08 09Anouschka van der Meulen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "08 09Anouschka van der Meulen"

Transcriptie

1 Overlevingstafels en longitudinale analyse Overlevingstafels 08 09Anouschka van der Meulen Statistische Methoden (09003) Den Haag/Heerlen, 2009

2 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid niets (blank) = een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen = 2007 tot en met /2008 = het gemiddelde over de jaren 2007 tot en met / 08 = oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2007 en eindigend in / / 08 = oogstjaar, boekjaar enz., 2005/ 06 tot en met 2007/ 08 In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen. Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef JP Den Haag Prepress Centraal Bureau voor de Statistiek - Grafimedia Omslag TelDesign, Rotterdam Inlichtingen Tel. (088) Fax (070) Via contactformulier: Bestellingen Fax (045) Internet ISSN: Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen, Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld X-37

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding op het thema Overlevingstafels Periodetafel naar gemiddelde leeftijd op 1 januari Periodetafel naar leeftijd laatste verjaardag Afsluiting Literatuur

4 1. Inleiding op het thema 1.1 Algemene beschrijving en leeswijzer Overlevingstafels beschrijven het sterfte- en overlevingspatroon in de bevolking. De tafels geven op basis van (jaarlijkse) sterftequotiënten per leeftijd(sgroep) informatie over grootheden zoals het aantal nog levenden, het aantal overledenen en de levensverwachting. Een overlevingstafel is in het algemeen een tabel met vijf kolommen. Deze kolommen bevatten achtereenvolgens de volgende variabelen: leeftijd, sterftequotiënt, aantal levenden, aantal overledenen en de levensverwachting (zie tabel 1). Tabel 1. Een deel van de periode-overlevingstafel naar gemiddelde leeftijd op 1 januari, mannen, periode leeftijd sterftequotiënt aantal aantal levensverwachting x ( n q x ) levenden overledenen (e x ) (l x ) ( n d x ) 0 0, ,42 0,5 0, ,29 1,5 0, ,35 2,5 0, ,37 3,5 0, ,39 4,5 0, ,41 5,5 0, ,42 6,5 0, ,43 7,5 0, ,44 8,5 0, ,45 9,5 0, ,45 10,5 0, ,46 Uit een overlevingstafel kan worden afgelezen hoeveel personen van een bepaalde leeftijd in een bepaald jaar de volgende leeftijd zullen bereiken. Tevens kan de levensverwachting (het aantal nog te verwachten levensjaren) bij de geboorte en op verschillende leeftijden worden berekend. Een overlevingstafel kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden om de sterfte in een bepaalde patiëntenpopulatie te vergelijken met de waargenomen sterfte in de gehele bevolking. Zo kan berekend worden of deze patiëntenpopulatie een hogere (of juist lagere) sterfte heeft dan de gehele bevolking. Het is wellicht wat bevreemdend dat er gesproken wordt van levensverwachting terwijl alle personen reeds overleden zijn. In plaats van verwachting moet het dan ook eigenlijk worden gelezen als gemiddelde. Er bestaan verschillende soorten overlevingstafels. Het CBS publiceert twee soorten overlevingstafels op StatLine: periodetafels naar gemiddelde leeftijd op 1 januari en periodetafels naar leeftijd laatste verjaardag. Dit zijn beide tafels die het sterfteverloop in een bepaalde periode (van één jaar of meerdere jaren) beschrijven. 4

5 De periodetafels naar gemiddelde leeftijd op 1 januari worden beschreven in hoofdstuk 2, de periodetafels naar leeftijd laatste verjaardag in hoofdstuk 3. Overlevingstafels worden al sinds 1856 gepubliceerd. De eerste CBS-publicatie over overlevingstafels dateert van Sindsdien zijn er verschillende soort tafels gepubliceerd. Het CBS publiceert tegenwoordig op StatLine overlevingstafels per 5 kalenderjaren vanaf Afbakening Naast de genoemde periodetafels zijn er ook nog de zogeheten cohorttafels of generatietafels. Deze beschrijven de sterfte in een bepaald geboortecohort. Periodetafels worden gepubliceerd op StatLine, generatietafels vooralsnog niet. In het verleden zijn er door het CBS wel generatietafels in papieren publicaties gepubliceerd. Voornoemde tafels zijn tafels waarin uitsluitend uittreding plaatsvindt als gevolg van sterfte. Daarnaast zijn er tafels waarin zowel intreding als uittreding plaatsvindt. De overlevingstafels naar burgerlijke staat zijn daarvan een voorbeeld. Ook deze tafels zijn in het verleden door het CBS in papieren publicaties gepubliceerd, maar worden vooralsnog niet op StatLine geplaatst. Een cohorttafel is eigenlijk de meest voor de hand liggende overlevingstafel. Deze tafel laat zien wat het overlevings- en sterftepatroon is van personen die allen in hetzelfde jaar (of in dezelfde periode van bijvoorbeeld vijf jaar) zijn geboren. Nadeel van de cohort-overlevingstafel is dat gegevens nodig zijn voor de gehele levensloop van een geboortecohort, dat wil zeggen tot en met het overlijden van al zijn leden. Deze gegevens zijn echter vaak niet voorhanden. Voor recente geboortecohorten is deze informatie zelfs helemaal niet beschikbaar. Zo is er voor de cohort geboren in het jaar 2001 op dit moment alleen informatie beschikbaar over de sterfte in de eerste levensjaren. Op 1 januari 2008 was het oudste lid van deze cohort (geboren op 1 januari 2001) immers net 7 jaar geworden. Alleen voor heel oude cohorten die volledig zijn uitgestorven kan de complete cohortoverlevingstafel worden opgesteld, en kan dus ook de levensverwachting worden berekend. Dit voorbeeld geeft goed aan hoe verwachting in een overlevingstafel moet worden geïnterpreteerd, namelijk als gemiddelde. Een uitgestorven cohort heeft immers niets meer te verwachten. De periodetafel is ontwikkeld om op basis van recente gegevens toch uitspraken te kunnen doen over sterftequotiënten en de levensverwachting voor populaties. Als basis voor een periodetafel dienen de waargenomen leeftijdspecifieke sterftegegevens voor een bepaald kalenderjaar of meerdere kalenderjaren tezamen. Aangenomen wordt dat deze leeftijdspecifieke sterftegegevens ook zullen gelden als de populatie naar leeftijd in de waargenomen periode de betreffende leeftijden in hun latere levens zal bereiken. Er wordt op deze wijze een zogeheten synthetisch geboortecohort gecreëerd. Dit is schematisch weergeven in het zogenaamde Lexisdiagram in figuur 1. In een Lexisdiagram wordt leeftijd weergegeven op de verticale as en periode op de horizontale as. Doordat bij beide dezelfde eenheid 5

6 wordt gebruikt (meestal 1 jaar), representeren de diagonalen de verschillende cohorten. De kolommen geven waarnemingen in een kalenderjaar weer, de rijen waarnemingen voor een bepaalde leeftijd. Voor meer informatie over de interpretatie van het Lexisdiagram wordt verwezen naar Pressat (1993). In figuur 1 geeft de verticale kolom de waarnemingen van alle leeftijden in kalenderjaar 2004 weer. Het zijn waarnemingen uit verschillende geboortecohorten. Zo betreft de lichtgrijze ruit de gegevens voor cohort 2003, de donkergrijze ruit die voor cohort 2001 en de zwarte ruit die voor cohort In de periodeoverlevingstafel voor 2004 worden de leeftijdspecifieke sterftegegevens (sterftequotiënten) zoals waargenomen in 2004 als geldend voor de leeftijdspecifieke sterfte beschouwd in een synthetische geboortecohort (de ruiten in de diagonaal). Dit is in de figuur weergegeven met de horizontale pijlen. Voor de pasgeborenen in 2004 wordt dus aangenomen dat zij op bijvoorbeeld 5-jarige leeftijd blootstaan aan de sterftequotiënten die 5-jarigen in 2004 ervaren. Dit geldt op dezelfde wijze voor alle leeftijden. Deze aanname heeft belangrijke implicaties voor de interpretatie van de levensverwachting in de periode-overlevingstafel. Het betreft het aantal (resterende) levensjaren dat de levenden van een bepaalde leeftijd gemiddeld nog kunnen verwachten te leven, mits de leeftijdspecifieke sterftequotiënten zoals waargenomen in het jaar waarop de tafel is gebaseerd gedurende de rest van hun leven niet zullen veranderen. De gebruikswaarde van deze tafels wordt dus bepaald door het waarheidsgehalte van deze veronderstelling. Figuur 1. Lexisdiagram met waarnemingen in kalenderjaar 2004 en het hypothetisch cohort dat hieruit gevormd wordt 6

7 De formules die in deze notitie worden gebruikt zijn alleen bedoeld voor overlevingstafels per leeftijdsjaar, ook wel complete overlevingstafels genoemd. Behalve per leeftijdsjaar kunnen overlevingstafels voor groepen van leeftijdsjaren worden berekend. Deze worden ook wel aangeduid als verkorte overlevingstafels. Deze worden in deze notitie niet besproken. 1.3 Plaats in het statistisch proces Aan de samenstelling van overlevingstafels gaat een proces van waarnemingen en bewerkingen vooraf. Sterftequotiënten vormen de basis van de overlevingstafel. Sterftequotiënten worden berekend aan de hand van populatie- en sterftegegevens. Het CBS heeft sinds 1994 beschikking over de populatie- en sterftegegevens van Nederland, afkomstig van de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Vóór 1994 ontving het CBS ook informatie over de bevolking en sterfte van de gemeenten, zij het dat de informatie toen op een andere manier werd verstrekt en verwerkt (Prins en Kuijper, 2007). Sterftequotiënten spelen onder meer een belangrijke rol bij de bevolkingsprognose van het CBS. 1.4 Definities Begrip Omschrijving Overlevingstafel tabel die aangeeft hoeveel personen van een groep van 100 duizend pasgeborenen op latere leeftijd nog in leven zijn. Administratieve correctie iedere opneming in en afvoering uit de gemeentelijke basisadministratie anders dan als gevolg van als zodanig geregistreerde geboorte, sterfte, vestiging, vertrek of gemeentegrenswijziging. Cohort (generatie) Een (geboorte)cohort bestaat uit de mensen die allemaal in een zelfde periode zijn geboren. Deze populatie kan jaarlijks veranderen vanwege de in- en uitstroom van migranten en door sterfte. Levensverwachting het aantal jaren dat personen van een bepaalde leeftijd x gemiddeld nog geleefd hebben vanaf deze leeftijd x. Het is een gemiddelde waarde voor de gehele bevolking. Uitspraken over individuen met een bepaalde leeftijd zijn met de hier beschreven overlevingstafels riskant. Immers, de groepen personen met een bepaalde gemiddelde leeftijd kunnen zeer heterogeen zijn als het gaat om (voor de sterfte belangrijke) aspecten als gezondheid en risico s die men in het dagelijks leven loopt (zoals bijvoorbeeld deelname aan het verkeer of beroepsrisico s). De (resterende) levensverwachting kan voor iedere leeftijd worden berekend. Radix Omvang van de populatie van 0-jarigen, oftewel de beginbevolking, in de tafelbevolking. Deze wordt bij het CBS gewoonlijk op 100 duizend gesteld. Sterftequotiënt of -kans de gemiddelde kans 1 op overlijden tussen de huidige leeftijd en de volgende leeftijd 1 Strikt genomen kun je bij overlevingstafels niet van kansen spreken gezien de heterogeniteit van de groepen. Beter zou het zijn om van proporties of gemiddelde kansen te spreken. Vanwege aansluiting bij nationale en internationale publicaties en voor het gemak gebruiken we echter in de rest van deze publicatie het begrip kans. 7

8 1.4.1 Definitie leeftijd Leeftijd in de overlevingstafels In de overlevingstafels die het CBS op StatLine publiceert worden twee verschillende leeftijden gehanteerd. De leeftijd die een persoon op een zeker tijdstip heeft, is het tijdsverschil tussen dat moment en het moment dat die persoon werd geboren. Het is mogelijk dat tijdsverschil heel precies uit te drukken, in uren of minuten nauwkeurig. In de praktijk is een dergelijke nauwkeurigheid doorgaans niet vereist. Dan wordt leeftijd uitgedrukt in jaren of in delen daarvan. In de overlevingstafels die het CBS publiceert, wordt de leeftijd op twee verschillende manieren bezien. De ene is de leeftijd die men op de meest recente verjaardag heeft bereikt, de zogenoemde leeftijd op de laatste verjaardag. Deze wordt uitgedrukt als een geheel getal, zoals in het gewone spraakgebruik. Bij het bereiken van de volgende verjaardag gaat de leeftijd met 1 omhoog. Zo is de leeftijd van iemand die is geboren op 2 december 1915, tussen 2 december 2008 tot en met 1 december 2009 gelijk aan 93. Op 2 december 2009 wordt deze persoon 94 jaar oud. De leeftijd op de laatste verjaardag is een afgekapt getal. Dat wil zeggen dat het decimale deel van het niet-afgeronde getal wordt genegeerd. Hierdoor is deze leeftijd gemiddeld een half jaar lager dan de leeftijd die de persoon zou hebben als deze in dagen en uren nauwkeurig werd gemeten. De andere manier waarop in overlevingstafels naar leeftijd wordt gekeken is de zogenoemde leeftijd op 1 januari. Dit is de leeftijd die men op het moment van de jaarwisseling heeft. Kenmerkend voor deze leeftijdsdefinitie is dat alle personen in de bevolking op hetzelfde moment, namelijk op het moment van de jaarwisseling, een jaar ouder worden, ongeacht de geboortedatum. Gedurende het kalenderjaar verandert de leeftijd niet. Veronderstellend dat de geboortedagen gelijkmatig over een kalenderjaar zijn gespreid, wordt de leeftijd op 1 januari weergegeven door een getal met één decimaal gelijk aan 5: de zogenoemde halve leeftijd. Een voorbeeld moge dit verduidelijken. De voornoemde persoon met geboortedatum 2 december 1915 is op 1 januari ,5 jaar oud geworden. Diezelfde leeftijd werd op die datum bereikt door iemand die in bijvoorbeeld januari 1915 is geboren. Gemiddeld zijn de mensen van de generatie 1915 rond de datum 1 juli van dat jaar geboren, vandaar de leeftijd 92,5 op 1 januari Op 1 januari 2009 zijn de mensen die in 1915 zijn geboren, 93,5 jaar oud geworden. Tijdens de jaarwisseling is de leeftijd op 1 januari gemiddeld goed. Omdat deze leeftijd gedurende het kalenderjaar niet verandert, is de leeftijd op 1 januari evenals de leeftijd op de laatste verjaardag gedurende het kalenderjaar gemiddeld een half jaar te laag. Overlevingstafels naar leeftijd op 1 januari In de overlevingstafel naar leeftijd op 1 januari zijn de personen gegroepeerd naar geboortejaar. Zoals gezegd is deze leeftijd gedurende het kalenderjaar gemiddeld 8

9 een half jaar te laag. Dit is zichtbaar in het Lexis-diagram in figuur 3. Het zwaartepunt van de gearceerde ruit ligt op de horizontale lijn die hoort bij de leeftijd 2. De verticale lijn aan de linkerkant van de ruit geeft de leeftijd weer tijdens de jaarwisseling. Deze lijn loopt van leeftijd 1 tot leeftijd 2, gemiddeld dus 1,5. Deze leeftijd staat in de voorkolom van de overlevingstafel. Gelet op het feit dat de gemiddelde leeftijd van de overledenen in de gearceerde ruit gelijk is aan 2, zou men zich kunnen afvragen waarom in de presentatie niet deze leeftijd wordt aangehouden in plaats van de leeftijd 1,5. Daarvoor zou iets te zeggen zijn, zij het dat in dat geval de gepresenteerde overlijdensleeftijd door ruwweg de helft van de bevolking niet wordt bereikt. Overlevingstafel naar leeftijd op de laatste verjaardag Ook in de overlevingstafel naar leeftijd op de laatste verjaardag is de gepresenteerde leeftijd zoals gezegd gemiddeld een half jaar te laag. Het Lexisdiagram in figuur 5 wijst dit ook uit. Het zwaartepunt van de gearceerde ruit ligt op de horizontale lijn die hoort bij de leeftijd 2,5. De leeftijd op de laatste verjaardag die bij deze ruit hoort, is 2, zoals weergegeven door de horizontale lijn aan de onderkant van de ruit. Evenals in de overlevingstafel naar leeftijd op 1 januari is ervoor gekozen in de presentatie uit te gaan van leeftijd die de personen hebben op het moment dat hun levenslijn de ruit bereiken. De leeftijd die ze dan hebben is een half jaar lager dan de gemiddelde sterfteleeftijd in de ruit Leeftijd in de waargenomen bevolking van Nederland De leeftijdsdefinities die het CBS hanteert bij de beschrijving van de bevolking van Nederland respectievelijk de sterfte daarin, wijkt af van de leeftijden die in de overlevingstafels worden gebruikt. De bevolking van Nederland naar leeftijd publiceert het CBS op StatLine onder de titel Bevolking op 1 januari; leeftijd, geslacht, burgerlijke staat. In die publicatie is de leeftijd niet gepresenteerd als een halve leeftijd, maar als een hele. Daarin wordt leeftijd opgevat als de leeftijd die is bereikt op de laatste verjaardag voor de jaarwisseling. Een voorbeeld moge dit verduidelijken. Iemand die in 1951 is geboren, is op 1 januari 2009 volgens de publicatie Bevolking op 1 januari; leeftijd, geslacht, burgerlijke staat 57 jaar oud. Diens laatste verjaardag lag immers in 2008, en toen vierde die persoon de 57 ste verjaardag. Ter vergelijking: volgens de overlevingstafels over 2009 is de leeftijd een half jaar hoger, namelijk 57,5 jaar. Om het nog wat ingewikkelder te maken: voor de publicatie op StatLine van de overledenen naar leeftijd wordt de leeftijd berekend als het verschil tussen het jaar van overlijden en het jaar van geboorte. Dus iemand die in 1951 is geboren en in 2009 komt te overlijden, is volgens deze definitie 58 jaar oud, dus een half jaar ouder dan diens leeftijd in de overlevingstafel over Deze leeftijd wordt 9

10 aangeduid als leeftijd op 31 december. Aan het einde van een kalenderjaar heeft immers iedereen dat jaar de verjaardag achter de rug. N.B. Er bestaat een onderlinge afhankelijkheid tussen leeftijd, cohort en kalenderjaar. Bij een vast kalenderjaar en gegeven geboortejaar ligt de leeftijd vast. 1.5 Algemene notatie De volgende notaties worden gebruikt voor de grootheden in de overlevingstafel: nq x, t = sterftequotiënt of sterftekans. Dit is de kans op overlijden tussen de leeftijd (x) en de volgende leeftijd (x+n) in kalenderjaar t. Het subscript n geeft hierbij de lengte van het leeftijdsinterval aan. l x = het aantal overlevenden op leeftijd x d x = het aantal personen dat overlijdt op leeftijd x Voor de grootheden in de bevolking gelden de volgende notaties: nd x, t = aantal waargenomen sterfgevallen naar leeftijd x in kalenderjaar t; N x, t = bevolking op 1 januari met leeftijd x in kalenderjaar t. D x,c = aantal sterfgevallen naar leeftijd x op laatste verjaardag voor geboortecohort c, D x,t,c = aantal sterfgevallen naar leeftijd x op laatste verjaardag voor geboortecohort c en kalenderjaar t, B x,t,c = aantal personen binnen geboortecohort c dat verjaardag x viert in kalenderjaar t, MI x,t,c = migratiesaldo van personen binnen geboortecohort c met leeftijd x in kalenderjaar t, Voor de eenvoud zal in het vervolg van dit rapport waar mogelijk worden uitgegaan van sterftequotiënten naar afzonderlijk leeftijdsjaar. Dit houdt in dat het subscript met het leeftijdsinterval (n) dan uit de formules wordt weggelaten: n=1. Voor de sterfte in het kalenderjaar van geboorte (de 0-jarigen volgens de leeftijd op 1 januari) en de hoogste leeftijdsgroep (leeftijd 99+) gelden iets andere formules. Dit zal worden uitgelegd in paragraaf

11 2. Overlevingstafels 2.1 Korte beschrijving In tabel 1 is een voorbeeld gegeven van (een deel van) een overlevingstafel. De verschillende kolommen van de overlevingstafel bevatten achtereenvolgens de volgende variabelen: leeftijd, sterftequotiënt, aantal levenden, aantal overledenen en de levensverwachting. De sterftequotiënten worden per soort overlevingstafel door het CBS op een andere manier berekend. De berekening van deze quotiënten wordt dan ook in aparte hoofdstukken beschreven (zie hoofdstukken 3 en 4). Op basis van de sterftequotiënten kunnen de overige kolommen van de overlevingstafel worden berekend. Dit wordt voor alle tafels op dezelfde manier gedaan. Dit wordt in paragraaf 2.3 beschreven. 2.2 Toepasbaarheid Een overlevingstafel kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de sterfte in een bepaalde patiëntenpopulatie te vergelijken met de sterfte in de gehele bevolking. Dit kan worden gedaan door de sterftequotiënten die in de gehele bevolking zijn waargenomen toe te passen op de patiëntenpopulatie. De sterfte-aantallen die op deze manier worden berekend, kunnen vergeleken worden met de werkelijk waargenomen sterfte in de patiëntenpopulatie. 2.3 Uitgebreide beschrijving Berekening van het aantal levenden en overledenen in de tafelbevolking De berekening van de kolom levenden (in de tafelbevolking) begint met de keuze van de grootte van het hypothetische cohort, ook wel de radix genoemd (=l 0 ). De keuze van deze radix is arbitrair. In de praktijk worden ronde aantallen gebruikt tussen 1 en 1 miljoen. Het CBS maakt gebruik van een radix van nuljarigen. Dit aantal komt aardig overeen met het aantal jongens resp. meisjes dat jaarlijks wordt geboren. Het aantal levenden op leeftijd x+n (l x+n ) in de overlevingstafel wordt berekend aan de hand van het aantal levenden op leeftijd x (l x ) minus de overledenen tussen leeftijd x en x+n ( n d x ): l x+ n = l x n d x. (2.1) Het aantal overledenen tussen leeftijd x en x+n in deze formule ( n d x ) wordt berekend door de sterftekans tussen leeftijd x en x+n ( n q x ) te vermenigvuldigen met het aantal nog in leven aan het begin van het interval (l x ): n d = q l. (2.2) x n x x 11

12 Startend op leeftijd 0 wordt dus eerst de radix van ingevuld. Vervolgens kan het aantal overledenen tussen de leeftijd van 0 en 0,5 jaar worden berekend door het sterftequotiënt op leeftijd 0 te vermenigvuldigen met de radix van (formule (2.2)). Dit geeft een aantal overledenen wat bij invulling in formule (2.1) afgetrokken moet worden van de radix om het aantal (over)levenden op leeftijd 0,5 jaar te berekenen. Op deze manier kunnen telkens voor de naasthogere leeftijd in de overlevingstafel achtereenvolgens het aantal overledenen worden berekend en het aantal levenden, net zolang tot de gehele bevolking van personen is overleden Berekening van de levensverwachting Met behulp van de in paragraaf berekende variabelen levenden en overledenen kan de levensverwachting worden berekend. De levensverwachting geeft het gemiddeld aantal nog te leven jaren op een bepaalde leeftijd aan. Voor de berekening ervan wordt hiertoe voor de tafelbevolking het totaal aantal nog te leven jaren vanaf een bepaalde leeftijd (x) bepaald (ook wel T x genoemd). Deling van het totaal aantal nog te leven jaren (T x ) door het aantal mensen nog in leven op deze leeftijd (l x ) resulteert in het gemiddeld aantal nog te leven jaren (e x ). e = T l. (2.3) x x x Voor x=0 komt deze formule op hetzelfde neer als de in de waarschijnlijkheidsrekening gebruikelijke wijze voor het berekenen van het gemiddelde, namelijk door de som van de leeftijden waarop de leden van de overlevingstafelpopulatie overlijden te delen door de radix, hier: Voor de hogere leeftijden kan mutatis mutandis dezelfde methode worden gebruikt. Voor de berekening van het totaal aantal nog te leven jaren (T x ), dient eerst het aantal doorleefde levensjaren per leeftijd(sgroep) te worden bepaald ( n L x ). Het aantal doorleefde levensjaren tussen twee opeenvolgende leeftijden wordt bepaald door het aantal mensen nog in leven op leeftijd x+n en het gemiddeld aantal jaren geleefd door diegenen die overlijden tussen leeftijd x en x+n. Het aantal mensen nog in leven op leeftijd x+n dragen allen n jaren bij aan het aantal doorleefde levensjaren. Voor het aantal mensen dat overlijdt in het leeftijdsinterval wordt aangenomen dat zij gemiddeld halverwege het interval komen te overlijden. Kortom: n L x = n l + + 0, 5n d. (2.4) x n n x Aangezien geldt dat n d x= l x - l x+n kan deze formule worden herschreven als n L x 0 x x+ n =,5n ( l + l ). (2.5) Meestal is de lengte van het leeftijdsinterval (n) een jaar, behalve bij leeftijd 0 bij de periodetafel naar leeftijd op 1 januari; daar is het leeftijdsinterval een half jaar. Ook bij de hoogste leeftijd wijkt het tijdsinterval af. Hier is het interval in theorie immers oneindig lang. 12

13 Het CBS maakt voor de berekening van het aantal doorleefde levensjaren vanaf het begin van de hoogste leeftijdsgroep gebruik van de schatting van Wunsch et al. (1978). Het aantal levensjaren vanaf hoogste leeftijd x ( L x+ ) (hierbij staat voor een oneindig leeftijdsinterval) kan als volgt worden geschat: L x+ * ( 2 q x ) = l. (2.6) x / Hierin wordt q * x berekend met behulp van ( q ) * x = q x+ / x+ q 2. (2.7) Het sterftequotiënt q x+ dat hier wordt ingevuld, is het jaarlijkse sterftequotiënt zoals met formule (3.3) wordt berekend. De berekening in formule (2.7) is eigenlijk niets anders dan een doorrekening met een constant jaarlijks sterftequotiënt voor alle leeftijden in de hoogste leeftijdsgroep. De hoogste leeftijd moet zó worden gekozen dat de omvang van de tafelbevolking op die leeftijd klein is in verhouding tot de radix, teneinde de invloed van (2.7) op de waarde van de levensverwachting e x (x = 0, ½, ) beperkt te laten zijn. Voor de berekening van de levensverwachting op een bepaalde leeftijd is de som van alle doorleefde levensjaren vanaf die leeftijd nodig. Deze wordt vervolgens gedeeld door het aantal nog levenden op leeftijd x. De berekening voor de levensverwachting (e x ) ziet er in formulevorm dan als volgt uit: e x 1 = l x a= x n L a. (2.8) Deze formule kan ook in recursieve vorm worden geschreven: e x = 0,5 + (0,5 + e x+1 ).l x+1 /l x Indien de levensverwachting voor iedere leeftijd wordt gewenst, is het daarom handig de sommatie onderaan de overlevingstafel (bij de hoogste leeftijd) te beginnen en vervolgens naar boven toe (dus naar jongere leeftijden) uit te breiden. Deze formule kan worden toegepast op zowel de overlevingstafel voor gemiddelde leeftijd op 1 januari als op de overlevingstafel voor leeftijd laatste verjaardag. In de overlevingstafel voor gemiddelde leeftijd op 1 januari wordt bij de berekening van het aantal persoonsjaren voor de leeftijd van 0 tot 0,5 n=0,5 gebruikt. 2.4 Voorbeeld Ter illustratie wordt het aantal overledenen en overlevenden uit tabel 1 berekend. Op leeftijd 0 is het sterftequotiënt 0,00482 en het aantal levenden Invulling in formule (2.2) geeft dan het aantal overledenen vóór het bereiken van de leeftijd van 0,5 jaar: 0,5 d 0 = 0,00482* = 482. Hiermee kan vervolgens het aantal levenden op leeftijd 0,5 worden berekend: l 0,5 = = Dit aantal levenden kan vervolgens weer worden vermenigvuldigd met het sterftequotiënt op leeftijd 0,5 om het aantal overledenen vóór het bereiken van de leeftijd van 1,5 jaar te berekenen. 13

14 2.5 Eigenschappen Sterfte is leeftijdsafhankelijk. Hoe hoger de gemiddelde leeftijd van een bevolking, hoe hoger doorgaans de aantallen sterfgevallen per van die bevolking. Overlevingstafels kennen deze afhankelijkheid niet. In dit opzicht zijn tafels vergelijkingbaar met andere standaardisatiemethoden. Overlevingstafels kunnen daardoor worden gebruikt bij het vergelijken van de sterfte in verschillende bevolkingen, bijvoorbeeld per geslacht, of regionaal (landen, provincies e.d.), achtergrond (patiëntenpopulaties) of tijd (Nederland in 1950, 2000 en 2050). 2.6 Kwaliteitsindicatoren In de overlevingstafels bij het CBS worden geen betrouwbaarheidsintervallen weergegeven. Deze tafels worden berekend uit de sterfte in de gehele Nederlandse bevolking. Er is dus geen sprake van steekproeftrekkingen met de bijbehorende foutmarges. 14

15 3. Periodetafel naar gemiddelde leeftijd op 1 januari 3.1 Korte beschrijving De periodetafel naar gemiddelde leeftijd op 1 januari maakt gebruik van sterftequotiënten naar gemiddelde leeftijd op 1 januari. Deze sterftequotiënten naar gemiddelde leeftijd op 1 januari maken weer gebruik van het aantal overledenen naar leeftijd op 31 december. Zo maakt het sterftequotiënt naar gemiddelde leeftijd op 1 januari van 1,5 jaar gebruik van het aantal overledenen naar leeftijd 2 jaar op 31 december (zie de lichtgrijze ruit in figuur 2). In dit geval wordt van de personen die overlijden het aantal gehele jaren bepaald dat op 31 december van het referentiejaar is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon. Deze leeftijd kan eenvoudig worden berekend als jaar van overlijden minus jaar van geboorte (in het voorbeeld in figuur 2: =2). De periodetafel naar gemiddelde leeftijd op 1 januari kan worden herkend aan de halve leeftijd in de leeftijdskolom. Een voorbeeld van deze tafel is te zien in tabel 1. Figuur 2. Lexisdiagram met het waarnemingsgebied voor de periodetafel naar leeftijd 1 januari (lichtgrijze ruit) en voor de periodetafel naar leeftijd laatste verjaardag (donkergrijze ruit). 15

16 3.2 Toepasbaarheid Deze sterftequotiënten worden onder meer gebruikt voor prognosedoeleinden, aangezien hierbij veelal wordt uitgegaan van de situatie op 1 januari van een bepaald (prognose)jaar. 3.3 Uitgebreide beschrijving Berekening van de sterftequotiënten De formule van het sterftequotiënt die door het CBS wordt gehanteerd, kan worden afgeleid uit de formules die onder andere gepresenteerd zijn in Preston (Preston et al., 2001). Bij de afleiding van de door het CBS gebruikte formule wordt aangenomen dat n=1 (zoals gemeld in paragraaf 1.5) en n a x =0,5. Hierbij is n de lengte van het leeftijdsinterval (hier: één kalenderjaar) en n a x het gemiddelde aantal geleefde persoonsjaren in het interval van degenen die zijn overleden in het interval. Wanneer wordt aangenomen dat de sterfte gelijkmatig over het jaar is verdeeld, is dit een goede schatting van het aantal persoonsjaren. Het CBS berekent het sterftequotiënt naar gemiddelde leeftijd op 1 januari als volgt: [,5( N + N )] q. (3.1) x+ 1/ 2, t = Dx+ 1, t 0 x,t x+ 1,t+ 1 + D x+ 1,t In de berekening van dit sterftequotiënt wordt impliciet rekening gehouden met inen uitstroom uit de populatie door migratie. Dit wordt bereikt doordat de bevolking zowel aan het begin als aan het eind van het jaar wordt meegenomen. N.B. Formule (2.2) lijkt op het eerste gezicht af te wijken van (3.1), maar gelet op het feit dat in een overlevingstafel (dus bij formule (2.2)) geen immi- en emigratie optreden, geldt dat l x+1 = l x d x, zodat de noemer van (3.1) mutatis mutandis kan worden geschreven als l x. De letter l in de overlevingstafelbevolking is immers vergelijkbaar met de N in de waargenomen bevolking. Het subscript t geeft het kalenderjaar aan, x de leeftijd behorende bij de bevolking van Nederland op 1 januari. Zoals gezegd is de leeftijd die wordt gebruikt bij de beschrijving van de sterfte over het jaar t een heel jaar hoger. Vandaar de term D x+1,t. De leeftijd in de overlevingstafel is een half jaar hoger, hetgeen tot uitdrukking komt in de term q x+1/2,t. Het sterftequotiënt dat hiermee wordt berekend is een sterftequotiënt voor halve leeftijden. Dit is weergegeven met een voorbeeld in figuur 3. In het voorbeeld zijn de benodigde gegevens vermeld voor de berekening van het sterftequotiënt voor 1,5- jarigen 2 in 2002: q 1,5, Voor deze berekening wordt het aantal overledenen gebruikt dat gedurende het kalenderjaar de leeftijd 3 van 2 jaar heeft bereikt (D 2, 2002 ). Dit wordt gerelateerd aan de populatie die op 1 januari nog 1 jaar was en aan het 2 Leeftijd volgens de overlevingstafel, dat wil zeggen de gemiddelde leeftijd op 1 januari De leeftijd die men op de verjaardag in 2002 heeft bereikt of zou hebben bereikt ( leeftijd op 31 december ). 16

17 Figuur 3. Lexisdiagram voor de berekening van sterftequotiënt q 1,5, 2002 eind van het jaar de leeftijd van 2 jaar had 4. Het sterftequotiënt dat voor deze 1,5-jarigen wordt berekend, is dan ook de kans op overlijden vanaf gemiddelde leeftijd 1,5 jaar vóór het bereiken van de gemiddelde leeftijd van 2,5 jaar. De noemer is in dit voorbeeld de populatie 1-jarigen op 1 januari 2002, met daarbij opgeteld de helft van het saldo-aantal migranten en administratieve correcties in het kalenderjaar Hierbij is aangenomen dat migratie en correcties gelijkmatig over het jaar zijn verdeeld. Voor de jongste leeftijdscategorie in de tafel geldt formule (3.1) niet. Er is op 1 januari immers geen beginbevolking. Voor 0-jarigen wordt het sterftequotiënt als volgt berekend: ( N D ) q 0, t D0, t 0, t 1 + 0, t = +. (3.2) Dit betekent dat het sterftequotiënt voor 0-jarigen in 2002 wordt bepaald uit het aantal overledenen in 2002 dat op 31 december in datzelfde jaar de leeftijd van 0 jaar zou hebben gehad (en dus in het jaar 2002 is geboren), gedeeld door de beginbevolking (figuur 4). De beginbevolking voor de 0-jarigen wordt bepaald door bij het aantal 0-jarigen dat op 1 januari 2003 in de populatie aanwezig is (N 0, t+1 ) het 4 Leeftijd die men op de verjaardag in 2001 heeft bereikt resp. de leeftijd die men op de verjaardag in 2002 heeft bereikt of zou hebben bereikt ( leeftijd op 1 januari ). 17

18 aantal overleden 0-jarigen in 2002 (D 0, t ) op te tellen. Als we veronderstellen dat kinderen gelijkmatig gespreid over een kalenderjaar worden geboren, dan zullen ze op de laatste dag van dat kalenderjaar gemiddeld een half jaar oud zijn. Het sterftequotiënt voor 0-jarigen is daarom de kans op overlijden vóór de leeftijd van gemiddeld een half jaar. De 0-jarigen zijn om deze reden de uitzondering op de aanname in dit artikel dat n=1; voor hen geldt n=0,5. Dit kan worden weergegeven als 0,5 q 0, t. Figuur 4. Lexisdiagram voor de berekening van sterftequotiënt q 0, 2002 Het jaarlijkse sterftequotiënt voor de hoogste leeftijdsgroep kan worden berekend door de waarden voor de hoogste leeftijdsgroepen bij elkaar op te tellen en in formule (3.1) in te vullen. Voor 99,5-jarigen en ouder in jaar t is dit bijvoorbeeld q = + + D x+ 1, t 0, N x, t N x+ 1, t+ 1 Dx+ 1, t. (3.3) x= 99 x= 99 x= 99 x= 99 99,5+, t 5 Deze waarde is nodig om de levensverwachting uit te rekenen. Vaak staat echter in de overlevingstafel alleen het totale sterftequotiënt voor de hoogste leeftijdsgroep genoteerd, dus bijvoorbeeld voor 99,5-jarigen en ouder q 99,5+ = 1. De kans om te overlijden vóór het bereiken van het (oneindige) einde van deze leeftijdsgroep is immers 1. 18

19 3.4 Voorbeeld Het voorbeeld uit figuur 3 zal hier worden uitgewerkt met een getallenvoorbeeld op basis van werkelijk waargenomen waarden. Voor 2002 wordt het sterftequotiënt voor de leeftijd van 1½ jaar voor mannen berekend uit: D 2, 2002 = 38 ; N 1, 2002 = ; N 2, 2003 = Invullen in formule (2.3.1) geeft een sterftequotiënt van [ 0,5 ( ) ] = 0, q,2002 = Dit is dus de kans op overlijden van een 1½-jarige jongen vóór het bereiken van de leeftijd van 2½ jaar. Anders gezegd: het is de kans op overlijden in het jaar dat een jongen zijn tweede verjaardag viert. 3.5 Eigenschappen Het sterftequotiënt zoals voor de periodetafel naar gemiddelde leeftijd op 1 januari wordt berekend betreft telkens één periode (in figuur 2: 2002), één cohort (2000) en twee leeftijden (1 en 2 jaar). In de internationale literatuur wordt deze sterftekans dan ook de cohort-specifieke periodekans genoemd. Cohort-specifieke periodekansen worden onder meer gebruikt voor prognosedoeleinden, aangezien hierbij veelal wordt uitgegaan van de situatie op 1 januari van een bepaald (prognose)jaar. 3.6 Kwaliteitsindicatoren De sterftequotiënten voor deze tafel betreffen telkens twee leeftijden in één kalenderjaar. De leeftijdsrange voor een sterftequotiënt op één bepaalde leeftijd bestrijkt dus in totaal 2 leeftijdsjaren (zie ook figuur 3). Dit kan een nadeel zijn van deze berekeningswijze omdat de groep dus niet erg homogeen is betreffende de leeftijd bij overlijden. 19

20 4. Periodetafel naar leeftijd laatste verjaardag 4.1 Korte beschrijving De periodetafel op basis van sterftegegevens naar leeftijd laatste verjaardag wordt ook wel kortweg periodetafel naar leeftijd laatste verjaardag genoemd. Deze periodetafel hanteert gehele leeftijden en maakt gebruik van sterftequotiënten in gehele jaren op de dag van overlijden. Als een persoon bijvoorbeeld overlijdt op 5 april van een bepaald jaar en op 6 april 84 jaar zou zijn geworden, dan is de leeftijd laatste verjaardag bij overlijden volgens deze definitie 83 jaar. Deze periodetafel maakt gebruik van sterftegegevens over een periode van twee kalenderjaren (zie de donkergrijze ruit in figuur 2, in dit geval is de periode 2004/2005). Een voorbeeld van deze tafel is te zien in tabel 2. Tabel 2. Een deel van de overlevingstafel naar leeftijd op laatste verjaardag, mannen, periode 1995/ /2000 leeftijd sterftequotiënt aantal aantal levensverwachting x ( n q x ) levenden (l x ) overledenen (e x ) ( n d x ) 0 0, ,05 1 0, ,49 2 0, ,53 3 0, ,56 4 0, ,58 5 0, ,59 6 0, ,60 7 0, ,62 8 0, ,63 9 0, , , , Toepasbaarheid De periode-overlevingstafels naar leeftijd laatste verjaardag worden onder andere gebruikt door actuarissen in de verzekeringsbranche voor het bepalen van verzekeringspremies. 4.3 Uitgebreide beschrijving Berekening van de sterftequotiënten De sterftequotiënten voor de gehele leeftijden worden bepaald met behulp van het aantal personen binnen een bepaalde cohort die hun verjaardag vieren in een bepaald kalenderjaar en het aantal van hen die, voordat zij in het volgende kalenderjaar opnieuw jarig zijn, zijn overleden. Voor de berekening zijn dus sterftegegevens uit 20

Achtergronden en berekeningswijzen van CBS-overlevingstafels

Achtergronden en berekeningswijzen van CBS-overlevingstafels Anouschka van der Meulen 1 en Fanny Janssen 2 Overlevingstafels beschrijven het sterfte- en overlevingspatroon in een bevolking. Op basis van sterfteuotiënten geven de overlevingstafels per leeftijd(sgroep

Nadere informatie

Levensverwachting in Caribisch Nederland verschilt weinig met Nederland

Levensverwachting in Caribisch Nederland verschilt weinig met Nederland Bevolkingstrends 2014 Levensverwachting in Caribisch Nederland verschilt weinig met Nederland Lenny Stoeldraijer maart 2014 CBS Bevolkingstrends maart 2014 1 Dit artikel beschrijft de berekeningswijze

Nadere informatie

De onzekere toekomst van de pensioengerechtigde leeftijd

De onzekere toekomst van de pensioengerechtigde leeftijd 11 0 De onzekere toekomst van de pensioengerechtigde leeftijd Coen van Duin Publicatiedatum CBS-website: 2 september 2011 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer

Nadere informatie

9 10B. Poelman en C. van Duin

9 10B. Poelman en C. van Duin 9 10B. Poelman en C. van Duin Bevolkingsprognose 2009 2060 Publicatiedatum CBSwebsite: 12 maart 2010 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

De levensverwachting meet de sterfte

De levensverwachting meet de sterfte Bevolkingstrends De levensverwachting meet de sterfte 217 4 Lenny Stoeldraijer Carel Harmsen CBS Bevolkingstrends april 217 4 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Berekening van de levensverwachting 3 3. De levensverwachting

Nadere informatie

Verhuizingen 0n n van personen tussen Twentse gemeenten, 2007

Verhuizingen 0n n van personen tussen Twentse gemeenten, 2007 08 Verhuizingen 0n n van personen tussen Twentse gemeenten, 2007 Harold Kroeze en Ivo Gorissen Centrum voor Beleidsstatistiek Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie icipatie Almere 2006

Arbeidsparticipatie icipatie Almere 2006 0i08 08 Arbeidsparticipatie icipatie Almere 2006 Maaike Hersevoort en Nicol Sluiter Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

Kernprognose : tijdelijk minder geboorten

Kernprognose : tijdelijk minder geboorten Bevolkingstrends 214 Kernprognose 213 : tijdelijk minder geboorten Dit artikel verscheen eerder, op 16-12-213, als thema-artikel en webartikel op de website. Coen van Duin Lenny Stoeldraijer januari 214

Nadere informatie

Prijsindexcijfers 0f Reclamediensten

Prijsindexcijfers 0f Reclamediensten 07 Prijsindexcijfers 0f Reclamediensten Michel van Veen Publicatiedatum CBS-website: 20 november 2008 Den Haag/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Pensioenfondsen ndsen en hun deelnemers,

Pensioenfondsen ndsen en hun deelnemers, Pensioenfondsen ndsen en hun deelnemers, 17 Eddy van de Pol Publicatiedatum CBS-website: 1 april 9 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil =

Nadere informatie

Uitstroom uit de WW binnen twee jaar na instroom

Uitstroom uit de WW binnen twee jaar na instroom 08 Uitstroom uit de WW binnen twee jaar na instroom 08 Henk van Maanen, Mathilda Copinga-Roest en Marleen Geerdinck Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Den Haag/Heerlen 2009 Verklaring van tekens.

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaten 0c het voortgezet et onderwijs in

Voortijdig schoolverlaten 0c het voortgezet et onderwijs in e088 Voortijdig schoolverlaten 0c olverlaten vanuit het voortgezet et onderwijs in Nederland en 21 gemeenten naar herkomstgroepering en geslacht Antilianen- Toelichting bij geleverde everde maatwerktabellen

Nadere informatie

Jongeren met een tijdelijk contract in 2009 en 2010

Jongeren met een tijdelijk contract in 2009 en 2010 Jongeren met een tijdelijk contract in 2009 en 2010 11 Martine de Mooij Vinodh Lalta Sita Tan Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader

Nadere informatie

Verschillen in cijfers over huisartscontacten. en de statistiek tiek Geregistreerde contacten met de huisarts

Verschillen in cijfers over huisartscontacten. en de statistiek tiek Geregistreerde contacten met de huisarts m0 Verschillen in cijfers over huisartscontacten tussen 0u sen POLS-Gezondheid en de statistiek tiek Geregistreerde contacten met de huisarts Publicatiedatum CBS-website: november 2009 Den Haag/Heerlen

Nadere informatie

Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen

Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen Mila van Huis De vruchtbaarheid van vrouwen van niet-westerse herkomst blijft convergeren naar het niveau van autochtone vrouwen. Het kindertal

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 35 27 augustus 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid verder gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumenten zijn

Nadere informatie

1999 2004 van de COROP-gebieden Achterhoek en Arnhem/Nijmegen

1999 2004 van de COROP-gebieden Achterhoek en Arnhem/Nijmegen 08 Regionaal consistente 0o stente tijdreeksen 1999 2004 van de COROP-gebieden Achterhoek en Arnhem/Nijmegen Publicatiedatum CBS-website: 3 februari 2009 Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. =

Nadere informatie

VUT-fondsen op weg naar het einde

VUT-fondsen op weg naar het einde Webartikel 2014 VUT-fondsen op weg naar het einde Drs. J.L. Gebraad mw. T.R. Pfaff 05-03-2013 gepubliceerd op cbs.nl CBS VUT-fondsen op weg naar het einde 3 Inhoud 1. Minder VUT-fondsen in 2012 5 2. Kortlopende

Nadere informatie

Ziekteverzuim naar leeftijd en geslacht, 2002 2005

Ziekteverzuim naar leeftijd en geslacht, 2002 2005 0i07 07 Ziekteverzuim naar leeftijd en geslacht, 2002 2005 Frank van der Linden en Anouk de Rijk Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Voorburg/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Prijsindexcijfers Zee- en kustvaart

Prijsindexcijfers Zee- en kustvaart 0f07 07 Prijsindexcijfers Zee- en kustvaart Marc Woudstra en Nicol Sluiter Publicatiedatum CBS-website: 15 april 2008 Voorburg/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 13 31 maart 2016 Inhoud 1. Bevolking 3 I. Bevolking, stand en dynamiek (9) 3 II. Levendgeborenen naar legitimiteit en rangnummer (uit de moeder) (9) 4 III. Overledenen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie

binnen Rotterdam

binnen Rotterdam 07 Inkomens en 0n verhuizingen binnen Rotterdam 1999 2005 Karin Hagoort en Nicol Sluiter Centrum voor Beleidsstatistiek (paper 08012) Den Haag/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters 0c van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort

Voortijdig schoolverlaters 0c van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort 08 Voortijdig schoolverlaters 0c olverlaters verdacht van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort Toelichting bij geleverde everde maatwerktabellen De maatwerktabel bevat gegevens

Nadere informatie

Resterende 0l levensverwachting op 65-jarige leeftijd: vervolgonderzoek

Resterende 0l levensverwachting op 65-jarige leeftijd: vervolgonderzoek 08 Resterende 0l levensverwachting op 65-jarige leeftijd: vervolgonderzoek erzoek drs. A. van der Meulen en dr. C. van Duin Publicatiedatum CBS-website: 18 december 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Werkloosheid Redenen om niet actief te

Werkloosheid Redenen om niet actief te Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends Werkloosheid Redenen 2004-2011 om niet actief te zijn Stromen op en duren de arbeidsmarkt Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking

Nadere informatie

De vergrijzing komt, de VUT gaat

De vergrijzing komt, de VUT gaat 0n08 08 De vergrijzing komt, de VUT gaat John Gebraad en Feny Pfaff Publicatiedatum CBS-website 28 augustus 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

VUT-fondsen kalven af

VUT-fondsen kalven af 132 VUT-fondsen kalven af Drs. J.L. Gebraad en mw. T.R. Paff Publicatiedatum CBS-website: 03-07-2013 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer

Nadere informatie

Bevolkingstrends 2013. Bevolkingsgroei in grote steden vooral dankzij Vinex-wijken

Bevolkingstrends 2013. Bevolkingsgroei in grote steden vooral dankzij Vinex-wijken Bevolkingstrends 2013 Bevolkingsgroei in grote steden vooral dankzij Vinex-wijken Frank Bloot november 2013 Van de vier grootste gemeenten in ons land is het aantal inwoners in Utrecht de afgelopen tien

Nadere informatie

Einde in zicht voor de VUT

Einde in zicht voor de VUT Einde in zicht voor de VUT 11 0 Drs. J.L. Gebraad en mw. T.R. Pfaff Publicatiedatum CBS-website: 1 september 2011 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** =

Nadere informatie

Bijdrage aan en impact op de inflatie

Bijdrage aan en impact op de inflatie Paper Bijdrage aan en impact op de inflatie Jan Walschots Februari 2016 CBS 2014 Scientific Paper 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. De CBS methode om bijdragen te berekenen 3 3. De Eurostat methode om impacts

Nadere informatie

Resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd; een verkennend onderzoek

Resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd; een verkennend onderzoek 0l08 08 Resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd; een verkennend onderzoek drs. A. van der Meulen en dr. C. van Duin Publicatiedatum CBS-website: 26 maart 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van

Nadere informatie

Vernieuwde StatLine-tabel over onderwijsuitgaven

Vernieuwde StatLine-tabel over onderwijsuitgaven 19 Vernieuwde StatLine-tabel over onderwijsuitgaven Daniëlle Andarabi-van Klaveren Publicatiedatum CBS-website: 18 juni 21 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Rendementen en CO -emissie van elektriciteitsproductie in Nederland, update 2012

Rendementen en CO -emissie van elektriciteitsproductie in Nederland, update 2012 Webartikel 2014 Rendementen en CO -emissie van 2 elektriciteitsproductie in Nederland, update 2012 Reinoud Segers 31-03-2014 gepubliceerd op cbs.nl CBS Rendementen en CO2-emissie elektriciteitsproductie

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 51 22 december 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets minder dan een half miljoen werklozen 3 Werkloze beroepsbevolking 1) (21) 4 Verklaring van tekens

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in 2010

Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in 2010 11 Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in John Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 3-11-211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2007 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2007 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2007 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

Antwoorden. 32-jarige vrouwen op 1 januari Zo gaan we jaar per jaar verder en vinden

Antwoorden. 32-jarige vrouwen op 1 januari Zo gaan we jaar per jaar verder en vinden Antwoorden 1. De tabel met bevolkingsaantallen is niet moeilijk te begrijpen. We zullen gebruik maken van de bevolkingsaantallen volgens geslacht en leeftijdsklassen van 1 jaar (de cijfers die in het midden

Nadere informatie

Prijsindex Productie van gebouwen

Prijsindex Productie van gebouwen Paper Prijsindex Productie van gebouwen (Basisverlegging van prijspeil 2000 naar 2015=100) Mei 2017 CBS 2014 Scientific Paper 1 nhoud nleiding 3 1. Oude methode 3 2. Wijzigingen bij basisverlegging 4 2.1

Nadere informatie

Groot vertrouwen onder hoger opgeleiden. Hans Schmeets en Bart Huynen

Groot vertrouwen onder hoger opgeleiden. Hans Schmeets en Bart Huynen 109 Groot vertrouwen onder hoger opgeleiden Hans Schmeets en Bart Huynen Publicatiedatum CBS-website: 27 juli 2010 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

De Conjunctuurklok; 0t patronen in de Nederlandse e conjunctuur

De Conjunctuurklok; 0t patronen in de Nederlandse e conjunctuur 08 De Conjunctuurklok; 0t patronen in de Nederlandse e conjunctuur Floris van Ruth Publicatiedatum CBS-website: 4 december 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

Annex bij het methoderapport

Annex bij het methoderapport Paper Annex bij het methoderapport Woningmarktontwikkeling rondom het Groningenveld Oktober 2016 CBS Kwaliteits- en riscomanagementpaper 1 1.1 Inleiding Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voert

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25 Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 25 23 juni 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt verder 3 Werkloze beroepsbevolking (20) 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consument een stuk

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

VUT wordt vervangen door langer werken. Drs. J.L. Gebraad en mw. T.R. Pfaff

VUT wordt vervangen door langer werken. Drs. J.L. Gebraad en mw. T.R. Pfaff 109 VUT wordt vervangen door langer werken Drs. J.L. Gebraad en mw. T.R. Pfaff Publicatiedatum CBS-website: 5 augustus 2010 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

Opkomende e groeimarkten voor Nederland steeds belangrijker

Opkomende e groeimarkten voor Nederland steeds belangrijker 7 Opkomende e groeimarkten voor Nederland steeds belangrijker Marjolijn Jaarsma Publicatiedatum CBS-website: 9 april 28 Voorburg/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer

Nadere informatie

Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers

Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers Sociaaleconomische trends 213 Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers Harry Bierings en Bart Loog juli 213, 2 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaaleconomische trends, juli 213, 2 1 De afgelopen

Nadere informatie

Breuk in de tijdreeks internationale ale handel in diensten0t

Breuk in de tijdreeks internationale ale handel in diensten0t 07 Breuk in de tijdreeks internationale ale handel in diensten0t Publicatiedatum CBS-website: 24 november 2008 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2006 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2006 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2006 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Tempo vergrijzing loopt op

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Tempo vergrijzing loopt op Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-083 17 december 2010 9.30 uur Tempo vergrijzing loopt op Komende 5 jaar half miljoen 65-plussers erbij Babyboomers leven jaren langer dan vooroorlogse

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-073 13 december 2012 9.30 uur Potentiële beroepsbevolking blijft straks op peil dankzij 65-plussers Geen langdurige krimp potentiële beroepsbevolking

Nadere informatie

Tijdreeks CAO-lonen

Tijdreeks CAO-lonen Tijdreeks CAO-lonen 1972 2014 B.J.H. Lodder R.H.M. van der Stegen 18-08-2014 gepubliceerd op cbs.nl CBS Tijdreeks CAO-lonen 1972-2014 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Databronnen 3 3. Methode van onderzoek 4

Nadere informatie

Stroomschema ma financiering zorg 2007

Stroomschema ma financiering zorg 2007 0m08 08 Stroomschema ma financiering zorg 2007 Publicatiedatum CBS-website: 26 november 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2012

Stroomschema financiering zorg 2012 Stroomschema financiering zorg 2012 6-10-2013 gepubliceerd op cbs.nl CBS Stroomschema financiering zorg 2012 1 20.553 II Overheid Instellingen Gezinnen/werknemers Bedrijven Incl. niet-ingezetenen 5.289

Nadere informatie

Inkomens en verhuizingen Almelo,

Inkomens en verhuizingen Almelo, 109 Inkomens en verhuizingen Almelo, 2001 2007 Mathilda Copinga Mariëtte Goedhuys Centrum voor Beleidsstatistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig cijfer

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 1998 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 1998 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 1998 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2005 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2005 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2005 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2002 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2002 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2002 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06

Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06 07 Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06 Maaike Hersevoort, Daniëlle ter Haar en Luuk Schreven Centrum voor Beleidsstatistiek (paper 08010) Den Haag/Heerlen Verklaring

Nadere informatie

Obligatiemarkt arkt Amsterdam heeft last van crisis

Obligatiemarkt arkt Amsterdam heeft last van crisis 7 Obligatiemarkt arkt Amsterdam heeft last van crisis Jos van Heiningen Publicatiedatum CBS-website: 12 december 28 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x =

Nadere informatie

Nieuwe vacatureindicatoren

Nieuwe vacatureindicatoren Nieuwe vacatureindicatoren Doel, achtergrond en samenstelling11 Floris van Ruth en Roberto Wekker Publicatiedatum CBS-website: 21 maart 211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Bevolkingsprognose : sterkere vergrijzing, langere levensduur. C. van Duin en J. Garssen

Bevolkingsprognose : sterkere vergrijzing, langere levensduur. C. van Duin en J. Garssen Bevolkingsprognose 2010 2060: sterkere vergrijzing, langere levensduur 109 C. van Duin en J. Garssen Publicatiedatum CBS-website: 17 december 2010 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

Obligatiemarkt arkt Amsterdam ruimschoots s verdubbeld sinds eeuwwisseling

Obligatiemarkt arkt Amsterdam ruimschoots s verdubbeld sinds eeuwwisseling 7 Obligatiemarkt arkt Amsterdam ruimschoots s verdubbeld sinds eeuwwisseling ing Jos van Heiningen Publicatiedatum CBS-website: 27 maart 28 Voorburg/Heerlen, 28 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Demografische ontwikkelingen in Curaçao in 2015

Demografische ontwikkelingen in Curaçao in 2015 Demografische ontwikkelingen in Curaçao in 2015 Menno ter Bals Inleiding Bij het bevolkingsregister van Curaçao 1 worden geboortes, sterftes, binnenlandse en buitenlandse verhuizingen (migraties) en huwelijken

Nadere informatie

Warmteleveringen in de CBS Energiebalans

Warmteleveringen in de CBS Energiebalans Paper Warmteleveringen in de CBS Energiebalans Oktober 2015 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Losse elektronische publicatie, 1 1. Inleiding Momenteel is er een toenemende belangstelling voor warmteleveringen

Nadere informatie

Prijsindexcijfers Uitzend- en uitleendiensten

Prijsindexcijfers Uitzend- en uitleendiensten 08 07 Prijsindexcijfers Uitzend- en uitleendiensten Michel van Veen Publicatiedatum CBS-website: 20 maart 2008 Voorburg/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x

Nadere informatie

Methodebeschrijving Gezonde levensverwachting naar opleiding

Methodebeschrijving Gezonde levensverwachting naar opleiding Paper Methodebeschrijving Gezonde levensverwachting naar opleiding Naar aanleiding van herziening methode Jan-Willem Bruggink September 2017 CBS 2014 Scientific Paper 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Leeswijzer

Nadere informatie

Managers zijn de meest tevreden werknemers

Managers zijn de meest tevreden werknemers Sociaaleconomische trends 2014 Managers zijn de meest tevreden werknemers Linda Moonen februari 2014, 02 CBS Sociaaleconomische trends, februari 2014, 02 1 Werknemers zijn over het algemeen tevreden met

Nadere informatie

Gemeenten voegen 2,3 miljard euro toe aan eigen vermogen

Gemeenten voegen 2,3 miljard euro toe aan eigen vermogen 0n07 07 Gemeenten voegen 2,3 miljard euro toe aan eigen vermogen Florianne Matser en Wouter Jonkers Publicatiedatum CBS-website: 14 juli 2008 Voorburg/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers stijgen naar 1,7 biljoen euro halverwege 2012

Beleggingen institutionele beleggers stijgen naar 1,7 biljoen euro halverwege 2012 11 Beleggingen institutionele beleggers stijgen naar 1,7 biljoen euro halverwege 212 J.L. Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 16-11-211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * =

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 23 9 juni 2016 Inhoud 1. Financiële en zakelijke diensten 3 Kappers en schoonheidsverzorging (SBI 9602); waarde-, prijs- en volumeontwikkeling van de omzet (2010=100)(09)

Nadere informatie

grote ondernemingen nemingen in eerste kwartaal aal 2009

grote ondernemingen nemingen in eerste kwartaal aal 2009 08 Wisselende 0s signalen bij grote ondernemingen nemingen in eerste kwartaal aal 2009 Frank Bonger en Hen Pustjens Publicatiedatum CBS-website: 17 juli 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens

Nadere informatie

Rijksbelastingen 0n verdubbeld en vergroend

Rijksbelastingen 0n verdubbeld en vergroend 08 Rijksbelastingen 0n verdubbeld en vergroend Laurens Cazander Publicatiedatum CBS-website: 3 februari 2009 Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x =

Nadere informatie

Administratieve correcties in de bevolkingsstatistieken

Administratieve correcties in de bevolkingsstatistieken Maarten Alders en Han Nicolaas Het saldo van administratieve afvoeringen en opnemingen is doorgaans negatief. Dit saldo wordt vaak geïnterpreteerd als vertrek naar het buitenland. Het aandeel in het totale

Nadere informatie

Stroomschema ma financiering zorg 2000

Stroomschema ma financiering zorg 2000 0m08 08 Stroomschema ma financiering zorg 2000 Publicatiedatum CBS-website: 26 november 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 22 augustus 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

1. Algemeen. 2. Dimensie Overlijdensjaar

1. Algemeen. 2. Dimensie Overlijdensjaar Toelichting bij de kubus "Overlijdens naar leeftijd (dubbele classificatie), naar woonplaats, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat België 1992-2015. 1. Algemeen Deze tabellen geven het aantal overlijdens

Nadere informatie

het Nederlandse dse spoor?

het Nederlandse dse spoor? 08 e08 Hoe druk is 0h het nu werkelijk op het Nederlandse dse spoor? Het Nederlandse spoorgebruik in vergelijking met de rest van de EU-27 Pascal Ramaekers, Tessa de Wit en Maarten Pouwels Publicatiedatum

Nadere informatie

Stroomschema ma financiering zorg 2003

Stroomschema ma financiering zorg 2003 0m08 08 Stroomschema ma financiering zorg 2003 Publicatiedatum CBS-website: 26 november 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien

Nadere informatie

Verschillenanalyse methodewijziging Eigendom woningen

Verschillenanalyse methodewijziging Eigendom woningen Paper Verschillenanalyse methodewijziging Eigendom woningen Januari 217 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Verschillenanalyse methodewijziging Eigendom woningen, 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Belangrijkste

Nadere informatie

Woningmarkt bloeit langzaam op

Woningmarkt bloeit langzaam op Webartikel Woningmarkt bloeit langzaam op Toelichting op de cijfers Bijlage bij het artikel Woningmarkt bloeit langzaam op Oktober 2015 CBS Webartikel, oktober 2015 1 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Prijsindex

Nadere informatie

21 augustus Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

21 augustus Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 21 augustus 2008 Statistisch Bulletin 08 33 no. Jaargang 64 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2007 2008 = 2007 tot en

Nadere informatie

Inkomens en verhuizingen binnen Rotterdam 2001 2007

Inkomens en verhuizingen binnen Rotterdam 2001 2007 11 Inkomens en verhuizingen binnen Rotterdam 2001 2007 Kathleen Geertjes Martine de Mooij Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader

Nadere informatie

Binnensteden en hun bewoners

Binnensteden en hun bewoners Binnensteden en hun bewoners 11 Bert Raets Publicatiedatum CBS-website: 23 september 211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig cijfer x

Nadere informatie

De basisverlegging van het prijsindexcijfer van de bouwkosten van nieuwe woningen (pinw)

De basisverlegging van het prijsindexcijfer van de bouwkosten van nieuwe woningen (pinw) Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 30 juni 2005 De basisverlegging van het prijsindexcijfer van de bouwkosten van nieuwe woningen (pinw) Mevr. drs. S.C. Elfering Centraal Bureau

Nadere informatie

Bevolkingsontwikkeling; regio per maand

Bevolkingsontwikkeling; regio per maand Bevolkingsontwikkeling; regio per maand Regio's Onderwerpen_4 Perioden 2016 januari* 2016 februari* 2016 maart* 2016 april* 2016 mei* 2016 juni* 2016 juli* 2016 augustus* 2016 september* 2016 oktober*

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde A1,2 Compex. Vragen 11 tot en met 17. In dit deel van het examen staan de vragen waarbij de computer wel wordt gebruikt.

Examen VWO. wiskunde A1,2 Compex. Vragen 11 tot en met 17. In dit deel van het examen staan de vragen waarbij de computer wel wordt gebruikt. Examen VWO 2008 tijdvak 1 maandag 19 mei totale examentijd 3 uur wiskunde A1,2 Compex Vragen 11 tot en met 17 In dit deel van het examen staan de vragen waarbij de computer wel wordt gebruikt. Bij dit

Nadere informatie

Nieuwe Nederlandse cijfers voor OESO over beloning artsen

Nieuwe Nederlandse cijfers voor OESO over beloning artsen 11 0 Nieuwe Nederlandse cijfers voor OESO over beloning artsen Onno van Hilten Marc Aaldijk Jan Smit Publicatiedatum CBS-website: 29 juni 2011 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Toelichting op de revisie van de onderwijsuitgaven

Toelichting op de revisie van de onderwijsuitgaven 0o07 07 Toelichting op de revisie van de onderwijsuitgaven Broos Brouwers Publicatiedatum CBS-website: 4 december 2008 Den Haag/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer

Nadere informatie

Prijsindexcijfers Laad-, los- en overslagdiensten

Prijsindexcijfers Laad-, los- en overslagdiensten Publicatiedatum CBS-website: 22 oktober 2007 Prijsindexcijfers Laad-, los- en overslagdiensten Koen Link Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 2007 Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Zeeuwse Verhuisatlas deel III

Zeeuwse Verhuisatlas deel III Zeeuwse Verhuisatlas deel III Verhuizen meer mensen naar de stad of naar het platteland? Zeeuws-Vlaanderen Middelburg, augustus 2012 Sociale Staat van Zeeland Colofon SCOOP 2012 Samenstelling Ankie Smit

Nadere informatie

Artikelen. Vaders gemiddeld 3 jaar ouder dan moeders. Elma Wobma en Mila van Huis

Artikelen. Vaders gemiddeld 3 jaar ouder dan moeders. Elma Wobma en Mila van Huis Artikelen Vaders gemiddeld 3 jaar ouder dan moeders Elma Wobma en Mila van Huis Omdat de belangstelling voor vruchtbaarheidscijfers van mannen is toegenomen, publiceert het CBS nu ook de (gemiddelde) leeftijd

Nadere informatie

Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen

Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen Gemeente Enschede 2002-2006 Centrum voor Beleidsstatistiek Frank van der Linden, Mariëtte Goedhuys-van der

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 30 24 juli 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt opnieuw 3 Technische toelichting 4 Werkloze beroepsbevolking 1) 6 2 Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Vrijwillige inzet 2008

Vrijwillige inzet 2008 08 Vrijwillige inzet 2008 Marieke van Herten Publicatiedatum CBS-website: 29 april 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 compex vwo 2008-I

Eindexamen wiskunde A1-2 compex vwo 2008-I Tijdens dit examen werk je in Excel. Door in het openingsscherm op Excel werkbladen te klikken start Excel automatisch op. Je komt dan meteen in het eerste werkblad dat hoort bij het eerste deel van de

Nadere informatie

beleggingen n van institutionele beleggers in 2008

beleggingen n van institutionele beleggers in 2008 8 Financiële crisis r slaat gat in de beleggingen n van institutionele beleggers in 28 drs. J.L. Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 27 oktober 29 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Buitenlandse vrachtwagens op de Nederlandse wegen

Buitenlandse vrachtwagens op de Nederlandse wegen Publicatiedatum CBS-website: 24 juli 2007 Buitenlandse vrachtwagens op de Nederlandse wegen Wegsstromen in relatie tot Nederlands grondgebied voor 2005 Pascal Ramaekers, Mathijs Jacobs en Marcel Seip Centraal

Nadere informatie

Internationale 0a ale goederenhandel, trendbreuk

Internationale 0a ale goederenhandel, trendbreuk 07 Internationale 0a ale goederenhandel, trendbreuk 2007 2008 Jasper Roos Publicatiedatum CBS-website: 18 maart 2008 Voorburg/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer

Nadere informatie