MEMO. : Terugkoppeling werkbezoeken Roemenie/vervolgtraject Macedonië

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEMO. : Terugkoppeling werkbezoeken Roemenie/vervolgtraject Macedonië"

Transcriptie

1 Gewestelijke Afvalstoffen Dienste Gooi en Vechtstreek Postadres: Postbus AM Hilversum Bezoekadres: Hooftlaan EE Bussum Telefoon: (035) Fax: (035) Internet: GAD ISO RABO Bank Hilversum BNG MEMO Aan : PFHO Milieu Van : Mare Maassen Datum : 20 februari 2012 Onderwerp : Terugkoppeling werkbezoeken Roemenie/vervolgtraject Macedonië Nr. : Eind 2011 hebben er twee werkbezoeken aan Roemenie plaatsgevonden. De werkbezoeken vonden plaats in het kader van de afronding van de bestaande samenwerking met de Roemeense partnerregio Noord-Sibiu en het tot juni 2012 lopende project met Macedonië. Laatste wordt uitgevoerd samen met Agentschap.NL (onderdeel van het Ministerie van L&M) en de VAR. Hieronder kort de uitkomsten en aanbevelingen. Zie de bijgevoegde verslagen voor een uitgebreider beeld van de werkbezoeken. 1) Werkbezoek 6-7 oktober 2011 Deelnemers: de heer J. Van der Hoeven (gewestgedelegeerde milieu), de heer G. Boekhoff (wethouder milieu Bussum), de heer E. Bodar (GAD) en de heer M. Maassen (GAD). Dit tweedaagse werkbezoek begin oktober stond in het teken van het uitvoeren van: a) een afsluitende audit gericht op de bestuurlijke samenwerking in de partnerregio Noord-Sibiu en de uitvoeringsorganisatie van de afvalinzameling en b) het voorbereiden van een studiebezoek van een delegatie uit Macedonië aan de Roemeense partnerregio later die maand. Geconcludeerd kan worden dat de bestuurlijke samenwerking en het beheer van afval in de Roemeense regio zijn vruchten afwerpt. Niet alleen binnen Roemenie, maar ook daarbuiten geldt de aanpak van de Roemeense partnerregio inmiddels als voorbeeld en inspiratiebron. Daarbij is de inzameling van afval in de Roemeense regio op unieke wijze verder doorontwikkeld (bijvoorbeeld de mate van regie, integraal inzamelen, voorscheiden, kunststof voorbewerking). Het succes van de bestuurlijke samenwerking vertaalt zich in het aanmelden van steeds meer gemeenten voor de samenwerking. De Roemeense regio is enthousiast over het verder delen en uitdragen van de opgedane ervaringen en kennis op het gebied van bestuurlijke samenwerking en afvalbeheer. Deze betrokkenheid blijkt ook uit het serieuze voorbereidingstraject van de Roemeense regio op het komende bezoek van de Macedonische delegatie. 2) Werkbezoek 31 oktober - 3 november 2011 Deelnemers namens GAD Gooi en Vechtstreek: de heer G. Boekhoff (wethouder milieu Bussum) van 31 oktober tot en met 1 november en de heer E. Duijn (GAD) van 1 t/m 3 november. Eind oktober - begin november vond een vierdaags werkbezoek plaats. Dit in het kader van a) het voeren van verkennende gesprekken met de bestuurder(s) van ECONORD Sibiu over de vraag en mogelijkheden naar kennisuitwisseling en samenwerking op het gebied van gezondheidszorg, jeugdzorg en ambulance (dit kwam naar voren tijdens het bezoek van begin oktober) en

2 Memo d.d. 28 februari 2012, pagina 2 b) deelname aan het studieprogramma opgezet door het Nederlandse team en de Roemeense partner voor de Macedoniërs. De organisatievorm in Gooi- en Vechtstreek van de jeugdgezondheidszorg is interessant voor de Roemeense regio. De regio is van plan de jeugdgezondheidszorg te regionaliseren. Op dit gebied kunnen adviezen vanuit het Gewest G&V van belang zijn. Indien hier hiervoor in Gooi en Vechtstreek de mogelijkheden zijn, is een gerichte follow up nodig om de vraag naar samenwerking nader te specificeren. Gelet op de bestaande relatie kan ook een traject op dit terrein zeker succesvol zijn. Op de overige terreinen is de vraag naar deskundigheid/ advies minder aan de orde. De Macedonische delegatie heeft van 1 tot en met 3 november de Roemeense partnerregio bezocht. Dit als direct gevolg van het succesvol afgeronde project van de GAD en het Roemeense samenwerkingsverband ECONORD Sibiu op het gebied van regionale samenwerking op het gebied van afvalbeheer. Kennisuitwisseling tussen bestuurders en ervaringen opdoen op het van gebied gemeentelijke samenwerking en het opstarten van afvalbeheer stond gedurende het bezoek van de Macedoniërs aan de Roemeense regio centraal. Tijdens en na het bezoek hebben de Nederlandse, Roemeense en Macedonische partners de wens uitgesproken gedurende het lopende Macedonië project daar waar mogelijk gezamenlijk invullening te geven. Ook is gesproken over de mogelijkheden voor gezamenlijke voorzetting van de samenwerking tussen de drie landen in de periode na de formele afronding in juni Agentschap.NL (onderdeel van het Ministerie van L&M) is over deze aanpak 'trinning' enthousiast en voornemens in een eventueel vervolgtraject gericht op Macedonië te ondersteunen en te participeren. 3) Algemene conclusies/ uitkomsten beide werkbezoeken: de actieve samenwerking met de Roemeense partner en de GAD is beëindigd mogelijkheden voor voortzetting van de samenwerking met de Roemeense regio op het gebeid van jeugdgezondheidszorg zijn aanwezig. Onderzocht dient te worden of hier draagvlak voor is binnen het gewest Gooi en Vechtstreek. de Roemeense partnerregio functioneert zeer goed, zowel bestuurlijk als operationeel op het gebied van afvalbeheer het bezoek van de delegatie uit Macedonië aan de Roemeense regio was geslaagd (zeer positieve reacties van alle partijen). Agentschap.NL overweegt het model van trinning (van twee naar drie samenwerkende landen) als landelijke aanpak aan te kaarten voortzetting van de samenwerking in Macedonië met de Roemeense regio, de GAD en Agenschap.NL kan in Macedonië een vergelijkbaar vliegwieleffect hebben voortzetting samenwerking in Macedonië is gewenst (door alle betrokkenen) 4) Vervolgtraject Macedonië Maart - April: voorbereiden inkomende bezoek delegatie uit Macedonië Mei 2012: delegatie uit Macedonië brengt bezoekt aan Nederland/ GAD Juni 2012: conferentie afvalbeheer in Skopje i.s.m. met Roemenië en de GAD

3 Gewestelijke Afvalstoffen Dienst GAD ISO Gooi en Vechtstreek Postadres: Postbus AM Hilversum Bezoekadres: Hooftlaan EE Bussum Telefoon: (035) Fax: (035) Internet: RABO Bank Hilversum BNG Bijlage 1 Aan : PFH Milieu Van : GAD Datum : 21 februari 2012 Onderwerp : Kort verslag werkbezoek Roemenië 6-7 oktober 2011 Nr. : Verslag werkbezoek Roemenie 6-7 oktober 2011 Dit tweedaagse werkbezoek begin oktober stond in het teken van het uitvoeren van: a) een afsluitende audit gericht op de bestuurlijke samenwerking in de partnerregio Noord-Sibiu en de uitvoeringsorganisatie van de afvalinzameling en b) het voorbereiden van een studiebezoek van een delegatie uit Macedonië aan de Roemeense partnerregio later die maand. Deelnemers: de heer J. Van der Hoeven (gewestgedelegeerde milieu), de heer G. Boekhoff (wethouder milieu Bussum), de heer E. Bodar (GAD) en de heer M. Maassen (GAD). Programma Op 6 oktober was er 's ochtends een bijeenkomst met de burgermeester van Medias, de grootste gemeente van de regio en de directeur van ECO-Sal (de 'Roemeense GAD'), 's Middags werd het kantoor van ECO-Sal bezocht en is er met verschillende directieleden en beleidsmedewerkers gesproken. Op 7 oktober was er 's ochtends een regiobijeenkomst met alle aan ECONORD-Sibiu verbonden gemeenten, vertegenwoordigd door de burgermeester of plaatsvervangers, 's Middags zijn verschillende werklocaties bezocht, waaronder het in aanbouw zijnde scheidingsstation, de hal met sorteerinstallatie en de puinbreker. Kort verslag Bestuurlijke samenwerking in de Roemeense regio zit in de lift. Na de samenwerking op gebied van water en afval, is er behoefte aan samenwerking op andere gebieden zoals gezondheidzorg en ambulancevoorziening. Een aantal buurgemeenten heeft aangegeven te willen aansluiten bij het samenwerkingsverband ECONORD-Sibiu. Tijdens het bestuurlijke regio overleg, waarbij alle vertegenwoordigers aanwezig waren, werd vrijelijk (en soms fel) gediscussieerd. Hierbij werd de boventoon gevoerd door de grotere gemeenten (Copsa Mica), die betrokken bij de oprichting, het geschil ging, hoe herkenbaar, over de verrekening van de kosten over de deelnemers in relatie tot het instapmoment en de eigen inbreng van bijvoorbeeld middelen. Er is een gezamenlijk opgestelde agenda. Besluiten worden dezelfde dag openbaar gepubliceerd. Bestuurders spraken tijdens en na afloop van de vergadering hun dank en tevredenheid over de samenwerking met de GAD in de afgelopen jaren en hetgeen gezamenlijk tot stand is gebracht. Aan het eind van de bestuurlijke sessie op de 2 e dag is aan alle gemeenten en ECO-Sal een oorkonde uitgereikt, waarbij de succesvolle samenwerking in de afgelopen jaren nog eens werd benadrukt. Met deze symbolische daad werd ook een periode van actieve betrokkenheid van de GAD in de Roemeense regio afgesloten.

4 Memo d.d. 28 februari 2012, pagina 2 Het programma (en de begroting) van de uitvoeringsorganisatie ECO-Sal is door ECONORD vastgesteld. De uitvoeringsorganisatie ECO-Sal is de laatste jaren kwalitatief en kwantitatief gegroeid. De huisvesting is sterk verbeterd, het wagenpark deels vernieuwd en uitgebreid. Daarbij is vooruitstrevend te werk gegaan t.a.v. de inzameling en verwerking van afval. Ingezamelde kunststof verpakkingen worden op kleur gescheiden en zelf geperst. Via een lopende band worden diverse grondstoffen gesorteerd. Een aantal inwoners, dat voorheen leefde op en rond de opgeheven stortplaatsen, vindt hier werk. Ook is er een eigen puinbreekinstallatie in gebruik. De qua grootte verschillende verpulverde puinstromen worden gebruikt voor wegenbouw en woningbouw. Een hypermodern KCA depot (opgezet i.s.m. Noorwegen) is operationeel en het eerste scheidingsstation is naar verwachting begin 2012 operationeel. Er wordt veel gedaan aan communicatie richting de inwoners van de regio en er is een scholenproject vergelijkbaar met de GAD opgezet. In de regio zijn er plannen om vanaf 2013 zelf de organische stromen te verwerken. (Hier ligt ook een belangrijke overlap met het Macedonië project, dat als start-, speerpunt de inzameling en verwerking van organische stromen heeft). Naast de het uitvoeren van een afsluitende audit is samen met de Roemenen het studieprogramma voor de Macedoniërs verder uitgewerkt. De samenwerking verliep daarbij prima en het enthousiasme over het komende bezoek van de Macedoniërs later die maand, was opvallend. Conclusies Geconcludeerd kan worden dat de bestuurlijke samenwerking en het beheer van afval in de Roemeense regio zijn vruchten afwerpt. Niet alleen binnen Roemenie, maar ook daarbuiten geldt de aanpak van de Roemeense partnerregio inmiddels als voorbeeld en inspiratiebron. Daarbij is de inzameling van afval in de Roemeense regio op unieke wijze verder doorontwikkeld (regie, integraal inzamelen, voorscheiden, kunststof voorbewerking). Het succes van de bestuurlijke samenwerking vertaald zich in het aanmelden van steeds meer gemeenten aan de samenwerking. De Roemeense regio is enthousiast over het verder delen en uitdragen van de opgedane ervaringen en kennis op het gebied van bestuurlijke samenwerking en afvalbeheer. Deze betrokkenheid blijkt ook uit de serieuze voorbereidingstraject van de Roemeense regio op het komende bezoek van de Macedonische delegatie.

5 Bijlage 2 Verslag bezoek Gerard Boekhoff (wethouder Bussum) aan Medias/ Roemenie 30/10/2011 tot 02/11/2011 MM/ Doel: 1) onderzoeken eventuele (vervolg)samenwerking regio Medias (Roemenie) en Gewest: zie onderstaand verslag (maandag 31 oktober). 2) ontvangst delegatie uit Macedonië in Roemenie en deelname aan kennisuitwisselingsprogramma op dinsdag 1 november (zie verslag Agenstschap.NL ). Maandag 31 oktober: "ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn". 's Ochtends verschillende bijeenkomsten met stakeholders: burgemeester Teodor Neamtu en met de directeur van het ziekenhuis in Medias, het afdelingshoofd 'social affairs' (zorg en welzijn) van de gemeente Medias en een ambtenaar 'internationale betrekkingen'. 's Middags zijn er bezoeken gebracht aan het ziekenhuis en een 'verzorgingstehuis' in Medias. Hieronder een beknopt verslag. Er zijn drie 'onderwerpen' mbt zorg en welzijn besproken (en bezocht) 1) het ziekenhuis 2) de jeugdzorg op de scholen en 3) de 'social health institutions' ad 1 ) het ziekenhuis Het ziekenhuis wordt voor 95% bekostigd vanuit de verzekering (via de nationale overheid) en 5% komt van de gemeente Medias. De ambulancevoorziening wordt geheel via de verzekering gefinancierd. Natuurlijk kent ook Roemenie het probleem van toenemende bezuinigingen op de gezondheidszorg. De directeur van het ziekenhuis is tevens chirurg. Het ziekenhuis is opgezet in paviljoen-vorm met verschillende oude gebouwen. Ik heb diverse afdelingen bezocht, van poliklinieken tot intensive care, en de algehele indruk is dat het ziekenhuis schoon is, maar dat de gebouwen oud zijn en onderhoud behoeven (bv aanbrengen van liften). Bovendien zijn de spullen die gebruikt worden verouderd. De directeur is vrij duidelijk in zijn wensen: 'contacten' (bv met Tergooi ziekenhuizen) en/of spullen (die hier verouderd zijn). Een meer structurele samenwerking op inhoud en kennisoverdracht met het gewest lijkt niet aan de orde. Ad 2) jeugdzorg (op scholen) De intenties m.b.t. de jeugdgezondheidszorg in Medias lijken dezelfde als in Nederland; vanaf de geboorte kinderen monitoren. Op twee facetten is het in Roemenie wezenlijk anders georganiseerd: iedere school hoort een schoolarts in dienst te hebben. Dit lukt scholen lang niet altijd en dat is een probleem. Bovendien is het lokaal en niet regionaal georganiseerd. De burgemeester van Medias heeft met interesse geluisterd naar de organisatievorm in Gooi- en Vechtstreek en zou graag de jeugdgezondheidszorg willen regionaliseren. Mogelijk kunnen adviezen vanuit Gewest G&V helpen. Ad 3 'social health intstitutions' Op dit gebied zijn diverse instituten (en plannen daartoe) in Medias. Er is een soort 'verpleegtehuis' waar oude mensen die ziek zijn, maar uitbehandeld in het ziekenhuis (en die geen familie hebben!), kunnen verblijven. Ze worden hier door artsen en verpleegkundigen verzorgd. Dit 'tehuis' bestaat uit 44 bedden. Ongeveer 95% van de mensen blijft hier tot men overlijdt. 5% kan als men is behandeld naar huis. De verzekering financiert een deel, de mensen moeten hun inkomen afstaan en de gemeente financiert het restant. Ook hier; schoon en betrokkenheid personeel, maar oude voorzieningen.

6 Verder is er een 'daklozenopvang' met 15 bedden. Dit is geopend van uur tot 7.00 uur. Dus puur voor de nacht. Er worden geen maaltijden aangeboden. Er zijn ongeveer 20 daklozen in Medias. De opvang voldoet. Er zijn nog twee grote plannen. a) Volgend jaar wordt naast het 'verpleegtehuis' ook een 'verzorgingstehuis' gebouwd. De plannen en financiering daarvan zijn rond. Dit is voor ouderen die niet ziek zijn, maar geen familie hebben. (35 bedden). b) Er zijn eerste plannen voor een 'psychiatrisch' centrum met 63 kamers en 110 bedden. Bedoeld voor mensen met alzheimer, drugsverslaving en psychiatrische patiënten. Ook is dit bedoeld voor kinderen met psychische trauma's (bv kinderen van drugsverslaafde moeders). Het plan voor dit complex is ambitieus en nog niet verder dan de tekentafel. Er zijn geen concrete gedachten over samenwerking met het Gewest Gooi en Vechtstreek.

7 Agentschap NL Aan: Elien Groot (EVD Internationaal) Cc: Projectteam G2G10MK62 Mare Maassen, GAD Ed Duijn, GAD Ruurd van Schaik, VAR Herman Huisman, Jack Broekaart Croeselaan EO Utrecht Postbus RE Utrecht Contactpersoon Eugene Gies T Verslag studytour Roemenië met Macedoniërs in kader van project G2G10MK62 Inleiding Tijdens ons bezoek eind april 2011 concludeerden we dat er in Macedonië veel goede wil is. Echter de betrokkenen ambtenaren geven aan dat zij de mogelijkheden missen om daadwerkelijk zaken tot uitvoer te brengen. In een eerder memo werd dat verder uiteengezet en ook ondersteund met een UNrapport. Het plan is toen opgepakt om de effectiviteit van de studytour te vergroten door deze dichter te laten aansluiten bij de situatie en de mogelijkheden van Macedonië. Om meer resultaat te boeken dan alleen een papieren product in de vorm van een guide of manual is in overleg met de EVD besloten om de tour in twee gedeelten te knippen. Een gedeelte in Roemenië, waar men in een eerder project met de GAD, reeds een aantal behoorlijke stappen heeft gezet in gemeentelijke samenwerking en efficiënte afvalscheiding. Ook heeft men het concrete voornemen om binnenkort GFT apart te bewerken. Door het meenemen van het projectteam naar Roemenië zou tevens aandacht gegeven worden aan de expertise van het NL bedrijfsleven. Het tweede deel zou de traditionele tour door Nederland worden. In dit memo een kort verslag van het gedeelte in Roemenië. Conclusie Experiment is zeker geslaagd. De beide delegaties (Nederland en Macedonië) zijn hartelijk en openhartig ontvangen door de Roemenen. Deze hebben er veel werk van gemaakt (zelfs de Roemeense TV was gedeeltelijk aanwezig). Bij aanvang werden we ontvangen door 5 burgemeesters en ook bij het bezoek aan de locaties, was een van de burgemeesters en directie aanwezig om ons welkom te heten en ons uit de doeken te doen hoe men te werk gaat. De Roemeense en Macedonische delegatieleidsters hebben elkaar duidelijk gevonden. De Macedonische was zeer gespitst op het verkrijgen van nuttige informatie en adressen. Daar gaat nog verder samenwerking uit voortkomen. De kans dat een manual biowaste ook in de praktijk wordt uitgevoerd is flink vergroot. Men zal daarbij dan ook het NL bedrijfsleven weten te vinden. Hieronder volgt nog het dagelijks verslag van het bezoek. Pagina 1 van 3

8 Verslag van bezoek. Op de eerste dag van het bezoek werden we ontvangen in het stadhuis van Medias, een van de 7 gemeenten die een samenwerking zijn aangegaan (ECONORD) en die ook een gemeenschappelijke afvaldienst hebben opgezet: ECO- SAL. Hier waren bijna alle burgemeesters ook aanwezig. Na een welkomswoord van de burgemeester van Medias ( inwoners), gaf Macedonië (Ana Karanfilova) een presentatie over de situatie in Macedonië en de wensen ten aanzien van de toekomst. Vervolgens presenteerden ECONORD en ECO-SAL zich en gingen in op de presentatie van Macedonië. Gedurende de hele dag volgde steeds veel discussie en vragen en antwoorden over en weer. Niet altijd even centraal.., maar daaarmee een aardige illustratie van de passie van de aanwezigen. Aan het eind van de bijeenkomst halverwege de middag volgde een officiële ceremonie ter gelegenheid van het behalen van 3 ISO-certificaten door ECO-SAL waarbij de Roemeense TV aanwezig was. Hierna werd de samenwerking en reden voor bezoek van de Macedoniërs aan het Roemeense publiek uitgelegd in een heuse TV-persconferentie. Op dag twee werd eerst het stadhuis van Copsa Mica bezocht, met eveneens een hartelijke ontvangst door de burgemeester en een toelichting van de activiteiten van ECO-SAL in hun gemeente, zoals gescheiden en ondergrondse inzameling. Hierna volgde een bezoek aan de stortplaats van Cristian in de buurt van Sibiu. Deze voldoet prima aan de huidige standaard. Goede onderafdekking, stortgaswinning, percolaatwaterzuivering. Wij waren onder de indruk. Op dag drie bezochten we het recyclestation in Medias. Hier vond na-scheiding plaats uit het aangevoerde huishoudelijk afval. Voornaamste stromen: papier/karton, blik, plastic en GFT. De nascheiding gebeurt met de hand in een volume van 70 ton per dag. Men claimt 15% recycling op deze manier. Het station had ook een installatie voor bouwpuin-scheiden, een milieustraat in aanbouw voor de burgers en een gevaarlijk afval-brengstation. De berg GFT wordt nog niet bewerkt. Men heeft een concreet plan om in 2013 met composteren van biowaste te beginnen. Steeds aan het eind van elke dag werd een Roemeense lunch verzorgd die eigenlijk als diner fungeerde.. Tijdens die lunch en de daaropvolgende wandeling en avondprogramma was steeds volop gelegenheid voor het nodige informele contact tussen de partijen. In deze korte tijd werd een vriendschappelijke band opgebouwd van wederzijds respect en waarbij de bereidheid om elkaar te helpen groot was. Ook het aanwezige NL bedrijfsleven kreeg ruim de gelegenheid om zijn expertise te tonen. De opgebouwde relatie tussen Roemenië en Macedonië gaat er ongetwijfeld voor zorgen dat de kans flink wordt vergroot dat er daadwerkelijk en concreet resultaat geboekt wordt in het G2G project biowaste. Dat betekent dat een te schrijven manual ook zal worden uitgevoerd en dat de weg naar het Nederlands bedrijfsleven dan makkelijk gevonden zal worden. Pagina 2 van 3

9 Mijn indruk is dat dit soort uitwisselingen meer zouden moeten worden uitgevoerd om de kansen op implementatie van beleidsstukken als guides en manuals te vergroten. Alleen bij daadwerkelijke uitvoer van beleid in de praktijk zijn er kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Want alleen dan worden stortplaatsen gesaneerd, recyclingstations gebouwd, GFT gecomposteerd en wordt afvalwater gezuiverd. Datum Voor een beeldverslag van het bezoek zie: ev=gv1srqcmvmvsoqsspahq&feat=directlink Pagina 3 van 3

MEMO. 4) Uit een ambtelijke afstemmingsronde is naar voren gekomen een aantal zaken/ projecten gezamenlijk op te pakken;

MEMO. 4) Uit een ambtelijke afstemmingsronde is naar voren gekomen een aantal zaken/ projecten gezamenlijk op te pakken; Gewestelijke Afvalstoffen Dienst Gooi en Vechtstreek GAD ISO 14001 MEMO Postadres: Postbus 514 1200 AM Hilversum Bezoekadres: Hooftlaan 32 1401 EE Bussum Telefoon: (035) 699 18 88 Fax: (035) 694 17 45

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Internet: www.gad.nl E-mail: post@gad.nl RABO Bank Hilversum 39.82.18.862 GAD BNG 28.50.30.701 ISO 14001 MEMO

Internet: www.gad.nl E-mail: post@gad.nl RABO Bank Hilversum 39.82.18.862 GAD BNG 28.50.30.701 ISO 14001 MEMO Gewestelijke Afvalstoffen Dienst Postadres: Postbus 514 1200 AM Hilversum "*X Gooi en Vechtstreek Bezoekadres: Hooftlaan 32 1401 EE Bussum Telefoon: (035) 699 18 88 Fax: (035) 694 17 45 Internet: www.gad.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr 1: juli 2012

Nieuwsbrief nr 1: juli 2012 Beste zwerfafvalcollega s, Met deze nieuwsbrief informeer ik u over de actualiteiten en de activiteiten die in het kader van de regionale samenwerking van belang kunnen zijn. Wilt u meer informatie of

Nadere informatie

MEMO GAD BNG 28.50.30.701 ISO 14001. Gewestelijke Afvalstoffen Dienst. Portefeuillehouders Milieu. Werkgroep biomassa en 'rijden op groen gas'

MEMO GAD BNG 28.50.30.701 ISO 14001. Gewestelijke Afvalstoffen Dienst. Portefeuillehouders Milieu. Werkgroep biomassa en 'rijden op groen gas' Gewestelijke Afvalstoffen Dienst Gooi en Vechtstreek Postadres: Postbus 514 1200 AM Hilversum Bezoekadres: Hooftlaan 32 1401 EE Bussum Telefoon: (035) 699 18 88 Fax: (035) 694 17 45 Internet: www.gad.nl

Nadere informatie

BAMM/U200900024 Lbr. 09-011

BAMM/U200900024 Lbr. 09-011 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Bijeenkomsten inzameling kunststofverpakkingen uw kenmerk ons kenmerk BAMM/U200900024 Lbr. 09011 bijlage(n)

Nadere informatie

Ondergrondse verzamelcontainer

Ondergrondse verzamelcontainer Ondergrondse verzamelcontainer ISO-14001 Haal meer uit afval Ondergronds inzamelen De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek. Bij

Nadere informatie

Papier & Karton? In deze bak natuurlijk! Haal meer uit afval ISO-14001

Papier & Karton? In deze bak natuurlijk! Haal meer uit afval ISO-14001 Papier & Karton? In deze bak natuurlijk! ISO-14001 Haal meer uit afval Oud Papier en Karton: een waardevolle grondstof voor nieuw papier Niet hout, maar Oud Papier is in Nederland de belangrijkste grondstof

Nadere informatie

VOORWOORD. Eric Bodar, directeur GAD

VOORWOORD. Eric Bodar, directeur GAD VOORWOORD U ontvangt hierbij de tweede editie van de nieuwsbrief over de pilot afvalscheiding in Naarden. Op 14 juni jl. gaf de wethouder, Mw. Wil de Vries-Kempes, het startsein voor de proef, waarbij

Nadere informatie

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Omgekeerd inzamelen... 4 4. Voorscheiding plastics... 5 5. Oud papier en karton... 5 6. GFT... 6 7. Conclusie...

Nadere informatie

Evaluatie stichting Afvalfonds

Evaluatie stichting Afvalfonds Evaluatie stichting Afvalfonds Inleiding Het ministerie van I&M (voorheen VROM) heeft Stichting Afvalfonds meerjarig een subsidie toegekend. Stichting Afvalfonds legt verantwoording af over de subsidie

Nadere informatie

De Meerlanden: energie in de buurt. Raad Bloemendaal 28 juni 2013

De Meerlanden: energie in de buurt. Raad Bloemendaal 28 juni 2013 De Meerlanden: energie in de buurt Raad Bloemendaal 28 juni 2013 Structuur Aandeelhouders Raad van Commissarissen Directie Staf Publieke Sector Vergisting-Compostering Private Sector Afval BOR Kerncijfers

Nadere informatie

2015-WB-36 Burgemeesterbrief

2015-WB-36 Burgemeesterbrief 2015-WB-36 Burgemeesterbrief Aan de gemeenteraad van de gemeente Wijdemeren Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Datum: B/29571/15091 0/TB 10 september 2015 Behandelend ambtenaar: Doorkiesnummer: Bijlagen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan. Leefomgeving. Gebied en wijkzaken J.J.W.M. Buiks CBW-JDO

Raadsvoorstel. Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan. Leefomgeving. Gebied en wijkzaken J.J.W.M. Buiks CBW-JDO Titel Nummer 13/12 Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan Datum 14 maart 2013 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4,

Nadere informatie

Onderzoek Afvalsamenwerking Twente

Onderzoek Afvalsamenwerking Twente Waarderweg 33B-10 haarlem, postbus 2016 2002 la haarlem, t 023 5319141, e info@iprnormag.nl. Onderzoek Afvalsamenwerking Twente Nadere informaties in de aanloop naar het Symposium op 4april 2013 20 februari

Nadere informatie

Verslag pfho milieu & duurzaamheid

Verslag pfho milieu & duurzaamheid Verslag pfho milieu & duurzaamheid Ons kenmerk: 15.0008295 Ontwerpverslag van de vergadering d.d. 18 november van het portefeuillehouderoverleg Milieu & Duurzaamheid Aanwezig: Mw. L. Boersen-de Jong Mw.

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners Van afval naar grondstof Informatieavond voor inwoners Agenda 2 1. Welkom en inleiding (wethouder Jan van t Zand) 2. Presentatie Afvalbeheer (Paul de Bruin, IPR Normag) 3. Vragen en dialoog 4. Afsluiting

Nadere informatie

Op weg naar een circulaire economie

Op weg naar een circulaire economie Op weg naar een circulaire economie Agenda Afvalstromen Cijfers De Haarlemse aanpak Naar een circulaire economie Afval = Grondstof Afvalstromen GFT Kunststof Papier Glas Textiel Restafval GFT-stroom Inzameling

Nadere informatie

gemeente AM. O (Z JKop,'ie Nummer Ontvangstbev. sl wesk: onze referentie dir/gh/wl

gemeente AM. O (Z JKop,'ie Nummer Ontvangstbev. sl wesk: onze referentie dir/gh/wl directie Kruisbergseweg 25 postbus 1 69, 7000 AD Doetinchem telefoon (0314) 32 99 11 telefax (0314)32 39 43 gemeente AM. O (Z JKop,'ie Nummer Ontvangstbev. sl wesk: s I ï n g e I a n d ziekenhuis Aan het

Nadere informatie

over gescheiden inzameling van plastics & drankenkartons met rolcontainers

over gescheiden inzameling van plastics & drankenkartons met rolcontainers Vragen en antwoorden over gescheiden inzameling van plastics & drankenkartons met rolcontainers Algemeen Het raadsvoorstel inzameling plastics/drankenkartons geeft sinds de presentatie reactie in de samenleving.

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

sectorplan 14 Verpakkingsafval

sectorplan 14 Verpakkingsafval sectorplan Verpakkingsafval 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalfracties Papier/karton, kunststoffen, glas, metalen en hout 2. Belangrijkste bronnen Huishoudens, industrie en HDO-sectoren 3. Aanbod

Nadere informatie

Jaarplan 2012 gemeente Velsen

Jaarplan 2012 gemeente Velsen Jaarplan 2012 gemeente Velsen januari 2012 HVCinzameling Miriam Dijst Adviseur Gemeenten 12 januari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2012 7 4. Planning

Nadere informatie

Nieuwe Raamovereenkomst & Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen

Nieuwe Raamovereenkomst & Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen Nieuwe Raamovereenkomst & Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen KVNW Ledenvergadering Den Haag 4 oktober 2012 Cees de Mol van Otterloo Directeur Afvalfonds Verpakkingen Raamovereenkomst Producentenverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig?

Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig? Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig? 6 november 2017 GroenLinks Stichtse Vecht is al jaren een warm voorstander van omgekeerd inzamelen. Wat is dat eigenlijk en wat zijn

Nadere informatie

Afvalpanel Horst aan de Maas

Afvalpanel Horst aan de Maas Afvalpanel Horst aan de Maas Eerste bijeenkomst 25 februari 2013 WELKOM! Agenda eerste bijeenkomst Afvalpanel 1. Welkom en toelichting op de afvalinzameling en het Afvalpanel door wethouder Birgit Op de

Nadere informatie

Samen kunnen meer met afval

Samen kunnen meer met afval Samen we kunnen meer met In 2020 willen we in heel Nederland 75% van ons afval scheiden. Samen kunnen we meer met afval Afval, we hebben er dagelijks mee te maken. Niet alleen thuis, maar ook op het werk,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Toekomst regionale samenwerking. Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking. Beleid en regie W. Hilboezen P.J.

Raadsvoorstel. Toekomst regionale samenwerking. Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking. Beleid en regie W. Hilboezen P.J. Titel Nummer 13/73 Toekomst regionale samenwerking Datum 30 oktober 2013 Programma Fase Onderwerp Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Nascheiding kunststoffen. Het heldere alternatief van Attero

Nascheiding kunststoffen. Het heldere alternatief van Attero Nascheiding kunststoffen Het heldere alternatief van Attero Sinds 1 januari 2010 moet elke gemeente in Nederland een fors deel van het kunststof verpakkingsafval scheiden van de rest van het huishoudelijk

Nadere informatie

BSR :^K.K 1Ï51OAA 1?'S. uitnodiging miniconferentie 22 juni. GESCAixlD OP 1,1,1. 2 h MEI 2011. Gemeente Oostzaan. TNT Post Port betaald

BSR :^K.K 1Ï51OAA 1?'S. uitnodiging miniconferentie 22 juni. GESCAixlD OP 1,1,1. 2 h MEI 2011. Gemeente Oostzaan. TNT Post Port betaald BSR Belastingsamenwerking Rivierenland Postbus 18 4000 AA Tiel o TNT Post Port betaald Gemeente Oostzaan Gemeenteraad Postbus 15 1510 AA OOSTZAAN GESCAixlD OP 1,1,1. 2 h MEI 2011 Gemeente Oostzaan uitnodiging

Nadere informatie

Kenniscentrum Duurzaam Verpakken

Kenniscentrum Duurzaam Verpakken Kenniscentrum Duurzaam Verpakken 1. Aanleiding In de Raamovereenkomst 2013-2022 is in Artikel 4 afgesproken een Kennisinstituut op te richten (verder te noemen Kenniscentrum Duurzaam Verpakken [KCDV]).

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

"'IDORCASHuu*,11NEDERLAND

'IDORCASHuu*,11NEDERLAND "'IDORCASHuu*,11NEDERLAND - t FEB. 2013 Postbus 12 1619ZGAndijk Telefoon 0228 595900 Fax 0228 592787 info@dorcas.nl www.dorcas.nl www.dorcaswinkels.nl KvK 37124363 Btw 8156.60.170.B.01 Gemeente Heemstede

Nadere informatie

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg Nieuwsflits Inhoud Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg 1. Adviesrapport bureau HHM is openbaar gemaakt Pagina 1 2. Conclusies en advies HHM voor toekomst Pagina 1 3. Kamerbrief

Nadere informatie

papier- en glasinzameling anno 2008 Gemeentelijk Afvalcongres 2008 Nieuwegein 12 november 2008

papier- en glasinzameling anno 2008 Gemeentelijk Afvalcongres 2008 Nieuwegein 12 november 2008 Gemeentelijk Afvalcongres 2008 Nieuwegein 12 november 2008 1 Gemeentelijk Afvalcongres 2008 Presentatie van: Papier Recycling Nederland (PRN) Wienus van Oosterum en Stichting Duurzaam Verpakkingsglas (SDV)

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

Verslag pfho milieu & duurzaamheid

Verslag pfho milieu & duurzaamheid Verslag pfho milieu & duurzaamheid Ons kenmerk: 15.0008295 Ontwerpverslag van de vergadering d.d. 18 november van het portefeuillehouderoverleg Milieu & Duurzaamheid Aanwezig: Mw. L. Boersen Mw. N. van

Nadere informatie

SLIM INVESTEREN EN UITVOEREN

SLIM INVESTEREN EN UITVOEREN Zaal 1 09.00 09.15 09.30 09.45 10.00 10.15 10.30 10.45 11.00 11.15 11.30 11.45 12.00 12.15 12.30 12.45 13.00 13.15 13.30 13.45 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.15 15.30 15.45 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00

Nadere informatie

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) Kees Lamain(Areareiniging) Meer recycling via de milieustraten Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) MEER RECYCLING

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 7917

BIS BenW adviezen - 7917 Inmiddels is in enkele ambtelijke bijeenkomsten het contract verder uitgewerkt Deze contractuitwerking is bijgevoegd Voorgesteld wordt om akkoord te gaan met de ondertekening tzt door de directeur van

Nadere informatie

Serviceconcept. Presentatie. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam

Serviceconcept. Presentatie. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam Serviceconcept ZORGVISIE PERSBERICHT 17 maart 2010 Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam is een van de eerste ziekenhuizen in Nederland die met grote regelmaat mysteryguests gaat inzetten

Nadere informatie

Met Intelligentie Natuurlijk iets Doen

Met Intelligentie Natuurlijk iets Doen Nieuwsbrief 11 Met Intelligentie Natuurlijk iets Doen Voorwoord Nieuwe fase MIN D Na diverse jaren van planontwikkeling en implementatie is het nu tijd voor een nieuwe fase, die van borging van het onderwijs

Nadere informatie

Schriftelijke reactie toezegging

Schriftelijke reactie toezegging Schriftelijke reactie toezegging commissie : DSO Datum vergadering : 5 november 2013 Onderwerp Toezegging gedaan door : Beleidsnotitie afval Netjes geregeld : Wethouder Stoel Omschrijving toezegging: N.a.v.

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

Van afval naar grondstof in Goirle

Van afval naar grondstof in Goirle Van afval naar grondstof in Goirle Leny van der Ende Bureau Milieu & Werk 16 juni 2014 1 Wij doen onderzoek naar waarde in het afval Welke waardevolle grondstoffen zitten in Goirle nog in het afval Hoe

Nadere informatie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Masterclass Afval en Grondstof Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Gemeentelijk Afvalcongres, 19 maart 2015 AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. Afvalmanagement Ladder van

Nadere informatie

NOTITIE. : Voorstel nadere uitwerking vergisten GFT-afval en 'rijden op groen gas'

NOTITIE. : Voorstel nadere uitwerking vergisten GFT-afval en 'rijden op groen gas' Gewestelijke Afvalstoffen Dienst Gooi en Vechtstreek GAD ISO 14001.9 ) NOTITIE Postadres: Postbus 514 1200 AM Hilversum Bezoekadres: Hooftlaan 32 1401 EE Bussum Telefoon: (035) 699 18 88 Fax: (035) 694

Nadere informatie

Titel G A D. Tekst ISO Gewestelijke Afvalstoffen Dienst Gooi en Vechtstreek Afdeling Toezicht en Handhaving. Toezicht en Handhaving

Titel G A D. Tekst ISO Gewestelijke Afvalstoffen Dienst Gooi en Vechtstreek Afdeling Toezicht en Handhaving. Toezicht en Handhaving Titel Tekst G A D ISO 14001 Gewestelijke Afvalstoffen Dienst Gooi en Vechtstreek Afdeling De taken van : Preventieve taak Gericht op gedragsverandering niet op het geven van een proces-verbaal Repressieve

Nadere informatie

Van afval naar grondstof

Van afval naar grondstof Van afval naar grondstof 1 Programma 1. Opening door wethouder Jan Steenbergen 2. Afvalinzameling Hoogeveen: huidige situatie 3. Beleid van de gemeente / landelijk beleid 4. Meer grondstoffen, minder restafval:

Nadere informatie

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving.

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. 1. Inleiding In deze handleiding/beschrijving wordt aangegeven wat het doel c.q. karakter is (van de verschillende onderdelen) van de Politieke

Nadere informatie

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: SLWE. Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015. Voorstel

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: SLWE. Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015. Voorstel Aan de gemeenteraad Volgnummer: Dienst/afdeling: SLWE Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015 Voorstel 1. Een systeem van driewekelijks inzamelen restafval en plastic afval per 1 januari

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Deelsessie 1 Inzameling voor recycling

Deelsessie 1 Inzameling voor recycling Deelsessie 1 Inzameling voor recycling Marchel van der Grift (NEDVANG) Anouk Teuns (gemeente Utrecht) Inzameling voor recycling Marchel van der Grift (NEDVANG) Gemeentelijke inzameling Ontwikkeling en

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Vraag- en antwoord document kunststofinzameling 2009 Gemeente Zwolle Laatste update: 20 augustus 2009

Vraag- en antwoord document kunststofinzameling 2009 Gemeente Zwolle Laatste update: 20 augustus 2009 Vraag- en antwoord document kunststofinzameling 2009 Gemeente Zwolle Laatste update: 20 augustus 2009 Inzameling & communicatie Wanneer moeten gemeenten starten? Wanneer begint Zwolle met kunststofinzameling?

Nadere informatie

Inzamelproef wijk Molenakkers en de Mortel, Eersel

Inzamelproef wijk Molenakkers en de Mortel, Eersel Inzamelproef wijk Molenakkers en de Mortel, Eersel Hoogfrequente inzameling van huishoudelijk afval 7 en 9 november 2016 7 december 2016 Agenda 1. woord van welkom: Frits van der Wiel 2. introductie: wethouder

Nadere informatie

Attero Holding N.V., bestaande uit: N.V. Afvalverbranding Zuid Nederland (A.Z.N.)

Attero Holding N.V., bestaande uit: N.V. Afvalverbranding Zuid Nederland (A.Z.N.) CERTIFICAAT, bestaande uit: Attero B.V. Attero Noord B.V. Attero Zuid B.V. AZN Holding B.V. Meander 861 6825 MH Arnhem Postbus 4114 6080 AC Haelen en de toepassing daarvan voldoen aan de voorwaarden gesteld

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Concept Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 2 juni 2009 Onderwerp: Gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen Samenvatting: Voorgesteld wordt om vóór 1 januari

Nadere informatie

VOORSTEL. college van burgemeester en wethouders. Onderwerp: Stedenband Heerlen-Nan'an. Voorstel:

VOORSTEL. college van burgemeester en wethouders. Onderwerp: Stedenband Heerlen-Nan'an. Voorstel: VOORSTEL Datum: 20 september 2013 college van burgemeester en wethouders Reg. nr. Decos: BWV-13000430 Reg. nr. DocMan Onderwerp: Stedenband Heerlen-Nan'an. Auteur: Eric-Jan Reemers Afdeling: 36.01.1 Cluster

Nadere informatie

FLO/U201300222 Lbr. 13/027

FLO/U201300222 Lbr. 13/027 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Drankenkartons Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk FLO/U201300222 Lbr. 13/027 bijlage(n) 3 datum 18 maart

Nadere informatie

Behandeling in commissie Het Raadsvoorstel wordt in de commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering behandeld.

Behandeling in commissie Het Raadsvoorstel wordt in de commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering behandeld. Raadsvoorstel Datum 16 mei 2017 Zaaknummer 194822483 Portefeuille H.G.W.M. van Rooijen Onderwerp Harmonisatie afvalbeleid Meierijstad. Samenvatting Harmonisatie afvalbeleid Meierijstad. Relatie met programmabegroting

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 21 april 2015 R05S002. Opvang en begeleiding van slachtoffers van huiselijk geweld / Oranjehuis

Datum Agendapunt Documentnummer. 21 april 2015 R05S002. Opvang en begeleiding van slachtoffers van huiselijk geweld / Oranjehuis Datum Agendapunt Documentnummer R05S002 Onderwerp Opvang en begeleiding van slachtoffers Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Het realiseren van een regionale voorziening voor de opvang en begeleiding

Nadere informatie

Evaluatie SamenOud-lezingen voorjaar 2014

Evaluatie SamenOud-lezingen voorjaar 2014 Evaluatie SamenOud-lezingen voorjaar 2014 Een evaluatierapport over de SamenOud-lezingen in, en R. Brans September 2014 0 Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van de lezingen... 2 1.1

Nadere informatie

Openbaar. Ondergrondse restafvalcontainer op de afvalpas. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Ondergrondse restafvalcontainer op de afvalpas. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Openbaar Onderwerp Ondergrondse restafvalcontainer op de afvalpas Programma Openbare Ruimte BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting In Nijmegen staat een 80-tal ondergrondse containers

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

beantwoording vragen van fractie DMP mbt kunststofverpakkingsinzameling ihkv art 61 reglement van orde

beantwoording vragen van fractie DMP mbt kunststofverpakkingsinzameling ihkv art 61 reglement van orde College Onderwerp: V200900547 beantwoording vragen van fractie DMP mbt kunststofverpakkingsinzameling ihkv art 61 reglement van orde Collegevoorstel Inleiding: Op 11 mei 2009 heeft de fractie DMP in het

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

Programmalijnen. Stichting izovator:

Programmalijnen. Stichting izovator: Programmalijnen Stichting izovator 2014 Stichting izovator, 27 november Stichting izovator: Oude Amersfoortseweg 121 1212 AA Hilversum E-mailadres: info@izovator.nl Website: www.izovator.nl 1 1. Context

Nadere informatie

bestuurskrachtonderzoek Gooi en Vechtstreek In reactie op uw brief als bovengenoemd delen wij u het volgende mede.

bestuurskrachtonderzoek Gooi en Vechtstreek In reactie op uw brief als bovengenoemd delen wij u het volgende mede. CONCEPT Gedeputeerde Staten van Noord-Holland t.a.v. de heer drs. J. van der Wal Postbus 3007 2001 DA HAARLEM Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Datum: 305888/731408 17 december 2015 B/31404/160114/JV

Nadere informatie

Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen

Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen Ellen van Steekelenburg, Femke Beelen, 5 oktober 2017 Onze bijdrage in grote lijnen: Positieve

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 015 Kindermishandeling Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin in Rotterdam

Centrum voor Jeugd en Gezin in Rotterdam dienst Ruimte, Economie en Welzijn Bezoekadres Prinsenhof A Prinsenhof 3 Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Aan geadresseerde telefoon (026) 359 91 11 telefax (026) 359 94 80 e-mail post@gelderland.nl

Nadere informatie

Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011

Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011 Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011 27 juni 2011 De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren zijn een vreemde eend in het huidige krachtenspel van fuserende gemeenten. Tegen de tijdsgeest

Nadere informatie

Ledenraadpleging VNG plastic afval

Ledenraadpleging VNG plastic afval Openbaar Onderwerp Ledenraadpleging VNG plastic afval Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De VNG heeft onderhandeld met stichting NEDvang

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

*ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015

*ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 *ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-30481/DV.15-566, afdeling Ruimte. Sellingen, 10 december 2015 Onderwerp: Afvalstoffenbeleidsplan 2016-2020 Aanleiding

Nadere informatie

Kaders in Veiligheid

Kaders in Veiligheid doorkiesnummer (070) 373 8262 onderwerp bijeenkomst voor raadsleden uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) programma / aanmeldformulier datum 3 1 oktober 2006 Geachte heer/mevrouw, De Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

PATIËNTENPARTICIPATIE OP DE INTENSIVE CARE VAN TERGOOIZIEKENHUIZEN

PATIËNTENPARTICIPATIE OP DE INTENSIVE CARE VAN TERGOOIZIEKENHUIZEN PATIËNTENPARTICIPATIE OP DE INTENSIVE CARE VAN TERGOOIZIEKENHUIZEN Projectgroep Patiëntenparticipatie September 2011 Patiëntenparticipatie op de Intensive Care van Tergooiziekenhuizen Steeds meer leeft

Nadere informatie

Chartres. Verheffing van de ziel tot de geest Een mysterie-impuls van de Nieuwe Mens

Chartres. Verheffing van de ziel tot de geest Een mysterie-impuls van de Nieuwe Mens Chartres Verheffing van de ziel tot de geest Een mysterie-impuls van de Nieuwe Mens Conferentie van 3 t/m 8 mei 2011 in Chartres Met medewerking van Christine Gruwez, Frans Lutters, Wim Veltman e.a. Waarom

Nadere informatie

Huishoudelijk Asbest?

Huishoudelijk Asbest? Huishoudelijk Asbest? Naar het scheidingsstation natuurlijk! ISO-14001 Haal meer uit afval Asbest is gevaarlijk voor mens en milieu Sinds 1993 is het verboden om asbest in producten te verwerken (Asbestverwijderingsbesluit).

Nadere informatie

Jongerengemeenteraad 2011. Uw school doet toch ook weer mee?

Jongerengemeenteraad 2011. Uw school doet toch ook weer mee? Jongerengemeenteraad 2011 Uw school doet toch ook weer mee? Pagina 1 Voorwoord Veel jongeren denken dat politiek alleen voor oudere mensen is. De gemeenteraad van Leidschendam- Voorburg wil daar verandering

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING: De raad van de gemeente Leerdam besluit: - De nota "De eerste stappen van afval naar grondstoffen" vast te stellen.

2. GEVRAAGDE BESLISSING: De raad van de gemeente Leerdam besluit: - De nota De eerste stappen van afval naar grondstoffen vast te stellen. Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/13-00047 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Behandelend ambtenaar M. Albers Zaaknummer Z.12-01088 Datum: 14 februari 2013 Afdeling Ruimtelijke en

Nadere informatie

evaluatie Proef zuiver inzamelen Invoeren PMD Lager brengtarief milieustraat

evaluatie Proef zuiver inzamelen Invoeren PMD Lager brengtarief milieustraat evaluatie Proef zuiver inzamelen Invoeren PMD Lager brengtarief milieustraat Samenvatting Proef Zuiver Inzamelen: In en rond het dorp Blijham is in 2015 als proef het restafval eens per vier weken ingezameld

Nadere informatie

16R.00045 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00045

16R.00045 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00045 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00045 ^Įļ ļļjjļļļjļ gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum : 2 februari 2016 Portefeuillehouder(s) : wethouder Stolk Portefeuille(s) : Afval S Reiniging

Nadere informatie

Afval is een Keus. Scheiding en nasortering Grof huishoudelijk (rest)afval. NVRD Regio Noord Nederland 20 juni Definities

Afval is een Keus. Scheiding en nasortering Grof huishoudelijk (rest)afval. NVRD Regio Noord Nederland 20 juni Definities Afval is een Keus Scheiding en nasortering Grof huishoudelijk (rest)afval Maarten Goorhuis Senior beleidsmedewerker, NVRD NVRD Regio Noord Nederland 20 juni 2013 Definities Grof huishoudelijk afval Afvalstoffen

Nadere informatie

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Presentatie t.b.v. raadscommissie gemeente Heerenveen d.d. 27 augustus 2015

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Presentatie t.b.v. raadscommissie gemeente Heerenveen d.d. 27 augustus 2015 Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen Presentatie t.b.v. raadscommissie gemeente Heerenveen d.d. 27 augustus 2015 Uitgangspositie en kenmerken gemeente Heerenveen Aanbod restafval Friesland

Nadere informatie

Telefoonnummer

Telefoonnummer Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR16.00200* GR16.00200 Behandeld in Raadscommissie en Raad Datum Commissie 21 december 2016 Agendanummer 10 Datum Raad 11 januari 2017 Agendanummer 9 Opsteller

Nadere informatie

Samenvatting haalbaarheidsstudie invoering diftar. in de gemeente Heusden

Samenvatting haalbaarheidsstudie invoering diftar. in de gemeente Heusden Samenvatting haalbaarheidsstudie invoering diftar in de gemeente Heusden Zeist, juli 2005 2 Samenvatting Met de invoering van diftar wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van de volgende doelstellingen:

Nadere informatie

Enquête Afvalsortering

Enquête Afvalsortering Enquête Afvalsortering De gemeente doet op het moment onderzoek naar het sorteren van afval in Tilburg. Als gemeente doen we het al goed op het gebied van het sorteren van afval, maar het kan nog beter.

Nadere informatie

Samenwerking wordt veelal gestart ter voorkoming of beëindiging van gedoe! Zelfstandig ondernemen binnen de franchiseformule, het vervolg

Samenwerking wordt veelal gestart ter voorkoming of beëindiging van gedoe! Zelfstandig ondernemen binnen de franchiseformule, het vervolg MKW bericht 32, mei 2011 Gastcorporaties Kijk bij elkaar!dag Op woensdag 28 september 2011 wordt weer de jaarlijkse Kijk bij elkaar! dag georganiseerd. De bijeenkomst biedt de deelnemers gelegenheid een

Nadere informatie

Advies: in te stemmen met bijgaande RIB en deze naar de raad te sturen

Advies: in te stemmen met bijgaande RIB en deze naar de raad te sturen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: R. van Hattem Tel nr: Nummer: 16A.00095 Datum: 1 februari 2016 Team: A&R Tekenstukken: Ja Bijlagen: 3 Afschrift aan: V. Griessler N.a.v.

Nadere informatie

Onderwerp Uitkomst onderzoek naar toegepaste bouwstof in de milieustraat - Besluitvormend

Onderwerp Uitkomst onderzoek naar toegepaste bouwstof in de milieustraat - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 6 september 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00675 Onderwerp Uitkomst onderzoek naar toegepaste bouwstof in de milieustraat - Besluitvormend Beknopte samenvatting Voor de

Nadere informatie

Bestuurlijke aandachtspunten voor een duurzame, sociale en schone gemeente

Bestuurlijke aandachtspunten voor een duurzame, sociale en schone gemeente Bestuurlijke aandachtspunten voor een duurzame, sociale en schone gemeente Met deze brochure wil de NVRD, de Koninklijke vereniging van gemeentelijke afval- en reinigingsdiensten, u als (nieuw) raadslid

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie