08 09Anouschka van der Meulen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "08 09Anouschka van der Meulen"

Transcriptie

1 Overlevingstafels en longitudinale analyse Overlevingstafels 08 09Anouschka van der Meulen Statistische Methoden (09003) Den Haag/Heerlen, 2009

2 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid niets (blank) = een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen = 2007 tot en met /2008 = het gemiddelde over de jaren 2007 tot en met / 08 = oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2007 en eindigend in / / 08 = oogstjaar, boekjaar enz., 2005/ 06 tot en met 2007/ 08 In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen. Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef JP Den Haag Prepress Centraal Bureau voor de Statistiek - Grafimedia Omslag TelDesign, Rotterdam Inlichtingen Tel. (088) Fax (070) Via contactformulier: Bestellingen Fax (045) Internet ISSN: Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen, Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld X-37

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding op het thema Overlevingstafels Periodetafel naar gemiddelde leeftijd op 1 januari Periodetafel naar leeftijd laatste verjaardag Afsluiting Literatuur

4 1. Inleiding op het thema 1.1 Algemene beschrijving en leeswijzer Overlevingstafels beschrijven het sterfte- en overlevingspatroon in de bevolking. De tafels geven op basis van (jaarlijkse) sterftequotiënten per leeftijd(sgroep) informatie over grootheden zoals het aantal nog levenden, het aantal overledenen en de levensverwachting. Een overlevingstafel is in het algemeen een tabel met vijf kolommen. Deze kolommen bevatten achtereenvolgens de volgende variabelen: leeftijd, sterftequotiënt, aantal levenden, aantal overledenen en de levensverwachting (zie tabel 1). Tabel 1. Een deel van de periode-overlevingstafel naar gemiddelde leeftijd op 1 januari, mannen, periode leeftijd sterftequotiënt aantal aantal levensverwachting x ( n q x ) levenden overledenen (e x ) (l x ) ( n d x ) 0 0, ,42 0,5 0, ,29 1,5 0, ,35 2,5 0, ,37 3,5 0, ,39 4,5 0, ,41 5,5 0, ,42 6,5 0, ,43 7,5 0, ,44 8,5 0, ,45 9,5 0, ,45 10,5 0, ,46 Uit een overlevingstafel kan worden afgelezen hoeveel personen van een bepaalde leeftijd in een bepaald jaar de volgende leeftijd zullen bereiken. Tevens kan de levensverwachting (het aantal nog te verwachten levensjaren) bij de geboorte en op verschillende leeftijden worden berekend. Een overlevingstafel kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden om de sterfte in een bepaalde patiëntenpopulatie te vergelijken met de waargenomen sterfte in de gehele bevolking. Zo kan berekend worden of deze patiëntenpopulatie een hogere (of juist lagere) sterfte heeft dan de gehele bevolking. Het is wellicht wat bevreemdend dat er gesproken wordt van levensverwachting terwijl alle personen reeds overleden zijn. In plaats van verwachting moet het dan ook eigenlijk worden gelezen als gemiddelde. Er bestaan verschillende soorten overlevingstafels. Het CBS publiceert twee soorten overlevingstafels op StatLine: periodetafels naar gemiddelde leeftijd op 1 januari en periodetafels naar leeftijd laatste verjaardag. Dit zijn beide tafels die het sterfteverloop in een bepaalde periode (van één jaar of meerdere jaren) beschrijven. 4

5 De periodetafels naar gemiddelde leeftijd op 1 januari worden beschreven in hoofdstuk 2, de periodetafels naar leeftijd laatste verjaardag in hoofdstuk 3. Overlevingstafels worden al sinds 1856 gepubliceerd. De eerste CBS-publicatie over overlevingstafels dateert van Sindsdien zijn er verschillende soort tafels gepubliceerd. Het CBS publiceert tegenwoordig op StatLine overlevingstafels per 5 kalenderjaren vanaf Afbakening Naast de genoemde periodetafels zijn er ook nog de zogeheten cohorttafels of generatietafels. Deze beschrijven de sterfte in een bepaald geboortecohort. Periodetafels worden gepubliceerd op StatLine, generatietafels vooralsnog niet. In het verleden zijn er door het CBS wel generatietafels in papieren publicaties gepubliceerd. Voornoemde tafels zijn tafels waarin uitsluitend uittreding plaatsvindt als gevolg van sterfte. Daarnaast zijn er tafels waarin zowel intreding als uittreding plaatsvindt. De overlevingstafels naar burgerlijke staat zijn daarvan een voorbeeld. Ook deze tafels zijn in het verleden door het CBS in papieren publicaties gepubliceerd, maar worden vooralsnog niet op StatLine geplaatst. Een cohorttafel is eigenlijk de meest voor de hand liggende overlevingstafel. Deze tafel laat zien wat het overlevings- en sterftepatroon is van personen die allen in hetzelfde jaar (of in dezelfde periode van bijvoorbeeld vijf jaar) zijn geboren. Nadeel van de cohort-overlevingstafel is dat gegevens nodig zijn voor de gehele levensloop van een geboortecohort, dat wil zeggen tot en met het overlijden van al zijn leden. Deze gegevens zijn echter vaak niet voorhanden. Voor recente geboortecohorten is deze informatie zelfs helemaal niet beschikbaar. Zo is er voor de cohort geboren in het jaar 2001 op dit moment alleen informatie beschikbaar over de sterfte in de eerste levensjaren. Op 1 januari 2008 was het oudste lid van deze cohort (geboren op 1 januari 2001) immers net 7 jaar geworden. Alleen voor heel oude cohorten die volledig zijn uitgestorven kan de complete cohortoverlevingstafel worden opgesteld, en kan dus ook de levensverwachting worden berekend. Dit voorbeeld geeft goed aan hoe verwachting in een overlevingstafel moet worden geïnterpreteerd, namelijk als gemiddelde. Een uitgestorven cohort heeft immers niets meer te verwachten. De periodetafel is ontwikkeld om op basis van recente gegevens toch uitspraken te kunnen doen over sterftequotiënten en de levensverwachting voor populaties. Als basis voor een periodetafel dienen de waargenomen leeftijdspecifieke sterftegegevens voor een bepaald kalenderjaar of meerdere kalenderjaren tezamen. Aangenomen wordt dat deze leeftijdspecifieke sterftegegevens ook zullen gelden als de populatie naar leeftijd in de waargenomen periode de betreffende leeftijden in hun latere levens zal bereiken. Er wordt op deze wijze een zogeheten synthetisch geboortecohort gecreëerd. Dit is schematisch weergeven in het zogenaamde Lexisdiagram in figuur 1. In een Lexisdiagram wordt leeftijd weergegeven op de verticale as en periode op de horizontale as. Doordat bij beide dezelfde eenheid 5

6 wordt gebruikt (meestal 1 jaar), representeren de diagonalen de verschillende cohorten. De kolommen geven waarnemingen in een kalenderjaar weer, de rijen waarnemingen voor een bepaalde leeftijd. Voor meer informatie over de interpretatie van het Lexisdiagram wordt verwezen naar Pressat (1993). In figuur 1 geeft de verticale kolom de waarnemingen van alle leeftijden in kalenderjaar 2004 weer. Het zijn waarnemingen uit verschillende geboortecohorten. Zo betreft de lichtgrijze ruit de gegevens voor cohort 2003, de donkergrijze ruit die voor cohort 2001 en de zwarte ruit die voor cohort In de periodeoverlevingstafel voor 2004 worden de leeftijdspecifieke sterftegegevens (sterftequotiënten) zoals waargenomen in 2004 als geldend voor de leeftijdspecifieke sterfte beschouwd in een synthetische geboortecohort (de ruiten in de diagonaal). Dit is in de figuur weergegeven met de horizontale pijlen. Voor de pasgeborenen in 2004 wordt dus aangenomen dat zij op bijvoorbeeld 5-jarige leeftijd blootstaan aan de sterftequotiënten die 5-jarigen in 2004 ervaren. Dit geldt op dezelfde wijze voor alle leeftijden. Deze aanname heeft belangrijke implicaties voor de interpretatie van de levensverwachting in de periode-overlevingstafel. Het betreft het aantal (resterende) levensjaren dat de levenden van een bepaalde leeftijd gemiddeld nog kunnen verwachten te leven, mits de leeftijdspecifieke sterftequotiënten zoals waargenomen in het jaar waarop de tafel is gebaseerd gedurende de rest van hun leven niet zullen veranderen. De gebruikswaarde van deze tafels wordt dus bepaald door het waarheidsgehalte van deze veronderstelling. Figuur 1. Lexisdiagram met waarnemingen in kalenderjaar 2004 en het hypothetisch cohort dat hieruit gevormd wordt 6

7 De formules die in deze notitie worden gebruikt zijn alleen bedoeld voor overlevingstafels per leeftijdsjaar, ook wel complete overlevingstafels genoemd. Behalve per leeftijdsjaar kunnen overlevingstafels voor groepen van leeftijdsjaren worden berekend. Deze worden ook wel aangeduid als verkorte overlevingstafels. Deze worden in deze notitie niet besproken. 1.3 Plaats in het statistisch proces Aan de samenstelling van overlevingstafels gaat een proces van waarnemingen en bewerkingen vooraf. Sterftequotiënten vormen de basis van de overlevingstafel. Sterftequotiënten worden berekend aan de hand van populatie- en sterftegegevens. Het CBS heeft sinds 1994 beschikking over de populatie- en sterftegegevens van Nederland, afkomstig van de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Vóór 1994 ontving het CBS ook informatie over de bevolking en sterfte van de gemeenten, zij het dat de informatie toen op een andere manier werd verstrekt en verwerkt (Prins en Kuijper, 2007). Sterftequotiënten spelen onder meer een belangrijke rol bij de bevolkingsprognose van het CBS. 1.4 Definities Begrip Omschrijving Overlevingstafel tabel die aangeeft hoeveel personen van een groep van 100 duizend pasgeborenen op latere leeftijd nog in leven zijn. Administratieve correctie iedere opneming in en afvoering uit de gemeentelijke basisadministratie anders dan als gevolg van als zodanig geregistreerde geboorte, sterfte, vestiging, vertrek of gemeentegrenswijziging. Cohort (generatie) Een (geboorte)cohort bestaat uit de mensen die allemaal in een zelfde periode zijn geboren. Deze populatie kan jaarlijks veranderen vanwege de in- en uitstroom van migranten en door sterfte. Levensverwachting het aantal jaren dat personen van een bepaalde leeftijd x gemiddeld nog geleefd hebben vanaf deze leeftijd x. Het is een gemiddelde waarde voor de gehele bevolking. Uitspraken over individuen met een bepaalde leeftijd zijn met de hier beschreven overlevingstafels riskant. Immers, de groepen personen met een bepaalde gemiddelde leeftijd kunnen zeer heterogeen zijn als het gaat om (voor de sterfte belangrijke) aspecten als gezondheid en risico s die men in het dagelijks leven loopt (zoals bijvoorbeeld deelname aan het verkeer of beroepsrisico s). De (resterende) levensverwachting kan voor iedere leeftijd worden berekend. Radix Omvang van de populatie van 0-jarigen, oftewel de beginbevolking, in de tafelbevolking. Deze wordt bij het CBS gewoonlijk op 100 duizend gesteld. Sterftequotiënt of -kans de gemiddelde kans 1 op overlijden tussen de huidige leeftijd en de volgende leeftijd 1 Strikt genomen kun je bij overlevingstafels niet van kansen spreken gezien de heterogeniteit van de groepen. Beter zou het zijn om van proporties of gemiddelde kansen te spreken. Vanwege aansluiting bij nationale en internationale publicaties en voor het gemak gebruiken we echter in de rest van deze publicatie het begrip kans. 7

8 1.4.1 Definitie leeftijd Leeftijd in de overlevingstafels In de overlevingstafels die het CBS op StatLine publiceert worden twee verschillende leeftijden gehanteerd. De leeftijd die een persoon op een zeker tijdstip heeft, is het tijdsverschil tussen dat moment en het moment dat die persoon werd geboren. Het is mogelijk dat tijdsverschil heel precies uit te drukken, in uren of minuten nauwkeurig. In de praktijk is een dergelijke nauwkeurigheid doorgaans niet vereist. Dan wordt leeftijd uitgedrukt in jaren of in delen daarvan. In de overlevingstafels die het CBS publiceert, wordt de leeftijd op twee verschillende manieren bezien. De ene is de leeftijd die men op de meest recente verjaardag heeft bereikt, de zogenoemde leeftijd op de laatste verjaardag. Deze wordt uitgedrukt als een geheel getal, zoals in het gewone spraakgebruik. Bij het bereiken van de volgende verjaardag gaat de leeftijd met 1 omhoog. Zo is de leeftijd van iemand die is geboren op 2 december 1915, tussen 2 december 2008 tot en met 1 december 2009 gelijk aan 93. Op 2 december 2009 wordt deze persoon 94 jaar oud. De leeftijd op de laatste verjaardag is een afgekapt getal. Dat wil zeggen dat het decimale deel van het niet-afgeronde getal wordt genegeerd. Hierdoor is deze leeftijd gemiddeld een half jaar lager dan de leeftijd die de persoon zou hebben als deze in dagen en uren nauwkeurig werd gemeten. De andere manier waarop in overlevingstafels naar leeftijd wordt gekeken is de zogenoemde leeftijd op 1 januari. Dit is de leeftijd die men op het moment van de jaarwisseling heeft. Kenmerkend voor deze leeftijdsdefinitie is dat alle personen in de bevolking op hetzelfde moment, namelijk op het moment van de jaarwisseling, een jaar ouder worden, ongeacht de geboortedatum. Gedurende het kalenderjaar verandert de leeftijd niet. Veronderstellend dat de geboortedagen gelijkmatig over een kalenderjaar zijn gespreid, wordt de leeftijd op 1 januari weergegeven door een getal met één decimaal gelijk aan 5: de zogenoemde halve leeftijd. Een voorbeeld moge dit verduidelijken. De voornoemde persoon met geboortedatum 2 december 1915 is op 1 januari ,5 jaar oud geworden. Diezelfde leeftijd werd op die datum bereikt door iemand die in bijvoorbeeld januari 1915 is geboren. Gemiddeld zijn de mensen van de generatie 1915 rond de datum 1 juli van dat jaar geboren, vandaar de leeftijd 92,5 op 1 januari Op 1 januari 2009 zijn de mensen die in 1915 zijn geboren, 93,5 jaar oud geworden. Tijdens de jaarwisseling is de leeftijd op 1 januari gemiddeld goed. Omdat deze leeftijd gedurende het kalenderjaar niet verandert, is de leeftijd op 1 januari evenals de leeftijd op de laatste verjaardag gedurende het kalenderjaar gemiddeld een half jaar te laag. Overlevingstafels naar leeftijd op 1 januari In de overlevingstafel naar leeftijd op 1 januari zijn de personen gegroepeerd naar geboortejaar. Zoals gezegd is deze leeftijd gedurende het kalenderjaar gemiddeld 8

9 een half jaar te laag. Dit is zichtbaar in het Lexis-diagram in figuur 3. Het zwaartepunt van de gearceerde ruit ligt op de horizontale lijn die hoort bij de leeftijd 2. De verticale lijn aan de linkerkant van de ruit geeft de leeftijd weer tijdens de jaarwisseling. Deze lijn loopt van leeftijd 1 tot leeftijd 2, gemiddeld dus 1,5. Deze leeftijd staat in de voorkolom van de overlevingstafel. Gelet op het feit dat de gemiddelde leeftijd van de overledenen in de gearceerde ruit gelijk is aan 2, zou men zich kunnen afvragen waarom in de presentatie niet deze leeftijd wordt aangehouden in plaats van de leeftijd 1,5. Daarvoor zou iets te zeggen zijn, zij het dat in dat geval de gepresenteerde overlijdensleeftijd door ruwweg de helft van de bevolking niet wordt bereikt. Overlevingstafel naar leeftijd op de laatste verjaardag Ook in de overlevingstafel naar leeftijd op de laatste verjaardag is de gepresenteerde leeftijd zoals gezegd gemiddeld een half jaar te laag. Het Lexisdiagram in figuur 5 wijst dit ook uit. Het zwaartepunt van de gearceerde ruit ligt op de horizontale lijn die hoort bij de leeftijd 2,5. De leeftijd op de laatste verjaardag die bij deze ruit hoort, is 2, zoals weergegeven door de horizontale lijn aan de onderkant van de ruit. Evenals in de overlevingstafel naar leeftijd op 1 januari is ervoor gekozen in de presentatie uit te gaan van leeftijd die de personen hebben op het moment dat hun levenslijn de ruit bereiken. De leeftijd die ze dan hebben is een half jaar lager dan de gemiddelde sterfteleeftijd in de ruit Leeftijd in de waargenomen bevolking van Nederland De leeftijdsdefinities die het CBS hanteert bij de beschrijving van de bevolking van Nederland respectievelijk de sterfte daarin, wijkt af van de leeftijden die in de overlevingstafels worden gebruikt. De bevolking van Nederland naar leeftijd publiceert het CBS op StatLine onder de titel Bevolking op 1 januari; leeftijd, geslacht, burgerlijke staat. In die publicatie is de leeftijd niet gepresenteerd als een halve leeftijd, maar als een hele. Daarin wordt leeftijd opgevat als de leeftijd die is bereikt op de laatste verjaardag voor de jaarwisseling. Een voorbeeld moge dit verduidelijken. Iemand die in 1951 is geboren, is op 1 januari 2009 volgens de publicatie Bevolking op 1 januari; leeftijd, geslacht, burgerlijke staat 57 jaar oud. Diens laatste verjaardag lag immers in 2008, en toen vierde die persoon de 57 ste verjaardag. Ter vergelijking: volgens de overlevingstafels over 2009 is de leeftijd een half jaar hoger, namelijk 57,5 jaar. Om het nog wat ingewikkelder te maken: voor de publicatie op StatLine van de overledenen naar leeftijd wordt de leeftijd berekend als het verschil tussen het jaar van overlijden en het jaar van geboorte. Dus iemand die in 1951 is geboren en in 2009 komt te overlijden, is volgens deze definitie 58 jaar oud, dus een half jaar ouder dan diens leeftijd in de overlevingstafel over Deze leeftijd wordt 9

10 aangeduid als leeftijd op 31 december. Aan het einde van een kalenderjaar heeft immers iedereen dat jaar de verjaardag achter de rug. N.B. Er bestaat een onderlinge afhankelijkheid tussen leeftijd, cohort en kalenderjaar. Bij een vast kalenderjaar en gegeven geboortejaar ligt de leeftijd vast. 1.5 Algemene notatie De volgende notaties worden gebruikt voor de grootheden in de overlevingstafel: nq x, t = sterftequotiënt of sterftekans. Dit is de kans op overlijden tussen de leeftijd (x) en de volgende leeftijd (x+n) in kalenderjaar t. Het subscript n geeft hierbij de lengte van het leeftijdsinterval aan. l x = het aantal overlevenden op leeftijd x d x = het aantal personen dat overlijdt op leeftijd x Voor de grootheden in de bevolking gelden de volgende notaties: nd x, t = aantal waargenomen sterfgevallen naar leeftijd x in kalenderjaar t; N x, t = bevolking op 1 januari met leeftijd x in kalenderjaar t. D x,c = aantal sterfgevallen naar leeftijd x op laatste verjaardag voor geboortecohort c, D x,t,c = aantal sterfgevallen naar leeftijd x op laatste verjaardag voor geboortecohort c en kalenderjaar t, B x,t,c = aantal personen binnen geboortecohort c dat verjaardag x viert in kalenderjaar t, MI x,t,c = migratiesaldo van personen binnen geboortecohort c met leeftijd x in kalenderjaar t, Voor de eenvoud zal in het vervolg van dit rapport waar mogelijk worden uitgegaan van sterftequotiënten naar afzonderlijk leeftijdsjaar. Dit houdt in dat het subscript met het leeftijdsinterval (n) dan uit de formules wordt weggelaten: n=1. Voor de sterfte in het kalenderjaar van geboorte (de 0-jarigen volgens de leeftijd op 1 januari) en de hoogste leeftijdsgroep (leeftijd 99+) gelden iets andere formules. Dit zal worden uitgelegd in paragraaf

11 2. Overlevingstafels 2.1 Korte beschrijving In tabel 1 is een voorbeeld gegeven van (een deel van) een overlevingstafel. De verschillende kolommen van de overlevingstafel bevatten achtereenvolgens de volgende variabelen: leeftijd, sterftequotiënt, aantal levenden, aantal overledenen en de levensverwachting. De sterftequotiënten worden per soort overlevingstafel door het CBS op een andere manier berekend. De berekening van deze quotiënten wordt dan ook in aparte hoofdstukken beschreven (zie hoofdstukken 3 en 4). Op basis van de sterftequotiënten kunnen de overige kolommen van de overlevingstafel worden berekend. Dit wordt voor alle tafels op dezelfde manier gedaan. Dit wordt in paragraaf 2.3 beschreven. 2.2 Toepasbaarheid Een overlevingstafel kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de sterfte in een bepaalde patiëntenpopulatie te vergelijken met de sterfte in de gehele bevolking. Dit kan worden gedaan door de sterftequotiënten die in de gehele bevolking zijn waargenomen toe te passen op de patiëntenpopulatie. De sterfte-aantallen die op deze manier worden berekend, kunnen vergeleken worden met de werkelijk waargenomen sterfte in de patiëntenpopulatie. 2.3 Uitgebreide beschrijving Berekening van het aantal levenden en overledenen in de tafelbevolking De berekening van de kolom levenden (in de tafelbevolking) begint met de keuze van de grootte van het hypothetische cohort, ook wel de radix genoemd (=l 0 ). De keuze van deze radix is arbitrair. In de praktijk worden ronde aantallen gebruikt tussen 1 en 1 miljoen. Het CBS maakt gebruik van een radix van nuljarigen. Dit aantal komt aardig overeen met het aantal jongens resp. meisjes dat jaarlijks wordt geboren. Het aantal levenden op leeftijd x+n (l x+n ) in de overlevingstafel wordt berekend aan de hand van het aantal levenden op leeftijd x (l x ) minus de overledenen tussen leeftijd x en x+n ( n d x ): l x+ n = l x n d x. (2.1) Het aantal overledenen tussen leeftijd x en x+n in deze formule ( n d x ) wordt berekend door de sterftekans tussen leeftijd x en x+n ( n q x ) te vermenigvuldigen met het aantal nog in leven aan het begin van het interval (l x ): n d = q l. (2.2) x n x x 11

12 Startend op leeftijd 0 wordt dus eerst de radix van ingevuld. Vervolgens kan het aantal overledenen tussen de leeftijd van 0 en 0,5 jaar worden berekend door het sterftequotiënt op leeftijd 0 te vermenigvuldigen met de radix van (formule (2.2)). Dit geeft een aantal overledenen wat bij invulling in formule (2.1) afgetrokken moet worden van de radix om het aantal (over)levenden op leeftijd 0,5 jaar te berekenen. Op deze manier kunnen telkens voor de naasthogere leeftijd in de overlevingstafel achtereenvolgens het aantal overledenen worden berekend en het aantal levenden, net zolang tot de gehele bevolking van personen is overleden Berekening van de levensverwachting Met behulp van de in paragraaf berekende variabelen levenden en overledenen kan de levensverwachting worden berekend. De levensverwachting geeft het gemiddeld aantal nog te leven jaren op een bepaalde leeftijd aan. Voor de berekening ervan wordt hiertoe voor de tafelbevolking het totaal aantal nog te leven jaren vanaf een bepaalde leeftijd (x) bepaald (ook wel T x genoemd). Deling van het totaal aantal nog te leven jaren (T x ) door het aantal mensen nog in leven op deze leeftijd (l x ) resulteert in het gemiddeld aantal nog te leven jaren (e x ). e = T l. (2.3) x x x Voor x=0 komt deze formule op hetzelfde neer als de in de waarschijnlijkheidsrekening gebruikelijke wijze voor het berekenen van het gemiddelde, namelijk door de som van de leeftijden waarop de leden van de overlevingstafelpopulatie overlijden te delen door de radix, hier: Voor de hogere leeftijden kan mutatis mutandis dezelfde methode worden gebruikt. Voor de berekening van het totaal aantal nog te leven jaren (T x ), dient eerst het aantal doorleefde levensjaren per leeftijd(sgroep) te worden bepaald ( n L x ). Het aantal doorleefde levensjaren tussen twee opeenvolgende leeftijden wordt bepaald door het aantal mensen nog in leven op leeftijd x+n en het gemiddeld aantal jaren geleefd door diegenen die overlijden tussen leeftijd x en x+n. Het aantal mensen nog in leven op leeftijd x+n dragen allen n jaren bij aan het aantal doorleefde levensjaren. Voor het aantal mensen dat overlijdt in het leeftijdsinterval wordt aangenomen dat zij gemiddeld halverwege het interval komen te overlijden. Kortom: n L x = n l + + 0, 5n d. (2.4) x n n x Aangezien geldt dat n d x= l x - l x+n kan deze formule worden herschreven als n L x 0 x x+ n =,5n ( l + l ). (2.5) Meestal is de lengte van het leeftijdsinterval (n) een jaar, behalve bij leeftijd 0 bij de periodetafel naar leeftijd op 1 januari; daar is het leeftijdsinterval een half jaar. Ook bij de hoogste leeftijd wijkt het tijdsinterval af. Hier is het interval in theorie immers oneindig lang. 12

13 Het CBS maakt voor de berekening van het aantal doorleefde levensjaren vanaf het begin van de hoogste leeftijdsgroep gebruik van de schatting van Wunsch et al. (1978). Het aantal levensjaren vanaf hoogste leeftijd x ( L x+ ) (hierbij staat voor een oneindig leeftijdsinterval) kan als volgt worden geschat: L x+ * ( 2 q x ) = l. (2.6) x / Hierin wordt q * x berekend met behulp van ( q ) * x = q x+ / x+ q 2. (2.7) Het sterftequotiënt q x+ dat hier wordt ingevuld, is het jaarlijkse sterftequotiënt zoals met formule (3.3) wordt berekend. De berekening in formule (2.7) is eigenlijk niets anders dan een doorrekening met een constant jaarlijks sterftequotiënt voor alle leeftijden in de hoogste leeftijdsgroep. De hoogste leeftijd moet zó worden gekozen dat de omvang van de tafelbevolking op die leeftijd klein is in verhouding tot de radix, teneinde de invloed van (2.7) op de waarde van de levensverwachting e x (x = 0, ½, ) beperkt te laten zijn. Voor de berekening van de levensverwachting op een bepaalde leeftijd is de som van alle doorleefde levensjaren vanaf die leeftijd nodig. Deze wordt vervolgens gedeeld door het aantal nog levenden op leeftijd x. De berekening voor de levensverwachting (e x ) ziet er in formulevorm dan als volgt uit: e x 1 = l x a= x n L a. (2.8) Deze formule kan ook in recursieve vorm worden geschreven: e x = 0,5 + (0,5 + e x+1 ).l x+1 /l x Indien de levensverwachting voor iedere leeftijd wordt gewenst, is het daarom handig de sommatie onderaan de overlevingstafel (bij de hoogste leeftijd) te beginnen en vervolgens naar boven toe (dus naar jongere leeftijden) uit te breiden. Deze formule kan worden toegepast op zowel de overlevingstafel voor gemiddelde leeftijd op 1 januari als op de overlevingstafel voor leeftijd laatste verjaardag. In de overlevingstafel voor gemiddelde leeftijd op 1 januari wordt bij de berekening van het aantal persoonsjaren voor de leeftijd van 0 tot 0,5 n=0,5 gebruikt. 2.4 Voorbeeld Ter illustratie wordt het aantal overledenen en overlevenden uit tabel 1 berekend. Op leeftijd 0 is het sterftequotiënt 0,00482 en het aantal levenden Invulling in formule (2.2) geeft dan het aantal overledenen vóór het bereiken van de leeftijd van 0,5 jaar: 0,5 d 0 = 0,00482* = 482. Hiermee kan vervolgens het aantal levenden op leeftijd 0,5 worden berekend: l 0,5 = = Dit aantal levenden kan vervolgens weer worden vermenigvuldigd met het sterftequotiënt op leeftijd 0,5 om het aantal overledenen vóór het bereiken van de leeftijd van 1,5 jaar te berekenen. 13

14 2.5 Eigenschappen Sterfte is leeftijdsafhankelijk. Hoe hoger de gemiddelde leeftijd van een bevolking, hoe hoger doorgaans de aantallen sterfgevallen per van die bevolking. Overlevingstafels kennen deze afhankelijkheid niet. In dit opzicht zijn tafels vergelijkingbaar met andere standaardisatiemethoden. Overlevingstafels kunnen daardoor worden gebruikt bij het vergelijken van de sterfte in verschillende bevolkingen, bijvoorbeeld per geslacht, of regionaal (landen, provincies e.d.), achtergrond (patiëntenpopulaties) of tijd (Nederland in 1950, 2000 en 2050). 2.6 Kwaliteitsindicatoren In de overlevingstafels bij het CBS worden geen betrouwbaarheidsintervallen weergegeven. Deze tafels worden berekend uit de sterfte in de gehele Nederlandse bevolking. Er is dus geen sprake van steekproeftrekkingen met de bijbehorende foutmarges. 14

15 3. Periodetafel naar gemiddelde leeftijd op 1 januari 3.1 Korte beschrijving De periodetafel naar gemiddelde leeftijd op 1 januari maakt gebruik van sterftequotiënten naar gemiddelde leeftijd op 1 januari. Deze sterftequotiënten naar gemiddelde leeftijd op 1 januari maken weer gebruik van het aantal overledenen naar leeftijd op 31 december. Zo maakt het sterftequotiënt naar gemiddelde leeftijd op 1 januari van 1,5 jaar gebruik van het aantal overledenen naar leeftijd 2 jaar op 31 december (zie de lichtgrijze ruit in figuur 2). In dit geval wordt van de personen die overlijden het aantal gehele jaren bepaald dat op 31 december van het referentiejaar is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon. Deze leeftijd kan eenvoudig worden berekend als jaar van overlijden minus jaar van geboorte (in het voorbeeld in figuur 2: =2). De periodetafel naar gemiddelde leeftijd op 1 januari kan worden herkend aan de halve leeftijd in de leeftijdskolom. Een voorbeeld van deze tafel is te zien in tabel 1. Figuur 2. Lexisdiagram met het waarnemingsgebied voor de periodetafel naar leeftijd 1 januari (lichtgrijze ruit) en voor de periodetafel naar leeftijd laatste verjaardag (donkergrijze ruit). 15

16 3.2 Toepasbaarheid Deze sterftequotiënten worden onder meer gebruikt voor prognosedoeleinden, aangezien hierbij veelal wordt uitgegaan van de situatie op 1 januari van een bepaald (prognose)jaar. 3.3 Uitgebreide beschrijving Berekening van de sterftequotiënten De formule van het sterftequotiënt die door het CBS wordt gehanteerd, kan worden afgeleid uit de formules die onder andere gepresenteerd zijn in Preston (Preston et al., 2001). Bij de afleiding van de door het CBS gebruikte formule wordt aangenomen dat n=1 (zoals gemeld in paragraaf 1.5) en n a x =0,5. Hierbij is n de lengte van het leeftijdsinterval (hier: één kalenderjaar) en n a x het gemiddelde aantal geleefde persoonsjaren in het interval van degenen die zijn overleden in het interval. Wanneer wordt aangenomen dat de sterfte gelijkmatig over het jaar is verdeeld, is dit een goede schatting van het aantal persoonsjaren. Het CBS berekent het sterftequotiënt naar gemiddelde leeftijd op 1 januari als volgt: [,5( N + N )] q. (3.1) x+ 1/ 2, t = Dx+ 1, t 0 x,t x+ 1,t+ 1 + D x+ 1,t In de berekening van dit sterftequotiënt wordt impliciet rekening gehouden met inen uitstroom uit de populatie door migratie. Dit wordt bereikt doordat de bevolking zowel aan het begin als aan het eind van het jaar wordt meegenomen. N.B. Formule (2.2) lijkt op het eerste gezicht af te wijken van (3.1), maar gelet op het feit dat in een overlevingstafel (dus bij formule (2.2)) geen immi- en emigratie optreden, geldt dat l x+1 = l x d x, zodat de noemer van (3.1) mutatis mutandis kan worden geschreven als l x. De letter l in de overlevingstafelbevolking is immers vergelijkbaar met de N in de waargenomen bevolking. Het subscript t geeft het kalenderjaar aan, x de leeftijd behorende bij de bevolking van Nederland op 1 januari. Zoals gezegd is de leeftijd die wordt gebruikt bij de beschrijving van de sterfte over het jaar t een heel jaar hoger. Vandaar de term D x+1,t. De leeftijd in de overlevingstafel is een half jaar hoger, hetgeen tot uitdrukking komt in de term q x+1/2,t. Het sterftequotiënt dat hiermee wordt berekend is een sterftequotiënt voor halve leeftijden. Dit is weergegeven met een voorbeeld in figuur 3. In het voorbeeld zijn de benodigde gegevens vermeld voor de berekening van het sterftequotiënt voor 1,5- jarigen 2 in 2002: q 1,5, Voor deze berekening wordt het aantal overledenen gebruikt dat gedurende het kalenderjaar de leeftijd 3 van 2 jaar heeft bereikt (D 2, 2002 ). Dit wordt gerelateerd aan de populatie die op 1 januari nog 1 jaar was en aan het 2 Leeftijd volgens de overlevingstafel, dat wil zeggen de gemiddelde leeftijd op 1 januari De leeftijd die men op de verjaardag in 2002 heeft bereikt of zou hebben bereikt ( leeftijd op 31 december ). 16

Wegen als correctie ctie voor non-respons0o

Wegen als correctie ctie voor non-respons0o 07 Wegen als correctie ctie voor non-respons0o s Jelke Bethlehem Statistische Methoden (08005) Voorburg/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil

Nadere informatie

Verkenning niet-westerse derde generatie

Verkenning niet-westerse derde generatie 109 Verkenning nietwesterse derde Mariëtte Goedhuys Tirza König Kathleen Geertjes Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

Twee kinderen, maar wanneer en met wie?

Twee kinderen, maar wanneer en met wie? Bevolkingstrends Twee kinderen, maar wanneer en met wie? 2015 03 Niels Kooiman Lenny Stoeldraijer CBS Bevolkingstrends februari 2015 03 1 Het krijgen van kinderen, liefst twee, behoort onverminderd tot

Nadere informatie

Projecties van de gezonde levensverwachting tot 2030

Projecties van de gezonde levensverwachting tot 2030 Bevolkingstrends 214 Projecties van de gezonde levensverwachting tot 23 Coen van Duin Lenny Stoeldraijer juni 214 CBS Bevolkingstrends juni 214 1 Uit nieuwe berekeningen blijkt dat, als de waargenomen

Nadere informatie

Werkhervattingskansen na instroom in de WW

Werkhervattingskansen na instroom in de WW Werkhervattingskansen na instroom in de WW Leeftijd is niet het enige dat telt 12 1 Wilco de Jong Kathleen Geertjes Martine de Mooij-Schep Anouk de Rijk Nicol Sluiter Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Methodebeschrijving van tijdreeks diagnose statistieken op basis van de LMR 1981 2005

Methodebeschrijving van tijdreeks diagnose statistieken op basis van de LMR 1981 2005 0s08 08 Methodebeschrijving van tijdreeks diagnose statistieken op basis van de LMR 1981 2005 R.H.M. van der Stegen en J. Ploemacher Publicatiedatum CBS-website: 30 januari 2009 Den Haag/Heerlen, 2009

Nadere informatie

leeftijd 2004-2011 minder economisch zelfstandig dan mannen

leeftijd 2004-2011 minder economisch zelfstandig dan mannen Sociaaleconomische Economische trends Trends 2014 2013 en Werkloosheid al op jonge leeftijd 2004-2011 minder economisch Stromen en duren zelfstandig dan mannen Werkloosheidsduren op basis van de Enquête

Nadere informatie

Jongeren blijven langer thuis wonen

Jongeren blijven langer thuis wonen Bevolkingstrends 14 Jongeren blijven langer thuis wonen Lenny Stoeldraijer juni 14 CBS Bevolkingstrends juni 14 1 In 12 waren jongeren gemiddeld 22,8 jaar oud bij het verlaten van het ouderlijk huis. Tien

Nadere informatie

Gelijk loon voor gelijk werk?

Gelijk loon voor gelijk werk? 12 1 Gelijk loon voor gelijk werk? Banen en lonen bij overheid en bedrijfsleven, 2010 Marleen Geerdinck Lydia Geijtenbeek Jamie Graham Nicol Sluiter Chantal Wagner Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring

Nadere informatie

Jaarrapport Integratie 2008

Jaarrapport Integratie 2008 Jaarrapport Integratie 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner dan

Nadere informatie

HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Elkerliek Ziekenhuis Helmond

HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Elkerliek Ziekenhuis Helmond HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Elkerliek Ziekenhuis Helmond WCC-nr: HERZIENE VERSIE, oktober Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht van

Nadere informatie

Vrijwillige inzet 2010

Vrijwillige inzet 2010 Vrijwillige inzet 2010 11 0 Marieke Houben-van Herten Saskia te Riele Publicatiedatum CBS-website: 6 september 2011 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer **

Nadere informatie

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds?

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Kenmerken van deelnemers 2007 2011 nader bekeken 12 1 Tirza König Chantal Wagner Erik Hoogbruin Jeroen van den Tillaart Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Benaderingsstrategieën

Benaderingsstrategieën 109 Benaderingsstrategieën Deelthema: algemene beschrijving en uni-mode designs Dirkjan Beukenhorst en Frans Kerssemakers Statistische Methoden (10002) Den Haag/Heerlen, 2010 Verklaring van tekens. = gegevens

Nadere informatie

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2003. De gegevens mogen met bronvermelding ( Het medisch opleidingstraject: waar blijft de (leef)tijd, L.F.J. van der Velden, L. Hingstman) worden gebruikt.

Nadere informatie

Het donorregister: wie doet mee en wie niet?

Het donorregister: wie doet mee en wie niet? Bevolkingstrends Het donorregister: wie doet mee en wie niet? 2015 02 Floris Peters Hans Schmeets CBS Bevolkingstrends februari 2015 02 1 Iedereen die in Nederland woont en 12 jaar of ouder is, kan zich

Nadere informatie

HSMR-rapport 2012 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën. Universitair Medisch Centrum St. Radboud Nijmegen.

HSMR-rapport 2012 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën. Universitair Medisch Centrum St. Radboud Nijmegen. HSMR-rapport 2012 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Universitair Medisch Centrum St. Radboud Nijmegen WCC-nr: 377 oktober 2013 Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft

Nadere informatie

Inkomsten en criminaliteit: de wisselwerking tussen veranderende inkomsten en arrestaties

Inkomsten en criminaliteit: de wisselwerking tussen veranderende inkomsten en arrestaties Sociaaleconomische trends 2014 Inkomsten en criminaliteit: de wisselwerking tussen veranderende inkomsten en arrestaties Olivier Marie 1) Tanja Traag Oktober 2014, 01 CBS Sociaaleconomische trends oktober,

Nadere informatie

HET HERKENNEN VAN ZIEKENHUISOPNAMEN EN OVERLIJDEN IN COHORT-ONDERZOEK VIA LANDELIJKE REGISTRATIES

HET HERKENNEN VAN ZIEKENHUISOPNAMEN EN OVERLIJDEN IN COHORT-ONDERZOEK VIA LANDELIJKE REGISTRATIES HET HERKENNEN VAN ZIEKENHUISOPNAMEN EN OVERLIJDEN IN COHORT-ONDERZOEK VIA LANDELIJKE REGISTRATIES Een pilotstudie naar de technische uitvoerbaarheid en de kwaliteit van het anoniem koppelen van records

Nadere informatie

AOW inkopen of niet?

AOW inkopen of niet? AOW inkopen of niet? Onderzoek uitgevoerd door: Sociale Verzekeringsbank Afdeling Business Controlling November 2007 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Achtergrond...3 1.2 probleemstelling en doel van het

Nadere informatie

Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt?

Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt? Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt? Een inventarisatie van het energieverbruik, de nevenfuncties en sloopvergunningen Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt?

Nadere informatie

-HAGUE-CONSULTING-GROUP

-HAGUE-CONSULTING-GROUP MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT IVVS PROJECTBUREAU INTEGRALE VERKEERS- EN VERVOERSTUDIES bepaling consumentenuitgaven auto vervoer bureau goudappel coffeng b/ -HAGUE-CONSULTING-GROUP bepaling consumentenuitgaven

Nadere informatie

Totale consumptieve schuld stijgt licht door meer roodstand en creditcardkrediet

Totale consumptieve schuld stijgt licht door meer roodstand en creditcardkrediet Publicatiedatum CBS-website: 19 september 27 Totale consumptieve schuld stijgt licht door meer roodstand en creditcardkrediet Job Stufkens Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 27 Verklaring

Nadere informatie

Gelijk loon voor gelijk werk?

Gelijk loon voor gelijk werk? Gelijk loon voor gelijk werk? Banen en lonen bij de overheid en bedrijfsleven, 12 17-11-14 gepubliceerd op cbs.nl CBS 14 Scientific Paper 1 Leeswijzer Het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal

Nadere informatie

Inkomen en kenmerken van zelfstandigen zonder personeel

Inkomen en kenmerken van zelfstandigen zonder personeel Inkomen en kenmerken van zelfstandigen zonder personeel Mieke Mateboer Jos Erkens Hans Muller Hans Langenberg 01-05-2014 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaal Economische

Nadere informatie

Duurzame energie in Nederland 2008

Duurzame energie in Nederland 2008 Duurzame energie in Nederland 2008 Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig cijfer x = geheim = nihil

Nadere informatie

PVK STUDIES2 TOEZICHT OP NATURA-UITVAARTVERZEKERAARS EEN ACTUARIELE INLEIDING. drs. A.C. Eijgenraam

PVK STUDIES2 TOEZICHT OP NATURA-UITVAARTVERZEKERAARS EEN ACTUARIELE INLEIDING. drs. A.C. Eijgenraam PVK STUDIES2 TOEZICHT OP NATURA-UITVAARTVERZEKERAARS EEN ACTUARIELE INLEIDING drs. A.C. Eijgenraam pvk studies Toezicht op natura-uitvaartverzekeraars een actuariële inleiding april 1995 2 drs. A.C. Eijgenraam

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met

Nadere informatie

Objectgeoriënteerde Kwaliteitszorg (OQM) Een managementmodel voor kwaliteit0ë

Objectgeoriënteerde Kwaliteitszorg (OQM) Een managementmodel voor kwaliteit0ë e07 Objectgeoriënteerde eerde Kwaliteitszorg (OQM) Een managementmodel mentmodel voor kwaliteit0ë eit Peter van Nederpelt Publicatiedatum CBS-website 28 november 2008 Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Dynamische modellen VWO Een lesmodule voor Wiskunde en Natuur, Leven & Technologie

Dynamische modellen VWO Een lesmodule voor Wiskunde en Natuur, Leven & Technologie Dynamische modellen VWO Een lesmodule voor Wiskunde en Natuur, Leven & Technologie Ook geschikt als startmodule voor modelleren bij natuurkunde en/of biologie Versie 1.2 september 2008 Werkgroep Dynamische

Nadere informatie