CHECKLIST CRITERIA ALLESREINIGERS, RUITENREINIGERS EN SANITAIRREINIGERS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CHECKLIST CRITERIA ALLESREINIGERS, RUITENREINIGERS EN SANITAIRREINIGERS"

Transcriptie

1 CHECKLIST CRITERIA ALLESREINIGERS, RUITENREINIGERS EN SANITAIRREINIGERS Noot voor de aankoper: Tekst in het bordeaux is ter informatie voor u bedoeld. U verwijdert deze tekst best uit de checklist voordat u de checklist met het bestek meestuurt. Voor elk criterium geeft de inschrijver aan in welke bijlage(n) de aanbestedende overheid het bewijsmateriaal kan terugvinden, en op welke pagina van die bijlage de gegevens (bv. conclusie) vermeld worden die aantonen dat het product aan het criterium voldoet. 1. Verplichte onderdelen Indien de inschrijver op één van de vragen uit dit hoofdstuk antwoordt, betekent dit dat het product niet voldoet aan de vereisten uit het bestek. 1. Mileulabels Het product draagt een milieulabel. 1, de EU-milieukeur Ga naar vraag 10 b), het Österreichisches Umweltzeichen Ga naar vraag 10 b), het Nordic Swan label Ga naar vraag 6 Ga naar vraag 2 De inschrijver toont aan dat zijn product het milieulabel draagt d.m.v. een document van het competent body van het land waar het label werd aangevraagd, met duidelijke vermelding van het contractnummer. Dit document vermeldt, naast het contractnummer, op basis van welke criteriaset de toekenning van het label gebeurde, de datum waarop het contract inging en de datum waarop het contract afloopt. 2. Gebruiksgeschiktheid Het product heeft een gelijkwaardig reinigingsvermogen als dat van het gelijkwaardig marktproduct en scoort beter dan leidingwater. De inschrijver dient een laboratoriumtest of consumententest in die aantoont dat het product aan het criterium voldoet. In beide gevallen is het onmogelijk om een standaardrapport te ontvangen, aangezien elk laboratorium of testpanel zijn eigen rapporten aanlevert. Wel zijn er een aantal aandachtspunten waarop gelet moet worden: In de test moet het product vergeleken worden met een gelijkwaardig product op de markt en met een generisch referentieproduct (leidingwater); De gebruikte testmethode (labotest of gebruikerstest volgens norm ) moet vermeld worden; De resultaten voor de 3 stalen en een conclusie moeten duidelijk vermeld worden. 1 Versie van de milieulabelcriteria waar deze checklist naar verwijst: EU-milieukeurcriteria voor allesreinigers en sanitairreinigers d.d. 28 juni 2011 (geldig tot 28 juni 2015) Österreichisches Umweltzeichen, Richtlinie UZ 30, Allzweck- und Sanitärreiniger van 1 juli 2011 Nordic Ecolabelling of Cleaning products, version 4.6 (geldig van 13 december 200 tot 30 juni 2014) 1

2 3. Toxiciteit voor waterorganismen Het chronisch kritisch verdunningsvolume 2 (KVV chronisch ) van het product bedraagt maximaal: Productgroep KVV chronisch Allesreiniger (te verdunnen voor gebruik) l / l waswater Allesreinigers (onverdund te gebruiken) l / 100g product Ruitenreiniger 4.800l / 100g product Sanitairreiniger l / 100g product De inschrijver dient een verklaring op eer in waarin hij het KVV chronisch (Chronic Critical Dilution Volume CDV chronic ) voor het product vermeldt. 4. Biologische afbreekbaarheid Elke oppervlakteactieve stof in het product is gemakkelijk biologisch afbreekbaar. Uitzondering: Stoffen die anaeroob niet afbreekbaar zijn, mogen in het product voorkomen indien ze: niet geclassificeerd zijn met H400 en/of R50 en; het gehalte in het product volgende limieten niet overschrijdt: Productgroep Limiet Allesreiniger (te verdunnen voor gebruik) 0,40g / l waswater Allesreiniger (onverdund te gebruiken) 4g / 100g product Ruitenreiniger 2g / 100g product Sanitairreiniger 2g / 100g product De inschrijver dient een verklaring op eer in waarin hij de DID-nummers van de samenstellende bestanddelen vermeldt en het totaalgewicht van de bestanddelen die anaeroob niet afbreekbaar zijn. Voor de anaeroob niet afbreekbare stoffen dient hij ook een document in waaruit blijkt welke H- of R-zinnen aan de stof zijn toegekend (bv. de MSDS-fiche). Wanneer een stof niet in de DID-lijst voorkomt, toont de inschrijver d.m.v. literatuurgegevens of andere bronnen de afbreekbaarheid aan. U kan de biologische afbreekbaarheid van de bestanddelen controleren aan de hand van de DIDlijst 3. Onder de titel afbraak vindt u codes voor aerobe en anaerobe afbraak. Een bestanddeel is biologisch afbreekbaar als het de volgende codes heeft: R Biologisch afbreekbaar in aerobe omstandigheden Y Biologisch afbreekbaar in anaerobe omstandigheden 5. Geurstoffen Het product bevat geen parfums met nitromuskus- of polycyclische muskusverbindingen. Stoffen die als geurstof aan het product worden toegevoegd, zijn vervaardigd en/of behandeld volgens de gedragscode van de International Fragrance Association 4. Volgende geurstoffen komen niet voor in hoeveelheden 0,010 % ( 100 ppm) per stof: Geurstoffen die moeten worden vermeld conform Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia (bijlage VII). Uitzondering: Quaternaire ammoniumzouten die niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar zijn mogen in geen geval in het product voorkomen (zie criterium 6). 2 Het chronisch kritisch verdunningsvolume moet berekend worden volgens de formule die vermeld wordt in het besluit van de Commissie van 28 juni 2011 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan allesreinigers en sanitairreinigers: 3 U kan de laatste versie van de Detergent Ingredient Database of DID-lijst terugvinden op de website van de EU-milieukeur: 4 U kan deze code terugvinden op de IFRA-website: 2

3 Geurstoffen die zijn ingedeeld in de klasse H31 / R43 (kan een allergische huidreactie veroorzaken) en/of H334 / R42 (kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken). De inschrijver dient een verklaring op eer in waarin hij vermeldt dat het product aan de criteria over geurstoffen voldoet. 6. Verboden of beperkte stoffen en mengsels a) Specifiek uitgesloten stoffen Het product en/of zijn samenstellende bestanddelen bevat geen van de specifiek door de EU-milieukeur uitgesloten stoffen 5. De inschrijver dient een verklaring op eer in waarin hij vermeldt dat de specifiek uitgesloten stoffen niet voorkomen in het eindproduct. Deze verklaring op eer wordt eventueel gestaafd met verklaringen op eer van de fabrikanten van de ingrediënten. b) Gevarenaanduidingen Het product bevat geen bestanddelen met een gewichtspercentage > 0,01 % waaraan één van de gevarenaanduidingen / waarschuwingszinnen is toegekend zoals vermeld in criterium 3 c) van het besluit van de Commissie van 28 juni 2011 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan allesreinigers en sanitairreinigers of in bijlage 1, criterium c) bij deze checklist. De inschrijver dient het veiligheidsinformatieblad (MSDS of Material Safety Data Sheet) in van het eindproduct en van de toegevoegde bewaarmiddelen. Het veiligheidsinformatieblad geeft u informatie over de risico s die aan het product verbonden zijn, en van de bestanddelen die in het product zitten. O.a. volgende rubrieken zijn nuttig bij het controleren van de milieucriteria uit deze checklist (waar het veiligheidsinformatieblad als controle wordt genoemd): Rubriek 2: De identificatie van de verschillende gevaren (risico s voor mens en milieu en bijzondere gevaren) die met het product verbonden zijn. Rubriek 3: De samenstelling van de bestanddelen en de indeling van de bestanddelen volgens gevarensymbolen en risicozinnen. Rubriek 15: Wettelijk verplichte informatie (Etikettering in overeenstemming met EGrichtlijnen, met vermelding van gevaren en de betrokken R- en S- zinnen, eventuele bijzondere nationale verplichtingen ). De indeling en nummering van de rubrieken werd vastgelegd in bijlage II bij de Verordening (EG) nr. 190/2006 (REACH). Oudere MSDS-fiches zijn mogelijk anders ingedeeld maar moeten wel dezelfde informatie bevatten. Ga in elk geval na dat veiligheidsinformatiebladen die u als bewijsmateriaal kreeg niet ouder dan drie jaar zijn.. Fosfor De hoeveelheid fosfaten en andere fosforverbindingen overschrijdt volgende limieten niet: Productgroep Limiet Allesreiniger (te verdunnen voor gebruik) 0,02g P / dosering voor 1l waswater Allesreiniger (onverdund te gebruiken) 0,2g P / 100g product Ruitenreiniger 0g P Sanitairreiniger 1,0g P / 100g product 5 U kan de volledige lijst van specifiek uitgesloten stoffen terugvinden als criterium 3 in het besluit van de Commissie van 28 juni 2011 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan allesreinigers en sanitairreinigers of als Bijlage 1 bij deze checklist. 3

4 De inschrijver dient een verklaring op eer in waarin hij de totale hoeveelheid aan fosfaten en andere fosforverbindingen vermeldt. 8. Vluchtige organische stoffen De hoeveelheid vluchtige organische stoffen met een kookpunt onder 150 C overschrijdt volgende limieten niet: Productgroep Limiet Allesreiniger of sanitairreiniger (te 0,2 % (gewicht) in verdund verdunnen voor gebruik) schoonmaakwater Allesreiniger of sanitairreiniger (onverdund 6 % (gewicht) te gebruiken) Ruitenreiniger 10 % (gewicht) De inschrijver dient een verklaring op eer in waarin hij de totale hoeveelheid aan vluchtige organische stoffen met een kookpunt onder 150 C vermeldt. 9. Gebruiksaanwijzingen en informatie Dosering De verpakking vermeldt, voldoende groot en tegen een zichtbare achtergrond, de aanbevolen dosering. De verpakking van geconcentreerde producten vermeldt daar bovenop duidelijk dat vergeleken met normale (verdunde) producten slechts een kleine hoeveelheid product nodig is. Op de verpakking wordt de volgende (of een gelijkwaardige) tekst vermeldt: Een juiste dosis bespaart kosten en brengt het milieu minder schade toe. De verpakking van gebruiksklare allesreinigers vermeldt e volgende (of een gelijkwaardige) tekst: Het product is niet bestemd voor grootschalige schoonmaak. Veiligheid Op het product zijn volgende (of gelijkaardige) veiligheidsadviezen aangebracht, als tekst of pictogram: Buiten bereik van kinderen houden Niet mengen met andere reinigingsmiddelen Spray niet inademen (alleen voor producten die in een spuitbus zijn verpakt) De inschrijver levert een verpakking, inclusief etiket, mee van het product dat hij aanbiedt. 10. Verpakkingsvoorschriften a) Algemeen Het product is niet verpakt in een verstuiver met drijfgas. De kunststoffen waaruit de fles zelf bestaat, zijn gemerkt overeenkomstig Richtlijn 94/62/EG of de delen 1 en 2 van DIN 6120 juncto deel 1 van DIN 28. Indien de primaire verpakking van gerecycleerd materiaal is en dit op de verpakking is vermeld, is deze vermelding in overeenstemming met ISO-norm betreffende milieuetiketteringen en verklaringen - eigen claims (milieuetikettering type II). De ftalaten in de kunststof verpakking (indien aanwezig) zijn ftalaten waarvoor op het moment van de aanvraag een risicobeoordeling heeft plaatsgevonden en die niet zijn ingedeeld in één van de categorieën waarnaar in criterium 6 b) van deze checklist verwezen wordt. De inschrijver dient een verklaring op eer in waarin hij vermeldt dat het product aan alle algemene criteria over verpakking voldoet. 4

5 b) Gewicht/utiliteitsratio (WUR) De gewicht/utiliteitsratio (WUR) 6 van de verpakking is niet hoger dan: Productgroep WUR Alles-, ruiten- of sanitairreiniger (te 1,20g verpakking per liter verdunnen voor gebruik) oplossing (schoonmaakwater) Alles-, ruiten- of sanitairreiniger (onverdund 150g verpakking per liter te gebruiken) oplossing (schoonmaakwater) De inschrijver dient een berekening van de gewicht/utiliteitsratio (WUR) in van de primaire verpakking (de verpakking zelf, doppen, stoppen, handpompen en sproeimechanismen). Indien het product over een EU-milieukeur of Österreichisches Umweltzeichen beschikt hoeft de inschrijver geen berekening van de gewicht/utiliteitsratio in te dienen. Indien hij dat niet doet, zal hij echter de laagste score krijgen op het gunningscriterium over de gewichts/utiliteitsratio. Deze informatie dient ook meteen als antwoord voor het gunningscriterium over de WUR van de primaire verpakking. Zo hoeft de inschrijver niet twee keer dezelfde vraag te beantwoorden. 11. Opleiding Tijdens de uitvoering van de opdracht zal de leverancier een jaarlijkse personeelsopleiding verzorgen zoals omschreven in het bestek. De eerste van deze opleidingen zal dieper ingaan op het gebruik en de dosering van de schoonmaakmiddelen. Deze opleidingen duren minimum twee uur. De inschrijver dient bij de offerte een opleidingsprogramma in voor de uitvoeringstermijn van de opdracht. In dit opleidingsprogramma staat minstens wanneer (bij benadering) de opleidingsmomenten zullen zijn, hoe lang ze zullen duren en welke onderwerpen aan bod zullen komen. 12. Het product beschikt over een doseerhulpmiddel De inschrijver geeft een technische beschrijving van het doseerhulpmiddel of levert een staal van het aangeboden product met doseerhulpmiddel. Deze informatie dient ook meteen als antwoord voor het gunningscriterium over doseerhulpmiddelen. Zo hoeft de inschrijver niet twee keer dezelfde vraag te beantwoorden. 6 De gewicht/utiliteitsratio (WUR) moet berekend worden volgens de formule die vermeld wordt in het besluit van de Commissie van 28 juni 2011 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan allesreinigers en sanitairreinigers: 5

6 2. Optioneel Het product draagt het Nordic Swan label (zie criterium 1) U hoeft geen verdere vragen te beantwoorden Ga naar vraag 13 Producten met een Nordic Swan label voldoen aan de optionele criteria. 13. Veiligheid Het eindproduct bevat geen van volgende classificaties: Milieugevaarlijk N met R50, R50/R53 of R51/53 R52, R53 of R52/53 zonder N Zeer Toxisch (Tx) Toxisch (T) Schadelijk (Xn) Uitzondering: Professionele producten met een gevarensymbool Xn en R-zin R20, R21 en/of R22 zijn toegestaan als het verpakkingsmateriaal zo gemaakt is dat de gebruiker niet met het product in contact komt. Irriterend (Xi) Uitzonderingen: Niet-professionele producten met een gevaren-symbool Xi en alleen R-zinnen R36, R3 en/of R38 zijn toegestaan. Professionele producten met gevarensymbool Xi mogen R-zinnen R36, R3, R38 en/of R41 bevatten. Allergeen Xn met R42 Xi met R43 Bijtend (C met R34 of R35) Uitzondering: Professionele producten en toiletreinigers voor consumenten die de classificatie bijtend C met R34 of R35 dragen zijn toegestaan indien het product de classificatie kreeg omwille van de ph-waarde. Carcinogeen (Carc R40, R45 en/of R49) Mutageen (Mut met R46 en/of R68) Reprotoxisch (Rep met R60, R61, R62, R63, R64 en/of R68) Explosief (E) Extreem ontvlambaar (Fx) Zeer ontvlambaar (F) Brandgevaar (geen symbool of R-zin) De inschrijver dient het veiligheidsinformatieblad in van het eindproduct. 14. Chemische eisen De volgende bestanddelen zijn niet in het product of in de ruwe materialen aanwezig: Reactieve chloorverbindingen zoals natrium hypochloride (javel) Gechloreerde organische verbindingen zoals trioclosan en kathon Benzalconiumchloride Lineair alkylbenzeen sulfonaten (LAS) Zilveren nanopartikels Bestanddelen die op de EU-lijst staan als endocriene verstoorders of met potentieel tot endocriene verstoring Geperfluoreerde stoffen en polyperfluoreerde gealkyleerde stoffen (PFAS) Methyldribromo glutaronitriel (MG) Ammoniak 6

7 De inschrijver dient het veiligheidsinformatieblad in van het eindproduct. 15. Kleurstoffen De kleurstoffen in het product zijn: goedgekeurd voor gebruik in voeding of; niet bioaccumulerend (kleurstoffen zijn niet bioaccumulerend als log K ow (octanol / waterverdelingscoëfficiënt) < 3,0 of BCF (bioconcentratiefactor) < 100.) De inschrijver dient een verklaring op eer in waarin hij log K ow of BCF van de bioaccumulerende kleurstoffen vermeldt, of de specificatie van het E-nummer in geval van een kleurstof die is goedgekeurd voor gebruik in voedingsstoffen. 16. Geurstoffen Volgende geurstoffen zijn niet individueel aanwezig in het product in hoeveelheden > 0,01 %(g/g) of > 100ppm: Amylkaneelalcohol (Amylcinnamyl alcohol) Anisyl alcohol d-limonen Gamma-methylionon Hydroxymethyl-phentyl cyclohex-enecarboxaldehyd (= Lyral) Liilal Methyl heptine carbonate Extracten van boommos Uitzondering: In navullingen voor aerosole producten mogen de vermelde stoffen individueel aanwezig zijn in concentraties < 0,10 %(g/g) of < 1000ppm, maar enkel wanneer de aanbevolen verdunning resulteert in een concentratie > 0,01 % (100ppm). De inschrijver dient een verklaring op eer in waarin de geurstoffenproducent verklaart dat de door hem geleverde geurstoffen aan het criterium voldoen. 1. Verpakking De verpakking (incl. etiketten) bevat geen PVC of plastics gebaseerd op andere types gechlorineerd materiaal. De inschrijver dient een veiligheidsinformatieblad over het gebruikte verpakkingsmateriaal of dient een verklaring op eer in waarin hij vermeldt uit welk materiaal de verpakking bestaat.

8 Checklist criteria allesreinigers, ruitenreinigers en sanitairreinigers Criterium Algemene gegevens 1. Milieulabels 2. Gebruiksgeschiktheid 3. Toxiciteit voor waterorganismen 4. Biologische afbreekbaarheid 5. Geurstoffen Productprestatie Naam van het product: Het product is een: Allesreiniger Ruitenreiniger Sanitairreiniger Het product draagt een milieulabel: EU-milieukeur Ga naar vraag 10 b) Österreichisches Ga naar vraag 10 b) Umweltzeichen Nordic Swan label Ga naar vraag 6 Ga naar vraag 2 Het product voldoet aan het criterium over gebruiksgeschiktheid: Het KVV chronisch van het product is: Het product voldoet aan de criteria over biologische afbreekbaarheid: Het product voldoet aan de criteria over geurstoffen: Bewijsstukken Verwijzing naar bijlagen, incl. paginanr., die aantonen dat het product aan het criterium voldoet Verplichte onderdelen Het product moet: verdund worden voor gebruikt onverdund gebruikt worden Overige informatie Als bewijsstuk volstaat deze checklist, ondertekend met de formulering ik verklaar dat de gegevens uit deze juist en volledig zijn, met naam en functie van de ondertekenaar en datum van de ondertekening. 8

9 Checklist criteria allesreinigers, ruitenreinigers en sanitairreinigers Criterium Productprestatie 6. Verboden of beperkte stoffen en mengsels a) Specifiek uitgesloten stoffen b) Gevarenzinnen. Fosfor 8. Vluchtige organische stoffen 9. Gebruiksaanwijzingen en informatie 10. Verpakkingsvoorschriften a) Algemeen b) WUR 11. Opleiding Het product en/of zijn samenstellende bestanddelen bevat geen van de specifiek door de EU-milieukeur uitgesloten stoffen: Het product voldoet aan het criterium over gevarenaanduidingen: De totale hoeveelheid aan fosfaten en andere fosforverbindingen in het product is: De totale hoeveelheid aan vluchtige organische stoffen met een kookpunt onder 150 C in het product is: De productverpakking of bijgeleverde informatie vermeldt alle vereiste gebruiksaanwijzingen en informatie: De verpakking van het product voldoet aan de algemene criteria over verpakking: De gewicht/utiliteitsratio (WUR) van de verpakking is: De inschrijver voorziet de gevraagde personeelsopleiding: Bewijsstukken Verwijzing naar bijlagen, incl. paginanr., die aantonen dat het product aan het criterium voldoet Overige informatie 9

10 Checklist criteria allesreinigers, ruitenreinigers en sanitairreinigers Criterium Productprestatie Bewijsstukken Verwijzing naar bijlagen, incl. paginanr., die aantonen dat het Overige informatie product aan het criterium voldoet Het product beschikt over een doseerhulpmiddel:, een automatisch doseersysteem 12. Doseerhulpmiddel, een manueel doseersysteem, via een gebruiksklaar product Optioneel Producten met een Nordic Swan label voldoen aan alle optionele criteria, het optionele luik van de vragenlijst moet voor deze producten niet ingevuld worden. Het Nordic Swan label volstaat als bewijsmiddel. 13. Veiligheid 14. Chemische eisen 15. Kleurstoffen 16. Geurstoffen 1. Verpakking Het product voldoet aan de criteria over veiligheid: Het product voldoet aan alle chemische eisen: Het product voldoet aan de criteria over kleurstoffen: : Log K ow : of BCF: of; E-nummer: Het product bevat geen van de in criterium 16 vermelde stoffen in een hoeveelheid > 0,01 % (g/g) of > 100ppm: De verpakking bevat geen PVC of plastics gebaseerd op andere types gechlorineerd materiaal: 10

11 Bijlage 1 Verboden of beperkte stoffen en mengsels De eisen die hieronder worden genoemd onder a), b) en c) gelden voor alle stoffen, inclusief biociden, kleurstoffen en geurstoffen die meer bedragen dan 0,010 gewichtsprocent van het eindproduct. Dit heeft ook betrekking op elke stof in elk mengsel dat in de formule gebruikt wordt en die meer bedraagt dan 0,010 gewichtsprocent van het eindproduct. Nanovormen die doelbewust aan het product zijn toegevoegd, moeten in elke concentratie voldoen aan criterium c). a) Gespecificeerde verboden stoffen De volgende stoffen mogen niet in het product zijn opgenomen, noch als bestanddeel van de formule noch als bestanddeel van een mengsel dat in de formule is opgenomen: alkylfenolethoxylaten (APEO s) en derivaten daarvan EDTA (ethyleendiaminetetraazijnzuur) en zouten daarvan 5-Broom-5-nitro-1,3-dioxaan 2-Broom-2-nitropropaan-1,3-dioxaan diazolinidylureum formaldehyde natriumhydroxymethylglycinaat nitromuskusverbindingen en polycyclische muskusverbindingen, zoals bijvoorbeeld: muskusxyleen: 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xyleen muskusambrette: 4-tert-butyl-3-methoxy-2,6-dinitrotolueen moskeen: 1,1,3,3,5-pentamethyl-4,6-dinitroindaan, muskustibetine: 1-tert-butyl-3,4,5-trimethyl-2,6-dinitrobenzeen, muskusketon: 4 -tert-butyl-2,6 -dimethyl-3,5 -dinitroacetofenon, HHCB (1,3,4,6,,8-hexahydro-4,6,6,,8,8-hexamethylcyclopenta(g)-2-benzopyran), AHTN (6-acetyl-1,1,2,4,4,-hexamethyltetraline). b) Quaternaire ammoniumzouten Quaternaire ammoniumzouten die niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar zijn, mogen niet worden gebruikt, noch als onderdeel van de formule, noch als bestanddeel van een mengsel in de formule. c) Gevaarlijke stoffen en mengsels Volgens artikel 6, lid 6 van Verordening (EG) nr. 66/2010 mag het product of een bestanddeel daarvan geen stoffen (in welke vorm dan ook, inclusief nanovormen) bevatten die beantwoorden aan de criteria voor de toekenning van een of meer van de hieronder gespecificeerde gevarenaanduidingen of waarschuwingszinnen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 122/2008 van het Europees Parlement en de Raad 8 of Richtlijn 6/548/EEG van de Raad 9 noch mag het stoffen bevatten waarnaar wordt verwezen in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 190/2006 van het Europees Parlement en de Raad 10. In het algemeen verwijzen de onderstaande waarschuwingszinnen naar stoffen. Echter, voor mengsels van enzymen en geurstoffen, waarvoor informatie over de stoffen niet te verkrijgen is, worden de classificatieregels voor mengsels toegepast. Tabel 1: Lijst van gevarenaanduidingen en waarschuwingszinnen Gevarenaanduiding (1) Waarschuwingszin (2) H300 Dodelijk bij inslikken R28 H301 Giftig bij inslikken R25 H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt R65 H310 Dodelijk bij contact met de huid R2 H311 Giftig bij contact met de huid R24 H330 Dodelijk bij inademing R23-R26 8 PB L 353 van , p. 1 9 PB 196 van , p PB L 396 van , p. 1 11

12 Gevarenaanduiding (1) Waarschuwingszin (2) H331 Giftig bij inademing R23 H340 Kan genetische schade veroorzaken R46 H341 Verdacht van het veroorzaken van genetische schade R68 H350 Kan kanker veroorzaken R45 H350i Kan kanker veroorzaken bij inademing R49 H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker R40 H360F Kan de vruchtbaarheid schaden R60 H360D Kan het ongeboren kind schaden R61 H360FD Kan de vruchtbaarheid schaden. Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind R60-61 H360Fd Kan de vruchtbaarheid schaden. Verdacht van het schaden van het ongeboren kind R60-63 H360Df Kan het ongeboren kind schaden. Verdacht van het verminderen van de vruchtbaarheid R61-62 H361f Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden R62 H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden R63 H361fd Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden R62-63 H362 Kan schadelijk zijn via de borstvoeding R64 R39/23; R39/24; H30 Veroorzaakt schade aan organen R39/25; R39/26; R39/2; R39/28 H31 Kan schade aan organen veroorzaken R68/20; R68/21; R68/22 H32 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling R48/25; R48/24; R48/23 H33 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling R48/20; R48/21; R48/22 H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen R50 H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen R50-53 H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen R51-53 H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen R52-53 H413 Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben R53 EUH059 Gevaarlijk voor de ozonlaag R59 EUH029 Vormt giftig gas in contact met water R29 EUH031 Vormt giftig gas in contact met zuren R31 EUH032 Vormt zeer giftig gas in contact met zuren R32 EUH00 Giftig bij oogcontact R39-41 Sensibiliserende stoffen H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken R42 H31: Kan een allergische huidreactie veroorzaken R43 (1) Zoals vastgesteld in Verordening (EG) nr. 122/2008 (2) Zoals vastgesteld in Richtlijn 6/548/EEG Stoffen of mengsels waarvan de eigenschappen bij verwerking zodanig wijzigen (die bijvoorbeeld niet langer biologisch beschikbaar zijn of een wijziging van de chemische samenstelling ondergaan) dat het geïdentificeerde gevaar niet langer van toepassing is, zijn vrijgesteld van de bovenstaande eis. Afwijkingen: met name de onderstaande stoffen en mengsels zijn vrijgesteld van deze eis: Oppervlakteactieve stoffen in concentraties < 25 % in het product (*) H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen R50 12

13 Geurstoffen H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen R52-53 Enzymen (**) H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken R42 Enzymen (**) H31 Kan een allergische huidreactie veroorzaken R43 NTA als een verontreiniging in (***) MGDA en GLDA H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker R40 (*) Het percentage moet worden gedeeld door de M-factor die is vastgesteld overeenkomstig Verordening (EG) nr. 122/2008. (**) Het percentage moet worden gedeeld door de M-factor die is vastgesteld overeenkomstig Verordening (EG) nr. 122/2008. (***) In concentraties die lager zijn dan 1,0 % in de grondstof, zolang de totale concentratie in het eindproduct lager is dan 0,10 %. d) Stoffen die zijn opgenomen in de lijst conform artikel 59, lid 1 van Verordening (EG) nr. 190/2006 Er wordt geen afwijking toegestaan van het verbod in artikel 6, lid 6 van Verordening (EG) nr. 66/2010 voor stoffen die zijn geïdentificeerd als zeer zorgwekkende stoffen en die zijn opgenomen in de lijst als vermeld in artikel 59 van Verordening (EG) nr. 190/2006 welke voorkomen in mengsels, in concentraties hoger dan 0,010 gewichtsprocent. e) Biociden i) Het product mag uitsluitend biociden bevatten om het product te conserveren, en uitsluitend in de voor dit doel passende dosering. Dit heeft geen betrekking op oppervlakteactieve stoffen, die ook biocide-eigenschappen kunnen hebben. ii) Het is verboden op de verpakking of via enige andere communicatie te beweren of te suggereren dat het product een antimicrobiële werking heeft. iii) Biociden, zowel als onderdeel van de formule of als bestanddeel van een mengsel in de formule, die overeenkomstig Richtlijn 6/548/EEG, Richtlijn 1999/45/EG van het Europees Parlement en de Raad 11 of Verordening (EG) nr. 122/2008 zijn ingedeeld als H410 / R50-53 of H411 / R51-53, mogen met het oog op de houdbaarheid van het product uitsluitend worden gebruikt, als het bioaccumulatievermogen wordt gekenmerkt door een log Pow (octanol/water-verdelingscoëfficiënt) < 3,0 of een experimenteel bepaalde bioconcentratiefactor (BCF) PB L 200 van , p. 1 13

CHECKLIST CRITERIA TEXTIELWASMIDDELEN VOOR GEBRUIK IN TOESTELLEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK EN VERGELIJKBAAR AAN TOESTELLEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK

CHECKLIST CRITERIA TEXTIELWASMIDDELEN VOOR GEBRUIK IN TOESTELLEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK EN VERGELIJKBAAR AAN TOESTELLEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK CHECKLIST CRITERIA TEXTIELWASMIDDELEN VOOR GEBRUIK IN TOESTELLEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK EN VERGELIJKBAAR AAN TOESTELLEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK Noot voor de aankoper: Tekst in het bordeaux is ter

Nadere informatie

CHECKLIST CRITERIA TEXTIELWASMIDDELEN VOOR GEBRUIK IN PROFESSIONELE TOESTELLEN

CHECKLIST CRITERIA TEXTIELWASMIDDELEN VOOR GEBRUIK IN PROFESSIONELE TOESTELLEN CHECKLIST CRITERIA TEXTIELWASMIDDELEN VOOR GEBRUIK IN PROFESSIONELE TOESTELLEN Noot voor de aankoper: Tekst in het bordeaux is ter informatie voor u bedoeld. U verwijdert deze tekst best uit de checklist

Nadere informatie

CHECKLIST CRITERIA TEXTIELWASMIDDELEN VOOR GEBRUIK IN PROFESSIONELE TOESTELLEN

CHECKLIST CRITERIA TEXTIELWASMIDDELEN VOOR GEBRUIK IN PROFESSIONELE TOESTELLEN CHECKLIST CRITERIA TEXTIELWASMIDDELEN VOOR GEBRUIK IN PROFESSIONELE TOESTELLEN Noot voor de aankoper: Tekst in het bordeaux is ter informatie voor u bedoeld. U verwijdert deze tekst best uit de checklist

Nadere informatie

CHECKLIST CRITERIA MACHINEAFWASMIDDELEN VOOR GEBRUIK IN PROFESSIONELE TOESTELLEN

CHECKLIST CRITERIA MACHINEAFWASMIDDELEN VOOR GEBRUIK IN PROFESSIONELE TOESTELLEN CHECKLIST CRITERIA MACHINEAFWASMIDDELEN VOOR GEBRUIK IN PROFESSIONELE TOESTELLEN Noot voor de aankoper: Tekst in het bordeaux is ter informatie voor u bedoeld. U verwijdert deze tekst best uit de checklist

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE COMMISSIE

BESLUIT VAN DE COMMISSIE L 169/52 Publicatieblad van de Europese Unie 29.6.2011 BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 28 juni 2011 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan allesreinigers en sanitairreinigers

Nadere informatie

Detergenten met het Europese Ecolabel

Detergenten met het Europese Ecolabel Detergenten met het Europese Ecolabel Kathelijne De Ridder Wat is het EU Ecolabel? Een Europees milieulabel Doel: Aan de consument duidelijk maken welke producten milieuverantwoord zijn Bevorderen van

Nadere informatie

BIJLAGE KADER CRITERIA. 2. toxiciteit voor in het water levende organismen: kritisch verdunningsvolume (KVV)

BIJLAGE KADER CRITERIA. 2. toxiciteit voor in het water levende organismen: kritisch verdunningsvolume (KVV) L 111/36 Publicatieblad van de Europese Unie 30.4.2011 BIJLAGE Doelstellingen van de criteria KADER Deze criteria zijn er met name op gericht producten te bevorderen die minder effect hebben op aquatische

Nadere informatie

LIJST VAN GEVARENAANDUIDINGEN, AANVULLENDE GEVARENAANDUIDINGEN EN AANVULLENDE ETIKETTERINGSELEMENTEN VOLGENS BIJLAGE III VAN DE CLP-VERORDENING

LIJST VAN GEVARENAANDUIDINGEN, AANVULLENDE GEVARENAANDUIDINGEN EN AANVULLENDE ETIKETTERINGSELEMENTEN VOLGENS BIJLAGE III VAN DE CLP-VERORDENING LIJST VAN GEVARENAANDUIDINGEN, AANVULLENDE GEVARENAANDUIDINGEN EN AANVULLENDE ETIKETTERINGSELEMENTEN VOLGENS BIJLAGE III VAN DE CLP-VERORDENING DEEL 1: GEVARENAANDUIDINGEN Gevarenaanduidingen voor materiële

Nadere informatie

Fiche allesreinigers, ruitenreinigers en sanitairreinigers

Fiche allesreinigers, ruitenreinigers en sanitairreinigers Fiche allesreinigers, ruitenreinigers en sanitairreinigers Deze fiche biedt ondersteuning aan een openbaar bestuur dat bij de aankoop van schoonmaakmiddelen gebonden is door de wetgeving inzake overheidsopdrachten.

Nadere informatie

Aankoop van duurzame schoonmaakmiddelen en -diensten

Aankoop van duurzame schoonmaakmiddelen en -diensten Aankoop van duurzame en -diensten Duurzaamheidscriteria voor overheidsopdrachten http://milieuzorg.lne.be/ Waarom Vlaamse criteria? Vlaams actieplan duurzame overheidsopdrachten DOEL = 100 % duurzame overheidsopdrachten

Nadere informatie

Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren.

Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren. Overzicht H-zinnen (Hazard) H-zin Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren. H200 Instabiele ontplofbare stof. H201 Ontplofbare stof: gevaar voor massa-explosie. H202 Ontplofbare stof, ernstig gevaar

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid

Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid 1) Onderwerp Milieuvriendelijke detergent voor vaatwas met de hand (naam van de openbare overheid) hecht belang aan de milieuzorg en de sociale aspecten.

Nadere informatie

Gevarenaanduidingen (H)

Gevarenaanduidingen (H) Gevarenaanduidingen (H) H200 H201 H202 H203 H204 H205 H220 H221 H222 H223 H224 H225 H226 H228 H240 H241 H242 H250 H251 H252 Instabiele ontplofbare stof. Ontplofbare stof; gevaar voor massa-explosie. Ontplofbare

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis

Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis 1) Onderwerp Met milieuvriendelijke materialen en processen geproduceerde kettingzaagolie. (naam van de openbare overheid) hecht belang aan de milieuzorg en

Nadere informatie

DEEL 1: GEVARENAANDUIDINGEN ; H-zinnen

DEEL 1: GEVARENAANDUIDINGEN ; H-zinnen DEEL 1: GEVARENAANDUIDINGEN ; H-zinnen Materiële gevaren Klasse 2.1 Ontplofbare stoffen, instabiele ontplofbare stoffen H200 Instabiele ontplofbare stof. Subklasse 1.1 H201 Ontplofbare stof; gevaar voor

Nadere informatie

Kruishofstraat 142 2020 Antwerpen T: 03 888 58 21 F: 03 440 59 26 info@clarobelgium.be SCHOONMAAK CATALOGUS

Kruishofstraat 142 2020 Antwerpen T: 03 888 58 21 F: 03 440 59 26 info@clarobelgium.be SCHOONMAAK CATALOGUS Kruishofstraat 142 2020 Antwerpen T: 03 888 58 21 F: 03 440 59 26 info@clarobelgium.be SCHOONMAAK CATALOGUS VLOER 3 versie: 15.01.2010 INTERIEUR SANITAIR KEUKEN/ REFTER A Ecologische lijn, een mooi verhaal...

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid

Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid 1) Onderwerp Met milieuvriendelijke materialen en processen geproduceerde papierlijm. (naam van de openbare overheid) hecht belang aan de milieuzorg en

Nadere informatie

Betekenis H-zinnen. Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren

Betekenis H-zinnen. Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren Betekenis H-zinnen Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren 00 Ontplofbare stoffen, instabiel Instabiele ontplofbare stof H0 Ontplofbare stoffen, subklasse. H0 Ontplofbare stoffen, subklasse. H03 Ontplofbare

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis

Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis 1) Onderwerp Vaatwassers voor huishoudelijk gebruik, geproduceerd met milieuvriendelijke materialen, die milieuvriendelijk zijn zowel in het gebruik als bij de afvalverwerking.

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 juli 2012 (30.07) (OR. en) 12976/12 ENV 653

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 juli 2012 (30.07) (OR. en) 12976/12 ENV 653 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 juli 2012 (30.07) (OR. en) 12976/12 ENV 653 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Europese Commissie ingekomen: 26 juli 2012 aan: het secretariaat-generaal van de Raad van de

Nadere informatie

31.12.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 353/141

31.12.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 353/141 31.12.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 353/141 BIJLAGE II SPECIALE VOORSCHRIFTEN VOOR DE ETIKETTERING EN VERPAKKING VAN BEPAALDE STOFFEN EN MENGSELS De bijlage bestaat uit vijf delen. deel

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE COMMISSIE

BESLUIT VAN DE COMMISSIE L 169/28 Publicatieblad van de Europese Unie 29.6.2011 BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 24 juni 2011 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan smeermiddelen (Kennisgeving

Nadere informatie

20.1.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 16/1

20.1.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 16/1 20.1.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 16/1 RECTIFICATIES Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis

Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis 1) Onderwerp Met milieuvriendelijke materialen en processen geproduceerde harde vloerbedekkingen. (naam van de openbare overheid) hecht belang aan de milieuzorg

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Agialube BioCleaner 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de onderneming - Informatie over het product - Handelsnaam: Agialube BioCleaner - Artikelnummer: 074 - Toepassing van de stof / van

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid

Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid 1) Voorwerp van de opdracht Milieuvriendelijke muurverven voor gebruik binnenshuis. (naam van de openbare overheid) hecht belang aan de milieuzorg en de

Nadere informatie

Bijlage ALGEMEEN. dat het energiegebruik omlaag gaat door bevordering van het gebruik van detergenten die bijlage temperaturen effectief zijn.

Bijlage ALGEMEEN. dat het energiegebruik omlaag gaat door bevordering van het gebruik van detergenten die bijlage temperaturen effectief zijn. bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB L 187 van 20/07/99 BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 10 juni 1999 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur

Nadere informatie

Kiezen van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen Reinhilde Weltens

Kiezen van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen Reinhilde Weltens Kiezen van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen Reinhilde Weltens Met dank aan collega Lieve Geerts. MILIEUVRIENDELIJKHEID = 1 MILIEUGEVAAR Wat bepaalt het milieugevaar? De hoeveelheid die in het milieu

Nadere informatie

H(azard)- en P(recautionnary)-zinnen

H(azard)- en P(recautionnary)-zinnen H(azard)- en P(recautionnary)-zinnen Met het invoeren van het GHS vervallen de R(isk)- en S(afety)-zinnen. Daarvoor in de plaats komen de H(azard)- en P(recautionnary)-zinnen. H-zinnen geven informatie

Nadere informatie

De nieuwe etikettering CLP

De nieuwe etikettering CLP De nieuwe etikettering CLP PREBES Open forum 11 dec 2009 Christel Swinnen Preventieadviseur Arbeidshygiëne Ford Genk GHS - CLP GHS: Globally Harmonized System wereldwijd systeem voor indeling en etikettering

Nadere informatie

H228 Ontvlambare vaste stoffen, gevarencategorie 1 en 2

H228 Ontvlambare vaste stoffen, gevarencategorie 1 en 2 Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren Code Van toepassing op H00 Ontplofbare stoffen, instabiel H01 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1 H0 Ontplofbare stoffen, subklasse 1. H03 Ontplofbare stoffen,

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 van 6 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP 1.1 Identificatie van het preparaat: CALGONIT POWERBALL ALL IN 1 (Regular 60 tabletten) 1.2

Nadere informatie

H-zinnen en S-zinnen. Inhoud

H-zinnen en S-zinnen. Inhoud H-zinnen en S-zinnen Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen, met de H van hazard) en voorzorgsmaatregelen (P-zinnen, met de P van precaution) volgens de EU-GHS/CLP-verordening. Inhoud 1 Lijst van gevarenaanduidingen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 van 6 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP 1.1 Identificatie van het preparaat: 200 ml 1.2 Identificatie van de vennootschap/onderneming:

Nadere informatie

CLP-GHS. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

CLP-GHS. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals CLP-GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals P I C T O G R A M M E N GHS01 GHS02 Instabiele ontplofbare stoffen Ontplofbaar - subklasse 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4 Zelfontledende

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum 04-04-2008 10.150.00 - Brake Cleaner AL 1 Van 6

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum 04-04-2008 10.150.00 - Brake Cleaner AL 1 Van 6 Print datum 04-04-2008 10.150.00 - Brake Cleaner AL 1 Van 6 A.P. Logistics Labradordreef 6 3565 AN Utrecht 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 01. Productcode en naam 10.150.00

Nadere informatie

BIJLAGE KADER CRITERIA. Energiebesparing: computer. Voedingen: intern. Geluidshinder

BIJLAGE KADER CRITERIA. Energiebesparing: computer. Voedingen: intern. Geluidshinder L 151/8 Publicatieblad van de Europese Unie 10.6.2011 BIJLAGE Doelstellingen van de criteria KADER De criteria hebben in het bijzonder tot doel milieuschade of -risico s gerelateerd aan het gebruik van

Nadere informatie

Checklist: Milieuvriendelijkheid van producten

Checklist: Milieuvriendelijkheid van producten Checklist: Milieuvriendelijkheid van producten Colour Op school worden huishoudproducten gebruikt voor het schoonmaken van de school, voor hygiëne, voor de afwas, maar ook producten voor het onderhoud

Nadere informatie

De klassieke oranje HSID-symbolen vervallen en worden vervangen door de nieuwe GHS/CLP-pictogrammen.

De klassieke oranje HSID-symbolen vervallen en worden vervangen door de nieuwe GHS/CLP-pictogrammen. GEMEENSCHAPPELIJKE PREVENTIEDIENST Gevaarlijke stoffen - etikettering De klassieke oranje HSID-symbolen vervallen en worden vervangen door de nieuwe GHS/CLP-pictogrammen. Op 31 december 2008 is de Verordening

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Rubriek 1: Identificatie 1.1 Productidentificatie Productnaam Fellowes artikelnummer : 100 Antibacteriële reinigingsdoekjes voor oppervlakken : 22109 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of

Nadere informatie

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering DATUM: 20.03.2009 Wettelijk verplichte gevaarsetikettering In bepaalde gevallen verplicht de wet fabrikanten om gevaarsinformatie te verstrekken (gevaarssymbolen en de bijbehorende risico- en veiligheidszinnen)

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1 of 6 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat: ST MARC VLOEIBARE ALLESREINIGER MARSEILLEZEEP

Nadere informatie

HYGIWEB VHZ-M LOTIONZEEP

HYGIWEB VHZ-M LOTIONZEEP bladzijde : 1 van 5 In geval van nood : NIVC +31(0)30 2748888 Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij accidentele vergiftigingen 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 01. Productnaam Dreumex Industrial Cleaner 02. Leverancier Dreumex B.V. Bedrijfsnaam: Dreumex B.V. Adres: Dommelstraat 1 Plaats: 547

Nadere informatie

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0)774762708 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Handelsnaam: Viscolub + PTFE Toepassing: Universeel PTFE smeermiddel Bedrijfsidentificatie: Bremweg

Nadere informatie

RISICOZINNEN (R-ZINNEN)

RISICOZINNEN (R-ZINNEN) RISICOZINNEN (R-ZINNEN) R-code R-zin 1 In droge toestand ontplofbaar. 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 01. Productnaam Dreumex Car Shampoo 02. Leverancier Dreumex B.V. Bedrijfsnaam: Dreumex B.V. Adres: Dommelstraat 1 Plaats: 5347 JK, Oss

Nadere informatie

GHS-CLP. Veiligheid & Milieu

GHS-CLP. Veiligheid & Milieu GHS-CLP Veiligheid & Milieu GHS-CLP Beste klant, Würth levert ruim 1.000 chemieproducten in een grote variëteit en vindt het daarom belangrijk om u te informeren over veranderende wetgeving omtrent deze

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Naam van produkt: Xerox Wide Format IJP 2000 System Inks Data Sheet Nummer:

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 16 december 2008 (OR. en) 2007/0121 (COD) LEX 958 PE-CONS 3671/08 ADD 2 REV 2 COMPET 306 ENV 538 CHIMIE 49 MI 293 ENT 213 CODEC 1079 VERORDENING

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid

Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid 1) Onderwerp Koelkasten en diepvriezers voor huishoudelijk gebruik, geproduceerd met milieuvriendelijke materialen, die milieuvriendelijk zijn zowel in het

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Classificatie volgens 67/548/EEC of 1999/45/EC bijlage I

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Classificatie volgens 67/548/EEC of 1999/45/EC bijlage I SECTIE 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam: Innogel B450 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Chemische producten In 2010 verandert de etikettering! Synthesedossier

Chemische producten In 2010 verandert de etikettering! Synthesedossier Chemische producten In 2010 verandert de etikettering! Synthesedossier Philippe Vigneron Studiedienst Algemene Centrale Inleiding Chemische producten zijn alomtegenwoordig en we komen er allemaal mee in

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 2001/58/EG. Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar. RECKITT Datum: 20.10.2003. BENCKISER Pag. : 1 van 5.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 2001/58/EG. Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar. RECKITT Datum: 20.10.2003. BENCKISER Pag. : 1 van 5. Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar RECKITT Datum: 20102003 BENCKISER Pag : 1 van 5 1 Identificatie van het preparaat en de vennootschap/onderneming Productnaam:Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar Toepassing:Vlekverwijderaar

Nadere informatie

Lijst van gevarenaanduidingen (H - zinnen) Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren

Lijst van gevarenaanduidingen (H - zinnen) Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren Lijst van gevarenaanduidingen (H - zinnen) Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren Van toepassing op H200 Ontplofbare stoffen, instabiel H201 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1 H202 Ontplofbare stoffen,

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG 1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF Handelsnaam: TRICEL PROF. VLB. WASMIDDEL can 10ltr Toepassing: Vloeibaar totaal wasmiddel art. 27700 Leverancier: Groveko B.V. Maxwellstraat 49. 6716

Nadere informatie

De indeling van gevaarlijke stoffen volgens CLP bekeken vanuit SEVESO

De indeling van gevaarlijke stoffen volgens CLP bekeken vanuit SEVESO De indeling van gevaarlijke stoffen volgens CLP bekeken vanuit SEVESO Steven Van de Broeck svb@essenscia.be De nieuwe SEVESO III-richtlijn 25/09/2012 Voka Inhoud Inleiding CLP-gevarenklassen in relatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum 23-12-2008 00803 - Eurosan Glasreiniger 1 Van 6

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum 23-12-2008 00803 - Eurosan Glasreiniger 1 Van 6 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum 23-12-2008 00803 - Eurosan Glasreiniger 1 Van 6 H.O. Eurosan Heeswijk 74 A 3417 GS Montfoort Nederland Tel 0348-420100 Fax 0348-424243 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF

Nadere informatie

Zo werkt het EU-GHS - etiketteringssysteem. : deze geven duidelijk aan dat er bepaalde gevaren aan de verwerking van het product zijn verbonden.

Zo werkt het EU-GHS - etiketteringssysteem. : deze geven duidelijk aan dat er bepaalde gevaren aan de verwerking van het product zijn verbonden. Etikettering A1 Binnen de EU zijn voorschriften van kracht voor het etiketteren van gevaarlijke stoffen. Ook de Nederlandse verfindustrie is hieraan gebonden. De wijze waarop deze informatie gegeven dient

Nadere informatie

Van indeling naar etiket. Mengseldag. 10 april 2015. Workshop Etiketteren

Van indeling naar etiket. Mengseldag. 10 april 2015. Workshop Etiketteren Mengseldag Workshop Etiketteren RWS Leefomgeving CLP Helpdesk Mohamed El-Allouchi Van indeling naar etiket Presentatie 1. Voorschriften 2. Samenstellen van het etiket 3. Uitzonderingen 4. Verpakkingseisen

Nadere informatie

Het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen,

Het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen, Toelatingsnummer 11323 N Tanalith E 3500 11323 N Het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen, overwegende, in verband met de implementatie van Richtlijn 2006/8/EG, tot wijziging van bijlage

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Indeling volgens CLP-SGH Gelet op de aanvraag ingediend op 28/10/2013. Beslist de Minister van Leefmilieu:

TOELATINGSAKTE Indeling volgens CLP-SGH Gelet op de aanvraag ingediend op 28/10/2013. Beslist de Minister van Leefmilieu: TOELATINGSAKTE Indeling volgens CLP-SGH Gelet op de aanvraag ingediend op 28/10/2013 Beslist de Minister van Leefmilieu: 1.Het biocide: Kurita F-5000 is toegelaten in overeenstemming met artikel 9 van

Nadere informatie

SAFE MICROBIOLOGISCHE REINIGING

SAFE MICROBIOLOGISCHE REINIGING VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens EG-richtlijn 91/155/EEG en NEN/ISO 11014-1 1. Identificatie van het preparaat en de vennootschap/onderneming. Handelsnaam : SAFE Sanitair reiniger periodiek Leverancier

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Geconsolideerd wetgevingsdocument EP-PE_TC1-COD(2007)0121(PAR14) ***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPEES PARLEMENT. Geconsolideerd wetgevingsdocument EP-PE_TC1-COD(2007)0121(PAR14) ***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EUROPEES PARLEMENT 2004 2009 Geconsolideerd wetgevingsdocument 3.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2007)0121(PAR14) ***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT in eerste lezing vastgesteld op 3 september 2008 met het

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1 bladzijde : 1 van 5 Producent PROVEN / TOPSOL. 679,av. du Dr Lefebvre F-06272 VILLENEUVE LOUBET. FRANCE In geval van nood : +33 (0)1 45 42 59 59. Distributeur 3295 XP NR 33 NETHERLANDS Tel.: +31 (0) 078-2000237

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid

Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid 1) Onderwerp Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid Huishoudelijke wasmachines gemaakt uit milieuvriendelijke materialen die ook milieuvriendelijk zijn in zowel gebruik als tijdens de afvalverwerking.

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid

Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid 1) Voorwerp van de opdracht Milieuvriendelijke muurverven voor gebruik buitenshuis. (naam van de openbare overheid) hecht belang aan de milieuzorg en de

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG 1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF Handelsnaam: TRICEL OXY POWER doos 6x750gr Toepassing: Waskrachtversterker Artikelnummer 79330 Leverancier: Groveko B.V. Maxwellstraat 49 6716 BX Ede

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 144/27 VERORDENING (EU) 2016/863 VAN DE COMMISSIE van 31 mei 2016 tot wijziging van de bijlagen VII en VIII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum Handdesinfectans 1 Van 5

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum Handdesinfectans 1 Van 5 Print datum 16-04-2009 00311 - Handdesinfectans 1 Van 5 H.O. Eurosan Heeswijk 74 A 3417 GS Montfoort Nederland Tel 0348-420100 Fax 0348-424243 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Pagina 1 van 7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Identificatie van het preparaat: 1.2 Identificatie van de vennootschap/onderneming:

Nadere informatie

Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen

Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding In het dagelijks leven kunnen we niet meer zonder chemische stoffen.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum Handzeep 1 Van 6

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum Handzeep 1 Van 6 Print datum 25-03-2010 022041 - Handzeep 1 Van 6 H.O. Eurosan Heeswijk 74 A 3417 GS Montfoort Nederland Tel 0348-420100 Fax 0348-424243 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (MSDS)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (MSDS) 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING. Handelsnaam Gebruik van het product Toepassingsgebied : : Reinigingsmiddel / gebruiksklare alcoholreiniger : Algemeen Producent: : TEVAN

Nadere informatie

UITWERKING webcase veilig schoonmaken

UITWERKING webcase veilig schoonmaken UITWERKING webcase veilig schoonmaken opdracht 1 = Reinigen stof en losliggend vuil op harde magazijnvloeren. Vegen, stofwissen (eventueel met een microvezeldoekje) of stofzuigen Vier reinigingsmiddelen:

Nadere informatie

AANVAARDING VAN DE KENNISGEVING. Wijziging classificatie volgens CLP-GHS (verwijderen H272) Gelet op de aanvraag ingediend op 17/06/2015

AANVAARDING VAN DE KENNISGEVING. Wijziging classificatie volgens CLP-GHS (verwijderen H272) Gelet op de aanvraag ingediend op 17/06/2015 AANVAARDING VAN DE KENNISGEVING Wijziging classificatie volgens CLP-GHS (verwijderen H272) Gelet op de aanvraag ingediend op 17/06/2015 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: Klercide Sporicidal

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG 1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF Handelsnaam: Tricel Vloeibare Goudzeep 1 l. flacon Toepassing: Vloeibaar detergent. art. 22100 Leverancier: Senzora B.V. Sluisstraat 2325. 7411 EE Deventer

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum Vloerreiniger Zeep 1 Van 6

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum Vloerreiniger Zeep 1 Van 6 Print datum 08-01-2009 00753 - Vloerreiniger Zeep 1 Van 6 A.S.P. Cleaning Products Goudstraat 26 2718 RC Zoetermeer Nederland Tel 079-3318405 Fax 079-3429733 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 BESLUIT AMBTSHALVE WIJZIGING Q-chem B.V. De Trompet 1918 1967 DB HEEMSKERK Q-Care Houtwormdood OL HET COLLEGE BESLUIT tot wijziging

Nadere informatie

Algemene. laboratoriumveiligheid

Algemene. laboratoriumveiligheid Algemene Universiteit laboratoriumveiligheid Marc Fluttert Arbo en Milieudienst W&N Arbo- en Milieudienst (AMD), Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen 1 Inhoud 1. Algemene regels op een lab 2.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens EG-richtlijn 91/155/EEG en NEN/ISO

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens EG-richtlijn 91/155/EEG en NEN/ISO VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens EG-richtlijn 91/155/EEG en NEN/ISO 11014-1 1. Identificatie van het preparaat en de vennootschap/onderneming. Handelsnaam : MF-Clean T-Blauw Leverancier : MF Safe & Clean

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING. De Regge 26 8253 PG Dronten Telefoonnummer 035-6015265 Faxnummer 036-5317459

1. IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING. De Regge 26 8253 PG Dronten Telefoonnummer 035-6015265 Faxnummer 036-5317459 025004 Ster Kennelreiniger CF 1. IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 01. Productcode en naam 025004 Ster Kennelreiniger CF 02. Leverancier BTT BV Bedrijfsnaam BTT BV Adres De

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 AFGELEIDE TOELATING Gelet op de aanvraag d.d. 6 november 2014 (20146564 AG) van Nufarm Deutschland GmbH Im Mediapark

Nadere informatie

êx : Xi : Irriterend.

êx : Xi : Irriterend. bladzijde : 1 van 5 Kleine Beer 16 G 2952 AS Alblasserdam NETHERLANDS In geval van nood : NIVC +31(0)35-2748888 Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij accidentele vergiftigingen 1 IDENTIFICATIE

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum B - Eurosan Geurvreter P 1 Van 6

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum B - Eurosan Geurvreter P 1 Van 6 Print datum 23-12-2008 00135B - Eurosan Geurvreter P 1 Van 6 H.O. Eurosan Heeswijk 74 A 3417 GS Montfoort Nederland Tel 0348-420100 Fax 0348-424243 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Checklist Beleid chemische stoffen, zwangerschap en voortplanting in bedrijven

FNV Bondgenoten. Checklist Beleid chemische stoffen, zwangerschap en voortplanting in bedrijven FNV Bondgenoten Checklist Beleid chemische stoffen, zwangerschap en voortplanting in bedrijven Gevaarssymbolen op grond van de Europese regelgeving R-zinnen voor de voortplanting giftige stoffen R 46 R

Nadere informatie

Het Rebo GHS handboek. Hulp bij de etikettering van chemische stoffen (EU-GHS/CLP) (EG) Nr. 1272/2008.

Het Rebo GHS handboek. Hulp bij de etikettering van chemische stoffen (EU-GHS/CLP) (EG) Nr. 1272/2008. Het Rebo GHS handboek Hulp bij de etikettering van chemische stoffen (EU-GHS/CLP) (EG) Nr. 1272/2008 EU-GHS/CLP in het kort Het Globally Harmonised System van de Verenigde Naties (VN-GHS) is in 2002 door

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD BIJ PRODUCT

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD BIJ PRODUCT Volgens Verordening (EC) Nr. 1907/2006 Versie 1 VIB gemaakt voor niet-verkleurende tabletten Herzieningsdatum: 28.01.2013 Afdrukdatum: 28.01.2013 1. I D E N T I F I C A T I E V A N D E M I X E N H E T

Nadere informatie

Indelen van stoffen en mengsels volgens CLP

Indelen van stoffen en mengsels volgens CLP Indelen van stoffen en mengsels volgens CLP Marjorie Kartowidjojo We create unique scent & taste experiences people love Inhoud Introductie Indeling van stoffen Classificatie van mengsels Samenvatting

Nadere informatie

Aftellen tot Brzo 2015

Aftellen tot Brzo 2015 Aftellen tot Brzo 2015 Wat te doen? Yvette van Duijn (DCMR) Mirjam van der Plas (Royal HaskoningDHV) Inhoud Nu: Brzo 1999 Wms-classificatie / Stoffen- en Preparatenrichtlijn Per 1 juni 2015: Brzo 2015

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Handelsnaam Leverancier Veiligheidsinformatieblad 03-12-2009 1. Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap/onderneming BioFriends Nederland B.V. Postbus 328 8070 AH Nunspeet tel. (0341)

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD DRIEHOEK VLOEIBARE ZEEP NATUURLIJKE REINIGER NL

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD DRIEHOEK VLOEIBARE ZEEP NATUURLIJKE REINIGER NL 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam Productcode : KI-REF-1500 DRIEHOEK VLOEIBARE ZEEP NATUURLIJKE REINIGER NL : TH-HC/42/001.002 Aanbevolen toepassing

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1 REACh Datum : 1 / 6 / 2007

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1 REACh Datum : 1 / 6 / 2007 bladzijde : 1 van 5 VEILIGHEIDSRMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1 Postbus 93 Beugsloepweg 9 NL-3130 AB Vlaardingen Nederland Tel. 010-4343911 Fax 010-4602436 In geval van nood : NVIC +31 (0)30 2748888

Nadere informatie

Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V.

Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V. Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V. Marssteden 40 7547 TC Enschede, NL Postbus 450 7500 AL Enschede, NL Telefoonnummer

Nadere informatie

Signalisatie door borden en pictogrammen. De gegevens komen van de website: http://www.vub.ac.be/preventie/welcome.html

Signalisatie door borden en pictogrammen. De gegevens komen van de website: http://www.vub.ac.be/preventie/welcome.html Signalisatie door borden en pictogrammen De gegevens komen van de website: http://www.vub.ac.be/preventie/welcome.html Brandbestrijdingsborden Borden in verband met het brandbestrijdingsmaterieel hebben

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 BESLUIT AFGELEIDE TOELATING Op 7 oktober 2015 is van Blue Wonder! Holding B.V. Aerdenhoutsduinweg 1 2111 AN AERDENHOUT een aanvraag

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Hernieuwing Gelet op de aanvraag ingediend op 11/03/2016. De Minister van Leefmilieu beslist:

TOELATINGSAKTE Hernieuwing Gelet op de aanvraag ingediend op 11/03/2016. De Minister van Leefmilieu beslist: TOELATINGSAKTE Hernieuwing Gelet op de aanvraag ingediend op 11/03/2016 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: Vapona Green Action Spray Anti-Vliegende Insecten is toegelaten in overeenstemming

Nadere informatie

(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing) COMMISSIE

(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing) COMMISSIE L 214/30 II (Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing) COMMISSIE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 19 juli 2001 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van

Nadere informatie

Aanvraag tot hernieuwing van toelating voor het product: Bolfo Fleegard Spray

Aanvraag tot hernieuwing van toelating voor het product: Bolfo Fleegard Spray Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu EUROSTATION Bloc II Victor Hortaplein, 40 bus 15 B 1060 BRUSSEL MRB/KDN/2009/1111/

Nadere informatie

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Datum herziening: 26/01/2011 Afdruk datum: 17/04/2012 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming: 1.1 Productidentificatie: JEANS WASH 1.2

Nadere informatie