BIJLAGE I WETENSCHAPPELIJKE CONCLUSIES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE I WETENSCHAPPELIJKE CONCLUSIES"

Transcriptie

1 BIJLAGE I WETENSCHAPPELIJKE CONCLUSIES I

2 WETENSCHAPPELIJKE CONCLUSIES Op 29 januari 1997 hebben de Italiaanse autoriteiten bij het EMEA een verzoek ingediend krachtens artikel 15a van EG Richtlijn 75/319 van de Raad in verband met het schorsen van het op de markt brengen en gebruik van. De redenen voor het verwijzingsverzoek werden als volgt samengevat: Na een in vergelijking met andere Haemophilus type b vaccins negatief uitgevallen veiligheid/werkzaamheid analyse hebben de Italiaanse autoriteiten het vaccin van de markt gehaald vanwege het risico van mogelijke overdracht van besmettelijke agentia die Boviene Spongiforme Encefalopathie veroorzaken, als gevolg van het gebruik van Categorie I van runderen afkomstig materiaal (infusie-medium op basis van hersenen-hartbouillon, BHI). Gezien de bovenvermelde redenen voor het verwijzingsverzoek heeft het CPMP de volgende punten onderzocht. 1. De biologische reagentia die in de eerste stappen van het productieproces zijn gebruikt, 2. Identificatie van de specifieke stappen in het productieproces die overdraagbare agentia verwijderen, 3. Aanwezigheid van controlemechanismen voor het traceren de herkomst van het van runderen afkomstig materiaal, 4. Vervanging van het infusie-media op basis van hersenen-hartbouillon (BHI). De evaluatie van de beschikbare wetenschappelijke informatie heeft aanleiding gegeven tot de conclusie dat het vaccin om de volgende redenen veilig kan worden geacht: Klasse I van runderen afkomstig weefsel (gestolde BHI agar-agar) wordt aan het begin van het productieproces gebruikt ter bevordering van de groei van de producerende stammen en wordt later in het productieproces niet meer gebruikt. Het risico van overdracht van BSE lijkt theoretisch, in het licht van alle maatregelen die bijdragen tot de veiligheid van het eindproduct: het gebruikte van runderen afkomstig beginmateriaal wordt uit BSE-vrije gebieden betrokken, het desbetreffende materiaal (gestolde BHI agar-agar) wordt in een erg vroeg stadium van het productieproces gebruikt, na het doorlopen van verschillende stappen van een rigoureuze bewerking (digestie, langdurige droge verhitting, autoclaaf-behandeling van de agar-agar) de zuiverings- en chemische stappen die deel uitmaken van het productieproces dosis en toedieningsweg van het eindproduct. Na geconcludeerd te hebben dat er geen vragen onbeantwoord bleven voor wat betreft de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van heeft het CPMP op 16 april 1997 een positief advies uitgebracht krachtens artikel 15a van Richtlijn 75/319/EEG zoals gewijzigd, en aanbevolen de vergunning voor het in de handel brengen overeenkomstig de (bij het advies gevoegde) samenvatting van de productkenmerken te handhaven. In dit advies wordt eveneens opgemerkt dat de houders van de vergunning voor het in de handel brengen wijzigingen in de nationale vergunningen voor het in de handel brengen zouden indienen namelijk het in het productieproces gebruikte infusie-medium op basis van hersenen-hartbouillon (BHI) -agar-agar te vervangen door een soja-peptonmedium, ter naleving van het CPMP Richtsnoer inzake minimalisering van het risico op overdracht via geneesmiddelen van agentia die Boviene Spongiforme Encephalopathie veroorzaken. II

3 Op 25 april 1997 zijn wijzigingen door de houders van de vergunning voor het in de handel brengen bij alle Lid-Staten ingediend, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 541/95 van de Commissie; België fungeert daarbij als de rapporterende lidstaat. III

4 Als gevolg van een verwijzingsverzoek van de Commissie overeenkomstig artikel 12 van Richtlijn 75/319/EEG zoals gewijzigd, zijn de ter ondersteuning van de wijziging ingediende gegevens door het CPMP geëvalueerd. Uit de door de houders van de vergunning voor het in de handel brengen voorgelegde onderzoeksresultaten is geen enkel verschil gebleken tussen het product afgeleid van het oorspronkelijke goedgekeurde celbank expansie stadium op basis van hersenen-hartbouillon (BHI) agar-agar, en het gewijzigde celbank expansie stadium op basis van een soja medium. Partijen van het "nieuwe" eindproduct zullen overeenkomstig het tijdschema (zie bijgevoegde brief van de houders van de vergunning voor het in de handel brengen) beschikbaar komen. Tijdens diens vergadering van 24 september 1997 oordeelde het CPMP dat het nieuwe productieproces geen verschillen in de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid met zich meebrengt, en bevestigde het CPMP nogmaals het advies van april 1997 ten aanzien van, hetgeen leidde tot een positief advies. De houders van de vergunning voor het in de handel brengen spraken af de resultaten van de stabiliteitsonderzoeken van de tussen- en eindproducten op soja-basis op een continue basis en overeenkomstig het afgesproken tijdschema voor te leggen. IV

5 BIJLAGE II NAMEN VAN HET GENEESMIDDEL, HOUDERS VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN, VERPAKKINGEN EN VERPAKKINGSGROOTTEN V

6 Oostenrijk Wyeth Lederle Pharma GmbH Storchengasse 1/2 A-1150 Wenen Verpakkingen en verpakkingsgrootten Verpakkingen van 1 en 5 injectieflacons voor eenmalig gebruik voor het in de handel brengen: België Cyanamid Benelux (Belgium) S.A. Lederle Pharmaceutical Division Rue du Bosquet Louvain-la-Neuve Verpakking van 1 injectieflacon voor eenmalig gebruik Denemarken Wyeth Lederle Nordiska AB Råsundavägen 1-3 Zweden Solna Verpakking van 1 injectieflacon voor eenmalig gebruik Finland Wyeth Lederle Nordiska AB Råsundavagen 1-3 Zweden SOLNA Verpakking van 4 injectieflacons voor eenmalig gebruik VI

7 voor het in de handel brengen: Frankrijk Wyeth Lederle Le Wilson 2 80, avenue du Président Wilson Parijs la Défense Cedex Frankrijk Verpakking van 1 injectieflacon voor eenmalig gebruik Duitsland Lederle Arzneimittel GmbH & Co. Pfaffenrieder Straße Wolfratshausen Verpakkingen en verpakkingsgrootten Verpakkingen van 1, 5, 25 en 50 injectieflacons voor eenmalig gebruik Griekenland Pharmaserve - Lilly S.A.C.I. 15 th klm National Road Athens-Lamia Kifissia Griekenland Verpakking van 1 injectieflacon voor eenmalig gebruik Ierland Cyanamid of Great Britain Limited Cyanamid House, Fareham Road Gosport, Hampshire, PO13 0AS Verpakkingen en verpakkingsgrootten Verpakkingen van 1 en 10 injectieflacons voor eenmalig gebruik VII

8 VIII

9 Italië Wyeth Lederle S.p.A. Via Nettunense, Aprilia (LT) Verpakkingen en verpakkingsgrootten Verpakkingen van 1 en10 injectieflacons voor eenmalig gebruik Luxemburg Cyanamid Benelux (Belgium) S.A. Lederle Pharmaceutical Division Rue du Bosquet Louvain-la-Neuve Verpakking van 1 injectieflacon voor eenmalig gebruik Nederland Cyanamid Benelux (Nederland) B.V. Lederle Pharmaceutical Division Stationsplein XL Etten-Leur Verpakking van 1 injectieflacon voor eenmalig gebruik Portugal Wyeth Lederle Portugal (Farma), Lda. Rua Dr. António Loureiro Borges, no. 2 Miraflores, 1495 ALGÉS Verpakking van 1 injectieflacon voor eenmalig gebruik IX

10 Spanje Cyanamid Iberica S.A. Lederle Division San Sebastian de los Reyes (Madrid) Verpakking van 1 injectieflacon voor eenmalig gebruik Zweden Wyeth Lederle Nordiska AB Rasundavagen 1-3 Zweden SOLNA Verpakkingen en verpakkingsgrootten Verpakkingen van 1 en10 injectieflacons voor eenmalig gebruik Verenigd Koninkrijk Cyanamid of Great Britain Limited Cyanamid House, Fareham Road Gosport, Hampshire, PO13 0AS Verpakkingen en verpakkingsgrootten Verpakkingen van 1 en 10 injectieflacons voor eenmalig gebruik X

11 BIJLAGE III SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN XI

12 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING ACTIEVE BESTANDDELEN Hoeveelheid per dosis van 0,5 ml Haemophilus influenzae type b (stam PBCC197) oligosaccharide geconjugeerd met 10 µg Difterie CRM 197 -eiwit 25 µg is een steriele oplossing van oligosacchariden die middels chemische depolymerisatie zijn bereid uit hoogwaardig gezuiverd capsulair polysaccharide, polyribosyl-ribitol-fosfaat (PRP), dat uit Haemophilus Influenza type B is geïsoleerd. De oligosacchariden worden selektief geaktiveerd en covalent gebonden aan het CRM 197 eiwit. Het CRM 197 eiwit is een niet toxische variant van het difterie toxine. 3. FARMACEUTISCHE VORM Oplossing voor injectie 4. KLINISCHE GEGEVENS 4.1. Therapeutische indicaties geconjugeerd Haemophilus b-vaccin (geconjugeerd met het difterie CRM 197 -eiwit) is geïndiceerd voor immunisatie van kinderen van twee maanden tot vijf jaar tegen invasieve infecties veroorzaakt door Haemophilus influenzae type b (Hib) Dosering en wijze van toediening Dosering Een eerste serie vaccinaties kan vanaf de leeftijd van twee maanden worden toegediend. De serie bestaat uit drie injecties met intervallen van vier tot acht weken. Een alternatief is een serie van twee injecties die met een interval van zes tot acht weken worden toegediend. Voor bescherming op lange termijn kan een herhalingsdosis (booster) worden toegediend in het tweede levensjaar. Dit is in het bijzonder van toepassing op kinderen die via het schema van twee injecties zijn gevaccineerd. Bij kinderen in de leeftijd van zes tot twaalf maanden die niet eerder werden geïmmuniseerd, kan worden volstaan met een serie van twee doses met een interval van zes tot acht weken. Bij kinderen vanaf twaalf maanden die niet eerder zijn gevaccineerd kan een enkelvoudige dosis worden toegediend om bescherming te krijgen. kan, afgestemd op hun chronologische leeftijd, worden toegediend aan premature kinderen. Wijze van toediening wordt intramusculair toegediend. XII

13 4.3. Contra-indicaties Overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van het vaccin, inclusief difterietoxoïde. Indien de patiënt lijdt aan een acute ernstige ziekte die met koorts gepaard gaat, dient de toediening van, zoals ook gebruikelijk is bij andere vaccins, te worden uitgesteld Speciale waarschuwingen en bijzondere voorzorgen bij gebruik is uitsluitend bestemd voor intramusculair gebruik. Over de veiligheid en de immunogeniteit van intradermale of intraveneuze injecties zijn geen gegevens bekend; mag dan ook niet op deze wijze worden toegediend. Voor het geval dat zich een anafylactische reactie voordoet na vaccintoediening, hetgeen zelden voorkomt, dient altijd -zoals van toepassing is bij alle parenteraal toe te dienen vaccins- een adequate medische behandeling direct voorhanden te zijn en dient tevens medische supervisie paraat te zijn beschermt niet tegen H. influenzae anders dan het b-type of tegen andere microorganismen die de oorzaak zijn van meningitis of septische ziekten. Bij gebruik van het vaccin bij personen met een deficiënte antilichaamproductie, ongeacht of dit het gevolg is van immuunsuppressieve behandeling of een genetische afwijking is het mogelijk dat de verwachte immuunrespons niet wordt bereikt. Een "human immunodefieciency virusinfection" (HIV-infectie) wordt niet beschouwd als een contraindicatie voor Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie Er is geen melding gemaakt van stoornissen van de antilichaamrespons op de individuele antigenen indien bij kinderen van twee tot twintig maanden gelijktijdig met maar op een andere injectieplaats dan het difterie-, tetanus- en kinkhoestvaccin (DTP) in combinatie met oraal poliovaccin (OPV) wordt toegediend. Een dergelijke melding is ook niet gedaan indien werd toegediend in combinatie met het mazelen-, de bof- en rubellavaccin (BMR-vaccin) aan kinderen van veertien tot zestien maanden Gebruik bij zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding Informatie over de veiligheid van het vaccin bij gebruik tijdens de zwangerschap is niet voorhanden, aangezien niet bestemd is voor gebruik bij volwassenen Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen Niet van toepassing 4.8. Bijwerkingen Lokaal erytheem, warm gevoel of zwelling rond de injectieplaats zijn gemeld. Zoals bij alle injecties mogelijk is kan lokale pijn voorkomen. De systemische effecten die zijn gemeld na toediening van omvatten koorts, hoofdpijn, malaise, prikkelbaarheid, langer dan normaal huilen, weinig eetlust, braken, diarree, onrustig slapen en overgevoelgheidsreacties (inclusief anafylactische reacties en huiduitslag) Na toediening van Haemophilus influenzae type b polysaccharide of geconjugeerde vaccins is melding gemaakt van erythema multiforme, het syndroom van Guillain-Barré en convulsies. Er is echter geen verband aangetoond tussen oorzaak en gevolg. XIII

14 4.9. Overdosering Er is geen ervaring met overdosering van XIV

15 5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN Farmacotherapeutische groep Haemophilus Influenza b vaccin, geconjugeerd aan gezuiverd antigeen. ATC Code: J07AG Farmacodynamische eigenschappen De immuunrespons bestaat voornamelijk uit IgG, subklasse IgG1. Bovendien heeft een onderzoek uitgewezen dat tijdens het uitvoeren van een in vitro complementbindings en bactericideproef 95% en meer van de kindersera bactericide activiteit vertoonde nadat twee respectievelijk drie doses van het vaccin waren toegediend Farmacokinetische gegevens De antilichaamproductie na elke immunisatie met volgt de klassieke T-celafhankelijke kinetiek. Er werden geen studies uitgevoerd die het lot van het -vaccin op de injectieplaats of in de bloedsomloop onderzochten. Aan de hand van humane studies met vaccins werd aangetoond dat vaccins en/of hun hydrolyseproducten gedeeltelijk door de nieren worden uitgescheiden Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek Niet van toepassing. 6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 6.1. Lijst van hulpstoffen natriumchloride, water voor injectie Gevallen van onverenigbaarheid Er zijn geen onverenigbaarheden geobserveerd of gemeld Houdbaarheid De uiterste gebruiksdatum van het vaccin is aangegeven op het flaconetiket en de verpakking. De houdbaarheid is 24 maanden Speciale voorzorgsmaatregelen bij opslag moet worden bewaard bij een temperatuur van 2 tot 8 ºC. Het vaccin niet bevriezen. Indien het vaccin bevroren is (geweest) moet het worden weggegooid. 6.5 Aard en inhoud van de verpakking is helder en kleurloos en wordt verpakt in een glazen flacon voor eenmalige gebruik. 6.6 Instructies voor gebruik en verwerking, en aanwijzingen voor het afvoeren van nietgebruikt product en afgeleide afvalstoffen (indien van toepassing) Voor toediening moet het vaccin visueel worden geïnspecteerd op bijzonderheden en/of wijzigingen in de fysische kenmerken. Voor toediening moet het vaccin goed worden geschud. XV

16 7. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN XVI

17 8. NUMMER IN HET COMMUNAUTAIRE GENEESMIDDELENREGISTER 9. DATUM VAN EERSTE VERGUNNING/HERNIEUWING VAN DE VERGUNNING 10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST XVII

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Prevenar suspensie voor injectie Pneumokokkensaccharidenconjugaatvaccin, geadsorbeerd 2. KWALITATIEVE EN KWANTITIEVE SAMENSTELLING

Nadere informatie

Zie de rubrieken 4.4 en 5.1 voor informatie over bescherming tegen specifieke pneumokokkenserotypen.

Zie de rubrieken 4.4 en 5.1 voor informatie over bescherming tegen specifieke pneumokokkenserotypen. 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Prevenar 13 suspensie voor injectie Pneumokokkenpolysaccharidenconjugaatvaccin (13-valent, geadsorbeerd) 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 dosis (0,5 ml) bevat:

Nadere informatie

Bijlage I. Toedieningsweg. Filmomhulde tablet. Oraal gebruik. Oraal gebruik. Suspensie voor oraal gebruik. Rectaal gebruik.

Bijlage I. Toedieningsweg. Filmomhulde tablet. Oraal gebruik. Oraal gebruik. Suspensie voor oraal gebruik. Rectaal gebruik. BIJLAGE I LIJST VAN NAMEN VAN HET GENEESMIDDEL, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTEN VAN HET GENEESMIDDEL, TOEDIENINGSWEGEN, HOUDERS VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN, VERPAKKINGEN EN VERPAKKINGSGROOTTEN

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Act-HIB 10 microgram/0,5 ml poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie (Geconjugeerd) Haemophilus influenzae type b vaccin Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie

TETRAVAC Geadsorbeerd difterie-, tetanus-, acellulair kinkhoest- en geïnactiveerd poliovaccin

TETRAVAC Geadsorbeerd difterie-, tetanus-, acellulair kinkhoest- en geïnactiveerd poliovaccin BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door voordat u uw kind laat vaccineren. - Bewaar deze bijsluiter totdat het vaccinatieprogramma is afgerond. Het kan nodig zijn om de bijsluiter nogmaals door

Nadere informatie

BIJSLUITER. SdV/PIL/20150218 Pagina 1 van 8

BIJSLUITER. SdV/PIL/20150218 Pagina 1 van 8 BIJSLUITER SdV/PIL/20150218 Pagina 1 van 8 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER VariQuin 200 IE oplossing voor injectie Humaan varicella immunoglobuline Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit

Nadere informatie

In overeenstemming met de MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT,

In overeenstemming met de MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT, BD/2010/REG NL 9820/zaak 116342-90WR In overeenstemming met de MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT, Gezien het verzoek van Boehringer Ingelheim B.V. te Alkmaar d.d. 7 september 2009 tot wijziging

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL emulsie voor injectie voor varkens 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke dosis van 2 ml bevat: Werkzaam bestanddeel:

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Prevenar 13 suspensie voor injectie Pneumokokkenpolysaccharidenconjugaatvaccin (13-valent, geadsorbeerd)

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Prevenar 13 suspensie voor injectie Pneumokokkenpolysaccharidenconjugaatvaccin (13-valent, geadsorbeerd) Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Prevenar 13 suspensie voor injectie Pneumokokkenpolysaccharidenconjugaatvaccin (13-valent, geadsorbeerd) Lees goed de hele bijsluiter voordat u of uw kind dit vaccin

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de

Nadere informatie

In het register ingeschreven onder Haldol decanoas oplossing voor injectie 50 mg/ml, oplossing voor injectie

In het register ingeschreven onder Haldol decanoas oplossing voor injectie 50 mg/ml, oplossing voor injectie Informatie voor de patiënt Het is belangrijk dat u eerst deze gebruiksaanwijzing leest, ook als u Haldol decanoas al eerder toegediend heeft gekregen. Er kan nieuwe belangrijke informatie in staan. Vraag

Nadere informatie

Een tablet Aciclovir Kela 5 x daags met tussenpozen van 4 uur, waarbij de nachtdosis komt te vervallen.

Een tablet Aciclovir Kela 5 x daags met tussenpozen van 4 uur, waarbij de nachtdosis komt te vervallen. (KELA PHARMA) 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Aciclovir Kela 200 mg tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Aciclovir 200 mg Voor een volledige lijst van de hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

Nadere informatie

pneumokokkenpolysacharidenconjugaatvaccin (13-valent, geadsorbeerd)

pneumokokkenpolysacharidenconjugaatvaccin (13-valent, geadsorbeerd) EMA/90006/2015 EMEA/H/C/001104 EPAR-samenvatting voor het publiek pneumokokkenpolysacharidenconjugaatvaccin (13-valent, geadsorbeerd) Dit document is een samenvatting van het Europees openbaar beoordelingsrapport

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Medikinet 5 mg, tabletten Medikinet 10 mg, tabletten Medikinet 20 mg, tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Medikinet

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER STAMARIL, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie in een voorgevulde spuit Gelekoortsvaccin (levend). Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Cervarix suspensie voor injectie in voorgevulde spuit Humaan papillomavirusvaccin [Typen 16/18] (Recombinant, met adjuvans, geadsorbeerd) Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie

In overeenstemming met de MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT,

In overeenstemming met de MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT, BD/2009/REG NL 9115/zaak 98056 In overeenstemming met de MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT, Gezien het verzoek van Boehringer Ingelheim B.V. te Alkmaar d.d. 15 mei 2009 tot wijziging van de

Nadere informatie

De INTRALIPID emulsie moet worden toegediend via intraveneuze weg en kan gelijktijdig toegediend worden met aminozuren of met koolhydraten.

De INTRALIPID emulsie moet worden toegediend via intraveneuze weg en kan gelijktijdig toegediend worden met aminozuren of met koolhydraten. 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL INTRALIPID 20 % emulsie voor infusie INTRALIPID 30 % emulsie voor infusie 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Per liter bevat INTRALIPID 20 % Gezuiverde soja olie

Nadere informatie

BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES

BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

BIJSLUITER Ingelvac PRRS KV emulsie voor injectie voor varkens (zeugen en gelten)

BIJSLUITER Ingelvac PRRS KV emulsie voor injectie voor varkens (zeugen en gelten) BIJSLUITER Ingelvac PRRS KV emulsie voor injectie voor varkens (zeugen en gelten) 1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE,

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 30.7.1999 L 200/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 1999/45/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 31 mei 1999 betreffende de onderlinge aanpassing van

Nadere informatie

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Voluven, 10% (100 mg/ml) oplossing voor infusie 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1000 ml oplossing voor infusie bevat: Poly(O-2-hydroxyethyl)zetmeel 100 g - Molaire

Nadere informatie

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING SKP 1/13 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Ramipril Sandoz 2,5 mg tabletten Ramipril Sandoz 5 mg tabletten Ramipril Sandoz 10 mg tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Ramipril Sandoz 2,5

Nadere informatie

Blauwe, afgeronde diamantvormige tabletten, gemerkt met aan de ene zijde PFIZER en aan de andere VGR 25.

Blauwe, afgeronde diamantvormige tabletten, gemerkt met aan de ene zijde PFIZER en aan de andere VGR 25. 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL VIAGRA 25 mg filmomhulde tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elk tablet bevat sildenafilcitraat overeenkomend met 25 mg sildenafil. Hulpstof met bekend

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 17.4.2001 L 106/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van

Nadere informatie

TRIMAZIN 30 % poeder voor orale toediening

TRIMAZIN 30 % poeder voor orale toediening 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL TRIMAZIN 30 % poeder voor orale toediening 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Werkzame bestanddelen : Natrii sulfadiazinum eq. sulfadiazinum 250 mg - Trimethoprim

Nadere informatie

Portrait SmPC nortriptyline Nortrilen tablets 10 25 50 mg SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

Portrait SmPC nortriptyline Nortrilen tablets 10 25 50 mg SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN Portrait SmPC nortriptyline Nortrilen tablets 10 25 50 mg SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Nortrilen 10 mg, filmomhulde tabletten Nortrilen 25 mg, filmomhulde tabletten

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. MicardisPlus 80 mg/12,5 mg tabletten telmisartan/hydrochloorthiazide

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. MicardisPlus 80 mg/12,5 mg tabletten telmisartan/hydrochloorthiazide Bijsluiter: informatie voor de gebruiker MicardisPlus 80 mg/12,5 mg tabletten telmisartan/hydrochloorthiazide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

1. Wat is Wormkuurtabletten Mebendazol 100 mg en waarvoor wordt het gebruikt?

1. Wat is Wormkuurtabletten Mebendazol 100 mg en waarvoor wordt het gebruikt? 1.3.4 Mock-up 1.3.4-1 PATIËNTENBIJSLUITER Wormkuurtabletten Mebendazol 100 mg, tabletten Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DAFALGAN PEDIATRIE 30 mg/ml drank Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DAFALGAN PEDIATRIE 30 mg/ml drank Paracetamol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS DAFALGAN PEDIATRIE 30 mg/ml drank Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen.

Nadere informatie