Werken in het buitenland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werken in het buitenland"

Transcriptie

1 12 12 Werken in het buitenland Een praktische handleiding voor Belgische verzekerden die in het buitenland gaan werken & voor buitenlandse verzekerden die in België komen werken

2 Deze brochure is een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Redactie: Christian Horemans Opmaak: Leen Verstraete Foto s: Image Bank & Fotosearch Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, website of welk ander medium dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Om praktische redenen werd in de teksten voornamelijk het mannelijke genus gebruikt. Uiteraard kan hij, zijn of hem ook als zij of haar gelezen worden. Verantwoordelijke uitgever: Pascal Mertens Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen St.-Huibrechtsstraat Brussel. Copyright mloz Brussel, december 2006

3 INHOUD 1. De Europese Economische Ruimte 7 A. Algemeen 7 B. De gedetacheerde 9 a. Belgische verzekerde die naar een ander EER-land of Zwitserland wordt gedetacheerd 10 b. Buitenlandse verzekerde die vanuit een ander EER-land of Zwitserland naar België wordt 13 gedetacheerd C. De zakenreis 16 D. De grensarbeider 17 a. Grensarbeider die in België werkt en in het buitenland woont 17 b. Grensarbeider die in het buitenland werkt en in België woont 18 E. De expat 21 F. De bijzondere situaties De landen met een bilateraal verdrag 25 A. Turkije 26 B. Marokko 27 C. Tunesië 29 D. Algerije 30 E. Bosnië-Herzegovina, Macedonië, Servië, Montenegro (zelfde verdrag) 31 F. Kroatië 32 G. Verenigde Staten 34 H. Canada 36 I. Israël 37 J. Filippijnen 38 K. Australië 39 L. Chili 40 M. Zwitserland 41 N. Japan De landen zonder een verdrag 43 A. Algemeen 43 B. De gedetacheerde 44 C. De zakenreis 46 D. De expat 47 E. De dienst overzeese sociale zekerheid 48 Lijst van gebruikte afkortingen 50 Lijst van de besproken formulieren en documenten inzake ZIV 50 Lijst van interessante adressen en websites 54

4

5 Werken in het buitenland Eén van de basisvrijheden in de Europese Unie (EU) is de vrijheid van verkeer van personen. Van bij de oprichting van de EU wordt er gewerkt aan het wegwerken van juridische en administratieve obstakels die het voor de Europese burgers moeilijk maken om in een ander land te wonen, te werken of gewoon op vakantie te gaan. Alhoewel er op dat vlak al heel wat obstakels zijn verwijderd en er heel wat reglementering bestaat, stelt men vast dat vandaag de dag slechts 1,5% van de inwoners van de EU-lidstaten, in een andere lidstaat dan het land van oorsprong woont en werkt. Dit is evenveel als 30 jaar geleden werd door Europa uitgeroepen als het Europese Jaar van de Mobiliteit van de Werknemers. Daarmee wil Europa de Europese burgers beter inlichten omtrent de verschillende aspecten van wonen en werken in het buitenland. De Onafhankelijke Ziekenfondsen willen in dit Europese Jaar van de Mobiliteit van de Werknemers hun steentje bijdragen met de publicatie van een informatiebrochure. Wie in het buitenland wil gaan werken, kijkt vaak op tegen een berg van ingewikkelde juridische teksten en administratieve formaliteiten die vervuld moeten worden. Ook in de sector van de ziekte- en invaliditeitsverzekering (ZIV) is de materie complex. Deze informatiebrochure geeft duidelijke en praktische informatie omtrent de juridische richtlijnen en administratieve formaliteiten in de ZIV (in welk land moet ik sociale bijdragen betalen? in welk land moet ik me als grensarbeider inschrijven bij een ziekenfonds? welk document heb ik nodig als gedetacheerde?, ) Een belangrijk gedeelte van deze brochure betreft werken in de Europese Economische Ruimte (= EU + Noorwegen, IJsland, Liechtenstein) en Zwitserland. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan werken in landen waarmee België een verdrag ondertekend heeft en werken in landen waar geen enkel verdrag van kracht is. Dit laatste is niet onbelangrijk, daar dit 80% van de landen in de wereld betreft. Deze brochure handelt over de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Andere takken van de sociale zekerheid en fiscaliteit komen niet aan bod. De Onafhankelijke Ziekenfondsen hopen met deze brochure een nuttige leidraad aan te bieden aan iedereen die met deze materie in aanraking komt. Voor een precies en persoonlijk advies kunt u steeds terecht bij uw Onafhankelijk Ziekenfonds.

6

7 7 1. DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE A. Algemeen 1. Welke landen maken deel uit van de EU? De Europese Unie (EU) bestaat uit 25 lidstaten, zijnde: België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot- Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden. In 2007 zullen Bulgarije en Roemenië toetreden tot de EU. Dan zal de EU dus uit 27 lidstaten bestaan. 2. Welke landen maken deel uit van de EER? De Europese Economische Ruimte of EER bestaat vandaag uit 28 lidstaten, zijnde de 25 lidstaten van de EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. 3. In welke landen zijn de Europese verordeningen van toepassing? De Europese reglementering is van toepassing in de 28 lidstaten van de EER en in Zwitserland. Alhoewel Zwitserland geen lid is van de EU, noch van de EER, passen zij sinds 1 juni 2002 de Europese reglementering inzake sociale zekerheid toe. Europese lidstaten met een koloniaal verleden, hebben welbepaalde eilanden en overzeese gebieden uitgesloten van het toepassingsgebied van de Europese verordeningen. Deze uitgesloten eilanden en gebieden zijn: > Voor Frankrijk: Nouvelle-Calédonie, St. Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna, Polynésie Française, Bellinghausen, Bora Bora, Tiao, Fatu Hiva, Iles Gambier, Iles Gloucester, Les Marquises, Mururoa, Muku Hiva, Pakapuka, Rapa, Tahiti, Iles Tuamotu, Tubuai, St. Martin, St. Barthélemy. > Voor Groot-Brittannië: Ilse of Man, de kanaaleilanden Jersey, Guernsey, Alderney, Sark, de Falklandeilanden, Antigua, Anguilla, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Dominique, Grenada, Jamaica, Kaaimaneilanden, St. Kitts and Nevis, Montserrat, St. Helena, Trinidad en Tobago. > Voor Nederland: de Nederlandse Antillen, Aruba, Saba, Curaçao, Bonaire, Suriname, St.-Maarten. In het Noorden van Cyprus, dat door Turkije bezet wordt, zijn de Europese verordeningen ook niet van kracht. De mini-staatjes Monaco, San Marino, Andorra en Vaticaanstad maken geen deel uit van de EU, noch van de EER en hebben ook geen akkoord ondertekend met de EU. De Europese reglementering wordt er dus niet toegepast. Deze mini-staatjes moeten als landen zonder verdrag beschouwd worden (meer hieromtrent vanaf punt 134). 4. Welke Europese wetgeving reglementeert het werken in een andere lidstaat van de EER en in Zwitserland? Volgende verordeningen vormen de Europese basisteksten inzake sociale zekerheid: Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen. Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad van 21 maart 1972 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71, betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen. Deze verordeningen hebben niet tot doel de sociale zekerheidssystemen van de lidstaten te bepalen en te organiseren. Deze wetteksten coördineren de toepassingen van de verschillende nationale systemen om bijvoorbeeld te vermijden dat een persoon in twee landen sociale bijdragen moet betalen. Beide verordeningen zijn het voorwerp van actualisering en herziening. De herziening van de Verordening nr. 1408/71 is reeds afgerond en gepubliceerd. Deze verordening heet voortaan: Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europese Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels. Deze nieuwe verordening treedt in werking wanneer het uitvoeringsbesluit, zijnde de herziening van Verordening nr. 574, afgerond is. De publicatie van deze tweede herziening wordt niet vóór 2008 verwacht. Tot dan blijven de Verordeningen nr. 1408/71 en 574/72 integraal van toepassing. Europese Economische Ruimte

8 8 5. Welke zijn de basisprincipes van deze Europese reglementering? Volgende basisprincipes lopen als een rode draad door de Europese verordeningen: Eén sociale zekerheidswetgeving van toepassing: Een persoon betaalt slechts sociale bijdrage en is slechts verzekerd in één land, zelfs indien hij in meerdere landen werkt of gewerkt heeft. Gelijkheid van behandeling: Wie zich naar een land van de EER of Zwitserland begeeft, heeft er dezelfde rechten en plichten als de burgers van dat land. Men moet bijvoorbeeld dezelfde voorwaarden vervullen om zich aan te kunnen sluiten bij een ziekenfonds, of men geniet dezelfde terugbetalingen als de andere verzekerden. Behoud van verworven rechten: Wie zich naar een ander land van de EER of Zwitserland begeeft, behoudt de rechten die hij in zijn land van oorsprong verworven had. In een ander land verblijven of wonen, beïnvloedt deze rechten dus niet. Behoud van rechten die men aan het verwerven is: Verzekeringsperiodes verworven in een land kunnen aangewend worden om een recht te verwerven in een ander land. Dit heet het samentellen van tijdvakken van verzekering. Er bestaan enkele situaties die afwijken van deze basisprincipes. Deze zijn hernomen in de bijlagen aan de verordeningen. 6. Welke personen kunnen de toepassing van deze Europese reglementering genieten? Elk land kan zelf bepalen voor wie de toepassing van de Europese verordeningen geldt. Quasi alle Belgische verzekerden - zijnde de personen die in België hun sociale bijdragen betalen - vallen onder de toepassing van de verordeningen: Loontrekkenden, Zelfstandigen, Gepensioneerden, Studenten,... Voor hun personen ten laste - zijnde de personen die bij het ziekenfonds ten laste van een andere persoon staan ingeschreven - geldt natuurlijk hetzelfde. Kleine categorieën van personen, zoals diplomaten, kunnen geen beroep doen op de Europese reglementering. Met uitzondering van Denemarken, speelt de nationaliteit van de betrokkene geen rol in de 24 overige lidstaten van de EU. Ook wie niet over een Europese nationaliteit beschikt, maar wel sociale bijdragen betaalt in een lidstaat van de EU, valt onder de Europese verordeningen. Voor Denemarken, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland, speelt de nationaliteit wel nog een belangrijke rol: Voor Denemarken: de nationaliteiten van de EERlanden, de Zwitserse nationaliteit en het statuut van staatloze of vluchteling; Voor Noorwegen, IJsland en Liechtenstein: de nationaliteiten van de EER-landen en het statuut van staatloze of vluchteling; Voor Zwitserland: de nationaliteiten van de EUlanden, de Zwitserse nationaliteit en het statuut van staatloze of vluchteling. Daarbij moet men ook rekening houden met de situatie van de betrokkene: Een persoon is ingeschreven als titularis bij het ziekenfonds: deze persoon moet één van de hierboven vermelde nationaliteiten of statuten bezitten; Een persoon is bij het ziekenfonds ingeschreven ten laste van de titularis: opdat deze persoon de toepassing van de Europese verordeningen kan genieten, moet de titularis één van de hierboven vermelde nationaliteiten of statuten bezitten; Een persoon is bij het ziekenfonds ingeschreven als weduwe, weduwnaar of wees: opdat deze persoon de toepassing van de Europese verordeningen kan genieten, moet ofwel de titularis, ofwel de weduwe, weduwnaar of wees zelf één van de hierboven vermelde nationaliteiten of statuten bezitten.

9 9 Wie voor deze 5 landen deze voorwaarden van nationaliteit niet vervult, valt niet onder de toepassing van de Europese verordeningen en moet deze landen beschouwen als landen waarmee België geen verdrag getekend heeft (meer info hieromtrent vanaf punt 134). Voorbeelden: Een loontrekkende met Japanse nationaliteit wordt vanuit België naar Polen gedetacheerd: de Europese verordeningen zijn van toepassing. Een loontrekkende met Japanse nationaliteit wordt vanuit België naar Noorwegen gedetacheerd: de Europese verordeningen zijn niet van toepassing. Noorwegen is in dit geval te beschouwen als een land zonder verdrag voor de betrokkene. Een echtgenote met Belgische nationaliteit is bij het ziekenfonds gekend als persoon ten laste van een loontrekkende met Amerikaanse nationaliteit en volgt haar man tijdens zijn detachering naar Portugal: de Europese verordeningen zijn van toepassing. Een echtgenote met Belgische nationaliteit is bij het ziekenfonds gekend als persoon ten laste van een loontrekkende met Amerikaanse nationaliteit en volgt haar man tijdens zijn detachering naar Zwitserland: de Europese verordeningen zijn niet van toepassing. De weduwe met Belgische nationaliteit van een loontrekkende met Amerikaanse nationaliteit woont in België en beslist op vakantie te gaan naar Zwitserland: de Europese verordeningen zijn wel van toepassing. 7. Hoe weet men in welk land de sociale bijdrage betaald moeten worden? Wanneer iemand in een ander EER-lidstaat gaat werken, is de eerste vraag vaak: waar moet ik mijn sociale bijdragen betalen? De Europese verordeningen inzake sociale zekerheid hebben tot doel de toepassing van de verschillende nationale sociale zekerheidsystemen te coördineren. Zo wil men bijvoorbeeld vermijden dat personen in 2 landen tegelijkertijd sociale bijdragen moet betalen. Binnen de EER en Zwitserland geldt er een basisprincipe: het principe van werkland. Dit betekent dat de betrokkene sociale bijdragen betaalt in het land waar hij werkt en dat hij zich daar ook moet inschrijven bij een ziekenfonds. Hieronder wordt de situatie van de gedetacheerden, de zakenreizen, de grensarbeiders en de expats toegelicht. Vanaf punt 61 worden enkele bijzondere situaties aangekaart. B. De gedetacheerde 8. Wat is een gedetacheerde? Sinds 2000 is de richtlijn 96/71/EG van het Europese Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, van kracht. Artikel 1, 3 e geeft volgende definitie: Deze richtlijn is van toepassing voor zover de in lid 1 bedoelde ondernemingen één van de volgende transnationale maatregelen nemen: een werknemer voor hun rekening en onder hun leiding op het grondgebied van een Lid-Staat ter beschikking stellen, in het kader van een overeenkomst tussen de onderneming van herkomst en de ontvanger van dienst die in deze Lid-Staat werkzaam is, voor zover er gedurende de periode van terbeschikkingstelling een dienstverband tussen de onderneming van herkomst en de werknemer bestaat, of een werknemer op het grondgebied van een Lid- Staat ter beschikking stellen van een vestiging of een tot hetzelfde concern behorende onderneming, voor zover er gedurende de periode van terbeschikkingstelling een dienstverband tussen de onderneming van herkomst en de werknemer bestaat, of als uitzendbedrijf of als onderneming van herkomst, een werknemer ter beschikking stellen van een ontvangende onderneming die op het grondgebied van een Lid-Staat gevestigd is of er werkzaamheden uitvoert, voor zover er gedurende de periode van terbeschikkingstelling een dienstverband tussen het uitzendbureau of de onderneming van herkomst en de werknemer bestaat. In artikel 2,1 e van dezelfde richtlijn wordt een ter beschikking gestelde werknemer als volgt gedefinieerd: iedere werknemer die gedurende een bepaalde periode werkt op het grondgebied van een Lid-Staat die niet de Staat is waar die werknemer gewoonlijk werkt. Europese Economische Ruimte

10 10 De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) stelt dat een werknemer aan volgende voorwaarden moet beantwoorden om als gedetacheerde beschouwd te worden: de werkgever ontplooit economische activiteiten van betekenis in het uitsturende land (het louter voeren van administratie wordt niet beschouwd als een economische activiteit); er blijft een band van ondergeschiktheid bestaan tussen werknemer en werkgever gedurende de ganse detacheringsduur; 11. Moet een gedetacheerde zijn officiële woonplaats overbrengen naar het werkland? Nee, een gedetacheerde is niet verplicht zijn officiële woonplaats over te brengen naar het werkland. Het al dan niet overbrengen van de officiële woonplaats naar het werkland, heeft wel gevolgen voor de formaliteiten naar het ziekenfonds toe en de rechten van de gedetacheerde in het werkland. de werknemer was voorafgaand aan het moment van de detachering sociaal verzekerd in het uitsturende land; de werknemer wordt niet gestuurd om een werknemer te vervangen die aan het einde van een periode van detachering is gekomen. 9. Waar moet de gedetacheerde zijn sociale bijdrage betalen? Een algemeen principe in de Europese verordeningen is het werklandprincipe. Dit betekent dat de sociale bijdragen betaald worden in het land waar men werkt. De detachering vormt hier echter een uitzondering op. De gedetacheerde blijft zijn sociale bijdragen in het uitzendland betalen, en dus niet in het werkland. Voorbeeld: een Belgische onderneming detacheert een werknemer voor 2 jaar naar de vestiging in Parijs. Deze werknemer blijft zijn sociale bijdragen in België betalen, en betaalt dus geen bijdragen in Frankrijk. 10. Wat is de periode voor dewelke een werknemer gedetacheerd kan worden? Artikel 14,1 van de Verordening nr. 1408/71 bepaalt dat een werknemer voor een periode van maximum 12 maanden gedetacheerd kan worden. Deze periode kan met nogmaals 12 maanden verlengd worden indien in België het RSZ daarmee akkoord gaat en de bevoegde instelling in het land van detachering er ook mee instemt. Na een periode van detachering van 24 maanden kan de gedetacheerde normaal niet langer onderworpen blijven aan de Belgische sociale zekerheid. De Europese verordening laat echter toe dat de bevoegde autoriteiten (RSZ in België) van de betrokken staten op deze regel afwijkingen toestaan. De detacheringsperiode kan dan tot 5 jaar gaan. Informatie omtrent de formaliteiten naar het RSZ toe: zie punt 12. Belgische verzekerde die naar een ander EER-land of Zwitserland wordt gedetacheerd 12. Wat zijn de formaliteiten naar de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) toe? Vóór de aanvang van de detachering moet de werknemer of werkgever een detacheringsbewijs aanvragen bij de RSZ. Dit detacheringsbewijs is een formulier E101 en kan door de werkgever of de werknemer op elektronische wijze aangevraagd worden via De detacheringsperiode kan verlengd worden met maximum 12 maanden indien de werkzaamheden onverwacht langer duren dan gepland. Hiervoor moet de werkgever vóór het einde van de eerste 12 maanden een verlenging van de detachering (formulier E102) aanvragen bij de RSZ en moet vervolgens ook het akkoord van de bevoegde instelling in het land van detachering gevraagd worden. Voor detacheringen die langer duren dan 2 jaren, kunnen er afwijkingen worden toegestaan. Deze aanvraag moet bij de dienst Internationale Overeenkomsten van het RSZ ingediend worden. De bevoegde instantie in het land van detachering moet akkoord gaan met deze afwijking. Indien een dergelijke afwijking wordt toegestaan, kan de periode van detachering tot 5 jaar gaan. Voor wat betreft de detachering van zelfstandigen, is de Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (www.rsvz-inasti.fgov.be) bevoegd.

11 Wat zijn de formaliteiten naar het Belgische ziekenfonds toe? Aan het ziekenfonds moet een kopie van het formulier E101 of E102 bezorgd worden. Het is raadzaam het formulier E101 of E102 bij zich te hebben in het werkland, daar het naar de lokale autoriteiten toe het enige bewijs is dat de werknemer gedetacheerd is. Het niet kunnen voorleggen van het formulier E101 of E102 kan in geval van sociale inspectie of controle voor problemen zorgen. De overige formaliteiten verschillen naargelang de werknemer zijn officiële woonplaats al dan niet overbrengt naar het werkland: > De werknemer behoudt zijn officiële woonplaats in België: aan het Belgische ziekenfonds moet een Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) aangevraagd worden. Kenmerken van de EZVK: De EZVK wordt gratis afgeleverd door het ziekenfonds; De EZVK is geen document dat enkel voor detacheringen wordt afgeleverd. De kaart kan ook voor vakanties of andere korte verblijven in alle landen van de EER en Zwitserland gebruikt worden; De EZVK opent enkel een recht op terugbetaling of tenlasteneming van noodzakelijke medische verzorging tijdens de periode van detachering; De EZVK is een individueel document. Indien gezinsleden meereizen, moeten zij over een eigen EZVK beschikken; De EZVK heeft een einddatum. Indien de detachering langer duurt dan de geldigheidsperiode op de kaart, volstaat het bij het aflopen van de geldigheidsduur een nieuwe EZVK aan te vragen bij het ziekenfonds; > De werknemer brengt zijn officiële woonplaats over naar het werkland: aan het Belgische ziekenfonds moet een formulier E106 aangevraagd worden. Kenmerken van het formulier E106: Het formulier E106 is een document dat enkel wordt afgeleverd in geval van detacheringen of grensarbeid; Het formulier geeft de gedetacheerde dezelfde rechten als de inwoners van het werkland, zonder enige beperking; De personen ten laste die meereizen met de gedetacheerde worden op het E106 formulier van de gedetacheerde hernomen; Het formulier E106 heeft geen einddatum; Wie onder het statuut van zelfstandige werkt, zal het formulier E106 pas ontvangen na de betaling van de EEG-bijdrage. In België wordt er in de regeling van zelfstandigen een onderscheid gemaakt tussen grote en kleine risico s. Daar men dit onderscheid in het buitenland niet kent, en dus zowel de grote als de kleine risico s aan de betrokkene terugbetaald zullen worden, wordt dit gecompenseerd met een bijkomende bijdrage, de EEG-bijdrage. Dit is een maandelijkse bijdrage die betaald moet worden aan het Belgische ziekenfonds vóór het begin van de maand waarop de bijdrage betrekking heeft. Wie sinds 1 juli 2006 de voorwaarden vervult om als starter beschouwd te worden, moet deze EEGbijdrage niet betalen. 14. Wat zijn de formaliteiten naar het buitenlandse ziekenfonds toe? > De werknemer behoudt zijn officiële woonplaats in België: De gedetacheerde biedt zich aan bij het lokale ziekenfonds en laat zich inschrijven op basis van zijn Europese ziekteverzekeringskaart. De kaart blijft het bezit van de gedetacheerde en moet dus teruggegeven worden. Het buitenlandse ziekenfonds zal normaal gezien een kopie maken van de kaart. > De werknemer brengt zijn officiële woonplaats over naar het werkland: De gedetacheerde biedt zich aan bij het lokale ziekenfonds en laat zich inschrijven op basis van het formulier E106 dat aan het buitenlandse ziekenfonds overgemaakt wordt. Europese Economische Ruimte

12 Waar moeten de personen ten laste van de gedetacheerde zich inschrijven indien zij meereizen met de gedetacheerde naar het werkland? > De werknemer behoudt zijn officiële woonplaats in België: De personen ten laste van de gedetacheerde moeten zich op basis van hun persoonlijke Europese Ziekteverzekeringskaart laten inschrijven bij het buitenlandse ziekenfonds. > De werknemer brengt zijn officiële woonplaats over naar het werkland: De personen ten laste van de gedetacheerde moeten zich bij hetzelfde ziekenfonds inschrijven als de gedetacheerde zelf. De gegevens van de personen ten laste zijn samen met deze van de gedetacheerde hernomen op het formulier E106. Om in het werkland als persoon ten laste ingeschreven te kunnen worden, moeten de voorwaarden van het werkland om als persoon ten laste beschouwd te worden, vervuld zijn. Deze voorwaarden kunnen wel eens verschillen van land tot land. Zo ligt de leeftijdsgrens om als kind als persoon ten laste beschouwd te worden in sommige landen (zoals Frankrijk) lager dan in België. Het kan dus gebeuren dat het buitenlandse ziekenfonds een inschrijving van een persoon ten laste weigert. Deze persoon zal dan onder een andere hoedanigheid ingeschreven moeten worden in het werkland. 16. Waar moeten de personen ten laste van de gedetacheerde zich inschrijven indien zij in België blijven wonen terwijl de gedetacheerde in het buitenland gaat werken? > De werknemer behoudt zijn officiële woonplaats in België: Voor hen verandert er niets aan hun inschrijving bij het Belgische ziekenfonds. > De werknemer brengt zijn officiële woonplaats over naar het buitenland: In de meeste gevallen verandert voor de personen ten laste niets aan hun inschrijving bij het Belgische ziekenfonds. Toch is het raadzaam contact te nemen met het ziekenfonds om het dossier na te laten zien. Indien de personen ten laste de gedetacheerde gaan bezoeken in het werkland, zijn zij tijdens hun verblijf gedekt voor medisch noodzakelijke zorgen op basis van hun eigen Europese ziekteverzekeringskaart. 17. Wat doet de gedetacheerde met de facturen voor de medische kosten in het werkland? > De werknemer behoudt zijn officiële woonplaats in België: De gedetacheerde heeft de keuze: Ofwel wordt het buitenlandse ziekenfonds ingeschakeld: > In sommige landen zal het ziekenfonds de medische kosten rechtstreeks ten laste nemen, zonder dat de patiënt eerst zelf de dokter of het ziekenhuis moet betalen. In andere landen worden de medische kosten terugbetaald door het buitenlandse ziekenfonds mits het voorleggen van getuigschriften en de Europese ziekteverzekeringskaart. Ofwel dient de gedetacheerde de facturen m.b.t. de medische kosten in bij zijn Belgisch ziekenfonds. > Deze wijze van terugbetaling kan soms lang duren omdat in vele gevallen de facturen naar het buitenlandse ziekenfonds gestuurd moeten worden om te weten welk bedrag terugbetaald mag worden door het Belgische ziekenfonds. > De werknemer brengt zijn officiële woonplaats over naar het werkland: De gedetacheerde moet zijn medische kosten in het werkland laten terugbetalen of ten laste laten nemen door het buitenlandse ziekenfonds. Het Belgische ziekenfonds mag deze facturen alleszins niet terugbetalen. De terugbetaling van de medische kosten in het buitenland op basis van de Europese ziekteverzekeringskaart of formulier E106 gebeurt steeds volgens de wetgeving en tarieven van het werkland. Het niveau van terugbetaling of tenlasteneming in het buitenland kan verschillen van deze in België. 18. Kan de gedetacheerde zich tijdens de periode van detachering ook in België laten behandelen? > De werknemer behoudt zijn officiële woonplaats in België: Ja, de gedetacheerde blijft Belgisch verzekerde en kan zich in België laten behandelen wanneer hij tijdens de periode van detachering naar België reist. > De werknemer brengt zijn officiële woonplaats over naar het werkland: Ja, ook in dit geval kan de gedetacheerde zich in België laten behandelen of een arts raadplegen. De terugbetaling van de medische kosten in België gebeurt steeds volgens de Belgische wetgeving en de officiële tarieven van de Belgische nomenclatuur.

13 Kunnen de personen ten laste van een gedetacheerde een medische dekking genieten in beide landen? De personen ten laste die net als de gedetacheerde in het werkland zijn ingeschreven op basis van een Europese ziekteverzekeringskaart of een formulier E106, genieten zowel in het werkland als in België dezelfde rechten als de gedetacheerde. 20. Wat met de medische kosten in een derde land? Stel dat een Belgische werkneemster naar Oostenrijk wordt gedetacheerd. Zij gaat samen met haar gezin op vakantie in Italië en heeft er dringende medische verzorging. Aan wie moet zij de facturen van de medische kosten bezorgen? In dit voorbeeld: aan het Belgische ziekenfonds. Indien de gedetacheerde of zijn gezinsleden dringende medische verzorging hebben genoten in een derde land, zijnde een ander land dan België of het werkland, dan is het Belgische ziekenfonds bevoegd om deze kosten terug te betalen. Opgelet! Indien men naar een andere EU-lidstaat wenst te reizen om daar een specialist te raadplegen, een behandeling of chirurgische ingreep te ondergaan, dan moet hiervoor steeds vóór het vertrek de toestemming gevraagd worden aan het Belgische ziekenfonds. Indien de toestemming wordt verleend, dan zal het ziekenfonds een formulier E112 afleveren. Niet-dringende medische verzorging tijdens een vakantie wordt eveneens slechts terugbetaald indien het Belgische ziekenfonds hiervoor de toestemming heeft verleend vóór het vertrek. 21. Wat moet de gedetacheerde doen indien hij arbeidsongeschikt wordt? De gedetacheerde moet binnen de 3 dagen na de aanvang van de arbeidsongeschiktheid hiervan aangifte doen bij het buitenlandse ziekenfonds waar hij ingeschreven is. Dit ziekenfonds zal de werknemer oproepen voor een medische controle en 2 formulieren opmaken: Een formulier E115: met dit formulier worden uitkeringen aangevraagd bij het Belgische ziekenfonds Een formulier E116: dit is een beknopt medisch verslag Deze documenten worden door het buitenlandse ziekenfonds dan naar het Belgische ziekenfonds gestuurd. Op basis van deze formulieren zal de Belgische adviserend-geneesheer zich uitspreken over de al dan niet erkenning van de arbeidsongeschiktheid. De gedetacheerde wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing van het Belgische ziekenfonds. In sommige landen is niet het ziekenfonds maar een andere instelling bevoegd voor de dossiers m.b.t. arbeidsongeschiktheid. Zo is in Nederland niet het ziekenfonds bevoegd voor de arbeidsongeschiktheid, maar wel de UWV (Uitvoering Werknemersverzekeringen). 22. Wat moet de gedetacheerde doen wanneer de detachering eindigt en hij naar België terugkeert? > De werknemer behoudt zijn officiële woonplaats in België: Er zijn geen formaliteiten te vervullen. > De werknemer brengt zijn officiële woonplaats over naar het werkland: Het Belgische ziekenfonds moet hieromtrent ingelicht worden. Buitenlandse verzekerde die vanuit een ander EER-land of Zwitserland naar België wordt gedetacheerd 23. Wat zijn de formaliteiten naar het buitenlandse ziekenfonds toe? De formaliteiten verschillen naargelang de werknemer zijn officiële woonplaats al dan niet naar België overbrengt: > De werknemer behoudt zijn officiële woonplaats in het uitzendland: aan het buitenlandse ziekenfonds moet een Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) aangevraagd worden, indien de EZVK niet reeds in het bezit is van de betrokkene. Voor de kenmerken van de EZVK: zie achteraan in de lijst van formulieren en documenten inzake ZIV. > De werknemer brengt zijn officiële woonplaats over naar België: aan het buitenlandse ziekenfonds moet het formulier E106 aangevraagd worden, indien het formulier niet reeds in het bezit is van de betrokkene. Voor de kenmerken van het formulier E106: zie achteraan in de lijst van formulieren en documenten inzake ZIV. Europese Economische Ruimte

Werken in het buitenland

Werken in het buitenland 12 12 Werken in het buitenland Een praktische handleiding voor Belgische verzekerden die in het buitenland gaan werken & voor buitenlandse verzekerden die in België komen werken Deze brochure is een uitgave

Nadere informatie

WeRkeN IN Het buitenland

WeRkeN IN Het buitenland WeRkeN IN Het buitenland INHOUD Een praktische handleiding voor Belgische verzekerden die in een ander Europees land gaan werken en voor verzekerden uit andere Europese landen die in België komen werken.

Nadere informatie

internationaal praktisch Werken in het buitenland Europa

internationaal praktisch Werken in het buitenland Europa internationaal praktisch Werken in het buitenland Europa Een publicatie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 commu@mloz.be > Redactie:

Nadere informatie

SOCIALE ZEKERHEID EN WERKEN IN HET BUITENLAND WAT MOET IK DOEN?

SOCIALE ZEKERHEID EN WERKEN IN HET BUITENLAND WAT MOET IK DOEN? Rijksdienst voor Sociale Zekerheid SOCIALE ZEKERHEID EN WERKEN IN HET BUITENLAND WAT MOET IK DOEN? 1. Uitzending naar landen van de Europese Unie (EU) Sinds 1 mei 2010 bepaalt de EG- Verordening 883/2004

Nadere informatie

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2012-01

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2012-01 RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2012-01 Grensoverschrijdende tewerkstelling Inhoudstafel Beginselen...5 Geen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling RSZ Directie Internationale betrekkingen Onderwerp Sociale zekerheid en werken in het buitenland. Wat moet ik doen? Datum Augustus 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2014-01 Grensoverschrijdende tewerkstelling Inhoudstafel Beginselen...5 Geen

Nadere informatie

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra.

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra. Aanvraag verzekerbaarheid in het buitenland Procedure voor de OCMW s HZIV Dienst Internationale Relaties (iri.enquete@hziv.be) www.hziv.be Inleiding De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Nadere informatie

DETACHERING DEFINITIE = TIJDELIJKE TEWERKSTELLING IN EEN ANDER LAND MAAR ONDERWORPEN BLIJVEN AAN DE SOCIALE ZEKERHEID VAN UW NORMAAL WERKLAND

DETACHERING DEFINITIE = TIJDELIJKE TEWERKSTELLING IN EEN ANDER LAND MAAR ONDERWORPEN BLIJVEN AAN DE SOCIALE ZEKERHEID VAN UW NORMAAL WERKLAND DETACHERING DEFINITIE = TIJDELIJKE TEWERKSTELLING IN EEN ANDER LAND MAAR ONDERWORPEN BLIJVEN AAN DE SOCIALE ZEKERHEID VAN UW NORMAAL WERKLAND WETTELIJKE BASIS Europese Verordening 883/2004 die in voege

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Velden met een zijn verplicht. I. Gezinsuitkeringen CONTEXT: Gezinsuitkeringen worden over het algemeen uit de belastingen gefinancierd

Nadere informatie

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO)

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO) Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van (art. 26 OESO) 10/11/2009 I. Nieuwe overeenkomsten die een bepaling bevatten die voorziet in de uitwisseling van bankinlichtingen Land Botswana 03/07/09 Herziene

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ 1 of 10 ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2014/04 2 of 10 3 of 10 Inhoudstafel Grensoverschrijdende tewerkstelling Beginselen Geen akkoord Multi- en bilaterale akkoorden Lidstaten van de Europese

Nadere informatie

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie?

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? MEMO/11/406 Brussel, 16 juni 2011 Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? Vakantie verwacht het onverwachte. Gaat u binnenkort op reis in de EU of naar IJsland, Liechtenstein,

Nadere informatie

TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND toch in Nederland verzekerd

TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND toch in Nederland verzekerd WWW.SVB.NL TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND toch in Nederland verzekerd 9030NO/0106 Inhoudsopgave TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND, 2 TOCH IN NEDERLAND VERZEKERD De verklaring (E)101: praktisch hulpmiddel

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir I 'J~ ~ ~ :-.~? Vlaamse Regering DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir Omzendbrief betreffende de toepassing van de Vlaamse zorgverzekering voor Belgisch sociaal verzekerden met:

Nadere informatie

Dit besluit vervangt het Besluit van 31 december 2015, nr. DGBel 2015/5911M, Stcrt. 2015, nr n1

Dit besluit vervangt het Besluit van 31 december 2015, nr. DGBel 2015/5911M, Stcrt. 2015, nr n1 Common Reporting Standard; landenlijst deelnemende rechtsgebieden Directoraat-Generaal der Belastingdienst, Fiscaliteit Besluit van 28 juni 2016, nr. DGBel 2016/ 3128M Dit besluit vervangt het Besluit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders Inhoudsopgave WERKEN IN TWEE LANDEN 2 Wonen in Nederland en werken buiten Nederland Waar verzekerd bij werken in twee landen Voorkom dubbele premiebetaling Werkgevers- en werknemersverklaring DE PROCEDURE

Nadere informatie

Aanvraag. Internationale detachering. 1 Gegevens zelfstandige/dga. 2 Gegevens onderneming

Aanvraag. Internationale detachering. 1 Gegevens zelfstandige/dga. 2 Gegevens onderneming Aanvraag Internationale detachering Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving (E)101/A1 voor zelfstandigen en directeuren grootaandeelhouder (DGA) Met dit formulier vraagt u een verklaring

Nadere informatie

verklaring (E) 101 Verzekeringen Aanvraag 1 Gegevens werkgever 2 Ondertekening ja nee ja nee

verklaring (E) 101 Verzekeringen Aanvraag 1 Gegevens werkgever 2 Ondertekening ja nee ja nee Aanvraag Verzekeringen verklaring (E) 101 Korte inleidende tekst, deze mag maximaal 4 regels in beslag nemen. De subtitel die Met dit formulier vraagt u een verklaring aan waarmee uw werknemers kunnen

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën.  Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Uitwisseling van bankinlichtingen. Kalender van (art. 26 OESO) 16 juli 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

Nadere informatie

Mobiliteitsservice. Gratis SEAT-pechhulp 0800-0242500

Mobiliteitsservice. Gratis SEAT-pechhulp 0800-0242500 Mobiliteitsservice Gratis SEAT-pechhulp SEAT SERVICE 0800-0242500 SEAT houdt je mobiel Bij een nieuwe SEAT krijg je gratis Mobiliteitsservice. Die helpt je bij pech snel weer op weg, 24 uur per dag en

Nadere informatie

Common Reporting Standard; landenlijst deelnemende rechtsgebieden. Directoraat-Generaal der Belastingdienst, Fiscaliteit

Common Reporting Standard; landenlijst deelnemende rechtsgebieden. Directoraat-Generaal der Belastingdienst, Fiscaliteit Common Reporting Standard; landenlijst deelnemende rechtsgebieden Directoraat-Generaal der Belastingdienst, Fiscaliteit Besluit van 31 december 2015, nr. DGBel 2015/5911M, De Staatssecretaris van Financiën

Nadere informatie

Aanvraag Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor zelfstandigen en directeuren groot aandeelhouder (DGA)

Aanvraag Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor zelfstandigen en directeuren groot aandeelhouder (DGA) Internationale detachering Aanvraag Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor zelfstandigen en directeuren groot aandeelhouder (DGA) Met dit formulier vraagt u een verklaring

Nadere informatie

Op reis : wat betekent de verplichte ziekteverzekering voor de transplantatiepatiënt? Chris SEGAERT RIZIV Dienst voor geneeskundige verzorging

Op reis : wat betekent de verplichte ziekteverzekering voor de transplantatiepatiënt? Chris SEGAERT RIZIV Dienst voor geneeskundige verzorging Op reis : wat betekent de verplichte ziekteverzekering voor de transplantatiepatiënt? Chris SEGAERT RIZIV Dienst voor geneeskundige verzorging 1 Inhoud I. Europese reglementering II. III. IV. Bilaterale

Nadere informatie

Nederlandse. Website: I d e n t i t e i t s k a a r t. volg ons via:

Nederlandse. Website:  I d e n t i t e i t s k a a r t. volg ons via: Paspoort Nederlandse I d e n t i t e i t s k a a r t Website: www.bunschoten.nl volg ons via: Spoedprocedure Als u met spoed een reisdocument nodig heeft, zijn hier extra kosten aan verbonden. Aanvragen

Nadere informatie

Dat doen we voor u. Aarzel dus niet om onze adviseurs te bellen. Wij helpen u graag verder!

Dat doen we voor u. Aarzel dus niet om onze adviseurs te bellen. Wij helpen u graag verder! Verdragspolis 2015 1 2 CZ helpt u met kiezen U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en die aansluit bij uw wensen en behoeften. Daarom geven we u in

Nadere informatie

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF Vanaf 1 september 2011 Moeten cursisten die voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (18 jaar) bij inschrijving het bewijs leveren te beschikken over de Belgische nationaliteit

Nadere informatie

Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering

Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering Informatie voor mensen met een uitkering of pensioen Wanneer u een uitkering of pensioen hebt en naar het buitenland verhuist, heeft dat gevolgen voor

Nadere informatie

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid om de in Nederland opgelegde sanctie (verder) in eigen

Nadere informatie

Internet weekbundel EU 50 MB 4,13 7 dagen geldig. 50 minuten 6,20 7 dagen geldig. Internet weekbundel EU 50 MB 4 7 dagen geldig

Internet weekbundel EU 50 MB 4,13 7 dagen geldig. 50 minuten 6,20 7 dagen geldig. Internet weekbundel EU 50 MB 4 7 dagen geldig Nieuwe roamingbundels voor voordelig bellen en internetten in de EU Om ook in de EU voordelig gebruik te kunnen maken van de mobiele telefoon, biedt Telfort Zakelijk vanaf 1 september 2013 twee interessante

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 7 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 4 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

AOW voor mensen buiten Nederland

AOW voor mensen buiten Nederland Algemene Ouderdomswet AOW voor mensen buiten Nederland Inhoud Wat is de AOW 2 Voor wie is de AOW 2 Wanneer krijgt u AOW 3 Wonen in het ene en werken in het andere land 4 Hoeveel is de AOW 4 Andere pensioenen

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz)

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Lees ter voorbereiding de volgende teksten en bekijk de vragen en antwoorden van de quiz. De juiste antwoorden zijn vetgedrukt. Wat wil en doet

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Roeselare Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK Arrondissement Diksmuide HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Nieuwe aanvrage tot registratie officiële taksen in totale kosten in * basisbedrag t/m 3 klassen 755 1055 toeslag merk in kleur 250 275 Vernieuwing

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Kortrijk Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Ieper Opsplitsing in

Nadere informatie

overal en altijd... 2

overal en altijd... 2 Gerust op reis 2 overal en altijd... Overal en altijd... Wat er ook gebeurt, Inter Partner Assistance staat u bij met raad en daad, waar u ook bent, de klok rond, het jaar rond. Thuis, op reis of onderweg,

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.12.2006 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.12.2006 MONITEUR BELGE 74955 VLAAMSE OVERHEID [C 2006/37086] Vlaamse Milieumaatschappij. Delegatiebesluit Bij besluit van de administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij van 15 december 2006 wordt de heer Dirk Waegeman,

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Kortrijk Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid.

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. Voor de fiscale aspecten zie de PDF de mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de fiscaliteit.

Nadere informatie

Binnen EU bellen, sms en en surfen aan nationaal tarief

Binnen EU bellen, sms en en surfen aan nationaal tarief Binnen EU bellen, sms en en surfen aan nationaal tarief Naar aanleiding van een Europese maatregel, worden ook bij Orange vanaf 11 juni 2017 de kosten voor mobiele roaming in de EU afgeschaft. Dit betekent

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Oostende Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland Kinderen moeten

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Tielt Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 66 (1991) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2014 Nr. 39 A. TITEL Overeenkomst betreffende samenwerking en een douane-unie tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten,

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Tielt Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering?

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? De invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 2 Inhoudsopgave 1. Nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari

Nadere informatie

BETALINGSREGELING ZIEKTEKOSTEN VOOR EU-BURGERS Wij werken aan een update waarin de nieuwe regelgeving voor EU-burgers van 1 juni 2008 opgenomen is.

BETALINGSREGELING ZIEKTEKOSTEN VOOR EU-BURGERS Wij werken aan een update waarin de nieuwe regelgeving voor EU-burgers van 1 juni 2008 opgenomen is. BETALINGSREGELING ZIEKTEKOSTEN VOOR EU-BURGERS Wij werken aan een update waarin de nieuwe regelgeving voor EU-burgers van 1 juni 2008 opgenomen is. STATUUT VERBLIJFSVOORWAARDEN 1 VERBLIJFSDOCUMENT 2 ZIEKTEKOSTEN

Nadere informatie

Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop

Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop 1. BRP bron voor demografische statistieken 2. Demografische statistieken volgens Europese verordening

Nadere informatie

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis Tarievenkaart Starttarieven Doel Incl. btw Mobiel Nederland 0,10 0,10 Internationaal 0,10 0,10 Tarieven bellen binnen Nederland tarieven in euro/ minuut (doorberekend per hele minuut) Bestemming Incl.

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Nieuwsbrief Rijksdienst voor Sociale zekerheid Directie Internationale Betrekkingen www.rsz.fgov.be Onderwerp Interimakkoorden en Europese Overeenkomst inzake Sociale Zekerheid: achterhaald?

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2011

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2011 Betaalpakketten en betaalrekeningen Tarief per kwartaal Rabo RiantPakket met Rabo GoldCard en Rabo WereldPas 15,30 extra Rabo GoldCard 6,85 extra Rabo WereldPas 1,95 Rabo TotaalPakket met RaboCard en Rabo

Nadere informatie

Europese octrooiaanvragen

Europese octrooiaanvragen Vereenigde Octrooibureaux N.V. Johan de Wittlaan 7 2517 JR Postbus 87930 2508 DH Den Haag Telefoon 070 416 67 11 Telefax 070 416 67 99 patent@vereenigde.com trademark@vereenigde.com legal@vereenigde.com

Nadere informatie

Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland

Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland In artikel 1e van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen is vastgesteld dat voor een vreemdeling die in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2015 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de standaardpremie de

Nadere informatie

Berekening zorgtoeslag 2009

Berekening zorgtoeslag 2009 Berekening zorgtoeslag 2009 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de standaardpremie de normpremie het gezamenlijke toetsingsinkomen

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 BERICHTEN UGA 8501 KORTRIJK-HEULE Tel. 056 36 32 00 Fax 056 35 60 96 E-mail: sales@uga.be januari 2006 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 INSCHRIJVING IN DE KIEZERSLIJSTEN VAN NIET-BELGISCHE BURGERS I. NIET-BELGISCHE

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

Uw ziektekostenverzekering als u in het buitenland woont DVC 50069, ontwerp: BVH Communicatie-adviesbureau b.v., Rotterdam

Uw ziektekostenverzekering als u in het buitenland woont DVC 50069, ontwerp: BVH Communicatie-adviesbureau b.v., Rotterdam Uitgave: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Telefoon (070) 340 79 11 Telefax (070) 340 78 34 Publieksvoorlichting:

Nadere informatie

ECC-Net: Travel app. Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland. Informatieblad app - ECC-Net: Travel

ECC-Net: Travel app. Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland. Informatieblad app - ECC-Net: Travel 1 ECC-Net: Travel app Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland Een gezamenlijk project van het Netwerk van Europese Consumentencentra Naam van de APP ECC-Net:

Nadere informatie

HET MULTILATERAAL AKKOORD TUSSEN BEVOEGDE AUTORITEITEN BETREFFENDE DE AUTOMATISCHE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN INZAKE FINANCIELE REKENINGEN

HET MULTILATERAAL AKKOORD TUSSEN BEVOEGDE AUTORITEITEN BETREFFENDE DE AUTOMATISCHE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN INZAKE FINANCIELE REKENINGEN KENNISGEVING INGEVOLGE SECTIE 7, (1), (c) VAN HET MULTILATERAAL AKKOORD TUSSEN BEVOEGDE AUTORITEITEN BETREFFENDE DE AUTOMATISCHE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN INZAKE FINANCIELE REKENINGEN 31 januari 2016

Nadere informatie

Solcon Mobiel tarieven per 1 juni 2016

Solcon Mobiel tarieven per 1 juni 2016 Solcon Mobiel tarieven per 1 juni 2016 Solcon biedt Internetten, Bellen en SMS- en exclusief voor klanten. Met Solcon Mobiel betaalt u alleen naar uw werkelijk verbruik. Bovendien heeft u uw mobiele kosten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34233 28 november 2014 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 november 2014, kenmerk 680920-128478-Z,

Nadere informatie

Tarieven. Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie

Tarieven. Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie Tarieven Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie MERKDEPOT Depot van een merk voor 1 t/m 3 klassen voor een periode van 10 jaar: Basisbedrag (eenmalig bedrag)

Nadere informatie

TOEPASSELIJKE SOCIALE ZEKERHEIDSWETGEVING

TOEPASSELIJKE SOCIALE ZEKERHEIDSWETGEVING TOEPASSELIJKE SOCIALE ZEKERHEIDSWETGEVING SVB, november 2011 Het doel van dit document Dit document is een handreiking van SVB aan academische werkgevers om hen te helpen bepalen welke sociale zekerheidswetgeving

Nadere informatie

Sparen en beleggen in de Europese Unie: de Europese Spaarrichtlijn voor niet-residenten

Sparen en beleggen in de Europese Unie: de Europese Spaarrichtlijn voor niet-residenten Sparen en beleggen in de Europese Unie: de Europese Spaarrichtlijn voor niet-residenten Inhoud 3 DE EUROPESE SPAARRICHTLIJN: EEN NIEUWE CONTEXT VOOR BUITENLANDS SPAARGELD 3 DE EUROPESE SPAARRICHTLIJN IN

Nadere informatie

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2012

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2012 Betaalpakketten en betaalrekeningen Tarief per kwartaal Rabo RiantPakket met Rabo GoldCard en Rabo WereldPas 15,65 extra Rabo GoldCard 7,00 extra Rabo WereldPas 2,00 Rabo TotaalPakket met RaboCard en Rabo

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

Berekening zorgtoeslag 2013

Berekening zorgtoeslag 2013 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2013 ib 998 - ib*7pl Berekening zorgtoeslag 2013 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2014 Berekening zorgtoeslag 2014 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af

Nadere informatie

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied Tarieven Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 januari 2015. Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 180

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 180 47 (1997) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2004 Nr. 180 A. TITEL Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap

Nadere informatie

Met een bijschrijving kan na 26 juni 2012 niet meer gereisd worden.

Met een bijschrijving kan na 26 juni 2012 niet meer gereisd worden. Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Albanië dubbele 14-12-2001 22-07-2004 15-11-2005 Trb.2004, 281 Argentinië dubbele 04-03-1994 27-12-1996

Nadere informatie

Procedure Erasmus+ 2015-2016

Procedure Erasmus+ 2015-2016 Procedure Erasmus+ 2015-2016 ons kenmerk Erasmus+ beurzenprogramma contactpersoon Klaartje Gosens datum september 2015 telefoon + 3 1 88 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2015-2016 e-mail internationaloffice@avans.nl

Nadere informatie

Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Postpaid voor Sizz abonnementen

Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Postpaid voor Sizz abonnementen Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Postpaid voor Sizz abonnementen 1. Vodafone BloX Postpaid zijn een voorraad (bundel) van specifieke diensten of een recht op gereduceerde tarieven die afgesloten

Nadere informatie

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen?

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen? Dienst Voogdij Hoe zal deze dienst je helpen? Aankomst in België Je bent nog geen 18 en in België aangekomen zonder je vader of moeder. Je zoekt hulp of opvang, of je werd door de politie onderschept.

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 23 mei 2017 (OR. en) 9601/17 ADD 4 JAI 537 ASIM 57 CO EUR-PREP 27 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 17 mei 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de

Nadere informatie

verkrijgbaar via www.nmbs.be

verkrijgbaar via www.nmbs.be verkrijgbaar via www.nmbs.be Waar hang jij dit jaar uit? Wachten op de zon in Belgenland, op uitstap naar zee of de Ardennen? Of zoek je toch liever het avontuur op? Komt mooi uit, want met je eigen InterRail

Nadere informatie

Onderzoek gunstige prijsligging.

Onderzoek gunstige prijsligging. Onderzoek gunstige prijsligging. BMW 3 Serie Model 320D. 22 Eu-Lidstaten. Jordy Reijers Marketing/Onderzoek P van. Prijs 1 Inhoud Opgave Onderzoek informatie over Eu landen Welke landen hanteren de euro?

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Bijlage 4 van de Regeling zorgverzekering komt te luiden als volgt:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Bijlage 4 van de Regeling zorgverzekering komt te luiden als volgt: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25177 30 november 2012 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 29 november 2012, kenmerk Z-3139020,

Nadere informatie

Voorlopige identiteitskaart Kids ID eid

Voorlopige identiteitskaart Kids ID eid Reizen met Belgische sdocumenten Mogelijk gebruik van Belgische sdocumenten voor reizen naar een 50 tal landen. aanvaarding van Belgische sdocumenten voor reizen Vooraf: De informatie betreft enkel Identiteitsdocumenten

Nadere informatie

SEAT MOBILITEITSSERVICE

SEAT MOBILITEITSSERVICE SEAT SERVICE SEAT MOBILITEITSSERVICE Hulp bij pech onderweg Bel gratis 0800-0242500 24 uur per dag, 7 dagen per week Buiten Nederland: bel +31 70 3145375 (gratis) SEAT MOBILITEITS SERVICE WAT IS SEAT MOBILITEITSSERVICE?

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/13/146 ADVIES NR. 13/65 VAN 2 JULI 2013, GEWIJZIGD OP 5 NOVEMBER 2013 EN OP 7 OKTOBER 2014, INZAKE DE MEDEDELING

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort

Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen

Nadere informatie

7,50 9,50 16,00 11,50 16,00 22,00 26,78 59,50 77,35

7,50 9,50 16,00 11,50 16,00 22,00 26,78 59,50 77,35 Posttarieven 2012 Post versturen binnen Nederland of naar het buitenland? Voor al uw postzaken hebben wij een passende oplossing. In deze folder vindt u de tarieven van onze meest gebruikte producten.

Nadere informatie

Deel 3. Wat doet de Europese Unie? 75

Deel 3. Wat doet de Europese Unie? 75 DEEL 3.4 DE EURO Deel 3. Wat doet de Europese Unie? 75 3.4. DE EURO DOEL - De leerlingen/cursisten ontdekken de voordelen van het gebruik van de eenheidsmunt: wisselen van geld is niet meer nodig, je spaart

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

AEG deel 3 Naam:. Klas:.

AEG deel 3 Naam:. Klas:. AEG deel 3 Naam:. Klas:. 1-Video Grensverleggend Europa; Het moet van Brussel. a-in welke Europese stad staat Jan Jaap v.d. Wal? b-beschrijf in het kort waarom een betere Europese samenwerking nodig was.

Nadere informatie

Bizz Flex en Bizz Flex+

Bizz Flex en Bizz Flex+ Vorige tarieven Bizz Flex en Bizz Flex+ Bizz Fusion Bizz Happy Work en Max Bizz Mobile, Bizz Mobile+ en Bizz Mobile XL Bizz Mobile No Limit Bizz Mobile Team, Bizz Mobile Team+ en Bizz Mobile Team XL Bizz

Nadere informatie

OneXS mobiel. Gesprekstarieven Nederland (afgerekend per seconde) OneXS sms-module (1.000 sms-berichten vanuit Nederland naar Nederlandse nummers)

OneXS mobiel. Gesprekstarieven Nederland (afgerekend per seconde) OneXS sms-module (1.000 sms-berichten vanuit Nederland naar Nederlandse nummers) OneXS mobiel Als ondernemer in Nederland kunt u kiezen uit vele mobiele providers en nog veel meer soorten abonnementen. De mobiele abonnementen van de grote Nederlandse providers blinken in één opzicht

Nadere informatie

U bent burger van de Europese Unie. deze informatie wordt u aangeboden door ASTI en par tners

U bent burger van de Europese Unie. deze informatie wordt u aangeboden door ASTI en par tners U bent burger van de Europese Unie u b e n t W E L K O M i n L u x e m b u r g deze informatie wordt u aangeboden door ASTI en par tners S O M M A I R E Wenst u zich in Luxemburg te vestigen : Voor minder

Nadere informatie

- de omvang is 4,5 cm hoog en 3,5 cm breed; - het gezicht moet recht van voren gefotografeerd zijn. paspoort als een Nederlandse identiteitskaart.

- de omvang is 4,5 cm hoog en 3,5 cm breed; - het gezicht moet recht van voren gefotografeerd zijn. paspoort als een Nederlandse identiteitskaart. Reisdocumenten Wilt u een nieuw paspoort of Nederlandse identiteitskaart aanvragen, uw kinderen laten bijschrijven in uw paspoort, of bent u uw reisdocument kwijtgeraakt? In deze folder leest u alles over

Nadere informatie