Trainingsdocument. Gevaarlijke Stoffen, Security, Eerste Hulp, Brandbestrijding en Crew Resource Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trainingsdocument. Gevaarlijke Stoffen, Security, Eerste Hulp, Brandbestrijding en Crew Resource Management"

Transcriptie

1 Trainingsdocument Gevaarlijke Stoffen, Security, Eerste Hulp, Brandbestrijding en Crew Resource Management

2 Trainingsdocument Gevaarlijke Stoffen, Security, Eerste Hulp, Brandbestrijding en Crew Resource Management

3 Colofon Uitgegeven door IVW/Luchtvaart Informatie Vergunningverlening Operaties Telefoon Datum Maart 2010 Status Definitief Versienummer 1.0

4 Voorwoord Ondernemingen, die vliegoperaties uitvoeren als gesteld in de paragraaf toepassingsgebied, dienen te voldoen aan de gestelde eisen voor nietvliegtechnische trainingen. Gelet op de aard van de operaties vormt het voldoen aan deze eisen vaak een onevenredige belasting. Daarom is gekozen voor deze brochure, waarin de volgende onderwerpen zijn opgenomen: Gevaarlijke stoffen, Security, Eerste hulp, Brandbestrijding en Crew Resource Management (CRM). Toepassingsgebied Dit document kan gebruikt worden door ondernemingen met een VFR vliegoperatie, conform de bepalingen gesteld in: EU-OPS1 1 appendix to 1.005(a); JAR OPS 3 2 appendix to 3.005(f) en 3.005(g). Aangeboden informatie De aangeboden informatie is bedoeld als de minimale kennis waarover de vlieger en eventueel grondpersoneel dient te beschikken in verband met de uitvoering van onderhavige vluchten. Naast kennis is de aangeboden informatie ook bedoeld om het (veiligheids-) bewust zijn over de onderwerpen te vergroten Het is de verantwoordelijkheid van de onderneming te beoordelen of de informatie voldoende is voor de uit te voeren vliegoperatie. Het is mogelijk dat er omissies zijn. De onderneming zorgt er in dat geval zelf voor dat de ontbrekende informatie word aangevuld. De aanvullende informatie moet na afstemming met de Inspectie Verkeer en Waterstaat worden op genomen in de handboeken. Alle informatie vermeld in deze brochure is verkregen via openbare (internet) bronnen. Bij het samenstellen van het document is zorg besteed aan de betrouwbaarheid en actualiteit. Het gebruik De onderneming zal het gebruik van dit document vastleggen in het Operations Manual Part D. Instructie en toetsing Tenzij door de regelgeving anders wordt voorgeschreven, is de onderneming verantwoordelijk voor de methode van instructie en toetsing. Deze methodes worden vastgelegd in het Operations Manual Part D. Van de instructie en toetsing zal registratie moeten worden bijgehouden zoals vereist in EU-OPS en JAR OPS De door de regelgeving vereiste herhalingstrainingen en toetsingen moeten conform de regelgeving worden uitgevoerd. Het is de verantwoordelijkheid van de onderneming hiervoor zorg te dragen. De methode van herhalingstraining en toetsing, en de herhalingstermijnen worden vastgelegd in het Operations Manual Part D. Bij de samenstelling van de brochure was de volgende regelgeving van kracht. 1 EU verordening 859/2008, zijnde de laatste wijziging op Bijlage III van EU verordening 3922/91 (EU-OPS) 2 JAR OPS 3, amendment 5 (effective 01 July 2007) Trainingsdocument 3

5 Praktische training Voor het onderwerp brandbestrijding is praktische training vereist. De onderneming is verantwoordelijk voor het organiseren, uitvoeren en het vastleggen van de resultaten van de praktische training en toetsing. Conformiteit Indien door de onderneming wordt voldaan aan de hierboven omschreven uitvoering, wordt voldaan aan hetgeen gesteld is in onderstaande artikelen. Gevaarlijke Stoffen: EU OPS JAR OPS Security: EU OPS JAR OPS Eerste Hulp: EU OPS JAR OPS en Brandbestrijding: EU OPS en JAR OPS en Crew Resource Management: EU OPS 1.943, en JAR OPS 3.943, en Alle genoemde artikelen zijn inclusief bijbehorende Sectie 2 informatie. Voor EU OPS wordt hiervoor verwezen naar Temporary Guidance Leaflet 44 (TGL). 4 Inspectie Verkeer en Waterstaat

6 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Gevaarlijke Stoffen Wat zijn gevaarlijke stoffen? Hoofdcategorieën van gevaarlijke stoffen Herkennen van gevaarlijke stoffen klasse indeling en labels Gevaarlijke stoffen in de General Aviation Preventieve maatregelen Een incident met gevaarlijke stoffen Eerste hulp Security Terrorisme THet doel van terrorisme Motivatie van terrorisme Rekrutering voor terrorisme Uitvoering van terroristische aanslagen en het gebruik van. voertuigen Financiering van terrorisme Terrorisme in Nederland Overzicht van terrorisme in Nederland Beleid in Nederland Dreiging in de burgerluchtvaart Dreigingsanalyse Risico Beveiligingsmaatregelen Wetgevende maatregelen Technische maatregelen Fysieke maatregelen Improvised Explosive Device Maatregelen in de General Aviation Profiling (wie krijg ik aan boord?) Wat is profiling? Verbale profiling Non-verbale profiling Aantreffen van een verdacht persoon Wapens en munitie Overige (Preventieve) maatregelen 32 Trainingsdocument 5

7 3. Eerste hulp Algemeen Verbandtrommel Meest voorkomende ongelukken/ongemakken Bloeding Flauwvallen Bewusteloosheid Verslikking Brandwonden Botbreuken kneuzing/verstuiking Hartfalen Buikklachten Stress & Allergische reactie Hyperventilatie Brandbestrijding Brand Brandklassen Blusmiddelen Hoe te handelen CREW RESOURCE MANAGEMENT Menselijke fouten en betrouwbaarheid keten van fouten Voorkomen van fouten Veiligheidscultuur van het bedrijf Situatie bewustzijn Waarnemen en verwerken van informatie Situatie bewustzijn en werkdruk Communicatie Stress en Stressmanagement Vermoeidheid en alertheid Leiderschap en besluitvorming Teamgedrag De onderneming eigen CRM training 56 6 Inspectie Verkeer en Waterstaat

8 1. Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen, die vervoeren we niet is een veel gehoorde opmerking. Toch zijn gevaarlijke stoffen dichterbij dan menigeen verondersteld, ook in de General Aviation sector. De vraag is niet zozeer Welke stof is gevaarlijk?, maar Hoe gevaarlijk is een stof in de gegeven omstandigheden?. Het bewust zijn van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en hun risico s, draagt bij aan de veiligheid van de vliegoperatie. In het Operations Manual heeft de onderneming in een apart hoofdstuk het beleid ten aanzien van gevaarlijke stoffen vermeld. Hierin staat beschreven of en zo ja welke gevaarlijke stoffen door de onderneming geaccepteerd worden aan boord van het luchtvaartuig. Stelt u zich op de hoogte van de inhoud van dit hoofdstuk. Geconstateerde afwijkingen en incidenten met gevaarlijke stoffen dienen zo spoedig mogelijk gemeld te worden. De onderneming heeft in het Operations Manual hiervoor een procedure opgenomen. Het vervoeren van wapens en munitie wordt gezien als het vervoer van gevaarlijke stoffen. Meer informatie over het vervoeren van wapens en munitie kunt u vinden in het hoofdstuk Security. Trainingsdocument 7

9 1.1 Wat zijn gevaarlijke stoffen? Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die een mogelijk gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van mensen. Door hun eigenschappen kunnen gevaarlijke stoffen giftig, agressief, brandgevaarlijk, bedwelmend of explosief zijn. Een ongeval waarbij grote hoeveelheden van een bepaalde gevaarlijke stof vrijkomen, kan voor de omgeving levensbedreigend zijn. Maar ook het vrijkomen van een kleine hoeveelheid kan tot (gezondheid-)schade leiden. Risico van gevaarlijke stoffen is dat blootstelling niet altijd direct zichtbaar of merkbaar is. Gezondheidsklachten kunnen pas na jaren verschijnen. Binnen de definitie van gevaarlijke stoffen vallen niet alleen duidelijk herkenbare goederen als explosieven, vuurwerk, giffen en radioactief materiaal, maar ook stoffen die in de luchtvaart als normaal worden beschouwd als brandstof en olie, en goederen die in een handtas vervoerd kunnen worden zoals batterijen van bijvoorbeeld een mobiele telefoon of camera, verf, magneten, spuitbussen en medicinale zuurstof. 35% van de Nederlandse beroepsbevolking, waaronder werknemers in de vervoersector, heeft regelmatig te maken met gevaarlijke stoffen. Dat zijn dus zo n 2,5 miljoen werknemers. 20% van de Nederlandse beroepsbevolking heeft te maken met kankerverwekkende stoffen, zo n 1,4 miljoen. 1.2 Hoofdcategorieën van gevaarlijke stoffen Er zijn drie hoofdcategorieën te onderscheiden: 1. acuut veiligheidsbedreigend: bijv. brandbare stoffen of stoffen die een explosie kunnen veroorzaken; 2. acuut toxisch: bijv. stoffen die bedwelmend of verstikkend zijn; 3. chronisch toxisch: bijv. stoffen die op lange termijn schade aan luchtwegen, zenuwstelsel of de voortplantingsorganen veroorzaken. Ook stoffen die huiden luchtwegenallergieën en kanker kunnen veroorzaken, vallen hieronder. 1.3 Herkennen van gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen komen onder verschillende verschijningsvormen voor zoals: vaste stoffen: poeder, korrels; vloeistoffen of oplossingen van vaste stoffen in een oplosmiddel; gassen of dampen, samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen onder druk. Het herkennen van gevaarlijke stoffen kan aan de hand van de informatie op de etiketten. De gevaarlijke stoffen worden op een etiket aangeduid met gevaarssymbolen op een oranje achtergrond. Elk symbool vertegenwoordigt een gevaareigenschap. 8 Inspectie Verkeer en Waterstaat

10 gevaareigenschap gevaarsymbool kenmerken ontplofbaar oxyderend Ontplofbare: stoffen en preparaten invaste, vloeibare, pasta- of gelatineachtige toestand, die ook zonder de inwerking van zuurstof in de lucht exotherm kunnen reageren, hierbij snel gassen ontwikkelen en onder bepaalde (proef)voorwaarden detoneren, snel explosief verbranden of door verhitting bij gedeeltelijke afsluiting ontploffen. Oxiderende: stoffen en preparaten die bij aanraking met andere stoffen, met name ontvlambare stoffen, sterk exotherm reageren ontvlambaar Zeer licht ontvlambare: stoffen en preparaten in vloeibare toestand met een uiterst laag vlampunt en een laag kookpunt, alsmede gasvormige stoffen en preparaten die bij normale temperatuur en druk aan de lucht blootgesteld kunnen ontbranden. Licht ontvlambare: stoffen en preparaten die bij normale temperatuur aan de lucht blootgesteld, zonder toevoer van energie, in temperatuur kunnen stijgen en tenslotte kunnen ontbranden, of vaste stoffen en preparaten die na kortstondige inwerking van een ontstekingsbron gemakkelijk kunnen ontbranden en na verwijdering van de ontstekingsbron blijven branden of gloeien, of vloeibare stoffen en preparaten met een zeer laag vlampunt, of stoffen en preparaten die bij aanraking met water of vochtige lucht een gevaarlijke hoeveelheid van zeer licht ontvlambare gassen ontwikkelen. Ontvlambare: vloeibare stoffen en preparaten met een laag vlampunt giftig Zeer giftige: stoffen en preparaten waarvan reeds een zeer geringe hoeveelheid bij inademing of opneming via de mond of via de huid acute of chronische aandoeningen en zelfs de dood kan veroorzaken. Giftige: stoffen en preparaten waarvan reeds een geringe hoeveelheid bij inademing of opneming via de mond of via de huid acute of chronische aandoeningen en zelfs de dood kan veroorzaken. Trainingsdocument 9

11 gevaareigenschap gevaarsymbool kenmerken schadelijk, irriterend Schadelijke: stoffen en preparaten die bij inademing of opneming via de mond of via de huid acute of chronische gevaren en zelfs de dood kunnen veroorzaken. Irriterende: niet-bijtende stoffen en preparaten die bij directe, langdurige of herhaalde aanraking met de huid of de slijmvliezen een ontsteking kunnen veroorzaken. Bijtend (corrosief) Bijtende: stoffen en preparaten die bij aanraking met levende weefsels daarop een vernietigende werking kunnen uitoefenen milieugevaarlijk Milieugevaarlijke: stoffen en preparaten die, wanneer zij in het milieu terechtkomen, onmiddellijk of na verloop van tijd gevaar voor een of meer milieucompartimenten opleveren of kunnen opleveren. Gevaarlijke stoffen hebben de volgende niet herkenbare eigenschappen: gevaareigenschap sensibiliserend (kan tot allergie leiden) kankerverwekkend mutageen (schade aan genetische celmateriaal) reprotoxisch (schade aan voortplantingsorganen) kenmerken Sensibiliserende: stoffen en preparaten die bij inademing of bij opneming via de huid aanleiding kunnen geven tot een zodanige reactie van hypersensibilisatie dat latere blootstelling aan de stof of het preparaat karakteristieke nadelige effecten veroorzaakt Kankerverwekkende: stoffen en preparaten die bij inademing of bij opneming via de mond of via de huid kanker kunnen veroorzaken of de frequentie daarvan doen toenemen. Mutagene: stoffen en preparaten die bij inademing of bij opneming via de mond of via de huid erfelijke genetische afwijkingen kunnen veroorzaken of de frequentie daarvan doen toenemen Voor de voortplanting vergiftige: stoffen of preparaten die bij inademing of bij opneming via de mond of via de huid niet-erfelijke afwijkingen bij het nageslacht en/of aantasting van de mannelijke of vrouwelijke voortplantingsfuncties of -vermogens veroorzaken, dan wel de frequentie daarvan doen toenemen. 10 Inspectie Verkeer en Waterstaat

12 Wanneer gevaarlijke stoffen onder de vervoerswetgeving vallen, zijn deze herkenbaar aan het zogenaamde UN-nummer. Dit nummer met daaraan gekoppeld de stofnaam is wereldwijd hetzelfde. Vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen zijn voorzien van oranje borden, met vaak het UN nummer weergeven, bijvoorbeeld UN 1263 voor verf, UN 1203 voor benzine en UN 1223 voor kerosine. Ga voor meer informatie naar onderwerp gevaarlijke stoffen. 1.4 Klasse indeling en labels Klasse / Label Voorbeelden Klasse 1; ontplofbare stoffen en voorwerpen zwart buskruit, springstoffen, dieptebommen, torpedokoppen, raketten, granaten, munitie, ontstekers, vuurwerk Klasse 2: gassen (samengeperst, vloeibaar gemaakt of onder druk geplaatst) samengeperste lucht (perslucht), vloeibaar petroleumgas (lpg) (brandbaar), zuurstof (brandbevorderend), waterstof, koolmonoxide, spuitbussen, kleine gaspatronen, zwaveldioxide (giftig), chloor (bijtend) en acetyleen (chemisch instabiel), brandblussers, camping gas Trainingsdocument 11

13 Klasse / Label Voorbeelden Klasse 3 brandbare vloeistoffen inkt, verf, lakken, harsoplossing, alcoholen, lijmen, vloeibare en brandbare pesticiden, aardolieproducten zoals benzine Klasse 4.1 brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste lucifers, zwavel, metaalpoeders, (gemalen) rubber Klasse 4.2 voor zelfontbranding vatbare stoffen fosfor, (oliehoudend) katoen 12 Inspectie Verkeer en Waterstaat

14 Klasse / Label Voorbeelden Klasse 4.3 stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen metaalpoeders (aluminium, magnesium, zink), calciumcarbide Klasse 5.1 oxiderende stoffen waterstofperoxide, chilisalpeter; natriumchloraat, ammoniumnitraat (kunstmest Klasse 5.2 organische peroxiden tweecomponentenlijm, (opvul)middelen tegen houtrot Trainingsdocument 13

15 Klasse / Label Voorbeelden Klasse 6.1 giftige stoffen chloroform, arseen, cadmium, pesticiden (bestrijdingsmiddelen), antiklopmiddel voor motorbrandstof Klasse 6.2 infectueuze stoffen (besmettelijke stoffen) bacteriën, virussen, parasieten en schimmels Klasse 7 radioactieve stoffen Radioactieve stoffen worden gebruikt voor waarnemings- en controleapparaten, röntgen- en bestralingsapparatuur en als controlemiddel bij productieprocessen (bijvoorbeeld: uranium). 14 Inspectie Verkeer en Waterstaat

16 Klasse / Label Voorbeelden Klasse 8 bijtende stoffen accuzuur, zwavelzuur, zoutzuur, natronloog Klasse 9 diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen asbest, lithiumbatterijen, airbagmodules, aquatoxische stoffen, genetisch gemodificeerde organismen Trainingsdocument 15

17 16 Inspectie Verkeer en Waterstaat Diverse vervoerslabels

18 1.5 Gevaarlijke stoffen in de General Aviation In de General Aviation is de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen dichterbij dan men denkt. Deze gevaarlijke stoffen zijn noodzakelijk voor de vlucht, of zij zijn geaccepteerd om vervoerd te mogen worden. Zolang we ons hiervan bewust zijn kan een veilige vlucht worden uitgevoerd. Er zijn drie soorten gevaarlijke stoffen, die in en rondom het luchtvaartuig aanwezig zijn. 1. stoffen die nodig zijn voor een vlucht (bijvoorbeeld benzine) en stoffen die vereist zijn in verband met de luchtwaardigheid van het luchtvaartuig (bijvoorbeeld olie, vetten, accu, maar ook de brandblusser); 2. stoffen die door passagiers en bemanning in beperkte hoeveelheid meegenomen mogen worden (bijvoorbeeld een camera of mobiele telefoon met (lithium-) batterij; 3. stoffen die nodig zijn voor de gezondheid van de passagier (bijvoor beeld medicinale zuurstof). In het Operations Manual heeft de onderneming voor de punten 2 en 3 beschreven welke stoffen aan boord worden geaccepteerd voor vervoer en onder welke voorwaarden. 1.6 Preventieve maatregelen Operationeel personeel dat zich in of rondom het luchtvaartuig begeeft zal alle maatregelen moeten nemen om een incident met gevaarlijke stoffen te voorkomen. Bij het tanken en bijvullen van olie zullen de benodigde voorzorgsmaatregelen in acht genomen moeten worden. Neem de locale luchthaven eisen in acht; Laat het tanken en bijvullen van olie uitvoeren door personen met de juiste bevoegdheid; Houdt brandbestrijdingsmiddelen in de directe omgeving; Voer de handelingen uit zonder passagiers aan boord; Houdt passagiers en omstanders op afstand; Let op: niet roken, geen open vuur en de windrichting; Weet of er brandstof of (reserve) olie aan boord is. Het is passagiers toegestaan om in beperkte mate goederen mee te nemen, die onder de definitie van gevaarlijke stoffen vallen. Welke goederen dit zijn heeft de onderneming beschreven in zijn Operations Manual. Wijs passagiers erop dat het meenemen van gevaarlijke stoffen in principe niet is toegestaan behalve deze die beschreven zijn in het Operations Manual. Indien (hand-)bagage wordt meegenomen vraag expliciet aan de passagier of hier goederen inzitten die niet toegestaan zijn aan boord. Mocht u deze goederen aantreffen, neem deze dan niet mee tijdens de vlucht. Indien u twijfelt en niet de bevoegdheid heeft om (hand-) bagage zelf te openen, neemt contact op met het daartoe bevoegd gezag en neem de passagier(s) niet mee totdat duidelijkheid is verkregen. Trainingsdocument 17

19 1.7 Een incident met gevaarlijke stoffen Een incident met gevaarlijke stoffen kunnen we als volgt herkennen: geur (anders dan de gebruikelijke geuren door verandering van concentratie of aanwezigheid van een andere stof); vochtige plekken (op (be-)kleding en vliegtuig delen); geluid (anders dan de gebruikelijke geluiden, bijvoorbeeld ontsnappend gas); ontstaan van vuur; een niet verklaarbare lichamelijke reactie. In alle gevallen dient u resoluut en direct te handelen Indien het luchtvaartuig nog op de grond staat: Waarschuw de hulpdiensten; Verwijder passagiers en omstanders uit en van het luchtvaartuig; Indien u voor bepaalde incidenten de instructie en bevoegdheid hebt om te handelen, neem actie zonder uzelf in gevaar te brengen (bijvoorbeeld het blussen van een beginnende brand); Probeer zonder uzelf in gevaar te brengen de locatie, de hoeveelheid en de soort stof te achterhalen. Informeer de hulpdiensten hierover. Deze informatie helpt bij het bestrijden van het incident. In geval van een incident met gevaarlijke stoffen tijdens een vlucht is de taak van de vlieger het luchtvaartuig veilig aan de grond te brengen. Volg de noodprocedures beschreven in het Aircraft Operating Manual of Pilot Handbook. Afhankelijk van het type en aard van het incident dient overwogen te worden om (lucht-) openingen te dichten dan wel te openen, of (elektrische-) systemen uit te zetten; Overweeg een (nood-)landing op het eerst mogelijke geschikte vliegveld of landingsplaats. Geef duidelijke en directe instructies aan de passagiers (bijvoorbeeld over de locatie en gebruik van de brandblusser in geval van een brand). Dit bevordert het bestrijdingsproces. Probeer de locatie, de hoeveelheid en de soort stof te achterhalen. Dit kan de hulpdiensten helpen bij het bestrijden van het incident. 1.8 Eerste hulp Als u zelf (of iemand anders) in contact gekomen bent met een gevaarlijke stof, probeer zo snel mogelijk te handelen. Niet elke gevaarlijke stof kan op dezelfde manier worden behandeld. Sommige stoffen geven een reactie indien het in contact is gekomen met water. Indien u bekent bent met het werken met een bepaalde gevaarlijke stof, stelt u zich vooraf op de hoogte hoe te handelen in geval eerste hulp nodig is. Indien u niet bekend bent met de gevaarlijke stof, stelt u zo snel mogelijk in verbinding met een hulpinstantie en laat u informeren over hoe te handelen. Laat zonodig medisch personeel het besmette lichaamsdeel onderzoeken en/of behandelen. 18 Inspectie Verkeer en Waterstaat

20 2. Security Als reactie op terreurdaden uit het verleden en heden wordt u geconfronteerd met te nemen en genomen beveiligingsmaatregelen in- en rond uw vluchtuitvoering. Deze maatregelen zijn genomen om uw veiligheid en die van uw passagiers te bevorderen. De genoemde beveiligingsmaatregelen gelden niet alleen voor de grote luchtvaart, maar zijn ook van toepassing op de General Aviation. Omdat de grote luchthavens steeds meer dicht gezet worden met maatregelen verplaatst de dreiging van terreur zich mogelijk naar de kleinere luchthavens. Dit zijn de luchthavens waarvan u opereert. Het is uw verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan de veiligheid van u en uw passagiers en andere omstanders op het luchthaventerrein. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTB) is op dit moment (februari 2010) het dreigingniveau voor Nederland beperkt. Dit betekent dat Nederland niet of nauwelijks wordt genoemd in verklaringen van serieus te nemen terroristische netwerken. Voor actuele informatie wordt verwezen naar de website van de NCTB (www.nctb.nl). Het met z n allen bewust zijn van dreiging en terreur kan een catastrofe voorkomen. Trainingsdocument 19

21 2.1 Terrorisme Terrorisme is het zonder wettige grond plegen van ernstig geweld of ernstige dreiging daarmee met een politiek of religieus doel. In de meeste opvattingen gaat het om illegaal geweld, doorgaans gekoppeld aan burgers als slachtoffers. Er bestaan veel definities van terrorisme, bezien vanuit verschillende perspectieven, zoals; Van Dale XIV definieert terrorisme als: (het plegen) van gewelddaden (individuele of collectieve aanslagen, gijzelingen, verwoestingen) ter demoralisering van de bevolking om een politiek doel te bereiken. Het Nederlandse Wetboek van Strafrecht beschouwt terrorisme als een misdrijf met een terroristisch oogmerk. Artikel 83a geeft de definitie van een terroristisch oogmerk: Onder terroristisch oogmerk wordt verstaan het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen. Over het algemeen is men het er over eens, dat terrorisme per definitie niet geld gerelateerd is; dat wil zeggen, het doel is niet om er zelf materieel rijker van te worden. Veelal worden misdaden gepleegd om aan geld te geraken, en om dit te gebruiken voor terroristische (niet-geld gerelateerde) doeleinden. 2.2 Het doel van terrorisme Het doel van terrorisme is politieke veranderingen af te dwingen door middel van gewelddadige acties die het maatschappelijke leven ontwrichten. Deze ontwrichtingen kunnen bestaan uit het zaaien van angst, het uitvoeren van gewelddadige acties om politieke stabiliteit te ondergraven. Voorbeelden hiervan zijn: Verzet tegen bestaande maatschappelijke en/of politieke en/of religieuze structuren. Onafhankelijkheid van een volk op hun grondgebied binnen een staat. Handhaving van de macht van een bepaalde organisatie of ondergrondse bewegingen binnen een staat. 20 Inspectie Verkeer en Waterstaat 2.3 Motivatie van terrorisme Verschillende personen en groeperingen kunnen die bedreiging vormen voor de (burger)luchtvaart. Wat zijn nu eigenlijk de motieven van deze personen en/of groeperingen? behalen van publiciteit voor hun doel; vrijlaten van gevangenen; angst zaaien onder de bevolking en ontwrichting van het dagelijks leven; omverwerpen van een regime of nationaal of internationaal beleid; ondermijnen van autoriteiten die de doelen in de weg staan; elimineren van individuen die mogelijk afwijzend staan tegenover hun doelen; verkrijgen van geld door toedoen van dreiging of intimidatie.

22 Tegenwoordig vormt het religieus terrorisme, met daaraan gelieerde religieus gemotiveerde groepen als Al-Qaeda, wereldwijd een bedreiging. Dit soort terreur wordt ook wel getypeerd als Apocalyptische terreur. Al-Qaeda bestempeld alle westerse democratieën en hun bondgenoten als vijand en is actief met het teweeg brengen van een wereldwijd conflict. Het Al-Qaeda netwerk beslaat diverse landen en daarom hebben we te maken met een vorm van transnationaal terrorisme. Hiertegen worden wereldwijde tegenmaatregelen getroffen. 2.4 Rekrutering voor terrorisme Strijders van Al-Qaeda worden momenteel actief geworven in westerse landen. Veelal beschikken nieuwe rekruten de nationaliteit van het land van waaruit ze opereren. Zodoende verblijven zij zonder problemen in een bepaald land en vallen zij minder op dan strijders die afkomstig zijn uit islamitische landen of conflictgebieden. 2.5 Uitvoering van terroristische aanslagen en het gebruik van voertuigen Voor de voorbereiding van aanslagen nemen terroristen veel tijd. Uit onderzoek is gebleken dat voorbereidingen maanden, soms enkele jaren duren. Het veelvuldig bekijken van de geplande locaties en het simuleren van aanslagen zijn slechts voorbeelden van een voorbereiding. Terroristen maken veel gebruik van voertuigen om aanslagen te plegen. In veel gevallen is een behoorlijke mensenmassa aanwezig waardoor de impact van bijvoorbeeld een bomaanslag groot is. Schepen, treinen en vliegtuigen zijn voertuigen die veelvuldig gebruikt worden bij het plegen van aanslagen. Het gebruik van vliegtuigen voor het plegen van aanslagen komt vrijwel sporadisch voor. De bekendste aanslag met vliegtuigen is die van 11 september Hierbij vielen ruim 3000 doden op de grond en enkele honderden in de vier vliegtuigen zelf. Een vliegtuigkaping kan verschillende doelen dienen, bijvoorbeeld het afdwingen van eisen zoals het vrijlaten van gevangenen. De aanslag van 11 september 2001 was puur bedoeld om dood en verderf te zaaien. Een enkele keer vindt een kaping plaats doordat bijvoorbeeld politieke vluchtelingen de gezagvoerder dwingen naar een bepaald land koers te zetten. Een andere voorbeeld is het gebruik van helikopters die ingezet worden voor het laten ontsnappen van gedetineerden. Recente voorbeelden geven aan dat dit een succesvol middel is om criminelen of terroristen te bevrijden. Kompanen, familie of vrienden van de gedetineerden zitten veelal achter dit type ontsnappingspogingen. Met dreiging of geweld wordt een helikoptervlieger gemaand naar een gevangenis te vliegen om de gedetineerde daar op te halen. Dit type ontsnappingspogingen wordt vaak ondernomen bij zware criminelen of terroristen die een lange gevangenisstraf uit moeten zitten en een belangrijk onderdeel vormen van een criminele of terroristische organisatie waarvan zij onderdeel vanuit maken. Uiteraard hebben dit soort acties fysieke en mentale gevolgen voor de helikoptervlieger. Voor 11 september 2001 hebben de extremisten die de vliegtuigen hebben gekaapt een vliegopleiding gevolgd in de General Aviation sector. Later bleek dat de extremisten tijdens de opleiding veel aandacht hadden voor alleen het besturen van het vliegtuig en minder voor het starten en landen. Trainingsdocument 21

23 2.6 Financiering van terrorisme Zonder financiën zou een terreurnetwerk al Al-Qaeda niet kunnen bestaan. Financiering vindt plaats door twee soorten van inkomstenbronnen, te weten: 1. Sponsoring Sponsors kunnen organisaties of landen zijn. Landen die zijn verdacht van financiële ondersteuning van de gewelddadige Jihad (heilige oorlog die ook Al-Qaeda voorstaat) worden geleid door machthebbers die sympathiseren met de te bereiken doelen van terroristische organisaties. Daarnaast zijn ook stichtingen verdacht van het sponsoren van terroristische organisaties. Soms is dat gedaan door leden van terroristische groeperingen die heimelijk in deze instellingen zijn geïnfiltreerd met instemming van het bestuur. 2. Zelf middelen genereren Alleen het verkrijgen van middelen via sponsoring is niet voldoende. Dit heeft tot gevolg dat sommige individuen en cellen zich in hoofdzaak bezig houden met het verwerven van financiële middelen. Hierbij worden zij ondersteunt door sympathisanten. Extremisten genereren geld door het ondernemen van legale en illegale activiteiten. Al-Qaeda heeft handels-, transport en productiebedrijven in bezit die zijn gebruikt om geld wit te wassen, wapens te transporteren maar ook dienen als bron van financiering. Daarnaast zijn er cellen die zich niet alleen bezighouden met activiteiten van terroristische aard maar ook met criminaliteit. Zo zijn bijvoorbeeld de explosieven die gebruikt zijn voor het plegen van de aanslagen op treinen in Madrid geruild tegen XTC en softdrugs. Veel van de gepleegde misdaad heeft een multifunctioneel karakter. Criminaliteit levert niet alleen inkomsten op maar maakt ook slachtoffers onder de vijand. 2.7 Terrorisme in Nederland In de periode 1950 tot 2009 zijn in Nederland ongeveer 70 aanslagen gepleegd die geleid hebben tot 30 doden, zowel onder gegijzelde burgers (treinkapingen), hooggeplaatste functionarissen (de Britse Ambassadeur, 1979), als onder Douane en Politie functionarissen (4). In totaal zijn er 8 daders om het leven gekomen. Ongeveer 400 burgers zijn gegijzeld geweest. Locaties van deze gijzelingen, waaronder twee treinen, een basisschool en enkele ambassades. Kapingen van Nederlandse vliegtuigen zijn niet meegerekend. De meeste dodelijk acties hebben plaatsgevonden in de jaren 70. De meeste aanslagen in Nederland waren van extreem-linkse politieke groeperingen, met name in de periode van Overzicht van terrorisme in Nederland In Nederland waren de hevigste acties die van de Molukkers. Deze acties veroorzaakten in de jaren 70 negen dodelijke slachtoffers. Naast gijzelingen op diverse ambassades zijn de treinkapingen in Wijster en de Punt de meest bekende acties. De Rote Armee Fraktion (RAF) pleegden ontvoeringen en moorden op vooraanstaande personen. De Palestine Liberation Organization (PLO) pleegden twee vliegtuigkapingen van KLM toestellen en plaatsten bommen bij een gasverdeelstation. 22 Inspectie Verkeer en Waterstaat

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 30.7.1999 L 200/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 1999/45/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 31 mei 1999 betreffende de onderlinge aanpassing van

Nadere informatie

Onderzoek naar veiligheid op de werkvloer en de omgang met gevaarlijke stoffen bij Norma MPM

Onderzoek naar veiligheid op de werkvloer en de omgang met gevaarlijke stoffen bij Norma MPM Stageopdracht Norma MPM 2012 Onderzoek naar veiligheid op de werkvloer en de omgang met gevaarlijke stoffen bij Norma MPM Naam: Opleiding: Instituut: Begeleiders Schoolcoach: Praktijkcoach: Integrale Veiligheidskunde

Nadere informatie

Handreiking Security Management. www.vrom.nl

Handreiking Security Management. www.vrom.nl Handreiking Security Management www.vrom.nl Handreiking Security Management Den Haag, juni 2008 02 03 Inhoudsopgave Voorwoord 05 Leeswijzer 07 Stappenplan 07 1. Inleiding Security Managementsysteem 09

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 15:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 124 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor opslag en

Nadere informatie

Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand

Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand De relatie tussen bedrijfscontinuïteit en de crisisbestrijdingsorganisatie van de overheid Januari 2013 Thesis Master of Crisis and Public order Management (MCPM)

Nadere informatie

Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg

Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg Dit werkpakket is gebaseerd op informatie die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschikbaar is gesteld en op de Arbocatalogus

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 638 Mensenhandel Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2002

Nadere informatie

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton)

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton) 1. Doel en functie 1. Doel en functie van richtlijnen van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen In onze steeds gecompliceerder wordende samenleving wordt een toenemend gebruik gemaakt

Nadere informatie

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Algemeen Belgisch Vakverbond Hoogstraat 42 1000 Brussel www.abvv.be PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Leeswijzer Bij het afsluiten van de redactie van

Nadere informatie

HUMAN FACTORS VOOR DE ZWEEFVLIEGOPLEIDING CREW RESOURCE MANAGEMENT & BESLISSINGEN NEMEN IN DE LUCHTVAART

HUMAN FACTORS VOOR DE ZWEEFVLIEGOPLEIDING CREW RESOURCE MANAGEMENT & BESLISSINGEN NEMEN IN DE LUCHTVAART HUMAN FACTORS VOOR DE ZWEEFVLIEGOPLEIDING CREW RESOURCE MANAGEMENT & BESLISSINGEN NEMEN IN DE LUCHTVAART V 1.1 β-versie Goos Hageman 28 januari 2008 1 INHOUDSOPGAVE Ongevallen en Zweefvliegen... 3 PILOT

Nadere informatie

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM Samenvatting Met regelmaat duiken er in de Nederlandse media berichten op, die doen vermoeden dat de voorbereiding

Nadere informatie

I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d. Handleiding PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In opdracht van

I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d. Handleiding PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In opdracht van I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d Handleiding PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen In opdracht van Inhoud 1 Algemene toelichting 6 1.1 PGS 15 in het algemeen 6 1.2 Onderdelen

Nadere informatie

Recht doen aan slachtoffers

Recht doen aan slachtoffers Recht doen aan slachtoffers Datum 22 februari 2013 Status Definitief DEFINITIEF Recht doen aan slachtoffers 22 februari 2013 Colofon Afzendgegevens Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie

Nadere informatie

dr. Ronald Plasterk Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

dr. Ronald Plasterk Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Het kabinet zit nu een half jaar, en dat is dus ook de tijd dat ik politiek verantwoordelijk ben voor de AIVD. In dit jaarverslag kunt u lezen wat de dienst doet. Toen ik de eerdere jaarverslagen las viel

Nadere informatie

Richtlijn. Crisisplaatsing. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, NVMW en NIP

Richtlijn. Crisisplaatsing. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, NVMW en NIP Richtlijn Crisisplaatsing Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming NVO, NVMW en NIP 2015 Nederlands Vereniging van Maatschappelijk Werkers, Nederlands Instituut van Psychologen, Nederlandse vereniging

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Als u wordt gestalkt. Wat politie, de hulpverlening en rechtshulp voor u kunnen doen. Informatie voor slachtoffers en omstanders

Als u wordt gestalkt. Wat politie, de hulpverlening en rechtshulp voor u kunnen doen. Informatie voor slachtoffers en omstanders Als u wordt gestalkt Wat politie, de hulpverlening en rechtshulp voor u kunnen doen Informatie voor slachtoffers en omstanders MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke

Nadere informatie

VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID

VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Voorbeeld Incident

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Informatie: F.J.A. Luyckx, Landelijk Projectsecretaris,, regio Noord, Groningen (050)5225307 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Cameratoezicht in Nederland. Een schets van het Nederlandse cameralandschap. Sander Flight RAPPORT

Cameratoezicht in Nederland. Een schets van het Nederlandse cameralandschap. Sander Flight RAPPORT Cameratoezicht in Nederland Een schets van het Nederlandse cameralandschap Sander Flight RAPPORT Cameratoezicht in Nederland Een schets van het Nederlandse cameralandschap Sander Flight Amsterdam, 20 december

Nadere informatie

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ AANGIFTE DOEN BIJ AGRESSIE- EN/OF GEWELDSINCIDENTEN Handreiking voor leidinggevenden Aangifte doen bij agressie- en/of geweldsincidenten 1 2 Sociale veiligheid in de ggz SOCIALE

Nadere informatie

Camera s in het publieke domein. Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde INHOUD. A.H.C.M. Smeets

Camera s in het publieke domein. Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde INHOUD. A.H.C.M. Smeets ACHTERGRONDSTUDIES EN VERKENNINGEN 28 A.H.C.M. Smeets Camera s in het publieke domein INHOUD Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde A.H.C.M. Smeets Camera s in het publieke domein INHOUD

Nadere informatie

EVALUATIE PKI. Rapportage

EVALUATIE PKI. Rapportage EVALUATIE PKI Rapportage Colofon Versie 1.0, 8 maart 2012 Logica Business Consulting Opgesteld door: Ir. J.N. (Niek) IJzinga (Principal Consultant Security) Ir.drs. A.E. (Albert) Vlug (Principal Consultant

Nadere informatie

Risico's voor mensen met beperkingen bij calamiteiten

Risico's voor mensen met beperkingen bij calamiteiten Risico's voor mensen met beperkingen bij calamiteiten Quick scan Jack Wever - DSP-groep Harm Jonker - Vilans Paul van Soomeren - DSP-groep Anne van der Graaf - Vilans Risico's voor mensen met beperkingen

Nadere informatie

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Student: Nick Bakker Studentnummer: 0097357 Studie: Bedrijfskunde Faculteit: Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Handreiking Aangifte doen bij de politie. Zo doet u als werkgever aangifte van agressie of geweld jegens uw werknemer

Handreiking Aangifte doen bij de politie. Zo doet u als werkgever aangifte van agressie of geweld jegens uw werknemer Handreiking Aangifte doen bij de politie Zo doet u als werkgever aangifte van agressie of geweld jegens uw werknemer Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vragen over aangifte doen 4 3 Wat kunt u als werkgever doen?

Nadere informatie

De Staatsruif en de Fata Morgana

De Staatsruif en de Fata Morgana De Staatsruif en de Fata Morgana Verslag van een onderzoek naar fraudeconstructies voor het Nationaal dreigingsbeeld 2008 KLPD - Dienst IPOL De Staatsruif en de Fata Morgana Een onderzoek naar fraudeconstructies

Nadere informatie

Geweld tegen gezagsdragers Preventie en aanpak van geweld tegen politie en politici

Geweld tegen gezagsdragers Preventie en aanpak van geweld tegen politie en politici Geweld tegen gezagsdragers Preventie en aanpak van geweld tegen politie en politici Prof.dr. Mirko Noordegraaf, prof.mr. Ivo Giesen, prof.mr. François Kristen, drs. Martijn van der Meulen, mw. mr. Evelien

Nadere informatie

Cybercrime. Van herkenning tot aangifte. Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie

Cybercrime. Van herkenning tot aangifte. Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie Cybercrime Van herkenning tot aangifte Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie Cybercrime Van herkenning tot aangifte Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg

Nadere informatie