RIJKSDIENST VOCR DE IJ3SELME RPC'LD..RS BREMERBERG C~EMISCHE SAMENSTELLING GRONDWATER BIJ - DE METHODE PIPER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RIJKSDIENST VOCR DE IJ3SELME RPC'LD..RS BREMERBERG C~EMISCHE SAMENSTELLING GRONDWATER BIJ - DE METHODE PIPER"

Transcriptie

1 RJKSDENST VOCR DE J3SELME RPC'LDRS C C~EMSCHE SAMENSTELLNG GRONDWATER BJ MBV DE METHODE PPER BREMERBERG

2 NHOUD V1 V2 v 1 v2 v3 V ~nlei'ding Geohydrologische geeevens De indelingsmethode van Piper Toepassing van de indelingsmethode van Piper Tritium Tritiumonderzoek Bremerberg Reistijden Empirische methoden Geohydrologische rekentechnieken Samenvatting Lijst van geraadpleegde literatuur Lijst van Bijlagen

3 CHEMSCHE SAMENSTELLNG GRONDWATER BJ BREMERBERG MBV DE METHODE VAN PPER nleiding Ten behoeve van de drinkwatervoorziening van Oostelijk Flevoland wordt op het pompstation Bremerberg grondwater opgepompt uit een watervoerend zand pakket gelegen op een diepte van 20 tot 180 m NAP De onttrekking bedroeg in m /jaar, in 1972 was de produktie a1 210 m /jaar: ~ ~ ~ Gezien het te vemachten waterverbruik in de polder,,wordt de produktie capaciteit thans uitgebreid tot maximaal 810~ m3/jaar De chemische en bacteriologische samenstelling van het water is zodanig, dat het na een eenvoudige behandeling beluchting en snelfiltratie ge distribueerd kan worden Het chloridegehalte van het water bedroeg in 1963 gemiddeld 0 mg ~111; dit gehalte was in 1972 opeelopen tot 60 mg ~111, terwijl het ~hloride~ehalte van het water uit sommige pompputten zelfs tot 130 mg cl/l was gestegen Om de oorzaak van het oplopende chloride gehalte te achterhalen is een onderzoek ingesteld door de Subafdeling Water huishouding van de Wetenschappelijke Afdeling Een van de hulprniddelen is geweest het bepalen van het Tritiumgehalte in 1971 en 1972 van het water uit sommige pompputten en waarnemingsfilters Uit dit onderzoek bleek dat het grondwater gemengd moet zijn met oppervl'aktewater van geringe ouder dom Geohydrologische overwegingen leidden er toe aan te nemen dat er spra ke moet zijn van menging met water uit het Veluwemeer Deze resultaten waren tot dusver slechts op beknopte wijze weergegeven Afgesproken werd :, dat door de schrijver, in het kader van een stage bij de Wetenschappelijke, Afdeling, een meer uitvoerige toelichting hierop zou worden opgesteld Naast het Tritiumonderzoek, kan aan de hand van bestaande chemische analyses van grondwatermonsters, met behulp van de methode van Piper, de gemaakte veronderstelling op haar juistheid worden getoetst 11 Geohydrologische gegevens De situering van het pompstation is aangegeven op bijlage ; bijlage 2 geeft een sterk geschematiseerd NWZOprofiel, waarin de geologische hoofdopbouw ' is geschetst Het watervoerende pakket waarin wordt gepompt, bestaat uit ~ 3 ;>roof zand (kd = 6000 m /etm) Dit pakket wordt op een diepte van 180 m <, ~, f NAP afgesloten door een ondoorlatende kleilaag en aan de bovenkant, ':

4 20 m NAP, wordt het pakket tegrensd door een vrij dunne laag Eemien klei Deze kleilaag, die slecht doorlatend is (c=500 etm), wordt niet over het gehele gebied aangetroffen, de verbreiding is op bijlage getekend Boven de kleilaag ligt een fijnzandig pakket dat wordt afge sloten door een laagje holocene klei Het water in het fijnzandige pak ket kan,als phreatisch worden beschouwd, omdat de klei in de polder a1 gerijpt is en onder het randmeer deels afwezig is, terwijl zij, waar: we1 aanwezig, door de scheepvaartgeul wordt doorsneden (6) Het verloop van de stijghoogten in het diepe en het ondiepe pakket is op bijlage 2 aangegeven (6) in Het blijkt dat alleen op het NWgedeelte van het randmeer het ondiepe water t0v het diepe water een overdruk heeft, zodat alleen over dit gebied inzijging kan plaatsvinden Aangenomen wordt dat in deze inzijging de oorzaak ligt van het toenemendechloridegehalte,,, van het opgepompte water in Bremerberg Het oorspronkelijk van de Veluwe afstromend infiltratiewater, dat eetl chloridegehalte van 10 mg ~111 heeft, wordt hier gemengd met water uit het randmeer dat een duidelijk ho ger chloridegehalte heeft (bijlage 3) Deze verzilting van het oorspronkelijk zoete grondwater werd door Volker (lit 1) reeds voorspeld Volgens deze veronderstelling kan het op Brernerberg opgepompte water nooit een chloridegehalte hoger dan dat van het randmeer bereiken Met deze constatering is dan tevens de betrouwbaar heid van Bremerberg als grondwaterwinpunt voor de toekomst verzekerd, aan gezien door een juiste waterbeheersing het chloridegehalte van het Veluwe rneer minder dan 100 mg ~1/l zal bedragen: Zou de toename van het chloridegehalte van het opgepompte water echter een gevolg zijn van bijmenging met fossiel zout, dan is over de betrouwbaar 6 3 heid van Bremerberg bij oppomping van 810 m /jaar geen uitspraak te doen 1111 De indelingsmethode van Piper De indelingsmethode van grondwater volgens Piper is gebaseerd op de chemi i mische samenstelling van het water Daarbij wordt uitgegaan van de belang rijkste in de natuur voorkomende kationen (Ca, Mg, Na en K ) en ani onen (SO, ~ 1, HCO ) (Lit 2, 4, 7) De concentratie van deze ionen 4 3 ~ 'A in mglliter wordt omgerekend tot milliequivalenten per liter (meq zie y f: bijl4) De nu verkregen concentratie van een bepaald ion wordt dan uit :' gedrukt in een percentage van de totale Foncentratie kationen of anionen De anionen resp kati~nensamenstellin~ wordt door 55n punt in een anionen resp kationendriehoek weergegeven, waarna deze beide punten worden over gebracht naar een ruitvormig veld; uiteindelijk wordt nu het grondwater gekarakteriseerd door 6Gn punt in deze ruit van Piper (bijl 4) Vaak wordt, ' als er sprake is van het Piperdiagram, alleen deze ruit bedoeld

5 Het Piperdiagram heeft als voordeel dat men in 6Zn oogopslag de samenstelling van verschillende grondwatermonsters onderling kan vergelijken Het nadeel van de methode is dat geen informatie wordt verkregen over de totale hoeveelheid opgeloste stof, omdat alles is uitgedrukt in percentages van deze totale hoeveelheid Om het interpreteren van het Piperdiagram te vergemakkelijken wordt het we1 ingedeeld in verschillende gebieden, waarbij ieder gebied een bepaald watertype definieert (bijl 4) Er zijn dan 5 watertypen: watertype 1 : calciumcarhonaat kenmerkend watertype 2 watertype 3 watertype 4 : alkalicarbonaat kenmerkend : nietcarbonaten hardheid kenmerkend : alkaliniet carbonaten kenmerkend watertype 5a en 5b : overgangstype ;, :, * Watertype 1 kan worden beschouwd als het normale eindprodukt vin geinfiltreerd regenwater De hardheid is, ten gevolge van het oplossen van kalk uit de bodem 0 vrij hoog (5 tot 15 D), terwijl door sulfaatreductie de sulfaten sterk zijn : verminderd of zelfs afwezig zijn Uit verschillende onderzoekingen (Lit 2, 3, 5) blijkt dat het diepe grondwater bij Bremerberg tot dit type hehoort, geheel in overeenstemming met de veronderstelling dat dit oorspronkelijk op de Veluwe geinfiltreerd water is Watertype 4 is NaC1water, het heeft een zeer hoog chloridegehalte en ver toont ook overigens een sterke gelijkenis met zeewater Watertype 5a: dit water kan ontstaan als menging tussen typen 1 en 4, of bestaat uit jonginfiltratiewater, met een hoog sulfaatgehalte en een lage hardheid (c5'~) Door stroming in de grond kan de chemische samenstelling en dus de plaats in het Piperdiagram veranderen Oorzaken hiervan zijn: a Kationenuitwisseling; water van type gaat over in type 2, of water van 8 type 4 gaat over in watertype 3 b Sulfaatreductie; hierdoor verandert watertype 5 in type 1 c Menging; type 5a en 5b ontstaan als menging tussen en 4, resp 2 en , Toepassing van de indelingsmethode volgens Piper Bij het samenstellen van dit rapport is gebruik gemaakt van bestaande che mische analyses van grondwatermonsters genomen uit de pompputten van het pompstation Bremerberg en enkele nabijgelegen waarnemingsputten De ligging : van deze putten is op bijlage 1 aangegeven De analyses zijn uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorzie

6 ning en bestrijken een periode van'l0 jaar voor de pompputten en tot 15 jaar voor de waarnemingsputten De analysegegevens zijn vermeld op de bijlagen 5 tlm 16, hierop is tevens de omrekening van mg/l naar meq11 uitgevoerd n vele gevallen was de chemische analyse niet compleet, dw2 slechts de anionensamenstelling alsmede de totale hardheid was bekend Met behulp van de volgende omrekening is het echter mogelijk om vanuit deze analyses toch her water in de ruit van het Piperdiagram te typeren, de plaats in de kati onendriehoek kan nu echter niet worden bepaald Som anionen = Som kationen 0 ++ Totale hardheid in D/1,8 = Ca + M~++ in meq:/l (~a+ + K+) = Som kationen 2 (Ca + Mg ) Deze omrekening is slechts nauwkeurig indien naast de genoemdeionen geen andere ionen in belangrijke mate in het water voorkomen Aan deze voor waarde voldoet het grondwater dat in het beschouwde iebied geanalyseerd ; werd Met de gegevens van bijlagen 5 t/m 16 zijn drie Piperdiagrammen samengesteld (bijl 17 t/m 19) resp voorstellende de chemische watersamenstelling van het grondwater op een diepte van 6080 m NAP voor de periode v66r 1967, de periode van, 1967 L/m 1970 en de periode na 1970 V66r 1967 blijkt de grondwatersamenstelling vrij constant te zijn en steeds ~ te behoren tot watertype Het chloridegehalte is laag (10 tot 20 mg ~111) evenals het sulfaatgehalte De verhouding q(cl)/ T(N~+)* is altijd kleiner dan 1 De totale hoeveelheid opgeloste sto bedraagt ongeveer 150 mgfl n de periode tussen 1967 en 1970 treedt eenduidelijke verandering op in de watersamenstelling, met name voor wat betreft de monsters uit de pomp putten Na 1970 lijkt de samenstelling van het grondwater een meer stabiele situatie te hebben bereikt, het is nu steeds van het type 5a; de verhouding + 2 (~1)/2(~a ) is nu steeds groter dan Het chloridegehalte is opgelopen tot ongeveer 60 mg ~111, terwijl ook het sulfaatgehalte (in absolute zin) is toegenomen tot bijna het dubbele van v66r 1967 De hoeveelheid opge loste stof bedraagt nu 245 mg/l n de drie beschouwde tijdsintervallen is de ligging in de kationendriehoek ~ vrijwel niet gewijzigd n de anionendriehoek is echter we1 een duidelijke ;erschuiving merkbaar, er is sprake van een procentuele toename van ~ 1 t0v HC03 ; de verhouding ~(c~)/~(hco~) bedroeg v66r 967 0,2 tot 0,3 ~ * +,?(c1); 2 (Na ) etc, wil zeggen dat de hoeveelheden chloor, natrium etc zijn uitgedrukt,in meq11

7 en is na 1970 opgelopen tot 0,8 Z ), De hoeveelheid HCO blijft vrijwel 3 gelijk ( mg/l) Uit deze kationen enanionendriehoeken blijkt dat de veranderingen in de chemische samenstelling van het grondwater niet veroorzaakt zijn door kationenuitwisseling of sulfaatreductie Een verkla ring van deze veranderingen dient gevonden te worden in de veronderstelling dat er menging heeft plaatsgevonden Om aan te tonen dat een bepaald type waterontstaan is door menging van twee andere watertypen, moet voldaan worden aan twee voorwaarden: ln de ruit van het Piperdiagram moet het mengwater liggen op een rechte lijn tussen de punten die de samenstelling van de beide oorspronkelijke wateren weergeven 2 De volgende gelijkheid moet gelden: Em, Ea, Eb,: de hoeveelheid opgeloste stof in mg/l in resp rneng water, water A en water B a, b : de afstanden, gemeten in het Piperdiagram tussen mengwaterpunt en de punten met samenstelling A resp B (zie bij "lage 4) ~ Op grond van deze twee voorwaarden zal nu getoetst worden of de verandering in de chemische samenstelling van het opgepompte grondwater een gevolg is van bijmenging van het oorspronkelijke grondwater met Veluwemeerwater De chemische samenstelling van het randmeerwater is weergegeven op de bijlagen 20 en 21 en verwerkt tot het Piperdiagram van bijlage 22 De analyses hebben grotendeels betrekking op monsters genomen en geanalyseerd,: door bet Drovinciaal Waterleidingbedrijf'NoordHolland; de monsterplaats ligt west van Kampernieuwstad aan de Veluweoever De gegeven analyseresultaten zijn gemiddelden van drie tot vier monsters per jaar Het betreft hier geen, > volledige analysei,maar berekende waarden, zoals blijkt uit het feit dat de, ionenbasis precies kloppend is Vanaf 1967 zijn tevens analyses beschikbaar, afkomstig van het waterleiding bedrijf var de gemeente Amsterdam Ook hier zijn jaargemiddelden vermeld, de monsterneming geschiedt meerdere malen per maand Het betreft in dit geval ; volledige analyses; het verschil in de ionenbalans is een gevolg van een vrij kleine hoeveel'heid fosfaten (minder dan 1% van de totale hoeveelheid neg ionen) en van onvermijdelijke meetonnauwkeurighedep 3 monsterplaats is op bijlage aangegeven Uit het Piperdiagram blijkt dat er een verschil is tussen de analyses van het PWN en Amsterdam vocr gelijke jaren Ook d e ~ onderlinge spreidine is groter bij de analyses van het PWN dan bij die'van de gemeentewaterleidingen Amsterdam Mogelijke oorzaken hiervan zijn de min

8 der frequente bemonstering door her PWN, 'het verschil in tijdstip van be monstering en vooral de verschillen in afstanden tot lozingspunten (gemaal Lovink: uitslag zout polderwater, diverse poldergemalen op her oude land) Vergelijking van de bijlagen 20 en 21 met bijlage 3 leert dat er een goede i overeenkomst is tussen de waarnemingenvanbijlage 20 en 3 Deze overeenkomst is aanmerkelijk minder bij vergelijking van bijl 21 en 3 Rekening houdend met de geringe spreiding van de analyses van Amsterdam, en de overeenkomst : tussen de waarnemingenvan bijlage 3 en bijlage 20, is op bijlage 23 ZZn punt aangegeven dat de watersamenstelling van het infiltrerende randmeerwater b voorstelt Eveneens zijn de punten aangevende de samenstelling van het oorspronkelijke grondwater en van het opgepompte water na 1970 op bijlage 23 aangegeven Het blijkt dat deze punten zich vrijwel op een rechte lijn be vinden De hoeveelheid opgeloste stof in het randme,er,bedroeg, gemiddeld over,, de jaren mgll De hoeveelheid opgeloste stof in het'oorspronkelijke grondwater bedroeg 145 mg/l Uit het diagram wordt afgelezen: a = 1,95 cm 1 = 1,20 cm i f i! i i i Zoals eerder reeds werd vermeld bedroeg de hoeveelheld opgeloste stof gemiddeld over de periode na 1970 eveneens 245 mg/l Uit bovenstaande blijkt dat, met behulp van de indelingsmethode van Piper, de theorie over menging van het grondwater met jnzijgend randmeerwater bevestigd word t Een interessant aspect van de hierboven genoemde criteria bij het bepalen van menging is nog dat het nu ook mogelijk is iets te zeggen over de mogelijkheid dat de verzilting van het opgepompte water een gevolg is van het optrekken van diep zout water! i Water met een hoog chloridegehalte wordt aangetroffen in gebied 4 van het Piperdiagram, het kan echter door ionenuitwisseling met klei ook in gebied 3 ~ ~ voorkornen Het is dan ook mogelijk een Piperdiagram als in bijlage 23 te ver krijgen met het ~ors~ronkelijke grondwater, he; mengwater en diep zout grond Water Aan de tweede eis van menging kan nu echter niet voldaan worden, aange zien het diepe zoute grondwater een totale hoeveelheid opgeloste stof van tenminste enkele duizenden mg/l zal hebben Een Em van 245 mg/l, zeals wordt : : gemeten in het thans opgepompte water kan in dit geval niet voorkomen ' i, Met behulp van de gegeven mengformule kan tenslotte nag worden nagegaan hoe i i Y j i? i, 1 * t

9 de verhouding tussen Veluwemeerwater en oorspronkelijk grondwater is in het nu opgepompte water Gevonden wordt dat het nu opgepompte water voor 64% uit oorspronkelijk grondwater bestaat en voor,38% uit randmeerwater Bij een chloridegehalte van 10 mg ~111 voor het oorspronkelijke grondwater en gem 60 mg ~1/liter voor het nu opgepompte water, betekent dit een chloridege halte van hetrandmeerwat_er _van gem 149 mg Cl/l, V Tritium Tritium (T) is een instabiel isotoop van waterstof, het bestaat uit een \ proton en 2 neutronen Door het uiteenvallen van deze neutronen ontstaat p radioactiviteit Tritium wordt in de atmosfeer uit stikstof gevormd Het bereikt met de neerslag, gebonden in een watermolecuul HTO, het opper vlaktewater De natuurlijke concentratie van Tritium is 10 TU ( Tritium 18 Unit = 1 TU = atoom T per 10 atomen H = 3;2 piso C~irie (PC) per liter water) Ten gevolge van de kernexplosies in de atmosfeer nam deze concentra tie sterk toe en bedroeg in 1963 ruim hetduizendvoudige, in 1970 was de concentratie nog altijd 15 maal sterker dan de oorspronkelijke concentratie Overigens is de Tritiumconcentratie niet gelijk op aarde, zij varieert met het seizoen en met de geografischebreedte De tritiumconcentratie neat af volgens de vervalwet: A0 in waarin: T = halfwaarde tijd voor Tritium 12,26 jaar t = n 2 A Ao = oorspronkelijke concentratie A = concentratie op tijdstip t, t = tijd in jaren Voor Tritium kan dit geschreven worden als: t = 40,O log Ao/A Gezien de vrij korte halfwaardetijd en de kleine concentratie (10 TU) v66r de kernexplosies, is tritium niet geschikt om de ouderdom van grondwater te bepalen ~rondwater dat ouder is dan 82 jaar heeft a1 geen meetbare hoeveelheid (0, TU) Tritium meer We1 is Tritium hierdoor de aangewezen tracer V2 ', f om te bepalen of grondwater recent oppervlaktewater bevat Tritiumonderzoek bij Bremerberg 1 Gezien de geschiktheid van Tritium als tracer voor vermenging van grondwater met oppervlaktewater zijn in September 1971 en 1972 op initiatief van ir Meinardi (RD, Den Haag) tritiumgehaltes van het grondwater nabij Bremerberg bepaald De resultaten zijn in tabel 1 verzameld, waarbij tevens het chloridegehalte van de monsters is opgegeven <~

10 Tabel] Tritiumgehalten " Plaats September 1971 September 1972 T (pc/l) mg ~1/l T (pc1) mg ~111 Veluwemeer WP 2' PP 6 PP WP 9 filter 12 m 11,, 30 m m 11 t 80 m Z , ' 5 Uit de Tritiumbepaling van het diepe'grondwater uit WP 2 blijkt dat het oorspronkelijke grondwater in ieder geval een ouderdom van 80 jaar heeft Gezien de meetnauwkeurigheid kan iedere grotere ouderdom echter ook Opvallend is verder dat ook het ondiepe grondwater uit WP 9 van hoge ouderdom is Zoals uit tabel blijkt wordt een hoog tritiumgehalte steeds daar aangetrof fen waar ook het chloridegehalte hoog is, alleen het filter op 30 m diepte : van WP 9 is hierop een uitzondering Op grond van bovenstaande cijfers mocht dan ook de conclusie getrokken worden dat het toenemend chloridegehalte van het opgepompte water een gevolg is van infiltrerendve1uwemeerwater ~ Opvallend in tabel is de afname van het Tritiumgehalte van 1971 naar 1972 Volgens de vervalwet zou de concentratie in 1 jaar terug lopen van 330 tot 31 l pc/liter Dat de terugval veel groter is geweest betekent dat het water vermengd moet zijn met water met een laag tritiumgehalte Dit kan gedeel telijk regenwater geweest zijn, maar zeke~ zal ook de kwel van grondwater naar het Veluwemeer hierop van invloed zijn geweest V 1 Reistijden Nu in bovenstaande is aangetoond dat er inderdaad sprake is van inzijging van randmeerwater is het van belang na te gaan hoe lang een waterdeeltje onderweg / is van het randmeer naar de pompput Aan de hand van deze reistijd kan men dan bepalen binnen welke termijn voor vervangende waterwinning moet worden ge zorgd indien door een of andere calamiteit het randmeerwater ongeschikt wordt als grondstof voor drinkwater Tevens is het dan mogelijk zich een idee te vormen of de verblijftijd groot genoeg is om een gewenste graad van zuivering :' van het infiltrerende water te verkrijgen n principe staan twee methoden ter beschikking om de reistijd te bepalen:

11 Empirisch, op grond van de watersamenstelling van opgepompt water, rand meerwater en oorspronkelijk grondwater; 2 Met behulp van geohydrologische rekentechnieken V2 * Empirische methode Met behuip van het Piperdiagram kan een verhouding bepaald worden tussen de hoeveelheden randmeerwater en oorspronkelijk grondwater in het opgepompte water Aangezien het Tritiumgehalte van het opgepompte water bekend isen mag worden aangenomen dat het Tritiumgehalte van het oorspronkelijke grondwater nu1 is, zou met de vervalwet de reistijd bepaald kunnen worden, indien ook het Tritiumgehalte van het randmeer over de afgelopen jaren bekend is Dit laatste is helaas niet het geval, zodat een dergelijke berekeningswijze op dit moment niet mogelijk is Het zou 'aanbeveling verdienen x per jaar van het opgepompte water en het randmeerwater het Tritiumgehalte te bepalen op dat in de toekomst een dergelijke berekening kan worden uitgevoerd Men zou ook uit kunnen gaan van de gevonden verhouding meerwaterloorspronke lijk water en het chloridegehalte van het water Eerder (zie 1112) werd berekend dat bij een chloridegehalte van 60 mg ~111 in het opgepompte water het randmeer een chloridegehalte van 149 mg ~111 moet hebben gehad Volgens bijlage 3 is het gemiddelde chloridegehalte van het randmeer over de jaren, 1963 t/m mg CZ11 Omdat het chloridegehalte over de jaren sterk varieert en de reistijd afhanke lijk is van de plaats van inzijging (zie ook V3) tijd op deze globale gegevens moeilijk te verwezenlijken is een bepaling van de reis Beter is het om uit te gaan van duidelijk extreme waarden van het chloride gehalte van het opgepompte water, zoals de 150 mg van PP7 (tabel ) Bij de aangehouden mengwaterverdeling betekent dit een chloridegehalte van het randmeer van ongeveer 400 mg ~111, een waarde die sinds 1960 niet meer op het randmeer is voorgekomen Men mag echter aannemen dat in dit geval de eerder bepaalde verhouding tussen randmeerwater en oorspronkelijk grondwater niet ge heel opgaat omdat deze is bepaald voor gemiddelden over langere perioden en meerdere pompputten Gezien de verdeling van het Tritiungehalte in WP 9 op verschillende filterdiepten en het verschil ook in chloridegehalten niet alleen over de diepte maar ook over verschillende putten, moet een zekere gelaagdheid in de ondergrond worden verondersteld, waardoor de berekende gemiddelde ver houding niet in elk afzonderlijk geval kai worden toegepast Deze empirische methode is op het ogenblik dan ook nog niet geschikt ter bepaling van de reistijd Wanneer echter in de toekomst een gerichte monstername, en analyse kan plaatsvinden, dan zal deze methode we1 toepasbaar blijken ' i

12 Geohydrologische rekentechnieken Op bijlage 24 staan de isohypsen van het diepe grondwater in het gebied van de Jsselmeerpolders aangegeven, zoals die voor 1970 door ZZW zijn gemeten Om een indruk te krijgen van de orde van grootte waarbinnen de reistijd ligt kan een eenvoudige berekening dienen, waarbij wordt aangenomen'dat de stijg hoogtelijn van het diepe grondwater nabi j Bremerberg ee? constante helling heeft n werkelijkheid is dit niet het geval omdat er inzijging resp kwel plaatsvindt; gezien de later nog te noemen complicaties is deze veronder stelling op dit ogenblik echter geen bezwaar Uit de isohypsenkaart volgt 3 een verhang van 10, met k = 37,5 m/dag is dan de filtersnelheid: <= 37,5365 = 13,5 m/jaar ; de werkelijke snelheid bedraagt:?*=*j = 13,5/0,3 = 45 m/jaar ; (,Li = porositeit = 0,3) De afstand (+ op de isohypsen) van hart onttrekking'tbt randmeerdijk = 250 m, zodat de reistijd in het diepe watervoerende pakket 5,55 jaar bedraagt Van het randmeer naar het diepe zandpakket moet een waterdeeltje de Eemkleilaag passeren, hetgeen geschiedt onder invloed van het drukverschil boven en onder de kleilaag Boven de kleilaag wordt het water als phreatisch aangenomen en heeft dus een stijghoogte gelijk aan NAP = randmeerpeil De stijghoogte van het diepe grondwater tpv de dijk is 180 i NAP Met c=500 etm voor de kleilaag, is de filtersnelheid e= 1,80/500 = 1,34 mljaar De werke lijke snelheid (p = 0,5):\r* =,34/0,5 = 2,68 m/jaar Onder verwaarlozing van de reistijd door het ondiepe zandpakket is de reistijd door dekleilaag dan 0,75 jaar, en de totale reisduur van een waterdeeltje uit het randmeer bij de dijk tot aan de pompputten 6,3 jaar Voor een waterdeeitje uit het randmeer maar verder van de dijk loopt deze tijd snel op omdat zowel de reistijd in het diepe pakket toeneemt (1 jaar per 45 meter) als ook de passeertijd van de kleilaag als gevolg van het af nemend drukverschil Deze berekening kan slechts dienen om een indruk van de orde van grootte van de reistijd aan te geven, er is immers geen rekening gehouden met: het feit dat de op bijlage 24 geschetste isohypsen slechts een momentopname zijn,,na droogmaking van de polder in 1957 heeft zich nog geen evenwichts situatie ingesteld De helling van de stijghoogtelijn neemt sindsdien toe; door te rekenen met de isohypsen van 1970 zal dan ook een te kleine reistijd gevonden worden t0v een whterdeeltje dat in 1957 vanuit het randmeer in filtreerde her feit dat bij Bremerberg diep grondwater onttrokken wordt, waardoor de helling van de stijghoogtelijn groter wordt en ook het drukverschil over de kleilaag toeneemt, welke beide factoren een verkorting van de reisfijdver oorzaken, '

13 Het is mij niet gelukt om een reke&odel_ op te zetten waarin met deze in vloeden rekening werd gehouden De problemen die zich voordoen liggen in het feit dat deformules voor afpomping voor radiale stroming zijn afgeleid, en dat bij superpositie op een 66ndimensionale stroming (de afstroming om de Veluwe) de snelheid van een waterdeeltje op iedere plaats een andere grootte en richting krijgt V Samenvat ting n dit rapport is een onderzoek gedaan naar de chemische samenstelling van het grondwater in de omgeving van het grondwaterpompstation Bremerberg Hierbij is gebruik gemaakt van de grondwaterindelingsmethode volgens Piper Uit de re sultaten blijkt dat het grondwater tot 1967 van constante samenstelling was, en bestond uit van de Veluwe afstromend infiltratiewater Na 1967 treedt er een duidelijke verandering op in de chemische samenstelling, dat zich uit in een hoger chloridegehalte Uit ~ritihm~nderzoekin~en kwam vast te staan dat het grondwater met recent oppervlaktewater vermengd was Met behulp van de me thode van Piper wordt nu bevestigd dat het grondwater gemengd is met Veluwe meerwater Met een gericht bemonsteringsschema zal het mogelijk zijn om de reistijd van een waterdeeltje uit het randmeer naar de pompputten te bepalen met behulp van het Piperdiagram en chloridecijfers in combinatie met Tritiumbepalingen De zo bepaalde reistijd zal dan kunnen dienen als toetsing van een reistijdberekening aan de hand van een ge~h~drologisch rekenschema

14 Geraadpleegde literatuur A Volker ' Het randmeer langs de Veluwe ZZW, A Mente Toepassing indelingsmethode van Piper op grondwater van Jsselmeergebied en NOORDHOLLAND ZZW nota B FAM Claassen Geohydrologische opbouw van het gebied rondom het Veluwe meer tussen Harderwijk en Nijkerk, ZZW nota B W Geirnaert Brakwaterzones en zones met processen van ionenuitwisse ling Stichting postacademiale, vorping gezondheids, techniek , ~,7 ~~ 1~ 5 CR Meinardi Notabetreffende de chemische samenstelling van het Y' grondwater van de VELUWE, RD 1970 ~, 6 JA van den Berg Nora over de invloed van de waterwinning door het pomp en GA Ven 1 station "Bremerberg" op de grondwaterstanden in de nabije omgeving R1JP AM Piper "A Graphic Procedure in the Geochemical nterpretation of WaterAnalyses" ' Transactions Am Ge0phys Union; V 25; 1944!

15 Lijst van Bijlagefl 1 Situatiekaart met verbreiding Eemklei en de ligging van de waar nemingsputten 2 Geohydrologisch Profiel 3 Chloridegehalte Veluwemeer Piperdiagram, indeling naar watertype 5 t/m 15 Chemische samenstelling grondwater uit WP t/m Chemische samenstelling grondwater uit pompputten Bremerberg 17 Piperdiagram grondwater v66r Piperdiagram grondwater van 1967 t/m ' Piperdiagram grondwater na Chemische samenstelling Veluwemeer (PWN) 21 Chemische samenstelling veluwemeer (waterieidihg Amsterdam) 22 Piperdiagram Veluwemeerwater \ 23 Piperdiagram voor gemiddelde samenstelling Van oorspronkelijk grondwater,na 1970 opgepompt water en Veluwemeerwater 24 sohypsen diepe grondwater Jsselmeergebied in 1970

RIVM rapport 680100004/2006

RIVM rapport 680100004/2006 RIVM rapport 684/26 Drainwaterkwaliteit in de kleigebieden in de periode 996-2 Evaluatie van een meetprogramma voor de inrichting van een monitoringnetwerk J.C. Rozemeijer, L.J.M. Boumans, B. Fraters TNO

Nadere informatie

Quickscan DSM-spoorzone: Verkenning van duurzame oplossingsrichtingen voor het waterbeheer in Delft en omgeving

Quickscan DSM-spoorzone: Verkenning van duurzame oplossingsrichtingen voor het waterbeheer in Delft en omgeving 3508 TA Utrecht www.tno.nl T 030 256 4750 F 030 256 4755 info@nitg.tno.nl Quickscan DSM-spoorzone: Verkenning van duurzame oplossingsrichtingen voor het waterbeheer in Delft en omgeving Datum September

Nadere informatie

Gebiedsdossier. Ameland Buren. Grondwaterbeschermingsgebieden in Fryslân 2013. Gebiedsdossier: een risico-inventarisatie van een drinkwaterwinning

Gebiedsdossier. Ameland Buren. Grondwaterbeschermingsgebieden in Fryslân 2013. Gebiedsdossier: een risico-inventarisatie van een drinkwaterwinning Gebiedsdossier Ameland Buren Grondwaterbeschermingsgebieden in Fryslân 2013 Gebiedsdossier: een risico-inventarisatie van een drinkwaterwinning Ameland Buren Gebiedsdossier grondwaterbeschermingsgebieden

Nadere informatie

Zink in stedelijk oppervlaktewater

Zink in stedelijk oppervlaktewater Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn www.tno.nl TNO-rapport

Nadere informatie

Monitoring baggerspecieverspreiding Eemshaven. Periode november 2009 tot juni 2010

Monitoring baggerspecieverspreiding Eemshaven. Periode november 2009 tot juni 2010 Monitoring baggerspecieverspreiding Eemshaven Periode november 2009 tot juni 2010 Monitoring baggerspecieverspreiding Eemshaven Periode november 2009 tot juni 2010 J.M. de Kok 1201609-000 Deltares, 2010

Nadere informatie

Een kleilaag met gaten?

Een kleilaag met gaten? Een kleilaag met gaten? Naar aanleiding van vernattingsschade aan 47 percelen in de Duin- en Bollenstreek in 1997 Theo N.Olsthoorn Na het winterseizoen 1996197 bleek op een flink aantal percelen in de

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

Gebouwschade Loppersum

Gebouwschade Loppersum Gebouwschade Loppersum Drs. G. de Lange ir. N.G.C. van Oostrom Drs. S. Dortland Ir. H. Borsje (TNO) Ir. S.A.J. de Richemont (TNO) 1202097-000 Deltares, 2011 Titel Gebouwschade Loppersum Opdrachtgever

Nadere informatie

Monitor Jeugd terecht 2005

Monitor Jeugd terecht 2005 Cahier 2005-17 Monitor Jeugd terecht 2005 M. Blom A.M. van der Laan G.L.A.M. Huijbregts a Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiece ntrum Exemplaren van deze publicatie kunnen schriftelijk worden besteld

Nadere informatie

Monitor Betalingsachterstanden

Monitor Betalingsachterstanden Monitor Betalingsachterstanden Meting 2011 Florieke Westhof Mirjam Tom Paul Vroonhof Zoetermeer, december 2011 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De

Nadere informatie

Leefbaarheid door de tijd

Leefbaarheid door de tijd Leefbaarheid door de tijd 4 Titel Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 10 2 De landelijke trend in leefbaarheid 17 3 Conjunctuurgevoeligheid en gevolgen van de recessie 34 4 Regionale

Nadere informatie

Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater. Tussenrapportage: update t/m 2013

Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater. Tussenrapportage: update t/m 2013 Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater Tussenrapportage: update t/m 2013 Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater Tussenrapportage: update t/m 2013 Janneke Klein Joachim

Nadere informatie

Monitoring droogteonderzoek veenkaden

Monitoring droogteonderzoek veenkaden Monitoring droogteonderzoek veenkaden Eindrapportage ing. G. de Vries Mede gefinancierd door: 1203255-006 Deltares, 2012, B Titel Monitoring droogteonderzoek veenkaden Opdrachtgever Stichting IJkdijk

Nadere informatie

Bodemdaling door Aardgaswinning

Bodemdaling door Aardgaswinning Statusrapport 2010 en Prognose tot het jaar 2070 September 2010 Bodemdaling door Aardgaswinning NAM-gasvelden in Groningen, Friesland en het noorden van Drenthe EP Document Nummer: EP201006302236 Document

Nadere informatie

Het conserveren van leren boekbanden: De Richtlijnen van de Koninklijke Bibliotheek en het Centraal laboratorium/instituut Collectie Nederland

Het conserveren van leren boekbanden: De Richtlijnen van de Koninklijke Bibliotheek en het Centraal laboratorium/instituut Collectie Nederland Het conserveren van leren boekbanden: De Richtlijnen van de Koninklijke Bibliotheek en het Centraal laboratorium/instituut Collectie Nederland Samenvatting In de afgelopen jaren zijn op de Koninklijke

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

De Draai Heerhugowaard

De Draai Heerhugowaard De Draai Heerhugowaard Verkenning technische en financiële haalbaarheid watersysteem als energieleverancier Definitief 17 januari 2007 Colofon Titel V erkenning technische en financiële haalbaarheid watersysteem

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen

Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen dr. ir. C. Hoeben Rapport 03-03 November 2003 ISBN 90 76276 28 5 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit der Economische

Nadere informatie

Beleidskader: Goed gietwater glastuinbouw

Beleidskader: Goed gietwater glastuinbouw Beleidskader: Goed gietwater glastuinbouw November 2012 1 COLOFON Werkgroep Dit beleidstandpunt is opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) is samenwerking met een werkgroep bestaande

Nadere informatie

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2003. De gegevens mogen met bronvermelding ( Het medisch opleidingstraject: waar blijft de (leef)tijd, L.F.J. van der Velden, L. Hingstman) worden gebruikt.

Nadere informatie

ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport

ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport Ri ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport rijkswaterstaat biblioth9ek

Nadere informatie

R-91-79 A. Blokpoel & dr. P.H. Polak Leidschendam, 1991 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

R-91-79 A. Blokpoel & dr. P.H. Polak Leidschendam, 1991 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV KOPPELING TUSSEN DE LANDELIJKE MEDISCHE REGISTRATIE (LMR) EN DE VERKEERS ONGEVALLENREGISTRATIE (VOR) VAN IN ZIEKENHUIZEN OPGENOMEN VERKEERSGEWONDEN Resultaten van een proefkoppeling R-91-79 A. Blokpoel

Nadere informatie

Herontwikeling olieveld schoonebeek Rapport II (hoofdstuk 18): waterinjectie

Herontwikeling olieveld schoonebeek Rapport II (hoofdstuk 18): waterinjectie Herontwikeling olieveld schoonebeek Rapport II (hoofdstuk 18): waterinjectie Milieueffectrapportage Rapport II (Hoofdstuk 18): Waterinjectie I Initiatiefnemer Nederlandse Aardolie Maatschappij BV www.nam.nl

Nadere informatie

Schadeberekening HIS-SSM en de WaterSchadeSchatter. Wat zijn de empirische verschillen tussen deze modellen?

Schadeberekening HIS-SSM en de WaterSchadeSchatter. Wat zijn de empirische verschillen tussen deze modellen? Schadeberekening HIS-SSM en de WaterSchadeSchatter Wat zijn de empirische verschillen tussen deze modellen? Wouter Vreeken S1087479 Civiele Techniek Universiteit Twente 28 juni 2013 Schadeberekening HIS-SSM

Nadere informatie

Eerste ervaringen met het vak NLT

Eerste ervaringen met het vak NLT Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen Eerste ervaringen met het vak NLT Onderzoek onder leerlingen, docenten en scholen Annemarie van Langen EERSTE ERVARINGEN MET HET VAK NLT ii Eerste

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater Deelrapport B: Toestand en trends

Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater Deelrapport B: Toestand en trends Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater Deelrapport B: Toestand en trends Bijdrage aan de Evaluatie Meststoffenwet 2012 Janneke Klein Joachim Rozemeijer Hans Peter Broers Bas van der Grift

Nadere informatie

djksdienst voor de ijsselmeerpolders

djksdienst voor de ijsselmeerpolders ministerie van verkeer en waterstaat r, BIBLIO?t-IEEK RlJt

Nadere informatie

-HAGUE-CONSULTING-GROUP

-HAGUE-CONSULTING-GROUP MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT IVVS PROJECTBUREAU INTEGRALE VERKEERS- EN VERVOERSTUDIES bepaling consumentenuitgaven auto vervoer bureau goudappel coffeng b/ -HAGUE-CONSULTING-GROUP bepaling consumentenuitgaven

Nadere informatie

Nationaal Onderzoekprogramma Verdroging

Nationaal Onderzoekprogramma Verdroging Nationaal Onderzoekprogramma Verdroging Basenverzadiging van natte schraallanden Deterministisch onderzoek naar de relatie tussen hydrologie, bodem en vegetatie E.P.A.G. Schouwenberg & G. van Wirdum DLO-Instituut

Nadere informatie