Voorwaarden Camperverzekering R29A1501. Algemene Verzekeringsvoorwaarden camper. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden Camperverzekering R29A1501. Algemene Verzekeringsvoorwaarden camper. Artikel 1 Begripsomschrijvingen"

Transcriptie

1 Algemene Verzekeringsvoorwaarden camper Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Camper Onder camper wordt verstaan: a. het op het polisblad omschreven motorrijtuig in de standaarduitvoering zoals door de fabrikant, importeur of dealer geleverd, inclusief de aan het motorrijtuig vastgemonteerde onderdelen en die gebruikt wordt voor recreatieve doeleinden; b. het op het polisblad omschreven motorrijtuig dat door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) is goedgekeurd als zelfbouw camper; c. een vervangend motorrijtuig van dezelfde soort als het verzekerde motorrijtuig dat aan een ander toebehoort en dat in overeenstemming met deze voorwaarden als vervangend vervoer wordt ingezet. 2. Aanhanger Een achter de camper meegenomen aanhangwagen, vouwwagen of een caravan, in de standaarduitrusting zoals door de fabrikant of importeur geleverd en in gebruik voor recreatieve doeleinden. 3. Verzekerden a. de verzekeringnemer; b. de eigenaar, de bezitter, de houder, de passagiers en de gemachtigde bestuurder; c. de werkgever van de onder lid 3a en 3b genoemde personen indien deze krachtens het burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door één van hen is veroorzaakt. Artikel 2 Algemeen 1. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Indien en voor zover hiervan in onderhavige voorwaarden niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, zijn de Algemene Verzekeringsvoorwaarden, die worden geacht één geheel met onderhavige voorwaarden uit te maken, van toepassing. 2. Verwijzing Verwijzing vindt uitsluitend plaats naar artikelen van onderhavige voorwaarden, tenzij anders aangegeven. 3. Verzekeringsgebied Het verzekeringsgebied omvat alle landen die zijn vrijgegeven op het internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart). 4. Gedekt risico De verzekering geeft dekking voor de op het polisblad vermelde risico s en condities ter zake van gebeurtenissen waarvan de oorzaak is gelegen op een tijdstip na de aanvang en binnen de geldigheidsduur van de productmodule. 5. Einde van de verzekering In aanvulling op het bepaalde in de Algemene Verzekeringsvoorwaarden eindigt de verzekering, terstond: a. zodra de camper voorzien wordt van een buitenlands kenteken; b. zodra de verzekeringnemer of -na zijn overlijden- zijn erfgenamen ophouden belang te hebben bij de camper en de feitelijke macht erover verliezen. Per eerstkomende contractsvervaldatum: c. indien verzekeringnemer verhuist naar het buitenland; d. indien de camper gewoonlijk in het buitenland gestald wordt. De verzekeringnemer is verplicht de verzekeraar van verhuizing dan wel stalling van de camper in het buitenland ten spoedigste, maar in elk geval tenminste dertig dagen voor contractsvervaldatum op de hoogte te stellen. 6. Zekerheidstelling Indien ter waarborging van de rechten van de benadeelde door een overheid het stellen van een zekerheid wordt verlangd om de invrijheidstelling van een verzekerde te verkrijgen en/of indien de opheffing van een op de camper gelegd beslag slechts tegen zekerheidstelling is te verkrijgen, zal de verzekeraar de zekerheid verstrekken tot ten hoogste ,- per gebeurtenis, mits de verzekerde te wiens behoeve de zekerheid dient te worden gesteld jegens de verzekeraar ter zake van dezelfde gebeurtenis aanspraak op dekking heeft. De verzekerde is verplicht de verzekeraar te machtigen over de zekerheidstelling te beschikken zodra deze wordt vrijgegeven en alle medewerking te verlenen om terugbetaling te verkrijgen. Geen waarborgsom wordt voorgeschoten, indien deze (mede) wordt verlangd wegens overtreding van in- en uitvoerbepalingen of van belastingwetten. 7. Hulp aan gewonden De verzekering dekt de kosten van herstel en/of reiniging van bekleding van de verzekerde camper ten gevolge van het plaats bieden aan personen die bij een ongeval gewond zijn geraakt. 8. Alarmcentrale a. De verzekeraar waarborgt de verlening van de alarmservice en heeft de op de groene kaart vermelde hulporganisatie met de uitvoering belast; b. De verzekerden hebben uitsluitend recht op hulpverlening indien zij zich in verbinding hebben gesteld met de (op de groene kaart vermelde) hulporganisatie. 9. Hulpverlening binnenland a. De verzekerde heeft recht op hulpverlening, indien: 1. de camper en/of het aangekoppelde object ten gevolge van een ongeval niet meer kan rijden of ten gevolge van diefstal niet meer beschikbaar is, en/of 2. de bestuurder ten gevolge van een ongeval of ziekte niet meer in staat is de camper te besturen en geen van de inzittenden het besturen redelijkerwijs kan overnemen. b. De hulpverlening - mits voldaan aan het gestelde in dit artikel lid 8 - na een ongeval of diefstal in Nederland omvat: 1. het bewaken, slepen, stallen en vervoer van de camper en/of aangekoppelde object naar één door de verzekerde aan te geven adres binnen Nederland; 2. gelijktijdig vervoer van de bestuurder en de passagiers naar één door de verzekerde aan te geven adres binnen Nederland. Voor de hulpverlening binnenland geldt dat indien het motorrijtuig en/of aangekoppelde object binnen dertig dagen na diefstal wederom ter beschikking komt, de verzekeringnemer recht heeft op vergoeding ter zake van de kosten verbonden 1 januari 2015 blad 1 van 19

2 aan het bewaken, slepen, stallen en vervoer van het verzekerde voertuig naar één door hem aan te geven adres in Nederland. 10. Hulpverlening buitenland a. De verzekerde heeft recht op hulp, onder de hierna genoemde voorwaarden, indien: 1. de camper en/of het aangekoppelde object ten gevolge van een ongeval of pech niet meer kan rijden of ten gevolge van diefstal niet meer beschikbaar is, en/of 2. de bestuurder ten gevolge van een ongeval of ziekte niet meer in staat is de camper te besturen en geen van de inzittenden het besturen redelijkerwijs kan overnemen. b. In het buitenland omvat de hulpverlening - mits voldaan aan het gestelde in dit artikel lid 8: 1. het vergoeden van de noodzakelijke kosten van bergen en slepen van de camper en/of het aangekoppelde object naar de dichtstbijzijnde garage waar de schade kan worden beoordeeld en/of hersteld; 2. het vervoer van de camper en/of het aangekoppelde object naar een door de verzekeringnemer te bepalen adres in Nederland; 3. in geval van vervoer van de camper tevens het vervoer van de passagiers naar één door de verzekerde aan te geven adres in Nederland. c. In geval van vervoer vanuit het buitenland naar Nederland moet zijn voldaan aan onderstaande voorwaarden: 1. de camper en/of het aangekoppelde object kan niet binnen vier werkdagen, eventueel middels noodreparatie, zodanig gerepareerd worden dat de terugreis op een technisch verantwoorde manier kan plaatsvinden; 2. de kosten van vervoer naar Nederland zijn lager dan de waarde van de verzekerde camper of het aangekoppeld object. Als de vervoerskosten hoger zijn, dan worden de kosten vergoed van invoering of vernietiging van de beschadigde verzekerde camper of het aangekoppeld object in het desbetreffende land. In dat geval bestaat er ook recht op vervoer van de in en/of op de camper en/of aanhanger meegenomen reisbagage, niet zijnde handelsvoorwerpen en dieren, naar Nederland alsmede vergoeding van de terugreiskosten, als op grond van het bepaalde in dit lid onder a niet met de camper kan worden teruggereisd. Voor de hulpverlening in het buitenland geldt dat indien de camper en/of aangekoppelde object binnen dertig dagen na diefstal wederom ter beschikking komt, de verzekeringnemer recht heeft op vergoeding ter zake van de kosten verbonden aan het bewaken, slepen, stallen en vervoer van het verzekerde voertuig naar één door hem aan te geven adres in Nederland. 11. Samenloop Indien de risico's als omschreven in lid 6 tot en met 10 van dit artikel ook zijn gedekt onder een polis bij een andere verzekeraar of daaronder gedekt zouden zijn, indien deze dekking niet zou hebben bestaan, dan loopt deze dekking slechts als excedent boven de dekking, die onder de andere polis is verleend, of verleend zou zijn, indien deze dekking niet zou hebben bestaan. 12. Hulpverlening a. Er bestaat geen recht op hulpverlening en de verzekeraar zal de kosten niet vergoeden die verband houden met de ten onrechte verleende assistentie, indien de hulporganisatie redelijkerwijs tot het oordeel kan komen dat de verzekerde een oneigenlijk gebruik maakt van de voorzieningen waarop hij krachtens deze voorwaarden een beroep kan doen, dan wel tracht om daarvan oneigenlijk gebruik te maken. b. Indien ten onrechte een beroep op de hulpverlening is gedaan, is de verzekeraar gerechtigd de door haar betaalde kosten terug te vorderen van de verzekerde(n). Dit zal ook geschieden indien de productmodule is beëindigd. Artikel 3 Premievaststelling 1. Premiebepalende factoren a. De premie wordt afhankelijk van de dekking onder meer bepaald aan de hand van: 1. het eigen gewicht verhoogd met het laadvermogen van de camper (treingewicht); 2. de cataloguswaarde van de camper; 3. de aard van het gebruik van de camper; 4. het aantal schadevrije jaren te bepalen door het verschil tussen de werkelijke trede op de bonus-malusladder en de trede van inschaling; 5. de nieuwwaarde van de inventaris en/of uitrusting. b. Indien zich een wijziging voordoet in de hiervoor onder lid a genoemde gegevens, dient de verzekeringnemer binnen dertig dagen daarvan aan de verzekeraar schriftelijk mededeling te doen. Voor zover nodig zal de premie, eventueel door middel van gewijzigde inschaling op de bonus-malusladder per de eerstkomende premievervaldatum worden herzien. c. Indien de verzekeraar een onjuistheid in de hiervoor onder lid a genoemde gegevens constateert, heeft de verzekeraar het recht de premie en de voorwaarden, na kennisgeving aan de verzekeringnemer en eventueel met terugwerkende kracht, aan te passen. d. De verzekeraar heeft het recht de vergoeding van schade en kosten te verminderen in verhouding van de betaalde premie tot de premie zoals deze na de hieronder bedoelde verhoging zou zijn geweest, indien bij schade blijkt dat de verzekeringnemer de onder lid a genoemde gegevens niet juist heeft verstrekt, of niet heeft voldaan aan de onder lid b genoemde verplichting terwijl de verzekeraar een hogere premie zou hebben berekend indien de onder lid a genoemde gegevens juist waren verstrekt, dan wel de premie zou hebben verhoogd indien hij wel aan de onder lid b genoemde verplichting zou hebben voldaan. 2. Bonus-malusregeling De korting of toeslag is uitsluitend van toepassing op de premie voor de aansprakelijkheids- en/of (beperkte)cascodekking. Bij aanvang van de verzekering wordt de hoogte van de trede op de bonus-malusladder onder andere bepaald door de in artikel 3 lid 1a genoemde factoren. Na ieder verzekeringsjaar wordt, voor zover de verzekering ten minste zes maanden van kracht is geweest, op de premie voor de aansprakelijkheids- en/of (beperkte) cascodekking een korting verleend waarvan de hoogte afhankelijk is van het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen die zich in het voorafgaande verzekeringsjaar hebben voorgedaan. 1 januari 2015 blad 2 van 19

3 Bonus-malustrede % korting/toeslag Nieuwe bonus-malustrede na: geen schade 1 schade 2 schaden 3 of meer schaden Gebeurtenissen zonder gevolgen voor de bonus-malusregeling De verzekeringnemer behoudt recht op premiekorting indien de verzekeraar: a. het uitgekeerde bedrag ten volle heeft verhaald; b. uitsluitend vanwege het bestaan van een schaderegelingovereenkomst met een andere verzekeraar een schade-uitkering aan deze andere verzekeraar heeft moeten doen dan wel dat het aan de verzekeringnemer uitgekeerde bedrag niet of slechts ten dele heeft kunnen verhalen; c. een uitkering verricht op basis van de dekking onder zekerheidstelling, hulp aan gewonden, alarmcentrale en alarmservice, zoals omschreven in artikel 2 lid 6 t/m 10; d. een schade door brand, blikseminslag, bluswater, kortsluiting, ontploffing en zelfontbranding, zoals omschreven in artikel 2 lid 1c van de voorwaarden Cascoverzekering motorrijtuigen heeft vergoed; e. ten gevolge van verleende schadevergoeding op basis van nieuwwaarde als bedoeld in artikel 5 lid 2 voorwaarden Cascoverzekering Motorrijtuigen het uitgekeerde bedrag niet ten volle heeft kunnen verhalen; f. een schade heeft uitgekeerd op grond van de beperkte cascodekking. Artikel 4 Uitsluitingen Naast de uitsluitingen genoemd in de Algemene Verzekeringsvoorwaarden is van de verzekering uitgesloten: 1. Niet-verzekerde bestuurder de schade, indien de bestuurder: a. niet door of namens de verzekeringnemer gemachtigd was de camper te besturen of te bedienen; b. onder zodanige invloed van alcoholhoudende dranken en/of enig bedwelmend of opwekkend middel of geneesmiddel verkeerde, dat hij niet in staat kon worden geacht de camper naar behoren te besturen, dan wel dat hem dit door de wet of overheid is of zou zijn verboden, dan wel indien de bestuurder geweigerd heeft mee te werken aan een ademtest, bloed- of urineproef of enig ander onderzoek door daartoe bevoegde overheidsbeambten; c. niet bevoegd was de camper te besturen of te bedienen krachtens een wettelijke bepaling; d. niet in het bezit was van een geldig en voor het besturen van het desbetreffende type motorrijtuig, al dan niet met aanhanger, voorgeschreven rijbewijs, tenzij slechts verzuimd was het rijbewijs te verlengen en de geldigheid minder dan twaalf maanden was verlopen, evenwel met dien verstande dat de dekking voor de verzekeringnemer van kracht blijft, indien hij aannemelijk maakt dat de in dit artikel omschreven omstandigheden zich buiten zijn weten of tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem ter zake geen verwijt treft. 2. Niet verzekerd gebruik de schade ontstaan tijdens het gebruik van de camper voor: a. verhuur en/of leasing, tenzij meeverzekerd; b. les- en examenrijden; c. vervoer van zaken en/of personen tegen betaling, waaronder niet wordt begrepen particulier gebruik tegen tegemoetkoming in de kosten of op basis van wederkerigheid; d. permanente bewoning; e. deelname aan of oefenen voor (snelheids)wedstrijden of proeven. Hieronder wordt niet verstaan de deelname aan behendigheids-, oriëntatie- en puzzelritten en vergelijkbare ritten op de openbare weg, waarbij het snelheidselement geen rol speelt. 3. Algemeen de schade: a. door of in verband met inbeslagneming, respectievelijk in de tijd gedurende welke de camper in beslag genomen was of op last van een overheid of instantie door haar werd gebruikt; b. bestaande in geldelijk nadeel door het gemis van de camper; c. indien de camper als regel buiten Nederland wordt gestald, vanaf de dag van beëindiging van de verzekering als bedoeld in artikel 2.5 sub d; d. veroorzaakt of ontstaan door het plegen van of deelneming aan een misdrijf of poging daartoe door de verzekerde; e. ten gevolge van een door een particulier ondeugdelijk aangebracht en/of onderhouden gas- of elektriciteitsinstallatie of leiding. 1 januari 2015 blad 3 van 19

4 Artikel 5 Regeling van de schade 1. Voor zover de omvang van de schade en de hoogte van de kosten niet in onderling overleg worden geregeld, zullen deze door een deskundige, aan te wijzen door de verzekeraar, worden vastgesteld, mede aan de hand van de door de verzekerde verstrekte gegevens en inlichtingen. 2. De verzekeraar verplicht zich het verschuldigde bedrag aan schade en kosten zo spoedig mogelijk na ontvangst van alle schadedocumenten te betalen. Heeft echter de schade betrekking op verlies, diefstal of verduistering, dan geldt een wachttijd van dertig dagen vanaf de dag van aanmelding van een gebeurtenis bij de verzekeraar, dit in verband met de mogelijkheid van terugkomst van de verdwenen camper. 3. De verzekerde is verplicht, indien de verzekeraar dit wenst, alle rechten die hij ter zake van de schade tegenover anderen mocht hebben, schriftelijk aan de verzekeraar over te dragen. De verzekeraar doet afstand van zijn wettelijk recht van verhaal jegens de verzekerde, behalve indien een in artikel 4 genoemde uitsluiting ten opzichte van die verzekerde van toepassing is. 4. De verzekerde heeft niet het recht de camper na schade aan de verzekeraar over te dragen. In geval van verlies is de verzekerde, tevens eigenaar, echter verplicht, alvorens tot uitkering van schade wordt overgegaan, het eigendom van de camper bij akte aan de verzekeraar over te dragen. Op zijn beurt verplicht de verzekeraar zich, als de camper terecht komt en als de verzekerde dat uitdrukkelijk wenst, het eigendom aan hem terug te geven. Heeft de schade-uitkering inmiddels plaatsgehad, dan dient de verzekeringnemer dit bedrag terug te betalen, eventueel onder aftrek van de herstelkosten van de schade die tijdens de periode van het verdwenen zijn aan de camper is ontstaan. 5. De verzekeraar heeft de leiding in de schaderegeling en in de eventueel daaruit voortvloeiende procedures. 6. De verzekeraar is bevoegd een krachtens de WAM of soortgelijke wet te verlenen schadevergoeding, tezamen met de rente en kosten, te verhalen op de verzekeringnemer of op een andere verzekerde, die niet te goeder trouw mocht aannemen, dat zijn aansprakelijkheid door deze verzekering was gedekt, indien: a. een uitsluiting van toepassing is; b. schade veroorzaakt is (ook door een ander dan de verzekerde), nadat de dekking is geëindigd en de verzekeraar niet overeenkomstig artikel 4 van de Algemene Verzekeringsvoorwaarden en artikel 2 lid 5 van de onderhavige voorwaarden van de beëindiging op de hoogte is gesteld. 7. Bij constatering van vermissing van een tegen diefstal verzekerd voertuig dient de verzekerde de verzekeraar onverwijld van dit feit op de hoogte te stellen. 8. De verzekerde verklaart zich akkoord met het aanmelden door de verzekeraar van de voertuiggegevens aan het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV), zodat door de overheid erkende particuliere organisaties door de verzekeraar ingeschakeld kunnen worden voor het terugvinden en terugbezorgen van het voertuig. De verzekerde kan ook zelf rechtstreeks de vermissing van het voertuig doorgeven aan de VbV-helpdesk, die 24 uur per dag bereikbaar is (telefoonnummer: (071) ). Van de vermissing moet tevens direct aangifte bij de politie worden gedaan. Artikel 6 Eigen risico 1. De verzekeringnemer draagt per gebeurtenis een eigen risico als vermeld op het polisblad. 2. Er geldt geen eigen risico ter zake van de dekking: a. alarmservice; b. zekerheidsstelling; c. hulp aan gewonden; d. voor schade aan ruiten die kan worden gerepareerd door middel van de kunstharsmethode. 3. Indien naast de cascoverzekering nog een andere verzekering voor het casco- of aansprakelijkheidsrisico voor de verzekerde camper bij de verzekeraar van kracht is, draagt de verzekeringnemer per gebeurtenis slechts eenmaal het eigen risico en wel het hoogste. 1 januari 2015 blad 4 van 19

5 Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Met voorbijgaan aan hetgeen anders in deze verzekeringsvoorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering geacht aan de door of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (in deze voorwaarden genoemd WAM) gestelde eisen te voldoen. Indien de aansprakelijkheid, die onder deze verzekering is gedekt, evenwel ook is gedekt onder een polis bij een andere verzekeraar of daaronder gedekt zou zijn, indien de onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan, dan loopt de onderhavige verzekering slechts als excedent boven de dekking, die onder de andere polis is verleend, of verleend zou zijn, indien de onderhavige verzekering niet zou bestaan. Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. WAM Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. 2. Schade a. Schade aan personen: schade door letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbende, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. b. Schade aan zaken: schade door beschadiging, vernietiging of verloren gaan van zaken van derden met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Artikel 2 Omschrijving van de dekking 1. Aansprakelijkheidsdekking De verzekering dekt tot ten hoogste het op het polisblad genoemde verzekerd bedrag per gebeurtenis de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade aan personen en schade aan zaken tijdens de duur van de verzekering met of door de verzekerde camper toegebracht, alsmede schade veroorzaakt door of in verband met de door het motorrijtuigverzekering vervoerde lading terwijl deze zich bevindt op, wordt vervoerd met, valt van of nadat deze is gevallen van de verzekerde auto. Schade veroorzaakt tijdens laden of lossen is niet gedekt. Is in het land waar de gebeurtenis plaatsvindt en dat behoort tot het verzekeringsgebied, krachtens een met de WAM overeenkomende wet een hoger maximum verzekerd bedrag voorgeschreven, dan geldt dit hogere bedrag. 2. (Proces)kosten/rente Boven het verzekerd bedrag worden zo nodig vergoed: a. de kosten van met goedvinden en op verlangen van de verzekeraar gevoerde procedures en in zijn opdracht verleende rechtsbijstand; b. de door de verzekerde verschuldigde wettelijke rente over het door de verzekering gedekte gedeelte van de hoofdsom. 3. Schade aan andere motorrijtuigen van de verzekeringnemer De verzekering dekt de schade met de verzekerde camper toegebracht aan een ander aan de verzekeringnemer toebehorende motorrijtuig evenwel uitsluitend: a. indien de aanrijding heeft plaatsgevonden tijdens het gebruik van de verzekerde camper op voor het openbare verkeer openstaande wegen, en b. de verzekeraar ook reeds gehouden was de schade te vergoeden, indien deze schade zou zijn geleden door een willekeurige derde. Eventuele bedrijfsschade en/of waardevermindering wordt niet vergoed. Artikel 3 Uitsluitingen Naast de uitsluitingen genoemd in de Algemene Verzekeringsvoorwaarden en in de Algemene Verzekeringsvoorwaarden Camper zijn van de verzekering uitgesloten: 1. Niet-verzekerde schade aan personen personenschade toegebracht aan de bestuurder van de camper dat het ongeval veroorzaakt. 2. Opzicht de schade met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade betrekking hebbende op: a. de schadeveroorzakende camper zelf; b. de zaken die worden vervoerd met of door de schadeveroorzakende camper, behoudens de door de passagiers gedragen kleding en sieraden; c. de zaken die een verzekerde in eigendom toebehoren dan wel die hij om welke reden ook onder zich heeft. 3. Boeten en kosten a. boeten en geldstraffen; b. afkoop- en dwangsommen; c. gerechtskosten, die met een strafproces samenhangen behoudens de kosten als bedoeld in artikel 2 lid 2. Artikel 4 Regeling van de schade De verzekeraar belast zich met de regeling en vaststelling van de schade en heeft het recht de benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen en met hen schikkingen te treffen. Bestaat de te betalen schadevergoeding uit periodieke uitkeringen en is de waarde van deze uitkeringen met inachtneming van eventuele andere schadevergoedingen hoger dan het verzekerd bedrag, dan wordt de duur of de hoogte van deze uitkeringen naar evenredigheid verminderd. Artikel 5 Verhaalsrecht Indien de verzekering nietig is of geen dekking geeft en de verzekeraar niettemin op grond van de WAM ter zake van de gebeurtenis tot schadevergoeding verplicht is, is de verzekeraar gerechtigd die schade met inbegrip van de ter zake gemaakte kosten te verhalen op die verzekerden voor wie de uitsluiting geldt. 1 januari 2015 blad 5 van 19

6 (Beperkte) Cascoverzekering motorrijtuigen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Nieuwwaarde De op het moment van de gebeurtenis geldende prijs van een nieuwe camper van gelijk merk, model, type en uitvoering met dezelfde accessoires, vermeerderd met de kosten van aflevering. 2. Dagwaarde De nieuwwaarde verminderd met een bedrag wegens waardevermindering door veroudering of slijtage. 3. Accessoires De toevoegingen op en aanpassingen aan de standaarduitvoering, zoals door de fabrikant of importeur geleverd, die niet in de vastgestelde catalogusprijs zijn begrepen. De op het motorrijtuig aangebrachte beschildering en belettering worden tevens gezien als accessoires. 4. Standaardinventaris en/of -uitrusting a. Tot de inventaris wordt gerekend: 1. inboedel: beddengoed, keuken-, eet- en drinkgerei, kook-, verwarmings- en verlichtingsapparatuur, (kampeer)meubelen, gordijnen, vitrage en vloerbedekking, levensmiddelen, sanitaire goederen; 2. audiovisuele apparaten: - de separaat, niet fabrieksmatig geïnstalleerde beeld-, geluids-, telecommunicatie- en navigatieapparatuur. - computerapparatuur voor particulier gebruik, alles met inbegrip van de daarbij gebruikelijke randapparatuur en overige hulpmiddelen (zoals diskettes, cassettes, monitoren, schijf- en afdrukeenheden). b. Tot de inventaris wordt niet gerekend en is derhalve van de verzekering uitgesloten: 1. geld, geldswaardig papier, reis- en andere documenten; 2. horloges, stopwatches, (zonne)brillen, contactlenzen en prothesen; 3. kleding, sportuitrusting, planten, dieren, voer- en vaartuigen (en onderdelen daarvan); 4. juwelen, (lijf)sieraden, bont, optische instrumenten en muziekinstrumenten; 5. mobiele beeld-, geluids-, telecommunicatie-, en navigatieapparatuur (zoals mobiele telefoons en mobiele navigatieapparatuur). c. Tot de uitrusting wordt gerekend: 1. voortenten en luifels; 2. stormankers, fietsdragers en dergelijke accessoires. 5. Contact-, voertuigsleutels en/of keycards Alle mechanische en/of elektronische middelen die standaard bij de camper worden geleverd en met behulp waarvan de camper kan worden geopend en/of de motor van de camper kan worden gestart. 6. Kentekenbewijs Onder kentekenbewijs wordt verstaan: a. het papieren kentekenbewijs bestaande uit: 1. Deel IA - Voertuigbewijs; 2. Deel IB Tenaamstellingsbewijs; 3. Deel II Overschrijvingsbewijs. b. de kentekencard en bijbehorende tenaamstellingscode. c. tijdelijk documentnummer en bijbehorende tenaamstellingscode. Artikel 2 Omschrijving van de dekking 1. Cascodekking De verzekering dekt de schade aan of het verlies van de camper ontstaan: a. door aanrijden, botsen, omslaan, slippen, stoten, van de weg of te water geraken; b. door openslaande motorkap, kofferdeksel, portieren; c. door blikseminslag, bluswater, brand, kortsluiting, ontploffing en zelfontbranding; d. aan ruiten en andere glazen delen; e. door het tanken van onjuiste brandstof. een en ander ongeacht of de oorzaak van de schade terug te voeren is op een mechanisch/elektronisch dan wel een eigen gebrek aan de camper zelf en voorts door: f. de in of op de camper vervoerde lading of bagage; g. diefstal, oplichting, afpersing en verduistering, braak, joyriding, vernieling of pogingen daartoe; h. aardbeving, lawine, natuurgeweld, overstroming, vloedgolf en vulkanische uitbarsting; i. storm, waaronder wordt verstaan wind met een snelheid van 14 meter per seconde (windkracht 7 of hoger), door storm vallende voorwerpen, hagelstenen, acuut optredende steenslag; j. dieren; k. luchtvaartuigen of voorwerpen daaruit; l. relletjes; m. ruitbreuk of breuk van andere glazen delen; n. slepen, takelen en bergen; o. milieuverontreiniging ten gevolge van een plotseling onzeker voorval; p. bevriezing indien rechtstreeks verband houdend met een gebeurtenis als in dit artikel omschreven; q. kwaadwillige beschadiging; r. ieder ander van buitenkomend onheil. 1 januari 2015 blad 6 van 19

7 2. Beperkte Cascodekking De verzekering dekt de schade aan of het verlies van de camper ontstaan: a. door blikseminslag, bluswater, brand, kortsluiting, ontploffing en zelfontbranding; b. aan ruiten en andere glazen delen, een en ander ongeacht of de oorzaak van de schade terug te voeren is op een mechanisch/elektronisch, dan wel een eigen gebrek aan de camper zelf en voorts door: c. diefstal, oplichting, afpersing en verduistering, braak, joyriding, of pogingen daartoe; d. aardbeving, lawine, natuurgeweld, overstroming, vloedgolf, vulkanische uitbarsting; e. hagelstenen, storm, waaronder wordt verstaan wind met een snelheid van ten minste 14 meter per seconde (windkracht 7 of hoger), alsmede door deze storm vallende voorwerpen; f. botsen met dieren, voor zover de schade direct door die botsing is toegebracht; g. luchtvaartuigen of voorwerpen daaruit; h. relletjes; i. ruitbreuk of breuk van andere glazen delen. 3. Accessoiredekking Indien de camper (beperkt) casco is verzekerd, dekt de verzekering de schade aan of verlies van de accessoires tot maximaal het op het polisblad genoemde bedrag aan accessoires. 4. Inventaris/uitrusting Als op het polisblad staat vermeld dat de (standaard)inventaris/-uitrusting is meeverzekerd dekt de verzekering tot maximaal het daarvoor verzekerd bedrag voor de schade aan of het verlies van de inventaris/uitrusting die in de camper aanwezig is door: a. brand, blikseminslag, explosie en zelfontbranding (ook als gevolg van een eigen gebrek); b. diefstal, maar alleen als de diefstal werd voorafgegaan door braak aan de camper. Er moeten duidelijke sporen van braak aan de camper aanwezig zijn; c. verlies van de inventaris/uitrusting, als dat verlies het gevolg is van diefstal of verduistering van de gehele camper; d. kwaadwillige beschadiging, vandalisme, joyriding en baldadigheid van derden; e. ieder ander van buiten komend onheil dat de camper overkomt, zoals botsen, stoten, omslaan, te water of van de weg raken en slippen, maar alleen als de camper daardoor zelf ook is beschadigd. 5. Extra dekking De verzekering dekt, ongeacht of daardoor het verzekerd bedrag wordt overschreden: a. bijdrage in averijgrosse; en bij een gebeurtenis als omschreven in artikel 2 lid 1of lid 2 tevens de kosten ter zake van: b. invoerrechten indien de camper buiten Nederland moet worden achtergelaten; c. opruiming van het wrak. 6. Vervangend vervoer Indien de camper volledig casco is verzekerd, bestaat recht op vervangend vervoer overeenkomstig de volgende bepalingen: a. In geval van een verzekerde gebeurtenis vergoedt de verzekeraar de eventuele kosten van vervangend vervoer tot maximaal 100,- exclusief btw per dag voor een termijn van maximaal vijf dagen. Voorwaarde om voor deze regeling in aanmerking te komen is dat het voertuig niet binnen twee werkdagen gerepareerd kan worden (hieronder wordt verstaan een (objectieve) technische reparatieduur). b. In geval van een verzekerde gebeurtenis buiten Nederland, maar binnen het verzekeringsgebied en zolang de verzekerde buiten Nederland verblijft en waarbij het voertuig niet binnen twee werkdagen te repareren is, worden de huurkosten van een vervangend voertuig tot maximaal 100,- exclusief btw per dag vergoed voor een termijn van maximaal tien dagen. c. In geval van diefstal van het gehele voertuig geldt er een maximale vergoeding 100,- exclusief btw per dag voor een termijn van maximaal tien dagen. Artikel 3 Uitsluitingen Naast de uitsluitingen genoemd in Algemene Voorwaarden en in de Algemene Verzekeringsvoorwaarden Camper is van de verzekering uitgesloten de schade: 1. door slijtage; 2. door langzaam inwerkende weersinvloeden; 3. door waardevermindering; 4. die bestaat uit kosten ter herstel van een eigen gebrek van de camper dan wel het uitsluitend gevolg is van onvoldoende onderhoud, constructie- of materiaalfouten of van het nalaten een bestaande schade aan de camper te (laten) repareren; 5. aan lading en (reis)bagage; 6. door onvoldoende zorg; 7. schade door krassen en schrammen, tenzij gelijktijdig ook andere gedekte schade is ontstaan; 8. ten gevolge van bevriezing tenzij deze het directe gevolg is van een door de onderhavige verzekering gedekte cascoschade; 9. indien, zo de onderhavige verzekering niet bestond, aanspraak zou kunnen worden gemaakt op vergoeding van schade op grond van enige andere verzekering of voorziening dan wordt alleen die schade vergoedt, die het bedrag van de vergoeding krachtens die andere verzekering of voorziening te boven gaat. Artikel 4 Regeling van de schade Onverminderd het bepaalde in de Algemene Verzekeringsvoorwaarden Camper ter zake van regeling van de schade gelden de onderstaande bepalingen. 1. De verzekeringnemer heeft zonder voorafgaande toestemming van de verzekeraar het recht schade tot een bedrag van maximaal 500,- exclusief btw te herstellen, doch dient dan een gespecificeerde rekening te overleggen. 2. De verzekeringnemer is voor schade boven 500,- exclusief btw verplicht met het herstellen van de schade of verkoop van de camper te wachten totdat overeenstemming over de omvang van de schade is bereikt. 1 januari 2015 blad 7 van 19

8 3. De verzekeringnemer heeft, in geval van een geschil met de door de verzekeraar aangewezen deskundige, het recht eveneens een deskundige te benoemen ter vaststelling van de schade. De kosten van deze deskundige zijn voor rekening van de verzekeringnemer. Voor het geval beide deskundigen ten aanzien van het schadebedrag niet tot overeenstemming kunnen komen, benoemen zij vooraf een derde deskundige. Deze derde deskundige zal, na de beide eerder genoemde deskundigen te hebben gehoord, de omvang van de schade bindend vaststellen binnen de grenzen van de door hen vastgestelde bedragen en bepalen wie de ter zake gemaakt kosten draagt. 4. Expertise van de schade en toestemming tot herstel geschieden zonder dat de verzekeraar gehouden is tot vergoeding van een schade. 5. In geval van diefstal, vermissing, oplichting, afpersing en verduistering van de camper: a. is de verzekeraar eerst na verloop van dertig dagen nadat aangifte bij de politie en aanmelding bij de verzekeraar is geschied en de camper nog niet feitelijk kon worden terugverkregen, verplicht het schadegeval in behandeling te nemen, evenwel met dien verstande dat, indien de camper binnen dertig dagen na de aangiften wederom ter beschikking komt van de verzekeringnemer, de verzekeraar uitsluitend gehouden is de schade aan de camper ontstaan tijdens het gemis hiervan, in behandeling te nemen; b. wikkelt de verzekeraar de schade af indien de camper na dertig dagen na de aangiften niet ter beschikking van de verzekeringnemer is gekomen én mits de verzekeringnemer de camper in eigendom aan de verzekeraar heeft overgedragen. 6. De betaling van de door de verzekeraar vastgestelde schade zal zo spoedig mogelijk geschieden nadat over het recht daarop en de omvang daarvan overeenstemming is bereikt. 7. De door de verzekeraar te betalen schade wordt uitgekeerd exclusief btw indien de verzekerde gerechtigd is tot aftrek/teruggave van deze btw. 8. De uitbetaling geschiedt aan: a. de verzekeringnemer; b. de wettige erfgenamen indien de verzekeringnemer is overleden. 9. De verzekeringnemer is verantwoordelijk voor de vaststelling van de op het polisblad vermelde verzekerde bedragen ter zake van de camper, het al dan niet aangekoppelde object en de accessoires op basis van de oorspronkelijke brutocatalogusprijzen indien van toepassing inclusief bpm en de kosten van aflevering. Indien bij een gebeurtenis blijkt dat de op het polisblad vermelde verzekerde bedragen lager zijn dan hiervoor omschreven, zal de schadeloosstelling proportioneel geschieden en wel naar verhouding tot het verzekerd bedrag dat bij het aangaan van de verzekering feitelijk verzekerd had dienen te worden. Artikel 5 Vergoeding van de schade 1. Beschadiging a. De verzekeraar vergoedt de reparatiekosten tot ten hoogste 2/3 van de ten tijde van de schadeveroorzakende gebeurtenis geldende dagwaarde. b. Indien de reparatiekosten meer bedragen dan 2/3 van de dagwaarde dan is er sprake van totaalverlies en zal de schade worden vastgesteld zoals omschreven in lid 2 en 3 van dit artikel. 2. Vaststelling van de waarde bij totaalverlies a. Nieuwwaarde/afschrijving Indien: 1. de camper nieuw was op de datum van afgifte van het eerste Nederlands kentekenbewijs; 2. de camper volledig casco is verzekerd en geen vervangend motorrijtuig betreft; 3. de verzekeringnemer de eerste eigenaar van de verzekerde camper is, en 4. de camper op het moment van de gedekte gebeurtenis niet ouder is dan zesendertig maanden, wordt als waarde voor de schadevergoeding aangehouden: a. indien de camper jonger is dan zesendertig maanden te rekenen vanaf de datum van afgifte van het oorspronkelijke kentekenbewijs, de waarde van een nieuwe camper van hetzelfde merk, type en uitvoering als de verzekerde camper. Bovenstaande is niet van toepassing indien naar het oordeel van de deskundige geen vergelijkbaar type en uitvoering leverbaar is. In dat geval zal een deskundige de waarde vaststellen; b. indien de camper ouder is dan zesendertig maanden te rekenen vanaf de datum van afgifte van het oorspronkelijke kentekenbewijs, een bedrag overeenkomende met de hierboven bedoelde nieuwwaarde evenwel voor iedere maand dat de camper ouder is dan zesendertig maanden verminderd met: 1,5% gedurende het vierde en vijfde jaar; 1% gedurende het zesde jaar. Op de schade-uitkering zal de waarde van de restanten in mindering worden gebracht. b. Dagwaarde Indien de camper niet valt onder de regeling als vermeld in artikel 5 lid 2 sub a, of ouder is dan 72 maanden te rekenen vanaf de datum van afgifte van het oorspronkelijke kentekenbewijs, zal de dagwaarde van de camper op het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis worden vergoed, evenwel verminderd met de waarde van de restanten. 3. Overdracht motorrijtuig Bij schadevergoeding in geval van totaalverlies van de camper behoudt de verzekeraar zich het recht voor het wrak over te doen dragen aan een door hem aan te wijzen partij. De uitkering van de schadepenningen zal niet eerder plaatshebben dan nadat de verzekeraar in het bezit is gekomen van alle delen van het bij de camper behorende kentekenbewijs. 4. Extra vergoeding Als uitbreiding op de dekking zoals omschreven in artikel 2 lid 1 (casco dekking) en lid 2 (beperkte casco dekking) worden van de verzekerde camper vergoed: a. de gemaakte kosten van aanschaf van: 1. nieuwe kentekenbewijzen; 2. contact- en voertuigsleutels; 3. en/of keycards. b. de kosten van het inlezen van de nieuwe contact- en voertuigsleutels en/of keycards, of als dit niet mogelijk is vervanging van het contactslot van de verzekerde camper. 1 januari 2015 blad 8 van 19

9 c. de kosten ter zake het vervangen het contactslot, alle voertuigsloten en het omcoderen van de startonderbreker, alleen indien er sprake is van: 1. diefstal van sleutels na braak aan het pand of woonhuis waarin de sleutels zich ten tijde van het evenement bevonden; 2. afpersing die leidt tot het verloren raken van sleutels; 3. oplichting die leidt tot het verloren raken van sleutels. De diefstal, afpersing of oplichting dient aannemelijk te worden gemaakt door inzending van een afschrift van proces verbaal van aangifte bij de politie. Vermissing van sleutels en/of keycards is uitgesloten van de dekking. Bij vervanging van voertuig- en/of contactslot geldt een maximum uitkering van 500,- per gebeurtenis. d. de schade aan of verlies van in, op of aan de camper in standaarduitvoering aangebrachte veranderingen of bewerkingen, mits in het verzekerd bedrag voor de camper is inbegrepen. e. de schade aan of verlies van een gevarendriehoek, pechlamp, sleepkabel, brandblusapparaat en verbanddoos. f. de schade aan of verlies van de (zonne)luifel. g. de kosten van vervanging van een voor buitenlandse autosnelwegen voorgeschreven autosnelwegvignet. 1 januari 2015 blad 9 van 19

10 Ongevallenverzekering voor inzittenden Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Verzekerden Degenen die zich met toestemming van de verzekeringnemer bevinden op de zitplaatsen van de camper voor zover dit daartoe volgens wettelijke bepalingen en maatstaven is ingericht, dan wel: a. in- of uitstappen; b. gedurende de rit -langs de weg- aan de camper een noodreparatie verrichten of daarbij behulpzaam zijn, het betreffende voertuig vullen met brandstof of de ruiten van het voertuig schoonmaken. 2. Ongeval Een gebeurtenis die verband houdt met de deelname van verzekerde aan het verkeer met het motorrijtuig en die medisch aantoonbaar leidt tot lichamelijk letsel en/of de dood als gevolg van een van buiten komende, plotselinge, onvrijwillige, gewelddadige inwerking op het lichaam van een verzekerde. Onder ongeval wordt tevens verstaan: a. een van buiten komende, plotselinge, onvrijwillige, gewelddadige inwerking op het lichaam van de verzekerde; b. verdrinking; c. binnenkrijgen van ziektekiemen door onvrijwillige val in water of in enige andere vloeibare of vaste stof; d. verstikking; e. bevriezing; f. blikseminslag, elektrische ontlading; g. zonnesteek; h. verbranding; i. acute vergiftiging door het ongewild binnenkrijgen van giftige gassen/dampen van vaste of vloeibare stoffen (niet zijnde virussen of bacteriële ziektekiemen); j. verergering of complicaties als rechtstreeks gevolg van eerstehulpverlening of medische behandeling van ongevalsletsels; k. wondinfectie en bloedvergiftiging rechtstreeks verband houdend met een ongeval, voor zover medisch komt vast te staan dat de uit deze oorzaken voortkomende dood of het lichamelijk letsel zijn oorsprong vindt in de deelname aan het verkeer, die heeft geleid tot de aan verzekerde met het motorrijtuig overkomen gebeurtenis. 3. Uitkeringsgerechtigden a. Voor de uitkering bij overlijden: de wettige echtgeno(o)t(e) van de verzekerde bij ontstentenis hiervan: de wettige erfgenamen; b. Voor de overige uitkeringen: de verzekerde. De Staat der Nederlanden wordt niet als erfgenaam aangemerkt. Artikel 2 Omschrijving van de dekking 1. In geval van overlijden a. Verzekerd bedrag De verzekering geeft dekking tot het op het polisblad genoemde verzekerd bedrag wegens overlijden als rechtstreeks gevolg van een aan de verzekerde binnen de geldigheidsduur van de verzekering overkomen verkeersongeval. b. Leeftijdsgebonden uitkering In geval van overlijden van een verzekerde jonger dan achttien of ouder dan zeventig jaar bedraagt de uitkering 3.400,-. c. Voorafgaande uitkering Indien voor dezelfde verzekerde voor hetzelfde ongeval reeds een uitkering voor blijvende invaliditeit heeft plaatsgehad, zal deze uitkering op de uitkering wegens overlijden in mindering worden gebracht. 2. In geval van blijvende invaliditeit a. Verzekerd bedrag 1. De verzekering geeft dekking voor een aan de mate van invaliditeit gerelateerd gedeelte van het op het polisblad genoemde verzekerd bedrag wegens blijvende invaliditeit als rechtstreeks gevolg van een aan de verzekerde binnen de geldigheidsduur van de verzekering overkomen ongeval. 2. In afwijking van het hierboven onder 1 bepaalde wordt van het verzekerd bedrag uitgekeerd: Bij algehele ongeneeslijke: Geestesstoornis 100% Verlamming 100% Bij algeheel verlies van: Het gezichtsvermogen van beide ogen 100% Het gezichtsvermogen van één oog 30% Het gehoor van beide oren 50% Het gehoor van één oor 20% Bij algeheel verlies of functieverlies van: De arm tot in het schoudergewricht 75% De arm tot in het ellebooggewricht of tussen elleboog- en schoudergewricht 65% De hand tot in het polsgewricht of de arm tussen pols en ellebooggewricht 60% De duim 25% De wijsvinger 15% De middelvinger 12% De ringvinger of de pink 10% Het been tot in het heupgewricht 70% Het been tot in het kniegewricht of tussen knie- en heupgewricht 60% De voet tot in het enkelgewricht of het been tussen enkel- en kniegewricht 50% De grote teen 10% Iedere andere teen 5% 1 januari 2015 blad 10 van 19

11 3. In geval van samengestelde vinger- of handletsels zal nimmer meer dan 60% worden uitgekeerd. 4. In geval van gedeeltelijk verlies of gedeeltelijk functieverlies wordt van de hierboven onder 2 en 3 genoemde percentages een evenredig deel uitgekeerd. b. Vermindering uitkering Indien reeds voor het ongeval enig lichaamsdeel, orgaan of functie geheel of gedeeltelijk verloren was, heeft evenredige vermindering van de uitkering plaats. c. Leeftijdsgebonden uitkering In geval van blijvende invaliditeit van een verzekerde ouder dan zeventig jaar bedraagt de uitkering ten hoogste 3.400,-. d. Beroep/bezigheden Voor de vaststelling van de mate van blijvende invaliditeit blijven het beroep of de bezigheden van de verzekerde buiten beschouwing. 3. Schadedekking a. Verzekerd bedrag De verzekering dekt tot ten hoogste 450,- per verzekerde de schade wegens: 1. lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid al of niet de dood tot gevolg hebbend; 2. beschadiging of verlies anders dan door diefstal of vermissing van stoffelijke zaken die door een verzekerde aan het lichaam worden gedragen of bagage, die zich op of in de camper bevindt, als rechtstreeks gevolg van een aan de verzekerde binnen de geldigheidsduur van de verzekering overkomen ongeval. b. Bepaling van de schade De omvang van de schade en - bij overlijden van de verzekerde - de aanwijzing van degenen die recht hebben op de vergoeding, zal geschieden volgens de in het Burgerlijk Recht ten aanzien van de onrechtmatige daad geldende regels. Een aan de benadeelde toekomende uitkering krachtens enige verzekering of wet -hoe ook genaamd - of arbeidsovereenkomst, zal bij het bepalen van de omvang van de vergoeding in mindering worden gebracht. 4. Samenloop Indien aanspraak kan worden gemaakt op vergoeding van schade op grond van enige verzekering, wet of voorziening, dan loopt deze dekking slechts als excedent boven de dekking, die onder de andere verzekering, wet of voorziening is verleend, of verleend zou zijn, indien deze dekking niet zou hebben bestaan. 5. Einde van de dekking Bij verkoop en alle eigendomsovergang anders dan krachtens algemene titel, gepaard gaande met feitelijke bezitsverschaffing van de camper, tot dan eigendom van: a. de verzekeringnemer; b. de levenspartner van de verzekeringnemer; c. het bedrijf van de verzekeringnemer, aan anderen dan de genoemde verzekerden, eindigt terstond de dekking. Artikel 3 Uitsluitingen Naast de uitsluitingen genoemd in de Algemene Verzekeringsvoorwaarden en de Algemene Verzekeringsvoorwaarden Camper dekt de verzekering niet een ongeval: 1. veroorzaakt door het ontstaan of de verergering van een ingewandsbreuk of tussenwervelschijfletsel; 2. overkomen aan de passagiers die zich buiten de cabine bevinden of niet op wettelijk toegestane zitplaatsen worden vervoerd. Artikel 4 Verplichtingen bij een ongeval 1. Verplichtingen van de verzekerde De verzekerde is verplicht, onverminderd het bepaalde in de Algemene Verzekeringsvoorwaarden, in geval van een ongeval: a. zich direct onder geneeskundige behandeling te (doen) stellen en alles in het werk te stellen om een spoedige genezing te bevorderen; b. zich op kosten van de verzekeraar door een door de verzekeraar aangewezen arts te doen onderzoeken; c. zich op kosten van de verzekeraar voor een onderzoek te doen opnemen in een door de verzekeraar aan te wijzen ziekenhuis of andere medische inrichting; d. de verzekeraar direct in kennis te stellen van zijn geheel of gedeeltelijk herstel; e. geen feiten of omstandigheden te verzwijgen die voor de vaststelling van de uitkering en/of vergoedingen van belang zijn; f. de verzekeraar te machtigen bij derden inlichtingen in te winnen. 2. Verplichtingen van de erfgenamen De wettige erfgenamen zijn verplicht in geval van een ongeval: a. waardoor direct levensgevaar voor de verzekerde bestaat, direct mededeling aan de verzekeraar te doen; b. waardoor de verzekerde is overleden, zo spoedig mogelijk doch minimaal 48 uur voor de begrafenis of crematie van de verzekerde te melden aan de verzekeraar; c. hun toestemming en medewerking te verlenen tot alle maatregelen die de verzekeraar nodig acht ter vaststelling van de doodsoorzaak; d. alle door de verzekeraar gewenste gegevens te verstrekken; e. geen feiten of omstandigheden te verzwijgen die voor de vaststelling van de uitkering en/of vergoedingen van belang zijn; f. de verzekeraar te machtigen bij derden inlichtingen in te winnen. Indien de hierboven onder artikel 4 lid 1 en lid 2 genoemde verplichting(en) niet worden nagekomen, vervalt ieder recht op uitkering. Artikel 5 Vaststelling van uitkeringen en/of vergoedingen 1. Recht op uitkering De aanspraak op uitkering en/of vergoeding wordt door de verzekeraar beoordeeld aan de hand van gegevens van door hem aan te wijzen medische en andere deskundigen. 2. Overlijden De uitkering wegens overlijden wordt vastgesteld zodra het onderzoek naar het ongeval, de doodsoorzaak en het verband tussen beiden door de verzekeraar is afgesloten. 1 januari 2015 blad 11 van 19

12 3. Blijvende invaliditeit a. De uitkering wegens blijvende invaliditeit wordt vastgesteld, zodra: 1. een blijvende toestand is ingetreden; 2. vierentwintig maanden na het ongeval zijn verstreken, tenzij de verzekerde verzoekt met de vaststelling te wachten tot een blijvende toestand is ingetreden. b. Indien de verzekerde overlijdt als rechtstreeks gevolg van het ongeval, voordat de mate van invaliditeit is vastgesteld, bestaat geen recht op uitkering voor blijvende invaliditeit. c. Indien de verzekerde overlijdt anders dan als rechtstreeks gevolg van het ongeval, voordat de mate van invaliditeit is vastgesteld, wordt de uitkering gefixeerd ter grootte van de uitkering, die vermoedelijk zou zijn bepaald, indien de verzekerde niet was overleden. 4. Bestaande aandoeningen Indien de verzekerde reeds voor het ongeval lijdende was aan kwalen, ziekten of gebreken wordt bij de vaststelling van de uitkering en/of vergoedingen uitsluitend rekening gehouden met de ongevalsgevolgen, die er geweest zouden zijn indien deze kwalen, ziekten of gebreken niet aanwezig zouden zijn geweest. 5. Aantal inzittenden Indien bij een ongeval blijkt, dat het aantal inzittenden groter is dan het aantal waarvoor de camper is ingericht, wordt voor elke verzekerde de uitkering verminderd in de verhouding waarin het aantal zitplaatsen staat tot het aantal inzittenden. Indien overschrijding plaatsheeft zullen drie personen jonger dan achttien jaar gelijk worden gesteld aan twee personen van achttien jaar of ouder. 6. Rentevergoeding Indien de verzekerde recht heeft op uitkering wegens blijvende invaliditeit en de omvang van de uitkering niet binnen drie maanden nadat het ongeval aan de verzekeraar is gemeld, kan worden vastgesteld en indien en voor zover de verzekerde de in artikel 4. omschreven verplichtingen is nagekomen en dat blijft doen, verhoogt de verzekeraar de uitkering met de wettelijke rente vanaf de datum van het verstrijken van deze periode tot het tijdstip waarop de omvang van de uitkering door de verzekeraar is vastgesteld. Artikel 6 Verjaring Onverminderd het bepaalde in de Algemene Verzekeringsvoorwaarden, vervalt ieder recht op uitkering zonder meer, indien de kennisgeving of mededeling op grond van artikel 4 van onderhavige voorwaarden later geschiedt dan zestig maanden nadat het ongeval heeft plaatsgevonden. 1 januari 2015 blad 12 van 19

13 Schadeverzekering voor Inzittenden Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Verzekerden Degenen die zich met toestemming van de verzekeringnemer bevinden op de zitplaatsen van de camper voor zover dit daartoe volgens wettelijke bepalingen en maatstaven is ingericht te weten: a. de bestuurder; b. de passagiers; c. de bestuurder en passagier(s) indien zij onderweg aan de camper, waarmee zij worden vervoerd noodreparatie verrichten of daarbij behulpzaam zijn, het betreffende voertuig vullen met brandstof of de ruiten van het voertuig schoonmaken. 2. Passagiers Degenen die door de camper worden vervoerd, dan wel in- of uitstappen, doch zonder de camper zelf te besturen. 3. Bestuurder Degenen die de camper daadwerkelijk bestuurt of bedient, dan wel in- of uitstapt. 4. Dagwaarde De nieuwwaarde verminderd met een bedrag wegens waardevermindering door veroudering of slijtage. 5. Ongeval Een plotseling van buitenaf komend, onvrijwillig op het lichaam van verzekerde inwerkend geweld, dat als enige en rechtstreekse oorzaak een geneeskundig vast te stellen lichamelijk letsel veroorzaakt, dat het overlijden of blijvende invaliditeit tot gevolg heeft. Met een ongeval worden gelijkgesteld: a. verbranding, bevriezing, blikseminslag, elektrische ontlading, zonnesteek; b. verdrinking, verstikking, binnenkrijgen van ziektekiemen door onvrijwillige val in water of in enige andere vloeibare of vaste stof; c. uitputting, verhongering of verdorsting als gevolg van onvrijwillige afzondering van de buitenwereld; d. wondinfectie en bloedvergiftiging rechtstreeks verband houdend met een ongeval; e. verergering of complicaties van ongevalsletsel als rechtstreeks gevolg van eerstehulpverlening of medische behandeling; f. acute vergiftiging door het ongewild binnenkrijgen van giftige gassen/ dampen van vaste of vloeibare stoffen (niet zijnde virussen of bacteriële ziektekiemen). Artikel 2 Omschrijving van de dekking 1. Schadedekking De verzekering dekt tot ten hoogste het op het polisblad genoemde verzekerd bedrag per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen de schade die het rechtstreekse en directe gevolg is van een ongeval: a. ten gevolge van letsel of aantasting van de gezondheid van verzekerde(n), al dan niet de dood ten gevolge hebbend; b. ten gevolge van beschadiging of verlies van zaken toebehorende aan verzekerde(n) en die met de verzekerde camper worden vervoerd, anders dan door diefstal en vermissing, alsmede door de verzekerde(n) tijdens het ongeval gedragen kleding; c. bestaande uit derving van levensonderhoud van nabestaanden als omschreven in artikel 6:108 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. d. Immateriële schade (smartengeld). Schade als omschreven in artikel lid 1 sub b van het Burgerlijk Wetboek. In afwijking van het voorgaande wordt geen vergoeding verleend voor: 1. de kosten als omschreven in artikel 6: 96 lid 2 Burgerlijk Wetboek; 2. de kosten door een derde gemaakt, zoals omschreven in artikel 6:107 Burgerlijk Wetboek. Wel worden vergoed de kosten die met toestemming of in opdracht van de verzekeraar worden gemaakt; e. begrafeniskosten tot maximaal ,- per inzittende. 2. Samenloop Indien aanspraak kan worden gemaakt op vergoeding van schade op grond van enige verzekering, wet of voorziening, dan loopt deze dekking slechts als excedent boven de dekking, die onder de andere verzekering, wet of voorziening is verleend, of verleend zou zijn, indien deze dekking niet zou hebben bestaan. 3. Einde van de dekking Bij verkoop en alle eigendomsovergang anders dan krachtens algemene titel, gepaard gaande met feitelijke bezitsverschaffing van de camper, tot dan eigendom van: a. de verzekeringnemer; b. de levenspartner van de verzekeringnemer, c. aan anderen dan de genoemde verzekerden, eindigt terstond de dekking. Artikel 3 Uitsluitingen Naast de uitsluitingen genoemd in Algemene Voorwaarden en de Algemene Verzekeringsvoorwaarden Camper is van de verzekering uitgesloten de schade: 1. overkomen aan de passagiers die zich niet op wettelijk toegestane zitplaatsen bevinden; 2. ontstaan door het niet dragen van de voorgeschreven veiligheidsgordel(s); 3. aan zaken, die tot enige handelsvoorraad of tot de uitrusting dan wel tot de losse en vaste accessoires van de camper behoren; 4. betrekking hebbende op geld, onbewerkte edele metalen, ongezette edelstenen, papieren van waarde, monstercollecties, kunstvoorwerpen en zaken met zeldzaamheidswaarde; 5. aan lading; 6. aan een aanhangwagen en de daarmee vervoerde zaken. 1 januari 2015 blad 13 van 19

14 Artikel 4 Verplichtingen bij schade 1. Verplichtingen van de verzekerde De verzekerde is verplicht, onverminderd het bepaalde in de Algemene Verzekeringsvoorwaarden, in geval van een schade: a. de verzekeraar direct in kennis te stellen van zijn geheel of gedeeltelijk herstel; b. geen feiten of omstandigheden te verzwijgen die voor de vaststelling van de uitkering en/of vergoedingen van belang zijn; c. de verzekeraar te machtigen bij derden inlichtingen in te winnen. 2. Verplichtingen van de erfgenamen De wettige erfgenamen zijn verplicht in geval van een schade: a. waardoor direct levensgevaar voor de verzekerde bestaat, direct mededeling aan de verzekeraar te doen; b. waardoor de verzekerde is overleden, zo spoedig mogelijk dit te melden bij de verzekeraar doch minimaal 48 uur voor de begrafenis of crematie; c. de verzekeraar te machtigen bij derden inlichtingen in te winnen. Indien de hierboven onder artikel 4 lid 1 en lid 2 genoemde verplichting(en) niet worden nagekomen, vervalt ieder recht op uitkering. Artikel 5 Regeling van de schade 1. De bepaling van de omvang van de schade en bij overlijden van een verzekerde de aanwijzing van degenen die recht hebben op vergoeding zal geschieden volgens de in het Burgerlijk Recht ten aanzien van de onrechtmatige daad geldende regels. 2. In geval van beschadiging van zaken van de verzekerde als bedoeld in artikel 2 lid 1b wordt door de verzekeraar vergoed de reparatiekosten tot ten hoogste het verschil tussen de dagwaarde onmiddellijk voor het ontstaan van de schade en de waarde van de restanten. Zijn de reparatiekosten hoger of is sprake van verlies van zaken, dan wordt het verschil vergoed. 1 januari 2015 blad 14 van 19

15 Pechhulpverzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Camper Onder camper wordt verstaan de camper als omschreven in artikel 1 lid 1 sub a en b van in de Algemene Verzekeringsvoorwaarden camper, maar: a. waarvan het ledig gewicht vermeerderd met het laadvermogen niet meer dan kg bedraagt, en b. die niet ouder is dan 20 jaar en c. waarvoor de pechhulpverzekering van kracht is. 2. Pech Onder pech wordt verstaan elk mechanisch of elektronisch defect van de camper, dat is veroorzaakt door een onregelmatigheid in de montage of een defect van een onderdeel, waardoor het redelijkerwijs niet meer mogelijk is de reis voort te zetten. Daarnaast wordt onder pech ook verstaan: a. een lekke band (indien verzekerde deze niet zelf kan verwisselen); b. uitval of storing van verlichting of ruitenwissers waardoor het redelijkerwijs niet verantwoord is om verder te rijden naar de dichtstbijzijnde garage; c. een afgebroken sleutel in deur of contactslot; d. verlies of diefstal van sleutels; e. het achterlaten van de sleutels in een gesloten camper; f. brandstoftekort of bevroren brandstof; g. tanken van verkeerde brandstof; h. een lege accu door het aan laten staan van stroomverbruikers. Alle overige oorzaken van pech door eigen toedoen zijn niet gedekt onder deze verzekering. Artikel 2 Algemeen 1. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Indien en voor zover hiervan in onderhavige voorwaarden niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, zijn de Algemene Verzekeringsvoorwaarden camper, die worden geacht één geheel met onderhavige voorwaarden uit te maken, van toepassing. 2. Verzekeringsgebied Het verzekeringsgebied voor de pechhulp omvat de volgende landen: Andorra, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Gibraltar, Griekenland, Groot- Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Liechtenstein, Luxemburg, Macedonië, Monaco, Montenegro, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Vaticaanstad, Zweden, Zwitserland 3. Alarmcentrale De verzekeraar waarborgt de verlening van de pechhulp, maar heeft de op de groene kaart vermelde hulporganisatie met de uitvoering belast. De verzekerden hebben uitsluitend recht op hulpverlening indien zij zich in verbinding stellen met deze (op de groene kaart vermelde) hulporganisatie. Artikel 3 Omschrijving van de dekking In geval van pech organiseert de alarmcentrale van de verzekeraar de volgende hulp, dan wel worden de volgende kosten door de pechhulpverzekering vergoed: 1. Reparatie ter plekke reparatie door een professionele hulpdienst ter plekke, in het geval dat reparatie binnen twee uur kan plaatsvinden. De verzekeringnemer heeft maximaal vijf keer per jaar recht op reparatie ter plekke in het buitenland. De kosten van de voor reparatie noodzakelijke onderdelen vallen niet onder de vergoeding van de Pechhulpverzekering. 2. Transport transport naar de dichtstbijzijnde professionele hulpdienst of garage, wanneer (nood-)reparatie ter plekke niet mogelijk is. De verzekeringnemer heeft maximaal twee keer per jaar recht op transport in het buitenland. 3. Berging of stalling berging en stalling van het voertuig en doortransport naar de dichtstbijzijnde dealer of het dichtstbijzijnde autobedrijf zodra dit mogelijk is, indien transport naar een dealer of autobedrijf niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat de dealer of het autobedrijf op dat moment gesloten is). 4. Vervoer inzittenden het vervoer van de inzittende(n) dat in combinatie met het transport van de camper plaatsvindt. Indien dit niet mogelijk is, worden de kosten van het vervoer van de inzittende(n) naar de eindbestemming per openbaar vervoer of taxi vergoed. Voor vervoer per taxi geldt een maximum bedrag van 100,- in totaal. 5. Hotel de hotelkosten in het buitenland voor de duur van de reparatie met een maximum van vier nachten op basis van logies en ontbijt voor maximaal 80,- per persoon per nacht, indien de camper niet op de dag van de melding kan worden gerepareerd, maar de reparatie wel binnen vier werkdagen kan plaatsvinden. Tevens worden de kosten vergoed van openbaar vervoer of taxi van en naar het dichtstbijzijnde hotelaccommodatie. Voor vervoer per taxi geldt een maximum bedrag van 100,- in totaal. 6. Opsturen van onderdelen de kosten in verband met de toezending van vervangende onderdelen, waaronder die ter vervulling van de noodzakelijke douaneformaliteiten, indien de voor reparatie noodzakelijke onderdelen in het buitenland niet verkrijgbaar of op voorraad leverbaar zijn. De kosten van de onderdelen en reparatie vallen niet onder de vergoeding van de Pechhulpverzekering. 7. Repatriëring repatriëring van de camper, indien de camper niet binnen vier werkdagen, eventueel middels noodreparatie, zodanig gerepareerd kan worden dat de terugreis op een technisch verantwoorde manier kan plaatsvinden. De dekking in geval van repatriëring staat omschreven in artikel 2 lid 10 van de Algemene Verzekeringsvoorwaarden camper. 1 januari 2015 blad 15 van 19

16 8. Verkeerde brandstof het wegslepen naar het dichtstbijzijnde garagebedrijf, indien er verkeerde brandstof is getankt. Alle andere gemaakte kosten worden niet vergoed. 9. Vervangend vervoer vervangend vervoer voor de duur van de reparatie met een maximum van 28 dagen, indien de camper niet binnen vier werkdagen gerepareerd kan worden. Hiermee vervalt Artikel 2 lid 6 van de voorwaarden (Beperkte) Cascoverzekering motorrijtuigen: vervangend vervoer. Bij de inzet van vervangend vervoer gelden de voorwaarden van het betreffende verhuurbedrijf. Een verhuurbedrijf kan als borgstelling om een kopie van de creditcard vragen. 10. Vervangend chauffeur de kosten van het inzetten van een vervangende chauffeur voor de terugreis naar Nederland of de doorreis naar de eerste plaats van bestemming, indien de bestuurder tijdens de reis uitvalt door ziekte of ongeval en niemand van de inzittenden de besturing van de camper kan overnemen. Artikel 4 Uitsluitingen Naast de uitsluitingen genoemd in de Algemene Verzekeringsvoorwaarden camper is van de verzekering uitgesloten de schade: 1. ontstaan in Nederland; 2. ontstaan doordat de camper voor aanvang van de verhuurperiode door pech niet tijdig of niet inzetbaar en/of bedrijfsklaar is, ook indien dit het gevolg is van vertraging bij een uit te voeren reparatie; 3. door vandalisme, diefstal of poging daartoe van het voertuig zelf of onderdelen ervan; 4. doordat aan het voertuig wijzigingen zijn aangebracht die niet in overeenstemming zijn met de richtlijnen van de importeur en/of fabrikant; 5. indien onvoldoende van verzekerde redelijkerwijs te verwachten maatregelen zijn genomen om pech te voorkomen of te beperken; 6. indien hulp door omstandigheden ter plaatse of door overmacht, zoals molest of natuurrampen, onmogelijk kan worden verleend; 7. ontstaan doordat indien de verzekerde zelf hulpverleningsactiviteiten organiseert, accepteert of uitvoert, zonder daarvoor voorafgaande toestemming van de alarmcentrale te hebben verkregen; 8. bestaande uit kosten van onderdelen die nodig zijn voor reparatie; 9. bestaande uit extra kosten van brandstof, tolgelden, parkeergelden, afkoop eigen risico, aanvullende verzekeringen, verlengen van de huurtermijn, het niet correct of te laat inleveren van het vervangend vervoer. Artikel 5 Verplichtingen bij schade 1. Verzekerde(n) is/zijn verplicht de camper te onderhouden conform het onderhoudsschema van de fabrikant. 2. Verzekerde(n) is/zijn in geval van pech verplicht zo snel mogelijk contact op te nemen met de alarmcentrale. 3. Verzekerde(n) dient/dienen de aanwijzingen van de alarmcentrale op te volgen, de gevraagde medewerking te verlenen en alle noodzakelijke informatie te geven die naar het oordeel van de alarmcentrale van belang en nodig is voor een goede hulpverlening. Indien de adviezen van de hulpverlener niet opgevolgd worden, heeft de hulpverlener het recht om de kosten door te belasten aan de verzekerde(n). 4. Verzekerde dient indien noodzakelijk zelf kosten voor te schieten en facturen te bewaren. 1 januari 2015 blad 16 van 19

17 Verhaalsrechtsbijstandverzekering Motorrijtuigen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Uitvoerder De door verzekeraar aan te wijzen juridische dienstverlener aan wie de verzekeraar de uitvoering van de uit de rechtsbijstandsverzekering voortvloeiende verplichtingen heeft opgedragen. De verzekeraar waarborgt de nakoming van deze verplichtingen. 2. Verzekerden a. de verzekeringnemer; b. de eigenaar, bezitter, houder, gemachtigde bestuurder of passagier(s) van de verzekerde camper; c. de nabestaanden als genoemd in artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek van de één der in dit artikel genoemde verzekerden. 3. Gebeurtenis Een voorval of een reeks van met elkaar verband houdende voorvallen ontstaan uit dezelfde oorzaak, worden aangemerkt als één gebeurtenis. Alle voorvallen worden geacht te zijn ontstaan op het tijdstip waarop het eerste voorval is ontstaan. 4. Geschil Als één geschil wordt aangemerkt een samenhangend geheel van geschillen, die zijn ontstaan uit dezelfde oorzaak. 5. Externe kosten a. de honoraria inclusief btw, verschotten en kantoorkosten (voor zover die in het algemeen als gebruikelijk worden beschouwd) van externe rechtshulpverleners; b. de kosten (voor zover die in het algemeen als gebruikelijk worden beschouwd) van mediation die voor rekening van verzekerde komen, als in overleg met de uitvoerder geprobeerd wordt een geschil door middel van mediation op te lossen; c. de kosten van getuigen voor zover door een rechter toegewezen; d. de proceskosten waartoe verzekerde in een onherroepelijke beslissing is veroordeeld; e. noodzakelijke, in overleg met de uitvoerder te maken, reis- en verblijfkosten als zijn persoonlijk verschijnen voor een buitenlandse rechter is bevolen of dringend gewenst wordt door een ingeschakelde advocaat; f. de kosten die verbonden zijn aan de ten uitvoerlegging van een gerechtelijke beslissing, gedurende maximaal vijf jaar, nadat deze beslissing onherroepelijk is geworden. Artikel 2 Algemeen 1. Onverhaalbare schade Indien bij een verhaalsvordering naar aanleiding van een verkeersongeval blijkt, dat de schade op de wettelijke aansprakelijke derde wegens diens financieel onvermogen niet verhaalbaar is, zal de verzekeraar per gebeurtenis de materiële schade aan zaken van de verzekerde tot ten hoogste een bedrag van 680,- vergoeden, tenzij de verzekerde uit enige hoofde elders een vergoeding kan krijgen. 2. Afkoop Indien naar het oordeel van de uitvoerder het belang van het geschil tegenover de gemaakte kosten voor rechtsbijstand te gering is, is deze gerechtigd de verzekerde in plaats van verlening van rechtsbijstand een bedrag ter beschikking te stellen, gelijk aan het financieel belang van de zaak. Artikel 3 Omschrijving van de dekking Rechtsbijstand wordt verleend, indien een verzekerde: 1. in het kader van een verkeersongeval aanspraken op schadevergoeding jegens wettelijk aansprakelijke derden wil doen gelden, zo nodig in rechte aanhangig wil maken en de ter zake geboden maatregelen wil doen nemen; 2. in het kader van een verkeersongeval zich wil laten bijstaan in een tegen hem gerichte strafvervolging, bij het onderzoek daarvan en ter zake van alle in verband daarmee tegen hem genomen maatregelen; 3. zijn belangen wil doen behartigen, indien deze zouden kunnen worden geschaad door overheidsmaatregelen in het kader van het verkeers(straf)recht, zoals invordering van het rijbewijs of inbeslagneming van de verzekerde camper. Indien de camper in gebruik is voor verhuur of leasing en de camper als zodanig ook is verzekerd, wordt de rechtsbijstand uitsluitend verleend aan de verzekeringnemer als omschreven in artikel 1 lid 2a. Artikel 4 Verzekerde kosten 1. Voor rekening van de verzekeraar komen: a. tot een onbeperkt bedrag de interne kosten van behandeling door de medewerkers van de uitvoerder; b. de externe kosten tot maximaal ,- per gebeurtenis. Indien verzekerde gebruik maakt van zijn recht op de keuze voor een externe advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige als bedoeld in artikel 5 lid 5 van deze voorwaarden dan worden, als onderdeel van het verzekerde kostenmaximum, het honorarium inclusief btw, verschotten en kantoorkosten (voor zover deze in het algemeen als redelijk worden beschouwd) van deze advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige vergoed tot maximaal ,- per gebeurtenis. Als uit één gebeurtenis meerdere aanspraken op rechtsbijstand bestaan, dan gelden de in lid 1b van dit artikel genoemde bedragen als maximum voor alle aanspraken tezamen. 2. Niet voor rekening van de verzekeraar komen: a. btw-bedragen, voor zover de verzekerde gerechtigd is tot aftrek/teruggave van deze btw; b. de kosten van een externe deskundige, niet zijnde een rechtshulpverlener, die de hoogte dan wel een onderbouwing van de schade moet opstellen, ook al wordt deze verdere expertise en een voorschot krachtens rechterlijke beslissing bevolen; c. de externe kosten, die op grond van een contractuele of op grond van een wettelijke bepaling (bijvoorbeeld artikel 591 en 591a Wetboek van Strafvordering) kunnen worden verhaald, verrekend of door anderen vergoed kunnen worden; d. de aan de verzekerde opgelegde geldstraffen, boetes en dwangsommen; e. schadevergoeding die moeten worden betaald aan een derde. 1 januari 2015 blad 17 van 19

18 Kosten die ingevolge de uitspraak van een rechter, een arbiter of bindend adviseur door de tegenpartij moeten worden betaald, komen ten gunste van de verzekeraar. Artikel 5 De verlening en uitvoering van de rechtsbijstand 1. De rechtsbijstand, voor zover het een gedekt juridisch geschil betreft, wordt uitgevoerd door de uitvoerder. Met verzekerde wordt overlegd over de wijze van behandeling en hij wordt geïnformeerd over de haalbaarheid van het gewenste resultaat. 2. Als er geen redelijke kans (meer) is het gewenste resultaat te bereiken, wordt er geen rechtsbijstand verleend dan wel wordt de verlening van rechtsbijstand gestaakt. 3. Indien twijfelachtig is of de door de verzekerde gemelde gebeurtenis een juridisch geschil oplevert, dient de verzekerde door middel van een deskundigenrapport, dat uitsluitsel geeft omtrent de oorzaak, veroorzaker en feitelijke gevolgen van de gebeurtenis, de aanwezigheid van het juridisch geschil aan te tonen. Geeft het rapport voldoende grond voor verlening van rechtsbijstand, dat vergoedt de verzekeraar de kosten van de deskundige alsnog. 4. Alleen de uitvoerder is bevoegd, na overleg met de verzekerde, opdrachten te verstrekken aan advocaten of andere rechtens bevoegde deskundigen. De opdrachten worden steeds gegeven namens de verzekerde. De verzekerde machtigt de uitvoerder onherroepelijk hiertoe. 5. Op het moment dat de uitvoerder een advocaat of een externe andere rechtens bevoegde deskundige namens verzekerde opdracht geeft om de belangen van de verzekerde in een gerechtelijke of administratieve procedure te behartigen, is de verzekerde vrij in de keuze van deze advocaat of externe andere rechtens bevoegde deskundige. 6. De uitvoerder is nimmer verplicht om voor de verlening of voortzetting van rechtsbijstand tegelijkertijd of achtereenvolgens meer dan één externe rechtskundige in te schakelen. 7. De uitvoerder behoeft geen rechtsbijstand te verlenen als naast verzekerde ook andere belanghebbenden actie (willen) voeren. Als de uitvoerder geen rechtsbijstand verleent, vergoedt zij aan verzekerde naar evenredigheid de gezamenlijk gemaakte kosten van rechtsbijstand evenwel met inachtneming van het bepaalde in deze polisvoorwaarden. 8. Indien het juridisch geschil gedeeltelijk onder de dekking van deze verzekering valt, is de verzekeraar slechts gehouden de externe kosten van rechtsbijstand naar evenredigheid te vergoeden. 9. De uitvoerder en de verzekeraar zijn niet gebonden aan betalingsafspraken die door de verzekerde met een externe deskundige worden gemaakt, terwijl zij voorts niet aansprakelijk zijn voor de schade door of in verband met de behandeling van een externe deskundige, voor zover deze schade niet onder diens aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt. 10. Indien zich tussen een verzekerde en de uitvoerder een belangentegenstelling openbaart, doordat twee of meer verzekerden een onderling geschil ter behandeling bij de uitvoerder hebben aangemeld, waarvoor ieder voor zich rechtsbijstanddekking kan inroepen, heeft de verzekerde het recht te verkiezen dat een externe deskundige wordt ingeschakeld. Artikel 6 Uitsluitingen Naast de uitsluitingen genoemd in de Algemene Verzekeringsvoorwaarden en in de Algemene Verzekeringsvoorwaarden Camper is van de verzekering uitgesloten het verkrijgen van rechtsbijstand: 1. indien de oorzaak ven de gebeurtenis, die aanleiding geeft tot het doen van een beroep op deze verzekering, vóór de ingangsdatum van de verzekering ligt; 2. voor conflicten met de verzekeraar en/of de uitvoerder met uitzondering van het bepaalde in artikel 8; 3. voor gevallen waarin het ontstaan van de behoefte aan rechtsbijstand willens en wetens werd geaccepteerd om een voordeel te behalen of te behouden; 4. voor gevallen waarin de verzekerde een ander dan de uitvoerder met de belangenbehartiging heeft belast; 5. indien de verzekerde een beroep kan doen op een aansprakelijkheidsverzekering; 6. indien een verzekerde een strijdig belang heeft met de verzekeringnemer of een andere verzekerde onder deze polis, tenzij de verzekeringnemer hiertoe alsnog toestemming aan de verzekeraar verleent; 7. indien verzekerde handelt in strijd met de verzekeringsvoorwaarden en daardoor de belangen van de verzekeraar of de uitvoerder schaadt. Daarvan is in ieder geval sprake als de zaak zó laat is aangemeld dat de uitvoerder alleen maar met meer inspanningen of meer kosten rechtsbijstand zal kunnen verlenen, dan bij onmiddellijke aanmelding het geval zou zijn geweest. Artikel 7 Verplichtingen van de verzekerde bij een te melden gebeurtenis 1. Zodra een verzekerde kennis draagt of had kunnen dragen van een gebeurtenis, die kan leiden tot een gehoudenheid om rechtsbijstand of juridisch advies te verlenen, is hij verplicht: a. zich te allen tijde te onthouden van het zonder toestemming van de uitvoerder eigenmachtig inschakelen van een advocaat, deurwaarder, rechtshulpverlener of andere deskundige. De verzekering geeft geen dekking voor de gemaakte kosten die zonder toestemming van de uitvoerder zijn gemaakt; b. zo spoedig mogelijk die gebeurtenis te melden, om vervolgens per omgaande alle relevante stukken aan de uitvoerder te zenden en alles na te laten wat de belangen van de verzekeraar of de uitvoerder zou kunnen schaden; c. zich niet te verzetten tegen zijn stilzwijgende erkenning dat hij door de melding de uitvoerder machtigt met uitsluiting van anderen rechtsbijstand te verlenen en dat hij zich op verzoek van de uitvoerder desnodig bij een strafzaak civiele partij zal stellen. 2. De verzekering geeft geen dekking indien de verzekerde één of meerdere van de onder lid 1 b en c van dit artikel genoemde verplichtingen niet is nagekomen dan wel in strijd met één of meerdere van de voorgeschreven verplichting heeft gehandeld. Daarvan is in ieder geval sprake als de zaak zó laat is aangemeld dat de uitvoerder alleen maar met meer inspanningen of meer kosten rechtsbijstand zal kunnen verlenen, dan bij onmiddellijke aanmelding het geval zou zijn geweest. 3. In ieder geval vervalt het recht op rechtsbijstand en juridisch advies indien de melding niet plaatsheeft binnen een jaar na het moment waarop de verzekerde kennis kreeg of had kunnen krijgen van de gebeurtenis, die voor de verzekeraar tot een verplichting van verzekeringsdekking had kunnen leiden. 1 januari 2015 blad 18 van 19

19 Artikel 8 Geschillenregeling 1. Met betrekking tot de in behandeling zijnde zaak a. Indien de uitvoerder en de verzekerde van mening verschillen over de te volgen gedragslijn bij de behandeling van het voor rechtsbijstand gedekte juridische geschil, dan zal dit meningsverschil op kosten van de verzekeraar ter beslissing worden voorgelegd aan een door de verzekerde te kiezen advocaat. De uitvoerder zendt de aan partijen bekende stukken aan deze advocaat, die op basis daarvan schriftelijk zijn standpunt aan de verzekerde en de uitvoerder zal toelichten. Is de advocaat het met de verzekerde eens, dan wordt de zaak met inachtneming van dat oordeel voortgezet. Is de advocaat het met de verzekerde oneens, dan kan de verzekerde de zaak voor eigen rekening voortzetten, waarbij geldt, dat de verzekeraar de gemaakte kosten van rechtsbijstand desalniettemin overeenkomstig de polisvoorwaarden zal vergoeden, indien de verzekerde het door hem beoogde resultaat alsnog bij onherroepelijke beslissing bereikt. b. Is het verlenen van rechtsbijstand, buiten het in lid a van dit artikel genoemde geval, opgedragen aan een externe deskundige, en de verzekerde verschilt met deze deskundige van mening over de te volgen gedragslijn bij de behandeling van het voor rechtsbijstand gedekte juridische geschil, dan kan de verzekerde de zaak eveneens voor eigen rekening voortzetten. Ook daarbij geldt, dat de verzekeraar de gemaakte kosten van rechtsbijstand desalniettemin overeenkomstig de polisvoorwaarden zal vergoeden indien de verzekerde het door hem beoogde resultaat alsnog bij onherroepelijke beslissing bereikt. 2. Met betrekking tot het niet of niet volledig gedekt zijn van de gemelde gebeurtenis Indien de verzekeraar of de uitvoerder van mening zijn, dat uit hoofde van deze verzekering ten aanzien van een gebeurtenis geen of slechts beperkte verplichtingen tot het verlenen van rechtsbijstand bestaan, zal daarvan aan de verzekerde mededeling worden gedaan. Indien de verzekerde zich niet met deze mededeling kan verenigen, kan hij een rechtsvordering tegen de verzekeraar indienen. Stelt de rechter de verzekeraar bij onherroepelijke uitspraak in het ongelijk, dan zal de verzekeraar de door de verzekerde gemaakte kosten van rechtsbijstand alsnog overeenkomstig de polisvoorwaarden vergoeden. 1 januari 2015 blad 19 van 19

Voorwaarden Motorijtuigenverzekering BBA1605. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voorwaarden Motorijtuigenverzekering BBA1605. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Motorrijtuig Het op het polisblad omschreven invalidenvoertuig met een maximumsnelheid van 40 kilometer per uur, ingericht

Nadere informatie

Voorwaarden Ongevallenverzekering voor in- en opzittenden

Voorwaarden Ongevallenverzekering voor in- en opzittenden Voorwaarden Ongevallenverzekering voor in- en opzittenden Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden Degenen die zich met toestemming van de verzekeringnemer bevinden op de zitplaatsen van het motorrijtuig

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering handelsvoorraad campers. Aansprakelijkheidsverzekering handelsvoorraad campers

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering handelsvoorraad campers. Aansprakelijkheidsverzekering handelsvoorraad campers Aansprakelijkheidsverzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Verzekerden a. de verzekeringnemer; b. de levenspartner van de verzekeringnemer; c. de eigenaar; d. de houder; e. de bestuurder; f. de passagiers.

Nadere informatie

Voorwaarden schadeverzekering voor in- en opzittenden tweewielers

Voorwaarden schadeverzekering voor in- en opzittenden tweewielers Voorwaarden schadeverzekering voor in- en opzittenden tweewielers Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden Degenen die zich met toestemming van de verzekeringnemer bevinden op de zitplaatsen van

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering R11A1501. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voorwaarden Autoverzekering R11A1501. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Motorrijtuig a. het op het polisblad omschreven motorrijtuig. b. een vervangend motorrijtuig van een gelijkwaardig type

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Voorwaardenblad 301-93 Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 65-10.1504 Datum

Nadere informatie

Voorwaarden Camperverzekering R29A1601. Algemene Verzekeringsvoorwaarden camper. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voorwaarden Camperverzekering R29A1601. Algemene Verzekeringsvoorwaarden camper. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Algemene Verzekeringsvoorwaarden camper Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Camper Onder camper wordt verstaan: a. het op het polisblad omschreven motorrijtuig in de standaarduitvoering zoals door de fabrikant,

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering R11A1301. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voorwaarden Autoverzekering R11A1301. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Motorrijtuig a. het op het polisblad omschreven motorrijtuig. b. een vervangend motorrijtuig van een gelijkwaardig type

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Voorwaardenblad 365-94 Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 349-20.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

Voorwaarden Bestel- en vrachtautoverzekering R24A1501. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voorwaarden Bestel- en vrachtautoverzekering R24A1501. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Motorrijtuig a. het op het polisblad omschreven motorrijtuig; b. een vervangend motorrijtuig van dezelfde soort als het

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Voorwaardenblad 321-94 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 264-20.1504

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheid handelsvoorraad motorrijtuigen P17A1501. Aansprakelijkheidsverzekering handelsvoorraad motorrijtuigen

Voorwaarden Aansprakelijkheid handelsvoorraad motorrijtuigen P17A1501. Aansprakelijkheidsverzekering handelsvoorraad motorrijtuigen Aansprakelijkheidsverzekering handelsvoorraad Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Verzekerden De verzekerden zijn: a. de verzekeringnemer; b. de levenspartner van de verzekeringnemer; c. de eigenaar; d.

Nadere informatie

Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen

Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Motorrijtuig a. het op het polisblad omschreven motorrijtuig; b. een vervangend motorrijtuig van een gelijkwaardig type

Nadere informatie

Voorwaarden. Garage Aansprakelijkheid Handelsvoorraad FGD 2015-02

Voorwaarden. Garage Aansprakelijkheid Handelsvoorraad FGD 2015-02 Voorwaarden Garage Aansprakelijkheid Handelsvoorraad FGD 2015-02 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 3 Artikel 3 Premie 4 Artikel 4 Omschrijving van de dekking 4 Artikel

Nadere informatie

De voorwaarden voor Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (blad 5) zijn van toepassing.

De voorwaarden voor Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (blad 5) zijn van toepassing. Indien de component verzekering in het leasecontract is opgenomen zijn bijgaande Voorwaarden Autoverzekering d.d. 01-01-2013 (blad 1 tot en met 13 van 16) van toepassing op gebeurtenissen op of na 01-01-2013.

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheid handelsvoorraad motorrijtuigen P17A1301. Aansprakelijkheidsverzekering handelsvoorraad motorrijtuigen

Voorwaarden Aansprakelijkheid handelsvoorraad motorrijtuigen P17A1301. Aansprakelijkheidsverzekering handelsvoorraad motorrijtuigen Aansprakelijkheidsverzekering handelsvoorraad Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Verzekerden De verzekerden zijn: a. de verzekeringnemer; b. de levenspartner van de verzekeringnemer; c. de eigenaar; d.

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigen BVM012015

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigen BVM012015 Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigen BVM012015 Inhoud Artikel (Mot) Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen Begripsomschrijvingen 1 Algemeen 2 Uitsluitingen 3 Regeling van de schade 4 Hulpverlening

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Voorwaardenblad 364-93 Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad.

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden Bijzondere Voorwaarden Ongevallen Inzittenden 2 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden Ongevallen inzittendenverzekering Versie B2012.1 Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in afwijking

Nadere informatie

Voorwaarden. Tweewielers Aansprakelijkheid Handelsvoorraad FGD 2016-03

Voorwaarden. Tweewielers Aansprakelijkheid Handelsvoorraad FGD 2016-03 Voorwaarden Tweewielers Aansprakelijkheid Handelsvoorraad FGD 2016-03 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 3 Artikel 3 Premie 4 Artikel 4 Omschrijving van de dekking 5 Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering R11A1201. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voorwaarden Autoverzekering R11A1201. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Motorrijtuig a. het op het polisblad omschreven motorrijtuig. b. een vervangend motorrijtuig van een gelijkwaardig type

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden. Schadeverzekering voor Inzittenden

Bijzondere Voorwaarden. Schadeverzekering voor Inzittenden Bijzondere Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden 1 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden Schadeverzekering voor inzittenden Versie B2012.1 Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of

Nadere informatie

Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto

Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto Voorwaardenblad 303-91 Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 145-10.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen

Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Motorrijtuig a. het op het polisblad omschreven motorrijtuig. b. een gelijkwaardig (type en gewicht) vervangend motorrijtuig

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering R11A1601. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voorwaarden Autoverzekering R11A1601. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Motorrijtuig a. het op het polisblad omschreven motorrijtuig. b. een gelijkwaardig (type en gewicht) vervangend motorrijtuig

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden Aanvullende voorwaarden Beperkt casco personenautoverzekering 2013 Aanvullende voorwaarden beperkt casco In aanvulling op de Voorwaarden Personenautoverzekering 2013 gelden de volgende voorwaarden als

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering

Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering Versie P1P00 Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden zijn indien van toepassing: 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 diens echtgeno(o)t(e) of partner, met

Nadere informatie

Voorwaarden Vrachtautoverzekering R21A1601. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voorwaarden Vrachtautoverzekering R21A1601. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Motorrijtuig a. het op het polisblad omschreven motorrijtuig; b. een gelijkwaardig (type en gewicht) vervangend motorrijtuig

Nadere informatie

Model HA1301. Voorwaarden Honda Autoverzekering INHOUDSOPGAVE. Verzekeringsvoorwaarden motorrijtuigen

Model HA1301. Voorwaarden Honda Autoverzekering INHOUDSOPGAVE. Verzekeringsvoorwaarden motorrijtuigen INHOUDSOPGAVE Verzekeringsvoorwaarden motorrijtuigen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Blad 2 Artikel 2 Algemeen Blad 2 Artikel 3 Premievaststelling Blad 4 Artikel 4 Uitsluitingen Blad 5 Artikel 5 Regeling

Nadere informatie

Voorwaarden Bromfietsverzekering R28A1501. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen (Bromfietsen) Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voorwaarden Bromfietsverzekering R28A1501. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen (Bromfietsen) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen (Bromfietsen) Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Motorrijtuig Het op het polisblad omschreven motorrijtuig, daaronder begrepen een: a. bromfiets/bromscooter:

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid Henck Arronstraat 5 7 Pob 1030 Tel. 473400/477955 Fax 476669 Paramaribo Suriname E-mailadres: assuria@sr.net Filiaal Nickerie R.P. Bharosstraat 68 Pob 6096 Tel. 0231911 Fax 0231912 Nw. Nickerie - Suriname

Nadere informatie

Model HA1501. Voorwaarden Honda Autoverzekering INHOUDSOPGAVE. Verzekeringsvoorwaarden motorrijtuigen

Model HA1501. Voorwaarden Honda Autoverzekering INHOUDSOPGAVE. Verzekeringsvoorwaarden motorrijtuigen INHOUDSOPGAVE Verzekeringsvoorwaarden motorrijtuigen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Blad 2 Artikel 2 Algemeen Blad 2 Artikel 3 Premievaststelling Blad 4 Artikel 4 Uitsluitingen Blad 5 Artikel 5 Regeling

Nadere informatie

Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI)

Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Polisvoorwaardenblad 356-00 Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 529-20.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

ROADVIP heft haar voertuigen vezekerd via de BOVEMIJ, een zusterorganisatie van de BOVAG.

ROADVIP heft haar voertuigen vezekerd via de BOVEMIJ, een zusterorganisatie van de BOVAG. ROADVIP heft haar voertuigen vezekerd via de BOVEMIJ, een zusterorganisatie van de BOVAG. Verzekeringsvoorwaarden t.b.v. A. Verzekeringsvoorwaarden t.b.v. Campers B. Aansprakelijkheid motorvoertuigen C.

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 INHOUDSOPGAVE Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst.

Nadere informatie

Algemene Verzekeringsvoorwaarden camper

Algemene Verzekeringsvoorwaarden camper Algemene Verzekeringsvoorwaarden camper Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Camper Onder camper wordt verstaan: a. het op het polisblad omschreven motorrijtuig in de standaarduitvoering zoals door de fabrikant,

Nadere informatie

HD2011. Modelvoorwaarden Motorrijwielverzekering. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

HD2011. Modelvoorwaarden Motorrijwielverzekering. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Motorrijtuig a. het op het polisblad omschreven motorrijtuig; b. een vervangend motorrijtuig van een gelijkwaardig type

Nadere informatie

Voorwaarden Oldtimer Oldtimer Algemene Verzekeringsvoorwaarden Oldtimer. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voorwaarden Oldtimer Oldtimer Algemene Verzekeringsvoorwaarden Oldtimer. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Algemene Verzekeringsvoorwaarden Oldtimer Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Motorrijtuig a. het op het polisblad omschreven motorrijtuig. b. een vervangend motorrijtuig van een gelijkwaardig type en gewicht

Nadere informatie

Voorwaarden Brommobielverzekering BB500. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen (Bromfietsen) Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voorwaarden Brommobielverzekering BB500. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen (Bromfietsen) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen (Bromfietsen) Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Motorrijtuig Het op het polisblad omschreven motorrijtuig, daaronder begrepen een: a. brommobiel: een vierwielig

Nadere informatie

Algemene Verzekeringsvoorwaarden Lease M Motorrijtuigen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Algemene Verzekeringsvoorwaarden Lease M Motorrijtuigen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Algemene Verzekeringsvoorwaarden Lease M Motorrijtuigen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Motorrijtuig a. het op het leasecontract omschreven motorrijtuig. b. een vervangend motorrijtuig van een gelijkwaardig

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN Deze Bijzondere Voorwaarden maken één geheel uit met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek Ea Ongevallen voor het Gezin. Deze Bijzondere

Nadere informatie

Algemene Verzekeringsvoorwaarden Camper

Algemene Verzekeringsvoorwaarden Camper Algemene Verzekeringsvoorwaarden Camper Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Camper Onder camper wordt verstaan: a. het op het polisblad omschreven motorrijtuig in de standaarduitvoering zoals door de fabrikant,

Nadere informatie

Voorwaarden. Cliëntenobjecten Caravan- en Camperbedrijven FGD

Voorwaarden. Cliëntenobjecten Caravan- en Camperbedrijven FGD Voorwaarden Cliëntenobjecten Caravan- en Camperbedrijven FGD 2013-01 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 3 Artikel 3 Premie 4 Artikel 4 Omschrijving van de dekking 4 Artikel

Nadere informatie

P cl. 22 ja cn Z BIJZONDERE VOORWAARDEN VAKANTIE-ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN. Begripsomschrijvingen

P cl. 22 ja cn Z BIJZONDERE VOORWAARDEN VAKANTIE-ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN. Begripsomschrijvingen BIJZONDERE VOORWAARDEN VAKANTIE-ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN Deze Bijzondere Voorwaarden maken één geheel uit met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek Eb Vakantie-Ongevallen voor het

Nadere informatie

Algemene Verzekeringsvoorwaarden Private lease Lease m Motorrijtuigen

Algemene Verzekeringsvoorwaarden Private lease Lease m Motorrijtuigen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Motorrijtuig a. het op het leasecontract omschreven motorrijtuig. b. een vervangend motorrijtuig van een gelijkwaardig type en gewicht als het verzekerde motorrijtuig

Nadere informatie

Voorwaarden. Cliëntenobjecten Garage- en motorrijwielen (verkoop) FGD 2015-02

Voorwaarden. Cliëntenobjecten Garage- en motorrijwielen (verkoop) FGD 2015-02 Voorwaarden Cliëntenobjecten Garage- en motorrijwielen (verkoop) FGD 2015-02 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 3 Artikel 3 Premie 4 Artikel 4 Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Aanhangerverzekering. Bijzondere Voorwaarden AH15

Aanhangerverzekering. Bijzondere Voorwaarden AH15 Aanhangerverzekering Bijzondere Voorwaarden AH15 Inhoudsopgave Informatie: Telefonische bereikbaarheid 24/7 voor het melden van uw schade. Online schade melden doet u snel en eenvoudig in uw Persoonlijk

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco Bestelautoverzekering 2006 1. De maatschappij verzekert de verzekeringnemer tegen schade indien deze:

Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco Bestelautoverzekering 2006 1. De maatschappij verzekert de verzekeringnemer tegen schade indien deze: Inhoudsopgave Artikel 7. Artikel 8. Aanvulling op artikel 1 van de Aanvullende Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Bestelauto (Begripsomschrijvingen) Omschrijving van de dekking Artikel 9. Uitsluitingen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Casco Wat vindt u waar? 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer

Bijzondere voorwaarden Casco Wat vindt u waar? 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Omvang van de dekking 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer Uitsluitingen Aanpassing

Nadere informatie

Model HQPG201501. Voorwaarden Honda Quality Plus Autoverzekering INHOUDSOPGAVE. Verzekeringsvoorwaarden Honda Quality Plus motorrijtuigen

Model HQPG201501. Voorwaarden Honda Quality Plus Autoverzekering INHOUDSOPGAVE. Verzekeringsvoorwaarden Honda Quality Plus motorrijtuigen INHOUDSOPGAVE Verzekeringsvoorwaarden Honda Quality Plus motorrijtuigen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Blad 12 Artikel 2 Algemeen Blad 12 Artikel 3 Premievaststelling Blad 14 Artikel 4 Uitsluitingen Blad

Nadere informatie

Voorwaarden. Cliëntenobjecten Schadeherstelbedrijven FGD 2016-03

Voorwaarden. Cliëntenobjecten Schadeherstelbedrijven FGD 2016-03 Voorwaarden Cliëntenobjecten Schadeherstelbedrijven Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 3 Artikel 3 Premie 3 Artikel 4 Omschrijving van de dekking 5 Artikel 5 Uitsluitingen

Nadere informatie

Voorwaarden. Cliëntenobjecten Garage- en motorrijwielen (verkoop) FGD 2016-03

Voorwaarden. Cliëntenobjecten Garage- en motorrijwielen (verkoop) FGD 2016-03 Voorwaarden Cliëntenobjecten Garage- en motorrijwielen (verkoop) FGD 2016-03 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 3 Artikel 3 Premie 3 Artikel 4 Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering Model 20276 blad 1 Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering wettelijke aansprakelijkheid Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan

Nadere informatie

Model HQPG201601. Voorwaarden Honda Quality Plus Autoverzekering INHOUDSOPGAVE. Verzekeringsvoorwaarden Honda Quality Plus motorrijtuigen

Model HQPG201601. Voorwaarden Honda Quality Plus Autoverzekering INHOUDSOPGAVE. Verzekeringsvoorwaarden Honda Quality Plus motorrijtuigen INHOUDSOPGAVE Verzekeringsvoorwaarden Honda Quality Plus motorrijtuigen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Blad 12 Artikel 2 Algemeen Blad 12 Artikel 3 Premievaststelling Blad 14 Artikel 4 Uitsluitingen Blad

Nadere informatie

Voorwaarden Cascoverzekering handelsvoorraad caravans en campers PD2A1501. Cascoverzekering handelsvoorraad caravans en campers

Voorwaarden Cascoverzekering handelsvoorraad caravans en campers PD2A1501. Cascoverzekering handelsvoorraad caravans en campers Cascoverzekering handelsvoorraad Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Verzekerden a. de verzekeringnemer en diens levenspartner; b. de eigenaar en de houder; c. diegene die door de verzekeringnemer is gemachtigd

Nadere informatie

Ea Bijzondere voorwaarden ongevallen voor het gezin

Ea Bijzondere voorwaarden ongevallen voor het gezin Ea Bijzondere voorwaarden ongevallen voor het gezin Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek Ea ongevallen voor het gezin. Deze bijzondere

Nadere informatie

Kruidvat Ongevallenverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OV

Kruidvat Ongevallenverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OV Kruidvat Ongevallenverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 2010K-OV Inhoudsopgave Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden nr. 2010K en hebben betrekking op de Ongevallenverzekering

Nadere informatie

Bestelauto tot 3,5 ton

Bestelauto tot 3,5 ton Wettelijke Aansprakelijkheid Acceptatierichtlijnen Volgens de hierna vermelde premies kunnen worden verzekerd bestelauto s met een tonnage (eigen gewicht + laadvermogen) tot 3,5 ton. Voor bestelauto s

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden

Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden 1. Voorwaarden Deze Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden zijn onlosmakelijk verbonden

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden

Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Home 1 Voorwaarden Schadeverzekering voor Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Verzekerden

Nadere informatie

Voorwaarden. Cliëntenobjecten Caravan- en Camperbedrijven FGD

Voorwaarden. Cliëntenobjecten Caravan- en Camperbedrijven FGD Voorwaarden Cliëntenobjecten Caravan- en Camperbedrijven FGD 2016-03 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 3 Artikel 3 Premie 4 Artikel 4 Omschrijving van de dekking 5 Artikel

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden. Beperkt Casco. AutoTopPolis ATPABC2009

Aanvullende voorwaarden. Beperkt Casco. AutoTopPolis ATPABC2009 Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco AutoTopPolis ATPABC2009 Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco AutoTopPolis ATPABC2009 1 / 6 INHOUDSOPGAVE Aanvullende Voorwaarden Bladzijde Artikel 9 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Voorwaarden. Cliëntenobjecten Garage- en Motorrijwielbedrijven FGD

Voorwaarden. Cliëntenobjecten Garage- en Motorrijwielbedrijven FGD Voorwaarden Cliëntenobjecten Garage- en Motorrijwielbedrijven FGD 2015-02 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 3 Artikel 3 Premie 4 Artikel 4 Omschrijving van de dekking 5

Nadere informatie

KA1501. Voorwaarden Bromfietsverzekering. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen (Bromfietsen) Artikel 1 Begripsomschrijvingen

KA1501. Voorwaarden Bromfietsverzekering. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen (Bromfietsen) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen (Bromfietsen) Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Motorrijtuig Het op het polisblad omschreven motorrijtuig, daaronder begrepen een: a. bromfiets/bromscooter:

Nadere informatie

Voorwaarden Bromfietsverzekering VKGA1501. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen (Bromfietsen) Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voorwaarden Bromfietsverzekering VKGA1501. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen (Bromfietsen) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen (Bromfietsen) Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Motorrijtuig Het op het polisblad omschreven motorrijtuig, daaronder begrepen een: a. bromfiets/bromscooter:

Nadere informatie

Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen (Bromfietsen)

Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen (Bromfietsen) Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen (Bromfietsen) Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Motorrijtuig Het op het polisblad omschreven motorrijtuig, daaronder begrepen een: a. bromfiets/bromscooter:

Nadere informatie

Voorwaarden. Casco Handelsvoorraad Caravans en Campers FGD 2016-03

Voorwaarden. Casco Handelsvoorraad Caravans en Campers FGD 2016-03 Voorwaarden Casco Handelsvoorraad Caravans en Campers FGD 2016-03 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 3 Artikel 3 Premie 4 Artikel 4 Omschrijving van de dekking 5 Artikel

Nadere informatie

Deze bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor inzittenden gelden, indien dit blijkt uit het polisblad, naast de Algemene voorwaarden model HKA.

Deze bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor inzittenden gelden, indien dit blijkt uit het polisblad, naast de Algemene voorwaarden model HKA. Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor inzittenden Model HK43A Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 1 2. Verzekeringsgebied 2 3. Wat is verzekerd 2 4 Wat is niet verzekerd 2 5 Wat te doen na een

Nadere informatie

Voorwaarden Bromfietsverzekering R28A1301. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen (Bromfietsen) Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voorwaarden Bromfietsverzekering R28A1301. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen (Bromfietsen) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen (Bromfietsen) Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Motorrijtuig Het op het polisblad omschreven motorrijtuig, daaronder begrepen een: a. bromfiets/bromscooter:

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Commercieel Wat vindt u waar?

Bijzondere voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Commercieel Wat vindt u waar? Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10. Artikel 11. Artikel 12. Begripsomschrijvingen Omvang van de dekking 2.1

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Bromfietsverzekering

Bijzondere voorwaarden Bromfietsverzekering Bijzondere voorwaarden Bromfietsverzekering Beperkt casco Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Historische Automobiel Polis 2006

Aanvullende voorwaarden Historische Automobiel Polis 2006 Aanvullende voorwaarden Historische Automobiel Polis 2006 Inhoudsopgave Artikel 8. Aanvulling op artikel 1 van de Aanvullende Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (Begripsomschrijvingen)

Nadere informatie

Rubriek Casco. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad

Rubriek Casco. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad Polisvoorwaardenblad 320-00 Rubriek Casco Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 526-20.1504 Datum 1 april 2015 pagina 2.1 Omvang van de dekking

Nadere informatie

Voorwaarden Casco allroundverzekering P18A1401. Casco allroundverzekering. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voorwaarden Casco allroundverzekering P18A1401. Casco allroundverzekering. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Casco allroundverzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Verzekerden a. de verzekeringnemer; b. de levenspartner van de verzekeringnemer; c. de eigenaar; d. de houder; e. de bestuurder; f. de passagiers.

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek D (Casco)

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek D (Casco) Inhoudsopgave Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerden 1.2. Motorrijtuigen 1.3. Accessoires Omschrijving van de dekking Artikel 2.1. Uitgebreide Cascodekking voor motorrijtuigen niet ouder dan

Nadere informatie

MT Bijzondere voorwaarden cascoverzekering

MT Bijzondere voorwaarden cascoverzekering MT 17-02 Bijzondere voorwaarden cascoverzekering Deze voorwaarden gelden alleen als deze verzekering op uw polisblad staat. Daar staat ook of u heeft gekozen voor beperkt casco of voor volledig casco.

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekering Cliëntenobjecten caravan- en camperbedrijven

Voorwaarden Verzekering Cliëntenobjecten caravan- en camperbedrijven Voorwaarden Verzekering Cliëntenobjecten caravan- en camperbedrijven Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden a. de verzekeringnemer in zijn hoedanigheid als omschreven op het polisblad; b. de ondergeschikten,

Nadere informatie

Voorwaarden Cascoverzekering handelsvoorraad tweewielers. Cascoverzekering handelsvoorraad tweewielers. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voorwaarden Cascoverzekering handelsvoorraad tweewielers. Cascoverzekering handelsvoorraad tweewielers. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Cascoverzekering handelsvoorraad Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Verzekerden a. de verzekeringnemer; b. de eigenaar; c. de houder; d. de bestuurder. 2. Tweewielers Fietsen, steppen, snorfietsen, zoemfietsen,

Nadere informatie

Voorwaarden. Cliëntenobjecten Tweewielerbedrijven FGD

Voorwaarden. Cliëntenobjecten Tweewielerbedrijven FGD Voorwaarden Cliëntenobjecten Tweewielerbedrijven Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 4 Artikel 3 Premie 4 Artikel 4 Omschrijving van de dekking 5 Artikel 5 Uitsluitingen

Nadere informatie

Rubriek Extra. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad

Rubriek Extra. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad Polisvoorwaardenblad 330-00 Rubriek Extra Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 528-20.1504 Datum 1 april 2015 pagina 2.1 Omvang van de dekking

Nadere informatie

DSM Insurances BV. Caravanverzekering. Polisvoorwaarden CA 01 14

DSM Insurances BV. Caravanverzekering. Polisvoorwaarden CA 01 14 DSM Insurances BV Caravanverzekering Polisvoorwaarden CA 01 14 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden DSM ZekerheidsPakket (DZP 01 14). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekering Cliëntenobjecten garage- en motorrijwielbedrijven (alleen verkoop)

Voorwaarden Verzekering Cliëntenobjecten garage- en motorrijwielbedrijven (alleen verkoop) Voorwaarden Verzekering Cliëntenobjecten garage- en motorrijwielbedrijven (alleen verkoop) Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden De verzekerden zijn: a. de verzekeringnemer in zijn hoedanigheid

Nadere informatie

ander licht op de zaak

ander licht op de zaak Ongevallenverzekering ZW-ON-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Ongevallenverzekering. Met deze verzekering ontvangt u een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval.

Nadere informatie

1 ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN MOTORRIJTUIGEN---------------------------------- 4

1 ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN MOTORRIJTUIGEN---------------------------------- 4 INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN MOTORRIJTUIGEN---------------------------------- 4 1.1 Begripsomschrijvingen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekering Cliëntenobjecten tweewielerbedrijven

Voorwaarden Verzekering Cliëntenobjecten tweewielerbedrijven Voorwaarden Verzekering Cliëntenobjecten tweewielerbedrijven Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden a. De verzekeringnemer in zijn hoedanigheid als omschreven op het polisblad. b. De ondergeschikten,

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering Volledig casco Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept,

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Caravanverzekering

Bijzondere voorwaarden Caravanverzekering Model 202H4 blad 1 Bijzondere voorwaarden Caravanverzekering Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept,

Nadere informatie

Voorwaarden Cascoverzekering caravan

Voorwaarden Cascoverzekering caravan Voorwaarden Cascoverzekering caravan Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden a. de verzekeringnemer en diens levenspartner; b. de eigenaar en de houder van de caravan; c. degene die door de verzekeringnemer

Nadere informatie

DK280 Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering in- en opzittenden

DK280 Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering in- en opzittenden DK280 Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering in- en opzittenden Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden Pakketverzekering Motorrijtuigen. Deze

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering Model 20296 blad 1 Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering volledig casco Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste

Nadere informatie

Voorwaarden Cascoverzekering handelsvoorraad oldtimers PH2A1510

Voorwaarden Cascoverzekering handelsvoorraad oldtimers PH2A1510 Cascoverzekering handelsvoorraad oldtimers Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Verzekerden a. de verzekeringnemer; b. de levenspartner van de verzekeringnemer; c. de eigenaar; d. de houder; e. de bestuurder;

Nadere informatie

Voorwaarden Bromfietsverzekering R28A1201. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen (Bromfietsen) Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voorwaarden Bromfietsverzekering R28A1201. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen (Bromfietsen) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen (Bromfietsen) Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Motorrijtuig Het op het polisblad omschreven motorrijtuig, daaronder begrepen een: a. bromfiets/bromscooter:

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Handelsvoorraadverzekering Het Garagepakket M 03.5.13 A. INHOUD Artikel 1 CASCODEKKING

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Handelsvoorraadverzekering Het Garagepakket M 03.5.13 A. INHOUD Artikel 1 CASCODEKKING VOORWAARDEN Handelsvoorraadverzekering Het Garagepakket Delta Lloyd Schadeverzekering NV MODEL M 03.5.13 A INHOUD Artikel 1 CASCODEKKING 1 De verzekerde objecten 2 Verzekerde 3 Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Ongevallen verzekering. voor Inzittenden (O.V.I.)

Ongevallen verzekering. voor Inzittenden (O.V.I.) Voorwaardenblad 356-90 Voorwaardenblad 356-90 Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden (O.V.I.) Ongevallen verzekering voor Inzittenden (O.V.I.) Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing

Nadere informatie

Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden (O.V.I.)

Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden (O.V.I.) Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. bij blijvende 9 Invloed van bestaande Home 1 Voorwaarden Ongevallenverzekering

Nadere informatie

VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD

VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072 54 14 151

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden GAR9203B Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

Bijzondere voorwaarden GAR9203B Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Rubriek B Bijzondere voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Samenhang en samenloop voorwaarden Deze bijzondere voorwaarden vormen een onlosmakelijk geheel met de voor de verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering. Artikel 2 Verzekeringsgebied. Artikel 3 Uitsluitingen. Artikel 4 Verbrugging

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering. Artikel 2 Verzekeringsgebied. Artikel 3 Uitsluitingen. Artikel 4 Verbrugging Voorwaarden Recreatieverblijfverzekering Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Verzekeringsgebied Artikel 3 Uitsluitingen Artikel 4 Verbrugging Artikel 5 Beëindiging van de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie