Horen, zien en beta len

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Horen, zien en beta len"

Transcriptie

1 M Horen, zien en beta len Voorstudies en achtergronden mediabeleid Een inventariserende studie Haa r de toekomstige kosten en bekostiging van de omroep P. J. M. Wilm s Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgave n A L Netenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

2 De seri e 'Voorstudies en achtergronden' omvat werkstukken die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen en Haar zijn oordeel van zodanige kwaliteit en betekenis zijn, dat publikatie gewenst is. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs. Het materiaal in daze publikatie stond ten dienste van de WAR bij het opstellen van Rappo rt aan de Regering nr. 24 'Samenhangend mediabeleid '. Drs. P. J. M. Wilms is wetenschappelij k mede w er ker bij het Instituut voor Onderzoek v a n O v e rhei d su i t ga ve n.

3 M Horen, zien en betalen Voorstudies en achtergronden mediabeleid Een i n ventarisere nde studi e Haar d e to ekomstig e koste n e n bekostiging van de omroep P. J. M. Wilm s Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgave n 's-gravenhage, Staatsuitgeverij 1982

4 VOORWOORD Op verzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven een studie verricht near de kosten en bekostiging van de omroep op middellange termijn mede in het licht van de technologische ontwikkelingen in deze sector. Het resultant van het in het kader van deze opdracht uitgevoerde onderzoek is in dit rapport neergelegd. Het rapport is geschreven door drs P.J.M. Wilms, als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Instituut. Ten behoeve van het onderzoek heeft een begeleidingscommissie gefungeerd bestaande uit : Prof. dr L.F. van Muiswinkel (voorzitter), hoogleraar aan de faculteit der Economische Wetenschappen van de Vrije Universiteit to Amsterdam ; Prof. dr J.H.J. van den Heuvel, medewerker van het Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ; Mr C.A. de Kam, hoofd afdeling Systeemanalyse van het Sociaal en Cultureel Planbureau ; Drs N.C.M. van Niekerk, directeur van het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven ; Drs H.A. van Stiphout, lid van de Wetenschappelijke Read voor het Regeringsbeleid ; Drs K. Vijlbrief, medewerker van het Bureau van de Wetenschappelijke Read voor het Regeringsbeleid. Tevens is medewerking aan het onderzoek verleend door instanties die ten nauwste zijn betrokken bij de financieel-economische aspecten van de omroep. In dit verband zijn als contactpersonen opgetreden : drs H. Aberson, bestuurscontroller bij de NOS ; drs H.S. van Gelder, hoofd van de sector FYnanciele en Technische Zaken van de Directie Radio, Televisie en Pers van het Ministerie van CRM ; B.P. Kortland, adjunct-regeringscommissaris voor de omroep. De begeleidingscommiasie en de contactpersonen hebben de onderzoekers met raad en dead bijgestaan. Uiteraard laat dit onverlet dat de verantwoordelijkheid voor de inhoud van het rapport volledig berust bij het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven. Prof. dr L. F. van Muiswinkel

5 INHOUDSOPGAV E pagin a SAMENVATTING EN CONCLUSIE S 7 1. INLEIDIN G 1.1 Voorgeschiedenis en achtergronden 1.2 Probleemstelling en opze t 1.3 Begrippenkader NOTEN DE FINANCIEEL-BESTUURLIJKE VERHOUDINGE N TUSSEN OMROEP EN OVERHEI D 2.1 Inleiding 2.2 Het begrip "regulering " 2.3 Argumenten voor regulerin g Het schasrste-motie f Cultuurpolitieke overweginge n 2.4 Het financieel-bestuurlijke instrumentariu m De inkomsten van de omroep De uitgaven van de omroe p Begrotingsprocedur e NOTE N TOEK0 NISTIGE ONTWIKKELINGE N 3.1 Inleiding 3.2 De Nederlandse omroep Inleidin g Het plan tot zendtijduitbreidin g Voorstel inzake een commercieel derde ne t Regionale radio-omroe p Radio Delta : een gemeenschappelijk Belgisch- Nederlands radioprogramma. 3.3 De kabe l Inleidin g Overheidaregulering van draadomroepinrichtingen De pluriformiteit van de kabel en de toekomstige geb ruiksmogelijkhe de n Tarieven, ontvangstmoge lijkheden en gebruik Auteursrechten Het PTT-aanvoerpla n 3.4 Teletekst en Viewdat a Technische principe s Overeenkomsten en verschillen teletekst en viewdat a Institutionele aspecten Kosten Teletekst- en Viditelexperimente n NOTE N DE V RAAG N AAR INFORMATIEDIENSTEN O P MID DE L LANGE TERMIJ N 4.1 Inleiding 4.2 H et ve rloop van de medi a-ui tgave n i n he t verlede n 4. 3 Vooruitzlchten voor h et consumptiepa t roo n NOT EN D E BEKO STIGIN G VAN DE OMROEP IN D E T O E KOM S T 5.1 Inleiding 5.2 Financie ring u it al geme n e middelen 5.3 Bekostiging uit etherreclame 5.4 Bekostiging via abonnee- T V NOT E N

6 pagin a GERAADPLEEGDE LIT E RATU U R BIJLAGE 1 115

7 SAMENVATTING EN COilCLUSIE S V an oud sher is er in N ederland t e n aanzien v an de omroep - zek e r in vergelijking me t andere media - sp rake van ee n s terke betrokkenheid van de overheid D e r e gule ring v an over heids w ege k om t mede tot uit - drukking in de bekostigin g van het Nederlandse omrcepbes tel. Anders dan de me dia the werken in de sfeer van de ondernemin gsgewijze produktie kan het Nederlandse omroepbeatel niet zelf zijn inkoms ten genere re n, maar is afh a nkelij k van de doo r de overheid vast ges t elde om van g en samenst elling van middelen. Gezien deze verant woordelijkheid voor de bekoatiging van de omroep is het ook voor de overheid ge wen st inzicht t o krijgen in de fi nancie l e aspec t en van technolo gi sche ont wik k elin gen in de telecomm unicarie die di rect en indirect invloed uitoefenen op het functioneren van het omroepbes t el. Technolo gische ont wikkelin gen zullen in p otentie to t een verrui ming van en differentiatie in het aanbod van de omroep leaden. Zo w el ontwikkelingen in de richtin g van grootschaligheid als de op komst van meer kleinschalige mass acommunicatie zijn in dit verband to verwachten. Genoemd kunnen worden de tendens t ot in t e rna tionaliserin g van het programma-a anbod, een (verdere) re gion alisering van radio (en tele visie), view data, teletek st en t w ee-rich tingkabeltelevisie. D e omroep kan op de ze veranderingen op verschillende manieren ins pelen me t uit eenlopende gevol gen voo r he t besla g op de financierin gsmiddelen. Ee n belan grij k a spect van de technolo gische on tw ik k elingen bet re ft de geleidelijke vervaging van de traditionele verschillen tussen de diverse media het geen de herkaveling van taken en functie in de inform atiesector bevor de rt. D aarbi j is mede de r ol van de o ve rhead in het gelling. Technolo gische ve randerin gen ku n nen aanleiding zijn de r a t io e n het ins t rumentarium van de ove rheids regulering inzak e de omroep to herzien. Aldus kan in een notedop de achtergrond worden geschetst van de opdracht die de Wetenschappelijke Rand voo r het Regeringsbeleid i n het k ader van de adviesaanvraag van de r e gerin g ten b ehoeve van een geintegreerd massamediabeleid heeft verstrekt aan het Instituut voor On de rz cek v an Overheidsuitgaven om een studie t o ver r ichten near de gevol ge n van technolo gische on twikk elin gen v oor de kosten en b ekostiging op middellange termijn. Redenen voo r overheidsin te rv en ti e Een tweetal redenen voor regulering wordt door de overhead steevast aange w end t er verdedi ging van de re gule ring van de om r oep : h et schaarste-motief en het cultuurpolitieke motief. D e fysie k e schaarste aan ze n dfrequent ies geldt ale he t kl assie ke motl e f t e r rechtvaardigin g van re guleri ng. D e redenering luidt dat een vrij gebruik van de ether zonder overheidsregulering t ot negatie ve e xt e rne effect en zo u l eaden. D e validitei t van di t motief moot even wel sterk in twij fel worden getrokken en zal in de komende tijd nog ve r der uit geho l d worden. D e par adoxale aituatie k an zo ontstaan dat de schaarste van zen dk a nalen door de ove r head w or dt a an ge grepe n ter recht vaardi ging v an overheidsre gu le ring t erwijl de ove rh ead zelf de ze schaarste oproept en in stand houdt. Bovendien kan de vra ag w orden gesteld of het b es t aan va n schaarste op zichzelf noodzakelijke rw ijze most leaden t ot een ve rre gaan de o ve r- heidsbemoeienis. Men zou zich imme r s kunnen voorstellen dat - in t heorie - he t schaarsteprobleem wor dt opgelost d oor toepassing van een ma rkt co nforme o ploss ing waarbi j de ove rhead de ze nd mac hti ging ve rleent aan de hoo gst e bieders. D e r ol van d e overhead z ou in di t laatste geval b eperkt blijven t ot het. garanderen van de gebruiksrec hte n zond e r aanvullende voo rwaarde n met betrekking t ot de finandering, de programmering en doelstelling van de o mroe p. D at de regulering toch verder gnat wordt verdedigd vanuit cultuurpolitieke overwe gin gen.

8 In Nederland heeft de overheid zich tot doel gesteld de pluriformiteit van het aanbod to bevorderen. Daartoe wo,rdt een voorwaardenscheppend beleid gevoerd dat is gericht op het creeren van passende structurele, financiele, techiusche en organisatorische voorzieningen ten behoeve van de omroep en dat tevens op indirecte wijze via voorwaarden ten aanzien van het gebruik van de zenders tracht de diversiteit van inhoud en herkomst van de programma's voor de consument to bevorderen. In het kader van dit beleid passen de voorwaarden inzake de uitzendingen van een volledig programme, de afwijzing van commerciele invloeden op de progrnr:imering en de teak van de NOS om door een aanvulling op de programme's van de overige zendgemachtigden de pluriformiteit to vergroten. In dit verband moet er tevens op worden gewezen dat de huidige bekostiging van de omroep weinig inzicht verschaft in de mate waarin de acrd en hoeveelheid van het aanbod correspondeert met de consumentenvoorkeur. Volgens de Nederlandse tradities op het gebied van de cultuurpolitiek onthoudt de overheid zich van een rechtstreekse inhoudelijke beoordeling van en bemceienis met het programma-aanbod. Financiele verhouding tussen overheid en omroep De betrokkenheid van de overhead bij de omroep beperkt zich niet tot het stellen van voorwaarden voor toetreding en normen voor programmering maar geldt eveneens op financieel gebied. Jaarlijks stelt de minister de middelen voor de omroep vast, waarvan de omvang gebaseerd is op de door de minister goedgekeurde begroting. De omroepmiddelen bestaan voornamelijk uit omrcepbijdragen en uit de opbrengst van radio- en televisiereclame. Tezamen worden zij voor 1982 geraamd op ongeveer 840 miljoen gulden. De omrcepbijdrage kent twee tarieven, tarief A voor bezitters van een televisie- en/of radiotcestel en tarief B voor bezitters van uitsluitend een radiotcestel. De tarieven worden jaarlijks door de minister van CRM vastgesteld. Tussen 1969 en 1981 zijn de omroepbijdragen A en B met gemiddeld 5,0% resp. 4,4% per jeer gestegen. De ontwikkeling van het aantal geregistreerde A- en B-houders vertoont in die periode een groei van gemiddeld 3% per jeer. De inkomsten uit etherreclame vormen ongeveer 27% van het totaal van de omroepmiddelen. De voorziene uitbreiding van de STER-zendtijd op radio en televisie zal het aandeel van de netto-reclameopbrengst in de totale omrcepmiddelen geleidelijk aan verhogen. Hierbij dient in aanmerking to worden genomen dat momenteel de vraag near STERzendtijd het aanbod in aanzienlijke mate overtreft. In 1981 bedroeg de gemiddelde vraag-aanbod verhouding voor televisiereclame 2,0. Voor radioreclame bedrceg deze ratio 3,3 voor Hilversum III en 5,0 voor Hilversum I/ II. In vergelijldng met voorgaande jaren betekenen deze cijfers een lichte dating van het vraagoverschot. Zowel de tarieven als de omvang van de etherreclame worden door de overhead vastgesteld. Voor tariefwijzigingen is de toestemming vereist van de minister van CRM the hierbij in overleg treedt met de minister van Economische Zaken. De maximale hoeveelheid reclamezendtijd voor radio en televisie is in de Omroepwet vastgelegd. Voor uitbreiding binnen dit wettelijk maximum is gcedkeuring van de minister van CRM noodzakelijk. Bij de jaarlijkse vaststelling van de omrcepbijdragetarieven deelt de minister van CRM mede hoe hoog het reele stijgingspercentage van de omroepbegrotingen maximaal ken zijn. Deze zogenaamde extra ruimte is vanaf 1978 geleidelijk verlaagd van 1,25% tot 0,5% in 1982, welk laatste percentage ook voorlopig is geraamd tot Tezamen met het nominate accr6s voor de geraamde loon- en prijsstijgingen en de additionele uitgaven waarvoor de minister extra middelen ter beschikking ken stellen, is hiermee een voorlopige bovengrens van de omroepbegrotingen bepaald. Op basis van de aldus vastgestelde ruimte trachten de NOS en de omroeporganisaties in gemeenschappelijk overleg de begrotingen op elkaar of to stemmen.

9 D e financie ring van uitbreidinga in veste rin gen ( incl. nieu wbouw) vind t pleats A fonds perdu. Sands 1977 wordt jaarlijks door de minister van CRM 40 roln gulden gestort in een investeringsfonds. In het verleden is enkele malen de vraag aan de orde geweest of financie ring uit leningen aan de omroep moot worden toegestaan. Van overheidswege is deze w orm telk enmale a fgew ezen. Het is aan de NOS en de Wereldomroep toegestaan reserves to vormen. De zeggenschap over de algemene reserve berust bij de minis ter van CRM. De functie van de reserve is nie t officieel omschreven. In de praktijk wo rdt de omvang van de reserve door regering en parlement als een be langrij ke indicator besc houwd voor de fin anciele situatie van de om roep en vervult de geraamde mutatie in de reserve een rol bij de besluitvorming inza ke de ]aarlij kse vaststelling van de omroepbijd r a get arieven. O pvallend is even w el da t de omvan g van de reserve in de afgelopen jaren stelselmatig is o nderschat doordat de feiteli]'ke mutatie ster k afweek van de ge raamde mutatie van de reservn meer betrouwbaar inzicht in de to ver wachten wijziging van de reservepoaitie zou een beter afgewogen besluitvorming omtrent de omroepbijd r age kunnen be vordere n. De be grotingsuitvoering staat onde r toezicht van de regeringscommissaris voor de omroep the is benoemd vanwege de minister van CRM. In de praktijk van de begrotin gsuitvoering blijken mee r spelregels to worden gehanteerd dan vast gele gd is in de Omroep wet en het Om roepbes luit, hetgeen volgens de NOS de financi6le relatie tussen om roep en ove rhead ondoorzich tig maakt en de omroep weinig ruimte bied t voor financi6le autonomie. Anderzijds geeft de stand van zaken bij de ontwikkelin g van beleidsen beheerssystemen gericht op een taaks tellend begrotingsbeleid de minister van C RM en de regerin gscommiss aris op dit moment nog t o weinig houvast om ee n grotere financi6le autonomie van de omroep to overwegen. O ntwikkelingen van he t aanbod In het rapport is getracht een aanduiding to geven van een aantal finnncieel-economische consequenties voo r de omroep ten gevolge van de verwach te vergrotin g van he t aanbod via electronische media. De omvang en de acrd van de financiele gevolgen voor de omroep is mede afhankelijk van de wijze waarop omroep, bedrijfsleven, overhead en consumenten reageren. Globaal geschetst kunnen we deze consequenties indelen in een t weetal categorieen. Enerzijds zal de om roep zelf een deel voor haar re kening nemen van de verruimin g in kwalitatieve en kwantitatieve zin van het aanbod hetgeen gepaard gaat met een toenemend beslag op financieri ng smiddelen. A nder zijds zal een een ve r- groting van het a anbod van - deels nieu we - mediadiensten tot stan d komen b uiten het activi t eiten t e r rein van de om r oep maar w el in fun c- tie, presentatie e n financiering rech tstree k s concurre rend zij n me t de omroep en als zodani g financi6le conse quentles hebben voor de omroep. Overigens is de scheiding tussen beide ca tegorieen niet altijd scherp wear to nemen. D it wordt niet alleen ve roorzaakt door wisaelwerkingen tussen beide categorieen maar ook doordat technologische ontwi kk elin gen tot ro l versch uivin gen en ve rvagin g va n de grenze n t u ssen om roep, gedruk t e media en nieu w e mediadiensten aanleidi ng kunnen geven, waardoor een zekere branchevervaging kan gaan opt reden. Zendtiiduit brei diniz t eleviaie In financi6le z in legt het plan tot uitbreiding van de televisie zendtijd in de komende jaren bi j de omroep het grootste gewicht in de schaal. De kosten van deze oper atie, waardoo r in het a anbod met 3 2 uur zal zijn ver ruimd, b edrage n cum ul a tief 138 milj cen gulden gedurende de periode Uiteindelijk zal de volledige zendtijd u i tbreidin g roa m 75 miljoen gulden op jaarbasis gaan kost e n (excl. programmapersoneel in waste dienst). Een globate berekening leert dat de werkgele genheid hierdoor kan t oeneme n met 550 arbeids-

10 plaatsen. tl lede ter bekostiging van deze operatie zal de zendtijd van reclame worden uitgebreid. De geplande zendtijduitbreiding moet gezien worden enerzijds als een antwoord op de toenemende concu rrentie van buitenlandse om roepen, anderzijds -tegen de achtergrond van maatschappelijke veranderingenals een middel ter bevorderin g van een pluriform programma-aanbod. De potentiele vraag near televisieprogrumma's zou in de toekomst sterk kunnen toenemen als gevolg van het s tijgend aan tal niet-actieven, de verwachte toename van de vrije tijd van de beroepsbevolldng en de tendens om vrije ti jd vooral in de huiselijke kring door t o brengen. Onderzoek naar de feitelijke~vraag en behoeften van de kijkers lijkt echter minder ondub6efzinrug to wijzen in de richtin g van zendtijduitbreiding. Sinds een aantal jaren lopen de kijkdichtheidscijfers en de gemiddelde kijktijd teru g terwijl ook enquetes niet eenduidig de behoefte aan zendtijduitbreiding onde rschrijven. Een commercleel derde net Een alternatieve strategie ten opzichte van de toenemende buitenlandse concurrentie bestaat in de oprichting van een aparte commercials televisiezender, zoals aanbevolen door de commissie Van Doorn. Made onder de voorwaarde dat een versoepeling in de regulering van de etherreclame zal plaatsvinden acht de commissie een additionele inkomstenbron ter grootte van 500 min gulden haalbaar. Vergelijken we de verschillende schattingen omtrent de capaciteit van de Nederlandse markt voor etherreclame dan kan worden geconcludeerd dat communis opinio bestaat over de potentiele aanwezigheld van een surplus aan reclame-inkomsten en over de relatie tussen de omvang van daze extra inkomsten en de regulering van de commerciele omrcep. Schattingen omtrent de potentiele additionele inkomsten uit etherreclame lopen stark uiteen en varieren van 100 min gulden tot 800 min gulden. Daarbij moet worden vastgesteld dat de vooronderstellingen die zijn gehanteerd bij de verschillende ramingen veelal rigoreus, simplificerend en generaliserend van acrd zijn, hetgeen stark afbreuk doet aan de voorspellende waarde van de ramingen. Vanuit de optiek van een geintegreerd mediabeleid client de positie van de pars made in de beschouwing to worden betrokken bij de besluitvorming over de oprichting van een commerciele zender. Algemeen wordt aangenomen dat een causaal verband bestuat tussen uitbreiding van de uitgaven aan etherreclame en de advertentie-inkomsten van de pers. Omtrent de aard van daze relatie lopen de meningen nogal uiteen. Enerzijds wordt gesteld dat uitbreiding van de etherreclame een autonome impels betekent voor de totale reclamebestedingen in de media, wear des ook de pars garen bij zou spinnen. Anderzijds komt men de opvatting tegen -die in Nederland voor de beginperiode van de STER empirlsch kan worden onderbouwd - dat een vergroting van de uitgaven aan etherreclame ten koste gaat van het advertentlevolume van de pers. Een complicerende factor bij de bepaling van de relatie tussen een verandering van de zendtijd voor etherreclame en het advertentievolume van de pars is de onzekere economiache ontwikkeling waardoor een extrapolatie van in het verleden geconstateerde trends niet onverkort geoorloofd is en de onduidelijkheld omtrent de acrd en omvang van voornoemde relatie wordt vergroot. Te wijzen valt op de financiele positie van de pars the in vergelijking met de beginjaren van de STER momenteel veal zwakker is. In het licht van de geconstateerde terugval in de totale reclamebestedingen zijn positieve autonome impulsen bij uitbreiding van de etherreclame weinig waarschijnlijk. Positie_ facilitair bedriif Ten aanzien van de efficiency bij de om roep zal i n de komende jaren veal afhangen van de interpretatie of wijziging Merin van artikel 2 5 van de Om roep w et. Op grond van di t artikel zijn de ze n dgemachtl gden tot nu toe ve rplicht geb ruik to mak en van de NO S-facilit eiten. D e non opolieposit ie van het facilitai r bedrijf kom t on de r druk t o staan made door de reeds gerel eveerde rolverschuivin gen in de i n form at i e- 10

11 sector die bij de omroep tot uitdrukking kunnen komen in een verbetering van de eenheid van produktie en distrib utie. Pogingen van de kan t van de omroep om enige versoepelin g to b e w erk stelligen teneinde hierdoor mede de doelmatigheid to verhogen zijn tot op heden afgestuit op een af wijzing van de minister van CRM. N og verdergaand is de van verschillende kanten geopperde gedachte om me t het oog op een vergrote efficiency het facilitair bedrijf geheel to verzelfstandigen en hear monopolie op to heffen, terwijl aan het facilitair bedrijf zou worden toegestaan hear dienstverlening niet uitslu itend to beperken tot de omroep. Gezien de vele kwalitatieve en kwantiatieve consequenties van een wijziging in de verhouding tussen het facilitair bedrijf en de zendgemach tigden lijkt verder onderzoek noodzakelijk alvorens to bealuiten t ot een of ande r e w orm van verzel fstandi ging. B i j een dergelijke studie zou voor een aantal duidelijk omschreven varianten, die verschillen in aard en omvang van de regulerin g van het audlovisuele produktiesysteem de gevol gen moeten wo rden onderzocht voor de dcelmatigheid in behee r en gebruik van de middelen en voor de cultuurpolitieke uitgangspunten van het omroepbestel. R e gionale radio-omrcep Momentee I functioneren in Nederland uses regionale omroepen waarvan twee op experimentele basis. In 1979 heeft de toenmalige minister van C RB7 het plan ontvouwd voor een landelijke bedekldn g met twaalf re gionale omroepen. D e bekostiging z ou t en dele door het rij k plaatsvinden uit de nationale omroepmiddelen en voor het resterende gedeelte moeten geschieden door de provincies. Afhankelijk van de inrichting van de regionale oraroep zouden de kosten van een dergelijke landelijke bedek king liggen tussen 37,9 en 49,5 miljoen gulden (loon- en prijspeil 1982). Een alternatief plan van de re gi onale omroepen verenigd in de ROOS en van de NOS stelt voor een landelijke bedekking na to streven van 23 streekomroepen. De kosten van dit plan zouden 73 miljcen gulden bed ragen. Tot 1985 zouden volgens dit plan 15 regionale omroepen kunnen worden opgericht waarvoor een bed rag van 47,7 miljoen gulden is vereist. De ROOS en de NOS opteren voor een landelijke bekosti ging uit algemene omrcepmiddelen. Een gemengde bekos t iging uit meerdere financleringsbronnen waarbij de beslissing omtrent de omvang van elk van deze bronnen wordt genomen op ve rschillende bestuurlijke niveaus, heeft uit allocatief oo gpun t grot e bez w a ren. D e afw e ging zal onvolledig zijn, de priorlt eite n stellin g op la ge r niveau w ordt doorkruist en i n zijn al gemeenheid zal koppelfinanciering een goed afgebakende verdeling van ve r an tw oordelijkheden en bevoegdheden in we g staan. Een bekostiging uit regionale middelen - middels opcenten op de omrcepbijdragen - onde rvangt genoemde bezwaren. Elke regio zou in deze gedachtengang de omvang van de opcenten bepalen overeenkoms t i g de voorkeur i n eigen kring voor r egionale omroep. Zodoende zou de band tussen bepale n, betalen en genieten nauw worden aangehaald. Tevens ken deze financieringsvorm weer garanties bieden voor programmatische onafhanke lij kheid den een re gi onale financieri ng uit algemene middelen. Een inherent gevolg van volledige regionale bekostiging is overi gens w el dat zich betre kk elij k grote inte rregionale tariefsverschillen kunnen voordoen, omdat de kosten slechts in geringe mate samenhan gen met het aantal luisteraars. Radio-Delta Radio-Delta is de benaming van een gemeenschappelijk Belgisch-Nederlan ds radio progra mma, da t bin nen enkele jaren volgens de b eleidsvoornemens van de B elgische e n Nederlandse regering van sta rt zou moeten gaan. Doelstelling van dit p rog ramm e zou moeten zijn het uitdrukldng geven aan en mede daardoor bevorderen van de culturele verbondenheid van Nederland en Vlaanderen. De totale j aarlijkse exploitatiekosten zijn geraamd op 2 2, 9 mi l jcer} gulden (loon- en prijspeil 1980). Versleuteling van dit bedrag op fifty-fify basis ( uitgezonde rd de ze nderkosten) zou voor Nederland een kostenpost van ongeveer 15 miljoen gulden per jeer betekenen. 11

12 Door gebruik to maken van bestaande middengolfzenders in pleats van een nieuw to bouwen lange-golfzender kunnen de kosten voor Nederland enigazins worden gedrukt, terwijl een nauwere programmatische samenwerking een verdergaande kostenbesparing kan betekenen. Naast de initierende rol van de overhead bij de ontwikkeling van Radio-Delta kan opvallend worden gencemd dat tot dusverre de behoefte van de luisteranrs nan een gemeenschappelijk Belgisch-Nederlands radioprogramma niet is gepeild. Het verdient aanbeveling alvorens to besluiten tot de start van Radio-Delta inzicht to krijgen in de interesse van de dcelgroepen. Tevens zou nader moeten worden bezien of de dcelstellingen van Radio-Delta niet op een goedkopere wijze zijn to realiseren. Door de toenemende bekabeling in Belgie en Nederland kan een goede ontvangst van elkanders programma worden gegarandeerd hetgeen reden kan zijn de doelstelling to realiseren binnen de bestaande omroepinstellingen. Ook indien de resultaten van dit onderzoek geen aanleiding geven of to zien van de invoering van Radio-Delta is periodieke evaluatie van effectiviteit en efficiency gewenst. Uitdrukkelijk moet worden voorkomen dat invoering van Radio- Delta een onomkeerbaar proces is. De kabel In Nederland bestaat Been lande lijke uniformiteit in acrd en omvang van de kabelnetstructuren, beheers- en exploitatievormen, samenstelling van het programmapakket en tarieven. De regel- en wetgeving op centraal niveau biedt de gemeenten een zekere speelruimte ten ' aanzien van technische en programmatische aspecten van draadomrcepinrichtin gen. In het licht van voorziene techniache integratietendensen in de tranamissiesystemen en uit een oogpunt van doelmatigheid kan een zekere planmatige aanpak op centraal niveau het streven near een optimale netstructuur voor de telecomrounicatiesector bevorderen. Een stringente regelgeving van de PTT op technisch gebied alsmede een passende inventarisatie op centraal niveau van de gegevens over de draadomroepinrichtingen zouden instrumenten kunnen zijn om de kwaliteit van het kabelnet to bevorderen en kapitaalverliezen to beperken. Behalve uit technisch-economisch oogpunt wordt soma ook uit overwegingen van cultuurpolitieke acrd gepleit voor een verdergaande regulering van het kabelnet op centraal niveau. Het gaat den om de samenstelling van het programmapakket. Voorzover programmapakket en prijs tot stand gekomen zijn in een proses van lokale democratische besluitvorming ken hiermee worden bereikt dat een voorzieningenniveau wordt gerealiseerd dat is afgestemd op de prefe renties in eigen kring. Een doelmatige en doelgerichte aanpak van schaarse middelen ken aldus worden bevorderd. De op nationaal niveau bepaalde cultuurpolitiek ken evenwel randvoorwaarden stellen aan de gemeentelijke autonoroie inzake de samenstelling van het programmapakket, nu het programma-aanbod uit het buitenland steeds omvangrijker wordt en op Nederland gerichte commerciele programme's niet zijn uitgesloten. Een landelijke uniformiteit in pmgrammapakket en tarieven zou kunnen worden bevorderd door de eventuele sanleg van een landelijk PTT-aanvoernet. De kosten van dit lande lijk net bedragen ongeveer 200 miljoen gulden, hetgeen bij een landelijke bedekking voor de abonnee neerkomt op een tarlef van circa 2 gulden per maand (exclusief de kosten van auteursrechten en aanpass ingen in het plaatselijke kabelnet). Viditel en Teletek s t Sands enige tijd wordt in Nederland geexperimenteerd met een tweetal nieuwe informatiediensten, Teletekst en Viditel. Teletekst is distributlef van karakter en behoort tot de werkingssfeer van de Omroepwet ; Viditel valt door zijn conaultatieve card in het grijze gebied tussen de afgebakende invloeden van Telegraaf- en Telefoonwet op conversatiesystemen en de invloeden van de Omroepwet op distributiesystemen. 12

13 De kosten van beide inform atiediensten op middell ange termi jn zijn moeilij k kwantificee rbaar en met veel onzeke r heid omge ve n v an we ge het experimentele stadium waarin deze diensten zic h bevinden en vanwege de snelle technologische veranderingen the scherpe prijsfluctu ati es me t zich mee brengen. Vooral voo r de ont wikkeling van Viditel zijn aanzienlijke Investeringen in de infrastructuur noodza k elij k. D e P TT voo r z iet in de k omende ja re n i nveste rin gen ten bed ra ge van 141 miljcen gulden wan n eer het abonneebestand wordt uitgebouwd tot Bij deze omvang van he t abonneebes t and zou vo lge n s onz e be rekeni ngen een posit ief saldo in de exploitatie kunnen worden gerealiseerd van on geveer 2 0 h 25 miljoen gulden. Op basis van de v r aagont wi kk elin g op di t moment lijken de prognoses omtrent de grcei van het abonneebestand aan de hoge kart. De Stuurgroep Viditel acht nu abonnees het maximaal haalbare. De kosten van het Teletekst-experiment li ggen op een duidelijk lager niveau. Voo r een databes t and van 10 0 pa gina's Telet eks t is een investering van 1 miljoen gulden in hard- ware vereist. Naast een verschil i n de omvan g van de kosten ligt er ook een ondersche i d in de bekostigin gs w ijze van beide informa tiedienst en. B ij Viditel is in principe een volledige bed rijfsmatige exploitatie mogelijk waarbij de kosten van de abonnee in rekening worden gebracht onder andere via de kosten van het telefoongeb ruik. Teletekst is in de huidige conceptie niet apart in rekening to bren gen aan de gebruikers doch wordt bekostigd uit de omroepmiddelen. On t wikkelin g van de vraag Budgetonderzoeken van het CBS wijzen uit dat de uitgaven van de consument voor audiovisuele apparatuur tussen 1963 en sneller zijn gestegen d an het totale gezinsverbruik. Bijgevolg is het aandeel van deze categorie i n het gezinsbudget gestegen. D aerentegen zijn tussen en 1978 blij kens de budgetonderzoeken de uitgaven voor audiovis u ele appa rat uur relatief gedaald. Onafhankeli jk van het inkomen resulteerde een relatieve vermindering van het gewicht van deze ca tegorie met 20%. In tegenspraak met deze uit komsten zijn gegevens uit de Nationale Rekenin gen the duide n op een co n tinu stijgend aandeel van de uit gaven voor audiovisuele appara t uur. Alle consumptie ve bestedingen die verband houden met media-uit gaven zijn in de periode en ook daarna vol ge n s deze bron sterker geste gen dan het t otale ve r- bru ik van gezinshuishoudin gen. A f gaande op deze el k aar tegensp re k ende ge gevens ove r het verloop van het mediabudget in het recente verleden, zijn voorspellingen omtrent het ontwikkelingspad op middellan ge termijn met zeer grote onzekerheidsmar ges omgeven. Daar komt nog bij de af nemende, mogelijkerwijs zelfa negatieve econom i sche groei the van wege het ui tzonderlij ke kar a k te r een vergelijking bemceilijkt met perioden van uitbundigere en in elk geval positieve groei. De onzekerheid w ordt verder vergroot door p rodukt- en procea-innovatiea bij in formatie dienste n w aarvan n ie t b ekend is hoe deze door de consument zullen worden beoordeeld. Trekken we desalniettemin met dit voorbehoud de in het verleden geconstatee rde trends in de ontwikkeling van het mediabudget door near de toekomst dan is e nige te rughoude n dh eid op zijn plaat s ten aa n zie n van de op tiroistisc he ver w achti ng en ove r de doo rbr aak van nieuw e media. Uitgaande van de voorspelde geringe groei van de particuliere consumptie zal de ruimte in het mediabudget in de komende jaren near verwachting relatief beperkt zijn, zelfs onder de aanvechtbare veronder stelling dat het aandeel van de u itgaven voor audiovisuele apparatuur in het totale consumptiebudget toeneemt. Indien we de ontwikkeling volgens he t l aats te budgetonderzoek ala richtsnoer n emen z al zel fs een re latieve ve r min de ring van het me diabudge t niet uitge s loten moeten worden geacht. Een r elatieve datin g v an deze uit gavencategorie moot plausibel worden ge acht in zoverre verwacht kan worden dat in tijden van afnemende bestedingsmoge liikheden vooral goederen met een h oge i nkom e n selasticit e it zull e n worde n getroffen, waaronder electr otechniache apparaten zij n to r ekenen. 1 3

De Nederlandse kabelsector

De Nederlandse kabelsector De Nederlandse kabelsector Onderzoek van TNO In opdracht van het Commissariaat voor de Media behorend bij rapport Mediaconcentratie in beeld Datum januari 2002 Auteurs drs. H.M. van Bockxmeer drs. M.A.

Nadere informatie

Focus op functies. u i t d a g i n g e n v o o r e e n t o e k o m s t b e s t e n d i g m e d i a b e l e i d

Focus op functies. u i t d a g i n g e n v o o r e e n t o e k o m s t b e s t e n d i g m e d i a b e l e i d W E T E N S C H A P P E L I J K E R A A D V O O R H E T R E G E R I N G S B E L E I D Focus op functies u i t d a g i n g e n v o o r e e n t o e k o m s t b e s t e n d i g m e d i a b e l e i d A M S

Nadere informatie

Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON. Amsterdam, 22 november 2010

Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON. Amsterdam, 22 november 2010 Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON Amsterdam, 22 november 2010 Sector onder de radar De publieke lokale mediasector. Een sector

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 602 Kabel, media en consument Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

DE KERN VAN HET DOEL. advies

DE KERN VAN HET DOEL. advies DE KERN VAN HET DOEL advies De kern van het doel Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

Naar een herijking van de financiële verhouding tussen Rijk en provincies. maart 2009. Rfv

Naar een herijking van de financiële verhouding tussen Rijk en provincies. maart 2009. Rfv Naar een herijking van de financiële verhouding tussen Rijk en provincies maart 2009 Rfv /2/ Inhoud /3/ Voorwoord 5 Samenvatting 7 1. Algemeen 15 1.1 Adviesaanvraag 15 1.2 Bestuurlijke achtergrond 16 1.3

Nadere informatie

Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie

Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie 18 1980 Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie Rapporten aan de Regering Staatsuitgeverij, 's-gravenhage 1980 ISBN 90 12 0301 1 0 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid Postbus 20004

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Zitting 1980-1981 Nr. 88h 16 400 V Beleidsdebat over het onderdeel Ontwikkelingssamenwerking van het Departement van Buitenlandse Zaken MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 15

Nadere informatie

EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING

EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING Eindrapport Uitgebracht in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken Amersfoort, 8 april 2005 VOORWOORD Het Ministerie van Economische Zaken heeft in juli

Nadere informatie

DOCUMENTATIECENTRUM NEDERLANDSE POLITIEKE PAPtTIJ!N. Gezondheidszorg. Mediabeleid Vaderlandse Geschiedenis. Regeerakk.oord en Sociale Vernieuwing

DOCUMENTATIECENTRUM NEDERLANDSE POLITIEKE PAPtTIJ!N. Gezondheidszorg. Mediabeleid Vaderlandse Geschiedenis. Regeerakk.oord en Sociale Vernieuwing DOCUMENTATIECENTRUM NEDERLANDSE POLITIEKE PAPtTIJ!N Gezondheidszorg Mediabeleid Vaderlandse Geschiedenis Regeerakk.oord en Sociale Vernieuwing Liberaal Reveil is een uitgave van de Prof Mr. B.M. Teldersstichting.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Begroting voor het jaar 1988 20 200 G Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie Vaststelling begroting van uitgaven en inkomsten Nr.

Nadere informatie

Cultuur zonder. grenzen. Rapporten aan de Regering

Cultuur zonder. grenzen. Rapporten aan de Regering Cultuur zonder grenzen Rapporten aan de Regering Staatsuitgeverij, 's Gravenhage 1987 CIP-GEGEVENS KONlNKLlJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Cultuur Cultuur zonder grenzen / [Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleidl.

Nadere informatie

Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II. Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector

Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II. Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector maart 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding en opdracht... 3 2. Analyse

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting. Toegang tot het recht

Beleidsdoorlichting. Toegang tot het recht Beleidsdoorlichting Toegang tot het recht Ministerie van Justitie Directie Rechtsbestel Juni 2008 Inhoudsopgave Algemeen begrippenkader... 1 1. Wat was het probleem dat aanleiding is (geweest) voor beleid?...

Nadere informatie

Rapportage Taskforce Kinderopvang/Onderwijs. Werkgroep Financiering en Economie. Maart 2010

Rapportage Taskforce Kinderopvang/Onderwijs. Werkgroep Financiering en Economie. Maart 2010 Rapportage Taskforce Kinderopvang/Onderwijs Werkgroep Financiering en Economie Maart 2010 0 INHOUD 1 Inleiding en achtergrond 1.1 Opdracht 1.2 Ontwikkeling in uitgaven aan kinderopvang 1.3 Vraagstelling

Nadere informatie

Ministerie van Financiën Staatssecretaris ir. E.D. Wiebes MBA Postbus 20201 2500 EE Den Haag. Datum 26 maart 2015 Uitbreiding lokaal belastinggebied

Ministerie van Financiën Staatssecretaris ir. E.D. Wiebes MBA Postbus 20201 2500 EE Den Haag. Datum 26 maart 2015 Uitbreiding lokaal belastinggebied > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Ministerie van Financiën Staatssecretaris ir. E.D. Wiebes MBA Postbus 20201 2500 EE Den Haag Raad voor de financiële verhoudingen Korte Voorhout 7 Den Haag

Nadere informatie

Zorgen voor Zorg. Ramingen van de vraag naar personeel. in de verpleging en verzorging tot 2030. Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez

Zorgen voor Zorg. Ramingen van de vraag naar personeel. in de verpleging en verzorging tot 2030. Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez Zorgen voor Zorg Zorgen voor Zorg Ramingen van de vraag naar personeel in de verpleging en verzorging tot 2030 Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september

Nadere informatie

Schaarse publieke rechten

Schaarse publieke rechten 1470 Schaarse publieke rechten Wat Bard, Betfair en BNR met elkaar gemeen hebben Frank van Ommeren, Willemien den Ouden en Johan Wolswinkei' Steeds weer blijkt dat er gemakkelijk conflicten kunnen ontstaan

Nadere informatie

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege

Nadere informatie

COLOFON. Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011. Studentnummer: S1835408 n.j.h.kornegoor@student.rug.nl

COLOFON. Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011. Studentnummer: S1835408 n.j.h.kornegoor@student.rug.nl COLOFON Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011 Auteur: Dhr. N. Kornegoor Studentnummer: S1835408 E mail: n.j.h.kornegoor@student.rug.nl Onderwijsinstelling: Rijksuniversiteit Groningen

Nadere informatie

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Student: Nick Bakker Studentnummer: 0097357 Studie: Bedrijfskunde Faculteit: Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. rapporten aan de regering. het borgen van publiek belang

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. rapporten aan de regering. het borgen van publiek belang WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID rapporten aan de regering 56 het borgen van publiek belang De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid werd in voorlopige vorm ingesteld in 1972.

Nadere informatie

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 Richtsnoeren van de Commissie voor de marktanalyse en de beoordeling van aanmerkelijke marktmacht in het bestek van het gemeenschappelijk

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie

IBO Wetenschappelijk onderzoek

IBO Wetenschappelijk onderzoek Datum 1 mei 2014 1 Colofon Titel Bijlage(n) IBO Wetenschappelijk onderzoek 5 bijlage(n) Inlichtingen Ministerie van Financiën Inspectie der Rijksfinanciën/Bureau Strategische Analyse ii Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Rekrutering en (permanente) educatie van de rechtsprekende macht in vijf landen 2000/8. WODC Onderzoeksnotities. Een internationale verkenning

Rekrutering en (permanente) educatie van de rechtsprekende macht in vijf landen 2000/8. WODC Onderzoeksnotities. Een internationale verkenning WODC Onderzoeksnotities 2000/8 Rekrutering en (permanente) educatie van de rechtsprekende macht in vijf landen Een internationale verkenning N.J. Baas Justitie Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz Ver huld Vastgoed Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen C.C. Arendz Elk systeem kan succesvol zijn als de betrokken mensen bekwaam en integer zijn en verantwoording willen afleggen

Nadere informatie