Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen"

Transcriptie

1 Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Zitting van 10 september 2015 Beslissingen i.v.m. overmacht Arrest nr van 10 september 2015 in de zaak 2015/ Arrest nr van 10 september 2015 in de zaak 2015/

2 Rolnr. 2015/ september 2015 Arrest nr van 10 september 2015 in de zaak 2015/213 In zake: Tegen:.... I. Voorwerp van de vordering Verzoekende partij vraagt teruggave van omwille van een overmachtssituatie verloren leerkrediet ten belope van het maximaal aantal studiepunten voor het academiejaar en ten belope van het maximaal aantal studiepunten voor het academiejaar Verzoekende partij is tijdens het academiejaar ingeschreven in de opleiding bachelor in de rechten en is tijdens het academiejaar ingeschreven in de opleiding bachelor in de taal- en letterkunde. II. Verloop van de rechtspleging De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 10 september Kamervoorzitter Karla Van Lint heeft verslag uitgebracht. III. Beoordeling Verzoek tot aangepaste examenregeling Studenten die hun leerkrediet wensen terug te krijgen op grond van een overmachtssituatie, vragen vooreerst aan de instelling om een aangepaste examenregeling. Een verzoek tot aangepaste examenregeling heeft evenwel geen zin wanneer de feiten die tot staving van de overmacht ingeroepen worden of andere feitelijke/juridische elementen hoe dan ook elke aanpassing van de examenregeling uitsluiten. Het onderzoek van de ontvankelijkheid hangt in dat geval derhalve samen met de beoordeling van de grond van de zaak. Overtuigingsstukken Het dossier omvat volgende overtuigingsstukken: - Attest van een dokter waaruit blijkt dat verzoeker een eerste contact had met de dokter op 30/10/2013 wegens een toenemende depressieve gemoedstoestand dewelke reeds aanvang nam begin Bij aanmelding was de depressie reeds ver gevorderd, waardoor er verdere intensieve therapie genoodzaakt was. Deze gemoedstoestand zal er zeker voor gezorgd hebben dat optimaal studeren in 2012/2013 onmogelijk was; - Medische attesten waaruit blijkt dat verzoeker wegens ziekte onbekwaam was om de lessen te volgen van 01/02/2014 t.e.m. 28/02/2014, van 01/01/2014 t.e.m. 31/01/2014, Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen 2

3 Rolnr. 2015/ september 2015 van 30/10/2013 t.e.m. 30/11/2013, van 01/12/2013 t.e.m. 31/12/2013, van 01/09/2014 t.e.m. 30/09/2014, van 01/03/2014 t.e.m. 31/08/2014 en van 30/09/2014 t.e.m. 31/10/2014; - Attest van opname in een psychiatrisch centrum d.d. 04/08/2015 waaruit blijkt dat verzoeker is opgenomen in het centrum sinds 27/10/2014. Het einde van de opname is voorzien begin september Beoordeling van de overmacht Voorliggend beroepschrift betreft een verzoek tot teruggave van leerkrediet in de zin van artikel II.285 van de Codex Hoger Onderwijs. De Raad is met ingang van 1 september 2011 bevoegd om te oordelen over dergelijke verzoeken. De Raad oordeelt in voorkomend geval over: - de overmacht op zich, om ervoor te zorgen dat de invulling van de overmacht over de instellingen heen gelijk is; - de gegrondheid van de beslissing van de instelling dat er geen aangepaste examenregeling mogelijk is om organisatorische redenen. Indien de overmacht wordt vastgesteld en de beslissing van de instelling is gegrond in die zin dat er geen aangepaste examenregeling meer mogelijk is, krijgt de student op grond van het besluit van de Raad ambtshalve zijn of haar leerkrediet terug voor de betrokken opleidingsonderdelen. Verzoekende partij motiveert het verzoek als volgt: In het eerste deel van het academiejaar werd er, eerst door de huisarts en daarna door de psychiater, een acute psychische problematiek vastgesteld die al geruime tijd, van in het voorgaande academiejaar, bezig was. Daardoor was het onmogelijk geweest mij voor te bereiden op de examens van de tweede zittijd van voorgaand academiejaar ( ), en kon ik het lopende academiejaar niet voortzetten. Na intensieve psychiatrische begeleiding ben ik in september 2014 uiteindelijk voltijds opgenomen in het psychiatrisch centrum ( ), en daarna in ( ). Intussen, een jaar later, voel ik mij, in samenspraak met de behandelende psychiater, terug voldoende sterk om de studie te hervatten.( ). Overmacht is een gebeurtenis die niets van doen heeft met verzoeker, en die niet voorzien, verhinderd of overwonnen kon worden. (RvS 15 maart 2011, nr , Gazan). De Raad wijst erop dat een teruggave leerkrediet betreffende een bepaald academiejaar enkel mogelijk is voor die opleidingsonderdelen waarvoor verzoeker geen credit heeft behaald of waarvoor niet alle examenkansen benut konden worden. Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen 3

4 Rolnr. 2015/ september 2015 Voor wat het academiejaar betreft, stelt de Raad vast dat verzoeker voor 66 studiepunten was ingeschreven. Verder stelt de Raad vast dat verzoekende partij een credit heeft verworven voor volgende opleidingsonderdelen:.. (6 SP),.. (3 SP),.. (6 SP) en.. (6 SP). Daarnaast blijkt ook dat verzoekende partij voor het opleidingsonderdeel.. (6 SP) beide examenkansen heeft benut. Voor voormelde opleidingsonderdelen kan aldus geen leerkrediet worden teruggegeven zodat voor het academiejaar leerkrediet ten belope van maximaal 39 studiepunten kan worden teruggegeven. De Raad heeft weliswaar begrip voor de persoonlijke situatie voor de persoonlijke situatie van verzoeker, doch kan uit de overtuigingstukken die verzoeker voorlegt, niet opmaken dat verzoeker omwille van medische redenen door overmacht niet in staat was om zijn examenkansen te benutten c.q. in de onmogelijkheid verkeerde om aan de examens deel te nemen in het academiejaar Voor de goede orde wijst de Raad erop dat niets verzoeker verhindert om een nieuw verzoekschrift in te dienen met betrekking tot dit academiejaar, vergezeld van de nodige stavingsstukken die aan hierboven vermelde bewijslast tegemoet komen. Voor wat het academiejaar betreft, stelt de Raad vast dat verzoeker voor 44 studiepunten was ingeschreven. Verzoekende partij behaalde geen credit en heeft voor geen enkel opleidingsonderdeel beide examenkansen benut. Voor dit academiejaar is de Raad van oordeel dat naar genoegen van recht blijkt dat verzoeker omwille van medische redenen door overmacht niet in staat was om zijn examenkansen te benutten. Het leerkrediet ten belope van 44 studiepunten kan worden teruggegeven. De Raad brengt de Databank Hoger Onderwijs op de hoogte van deze beslissing. BESLISSING 1. Het beroep is ontvankelijk en deels gegrond. 2. Aan verzoekende partij wordt het verloren leerkrediet ten belope van 44 studiepunten voor het academiejaar teruggegeven. Dit arrest is uitgesproken te Brussel, in openbare terechtzitting van 10 september 2015, door de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen, samengesteld uit: Karla Van Lint Piet Versweyvelt kamervoorzitter bijzitter Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen 4

5 Rolnr. 2015/ september 2015 Jean Goossens bijgestaan door Melissa Thijs De secretaris Melissa Thijs bijzitter secretaris De voorzitter Karla Van Lint Tegen dit arrest is een beroep bij de Raad van State mogelijk overeenkomstig artikel 14, 2 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State en het Koninklijk Besluit van 30 november 2006 tot vaststelling van de cassatieprocedure bij de Raad van State. Dit beroep dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de dertig dagen na kennisgeving van deze beslissing en ondertekend te zijn door een advocaat. Bij het beroep moeten zijn gevoegd een kopie van het aangevochten arrest, de bijgevoegde stukken dienen genummerd en geïnventariseerd te zijn, en zes eensluidend verklaarde afschriften van het beroep. Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen 5

6 Rolnr. 2015/ september 2015 Arrest nr van 10 september 2015 in de zaak 2015/215 In zake: Tegen:.. I. Voorwerp van de vordering Verzoekende partij vraagt teruggave van omwille van een overmachtssituatie verloren leerkrediet ten belope van 30 studiepunten voor het academiejaar Verzoekende partij is tijdens het academiejaar ingeschreven in de Bachelor in Rechten. II. Verloop van de rechtspleging De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 10 september Kamervoorzitter Karla Van Lint heeft verslag uitgebracht. III. Beoordeling Verzoek tot aangepaste examenregeling Studenten die hun leerkrediet wensen terug te krijgen op grond van een overmachtssituatie, vragen vooreerst aan de instelling om een aangepaste examenregeling. Een verzoek tot aangepaste examenregeling heeft evenwel geen zin wanneer de feiten die tot staving van de overmacht ingeroepen worden of andere feitelijke/juridische elementen hoe dan ook elke aanpassing van de examenregeling uitsluiten. Het onderzoek van de ontvankelijkheid hangt in dat geval derhalve samen met de beoordeling van de grond van de zaak. Overtuigingsstukken Het dossier omvat volgende overtuigingsstukken: - Medische attest d.d. 09/01/2015 waaruit blijkt dat verzoekster onbekwaam was om de lessen te volgen van 09/01/2015 tot en met 09/01/ Medische attest d.d. 20/07/2015 waaruit blijkt dat verzoekster onbekwaam was om de lessen te volgen van 20/07/2015 tot en met 02/09/ Medische attest d.d. 20/08/2015 waaruit blijkt dat verzoekster onbekwaam was om de lessen te volgen van 02/09/2015 tot en met 21/09/ Medische attest d.d. 24/08/2015 waaruit blijkt dat verzoekster onbekwaam was om de lessen te volgen van 20/07/2015 tot en met 21/09/2015. Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen 6

7 Rolnr. 2015/ september Bewijs van hospitalisatie waaruit blijkt dat verzoekster werd opgenomen van 01/07/2015 tot en met 06/07/2015. Beoordeling van de overmacht Voorliggend beroepschrift betreft een verzoek tot teruggave van leerkrediet in de zin van artikel II.285 van de Codex Hoger Onderwijs. De Raad is met ingang van 1 september 2011 bevoegd om te oordelen over dergelijke verzoeken. De Raad oordeelt in voorkomend geval over: - de overmacht op zich, om ervoor te zorgen dat de invulling van de overmacht over de instellingen heen gelijk is; - de gegrondheid van de beslissing van de instelling dat er geen aangepaste examenregeling mogelijk is om organisatorische redenen. Indien de overmacht wordt vastgesteld en de beslissing van de instelling is gegrond in die zin dat er geen aangepaste examenregeling meer mogelijk is, krijgt de student op grond van het besluit van de Raad ambtshalve zijn of haar leerkrediet terug voor de betrokken opleidingsonderdelen. Verzoekende partij motiveert het verzoek als volgt: Wegens ziekte kon ik niet deelnemen aan de examenkansen dit academiejaar. Zowel tijdens de examenperiode in januari als in juni heb ik een aantal vakken moeten verplaatsen naar tweede zittijd (in juni heb ik jammer genoeg ook twee onvoldoendes gehaald om dat ik niet in staat was om te leren). Helaas had ik er niet op gerekend dat ik nog zieker zou worden en werd ik vlak na de examenperiode in juni met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Vorige week heeft mijn arts dan ook beslist om mijn doktersattest te verlengen tot 21 september 2015, waardoor ik niet kan deelnemen aan de tweede zittijd. ( ). Overmacht is een gebeurtenis die niets van doen heeft met verzoeker, en die niet voorzien, verhinderd of overwonnen kon worden. (RvS 15 maart 2011, nr , Gazan). De Raad is van oordeel dat uit de voorgelegde stukken naar genoegen van recht blijkt dat de verzoekende partij ten gevolge van overmacht haar examenkansen voor het academiejaar niet volledig heeft kunnen benutten. De Raad is van oordeel dat het leerkrediet ten belope van 30 studiepunten kan worden teruggegeven. De Raad brengt de Stuurgroep Databank Hoger Onderwijs op de hoogte van dit besluit. BESLISSING Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen 7

8 Rolnr. 2015/ september Het beroep is ontvankelijk en gegrond. 2. Aan verzoekende partij wordt het verloren leerkrediet ten belope van 30 studiepunten voor het academiejaar teruggegeven. Dit arrest is uitgesproken te Brussel, in openbare terechtzitting van 10 september 2015, door de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen, samengesteld uit: Karla Van Lint Piet Versweyvelt Jean Goossens bijgestaan door Melissa Thijs De secretaris Melissa Thijs Voorzitter van de Raad bijzitter bijzitter secretaris De voorzitter Karla Van Lint Tegen dit arrest is een beroep bij de Raad van State mogelijk overeenkomstig artikel 14, 2 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State en het Koninklijk Besluit van 30 november 2006 tot vaststelling van de cassatieprocedure bij de Raad van State. Dit beroep dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de dertig dagen na kennisgeving van deze beslissing en ondertekend te zijn door een advocaat. Bij het beroep moeten zijn gevoegd een kopie van het aangevochten arrest, de bijgevoegde stukken dienen genummerd en geïnventariseerd te zijn, en zes eensluidend verklaarde afschriften van het beroep. Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen 8

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Zitting van 10 december 2015 Beslissingen i.v.m. overmacht Arrest nr. 2.713 van 10 december 2015 in de zaak 2015/645... 2 Arrest nr. 2.714 van

Nadere informatie

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Zitting van 20 april 2016 Beslissingen i.v.m. overmacht Arrest nr. 2.892 van 20 april 2016 in de zaak 2016/104... 2 Arrest nr. 2.893 van 20 april

Nadere informatie

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Zitting van 29 april 2016 Beslissingen i.v.m. overmacht Arrest nr. 2.909 van 2 mei 2016 in de zaak 2016/103... 2 Arrest nr. 2.918 van 4 mei 2016

Nadere informatie

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Zitting van 26 januari 2016 Beslissingen i.v.m. overmacht Arrest nr. 2.800 van 26 januari 2016 in de zaak 2016/014... 2 Arrest nr. 2.800 van 26

Nadere informatie

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Zitting van 06 augustus 2015 Beslissingen i.v.m. overmacht Arrest nr. 2.227 van 6 augustus 2015 in de zaak 2015/082... 2 Arrest nr. 2.228 van

Nadere informatie

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Zitting van 30 januari 2015 Beslissingen i.v.m. overmacht Rolnr. 2014/537-30 januari 2015... 2 Rolnr. 2014/538-30 januari 2015... 5 Rolnr. 2015/005-30

Nadere informatie

RAAD VOOR BETWISTINGEN INZAKE STUDIEVOORTGANGSBESLISSINGEN

RAAD VOOR BETWISTINGEN INZAKE STUDIEVOORTGANGSBESLISSINGEN RAAD VOOR BETWISTINGEN INZAKE STUDIEVOORTGANGSBESLISSINGEN UITSPRAKEN WERKJAAR 2015 OVERM MACHT DEEL 5 Zitting van 1 december 2015 rolnummer 2015/592 rolnummer 2015/593 rolnummer 2015/594 rolnummer 2015/601

Nadere informatie

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Zitting van 3 september 2015 Beslissingen i.v.m. overmacht Arrest nr. 2.306 van 3 september 2015 in de zaak 2015/210... 2 Arrest nr. 2.307 van

Nadere informatie

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Zitting van 9 november 2016 Beslissingen i.v.m. overmacht Arrest nr. 3.348 van 30 november 2016 in de zaak 2016/510... 2 Arrest nr. 3.362 van

Nadere informatie

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Zitting van 17 augustus 2016 Beslissingen i.v.m. overmacht Arrest nr. 3.007 van 17 augustus 2016 in de zaak 2016/172... 2 Arrest nr. 3.008 van

Nadere informatie

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Zitting van 30 juni 2015 Beslissingen i.v.m. overmacht Rolnr. 2015/053-30 juni 2015... 2 Rolnr. 2015/057-30 juni 2015... 5 Rolnr. 2015/065-30

Nadere informatie

RAAD VOOR BETWISTINGEN INZAKE

RAAD VOOR BETWISTINGEN INZAKE RAAD VOOR BETWISTINGEN INZAKE STUDIEVOORTGANGSBESLISSINGEN UITSPRAKEN WERKJAAR 2013 OVERMACHT DEEL 1 Inhoud Zitting van 11 januari 2013... 5 Rolnr. 2012/335 11 januari 2013... 6 Zitting van 22 januari

Nadere informatie

RAAD VOOR BETWISTINGEN INZAKE STUDIEVOORTGANGSBESLISSINGEN

RAAD VOOR BETWISTINGEN INZAKE STUDIEVOORTGANGSBESLISSINGEN RAAD VOOR BETWISTINGEN INZAKE STUDIEVOORTGANGSBESLISSINGEN UITSPRAKEN WERKJAAR 2011 OVERMACHT Inhoud Zitting van 7 oktober 2011... 4 Rolnr. 2011/119-7 oktober 2011... 5 Rolnr. 2011/120-7 oktober 2011...

Nadere informatie

RAAD VOOR BETWISTINGEN INZAKE

RAAD VOOR BETWISTINGEN INZAKE RAAD VOOR BETWISTINGEN INZAKE STUDIEVOORTGANGSBESLISSINGEN UITSPRAKEN WERKJAAR 2012 STUDIEBETWISTINGEN DEEL 3 Inhoud Zitting van 9 november 2012... 4 Rolnr. 2012/220 9 november 2012... 5 Rolnr. 2012/225

Nadere informatie

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Zitting van 21 mei 2015 Beslissingen i.v.m. gelijkwaardigheid buitenlandse diploma s Rolnr. 2015/071-21 mei 2015... 2 Rolnr. 2015/073-21 mei 2015...

Nadere informatie

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Zitting van 13 juni 2017 Beslissingen i.v.m. gelijkwaardigheid buitenlandse diploma s Arrest nr. 3.650 van 13 juni 2017 in de zaak 2017/140...

Nadere informatie

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Zitting van 18 december 2014 Beslissingen i.v.m. gelijkwaardigheid buitenlandse diploma s Rolnr. 2014/404-18 december 2014... 2 Rolnr. 2014/404-18

Nadere informatie

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Zitting van 13 oktober 2015 Beslissingen i.v.m. studietwistingen Arrest nr. 2.438 van 13 oktober 2015 in de zaak 2015/307... 2 Arrest nr. 2.462

Nadere informatie

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Zitting van 28 juli 2015 Beslissingen i.v.m. studietwistingen Arrest nr. 2207 van 28 juli 2015 in de zaak 2015/098... 2 Arrest nr. 2208 van 28

Nadere informatie

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Zitting van 15 januari 2015 Beslissingen i.v.m. gelijkwaardigheid buitenlandse diploma s Rolnr. 2014/536-15 januari 2015... 2 Rolnr. 2014/536-15

Nadere informatie

RAAD VOOR BETWISTINGEN INZAKE

RAAD VOOR BETWISTINGEN INZAKE RAAD VOOR BETWISTINGEN INZAKE STUDIEVOORTGANGSBESLISSINGEN UITSPRAKEN WERKJAAR 2013 STUDIEBETWISTINGEN DEEL 3 Inhoud Zitting van 17 oktober 2013... 5 Rolnr. 2013/247 17 oktober 2013... 6 Rolnr. 2013/248

Nadere informatie

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Zitting van 31 maart 2017 Beslissingen i.v.m. studiebetwistingen Arrest nr. 3.580 van 31 maart 2017 in de zaak 2017/071... 2 Arrest nr. 3.582

Nadere informatie

RAAD VOOR BETWISTINGEN INZAKE

RAAD VOOR BETWISTINGEN INZAKE RAAD VOOR BETWISTINGEN INZAKE STUDIEVOORTGANGSBESLISSINGEN UITSPRAKEN WERKJAAR 2013 STUDIEBETWISTINGEN DEEL 2 Inhoud Zitting van 9 augustus 2013... 5 Rolnr. 2013/093 9 augustus 2013... 6 Rolnr. 2013/099

Nadere informatie

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Zitting van 26 november 2015 Beslissingen i.v.m. studietwistingen Arrest nr. 2.689 van 4 december 2015 in de zaak 2015/546... 2 Arrest nr. 2.690

Nadere informatie

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Zitting van 16 oktober 2014 Beslissingen i.v.m. studiebetwistingen Rolnr. 2014/256-16 oktober 2014... 2 Rolnr. 2014/288-16 oktober 2014... 4 Rolnr.

Nadere informatie

RAAD VOOR BETWISTINGEN INZAKE STUDIEVOORTGANGSBESLISSINGEN UITSPRAKEN WERKJAAR 2015 STUDIEBETWISTINGEN DEEL 5

RAAD VOOR BETWISTINGEN INZAKE STUDIEVOORTGANGSBESLISSINGEN UITSPRAKEN WERKJAAR 2015 STUDIEBETWISTINGEN DEEL 5 RAAD VOOR BETWISTINGEN INZAKE STUDIEVOORTGANGSBESLISSINGEN UITSPRAKEN WERKJAAR 2015 STUDIEBETWISTINGEN DEEL 5 Zitting van 13 oktober 2015 rolnummer 2015/307 rolnummer 2015/336 rolnummer 2015/347 rolnummer

Nadere informatie

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Zitting van 7 juli 2015 Beslissingen i.v.m. studietwistingen Rolnr. 2015/034-7 juli 2015... 2 Rolnr. 2015/035-7 juli 2015... 4 Rolnr. 2015/036-7

Nadere informatie

RAAD VOOR BETWISTINGEN INZAKE STUDIEVOORTGANGSBESLISSINGEN UITSPRAKEN WERKJAAR 2016 STUDIEBETWISTINGEN DEEL 1

RAAD VOOR BETWISTINGEN INZAKE STUDIEVOORTGANGSBESLISSINGEN UITSPRAKEN WERKJAAR 2016 STUDIEBETWISTINGEN DEEL 1 RAAD VOOR BETWISTINGEN INZAKE STUDIEVOORTGANGSBESLISSINGEN UITSPRAKEN WERKJAAR 2016 STUDIEBETWISTINGEN DEEL 1 Zitting van 12 januari 2016 rolnummer 2015/461 rolnummer 2015/522 rolnummer 2015/527 rolnummer

Nadere informatie

Milieuhandhavingscollege

Milieuhandhavingscollege Milieuhandhavingscollege Arrest MHHC-13/35-VK van 18 april 2013 In de zaak van de BVBA [ ] met maatschappelijke zetel te [ ] voor en namens wie optreedt mr. Albert COPPENS, advocaat, met kantoor te 9300

Nadere informatie

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Zitting van 8 december 2015 Beslissingen i.v.m. studietwistingen Arrest nr. 2.698 van 8 december 2015 in de zaak 2015/435... 2 Arrest nr. 2.697

Nadere informatie

Milieuhandhavingscollege

Milieuhandhavingscollege Milieuhandhavingscollege Arrest MHHC/M/1516/0030 van 26 november 2015 In de zaak van de bvba 10POND, met maatschappelijke zetel te 9770 Kruishoutem, Duifhuisstraat 21, voor en namens wie optreedt mr. Koen

Nadere informatie

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Zitting van 15 januari 2015 Beslissingen i.v.m. studiebetwistingen Rolnr. 2014/532-15 januari 2015... 2 Rolnr. 2014/540-15 januari 2015... 5 Rolnr.

Nadere informatie

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Zitting van 7 oktober 2016 Beslissingen i.v.m. studiebetwistingen Arrest nr. 3.163 van 7 oktober 2016 in de zaak 2016/348... 2 Arrest nr. 3.164

Nadere informatie

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Zitting van 11 januari 2017 Beslissingen i.v.m. studiebetwistingen Arrest nr. 3.483 van 19 januari 2017 in de zaak 2016/500... 2 Arrest nr. 3.483

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 DECEMBER 2006 F.05.0019.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.05.0019.N 1. S.W., en zijn echtgenote, 2. O.W., eisers, vertegenwoordigd door mr. Pierre van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN VOORZITTER VAN DE DERDE KAMER ARREST nr. S/2011/00007 van 9 februari 2011 in de zaak 2010/0401/SA/3/0363 In zake: 1.... 2.... bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat

Nadere informatie

RAAD VOOR BETWISTINGEN INZAKE STUDIEVOORTGANGSBESLISSINGEN UITSPRAKEN WERKJAAR 2015 STUDIEBETWISTINGEN DEEL 6

RAAD VOOR BETWISTINGEN INZAKE STUDIEVOORTGANGSBESLISSINGEN UITSPRAKEN WERKJAAR 2015 STUDIEBETWISTINGEN DEEL 6 RAAD VOOR BETWISTINGEN INZAKE STUDIEVOORTGANGSBESLISSINGEN UITSPRAKEN WERKJAAR 2015 STUDIEBETWISTINGEN DEEL 6 Zitting van 17 november 2015 rolnummer 2015/472 rolnummer 2015/475 rolnummer 2015/498 rolnummer

Nadere informatie

Rolnummer 786. Arrest nr. 14/95 van 7 februari 1995 A R R E S T

Rolnummer 786. Arrest nr. 14/95 van 7 februari 1995 A R R E S T Rolnummer 786 Arrest nr. 14/95 van 7 februari 1995 A R R E S T In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van artikel 10 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 5 september 1994 tot regeling

Nadere informatie

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. XIVe KAMER A R R E S T. nr. 216.840 van 13 december 2011 in de zaak A. 198.115/XIV-32.

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. XIVe KAMER A R R E S T. nr. 216.840 van 13 december 2011 in de zaak A. 198.115/XIV-32. RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK XIVe KAMER A R R E S T nr. 216.840 van 13 december 2011 in de zaak A. 198.115/XIV-32.556 In zake : XXX bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Steven Hooyberghs

Nadere informatie

RAAD VOOR BETWISTINGEN INZAKE STUDIEVOORTGANGSBESLISSINGEN

RAAD VOOR BETWISTINGEN INZAKE STUDIEVOORTGANGSBESLISSINGEN RAAD VOOR BETWISTINGEN INZAKE STUDIEVOORTGANGSBESLISSINGEN UITSPRAKEN WERKJAAR 2008 Inhoud Zitting van 22 januari 2008... 5 Rolnr. 2008/001... 6 Zitting van 11 maart 2008... 11 Rolnr. 2008/002... 12 Rolnr.

Nadere informatie

RAAD VOOR BETWISTINGEN INZAKE

RAAD VOOR BETWISTINGEN INZAKE RAAD VOOR BETWISTINGEN INZAKE STUDIEVOORTGANGSBESLISSINGEN UITSPRAKEN WERKJAAR 2013 STUDIEBETWISTINGEN DEEL 1 Inhoud Zitting van 11 januari 2013... 5 Rolnr. 2012/337 11 januari 2013... 6 Rolnr. 2012/339

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2012/0457 van 7 november 2012 in de zaak 1011/0835/A/3/0784 In zake: de heer.., wonende te.. bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Geert VRINTS kantoor

Nadere informatie

RAAD VOOR BETWISTINGEN INZAKE STUDIEVOORTGANGSBESLISSINGEN

RAAD VOOR BETWISTINGEN INZAKE STUDIEVOORTGANGSBESLISSINGEN RAAD VOOR BETWISTINGEN INZAKE STUDIEVOORTGANGSBESLISSINGEN UITSPRAKEN WERKJAAR 2009 Inhoud Zitting van 26 januari 2009... 5 Rolnr. 2009/001-26 januari 2009... 6 Rolnr. 2009/002-26 januari 2009... 10 Zitting

Nadere informatie

Zitting van 16 januari 2014 rolnummer 2013/406. Zitting van 17 februari 2014 rolnummer 2014/004. Zitting van 6 maart 2014 rolnummer 2014/008

Zitting van 16 januari 2014 rolnummer 2013/406. Zitting van 17 februari 2014 rolnummer 2014/004. Zitting van 6 maart 2014 rolnummer 2014/008 RAAD VOOR BETWISTINGEN INZAKE STUDIEVOORTGANGSBESLISSINGEN UITSPRAKEN WERKJAAR 2014 STUDIEBETWISTINGEN DEEL 1 Zitting van 16 januari 2014 rolnummer 2013/406 Zitting van 17 februari 2014 rolnummer 2014/004

Nadere informatie

U I T S P R A A K 10 136

U I T S P R A A K 10 136 U I T S P R A A K 10 136 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen de Examencommissie Bachelor Rechtsgeleerdheid, verweerder 1. Ontstaan

Nadere informatie

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Zitting van 11 augustus 2015 Beslissingen i.v.m. studietwistingen Arrest nr. 2.237 van 11 augustus 2015 in de zaak 2015/129... 2 Arrest nr. 2.233

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 JANUARI 2007 D.05.0027.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. D.05.0027.N S.H., eiser, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1060 Brussel,

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2010/0033 van 20 oktober 2010 in de zaak 2010/0309/A/3/0291 In zake:... bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Geert AMPE kantoor houdende te 8400

Nadere informatie

hierna de tegen hierna de

hierna de tegen hierna de Milieuhandhavingscollege Arrestt MHHC-12/18-VK van 24 april 2012 In de zaak van de heer [ ] wonendee te [ ] hierna de verzoekende partij te noemen, tegen het VLAAMSE GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse

Nadere informatie

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Zitting van 07 maart 2014 Beslissingen i.v.m. studiebetwistingen Rolnr. 2014/012-7 maart 2014... 2 Rolnr. 2014/014-7 maart 2014... 4 Rolnr. 2014/015-7

Nadere informatie

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Zitting van 28 juli 2015 Beslissingen i.v.m. gelijkwaardigheid buitenlandse diploma s Arrest nr. 2209 van 28 juli 2015 in de zaak 2015/085...

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2011/0162 van 9 november 2011 in de zaak 2010/0276/SA/3/0255 In zake: 1.... 2.... beiden wonende te... advocaat Gert BUELENS kantoor houdende te 2800 Mechelen,

Nadere informatie

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST Nr. R.Verkb.2015/0001 van 31 maart 2015 in de zaak 1415/0001 In zake: de heer Steven APER, wonende te 9180 Moerbeke, Damstraat 159 verzoekende partij Belanghebbende

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2011/0068 van 11 mei 2011 in de zaak 2010/0306/A/3/0288 In zake: mevrouw..., wonende te 1020 Brussel,... bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Damien

Nadere informatie

RAAD VOOR BETWISTINGEN INZAKE STUDIEVOORTGANGSBESLISSINGEN

RAAD VOOR BETWISTINGEN INZAKE STUDIEVOORTGANGSBESLISSINGEN RAAD VOOR BETWISTINGEN INZAKE STUDIEVOORTGANGSBESLISSINGEN UITSPRAKEN WERKJAAR 2011 STUDIEBETWISTINGEN DEEL 2 Inhoud Zitting van 23 augustus 2011... 4 Rolnr. 2011/050-23 augustus 2011... 5 Rolnr. 2011/053-23

Nadere informatie

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Zitting van 30 oktober 2014 Beslissingen i.v.m. studiebetwistingen Rolnr. 2014/295-30 oktober 2014... 2 Rolnr. 2014/305-30 oktober 2014... 7 Rolnr.

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 7 5 8 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van de heer XXX, appellant tegen het College van Bestuur, verweerder 1. Ontstaan en loop

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/4.8.14/2015/0033 van 4 augustus 2015 in de zaak 1415/0262/A/2/0254 In zake: 1. de heer Marc DE SMET 2. de heer Marnix DECOCK beiden wonende te 8500 Kortrijk,

Nadere informatie

Het College van beroep voor de examens aan de Universiteit Utrecht (hierna: het College) heeft de volgende uitspraak gedaan op het beroep van:

Het College van beroep voor de examens aan de Universiteit Utrecht (hierna: het College) heeft de volgende uitspraak gedaan op het beroep van: CBE, Postbus 80125, 3508 TC Utrecht College van Beroep voor de Examens ex artikel 7.60 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Bezoekadres Heidelberglaan 8, Utrecht UITSPRAAK Ons

Nadere informatie

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Zitting van 22 april 2016 Beslissingen i.v.m. studiebetwistingen Arrest nr. 2.900 van 25 april 2016 in de zaak 2016/068... 2 Arrest nr. 2.895

Nadere informatie

Rolnummer : 224. Arrest nr. /91 van 8 mei 1991 A R R E S T

Rolnummer : 224. Arrest nr. /91 van 8 mei 1991 A R R E S T Rolnummer : 224 Arrest nr. /91 van 8 mei 1991 A R R E S T Inzake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 277 en 278 van de programmawet van 22 december 1989, ingesteld door de heren BOSMAN, CAUCHIE,

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 4 2 0 3 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen,

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. RvVb/A/1516/0901 van 5 april 2016 in de zaak 1213/0305/SA/1/0295 In zake: de heer Geert STANDAERT bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaten Koen GEELEN

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 JUNI 2005 S.04.0109.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.04.0109.N.- B. J., eiser, vertegenwoordigd door Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1000 Brussel,

Nadere informatie

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. XIVe KAMER A R R E S T. nr. 231.042 van 29 april 2015 in de zaak A. 209.461/XIV-35.

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. XIVe KAMER A R R E S T. nr. 231.042 van 29 april 2015 in de zaak A. 209.461/XIV-35. RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK XIVe KAMER A R R E S T nr. 231.042 van 29 april 2015 in de zaak A. 209.461/XIV-35.106 In zake : X bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Alain Tytgat

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 2 1 2

U I T S P R A A K 1 3 2 1 2 U I T S P R A A K 1 3 2 1 2 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen de Examencommissie Propedeuse van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid,

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2014/0492 van 22 juli 2014 in de zaak 2010/0393/A/3/0470 In zake: de heer..., wonende te... verzoekende partij tegen: de deputatie van de provincieraad van

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 27/2013 van 28 februari 2013 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 27/2013 van 28 februari 2013 A R R E S T Rolnummer 5401 Arrest nr. 27/2013 van 28 februari 2013 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 6 van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot de

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. RvVb/A/1516/1294 van 28 juni 2016 in de zaak 1314/0440/A/4/0401 In zake: de heer Alain CHABEAU advocaat Dominique VERMER kantoor houdende te 1160 Brussel, Tedescolaan

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING. Nr. GO/2010/23

KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING. Nr. GO/2010/23 1 KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING Nr. GO/2010/23 Inzake : Mevrouw., wonende te, afwezig wegens ziekte en vertegenwoordigd door., juridisch raadgever VSOA-Onderwijs, Verzoekende partij

Nadere informatie

Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie

Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Kanselarij Boudewijnlaan 30 1000 Brussel T. secretariaat:

Nadere informatie

BIJLAGE 10. BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG

BIJLAGE 10. BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG BIJLAGE 10. BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG Vervangen bij art. 13 B.Vl.Reg. 3 juni 2005, B.S. 24 juni 2005. Gewijzigd bij art. 2 B.Vl.Reg. 20 november 2009, B.S. 23 februari

Nadere informatie

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Zitting van 30 augustus 2017 Beslissingen i.v.m. studiebetwistingen Arrest nr. 3.747 van 6 september 2017 in de zaak 2017/235... 2 Arrest nr.

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2011/0212 van 20 december 2011 in de zaak 2010/0705/A/2/0711 In zake:... verzoekende partij tegen: het college van burgemeester en schepenen van de gemeente

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN VOORZITTER VAN DE TIENDE KAMER ARREST nr. UDN/2015/0005 van 19 maart 2015 in de zaak RvVb/1415/0006/UDN In zake: 1. de heer Yves VANNERUM 2. mevrouw Kathleen CRABBE advocaten

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 FEBRUARI 2015 C.15.0037.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.15.0037.N 1. A. V., 2. A V., in zijn hoedanigheid van vereffenaar van MANAGEMENT AND AD- VISORY SERVICES bv, afgekort M.V., 3. I.

Nadere informatie

RAAD VOOR BETWISTINGEN INZAKE

RAAD VOOR BETWISTINGEN INZAKE RAAD VOOR BETWISTINGEN INZAKE STUDIEVOORTGANGSBESLISSINGEN UITSPRAKEN WERKJAAR 2012 STUDIEBETWISTINGEN DEEL 2 Inhoud Zitting van 14 augustus 2012... 5 Rolnr. 2012/115 14 augustus 2012... 6 Rolnr. 2012/100-103

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 21 februari 2017;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 21 februari 2017; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat betreft de optimalisatie

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 2 1 2 2 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit Sociale Wetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 APRIL 2013 S.10.0116.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.10.0116.N S.T., eiseres, vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 9051 Gent,

Nadere informatie

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. VIIe KAMER A R R E S T. nr. 232.747 van 29 oktober 2015 in de zaak A. 211.970/VII-39.075.

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. VIIe KAMER A R R E S T. nr. 232.747 van 29 oktober 2015 in de zaak A. 211.970/VII-39.075. RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VIIe KAMER A R R E S T nr. 232.747 van 29 oktober 2015 in de zaak A. 211.970/VII-39.075. In zake : de BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van

Nadere informatie

Milieuhandhavingscollege

Milieuhandhavingscollege Milieuhandhavingscollege Arrest MHHC-15/14-K7 van 12 maart 2015 In de zaak van de heer [ ] wonende te [ ] hierna de verzoekende partij te noemen, tegen het VLAAMSE GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse

Nadere informatie

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Zitting van 17 februari 2014 Beslissingen i.v.m. gelijkwaardigheid buitenlandse diploma s Rolnr. 2014/001-17 februari 2014... 2 Rolnr. 2014/007-17

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 4 1 6 3

U I T S P R A A K 1 4 1 6 3 U I T S P R A A K 1 4 1 6 3 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen het Bestuur van de Faculteit Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST ',,",.'"' '."".;,'. ',t)." rep.nr.louf AR nr. 2009/AB/52766 1e blad. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 3 MAART 2011 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - pensioenen tegensprekelijk

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen. Rolnummer 2268 Arrest nr. 29/2002 van 30 januari 2002 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 MEI 2015 F.13.0178.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.13.0178.N VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering, in de persoon van de minister-president, met kabinet te 10000 Brussel,

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING GO/2013/10/ / 3 JULI 2013

KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING GO/2013/10/ / 3 JULI 2013 1 KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING GO/2013/10/ / 3 JULI 2013 Inzake, wonende,, bijgestaan door, advocaat te, Verzoekende partij Tegen, dat deel uitmaakt van,,, vertegenwoordigd door, waarnemend

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 MEI 2011 C.10.0175.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0175.F G. V., Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen D. B.. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

U I T S P R A A K 12 0 9 6

U I T S P R A A K 12 0 9 6 U I T S P R A A K 12 0 9 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het Faculteitsbestuur Rechtsgeleerdheid, verweerder 1. Ontstaan

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN VOORZITTER VAN DE DERDE KAMER TUSSENARREST nr. S/2013/0269 van 17 december 2013 in de zaak 1112/0485/SA/3/0437 In zake: 1. de heer..., wonende te... 2. mevrouw..., wonende

Nadere informatie

het College van Beroep voor de Examens van de Haagse Hogeschool (hierna: het CBE), verweerder.

het College van Beroep voor de Examens van de Haagse Hogeschool (hierna: het CBE), verweerder. Zaaknummer : CBHO 2015/293 en 2015/293.1 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 12 januari 2016 Partijen : Appellant en Haagse Hogeschool Trefwoorden : bindend negatief studieadvies BNSA duidelijkheid

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN TUSSENARREST nr. A/2011/0030 van 23 maart 2011 in de zaak 2010/0319/SA/3/0300 In zake: 1. de vzw... 2. mevrouw... 3. de heer... bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS ROC A12 (Onderdeel van de Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland Midden) 2014 Vastgesteld door het College van Bestuur op 4 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

(B.S, 10/06/2003, p ) Tekst geconsolideerd door het coördinatiebureau: versie toepasselijk vanaf 02/04/2014

(B.S, 10/06/2003, p ) Tekst geconsolideerd door het coördinatiebureau: versie toepasselijk vanaf 02/04/2014 1 KONINKLIJK BESLUIT VAN 15 MEI 2003 TOT REGELING VAN DE VERSNELDE PROCEDURE IN GEVAL VAN BEROEP BIJ DE RAAD VAN STATE TEGEN SOMMIGE BESLISSINGEN VAN DE [AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 9 69 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen de Examencommissie Pedagogische Wetenschappen, verweerster 1.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 JANUARI 2009 S.08.0099.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.08.0099.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, met zetel te 1060 Brussel, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd door mr. Antoine

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2014/0524 van 5 augustus 2014 in de zaak 1213/0539/A/2/0507 In zake: de heer Marc ALLOING verzoekende partij tegen: de deputatie van de provincieraad van

Nadere informatie

Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College

Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College I. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: - beroepsschrift een schrijven, ingediend door de cursist, waarin beroep wordt

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 4 0 4 9

U I T S P R A A K 1 4 0 4 9 U I T S P R A A K 1 4 0 4 9 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Examencommissie Bachelor Fiscaal Recht, verweerder 1.

Nadere informatie