ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ HET VORMINGSPAKKET WAT IS EEN VLUCHTELING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ HET VORMINGSPAKKET WAT IS EEN VLUCHTELING"

Transcriptie

1 ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ HET VORMINGSPAKKET WAT IS EEN VLUCHTELING VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ HET VORMINGSPAKKET WAT IS EEN VLUCHTELING 1

2 COLOFON redactie eindredactie lay-out Verantwoordelijke uitgever Claudia Bonamini, Jennifer Addae Magali Frankl, Eef Heylighen Francis Goethals Els Keytsman, Kruidtuinstraat 75,1210 Brussel Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw Uitgave datum augustus ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ HET VORMINGSPAKKET WAT IS EEN VLUCHTELING VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

3 INHOUD 1. Voorwoord 4 2. Inleiding Waarom verlaten mensen hun land? Welke mensen op de vlucht worden beschermd? Oorlogsvluchtelingen of subsidiaire bescherming 9 3. De asielprocedure De Dienst Vreemdelingenzaken Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen Rechten en plichten van asielzoekers en vluchtelingen Rechten en plichten van asielzoekers Rechten en plichten van vluchtelingen Rechten en plichten voor mensen met subsidiaire bescherming Geen recht op bescherming: wat nu? Besluit Organisaties die vluchtelingen ondersteunen Vluchtelingenwerk Vlaanderen CIRÉ BCHV UNHCR 21 VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ HET VORMINGSPAKKET WAT IS EEN VLUCHTELING 3

4 1. VOORWOORD Het vormingspakket Wat is een vluchteling hoort bij de brochure Wat is een vluchteling. Het vormingspakket laat toe om op een interactieve manier een breed publiek duidelijk te maken wat een vluchteling is. Het aangeboden vormingsmateriaal volstaat om deze vorming te kunnen geven. In dit document vind je extra achtergrondinformatie. Deze informatie kan je helpen om op een aantal aspecten uit de vorming nog wat dieper in te gaan. We gaan in dit document dieper in op vluchtelingen en asielzoekers. We lichten in het eerste deel toe waarom mensen vluchten en uit welke landen ze vluchten. We leggen uit wie bescherming kan inroepen en wat bepaalt of mensen al dan niet bescherming krijgen. In het tweede deel kijken we hoe België onderzoekt of iemand recht heeft op de status van vluchteling. Hoe verloopt de asielprocedure in België? Met welke instanties komt een asielzoeker in contact? Het derde deel gaat over de rechten en plichten van asielzoekers en vluchtelingen. We schetsen ook kort wat er gebeurt als iemand niet erkend wordt als vluchteling. IN DIT DOCUMENT GAAN WE NIET DIEPER IN OP: De oorzaken van migratie in het algemeen Vreemdelingenrecht (gezinshereniging, arbeidsmigratie, studentenvisa, ) Situatie van mensen zonder papieren Regularisatie en medische regularisatie Terugkeer en gesloten centra Integratie en inburgering 4 ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ HET VORMINGSPAKKET WAT IS EEN VLUCHTELING VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

5 2. INLEIDING 2.1. WAAROM VERLATEN MENSEN HUN LAND? Hieronder vind je wat meer achtergrondinformatie over een aantal mogelijke redenen die mensen dwingen om hun land te verlaten OORLOG Anno 2013 heersen in verschillende landen conflicten. Sommige zijn zichtbaarder en recenter, zoals het conflict in Syrië of in het Noorden van Mali. Andere zijn minder bekend, zoals het conflict in de zuidelijke regio van Soedan. Anderen slepen al jaren aan, zoals in Afghanistan. Deze conflicten dwingen veel mensen op de vlucht. Door de oorlog in Syrië alleen al moesten sinds 2011 al meer dan mensen op vlucht naar de buurlanden 1. Meer info: De ngo International Crisis Group volgt de ontwikkelingen op van crisissituaties wereldwijd VERVOLGING In verschillende landen worden mensen gedwongen om te vluchten omdat hun leven of vrijheid in gevaar is. In landen waar dictatoriale regimes heersen, mogen mensen bv. hun mening niet vrij uiten. Als ze zich tegen het regime uitspreken, lopen ze het risico om vervolgd te worden. De overheid kan hen opsluiten zonder eerlijk proces voor onbeperkte tijd, hen folteren of hun familie bedreigen SCHENDING VAN MENSENRECHTEN In heel wat landen worden mensenrechten niet gerespecteerd. Mensen worden er uitgebuit, zwaar onderbetaald en gedwongen om te werken in mensonterende omstandigheden. Of ze mogen er hun godsdienst niet vrij beleven en hun mening niet uiten. In sommige landen mag je je partner niet zelf kiezen. In andere landen worden meisjes genitaal verminkt. Niet alle mensenrechtenschendingen geven het recht om asiel te krijgen. Meer info: ngo s als Human Rights Watch (www.hrw.org) en Amnesty International (www.ai.org) rapporteren over mensenrechtenschendingen wereldwijd EXTREME ARMOEDE Volgens de Wereldbank moet meer dan 22% van de wereldbevolking rondkomen met minder dan 1,25 dollar per dag. De meeste onder hen leven in het Zuiden en vooral in Sub-Saharisch Afrika. Verder zien we in heel wat landen de ongelijkheid tussen de inwoners onderling toenemen. Productiemiddelen en inkomsten behoren alsmaar meer toe aan een beperkt aantal mensen. Om uit de armoede te raken zijn veel mensen gedwongen om hun land te verlaten. Migreren om uit de armoede te komen is geen reden om asiel te krijgen. Meer info: de statistische portal van de Wereldbank geeft de beschikbare statistieken over armoede en ongelijkheid in de wereld: KLIMAAT EN MILIEUFACTOREN Klimaatverandering dwingt meer dan 26 miljoen mensen om hun huizen en hun land te verlaten. Door de opwarming van de aarde rukken woestijnen op, drogen rivieren uit en stijgt de zeespiegel. 1 Cijfers tot 21 februari UNCHR Syria Regional Refugee Response Information Sharing Portal VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ HET VORMINGSPAKKET WAT IS EEN VLUCHTELING 5

6 Wat dan weer voor ongeziene overstromingen zorgt. Zo veroorzaakt de klimaatverandering enorme wereldproblemen. Zoals voedselschaarste en watertekort. Maar ook economische en sociale onstabiliteit. Veel mensen slaan daarom noodgedwongen op de vlucht. Voor hen bestaat geen internationaal verdrag of beschermingssysteem. Meer info: ANDERE VORMEN VAN MIGRATIE Naast de bovenvermelde redenen zijn er nog meer redenen waarom mensen hun land verlaten, zonder dat ze noodzakelijk daartoe gedwongen worden. Bv. om te studeren, om te werken. Soms om zich te herenigen met delen van hun familie. Soms ook om weg van een moeilijke familiesituatie te komen, 2.2. WELKE MENSEN OP DE VLUCHT WORDEN BESCHERMD? DEFINITIE VAN EEN VLUCHTELING Tijdens de twee wereldoorlogen sloegen heel wat mensen in onze regio op de vlucht. Om vluchtelingen te beschermen werd op 28 juli 1951 de Conventie van Genève in het leven geroepen. Dit Vluchtelingenverdrag werd ondertekend door 150 landen, waaronder België. Daarmee beloofden deze landen iedereen te beschermen die in eigen land niet beschermd wordt. Op basis van de definitie vastgelegd in dit verdrag kan iemand erkend worden als vluchteling. Om de beperkingen die in het Vluchtelingenverdrag stonden op te heffen werd in 1967 een protocol in het leven geroepen. Dit protocol maakte het mogelijk dat ook vluchtelingen uit niet-europese landen die vluchten voor feiten gepleegd na 1951 voortaan ook onder het Vluchtelingenverdrag vallen. Een vluchteling is volgens het Vluchtelingenverdrag: Een persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen, of die, indien hij geen nationaliteit bezit en verblijft buiten het land waar hij vroeger zijn gewone verblijfplaats had, daarheen niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil terugkeren ( ) Kortweg, mensen op de vlucht worden erkend: als ze gevlucht zijn uit hun land en zich buiten de grenzen van hun land bevinden als ze een gegronde vrees voor vervolging hebben omwille van hun ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of omdat ze horen tot een bepaalde sociale groep (bv. holebi s, vrouwen, ) als ze geen bescherming kunnen aanvragen in eigen land Mensen op de vlucht moeten kunnen aantonen dat ze individueel vervolgd worden om wie ze zijn, wat ze doen of omwille van de bevolkingsgroep waar ze deel van uitmaken. We zullen later zien dat veel mensen ook vluchten omwille van oorlog of algemeen geweld. Zij worden niet individueel vervolgd maar krijgen sinds 2006 wel bescherming, subsidiaire bescherming. Niet zomaar iedereen op de vlucht heeft recht op de status van vluchteling. Sommige vreemdelingen worden hiervan uitgesloten zoals oorlogsmisdadigers. Hieronder gaan we dieper in op de voorwaarden om als vluchteling erkend te worden. 6 ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ HET VORMINGSPAKKET WAT IS EEN VLUCHTELING VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

7 WAT IS EEN GEGRONDE VREES? Een persoon die zich op het Vluchtelingenverdrag beroept, moet een gegronde vrees voor vervolging hebben. Vrees is een subjectief element dat verwijst naar de persoonlijke, psychische toestand van vluchtelingen. Bv. na verbale bedreigingen kan de ene persoon beslissen om te vluchten terwijl iemand anders, in dezelfde omstandigheden, kan beslissen om te blijven. Dit hangt dus af van persoon tot persoon. De gegrondheid is een objectief element. Dit verwijst naar de omstandigheden en de situatie in het land van herkomst. En of het aannemelijk is dat iemand in die omstandigheden het herkomstland ontvlucht. Bv. in een land waar mensenrechtenschendingen op grote schaal voorkomen is het aannemelijker dat mensen dit land ontvluchten WANNEER IS ER SPRAKE VAN VERVOLGING? Er bestaat geen algemene definitie van vervolging in het Vluchtelingenverdrag. Uit het geheel van het Vluchtelingenverdrag kunnen we afleiden dat levensbedreigende daden op basis van ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of het behoren tot een sociale groep onder vervolging kunnen vallen. Vervolging kan volgende vormen aannemen: Lichamelijk of geestelijk geweld, inclusief seksueel geweld. Wettelijke, administratieve, politiële of gerechtelijke maatregelen die op zichzelf discriminerend zijn of op discriminerende wijze worden uitgevoerd. Onevenredige of discriminerende vervolging of bestraffing. Ontneming van de toegang tot rechtsmiddelen, waardoor een onevenredig zware of discriminerende straf wordt opgelegd. Vervolging of bestraffing wegens de weigering de militaire dienst te vervullen, in het bijzonder tijdens een conflict wanneer het vervullen van de militaire dienst zou leiden tot oorlogsmisdaden. Daden van genderspecifieke of kinderspecifieke aard zoals genitale verminking. Deze daden moeten zo ernstig van aard zijn of zo vaak voorkomen dat ze een schending van de mensenrechten vormen. Zoals de schending van het recht op leven, vrijheid, verbod op foltering BEOORDELING VAN DE GERONDE VREES VOOR VERVOLGING De vrees voor vervolging in de toekomst is doorslaggevend. Iemand kan in het verleden vervolgd zijn, maar op het moment van de behandeling van zijn asielaanvraag geen vrees meer ondervinden voor vervolging. Dan komen ze in principe niet meer in aanmerking voor bescherming. Bijvoorbeeld: mensen die vluchten omwille van politieke redenen uit een dictatoriaal regime maar op het moment van de behandeling van hun asielaanvraag is een nieuwe democratische orde geïnstalleerd. Daardoor zouden ze niet meer in gevaar zijn als ze zouden terugkeren. Bij de beoordeling van de asielaanvraag mag er geen sprake zijn van een intern vluchtalternatief. Dit gaat ervan uit dat als mensen een veilig onderkomen vinden op een andere plaats in het eigen land van herkomst en het is redelijk om te verwachten dat ze in dat andere deel van het land een normaal leven kunnen leiden, er geen nood is aan internationale bescherming. Er wordt hier wel rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker. Bijvoorbeeld: Een journaliste wordt in het zuiden van een land vervolgd door een lokale krijgsheer. De macht van de krijgsheer reikt niet tot in de hoofdstad. De hoofdstad zou dus een veilig alternatief zijn. Maar kan de journaliste die regio op een veilige manier bereiken? Heeft ze in dat deel van het land familie waar ze kan verblijven? Of beschikt ze daar over een sociaal netwerk dat haar kan ondersteunen? VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ HET VORMINGSPAKKET WAT IS EEN VLUCHTELING 7

8 WIE VEROORZAAKT DE VERVOLGING? Er zijn volgens het Vluchtelingenverdrag drie mogelijke uitvoerders van vervolging: De staat. Bv. de Chinese overheid bij politieke opposanten. Autoriteiten die het grondgebied of een belangrijk deel van het grondgebied van de staat controleren. Bv. de FARC in bepaalde delen van Colombia. Vervolgers die niet behoren tot de overheid. Bv. families, in het geval van bloedwraak in Albanië WIE MOET BESCHERMING BIEDEN? Als een persoon in gevaar is dan dient hij zich te wenden tot: De staat. Autoriteiten die het grondgebied of een belangrijk deel van het grondgebied van de staat controleren. Als het niet mogelijk is om bescherming te verkrijgen van de staat of autoriteiten die een deel van het grondgebied beheersen, dan kan dit gevraagd worden in een ander land. Het is in de eerste plaats aan de eigen overheid om veiligheid te garanderen aan haar burgers door middel van een effectief en toegankelijk politioneel en rechtssysteem WAT IS DE REDEN VOOR VERVOLGING? DE VERVOLGINGSGRONDEN Niet iedereen die vervolgd wordt komt volgens het Vluchtelingenverdrag in aanmerking voor de vluchtelingenstatus. Het verdrag geeft vijf gronden voor vervolging aan. Doorgaans worden deze gronden in België breed geïnterpreteerd. Ras Het begrip ras omvat vervolging omwille van huidskleur, afkomst of het behoren tot een bepaalde etnische groep. Bijvoorbeeld: De Hutu s en Tutsi s tijdens de genocide in Rwanda, de leden van etnische groepen in Kosovo, Oeigoeren in China. Godsdienst Het begrip godsdienst omvat vervolging omwille van theïstische, niet-theïstische en atheïstische geloofsovertuigingen. Bijvoorbeeld: christenen in Iran, Kopten in Egypte, Ahmadi s in Pakistan. Nationaliteit Het begrip nationaliteit is niet beperkt tot staatsburgerschap maar omvat ook het behoren tot een groep die wordt bepaald door haar culturele, etnische of linguïstische identiteit. Bijvoorbeeld: Burgers die geen nationaliteit hadden van de staat waar ze zich bevonden bij het uiteenvallen van de voormalige Sovjet-Unie en het voormalig Joegoslavië, Tsjetsjenen in Rusland, Azeri s in Armenië. Behoren tot sociale groep Mensen die behoren tot een sociale groep: vertonen een aangeboren kenmerk (bv. geslacht) of hebben een gemeenschappelijke achtergrond (bv. seksuele geaardheid) die niet gewijzigd kan worden, of delen een kenmerk of geloof dat voor de identiteit of de morele integriteit van de betrokkenen dermate fundamenteel is, (bv. vakbondvoorvechters in landen waar dit niet getolereerd wordt) dat van betrokkenen niet mag worden geëist dat zij dit opgeven, of/ en in het land van herkomst als afwijkend beschouwd worden. Vervolgingen die te maken hebben met de seksuele geaardheid of met gender vormen de zowat belangrijkste toepassing 8 ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ HET VORMINGSPAKKET WAT IS EEN VLUCHTELING VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

9 van de sociale groepsvervolging. Bijvoorbeeld: Holebi s uit Mauritanië, kindsoldaten uit Oeganda, onbesneden meisjes uit Guinee. Politieke overtuiging Mensen kunnen vervolgd worden omwille van hun politieke overtuiging. Het is daarbij niet van belang dat de politieke overtuiging ook een handeling inhoudt. Bijvoorbeeld: Syrische activisten die tegen het regime protesteren, politiek actieve Koerden uit Turkije, journalisten uit Wit-Rusland. Niet iedereen op de vlucht heeft recht op de beschermingsstatus vluchteling. Dit is het geval als ze al bescherming krijgen van de VN (bv. Palestijnen die onder het mandaat vallen van de UNWRA, het sociaal programma van de Verenigde Naties om Palestijnse vluchtelingen op te vangen) of als er geen nood is aan bescherming. Daarnaast zijn sommige mensen beschermingsonwaardig. Zij pleegden een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf of een misdrijf tegen de menselijkheid (bv. personen die onder het regime van Sadam Hussein werkten en personen folterden) OORLOGSVLUCHTELINGEN OF SUBSIDIAIRE BESCHERMING Maar wat als er in een land een oorlog woedt of willekeurig geweld deel uitmaakt van het dagelijkse leven? Denk maar aan de oorlog in Afghanistan, Irak of Syrië. Dan slaan heel wat burgers op de vlucht omdat ze in gevaar zijn. Omdat alle burgers in gevaar zijn, geldt het principe van individuele vervolging niet bij oorlogsvluchtelingen. Deze mensen kunnen dan niet rekenen op de Conventie van Genève om beschermd te worden. Op 10 oktober 2006 voerde ons land een nieuw status in voor de bescherming van asielzoekers. Vanaf die datum beschermt België niet alleen vluchtelingen die vervolgd worden omwille van de vijf vervolgingsgronden opgesomd in het Vluchtelingenverdrag, maar ook mensen die op de vlucht zijn voor (burger)oorlogen en andere ernstige mensenrechtenschendingen. Deze zogenaamde subsidiaire bescherming is geregeld door een Europese wet uit 2004 (de Kwalificatierichtlijn). Omdat het meestal gaat over mensen op de vlucht voor een oorlog, worden deze mensen vaak oorlogsvluchtelingen genoemd. Als asielzoekers niet in aanmerking komen voor de status van vluchteling onderzoeken de asielinstanties in dezelfde asielprocedure of ze in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming. Zelfs als de asielzoekers dit niet vragen DEFINITIE SUBSIDIAIRE BESCHERMING Subsidiaire bescherming wordt toegekend aan mensen die niet in aanmerking komen voor de vluchtelingenstatus of voor een verblijf op grond van medische redenen, en die aantonen een reëel risico te lopen op ernstige schade in geval van terugkeer naar hun land van herkomst WAT IS ERNSTIGE SCHADE? Ernstige bedreiging van het leven door willekeurig geweld bij een internationaal of binnenlands gewapend conflict. Doodstraf of executie. Foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een asielzoekers in hun land van herkomst. In de praktijk wordt de subsidiaire bescherming het meest toegekend aan mensen die niet terug kunnen vanwege een gewapend conflict (oorlog) in hun land. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ HET VORMINGSPAKKET WAT IS EEN VLUCHTELING 9

10 WIE VEROORZAAKT DE ERNSTIGE SCHADE? De actoren zijn de dezelfde als bij de vluchtelingendefinitie: De staat. Groeperingen die het grondgebied beheersen. Niet-overheidsactoren WIE MOET BESCHERMING BIEDEN? Als een persoon in gevaar is dan dient hij zich te wenden tot: De staat. Autoriteiten die het grondgebied of een belangrijk deel van het grondgebied van de staat controleren. Als het niet mogelijk is om bescherming te verkrijgen van de staat of autoriteiten die een deel van het grondgebied beheersen, dan kan dit gevraagd worden in een ander land. Maar het is in de eerste plaats aan de eigen overheid om veiligheid te garanderen aan haar burgers door middel van een effectief en toegankelijk politioneel en rechtssysteem IEDEREEN BESCHERMING? Net als bij de status van vluchteling heeft niet zomaar iedereen op de vlucht voor oorlog recht op subsidiaire bescherming: oorlogsmisdadigers worden niet beschermd. 10 ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ HET VORMINGSPAKKET WAT IS EEN VLUCHTELING VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

11 3. DE ASIELPROCEDURE Mensen op de vlucht worden pas erkend als vluchteling nadat het land waarnaar ze gevlucht zijn onderzocht heeft of ze recht hebben op de status van vluchteling. Het land onderzoekt dit tijdens de asielprocedure. Tijdens de asielprocedure en zolang er nog geen definitieve beslissing werd genomen, worden deze mensen asielzoekers genoemd. Asielzoekers die toekomen aan de luchthaven worden vaak opgesloten en starten hun asielprocedure in een gesloten centrum WELK PARCOURS LEGGEN ASIELZOEKERS AF? Dienst Vreemdelingenzaken opstartfase Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen onderzoeksfase Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beroepsfase 3.2. DE DIENST VREEMDELINGENZAKEN De Dienst Vreemdelingenzaken is een administratie die rechtstreeks van het ministerie van Binnenlandse Zaken afhangt. Het is de Belgische autoriteit die bevoegd is voor alles wat betrekking heeft op de toegang en het verblijf van vreemdelingen in België. Binnen de asielprocedure is de Dienst Vreemdelingenzaken onder meer bevoegd voor: De registratie van de asielaanvraag Het Dublin-onderzoek Onderzoek naar meervoudige asielaanvragen REGISTRATIE VAN DE ASIELAANVRAAG De asielaanvraag kan gebeuren aan de grens of in het land. AAN DE GRENS Dit is meestal de luchthaven van Zaventem. Asielzoekers die niet over geldige verblijfspapieren beschikken, dienen hun asielaanvraag in bij de douanebeambte, die dan contact opneemt met de Dienst Vreemdelingenzaken. Deze asielzoekers worden vastgehouden aan de grens, in een gesloten centrum. Daar verblijven ze gedurende hun hele asielprocedure. Een asielaanvraag vanuit een gesloten centrum verloopt via snellere termijnen. De asielzoekers ontvangen dan een bijlage 25, dit is een officieel document dat bewijst dat de asielzoekers hun asielaanvraag hebben ingediend. IN HET LAND Asielzoekers die de grens zijn overgestoken en zich op het grondgebied bevinden moeten hun aanvraag indienen bij de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. De asielzoekers ontvangen dan een bijlage 26, dit is een officieel document dat bewijst dat de asielzoekers hun asielaanvraag hebben ingediend. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ HET VORMINGSPAKKET WAT IS EEN VLUCHTELING 11

12 REGISTRATIE Bij de registratie van de asielaanvraag worden een aantal standaardprocedures doorlopen. Dit zijn de meest belangrijke: 1. De taalkeuze en de tolk wordt vastgelegd. De officiële talen gedurende de asielprocedure zijn het Nederlands en Frans. Spreekt de asielzoeker één van deze landstalen, dan wordt deze asielzoeker aan die taal toegewezen. Spreekt de asielzoeker geen van beide landstalen, dan zal de Dienst Vreemdelingenzaken een van beide landstalen toewijzen en kan de asielzoeker een tolk aanvragen. 2. Alle officiële communicatie vanuit de asielinstanties zal in één van beide landstalen gebeuren. Als een asielzoeker geen tolk heeft gevraagd bij het begin van de procedure, dan zal deze asielzoeker daar later niet meer op kunnen terugkomen. 3. Identiteitsgegevens en documenten die de asielaanvraag ondersteunen (bv. paspoort, attesten, ) worden geregistreerd. Als de asielzoeker geen bewijs of kopie van de achtergelaten documenten heeft ontvangen, is het belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met de Dienst Vreemdelingenzaken zodat belangrijke stukken niet verloren gaan. 4. De Dienst Vreemdelingenzaken registreert de belangrijkste identiteitsgegevens (zoals geboortedatum, naam en voornaam, nationaliteit en geboorteplaats). Deze gegevens worden samen met de gegevens van de burgerlijke stand, ingevuld in het wachtregister. Er wordt ook aan iedere asielzoeker identificatienummers toegekend: een OV-nummer (openbaar veiligheidsnummer) en een NN-nummer (nationaal nummer). 5. Er worden foto s en vingerafdrukken genomen. Via een database (Eurodacsysteem) kunnen de Europese lidstaten asielzoekers identificeren die in het systeem zijn opgenomen. Door de vingerafdrukken te vergelijken kunnen de lidstaten nagaan of asielzoekers al een asielaanvraag hebben ingediend in een andere lidstaat, dan wel of de asielzoekers het grondgebied van de Europese Unie onwettig zijn binnengekomen. Ook vindt een TBC-screening plaats. 6. Aan de asielzoeker wordt gevraagd om een woonplaats te kiezen in België. Alle correspondentie tijdens de asielprocedure wordt naar dat adres verstuurd (oproepingen, vragen om inlichtingen, kennisgevingen, ). De gekozen woonplaats hoeft niet het werkelijke verblijf te zijn. Het kan bijvoorbeeld ook het adres van de advocaat zijn. Iedere wijziging van woonplaats moet meegedeeld worden aan alle asielinstanties. 7. Er zal een eerste interview plaatsvinden met een ambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken over de reisroute, identiteit en nationaliteit van de asielzoeker. Ook overlopen ze een vragenlijst van het Commissariaat-generaal. Die wordt eventueel al ingevuld. Deze vragenlijst peilt naar de oorzaak van de vlucht en de problemen die in het land van herkomst plaatsvonden. Als de asielzoeker de vragenlijst op dat moment niet wil invullen dan kan dit wel achteraf gebeuren. De persoon moet in dat geval de vragenlijst binnen de vijf dagen opsturen naar het Commissariaat-generaal HET DUBLINONDERZOEK: IS BELGIE BEVOEGD VOOR DE ASIELAANVRAAG? Er bestaat Europese regelgeving, de zogenaamde Dublin-verordening, die bepaalt dat er binnen de Europese Unie telkens maar één Europees land bevoegd is om een asielaanvraag te behandelen. Als blijkt dat België niet bevoegd is, mag het asielzoekers overdragen naar het Europese land dat wel bevoegd is. Welk land bevoegd is voor een asielaanvraag wordt aan de hand van deze criteria beslist: Als de asielzoeker een niet-begeleide minderjarige is, is de staat waar de ouder of de voogd wettig verblijft verantwoordelijk. De staat die een gezinslid (echtgenoot, partner of minderjarig kind) heeft erkend als vluchteling of een asielaanvraag heeft ingediend. De staat die (vervallen) verblijfstitel of visum afgeleverd heeft. De staat waar de asielzoekers de grens overschreden, illegaal of legaal. De staat waar in een internationale transitzone van een luchthaven een asielaanvraag werd ingediend. 12 ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ HET VORMINGSPAKKET WAT IS EEN VLUCHTELING VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

13 De Dienst Vreemdelingenzaken baseert zich op de verklaringen van de asielzoeker en de afname van vingerafdrukken om te controleren welke EU-lidstaat bevoegd is voor de asielaanvraag. Belangrijk: Sinds oktober 2010 draagt België geen asielzoekers meer over aan Griekenland. Asielzoekers worden in Griekenland niet goed behandeld en ook zijn hun kansen om bescherming te verkrijgen nihil. Als Griekenland het bevoegde land blijkt te zijn dan worden asielzoekers nu toegelaten tot de Belgische asielprocedure ONDERZOEK NAAR MEERVOUDIGE ASIELAANVRAGEN Asielzoekers kunnen na afwijzing van een eerdere asielprocedure een nieuwe asielaanvraag indienen als ze nieuwe bewijzen over hun vluchtverhaal hebben. Belangrijk is dat deze nieuwe elementen nog niet eerder konden worden ingebracht in de vorige asielprocedure. Een nieuw element kan bijvoorbeeld zijn: paspoort, bewijzen die de problemen in het herkomstland ondersteunen, bewijs van ongunstige verandering van omstandigheden in het land van herkomst, Als de Dienst Vreemdelingenzaken beslist dat er geen sprake is van nieuwe elementen, dan neemt ze de aanvraag niet in overweging. Als ze de elementen wel in overweging neemt, dan stuurt de Dienst Vreemdelingenzaken de asielaanvraag door naar het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen voor een interview. Asielzoekers moeten zelf aantonen dat de elementen nieuw zijn en niet eerder aangebracht konden worden HET COMMISSARIAAT-GENERAAL VOOR DE VLUCHTELINGEN EN DE STAATLOZEN De Dienst Vreemdelingenzaken stuurt de asielaanvraag door naar het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen als het gaat over een eerste asielaanvraag en België bevoegd is voor de asielaanvraag of de nieuwe elementen in overweging werden genomen. Het Commissariaat-generaal is een onafhankelijke asielinstantie dat een onderzoek voert naar het vluchtverhaal van asielzoekers DE PROCEDURE De asielzoeker zal door het Commissariaat-generaal worden opgeroepen voor een interview. De datum van het interview wordt per aangetekende brief naar de gekozen woonplaats gestuurd. Een interview is verplicht, maar het Commissariaat-generaal kan later nog een extra interview inlassen voor bijkomende inlichtingen. Als de asielzoeker door omstandigheden (bv. opname in het ziekenhuis, ) niet aanwezig kan zijn op het interview moet er binnen de 15 dagen na het interview een bewijs met de reden van de afwezigheid ingediend zijn, anders kan de asielaanvraag verworpen worden. Dit is een technische weigering. In dit geval kan de asielzoeker opnieuw een (tweede) asielaanvraag indienen zonder dat er nieuwe elementen moeten voorgelegd worden HET INTERVIEW Het onderzoeken van het vluchtverhaal doet het Commissariaat-generaal op basis van een interview. Tijdens het interview zijn verschillende personen aanwezig: de asielzoeker, de dossierbehandelaar (protection officer), en eventueel ook een advocaat, de voogd (in geval van een niet-begeleide minderjarige), een tolk en een vertrouwenspersoon. Het asielinterview omvat meestal drie onderdelen: vragen over de identiteit en familiale situatie van de asielzoeker, over het eigenlijke vluchtverhaal en over de reisroute naar België. Om het eigenlijke vluchtverhaal te achterhalen kunnen volgende vragen gesteld worden (dit is louter indicatief en verschilt van dossier tot dossier): Uit welke land komt u?, In welke stad of welk dorp hebt u gewoond?, Werd u door de politie, het leger, de geheime diensten vervolgd? VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ HET VORMINGSPAKKET WAT IS EEN VLUCHTELING 13

14 Wat denkt u dat er zal gebeuren als u zou (moeten) terugkeren naar uw thuisland? De vragen kunnen erg gedetailleerd en moeilijk zijn. Het Commissariaat-generaal vraagt de asielzoekers ook om bewijzen voor te leggen die aantonen hun identiteit en vluchtverhaal staven. Deze bewijzen kunnen zijn: identiteitsdocumenten, rijbewijs, diploma s, vliegtuigticket, werkbewijs, bewijs van eigendom en lidkaarten van bewegingen of partijen, Een asielinterview is zeer vermoeiend voor asielzoekers: ze hebben meestal gruwelijke dingen meegemaakt in hun thuisland. Ze moesten noodgedwongen alles en iedereen achterlaten. En hebben net een uitputtende en vaak gevaarlijke vlucht achter de rug. Tijdens het interview beleven ze het allemaal opnieuw en dat kan moeilijk zijn om mee om te gaan. Na het interview beslist het Commissariaat-generaal of de asielzoekers in aanmerking komen voor de status van vluchteling of subsidiaire bescherming. De beslissing kan in sommige gevallen lang op zich laten wachten DE BEOORDELING VAN DE ASIELAANVRAAG GELOOFWAARDIGHEID VAN HET ASIELVERHAAL De verklaringen van een asielzoeker vormen, naast eventueel materieel bewijs, de enige basis voor de beoordeling van de asielaanvragen. Het gebrek aan bewijs mag geen hinderpaal vormen voor de toekenning van bescherming. Het is aan de asielzoeker om in dat geval geloofwaardige verklaringen af te leggen over de essentiële elementen van hun vluchtverhaal. Een asielrelaas is geloofwaardig als de verklaringen plausibel, coherent en niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. Een belangrijk principe in het asielrecht is dat twijfel in het voordeel van de asielzoeker speelt. Het Commissariaatgeneraal dient bij de beoordeling van de verklaringen niet overtuigd te zijn van alle beweringen. Van zodra het de verklaringen over het algemeen als coherent en plausibel bestempelt, dan moet het voordeel van de twijfel verleend worden aan de asielzoeker. Geloofwaardige verklaringen over het vluchtverhaal zijn dus cruciaal bij de beoordeling van het asielverhaal. Als het Commissariaat-generaal oordeelt dat er valse of onjuiste verklaringen zijn afgelegd, kan dit tot gevolg hebben dat de asielaanvraag wordt verworpen. Vaak horen asielzoekers allerlei verhalen van andere asielzoekers, van mensensmokkelaars of landgenoten, zoals nooit je paspoort laten zien. Leugenachtige verklaringen kunnen een erkenning als vluchteling of de toekenning van subsidiaire bescherming in de weg staan. Een groot deel van de asielaanvragen wordt afwezen omdat het Commissariaat-generaal (een deel van) de verklaringen als ongeloofwaardig bestempelt. TOETSING VAN HET ASIELVERHAAL AAN DE CRITERIA VOOR VLUCHTELINGENSTATUS OF SUBSIDIAIRE BESCHERMING De dossierbehandelaars toetsen het asielverhaal aan de definitie van vluchteling en subsidiaire bescherming. Ze checken ook op basis van landeninformatie bepaalde feiten. Hiervoor beschikt het Commissariaat-generaal over CEDOCA, documentatie- en researchdienst. Dit is een dienst die landeninformatie opzoekt en nagaat. MOGELIJKE BESLISSINGEN VAN HET COMMISSARIAAT-GENERAAL Het Commissariaat-generaal erkent betrokkene als vluchteling. Het Commissariaat-generaal erkent betrokkene niet als vluchteling, maar kent wel subsidiaire bescherming toe. Het Commissariaat-generaal weigert zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermingsstatus. De asielaanvraag wordt zonder voorwerp verklaard. Bv. asielzoeker is overleden, teruggekeerd naar het land van herkomst, 14 ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ HET VORMINGSPAKKET WAT IS EEN VLUCHTELING VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

Basisvorming. Wat is een vluchteling?

Basisvorming. Wat is een vluchteling? Basisvorming Wat is een vluchteling? Voorstellingsronde Stel je kort voor en vertel aan de groep hoe je zelf in contact bent gekomen met vluchtelingen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN BASISVORMING - WAT IS

Nadere informatie

Wat is een vluchteling?

Wat is een vluchteling? Basisvorming Wat is een vluchteling? Vormingspakket Wat is een vluchteling Dit document is het vormingsmateriaal waarmee je aan een breed publiek een basisvorming kan geven over asiel en vluchtelingen.

Nadere informatie

WAT IS EEN VLUCHTELING?

WAT IS EEN VLUCHTELING? WAT IS EEN VLUCHTELING? 4 5 7 13 19 23 27 28 30 INHOUD Voorwoord Inleiding Welke mensen op de vlucht worden beschermd? Asielzoeker of vluchteling? Erkend als vluchteling: wat nu? Geen recht op bescherming:

Nadere informatie

WAT IS EEN VLUCHTELING?

WAT IS EEN VLUCHTELING? WAT IS EEN VLUCHTELING? 4 5 7 13 19 23 27 28 30 INHOUD Voorwoord Inleiding Welke mensen op de vlucht worden beschermd? Asielzoeker of vluchteling? Erkend als vluchteling: wat nu? Geen recht op bescherming:

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen 1.1. Aantal inschrijvingen van asielzoekers voor 2015

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 3. Lijst met gebruikte afkortingen 5. Inhoudstafel 7. Hoofdstuk I Inleiding 13. Hoofdstuk II Rol van de begeleider 15

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 3. Lijst met gebruikte afkortingen 5. Inhoudstafel 7. Hoofdstuk I Inleiding 13. Hoofdstuk II Rol van de begeleider 15 INHOUDSTAFEL Voorwoord 3 Lijst met gebruikte afkortingen 5 Inhoudstafel 7 Hoofdstuk I Inleiding 13 Hoofdstuk II Rol van de begeleider 15 1 Inleiding 15 2 Doel van de begeleiding 16 3 Kenmerken van een

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 925 815 921 884 1.354 1.886 2.630 Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

WAT IS EEN vluc ElINg?

WAT IS EEN vluc ElINg? WAT IS EEN vluchteling? Vluchtelingenwerk Vlaanderen - Ciré 2011 4 7 12 18 22 26 28 30 INLEIDING Welke mensen op de vlucht worden beschermd? Asielzoeker of vluchteling? Erkend als vluchteling: wat nu?

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2016 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2016 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2016 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2016 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2014 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2014 1. Inkomende aanvragen 1.1. inschrijvingen van asielzoekers voor 2014 Maand

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2016 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2016 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Centrum voor Migratierecht. De asielprocedure in Nederland

Centrum voor Migratierecht. De asielprocedure in Nederland Centrum voor Migratierecht De asielprocedure in Nederland Begrippen Migrant: iemand die voor langere tijd naar een ander land verhuist Asielzoeker: iemand die een aanvraag om bescherming heeft ingediend

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2017 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2017 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2017 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2017 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2016 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2016 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 21 oktober

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 21 oktober Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet Dienst Studie en Beleid 21 oktober ellen.vanvooren@fedasil.be Opbouw van de sessie I. Algemeen II. De asielprocedure III. De opvang IV. Profiel asielzoekers in

Nadere informatie

3.1.3.2. De Dublin-criteria teneinde de verantwoordelijke staat te bepalen.

3.1.3.2. De Dublin-criteria teneinde de verantwoordelijke staat te bepalen. INHOUDSTAFEL VOORWOORD DEEL I : ASIEL EN SUBSIDIAIRE BESCHERMING. 1. HET BEGRIP «VLUCHTELING». 1.1. Zich buiten het land van herkomst bevinden. 1.2. Een gegronde vrees voor vervolging hebben. 1.2.1. Het

Nadere informatie

Ter informatie voor de leerkracht:

Ter informatie voor de leerkracht: Ter informatie voor de leerkracht: Dit is een beperkte verklarende woordenlijst. Voor meer praktische vragen verwijzen wij graag door naar het Infodossier Leerlingen zonder wettig verblijf van het Vlaams

Nadere informatie

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 16 juni 2017

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 16 juni 2017 Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet Dienst Studie en Beleid 16 juni 2017 ellen.vanvooren@fedasil.be Opbouw van de sessie I. Algemeen II. De asielprocedure III.De opvang IV.Profiel asielzoekers in

Nadere informatie

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 13 oktober 2017

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 13 oktober 2017 Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet Dienst Studie en Beleid 13 oktober 2017 ellen.vanvooren@fedasil.be Opbouw van de sessie I. Algemeen II. De asielprocedure III.De opvang IV.Profiel asielzoekers

Nadere informatie

Asiel in België Aangepaste opvang. Directeur Beleidsondersteuning, Fanny François

Asiel in België Aangepaste opvang. Directeur Beleidsondersteuning, Fanny François Asiel in België Aangepaste opvang Directeur Beleidsondersteuning, Fanny François Fedasil Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers Fedasil Organisatie Opgericht in 2001 Federaal Agentschap 1.200

Nadere informatie

Vreemdelingen in België

Vreemdelingen in België Vreemdelingen in België Vreemdelingen in België Voor kinderen die meer willen weten over vreemdelingen die in België verblijven. Misschien zit er in jouw klas wel een kindje met een andere huidskleur?

Nadere informatie

Asiel en vluchtelingen

Asiel en vluchtelingen Asiel en vluchtelingen maandag 15 februari 2016 RWO Waasland 1 Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Vluchtelingen in de wereld 3. Vluchtelingen in België 4. Hoe verloopt een asielprocedure? 5. Waar worden asielzoekers

Nadere informatie

Vluchtelingen: traject, statuut, sociale rechten..? in samenwerking met:

Vluchtelingen: traject, statuut, sociale rechten..? in samenwerking met: Vluchtelingen: traject, statuut, sociale rechten..? in samenwerking met: 1. Overzicht wettelijke verblijfsmotieven Burgers van de unie Gezinshereniging, gezinsvorming reguliere migratie Arbeid Studies

Nadere informatie

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België?

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? 4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? Sinds 12 januari 2007 is in België de 'opvangwet' van kracht. Dit is een bundel van bepalingen die de asielopvang regelen. De opvangwet

Nadere informatie

BEOORDELING VAN DE ASIELAANVRAAG. De beoordeling van een asielaanvraag DATUM:12/05/2015

BEOORDELING VAN DE ASIELAANVRAAG. De beoordeling van een asielaanvraag DATUM:12/05/2015 BEOORDELING VAN DE ASIELAANVRAAG DATUM:12/05/2015 De beoordeling van een asielaanvraag De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen onderzoekt elke asielaanvraag individueel. Hij baseert

Nadere informatie

VLUCHTELINGEN EN ASIELZOEKERS ACHTERGROND BIJ DE SPELDOOS INTEGREER

VLUCHTELINGEN EN ASIELZOEKERS ACHTERGROND BIJ DE SPELDOOS INTEGREER Nota voor: Leerkrachten en leerlingen 8 september 2015 VLUCHTELINGEN EN ASIELZOEKERS ACHTERGROND BIJ DE SPELDOOS INTEGREER Het thema asiel en migratie is de laatste jaren niet weg te denken uit de actualiteit.

Nadere informatie

REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be

REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be Procedure Zij die reeds een aanvraag hebben ingediend : - Moeten geen nieuwe aanvraag indienen - Kunnen een aanvullende

Nadere informatie

De vereenvoudigde asielprocedure

De vereenvoudigde asielprocedure De vereenvoudigde asielprocedure U komt uit een veilig land of u hebt al internationale bescherming in een andere lidstaat van de Europese Unie Waarom krijgt u deze publicatie? U wilt asiel aanvragen in

Nadere informatie

Vluchtelingencrisis: gisteren, vandaag, morgen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

Vluchtelingencrisis: gisteren, vandaag, morgen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN Vluchtelingencrisis: gisteren, vandaag, morgen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN Vluchtelingenwerk Dé referentie dankzij grondige expertise in asiel Opdrachten: Druk op het beleid Ondersteunen iedereen die

Nadere informatie

afhankelijk van hun wettelijke vertegenwoordigers en waardoor ze vaak niet zelf kunnen beslissen over de

afhankelijk van hun wettelijke vertegenwoordigers en waardoor ze vaak niet zelf kunnen beslissen over de POSTION PAPER OVER DE POSITIE VAN BEGELEIDE MINDERJARIGEN 1 IN ASIEL- EN ANDERE VERBLIJFSPROCEDURES Migratie is een realiteit waarvoor we onze ogen niet mogen sluiten. Zowel meerder- als minderjarigen

Nadere informatie

Aantal aanvragen asielzoekers blijft hoog, beschermingsgraad ook

Aantal aanvragen asielzoekers blijft hoog, beschermingsgraad ook Aantal aanvragen asielzoekers blijft hoog, beschermingsgraad ook Sinds 1 januari 2015 zijn 27.076 asielaanvragen ingediend in België. 1 Van mei tot en met september 2015 zien we een stijging in het aantal

Nadere informatie

7Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Terugkeer naar je land van herkomst (of een derde veilig land).

7Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Terugkeer naar je land van herkomst (of een derde veilig land). 7Fiche tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België Terugkeer naar je land van herkomst (of een derde veilig land). Of je nu alleen bent in België of niet, of je legaal of illegaal in

Nadere informatie

HET DUBLIN-ONDERZOEK: LEIDRAAD VOOR DE ADVOCAAT 12 OKTOBER 2015 1 INGENIEURS GEZOCHT VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

HET DUBLIN-ONDERZOEK: LEIDRAAD VOOR DE ADVOCAAT 12 OKTOBER 2015 1 INGENIEURS GEZOCHT VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN HET DUBLIN-ONDERZOEK: LEIDRAAD VOOR DE ADVOCAAT 12 OKTOBER 2015 1 INGENIEURS GEZOCHT VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN HET DUBLIN-ONDERZOEK: LEIDRAAD VOOR DE ADVOCAAT Uw cliënt heeft asiel aangevraagd in ons

Nadere informatie

Minderjarige vreemdelingen: statuten - rechten - plichten

Minderjarige vreemdelingen: statuten - rechten - plichten Minderjarige vreemdelingen: statuten - rechten - plichten Geertrui Daem Juridische Dienst Vreemdelingenrecht & IPR 29 november 2016 Plan 1. Terminologie definities 2. Welke verblijfsprocedures (en statuten)

Nadere informatie

Het Belgische asielbeleid

Het Belgische asielbeleid Het Belgische asielbeleid Waarom vluchten mensen?! Politieke vervolging! Religieuze problemen! Etnische problemen! Problemen met nationaliteit! Problemen met sociale groep! Gewapend conflict, gevaar! Economische

Nadere informatie

Waarom krijgt u deze brochure?

Waarom krijgt u deze brochure? Uw asielaanvraag Informatie over de Algemene Asielprocedure Waarom krijgt u deze brochure? U wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening.

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening. Url : www.mi-is.be Aan de Dames en Heren voorzitters van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn Onze referentie : 6212 Datum : 22 augustus 2007 Mevrouw de Voorzitter, Mijnheer de Voorzitter, Omzendbrief

Nadere informatie

GIDS VOOR DE NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGE DIE ASIEL AANVRAAGT IN BELGIË

GIDS VOOR DE NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGE DIE ASIEL AANVRAAGT IN BELGIË NL Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen GIDS VOOR DE NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGE DIE ASIEL AANVRAAGT IN BELGIË Deze brochure is van: ---------------------- Naar een meer geïntegreerd

Nadere informatie

TYPEFORMULIER Regularisatieaanvraag

TYPEFORMULIER Regularisatieaanvraag TYPEFORMULIER Regularisatieaanvraag Het gaat om een facultatief formulier dat enkel geldig is in het kader van de indiening van een nieuwe regularisatieaanvraag op basis van artikel 9 bis of van de actualisering

Nadere informatie

WAT IS DUBLIN? VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN WAT IS DUBLIN?

WAT IS DUBLIN? VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN WAT IS DUBLIN? WAT IS DUBLIN? VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN WAT IS DUBLIN? 1 4 7 11 15 18 20 27 28 INHOUD Dublin, wat is dat? Waarom Dublin? Hoe werkt Dublin? Dublin in België En wat met de asielzoeker? Dublin = Eerlijk?

Nadere informatie

België en migratie. Dienst Vreemdelingenzaken

België en migratie. Dienst Vreemdelingenzaken NL België en migratie Dienst Vreemdelingenzaken Inhoudstafel Voorwoord 1 Opdracht en waarden 2 Structuur en organisatie 3 Bevoegdheden 4 Toegang en verblijf 4 Asiel 6 Terugkeer 7 Geschillen en beroepen

Nadere informatie

Centrum voor Migratierecht. De asielprocedure in Nederland

Centrum voor Migratierecht. De asielprocedure in Nederland Centrum voor Migratierecht De asielprocedure in Nederland Begrippen Migrant: iemand die voor langere tijd naar een ander land verhuist (ongeacht reden verhuizing) Asielzoeker: iemand die een verzoek om

Nadere informatie

Welk traject legt een asielzoeker af?

Welk traject legt een asielzoeker af? 5 JANUARI 2016 Welk traject legt een asielzoeker af? Hoe verloopt de asielprocedure? Waar worden asielzoekers opgevangen? Moeten ze een inburgeringstraject volgen? Kunnen hun kinderen naar school? Wie

Nadere informatie

België en migratie. Dienst Vreemdelingenzaken

België en migratie. Dienst Vreemdelingenzaken NL België en migratie Inhoudstafel Voorwoord 1 Opdracht en waarden 2 Structuur en organisatie 3 Bevoegdheid: toegang en verblijf 4 Bevoegdheid: asiel 6 Bevoegdheid: terugkeer 7 Bevoegdheid: geschillen

Nadere informatie

GIDS VAN DE ASIELPROCEDURE IN BELGIË Nederlands

GIDS VAN DE ASIELPROCEDURE IN BELGIË Nederlands GIDS VAN DE ASIELPROCEDURE IN BELGIË Nederlands Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers I DVZ CGVS RvV RvS FEDASIL OCMW BGV gebruikte afkortingen Dienst Vreemdelingenzaken Commissariaat

Nadere informatie

I. Opvolging van de beslissing tot verwijdering genomen door de Minister of zijn gemachtigde.

I. Opvolging van de beslissing tot verwijdering genomen door de Minister of zijn gemachtigde. Omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de bevoegdheden van de Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land ( B.S. 16 juni 2011). Aan de Dames en Heren Burgemeesters,

Nadere informatie

Basisopleiding gezinshereniging

Basisopleiding gezinshereniging Lijst van bijlagen Bijlage 15bis Bijlage 41bis Bijlage 3 & 4 omzendbrief 21/06/2007 Bijlage 19ter 1 Basisopleiding gezinshereniging Gent - 19 februari 2013 2 1 Artikel 10 en 10bis Artikel 10: vreemdeling

Nadere informatie

Procedurebegeleiding bij asielzoekers uit zogenaamde «veilige» landen - Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen 28/06/2013

Procedurebegeleiding bij asielzoekers uit zogenaamde «veilige» landen - Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen 28/06/2013 Procedurebegeleiding bij asielzoekers uit zogenaamde «veilige» landen - Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen 28/06/2013 PLAN 1. Introductie 2. Procedure 3. Statistieken CGVS «veilige herkomstlanden»

Nadere informatie

Datum 26 november 2015 Onderwerp De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd

Datum 26 november 2015 Onderwerp De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016

Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016 Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum: 26 februari 2016 Inhoud

Nadere informatie

Hoog Commissariaat der Verenigde Naties voor Vluchtelingen

Hoog Commissariaat der Verenigde Naties voor Vluchtelingen Hoog Commissariaat der Verenigde Naties voor Vluchtelingen UNHCR, J. Stejkal G VAN VLUCHTELINGEN EN DUURZAME OPLOSSINGEN UNHCR staat landen bij in de opvang van vluchtelingen en zorgt dat vluchtelingen

Nadere informatie

U vraagt asiel aan in Nederland. Waarom is het belangrijk dat u de brochure goed doorleest?

U vraagt asiel aan in Nederland. Waarom is het belangrijk dat u de brochure goed doorleest? asiel nederlands 22-03-2001 15:15 Pagina 1 U vraagt asiel aan in Nederland U heeft in Nederland een asielaanvraag ingediend. Met uw asielaanvraag verzoekt u de Nederlandse regering om een verblijfsvergunning

Nadere informatie

WAT IS DUBLIN? VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN WAT IS DUBLIN?

WAT IS DUBLIN? VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN WAT IS DUBLIN? WAT IS DUBLIN? VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN WAT IS DUBLIN? 1 4 7 11 15 18 20 27 28 INHOUD Dublin, wat is dat? Waarom Dublin? Hoe werkt Dublin? Dublin in België En wat met de asielzoeker? Dublin = Eerlijk?

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG FEBRUARI 2016 Vanaf januari 2016: asielstatistieken in personen in plaats van in asieldossiers Tot eind 2015 hadden de statistieken die het CGVS publiceerde betrekking op

Nadere informatie

De Oorzaken van Migratie onder de Loep

De Oorzaken van Migratie onder de Loep De Oorzaken van Migratie onder de Loep: Verblijfsrecht in België? De Oorzaken van Migratie onder de Loep Studiedag Vreemd Verleden VVN & VVLG 18 oktober 2010 Nicole de Moor VVN & VVLG Studiedag Vreemd

Nadere informatie

De procedure in het aanmeldcentrum

De procedure in het aanmeldcentrum De procedure in het aanmeldcentrum Een vluchteling die niet veilig is in eigen land en in Nederland asiel wil aanvragen, moet zich aanmelden bij een aanmeldentrum van de IND. Daar vindt de eerste registratie

Nadere informatie

MAANDRAPPORT - oktober 2016

MAANDRAPPORT - oktober 2016 MAANDRAPPORT - oktober 216 Bron: Fedasil 1. Opvangcapaciteit en bezetting Eind oktober 216 telt het netwerk van Fedasil en zijn partners 28 77 opvangplaatsen voor asielzoekers, verdeeld over collectieve

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT VRIJLATING (Artikels 71 e.v. van de Wet van 15 december 1980)

VERZOEKSCHRIFT TOT VRIJLATING (Artikels 71 e.v. van de Wet van 15 december 1980) VERZOEKSCHRIFT TOT VRIJLATING (Artikels 71 e.v. van de Wet van 15 december 1980) Aan Mevrouw/Mijnheer de Voorzitter van de Raadkamer van de Correctionele Rechtbank te Brussel Justitiepaleis Poelaertplein

Nadere informatie

Asiel in België. Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

Asiel in België. Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen NL Asiel in België Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen Inhoudstafel Voorwoord 1 Missie en waarden 2 Structuur en organisatie 4 Asielprocedure 6 Gehoor en onderzoek 8 Beslissing

Nadere informatie

Bijlage C 37 Uittreksel uit het Vluchtelingenverdrag en uit het Protocol van 31 januari 1967 met artikelsgewijze toelichtinq

Bijlage C 37 Uittreksel uit het Vluchtelingenverdrag en uit het Protocol van 31 januari 1967 met artikelsgewijze toelichtinq Bijlage C 37 Uittreksel uit het Vluchtelingenverdrag en uit het Protocol van 31 januari 1967 met artikelsgewijze toelichtinq Artikel 1 (Verdrag) Definitie van de term 'vluchteling' A, Voor de toepassing

Nadere informatie

60 JAAR VLUCHTELINGENVERDRAG

60 JAAR VLUCHTELINGENVERDRAG 60 JAAR VLUCHTELINGENVERDRAG AANBEVELINGEN NAAR AANLEIDING VAN EEN ANALYSE VAN DE BELGISCHE PRAKTIJK EN HET INTERNATIONALE EN EUROPESE KADER Colofon Verantwoordelijke uitgever Els Keytsman Vluchtelingenwerk

Nadere informatie

VRAGENLIJST VOOR NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGEN UIT AFGHANISTAN

VRAGENLIJST VOOR NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGEN UIT AFGHANISTAN VRAGENLIJST VOOR NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGEN UIT AFGHANISTAN Jij hebt in België asiel aangevraagd. Het CGVS zal jou uitnodigen voor een interview. Om dat interview goed te kunnen voorbereiden, willen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:15083

ECLI:NL:RBDHA:2016:15083 ECLI:NL:RBDHA:2016:15083 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 09-12-2016 Datum publicatie 13-12-2016 Zaaknummer AWB 16/27150 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

(3) Het Verdrag van Genève en het Protocol vormen de hoeksteen van het internationale rechtsstelsel ter bescherming van vluchtelingen.

(3) Het Verdrag van Genève en het Protocol vormen de hoeksteen van het internationale rechtsstelsel ter bescherming van vluchtelingen. pagina 1 van 20 Avis juridique important 32004L0083 Richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR NIET-BEGELEIDE BUITENLANDSE MINDERJARIGEN IN BELGIË

WEGWIJZER VOOR NIET-BEGELEIDE BUITENLANDSE MINDERJARIGEN IN BELGIË WEGWIJZER VOOR NIET-BEGELEIDE BUITENLANDSE MINDERJARIGEN IN BELGIË Een niet-begeleide buitenlandse minderjarige Je bent een niet-begeleide buitenlandse minderjarige als: je jonger bent dan 18 jaar je in

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van over een Europese hervestigingsregeling

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van over een Europese hervestigingsregeling EUROPESE COMMISSIE Brussel, 8.6.2015 C(2015) 3560 final AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 8.6.2015 over een Europese hervestigingsregeling NL NL AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 8.6.2015 over een Europese

Nadere informatie

Instructie m.b.t. de toepassing van het oude artikel 9,3 en het artikel 9bis van de vreemdelingenwet.

Instructie m.b.t. de toepassing van het oude artikel 9,3 en het artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Instructie m.b.t. de toepassing van het oude artikel 9,3 en het artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Bepaalde specifieke humanitaire situaties kunnen de toekenning rechtvaardigen van een machtiging tot

Nadere informatie

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Omzendbrief betreffende de aanvraag tot verblijf of vestiging in het Koninkrijk, ingediend op basis van artikel 40 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang

Nadere informatie

Duurzame mobiliteit op het CGVS

Duurzame mobiliteit op het CGVS Duurzame mobiliteit op het CGVS Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen Steven VERMEULEN Belgische asielinstanties Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) Registratie van de asielaanvraag

Nadere informatie

Kinderen zonder papieren

Kinderen zonder papieren VPM VPM Kinderen zonder papieren Je ziet het bijna elke dag op de tv of in de krant: beelden van landen in oorlog, mensen in armoede. Op zoek naar een betere plaats om te leven, slaan ze op de vlucht.

Nadere informatie

Als uw aanvraag betrekking heeft op meerdere personen, betaalt u een bijdrage per persoon.

Als uw aanvraag betrekking heeft op meerdere personen, betaalt u een bijdrage per persoon. Nieuwigheden U wil een aanvraag doen voor een visum D, een verblijf voor meer dan drie maanden in België, of een statuutswijziging? Dit belangt u aan. Vanaf 02.03.2015 moeten bepaalde vreemdelingen die

Nadere informatie

Waarom krijgt u deze folder?

Waarom krijgt u deze folder? Uw asielaanvraag Informatie over de Algemene Asielprocedure Waarom krijgt u deze folder? U wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen

Nadere informatie

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven Versie nr: 1 Laatste wijziging: 12-06-2007 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Waartoe dient deze fiche? 3) Wat verstaan we onder materiële hulp aan kinderen die illegaal in België verblijven? 4) Wat omvat

Nadere informatie

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding.

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. nr. 96 544 van 4 februari 2013 in de zaak RvV X / II In zake: X Gekozen woonplaats: X tegen: de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie

Nadere informatie

Rapport. Een onderzoek naar een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek. Oordeel

Rapport. Een onderzoek naar een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek. Oordeel Rapport Een onderzoek naar een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek gegrond. Datum: 1 september 2015 Rapportnummer:

Nadere informatie

RECHT OP ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (= ZIV) VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING

RECHT OP ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (= ZIV) VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor asielzoekers, subsidiair beschermden en erkende vluchtelingen Een overzicht over de diverse procedures om medische zorgen te bekomen rekening houdende met de verblijfsstatus

Nadere informatie

Inhoud 1. Hoofdstuk 1: Kort verblijf, lang verblijf en vestiging Kort verblijf Lang verblijf Vestiging 11

Inhoud 1. Hoofdstuk 1: Kort verblijf, lang verblijf en vestiging Kort verblijf Lang verblijf Vestiging 11 INHOUD DEEL 1: ALGEMEEN Inhoud 1 Inleiding 5 1.1. Wat u mag verwachten 5 1.2. Wat u in de toekomst nog mag verwachten 6 1.3. Hoe kwam deze publicatie tot stand? 6 Lijst van gebruikte afkortingen 9 DEEL

Nadere informatie

sociaal centrum Plein Expertise centrum ondersteuning precair verblijf

sociaal centrum Plein Expertise centrum ondersteuning precair verblijf sociaal centrum Plein Expertise centrum ondersteuning precair verblijf Versie 04/2016 Algemeen Specifieke doelgroep Sc Plein Asielzoekers Ontvankelijk verklaarde 9 ter Slachtoffers mensenhandel Illegalen

Nadere informatie

I.T. 206 ASIELPROCEDURE

I.T. 206 ASIELPROCEDURE I.T. 206 ASIELPROCEDURE De asielprocedure wordt in het Rijksregister opgenomen onder het informatietype 206 (IT206). Binnen dit informatietype worden verschillende gegevens opgenomen. Er moet bovendien

Nadere informatie

RICHTLIJN 2011/95/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2011/95/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 20.12.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 337/9 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2011/95/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid Stuk 1762 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 24 juni 2008 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid 4441 ECO Stuk 1762 (2007-2008) Nr. 1 2 INHOUD

Nadere informatie

3Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Procedures die je kan volgen om een verblijfsrecht in België te krijgen.

3Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Procedures die je kan volgen om een verblijfsrecht in België te krijgen. 3Fiche tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België Procedures die je kan volgen om een verblijfsrecht in België te krijgen. Wanneer vreemdelingen legaal in België willen verblijven,

Nadere informatie

Verdrag van Genhve betreffende de status van vluchtelingen van 1951 en het daarbij behorende Protocol (uittreksel)

Verdrag van Genhve betreffende de status van vluchtelingen van 1951 en het daarbij behorende Protocol (uittreksel) Verdrag van Geneve en Protocol C17 C17 Verdrag van Genhve betreffende de status van vluchtelingen van 1951 en het daarbij behorende Protocol (uittreksel) Verdrag van 28 juli 1951, Trb. 1954,88. In werkingtreding

Nadere informatie

uitgave april 2013...als je vreemdeling bent in België

uitgave april 2013...als je vreemdeling bent in België uitgave april 2013...als je vreemdeling bent in België ...als je vreemdeling bent in België Mensen verplaatsen zich steeds meer en gemakkelijker over de wereldbol. Ze maken reizen, moeten naar het buitenland

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS Hoofdstuk 28-1 8/02/2010 INHOUDSOPGAVE ALGEMEENHEDEN - Toelichting - Gebruiksvoorwaarden - Wie heeft een IRB nodig? MODEL VAN HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS OVERHEID

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

Vreemdelingenrecht. Januari 2013. Dirk Torfs. Raadsheer bij het arbeidshof te Antwerpen. dirk.torfs@just.fgov.be

Vreemdelingenrecht. Januari 2013. Dirk Torfs. Raadsheer bij het arbeidshof te Antwerpen. dirk.torfs@just.fgov.be Vreemdelingenrecht Tekst opgesteld naar aanleiding van de les vreemdelingenrecht voor personen die de opleiding volgen voor gerechtstolken en vertalers aan de Lessius Hogeschool. Januari 2013 Dirk Torfs

Nadere informatie

Vrijwillige Terugkeer. Brussel,

Vrijwillige Terugkeer. Brussel, Vrijwillige Terugkeer Brussel, 27.05.2017 Fedasil Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers. Opgericht door de programmawet van 19 juli 2001. Operationeel sinds mei 2002. Onder voogdij van staatssecretaris

Nadere informatie

Bedrijfsvoering Dienst Burgerzaken Migratie

Bedrijfsvoering Dienst Burgerzaken Migratie Bedrijfsvoering Dienst Burgerzaken Migratie Stijging administratieve bijdrage voor verblijfsaanvragen vanaf 1 maart 2017 Versie 24 februari 2017 Wat is de administratieve bijdrage voor verblijfsaanvragen?

Nadere informatie

De vereenvoudigde asielprocedure

De vereenvoudigde asielprocedure De vereenvoudigde asielprocedure U komt uit een veilig land of u hebt al internationale bescherming in een andere lidstaat van de Europese Unie Waarom krijgt u deze publicatie? U wilt asiel aanvragen in

Nadere informatie

Tekst en tekeningen door Colombiaanse vluchtelingenkinderen in Ecuador. UNHCR / S. Aguilar

Tekst en tekeningen door Colombiaanse vluchtelingenkinderen in Ecuador. UNHCR / S. Aguilar Tekst en tekeningen door Colombiaanse vluchtelingenkinderen in Ecuador UNHCR / S. Aguilar UNHCR / S.Aguilar Tekst en tekeningen door Colombiaanse vluchtelingenkinderen in Ecuador UNHCR, Europese vertegenwoordiging,

Nadere informatie

[INFORMATIE IN HET VERBAND MET HET ARTIKEL, HET TIJDSCHRIFT EN DE AUTEUR]

[INFORMATIE IN HET VERBAND MET HET ARTIKEL, HET TIJDSCHRIFT EN DE AUTEUR] Asielzoeker Lut Debroey Dit document werd gemaakt door Annelies Portier. [INFORMATIE IN HET VERBAND MET HET ARTIKEL, HET TIJDSCHRIFT EN DE AUTEUR] In dit document vindt je meer informatie over het artikel,

Nadere informatie

Dienst uw brief van uw kenmerk Ons kenmerk datum Bijlage(n)

Dienst uw brief van uw kenmerk Ons kenmerk datum Bijlage(n) tél.: 02 509 81 48 fax: 02 509 85 58 personne de contact: Brigitte De Ruyck e-mail: brigitte.deruyck@ mi-is.be Aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk

Nadere informatie