater, he; mengwater en diep zout grond Water Aan de tweede eis van menging kan nu echter niet voldaan worden, aange zien het diepe zoute grondwater een totale hoeveelheid opgeloste stof van tenminste enkele duizenden mg/l zal hebben Een Em van 245 mg/l, zeals wordt : : gemeten in het thans opgepompte water kan in dit geval niet voorkomen ' i, Met behulp van de gegeven mengformule kan tenslotte nag worden nagegaan hoe i i Y j i? i, 1 * t

9 de verhouding tussen Veluwemeerwater en oorspronkelijk grondwater is in het nu opgepompte water Gevonden wordt dat het nu opgepompte water voor 64% uit oorspronkelijk grondwater bestaat en voor,38% uit randmeerwater Bij een chloridegehalte van 10 mg ~111 voor het oorspronkelijke grondwater en gem 60 mg ~1/liter voor het nu opgepompte water, betekent dit een chloridege halte van hetrandmeerwat_er _van gem 149 mg Cl/l, V Tritium Tritium (T) is een instabiel isotoop van waterstof, het bestaat uit een \ proton en 2 neutronen Door het uiteenvallen van deze neutronen ontstaat p radioactiviteit Tritium wordt in de atmosfeer uit stikstof gevormd Het bereikt met de neerslag, gebonden in een watermolecuul HTO, het opper vlaktewater De natuurlijke concentratie van Tritium is 10 TU ( Tritium 18 Unit = 1 TU = atoom T per 10 atomen H = 3;2 piso C~irie (PC) per liter water) Ten gevolge van de kernexplosies in de atmosfeer nam deze concentra tie sterk toe en bedroeg in 1963 ruim hetduizendvoudige, in 1970 was de concentratie nog altijd 15 maal sterker dan de oorspronkelijke concentratie Overigens is de Tritiumconcentratie niet gelijk op aarde, zij varieert met het seizoen en met de geografischebreedte De tritiumconcentratie neat af volgens de vervalwet: A0 in waarin: T = halfwaarde tijd voor Tritium 12,26 jaar t = n 2 A Ao = oorspronkelijke concentratie A = concentratie op tijdstip t, t = tijd in jaren Voor Tritium kan dit geschreven worden als: t = 40,O log Ao/A Gezien de vrij korte halfwaardetijd en de kleine concentratie (10 TU) v66r de kernexplosies, is tritium niet geschikt om de ouderdom van grondwater te bepalen ~rondwater dat ouder is dan 82 jaar heeft a1 geen meetbare hoeveelheid (0, TU) Tritium meer We1 is Tritium hierdoor de aangewezen tracer V2 ', f om te bepalen of grondwater recent oppervlaktewater bevat Tritiumonderzoek bij Bremerberg 1 Gezien de geschiktheid van Tritium als tracer voor vermenging van grondwater met oppervlaktewater zijn in September 1971 en 1972 op initiatief van ir Meinardi (RD, Den Haag) tritiumgehaltes van het grondwater nabij Bremerberg bepaald De resultaten zijn in tabel 1 verzameld, waarbij tevens het chloridegehalte van de monsters is opgegeven <~

10 Tabel] Tritiumgehalten " Plaats September 1971 September 1972 T (pc/l) mg ~1/l T (pc1) mg ~111 Veluwemeer WP 2' PP 6 PP WP 9 filter 12 m 11,, 30 m m 11 t 80 m Z , ' 5 Uit de Tritiumbepaling van het diepe'grondwater uit WP 2 blijkt dat het oorspronkelijke grondwater in ieder geval een ouderdom van 80 jaar heeft Gezien de meetnauwkeurigheid kan iedere grotere ouderdom echter ook Opvallend is verder dat ook het ondiepe grondwater uit WP 9 van hoge ouderdom is Zoals uit tabel blijkt wordt een hoog tritiumgehalte steeds daar aangetrof fen waar ook het chloridegehalte hoog is, alleen het filter op 30 m diepte : van WP 9 is hierop een uitzondering Op grond van bovenstaande cijfers mocht dan ook de conclusie getrokken worden dat het toenemend chloridegehalte van het opgepompte water een gevolg is van infiltrerendve1uwemeerwater ~ Opvallend in tabel is de afname van het Tritiumgehalte van 1971 naar 1972 Volgens de vervalwet zou de concentratie in 1 jaar terug lopen van 330 tot 31 l pc/liter Dat de terugval veel groter is geweest betekent dat het water vermengd moet zijn met water met een laag tritiumgehalte Dit kan gedeel telijk regenwater geweest zijn, maar zeke~ zal ook de kwel van grondwater naar het Veluwemeer hierop van invloed zijn geweest V 1 Reistijden Nu in bovenstaande is aangetoond dat er inderdaad sprake is van inzijging van randmeerwater is het van belang na te gaan hoe lang een waterdeeltje onderweg / is van het randmeer naar de pompput Aan de hand van deze reistijd kan men dan bepalen binnen welke termijn voor vervangende waterwinning moet worden ge zorgd indien door een of andere calamiteit het randmeerwater ongeschikt wordt als grondstof voor drinkwater Tevens is het dan mogelijk zich een idee te vormen of de verblijftijd groot genoeg is om een gewenste graad van zuivering :' van het infiltrerende water te verkrijgen n principe staan twee methoden ter beschikking om de reistijd te bepalen:

11 Empirisch, op grond van de watersamenstelling van opgepompt water, rand meerwater en oorspronkelijk grondwater; 2 Met behulp van geohydrologische rekentechnieken V2 * Empirische methode Met behuip van het Piperdiagram kan een verhouding bepaald worden tussen de hoeveelheden randmeerwater en oorspronkelijk grondwater in het opgepompte water Aangezien het Tritiumgehalte van het opgepompte water bekend isen mag worden aangenomen dat het Tritiumgehalte van het oorspronkelijke grondwater nu1 is, zou met de vervalwet de reistijd bepaald kunnen worden, indien ook het Tritiumgehalte van het randmeer over de afgelopen jaren bekend is Dit laatste is helaas niet het geval, zodat een dergelijke berekeningswijze op dit moment niet mogelijk is Het zou 'aanbeveling verdienen x per jaar van het opgepompte water en het randmeerwater het Tritiumgehalte te bepalen op dat in de toekomst een dergelijke berekening kan worden uitgevoerd Men zou ook uit kunnen gaan van de gevonden verhouding meerwaterloorspronke lijk water en het chloridegehalte van het water Eerder (zie 1112) werd berekend dat bij een chloridegehalte van 60 mg ~111 in het opgepompte water het randmeer een chloridegehalte van 149 mg ~111 moet hebben gehad Volgens bijlage 3 is het gemiddelde chloridegehalte van het randmeer over de jaren, 1963 t/m mg CZ11 Omdat het chloridegehalte over de jaren sterk varieert en de reistijd afhanke lijk is van de plaats van inzijging (zie ook V3) tijd op deze globale gegevens moeilijk te verwezenlijken is een bepaling van de reis Beter is het om uit te gaan van duidelijk extreme waarden van het chloride gehalte van het opgepompte water, zoals de 150 mg van PP7 (tabel ) Bij de aangehouden mengwaterverdeling betekent dit een chloridegehalte van het randmeer van ongeveer 400 mg ~111, een waarde die sinds 1960 niet meer op het randmeer is voorgekomen Men mag echter aannemen dat in dit geval de eerder bepaalde verhouding tussen randmeerwater en oorspronkelijk grondwater niet ge heel opgaat omdat deze is bepaald voor gemiddelden over langere perioden en meerdere pompputten Gezien de verdeling van het Tritiungehalte in WP 9 op verschillende filterdiepten en het verschil ook in chloridegehalten niet alleen over de diepte maar ook over verschillende putten, moet een zekere gelaagdheid in de ondergrond worden verondersteld, waardoor de berekende gemiddelde ver houding niet in elk afzonderlijk geval kai worden toegepast Deze empirische methode is op het ogenblik dan ook nog niet geschikt ter bepaling van de reistijd Wanneer echter in de toekomst een gerichte monstername, en analyse kan plaatsvinden, dan zal deze methode we1 toepasbaar blijken ' i

12 Geohydrologische rekentechnieken Op bijlage 24 staan de isohypsen van het diepe grondwater in het gebied van de Jsselmeerpolders aangegeven, zoals die voor 1970 door ZZW zijn gemeten Om een indruk te krijgen van de orde van grootte waarbinnen de reistijd ligt kan een eenvoudige berekening dienen, waarbij wordt aangenomen'dat de stijg hoogtelijn van het diepe grondwater nabi j Bremerberg ee? constante helling heeft n werkelijkheid is dit niet het geval omdat er inzijging resp kwel plaatsvindt; gezien de later nog te noemen complicaties is deze veronder stelling op dit ogenblik echter geen bezwaar Uit de isohypsenkaart volgt 3 een verhang van 10, met k = 37,5 m/dag is dan de filtersnelheid: <= 37,5365 = 13,5 m/jaar ; de werkelijke snelheid bedraagt:?*=*j = 13,5/0,3 = 45 m/jaar ; (,Li = porositeit = 0,3) De afstand (+ op de isohypsen) van hart onttrekking'tbt randmeerdijk = 250 m, zodat de reistijd in het diepe watervoerende pakket 5,55 jaar bedraagt Van het randmeer naar het diepe zandpakket moet een waterdeeltje de Eemkleilaag passeren, hetgeen geschiedt onder invloed van het drukverschil boven en onder de kleilaag Boven de kleilaag wordt het water als phreatisch aangenomen en heeft dus een stijghoogte gelijk aan NAP = randmeerpeil De stijghoogte van het diepe grondwater tpv de dijk is 180 i NAP Met c=500 etm voor de kleilaag, is de filtersnelheid e= 1,80/500 = 1,34 mljaar De werke lijke snelheid (p = 0,5):\r* =,34/0,5 = 2,68 m/jaar Onder verwaarlozing van de reistijd door het ondiepe zandpakket is de reistijd door dekleilaag dan 0,75 jaar, en de totale reisduur van een waterdeeltje uit het randmeer bij de dijk tot aan de pompputten 6,3 jaar Voor een waterdeeitje uit het randmeer maar verder van de dijk loopt deze tijd snel op omdat zowel de reistijd in het diepe pakket toeneemt (1 jaar per 45 meter) als ook de passeertijd van de kleilaag als gevolg van het af nemend drukverschil Deze berekening kan slechts dienen om een indruk van de orde van grootte van de reistijd aan te geven, er is immers geen rekening gehouden met: het feit dat de op bijlage 24 geschetste isohypsen slechts een momentopname zijn,,na droogmaking van de polder in 1957 heeft zich nog geen evenwichts situatie ingesteld De helling van de stijghoogtelijn neemt sindsdien toe; door te rekenen met de isohypsen van 1970 zal dan ook een te kleine reistijd gevonden worden t0v een whterdeeltje dat in 1957 vanuit het randmeer in filtreerde her feit dat bij Bremerberg diep grondwater onttrokken wordt, waardoor de helling van de stijghoogtelijn groter wordt en ook het drukverschil over de kleilaag toeneemt, welke beide factoren een verkorting van de reisfijdver oorzaken, '

13 Het is mij niet gelukt om een reke&odel_ op te zetten waarin met deze in vloeden rekening werd gehouden De problemen die zich voordoen liggen in het feit dat deformules voor afpomping voor radiale stroming zijn afgeleid, en dat bij superpositie op een 66ndimensionale stroming (de afstroming om de Veluwe) de snelheid van een waterdeeltje op iedere plaats een andere grootte en richting krijgt V Samenvat ting n dit rapport is een onderzoek gedaan naar de chemische samenstelling van het grondwater in de omgeving van het grondwaterpompstation Bremerberg Hierbij is gebruik gemaakt van de grondwaterindelingsmethode volgens Piper Uit de re sultaten blijkt dat het grondwater tot 1967 van constante samenstelling was, en bestond uit van de Veluwe afstromend infiltratiewater Na 1967 treedt er een duidelijke verandering op in de chemische samenstelling, dat zich uit in een hoger chloridegehalte Uit ~ritihm~nderzoekin~en kwam vast te staan dat het grondwater met recent oppervlaktewater vermengd was Met behulp van de me thode van Piper wordt nu bevestigd dat het grondwater gemengd is met Veluwe meerwater Met een gericht bemonsteringsschema zal het mogelijk zijn om de reistijd van een waterdeeltje uit het randmeer naar de pompputten te bepalen met behulp van het Piperdiagram en chloridecijfers in combinatie met Tritiumbepalingen De zo bepaalde reistijd zal dan kunnen dienen als toetsing van een reistijdberekening aan de hand van een ge~h~drologisch rekenschema

14 Geraadpleegde literatuur A Volker ' Het randmeer langs de Veluwe ZZW, A Mente Toepassing indelingsmethode van Piper op grondwater van Jsselmeergebied en NOORDHOLLAND ZZW nota B FAM Claassen Geohydrologische opbouw van het gebied rondom het Veluwe meer tussen Harderwijk en Nijkerk, ZZW nota B W Geirnaert Brakwaterzones en zones met processen van ionenuitwisse ling Stichting postacademiale, vorping gezondheids, techniek , ~,7 ~~ 1~ 5 CR Meinardi Notabetreffende de chemische samenstelling van het Y' grondwater van de VELUWE, RD 1970 ~, 6 JA van den Berg Nora over de invloed van de waterwinning door het pomp en GA Ven 1 station "Bremerberg" op de grondwaterstanden in de nabije omgeving R1JP AM Piper "A Graphic Procedure in the Geochemical nterpretation of WaterAnalyses" ' Transactions Am Ge0phys Union; V 25; 1944!

15 Lijst van Bijlagefl 1 Situatiekaart met verbreiding Eemklei en de ligging van de waar nemingsputten 2 Geohydrologisch Profiel 3 Chloridegehalte Veluwemeer Piperdiagram, indeling naar watertype 5 t/m 15 Chemische samenstelling grondwater uit WP t/m Chemische samenstelling grondwater uit pompputten Bremerberg 17 Piperdiagram grondwater v66r Piperdiagram grondwater van 1967 t/m ' Piperdiagram grondwater na Chemische samenstelling Veluwemeer (PWN) 21 Chemische samenstelling veluwemeer (waterieidihg Amsterdam) 22 Piperdiagram Veluwemeerwater \ 23 Piperdiagram voor gemiddelde samenstelling Van oorspronkelijk grondwater,na 1970 opgepompt water en Veluwemeerwater 24 sohypsen diepe grondwater Jsselmeergebied in 1970

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Ontwikkelingsverband Houten C.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een parkeerkelder onder het nieuw realiseren

Nadere informatie

Projectnummer: D03011.000284. Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: Kernteam

Projectnummer: D03011.000284. Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: Kernteam MEMO Onderwerp Geohydrologisch vooronderzoek Amsterdam, WTC 5C, 2 oktober 2013 Van mw. M. Duineveld MSc. Afdeling IBZ Aan ZuidasDok Projectnummer D03011.000284. Opgesteld door mw. M. Duineveld MSc. Ons

Nadere informatie

Waterkwaliteit 2: Natuur/chemie

Waterkwaliteit 2: Natuur/chemie Waterkwaliteit 2: Natuur/chemie Prof. ir. Hans van Dijk 1 Afdeling Watermanagement Sectie Gezondheidstechniek Inhoud hydrologische kringloop kwalitatief 1. regenwater 2. afstromend/oppervlaktewater. infiltratie

Nadere informatie

Ter plaatse van de instabiliteiten treedt op sommige plaatsen water uit het talud

Ter plaatse van de instabiliteiten treedt op sommige plaatsen water uit het talud ., Project Havens Terneuzen Overleg stabiliteitsprobleem Datum:. Tijd: Deelnemers: Archiefnummer: Opsteller verslag 22-03-2006 10.00 Ruud Bosters (DWW), Wilbur van Beijnen (PBZ), Harrie van Gils (PBZ),

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN HET WATER IN HET ZWEMBAD "DE HOUTRIB" IN LELYSTAD IN 1979 door. S. de Jong Abw 79. maart

DE KWALITEIT VAN HET WATER IN HET ZWEMBAD DE HOUTRIB IN LELYSTAD IN 1979 door. S. de Jong Abw 79. maart W E R K D O C U M E N T DE KWALTET VAN HET WATER N HET ZWEMBAD "DE HOUTRB" N LELYSTAD N 1979 door S. de Jong 1980-Abw 79 maart D E N S T V O O R D E J S S E L N E E R P O L D E R S S M E D N G H U S L

Nadere informatie

Hydrology (CT2310) dr. M. Bakker. Lezing Geohydrologie: grondwaterproblemen

Hydrology (CT2310) dr. M. Bakker. Lezing Geohydrologie: grondwaterproblemen Hydrology (CT2310) dr. M. Bakker Lezing Geohydrologie: grondwaterproblemen Geohydrologie, hoofdstuk 7 CT 2310 Henry Darcy Fountains of Dijon Mark Bakker Water Resources Section Civil Engineering, TU Delft

Nadere informatie

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlage 1 Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlagel Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bodemopbouw en Geohydrologie Inleiding In deze bijlage wordt

Nadere informatie

1 Inleiding en projectinformatie

1 Inleiding en projectinformatie Project: Groenhorst College te Velp Onderwerp: hemelwater infiltratieonderzoek Datum: 9 november 2011 Referentie: 25.515/61341/LH 1 Inleiding en projectinformatie Het Groenhorst College, gelegen aan de

Nadere informatie

OPZET VOOR HET CHEMISCH EN BACTERIO- LOGISCH ONDERZOEK T.B. V. DE DRINliiJATER- VOORZIENTNG. door. Ir. E.J.J. Cals. augustus.

OPZET VOOR HET CHEMISCH EN BACTERIO- LOGISCH ONDERZOEK T.B. V. DE DRINliiJATER- VOORZIENTNG. door. Ir. E.J.J. Cals. augustus. W E R K D O C U M E N T OPZET VOOR HET CHEMISCH EN BACTERIO- LOGISCH ONDERZOEK T.B. V. DE DRINliiJATER- VOORZIENTNG door Ir. E.J.J. Cals augustus I i2163 I 7150 1 I J K S D I E N S T V O O R D E I J S

Nadere informatie

1 Kwel en geohydrologie

1 Kwel en geohydrologie 1 Kwel en geohydrologie 1.1 Inleiding Grondwater in de omgeving van de grote rivieren in Nederland wordt door verschillen in het peil sterk beïnvloed. Over het algemeen zal het rivierpeil onder het grondwatervlak

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Notitie Contactpersoon ir. J.M. (Martin) Bloemendal Datum 7 april 2010 Kenmerk N001-4706565BLL-mya-V02-NL Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Tauw

Nadere informatie

Temperaturen in de Nederlandse ondergrond

Temperaturen in de Nederlandse ondergrond Temperaturen in de Nederlandse ondergrond April-2004, Introductie In de jaren 2002-2003 is er in samenwerking met de N.V. Tilburgsche Waterleiding-Maatschappij (TWM) door Victor Bense een serie temperatuurmetingen

Nadere informatie

Tabel 1 - Waterkwaliteit voor een aantal parameters (indien geen eenheid vermeld is de eenheid in mg/l). aeroob grondwater

Tabel 1 - Waterkwaliteit voor een aantal parameters (indien geen eenheid vermeld is de eenheid in mg/l). aeroob grondwater Oefenopgaven Zuivering Vraag 1 In de onderstaande tabel staan de analyses van het ruwe water van drie zuiveringsstations gegeven. Het betreft een aeroob grondwater, een oppervlaktewater (directe zuivering)

Nadere informatie

. D.B.W./RIZA. Stijghoogte-veranderingen door de aanleg van Westelijk Flevoland. D.B.W./RIZA nota 88046. Auteurs F.A.M. Claessen D.

. D.B.W./RIZA. Stijghoogte-veranderingen door de aanleg van Westelijk Flevoland. D.B.W./RIZA nota 88046. Auteurs F.A.M. Claessen D. Stijghoogte-veranderingen door de aanleg van Westelijk Flevoland D.B.W./RIZA nota 88046 Auteurs F.A.M. Claessen D. Endema. D.B.W./RIZA Hoofdafdeling WS STIJGHODGTE-VERANDERINGEN DOOR AANLEG WESTELIJK FLEVOLAND

Nadere informatie

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007 14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw 06-12-2007 Notitie Concept Contactpersoon Maaike Bevaart Datum 6 december 2007 Geohydrologie Zuidbuurt Eemnes 1 Inleiding Ter voorbereiding op de ontwikkeling van

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE WATERKWALITEIT

ONDERZOEK NAAR DE WATERKWALITEIT ONDERZOEK NAAR DE WATERKWALITEIT Naam: Klas: Datum: 1 Situering van het biotoop Plaats: Type water: vijver / meer / ven / moeras/ rivier / kanaal / poel / beek / sloot / bron Omgeving: woonkern / landbouwgebied

Nadere informatie

Grond water in Delfland

Grond water in Delfland Grond water in Delfland Een reis door de bodem Inhoud 1. Een reis door de bodem 3 2. Ons dagelijks grond water 4 3. De bodem nader bekeken 6 4.Duinen als unieke 8 drinkwatervoorziening 5. Polders: het

Nadere informatie

Notitie. De kamp. Figuur 1 Locatie De Kamp in Cothen. Referentienummer Datum Kenmerk 4 oktober 2010 300342. Betreft Geohydrologisch onderzoek Cothen

Notitie. De kamp. Figuur 1 Locatie De Kamp in Cothen. Referentienummer Datum Kenmerk 4 oktober 2010 300342. Betreft Geohydrologisch onderzoek Cothen Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 4 oktober 2010 300342 Betreft Geohydrologisch onderzoek Cothen 1 Inleiding De gemeente Wijk bij Duurstede is gestart met de ontwikkeling van een woningbouwprogramma

Nadere informatie

Aangenomen dat alleen de waarde voor natrium niet gemeten is, is de concentratie natrium in mg/l van het bovenstaande water.

Aangenomen dat alleen de waarde voor natrium niet gemeten is, is de concentratie natrium in mg/l van het bovenstaande water. Page 1 of 9 CT011 INLEIDING WATERMANAGEMENT (20082009 Q1) (9805080901) > TEST MANAGER > TEST CANVAS Test Canvas Add, modify, and remove questions. Select a question type from the Add dropdown list and

Nadere informatie

r > ZZW B 67-6. Zandputten als spaarbekkens Waterhuishoudkundige aspecten \ J

r > ZZW B 67-6. Zandputten als spaarbekkens Waterhuishoudkundige aspecten \ J r > ZZW B 67-6. Zandputten als spaarbekkens Waterhuishoudkundige aspecten \ J DIENST DER ZUIDERZEEIYERKEN Uaterloopkundige afd. nr. B 67-6 ZANDPUTTEN ALS SPAARBEKKENS \'laterhuishoudkundige ASPECTEN. De

Nadere informatie

20 jaar radiaalput Roosteren

20 jaar radiaalput Roosteren 20 jaar radiaalput Roosteren Door Maria Juhász sz-holterman 1 Radiaalput Roosteren 2 lastig?... of valt het wel mee Inhoud Situatie Kengetallen Winplaats Kosten en reden RP Afwerkingsgegevens RP Kwaliteit

Nadere informatie

Veenbodem en Wellen: ervaringen in Groot Mijdrecht. Willem Jan Zaadnoordijk Jouke Velstra Toine Vergroesen

Veenbodem en Wellen: ervaringen in Groot Mijdrecht. Willem Jan Zaadnoordijk Jouke Velstra Toine Vergroesen Veenbodem en Wellen: ervaringen in Groot Mijdrecht Willem Jan Zaadnoordijk Jouke Velstra Toine Vergroesen Introductie Diverse veenpolders hebben een zeer diepe maaiveldsligging, zoals Polder Groot Mijdrecht

Nadere informatie

12.1 Indeling volgens NEN-EN 1008

12.1 Indeling volgens NEN-EN 1008 12 Aanmaakwater 12 Aanmaakwater is een essentiële grondstof voor beton; zonder water geen hydratatie. Het is daarom belangrijk dat het aanmaakwater geen verontreinigingen bevat die: het hydratatieproces

Nadere informatie

Grondwater effecten parkeergarage en diepwand Scheveningen

Grondwater effecten parkeergarage en diepwand Scheveningen Notitie / Memo Aan: Kees de Vries Van: Anke Luijben en Jasper Jansen Datum: 25 januari 2017 Kopie: Ons kenmerk: WATBE5026-136N001D0.2 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland B.V. Water

Nadere informatie

Open en gesloten WKO systemen. Open systemen

Open en gesloten WKO systemen. Open systemen Open en gesloten WKO systemen Open systemen Een kenmerk van open systemen is dat er grondwater onttrokken en geïnfiltreerd wordt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen doubletsystemen, monobronsystemen

Nadere informatie

Betreft: Variatie in grondwaterpeilen en bodemopbouw (bureaustudie) ter plaatse van de Landgoed Huize Winfried te Wapenveld (gemeente Heerde).

Betreft: Variatie in grondwaterpeilen en bodemopbouw (bureaustudie) ter plaatse van de Landgoed Huize Winfried te Wapenveld (gemeente Heerde). Projectnummer 2013-11-002: Variatie in grondwaterpeilen en bodemopbouw Landgoed Huize Winfried Natuurbegraven Nederland T.a.v. de heer W. Peters Postbus 29 5201 AA s-hertogenbosch Betreft: Variatie in

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

Doorlatendheden van de ondergrond

Doorlatendheden van de ondergrond Doorlatendheden van de ondergrond Inleiding Voor veel doeleinden wordt gebruik gemaakt van de hoeveelheid water die per tijdseenheid door een bodem kan stromen. Deze doorlaatfactor, weergegeven door een

Nadere informatie

Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming

Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming NOTITIE Onderwerp Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming Project Grensmaas Opdrachtgever Projectbureau Consortium Grensmaas Projectcode HEEL14-29 Status Definitief Datum 18 mei 2016 Referentie

Nadere informatie

Aanvullende analyse stabiliteit gestorte specie in het kader van Flexibel Storten

Aanvullende analyse stabiliteit gestorte specie in het kader van Flexibel Storten MEMO datum 18-3-211 van Ir Yves Plancke yves.plancke@mow.vlaanderen.be Ir. Marco Schrijver marco.schrijver@rws.nl titel Aanvullende analyse stabiliteit gestorte specie in het kader van Flexibel Storten

Nadere informatie

Grondwater beïnvloedt kwaliteit Limburgse beken

Grondwater beïnvloedt kwaliteit Limburgse beken Grondwater beïnvloedt kwaliteit Limburgse beken Resultaten WAHYD Hoe zit het in elkaar: afkijken bij Noord-Brabant In het onderzoeksproject WAHYD (Waterkwaliteit op basis van Afkomst en HYDrologische systeemanalyse)

Nadere informatie

Middelburg Polder Tempelpolder. Polder Reeuwijk. Reeuwijk. Polder Bloemendaal. Reeuwijksche Plassen. Gouda

Middelburg Polder Tempelpolder. Polder Reeuwijk. Reeuwijk. Polder Bloemendaal. Reeuwijksche Plassen. Gouda TNO Kennis voor zaken : Oplossing of overlast? Kunnen we zomaar een polder onder water zetten? Deze vraag stelden zich waterbeheerders, agrariërs en bewoners in de Middelburg-Tempelpolder. De aanleg van

Nadere informatie

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 Notitie Contactpersoon Wietske Terpstra Datum 25 oktober 2011 Kenmerk N001-4817394TER-mfv-V01-NL Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 1 Inleiding Autobedrijf Van den

Nadere informatie

OOST NUTRIENTEN EN KRW FRISIA ZOUT B.V.

OOST NUTRIENTEN EN KRW FRISIA ZOUT B.V. NUTRIENTEN EN KRW FRISIA ZOUT B.V. 29 september 2010 Inhoud 1 Tekstdelen uit van 5 varianten naar 2 alternatieven 3 1.1 Referentiesituatie 3 1.2 Effecten waterkwaliteit KRW 5 2 Nieuw tekstdeel 7 ARCADIS

Nadere informatie

Ons Kenmerk: IBZ7339. Versie. Definitief. Datum: 1 mei Kopiën aan:

Ons Kenmerk: IBZ7339. Versie. Definitief. Datum: 1 mei Kopiën aan: MEMO Onderwerp: IO 08-Me-70 Bepalen waterbezwaar voor bemaling Piet Kranenbergpad Opgesteld door: L.F.M. van Beek Van: IBZ Aan: Gemeente Amsterdam Ons Kenmerk: IBZ7339 Versie Definitief Datum: 1 mei 2017

Nadere informatie

Stoomketels. 13.0 Demineralisatie. toren

Stoomketels. 13.0 Demineralisatie. toren 13.0 Demineralisatie 13.1 Inleiding Ionenwisselaar Om het zogenaamde ruw leidingwater geschikt te maken voor ketel voedingwater, moet het water ontdaan worden van diverse hardheidvormers zoals Calcium

Nadere informatie

Winnen van brak grondwater om brakke kwel te beperken?

Winnen van brak grondwater om brakke kwel te beperken? Winnen van brak grondwater om brakke kwel te beperken? symposium zoetwatervoorziening in zilte delta's KWR, Nieuwegein, 4 april 2013 Amsterdam, 9 april 2013 Dienst Waterbeheer en Riolering Waterschap Amstel,

Nadere informatie

OEFENTOETS Zuren en basen 5 VWO

OEFENTOETS Zuren en basen 5 VWO OEFENTOETS Zuren en basen 5 VWO Gesloten vragen 1. Carolien wil de zuurgraad van een oplossing onderzoeken met twee verschillende zuur-baseindicatoren en neemt hierbij het volgende waar: I de oplossing

Nadere informatie

2. KORTE TOELICHTING EERDERE ONDERZOEKEN

2. KORTE TOELICHTING EERDERE ONDERZOEKEN leeswijzer In deze onderbouwing wordt achtereen volgens ingegaan op: - een beknopt overzicht van uitgevoerde waterhuishoudkundige onderzoeken en de wijze waarop rekening is gehouden met de natuurgebieden;

Nadere informatie

KEURING KUNSTGRASVELDEN. Uitloging zink in het drainage water en de drainage laag.

KEURING KUNSTGRASVELDEN. Uitloging zink in het drainage water en de drainage laag. KEURING KUNSTGRASVELDEN Uitloging zink in het drainage water en de drainage laag. eindrapport Opdrachtgever / Client RecyBEM B.V. t.a.v. de heer drs. C. van Oostenrijk Postbus 418 2260 AK LEIDSCHENDAM

Nadere informatie

Doetinchem, 21 juli 2014

Doetinchem, 21 juli 2014 Doetinchem, 21 juli 2014 Deze notitie over het risico op verzakking van bebouwing als gevolg van de plannen is opgesteld in 2011. In de notitie wordt een verwachte grondwaterstandstijging in de bebouwde

Nadere informatie

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Gemeente Goirle projectnr. 219713 revisie 3.0 12 juli 2010 Opdrachtgever Gemeente Goirle Afdeling Realisatie en beheer Postbus 17 5050 AA Goirle datum vrijgave

Nadere informatie

Projectnummer: C01012.100139.0400/LB. Opgesteld door: Tristan Bergsma. Ons kenmerk: 078572453:0.2. Kopieën aan: Cees-Jan de Rooi (gd)

Projectnummer: C01012.100139.0400/LB. Opgesteld door: Tristan Bergsma. Ons kenmerk: 078572453:0.2. Kopieën aan: Cees-Jan de Rooi (gd) MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Beaulieustraat 22 Postbus 264 6800 AG Arnhem Tel 026 3778 911 Fax 026 4457 549 www.arcadis.nl Onderwerp: Beknopte watersysteemanalyse de Knoop, Doetinchem Arnhem, 29 juli 2015

Nadere informatie

Geohydrologisch onderzoek Aldenhofpark. Te Hoensbroek In de gemeente Heerlen. Projectnr.: Datum rapport: 17 december 2012. Postbus 1 6400 AA Heerlen

Geohydrologisch onderzoek Aldenhofpark. Te Hoensbroek In de gemeente Heerlen. Projectnr.: Datum rapport: 17 december 2012. Postbus 1 6400 AA Heerlen Geohydrologisch onderzoek Aldenhofpark Te Hoensbroek In de gemeente Heerlen Opdrachtnummer: Versie: Uw referentie: Projectnr.: GA-120338-2 V01 Definitief HL091704901 79A Datum rapport: 17 december 2012

Nadere informatie

Geohydrologische situatie Burg. Slompweg

Geohydrologische situatie Burg. Slompweg Notitie Contactpersoon Johannes Weemstra Datum 21 november 2012 Kenmerk N003-1210450WEJ-rrt-V01-NL Geohydrologische situatie Burg. Slompweg 1 Inleiding In opdracht van de gemeente Steenwijkerland heeft

Nadere informatie

SKB Project. Kunnen δ 18 O-PO 4 gebruikt worden om fosfaatbronnen te herkennen. Marc Verheul

SKB Project. Kunnen δ 18 O-PO 4 gebruikt worden om fosfaatbronnen te herkennen. Marc Verheul SKB Project Kunnen δ 18 O-PO 4 gebruikt worden om fosfaatbronnen te herkennen Marc Verheul Indeling Inleiding wat zijn isotopen? gedrag van fosfaat Fosfaatbronnen karakteriseren Pilotgebieden Conclusies

Nadere informatie

1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 4 1.3 Gebruikte gegevens 4

1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 4 1.3 Gebruikte gegevens 4 Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 4 1.3 Gebruikte gegevens 4 2 Geologie 5 2.1 Opbouw 5 2.1.1 Boringen 5 2.1.2 Sonderingen 6 2.2 Doorlatendheden 7 2.3 Ondergrond van

Nadere informatie

De maaiveldhoogte is ca. NAP +0,5 m. In tabel 1 is een globale schematisatie van de bodemopbouw gegeven.

De maaiveldhoogte is ca. NAP +0,5 m. In tabel 1 is een globale schematisatie van de bodemopbouw gegeven. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Multi Veste 25 BV voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van een koude- en warmteopslag (KWO) systeem in de bodem voor het koelen

Nadere informatie

van A. van der Scheer en E. van der Veen datum: juni 1985 Te verwachten zetting bij ophoging van gedeelten van de Binnenschelde nabij Bergen op Zoom

van A. van der Scheer en E. van der Veen datum: juni 1985 Te verwachten zetting bij ophoging van gedeelten van de Binnenschelde nabij Bergen op Zoom -..-.. -- - -. =?at +< J'N pttn RIdKSolt-';,ri:~l \/UC>R 08 Srnedinghuls. Leiystad van A. van der Scheer en E. van der Veen datum: juni 1985 Te verwachten zetting bij ophoging van gedeelten van de Binnenschelde

Nadere informatie

Titel van de presentatie 11-07-2012 16:24

Titel van de presentatie 11-07-2012 16:24 2 in relatie tot het grondwater Inhoud van de presentatie Geologische opbouw ondergrond Zeeland Opeenvolging van verschillende lagen Ontstaanswijze Sedimenteigenschappen Indeling ondergrond in watervoerende

Nadere informatie

Waarom zijn kd-waarden rond pompstations altijd hoger?

Waarom zijn kd-waarden rond pompstations altijd hoger? Waarom zijn kd-waarden rond pompstations altijd hoger? Een nadere analyse T.N. Olsthoorn Onder bovenstaande titel sneed De Lange (1996) een onderwerp aan dat gezien twee heftige reacties in dit blad de

Nadere informatie

Stromingsbeeld Rotterdam

Stromingsbeeld Rotterdam Rotterdam centraal en Provenierswijk Bert de Doelder 17-4-2014 Stromingsbeeld Rotterdam Z Maas Freatische grondwaterstand N diepe polders NAP 6,2 m holocene deklaag NAP -5 m 1e watervoerend pakket 1e

Nadere informatie

Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden

Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden Opdrachtnummer : 1220128 Opdrachtgever : Wooncorporatie ProWonen Postbus 18 7270 AA BORCULO Coördinaten: X = 218.040 Y = 457.210 Datum : 14 december

Nadere informatie

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1.

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1. Notitie Datum: 17 juni 2015 Betreft: Afkoppelen nieuwbouw Handelstraat, Apeldoorn Kenmerk: BP30, NOT20150617 Bestemd voor: Bun Projectontwikkeling BV Ter attentie van: de heer J. Spriensma Opgesteld door:

Nadere informatie

Nieuwe vijver aan de Groen van Prinstererlaan.

Nieuwe vijver aan de Groen van Prinstererlaan. Nieuwe vijver aan de Groen van Prinstererlaan. Medio 2015 heeft een graafmachine een grote kuil gegraven onderaan het talud op de hoek van de Groen van Prinstererlaan en de Thorbeckelaan (zie onderstaande

Nadere informatie

Eindexamen havo wiskunde B pilot I

Eindexamen havo wiskunde B pilot I Vliegende parkieten De wetenschapper Vance Tucker heeft onderzocht hoeveel energie een parkiet verbruikt bij het vliegen met verschillende snelheden. Uit zijn onderzoek blijkt dat de hoeveelheid energie

Nadere informatie

Aantal pagina's 5. Doorkiesnummer +31(0)88335 7160

Aantal pagina's 5. Doorkiesnummer +31(0)88335 7160 Memo Aan Port of Rotterdam, T.a.v. de heer P. Zivojnovic, Postbus 6622, 3002 AP ROTTERDAM Datum Van Johan Valstar, Annemieke Marsman Aantal pagina's 5 Doorkiesnummer +31(0)88335 7160 E-mail johan.valstar

Nadere informatie

Notitie. 1. Inleiding

Notitie. 1. Inleiding Installect Rozenstraat 11 7223 KA Baak www.installect.nl W.H. Bruil T 0575 441187 wbruil@installect.nl Notitie Project : Sanquin Amsterdam Onderwerp : aanmeldingsnotitie voor de m.e.r.-beoordelingsplicht

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 donderdag 24 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 donderdag 24 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen HAVO 202 tijdvak donderdag 24 mei 3.30-6.30 uur wiskunde B (pilot) Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 9 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 82 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

GRONDONDERZOEK IN RELATIE TOT DE MILIEUPROBLEMATIEK door ir. J.G. de Gijt Fugro B.V. Leidschendam

GRONDONDERZOEK IN RELATIE TOT DE MILIEUPROBLEMATIEK door ir. J.G. de Gijt Fugro B.V. Leidschendam blz. 1 GRONDONDERZOEK IN RELATIE TOT DE MILIEUPROBLEMATIEK door ir. J.G. de Gijt Fugro B.V. Leidschendam 1.0 INLEIDING De milieu aspecten van onze omgeving zijn, vooral sinds de affaire Lekkerkerk in 1979,

Nadere informatie

Achtergrondartikel grondwatermeetnetten

Achtergrondartikel grondwatermeetnetten Achtergrondartikel grondwatermeetnetten Wat is grondwater Grondwater is water dat zich in de ondergrond bevindt in de ruimte tussen vaste deeltjes, zoals zandkorrels. Indien deze poriën geheel met water

Nadere informatie

Proef-tentamen Hydrologie Het gebruik van telefoons, boeken, dictaten en tabellen is niet toegestaan.

Proef-tentamen Hydrologie Het gebruik van telefoons, boeken, dictaten en tabellen is niet toegestaan. Proef-tentamen Hydrologie Het gebruik van telefoons, boeken, dictaten en tabellen is niet toegestaan. Normering Vraag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 totaal Punten 15 10 10 25 20 25 30 10 10 155 Het eindcijfer is het

Nadere informatie

Onderzoek naar de oorzaak van eep. Onderzoek naar de oorzaak van een drassige plaats in de noordwestelijke kade van de Schinkelpolder

Onderzoek naar de oorzaak van eep. Onderzoek naar de oorzaak van een drassige plaats in de noordwestelijke kade van de Schinkelpolder Onderzoek naar de oorzaak van een drassige plaats in de noordwestelijke kade van de Schinkelpolder CENTRUM VOOR ONDERZOEK WATERKERINGEN Onderzoek naar de oorzaak van een drassige plaats in de noordwestelijke

Nadere informatie

Het commentaar van "Uitwaterende Sluizen" op nota a. 286 van ZZW, RIZA en RIJP (Waterstaatkundige werken. het Westelijk Randmeer

Het commentaar van Uitwaterende Sluizen op nota a. 286 van ZZW, RIZA en RIJP (Waterstaatkundige werken. het Westelijk Randmeer p x RIJKSWATERSTAAT DIRECPIE ZUIDERZEEWERKEN Afd. AN-Planstudie. Memorandum ZZAP-M-77.00.03 \\\ Het commentaar van "Uitwaterende Sluizen" op nota a (,1589 286 van ZZW, RIZA en RIJP (Waterstaatkundige werken

Nadere informatie

Onderzoek waterkwaliteit en waterzuivering

Onderzoek waterkwaliteit en waterzuivering Onderzoek waterkwaliteit en Onderzoek waterkwaliteit en waterzuivering Met behulp van kiezel, grof en fijn zand, actieve kool en wat watten werd het natuurlijk zuiveringssysteem van de bodem nagebootst.

Nadere informatie

Beschrijving geohydrologische situatie Vondelpark en Willemsparkbuurt te Amsterdam

Beschrijving geohydrologische situatie Vondelpark en Willemsparkbuurt te Amsterdam Notitie Projectleider drs. A.J. (Arjan) Varkevisser Adviseur drs I.A. (Inger) de Groot Datum 19 november 2013 Kenmerk N001-1217942AJA-vvv-V01-NL Beschrijving geohydrologische situatie Vondelpark en Willemsparkbuurt

Nadere informatie

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Logo MEMO Aan : Henrike Francken Van : Michiel Krutwagen Kopie : Dossier : BA1914-112-100 Project : SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Ons

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. Grondwater

HOOFDSTUK 4. Grondwater HOOFDSTUK 4 Grondwater Met de Kaderrichtlijn Water willen de lidstaten bescherming bieden aan waardevolle ecosystemen, die afhankelijk zijn van oppervlaktewater of grondwater. Daarvoor is een goede toestand

Nadere informatie

ZEEVISSEN NRC 24 01 2009

ZEEVISSEN NRC 24 01 2009 ZEEVISSEN NRC 24 01 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Zeevissen blijken zo veel kalk-korrels uit te scheiden, dat ze 3 tot 15 procent bijdragen

Nadere informatie

Nut en noodzaak van het herstellen van scheidende lagen in boorgaten

Nut en noodzaak van het herstellen van scheidende lagen in boorgaten 1 Nut en noodzaak van het herstellen van scheidende lagen in boorgaten Bijeenkomst Boren zonder zorgen Martin van der Schans, Martin Bloemendal 2 Wie maakt zich druk om boorgatafdichting? Deep Water Horizon

Nadere informatie

Grondwatereffecten door aanleg van de tunneltraverse A2

Grondwatereffecten door aanleg van de tunneltraverse A2 Grondwatereffecten door aanleg van de tunneltraverse A2 Projectbureau A2 Eindrapport 9P2534 000... 0...,.._0---- 000 HASKONING NEDERLAND BV RUIMTELlJKE ONTWIKKELING Randwycksingel 20 Postbus 1754 6201

Nadere informatie

kade Peil vaart -0.4 Gws binnen kuip -3.9 Waterdruk die lek veroorzaakt

kade Peil vaart -0.4 Gws binnen kuip -3.9 Waterdruk die lek veroorzaakt Notitie Aan: Waternet Van: Ben van der Wal, Geert Kerkvliet Datum: 28 mei 2015 Kopie: Gemeente Amsterdam Ons kenmerk: INFRABD3912N004F02 Classificatie: Project gerelateerd HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Nadere informatie

Eindexamen scheikunde havo 2001-II

Eindexamen scheikunde havo 2001-II Eindexamen scheikunde havo 00-II 4 Antwoordmodel Energievoorziening in de ruimte et (uiteenvallen van de Pu-38 atomen) levert energie dus het is een exotherm proces. er komt energie vrij aantal protonen:

Nadere informatie

SAMENVATTING. www.woerden.nl/onderwerpen/wonen-en-leefomgeving/grondwaterstand en funderingen

SAMENVATTING. www.woerden.nl/onderwerpen/wonen-en-leefomgeving/grondwaterstand en funderingen SAMENVATTING Aanleiding In het westelijke deel van het Schilderskwartier zijn de woningen gefundeerd op houten palen met betonopzetters. Uit onderzoeken in de jaren 90 is gebleken dat de grondwaterstand

Nadere informatie

http://www.kuurwater.nl/gebruik.html

http://www.kuurwater.nl/gebruik.html http://www.kuurwater.nl/gebruik.html Overgewicht, vermoeidheid, veel zitten, stress, dat zijn problemen die vaak te maken hebben met het leven van vandaag. De hydroxydase kuur kan u helpen deze problemen

Nadere informatie

Roestig land. De Wijstgronden

Roestig land. De Wijstgronden Roestig land De Wijstgronden Verslag van de lezing en excursie van Professor R. T. van Balen en Nico Ettema voor de Werkgroep Geologie en Landschap. Bedafse Bergen, Uden. 10.00-1600 uur. Een mooie herfstdag.

Nadere informatie

BUFFEROPLOSSINGEN. Inleiding

BUFFEROPLOSSINGEN. Inleiding BUFFEROPLOSSINGEN Inleiding Zowel in de analytische chemie als in de biochemie is het van belang de ph van een oplossing te regelen. Denk bijvoorbeeld aan een complexometrische titratie met behulp van

Nadere informatie

Grondwaterstandindicator freatisch grondwater Oktober 2013

Grondwaterstandindicator freatisch grondwater Oktober 2013 Grondwaterstandindicator freatisch grondwater Oktober 2013 De grondwaterstandindicator geeft een beeld van de huidige stijghoogte van het grondwater ten opzichte van het verleden. De analyse van de stijghoogtegegevens

Nadere informatie

Bourtange zoutpijler Bourtange Legenda

Bourtange zoutpijler Bourtange Legenda Bourtange zoutpijler Bourtange Legenda Zoutpijlers mogelijk geschikt voor cavernes >300m hoog Mogelijk geschikt voor aanleg lage cavernes 0 15 30 60 km Voorwoord Dit informatieblad geeft een technische-geologisch

Nadere informatie

ZZWB-M-760017- PROBLEMEN WATERKWALITEITS- ONDERZOEK. \ J

ZZWB-M-760017- PROBLEMEN WATERKWALITEITS- ONDERZOEK. \ J > ZZWB-M-760017- PROBLEMEN WATERKWALITEITS- ONDERZOEK. \ J DIRECTIE ZUIDERZEEWERKEN. directie IJsselmeergebied bibliotheek postbus 600 Problemen waterkwaliteitsonderzoek. Binnen afzienbare tijd zal het

Nadere informatie

Memo effect van ingrepen aan Grote Zeesluis Terneuzen op zoetwaterlenzen.

Memo effect van ingrepen aan Grote Zeesluis Terneuzen op zoetwaterlenzen. Memo effect van ingrepen aan Grote Zeesluis Terneuzen op zoetwaterlenzen. Van : Goswin van Staveren (Goswater) Aan : Marieke Pfaff, Jasper Schuur (LievenseCSO) Datum : 6 augustus 2014 Status : Definitief

Nadere informatie

: M. Scheffers en mevr. G.P.M. Scheffers - de Jong Oliviersweg achter 9A 5061 PL Oisterwijk

: M. Scheffers en mevr. G.P.M. Scheffers - de Jong Oliviersweg achter 9A 5061 PL Oisterwijk VERKENNEND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK AAN DE OLIVIERSWEG ACHTER 9A TE OISTERWIJK Opdrachtgever : M. Scheffers en mevr. G.P.M. Scheffers - de Jong Oliviersweg achter 9A 5061 PL Oisterwijk Adviesbureau

Nadere informatie

Vergelijking analyse-methoden, ter bepaling van natrium, kalium, calcium en magnesium in oppervlaktewater

Vergelijking analyse-methoden, ter bepaling van natrium, kalium, calcium en magnesium in oppervlaktewater Vergelijking analyse-methoden, ter bepaling van natrium, kalium, calcium en magnesium in oppervlaktewater ICP-AES tov "traditionele" methoden door: Marcel Kotte maart 1999 Werkdocumentn : 99.73X INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Hoofdstuk 3: Water, zuren en basen

Hoofdstuk 3: Water, zuren en basen Hoofdstuk 3: Water, zuren en basen NaSk II Vmbo 2011/2012 www.lyceo.nl Hoofdstuk 3: Water, zuren en basen NaSk II 1. Bouw van materie 2. Verbranding 3. Water, zuren en basen 4. Basis chemie voor beroep

Nadere informatie

HUISSENSCHE WAARDEN AANVULLENDE GRONDWATERBEREKENING

HUISSENSCHE WAARDEN AANVULLENDE GRONDWATERBEREKENING HUISSENSCHE WAARDEN AANVULLENDE GRONDWATERBEREKENING BASAL TOESLAGSTOFFEN BV 12 december 2013 077461453:0.1 - Definitief C01012.100037.0120 Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Rivierwaterstanden... 5 2.1 Rivierwaterstanden

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Summary in Dutch) Bodemvocht regime en evapotranspiratie aan de rand van de Botswaanse Kalahari, in het bijzonder met betrekking tot diep wortelende vegetatie Het grootste deel van de Botswaanse

Nadere informatie

Stand van zaken na een half jaar opvolging van de grondwaterpeilen

Stand van zaken na een half jaar opvolging van de grondwaterpeilen Stand van zaken na een half jaar opvolging van de grondwaterpeilen Sinds eind december worden de grondwaterpeilen geregistreerd in 22 peilputten in de Zwinomgeving. Door het continu opvolgen van de schommelingen

Nadere informatie

Effectenstudie. Onderwerp: WKO woontoren HAUT te Amsterdam Datum: Referentie: 16BB128

Effectenstudie. Onderwerp: WKO woontoren HAUT te Amsterdam Datum: Referentie: 16BB128 Effectenstudie Onderwerp: WKO woontoren HAUT te Amsterdam Datum: 1-2-2017 Referentie: 16BB128 Inhoudsopgave Effectenstudie...1 Inhoudsopgave...2 1. Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Leeswijzer...3

Nadere informatie

Notitie Effecten maaivelddaling veenweidegebied op grondwatersysteem Fryslân Inleiding Werkwijze

Notitie Effecten maaivelddaling veenweidegebied op grondwatersysteem Fryslân Inleiding Werkwijze Notitie Effecten maaivelddaling veenweidegebied op grondwatersysteem Fryslân Theunis Osinga, Wetterskip Fryslân Wiebe Terwisscha van Scheltinga, Wetterskip Fryslân Johan Medenblik, Provincie Fryslân Leeuwarden,

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.125 en Y = 455.100.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.125 en Y = 455.100. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van de Gemeente Utrecht voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het tot stand brengen van de Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) baan

Nadere informatie

MEMO. winkelcentrum Leidsenhage. Hoogheemraadschap van Rijnland. Gijsbert van Heest

MEMO. winkelcentrum Leidsenhage. Hoogheemraadschap van Rijnland. Gijsbert van Heest MEMO Onderwerp Aanmeldingsnotitie M.E.R.-beoordeling bemaling voor aanleg parkeergarage bij herontwikkeling winkelcentrum Leidsenhage Project Herontwikkeling winkelcentrum Leidsenhage Datum 4 maart 2016

Nadere informatie

FOR Vragen Water. Vragen Antwoorden Opmerkingen

FOR Vragen Water. Vragen Antwoorden Opmerkingen Pagina : 1 de 5 1. Object Dit formulier bevat alle informatie die van een klant te verkrijgen is (en aan hem te geven is) wanneer hij een staalname en een wateranalyse vraagt (om de drinkbaarheid of de

Nadere informatie

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel,

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel, Aan: Dekker grondstoffen BV de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Betreft: Notitie bodemkwaliteit Locatie: Waalbandijk te IJzendoorn Projectnummer: 123561.02 Ons kenmerk: JEGI\123561.02 Behandeld

Nadere informatie

Oplossingen Scheikunde van 2001

Oplossingen Scheikunde van 2001 www. Oplossingen Scheikunde van 2001 Disclaimer: Alle uitwerkingen zijn onder voorbehoud van eventuele fouten. Er is geen enkele aansprakelijkheid bij de auteur van deze documenten. Om deze vragen te kunnen

Nadere informatie

Brabantwater en uw kraanwater

Brabantwater en uw kraanwater Brabantwater en uw kraanwater Uw kraanwater wordt geleverd door Brabant Water. Wij winnen en zuiveren grondwater, wat u later als drinkwater van hoge kwaliteit uit de kraan haalt. In totaal maken 2,4 miljoen

Nadere informatie

Voorburg, 21 januari 197~ Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

Voorburg, 21 januari 197~ Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV CONSULT aan Rijkswaterstaat MOGELIJKE VERMINDERING VAN HET BENZINEVERBRUIK DOOR DE INSTELLING VAN SNELHEIDSBEPERKINGEN R-7~-3 Voorburg, 21 januari 197~ Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid

Nadere informatie

grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast?

grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast? grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast? grondwater doorgrond Grondwater bestaat uit regenwater en oppervlaktewater dat in de bodem is weg gezakt en kwelwater dat onder druk uit lager

Nadere informatie

DOOR DR. IR. G. J. H. MOLENGRAAFF

DOOR DR. IR. G. J. H. MOLENGRAAFF A. KORTE UITEENZETTING VAN DE DESTIJDS DOOR DEN MIJNBOUWKUNDIGEN DIENST OPGESTELDE PLANNEN TOT WATERVOOR- ZIENING VAN DE HAVEN VAN WILLEMSTAD EN VAN DIE STAD ZELVE OP HET EILAND CURASAO DOOR DR. IR. G.

Nadere informatie

Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Waterwet en Omgevingsverordening Limburg. WML winplaats De Tombe (946 WO)

Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Waterwet en Omgevingsverordening Limburg. WML winplaats De Tombe (946 WO) Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Watervergunning Waterwet en Omgevingsverordening Limburg WML winplaats De Tombe (946 WO) Zaaknummer: 2016-601613 Kenmerk: 2016/69672 d.d. 15 september

Nadere informatie