Overzicht eigenschappen en formules meetkunde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht eigenschappen en formules meetkunde"

Transcriptie

1 Overzicht eigenschappen en formules meetkunde xioma s Rechten en hoeken 3 riehoeken 4 Vierhoeken 5 e cirkel 6 Veelhoeken 7 nalytische meetkunde Op de volgende bladzijden vind je de eigenschappen en formules van de eerste en de tweede graad. Wat je gezien hebt, is aangeduid met een kruisje in een vierkantje.

2 xioma's Twee punten bepalen juist één rechte. xioma punt-rechte oor elk punt van het vlak dat niet op een rechte ligt, kan men juist één rechte tekenen die evenwijdig is met de gegeven rechte. P a b xioma van Euclides oor elk punt van het vlak kan men juist één rechte tekenen loodrecht op een gegeven rechte. b P a xioma van de loodrechte stand a Een rechte die twee punten gemeenschappelijk heeft met een vlak ligt in dat vlak. xioma rechte - vlak rie niet-collineaire punten bepalen één vlak. xioma punt - vlak

3 Rechten en hoeken ls twee rechten evenwijdig zijn met eenzelfde derde rechte, dan zijn die twee rechten evenwijdig. c a b ls een rechte één van twee evenwijdige rechten snijdt, dan snijdt ze ook de andere. b // a en c // a b // c a b ls twee rechten loodrecht staan op eenzelfde derde rechte, dan zijn die twee rechten evenwijdig. c b // a en c // a c // b a b c ls twee rechten loodrecht op elkaar staan, dan staat elke rechte die evenwijdig is met één van deze rechten loodrecht op de andere. Overstaande hoeken zijn gelijk. b a en c a b // c a b en c // a c b b a c ls twee evenwijdige rechten gesneden worden door een derde rechte, dan zijn twee overeenkomstige hoeken gelijk, twee verwisselende binnenhoeken gelijk, 3 twee verwisselende buitenhoeken gelijk, 4 twee binnenhoeken aan dezelfde kant van de snijlijn elkaars supplement, 5 twee buitenhoeken aan dezelfde kant van de snijlijn elkaars supplement. b a c ˆ = ˆ

4 Omgekeerde stelling ls bij twee rechten gesneden door een rechte twee overeenkomstige hoeken gelijk zijn, dan zijn de twee rechten evenwijdig, twee verwisselende binnenhoeken gelijk zijn, dan zijn de twee rechten evenwijdig, 3 twee verwisselende buitenhoeken gelijk zijn, dan zijn de twee rechten evenwijdig, 4 twee binnenhoeken aan dezelfde kant van de snijlijn elkaars supplement zijn, dan zijn de twee rechten evenwijdig, 5 twee buitenhoeken aan dezelfde kant van de snijlijn elkaars supplement zijn, dan zijn de twee rechten evenwijdig. Een punt ligt op de middelloodlijn van een lijnstuk a.s.a. het punt even ver ligt van de grenspunten van het lijnstuk. m P Kenmerk van de middelloodlijn Een punt ligt op een deellijn van twee snijdende rechten a.s.a. het punt even ver ligt van de snijdende rechten. P P ligt op ml P = P a Kenmerk van de deellijn P ligt op een deellijn van de snijdende rechten a en b Pa = Pb Een spiegeling, een verschuiving, een draaiing en een puntspiegeling bewaren de afstand b het midden van een lijnstuk, de evenwijdigheid, de loodrechte stand. Een hoek en zijn spiegelbeeld zijn tegengesteld. Een hoek en zijn schuifbeeld, zijn draaibeeld en zijn puntspiegelbeeld zijn gelijk.

5 Het spiegelbeeld, het schuifbeeld, het draaibeeld en het puntspiegelbeeld van een rechte is een rechte. Het schuifbeeld en het puntspiegelbeeld van een rechte is een rechte met dezelfde richting. Het projectiebeeld van een rechte, die geen rechte is van de projectierichting, is de projectieas. Het projectiebeeld van een rechte van de projectierichting is het snijpunt van de rechte en de projectieas. Het projectiebeeld van een lijnstuk, waarvan de drager geen rechte is van de projectierichting, is een lijnstuk dat bepaald is door de projectiebeelden van de grenspunten van het lijnstuk. Het projectiebeeld van een lijnstuk waarvan de drager een rechte is van de projectierichting, is het snijpunt van de drager van het lijnstuk en de projectieas. Een projectie bewaart de verhouding van evenwijdige lijnstukken. b y a S x ( ) ( ) y p a = x x y p b = S x y S ' x ' ( ) ( ) y p x = ' ' y p x = S y e projectiebeelden van evenwijdige en even lange lijnstukken zijn even lang. ' ' ' ' ' ' // = ' ' y x Een projectie bewaart het midden. x ' ' ' ' // en = ' ' = ' ' y ' ' x ' is het midden van ' is het midden van ' '

6 rie evenwijdige rechten bepalen op twee snijlijnen evenredige lijnstukken. Stelling van Thales x a b c y N P ls een rechte twee lijnstukken, waarvan de grenspunten op twee evenwijdige rechten liggen, in evenredige lijnstukken verdeelt, dan is deze rechte evenwijdig met de rechten door de grenspunten. Omgekeerde stelling van Thales N a // b // c = NP x y N P N // P en = NP N // // P Een figuur en een homothetiebeeld ervan zijn gelijkvormig. In een figuur en een homothetiebeeld ervan zijn de overeenkomstige zijden evenwijdig. Het eerste coördinaatgetal van het beeldpunt van een hoek op de goniometrische cirkel, noemt men de cosinus van de hoek. Het tweede coördinaatgetal van het beeldpunt van een hoek op de goniometrische cirkel, noemt men de sinus van de hoek. Het quotiënt van de sinus en de cosinus van een hoek, noemt men de tangens van de hoek. Voor elke hoek α geldt: sin α + cos α =. Hoofdformule goniometrie cos ( 90 α ) sin = sin ( 90 α ) α = cosα tan ( 90 α ) = tanα Goniometrische getallen van complementaire hoeken

7 cos ( 80 α ) cos = sin ( 80 α ) = sinα tan ( 80 α ) α = tanα Goniometrische getallen van supplementaire hoeken Een vlak wordt bepaald door: drie niet-collineaire punten, een rechte en een punt buiten de rechte, twee snijdende rechten, twee evenwijdige rechten. α = vl (, a ) α = vl ( a, b ) ls één van twee evenwijdige rechten een vlak snijdt, dan snijdt de andere rechte ook dat vlak. α = vl ( a, b ) ls een rechte evenwijdig is met een vlak, dan ligt de rechte die door een punt van dat vlak gaat en evenwijdig is met de gegeven rechte volledig in dat vlak. a // b en a α b α ls een rechte a niet in een vlak α ligt, maar evenwijdig is met een rechte van het vlak α, dan is de rechte a evenwijdig met het vlak α. a // α en ligt in α b gaat door en b // a b ligt in α a // b a ligt niet in α b ligt in α a // α

8 ls een vlak één van twee evenwijdige vlakken snijdt, dan snijdt het ook het andere vlak. ls een vlak twee evenwijdige vlakken snijdt, dan zijn de snijlijnen evenwijdig. γ α en α // β γ β ls een rechte loodrecht staat op twee snijdende rechten van een vlak, dan is deze rechte een loodlijn op dat vlak. γ α met snijlijn a γ β met snijlijn b α // β a // b Twee vlakken staan loodrecht op elkaar als in het ene vlak een rechte ligt die loodrecht staat op het andere vlak. E en E ( ) E vl,, E α E vl,, ligt in vl (, E, G ) ( E G ) α

9 3 riehoeken e som van de hoeken van een driehoek is 80. Een buitenhoek van een driehoek is gelijk aan de som van de niet-aanliggende binnenhoeken. ˆ + ˆ + ˆ = 80 In een gelijkbenige driehoek is de hoogtelijn op de basis ook de deellijn van de tophoek, ˆ = ˆ + ˆ de zwaartelijn naar de basis, de middelloodlijn van de basis. Een driehoek is gelijkbenig a.s.a. twee hoeken van de driehoek gelijk zijn. Kenmerk gelijkbenige driehoek Een driehoek is gelijkzijdig a.s.a. alle hoeken van de driehoek gelijk zijn. Kenmerk gelijkbenige driehoek is gelijkbenig ˆ = ˆ is gelijkzijdig ˆ = ˆ = ˆ

10 ls een paar zijden van twee driehoeken even lang is en de twee paar aanliggende hoeken gelijk, dan zijn de driehoeken K congruent. ongruentiekenmerk HZH L ls twee paar zijden van twee driehoeken even lang zijn en de ingesloten hoeken gelijk, dan zijn de driehoeken K congruent. ongruentiekenmerk ZHZ L ls de drie paar zijden van twee driehoeken even lang zijn, dan zijn de driehoeken congruent. K ongruentiekenmerk ZZZ L ls de schuine zijden van twee rechthoekige driehoeken en een paar rechthoekszijden even lang zijn, dan zijn de L driehoeken congruent. ongruentiekenmerk voor rechthoekige driehoeken. K Een rechte die evenwijdig is met een zijde van een driehoek, bepaalt met de andere zijden een driehoek die gelijkvormig is met de gegeven driehoek. L K met KL // KL

11 ls twee paar hoeken van twee driehoeken gelijk zijn, dan zijn de driehoeken gelijkvormig. Gelijkvormigheidskenmerk HH K L ls twee paar zijden van twee driehoeken evenredig zijn en de ingesloten hoeken gelijk, dan zijn de driehoeken gelijkvormig. ˆ = ˆ K ˆ = ˆ L KL K L Gelijkvormigheidskenmerk ZHZ ls de drie paar zijden van twee driehoeken evenredig zijn, dan zijn de driehoeken gelijkvormig. Gelijkvormigheidskenmerk ZZZ ˆ = ˆ K = KL K KL K L = = KL L K KL e verhouding van de omtrekken van twee gelijkvormige figuren is gelijk aan een gelijkvormigheidsfactor. e verhouding van de oppervlakten van twee gelijkvormige figuren is gelijk aan het kwadraat van een gelijkvormigheidsfactor. e verhouding van de inhouden van twee gelijkvormige figuren is gelijk aan de derdemacht van een gelijkvormigheidsfactor.

12 Het lijnstuk bepaald door de middens van twee zijden van een driehoek is een middenparallel van de driehoek. In een driehoek is een middenparallel evenwijdig met en half zo lang als de derde zijde. e rechte door het midden van een zijde van een driehoek, evenwijdig met een tweede zijde, gaat door het midden van de derde zijde. In een driehoek verdeelt het zwaartepunt elke zwaartelijn in twee stukken waarvan het ene tweemaal zo lang is als het andere. L K KL is een middenparallel van KL // en KL = L K K is het midden van en KL // L is het midden van K Z In een driehoek verdeelt de deellijn van een hoek de overstaande zijde in twee lijnstukken die zich verhouden zoals de aanliggende zijden. Z is het zwaartepunt L van Z = LZ, Z = Z, Z = ZK met = dl ˆ =

13 In een rechthoekige driehoek is de zwaartelijn naar de schuine zijde half zo lang als de schuine zijde. ls de zwaartelijn naar een zijde van een driehoek half zolang is als deze zijde, dan is de driehoek rechthoekig. met ˆ = 90 en zwaartelijn = In een rechthoekige driehoek is het kwadraat van de hoogte op de schuine zijde gelijk aan het product van de stukken waarin ze de schuine zijde verdeelt. In een rechthoekige driehoek is het kwadraat van een rechthoekszijde gelijk aan het product van de schuine zijde en de loodrechte projectie van deze rechthoekszijde op de schuine zijde. In een rechthoekige driehoek is het kwadraat van de schuine zijde gelijk aan de som van de kwadraten van de rechthoekszijden. Stelling van Pythagoras met zwaartelijn en = is rechthoekig H met ˆ = 90 en hoogte H H = H H H met ˆ = 90 en hoogte H = H = H met ˆ = 90 = +

14 ls in een driehoek het kwadraat van een zijde gelijk is aan de som van de kwadraten van de andere zijden, dan is de driehoek rechthoekig. In een rechthoekige driehoek is Omgekeerde stelling van Pythagoras de overstaande rechthoekszijde sinus α = schuine zijde de aanliggende rechthoekszijde cosinus α = schuine zijde de overstaande rechthoekszijde tangens α = de aanliggende rechthoekszijde Goniometrische getallen van een scherpe hoek In een rechthoekige driehoek met scherpe hoek α geldt: sin α + cos α = Y X Z YZ = XY + XZ XYZ is rechthoekig α sin α = cos α = tan α = sin α tan α = cos α = b c sinα = a c sin β = a b sinγ a b c In geldt: = =. sin α sin β sin γ Sinusregel In met omgeschreven cirkel c (, r ) geldt: a b c = = = r. sinα sin β sinγ In geldt: a = b + c bc cos α b = a + c ac cos β c = a + b ab cos γ osinusregel

15 e drie middelloodlijnen van een driehoek hebben een gemeenschappelijk punt. Het snijpunt van de drie middelloodlijnen van een driehoek noemen we het middelpunt van de driehoek. e cirkel door de drie hoekpunten van een driehoek noemen we de omgeschreven cirkel van de driehoek. e drie hoogtelijnen van een driehoek hebben een gemeenschappelijk punt. Het snijpunt van de drie hoogtelijnen van een driehoek noemen we het hoogtepunt van de driehoek. e drie deellijnen van een driehoek hebben een gemeenschappelijk punt. Het snijpunt van de drie deellijnen van een driehoek noemen we het deelpunt van de driehoek. e cirkel die de drie zijden van een driehoek raakt, noemen we de ingeschreven cirkel van de driehoek.

16 4 Vierhoeken e som van de hoeken van een vierhoek is 360. Een trapezium is een vierhoek met twee evenwijdige zijden. + + ˆ + = ˆ ˆ ˆ 360 Een gelijkbenig trapezium is een trapezium waarvan de aanliggende hoeken van een basis gelijk zijn. Een parallellogram is een vierhoek waarvan de overstaande zijden evenwijdig zijn. Een rechthoek is een vierhoek met vier gelijke hoeken. Een ruit is een vierhoek met vier even lange zijden. Een vierkant is een vierhoek met vier gelijke hoeken en vier even lange zijden. Een vierhoek is een parallellogram a.s.a. de overstaande zijden even lang zijn. Zijden-kenmerk parallellogram is een parallellogram = en =

17 Een vierhoek is een parallellogram a.s.a. twee overstaande zijden evenwijdig zijn en even lang. Overstaande zijden-kenmerk parallellogram Een vierhoek is een parallellogram a.s.a. de overstaande hoeken gelijk zijn. Hoeken-kenmerk parallellogram Een vierhoek is een parallellogram a.s.a. de diagonalen elkaar middendoor snijden. iagonalen-kenmerk parallellogram Rechthoek is een parallellogram // en = is een parallellogram ˆ = ˆ en ˆ = ˆ is een parallellogram = en = In een rechthoek zijn de overstaande zijden evenwijdig en even lang. In een rechthoek zijn de diagonalen even lang en snijden ze elkaar middendoor. Ruit In een ruit zijn de overstaande zijden evenwijdig. In een ruit zijn de overstaande hoeken gelijk. In een ruit staan de diagonalen loodrecht op elkaar en snijden ze elkaar middendoor. Vierkant Een vierkant is een parallellogram, een rechthoek en een ruit. Een vierkant bezit dus alle eigenschappen van deze vlakke figuren. Trapezium ls in een trapezium de aanliggende hoeken van een basis gelijk zijn, dan zijn de aanliggende hoeken van de andere basis ook gelijk. ls in een trapezium de aanliggende hoeken van een basis gelijk zijn, dan zijn de opstaande zijden even lang. trapezium met ˆ = ˆ ˆ = ˆ en =

18 5 irkels oor drie niet-collineaire punten gaat juist één cirkel. Een middellijn van een cirkel is een symmetrieas van de cirkel. Het middelpunt van een cirkel is het symmetriecentrum van de cirkel. Symmetrie bij een cirkel Voor een koorde van een cirkel, die geen middellijn is, geldt: de middelloodlijn van de koorde is een middellijn van de cirkel; de middellijn die loodrecht op de koorde staat, snijdt de koorde middendoor; de middellijn die de koorde middendoor snijdt, staat loodrecht op de koorde. Stellingen koorde-middellijn Het apothema van een koorde deelt de koorde middendoor. Voor elke twee koorden van een cirkel geldt: de koorden zijn even lang de apothema's van de koorden zijn even lang. Kenmerk koorde-apothema Een hoek waarvan het hoekpunt het middelpunt van een cirkel is, noemt men een middelpuntshoek van de cirkel. Een hoek waarvan het hoekpunt op een cirkel ligt en waarvan de benen de cirkel snijden, noemt men een omtrekshoek van de cirkel. V is het apothema van V is het midden van = E V = Z

19 Een omtrekshoek van een cirkel is de helft van de middelpuntshoek op dezelfde boog. lle omtrekshoeken van een cirkel die op dezelfde boog staan zijn gelijk. = Een omtrekshoek die op een halve cirkel staat is recht. = E = F =... = Een hoek waarvan het hoekpunt buiten een cirkel ligt en waarvan de benen de cirkel snijden, noemt men een buitenomtrekshoek van de cirkel. Een hoek waarvan het hoekpunt binnen een cirkel ligt, noemt men een binnenomtrekshoek van de cirkel. Een buitenomtrekshoek van een cirkel is gelijk aan het halve verschil van de middelpuntshoeken die op dezelfde bogen staan. = = 80 = 90 Een binnenomtrekshoek van een cirkel is gelijk aan de halve som van de middelpuntshoeken die op dezelfde bogen staan. ( ) = ( ) = +

20 Voor twee koorden van een cirkel en de bijbehorende kleinste middelpuntshoeken geldt: de middelpuntshoeken zijn gelijk de koorden zijn even lang. Kenmerk koorde-middelpuntshoek Het product van de afstanden van een punt tot de snijpunten van een cirkel en een willekeurige rechte door dat punt is constant. it constante getal noemen we de macht van het punt ten opzichte van de cirkel. O = O = Een vierhoek waarvan de hoekpunten op een cirkel liggen, noemt men een koordenvierhoek. e overstaande hoeken van een koordenvierhoek zijn supplementair. P P = P P ls twee cirkels raken, dan ligt het raakpunt op de centraal van de twee cirkels. + F = 80 en E + G = 80 c en c raken in ( O, r ) (, s ) ligt op O

21 Een rechte en een cirkel kunnen geen, één of twee punten gemeenschappelijk hebben. Een rechte s en een cirkel c (, r ) hebben twee punten gemeenschappelijk s < r. Een rechte t en een cirkel c (, r ) hebben één punt gemeenschappelijk t = r. Een rechte u en een cirkel c (, r ) hebben geen punten gemeenschappelijk u > r. fstand van het middelpunt van een cirkel tot een rechte Voor een rechte, een cirkel en een punt van de cirkel geldt: de rechte is een raaklijn aan de cirkel in een punt de rechte staat in loodrecht op de middellijn door Kenmerk raaklijn aan een cirkel e afstanden van het punt, waaruit men de raaklijnen aan een cirkel tekent, tot de raakpunten zijn gelijk. e rechte die een punt buiten de cirkel verbindt met het middelpunt is een deellijn van de hoek gevormd door de raaklijnen uit dat punt aan de cirkel. Eigenschappen van de raaklijnen uit een punt e kleinste hoek tussen een raaklijn en een koorde is gelijk aan de helft van de kleinste middelpuntshoek op die koorde. t raakt c in t (, r ) c (,r) P P raakt c (, ) in r P raakt c (, ) in r P = P en P = P =

22 7 Regelmatige veelhoeken e som van de hoeken van een n hoek is ( n ) 80. Voor een regelmatige hoek ( ) de hoek n 80, n de lengte van de zijde n met straal r is z n de lengte van het apothema de omtrek On de oppervlakte 80 = r sin, n an 80 = n r sin, n n 360 n 80 = r cos, n = n r sin. 6 nalytische meetkunde Voor twee rechten, die niet dezelfde richting hebben als de assen, geldt: de rechten staan loodrecht op elkaar het product van hun richtingscoëfficiënten is gelijk aan. Kenmerk loodrechte stand Voor het punt (, ) P x y en de rechte u : ax + by + c = 0 geldt: P P Pu = ax P + by P + c. a + b e cirkel (, r ) ls Formule afstand punt-rechte c met ( x, y ) heeft als vergelijking ( ) ( ) ( ) a + b 4c > 0, dan is x y ax by c a b met, en r = a + b 4c. :, r c x x + y y = r. iddelpuntsvergelijking van een cirkel = 0 de vergelijking van een cirkel c (, r ) lgemene vergelijking van een cirkel

3 Rekenen aan lijnen

3 Rekenen aan lijnen 3 Rekenen aan lijnen Dit is een bewerking van Meetkunde met coördinaten lok Lijnen, richtingen en waaiers van ad Goddijn ten behoeve van het nieuwe programma (015) wiskunde vwo. pgaven met dit merkteken

Nadere informatie

Parate kennis wiskunde

Parate kennis wiskunde Heilige Mgdcollege Dendermonde Prte kennis wiskunde 4 Lt A Lt B Wet A Wet B Ec C Vkgroep wiskunde Hemco Dit document is edoeld ls smenvtting vn wt ls prte kennis wordt ngenomen ij nvng vn het tweede jr

Nadere informatie

Havo wiskunde D Vectoren en meetkunde

Havo wiskunde D Vectoren en meetkunde Havo wiskunde D Vectoren en meetkunde Inhoudsopgave Vectoren en meetkunde 1 Vectoren 1 2 Vectoren in een assenstelsel 7 3 Vlakken en lijnen in de ruimte 13 4 Rekenen in de ruimte 17 5 De cosinusregel 27

Nadere informatie

Wat is de som van de getallen binnen een cirkel? Geef alle mogelijke sommen!

Wat is de som van de getallen binnen een cirkel? Geef alle mogelijke sommen! Estafette-opgave 1 (20 punten, rest 480 punten) Zeven gebieden Drie cirkels omheinen zeven gebieden. We verdelen de getallen 1 tot en met 7 over de zeven gebieden, in elk gebied één getal. De getallen

Nadere informatie

ABSTRACT INHOUD VAN DE SYLLABUS SITUERING IN TELEGRAMSTIJL

ABSTRACT INHOUD VAN DE SYLLABUS SITUERING IN TELEGRAMSTIJL WIE NIET ZOEKT, NIET VINDT. HEURISTIEKEN OM WISKUNDIGE PROBLEMEN OP TE LOSSEN SYLLABUS DAG VAN DE WISKUNDE 22 NOVEMBER 2014 MICHEL ROELENS (UC LEUVEN-LIMBURG; MARIA-BOODSCHAPLYCEUM; UITWISKELING) ABSTRACT

Nadere informatie

sin( α + π) = sin( α) O (sin( x ) cos( x )) = sin ( x ) 2sin( x )cos( x ) + cos ( x ) = sin ( x ) + cos ( x ) 2sin( x )cos( x ) = 1 2sin( x )cos( x )

sin( α + π) = sin( α) O (sin( x ) cos( x )) = sin ( x ) 2sin( x )cos( x ) + cos ( x ) = sin ( x ) + cos ( x ) 2sin( x )cos( x ) = 1 2sin( x )cos( x ) G&R vwo B deel Goniometrie en beweging C. von Schwartzenberg / spiegelen in de y -as y = sin( x f ( x = sin( x f ( x = sin( x heeft dezelfde grafiek als y = sin( x. spiegelen in de y -as y = cos( x g(

Nadere informatie

Vertaling van Hoofdstuk 9 van de vierde verhandeling, Over

Vertaling van Hoofdstuk 9 van de vierde verhandeling, Over Vertaling van Hoofdstuk 9 van de vierde verhandeling, Over het meten van al-kāshī, Sleutel tot de Rekenkunde (Miftāḥ al- Ḥisāb). 1 Het negende hoofdstuk over de afmetingen van bouwwerken en gebouwen. De

Nadere informatie

Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 vwo. inhoudelijke structuur planning beschrijving per hoofdstuk

Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 vwo. inhoudelijke structuur planning beschrijving per hoofdstuk Moderne wiskunde Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 vwo inhoudelijke structuur planning beschrijving per hoofdstuk Moderne wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vwo 1 Inhoudelijke structuur Opstap

Nadere informatie

Constructies met passer en liniaal, origami en meccano. Een wiskunde-d module geschreven door Luuk Hoevenaars van de Hogeschool Utrecht

Constructies met passer en liniaal, origami en meccano. Een wiskunde-d module geschreven door Luuk Hoevenaars van de Hogeschool Utrecht Constructies met passer en liniaal, origami en meccano Een wiskunde-d module geschreven door Luuk Hoevenaars van de Hogeschool Utrecht Deze module is in ontwikkeling en wordt uitgeprobeerd in het najaar

Nadere informatie

Hoofdstuk 13 SYMMETRIE VWO. b A, H, I, M, O, T, U, V, W, X, Y c B, C, D, E, H, I, K, O, X 13.0 INTRO

Hoofdstuk 13 SYMMETRIE VWO. b A, H, I, M, O, T, U, V, W, X, Y c B, C, D, E, H, I, K, O, X 13.0 INTRO Hoofdstuk 13 SYMMETRIE VWO 13.0 INTRO 1 a Rechtsoven staat het woord in spiegelschrift Linksonder staat het woord ondersteoven Rechtsonder staat het woord achterstevoren en ondersteoven. Alleen de H, I,

Nadere informatie

HBS B 1959 (leerling toen 17 jaar, leraar nu 72 jaar)

HBS B 1959 (leerling toen 17 jaar, leraar nu 72 jaar) MET DE KENNIS VAN NU is gekeken naar zeven examens wiskunde (B) van de vorige eeuw, met name de analyse, door de ogen van de leraar anno nu die ooit zelf zo'n examen moest doorstaan. Is er veel veranderd

Nadere informatie

Niet-euclidische meetkunde

Niet-euclidische meetkunde Keuzeonderdeel Wiskunde D Hans van Ballegooij Maaslandcollege, Oss Dictaat Versie: 15 februari 2013 Een Wiskunde D-module voor HAVO/VWO 5 leerlingen die: Meer willen weten over Niet-euclidische meetkunde

Nadere informatie

Met passer en liniaal

Met passer en liniaal Met passer en liniaal De opgaven in deze opdracht gaan over het teenen met passer en liniaal. Een liniaal gebrui je om rechte lijnen te teenen, dat an dus een recht latje zijn. Je mag daarvoor oo je geodriehoe

Nadere informatie

De Geometria non- Euclides liber. Pascal Wissink & Jelmer Mulder

De Geometria non- Euclides liber. Pascal Wissink & Jelmer Mulder De Geometria non- Euclides liber Pascal Wissink & Jelmer Mulder I Wat is niet-euclidische Meetkunde? Om uit te leggen wat niet-euclidische meetkunde, een specifieke tak in de wiskunde, precies inhoudt

Nadere informatie

8.1 Inhoud prisma en cilinder [1]

8.1 Inhoud prisma en cilinder [1] 8.1 Inhoud prisma en cilinder [1] Een prisma heeft twee evenwijdige grensvlakken. Een grondvlak en een bovenvlak. De andere grensvlakken zijn rechthoeken. De hoogte van de prisma is de lengte van de opstaande

Nadere informatie

Dag van de Wiskunde Pygram O.D.M 1

Dag van de Wiskunde Pygram O.D.M 1 Elk jaar schrijft het wiskundetijdschrift Pythagoras een wedstrijd uit. De puzzel van vorig schooljaar was gebaseerd op tangram. Matthijs Coster bedacht een variant: pygram. We hadden de eerste trimester

Nadere informatie

WERKWINKEL 11 ONDERZOEKSCOMPETENTIES WISKUNDE DERDE GRAAD ASO

WERKWINKEL 11 ONDERZOEKSCOMPETENTIES WISKUNDE DERDE GRAAD ASO DAG VAN WISKUNDE TE KORTRIJK TWEEDE EN DERDE GRAAD ZATERDAG 14 NOVEMBER WERKWINKEL 11 ONDERZOEKSCOMPETENTIES WISKUNDE DERDE GRAAD ASO Samenstelling syllabus en leiding Luc De Wilde Onderzoekscompetenties_Luc

Nadere informatie

SOM- en PRODUCTGRAFIEK van twee RECHTEN

SOM- en PRODUCTGRAFIEK van twee RECHTEN SOM- en PRODUCTGRAFIEK van twee RECHTEN 1. SOMGRAFIEK Walter De Volder Breng onder Y 1 en Y 2 de vergelijking van een rechte in. Stel Y 3 = Y 1 + Y 2. Construeer de drie grafieken. Onderzoek verschillende

Nadere informatie

ANTWOORDEN blz. 1. d. 345 + 668 = 1013; 61 007 + 50 215 = 111 222; 102 240 30 628 = 71 612; 1 000 000 1 = 999 999

ANTWOORDEN blz. 1. d. 345 + 668 = 1013; 61 007 + 50 215 = 111 222; 102 240 30 628 = 71 612; 1 000 000 1 = 999 999 ANTWOORDEN blz. 3 a. Zeer onwaarschijnlijk Zeer onwaarschijnlijk a. Dan heb je ergens een schuld uitstaan 86 Dan hadden beide een kopie van de kerfstok; om fraude te voorkomen a. MMXII, MCCCXXVII, DLXXXVI,

Nadere informatie

Bereken de oppervlakte van de donkere gedeelten in de tekeningen hieronder.

Bereken de oppervlakte van de donkere gedeelten in de tekeningen hieronder. Oefenopgaven oppervlakte en inhoud 1. Bereken de oppervlakte van de driehoeken en parallellogrammen hieronder. 2. Bereken de oppervlakte van de donkere gedeelten in de tekeningen hieronder. 3. A. Bereken

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv V-1a c d e 1 Voorkennis D C B N A K L Vierhoek ABCD is een vierkant. Vierhoek KLMN is een rechthoek en vierhoek PQRS is een parallellogram. De oppervlakte van vierhoek KLMN is 7 3 4 = 8 roostervierkantjes.

Nadere informatie

INHOUD. Inhoud. Eerste kennismaking. Zelf tekeningen maken. Doorsneden tekenen. Tekeningen verkennen : enkele dynamische mogelijkheden

INHOUD. Inhoud. Eerste kennismaking. Zelf tekeningen maken. Doorsneden tekenen. Tekeningen verkennen : enkele dynamische mogelijkheden Annelies Droessaert INHOUD Inhoud Eerste kennismaking Zelf tekeningen maken Doorsneden tekenen Tekeningen verkennen : enkele dynamische mogelijkheden Toepassingen met afstanden en hoeken Animaties Bronnen

Nadere informatie

C. von Schwartzenberg 1/20. Toets voorkennis EXTRA: 3 Differentiëren op bladzijde 156 aan het einde van deze uitwerking.

C. von Schwartzenberg 1/20. Toets voorkennis EXTRA: 3 Differentiëren op bladzijde 156 aan het einde van deze uitwerking. G&R havo B deel Differentiaalrekening C von Schwartzenberg /0 Toets voorkennis EXTRA: Differentiëren op bladzijde 56 aan het einde van deze uitwerking a f ( ) 5 7 f '( ) 8 5 b g( ) ( 5) 5 g '( ) 6 0 c

Nadere informatie

Lessen over Cosmografie

Lessen over Cosmografie Lessen over Cosmografie Les 1 : Geografische coördinaten Meridianen en parallellen Orthodromen of grootcirkels Geografische lengte en breedte Afstand gemeten langs meridiaan en parallel Orthodromische

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Voorkennis V-1a De punten op een afstan van 3 m van lijn l liggen op twee lijnen evenwijig aan l. De punten op een afstan van 5 m van punt liggen op een irkel met straal 5 en mielpunt. De vier snijpunten

Nadere informatie

WEEK 1: Rekenen met Ongelijkheden bij Foutschattingen

WEEK 1: Rekenen met Ongelijkheden bij Foutschattingen WEEK 1: Rekenen met Ongelijkheden bij Foutschattingen 1. Beschouw twee stukken touw met lengten, respectievelijk L 1 = 7m en L 2 = 6m. Over deze lengten bestaat onzekerheid: L 1 kan fluctueren met maximaal

Nadere informatie

bachelor Kennisbasis wiskunde 3

bachelor Kennisbasis wiskunde 3 Kennisbasis docent wiskunde bachelor Kennisbasis wiskunde 3 Voorwoord De kwaliteit van ons bachelor onderwijs moet goed zijn, dit is niet alleen belangrijk voor onze studenten en het afnemende werkveld

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 7 tijdvak wiskunde B, Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Uit een handschrift gedateerd 26 Oktober 1675

Uit een handschrift gedateerd 26 Oktober 1675 Hoe een genie dacht. Van Leibniz zijn een groot aantal wiskundige handschriften bewaard. Leibniz deed wiskunde met de pen in zijn hand, en schreef al zijn gedachten direct op. Daardoor kunnen we zien hoe

Nadere informatie

Cursus Geogebra. Werkbladen voor vmbo en havo/vwo onderbouw. Docentencongres wiskunde: Aan de slag met ICT! Februari 2011

Cursus Geogebra. Werkbladen voor vmbo en havo/vwo onderbouw. Docentencongres wiskunde: Aan de slag met ICT! Februari 2011 Cursus Geogebra Docentencongres wiskunde: Aan de slag met ICT! Werkbladen voor vmbo en havo/vwo onderbouw Februari 2011 J. Manders Dominicus College Nijmegen jan.manders@dominicuscollege.nl 2 Introductie

Nadere informatie