Tussentijdse evaluatie kleinschalige missies

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tussentijdse evaluatie kleinschalige missies"

Transcriptie

1 Defensiestaf Afdeling Evaluaties

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Missies nader beschouwd EUMM (Balkan) OVSE (Moldavië, Macedonië) Moldavië Macedonië BHMAC (Bosnië) Bevinding UNTSO (Midden-Oosten) UNMEE MACC (Ethiopië en Eritrea) Eritrea Ethiopië Financieel Financiële paragraaf Pagina 2/12

3 1 Inleiding In heeft de krijgsmacht deelgenomen aan vijf betrekkelijk kleinschalige missies: a. EUMM European Union Monitoring Mission in de Balkan. Een waarnemingsmissie van de Europese Unie, met een Nederlandse personele bijdrage van drie militairen en twee functionarissen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. b. OVSE Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Defensie participeert met één waarnemer in de OVSE-missie in Moldavië en met één in de OVSE-missie in Macedonië. c. BHMAC Mine Action Centre in Bosnië-Herzegovina. Een mijnenruimingsmissie in Bosnië- Herzegovina, waaraan één Nederlandse militair deelneemt. d. UNTSO United Nations Truce Supervision Organisation in het Midden-Oosten. De personele bijdrage van Nederland bedraagt twaalf militairen (11 waarnemers en een staffunctionaris). e. UNMEE MACC het VN-Mine Action Coordination Centre in Ethiopië en Eritrea. Een mijnenruimingsmissie waaraan Defensie in vijf militairen leverde. Inmiddels is deze bijdrage beëindigd. Deze missies verschillen aanmerkelijk van elkaar naar omvang en opdracht. Elk jaar wordt getoetst of voortzetting van de bijdrage gewenst is. Aangezien het individuele uitzendingen betreft, vallen zij niet onder het Toetsingskader (2001), zoals dit thans wordt gehanteerd bij politieke besluitvorming. In deze tussentijdse evaluatie worden de bijdragen aan de kleine missies in grote lijnen beschouwd. Indien daartoe aanleiding bestaat, wordt dieper ingegaan op een specifiek aspect. De evaluatie richt zich op elementen in de planning, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling die verbetering hoeven. De hieruit getrokken lessen zullen worden toegepast op de lopende en toekomstige operaties. Pagina 3/12

4 2 Missies nader beschouwd 2.1 EUMM (Balkan) De geschiedenis van de EUMM gaat terug op de interventie van het Joegoslavische federale leger in Slovenië op 27 juni Een trojka van EG-landen Luxemburg, Portugal en toenmalig EGvoorzitter Nederland bereikte dat op 8 juli het akkoord van Brioni door Slovenië en de federale regering ondertekend werd. Een staakt-het-vuren werd onmiddellijk van kracht. Een waarnemingsmissie van de EG, de ECMM, zou toezien op de handhaving van het staakt-het-vuren en de terugtrekking van het Joegoslavische federale leger uit Slovenië. De ECMM vestigde het hoofdkwartier in Zagreb. Aanvankelijk werden de ECMM-waarnemers niet in Kroatië ingezet. Vanwege de aanwezigheid van een grote en opstandige Servische minderheid in Kroatië besloot de EG echter ook hier waarnemers te stationeren. In september 1991 werd het werkgebied van de ECMM uitgebreid met Kroatië, hetgeen in oktober gevolgd werd door een uitbreiding naar Bosnië-Herzegovina (BiH). De Veiligheidsraad sanctioneerde het optreden van de EG twee maanden na het operationeel worden van de missie, in Resolutie 713 van 24 september In 2000 werd de ECMM gereorganiseerd. Op 22 december 2000 werd in Brussel de z.g. Joint Action aangenomen. Dit besluit bracht de ECMM onder de directe aansturing van het Commissariaat voor het Europese Veiligheids en Defensie Beleid (EVDB) onder leiding van de Hoge Vertegenwoordiger, de heer Solana. De naam van de missie werd veranderd in EUMM. Het aantal aandachtsgebieden waarop EUMM zich diende te richten werd verminderd. De reorganisatie heeft verder geen invloed gehad op het mandaat en de doelstelling van de missie, die wordt omschreven als door haar activiteiten (informatieverwerving en analyse) bijdragen, in lijn met de aanwijzingen van de Secretaris Generaal/Hoge Vertegenwoordiger en het Commissariaat, aan een effectieve formulering van de politiek van de Europese Unie tegenover de West Balkan. Het operatiegebied van de EUMM is daartoe geleidelijk uitgebreid tot de gehele Westelijke Balkan. De taken waarop de EUMM zich tegenwoordig primair richt, zijn het monitoren van ontwikkelingen op politiek- en veiligheidsgebied, alsmede monitoren van grensoverschrijdingen, interetnische aangelegenheden en de terugkeer van vluchtelingen. In leverde Nederland vijf waarnemers: drie militairen en twee burgermedewerkers, waaronder een politiek analist van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij bevinden zich in Albanië, Kosovo, Servië, Bosnië en Macedonië. Hun taak is om op basis van gesprekken en waarnemingen aan de EU te Brussel en de hoofdsteden (regeringen) van de deelnemende landen te rapporteren. Deze informatie uit eerste hand wordt dagelijks en wekelijks doorgeleid naar de EU te Brussel en aan de regeringen van de deelnemende landen. De waarnemers spelen bovendien een belangrijke rol in lokale, preventieve diplomatie en verlenen steun en advies aan andere internationale organisaties zoals de OVSE en de organisatie van de Hoge Vertegenwoordiger. De risicoanalyse voor het uitgezonden militair personeel is gekoppeld aan die van de eenheden in SFOR en KFOR. In ieder land/regio van het werkgebied van de EUMM is voor de medewerkers een evacuatieplan opgesteld. Voor Bosnië en Kosovo is dit gerelateerd aan de evacuatieplannen van respectievelijk SFOR en KFOR, terwijl bij werkzaamheden in Macedonië de daar gestationeerde NAVO-eenheden voor bescherming zorgen. Pagina 4/12

5 De Nederlandse bijdrage is door het ministerie van Buitenlandse Zaken gedelegeerd aan het ministerie van Defensie en valt onder de verantwoordelijkheid van de Chef Defensiestaf. De operationele staf van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten coördineert de opleiding en de personele (militaire) invulling vanuit de diverse krijgsmachtdelen. De Senior National Representative (SNR) wordt aangewezen door de Chef Defensiestaf. De kanselier van de Nederlandse Ambassade in Sarajevo is door het ministerie van Buitenlandse Zaken aangewezen als Hoofd van de Nederlandse delegatie bij EUMM. De kanselier heeft alleen diplomatieke bevoegdheid in BiH. Nederlandse waarnemers die buiten Bosnië-Herzegovina werkzaam waren, moeten dan ook, indien nodig, terugvallen op de in dat land aanwezige Nederlandse Ambassade of Consulaat. De Ambassades en Consulaten in de respectievelijke landen zijn geïnformeerd over de plaatsingen van de Nederlandse waarnemers. 2.2 OVSE (Moldavië, Macedonië) Moldavië In juni 1990 riep het parlement van de toenmalige Sovjetrepubliek Moldavië, waarin naast Moldaviërs kleine Oekraïense en Russische minderheden woonden, de deelstaat uit tot een soevereine republiek. Als reactie daarop riep de Russische minderheid in September 1990 het gebied ten oosten van de rivier de Dnjestr uit tot een afzonderlijke, met de Russische Federatie verbonden republiek Transdnjestrië. In juni 1992 kwam het tot een gewapend treffen tussen Moldaviërs en Russen, op 23 juli 1992 volgde een staakt-het-vuren. Een vredesmacht van militairen uit Moldavië, Transdnjestrië, de Oekraïne en Rusland ging in een gedemilitariseerde zone aan beide oevers van de Dnjestr toezien op de handhaving van dit staakt-het-vuren. Bovendien riepen de partijen bemiddeling in van de Conferentie over Veiligheid en samenwerking in Europa (CVSE, sinds december 1994 Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa). De CVSE besloot op 4 februari 1993 een waarnemersmissie naar Moldavië te sturen. Zeven landen, waaronder Nederland, verklaarden zich bereid personeel te leveren. In totaal bestaat de missie uit negen waarnemers. Het Nederlandse ministerie van Defensie levert sinds 16 mei 1993, steeds voor de duur van een half jaar, één militair voor deze OVSE-missie in Moldavië. Het mandaat van de OVSE missie in Moldavië wordt ieder half jaar besproken in Wenen en per halfjaar verlengd. Het mandaat luidt als volgt: - Verzamelen en verstrekken van informatie over de militaire situatie in de regio. - Onderzoeken van specifieke incidenten en het beoordelen van de politieke implicaties. - Geven van advies op het gebied van veiligheid en vertrouwenwekkende maatregelen. - Verzekeren van openheid bij de terugtrekking van Russische troepen en de terugtrekking of vernietiging van hun bewapening en munitie uit Moldavië door uitvoeren van inspecties e.d. - Verzorgen van een zichtbare aanwezigheid van de OVSE en het onderhouden van contacten met de militaire leden van beide partijen (Moldavië en Transdnjestrië), en bovendien met de vredestroepen van de Russische Federatie en Oekraïne. - Onderhouden van contacten met de militaire attachés van de verschillende deelnemende landen in de hoofdstad Chisinau. Pagina 5/12

6 - Voeren van overleg en het aandragen van mogelijke oplossingen van mogelijke problemen. Er is afgelopen jaren enige vooruitgang geboekt met betrekking tot het terugtrekken van het materiaal van het 14 e Russische leger uit Moldavië. duidelijke vooruitgang geboekt. Thans ligt de nadruk op het vernietigen van munitie. Er zijn geen buitengewone veiligheidsrisico s verbonden aan deelname aan deze missie. Sinds het einde van het gewapende conflict in 1992 hebben zich geen schietincidenten voor gedaan. De individueel uitgezonden militair dient zorg te dragen voor zijn eigen huisvesting en voeding. Er zijn geen andere faciliteiten. Een belangrijke functie-eis voor uitzending naar Moldavië is kennis van de Russische taal om aan besprekingen te kunnen deelnemen. Voor de taakuitvoering wordt overwegend een beroep gedaan op de niet-militaire vaardigheden van de uitgezonden militair Macedonië Het mandaat van de OSCE Spillover Monitor Mission to Skopje voorziet in regelmatige rapportages over de veiligheidssituatie, waaronder de situatie in de noordelijke grensgebieden, de humanitaire situatie, de situatie in de gevoelige gebieden alsmede rapportages over incidenten en mogelijke hervatting van vijandelijkheden. De OVSE-missie in Macedonië werd in ondersteund door de de Navo-troepenmacht in Macedonië, Task Force Fox, die niet alleen inlichtingen verschafte maar ook verantwoordelijk was voor de veiligheid. Voor het overige stond de OVSE-missie geheel los van de Navo-operatie. In nam één Nederlandse officier deel aan de OVSE-missie in Macedonië. Tussen de Macedonische autoriteiten en de OVSE is overeengekomen dat de waarnemerstaak in de loop van geleidelijk zou worden verminderd naarmate de veiligheidssituatie in het land verder zou normaliseren. Medio keerde de militair terug naar Nederland. Naast deze waarnemingsmissie kreeg de OVSE in Macedonië ook taken op het gebied van de opleiding en advisering van 500 politieagenten uit de Albanese gebieden. Sedert februari neemt één Nederlandse officier deel aan deze OSCE Police Development Unit, die deel uitmaakt van de OSCE Spillover Monitor Mission to Skopje. De uitgezonden officier van de Koninklijke marechaussee heeft als taak de zogenaamde Field Training Coordinators en de Community Police Liaison Officers aan te sturen. Uit hoofde van zijn functie is hij op voornoemde deelgebieden ook verantwoordelijk voor de contacten met de verschillende internationale organisaties en de Macedonische autoriteiten. 2.3 BHMAC (Bosnië) Het BHMAC (Bosnia and Herzegovina Mine Action Centre) is de overkoepelende Bosnische organisatie voor de coördinatie van alle mijnenruimingsactiviteiten in Bosnië-Herzegovina. Een onderdeel van het BHMAC is het FEDMAC (Federation Mine Action Centre), het coördinerende orgaan voor alle mijnenruimingsactiviteiten op het grondgebied van de Moslim-Kroatische Federatie in Bosnië- Pagina 6/12

7 Herzegovina. FEDMAC is per 26 september opgeheven en omgevormd naar BHMAC Office Sarajevo. De voornaamste taak van BHMAC Office Sarajevo is het in kaart brengen van mijnengevaarlijk gebieden in de Moslim-Kroatische Federatie in Bosnië-Herzegovina. Deze gegevens worden vervolgens door een international Trust Fund gebruikt bij de particuliere aanbesteding van projecten. De kwaliteitscontrole over de uitvoering van deze projecten berust bij BHMAC Office Sarajevo. Nederland is sinds 1 juli 1998 met één technische adviseur vertegenwoordigd in de staf van BHMAC Office Sarajevo. De juridische status van deze functie is gedefinieerd als expert on mission, zoals vastgelegd in het Memorandum of Agreement van 21 januari 1998 tussen Nederland en het United Nations Office of Project Services (UNOPS). De taakstelling van de Nederlandse militair is gericht op het geven van technische adviezen aan direct leidinggevenden binnen het BHMAC Office Sarajevo. Tevens bewaakt hij de besteding van het budget. Daarnaast wordt ook een beroep op hem gedaan over advisering aan SFOR en andere organisaties op het gebied van mijnenrisico en procedures voor wat betreft ontmijningsvoorbereiding en uitvoering door de Bosniche overheid. In de praktijk vormde dit laatste het hoofdbestanddeel van de activiteiten van deze officier. Uit de rapportages vanuit Sarajevo blijkt dat de kwaliteit van BHMAC als organisatie, onder de gegeven omstandigheden, hoog is. De steun van de Nederlandse overheid wordt door de Bosnische overheid zeer gewaardeerd. De financiële tekorten van de Bosnische overheid en de geringe omvang van de internationale donaties verlagen evenwel de voortgang van de mijnenruiming en Mine Victim Assistance. Dit geldt in mindere mate voor Mine Risk Education en markering van mijnen(velden). De risicoanalyse voor deze functie is gekoppeld aan de risicoanalyse voor het Nederlands personeel dat is uitgezonden in het kader van SFOR Bevinding Ook in is voortgang gemaakt in de mijnenruiming, maar door een gebrek aan financiering niet in het tempo dat het BHMAC Office Sarajevo voorstaat. 2.4 UNTSO (Midden-Oosten) In juni 1948 is de vredesoperatie United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO) gestart. Deze missie ziet toe op de bestandslijnen tussen Israël en haar buurstaten. De omvang van UNTSO bedraagt 152 United Nations Military Observers (UNMO s), 98 staffunctionarissen en 120 lokale werknemers. Thans nemen 22 landen deel aan UNTSO. Nederland neemt sinds 1956 deel aan UNTSO, in met twaalf militairen. De minister van Defensie heeft in gehoor gegeven aan het verzoek van de VN om een Nederlandse Chief Operations Officer (COO) voor UNTSO te leveren. Dit betekent dat Nederland eens in de twee jaar een extra Pagina 7/12

8 Ministerie van Defensie functie boven het reguliere aantal van elf functies binnen de UNTSO vervuld. De functie van COO wordt uitgeoefend vanuit het UNTSO-hoofdkwartier in Jeruzalem. Nederland bezet op dit moment tevens drie andere staffuncties in de lokale hoofdkwartieren. Daarnaast levert Nederland waarnemers (drie officieren van de Koninklijke landmacht, twee officieren van de Koninklijke luchtmacht en drie officieren van de Koninklijke marine). Deze militairen worden onder andere ingezet op de observatieposten. De uitzendduur is gesteld op een jaar en wordt gezien als een (ver)plaatsing met de mogelijkheid tot medeneming van het gezin. De Nederlandse militairen zijn op de navolgende locaties geplaatst: Hoofdkwartier Jeruzalem (HQ UNTSO) Observer Group Egypt (OGE) Observer Group Golan-Damascus (OGG-D) Observer Group Golan-Tiberias (OGG-T) Observer Group Lebanon (OGL) Medio werd bekend dat de Observer Group Libanon van Nahariyya in Israël naar Tyre in Libanon zou worden verplaatst. Tot de verplaatsing werd besloten vanwege de nieuwe situatie in Zuid-Libanon na het vertrek van Israël uit dit gebied in Tot dan toe opereerde de Observer Group Libanon vanuit Israël. De verplaatsing van de Observer Group Libanon naar Tyre komt niet alleen de reactiesnelheid ten goede, maar ook wordt hiermee de flexibiliteit van de inzet vergroot. Verder leidt de verplaatsing ook tot een betere samenwerking met Libanese autoriteiten en burgers. Bovendien is een betere samenwerking met UNIFIL gerealiseerd. De verhuizing is zonder problemen verlopen en is eind voltooid. De UNMO s observeren en rapporteren over activiteiten en incidenten die de gemaakte vredes- en bestandsafspraken in gevaar kunnen brengen. Deze taak wordt verricht vanuit vaste observatieposten en door middel van waarneming en patrouilles in het gebied. Voorts onderzoeken zij incidenten en gebeurtenissen, en onderhouden zij contact met de lokale bevolking en hulpverleningsorganisaties. In beginsel vervult een waarnemer gedurende de uitzending één Israëlische en één Arabische plaatsing, waarbij de plaatsing in OGL/Naharya als Arabische plaatsing wordt aangemerkt. De voorbereiding voor de UNMO s en hun gezinsleden is veelomvattend. Het personeel wordt ruim en grondig voorgelicht. Er wordt gebruik gemaakt van een Informatiebundel UNTSO missie die mede door eerder uitgezonden militairen en hun gezinsleden is samengesteld. Dit is een uitstekende leidraad voor de voorbereiding en het vertrek. Voor de terugkeer naar Nederland is echter slechts beperkte informatie beschikbaar. De woon-, werk en leefomstandigheden voor de waarnemers en de gezinsleden in zowel Israël, Syrië, Egypte als Libanon zijn uitstekend. Afhankelijk van de politieke omstandigheden en lokale confrontaties tussen de Palestijnen en de Israëliërs kunnen situaties ontstaan waarbij alertheid geboden is. Ondanks het oplaaiende geweld in het Midden-Oosten is de veiligheid van de Nederlandse UNTSO-waarnemers en hun gezinsleden in niet in het geding geweest. De Nederlandse waarnemers verrichtten geen werkzaamheden in de gebieden waar de spanningen hoog Pagina 8/12

9 opliepen. Ook de militairen en hun gezinsleden vonden het dreigingsniveau over het algemeen aanvaardbaar. Bij oplopende spanningen kunnen de gezinsleden op zeer korte termijn worden geëvacueerd naar Nederland. De VN heeft een adviserende rol, maar de Chef Defensiestaf heeft de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het Nederlandse personeel. De uitvoering van de evacuatie is een nationale verantwoordelijkheid. De waarnemers en hun familieleden zijn allen op de hoogte van de vigerende regelgeving. Het Nederlandse personeel heeft bij de bevolking in de loop der jaren een zeer goede naam opgebouwd. Het in 1974 overeengekomen Separation of Forces Agreement op de Golan (Israël/Syrië) wordt goed nageleefd. In Zuid-Libanon echter blijven de strijdende partijen elkaar het leven zuur maken met aanslagen en beschietingen. In een voorgaande evaluatie werd gemeld dat het solliciteren vanuit het missiegebied naar een vervolgfunctie een individuele krachtinspanning blijft die niet altijd succesvol is, waardoor de uitgezonden militair pas na terugkeer hier duidelijkheid over krijgt. Gedurende de evaluatieperiode is voornoemde bevinding niet meer gerapporteerd. 2.5 UNMEE MACC (Ethiopië en Eritrea) Na een twee jaar durende grensoorlog sloten Ethiopië en Eritrea in juli 2000 een bestand. Onderdeel van dit bestand was het ontplooien van een door de VN geleide vredesmacht (United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea UNMEE), die toeziet op de naleving van dit bestand. De vredesmacht is ontplooid in een 25 kilometer brede gedemilitariseerde zone, de Temporary Security Zone (TSZ), langs de grens tussenbeide landen. Het mandaat voor deze missie is vastgelegd in VN-Resolutie 1320 en wordt elk half jaar verlengd indien er voldoende vooruitgang is geboekt in het vredesproces Eritrea De Eritrese overheid wil de uit de TSZ ontvluchte bevolking laten terugkeren naar haar woningen. De mijnendreiging in dit gebied is echter groot, waardoor de veiligheid van de terugkerende bevolking niet voldoende kan worden gewaarborgd. Eritrea wil gedemobiliseerde militairen omscholen tot mijnenruimers, die vervolgens markering- en ruimingswerkzaamheden kunnen aanvatten. De VN heeft binnen de UNMEE-operatie een mine action centre opgezet, het UNMEE Mine Action Coordination Centre (UNMEE MACC). Eén van de scholen van het MACC is het National Trainings Centre (NTC). Deze school ligt op 15 kilometer van Asmara. Op verzoek van het UN Office for Project Services (UNOPS) leverde Nederland in twee onderofficieren voor het UNMEE MACC. Hun taak bestond uit het opleiden van Eritrese mijnenruimers voor humanitaire mijnenruiming. De uitgezonden Nederlandse militairen werden, conform de afspraken die Nederland met de VN had gemaakt, niet zelf ingezet voor het ruimen van mijnen. Pagina 9/12

10 In de zomer van verzochten de Eritrese autoriteiten de NGO s die zich bezighielden met mijnenruiming om hun activiteiten per 31 augustus over te dragen aan het nieuw opgerichte Eritrean Demining Authority. Op 12 augustus kwam de Mine Action Support Group (een groep landen die de mijnenruiming in Eritrea steunen) op verzoek van de UN Mine Action Service (UNMAS) bijeen om de situatie te bespreken. Het hoofd van UNMAS weet het standpunt van de Eritrese autoriteiten vooral aan onvoldoende kennis van zaken alsmede aan vooringenomenheid van de Eritrese president. Deze laatste was van mening dat Eritrea geen internationale experts nodig heeft, die bovendien onnodig duur en traag zouden zijn, omdat de benodigde expertise ruim voorradig zou zijn in het Eritrese leger. Ondanks de bemiddelingspoging van het hoofd van UNMAS hebben de Eritrese autoriteiten volhard in hun beslissing om de samenwerking met de NGO s op te zeggen. Op 27 augustus voegden zij daaraan toe dat ook de mijnenruiminstructeurs van de VN het land dienden te verlaten. Op basis van dit Eritrese standpunt is de trainingsschool waaraan de twee Nederlandse mijnenruiminstructeurs verbonden waren, met ingang van 31 augustus opgeheven. Ook de UNMEE MACC-staf te Asmara werd ontbonden. In samenspraak met de (Nederlandse) Force Commander UNMEE is besloten dat de twee Nederlandse mijnenruiminstructeurs de UNMEE MACC staf dienden te assisteren bij het afwikkelprogramma. De Nederlandse onderofficieren zijn in oktober vanuit Eritrea teruggekeerd naar Nederland Ethiopië Op 30 mei verzocht de VN aan Nederland om op korte termijn, voor de duur van vier maanden, twee mijnenruiminstructeurs beschikbaar te stellen voor het VN-mijnenruimprogramma in Ethiopië. Nederland reageerde positief op dit verzoek teneinde bij te dragen aan de oplossing van het mijnenprobleem in Ethiopië, vooral in het grensgebied met Eritrea. Dit is van belang voor de terugkeer van ontheemden, de werkzaamheden van UNMEE en het demarceren van de grens met Eritrea. Ook in het licht van de even handedness ten opzichte van Eritrea, waar twee Nederlandse instructeurs werkzaam waren, werd de bijdrage aan het VN-programma in Ethiopië wenselijk geacht. Een beleidsmatige complicatie was dat Ethiopië anders dan Eritrea, het Verdrag van Ottawa (nog) niet heeft ondertekend. Dit verdrag verbiedt anti-personeelsmijnen. Het Nederlandse beleid is er op gericht vooral die landen bij te staan die het verdrag wel hebben ondertekend. Een ander overweging was dat Ethiopië, zoals bekend, destijds het aftreden had geëist van de Nederlandse Force Commander van UNMEE. Navraag bij de Nederlandse Ambassade in Addis Abeba leerde dat deze kwestie geen gevolgen had voor de houding van de Ethiopische autoriteiten tegenover Nederlanders. Net als Nederland beschouwde Ethiopië deze zaak als een VN-aangelegenheid. Ethiopië heeft geen koppeling gemaakt tussen haar opstelling ten opzichte van de Force Commander UNMEE en de komst van de twee Nederlandse mijnenruiminstructeurs. Van de komst van de mijnenruiminstructeurs ging een positief signaal uit. Na overleg met Ambtelijk Buitenlandse Zaken en zorgvuldige overweging is besloten in te stemmen met het zenden van twee Nederlandse mijneninstructeurs naar Ethiopië. Uiteindelijk zijn deze mijnenruiminstructeurs in december teruggekeerd naar Nederland. Verder werd in juli ingestemd met het verzoek van de VN om een Mine Action Liaison Officer ten behoeve van het VN-ontmijningsprogramma in Ethiopië en Eritrea ter beschikking te stellen. Deze officier verricht zijn taken vanuit het UNMEE MACC te Addis Abeba. Zijn primaire verantwoordelijkheid is het onderhouden van contacten en afstemmen met het UNMEE liaison Office, overheidsorganen, Pagina 10/12

11 VN-organisaties, diplomatieke missies en andere organisaties in Ethiopië met het oogmerk de mijnenruimactiviteiten in Ethiopië te faciliteren. Deze Nederlandse officier is in februari 2003 teruggekeerd naar Nederland, waarmee een einde is gekomen aan de Nederlandse betrokkenheid bij UNMEE MACC. Pagina 11/12

12 3 Financieel 3.1 Financiële paragraaf De additionele uitgaven voor de operaties zijn in ten laste gebracht van de structurele voorziening voor vredesoperaties, zoals opgenomen in de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS). Deze uitgaven worden in de Defensiebegroting verantwoord op artikel Bedragen in euro s Operatie Begroting Realisatie EUMM UNTSO De overige missies worden niet separaat in de financiële administratie gevolgd. De additionele uitgaven voor deze operaties hebben een betrekkelijk geringe omvang en worden daarom geadministreerd in de categorie overige vredesoperaties. Pagina 12/12

Periodieke evaluatie van de Nederlandse militaire. bijdrage aan kleinschalige missies in 2003

Periodieke evaluatie van de Nederlandse militaire. bijdrage aan kleinschalige missies in 2003 Defensiestaf Afdeling Evaluaties Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Missies nader beschouwd... 4 2.1 Bosnia and Herzegovina Mine Action Centre (BHMAC)... 4 2.2 Missie van de Organisatie voor Veiligheid en

Nadere informatie

Eindevaluatie UNIPTF en ECPA

Eindevaluatie UNIPTF en ECPA Defensiestaf Afdeling Evaluaties Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doelstelling... 3 2 Missies nader beschouwd... 4 2.1 UNIPTF (Bosnië)... 4 2.1.1 Inleiding... 4 2.1.2 Achtergrond van de operatie... 4

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 600 X Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 1998 Nr. 55 BRIEF VAN

Nadere informatie

ECMM EUMM. Duur: 15 juli 1991 24 augustus 2007 Aantal militairen: 518 Onderscheidingen: geen Dodelijke slachtoffers: geen.

ECMM EUMM. Duur: 15 juli 1991 24 augustus 2007 Aantal militairen: 518 Onderscheidingen: geen Dodelijke slachtoffers: geen. ECMM EUMM Duur: 15 juli 1991 24 augustus 2007 Aantal militairen: 518 Onderscheidingen: geen Dodelijke slachtoffers: geen Achtergronden De federatieve volksrepubliek Joegoslavië bestond sinds haar oprichting

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische

Nadere informatie

Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging

Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging Structuur De Internationale Rode Kruisbeweging bestaat uit drie onderdelen: Nationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (onder meer het Belgische

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 februari 2007 (OR. en) 5332/07 PESC 38 COEST 9

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 februari 2007 (OR. en) 5332/07 PESC 38 COEST 9 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 februari 2007 (OR. en) 5332/07 PESC 38 COEST 9 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN VAN DE RAAD tot wijziging en verlenging

Nadere informatie

1 augustus oktober 2002

1 augustus oktober 2002 Staten-Generaal 1 augustus 2002-1 oktober 2002 BERT BOMERT* Begroting 2003 Op de begroting van het Ministerie van Defensie (voor het jaar 2003 ongeveer 7,3 miljard euro) moet in de komende vier jaar ruim

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 23 591 Betrokkenheid van het parlement bij de uitzending van militaire eenheden 26 454 Besluitvorming uitzendingen Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTERS

Nadere informatie

uitreiking van de herinneringsmedaille Vredesoperaties. Berckmoes-Duindam, Tweede Kamer.

uitreiking van de herinneringsmedaille Vredesoperaties. Berckmoes-Duindam, Tweede Kamer. Toespraak van de Commandant der Strijdkrachten, generaal T.A. Middendorp, tijdens de uitreiking Herinneringsmedaille Vredesoperaties op 12 oktober 2012 te Apeldoorn. Let op. Alleen gesproken woord geldt!

Nadere informatie

Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies die de Europese Raad tijdens de in hoofde genoemde bijeenkomst heeft aangenomen.

Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies die de Europese Raad tijdens de in hoofde genoemde bijeenkomst heeft aangenomen. Europese Raad Brussel, 16 juli 2014 (OR. en) EUCO 147/14 CO EUR 9 CONC 3 BEGEEIDENDE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties Betreft: Bijzondere bijeenkomst van de Europese Raad

Nadere informatie

Kanker door uitzending naar de Balkan?

Kanker door uitzending naar de Balkan? Kanker door uitzending naar de Kanker door uitzending naar de Balkan? Onderzoek naar kanker en sterfte tussen 1993 en 2008 onder militairen die zijn uitgezonden naar de Balkan Meer leukemie onder Balkan-militairen?

Nadere informatie

Nederlandse militairen op vredesmissie: de scenario s

Nederlandse militairen op vredesmissie: de scenario s Nederlandse militairen op vredesmissie: de scenario s Dick Leurdijk Inleiding Sinds de publicatie van de Prioriteitennota in 1992 is de hoofdtaak van het Nederlandse defensiebeleid verschoven van de bescherming

Nadere informatie

De dood van Joegoslavië ( )

De dood van Joegoslavië ( ) Geschiedenis van de laatste 50 jaar De dood van Joegoslavië (1990-1995) Bas Levinsohn 1 Inleiding Overzicht colleges Titel college Thema college Tijdsperiode 1 De Cubaanse rakketencrisis Beslissingen tijdens

Nadere informatie

Directoraat-Generaal voor Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal voor Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal voor Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland t.a.v. de algemeen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DEFENSIE Militaire Inlichtingendienst

MINISTERIE VAN DEFENSIE Militaire Inlichtingendienst MINISTERIE VAN DEFENSIE Militaire Inlichtingendienst Postbus 20701 2500 ES 's-gravenhage in: Zie verzendlijst Telefoon 070-3 18 81 88 Telefax 070-3 18 79 51 Uw brief Uw kenmerk Ons nummer DIS/94/095/1919

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 februari 2007 (OR. en) 5124/07 PESC 11 COEST 5 COSDP 3

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 februari 2007 (OR. en) 5124/07 PESC 11 COEST 5 COSDP 3 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 februari 2007 (OR. en) 5124/07 PESC 11 COEST 5 COSDP 3 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN VAN DE RAAD houdende benoeming

Nadere informatie

PUBLIC 12644/1/02 REV 1

PUBLIC 12644/1/02 REV 1 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 7 oktober 2002 (14.10) (OR. en) PUBLIC 12644/1/02 REV 1 LIMITE PESC 378 COWEB 69 COSDP 301 CIVCOM 104 BEGELEIDENDE NOTA van: het secretariaat aan: de delegaties

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN. JAARGANG 1951 No. 4 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN. JAARGANG 1951 No. 4 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 3 (1950) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN JAARGANG 1951 No. 4 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL UNIEZAKEN Memorandum houdende een

Nadere informatie

Verschenen in Atlantisch Perspectief, 5, jaargang 30, Nederlandse militairen op vredesmissie: de scenario s. Door Dick LEURDIJK 1

Verschenen in Atlantisch Perspectief, 5, jaargang 30, Nederlandse militairen op vredesmissie: de scenario s. Door Dick LEURDIJK 1 Verschenen in Atlantisch Perspectief, 5, jaargang 30, 2006 Nederlandse militairen op vredesmissie: de scenario s Door Dick LEURDIJK 1 Inleiding: Sinds de publikatie van de Prioriteitennota in 1992 is de

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD Brussel, 17.5.2010 COM(2010)233 definitief 2010/0125 (NLE) betreffende de sluiting van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst

Nadere informatie

Tussentijdse evaluatie van de kleinschalige Nederlandse Defensiebijdrage aan missies en SSR-inzet in 2007

Tussentijdse evaluatie van de kleinschalige Nederlandse Defensiebijdrage aan missies en SSR-inzet in 2007 Tussentijdse evaluatie van de kleinschalige Nederlandse Defensiebijdrage aan missies en SSR-inzet in 2007 Versie Definitief Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Balkan... 5 2.1 European

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Leila Jordens-Cotran RIMO 2013

Leila Jordens-Cotran RIMO 2013 Leila Jordens-Cotran RIMO 2013 Uitgangspunt is definitie art. 1 Verdrag status staatlozen 1954: Staatloze is een persoon die door geen enkele Staat, krachtens diens wetgeving, als onderdaan wordt beschouwd

Nadere informatie

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken Den Haag, 27 oktober Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken EU i.v.m. agendapunt 13 i.v.m. agendapunt 11, 12 Activiteit: Procedurevergadering Datum: donderdag 29 oktober Tijd: 12.45-13.30

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 27 oktober 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 27 oktober 2015 (OR. en) Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 27 oktober 2015 (OR. en) PUBLIC 12905/15 LIMITE WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: CORLX 122 CODUN 37 COARM 223 CFSP/PESC 633 COEST 308 Besluit

Nadere informatie

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/08/26/beantwoording-kamervrag en-over-bijdrage-nederland-aan-politietrainingen-op-papua

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/08/26/beantwoording-kamervrag en-over-bijdrage-nederland-aan-politietrainingen-op-papua Van Directie Azië en Oceanië Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Onze Referentie

Nadere informatie

Tabel 1 Overzicht veteranenbestand (prognose) 2015 (prognose) WO Nederlands

Tabel 1 Overzicht veteranenbestand (prognose) 2015 (prognose) WO Nederlands Tabel 1 Overzicht veteranenbestand 1990 2005 2008 2010 (prognose) 2015 (prognose) WO2 135.000 16.500 10.000 5.000 2.000 Nederlands 120.000 60.000 45.000 35.000 20.000 Indië Nieuw-Guinea 27.000 20.000 17.000

Nadere informatie

Notitie inzake deelname van leden van de Eerste en Tweede Kamer aan verkiezingswaarnemingsmissies

Notitie inzake deelname van leden van de Eerste en Tweede Kamer aan verkiezingswaarnemingsmissies Notitie inzake deelname van leden van de Eerste en Tweede Kamer aan verkiezingswaarnemingsmissies 1. Inleiding Sinds 1992 heeft de Nederlandse Regering veelvuldig medewerking verleend aan internationale

Nadere informatie

Schriftelijke vragen Van Bommel over de arrestatie van een Afghaanse burger in Kamp Holland en het gebruik van particuliere beveiligingsbedrijven

Schriftelijke vragen Van Bommel over de arrestatie van een Afghaanse burger in Kamp Holland en het gebruik van particuliere beveiligingsbedrijven Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum 29 februari 2008 Ons kenmerk D/2008003878

Nadere informatie

Bestuurscode Prins Bernhard Cultuurfonds

Bestuurscode Prins Bernhard Cultuurfonds Bestuurscode Prins Bernhard Cultuurfonds Preambule Bij het opstellen van onderhavige bestuurscode is uitgegaan van de richtlijnen die zijn vastgesteld door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) in het

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 oktober 2003 (03.11) (OR. it) 11051/4/03 REV 4 CORDROGUE 66

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 oktober 2003 (03.11) (OR. it) 11051/4/03 REV 4 CORDROGUE 66 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 oktober 2003 (03.11) (OR. it) 11051/4/03 REV 4 CORDROGUE 66 NOTA van: aan: Betreft: het Italiaanse voorzitterschap de horizontale Groep drugs Ontwerp-resolutie van

Nadere informatie

United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO)

United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO) United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO) Duur: 7 juli 1956 - heden Aantal militairen: 628 Dapperheidsonderscheidingen: geen Dodelijke slachtoffers: geen Achtergronden De Volkenbond gaf Palestina

Nadere informatie

Stichting Nationaal Erfgoed Hotel De Wereld

Stichting Nationaal Erfgoed Hotel De Wereld Stichting Nationaal Erfgoed Hotel De Wereld Onderwerp: Inleider: Wie is aansprakelijk voor VN blauwhelmen? Professor Ann Pauwels van de universiteit van Brussel Thema-avond: Dinsdag 21 mei 2013 Ik wil

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 oktober 2003 (08.10) (OR. it) 11051/2/03 REV 2 CORDROGUE 66

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 oktober 2003 (08.10) (OR. it) 11051/2/03 REV 2 CORDROGUE 66 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 oktober 2003 (08.10) (OR. it) 11051/2/03 REV 2 CORDROGUE 66 NOTA van: het Italiaanse voorzitterschap aan: de horizontale Groep drugs nr. vorig doc.: 11051/03 CORDROGUE

Nadere informatie

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het Europees justitieel netwerk

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het Europees justitieel netwerk RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2008 (OR. en) 14914/08 COPEN 199 EUROJUST 87 EJN 65 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het Europees justitieel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 23 432 De situatie in het Midden-Oosten Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juli 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juli 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juli 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0186 (E) 11290/14 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: ACP 109 COAFR 184 PESC 677 RELEX 538 BESLUIT

Nadere informatie

NEDERLANDSE BIJDRAGE AAN TASK FORCE FOX

NEDERLANDSE BIJDRAGE AAN TASK FORCE FOX Datum 1 oktober 2003 Inhoudsopgave Inleiding 4 Doelstelling 4 Opzet van de evaluatie... 4 1 Ter inleiding: achtergronden van de operatie... 5 1.1 Het conflict... 5 1.2 Het Framework Agreement... 5 1.3

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 WET van 27 mei 1996, houdende regelen met betrekking tot de inrichting, taakomschrijving en organisatie van het Nationaal Leger (Wet Nationaal Leger) (S.B. 1996 no. 27). HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

PROTOCOL 3. Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI. Besluit

PROTOCOL 3. Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI. Besluit PROTOCOL 3 Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI Besluit De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), gezien het belang dat zij

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 7.3.2016 COM(2016) 119 final 2016/0066 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt van de Unie in de Stabilisatie- en Associatieraad van de EU en de

Nadere informatie

Bestuursreglement. Bestuursreglement Stichting Verpleeghuis het Parkhuis Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6

Bestuursreglement. Bestuursreglement Stichting Verpleeghuis het Parkhuis Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Bestuursreglement Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur: de raad van bestuur van Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis - Raad van Toezicht:

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Gemeenschappelijk Optreden 2005/.../GBVB

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2012 2013 33 620 Uitvoeringsprotocol tussen de regeringen van de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden)

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument B6-0273/2007 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van de verklaringen van de Europese Raad en de Commissie

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument B6-0273/2007 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van de verklaringen van de Europese Raad en de Commissie EUROPEES PARLEMENT 2004 Zittingsdocument 2009 4.7.2007 B6-0273/2007 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van de verklaringen van de Europese Raad en de Commissie ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2

Nadere informatie

Het land op de kaart

Het land op de kaart Eritrea Het land op de kaart Indeling Geografie Geschiedenis De bevolking Godsdienst Onafhankelijkheidsoorlog Politiek Oorlog met Ethiopië 1998 Eindeloze dienstplicht Geografie. Eritrea ligt in de hoorn

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

~ ;:;V~'~ / Ministerievan BuitenlandseZaken. Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag.

~ ;:;V~'~ / Ministerievan BuitenlandseZaken. Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag. Ministerievan BuitenlandseZaken Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag (EFV) Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland wwwminbuzanl Contactpersoon

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 1654 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Wekelijks overzicht van de buitenlandse operaties (26 00u00 juni 02 24u00 juli 2014)

Wekelijks overzicht van de buitenlandse operaties (26 00u00 juni 02 24u00 juli 2014) DEFENSIE DG COM Woordvoerders 1. Afghanistan Wekelijks overzicht van de buitenlandse operaties (26 00u00 juni 02 24u00 juli 2014) a. ISAF (1) ISAF, de International Security and Assistance Force, opereert

Nadere informatie

En marge van de ministeriële bijeenkomst tekende ik tevens enkele documenten om de internationale defensiesamenwerking verder te verdiepen.

En marge van de ministeriële bijeenkomst tekende ik tevens enkele documenten om de internationale defensiesamenwerking verder te verdiepen. > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

Interventie Syrië. Faculteit der Rechtsgeleerdheid Afdeling Internationaal en Europees recht

Interventie Syrië. Faculteit der Rechtsgeleerdheid Afdeling Internationaal en Europees recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid Afdeling Internationaal en Europees recht Oudemanhuispoort 4-6 1012 CN Amsterdam Postbus 1030 1000 BA Amsterdam T 020 5252833 Interventie Syrië Datum 29 augustus 2013 Opgemaakt

Nadere informatie

Europees Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart (CESNI) Huishoudelijk Reglement

Europees Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart (CESNI) Huishoudelijk Reglement Europees Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart (CESNI) Huishoudelijk Reglement Uitgave 2016 - 2 - - 3 - Huishoudelijk Reglement van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden

Nadere informatie

De nieuwe landen in het oosten

De nieuwe landen in het oosten De nieuwe landen in het oosten Sinds het einde van de Koude Oorlog is de kaart van Europa ingrijpend gewijzigd. Sommige staten zijn verdwenen om op te gaan in een groter geheel ( denk aan de DDR), maar

Nadere informatie

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Doel Plannen en organiseren van de werkzaamheden en aansturen van de medewerkers binnen een team, binnen het vastgestelde beleid van een overkoepelende eenheid

Nadere informatie

Aan: de Minister-President de Minister van Defensie de Minister van Buitenlandse Zaken. Van: Coördinator Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Aan: de Minister-President de Minister van Defensie de Minister van Buitenlandse Zaken. Van: Coördinator Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten Aan: de Minister-President de Minister van Defensie de Minister van Buitenlandse Zaken Van: Coördinator Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten Betreft: Toestand Midden-Oosten Afgesloten 17.00 uur op 19 oktober

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Contactpersoon S. Kaasjager T 070-3485230

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar A/ nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar A/ nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2012 2013 33 460 Protocol tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden) en Montenegro ter uitvoering

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DEFENSIE

MINISTERIE VAN DEFENSIE MINISTERIE VAN DEFENSIE Militaire Inlichtingendienst Postbus 20701 2500 ES 's-gravenhage Aan; Zie verzendlijst Telefoon 070-3 18 73 87 Telefax 070-3 18 79 51 Uw brief Uw kenmerk Ons nummer Datum DIS/96/12.13.4/858

Nadere informatie

21 mei 2015 Ruud de Haan. Presentatie Politiemissies

21 mei 2015 Ruud de Haan. Presentatie Politiemissies 21 mei 2015 Ruud de Haan Presentatie Politiemissies Waarom vredesmissies?? Grondwet: De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde (art 90). Regeerakkoord: Daarom investeert Nederland

Nadere informatie

32635 Strategie van Nederlands buitenlandbeleid. Brief van de minister van Buitenlandse Zaken

32635 Strategie van Nederlands buitenlandbeleid. Brief van de minister van Buitenlandse Zaken 32635 Strategie van Nederlands buitenlandbeleid Nr. 5 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 april 2012 Mede namens de Staatssecretaris

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 333 Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende

Nadere informatie

Nederlands uitgezonden personeel, Een bezoek aan een missiegebied is. grilliger dan pakweg een werkbezoek. aan een oefenende eenheid op de

Nederlands uitgezonden personeel, Een bezoek aan een missiegebied is. grilliger dan pakweg een werkbezoek. aan een oefenende eenheid op de Toespraak uitgesproken door de Minister van Defensie, E. van Middelkoop, bij gelegenheid van zijn Kerstbezoek aan Afghanistan, 24 december 2008 te Kaboel. Nederlands uitgezonden personeel, Een bezoek aan

Nadere informatie

Koninklijke Hoogheid, dames en heren,

Koninklijke Hoogheid, dames en heren, Toespraak minister Eimert van Middelkoop voor de opening van het symposium Strategische samenwerking met het bedrijfsleven Sourcing, een kwestie van keuzes maken, Koninklijke Militaire Academie, Breda,

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Regeling studiefaciliteiten duurzame inzetbaarheid Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0168 van het College van Bestuur op 18 mei 2015 Deze regeling treedt in werking per 1 juni 2015 en vervangt de Regeling

Nadere informatie

Toekenningscriteria van de eretitel van veteraan. Redactionele overheid HRG-A/N/EO 9-2820-6332. Goedkeurend organisme HRG-A 9-2820-6100

Toekenningscriteria van de eretitel van veteraan. Redactionele overheid HRG-A/N/EO 9-2820-6332. Goedkeurend organisme HRG-A 9-2820-6100 Defensie Blz 1 / 5 ALGEMENE DIRECTIE HUMAN RESOURCES SPECIFIEKE PROCEDURE Toekenningscriteria van de eretitel van veteraan Tf Redactionele overheid HRG-A/N/EO 9-2820-6332 Goedkeurend organisme HRG-A 9-2820-6100

Nadere informatie

3. Corendon Dutch Airlines, te dezen vertegenwoordigd door de Managing Director,

3. Corendon Dutch Airlines, te dezen vertegenwoordigd door de Managing Director, Convenant tussen de Staat der Nederlanden, KLM, Corendon Dutch Airlines en TUIfly en de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers inzake het nationaal borgen van het delen van dreigingsinformatie tussen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 763 Toekomst van de krijgsmacht Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Toen we hoorden dat Mark Herremans twee rugwervels had gebroken tijdens een trainingsongeval, dachten we dat we Marc niet meer zouden te zien krijgen

Toen we hoorden dat Mark Herremans twee rugwervels had gebroken tijdens een trainingsongeval, dachten we dat we Marc niet meer zouden te zien krijgen TOESPRAAK VAN EERSTE MINISTER GUY VERHOFSTADT NAAR AANLEIDING VAN DE KONINGSDAG. PALEIS DER NATIE, 15 NOVEMBER 2003. Koninklijke Hoogheden, Excellenties, Heren Voorzitters van Kamer en Senaat, Waarde collega

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

MEMORANDUM VAN OVEREENSTEMMING VOOR DE UITVOERING VAN HET VERDRAG INZAKE SOCIALE ZEKERHEID TUSSEN DE REGERING VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

MEMORANDUM VAN OVEREENSTEMMING VOOR DE UITVOERING VAN HET VERDRAG INZAKE SOCIALE ZEKERHEID TUSSEN DE REGERING VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN MEMORANDUM VAN OVEREENSTEMMING VOOR DE UITVOERING VAN HET VERDRAG INZAKE SOCIALE ZEKERHEID TUSSEN DE REGERING VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN EN DE REGERING VAN DE VOLKSREPUBLIEK CHINA Het ministerie

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT Aanbeveling... 2 Advies... 2 Algemeen commentaar... 2 Beleidsdocument... 3 Besluit... 3 Decreet... 3 Europees besluit... 3 Grondwet... 3 Koninklijk besluit... 3 Mededeling...

Nadere informatie

Services & activiteiten

Services & activiteiten Services & activiteiten Informatie en advies Europese subsidies, artists residencies en mobiliteit, focuslanden Verzamelen van data, publicaties, onderzoek (oa Buitengaats) Organisatie Bijeenkomsten (voorlichting,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad Huishoudelijk reglement 1 BEGRIPSBEPALING ARTIKEL 1 geleding: het aan de school verbonden personeel, respectievelijk de ouders of de leerlingen; locatie: de volgende locaties worden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen Nr. 462 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

1. FUNCTIE-INFORMATIEGEGEVENS. Assistent Defensie Attaché Buitenlandse zaken HMA te Jakarta Defensieafdeling 7 (zie bijgevoegde salarisschaal)

1. FUNCTIE-INFORMATIEGEGEVENS. Assistent Defensie Attaché Buitenlandse zaken HMA te Jakarta Defensieafdeling 7 (zie bijgevoegde salarisschaal) FUNCTIE INFORMATIEFORMULIER (FIF) 1. FUNCTIE-INFORMATIEGEGEVENS Functienaam Business Unit Organisatie (Sub)onderdeel Rang / schaal Assistent Defensie Attaché Buitenlandse zaken HMA te Jakarta Defensieafdeling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Compliance program Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 1 Inleiding In dit Compliance Program is de inrichting van de

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING LIDSTATEN Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 februari 2004 (03.03) (OR. en) 5655/04 LIMITE PV/CONS 2 RELEX 33

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 februari 2004 (03.03) (OR. en) 5655/04 LIMITE PV/CONS 2 RELEX 33 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 februari 2004 (03.03) (OR. en) PUBLIC 5655/04 LIMITE PV/CONS 2 RELEX 33 ONTWERP-NOTULEN Betreft: 2559e zitting van de Raad van de Europese Unie (ALGEMENE

Nadere informatie

Veteranen met een missie

Veteranen met een missie Veteranen met een missie Factsheet Inleiding Vandaag de dag maken activiteiten op het gebied van wederopbouw en humanitaire hulp vaak deel uit van vredesmissies. Voor de veteraan blijft het daar niet altijd

Nadere informatie

L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE

L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6 mei 2008 inzake de externe kwaliteitsborging voor wettelijke auditors en auditkantoren die

Nadere informatie

Advies en ondersteuning in techniek, logistiek en opleiding. Sleutel woorden zijn betrouwbaar en toewijding

Advies en ondersteuning in techniek, logistiek en opleiding. Sleutel woorden zijn betrouwbaar en toewijding T.V.W. Consultancy Advies en ondersteuning in techniek, logistiek en opleiding. Sleutel woorden zijn betrouwbaar en toewijding Mijn naam is Tony van Wijchen. Na een militaire carrière binnen de Koninklijke

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân gelet op: - artikel 24 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; - artikel 17 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken Den Haag, 19 januari Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken BuHa-OS i.v.m. agendapunt 9, 10, 17 DEF i.v.m. agendapunt 9, 10, 11, 14, 26 EU i.v.m. agendapunt 4, 14, 23, 24, 27 EZ i.v.m.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.minbuza.nl Contactpersoon DWH/LC T 070-3485226 F 070-3485472

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 1330 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's NL NL TOELICHTING 1. ACHTERGROND

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 763 Toekomst van de krijgsmacht Nr. 55 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 23 september 2014 De vaste commissie voor Defensie heeft een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 687 Werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Defensie aan de Nederlandse VN-militairen in Ethiopie, Eritrea, Djibouti en Cyprus

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 301 Lidmaatschap Veiligheidsraad Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

2016D05361 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D05361 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D05361 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken bestond bij enkele fracties de behoefte de Minister van Buitenlandse Zaken enkele vragen en opmerkingen

Nadere informatie

- de voorlopige agenda van de zitting in document EEE 1605/03 (zie bijlage I);

- de voorlopige agenda van de zitting in document EEE 1605/03 (zie bijlage I); RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 oktober 2003 (07.10) (OR. en) 13164/03 EEE 40 NOTA I/A-PUNT van: de Groep Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) d.d.: 2 oktober 2003 aan: COREPER II/de Raad Betreft:

Nadere informatie

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken Procedurevergadering

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken Procedurevergadering Den Haag, 22 mei 2012 Voortouwcommissie: Voor deze (reguliere) procedurevergadering zijn niet de recent ontvangen beleidsbrieven van de minister en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken geagendeerd.

Nadere informatie

Eindevaluatie UNIFIL Maritiem. 15 december maart 2008

Eindevaluatie UNIFIL Maritiem. 15 december maart 2008 15 december 2006 1 maart 2008 - Hr. Ms. De Ruyter - 25 april 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 1. Inleiding...2 1.1. UNIFIL Maritiem...2 1.2. Doelstelling...2 1.3. Structuur...2 2. Elementen van het

Nadere informatie

Vertaling FACULTATIEF PROTOCOL INZAKE KINDEREN IN GEWAPEND CONFLICT BIJ HET VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND De Staten die partij zijn bij dit

Vertaling FACULTATIEF PROTOCOL INZAKE KINDEREN IN GEWAPEND CONFLICT BIJ HET VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND De Staten die partij zijn bij dit Vertaling FACULTATIEF PROTOCOL INZAKE KINDEREN IN GEWAPEND CONFLICT BIJ HET VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND De Staten die partij zijn bij dit Protocol, Aangemoedigd door de overweldigende steun

Nadere informatie

HDAB Aanvulling stand van zakenbrief Afghanistan: nazorg, counter insurgency opleiding en eigen vuur incident

HDAB Aanvulling stand van zakenbrief Afghanistan: nazorg, counter insurgency opleiding en eigen vuur incident Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Afschrift aan de Voorzitter van de Eerste

Nadere informatie