ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ HET VORMINGSPAKKET WAT IS EEN VLUCHTELING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ HET VORMINGSPAKKET WAT IS EEN VLUCHTELING"

Transcriptie

1 ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ HET VORMINGSPAKKET WAT IS EEN VLUCHTELING VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ HET VORMINGSPAKKET WAT IS EEN VLUCHTELING 1

2 COLOFON redactie eindredactie lay-out Verantwoordelijke uitgever Claudia Bonamini, Jennifer Addae Magali Frankl, Eef Heylighen Francis Goethals Els Keytsman, Kruidtuinstraat 75,1210 Brussel Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw Uitgave datum augustus ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ HET VORMINGSPAKKET WAT IS EEN VLUCHTELING VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

3 INHOUD 1. Voorwoord 4 2. Inleiding Waarom verlaten mensen hun land? Welke mensen op de vlucht worden beschermd? Oorlogsvluchtelingen of subsidiaire bescherming 9 3. De asielprocedure De Dienst Vreemdelingenzaken Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen Rechten en plichten van asielzoekers en vluchtelingen Rechten en plichten van asielzoekers Rechten en plichten van vluchtelingen Rechten en plichten voor mensen met subsidiaire bescherming Geen recht op bescherming: wat nu? Besluit Organisaties die vluchtelingen ondersteunen Vluchtelingenwerk Vlaanderen CIRÉ BCHV UNHCR 21 VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ HET VORMINGSPAKKET WAT IS EEN VLUCHTELING 3

4 1. VOORWOORD Het vormingspakket Wat is een vluchteling hoort bij de brochure Wat is een vluchteling. Het vormingspakket laat toe om op een interactieve manier een breed publiek duidelijk te maken wat een vluchteling is. Het aangeboden vormingsmateriaal volstaat om deze vorming te kunnen geven. In dit document vind je extra achtergrondinformatie. Deze informatie kan je helpen om op een aantal aspecten uit de vorming nog wat dieper in te gaan. We gaan in dit document dieper in op vluchtelingen en asielzoekers. We lichten in het eerste deel toe waarom mensen vluchten en uit welke landen ze vluchten. We leggen uit wie bescherming kan inroepen en wat bepaalt of mensen al dan niet bescherming krijgen. In het tweede deel kijken we hoe België onderzoekt of iemand recht heeft op de status van vluchteling. Hoe verloopt de asielprocedure in België? Met welke instanties komt een asielzoeker in contact? Het derde deel gaat over de rechten en plichten van asielzoekers en vluchtelingen. We schetsen ook kort wat er gebeurt als iemand niet erkend wordt als vluchteling. IN DIT DOCUMENT GAAN WE NIET DIEPER IN OP: De oorzaken van migratie in het algemeen Vreemdelingenrecht (gezinshereniging, arbeidsmigratie, studentenvisa, ) Situatie van mensen zonder papieren Regularisatie en medische regularisatie Terugkeer en gesloten centra Integratie en inburgering 4 ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ HET VORMINGSPAKKET WAT IS EEN VLUCHTELING VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

5 2. INLEIDING 2.1. WAAROM VERLATEN MENSEN HUN LAND? Hieronder vind je wat meer achtergrondinformatie over een aantal mogelijke redenen die mensen dwingen om hun land te verlaten OORLOG Anno 2013 heersen in verschillende landen conflicten. Sommige zijn zichtbaarder en recenter, zoals het conflict in Syrië of in het Noorden van Mali. Andere zijn minder bekend, zoals het conflict in de zuidelijke regio van Soedan. Anderen slepen al jaren aan, zoals in Afghanistan. Deze conflicten dwingen veel mensen op de vlucht. Door de oorlog in Syrië alleen al moesten sinds 2011 al meer dan mensen op vlucht naar de buurlanden 1. Meer info: De ngo International Crisis Group volgt de ontwikkelingen op van crisissituaties wereldwijd VERVOLGING In verschillende landen worden mensen gedwongen om te vluchten omdat hun leven of vrijheid in gevaar is. In landen waar dictatoriale regimes heersen, mogen mensen bv. hun mening niet vrij uiten. Als ze zich tegen het regime uitspreken, lopen ze het risico om vervolgd te worden. De overheid kan hen opsluiten zonder eerlijk proces voor onbeperkte tijd, hen folteren of hun familie bedreigen SCHENDING VAN MENSENRECHTEN In heel wat landen worden mensenrechten niet gerespecteerd. Mensen worden er uitgebuit, zwaar onderbetaald en gedwongen om te werken in mensonterende omstandigheden. Of ze mogen er hun godsdienst niet vrij beleven en hun mening niet uiten. In sommige landen mag je je partner niet zelf kiezen. In andere landen worden meisjes genitaal verminkt. Niet alle mensenrechtenschendingen geven het recht om asiel te krijgen. Meer info: ngo s als Human Rights Watch (www.hrw.org) en Amnesty International (www.ai.org) rapporteren over mensenrechtenschendingen wereldwijd EXTREME ARMOEDE Volgens de Wereldbank moet meer dan 22% van de wereldbevolking rondkomen met minder dan 1,25 dollar per dag. De meeste onder hen leven in het Zuiden en vooral in Sub-Saharisch Afrika. Verder zien we in heel wat landen de ongelijkheid tussen de inwoners onderling toenemen. Productiemiddelen en inkomsten behoren alsmaar meer toe aan een beperkt aantal mensen. Om uit de armoede te raken zijn veel mensen gedwongen om hun land te verlaten. Migreren om uit de armoede te komen is geen reden om asiel te krijgen. Meer info: de statistische portal van de Wereldbank geeft de beschikbare statistieken over armoede en ongelijkheid in de wereld: KLIMAAT EN MILIEUFACTOREN Klimaatverandering dwingt meer dan 26 miljoen mensen om hun huizen en hun land te verlaten. Door de opwarming van de aarde rukken woestijnen op, drogen rivieren uit en stijgt de zeespiegel. 1 Cijfers tot 21 februari UNCHR Syria Regional Refugee Response Information Sharing Portal VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ HET VORMINGSPAKKET WAT IS EEN VLUCHTELING 5

6 Wat dan weer voor ongeziene overstromingen zorgt. Zo veroorzaakt de klimaatverandering enorme wereldproblemen. Zoals voedselschaarste en watertekort. Maar ook economische en sociale onstabiliteit. Veel mensen slaan daarom noodgedwongen op de vlucht. Voor hen bestaat geen internationaal verdrag of beschermingssysteem. Meer info: ANDERE VORMEN VAN MIGRATIE Naast de bovenvermelde redenen zijn er nog meer redenen waarom mensen hun land verlaten, zonder dat ze noodzakelijk daartoe gedwongen worden. Bv. om te studeren, om te werken. Soms om zich te herenigen met delen van hun familie. Soms ook om weg van een moeilijke familiesituatie te komen, 2.2. WELKE MENSEN OP DE VLUCHT WORDEN BESCHERMD? DEFINITIE VAN EEN VLUCHTELING Tijdens de twee wereldoorlogen sloegen heel wat mensen in onze regio op de vlucht. Om vluchtelingen te beschermen werd op 28 juli 1951 de Conventie van Genève in het leven geroepen. Dit Vluchtelingenverdrag werd ondertekend door 150 landen, waaronder België. Daarmee beloofden deze landen iedereen te beschermen die in eigen land niet beschermd wordt. Op basis van de definitie vastgelegd in dit verdrag kan iemand erkend worden als vluchteling. Om de beperkingen die in het Vluchtelingenverdrag stonden op te heffen werd in 1967 een protocol in het leven geroepen. Dit protocol maakte het mogelijk dat ook vluchtelingen uit niet-europese landen die vluchten voor feiten gepleegd na 1951 voortaan ook onder het Vluchtelingenverdrag vallen. Een vluchteling is volgens het Vluchtelingenverdrag: Een persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen, of die, indien hij geen nationaliteit bezit en verblijft buiten het land waar hij vroeger zijn gewone verblijfplaats had, daarheen niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil terugkeren ( ) Kortweg, mensen op de vlucht worden erkend: als ze gevlucht zijn uit hun land en zich buiten de grenzen van hun land bevinden als ze een gegronde vrees voor vervolging hebben omwille van hun ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of omdat ze horen tot een bepaalde sociale groep (bv. holebi s, vrouwen, ) als ze geen bescherming kunnen aanvragen in eigen land Mensen op de vlucht moeten kunnen aantonen dat ze individueel vervolgd worden om wie ze zijn, wat ze doen of omwille van de bevolkingsgroep waar ze deel van uitmaken. We zullen later zien dat veel mensen ook vluchten omwille van oorlog of algemeen geweld. Zij worden niet individueel vervolgd maar krijgen sinds 2006 wel bescherming, subsidiaire bescherming. Niet zomaar iedereen op de vlucht heeft recht op de status van vluchteling. Sommige vreemdelingen worden hiervan uitgesloten zoals oorlogsmisdadigers. Hieronder gaan we dieper in op de voorwaarden om als vluchteling erkend te worden. 6 ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ HET VORMINGSPAKKET WAT IS EEN VLUCHTELING VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

7 WAT IS EEN GEGRONDE VREES? Een persoon die zich op het Vluchtelingenverdrag beroept, moet een gegronde vrees voor vervolging hebben. Vrees is een subjectief element dat verwijst naar de persoonlijke, psychische toestand van vluchtelingen. Bv. na verbale bedreigingen kan de ene persoon beslissen om te vluchten terwijl iemand anders, in dezelfde omstandigheden, kan beslissen om te blijven. Dit hangt dus af van persoon tot persoon. De gegrondheid is een objectief element. Dit verwijst naar de omstandigheden en de situatie in het land van herkomst. En of het aannemelijk is dat iemand in die omstandigheden het herkomstland ontvlucht. Bv. in een land waar mensenrechtenschendingen op grote schaal voorkomen is het aannemelijker dat mensen dit land ontvluchten WANNEER IS ER SPRAKE VAN VERVOLGING? Er bestaat geen algemene definitie van vervolging in het Vluchtelingenverdrag. Uit het geheel van het Vluchtelingenverdrag kunnen we afleiden dat levensbedreigende daden op basis van ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of het behoren tot een sociale groep onder vervolging kunnen vallen. Vervolging kan volgende vormen aannemen: Lichamelijk of geestelijk geweld, inclusief seksueel geweld. Wettelijke, administratieve, politiële of gerechtelijke maatregelen die op zichzelf discriminerend zijn of op discriminerende wijze worden uitgevoerd. Onevenredige of discriminerende vervolging of bestraffing. Ontneming van de toegang tot rechtsmiddelen, waardoor een onevenredig zware of discriminerende straf wordt opgelegd. Vervolging of bestraffing wegens de weigering de militaire dienst te vervullen, in het bijzonder tijdens een conflict wanneer het vervullen van de militaire dienst zou leiden tot oorlogsmisdaden. Daden van genderspecifieke of kinderspecifieke aard zoals genitale verminking. Deze daden moeten zo ernstig van aard zijn of zo vaak voorkomen dat ze een schending van de mensenrechten vormen. Zoals de schending van het recht op leven, vrijheid, verbod op foltering BEOORDELING VAN DE GERONDE VREES VOOR VERVOLGING De vrees voor vervolging in de toekomst is doorslaggevend. Iemand kan in het verleden vervolgd zijn, maar op het moment van de behandeling van zijn asielaanvraag geen vrees meer ondervinden voor vervolging. Dan komen ze in principe niet meer in aanmerking voor bescherming. Bijvoorbeeld: mensen die vluchten omwille van politieke redenen uit een dictatoriaal regime maar op het moment van de behandeling van hun asielaanvraag is een nieuwe democratische orde geïnstalleerd. Daardoor zouden ze niet meer in gevaar zijn als ze zouden terugkeren. Bij de beoordeling van de asielaanvraag mag er geen sprake zijn van een intern vluchtalternatief. Dit gaat ervan uit dat als mensen een veilig onderkomen vinden op een andere plaats in het eigen land van herkomst en het is redelijk om te verwachten dat ze in dat andere deel van het land een normaal leven kunnen leiden, er geen nood is aan internationale bescherming. Er wordt hier wel rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker. Bijvoorbeeld: Een journaliste wordt in het zuiden van een land vervolgd door een lokale krijgsheer. De macht van de krijgsheer reikt niet tot in de hoofdstad. De hoofdstad zou dus een veilig alternatief zijn. Maar kan de journaliste die regio op een veilige manier bereiken? Heeft ze in dat deel van het land familie waar ze kan verblijven? Of beschikt ze daar over een sociaal netwerk dat haar kan ondersteunen? VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ HET VORMINGSPAKKET WAT IS EEN VLUCHTELING 7

8 WIE VEROORZAAKT DE VERVOLGING? Er zijn volgens het Vluchtelingenverdrag drie mogelijke uitvoerders van vervolging: De staat. Bv. de Chinese overheid bij politieke opposanten. Autoriteiten die het grondgebied of een belangrijk deel van het grondgebied van de staat controleren. Bv. de FARC in bepaalde delen van Colombia. Vervolgers die niet behoren tot de overheid. Bv. families, in het geval van bloedwraak in Albanië WIE MOET BESCHERMING BIEDEN? Als een persoon in gevaar is dan dient hij zich te wenden tot: De staat. Autoriteiten die het grondgebied of een belangrijk deel van het grondgebied van de staat controleren. Als het niet mogelijk is om bescherming te verkrijgen van de staat of autoriteiten die een deel van het grondgebied beheersen, dan kan dit gevraagd worden in een ander land. Het is in de eerste plaats aan de eigen overheid om veiligheid te garanderen aan haar burgers door middel van een effectief en toegankelijk politioneel en rechtssysteem WAT IS DE REDEN VOOR VERVOLGING? DE VERVOLGINGSGRONDEN Niet iedereen die vervolgd wordt komt volgens het Vluchtelingenverdrag in aanmerking voor de vluchtelingenstatus. Het verdrag geeft vijf gronden voor vervolging aan. Doorgaans worden deze gronden in België breed geïnterpreteerd. Ras Het begrip ras omvat vervolging omwille van huidskleur, afkomst of het behoren tot een bepaalde etnische groep. Bijvoorbeeld: De Hutu s en Tutsi s tijdens de genocide in Rwanda, de leden van etnische groepen in Kosovo, Oeigoeren in China. Godsdienst Het begrip godsdienst omvat vervolging omwille van theïstische, niet-theïstische en atheïstische geloofsovertuigingen. Bijvoorbeeld: christenen in Iran, Kopten in Egypte, Ahmadi s in Pakistan. Nationaliteit Het begrip nationaliteit is niet beperkt tot staatsburgerschap maar omvat ook het behoren tot een groep die wordt bepaald door haar culturele, etnische of linguïstische identiteit. Bijvoorbeeld: Burgers die geen nationaliteit hadden van de staat waar ze zich bevonden bij het uiteenvallen van de voormalige Sovjet-Unie en het voormalig Joegoslavië, Tsjetsjenen in Rusland, Azeri s in Armenië. Behoren tot sociale groep Mensen die behoren tot een sociale groep: vertonen een aangeboren kenmerk (bv. geslacht) of hebben een gemeenschappelijke achtergrond (bv. seksuele geaardheid) die niet gewijzigd kan worden, of delen een kenmerk of geloof dat voor de identiteit of de morele integriteit van de betrokkenen dermate fundamenteel is, (bv. vakbondvoorvechters in landen waar dit niet getolereerd wordt) dat van betrokkenen niet mag worden geëist dat zij dit opgeven, of/ en in het land van herkomst als afwijkend beschouwd worden. Vervolgingen die te maken hebben met de seksuele geaardheid of met gender vormen de zowat belangrijkste toepassing 8 ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ HET VORMINGSPAKKET WAT IS EEN VLUCHTELING VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

9 van de sociale groepsvervolging. Bijvoorbeeld: Holebi s uit Mauritanië, kindsoldaten uit Oeganda, onbesneden meisjes uit Guinee. Politieke overtuiging Mensen kunnen vervolgd worden omwille van hun politieke overtuiging. Het is daarbij niet van belang dat de politieke overtuiging ook een handeling inhoudt. Bijvoorbeeld: Syrische activisten die tegen het regime protesteren, politiek actieve Koerden uit Turkije, journalisten uit Wit-Rusland. Niet iedereen op de vlucht heeft recht op de beschermingsstatus vluchteling. Dit is het geval als ze al bescherming krijgen van de VN (bv. Palestijnen die onder het mandaat vallen van de UNWRA, het sociaal programma van de Verenigde Naties om Palestijnse vluchtelingen op te vangen) of als er geen nood is aan bescherming. Daarnaast zijn sommige mensen beschermingsonwaardig. Zij pleegden een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf of een misdrijf tegen de menselijkheid (bv. personen die onder het regime van Sadam Hussein werkten en personen folterden) OORLOGSVLUCHTELINGEN OF SUBSIDIAIRE BESCHERMING Maar wat als er in een land een oorlog woedt of willekeurig geweld deel uitmaakt van het dagelijkse leven? Denk maar aan de oorlog in Afghanistan, Irak of Syrië. Dan slaan heel wat burgers op de vlucht omdat ze in gevaar zijn. Omdat alle burgers in gevaar zijn, geldt het principe van individuele vervolging niet bij oorlogsvluchtelingen. Deze mensen kunnen dan niet rekenen op de Conventie van Genève om beschermd te worden. Op 10 oktober 2006 voerde ons land een nieuw status in voor de bescherming van asielzoekers. Vanaf die datum beschermt België niet alleen vluchtelingen die vervolgd worden omwille van de vijf vervolgingsgronden opgesomd in het Vluchtelingenverdrag, maar ook mensen die op de vlucht zijn voor (burger)oorlogen en andere ernstige mensenrechtenschendingen. Deze zogenaamde subsidiaire bescherming is geregeld door een Europese wet uit 2004 (de Kwalificatierichtlijn). Omdat het meestal gaat over mensen op de vlucht voor een oorlog, worden deze mensen vaak oorlogsvluchtelingen genoemd. Als asielzoekers niet in aanmerking komen voor de status van vluchteling onderzoeken de asielinstanties in dezelfde asielprocedure of ze in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming. Zelfs als de asielzoekers dit niet vragen DEFINITIE SUBSIDIAIRE BESCHERMING Subsidiaire bescherming wordt toegekend aan mensen die niet in aanmerking komen voor de vluchtelingenstatus of voor een verblijf op grond van medische redenen, en die aantonen een reëel risico te lopen op ernstige schade in geval van terugkeer naar hun land van herkomst WAT IS ERNSTIGE SCHADE? Ernstige bedreiging van het leven door willekeurig geweld bij een internationaal of binnenlands gewapend conflict. Doodstraf of executie. Foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een asielzoekers in hun land van herkomst. In de praktijk wordt de subsidiaire bescherming het meest toegekend aan mensen die niet terug kunnen vanwege een gewapend conflict (oorlog) in hun land. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ HET VORMINGSPAKKET WAT IS EEN VLUCHTELING 9

10 WIE VEROORZAAKT DE ERNSTIGE SCHADE? De actoren zijn de dezelfde als bij de vluchtelingendefinitie: De staat. Groeperingen die het grondgebied beheersen. Niet-overheidsactoren WIE MOET BESCHERMING BIEDEN? Als een persoon in gevaar is dan dient hij zich te wenden tot: De staat. Autoriteiten die het grondgebied of een belangrijk deel van het grondgebied van de staat controleren. Als het niet mogelijk is om bescherming te verkrijgen van de staat of autoriteiten die een deel van het grondgebied beheersen, dan kan dit gevraagd worden in een ander land. Maar het is in de eerste plaats aan de eigen overheid om veiligheid te garanderen aan haar burgers door middel van een effectief en toegankelijk politioneel en rechtssysteem IEDEREEN BESCHERMING? Net als bij de status van vluchteling heeft niet zomaar iedereen op de vlucht voor oorlog recht op subsidiaire bescherming: oorlogsmisdadigers worden niet beschermd. 10 ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ HET VORMINGSPAKKET WAT IS EEN VLUCHTELING VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

11 3. DE ASIELPROCEDURE Mensen op de vlucht worden pas erkend als vluchteling nadat het land waarnaar ze gevlucht zijn onderzocht heeft of ze recht hebben op de status van vluchteling. Het land onderzoekt dit tijdens de asielprocedure. Tijdens de asielprocedure en zolang er nog geen definitieve beslissing werd genomen, worden deze mensen asielzoekers genoemd. Asielzoekers die toekomen aan de luchthaven worden vaak opgesloten en starten hun asielprocedure in een gesloten centrum WELK PARCOURS LEGGEN ASIELZOEKERS AF? Dienst Vreemdelingenzaken opstartfase Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen onderzoeksfase Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beroepsfase 3.2. DE DIENST VREEMDELINGENZAKEN De Dienst Vreemdelingenzaken is een administratie die rechtstreeks van het ministerie van Binnenlandse Zaken afhangt. Het is de Belgische autoriteit die bevoegd is voor alles wat betrekking heeft op de toegang en het verblijf van vreemdelingen in België. Binnen de asielprocedure is de Dienst Vreemdelingenzaken onder meer bevoegd voor: De registratie van de asielaanvraag Het Dublin-onderzoek Onderzoek naar meervoudige asielaanvragen REGISTRATIE VAN DE ASIELAANVRAAG De asielaanvraag kan gebeuren aan de grens of in het land. AAN DE GRENS Dit is meestal de luchthaven van Zaventem. Asielzoekers die niet over geldige verblijfspapieren beschikken, dienen hun asielaanvraag in bij de douanebeambte, die dan contact opneemt met de Dienst Vreemdelingenzaken. Deze asielzoekers worden vastgehouden aan de grens, in een gesloten centrum. Daar verblijven ze gedurende hun hele asielprocedure. Een asielaanvraag vanuit een gesloten centrum verloopt via snellere termijnen. De asielzoekers ontvangen dan een bijlage 25, dit is een officieel document dat bewijst dat de asielzoekers hun asielaanvraag hebben ingediend. IN HET LAND Asielzoekers die de grens zijn overgestoken en zich op het grondgebied bevinden moeten hun aanvraag indienen bij de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. De asielzoekers ontvangen dan een bijlage 26, dit is een officieel document dat bewijst dat de asielzoekers hun asielaanvraag hebben ingediend. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ HET VORMINGSPAKKET WAT IS EEN VLUCHTELING 11

12 REGISTRATIE Bij de registratie van de asielaanvraag worden een aantal standaardprocedures doorlopen. Dit zijn de meest belangrijke: 1. De taalkeuze en de tolk wordt vastgelegd. De officiële talen gedurende de asielprocedure zijn het Nederlands en Frans. Spreekt de asielzoeker één van deze landstalen, dan wordt deze asielzoeker aan die taal toegewezen. Spreekt de asielzoeker geen van beide landstalen, dan zal de Dienst Vreemdelingenzaken een van beide landstalen toewijzen en kan de asielzoeker een tolk aanvragen. 2. Alle officiële communicatie vanuit de asielinstanties zal in één van beide landstalen gebeuren. Als een asielzoeker geen tolk heeft gevraagd bij het begin van de procedure, dan zal deze asielzoeker daar later niet meer op kunnen terugkomen. 3. Identiteitsgegevens en documenten die de asielaanvraag ondersteunen (bv. paspoort, attesten, ) worden geregistreerd. Als de asielzoeker geen bewijs of kopie van de achtergelaten documenten heeft ontvangen, is het belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met de Dienst Vreemdelingenzaken zodat belangrijke stukken niet verloren gaan. 4. De Dienst Vreemdelingenzaken registreert de belangrijkste identiteitsgegevens (zoals geboortedatum, naam en voornaam, nationaliteit en geboorteplaats). Deze gegevens worden samen met de gegevens van de burgerlijke stand, ingevuld in het wachtregister. Er wordt ook aan iedere asielzoeker identificatienummers toegekend: een OV-nummer (openbaar veiligheidsnummer) en een NN-nummer (nationaal nummer). 5. Er worden foto s en vingerafdrukken genomen. Via een database (Eurodacsysteem) kunnen de Europese lidstaten asielzoekers identificeren die in het systeem zijn opgenomen. Door de vingerafdrukken te vergelijken kunnen de lidstaten nagaan of asielzoekers al een asielaanvraag hebben ingediend in een andere lidstaat, dan wel of de asielzoekers het grondgebied van de Europese Unie onwettig zijn binnengekomen. Ook vindt een TBC-screening plaats. 6. Aan de asielzoeker wordt gevraagd om een woonplaats te kiezen in België. Alle correspondentie tijdens de asielprocedure wordt naar dat adres verstuurd (oproepingen, vragen om inlichtingen, kennisgevingen, ). De gekozen woonplaats hoeft niet het werkelijke verblijf te zijn. Het kan bijvoorbeeld ook het adres van de advocaat zijn. Iedere wijziging van woonplaats moet meegedeeld worden aan alle asielinstanties. 7. Er zal een eerste interview plaatsvinden met een ambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken over de reisroute, identiteit en nationaliteit van de asielzoeker. Ook overlopen ze een vragenlijst van het Commissariaat-generaal. Die wordt eventueel al ingevuld. Deze vragenlijst peilt naar de oorzaak van de vlucht en de problemen die in het land van herkomst plaatsvonden. Als de asielzoeker de vragenlijst op dat moment niet wil invullen dan kan dit wel achteraf gebeuren. De persoon moet in dat geval de vragenlijst binnen de vijf dagen opsturen naar het Commissariaat-generaal HET DUBLINONDERZOEK: IS BELGIE BEVOEGD VOOR DE ASIELAANVRAAG? Er bestaat Europese regelgeving, de zogenaamde Dublin-verordening, die bepaalt dat er binnen de Europese Unie telkens maar één Europees land bevoegd is om een asielaanvraag te behandelen. Als blijkt dat België niet bevoegd is, mag het asielzoekers overdragen naar het Europese land dat wel bevoegd is. Welk land bevoegd is voor een asielaanvraag wordt aan de hand van deze criteria beslist: Als de asielzoeker een niet-begeleide minderjarige is, is de staat waar de ouder of de voogd wettig verblijft verantwoordelijk. De staat die een gezinslid (echtgenoot, partner of minderjarig kind) heeft erkend als vluchteling of een asielaanvraag heeft ingediend. De staat die (vervallen) verblijfstitel of visum afgeleverd heeft. De staat waar de asielzoekers de grens overschreden, illegaal of legaal. De staat waar in een internationale transitzone van een luchthaven een asielaanvraag werd ingediend. 12 ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ HET VORMINGSPAKKET WAT IS EEN VLUCHTELING VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

13 De Dienst Vreemdelingenzaken baseert zich op de verklaringen van de asielzoeker en de afname van vingerafdrukken om te controleren welke EU-lidstaat bevoegd is voor de asielaanvraag. Belangrijk: Sinds oktober 2010 draagt België geen asielzoekers meer over aan Griekenland. Asielzoekers worden in Griekenland niet goed behandeld en ook zijn hun kansen om bescherming te verkrijgen nihil. Als Griekenland het bevoegde land blijkt te zijn dan worden asielzoekers nu toegelaten tot de Belgische asielprocedure ONDERZOEK NAAR MEERVOUDIGE ASIELAANVRAGEN Asielzoekers kunnen na afwijzing van een eerdere asielprocedure een nieuwe asielaanvraag indienen als ze nieuwe bewijzen over hun vluchtverhaal hebben. Belangrijk is dat deze nieuwe elementen nog niet eerder konden worden ingebracht in de vorige asielprocedure. Een nieuw element kan bijvoorbeeld zijn: paspoort, bewijzen die de problemen in het herkomstland ondersteunen, bewijs van ongunstige verandering van omstandigheden in het land van herkomst, Als de Dienst Vreemdelingenzaken beslist dat er geen sprake is van nieuwe elementen, dan neemt ze de aanvraag niet in overweging. Als ze de elementen wel in overweging neemt, dan stuurt de Dienst Vreemdelingenzaken de asielaanvraag door naar het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen voor een interview. Asielzoekers moeten zelf aantonen dat de elementen nieuw zijn en niet eerder aangebracht konden worden HET COMMISSARIAAT-GENERAAL VOOR DE VLUCHTELINGEN EN DE STAATLOZEN De Dienst Vreemdelingenzaken stuurt de asielaanvraag door naar het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen als het gaat over een eerste asielaanvraag en België bevoegd is voor de asielaanvraag of de nieuwe elementen in overweging werden genomen. Het Commissariaat-generaal is een onafhankelijke asielinstantie dat een onderzoek voert naar het vluchtverhaal van asielzoekers DE PROCEDURE De asielzoeker zal door het Commissariaat-generaal worden opgeroepen voor een interview. De datum van het interview wordt per aangetekende brief naar de gekozen woonplaats gestuurd. Een interview is verplicht, maar het Commissariaat-generaal kan later nog een extra interview inlassen voor bijkomende inlichtingen. Als de asielzoeker door omstandigheden (bv. opname in het ziekenhuis, ) niet aanwezig kan zijn op het interview moet er binnen de 15 dagen na het interview een bewijs met de reden van de afwezigheid ingediend zijn, anders kan de asielaanvraag verworpen worden. Dit is een technische weigering. In dit geval kan de asielzoeker opnieuw een (tweede) asielaanvraag indienen zonder dat er nieuwe elementen moeten voorgelegd worden HET INTERVIEW Het onderzoeken van het vluchtverhaal doet het Commissariaat-generaal op basis van een interview. Tijdens het interview zijn verschillende personen aanwezig: de asielzoeker, de dossierbehandelaar (protection officer), en eventueel ook een advocaat, de voogd (in geval van een niet-begeleide minderjarige), een tolk en een vertrouwenspersoon. Het asielinterview omvat meestal drie onderdelen: vragen over de identiteit en familiale situatie van de asielzoeker, over het eigenlijke vluchtverhaal en over de reisroute naar België. Om het eigenlijke vluchtverhaal te achterhalen kunnen volgende vragen gesteld worden (dit is louter indicatief en verschilt van dossier tot dossier): Uit welke land komt u?, In welke stad of welk dorp hebt u gewoond?, Werd u door de politie, het leger, de geheime diensten vervolgd? VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ HET VORMINGSPAKKET WAT IS EEN VLUCHTELING 13

14 Wat denkt u dat er zal gebeuren als u zou (moeten) terugkeren naar uw thuisland? De vragen kunnen erg gedetailleerd en moeilijk zijn. Het Commissariaat-generaal vraagt de asielzoekers ook om bewijzen voor te leggen die aantonen hun identiteit en vluchtverhaal staven. Deze bewijzen kunnen zijn: identiteitsdocumenten, rijbewijs, diploma s, vliegtuigticket, werkbewijs, bewijs van eigendom en lidkaarten van bewegingen of partijen, Een asielinterview is zeer vermoeiend voor asielzoekers: ze hebben meestal gruwelijke dingen meegemaakt in hun thuisland. Ze moesten noodgedwongen alles en iedereen achterlaten. En hebben net een uitputtende en vaak gevaarlijke vlucht achter de rug. Tijdens het interview beleven ze het allemaal opnieuw en dat kan moeilijk zijn om mee om te gaan. Na het interview beslist het Commissariaat-generaal of de asielzoekers in aanmerking komen voor de status van vluchteling of subsidiaire bescherming. De beslissing kan in sommige gevallen lang op zich laten wachten DE BEOORDELING VAN DE ASIELAANVRAAG GELOOFWAARDIGHEID VAN HET ASIELVERHAAL De verklaringen van een asielzoeker vormen, naast eventueel materieel bewijs, de enige basis voor de beoordeling van de asielaanvragen. Het gebrek aan bewijs mag geen hinderpaal vormen voor de toekenning van bescherming. Het is aan de asielzoeker om in dat geval geloofwaardige verklaringen af te leggen over de essentiële elementen van hun vluchtverhaal. Een asielrelaas is geloofwaardig als de verklaringen plausibel, coherent en niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. Een belangrijk principe in het asielrecht is dat twijfel in het voordeel van de asielzoeker speelt. Het Commissariaatgeneraal dient bij de beoordeling van de verklaringen niet overtuigd te zijn van alle beweringen. Van zodra het de verklaringen over het algemeen als coherent en plausibel bestempelt, dan moet het voordeel van de twijfel verleend worden aan de asielzoeker. Geloofwaardige verklaringen over het vluchtverhaal zijn dus cruciaal bij de beoordeling van het asielverhaal. Als het Commissariaat-generaal oordeelt dat er valse of onjuiste verklaringen zijn afgelegd, kan dit tot gevolg hebben dat de asielaanvraag wordt verworpen. Vaak horen asielzoekers allerlei verhalen van andere asielzoekers, van mensensmokkelaars of landgenoten, zoals nooit je paspoort laten zien. Leugenachtige verklaringen kunnen een erkenning als vluchteling of de toekenning van subsidiaire bescherming in de weg staan. Een groot deel van de asielaanvragen wordt afwezen omdat het Commissariaat-generaal (een deel van) de verklaringen als ongeloofwaardig bestempelt. TOETSING VAN HET ASIELVERHAAL AAN DE CRITERIA VOOR VLUCHTELINGENSTATUS OF SUBSIDIAIRE BESCHERMING De dossierbehandelaars toetsen het asielverhaal aan de definitie van vluchteling en subsidiaire bescherming. Ze checken ook op basis van landeninformatie bepaalde feiten. Hiervoor beschikt het Commissariaat-generaal over CEDOCA, documentatie- en researchdienst. Dit is een dienst die landeninformatie opzoekt en nagaat. MOGELIJKE BESLISSINGEN VAN HET COMMISSARIAAT-GENERAAL Het Commissariaat-generaal erkent betrokkene als vluchteling. Het Commissariaat-generaal erkent betrokkene niet als vluchteling, maar kent wel subsidiaire bescherming toe. Het Commissariaat-generaal weigert zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermingsstatus. De asielaanvraag wordt zonder voorwerp verklaard. Bv. asielzoeker is overleden, teruggekeerd naar het land van herkomst, 14 ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ HET VORMINGSPAKKET WAT IS EEN VLUCHTELING VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

WAT IS EEN VLUCHTELING?

WAT IS EEN VLUCHTELING? WAT IS EEN VLUCHTELING? 4 5 7 13 19 23 27 28 30 INHOUD Voorwoord Inleiding Welke mensen op de vlucht worden beschermd? Asielzoeker of vluchteling? Erkend als vluchteling: wat nu? Geen recht op bescherming:

Nadere informatie

De nieuwe vreemdelingenwet. Een praktische handleiding bij de vele wijzigingen sedert 2006

De nieuwe vreemdelingenwet. Een praktische handleiding bij de vele wijzigingen sedert 2006 De nieuwe vreemdelingenwet Een praktische handleiding bij de vele wijzigingen sedert 2006 Dienst Rechtsbescherming Foyer update januari 2012 Inleiding... 4 De nieuwe asielprocedure... 6 Twee beschermingsgronden...

Nadere informatie

De nieuwe vreemdelingenwet. Een praktische handleiding bij de vele wijzigingen sedert 2006

De nieuwe vreemdelingenwet. Een praktische handleiding bij de vele wijzigingen sedert 2006 De nieuwe vreemdelingenwet Een praktische handleiding bij de vele wijzigingen sedert 2006 Dienst Rechtsbescherming Foyer update maart 2011 Inleiding... 4 De nieuwe asielprocedure... 5 Twee beschermingsgronden...

Nadere informatie

WAT IS EEN NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGE VREEMDELING?

WAT IS EEN NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGE VREEMDELING? WAT IS EEN NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGE VREEMDELING? INHOUD 4 Jongeren op de vlucht 5 Wat is een niet-begeleide minderjarige vreemdeling? 9 De voogd 13 Verblijfsprocedures 19 Opvang van niet-begeleide

Nadere informatie

OPEN WOONUNITS EN COACHES VOOR GEZINNEN MET MINDERJARIGE KINDEREN ALS ALTERNATIEF VOOR DETENTIE

OPEN WOONUNITS EN COACHES VOOR GEZINNEN MET MINDERJARIGE KINDEREN ALS ALTERNATIEF VOOR DETENTIE OPEN WOONUNITS EN COACHES VOOR GEZINNEN MET MINDERJARIGE KINDEREN ALS ALTERNATIEF VOOR DETENTIE Een gezin in de woonunits in Zulte - foto: Brecht Goris EVALUATIE NA VIER JAAR WERKING OKTOBER 2012 2 COLOFON

Nadere informatie

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk Oost-Vlaams Diversiteitscentrum (ODiCe vzw) Lieselotte Reynvoet Inhoud Voorwoord 5 Inleiding

Nadere informatie

Informatiegids voor mensen zonder wettig verblijf in Brussel

Informatiegids voor mensen zonder wettig verblijf in Brussel ACHTERSTALLIG LOON - ADOPTIE - ADVOCATEN - AF- STANDSONDERWIJS - ARBEIDSCONTRACT - ARBEIDSON- GEVAL - ARTIKEL 9,3 - ARTIKEL 9BIS - ARTIKEL 9TER - ASIELZOEKER - BANKREKENING - BASIS BANKDIENST - BELANG

Nadere informatie

Niet-begeleide. minderjarigen

Niet-begeleide. minderjarigen Niet-begeleide Niet-begeleide minderjarigen minderjarigen in België in België onthaal, terugkeer en integratie europees migratienetwerk 1 belgisch contactpunt 2 1 Het EMN heeft als doel om op het vlak

Nadere informatie

Infogids voor hulpverleners en begeleiders van mensen zonder wettig verblijf

Infogids voor hulpverleners en begeleiders van mensen zonder wettig verblijf januari 2009 Infogids voor hulpverleners en begeleiders van mensen zonder wettig verblijf v l a a m s v z w m i n d e r h e d e n c e n t r u m Vooruitgangstraat 323/bus 1 1030 Brussel T 02/205 00 50 F

Nadere informatie

nieuwe brochure Belemmeringen bij naturalisatie voor volwassenen en kinderen met een pardonvergunning Vluchtelingen en Nieuwkomers Zuid-Gelderland

nieuwe brochure Belemmeringen bij naturalisatie voor volwassenen en kinderen met een pardonvergunning Vluchtelingen en Nieuwkomers Zuid-Gelderland Ik Dit is vóél de title me van Nederlander een nieuwe brochure Belemmeringen bij naturalisatie voor volwassenen en kinderen met een pardonvergunning Vluchtelingen en Nieuwkomers Zuid-Gelderland Inhoud

Nadere informatie

OFFICIEUZE COÖRDINATIE

OFFICIEUZE COÖRDINATIE OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 26/03/2015-1 - EERSTE TITEL ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

INFOPAKKET. Breng kleur in je onthaal Onthaal van allochtone holebi s

INFOPAKKET. Breng kleur in je onthaal Onthaal van allochtone holebi s INFOPAKKET Breng kleur in je onthaal Onthaal van allochtone holebi s Dit is een uitgave van Çavaria Kammerstraat 22 / 9000 Gent / info@cavaria.be / www.cavaria.be Handleiding en vorming ontwikkeld in samenwerking

Nadere informatie

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf De8 vzw VAKA/Hand in hand Vluchtelingenwerk Antwerpen vzw - 1 Inhoudstafel Verantwoording 1. Argumenten voor een stedelijk opvangbeleid

Nadere informatie

Migratie en asiel. Bouwen aan een open en veilig Europa DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Migratie en asiel. Bouwen aan een open en veilig Europa DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Migratie en asiel Bouwen aan een open en veilig Europa Al sinds lang zoeken migranten hun toevlucht in Europa. Dat biedt mogelijkheden voor de Europese Unie (EU), maar brengt

Nadere informatie

Gids voor internationale projecten

Gids voor internationale projecten Gids voor internationale projecten Visum reispas en andere poespas Voorwoord Je zou graag een buitenlandse jongere ontvangen in je organisatie. Of je wil een groepje jongeren laten deelnemen aan een boeiend

Nadere informatie

Als terugkeer niet mogelijk is

Als terugkeer niet mogelijk is Als terugkeer niet mogelijk is Over beleid en praktijk van buitenschuld Inhoud Inleiding 3 Visie op buitenschuld 4 Conclusie en aanbevelingen 7 Verhalen uit de praktijk 8 Burundi accepteert alleen een

Nadere informatie

FAMILIE ZONDER GRENZEN

FAMILIE ZONDER GRENZEN FAMILIE ZONDER GRENZEN 5 0 v r a g e n o v e r h e t I n t e r n a t i o n a a l F a m i l i a a l R e c h t 1 FAMILIE ZONDER GRENZEN F A M I L I E Z O N D E R G R E N Z E N 5 0 V R A G E N O V E R H E

Nadere informatie

FAMILIE ZONDER GRENZEN 5 0 V R A G E N OV E R H E T I N T E R N AT I O N A A L F A M I L I A A L R E C H T

FAMILIE ZONDER GRENZEN 5 0 V R A G E N OV E R H E T I N T E R N AT I O N A A L F A M I L I A A L R E C H T FAMILIE ZONDER GRENZEN 5 0 V R A G E N OV E R H E T I N T E R N AT I O N A A L F A M I L I A A L R E C H T 5 0 V R A G E N OV E R H E T I N T E R N AT I O N A A L F A M I L I A A L R E C H T F A M I L

Nadere informatie

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE Vrij verkeer en verblijf in Europa Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE 1 Deze leidraad is bedoeld om u aan de hand van praktische informatie meer inzicht

Nadere informatie

HANDBOEK DOCENT MEER DAN EEN NUMMER EDUCATIEVE TOOLKIT ROND ASIEL EN MIGRATIE IN EUROPA

HANDBOEK DOCENT MEER DAN EEN NUMMER EDUCATIEVE TOOLKIT ROND ASIEL EN MIGRATIE IN EUROPA HANDBOEK DOCENT MEER DAN EEN NUMMER EDUCATIEVE TOOLKIT ROND ASIEL EN MIGRATIE IN EUROPA IOM staat achter het principe dat menselijke en gereglementeerde migratie goed is voor zowel de migrant als de gemeenschap.

Nadere informatie

Dan zet je ze toch gewoon uit. Een kijkje achter de schermen bij de Dienst Terugkeer en Vertrek

Dan zet je ze toch gewoon uit. Een kijkje achter de schermen bij de Dienst Terugkeer en Vertrek Dan zet je ze toch gewoon uit Een kijkje achter de schermen bij de Dienst Terugkeer en Vertrek Voorwoord Vertrek, verwijdering, ontruiming, terugkeer. Het zijn termen die horen bij wat wel het moeilijkste

Nadere informatie

Infodossier leerlingen zonder wettig verblijf

Infodossier leerlingen zonder wettig verblijf september 2009 Infodossier leerlingen zonder wettig verblijf Een juridisch antwoord op de meest voorkomende vragen v l a a m s v z w m i n d e r h e d e n c e n t r u m Vooruitgangstraat 323/bus 1 1030

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.3.2014 COM(2014) 199 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT betreffende het EU-terugkeerbeleid NL NL Deel I - Inleiding MEDEDELING BETREFFENDE

Nadere informatie

Verschillen in behandeling op basis van nationaliteit of verblijfsstatuut. Gerechtvaardigd of niet?

Verschillen in behandeling op basis van nationaliteit of verblijfsstatuut. Gerechtvaardigd of niet? Verschillen in behandeling op basis van nationaliteit of verblijfsstatuut. Gerechtvaardigd of niet? INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 1 REGISTERS EN KAARTEN... 3 HOOFDSTUK 1: HET GELIJKHEIDSPRINCIPE IN DE RECHTSPRAAK

Nadere informatie

VERBORGEN SLAVERNIJ IN NEDERLAND

VERBORGEN SLAVERNIJ IN NEDERLAND VERBORGEN SLAVERNIJ IN NEDERLAND MODERNE SLAVERNIJ, DICHTERBIJ DAN JE DENKT Inhoudsopgave Inleiding 3 Feiten en cijfers 4 Het verhaal van Anna en de rol van cultural mediators 5 Het verhaal van Marek en

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg

Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag 2011 Voorwoord Samen kunnen wij meer Samen komen wij verder.. Het recht op bescherming staat steeds meer onder druk.

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

VLUGSCHRIFT VLUCHTELINGEN JRG. 9 NR. 2 februari 2011

VLUGSCHRIFT VLUCHTELINGEN JRG. 9 NR. 2 februari 2011 VLUGSCHRIFT VLUCHTELINGEN JRG. 9 NR. 2 februari 2011 Geesje Werkman, Kerk in Actie, Postbus 456, 3500 AL Utrecht Tel. (030) 880 17 56 Fax (030) 880 17 67 E-mail: g.werkman@kerkinactie.nl UITNODIGING UPDATEDAG

Nadere informatie

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Foto s : imagesource CD IS191 - Dekstop Icons Photo Alto 14 - Crowds by Frédéric Cirou 2 VOORWOORD Hoewel slachtoffer

Nadere informatie

Recht in de roos. Werken rond kinderrechten in de derde graad van het lager onderwijs. Deel 1: kinderrechten en kinderrechteneducatie

Recht in de roos. Werken rond kinderrechten in de derde graad van het lager onderwijs. Deel 1: kinderrechten en kinderrechteneducatie Recht in de roos Werken rond kinderrechten in de derde graad van het lager onderwijs Deel 1: kinderrechten en kinderrechteneducatie COLOFON Auteur Gerrit Maris Werkten hieraan mee Vrijwilligers, onder

Nadere informatie