MEMO. : Terugkoppeling werkbezoeken Roemenie/vervolgtraject Macedonië

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEMO. : Terugkoppeling werkbezoeken Roemenie/vervolgtraject Macedonië"

Transcriptie

1 Gewestelijke Afvalstoffen Dienste Gooi en Vechtstreek Postadres: Postbus AM Hilversum Bezoekadres: Hooftlaan EE Bussum Telefoon: (035) Fax: (035) Internet: GAD ISO RABO Bank Hilversum BNG MEMO Aan : PFHO Milieu Van : Mare Maassen Datum : 20 februari 2012 Onderwerp : Terugkoppeling werkbezoeken Roemenie/vervolgtraject Macedonië Nr. : Eind 2011 hebben er twee werkbezoeken aan Roemenie plaatsgevonden. De werkbezoeken vonden plaats in het kader van de afronding van de bestaande samenwerking met de Roemeense partnerregio Noord-Sibiu en het tot juni 2012 lopende project met Macedonië. Laatste wordt uitgevoerd samen met Agentschap.NL (onderdeel van het Ministerie van L&M) en de VAR. Hieronder kort de uitkomsten en aanbevelingen. Zie de bijgevoegde verslagen voor een uitgebreider beeld van de werkbezoeken. 1) Werkbezoek 6-7 oktober 2011 Deelnemers: de heer J. Van der Hoeven (gewestgedelegeerde milieu), de heer G. Boekhoff (wethouder milieu Bussum), de heer E. Bodar (GAD) en de heer M. Maassen (GAD). Dit tweedaagse werkbezoek begin oktober stond in het teken van het uitvoeren van: a) een afsluitende audit gericht op de bestuurlijke samenwerking in de partnerregio Noord-Sibiu en de uitvoeringsorganisatie van de afvalinzameling en b) het voorbereiden van een studiebezoek van een delegatie uit Macedonië aan de Roemeense partnerregio later die maand. Geconcludeerd kan worden dat de bestuurlijke samenwerking en het beheer van afval in de Roemeense regio zijn vruchten afwerpt. Niet alleen binnen Roemenie, maar ook daarbuiten geldt de aanpak van de Roemeense partnerregio inmiddels als voorbeeld en inspiratiebron. Daarbij is de inzameling van afval in de Roemeense regio op unieke wijze verder doorontwikkeld (bijvoorbeeld de mate van regie, integraal inzamelen, voorscheiden, kunststof voorbewerking). Het succes van de bestuurlijke samenwerking vertaalt zich in het aanmelden van steeds meer gemeenten voor de samenwerking. De Roemeense regio is enthousiast over het verder delen en uitdragen van de opgedane ervaringen en kennis op het gebied van bestuurlijke samenwerking en afvalbeheer. Deze betrokkenheid blijkt ook uit het serieuze voorbereidingstraject van de Roemeense regio op het komende bezoek van de Macedonische delegatie. 2) Werkbezoek 31 oktober - 3 november 2011 Deelnemers namens GAD Gooi en Vechtstreek: de heer G. Boekhoff (wethouder milieu Bussum) van 31 oktober tot en met 1 november en de heer E. Duijn (GAD) van 1 t/m 3 november. Eind oktober - begin november vond een vierdaags werkbezoek plaats. Dit in het kader van a) het voeren van verkennende gesprekken met de bestuurder(s) van ECONORD Sibiu over de vraag en mogelijkheden naar kennisuitwisseling en samenwerking op het gebied van gezondheidszorg, jeugdzorg en ambulance (dit kwam naar voren tijdens het bezoek van begin oktober) en

2 Memo d.d. 28 februari 2012, pagina 2 b) deelname aan het studieprogramma opgezet door het Nederlandse team en de Roemeense partner voor de Macedoniërs. De organisatievorm in Gooi- en Vechtstreek van de jeugdgezondheidszorg is interessant voor de Roemeense regio. De regio is van plan de jeugdgezondheidszorg te regionaliseren. Op dit gebied kunnen adviezen vanuit het Gewest G&V van belang zijn. Indien hier hiervoor in Gooi en Vechtstreek de mogelijkheden zijn, is een gerichte follow up nodig om de vraag naar samenwerking nader te specificeren. Gelet op de bestaande relatie kan ook een traject op dit terrein zeker succesvol zijn. Op de overige terreinen is de vraag naar deskundigheid/ advies minder aan de orde. De Macedonische delegatie heeft van 1 tot en met 3 november de Roemeense partnerregio bezocht. Dit als direct gevolg van het succesvol afgeronde project van de GAD en het Roemeense samenwerkingsverband ECONORD Sibiu op het gebied van regionale samenwerking op het gebied van afvalbeheer. Kennisuitwisseling tussen bestuurders en ervaringen opdoen op het van gebied gemeentelijke samenwerking en het opstarten van afvalbeheer stond gedurende het bezoek van de Macedoniërs aan de Roemeense regio centraal. Tijdens en na het bezoek hebben de Nederlandse, Roemeense en Macedonische partners de wens uitgesproken gedurende het lopende Macedonië project daar waar mogelijk gezamenlijk invullening te geven. Ook is gesproken over de mogelijkheden voor gezamenlijke voorzetting van de samenwerking tussen de drie landen in de periode na de formele afronding in juni Agentschap.NL (onderdeel van het Ministerie van L&M) is over deze aanpak 'trinning' enthousiast en voornemens in een eventueel vervolgtraject gericht op Macedonië te ondersteunen en te participeren. 3) Algemene conclusies/ uitkomsten beide werkbezoeken: de actieve samenwerking met de Roemeense partner en de GAD is beëindigd mogelijkheden voor voortzetting van de samenwerking met de Roemeense regio op het gebeid van jeugdgezondheidszorg zijn aanwezig. Onderzocht dient te worden of hier draagvlak voor is binnen het gewest Gooi en Vechtstreek. de Roemeense partnerregio functioneert zeer goed, zowel bestuurlijk als operationeel op het gebied van afvalbeheer het bezoek van de delegatie uit Macedonië aan de Roemeense regio was geslaagd (zeer positieve reacties van alle partijen). Agentschap.NL overweegt het model van trinning (van twee naar drie samenwerkende landen) als landelijke aanpak aan te kaarten voortzetting van de samenwerking in Macedonië met de Roemeense regio, de GAD en Agenschap.NL kan in Macedonië een vergelijkbaar vliegwieleffect hebben voortzetting samenwerking in Macedonië is gewenst (door alle betrokkenen) 4) Vervolgtraject Macedonië Maart - April: voorbereiden inkomende bezoek delegatie uit Macedonië Mei 2012: delegatie uit Macedonië brengt bezoekt aan Nederland/ GAD Juni 2012: conferentie afvalbeheer in Skopje i.s.m. met Roemenië en de GAD

3 Gewestelijke Afvalstoffen Dienst GAD ISO Gooi en Vechtstreek Postadres: Postbus AM Hilversum Bezoekadres: Hooftlaan EE Bussum Telefoon: (035) Fax: (035) Internet: RABO Bank Hilversum BNG Bijlage 1 Aan : PFH Milieu Van : GAD Datum : 21 februari 2012 Onderwerp : Kort verslag werkbezoek Roemenië 6-7 oktober 2011 Nr. : Verslag werkbezoek Roemenie 6-7 oktober 2011 Dit tweedaagse werkbezoek begin oktober stond in het teken van het uitvoeren van: a) een afsluitende audit gericht op de bestuurlijke samenwerking in de partnerregio Noord-Sibiu en de uitvoeringsorganisatie van de afvalinzameling en b) het voorbereiden van een studiebezoek van een delegatie uit Macedonië aan de Roemeense partnerregio later die maand. Deelnemers: de heer J. Van der Hoeven (gewestgedelegeerde milieu), de heer G. Boekhoff (wethouder milieu Bussum), de heer E. Bodar (GAD) en de heer M. Maassen (GAD). Programma Op 6 oktober was er 's ochtends een bijeenkomst met de burgermeester van Medias, de grootste gemeente van de regio en de directeur van ECO-Sal (de 'Roemeense GAD'), 's Middags werd het kantoor van ECO-Sal bezocht en is er met verschillende directieleden en beleidsmedewerkers gesproken. Op 7 oktober was er 's ochtends een regiobijeenkomst met alle aan ECONORD-Sibiu verbonden gemeenten, vertegenwoordigd door de burgermeester of plaatsvervangers, 's Middags zijn verschillende werklocaties bezocht, waaronder het in aanbouw zijnde scheidingsstation, de hal met sorteerinstallatie en de puinbreker. Kort verslag Bestuurlijke samenwerking in de Roemeense regio zit in de lift. Na de samenwerking op gebied van water en afval, is er behoefte aan samenwerking op andere gebieden zoals gezondheidzorg en ambulancevoorziening. Een aantal buurgemeenten heeft aangegeven te willen aansluiten bij het samenwerkingsverband ECONORD-Sibiu. Tijdens het bestuurlijke regio overleg, waarbij alle vertegenwoordigers aanwezig waren, werd vrijelijk (en soms fel) gediscussieerd. Hierbij werd de boventoon gevoerd door de grotere gemeenten (Copsa Mica), die betrokken bij de oprichting, het geschil ging, hoe herkenbaar, over de verrekening van de kosten over de deelnemers in relatie tot het instapmoment en de eigen inbreng van bijvoorbeeld middelen. Er is een gezamenlijk opgestelde agenda. Besluiten worden dezelfde dag openbaar gepubliceerd. Bestuurders spraken tijdens en na afloop van de vergadering hun dank en tevredenheid over de samenwerking met de GAD in de afgelopen jaren en hetgeen gezamenlijk tot stand is gebracht. Aan het eind van de bestuurlijke sessie op de 2 e dag is aan alle gemeenten en ECO-Sal een oorkonde uitgereikt, waarbij de succesvolle samenwerking in de afgelopen jaren nog eens werd benadrukt. Met deze symbolische daad werd ook een periode van actieve betrokkenheid van de GAD in de Roemeense regio afgesloten.

4 Memo d.d. 28 februari 2012, pagina 2 Het programma (en de begroting) van de uitvoeringsorganisatie ECO-Sal is door ECONORD vastgesteld. De uitvoeringsorganisatie ECO-Sal is de laatste jaren kwalitatief en kwantitatief gegroeid. De huisvesting is sterk verbeterd, het wagenpark deels vernieuwd en uitgebreid. Daarbij is vooruitstrevend te werk gegaan t.a.v. de inzameling en verwerking van afval. Ingezamelde kunststof verpakkingen worden op kleur gescheiden en zelf geperst. Via een lopende band worden diverse grondstoffen gesorteerd. Een aantal inwoners, dat voorheen leefde op en rond de opgeheven stortplaatsen, vindt hier werk. Ook is er een eigen puinbreekinstallatie in gebruik. De qua grootte verschillende verpulverde puinstromen worden gebruikt voor wegenbouw en woningbouw. Een hypermodern KCA depot (opgezet i.s.m. Noorwegen) is operationeel en het eerste scheidingsstation is naar verwachting begin 2012 operationeel. Er wordt veel gedaan aan communicatie richting de inwoners van de regio en er is een scholenproject vergelijkbaar met de GAD opgezet. In de regio zijn er plannen om vanaf 2013 zelf de organische stromen te verwerken. (Hier ligt ook een belangrijke overlap met het Macedonië project, dat als start-, speerpunt de inzameling en verwerking van organische stromen heeft). Naast de het uitvoeren van een afsluitende audit is samen met de Roemenen het studieprogramma voor de Macedoniërs verder uitgewerkt. De samenwerking verliep daarbij prima en het enthousiasme over het komende bezoek van de Macedoniërs later die maand, was opvallend. Conclusies Geconcludeerd kan worden dat de bestuurlijke samenwerking en het beheer van afval in de Roemeense regio zijn vruchten afwerpt. Niet alleen binnen Roemenie, maar ook daarbuiten geldt de aanpak van de Roemeense partnerregio inmiddels als voorbeeld en inspiratiebron. Daarbij is de inzameling van afval in de Roemeense regio op unieke wijze verder doorontwikkeld (regie, integraal inzamelen, voorscheiden, kunststof voorbewerking). Het succes van de bestuurlijke samenwerking vertaald zich in het aanmelden van steeds meer gemeenten aan de samenwerking. De Roemeense regio is enthousiast over het verder delen en uitdragen van de opgedane ervaringen en kennis op het gebied van bestuurlijke samenwerking en afvalbeheer. Deze betrokkenheid blijkt ook uit de serieuze voorbereidingstraject van de Roemeense regio op het komende bezoek van de Macedonische delegatie.

5 Bijlage 2 Verslag bezoek Gerard Boekhoff (wethouder Bussum) aan Medias/ Roemenie 30/10/2011 tot 02/11/2011 MM/ Doel: 1) onderzoeken eventuele (vervolg)samenwerking regio Medias (Roemenie) en Gewest: zie onderstaand verslag (maandag 31 oktober). 2) ontvangst delegatie uit Macedonië in Roemenie en deelname aan kennisuitwisselingsprogramma op dinsdag 1 november (zie verslag Agenstschap.NL ). Maandag 31 oktober: "ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn". 's Ochtends verschillende bijeenkomsten met stakeholders: burgemeester Teodor Neamtu en met de directeur van het ziekenhuis in Medias, het afdelingshoofd 'social affairs' (zorg en welzijn) van de gemeente Medias en een ambtenaar 'internationale betrekkingen'. 's Middags zijn er bezoeken gebracht aan het ziekenhuis en een 'verzorgingstehuis' in Medias. Hieronder een beknopt verslag. Er zijn drie 'onderwerpen' mbt zorg en welzijn besproken (en bezocht) 1) het ziekenhuis 2) de jeugdzorg op de scholen en 3) de 'social health institutions' ad 1 ) het ziekenhuis Het ziekenhuis wordt voor 95% bekostigd vanuit de verzekering (via de nationale overheid) en 5% komt van de gemeente Medias. De ambulancevoorziening wordt geheel via de verzekering gefinancierd. Natuurlijk kent ook Roemenie het probleem van toenemende bezuinigingen op de gezondheidszorg. De directeur van het ziekenhuis is tevens chirurg. Het ziekenhuis is opgezet in paviljoen-vorm met verschillende oude gebouwen. Ik heb diverse afdelingen bezocht, van poliklinieken tot intensive care, en de algehele indruk is dat het ziekenhuis schoon is, maar dat de gebouwen oud zijn en onderhoud behoeven (bv aanbrengen van liften). Bovendien zijn de spullen die gebruikt worden verouderd. De directeur is vrij duidelijk in zijn wensen: 'contacten' (bv met Tergooi ziekenhuizen) en/of spullen (die hier verouderd zijn). Een meer structurele samenwerking op inhoud en kennisoverdracht met het gewest lijkt niet aan de orde. Ad 2) jeugdzorg (op scholen) De intenties m.b.t. de jeugdgezondheidszorg in Medias lijken dezelfde als in Nederland; vanaf de geboorte kinderen monitoren. Op twee facetten is het in Roemenie wezenlijk anders georganiseerd: iedere school hoort een schoolarts in dienst te hebben. Dit lukt scholen lang niet altijd en dat is een probleem. Bovendien is het lokaal en niet regionaal georganiseerd. De burgemeester van Medias heeft met interesse geluisterd naar de organisatievorm in Gooi- en Vechtstreek en zou graag de jeugdgezondheidszorg willen regionaliseren. Mogelijk kunnen adviezen vanuit Gewest G&V helpen. Ad 3 'social health intstitutions' Op dit gebied zijn diverse instituten (en plannen daartoe) in Medias. Er is een soort 'verpleegtehuis' waar oude mensen die ziek zijn, maar uitbehandeld in het ziekenhuis (en die geen familie hebben!), kunnen verblijven. Ze worden hier door artsen en verpleegkundigen verzorgd. Dit 'tehuis' bestaat uit 44 bedden. Ongeveer 95% van de mensen blijft hier tot men overlijdt. 5% kan als men is behandeld naar huis. De verzekering financiert een deel, de mensen moeten hun inkomen afstaan en de gemeente financiert het restant. Ook hier; schoon en betrokkenheid personeel, maar oude voorzieningen.

6 Verder is er een 'daklozenopvang' met 15 bedden. Dit is geopend van uur tot 7.00 uur. Dus puur voor de nacht. Er worden geen maaltijden aangeboden. Er zijn ongeveer 20 daklozen in Medias. De opvang voldoet. Er zijn nog twee grote plannen. a) Volgend jaar wordt naast het 'verpleegtehuis' ook een 'verzorgingstehuis' gebouwd. De plannen en financiering daarvan zijn rond. Dit is voor ouderen die niet ziek zijn, maar geen familie hebben. (35 bedden). b) Er zijn eerste plannen voor een 'psychiatrisch' centrum met 63 kamers en 110 bedden. Bedoeld voor mensen met alzheimer, drugsverslaving en psychiatrische patiënten. Ook is dit bedoeld voor kinderen met psychische trauma's (bv kinderen van drugsverslaafde moeders). Het plan voor dit complex is ambitieus en nog niet verder dan de tekentafel. Er zijn geen concrete gedachten over samenwerking met het Gewest Gooi en Vechtstreek.

7 Agentschap NL Aan: Elien Groot (EVD Internationaal) Cc: Projectteam G2G10MK62 Mare Maassen, GAD Ed Duijn, GAD Ruurd van Schaik, VAR Herman Huisman, Jack Broekaart Croeselaan EO Utrecht Postbus RE Utrecht Contactpersoon Eugene Gies T Verslag studytour Roemenië met Macedoniërs in kader van project G2G10MK62 Inleiding Tijdens ons bezoek eind april 2011 concludeerden we dat er in Macedonië veel goede wil is. Echter de betrokkenen ambtenaren geven aan dat zij de mogelijkheden missen om daadwerkelijk zaken tot uitvoer te brengen. In een eerder memo werd dat verder uiteengezet en ook ondersteund met een UNrapport. Het plan is toen opgepakt om de effectiviteit van de studytour te vergroten door deze dichter te laten aansluiten bij de situatie en de mogelijkheden van Macedonië. Om meer resultaat te boeken dan alleen een papieren product in de vorm van een guide of manual is in overleg met de EVD besloten om de tour in twee gedeelten te knippen. Een gedeelte in Roemenië, waar men in een eerder project met de GAD, reeds een aantal behoorlijke stappen heeft gezet in gemeentelijke samenwerking en efficiënte afvalscheiding. Ook heeft men het concrete voornemen om binnenkort GFT apart te bewerken. Door het meenemen van het projectteam naar Roemenië zou tevens aandacht gegeven worden aan de expertise van het NL bedrijfsleven. Het tweede deel zou de traditionele tour door Nederland worden. In dit memo een kort verslag van het gedeelte in Roemenië. Conclusie Experiment is zeker geslaagd. De beide delegaties (Nederland en Macedonië) zijn hartelijk en openhartig ontvangen door de Roemenen. Deze hebben er veel werk van gemaakt (zelfs de Roemeense TV was gedeeltelijk aanwezig). Bij aanvang werden we ontvangen door 5 burgemeesters en ook bij het bezoek aan de locaties, was een van de burgemeesters en directie aanwezig om ons welkom te heten en ons uit de doeken te doen hoe men te werk gaat. De Roemeense en Macedonische delegatieleidsters hebben elkaar duidelijk gevonden. De Macedonische was zeer gespitst op het verkrijgen van nuttige informatie en adressen. Daar gaat nog verder samenwerking uit voortkomen. De kans dat een manual biowaste ook in de praktijk wordt uitgevoerd is flink vergroot. Men zal daarbij dan ook het NL bedrijfsleven weten te vinden. Hieronder volgt nog het dagelijks verslag van het bezoek. Pagina 1 van 3

8 Verslag van bezoek. Op de eerste dag van het bezoek werden we ontvangen in het stadhuis van Medias, een van de 7 gemeenten die een samenwerking zijn aangegaan (ECONORD) en die ook een gemeenschappelijke afvaldienst hebben opgezet: ECO- SAL. Hier waren bijna alle burgemeesters ook aanwezig. Na een welkomswoord van de burgemeester van Medias ( inwoners), gaf Macedonië (Ana Karanfilova) een presentatie over de situatie in Macedonië en de wensen ten aanzien van de toekomst. Vervolgens presenteerden ECONORD en ECO-SAL zich en gingen in op de presentatie van Macedonië. Gedurende de hele dag volgde steeds veel discussie en vragen en antwoorden over en weer. Niet altijd even centraal.., maar daaarmee een aardige illustratie van de passie van de aanwezigen. Aan het eind van de bijeenkomst halverwege de middag volgde een officiële ceremonie ter gelegenheid van het behalen van 3 ISO-certificaten door ECO-SAL waarbij de Roemeense TV aanwezig was. Hierna werd de samenwerking en reden voor bezoek van de Macedoniërs aan het Roemeense publiek uitgelegd in een heuse TV-persconferentie. Op dag twee werd eerst het stadhuis van Copsa Mica bezocht, met eveneens een hartelijke ontvangst door de burgemeester en een toelichting van de activiteiten van ECO-SAL in hun gemeente, zoals gescheiden en ondergrondse inzameling. Hierna volgde een bezoek aan de stortplaats van Cristian in de buurt van Sibiu. Deze voldoet prima aan de huidige standaard. Goede onderafdekking, stortgaswinning, percolaatwaterzuivering. Wij waren onder de indruk. Op dag drie bezochten we het recyclestation in Medias. Hier vond na-scheiding plaats uit het aangevoerde huishoudelijk afval. Voornaamste stromen: papier/karton, blik, plastic en GFT. De nascheiding gebeurt met de hand in een volume van 70 ton per dag. Men claimt 15% recycling op deze manier. Het station had ook een installatie voor bouwpuin-scheiden, een milieustraat in aanbouw voor de burgers en een gevaarlijk afval-brengstation. De berg GFT wordt nog niet bewerkt. Men heeft een concreet plan om in 2013 met composteren van biowaste te beginnen. Steeds aan het eind van elke dag werd een Roemeense lunch verzorgd die eigenlijk als diner fungeerde.. Tijdens die lunch en de daaropvolgende wandeling en avondprogramma was steeds volop gelegenheid voor het nodige informele contact tussen de partijen. In deze korte tijd werd een vriendschappelijke band opgebouwd van wederzijds respect en waarbij de bereidheid om elkaar te helpen groot was. Ook het aanwezige NL bedrijfsleven kreeg ruim de gelegenheid om zijn expertise te tonen. De opgebouwde relatie tussen Roemenië en Macedonië gaat er ongetwijfeld voor zorgen dat de kans flink wordt vergroot dat er daadwerkelijk en concreet resultaat geboekt wordt in het G2G project biowaste. Dat betekent dat een te schrijven manual ook zal worden uitgevoerd en dat de weg naar het Nederlands bedrijfsleven dan makkelijk gevonden zal worden. Pagina 2 van 3

9 Mijn indruk is dat dit soort uitwisselingen meer zouden moeten worden uitgevoerd om de kansen op implementatie van beleidsstukken als guides en manuals te vergroten. Alleen bij daadwerkelijke uitvoer van beleid in de praktijk zijn er kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Want alleen dan worden stortplaatsen gesaneerd, recyclingstations gebouwd, GFT gecomposteerd en wordt afvalwater gezuiverd. Datum Voor een beeldverslag van het bezoek zie: https://picasaweb.qooqle.com/familiegies/roemenieselectie2011?authuser=0&authk ev=gv1srqcmvmvsoqsspahq&feat=directlink Pagina 3 van 3

MEMO. 4) Uit een ambtelijke afstemmingsronde is naar voren gekomen een aantal zaken/ projecten gezamenlijk op te pakken;

MEMO. 4) Uit een ambtelijke afstemmingsronde is naar voren gekomen een aantal zaken/ projecten gezamenlijk op te pakken; Gewestelijke Afvalstoffen Dienst Gooi en Vechtstreek GAD ISO 14001 MEMO Postadres: Postbus 514 1200 AM Hilversum Bezoekadres: Hooftlaan 32 1401 EE Bussum Telefoon: (035) 699 18 88 Fax: (035) 694 17 45

Nadere informatie

Internet: www.gad.nl E-mail: post@gad.nl RABO Bank Hilversum 39.82.18.862 GAD BNG 28.50.30.701 ISO 14001 MEMO

Internet: www.gad.nl E-mail: post@gad.nl RABO Bank Hilversum 39.82.18.862 GAD BNG 28.50.30.701 ISO 14001 MEMO Gewestelijke Afvalstoffen Dienst Postadres: Postbus 514 1200 AM Hilversum "*X Gooi en Vechtstreek Bezoekadres: Hooftlaan 32 1401 EE Bussum Telefoon: (035) 699 18 88 Fax: (035) 694 17 45 Internet: www.gad.nl

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

MEMO GAD BNG 28.50.30.701 ISO 14001. Gewestelijke Afvalstoffen Dienst. Portefeuillehouders Milieu. Werkgroep biomassa en 'rijden op groen gas'

MEMO GAD BNG 28.50.30.701 ISO 14001. Gewestelijke Afvalstoffen Dienst. Portefeuillehouders Milieu. Werkgroep biomassa en 'rijden op groen gas' Gewestelijke Afvalstoffen Dienst Gooi en Vechtstreek Postadres: Postbus 514 1200 AM Hilversum Bezoekadres: Hooftlaan 32 1401 EE Bussum Telefoon: (035) 699 18 88 Fax: (035) 694 17 45 Internet: www.gad.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr 1: juli 2012

Nieuwsbrief nr 1: juli 2012 Beste zwerfafvalcollega s, Met deze nieuwsbrief informeer ik u over de actualiteiten en de activiteiten die in het kader van de regionale samenwerking van belang kunnen zijn. Wilt u meer informatie of

Nadere informatie

Ondergrondse verzamelcontainer

Ondergrondse verzamelcontainer Ondergrondse verzamelcontainer ISO-14001 Haal meer uit afval Ondergronds inzamelen De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek. Bij

Nadere informatie

BAMM/U200900024 Lbr. 09-011

BAMM/U200900024 Lbr. 09-011 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Bijeenkomsten inzameling kunststofverpakkingen uw kenmerk ons kenmerk BAMM/U200900024 Lbr. 09011 bijlage(n)

Nadere informatie

Papier & Karton? In deze bak natuurlijk! Haal meer uit afval ISO-14001

Papier & Karton? In deze bak natuurlijk! Haal meer uit afval ISO-14001 Papier & Karton? In deze bak natuurlijk! ISO-14001 Haal meer uit afval Oud Papier en Karton: een waardevolle grondstof voor nieuw papier Niet hout, maar Oud Papier is in Nederland de belangrijkste grondstof

Nadere informatie

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Omgekeerd inzamelen... 4 4. Voorscheiding plastics... 5 5. Oud papier en karton... 5 6. GFT... 6 7. Conclusie...

Nadere informatie

Verslag pfho milieu & duurzaamheid

Verslag pfho milieu & duurzaamheid Verslag pfho milieu & duurzaamheid Ons kenmerk: 15.0008295 Ontwerpverslag van de vergadering d.d. 18 november van het portefeuillehouderoverleg Milieu & Duurzaamheid Aanwezig: Mw. L. Boersen-de Jong Mw.

Nadere informatie

Onderzoek Afvalsamenwerking Twente

Onderzoek Afvalsamenwerking Twente Waarderweg 33B-10 haarlem, postbus 2016 2002 la haarlem, t 023 5319141, e info@iprnormag.nl. Onderzoek Afvalsamenwerking Twente Nadere informaties in de aanloop naar het Symposium op 4april 2013 20 februari

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan. Leefomgeving. Gebied en wijkzaken J.J.W.M. Buiks CBW-JDO

Raadsvoorstel. Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan. Leefomgeving. Gebied en wijkzaken J.J.W.M. Buiks CBW-JDO Titel Nummer 13/12 Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan Datum 14 maart 2013 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4,

Nadere informatie

Verslag pfho milieu & duurzaamheid

Verslag pfho milieu & duurzaamheid Verslag pfho milieu & duurzaamheid Ons kenmerk: 15.0008295 Ontwerpverslag van de vergadering d.d. 18 november van het portefeuillehouderoverleg Milieu & Duurzaamheid Aanwezig: Mw. L. Boersen Mw. N. van

Nadere informatie

over gescheiden inzameling van plastics & drankenkartons met rolcontainers

over gescheiden inzameling van plastics & drankenkartons met rolcontainers Vragen en antwoorden over gescheiden inzameling van plastics & drankenkartons met rolcontainers Algemeen Het raadsvoorstel inzameling plastics/drankenkartons geeft sinds de presentatie reactie in de samenleving.

Nadere informatie

De Meerlanden: energie in de buurt. Raad Bloemendaal 28 juni 2013

De Meerlanden: energie in de buurt. Raad Bloemendaal 28 juni 2013 De Meerlanden: energie in de buurt Raad Bloemendaal 28 juni 2013 Structuur Aandeelhouders Raad van Commissarissen Directie Staf Publieke Sector Vergisting-Compostering Private Sector Afval BOR Kerncijfers

Nadere informatie

Op weg naar een circulaire economie

Op weg naar een circulaire economie Op weg naar een circulaire economie Agenda Afvalstromen Cijfers De Haarlemse aanpak Naar een circulaire economie Afval = Grondstof Afvalstromen GFT Kunststof Papier Glas Textiel Restafval GFT-stroom Inzameling

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

SLIM INVESTEREN EN UITVOEREN

SLIM INVESTEREN EN UITVOEREN Zaal 1 09.00 09.15 09.30 09.45 10.00 10.15 10.30 10.45 11.00 11.15 11.30 11.45 12.00 12.15 12.30 12.45 13.00 13.15 13.30 13.45 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.15 15.30 15.45 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00

Nadere informatie

gemeente AM. O (Z JKop,'ie Nummer Ontvangstbev. sl wesk: onze referentie dir/gh/wl

gemeente AM. O (Z JKop,'ie Nummer Ontvangstbev. sl wesk: onze referentie dir/gh/wl directie Kruisbergseweg 25 postbus 1 69, 7000 AD Doetinchem telefoon (0314) 32 99 11 telefax (0314)32 39 43 gemeente AM. O (Z JKop,'ie Nummer Ontvangstbev. sl wesk: s I ï n g e I a n d ziekenhuis Aan het

Nadere informatie

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg Nieuwsflits Inhoud Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg 1. Adviesrapport bureau HHM is openbaar gemaakt Pagina 1 2. Conclusies en advies HHM voor toekomst Pagina 1 3. Kamerbrief

Nadere informatie

NOTITIE. : Voorstel nadere uitwerking vergisten GFT-afval en 'rijden op groen gas'

NOTITIE. : Voorstel nadere uitwerking vergisten GFT-afval en 'rijden op groen gas' Gewestelijke Afvalstoffen Dienst Gooi en Vechtstreek GAD ISO 14001.9 ) NOTITIE Postadres: Postbus 514 1200 AM Hilversum Bezoekadres: Hooftlaan 32 1401 EE Bussum Telefoon: (035) 699 18 88 Fax: (035) 694

Nadere informatie

Nieuwe Raamovereenkomst & Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen

Nieuwe Raamovereenkomst & Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen Nieuwe Raamovereenkomst & Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen KVNW Ledenvergadering Den Haag 4 oktober 2012 Cees de Mol van Otterloo Directeur Afvalfonds Verpakkingen Raamovereenkomst Producentenverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving.

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. 1. Inleiding In deze handleiding/beschrijving wordt aangegeven wat het doel c.q. karakter is (van de verschillende onderdelen) van de Politieke

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Kenniscentrum Duurzaam Verpakken

Kenniscentrum Duurzaam Verpakken Kenniscentrum Duurzaam Verpakken 1. Aanleiding In de Raamovereenkomst 2013-2022 is in Artikel 4 afgesproken een Kennisinstituut op te richten (verder te noemen Kenniscentrum Duurzaam Verpakken [KCDV]).

Nadere informatie

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) Kees Lamain(Areareiniging) Meer recycling via de milieustraten Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) MEER RECYCLING

Nadere informatie

"'IDORCASHuu*,11NEDERLAND

'IDORCASHuu*,11NEDERLAND "'IDORCASHuu*,11NEDERLAND - t FEB. 2013 Postbus 12 1619ZGAndijk Telefoon 0228 595900 Fax 0228 592787 info@dorcas.nl www.dorcas.nl www.dorcaswinkels.nl KvK 37124363 Btw 8156.60.170.B.01 Gemeente Heemstede

Nadere informatie

FLO/U201300222 Lbr. 13/027

FLO/U201300222 Lbr. 13/027 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Drankenkartons Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk FLO/U201300222 Lbr. 13/027 bijlage(n) 3 datum 18 maart

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Afval en milieu

Hoofdstuk 23. Afval en milieu Hoofdstuk 23. Afval en milieu Samenvatting De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk en ander afval kunnen

Nadere informatie

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners Van afval naar grondstof Informatieavond voor inwoners Agenda 2 1. Welkom en inleiding (wethouder Jan van t Zand) 2. Presentatie Afvalbeheer (Paul de Bruin, IPR Normag) 3. Vragen en dialoog 4. Afsluiting

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 21 april 2015 R05S002. Opvang en begeleiding van slachtoffers van huiselijk geweld / Oranjehuis

Datum Agendapunt Documentnummer. 21 april 2015 R05S002. Opvang en begeleiding van slachtoffers van huiselijk geweld / Oranjehuis Datum Agendapunt Documentnummer R05S002 Onderwerp Opvang en begeleiding van slachtoffers Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Het realiseren van een regionale voorziening voor de opvang en begeleiding

Nadere informatie

papier- en glasinzameling anno 2008 Gemeentelijk Afvalcongres 2008 Nieuwegein 12 november 2008

papier- en glasinzameling anno 2008 Gemeentelijk Afvalcongres 2008 Nieuwegein 12 november 2008 Gemeentelijk Afvalcongres 2008 Nieuwegein 12 november 2008 1 Gemeentelijk Afvalcongres 2008 Presentatie van: Papier Recycling Nederland (PRN) Wienus van Oosterum en Stichting Duurzaam Verpakkingsglas (SDV)

Nadere informatie

Anders maatschappelijk investeren

Anders maatschappelijk investeren 1 Huidige praktijk ook gewenste praktijk? De gemeente verstrekt allerlei subsidies, vooral in het brede welzijnsspectrum, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van economische zaken, waaronder toerisme en

Nadere informatie

Van afval naar grondstof in Goirle

Van afval naar grondstof in Goirle Van afval naar grondstof in Goirle Leny van der Ende Bureau Milieu & Werk 16 juni 2014 1 Wij doen onderzoek naar waarde in het afval Welke waardevolle grondstoffen zitten in Goirle nog in het afval Hoe

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Nascheiding kunststoffen. Het heldere alternatief van Attero

Nascheiding kunststoffen. Het heldere alternatief van Attero Nascheiding kunststoffen Het heldere alternatief van Attero Sinds 1 januari 2010 moet elke gemeente in Nederland een fors deel van het kunststof verpakkingsafval scheiden van de rest van het huishoudelijk

Nadere informatie

Programmalijnen. Stichting izovator:

Programmalijnen. Stichting izovator: Programmalijnen Stichting izovator 2014 Stichting izovator, 27 november Stichting izovator: Oude Amersfoortseweg 121 1212 AA Hilversum E-mailadres: info@izovator.nl Website: www.izovator.nl 1 1. Context

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Deelsessie 1 Inzameling voor recycling

Deelsessie 1 Inzameling voor recycling Deelsessie 1 Inzameling voor recycling Marchel van der Grift (NEDVANG) Anouk Teuns (gemeente Utrecht) Inzameling voor recycling Marchel van der Grift (NEDVANG) Gemeentelijke inzameling Ontwikkeling en

Nadere informatie

Jaarplan 2014 gemeente Velsen

Jaarplan 2014 gemeente Velsen Jaarplan 2014 gemeente Velsen HVC Arnoud Kik Adviseur Gemeenten Versie: 28 april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2014 9 4. Planning uitwerking resterende

Nadere informatie

Huishoudelijk Asbest?

Huishoudelijk Asbest? Huishoudelijk Asbest? Naar het scheidingsstation natuurlijk! ISO-14001 Haal meer uit afval Asbest is gevaarlijk voor mens en milieu Sinds 1993 is het verboden om asbest in producten te verwerken (Asbestverwijderingsbesluit).

Nadere informatie

Serviceconcept. Presentatie. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam

Serviceconcept. Presentatie. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam Serviceconcept ZORGVISIE PERSBERICHT 17 maart 2010 Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam is een van de eerste ziekenhuizen in Nederland die met grote regelmaat mysteryguests gaat inzetten

Nadere informatie

Samen kunnen meer met afval

Samen kunnen meer met afval Samen we kunnen meer met In 2020 willen we in heel Nederland 75% van ons afval scheiden. Samen kunnen we meer met afval Afval, we hebben er dagelijks mee te maken. Niet alleen thuis, maar ook op het werk,

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 7917

BIS BenW adviezen - 7917 Inmiddels is in enkele ambtelijke bijeenkomsten het contract verder uitgewerkt Deze contractuitwerking is bijgevoegd Voorgesteld wordt om akkoord te gaan met de ondertekening tzt door de directeur van

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Masterclass Afval en Grondstof Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Gemeentelijk Afvalcongres, 19 maart 2015 AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. Afvalmanagement Ladder van

Nadere informatie

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: SLWE. Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015. Voorstel

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: SLWE. Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015. Voorstel Aan de gemeenteraad Volgnummer: Dienst/afdeling: SLWE Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015 Voorstel 1. Een systeem van driewekelijks inzamelen restafval en plastic afval per 1 januari

Nadere informatie

Attero Holding N.V., bestaande uit: N.V. Afvalverbranding Zuid Nederland (A.Z.N.)

Attero Holding N.V., bestaande uit: N.V. Afvalverbranding Zuid Nederland (A.Z.N.) CERTIFICAAT, bestaande uit: Attero B.V. Attero Noord B.V. Attero Zuid B.V. AZN Holding B.V. Meander 861 6825 MH Arnhem Postbus 4114 6080 AC Haelen en de toepassing daarvan voldoen aan de voorwaarden gesteld

Nadere informatie

Milieustraat Leeuwarden: - sleutelrol scheiding grofvuil - milieustraten zonder grenzen?

Milieustraat Leeuwarden: - sleutelrol scheiding grofvuil - milieustraten zonder grenzen? Milieustraat Leeuwarden: - sleutelrol scheiding grofvuil - milieustraten zonder grenzen? Presentatie bijeenkomst NVRD Regio Noord, Midwolde, 20 juni 2013 Achterstand scheiding grofvuil Gescheiden inzameling

Nadere informatie

Verslag van het portefeuillehoudersoverleg Milieu & Duurzaamheid 22 januari 2014.

Verslag van het portefeuillehoudersoverleg Milieu & Duurzaamheid 22 januari 2014. VERSLAG Nr. 14.0001608 Verslag van het portefeuillehoudersoverleg Milieu & Duurzaamheid 22 januari 2014. Leden (* geeft aanwezigheid aan): *Mw. J.Z. de Joode Dhr. G. Boekhoff *Mw. L.E.C. Jooren-van der

Nadere informatie

*ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015

*ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 *ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-30481/DV.15-566, afdeling Ruimte. Sellingen, 10 december 2015 Onderwerp: Afvalstoffenbeleidsplan 2016-2020 Aanleiding

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Afvalpanel Horst aan de Maas

Afvalpanel Horst aan de Maas Afvalpanel Horst aan de Maas Eerste bijeenkomst 25 februari 2013 WELKOM! Agenda eerste bijeenkomst Afvalpanel 1. Welkom en toelichting op de afvalinzameling en het Afvalpanel door wethouder Birgit Op de

Nadere informatie

* Wmo-raad Culemborg * J A A R V E R S L A G 2 0 1 3. Voorwoord Voor u ligt het verslag betreffende de activiteiten van de Wmo-raad in het jaar 2013

* Wmo-raad Culemborg * J A A R V E R S L A G 2 0 1 3. Voorwoord Voor u ligt het verslag betreffende de activiteiten van de Wmo-raad in het jaar 2013 * Wmo-raad Culemborg * J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 Voorwoord Voor u ligt het verslag betreffende de activiteiten van de Wmo-raad in het jaar 2013 Het jaar 2013 heeft vooral in het teken gestaan van de

Nadere informatie

16R.00045 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00045

16R.00045 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00045 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00045 ^Įļ ļļjjļļļjļ gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum : 2 februari 2016 Portefeuillehouder(s) : wethouder Stolk Portefeuille(s) : Afval S Reiniging

Nadere informatie

Advies: in te stemmen met bijgaande RIB en deze naar de raad te sturen

Advies: in te stemmen met bijgaande RIB en deze naar de raad te sturen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: R. van Hattem Tel nr: Nummer: 16A.00095 Datum: 1 februari 2016 Team: A&R Tekenstukken: Ja Bijlagen: 3 Afschrift aan: V. Griessler N.a.v.

Nadere informatie

Blad: 1/5 van Auditrapport met projectnummer: 89200705-20 d.d. 4 februari 2013 Auditrapport Organisatie : TRES Werkend leren Soort audit : Clienten audit Toetsingsnorm : Blik op Werk Hoofdlocatie : Utrecht

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

Samenwerken. kwaliteit

Samenwerken. kwaliteit Beter voorkomen Kwaliteitsprogramma preventie Samenwerken Doe mee met aan het landelijke kwaliteitsprogramma kwaliteit Samenwerken aan kwaliteit Het kwaliteitsprogramma Beter voorkomen heeft tot doel de

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Gezamenlijke vergadering van het bestuur GGD Gooi & Vecht en bestuur GGD Flevoland. Burgemeester gemeente Blaricum (voorzitter bestuur G&V)

Gezamenlijke vergadering van het bestuur GGD Gooi & Vecht en bestuur GGD Flevoland. Burgemeester gemeente Blaricum (voorzitter bestuur G&V) Gezamenlijke vergadering van het bestuur GGD Gooi & Vecht en bestuur GGD Flevoland Nr. 12.0012970 Aanwezigen Mevrouw J. de Zwart-Bloch De heer E. Boog De heer M. Adriani De heer Chr. Zierleijn Mevrouw

Nadere informatie

Regionale Wmo monitor. Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2012 van de Gemeente Weesp. Bussum, juni 2013 13.

Regionale Wmo monitor. Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2012 van de Gemeente Weesp. Bussum, juni 2013 13. nale Wmo monitor Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2012 van de Gemeente Bussum, juni 2013 13.0004647 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Onderzoeksopzet 2 2.1 Algemene onderzoeksopzet

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 681498

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 681498 meppel.nl Agendapunt V/12. Meppel, 17 maart 2015 Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 681498 Onderwerp: Verdergaande scheiding afvalstromen Voorgesteld besluit De raad voor te stellen: 1. Ter uitvoering

Nadere informatie

Rapportage audit Afasiecentrum Zwolle e.o.

Rapportage audit Afasiecentrum Zwolle e.o. Rapportage audit Afasiecentrum Zwolle e.o. De Afasie Vereniging Nederland wil kwalitatief sterke afasiecentra met als doel optimale nazorg voor mensen met afasie. In 2009 is daarom in nauwe samenwerking

Nadere informatie

Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011

Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011 Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011 27 juni 2011 De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren zijn een vreemde eend in het huidige krachtenspel van fuserende gemeenten. Tegen de tijdsgeest

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Beleidsplan 2013/2014 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Doelstellingen 2013/2014 Bladzijde 6 Uitgaven Overige inkomsten PR Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Sectorplan 19 Kunststofafval

Sectorplan 19 Kunststofafval Sectorplan 19 Kunststofafval 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Kunststofverpakkingen, land- en tuinbouwfolies, industrieel productieafval, (kunststof) autoafval, PVC 2. Belangrijkste

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 015 Kindermishandeling Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Notitie inzake integriteit van bestuur Nederlandse Antillen t.b.v. het ministerieel overleg inzake integriteit d.d. 3-11-03.

Notitie inzake integriteit van bestuur Nederlandse Antillen t.b.v. het ministerieel overleg inzake integriteit d.d. 3-11-03. Notitie inzake integriteit van bestuur Nederlandse Antillen t.b.v. het ministerieel overleg inzake integriteit d.d. 3-11-03. Algemeen Deze notitie is bedoeld om inzicht te verschaffen in de stand van zaken

Nadere informatie

sectorplan 10 Specifiek ziekenhuisafval

sectorplan 10 Specifiek ziekenhuisafval sectorplan Specifiek ziekenhuisafval 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Afval afkomstig van de gezondheidszorg van mens en dier 2. Belangrijkste bronnen Intramurale instellingen, extramurale

Nadere informatie

PATIËNTENPARTICIPATIE OP DE INTENSIVE CARE VAN TERGOOIZIEKENHUIZEN

PATIËNTENPARTICIPATIE OP DE INTENSIVE CARE VAN TERGOOIZIEKENHUIZEN PATIËNTENPARTICIPATIE OP DE INTENSIVE CARE VAN TERGOOIZIEKENHUIZEN Projectgroep Patiëntenparticipatie September 2011 Patiëntenparticipatie op de Intensive Care van Tergooiziekenhuizen Steeds meer leeft

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Visie op decentralisatie Jeugdzorg. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie. Vaststellen Perspectief op zorg voor jeugd Oostzaan

Raadsvoorstel. Visie op decentralisatie Jeugdzorg. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie. Vaststellen Perspectief op zorg voor jeugd Oostzaan Titel Nummer 12/11 Visie op decentralisatie Jeugdzorg Datum 5 maart 2012 Programma Maatschappelijke participatie Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer

Nadere informatie

Alcoholmatigingsprogramma's Jeugd en alcohol Regio Stedendriehoek en Regio IJsselland. gfedcb. Besluitenlijst d.d. d.d.

Alcoholmatigingsprogramma's Jeugd en alcohol Regio Stedendriehoek en Regio IJsselland. gfedcb. Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/SI/MM Alcoholmatigingsprogramma's Jeugd en alcohol Regio Stedendriehoek en Regio IJsselland 1- Notagegevens Notanummer 2008.48686

Nadere informatie

Jongerengemeenteraad 2011. Uw school doet toch ook weer mee?

Jongerengemeenteraad 2011. Uw school doet toch ook weer mee? Jongerengemeenteraad 2011 Uw school doet toch ook weer mee? Pagina 1 Voorwoord Veel jongeren denken dat politiek alleen voor oudere mensen is. De gemeenteraad van Leidschendam- Voorburg wil daar verandering

Nadere informatie

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 25 juni 2015 Jaargang en nummer 2015 59 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Commissie Stad en Ruimte Vergaderdatum 9 juni 2015 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het College van burgemeesters

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel gebied

Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel gebied RAADSVOORSTEL Nr.: 07-39 Onderwerp: Rapportage Bergwijkpark Noord Diemen, 1 mei 2007 Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel

Nadere informatie

Vraag- en antwoord document kunststofinzameling 2009 Gemeente Zwolle Laatste update: 20 augustus 2009

Vraag- en antwoord document kunststofinzameling 2009 Gemeente Zwolle Laatste update: 20 augustus 2009 Vraag- en antwoord document kunststofinzameling 2009 Gemeente Zwolle Laatste update: 20 augustus 2009 Inzameling & communicatie Wanneer moeten gemeenten starten? Wanneer begint Zwolle met kunststofinzameling?

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Gemeentelijke voorzieningen meer op afstand De gemeentelijke voorzieningen, zoals het

Gemeentelijke voorzieningen meer op afstand De gemeentelijke voorzieningen, zoals het 1 2 februari 2015 Van links naar rechts: Paul Schultink, Leen Pols, Bert-Jan Ruissen, Corné Vogelaar en Hugo van der Wal Gemeentelijke voorzieningen meer op afstand De gemeentelijke voorzieningen, zoals

Nadere informatie

Programmaraad vergadert 7 februari in Oosterhout

Programmaraad vergadert 7 februari in Oosterhout Programmaraad vergadert 7 februari in Oosterhout De Programmaraad Breda en omstreken vergadert op 7 februari in Oosterhout. De Programmaraad Breda en omstreken adviseert kabelmaatschappij Ziggo, die de

Nadere informatie

Bronscheiding grof huishoudelijk afval op milieustraten. Marco Kraakman 13-03-2014

Bronscheiding grof huishoudelijk afval op milieustraten. Marco Kraakman 13-03-2014 Bronscheiding grof huishoudelijk afval op milieustraten Marco Kraakman 13-03-2014 Niet of wel? Niet: Het AB en de regeling zelf Procedures Wie is bevoegd gezag Wel of geen obm / maatwerkvoorschrift etc.

Nadere informatie

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN SAMEN LEREN OVER REFERENTIENIVEAUS EN DIDACTIEK OM DE INHOUDELIJKE AANSLUITING TUSSEN PO EN VO IN GORINCHEM EN OMSTREKEN

Nadere informatie

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning is begin 2013

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Openbaar Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Programma / Programmanummer Citymarketing & Externe betrekkingen / 1013 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Het bestuur van

Nadere informatie

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015 Liemerije deskundige zorg voor ouderen Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Mailadres clientenraad@liemerije.nl Internet www.liemerije.nl

Nadere informatie

& RAADSINFORMATIEBRIEF. Van: A. de Leeuw Tel,nr,: 06-35113543 Geraadpleegd consulent Nummer: 14A.00133 Datum: 04-03-2014

& RAADSINFORMATIEBRIEF. Van: A. de Leeuw Tel,nr,: 06-35113543 Geraadpleegd consulent Nummer: 14A.00133 Datum: 04-03-2014 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: A. de Leeuw Tel,nr,: 06-35113543 Geraadpleegd consulent Nummer: 14A.00133 Datum: 04-03-2014 Team: Jeugd, Leefbaarheid en Veiligheid Tekenstukken:

Nadere informatie

Intensive care locatie Hilversum

Intensive care locatie Hilversum Patiënteninformatie Intensive care locatie Hilversum Specifieke informatie over de afdeling Intensive Care voor familie en naasten Inhoudsopgave Pagina De afdeling 5 De contactpersoon 5 Informatie 5 Vragen

Nadere informatie

Van Afval Naar Grondstof

Van Afval Naar Grondstof VANG HUISHOUDELIJK AFVAL Van Afval Naar Grondstof Samen zorgen voor vermindering en hergebruik van huishoudelijk afval Van afval naar grondstof Overheden en bedrijven zetten gezamenlijk stappen naar een

Nadere informatie

Demo Advies B.V. Klantenaudit Rapport meetjaar 2010. Beoordelingsrichtlijn Kwaliteitseisen UWV. 21 juni 2011. DNV Team Leader J.H.B.

Demo Advies B.V. Klantenaudit Rapport meetjaar 2010. Beoordelingsrichtlijn Kwaliteitseisen UWV. 21 juni 2011. DNV Team Leader J.H.B. Klantenaudit Rapport meetjaar 2010 Beoordelingsrichtlijn Kwaliteitseisen UWV 21 juni 2011 DNV Team Leader J.H.B. Zant Audit Team J.H.B. Zant Project Nr. 313669 Form Template VM-ARM 08-2008 (r3) Pagina

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY INLEIDING Met ingang van 1 januari 2015 krijgen gemeenten een groot aantal taken overgeheveld, de zogeheten decentralisaties AWBZ-Wmo, de Jeugdwet en de

Nadere informatie

Partijen, De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer H.G.J. Kamp, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Minister,

Partijen, De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer H.G.J. Kamp, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Minister, CONVENANT Wachtlijsten kinderopvang Partijen, De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer H.G.J. Kamp, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Minister, Het College van burgemeester

Nadere informatie

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Door gemeente Montfoort zijn 4 toekomstige scenario s voor het afvalbeheer geformuleerd. Wat zijn de verwachte effecten indien deze scenario s worden

Nadere informatie

Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei

Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei Klankbordbijeenkomst september 2015 Kien Smulders Programma 1. Welkom 2. Missie, visie, waarden & organisatie van het netwerk 3. Presentatie bestuur

Nadere informatie

Ondersteuning bij implementatie zelfmanagement

Ondersteuning bij implementatie zelfmanagement Ondersteuning bij implementatie zelfmanagement Implementatie ondersteunde zelfzorg opschalen Chronische zieke mensen helpen aan hun eigen gezondheid te werken, ondersteund door de zorgverlener, ehealth,

Nadere informatie