CHECKLIST CRITERIA ALLESREINIGERS, RUITENREINIGERS EN SANITAIRREINIGERS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CHECKLIST CRITERIA ALLESREINIGERS, RUITENREINIGERS EN SANITAIRREINIGERS"

Transcriptie

1 CHECKLIST CRITERIA ALLESREINIGERS, RUITENREINIGERS EN SANITAIRREINIGERS Noot voor de aankoper: Tekst in het bordeaux is ter informatie voor u bedoeld. U verwijdert deze tekst best uit de checklist voordat u de checklist met het bestek meestuurt. Voor elk criterium geeft de inschrijver aan in welke bijlage(n) de aanbestedende overheid het bewijsmateriaal kan terugvinden, en op welke pagina van die bijlage de gegevens (bv. conclusie) vermeld worden die aantonen dat het product aan het criterium voldoet. 1. Verplichte onderdelen Indien de inschrijver op één van de vragen uit dit hoofdstuk antwoordt, betekent dit dat het product niet voldoet aan de vereisten uit het bestek. 1. Mileulabels Het product draagt een milieulabel. 1, de EU-milieukeur Ga naar vraag 10 b), het Österreichisches Umweltzeichen Ga naar vraag 10 b), het Nordic Swan label Ga naar vraag 6 Ga naar vraag 2 De inschrijver toont aan dat zijn product het milieulabel draagt d.m.v. een document van het competent body van het land waar het label werd aangevraagd, met duidelijke vermelding van het contractnummer. Dit document vermeldt, naast het contractnummer, op basis van welke criteriaset de toekenning van het label gebeurde, de datum waarop het contract inging en de datum waarop het contract afloopt. 2. Gebruiksgeschiktheid Het product heeft een gelijkwaardig reinigingsvermogen als dat van het gelijkwaardig marktproduct en scoort beter dan leidingwater. De inschrijver dient een laboratoriumtest of consumententest in die aantoont dat het product aan het criterium voldoet. In beide gevallen is het onmogelijk om een standaardrapport te ontvangen, aangezien elk laboratorium of testpanel zijn eigen rapporten aanlevert. Wel zijn er een aantal aandachtspunten waarop gelet moet worden: In de test moet het product vergeleken worden met een gelijkwaardig product op de markt en met een generisch referentieproduct (leidingwater); De gebruikte testmethode (labotest of gebruikerstest volgens norm ) moet vermeld worden; De resultaten voor de 3 stalen en een conclusie moeten duidelijk vermeld worden. 1 Versie van de milieulabelcriteria waar deze checklist naar verwijst: EU-milieukeurcriteria voor allesreinigers en sanitairreinigers d.d. 28 juni 2011 (geldig tot 28 juni 2015) Österreichisches Umweltzeichen, Richtlinie UZ 30, Allzweck- und Sanitärreiniger van 1 juli 2011 Nordic Ecolabelling of Cleaning products, version 4.6 (geldig van 13 december 200 tot 30 juni 2014) 1

2 3. Toxiciteit voor waterorganismen Het chronisch kritisch verdunningsvolume 2 (KVV chronisch ) van het product bedraagt maximaal: Productgroep KVV chronisch Allesreiniger (te verdunnen voor gebruik) l / l waswater Allesreinigers (onverdund te gebruiken) l / 100g product Ruitenreiniger 4.800l / 100g product Sanitairreiniger l / 100g product De inschrijver dient een verklaring op eer in waarin hij het KVV chronisch (Chronic Critical Dilution Volume CDV chronic ) voor het product vermeldt. 4. Biologische afbreekbaarheid Elke oppervlakteactieve stof in het product is gemakkelijk biologisch afbreekbaar. Uitzondering: Stoffen die anaeroob niet afbreekbaar zijn, mogen in het product voorkomen indien ze: niet geclassificeerd zijn met H400 en/of R50 en; het gehalte in het product volgende limieten niet overschrijdt: Productgroep Limiet Allesreiniger (te verdunnen voor gebruik) 0,40g / l waswater Allesreiniger (onverdund te gebruiken) 4g / 100g product Ruitenreiniger 2g / 100g product Sanitairreiniger 2g / 100g product De inschrijver dient een verklaring op eer in waarin hij de DID-nummers van de samenstellende bestanddelen vermeldt en het totaalgewicht van de bestanddelen die anaeroob niet afbreekbaar zijn. Voor de anaeroob niet afbreekbare stoffen dient hij ook een document in waaruit blijkt welke H- of R-zinnen aan de stof zijn toegekend (bv. de MSDS-fiche). Wanneer een stof niet in de DID-lijst voorkomt, toont de inschrijver d.m.v. literatuurgegevens of andere bronnen de afbreekbaarheid aan. U kan de biologische afbreekbaarheid van de bestanddelen controleren aan de hand van de DIDlijst 3. Onder de titel afbraak vindt u codes voor aerobe en anaerobe afbraak. Een bestanddeel is biologisch afbreekbaar als het de volgende codes heeft: R Biologisch afbreekbaar in aerobe omstandigheden Y Biologisch afbreekbaar in anaerobe omstandigheden 5. Geurstoffen Het product bevat geen parfums met nitromuskus- of polycyclische muskusverbindingen. Stoffen die als geurstof aan het product worden toegevoegd, zijn vervaardigd en/of behandeld volgens de gedragscode van de International Fragrance Association 4. Volgende geurstoffen komen niet voor in hoeveelheden 0,010 % ( 100 ppm) per stof: Geurstoffen die moeten worden vermeld conform Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia (bijlage VII). Uitzondering: Quaternaire ammoniumzouten die niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar zijn mogen in geen geval in het product voorkomen (zie criterium 6). 2 Het chronisch kritisch verdunningsvolume moet berekend worden volgens de formule die vermeld wordt in het besluit van de Commissie van 28 juni 2011 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan allesreinigers en sanitairreinigers: 3 U kan de laatste versie van de Detergent Ingredient Database of DID-lijst terugvinden op de website van de EU-milieukeur: 4 U kan deze code terugvinden op de IFRA-website: 2

3 Geurstoffen die zijn ingedeeld in de klasse H31 / R43 (kan een allergische huidreactie veroorzaken) en/of H334 / R42 (kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken). De inschrijver dient een verklaring op eer in waarin hij vermeldt dat het product aan de criteria over geurstoffen voldoet. 6. Verboden of beperkte stoffen en mengsels a) Specifiek uitgesloten stoffen Het product en/of zijn samenstellende bestanddelen bevat geen van de specifiek door de EU-milieukeur uitgesloten stoffen 5. De inschrijver dient een verklaring op eer in waarin hij vermeldt dat de specifiek uitgesloten stoffen niet voorkomen in het eindproduct. Deze verklaring op eer wordt eventueel gestaafd met verklaringen op eer van de fabrikanten van de ingrediënten. b) Gevarenaanduidingen Het product bevat geen bestanddelen met een gewichtspercentage > 0,01 % waaraan één van de gevarenaanduidingen / waarschuwingszinnen is toegekend zoals vermeld in criterium 3 c) van het besluit van de Commissie van 28 juni 2011 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan allesreinigers en sanitairreinigers of in bijlage 1, criterium c) bij deze checklist. De inschrijver dient het veiligheidsinformatieblad (MSDS of Material Safety Data Sheet) in van het eindproduct en van de toegevoegde bewaarmiddelen. Het veiligheidsinformatieblad geeft u informatie over de risico s die aan het product verbonden zijn, en van de bestanddelen die in het product zitten. O.a. volgende rubrieken zijn nuttig bij het controleren van de milieucriteria uit deze checklist (waar het veiligheidsinformatieblad als controle wordt genoemd): Rubriek 2: De identificatie van de verschillende gevaren (risico s voor mens en milieu en bijzondere gevaren) die met het product verbonden zijn. Rubriek 3: De samenstelling van de bestanddelen en de indeling van de bestanddelen volgens gevarensymbolen en risicozinnen. Rubriek 15: Wettelijk verplichte informatie (Etikettering in overeenstemming met EGrichtlijnen, met vermelding van gevaren en de betrokken R- en S- zinnen, eventuele bijzondere nationale verplichtingen ). De indeling en nummering van de rubrieken werd vastgelegd in bijlage II bij de Verordening (EG) nr. 190/2006 (REACH). Oudere MSDS-fiches zijn mogelijk anders ingedeeld maar moeten wel dezelfde informatie bevatten. Ga in elk geval na dat veiligheidsinformatiebladen die u als bewijsmateriaal kreeg niet ouder dan drie jaar zijn.. Fosfor De hoeveelheid fosfaten en andere fosforverbindingen overschrijdt volgende limieten niet: Productgroep Limiet Allesreiniger (te verdunnen voor gebruik) 0,02g P / dosering voor 1l waswater Allesreiniger (onverdund te gebruiken) 0,2g P / 100g product Ruitenreiniger 0g P Sanitairreiniger 1,0g P / 100g product 5 U kan de volledige lijst van specifiek uitgesloten stoffen terugvinden als criterium 3 in het besluit van de Commissie van 28 juni 2011 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan allesreinigers en sanitairreinigers of als Bijlage 1 bij deze checklist. 3

4 De inschrijver dient een verklaring op eer in waarin hij de totale hoeveelheid aan fosfaten en andere fosforverbindingen vermeldt. 8. Vluchtige organische stoffen De hoeveelheid vluchtige organische stoffen met een kookpunt onder 150 C overschrijdt volgende limieten niet: Productgroep Limiet Allesreiniger of sanitairreiniger (te 0,2 % (gewicht) in verdund verdunnen voor gebruik) schoonmaakwater Allesreiniger of sanitairreiniger (onverdund 6 % (gewicht) te gebruiken) Ruitenreiniger 10 % (gewicht) De inschrijver dient een verklaring op eer in waarin hij de totale hoeveelheid aan vluchtige organische stoffen met een kookpunt onder 150 C vermeldt. 9. Gebruiksaanwijzingen en informatie Dosering De verpakking vermeldt, voldoende groot en tegen een zichtbare achtergrond, de aanbevolen dosering. De verpakking van geconcentreerde producten vermeldt daar bovenop duidelijk dat vergeleken met normale (verdunde) producten slechts een kleine hoeveelheid product nodig is. Op de verpakking wordt de volgende (of een gelijkwaardige) tekst vermeldt: Een juiste dosis bespaart kosten en brengt het milieu minder schade toe. De verpakking van gebruiksklare allesreinigers vermeldt e volgende (of een gelijkwaardige) tekst: Het product is niet bestemd voor grootschalige schoonmaak. Veiligheid Op het product zijn volgende (of gelijkaardige) veiligheidsadviezen aangebracht, als tekst of pictogram: Buiten bereik van kinderen houden Niet mengen met andere reinigingsmiddelen Spray niet inademen (alleen voor producten die in een spuitbus zijn verpakt) De inschrijver levert een verpakking, inclusief etiket, mee van het product dat hij aanbiedt. 10. Verpakkingsvoorschriften a) Algemeen Het product is niet verpakt in een verstuiver met drijfgas. De kunststoffen waaruit de fles zelf bestaat, zijn gemerkt overeenkomstig Richtlijn 94/62/EG of de delen 1 en 2 van DIN 6120 juncto deel 1 van DIN 28. Indien de primaire verpakking van gerecycleerd materiaal is en dit op de verpakking is vermeld, is deze vermelding in overeenstemming met ISO-norm betreffende milieuetiketteringen en verklaringen - eigen claims (milieuetikettering type II). De ftalaten in de kunststof verpakking (indien aanwezig) zijn ftalaten waarvoor op het moment van de aanvraag een risicobeoordeling heeft plaatsgevonden en die niet zijn ingedeeld in één van de categorieën waarnaar in criterium 6 b) van deze checklist verwezen wordt. De inschrijver dient een verklaring op eer in waarin hij vermeldt dat het product aan alle algemene criteria over verpakking voldoet. 4

5 b) Gewicht/utiliteitsratio (WUR) De gewicht/utiliteitsratio (WUR) 6 van de verpakking is niet hoger dan: Productgroep WUR Alles-, ruiten- of sanitairreiniger (te 1,20g verpakking per liter verdunnen voor gebruik) oplossing (schoonmaakwater) Alles-, ruiten- of sanitairreiniger (onverdund 150g verpakking per liter te gebruiken) oplossing (schoonmaakwater) De inschrijver dient een berekening van de gewicht/utiliteitsratio (WUR) in van de primaire verpakking (de verpakking zelf, doppen, stoppen, handpompen en sproeimechanismen). Indien het product over een EU-milieukeur of Österreichisches Umweltzeichen beschikt hoeft de inschrijver geen berekening van de gewicht/utiliteitsratio in te dienen. Indien hij dat niet doet, zal hij echter de laagste score krijgen op het gunningscriterium over de gewichts/utiliteitsratio. Deze informatie dient ook meteen als antwoord voor het gunningscriterium over de WUR van de primaire verpakking. Zo hoeft de inschrijver niet twee keer dezelfde vraag te beantwoorden. 11. Opleiding Tijdens de uitvoering van de opdracht zal de leverancier een jaarlijkse personeelsopleiding verzorgen zoals omschreven in het bestek. De eerste van deze opleidingen zal dieper ingaan op het gebruik en de dosering van de schoonmaakmiddelen. Deze opleidingen duren minimum twee uur. De inschrijver dient bij de offerte een opleidingsprogramma in voor de uitvoeringstermijn van de opdracht. In dit opleidingsprogramma staat minstens wanneer (bij benadering) de opleidingsmomenten zullen zijn, hoe lang ze zullen duren en welke onderwerpen aan bod zullen komen. 12. Het product beschikt over een doseerhulpmiddel De inschrijver geeft een technische beschrijving van het doseerhulpmiddel of levert een staal van het aangeboden product met doseerhulpmiddel. Deze informatie dient ook meteen als antwoord voor het gunningscriterium over doseerhulpmiddelen. Zo hoeft de inschrijver niet twee keer dezelfde vraag te beantwoorden. 6 De gewicht/utiliteitsratio (WUR) moet berekend worden volgens de formule die vermeld wordt in het besluit van de Commissie van 28 juni 2011 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan allesreinigers en sanitairreinigers: 5

6 2. Optioneel Het product draagt het Nordic Swan label (zie criterium 1) U hoeft geen verdere vragen te beantwoorden Ga naar vraag 13 Producten met een Nordic Swan label voldoen aan de optionele criteria. 13. Veiligheid Het eindproduct bevat geen van volgende classificaties: Milieugevaarlijk N met R50, R50/R53 of R51/53 R52, R53 of R52/53 zonder N Zeer Toxisch (Tx) Toxisch (T) Schadelijk (Xn) Uitzondering: Professionele producten met een gevarensymbool Xn en R-zin R20, R21 en/of R22 zijn toegestaan als het verpakkingsmateriaal zo gemaakt is dat de gebruiker niet met het product in contact komt. Irriterend (Xi) Uitzonderingen: Niet-professionele producten met een gevaren-symbool Xi en alleen R-zinnen R36, R3 en/of R38 zijn toegestaan. Professionele producten met gevarensymbool Xi mogen R-zinnen R36, R3, R38 en/of R41 bevatten. Allergeen Xn met R42 Xi met R43 Bijtend (C met R34 of R35) Uitzondering: Professionele producten en toiletreinigers voor consumenten die de classificatie bijtend C met R34 of R35 dragen zijn toegestaan indien het product de classificatie kreeg omwille van de ph-waarde. Carcinogeen (Carc R40, R45 en/of R49) Mutageen (Mut met R46 en/of R68) Reprotoxisch (Rep met R60, R61, R62, R63, R64 en/of R68) Explosief (E) Extreem ontvlambaar (Fx) Zeer ontvlambaar (F) Brandgevaar (geen symbool of R-zin) De inschrijver dient het veiligheidsinformatieblad in van het eindproduct. 14. Chemische eisen De volgende bestanddelen zijn niet in het product of in de ruwe materialen aanwezig: Reactieve chloorverbindingen zoals natrium hypochloride (javel) Gechloreerde organische verbindingen zoals trioclosan en kathon Benzalconiumchloride Lineair alkylbenzeen sulfonaten (LAS) Zilveren nanopartikels Bestanddelen die op de EU-lijst staan als endocriene verstoorders of met potentieel tot endocriene verstoring Geperfluoreerde stoffen en polyperfluoreerde gealkyleerde stoffen (PFAS) Methyldribromo glutaronitriel (MG) Ammoniak 6

7 De inschrijver dient het veiligheidsinformatieblad in van het eindproduct. 15. Kleurstoffen De kleurstoffen in het product zijn: goedgekeurd voor gebruik in voeding of; niet bioaccumulerend (kleurstoffen zijn niet bioaccumulerend als log K ow (octanol / waterverdelingscoëfficiënt) < 3,0 of BCF (bioconcentratiefactor) < 100.) De inschrijver dient een verklaring op eer in waarin hij log K ow of BCF van de bioaccumulerende kleurstoffen vermeldt, of de specificatie van het E-nummer in geval van een kleurstof die is goedgekeurd voor gebruik in voedingsstoffen. 16. Geurstoffen Volgende geurstoffen zijn niet individueel aanwezig in het product in hoeveelheden > 0,01 %(g/g) of > 100ppm: Amylkaneelalcohol (Amylcinnamyl alcohol) Anisyl alcohol d-limonen Gamma-methylionon Hydroxymethyl-phentyl cyclohex-enecarboxaldehyd (= Lyral) Liilal Methyl heptine carbonate Extracten van boommos Uitzondering: In navullingen voor aerosole producten mogen de vermelde stoffen individueel aanwezig zijn in concentraties < 0,10 %(g/g) of < 1000ppm, maar enkel wanneer de aanbevolen verdunning resulteert in een concentratie > 0,01 % (100ppm). De inschrijver dient een verklaring op eer in waarin de geurstoffenproducent verklaart dat de door hem geleverde geurstoffen aan het criterium voldoen. 1. Verpakking De verpakking (incl. etiketten) bevat geen PVC of plastics gebaseerd op andere types gechlorineerd materiaal. De inschrijver dient een veiligheidsinformatieblad over het gebruikte verpakkingsmateriaal of dient een verklaring op eer in waarin hij vermeldt uit welk materiaal de verpakking bestaat.

8 Checklist criteria allesreinigers, ruitenreinigers en sanitairreinigers Criterium Algemene gegevens 1. Milieulabels 2. Gebruiksgeschiktheid 3. Toxiciteit voor waterorganismen 4. Biologische afbreekbaarheid 5. Geurstoffen Productprestatie Naam van het product: Het product is een: Allesreiniger Ruitenreiniger Sanitairreiniger Het product draagt een milieulabel: EU-milieukeur Ga naar vraag 10 b) Österreichisches Ga naar vraag 10 b) Umweltzeichen Nordic Swan label Ga naar vraag 6 Ga naar vraag 2 Het product voldoet aan het criterium over gebruiksgeschiktheid: Het KVV chronisch van het product is: Het product voldoet aan de criteria over biologische afbreekbaarheid: Het product voldoet aan de criteria over geurstoffen: Bewijsstukken Verwijzing naar bijlagen, incl. paginanr., die aantonen dat het product aan het criterium voldoet Verplichte onderdelen Het product moet: verdund worden voor gebruikt onverdund gebruikt worden Overige informatie Als bewijsstuk volstaat deze checklist, ondertekend met de formulering ik verklaar dat de gegevens uit deze juist en volledig zijn, met naam en functie van de ondertekenaar en datum van de ondertekening. 8

9 Checklist criteria allesreinigers, ruitenreinigers en sanitairreinigers Criterium Productprestatie 6. Verboden of beperkte stoffen en mengsels a) Specifiek uitgesloten stoffen b) Gevarenzinnen. Fosfor 8. Vluchtige organische stoffen 9. Gebruiksaanwijzingen en informatie 10. Verpakkingsvoorschriften a) Algemeen b) WUR 11. Opleiding Het product en/of zijn samenstellende bestanddelen bevat geen van de specifiek door de EU-milieukeur uitgesloten stoffen: Het product voldoet aan het criterium over gevarenaanduidingen: De totale hoeveelheid aan fosfaten en andere fosforverbindingen in het product is: De totale hoeveelheid aan vluchtige organische stoffen met een kookpunt onder 150 C in het product is: De productverpakking of bijgeleverde informatie vermeldt alle vereiste gebruiksaanwijzingen en informatie: De verpakking van het product voldoet aan de algemene criteria over verpakking: De gewicht/utiliteitsratio (WUR) van de verpakking is: De inschrijver voorziet de gevraagde personeelsopleiding: Bewijsstukken Verwijzing naar bijlagen, incl. paginanr., die aantonen dat het product aan het criterium voldoet Overige informatie 9

10 Checklist criteria allesreinigers, ruitenreinigers en sanitairreinigers Criterium Productprestatie Bewijsstukken Verwijzing naar bijlagen, incl. paginanr., die aantonen dat het Overige informatie product aan het criterium voldoet Het product beschikt over een doseerhulpmiddel:, een automatisch doseersysteem 12. Doseerhulpmiddel, een manueel doseersysteem, via een gebruiksklaar product Optioneel Producten met een Nordic Swan label voldoen aan alle optionele criteria, het optionele luik van de vragenlijst moet voor deze producten niet ingevuld worden. Het Nordic Swan label volstaat als bewijsmiddel. 13. Veiligheid 14. Chemische eisen 15. Kleurstoffen 16. Geurstoffen 1. Verpakking Het product voldoet aan de criteria over veiligheid: Het product voldoet aan alle chemische eisen: Het product voldoet aan de criteria over kleurstoffen: : Log K ow : of BCF: of; E-nummer: Het product bevat geen van de in criterium 16 vermelde stoffen in een hoeveelheid > 0,01 % (g/g) of > 100ppm: De verpakking bevat geen PVC of plastics gebaseerd op andere types gechlorineerd materiaal: 10

11 Bijlage 1 Verboden of beperkte stoffen en mengsels De eisen die hieronder worden genoemd onder a), b) en c) gelden voor alle stoffen, inclusief biociden, kleurstoffen en geurstoffen die meer bedragen dan 0,010 gewichtsprocent van het eindproduct. Dit heeft ook betrekking op elke stof in elk mengsel dat in de formule gebruikt wordt en die meer bedraagt dan 0,010 gewichtsprocent van het eindproduct. Nanovormen die doelbewust aan het product zijn toegevoegd, moeten in elke concentratie voldoen aan criterium c). a) Gespecificeerde verboden stoffen De volgende stoffen mogen niet in het product zijn opgenomen, noch als bestanddeel van de formule noch als bestanddeel van een mengsel dat in de formule is opgenomen: alkylfenolethoxylaten (APEO s) en derivaten daarvan EDTA (ethyleendiaminetetraazijnzuur) en zouten daarvan 5-Broom-5-nitro-1,3-dioxaan 2-Broom-2-nitropropaan-1,3-dioxaan diazolinidylureum formaldehyde natriumhydroxymethylglycinaat nitromuskusverbindingen en polycyclische muskusverbindingen, zoals bijvoorbeeld: muskusxyleen: 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xyleen muskusambrette: 4-tert-butyl-3-methoxy-2,6-dinitrotolueen moskeen: 1,1,3,3,5-pentamethyl-4,6-dinitroindaan, muskustibetine: 1-tert-butyl-3,4,5-trimethyl-2,6-dinitrobenzeen, muskusketon: 4 -tert-butyl-2,6 -dimethyl-3,5 -dinitroacetofenon, HHCB (1,3,4,6,,8-hexahydro-4,6,6,,8,8-hexamethylcyclopenta(g)-2-benzopyran), AHTN (6-acetyl-1,1,2,4,4,-hexamethyltetraline). b) Quaternaire ammoniumzouten Quaternaire ammoniumzouten die niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar zijn, mogen niet worden gebruikt, noch als onderdeel van de formule, noch als bestanddeel van een mengsel in de formule. c) Gevaarlijke stoffen en mengsels Volgens artikel 6, lid 6 van Verordening (EG) nr. 66/2010 mag het product of een bestanddeel daarvan geen stoffen (in welke vorm dan ook, inclusief nanovormen) bevatten die beantwoorden aan de criteria voor de toekenning van een of meer van de hieronder gespecificeerde gevarenaanduidingen of waarschuwingszinnen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 122/2008 van het Europees Parlement en de Raad 8 of Richtlijn 6/548/EEG van de Raad 9 noch mag het stoffen bevatten waarnaar wordt verwezen in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 190/2006 van het Europees Parlement en de Raad 10. In het algemeen verwijzen de onderstaande waarschuwingszinnen naar stoffen. Echter, voor mengsels van enzymen en geurstoffen, waarvoor informatie over de stoffen niet te verkrijgen is, worden de classificatieregels voor mengsels toegepast. Tabel 1: Lijst van gevarenaanduidingen en waarschuwingszinnen Gevarenaanduiding (1) Waarschuwingszin (2) H300 Dodelijk bij inslikken R28 H301 Giftig bij inslikken R25 H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt R65 H310 Dodelijk bij contact met de huid R2 H311 Giftig bij contact met de huid R24 H330 Dodelijk bij inademing R23-R26 8 PB L 353 van , p. 1 9 PB 196 van , p PB L 396 van , p. 1 11

12 Gevarenaanduiding (1) Waarschuwingszin (2) H331 Giftig bij inademing R23 H340 Kan genetische schade veroorzaken R46 H341 Verdacht van het veroorzaken van genetische schade R68 H350 Kan kanker veroorzaken R45 H350i Kan kanker veroorzaken bij inademing R49 H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker R40 H360F Kan de vruchtbaarheid schaden R60 H360D Kan het ongeboren kind schaden R61 H360FD Kan de vruchtbaarheid schaden. Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind R60-61 H360Fd Kan de vruchtbaarheid schaden. Verdacht van het schaden van het ongeboren kind R60-63 H360Df Kan het ongeboren kind schaden. Verdacht van het verminderen van de vruchtbaarheid R61-62 H361f Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden R62 H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden R63 H361fd Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden R62-63 H362 Kan schadelijk zijn via de borstvoeding R64 R39/23; R39/24; H30 Veroorzaakt schade aan organen R39/25; R39/26; R39/2; R39/28 H31 Kan schade aan organen veroorzaken R68/20; R68/21; R68/22 H32 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling R48/25; R48/24; R48/23 H33 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling R48/20; R48/21; R48/22 H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen R50 H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen R50-53 H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen R51-53 H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen R52-53 H413 Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben R53 EUH059 Gevaarlijk voor de ozonlaag R59 EUH029 Vormt giftig gas in contact met water R29 EUH031 Vormt giftig gas in contact met zuren R31 EUH032 Vormt zeer giftig gas in contact met zuren R32 EUH00 Giftig bij oogcontact R39-41 Sensibiliserende stoffen H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken R42 H31: Kan een allergische huidreactie veroorzaken R43 (1) Zoals vastgesteld in Verordening (EG) nr. 122/2008 (2) Zoals vastgesteld in Richtlijn 6/548/EEG Stoffen of mengsels waarvan de eigenschappen bij verwerking zodanig wijzigen (die bijvoorbeeld niet langer biologisch beschikbaar zijn of een wijziging van de chemische samenstelling ondergaan) dat het geïdentificeerde gevaar niet langer van toepassing is, zijn vrijgesteld van de bovenstaande eis. Afwijkingen: met name de onderstaande stoffen en mengsels zijn vrijgesteld van deze eis: Oppervlakteactieve stoffen in concentraties < 25 % in het product (*) H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen R50 12

13 Geurstoffen H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen R52-53 Enzymen (**) H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken R42 Enzymen (**) H31 Kan een allergische huidreactie veroorzaken R43 NTA als een verontreiniging in (***) MGDA en GLDA H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker R40 (*) Het percentage moet worden gedeeld door de M-factor die is vastgesteld overeenkomstig Verordening (EG) nr. 122/2008. (**) Het percentage moet worden gedeeld door de M-factor die is vastgesteld overeenkomstig Verordening (EG) nr. 122/2008. (***) In concentraties die lager zijn dan 1,0 % in de grondstof, zolang de totale concentratie in het eindproduct lager is dan 0,10 %. d) Stoffen die zijn opgenomen in de lijst conform artikel 59, lid 1 van Verordening (EG) nr. 190/2006 Er wordt geen afwijking toegestaan van het verbod in artikel 6, lid 6 van Verordening (EG) nr. 66/2010 voor stoffen die zijn geïdentificeerd als zeer zorgwekkende stoffen en die zijn opgenomen in de lijst als vermeld in artikel 59 van Verordening (EG) nr. 190/2006 welke voorkomen in mengsels, in concentraties hoger dan 0,010 gewichtsprocent. e) Biociden i) Het product mag uitsluitend biociden bevatten om het product te conserveren, en uitsluitend in de voor dit doel passende dosering. Dit heeft geen betrekking op oppervlakteactieve stoffen, die ook biocide-eigenschappen kunnen hebben. ii) Het is verboden op de verpakking of via enige andere communicatie te beweren of te suggereren dat het product een antimicrobiële werking heeft. iii) Biociden, zowel als onderdeel van de formule of als bestanddeel van een mengsel in de formule, die overeenkomstig Richtlijn 6/548/EEG, Richtlijn 1999/45/EG van het Europees Parlement en de Raad 11 of Verordening (EG) nr. 122/2008 zijn ingedeeld als H410 / R50-53 of H411 / R51-53, mogen met het oog op de houdbaarheid van het product uitsluitend worden gebruikt, als het bioaccumulatievermogen wordt gekenmerkt door een log Pow (octanol/water-verdelingscoëfficiënt) < 3,0 of een experimenteel bepaalde bioconcentratiefactor (BCF) PB L 200 van , p. 1 13

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 30.7.1999 L 200/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 1999/45/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 31 mei 1999 betreffende de onderlinge aanpassing van

Nadere informatie

De nieuwe etikettering CLP

De nieuwe etikettering CLP De nieuwe etikettering CLP PREBES Open forum 11 dec 2009 Christel Swinnen Preventieadviseur Arbeidshygiëne Ford Genk GHS - CLP GHS: Globally Harmonized System wereldwijd systeem voor indeling en etikettering

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 15.1.2011 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 12/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 10/2011 VAN DE COMMISSIE van 14 januari 2011 betreffende materialen en voorwerpen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Odourcon 10 Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Odourcon 10 Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 KONGCRETE DEEL A RUBRIEK 1: Identificatie van de stof / het mengsel en van de vennootschap / onderneming 1.1 Product Identificatie Productnaam

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad Dow AgroSciences B.V. Veiligheidsinformatieblad volgens Reg. (EG) Nr. 453/2010 Productnaam: BOFIX* Herbicide Herzien: 2012/07/02 Print datum: 29 Sep 2012 Dow AgroSciences B.V.

Nadere informatie

Gebruik van gevaarlijke agentia

Gebruik van gevaarlijke agentia Information card 010 Gebruik van gevaarlijke agentia De evolutie van de Europese reglementering in verband met chemicaliën brengt een reeks wijzigingen met zich mee die rechtstreeks betrekking hebben op

Nadere informatie

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 I (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is) VERORDENINGEN VERORDENING (EG) Nr. 469/2009 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 17.4.2001 L 106/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Andere namen of synoniemen van de stof of het mengsel Registratienummer

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Herzieningsdatum 03/05/2013 Herziening 4 Vervangt datum 03/05/2013 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Volgens Verordening (EG) 453/2010 Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE

Nadere informatie

I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d. Handleiding PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In opdracht van

I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d. Handleiding PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In opdracht van I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d Handleiding PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen In opdracht van Inhoud 1 Algemene toelichting 6 1.1 PGS 15 in het algemeen 6 1.2 Onderdelen

Nadere informatie

RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD L 174/74 Publicatieblad van de Europese Unie 1.7.2011 RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 8 juni 2011 tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Nieuw) - Rubber & Kunststof Dressing

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Nieuw) - Rubber & Kunststof Dressing Herzieningsdatum 02/10/2013 Herziening 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Verordening (EG) 453/2010 Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 453/2010 België VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van

Nadere informatie

Aanbestedingsreglement Werken 2012

Aanbestedingsreglement Werken 2012 Aanbestedingsreglement Werken 2012 Reglement voor het aanbesteden van opdrachten voor werken en aan werken gerelateerde leveringen en diensten Staatscourant 2013 nr. 3075 Inhoudsopgave Leeswijzer...3 Aanbestedingsreglement...4

Nadere informatie

RICHTLIJN 2002/57/EG VAN DE RAAD van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen

RICHTLIJN 2002/57/EG VAN DE RAAD van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen 2002L0057 NL 25.01.2005 004.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN 2002/57/EG VAN DE RAAD van 13 juni 2002

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming. Identificatie van de stof of het preparaat: Productnaam: Gebruik: Component van elastische reparatiecompound. Identificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010. Fix All High Tack New

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010. Fix All High Tack New VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

Safety VOORBEELD PRODUCT

Safety VOORBEELD PRODUCT Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming. Productnaam en code: Gebruik: Identificatie onderneming: Heavy duty coating. SafetyDocs Johannes Vermeerstraat 1 NL 5212

Nadere informatie

Cradle to Cradle en duurzaam inkopen

Cradle to Cradle en duurzaam inkopen Cradle to Cradle en duurzaam inkopen Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Wat is Cradle to Cradle? 4 3. Hoe gaat de overheid om met Cradle to Cradle? 6 4. Cradle to Cradle en duurzaam inkopen 6 4.1 De werkwijze

Nadere informatie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie Beschrijvend Document Openbare Europese aanbesteding Mobiele en vaste telefonie Opgesteld door: IBN Versie: 12.0 Datum: vrijdag 7 november 2014woensdag 26 november 2014 Inhoud Begrippen... 3 Voorwoord...

Nadere informatie

RICHTLIJN 2000/13/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2000/13/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 2000L0013 NL 29.11.2007 005.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN 2000/13/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD [overeenkomstig de criteria van verordening 1907/2006 (REACH) en 453/2010] Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: Chemische

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 5185-5979 1.2 Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN 29.4.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/1 I (Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2014/40/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 3 april 2014 betreffende de onderlinge aanpassing

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie. 22 MAART 2013. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie. 22 MAART 2013. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie 22 MAART 2013. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie [2013/205469] http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam EG nummer 215-691-6 CAS nummer 12522-88-2 Product-

Nadere informatie

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek Zo werkt het bij Talos, Intermediair in Techniek Introductie In dit boekje tref je in het kort alles aan wat je moet weten, als je voor Talos, Intermediair in Techniek (hierna: Talos) gaat werken. Het

Nadere informatie