Werken in het buitenland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werken in het buitenland"

Transcriptie

1 12 12 Werken in het buitenland Een praktische handleiding voor Belgische verzekerden die in het buitenland gaan werken & voor buitenlandse verzekerden die in België komen werken

2 Deze brochure is een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Redactie: Christian Horemans Opmaak: Leen Verstraete Foto s: Image Bank & Fotosearch Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, website of welk ander medium dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Om praktische redenen werd in de teksten voornamelijk het mannelijke genus gebruikt. Uiteraard kan hij, zijn of hem ook als zij of haar gelezen worden. Verantwoordelijke uitgever: Pascal Mertens Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen St.-Huibrechtsstraat Brussel. Copyright mloz Brussel, december 2006

3 INHOUD 1. De Europese Economische Ruimte 7 A. Algemeen 7 B. De gedetacheerde 9 a. Belgische verzekerde die naar een ander EER-land of Zwitserland wordt gedetacheerd 10 b. Buitenlandse verzekerde die vanuit een ander EER-land of Zwitserland naar België wordt 13 gedetacheerd C. De zakenreis 16 D. De grensarbeider 17 a. Grensarbeider die in België werkt en in het buitenland woont 17 b. Grensarbeider die in het buitenland werkt en in België woont 18 E. De expat 21 F. De bijzondere situaties De landen met een bilateraal verdrag 25 A. Turkije 26 B. Marokko 27 C. Tunesië 29 D. Algerije 30 E. Bosnië-Herzegovina, Macedonië, Servië, Montenegro (zelfde verdrag) 31 F. Kroatië 32 G. Verenigde Staten 34 H. Canada 36 I. Israël 37 J. Filippijnen 38 K. Australië 39 L. Chili 40 M. Zwitserland 41 N. Japan De landen zonder een verdrag 43 A. Algemeen 43 B. De gedetacheerde 44 C. De zakenreis 46 D. De expat 47 E. De dienst overzeese sociale zekerheid 48 Lijst van gebruikte afkortingen 50 Lijst van de besproken formulieren en documenten inzake ZIV 50 Lijst van interessante adressen en websites 54

4

5 Werken in het buitenland Eén van de basisvrijheden in de Europese Unie (EU) is de vrijheid van verkeer van personen. Van bij de oprichting van de EU wordt er gewerkt aan het wegwerken van juridische en administratieve obstakels die het voor de Europese burgers moeilijk maken om in een ander land te wonen, te werken of gewoon op vakantie te gaan. Alhoewel er op dat vlak al heel wat obstakels zijn verwijderd en er heel wat reglementering bestaat, stelt men vast dat vandaag de dag slechts 1,5% van de inwoners van de EU-lidstaten, in een andere lidstaat dan het land van oorsprong woont en werkt. Dit is evenveel als 30 jaar geleden werd door Europa uitgeroepen als het Europese Jaar van de Mobiliteit van de Werknemers. Daarmee wil Europa de Europese burgers beter inlichten omtrent de verschillende aspecten van wonen en werken in het buitenland. De Onafhankelijke Ziekenfondsen willen in dit Europese Jaar van de Mobiliteit van de Werknemers hun steentje bijdragen met de publicatie van een informatiebrochure. Wie in het buitenland wil gaan werken, kijkt vaak op tegen een berg van ingewikkelde juridische teksten en administratieve formaliteiten die vervuld moeten worden. Ook in de sector van de ziekte- en invaliditeitsverzekering (ZIV) is de materie complex. Deze informatiebrochure geeft duidelijke en praktische informatie omtrent de juridische richtlijnen en administratieve formaliteiten in de ZIV (in welk land moet ik sociale bijdragen betalen? in welk land moet ik me als grensarbeider inschrijven bij een ziekenfonds? welk document heb ik nodig als gedetacheerde?, ) Een belangrijk gedeelte van deze brochure betreft werken in de Europese Economische Ruimte (= EU + Noorwegen, IJsland, Liechtenstein) en Zwitserland. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan werken in landen waarmee België een verdrag ondertekend heeft en werken in landen waar geen enkel verdrag van kracht is. Dit laatste is niet onbelangrijk, daar dit 80% van de landen in de wereld betreft. Deze brochure handelt over de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Andere takken van de sociale zekerheid en fiscaliteit komen niet aan bod. De Onafhankelijke Ziekenfondsen hopen met deze brochure een nuttige leidraad aan te bieden aan iedereen die met deze materie in aanraking komt. Voor een precies en persoonlijk advies kunt u steeds terecht bij uw Onafhankelijk Ziekenfonds.

6

7 7 1. DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE A. Algemeen 1. Welke landen maken deel uit van de EU? De Europese Unie (EU) bestaat uit 25 lidstaten, zijnde: België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot- Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden. In 2007 zullen Bulgarije en Roemenië toetreden tot de EU. Dan zal de EU dus uit 27 lidstaten bestaan. 2. Welke landen maken deel uit van de EER? De Europese Economische Ruimte of EER bestaat vandaag uit 28 lidstaten, zijnde de 25 lidstaten van de EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. 3. In welke landen zijn de Europese verordeningen van toepassing? De Europese reglementering is van toepassing in de 28 lidstaten van de EER en in Zwitserland. Alhoewel Zwitserland geen lid is van de EU, noch van de EER, passen zij sinds 1 juni 2002 de Europese reglementering inzake sociale zekerheid toe. Europese lidstaten met een koloniaal verleden, hebben welbepaalde eilanden en overzeese gebieden uitgesloten van het toepassingsgebied van de Europese verordeningen. Deze uitgesloten eilanden en gebieden zijn: > Voor Frankrijk: Nouvelle-Calédonie, St. Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna, Polynésie Française, Bellinghausen, Bora Bora, Tiao, Fatu Hiva, Iles Gambier, Iles Gloucester, Les Marquises, Mururoa, Muku Hiva, Pakapuka, Rapa, Tahiti, Iles Tuamotu, Tubuai, St. Martin, St. Barthélemy. > Voor Groot-Brittannië: Ilse of Man, de kanaaleilanden Jersey, Guernsey, Alderney, Sark, de Falklandeilanden, Antigua, Anguilla, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Dominique, Grenada, Jamaica, Kaaimaneilanden, St. Kitts and Nevis, Montserrat, St. Helena, Trinidad en Tobago. > Voor Nederland: de Nederlandse Antillen, Aruba, Saba, Curaçao, Bonaire, Suriname, St.-Maarten. In het Noorden van Cyprus, dat door Turkije bezet wordt, zijn de Europese verordeningen ook niet van kracht. De mini-staatjes Monaco, San Marino, Andorra en Vaticaanstad maken geen deel uit van de EU, noch van de EER en hebben ook geen akkoord ondertekend met de EU. De Europese reglementering wordt er dus niet toegepast. Deze mini-staatjes moeten als landen zonder verdrag beschouwd worden (meer hieromtrent vanaf punt 134). 4. Welke Europese wetgeving reglementeert het werken in een andere lidstaat van de EER en in Zwitserland? Volgende verordeningen vormen de Europese basisteksten inzake sociale zekerheid: Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen. Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad van 21 maart 1972 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71, betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen. Deze verordeningen hebben niet tot doel de sociale zekerheidssystemen van de lidstaten te bepalen en te organiseren. Deze wetteksten coördineren de toepassingen van de verschillende nationale systemen om bijvoorbeeld te vermijden dat een persoon in twee landen sociale bijdragen moet betalen. Beide verordeningen zijn het voorwerp van actualisering en herziening. De herziening van de Verordening nr. 1408/71 is reeds afgerond en gepubliceerd. Deze verordening heet voortaan: Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europese Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels. Deze nieuwe verordening treedt in werking wanneer het uitvoeringsbesluit, zijnde de herziening van Verordening nr. 574, afgerond is. De publicatie van deze tweede herziening wordt niet vóór 2008 verwacht. Tot dan blijven de Verordeningen nr. 1408/71 en 574/72 integraal van toepassing. Europese Economische Ruimte

8 8 5. Welke zijn de basisprincipes van deze Europese reglementering? Volgende basisprincipes lopen als een rode draad door de Europese verordeningen: Eén sociale zekerheidswetgeving van toepassing: Een persoon betaalt slechts sociale bijdrage en is slechts verzekerd in één land, zelfs indien hij in meerdere landen werkt of gewerkt heeft. Gelijkheid van behandeling: Wie zich naar een land van de EER of Zwitserland begeeft, heeft er dezelfde rechten en plichten als de burgers van dat land. Men moet bijvoorbeeld dezelfde voorwaarden vervullen om zich aan te kunnen sluiten bij een ziekenfonds, of men geniet dezelfde terugbetalingen als de andere verzekerden. Behoud van verworven rechten: Wie zich naar een ander land van de EER of Zwitserland begeeft, behoudt de rechten die hij in zijn land van oorsprong verworven had. In een ander land verblijven of wonen, beïnvloedt deze rechten dus niet. Behoud van rechten die men aan het verwerven is: Verzekeringsperiodes verworven in een land kunnen aangewend worden om een recht te verwerven in een ander land. Dit heet het samentellen van tijdvakken van verzekering. Er bestaan enkele situaties die afwijken van deze basisprincipes. Deze zijn hernomen in de bijlagen aan de verordeningen. 6. Welke personen kunnen de toepassing van deze Europese reglementering genieten? Elk land kan zelf bepalen voor wie de toepassing van de Europese verordeningen geldt. Quasi alle Belgische verzekerden - zijnde de personen die in België hun sociale bijdragen betalen - vallen onder de toepassing van de verordeningen: Loontrekkenden, Zelfstandigen, Gepensioneerden, Studenten,... Voor hun personen ten laste - zijnde de personen die bij het ziekenfonds ten laste van een andere persoon staan ingeschreven - geldt natuurlijk hetzelfde. Kleine categorieën van personen, zoals diplomaten, kunnen geen beroep doen op de Europese reglementering. Met uitzondering van Denemarken, speelt de nationaliteit van de betrokkene geen rol in de 24 overige lidstaten van de EU. Ook wie niet over een Europese nationaliteit beschikt, maar wel sociale bijdragen betaalt in een lidstaat van de EU, valt onder de Europese verordeningen. Voor Denemarken, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland, speelt de nationaliteit wel nog een belangrijke rol: Voor Denemarken: de nationaliteiten van de EERlanden, de Zwitserse nationaliteit en het statuut van staatloze of vluchteling; Voor Noorwegen, IJsland en Liechtenstein: de nationaliteiten van de EER-landen en het statuut van staatloze of vluchteling; Voor Zwitserland: de nationaliteiten van de EUlanden, de Zwitserse nationaliteit en het statuut van staatloze of vluchteling. Daarbij moet men ook rekening houden met de situatie van de betrokkene: Een persoon is ingeschreven als titularis bij het ziekenfonds: deze persoon moet één van de hierboven vermelde nationaliteiten of statuten bezitten; Een persoon is bij het ziekenfonds ingeschreven ten laste van de titularis: opdat deze persoon de toepassing van de Europese verordeningen kan genieten, moet de titularis één van de hierboven vermelde nationaliteiten of statuten bezitten; Een persoon is bij het ziekenfonds ingeschreven als weduwe, weduwnaar of wees: opdat deze persoon de toepassing van de Europese verordeningen kan genieten, moet ofwel de titularis, ofwel de weduwe, weduwnaar of wees zelf één van de hierboven vermelde nationaliteiten of statuten bezitten.

9 9 Wie voor deze 5 landen deze voorwaarden van nationaliteit niet vervult, valt niet onder de toepassing van de Europese verordeningen en moet deze landen beschouwen als landen waarmee België geen verdrag getekend heeft (meer info hieromtrent vanaf punt 134). Voorbeelden: Een loontrekkende met Japanse nationaliteit wordt vanuit België naar Polen gedetacheerd: de Europese verordeningen zijn van toepassing. Een loontrekkende met Japanse nationaliteit wordt vanuit België naar Noorwegen gedetacheerd: de Europese verordeningen zijn niet van toepassing. Noorwegen is in dit geval te beschouwen als een land zonder verdrag voor de betrokkene. Een echtgenote met Belgische nationaliteit is bij het ziekenfonds gekend als persoon ten laste van een loontrekkende met Amerikaanse nationaliteit en volgt haar man tijdens zijn detachering naar Portugal: de Europese verordeningen zijn van toepassing. Een echtgenote met Belgische nationaliteit is bij het ziekenfonds gekend als persoon ten laste van een loontrekkende met Amerikaanse nationaliteit en volgt haar man tijdens zijn detachering naar Zwitserland: de Europese verordeningen zijn niet van toepassing. De weduwe met Belgische nationaliteit van een loontrekkende met Amerikaanse nationaliteit woont in België en beslist op vakantie te gaan naar Zwitserland: de Europese verordeningen zijn wel van toepassing. 7. Hoe weet men in welk land de sociale bijdrage betaald moeten worden? Wanneer iemand in een ander EER-lidstaat gaat werken, is de eerste vraag vaak: waar moet ik mijn sociale bijdragen betalen? De Europese verordeningen inzake sociale zekerheid hebben tot doel de toepassing van de verschillende nationale sociale zekerheidsystemen te coördineren. Zo wil men bijvoorbeeld vermijden dat personen in 2 landen tegelijkertijd sociale bijdragen moet betalen. Binnen de EER en Zwitserland geldt er een basisprincipe: het principe van werkland. Dit betekent dat de betrokkene sociale bijdragen betaalt in het land waar hij werkt en dat hij zich daar ook moet inschrijven bij een ziekenfonds. Hieronder wordt de situatie van de gedetacheerden, de zakenreizen, de grensarbeiders en de expats toegelicht. Vanaf punt 61 worden enkele bijzondere situaties aangekaart. B. De gedetacheerde 8. Wat is een gedetacheerde? Sinds 2000 is de richtlijn 96/71/EG van het Europese Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, van kracht. Artikel 1, 3 e geeft volgende definitie: Deze richtlijn is van toepassing voor zover de in lid 1 bedoelde ondernemingen één van de volgende transnationale maatregelen nemen: een werknemer voor hun rekening en onder hun leiding op het grondgebied van een Lid-Staat ter beschikking stellen, in het kader van een overeenkomst tussen de onderneming van herkomst en de ontvanger van dienst die in deze Lid-Staat werkzaam is, voor zover er gedurende de periode van terbeschikkingstelling een dienstverband tussen de onderneming van herkomst en de werknemer bestaat, of een werknemer op het grondgebied van een Lid- Staat ter beschikking stellen van een vestiging of een tot hetzelfde concern behorende onderneming, voor zover er gedurende de periode van terbeschikkingstelling een dienstverband tussen de onderneming van herkomst en de werknemer bestaat, of als uitzendbedrijf of als onderneming van herkomst, een werknemer ter beschikking stellen van een ontvangende onderneming die op het grondgebied van een Lid-Staat gevestigd is of er werkzaamheden uitvoert, voor zover er gedurende de periode van terbeschikkingstelling een dienstverband tussen het uitzendbureau of de onderneming van herkomst en de werknemer bestaat. In artikel 2,1 e van dezelfde richtlijn wordt een ter beschikking gestelde werknemer als volgt gedefinieerd: iedere werknemer die gedurende een bepaalde periode werkt op het grondgebied van een Lid-Staat die niet de Staat is waar die werknemer gewoonlijk werkt. Europese Economische Ruimte

10 10 De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) stelt dat een werknemer aan volgende voorwaarden moet beantwoorden om als gedetacheerde beschouwd te worden: de werkgever ontplooit economische activiteiten van betekenis in het uitsturende land (het louter voeren van administratie wordt niet beschouwd als een economische activiteit); er blijft een band van ondergeschiktheid bestaan tussen werknemer en werkgever gedurende de ganse detacheringsduur; 11. Moet een gedetacheerde zijn officiële woonplaats overbrengen naar het werkland? Nee, een gedetacheerde is niet verplicht zijn officiële woonplaats over te brengen naar het werkland. Het al dan niet overbrengen van de officiële woonplaats naar het werkland, heeft wel gevolgen voor de formaliteiten naar het ziekenfonds toe en de rechten van de gedetacheerde in het werkland. de werknemer was voorafgaand aan het moment van de detachering sociaal verzekerd in het uitsturende land; de werknemer wordt niet gestuurd om een werknemer te vervangen die aan het einde van een periode van detachering is gekomen. 9. Waar moet de gedetacheerde zijn sociale bijdrage betalen? Een algemeen principe in de Europese verordeningen is het werklandprincipe. Dit betekent dat de sociale bijdragen betaald worden in het land waar men werkt. De detachering vormt hier echter een uitzondering op. De gedetacheerde blijft zijn sociale bijdragen in het uitzendland betalen, en dus niet in het werkland. Voorbeeld: een Belgische onderneming detacheert een werknemer voor 2 jaar naar de vestiging in Parijs. Deze werknemer blijft zijn sociale bijdragen in België betalen, en betaalt dus geen bijdragen in Frankrijk. 10. Wat is de periode voor dewelke een werknemer gedetacheerd kan worden? Artikel 14,1 van de Verordening nr. 1408/71 bepaalt dat een werknemer voor een periode van maximum 12 maanden gedetacheerd kan worden. Deze periode kan met nogmaals 12 maanden verlengd worden indien in België het RSZ daarmee akkoord gaat en de bevoegde instelling in het land van detachering er ook mee instemt. Na een periode van detachering van 24 maanden kan de gedetacheerde normaal niet langer onderworpen blijven aan de Belgische sociale zekerheid. De Europese verordening laat echter toe dat de bevoegde autoriteiten (RSZ in België) van de betrokken staten op deze regel afwijkingen toestaan. De detacheringsperiode kan dan tot 5 jaar gaan. Informatie omtrent de formaliteiten naar het RSZ toe: zie punt 12. Belgische verzekerde die naar een ander EER-land of Zwitserland wordt gedetacheerd 12. Wat zijn de formaliteiten naar de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) toe? Vóór de aanvang van de detachering moet de werknemer of werkgever een detacheringsbewijs aanvragen bij de RSZ. Dit detacheringsbewijs is een formulier E101 en kan door de werkgever of de werknemer op elektronische wijze aangevraagd worden via De detacheringsperiode kan verlengd worden met maximum 12 maanden indien de werkzaamheden onverwacht langer duren dan gepland. Hiervoor moet de werkgever vóór het einde van de eerste 12 maanden een verlenging van de detachering (formulier E102) aanvragen bij de RSZ en moet vervolgens ook het akkoord van de bevoegde instelling in het land van detachering gevraagd worden. Voor detacheringen die langer duren dan 2 jaren, kunnen er afwijkingen worden toegestaan. Deze aanvraag moet bij de dienst Internationale Overeenkomsten van het RSZ ingediend worden. De bevoegde instantie in het land van detachering moet akkoord gaan met deze afwijking. Indien een dergelijke afwijking wordt toegestaan, kan de periode van detachering tot 5 jaar gaan. Voor wat betreft de detachering van zelfstandigen, is de Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (www.rsvz-inasti.fgov.be) bevoegd.

11 Wat zijn de formaliteiten naar het Belgische ziekenfonds toe? Aan het ziekenfonds moet een kopie van het formulier E101 of E102 bezorgd worden. Het is raadzaam het formulier E101 of E102 bij zich te hebben in het werkland, daar het naar de lokale autoriteiten toe het enige bewijs is dat de werknemer gedetacheerd is. Het niet kunnen voorleggen van het formulier E101 of E102 kan in geval van sociale inspectie of controle voor problemen zorgen. De overige formaliteiten verschillen naargelang de werknemer zijn officiële woonplaats al dan niet overbrengt naar het werkland: > De werknemer behoudt zijn officiële woonplaats in België: aan het Belgische ziekenfonds moet een Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) aangevraagd worden. Kenmerken van de EZVK: De EZVK wordt gratis afgeleverd door het ziekenfonds; De EZVK is geen document dat enkel voor detacheringen wordt afgeleverd. De kaart kan ook voor vakanties of andere korte verblijven in alle landen van de EER en Zwitserland gebruikt worden; De EZVK opent enkel een recht op terugbetaling of tenlasteneming van noodzakelijke medische verzorging tijdens de periode van detachering; De EZVK is een individueel document. Indien gezinsleden meereizen, moeten zij over een eigen EZVK beschikken; De EZVK heeft een einddatum. Indien de detachering langer duurt dan de geldigheidsperiode op de kaart, volstaat het bij het aflopen van de geldigheidsduur een nieuwe EZVK aan te vragen bij het ziekenfonds; > De werknemer brengt zijn officiële woonplaats over naar het werkland: aan het Belgische ziekenfonds moet een formulier E106 aangevraagd worden. Kenmerken van het formulier E106: Het formulier E106 is een document dat enkel wordt afgeleverd in geval van detacheringen of grensarbeid; Het formulier geeft de gedetacheerde dezelfde rechten als de inwoners van het werkland, zonder enige beperking; De personen ten laste die meereizen met de gedetacheerde worden op het E106 formulier van de gedetacheerde hernomen; Het formulier E106 heeft geen einddatum; Wie onder het statuut van zelfstandige werkt, zal het formulier E106 pas ontvangen na de betaling van de EEG-bijdrage. In België wordt er in de regeling van zelfstandigen een onderscheid gemaakt tussen grote en kleine risico s. Daar men dit onderscheid in het buitenland niet kent, en dus zowel de grote als de kleine risico s aan de betrokkene terugbetaald zullen worden, wordt dit gecompenseerd met een bijkomende bijdrage, de EEG-bijdrage. Dit is een maandelijkse bijdrage die betaald moet worden aan het Belgische ziekenfonds vóór het begin van de maand waarop de bijdrage betrekking heeft. Wie sinds 1 juli 2006 de voorwaarden vervult om als starter beschouwd te worden, moet deze EEGbijdrage niet betalen. 14. Wat zijn de formaliteiten naar het buitenlandse ziekenfonds toe? > De werknemer behoudt zijn officiële woonplaats in België: De gedetacheerde biedt zich aan bij het lokale ziekenfonds en laat zich inschrijven op basis van zijn Europese ziekteverzekeringskaart. De kaart blijft het bezit van de gedetacheerde en moet dus teruggegeven worden. Het buitenlandse ziekenfonds zal normaal gezien een kopie maken van de kaart. > De werknemer brengt zijn officiële woonplaats over naar het werkland: De gedetacheerde biedt zich aan bij het lokale ziekenfonds en laat zich inschrijven op basis van het formulier E106 dat aan het buitenlandse ziekenfonds overgemaakt wordt. Europese Economische Ruimte

12 Waar moeten de personen ten laste van de gedetacheerde zich inschrijven indien zij meereizen met de gedetacheerde naar het werkland? > De werknemer behoudt zijn officiële woonplaats in België: De personen ten laste van de gedetacheerde moeten zich op basis van hun persoonlijke Europese Ziekteverzekeringskaart laten inschrijven bij het buitenlandse ziekenfonds. > De werknemer brengt zijn officiële woonplaats over naar het werkland: De personen ten laste van de gedetacheerde moeten zich bij hetzelfde ziekenfonds inschrijven als de gedetacheerde zelf. De gegevens van de personen ten laste zijn samen met deze van de gedetacheerde hernomen op het formulier E106. Om in het werkland als persoon ten laste ingeschreven te kunnen worden, moeten de voorwaarden van het werkland om als persoon ten laste beschouwd te worden, vervuld zijn. Deze voorwaarden kunnen wel eens verschillen van land tot land. Zo ligt de leeftijdsgrens om als kind als persoon ten laste beschouwd te worden in sommige landen (zoals Frankrijk) lager dan in België. Het kan dus gebeuren dat het buitenlandse ziekenfonds een inschrijving van een persoon ten laste weigert. Deze persoon zal dan onder een andere hoedanigheid ingeschreven moeten worden in het werkland. 16. Waar moeten de personen ten laste van de gedetacheerde zich inschrijven indien zij in België blijven wonen terwijl de gedetacheerde in het buitenland gaat werken? > De werknemer behoudt zijn officiële woonplaats in België: Voor hen verandert er niets aan hun inschrijving bij het Belgische ziekenfonds. > De werknemer brengt zijn officiële woonplaats over naar het buitenland: In de meeste gevallen verandert voor de personen ten laste niets aan hun inschrijving bij het Belgische ziekenfonds. Toch is het raadzaam contact te nemen met het ziekenfonds om het dossier na te laten zien. Indien de personen ten laste de gedetacheerde gaan bezoeken in het werkland, zijn zij tijdens hun verblijf gedekt voor medisch noodzakelijke zorgen op basis van hun eigen Europese ziekteverzekeringskaart. 17. Wat doet de gedetacheerde met de facturen voor de medische kosten in het werkland? > De werknemer behoudt zijn officiële woonplaats in België: De gedetacheerde heeft de keuze: Ofwel wordt het buitenlandse ziekenfonds ingeschakeld: > In sommige landen zal het ziekenfonds de medische kosten rechtstreeks ten laste nemen, zonder dat de patiënt eerst zelf de dokter of het ziekenhuis moet betalen. In andere landen worden de medische kosten terugbetaald door het buitenlandse ziekenfonds mits het voorleggen van getuigschriften en de Europese ziekteverzekeringskaart. Ofwel dient de gedetacheerde de facturen m.b.t. de medische kosten in bij zijn Belgisch ziekenfonds. > Deze wijze van terugbetaling kan soms lang duren omdat in vele gevallen de facturen naar het buitenlandse ziekenfonds gestuurd moeten worden om te weten welk bedrag terugbetaald mag worden door het Belgische ziekenfonds. > De werknemer brengt zijn officiële woonplaats over naar het werkland: De gedetacheerde moet zijn medische kosten in het werkland laten terugbetalen of ten laste laten nemen door het buitenlandse ziekenfonds. Het Belgische ziekenfonds mag deze facturen alleszins niet terugbetalen. De terugbetaling van de medische kosten in het buitenland op basis van de Europese ziekteverzekeringskaart of formulier E106 gebeurt steeds volgens de wetgeving en tarieven van het werkland. Het niveau van terugbetaling of tenlasteneming in het buitenland kan verschillen van deze in België. 18. Kan de gedetacheerde zich tijdens de periode van detachering ook in België laten behandelen? > De werknemer behoudt zijn officiële woonplaats in België: Ja, de gedetacheerde blijft Belgisch verzekerde en kan zich in België laten behandelen wanneer hij tijdens de periode van detachering naar België reist. > De werknemer brengt zijn officiële woonplaats over naar het werkland: Ja, ook in dit geval kan de gedetacheerde zich in België laten behandelen of een arts raadplegen. De terugbetaling van de medische kosten in België gebeurt steeds volgens de Belgische wetgeving en de officiële tarieven van de Belgische nomenclatuur.

13 Kunnen de personen ten laste van een gedetacheerde een medische dekking genieten in beide landen? De personen ten laste die net als de gedetacheerde in het werkland zijn ingeschreven op basis van een Europese ziekteverzekeringskaart of een formulier E106, genieten zowel in het werkland als in België dezelfde rechten als de gedetacheerde. 20. Wat met de medische kosten in een derde land? Stel dat een Belgische werkneemster naar Oostenrijk wordt gedetacheerd. Zij gaat samen met haar gezin op vakantie in Italië en heeft er dringende medische verzorging. Aan wie moet zij de facturen van de medische kosten bezorgen? In dit voorbeeld: aan het Belgische ziekenfonds. Indien de gedetacheerde of zijn gezinsleden dringende medische verzorging hebben genoten in een derde land, zijnde een ander land dan België of het werkland, dan is het Belgische ziekenfonds bevoegd om deze kosten terug te betalen. Opgelet! Indien men naar een andere EU-lidstaat wenst te reizen om daar een specialist te raadplegen, een behandeling of chirurgische ingreep te ondergaan, dan moet hiervoor steeds vóór het vertrek de toestemming gevraagd worden aan het Belgische ziekenfonds. Indien de toestemming wordt verleend, dan zal het ziekenfonds een formulier E112 afleveren. Niet-dringende medische verzorging tijdens een vakantie wordt eveneens slechts terugbetaald indien het Belgische ziekenfonds hiervoor de toestemming heeft verleend vóór het vertrek. 21. Wat moet de gedetacheerde doen indien hij arbeidsongeschikt wordt? De gedetacheerde moet binnen de 3 dagen na de aanvang van de arbeidsongeschiktheid hiervan aangifte doen bij het buitenlandse ziekenfonds waar hij ingeschreven is. Dit ziekenfonds zal de werknemer oproepen voor een medische controle en 2 formulieren opmaken: Een formulier E115: met dit formulier worden uitkeringen aangevraagd bij het Belgische ziekenfonds Een formulier E116: dit is een beknopt medisch verslag Deze documenten worden door het buitenlandse ziekenfonds dan naar het Belgische ziekenfonds gestuurd. Op basis van deze formulieren zal de Belgische adviserend-geneesheer zich uitspreken over de al dan niet erkenning van de arbeidsongeschiktheid. De gedetacheerde wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing van het Belgische ziekenfonds. In sommige landen is niet het ziekenfonds maar een andere instelling bevoegd voor de dossiers m.b.t. arbeidsongeschiktheid. Zo is in Nederland niet het ziekenfonds bevoegd voor de arbeidsongeschiktheid, maar wel de UWV (Uitvoering Werknemersverzekeringen). 22. Wat moet de gedetacheerde doen wanneer de detachering eindigt en hij naar België terugkeert? > De werknemer behoudt zijn officiële woonplaats in België: Er zijn geen formaliteiten te vervullen. > De werknemer brengt zijn officiële woonplaats over naar het werkland: Het Belgische ziekenfonds moet hieromtrent ingelicht worden. Buitenlandse verzekerde die vanuit een ander EER-land of Zwitserland naar België wordt gedetacheerd 23. Wat zijn de formaliteiten naar het buitenlandse ziekenfonds toe? De formaliteiten verschillen naargelang de werknemer zijn officiële woonplaats al dan niet naar België overbrengt: > De werknemer behoudt zijn officiële woonplaats in het uitzendland: aan het buitenlandse ziekenfonds moet een Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) aangevraagd worden, indien de EZVK niet reeds in het bezit is van de betrokkene. Voor de kenmerken van de EZVK: zie achteraan in de lijst van formulieren en documenten inzake ZIV. > De werknemer brengt zijn officiële woonplaats over naar België: aan het buitenlandse ziekenfonds moet het formulier E106 aangevraagd worden, indien het formulier niet reeds in het bezit is van de betrokkene. Voor de kenmerken van het formulier E106: zie achteraan in de lijst van formulieren en documenten inzake ZIV. Europese Economische Ruimte

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid.

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. Voor de fiscale aspecten zie de PDF de mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de fiscaliteit.

Nadere informatie

Kinderbijslag zonder grenzen

Kinderbijslag zonder grenzen Kinderbijslag zonder grenzen 2 september 2011 In deze Accent Kinderbijslag voor vreemdelingen in België Belgische kinderbijslag in het buitenland - detachering - kraamgeld bij bevalling buiten EER - kinderen

Nadere informatie

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Update 2010 EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen de Europese Unie Europese Commissie EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen

Nadere informatie

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE Vrij verkeer en verblijf in Europa Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE 1 Deze leidraad is bedoeld om u aan de hand van praktische informatie meer inzicht

Nadere informatie

Gids voor internationale projecten

Gids voor internationale projecten Gids voor internationale projecten Visum reispas en andere poespas Voorwoord Je zou graag een buitenlandse jongere ontvangen in je organisatie. Of je wil een groepje jongeren laten deelnemen aan een boeiend

Nadere informatie

16 Wonen en/of werken in het buitenland

16 Wonen en/of werken in het buitenland 16 Wonen en/of werken in het buitenland In de volgende situaties gelden aparte regels en verdragen voor de inhouding van loonbelasting/premie volksverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

NEDERLANDSE GRENSARBEIDERS in BELGIË

NEDERLANDSE GRENSARBEIDERS in BELGIË SECRETARIAAT-GENERAAL SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Voorlichtingsbrochure ten behoeve van NEDERLANDSE GRENSARBEIDERS in BELGIË Uitgave 2012 Een nieuwe website voor Belgische en Nederlandse grensarbeiders Uw gids

Nadere informatie

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Werken in Nederland Werken in Nederland Inhoud Werken in Nederland 3 Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Wat als 12 Deel 2: Werken in Nederland

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND SECRETARIAAT-GENERAAL SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2012 Een nieuwe website voor Belgische en Nederlandse grensarbeiders Uw gids

Nadere informatie

De Nieuwe Mobiele EU Werknemer Beleidsrapport

De Nieuwe Mobiele EU Werknemer Beleidsrapport De Nieuwe Mobiele EU Werknemer Beleidsrapport De Nieuwe Mobiele EU Werknemer Beleidsrapport 1-12-2014 3 Voorwoord Beste lezer, Het ACV en het ABVV zijn beiden sterk vertegenwoordigd op de Belgische werkvloer.

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2011 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Naar Nederland komen om te werken

Naar Nederland komen om te werken Naar Nederland komen om te werken 1. Waarom deze publicatie? Wil je werken in Nederland? Voor een verblijf van meer dan 90 dagen heb je een verblijfsvergunning nodig, tenzij je komt uit een land dat behoort

Nadere informatie

Het aantal onverzekerden tegen ziektekosten 2004 2006

Het aantal onverzekerden tegen ziektekosten 2004 2006 Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 5 juli 2006 Het aantal onverzekerden tegen ziektekosten 2004 2006 Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 2006. Bronvermelding

Nadere informatie

Werken in Europa. uwv.nl werk.nl/eures. Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland. Meer informatie

Werken in Europa. uwv.nl werk.nl/eures. Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland. Meer informatie uwv.nl werk.nl/eures Werken in Europa Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2013 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven, Secretaris-generaal Redactie Werkgroep Grensarbeid

Nadere informatie

Werken in Europa. Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland

Werken in Europa. Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland Werken in Europa Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en

Nadere informatie

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva. Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2015 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie Regentschapsstraat

Nadere informatie

Buitenlandaspecten van de Zorgverzekeringswet (Masterplan buitenland)

Buitenlandaspecten van de Zorgverzekeringswet (Masterplan buitenland) Buitenlandaspecten van de Zorgverzekeringswet (Masterplan buitenland) Inleiding Bij gelegenheid van het plenaire debat in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Wet verzwaren incassoregime op 20 juni 2007,

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2008 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE 2 Augustus 2003 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11

Nadere informatie

Betreft : infoblad van de RVA T19 -Infoblad werknemers - ouderschapsverlof

Betreft : infoblad van de RVA T19 -Infoblad werknemers - ouderschapsverlof B 346/12 P/AD/GL/SVB Brussel, 16 augustus 2012 Uw corresp.: Guy Leten (317) AAN DE CENTRALES AAN DE GEWESTELIJK SECRETARISSEN T.A.V. DE DIENSTEN WERKLOOSHEID ARBEIDSRECHT WERKLOZENWERKING Betreft : infoblad

Nadere informatie

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer?

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? SOCIAL ADMIN Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? Het erkend ondernemingsloket van Securex ZELFSTANDIGE Inhoudsopgave 1. Checklist oprichting eenmanszaak en vennootschap 6 2. Administratieve formaliteiten

Nadere informatie

Stad Holland Zorgverzekeraar werkt in het buitenland. Tijdelijk verblijf in buitenland. Aad Ouwendijk

Stad Holland Zorgverzekeraar werkt in het buitenland. Tijdelijk verblijf in buitenland. Aad Ouwendijk Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Stad Holland werkt in het buitenland 2014 Stad Holland Zorgverzekeraar werkt in het buitenland Gaat u binnenkort met vakantie naar het buitenland? Wilt u

Nadere informatie

Welke wetgeving Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) Bureau voor Duitse Zaken (BDZ)

Welke wetgeving Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) Bureau voor Duitse Zaken (BDZ) Welke wetgeving Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) Bureau voor Duitse Zaken (BDZ) Inhoud Voorwoord 2 Inleiding 3 De EU-verordeningen per 28 juni 2012 en overgangsrecht 4 Woon/werk situaties Nederland-België

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

Nalatenschap: alles wat u moet weten

Nalatenschap: alles wat u moet weten Nalatenschap: alles wat u moet weten 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden we geconfronteerd

Nadere informatie

Werkt in het buitenland 2014

Werkt in het buitenland 2014 Werkt in het buitenland 2014 DSW Zorgverzekeraar werkt in het buitenland Gaat u binnenkort met vakantie naar het buitenland? Wilt u een behandeling in het buitenland ondergaan? Of gaat u werken in het

Nadere informatie

Addendum WFt Schadeverzekeringen particulier

Addendum WFt Schadeverzekeringen particulier Addendum WFt Schadeverzekeringen particulier Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND zonder vervangwagen

ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND zonder vervangwagen ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND zonder vervangwagen Referte: REI.002 201503 REI.002-V1 OPTIMCO N.V. - Boomsesteenweg 75-2610 Wilrijk (Antwerpen) Tel 03.297.51.20 - Fax 03.295.96.33 - info@optimco.be

Nadere informatie