'Beraken van Nieuwe Nederlanders'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "'Beraken van Nieuwe Nederlanders'"

Transcriptie

1 bezoekadres Marnixkade ZL Amsterdam postadres Postbus MG Amsterdam E T +31 (0) F +31 (0) W 'Beraken van Nieuwe Nederlanders' Bereik van cultuurgebonden media - kwantitatief onderzoek - Amsterdam, augustus 2007 Projectnummer: L1166 drs. Pieter Paul Verheggen (Motivaction) drs. Ahmed Ait Moha (Motivaction) drs. Claudia Gomes (Motivaction) René Romer (TransCity) Bankrelatie: Rabobank , IBAN: NL77 RABO , BIC/SWIFT: RABONL2U. Dossiernummer Motivaction International B.V. bij KvK Amsterdam: Prijsopgaven en leveringen geschieden conform de Leveringsvoorwaarden gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij Motivaction International B.V. Voor het ter beschikking stellen aan derden en voor publicatie van (gedeelten van) dit rapport in de nieuwsmedia, vakliteratuur of andere uitgaven is schriftelijke toestemming van de directie van Motivaction nodig. Bovendien verzoeken wij de opdrachtgever om bij publicatie Motivaction als bron te vermelden. Voor de opdrachtgever zijn een exemplaar van de bij dit onderzoek gehanteerde vragenlijst en gedetailleerde onderzoekstechnische achtergrondinformatie op aanvraag verkrijgbaar. 5

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Achtergrond Doelstelling en probleemstelling Methode van onderzoek Fase 1: Verkennende interviews Fase 2: Media-onderzoek 3 Deel 2: Onderzoek onder achterban cultuurgebonden media Leeswijzer 7 2 Cultuurgebonden printmedia Turkse en multiculturele printmedia Bereikcijfers Turkse bladen Bereik van Turkse kranten Marokkaanse en multiculturele Printmedia Bereikcijfers Marokkaanse en multiculturele bladen Surinaamse en multiculturele printmedia Bereikcijfers Surinaamse en multiculturele bladen Antilliaanse en multiculturele printmedia Bereikcijfers Antilliaanse en multiculturele bladen Bereikcijfers reguliere printmedia Weekbladen Maandbladen Landelijke kranten Leesduur cultuurgebonden- reguliere printmedia 27 3 Cultuurgebonden websites Turkse en multiculturele websites Bereik Turkse en multiculturele websites onder Turken in Nederland Marokkaanse en multiculturele websites Bereik Marokkaanse en multiculturele websites Surinaamse en multiculturele websites Bereik Surinaamse en multiculturele websites Antilliaanse en multiculturele websites Bereik Antilliaanse en multiculturele websites 31 4 Cultuurgebonden radiozenders en radioprogramma's Turkse en multiculturele radiozenders en programma's Marokkaanse en multiculturele radiozenders en programma's Surinaamse en multiculturele radiozenders en programma's Antilliaanse en multiculturele radiozenders en programma's 37 5 Cultuurgebonden tv-zenders en tv-programma's Turkse en multiculturele tv-zenders en tv-programma's Marokkaanse en multiculturele tv-zenders en programma's Surinaamse en multiculturele tv-zenders en programma's Antilliaanse en multiculturele tv-zenders en programma's 43

4 Bijlage A: verkennende interviews 45 Bijlage B: EtnoMentality 48 EtnoMentality: vijf milieus 48 Verklarende factoren 48 Vijf EtnoMentality-milieus Religieuze familiegerichten Behoudende arbeidsgerichten 53 Statusgerichte carrièremakers 54 Moderne statuszoekers 56 Ambitieuze ontplooiers EtnoMentality naar Etniciteit Te verwachten dynamiek 62

5 1 Inleiding In samenwerking met Diversity Marketingbureau TransCity heeft Motivaction onderzoek gedaan naar de mediaconsumptie van cultuurgebonden media onder Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders. Dit onderzoek is op initiatief van Motivaction en TransCity uitgevoerd en is mogelijk gemaakt door het Bedrijfsfonds voor de Pers, Agis Zorgverzekeringen, het Nederlandse Rode Kruis en UPC Nederland. 1.1 Achtergrond De Nederlandse samenleving is multicultureel. Bijna 1 op de 5 Nederlanders heeft een niet-nederlandse achtergrond en is officieel allochtoon. Deze groep is echter heel breed gedefinieerd: ook kinderen met één ouder uit bijvoorbeeld Duitsland vallen in deze groep (zoals Willem-Alexander). Aan de andere kant vallen de steeds talrijker wordende kinderen van bijvoorbeeld Surinaamse afkomst die ouders hebben die allebei in Nederland zijn geboren, weer niet onder deze definitie van allochtoon. Zij zijn volgens de officiële CBS-statistieken autochtone Nederlanders. Met andere woorden: in de toekomst zal de definitie allochtoon steeds minder zeggen over de etnisch-culturele wortels van mensen, omdat ook de autochtone bevolking wordt gekenmerkt door een toenemende etnisch-culturele diversiteit. Conform de door het CBS gehanteerde definitie van allochtonen, vormen de nietwesterse allochtonen of Nieuwe Nederlanders de groep waar gewoonlijk de meeste aandacht naar uitgaat. Volgens deze definitie zijn de grootste groepen de Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen (TMSA): in totaal ruim 7% van de bevolking. In de grote steden en in de jongere leeftijdsklassen is het percentage hoger dan in de rest van Nederland en in oudere leeftijdsklassen. Het mediagedrag van Nieuwe Nederlanders is op een aantal punten anders dan dat van autochtone Nederlanders. Zo is de internationale oriëntatie (met name op het land van herkomst) en dus het schotelbezit onder Nieuwe Nederlanders vele malen groter dan onder autochtone Nederlanders. Daarnaast is er voor Nieuwe Nederlanders ook een specifiek aanbod van cultuurgebonden Print- en internetmedia. Tot op heden worden cultuurgebonden (allochtone) media slechts mondjesmaat door adverteerders meegenomen als integraal onderdeel van hun mediaplan. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat er onvoldoende inzicht is in het cultuurgebonden medialandschap in Nederland. De meeste adverteerders, reclamebureaus en mediabureaus zijn niet of nauwelijks op de hoogte van de toenemende diversiteit van het medialandschap in Nederland. De cultuurgebonden media komen niet voor in de reguliere mediabereiksonderzoeken, en dus bestaan er geen onafhankelijke bereikscijfers. Naast het ontbreken hiervan is er nog een factor die bijdraagt aan de onzichtbaarheid van de cultuurgebonden media: veel 1

6 van de cultuurgebonden printmedia worden niet gedistribueerd via de - voor Nederlandse begrippen - reguliere kanalen. Bij adverteerders, reclamebureaus en mediabureaus bestaat behoefte aan inzicht in hoe Nieuwe Nederlanders (via cultuurgebonden media) bereikt kunnen worden. Om de cultuurgebonden media op te kunnen laten nemen in mediaplannen zijn echter cijfers nodig. Dit niet alleen om aan te tonen dat de media niet alleen maar marginaal opereren, maar ook om ze een meer volwaardige plek in mediaplannen te kunnen geven. Tegen deze achtergrond heeft Motivaction in samenwerking met TransCity een onderzoek geïnitieerd om deze informatielacunes te vullen. De onderzoeksopzet en subsidieaanvraag hiervoor is gehonoreerd door het Bedrijfsfond voor de Pers en verder nog mede mogelijk gemaakt door Agis Zorgverzekeringen, het Nederlandse Rode Kruis en UPC Nederland. In voorliggend onderzoeksrapport zijn de resultaten weergegeven van dit onderzoek. 1.2 Doelstelling en probleemstelling De tweeledige doelstelling van het project luidt: Het verschaffen van inzicht in: de mediaconsumptie (breed) van TMSA (de achterban van de belangrijkste cultuurgebonden media in Nederland) het gebruik van de belangrijkste cultuurgebonden media en het profiel van de achterban 1.3 Methode van onderzoek Het onderzoek is uitgevoerd in twee fases. Aan het daadwerkelijke mediaonderzoek is een verkennende fase voorafgaan. Op basis van deze eerste fase is de precieze opzet van het onderzoek en de te hanteren vragenlijst vastgesteld Fase 1: Verkennende interviews In de verkennende fase zijn de contouren van de output van het mediaonderzoek in een aantal gesprekken voorgelegd aan relevante partijen: Mediabureaus. Er is met vier grote mediabureaus gesproken en een vertegenwoordiger van het NOM. Adverteerders. Er is met vijf adverteerders gesproken, waarvan er drie actief zijn op het gebied van multiculturele communicatie. Op deze manier is het mogelijk geweest om te achterhalen wat de werkelijke kennis en behoeftes zijn. De gesprekken zijn gevoerd met verantwoordelijken op de marketing- en communicatieafdeling. 2

7 Exploitanten van cultuurgebonden media: Onder deze groep is niet alleen draagvlak gecreëerd voor het onderzoek, maar ook geanalyseerd waar zij tegenop lopen in het werven van landelijke adverteerders. Door de gesprekken is getracht te waarborgen dat het onderzoek aan de minimale gebruikseisen van de toekomstige gebruikers en afnemers voldoet. In de gesprekken zijn de volgende thema's besproken. hun kennis over en houding en gedrag ten aanzien van Nieuwe Nederlanders en communicatie hun behoeftes op het gebied van Nieuwe Nederlanders en communicatie en multiculturele mediaplanning hun beoordeling van het concept van de output van het media-onderzoek (sterke punten, zwakke punten, verbeterpunten, toevoegingen) hun wensen met betrekking tot de rapportageformat In bijlage B staat beschreven met welke partijen is gesproken en wat daarvan de belangrijkste conclusies zijn. Wanneer dit onderzoek zich in de toekomst herhaalt, wat nadrukkelijk wordt beoogd, zal worden gepoogd om bij bovenstaande partijen ook een actieve betrokkenheid te creëren, bijvoorbeeld in de vorm van lidmaatschap van een adviescommissie Fase 2: Media-onderzoek De kwantitatieve fase van het onderzoek is gehouden onder consumenten uit de TMSA-groepen. Aan hen zijn lijsten voorgelegd met cultuurgebonden en crossculturele media. Met cultuurgebonden media worden media bedoeld die door mensen uit één specifieke etnisch-culturele gemeenschap worden geproduceerd ten behoeve van doelgroepen uit diezelfde gemeenschap. Die media kunnen b.v. het Turks als voertaal gebruiken, maar ook het Nederlands. Voorbeelden zijn tijdschriften als Ekin (Turks) en Mzine (Marokkaans). Met crossculturele of multiculturele media worden media bedoeld die nadrukkelijk content hebben ontwikkeld die aansprekend beoogd te zijn voor zowel Nieuwe Nederlanders als autochtone Nederlanders, maar daarbij Nieuwe Nederlanders wel als een van de belangrijkste doelgroepen voor ogen hebben. Voorbeelden zijn FunX Radio, Juize FM en MTNL Televisie. Binnen het cultuurgebonden en crossculturele medialandschap vinden geregeld wijzigingen plaats. Sommige media hebben hun bestaansrecht bewezen, getuige de jarenlange aanwezigheid in het landschap. Denk hierbij aan b.v. Pleasure Caribbean & Latin Magazine, dat al zo n 25 jaar bestaat, Ekin, dat al 12 jaar bestaat, of FunX, dat al weer 5 jaar actief is. Sommige andere media komen en gaan. Binnen het voorgestructureerde media-overzicht dat aan respondenten is voorgelegd, is uitgegaan van de stand van zaken in juni Media die op dat moment niet meer operationeel waren of waarvan bekend was dat ze er op korte termijn mee zouden ophouden, zijn niet in het overzicht meegenomen. Zo was in juni bekend dat het Rotterdams Hindostaanse Radiostation Amigo op korte ter- 3

8 mijn van de kabel zou worden gehaald in de regio Rotterdam. Om die reden is de zender niet in dit overzicht meegenomen. Andere media, zoals het Turkse TV Magazine TUM, waren op het moment van het opstellen van de vragenlijst net gelanceerd, zijn dus wel in de vragenlijst meegenomen, maar zullen vanwege de recente lanceringsdatum nog geen goede score in dit mediabereiksonderzoek kunnen hebben. De kwantitatieve fase van het onderzoek is in twee delen opgesplitst. Het eerste deel betreft een representatief onderzoek onder de TMSA-groepen. Deel twee is een onderzoek onder de achterban van de belangrijkste cultuurgebonden printmedia en online media in Nederland (zie figuur 2). Dit deel is dus niet representatief, maar maakt het wel mogelijk om een idee te krijgen van de beweegredenen om lid te worden en zich te abonneren etc. Figuur 2: Opzet onderzoek Kwantitatief onderzoek Representatief onderzoek Mixed-mode Onderzoek onder leden/achterban cultuurgebonden media Online via MixxitPanel Face-to-face Abonnees Medium A Abonnees Medium B Abonnees Medium C Abonnees Medium D Abonnees Medium E Specifieke vragen over medium A Specifieke vragen over medium B Specifieke vragen over medium c Specifieke vragen over medium D Specifieke vragen over medium E Algemene vragen over mediaconsumptie zowel reguliere media als cultuurgebonden (tv, radio, print, internet) Deel 1: Representatief onderzoek Afbakening Motivaction heeft zich in dit onderzoek gericht op de vier grootste groepen Nieuwe Nederlanders Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen in de leeftijd van 15 tot 65 jaar, representatief naar leeftijd, opleiding en geslacht. Hierbij zijn dus ook Nieuwe Nederlanders ondervraagd die de Nederlandse taal niet goed beheersen. Voor waarborging van de representativiteit is gebruikge- 4

9 maakt van een uitgebalanceerde benaderingswijze van online-onderzoek en offline-onderzoek met native speakers. mixed-mode opzet Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van een mixed-mode opzet van face-toface-onderzoek en online onderzoek. Het online deel heeft plaatsgevonden via het MixxitPanel van Motivaction. Mixxit is een panel speciaal opgezet voor Nieuwe Nederlanders en dus ook in de "look & feel" die Nieuwe Nederlanders aanspreekt. In het MixxitPanel is het mogelijk om representatieve steekproeven te trekken onder Nieuwe Nederlanders in de leeftijd van 15 tot 35 jaar. Vanaf 35 jaar is het aantal digibeten en analfabeten onder de doelgroep te groot om representativiteit te kunnen waarborgen. Aanvullend is daarom ook offline onderzoek gedaan in de linking-pin methode. Hierbij zijn verschillende wijzen van werving ingezet: op straat, bij mensen thuis, via moskeeën, en bij verenigingen. Het voordeel van deze methode is dat het 'bereik' van het onderzoek heel groot is en dat ook personen die niet zo snel uit zichzelf aan onderzoek deelnemen, een grote kans hebben om bij het onderzoek betrokken te worden. Verder kan bij deze methode rekening worden gehouden met de karakteristieken van moeilijk benaderbare groepen. Zo worden (eerste generatie) moslimvrouwen voornamelijk thuis benaderd. Bij deze wijze van werving wordt zorggedragen voor een uitgebalanceerde samenstelling van de steekproef. Het is dus niet zo, dat de respondenten voornamelijk bestaan uit moskeebezoekers of mensen geworven bij het Centraal Station. Verder zijn de respondenten die op straat zijn geworven op een rustige plek geïnterviewd, waar de respondenten niet door anderen konden worden beïnvloed. Bij het veldwerk is gebruikgemaakt van quotalijsten om het onderzoek representatief te krijgen naar leeftijd, opleiding, geslacht en etniciteit. Verder is in zes agglomeraties met de meeste Nieuwe Nederlanders geënquêteerd (ongeveer 85% van de Nieuwe Nederlanders is woonachtig in deze gebieden). De interviews zijn afgenomen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven en Twente. Op deze wijze is de representativiteit naar regio gerealiseerd. In de methodologische verantwoording in de bijlage wordt verder ingegaan op de representativiteit van het onderzoek. Verder is in dit onderzoek gebruik gemaakt van vertaalde vragenlijsten in het Turks. Dit om er voor te zorgen dat de vragenlijsten op een uniforme wijze werden afgenomen. Steekproef In totaal zijn 768 Nieuwe Nederlanders ondervraagd in de leeftijd van 15 tot 65 jaar, waarbij circa de helft online is ondervraagd en de andere helft offline. Bij een steekproefomvang van N=768 (wanneer resultaten over de gehele groep Nieuwe Nederlanders worden gepresenteerd) geldt bij een betrouwbaarheid van 95% een maximale onnauwkeurigheidsmarge van 3,6%. Dit betekent dat een in de steekproef gevonden percentage van 50% in de populatie tussen de 46,4% en 53,6% ligt. Hiermee kan een goed inzicht worden gekregen in de houding van de totale groep Nieuwe Nederlanders. 5

10 Verkleining van de steekproef, betekent ook een vergroting van de onnauwkeurigheidsmarge. Dit is dus bijvoorbeeld het geval waneer alleen één TMSA-groep wordt bekeken, of wanneer wordt ingezoomd op een subgroep, bijvoorbeeld vrouwen. In geval van bovenstaande steekproefgroottes per TMSA-groep is de betrouwbaarheidsmarge 7,3%. Deel 2: Onderzoek onder achterban cultuurgebonden media Afbakening De achterban van de eerder genoemde cultuurgebonden titels bestaat hoofdzakelijk uit personen van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse herkomst, globaal in de leeftijd van 15 tot 50 jaar. Dit verschilt enigszins per titel, in de bijlage staat een preciezer profiel van de achterban van deze titels. Deze groepen zijn niet volledig representatief voor de TMSA-bevolking. Bijvoorbeeld: een groot deel van de oudere Turken en Marokkanen is analfabeet, en zal dus niet tot de achterban van de Marokkaanse media horen. Daarnaast ligt het voor de hand dat Nieuwe Nederlanders die weinig interesse hebben in geschreven media geen abonnee zullen zijn op een blad, en dat mannen dit ook minder zijn dan vrouwen. Op basis van dit onderzoek kunnen dus geen uitspraken gedaan worden over de gehele TMSA-bevolking. Wel kunnen er uitspraken gedaan worden over het mediagebruik van de achterban van deze media en hun beweegredenen hiervoor. Voor het doen van representatieve uitspraken wordt gebruik gemaakt van het voorgaande besproken mixed-mode onderzoek Veldwerkmethode Alle media hebben hun lezers, leden en/of abonnees uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Dit is gedaan door middel van oproepen in hun tijdschriften en/of websites. Vervolgens is op alle websites een link geplaatst naar de vragenlijst. Aan de hand van de link is het mogelijk om na te gaan van welke site de respondenten afkomstig waren en zodoende zijn de respondenten ook gekoppeld aan bepaalde media. De volgende media hebben deelgenomen aan het onderzoek: MEDIA GEREALISEERDE STEEKPROEF Tijdschriften 109 Ekin 53 Mzine 34 Obsession Magazine 4 Pleasure Caribbean & Latin Magazine 14 Colorfull Magazine 4 Radiozenders 60 AWBC/Radio Tamara 1 Amor Fm 59 Websites

11 wwww.indianfeelings.nl Zoals te zien in bovenstaande tabel hebben in totaal 968 respondenten deelgenomen aan het lezerskringonderzoek. Uit de tabel is ook op te maken dat veel van deze respondenten afkomstig zijn van Marokko.nl. De achterban van de overige media is minder goed vertegenwoordigd. De oorzaak is waarschijnlijk gelegen in het feit dat Marokko.NL overwegend een (zeer populair) forum is waar de bezoekers voor een belangrijk deel komen om hun mening te geven. Dat maakt dat het karakter van (het geven van een mening in een) onderzoek één-op-één aansluit op het karakter van deze Marokkaanse webcommunity. Vrijwel alle overige media hierboven kunnen veel meer worden beschouwd als consumptiemedia dan als participatiemedia. In totaal heeft dit deel van het onderzoek 4 weken gelopen en is voor alle media dezelfde inspanning gedaan om de lezers en abonnees deel te laten nemen aan het onderzoek. Dit is gedaan door banners op de websites en door plaatsingen van oproepen in de bladen. 1.4 Leeswijzer Achtereenvolgens zullen in dit rapport de volgende onderwerpen aan bod komen. In hoofdstuk 2 zal worden ingegaan op de bereikcijfers van de cultuurgebonden printmedia. Hierbij zullen de cultuurgebonden media per etnische groep worden behandeld. Daarnaast zal ook worden ingegaan op de bereikcijfers van de reguliere printmedia. Hoofdstuk 3 zal ingaan op het bezoek aan cultuurgebonden websites. In hoofdstuk 4 zal het bereik van de cultuurgebonden radiozenders en radioprogramma's worden beschreven en in hoofdstuk 5 zal dit worden gedaan voor de televisiezenders en programma's. 7

12 2 Cultuurgebonden printmedia In dit hoofdstuk zullen de bereikcijfers van de verschillende cultuurgebonden printmedia worden behandeld. Hierbij zullen de vier etnische groepen achtereenvolgens aan bod komen. 2.1 Turkse en multiculturele printmedia Bereikcijfers Turkse bladen Ekin en Zaman worden het meest gelezen door de Turken. gevolgd door Dogus en Platform. Figuur 1: bereikcijfers Turkse en multiculturele printmedia Ekin Zaman 37% 39% Dogus Platform Merhaba 25% 27% 29% Post 21% Dunya 17% Ufuk Damla 11% 10% Tulpia Leven in Turkije Contrast Kuzey Yildizi Mavis Tum TV Colorfull Le Man 6% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% Vraagstelling: heeft u in de afgelopen 12 maanden één of meer van deze bladen gelezen of ingezien? Basis: Turken n=174 Leesfrequentie en verkrijgingswijze Turkse Printmedia Aan de respondenten die de tijdschriften lezen is vervolgens de vraag gesteld hoeveel nummers zij gewoonlijk lezen van de bladen. In tabel 1 zijn de resultaten van deze vraag voor de tijdschriften met een bereik van meer dan 15% weergegeven (bij kleinere steekproeven worden de uitsplitsingen onbetrouwbaar). Hieruit blijkt dat van Dogus en Merhaba de meeste nummers worden gelezen. Verder blijkt dat gezien over alle leeftijden en van alle Turken in Nederland zo n 9% vrijwel elk nummer van Ekin leest, zo n 8% van alle Turken in Nederland 8

13 bijna alle nummers van Merhaba en/of Zaman leest, ruim 7% van alle Turken in Nederland bijna elk nummer van Platform leest en bijna 7% van alle Turken in Nederland vrijwel elk nummer van Dogus leest. Tabel 1: hoeveel nummers leest men van de bladen bijna geen ongeveer een kwart Helft tot driekwart bijna alle weet niet Ekin (n=67) 31% 18% 17% 23% 11% Zaman (n=65) 19% 16% 27% 20% 19% Dogus (n=51) 14% 18% 32% 22% 16% Platform (n=47) 15% 28% 19% 26% 13% Merhaba (n=44) 19% 23% 16% 30% 14% Post (n=36) 26% 20% 14% 20% 20% Dunya (n=30) 20% 33% 14% 20% 13% Aan de respondenten is ook de vraag voorgelegd wanneer men voor het laatst een exemplaar heeft gelezen of ingezien van de door hun aangegeven bladen. In tabel 2 zijn de resultaten van deze vraag weergegeven. Hieruit blijkt dat met name Zaman en Ekin recent zijn gelezen. Gezien over alle leeftijden heeft bijna 20% van alle Turken in Nederland in de afgelopen 14 dagen voor het laatst een nummer van Ekin ingezien, terwijl ruim 19% van alle Turken in Nederland in de afgelopen 14 dagen voor het laatst een nummer van Zaman heeft ingezien. Tabel 2: wanneer heeft men voor het laatst een exemplaar ingezien of gelezen in % 1-14 % dagen geleden 2-3 weken geleden Langer dan 3 weken geleden weet niet Ekin (n=67) Zaman (n=65) Dogus (n=51) Platform (n=47) Merhaba (n=44) Post (n=36) Dunya (n=30) Aan de respondenten is de vraag voorgelegd hoe lang zij gemiddeld in de door hun gelezen tijdschriften lezen. Hieruit blijkt dat ruim driekwart tot maximaal een half uur besteed aan het lezen van het tijdschrift. Ongeveer een kwart van de respondenten besteed maximaal tien minuten aan het lezen van het tijdschrift. Uit tabel 3 kan worden opgemaakt dat men gemiddeld het langst leest in Zaman gevolgd door Platform, Dogus en Ekin. Gezien over alle leeftijden leest bijna 25% van alle Turken in Nederland ten minste 15 minuten in 1 nummer van Zaman, terwijl bijna 23% van alle Turken in Nederland ten minste 15 minuten leest in 1 nummer van Ekin. 9

14 Tabel 3: hoe lang leest men gemiddeld in de tijdschriften in % Tot 10 Kwartier 3 kwartier % min. tot tot een uur 1,5 uur of langer Weet niet halfuur Ekin (n=67) Zaman (n=65) Dogus (n=51) Platform (n=47) Merhaba (n=44) Post (n=36) Dunya (n=30) Aan de respondenten is ook de vraag voorgelegd op welke wijze zij aan de tijdschriften zijn gekomen. In tabel 4 zijn de resultaten op deze vraag weergegeven. Hieruit blijkt dat het meest gelezen tijdschrift Ekin, voornamelijk wordt verkregen doordat men deze van iemand anders krijgt (42%). Bij 12% is er sprake van een abonnement in het huishouden. Dit beeld is ook terug te zien bij de overige media. Die worden eveneens met name verkregen doordat men deze van iemand buiten het huishouden krijgt en slechts een klein deel heeft een abonnement op het tijdschrift. Tabel 4: verkrijgingswijze van tijdschrift in % Abonnement in abonnement Gedeeld % huishouden buiten het met iemand huishouden Los gekocht (door uzelf of iemand anders) Gekregen van iemand buiten het huishouden Anders Weet niet Ekin (n=67) Zaman (n=65) Dogus (n=51) Platform (n=47) Merhaba (n=44) Post (n=36) Dunya (n=30) Bereik van Turkse kranten Aan de Turkse respondenten is de vraag voorgelegd wanneer zij voor het laatst de volgende Turkse kranten hebben gelezen of ingezien: Hürriyet, Tükiye, Milliyet, Zaman, Sabah en Milli Gazete. Hieruit blijkt dat de Hürriyet de meest gelezen krant is. Deze is wordt door meer dan driekwart van de Turken gelezen. Hiervan heeft een kwart Hurriyet in de laatste drie dagen gelezen. 10

15 Tabel 5: wanneer heeft men voor het laatst een exemplaar van gelezen in % (n=174) % Nooit Gisteren 2 tot 3 dagen geleden Langer dan een week geleden Hürriyet Türkiye Milliyet Zaman Sabah Milli Gazete weet niet 2.2 Marokkaanse en multiculturele Printmedia Bereikcijfers Marokkaanse en multiculturele bladen Er zijn relatief weinig lokale Marokkaanse printmedia in Nederland. Uit figuur 2 blijkt dat het aantal Marokkanen dat cultuurgebonden tijdschriften leest kleiner is dan onder Turken. Bij de Marokkanen kan gesteld worden dat alleen Mzine een redelijk bereik heeft. 26% van de Marokkanen geeft aan in het afgelopen jaar minimaal één keer het tijdschrift gelezen te hebben. Figuur 2: bereikcijfers Turkse en multiculturele printmedia Mzine 26% Contrast 9% PMJU (Platform Marokkaanse Jongeren Utrecht) Mavis 4% 9% Vraagstelling: heeft u in de afgelopen 12 maanden één of meer van deze bladen gelezen of ingezien? Basis: Marokkanen n=178 Colorfull 0% Gezien het lage bereik van de printmedia kan alleen voor Mzine een uitsplitsing worden gemaakt naar leesfrequentie. 11

16 Tabel 6: hoeveel nummer leest men gewoonlijk van Mzine in % Bijna Ongeveer helft tot Bijna weet % geen een kwart driekwart alle niet Mzine (n=46) Tabel 7: wanneer heeft men voor het laatst een exemplaar ingezien of gelezen van Mzine % 1-14 dagen geleden 2-3 weken geleden Langer dan 3 weken geleden Mzine (n=46) Tabel 8: Hoe lang leest men gemiddeld in Mzine in % % tot 10 minuten kwartier tot halfuur 3 kwartier tot een uur Langer dan 1,5 uur Mzine (n=46) Tabel 9: verkrijgingwijze van Mzine in % Abonnement Gedeeld % in huishouden met iemand abonnement buiten het huishouden Los gekocht (door uzelf of iemand anders) Gekregen van iemand buiten het huishouden Anders Mzine (n=46) Bovenstaande tabellen wijzen uit dat het voor meer dan de helft van de lezers meer dan drie weken geleden is dat zij een exemplaar van Mzine hebben gelezen of ingezien. 13% van de lezers geeft aan dat zij een abonnement hebben op Mzine (eigen abonnement of gedeeld). 40% van de lezers heeft het tijdschrift van iemand anders gekregen. Een meerderheid van 55% geeft aan een kwartier tot een halfuur in het tijdschrift te lezen. Dit wijst erop dat Mzine in vergelijking met de overige tijdschriften onder Marokkaanse Nederlanders een sterke positie heeft. 2.3 Surinaamse en multiculturele printmedia Bereikcijfers Surinaamse en multiculturele bladen Uit figuur 3 blijkt dat het aantal Surinamers dat cultuurgebonden tijdschriften leest, net als bij de Marokkanen kleiner is dan onder Turken. De Ware Tijd Weekeditie Nederland heeft het grootste bereik. 12

17 Figuur 3: bereikcijfers Surinaamse printmedia De Ware Tijd 34% Volkskrant Suriname 22% Pleasure 19% Vraagstelling: heeft u in de afgelopen 12 maanden één of meer van deze bladen gelezen of ingezien? Basis: Surinamers n= 234 Tabel 10: hoeveel nummers leest men van de bladen Bijna Ongeveer helft tot Bijna weet % geen een kwart driekwart alle niet De Ware Tijd (n=75) Volkskrant Suriname (n=45) Pleasure (n=53) Aan de respondenten is ook de vraag voorgelegd wanneer men voor het laatst een exemplaar heeft gelezen of ingezien van de door hun aangegeven bladen. In tabel 11 zijn de resultaten van deze vraag weergegeven. Hieruit blijkt dat met name Volkskrant Suriname het meest recent is gelezen. Uit deze tabel blijkt ook dat 17% van alle Surinamers in Nederland de afgelopen 14 dagen voor het laatst een exemplaar van de ware Tijd Weekeditie Nederland heeft ingezien, terwijl ruim 12% van alle Surinamers in Nederland de afgelopen 14 dagen voor het laatst een exemplaar van Volkskrant Suriname heeft ingezien. Tabel 11: wanneer heeft men voor het laatst een exemplaar ingezien of gelezen in % 1-14 dagen 2-3 weken % geleden geleden Langer dan 3 weken geleden De Ware Tijd (n=75) Volkskrant Suriname (n=45) Pleasure (n=53) Weet niet Aan de respondenten is de vraag voorgelegd hoe lang zij gemiddeld in de door hun gelezen tijdschriften lezen. Hieruit blijkt dat 41% tot bijna een half uur leest in Volkskrant Suriname. Men leest gemiddeld het langst in De Ware Tijd. Uit deze tabel blijkt ook dat bijna 23% van alle Surinamers in Nederland ten minste 15 minuten leest in 1 exemplaar van De Ware Tijd Weekeditie Neder- 13

18 land, terwijl ruim 16% van alle Surinamers in Nederland ten minste gedurende 15 minuten leest in 1 exemplaar van Volkskrant Suriname. Tabel 12: Hoe lang leest men gemiddeld in de tijdschriften % % tot 10 min. kwartier tot halfuur 3 kwartier tot een uur Langer dan 1,5 uur De Ware Tijd (n=75) Volkskrant Suriname (n=45) Pleasure (n=53) Weet niet Aan de respondenten is ook de vraag gesteld op welke wijze zij aan de tijdschriften zijn gekomen. Uit tabel 13 blijkt dat de lezers van Volkskrant Suriname vaker een abonnement hierop hebben. De Ware Tijd Weekeditie Nederland, dat het meest gelezen wordt, wordt voornamelijk verkregen door het los te kopen. Tabel 13: verkrijgingwijze van tijdschriften Abonnement in abonnement Gedeeld % huishouden met iemand buiten het huishouden Los gekocht (door uzelf of iemand anders) Gekregen van iemand buiten het huishouden Anders De Ware Tijd (n=75) Volkskrant Suriname (n=45) Pleasure (n=53) Antilliaanse en multiculturele printmedia Bereikcijfers Antilliaanse en multiculturele bladen Uit figuur 4 blijkt dat het aantal Antillianen dat cultuurgebonden tijdschriften leest, groter is dan onder Surinamers. Amigoe heeft het hoogste bereik, gevolgd door het Antilliaans Weekblad en Extra. 14

19 Figuur 4: bereikcijfers Antilliaanse printmedia Amigoe 31% Antilliaans Weekblad 27% Extra 27% Pleasure 26% Ultimo Noticias 24% Resumen Basora 15% 14% Vraagstelling: heeft u in de afgelopen 12 maanden één of meer van deze bladen gelezen of ingezien? Basis: Antillianen n= 182 Voor de meest gelezen tijdschriften is vervolgens de vraag gesteld hoeveel nummers men gewoonlijk leest van deze tijdschriften. Uit tabel 14 blijkt dat van het Antilliaans Weekblad de meeste nummers worden gelezen. Uit deze tabel blijkt ook dat ruim 8% van alle Antillianen en Arubanen in Nederland bijna elke editie van Extra leest. En 7% alle edities van het Antilliaans Weekblad. Tabel 14: hoeveel nummers leest men van de bladen Bijna Ongeveer helft tot Bijna weet % geen een kwart driekwart alle niet Amigoe (n=53) Antilliaans Weekblad (n=43) Extra (n=47) Pleasure (n=46) Ultimo Noticias (n=40) Resumen (n=25) Basora (n=25) Aan de respondenten is ook de vraag voorgelegd wanneer men voor het laatst een exemplaar heeft gelezen of ingezien van de door hun aangegeven bladen. In tabel 15 zijn de resultaten van deze vraag weergegeven. Hieruit blijkt dat met name het Antilliaans Weekblad het meest recent is gelezen, gevolgd door Resumen en Extra. Bijna 15% van alle Antillianen en Arubanen in Nederland heeft de afgelopen 14 dagen een exemplaar van Antilliaans Weekblad ingezien, bijna 15% van alle Antillianen en Arubanen in Nederland heeft de afgelopen 14 dagen een exemplaar van Extra ingezien, terwijl ruim 14% van alle Antillianen en Arubanen in Nederland de afgelopen 14 dagen een exemplaar van Amigoe heeft ingezien. 15

20 Tabel 15: wanneer heeft men voor het laatst een exemplaar ingezien of gelezen in % 1-14 dagen 2-3 weken % geleden geleden Langer dan 3 weken geleden Weet niet Amigoe (n=53) Antilliaans Weekblad (n=43) Extra (n=47) Pleasure (n=46) Ultimo Noticias (n=40) Resumen (n=25) Basora (n=25) Aan de respondenten is de vraag voorgelegd hoelang zij gemiddeld in de door hun gelezen tijdschriften lezen. Hieruit blijkt dat bijna 45% tot bijna een half uur leest in Ultimo Noticias. Men leest gemiddeld het langst in het Antilliaans Weekblad. Uit tabel 16 blijkt verder dat bijna 22% van alle Antillianen en Arubanen in Nederland ten minste een kwartier leest in 1 exemplaar van Amigoe, terwijl bijna 19% van alle Antillianen en Arubanen in Nederland ten minste een kwartier leest in 1 exemplaar van Antilliaans Weekblad. Tabel 16: hoe lang leest men gemiddeld in de tijdschriften % % tot 10 min. kwartier tot halfuur 3 kwartier tot een uur Langer dan 1,5 uur Weet niet Amigoe (n=53) Antilliaans Weekblad (n=43) Extra (n=47) Pleasure (n=46) Ultimo Noticias (n=40) Resumen (n=25) Basora (n=25) Aan de respondenten is ook de vraag gesteld op welke wijze zij aan de tijdschriften zijn gekomen. In tabel 17 zijn de resultaten op deze vraag weergegeven. 28% van de lezers van het Antilliaans Weekblad heeft hier een abonnement op. Het blad dat het meest gelezen wordt, Amigoe, wordt echter vaker via een andere wijze verkregen dan de genoemden. 16

21 Tabel 17: verkrijgingwijze van tijdschriften % Abonnement Gedeeld % in huishouden met iemand abonnement buiten het huishouden Los gekocht (door uzelf of iemand anders) Gekregen van iemand buiten het huishouden Anders Amigoe (n=53) Antilliaans Weekblad (n=43) Extra (n=47) Pleasure (n=46) Ultimo Noticias (n=40) Resumen (n=25) Basora (n=25) Bereikcijfers reguliere printmedia Weekbladen In tabel 18 zijn de resultaten weergegeven op de volgende vraag: Hebt u in de afgelopen 12 maanden één of meer van deze bladen gelezen of ingezien? Uit de tabel kan worden opgemaakt dat de Surinamers en Antillianen vaker bladen lezen dan de Turken en Marokkanen. Tabel 18: bladen gelezen in de afgelopen 12 maanden in % % T M S A T M S A Veronica Magazine Mijn Geheim Privé Esta Donald Duck Intermediair Weekblad AutoWeek NL10/NL20/NL30/NL Aktueel Tina Panorama VARA TV Magazine Libelle Vrij Nederland Voetbal International Troskompas Elsevier Zone 020 / 030 / Margriet TV Krant Flair AVRObode Yes Bingo! Story Power Unlimited Party Mikro Gids Nieuwe Revu VPRO Gids Viva Visie Hitkrant TeleVizier HP/ De Tijd NCRV-gids Vriendin Studio KRO Magazine De Groene Amsterdammer

22 In tabel 19 is voor elke etnische groep de top tien weergegeven van gelezen/ingeziene bladen in de afgelopen 12 maanden. Bij de Surinamers en Antillianen is Veronica Magazine het meest gelezen of ingezien. Zowel bij de Turken als Marokkanen worden Autoweek en Donald Duck goed gelezen. Tabel 19: top tien meest ingeziene bladen in de afgelopen 12 maanden Turken Marokkanen Surinamers Antillianen 1 Autoweek 18% Yes 17% Veronica Magazine 27% Veronica Magazine 25% 2 Aktueel 14% Donald Duck 15% Privé 22% Privé 22% 3 Donald Duck 14% AutoWeek 15% Panorama 22% Donald Duck 19% 4 Veronica Magazine 13% Libelle 14% Donald Duck 21% Flair 18% 5 Voetbal International 13% Privé 13% Aktueel 21% Libelle 17% 6 Elsevier 13% Voetbal International Voetbal International Aktueel 17% 13% 17% 7 Privé 12% Elsevier 13% AutoWeek 17% Margriet 16% 8 Libelle 11% Panaroma 11% Nieuwe Revu 16% Story 15% 9 Viva 10% Flair 11% Margriet 15% Party 14% 10 Margriet 9% Margriet 10% Elsevier 15% Panorama 13% In tabel 20 is te zien hoeveel nummers men heeft gelezen van de 15 meest gelezen bladen. Hierbij zijn in verband met de steekproefgrootte de vier etnische groepen samengevoegd. Uit de tabel blijkt dat bijna de helft van de Veronica lezers bijna alle nummers heeft gelezen. Of te wel 10% van de Nieuwe Nederlanders heeft bijna alle nummers van de Veronica Magazine gelezen. Ook van Voetbal International worden relatief veel nummers gelezen. Tabel 20: hoeveel nummers leest men van de bladen in %, TMSA samengenomen % bijna geen ongeveer helft tot Bijna alle weet niet een kwart driekwart Veronica Magazine (n=149) Privé Donald Duck (n=134) AutoWeek (n=121) Aktueel (n=120) Panorama (n=109) Libelle (n=107) Voetbal International (n=102) Elsevier (n=99) Margriet (n=98) Flair (n=92) Yes (n=91) Story (n=86) Party n=80) Nieuwe Revu (n=77) Ruim de helft van de lezers van Veronica Magazine heeft een abonnement hierop. Dit is in overeenstemming met het grote aantal lezers dat alle exemplaren heeft ingezien. Voor het overige geldt alleen voor Voetbal International dat daar nog een redelijk aantal abonnee van is. De overige bladen worden voornamelijk los gekocht of men krijgt deze van personen buiten het eigen huishouden. 18

23 Tabel 21: verkrijgingswijze van tijdschrift in % Abonnement Gedeeld Los gekocht Gekregen Anders % in huishouden abonnement (door uzelf of van iemand met iemand buiten het huishouden iemand anders uit het huishouden) buiten het huishouden Veronica Magazine (n=149) Privé Donald Duck (n=134) AutoWeek (n=121) Aktueel (n=120) Panorama (n=109) Libelle (n=107) Voetbal International (n=102) Elsevier (n=99) Margriet (n=98) Flair (n=92) Yes (n=91) Story (n=86) Party n=80) Nieuwe Revu (n=77) Maandbladen Een tweede selectie van reguliere printmedia, de maanbladen, is tevens voorgelegd aan de respondenten. In onderstaande tabel zijn wederom de resultaten weergegeven op de volgende vraag Hebt u in de afgelopen 12 maanden één of meer van deze bladen geleen of ingezien? Opnieuw blijkt dat de Surinamers en Antillianen vaker de bladen lezen dan de Turken en Marokkanen. 19

24 Tabel 22: bladen gelezen in de afgelopen 12 maanden in % T M S A T M S A Ariadne at Home Living Avant Garde Management Team Bizz Marie Claire Buitenleven Mens Health Celebrity Nouveau Computer Idee Opzij Computer Totaal Ouders van Nu Consumentengids Playboy Cosmopolitan Plus Magazine Elegance Preview Elle Psychologie Magazine Elle Wonen Quest FHM Quote Gezondheid Rails Glossy Readers's Digest J/M Red Kampioen Reizen Kijk Santé Kinderen Seasons Linda Van deze selectie zijn opnieuw top tien lijsten samengesteld voor de verschillende etnische groepen. De Kampioen wordt door alle etnische groepen goed gelezen, waar die er bij de Surinamers ook echt uitspringt. Bij de Turken staat er ten opzichte van de andere groepen een ander blad op één, namelijk de Cosmopolitan. Tabel 23: top tien meest ingeziene bladen in de afgelopen 12 maanden Turken Marokkanen Surinamers Antillianen 1 Cosmopolitan 9 % Kampioen 13 % Kampioen 21% Kampioen 14% 2 Kampioen 7 % Linda 12 % Cosmopolitan 14% Quest 14% 3 Consumentengids 7 % Quote 9 % Consumentengids 12% Cosmopolitan 14% 4 Glossy 6 % Cosmopolitan 8 % Computer Totaal 11% Glossy 11% 5 Readers's Digest 6 % Glossy 6 % Computer Idee 11% Celebrity 11% 6 Computer Idee 6 % Ouders van Nu 6 % Glossy 11% Psychologie Magazine 9% 7 Elle 6 % Elegance 6 % Quest 9% Computer Idee 9% 8 Celebrity 5 % Psychologie Elle 8% Rails 8% Magazine 6 % 9 Gezondheid 5 % Elle 6 % Mens Health 8% Ouders van Nu 8% 10 Linda 4 % Kinderen 6 % Readers's Digest 7% Playboy 8% Vanwege de steekproefgrootte zijn voor de volgende tabellen de etnische groepen samengevoegd. Uit onderstaande tabellen blijkt dat de Kampioen goed gelezen wordt, 41 % geeft aan (bijna) alle nummers van deze titel te lezen. De Cosmopolitan wordt minder frequent gelezen. 20

25 Tabel 24: Hoeveel nummers leest men van de bladen in % bijna geen ongeveer helft tot Bijna alle weet niet een kwart driekwart Kampioen (n=111) Cosmopolitan (n=87) In onderstaande tabel valt te zien dat men de Kampioen veelal ontvangt als abonnee van het blad, terwijl de Cosmopolitan veel meer los wordt gekocht of ontvangen wordt van iemand buiten het huishouden. Tabel 25: verkrijgingwijze van tijdschrift in % Abonnement Gedeeld % in huishouden met iemand abonnement buiten het huishouden Los gekocht (door uzelf of iemand anders uit het huishouden) Gekregen van iemand buiten het huishouden Anders Kampioen (n=111) Cosmopolitan (n=87) Landelijke kranten Turken Met name de gratis kranten Spits en Metro worden goed gelezen door de Turken. 40% geeft aan nog de dag ervoor de Spits gelezen te hebben en 34% geeft dit aan voor de Metro. Op afstand worden Metro en Spits gevolgd door de Telegraaf. 35% van de Turken heeft wel eens de Telegraaf gelezen. Bij 20% is dat langer dan drie dagen geleden. Tabel 26: gelezen landelijke kranten Turken % (n=174) Turken in % Nooit Gisteren 2 tot 3 dagen Langer dan drie weet niet geleden dagen geleden Spits Metro De Telegraaf Algemeen dagblad Regionaal dagblad De Volkskrant De Pers Trouw NRC Handelsblad Dag Het Financiële Dagblad Nederlands Dagblad Reformatorisch Dagblad Naast bereik is ook gevraagd hoe men aan de kranten is gekomen. Voor de gekochte kranten is in onderstaande tabel te zien dat de Telegraaf en het Algemeen Dagblad veelal gekregen wordt van iemand buiten het huishouden. 21

26 Tabel 27: verkrijgingwijze landelijke kranten Turken % Abonnement in huishouden Gedeeld abonnement met iemand buiten het huishouden Los gekocht (door uzelf of iemand anders uit het huishouden) Gekregen van iemand buiten het huishouden Anders Algemeen dagblad (n=61) Het Financiële Dagblad (n=28) Weet niet NRC Handelsblad (n=38) De Telegraaf (n=64) Trouw (n=44) Nederlands Dagblad (n=26) De Volkskrant (n=49) Regionaal dagblad (n=54) Reformatorisch Dagblad (n=14) Voor de gratis verstrekte kranten is gevraagd hoe men aan het exemplaar gekomen is. De kranten worden het vaakst zelf uit een krantenbak gepakt op een openbaar vervoerlocatie. Tabel 28: Hoeveel nummers leest men van de gratis verstrekte kranten in %, Turken Lag op Zelf uit krantenbak gepakt op een ov-locatie Zelf uit krantenbak gepakt elders Uit handen van een uitdeler Opgepikt op de zitplaats in ov het werk of op school Lag thuis Anders Metro (n=98) Spits (n=109) De Pers (n=48) Dag (n=36) Weet niet Marokkanen Met name de gratis kranten Spits, Metro en De Pers worden goed gelezen door de Marokkanen. 38% geeft aan nog de dag ervoor de Spits gelezen te hebben en 39% geeft dit aan voor de Metro. De gratis kranten worden gevolgd door de Telegraaf. 25% van de Marokkanen heeft wel eens de Telegraaf gelezen. 22

27 Tabel 29: Gelezen landelijke kranten Marokkanen % (n=178) Marokkanen in % Nooit Gisteren 2 tot 3 dagen geleden Langer dan drie dagen geleden weet niet Spits Metro De Pers De Telegraaf Algemeen dagblad De Volkskrant Dag NRC Handelsblad Regionaal dagblad Trouw Het Financiële Dagblad Nederlands Dagblad Reformatorisch Dagblad Naast bereik is ook gevraagd hoe men aan de kranten is gekomen. Voor de gekochte kranten is in onderstaande tabel te zien dat men de Telegraaf veelal krijgt van iemand buiten het huishouden en dat het Algemeen Dagblad vaker lost wordt gekocht. Tabel 30: verkrijgingwijze landelijke kranten Marokkanen % Abonnement in huishouden Gedeeld abonnement met iemand buiten het huishouden Los gekocht (door uzelf of iemand anders uit het huishouden) Gekregen van iemand buiten het huishouden Anders Weet niet Algemeen dagblad (n=44) Het Financiële Dagblad (n=30) NRC Handelsblad (n=40) De Telegraaf (n=56) Trouw (n=44) Nederlands Dagblad (n=36) De Volkskrant (n=29) Regionaal dagblad (n=38) Reformatorisch Dagblad (n=19) Voor de gratis verstrekte kranten is gevraagd hoe men aan het exemplaar gekomen is. De kranten worden het vaakst zelf uit een krantenbak gepakt op een openbaar vervoerlocatie. De Pers wordt echter vaker opgepikt op een zitplaats in het openbaar vervoer en op het werk of op school. 23

28 Tabel 31: Hoeveel nummers leest men van de gratis verstrekte kranten in %, Marokkanen Zelf uit krantenbak gepakt op een ovlocatie Zelf uit krantenbak gepakt elders Uit handen van een uitdeler Opgepikt op de zitplaats in ov Lag op het werk of op school Lag thuis Anders Metro n=100) Spits (n=109) De Pers (n=57) Dag (n=41) Surinamers Met name de (gratis kranten) Spits, Metro en De Telegraaf worden goed gelezen door de Surinamers. 74% geeft aan nog de dag ervoor de Spits gelezen te hebben en 71% geeft dit aan voor de Metro. 53% van de Surinamers heeft wel eens de Telegraaf gelezen. Tabel 32: gelezen landelijke kranten Surinamers % (n=234) Surinamers in % Nooit Gisteren 2 tot 3 dagen geleden Langer dan drie dagen geleden Spits Metro De Telegraaf De Pers Algemeen dagblad De Volkskrant Regionaal dagblad Dag NRC Handelsblad Trouw Het Financiële Dagblad Nederlands Dagblad Reformatorisch Dagblad weet niet Naast bereik is ook gevraagd hoe men aan de kranten is gekomen. Voor de gekochte kranten is in onderstaande tabel te zien dat de Telegraaf het meest los wordt gekocht. 13% van de Surinamers heeft een abonnement op het NRC Dagblad. Weet niet 24

29 Tabel 33: verkrijgingwijze landelijke kranten Surinamers % Abonnement in huishouden Gedeeld abonnement met iemand buiten het huishouden Los gekocht (door uzelf of iemand anders uit het huishouden) Gekregen van iemand buiten het huishouden Anders Algemeen dagblad (n=97) Het Financiële Dagblad (n=44) NRC Handelsblad (n=66) De Telegraaf (n=125) Trouw (n=54) Nederlands Dagblad (n=43) De Volkskrant (n=87) Regionaal dagblad (n=85) Reformatorisch Dagblad (n=20) Voor de gratis verstrekte kranten is gevraagd hoe men aan het exemplaar gekomen is. De kranten worden het vaakst zelf uit een krantenbak gepakt op een openbaar vervoerlocatie. De Pers wordt daarnaast ook vaker opgepikt op het werk of op school. Tabel 34: Hoeveel nummers leest men van de gratis verstrekte kranten in %, Surinamers Weet niet Zelf uit krantenbak gepakt op een ovlocatie Zelf uit krantenbak gepakt elders Uit handen van een uitdeler Opgepikt op de zitplaats in ov Lag op het werk of op school Lag thuis Anders Metro (n=166) Spits (n=172) De Pers (n=99) Dag (n=71) Weet niet Antillianen/Arubanen Met name de Spits, Metro(gratis kranten) en De Telegraaf worden goed gelezen door de Antillianen/Arubanen. 56% geeft aan nog de dag ervoor de Spits gelezen te hebben en 57% geeft dit aan voor de Metro. De helft van de Antillianen/Arubanen heeft wel eens de Telegraaf gelezen. 25

30 Tabel 35: gelezen landelijke kranten Antillianen/Arubanen % (n=182) Antillianen/Arubanen in % Nooit Gisteren 2 tot 3 dagen geleden Langer dan drie dagen geleden Metro Spits De Telegraaf Algemeen dagblad De Volkskrant De Pers Dag Regionaal dagblad NRC Handelsblad Trouw Het Financiële Dagblad Nederlands Dagblad Reformatorisch Dagblad weet niet Naast bereik is ook gevraagd hoe men aan de kranten is gekomen. Voor de gekochte kranten is in onderstaande tabel te zien dat de Telegraaf het meest los wordt gekocht, daarnaast heeft 15% er een abonnement op. 13% van de Antillianen/Arubanen heeft een abonnement op het NRC Dagblad. Tabel 36: verkrijgingwijze landelijke kranten Antillianen/Arubanen % Abonnement in huishouden Gedeeld abonnement met iemand buiten het huishouden Los gekocht (door uzelf of iemand anders uit het huishouden) Gekregen van iemand buiten het huishouden Anders Weet niet Algemeen dagblad (n=90) Het Financiële Dagblad (n=39) NRC Handelsblad (n=53) De Telegraaf (n=91) Trouw (n=51) Nederlands Dagblad (n=36) De Volkskrant (n=76) Regionaal dagblad (n=57) Reformatorisch Dagblad (n=20) Voor de gratis verstrekte kranten is gevraagd hoe men aan het exemplaar gekomen is. De kranten worden het vaakst zelf uit een krantenbak gepakt op een openbaar vervoerlocatie. Dag wordt daarnaast ook vaker opgepikt op het werk of op school (23%). 26

Bereikscijfers FunX. Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z

Bereikscijfers FunX. Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z Bereikscijfers FunX Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z4009 29-4-2014 Methodologie Periode: De onderzoeksgegevens zijn in de periode van 4 februari tot en met

Nadere informatie

Rapportage FunX. Op basis van Mediaonderzoek 2009. Onderzoeksrapportage. Amsterdam November 2009. Projectnummer M4963

Rapportage FunX. Op basis van Mediaonderzoek 2009. Onderzoeksrapportage. Amsterdam November 2009. Projectnummer M4963 Mediaonderzoek 2009; rapportage FunX / P.1 / 18-11-2009 / P.1 Rapportage FunX Onderzoeksrapportage Op basis van Mediaonderzoek 2009 Amsterdam November 2009 Projectnummer

Nadere informatie

De vrouwelijke Nieuwe Nederlander en haar tijdschriften

De vrouwelijke Nieuwe Nederlander en haar tijdschriften Sanoma Mediaparade / 02-04-2009 / P.1 / 7-4-2009 / P.1 De vrouwelijke Nieuwe Nederlander en haar tijdschriften Presentatie Hoofddorp 2 april 2009 Ahmed Ait Moha Henriët

Nadere informatie

Mediabereik-onderzoek 2018

Mediabereik-onderzoek 2018 Mediabereik-onderzoek 2018 Bereik en waardering van: Reguliere media Cultuurgebonden media Internationale media onder Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders plus Polen "Voor dit soort

Nadere informatie

NPM 2014-I/2014-II: GEMIDDELD BEREIK 13+ JAAR

NPM 2014-I/2014-II: GEMIDDELD BEREIK 13+ JAAR NPM 2014-I/2014-II: GEMIDDELD BEREIK 13+ JAAR Gemiddeld bereik: Dagbladcombinaties Totaal Dagbladen incl. gratis dagbladen Totaal Dagbladen excl. gratis dagbladen 000 7.532 % 53,2 000 6.978 % 49,3 Landelijke

Nadere informatie

Kwantitatief onderzoek naar de houding en opvattingen van Turkse en Marokkaanse jongeren jegens het conflict in de Gazastrook 1-meting Factsheet

Kwantitatief onderzoek naar de houding en opvattingen van Turkse en Marokkaanse jongeren jegens het conflict in de Gazastrook 1-meting Factsheet bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Kwantitatief onderzoek naar de houding en opvattingen

Nadere informatie

Opkomstgedrag en opkomstmotieven van Nieuwe Nederlanders bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012

Opkomstgedrag en opkomstmotieven van Nieuwe Nederlanders bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Opkomstgedrag en opkomstmotieven

Nadere informatie

Nieuwe Nederlanders en media

Nieuwe Nederlanders en media bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Nieuwe Nederlanders en media

Nadere informatie

Help Search Engine. 8 abonnementen Not in top 100. 6 abonnee Not in top 100

Help Search Engine. 8 abonnementen Not in top 100. 6 abonnee Not in top 100 Summary By Search By Keywor By KEI Historical By Search Engine http://mijn.magazinebox.nl Search Engine Rankings Report Report created on: mei 13, 2009 Rankings data based on top 100 results Rankings difference

Nadere informatie

Mediabereikonderzoek Nieuwe Nederlanders 2014

Mediabereikonderzoek Nieuwe Nederlanders 2014 Motivaction Marnixkade 109 Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T + 31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl TransCity Westerstraat 18 P 3016 DH Rotterdam E info@transcity.com T +31 (0)10

Nadere informatie

Tabel: Weleens lezen van dagbladen en tijdschriften op digitale platformen NPM 2014-I/2014-II

Tabel: Weleens lezen van dagbladen en tijdschriften op digitale platformen NPM 2014-I/2014-II PERSBERICHT Amsterdam, 19 maart 2015 Nieuwe bereikscijfers van dagbladen en publiekstijdschriften Op 19 maart publiceert NOM nieuwe bereikscijfers in de NOM Print Monitor 2014-I/2014-II. Deze publicatie

Nadere informatie

NOM PRINT MONITOR 2007-II/2008-I: gemiddeld bereik 13+

NOM PRINT MONITOR 2007-II/2008-I: gemiddeld bereik 13+ NOM PRINT MONITOR 2007-II/2008-I: gemiddeld bereik 13+ Allen 13+ Projectie (x1000) 13.597 Steekproef 24.874 Allen 13+ Projectie (x1000) % Gemiddeld bereik: Landelijke Dagbladen AD Dagbladen 1.518 11,2

Nadere informatie

Magazine Media Social Media Monitor Q4-2016

Magazine Media Social Media Monitor Q4-2016 Magazine Media Social Media Monitor Q-0 ........0.......00... Totaal aantal likers / volgers per sociaal netwerk binnen magazine media branche ( december 0) Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+

Nadere informatie

NOM PRINT MONITOR 2008-II/2009-I: gemiddeld bereik 13+

NOM PRINT MONITOR 2008-II/2009-I: gemiddeld bereik 13+ NOM PRINT MONITOR 2008-II/2009-I: gemiddeld bereik 13+ Allen 13+ Projectie (x1000) 13.665 Steekproef 25.316 Allen 13+ Projectie (x1000) % Gemiddeld bereik: Landelijke dagbladen AD Dagbladen 1.546 11,3

Nadere informatie

50 PK. Allochtone senioren in de kunsten

50 PK. Allochtone senioren in de kunsten 50 PK Allochtone senioren in de kunsten De verschrikkelijke conflicten waarin mensen ten onrechte worden samengevoegd onder noemers als Amerika, het Westen en de Islam en waarin collectieve identiteiten

Nadere informatie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PERSBERICHT Amsterdam, 21 maart 2013 NOM Print Monitor: het lezen van dagbladen en tijdschriften in 2012 Op 21 maart publiceert NOM de NOM Print Monitor 2012-I/2012-II. Het rapport bevat de gegevens over

Nadere informatie

PERSBERICHT. Amsterdam, 18 september 2014

PERSBERICHT. Amsterdam, 18 september 2014 PERSBERICHT Amsterdam, 18 september 2014 Nieuwe bereikscijfers van dagbladen en publiekstijdschriften Op 18 september publiceert NOM nieuwe bereikscijfers in de NOM Print Monitor 2013-II/2014-I. Deze publicatie

Nadere informatie

Magazine Media Social Media Monitor Q3-2017

Magazine Media Social Media Monitor Q3-2017 Magazine Media Social Media Monitor Q-0 Q-0.....0...0. Totaal aantal likers / volgers per sociaal netwerk binnen magazine media branche (0 september 0) Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Youtube

Nadere informatie

NOM Print Monitor: nieuwe gegevens over het lezen van dagbladen en tijdschriften

NOM Print Monitor: nieuwe gegevens over het lezen van dagbladen en tijdschriften PERSBERICHT Amsterdam, 19 september 2013 NOM Print Monitor: nieuwe gegevens over het lezen van dagbladen en tijdschriften Op 19 september publiceert NOM de NOM Print Monitor 2012-II/2013-I. Het rapport

Nadere informatie

Opiniepeiling in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012

Opiniepeiling in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Opiniepeiling in aanloop naar

Nadere informatie

Kwantitatief onderzoek naar de houding en opvattingen van Turkse en Marokkaanse jongeren jegens de Arabische herfst 1-meting Factsheet

Kwantitatief onderzoek naar de houding en opvattingen van Turkse en Marokkaanse jongeren jegens de Arabische herfst 1-meting Factsheet bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Kwantitatief onderzoek naar de houding en opvattingen

Nadere informatie

Stand.tv. Meting 29: Moslims over het land van Wilders - FACTSHEET -

Stand.tv. Meting 29: Moslims over het land van Wilders - FACTSHEET - Marnixkade 109 Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Stand.tv Meting 29: Moslims over het land van Wilders - FACTSHEET -

Nadere informatie

PERSBERICHT. Amsterdam, 20 maart 2014

PERSBERICHT. Amsterdam, 20 maart 2014 PERSBERICHT Amsterdam, 20 maart 2014 NOM Print Monitor: nieuwe rapportage van het bereik van dagbladen en tijdschriften Op 20 maart publiceert NOM de NOM Print Monitor 2013-I/2013-II. Deze nieuwe publicatie

Nadere informatie

Media bereikonderzoek Nieuwe Nederlanders in Rotterdam - 2014

Media bereikonderzoek Nieuwe Nederlanders in Rotterdam - 2014 Motivaction Marnixkade 109 Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T + 31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl TransCity Westerstraat 18 P 3016 DH Rotterdam E info@transcity.com T +31 (0)10

Nadere informatie

Inzicht in een relevante en kansrijke doelgroep

Inzicht in een relevante en kansrijke doelgroep Onderzoeksvoorstel voor participatie Amsterdam mei 2012 Inzicht in een relevante en kansrijke doelgroep Multiclient-onderzoek onder 1.250 Nieuwe Nederlanders mei 2012 Auteurs drs. Ahmed Ait Moha 1 Aanbod

Nadere informatie

Steeds meer mensen zijn bewust flexitariër

Steeds meer mensen zijn bewust flexitariër bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Steeds meer mensen zijn bewust

Nadere informatie

1. Hieronder worden enkele onderwerpen genoemd. Kunt u voor elk van deze onderwerpen aangeven in hoeverre u hierin geïnteresseerd bent?

1. Hieronder worden enkele onderwerpen genoemd. Kunt u voor elk van deze onderwerpen aangeven in hoeverre u hierin geïnteresseerd bent? VRAGENLIJST INTERESSES De radiozenders in het luisteronderzoek zijn ook geïnteresseerd in uw interesses en bijvoorbeeld muziekvoorkeur. Met het invullen van deze vragenlijst helpt u de radioprogramma s

Nadere informatie

De Amsterdamse Burgermonitor 2004

De Amsterdamse Burgermonitor 2004 De Amsterdamse Burgermonitor 2004 Fact Sheet nummer 2 juli 2005 Amsterdammers en hun mediagebruik Het medialandschap verandert in hoog tempo. Traditionele media als kranten en actualiteitenrubrieken op

Nadere informatie

Medicijngebruik onder Marokkanen

Medicijngebruik onder Marokkanen P.1 Auteurs Claudia Gomes Ahmed Ait Moha Juli 2007 Projectnummer K0498 onder Marokkanen -Rapport- P.2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij Motivaction International B.V. DGV mag deze uitgave alleen

Nadere informatie

Syrië-gangers doen wat de VN nalaat

Syrië-gangers doen wat de VN nalaat bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Syrië-gangers doen wat de VN nalaat Opiniepeiling

Nadere informatie

Peiling Tweede Kamerverkiezingen 2017 stemgedrag en stemmotieven van Nederlanders met een migratie-achtergrond

Peiling Tweede Kamerverkiezingen 2017 stemgedrag en stemmotieven van Nederlanders met een migratie-achtergrond Peiling Tweede Kamerverkiezingen 2017 stemgedrag en stemmotieven van Nederlanders met een migratie-achtergrond Rotterdam, Februari 2017 Versie: 2017-01 Het auteursrecht op dit rapport ligt bij de opdrachtgever.

Nadere informatie

Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360. Effect toiletreclame Vodafone

Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360. Effect toiletreclame Vodafone Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360 Effect toiletreclame Vodafone Achtergrond, doel- en probleemstelling In opdracht van Altermedia, in naam van Oskar van Son, heeft Motivaction

Nadere informatie

Nederlandse Galerie Associatie

Nederlandse Galerie Associatie Management summary Herhaling onderzoek kunstkopers Nederlandse Galerie Associatie TEFAF 2014 Rapportage Auteurs: Esther Cachet en Selina Kroesemeijer Project Z3707 21-5-2014 Inhoudsopgave Achtergrond,

Nadere informatie

Samenvatting onderzoeksresultaten 2012

Samenvatting onderzoeksresultaten 2012 bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017 Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 mei 2017 1 Publicatiedatum donderdag 4 mei 2017 Contact Gemeente Maastricht Team Communicatie (043) 350 42 00 communicatie@maastricht.nl pagina 2 Onderzoek Mediagebruik

Nadere informatie

Effect toiletreclame Vodafone Altermedia

Effect toiletreclame Vodafone Altermedia Effect toiletreclame Vodafone Altermedia Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Methode en opzet Pagina 4/5 Resultaten

Nadere informatie

NOM Print Monitor 2009-II/2010-I

NOM Print Monitor 2009-II/2010-I NOM Print Monitor 2009-II/2010-I Leesduur dagbladen 2010-I 24276 1 oktober 2010 Irena Petrič - NOM Alke Bassler - Intomart GfK INHOUD Pagina 1. Toelichting 3 2. Leesduur dagbladen 2010-I 5 Auteursrecht

Nadere informatie

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 Een onderzoek autoverzekeringen Pricewise Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 26-11-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Conclusies Pagina 4 Methode

Nadere informatie

Zonnepanelen in Nederland

Zonnepanelen in Nederland bezoekadres Marnixkade 1015 ZL Amsterdam 109 postadres Postbus 1001 E T moti@motivaction.nl MG 15262 F Amsterdam W +31 www.motivaction.nl (0)20 589 83 83 00 Zonnepanelen in Nederland Draagvlak en gebruik

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening

Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening Samenvatting De gemeente heeft verschillende mogelijkheden om de Leidenaren te informeren over gemeentelijk nieuws. Dit kan via eigen kanalen,

Nadere informatie

Presentatie Irena Petric

Presentatie Irena Petric Presentatie Irena Petric NOM KIDS MONITOR NOM GfK 2014 NOM Kids Monitor 4 februari 2014 1 Even voorstellen Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM) Joint Industry Committee: samenwerking van uitgevers van

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Bereiksonderzoek Lokale omroep

Bereiksonderzoek Lokale omroep BRAND REALITY Bereiksonderzoek Lokale omroep DVJ Insights consultant research expert Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website conclusies 2 ACHTERGROND - DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Vastgesteld: 4 september 2017 Ingangsdatum: 1 januari 2017

Vastgesteld: 4 september 2017 Ingangsdatum: 1 januari 2017 GRONDSLAGEN VOOR NADERE VERDELING KOPIEERVERGOEDING AAN VISUELE MAKERS Verdeling van gelden betreffende reprorecht, readerrecht, knipseldiensten, leenrecht tijdschriften, leesportefeuilles Vastgesteld:

Nadere informatie

Integratieonderzoek. Rapport. Ronald Baden. E9787/88 november 2007

Integratieonderzoek. Rapport. Ronald Baden. E9787/88 november 2007 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Integratieonderzoek Ronald Baden E9787/88 november 2007

Nadere informatie

Nieuwe Nederlanders en Media

Nieuwe Nederlanders en Media Onderzoeksrapportage Nieuwe Nederlanders en Media Gebruik van reguliere en cultuurgebonden media: drijfveren en motieven Amsterdam Maart 2012 Projectnummer M7750 Auteurs Marjolein Eigenfeld Ahmed Ait Moha

Nadere informatie

Bereiksonderzoek Lokale omroep

Bereiksonderzoek Lokale omroep BRAND REALITY Bereiksonderzoek Lokale omroep DVJ Insights consultant research expert Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website conclusies 2 ACHTERGROND - DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Schoon is de norm. Publieksonderzoek in het kader van het NederlandSchoon-congres 2017 Het rendement van schoon. Willemijn Bot Lonneke Gijsbers

Schoon is de norm. Publieksonderzoek in het kader van het NederlandSchoon-congres 2017 Het rendement van schoon. Willemijn Bot Lonneke Gijsbers Schoon is de norm Publieksonderzoek in het kader van het NederlandSchoon-congres 2017 Het rendement van schoon Willemijn Bot Lonneke Gijsbers 19-10-2017 B1779 Inhoudsopgave Achtergrond 3 Methode en opzet

Nadere informatie

Etno marketing. Het multiculturele medialandschap

Etno marketing. Het multiculturele medialandschap + Etno marketing + Het multiculturele medialandschap Studenten: Thom Steendam en Stefan Pennings Minor: Diversity marketing Datum: vrijdag 21 oktober 2011 Hoofdstuk 15 Hoe ziet het multiculturele medialandschap

Nadere informatie

Opiniepeiling: Polen thuis in Nederland?

Opiniepeiling: Polen thuis in Nederland? Marnixkade 109 Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Opiniepeiling: Polen thuis in Nederland? Meningen van Polen in Nederland

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

BIJLAGE 2 DEELNAME FORMULIER 6

BIJLAGE 2 DEELNAME FORMULIER 6 Info + voorwaarden lokaal bereiksonderzoek DVJ Insights INHOUD Inleiding 2 DVJ Insights 2 Doelstelling bereiksonderzoek 3 Doelgroep 3 Steekproef omvang 3 Media en onderzoeksmodules 3 Vragenlijst en vergelijkbaarheid

Nadere informatie

Olon onderzoek lokale media landelijk. 2 april 2014 Sandra van Laar en Dirk Pieterse

Olon onderzoek lokale media landelijk. 2 april 2014 Sandra van Laar en Dirk Pieterse Olon onderzoek lokale media landelijk 2 april 2014 Sandra van Laar en Dirk Pieterse Inhoud Inleiding & Definities Samenvatting Achtergrond Lokale nieuwsvoorziening & Informatiebehoefte Bekendheid (van

Nadere informatie

MOA 2005: weging en correctie voor allochtonen zonder Internet

MOA 2005: weging en correctie voor allochtonen zonder Internet Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam MOA 2005: weging en correctie voor allochtonen zonder Internet Djoerd de Graaf Onderzoek in opdracht van Intelligence Group Amsterdam,

Nadere informatie

Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst

Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen Jubileum / 21-4-2010 / P.1 / 21-4-2010 / P.1 Onderzoeksrapportage Amsterdam April 2010

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Stand.tv - FACTSHEET - Meting 30: Mexicaanse griep. Amsterdam, 19 augustus 2009 drs. Sander van Duijn drs. Frits Spangenberg

Stand.tv - FACTSHEET - Meting 30: Mexicaanse griep. Amsterdam, 19 augustus 2009 drs. Sander van Duijn drs. Frits Spangenberg bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Stand.tv Meting 30: Mexicaanse

Nadere informatie

Ouderen en nieuwe technologie

Ouderen en nieuwe technologie Ouderen en nieuwe technologie Mature Market Monitor 2: rapportage Peter Jobsen p.jobsen@motivaction.nl Pieter Paul Verheggen p.verheggen@motivaction.nl Edgar Keehnen keehnen@agewise.nl Ouderen positief

Nadere informatie

NOM HAH-BLADEN MONITOR 2014

NOM HAH-BLADEN MONITOR 2014 NOM HAH-BLADEN MONITOR 2014 HAH-bladen zijn een massamedium % gebruikt mediumtype Televisie 97% Huis-aan-huisblad 91% Dagblad (op papier) 87% Radio 84% 0% 25% 50% 75% 100% Ruime ervaring in media-onderzoek

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen Resultaten tussenmeting, begin juli 2005

Landelijke peiling Nijmegen Resultaten tussenmeting, begin juli 2005 Resultaten tussenmeting, begin juli 2005 O&S Nijmegen 13 juli 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen

Nadere informatie

NOM Print & Doelgroep Monitor

NOM Print & Doelgroep Monitor NOM Print & Doelgroep Monitor NOM gebruikersbijeenkomst 8 december 2016 GfK Media Measurement Agenda 1 2 3 4 Opzet van het onderzoek Steekproeven Vragenlijst en bereiksmeting NPM Verwerking en DGM DGM

Nadere informatie

Allochtone jongeren 2007

Allochtone jongeren 2007 Toch blijven met name politici en beleidsmakers in Nederland hardnekkig over allochtone kinderen en jongeren praten, alsof ze een op zichzelf staande bevolkingsgroep vormen. Dat riep bij ons de vraag op:

Nadere informatie

De Begroting van het Volk 2012

De Begroting van het Volk 2012 bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl De Begroting van het Volk 2012

Nadere informatie

Bibliotheek Naarden-Bussum. Lijst van kranten en tijdschriften op alfabet gerangschikt juli 2009. Kranten. Tijdschriften

Bibliotheek Naarden-Bussum. Lijst van kranten en tijdschriften op alfabet gerangschikt juli 2009. Kranten. Tijdschriften Bibliotheek Naarden-Bussum Lijst van kranten en tijdschriften op alfabet gerangschikt juli 2009 Kranten Bibliotheek Bussum Naarden Al Arab (Arabisch) Algemeen Dagblad Gooi- en Eemlander Financieele Dagblad

Nadere informatie

Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht

Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht BRAND REALITY Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht April 2015 Ronald Jansen - Leon Pouwels Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website Resultaten extra vragen

Nadere informatie

Nederlanders en hun gedrukte kranten uitkomsten van NOM Print Monitor 2010-II 2011-I

Nederlanders en hun gedrukte kranten uitkomsten van NOM Print Monitor 2010-II 2011-I Nederlanders en hun gedrukte kranten uitkomsten van NOM Print Monitor 2010-II 2011-I De papieren krant zorgt voor een onverminderd sterk bereik: In 2011 lezen dagelijks 9,1 miljoen Nederlanders van 13

Nadere informatie

Kijkcijferonderzoek regionale omroepen. RTV Oost. Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661

Kijkcijferonderzoek regionale omroepen. RTV Oost. Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661 Kijkcijferonderzoek regionale omroepen RTV Oost Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661 21-6-2013 Inhoudsopgave Achtergrond Pagina 3 Methode en opzet

Nadere informatie

Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie

Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc oktober 2009/ 11-1-2010 / P.1 / 11-1-2010 / P.1 Mening over sparen en beleggen van pensioenpremie Onderzoeksrapportage

Nadere informatie

MANAGEMENT SUMMARY SCD001. Bereiksonderzoek Schoolmagazine 2010. Mick Santifort (mick@devosjansen.nl) Sandra van Laar (sandra@devosjansen.

MANAGEMENT SUMMARY SCD001. Bereiksonderzoek Schoolmagazine 2010. Mick Santifort (mick@devosjansen.nl) Sandra van Laar (sandra@devosjansen. MANAGEMENT SUMMARY SCD001 Bereiksonderzoek Schoolmagazine 2010 Mick Santifort (mick@devosjansen.nl) Sandra van Laar (sandra@devosjansen.nl) INHOUDSOPGAVE Inleiding Onderzoek Doelstelling Methode Responsoverzicht

Nadere informatie

Prijzen Plusproposities per 1 januari 2017

Prijzen Plusproposities per 1 januari 2017 Prijz Plusproposities per 1 januari 2017 1/7 Kost per 1000 exemplar drukoplage in Euro s excl. BTW incl. hecht/lumbeck- plakkost, excl.drukkost. Jeugdblad Bov inserts in Donald Duck, Katri Duck, Tina ZO

Nadere informatie

Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen

Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen Vervolgevaluatie Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen drs. Lonneke van Oirschot drs. Jeroen Slot dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Rapport enquête Vissenbescherming en Dierenbescherming Amsterdam

Rapport enquête Vissenbescherming en Dierenbescherming Amsterdam bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Rapport enquête Vissenbescherming en Dierenbescherming

Nadere informatie

Nieuwsmedia profiteren van opmars tablet en smartphone

Nieuwsmedia profiteren van opmars tablet en smartphone Nieuwsmedia profiteren van opmars tablet en smartphone Nieuwsmedia profiteren van de opmars van digitale devices. Het aantal gebruikers van tablets is in december 2011 gestegen tot ruim 1,7 miljoen Nederlanders,

Nadere informatie

Prijzen Plusproposities per 1 januari 2016

Prijzen Plusproposities per 1 januari 2016 Prijz Plusproposities per 1 januari 2016 1/7 Kost per 1000 exemplar drukoplage in Euro s excl. BTW incl. hecht/lumbeck- plakkost, excl.drukkost. Jeugdblad Bov inserts in Donald Duck, Katri Duck, Tina ZO

Nadere informatie

Publieke opinie: transparantie investeringskeuzes bij verzekeringsgroepen

Publieke opinie: transparantie investeringskeuzes bij verzekeringsgroepen bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Publieke opinie: transparantie investeringskeuzes

Nadere informatie

Persbericht. Niet-westerse allochtonen tweemaal zo vaak een uitkering. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Niet-westerse allochtonen tweemaal zo vaak een uitkering. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-187 24 augustus 2001 9.30 uur Niet-westerse tweemaal zo vaak een uitkering Eind 1999 ontvingen anderhalf miljoen mensen in Nederland een bijstands-,

Nadere informatie

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit Onderzoektechnische verantwoording Opinieonderzoek Solidariteit Project 18917 / mei 2013 Een onderzoek in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, te Den Haag. AUTEURSRECHT MARKETRESPONSE

Nadere informatie

Randstad Online toets onder burgers Ministerie van VROM - samenvatting-

Randstad Online toets onder burgers Ministerie van VROM - samenvatting- bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Randstad 2040 Online toets

Nadere informatie

Carrière? Nokia of Samsung? ASA Student of Randstad? CV opbouwen? Lenen of bijbaan? Veel geld verdienen? Duur? G-Star of Indian Rose? Schulden?

Carrière? Nokia of Samsung? ASA Student of Randstad? CV opbouwen? Lenen of bijbaan? Veel geld verdienen? Duur? G-Star of Indian Rose? Schulden? Carrière? Nokia of Samsung? ASA Student of Randstad? CV opbouwen? Lenen of bijbaan? Veel geld verdienen? Kamerhuur? Schulden? Duur? G-Star of Indian Rose? Naar Lowlands of Pinkpop? 538, 3FM, FunX of toch

Nadere informatie

Wat vindt Nederland van de Kip van Morgen?

Wat vindt Nederland van de Kip van Morgen? bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Wat vindt Nederland van de Kip van Morgen? Factsheet

Nadere informatie

Info + voorwaarden lokaal bereiksonderzoek OLON DVJ Insights

Info + voorwaarden lokaal bereiksonderzoek OLON DVJ Insights Info + voorwaarden lokaal bereiksonderzoek DVJ Insights INHOUD Inleiding 2 DVJ Insights 2 Doelstelling bereiksonderzoek 3 Doelgroep 3 Steekproef omvang 3 Media en onderzoeksmodules 3 Vragenlijst en vergelijkbaarheid

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2008

Studentenonderzoek 2008 Studenten.net onderzocht trends en ontwikkelingen onder HBO en WO studenten in Nederland Studentenonderzoek 00 Studentenonderzoek 00 populatie L eeftijd ouder jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar 0

Nadere informatie

Door in te stappen als sponsor bij een (of meerdere) van deze titels verzekert u zichzelf van:

Door in te stappen als sponsor bij een (of meerdere) van deze titels verzekert u zichzelf van: Uitgeverij Keesing verzorgt voor verschillende titels puzzel & win pagina s en bel & win acties, al dan niet gekoppeld aan een goed doel. Dit betekent dat wij niet alleen de puzzel leveren, maar ook de

Nadere informatie

Het profiel van de ondernemer in Nederland

Het profiel van de ondernemer in Nederland Het profiel van de ondernemer in Nederland (bedrijven 2-50 werknemers) Swantje Brennecke Directeur Stichting DMS Korte uitleg onderzoek: Decision Makers Survey Representatief voor zakelijke beslissers

Nadere informatie

WIE IS DE NIET-WESTERSE ALLOCHTONE GEVER?

WIE IS DE NIET-WESTERSE ALLOCHTONE GEVER? WIE IS DE NIET-WESTERSE ALLOCHTONE GEVER? Amsterdam, november 2011 Auteur: Dr. Christine L. Carabain NCDO Telefoon (020) 5688 8764 Fax (020) 568 8787 E-mail: c.carabain@ncdo.nl 1 2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE Gemeente Moerdijk Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Kijkcijferonderzoek regionale omroepen. Omroep Zeeland. Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661

Kijkcijferonderzoek regionale omroepen. Omroep Zeeland. Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661 Kijkcijferonderzoek regionale omroepen Omroep Zeeland Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661 21-6-2013 Inhoudsopgave Achtergrond Pagina 3 Methode en

Nadere informatie

ARBOUWVRAGENBLOK WERKNEMERS Auteur: F.J. Jansen, Economisch Instituut voor de Bouw

ARBOUWVRAGENBLOK WERKNEMERS Auteur: F.J. Jansen, Economisch Instituut voor de Bouw ARBOUWVRAGENBLOK WERKNEMERS 2012 Auteur: F.J. Jansen, Economisch Instituut voor de Bouw Harderwijk, februari 2013 2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 5 2 POPULATIE, STEEKPROEF EN RESPONS... 6 3 UITKOMSTEN...

Nadere informatie

Bereikonderzoek Texelse Media BV 2011

Bereikonderzoek Texelse Media BV 2011 Bereikonderzoek Texelse Media BV 2011 Index 1. Onderzoeksverantwoording en begrippenlijst 2. Print 3. Online en Kabelkrant 4. Totaaloverzicht Texelse Media BV Bereiksonderzoek Texelse Media BV 2011 TNS

Nadere informatie

Wat vinden Nederlanders van belastingontwijking door grote bedrijven?

Wat vinden Nederlanders van belastingontwijking door grote bedrijven? bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Wat vinden Nederlanders van belastingontwijking door

Nadere informatie

Kennis over kosten en opbrengsten van het pensioensysteem

Kennis over kosten en opbrengsten van het pensioensysteem Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc september 2009/ 19-10-2009 / P.1 / 19-10-2009 / P.1 Kennis over kosten en opbrengsten van het pensioensysteem

Nadere informatie

Body & soul. Gezond gids Gezond nu x x x

Body & soul. Gezond gids Gezond nu x x x Kranten bibliotheek Naarden-Bussum mei 2014 op alfabet Centrale bibliotheek Bussum Bibliotheek Naarden Bibliotheek Breeduit Al Arab (Arabisch) Algemeen Dagblad Gooi- en Eemlander Hurriyet (Turks) Financieele

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Jeroen Nieuweboer Allochtonen in, en voelen zich minder thuis in Nederland dan allochtonen elders in Nederland. Marokkanen, Antillianen

Nadere informatie

NOM bereidt zich voor op de toekomst en gaat totaal lezen van mediamerken meten

NOM bereidt zich voor op de toekomst en gaat totaal lezen van mediamerken meten NOM bereidt zich voor op de toekomst en gaat totaal lezen van mediamerken meten Februari 2015 De grens tussen de traditionele media print, televisie en radio is in de afgelopen jaren steeds meer aan het

Nadere informatie

Lokaal mediabeleid Rotterdam

Lokaal mediabeleid Rotterdam Lokaal mediabeleid Rotterdam Lokaal mediabeleid Rotterdam G.H. van der Wilt en A.L. Roode Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) november 2011 In opdracht van de raadscommissie JOCS van de gemeente

Nadere informatie

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017 VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND September 2017 INTRODUCTIE Het vertrouwen in overheden, bedrijfsleven, media en NGO s daalt wereldwijd (bron: Edelman Trust barometer), eigenlijk al sinds de recessie in

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Naamsbekendheidonderzoek

Hoofdstuk 5 Naamsbekendheidonderzoek Hoofdstuk 5 5.1 Inleiding Achtergrond en doel van het onderzoek Bonnema Weert wenst inzicht te verkrijgen in haar naamsbekendheid. Bonnema Weert wil in het bijzonder antwoord krijgen op de volgende onderzoeksvragen:

Nadere informatie