Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 Begrippenlijst... 5 De zeven pijlers van DDB... 5 Vitale dorpen met toekomst... 6

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 Begrippenlijst... 5 De zeven pijlers van DDB... 5 Vitale dorpen met toekomst... 6"

Transcriptie

1 1

2 Inhoudspagina Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 Begrippenlijst... 5 De zeven pijlers van DDB Vitale dorpen met toekomst Bestuur Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer Onderwijs en kinderopvang Kunst en cultuur Sport en recreatie Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Volksgezondheid en milieu Ruimtelijke en economische zaken Kieslijst

3 Voorwoord Bestuur en fractie van Democratisch Dorpsbelang presenteren hierbij het beginselprogramma voor de jaren Geen landelijke politieke kleur Democratisch Dorpsbelang is een lokale, ongebonden politieke groepering. Onze mening is dat binnen de gemeenteraad de specifieke dorpsbelangen het best kunnen worden behartigd door lokale mensen, die actief en nauwgezet - los van enige landelijke politieke kleur peilen wat er leeft onder de bevolking. Doelstelling Het doel van Democratisch Dorpsbelang is om zoveel mogelijk invloed te verwerven binnen het gemeentebestuur en hierdoor de leefbaarheid in de gemeente Veghel te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Vanuit de erkenning dat Veghel de hoofdkern is, met een regionale taak voor werkgelegenheid, onderwijs, sport, zorg en cultuur, zien wij het als één van de belangrijkste taken de eigen identiteit en vitaliteit van de zes kernen te waarborgen. (Be)stuur mee met DDB Wij staan voor een krachtige bevordering van betrokkenheid van burgers bij het gemeentelijk beleid en geven daaraan gestalte door het organiseren van structurele openbare vergaderingen. Deze bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk. De agenda s en locaties worden ruim van tevoren in de lokale pers aangekondigd. Zowel wethouders als raadsleden zijn op deze avonden aanwezig en voor iedereen direct aanspreekbaar. Daarnaast kent DDB de dorps en wijkbezoeken, Buurten in de Buurt. Dit is een andere werkwijze om direct contact met de burgers op te doen; Wij komen naar u toe. Iedereen! Politiek gaat over veiligheid, het tegengaan van criminaliteit, het bouwen van huizen, over onderwijs en sportverenigingen, ontmoetingsplekken, ouderenzorg, sociale zekerheid, enzovoorts enzovoorts. Het zijn onderwerpen die iedereen rechtstreeks aangaan en waarover iedereen beslist een mening heeft. Jongeren zijn de raadsleden van de toekomst en ouderen zijn het historisch geheugen. Daarom gaat DDB regelmatig in overleg met beiden. Voorliggend beginselprogramma is het resultaat van weloverwogen, intensief overleg met de eigen achterban, diverse organisaties en belangengroeperingen als dorps-en wijkraden, KBO, ZLTO, sportverenigingen, bedrijfsleven, brainstormsessies en Buurten in de Buurt. Kernbegrippen zijn rechtvaardigheid, doelmatigheid, gelijkheid, constructief werken en mensvriendelijk bestuur. Voor meer informatie over DDB en uw reacties op ons beginselprogramma kunt u terecht op onze website, via of bellen naar telefoonnummer (0413) DDB UW DORP ONS BELANG 3

4 Leeswijzer Het door DDB gepresenteerde beginselprogramma voor de komende verkiezingen is op dezelfde wijze opgesteld als de vorige periode. Middels de bezoeken in de dorpen en wijken, Buurten in de Buurt en de daarin opgehaalde thema s en problematiek, hopen we een helder, herkenbaar programma te hebben gemaakt. De opzet is: 1. Het programma volgt de huidige, bij de programmabegroting gemaakte indeling van de gemeentelijke producten. Dientengevolge kan de gemeentelijke begroting simpel dienen als leidraad bij het lezen van dit stuk. De begrotingsgegevens zijn gemakkelijk te combineren met het programma van Democratisch Dorpsbelang. 2. Bij elk beleidsonderdeel is aangegeven Wat we willen bereiken en Hoe we het willen bereiken. 3. Het programmaboekje (A5-formaat) met actie-, speer- en aandachtspunten per kern is een onlosmakelijk onderdeel van het totale programma. Wij hopen u een goed onderbouwd programma aan te bieden. We hebben ons best gedaan er een toegankelijk stuk van te maken. Zoveel mogelijk is getracht om vakjargon te vermijden. Voor alle duidelijkheid zijn in een speciaal hoofdstuk (zie pagina 4) verklaringen van noodzakelijke afkortingen en begrippen opgenomen. Indien er voor u nog onduidelijkheden zijn over ons programma kunt u een tweetal wegen bewandelen. 1. U raadpleegt onze website (), klikt de knop informatie/contact aan en u stelt uw vraag aan de persoon van uw keuze op onze kieslijst. 2. U laat het ons weten via telefoon (0413) , ) of tijdens een van de persoonlijke contacten. Tijdens onze openbare bijeenkomsten zijn onze raadsleden en toekomstige raadsleden veelal aanwezig om alle vragen te beantwoorden. 4

5 Begrippenlijst AS-50 Samenwerkingsverband, Bernheze, Uden, Veghel en Oss APV Algemene Plaatselijke Verordening. Het stellen van aanvullende gemeentelijke regels - niet in strijd met landelijke of provinciale regels - waaraan de burgers zich moeten houden. Vervoersmanagement Zoveel mogelijk oplossingen stimuleren voor het woon-werkverkeer ten aanzien van het gebruik van openbaar vervoer, fiets, carpoolen. Duurzaam veilig In beginsel verblijfsgebieden binnen de bebouwde kom inrichten als 30 km zones en verblijfsgebieden buiten de bebouwde kom als 60 km gebied. CVO Contactgroep Veghelse Ondernemingen CPO Collectief Particulier Opdrachtgeverschap VMK Veghels Midden- en Kleinbedrijf EBK Erpse Bedrijven Kring MCA Multimodaal Coördinatie Assistentiepunt. Een organisatie die bemiddelt in adviezen om transport van de weg naar water en spoor te bevorderen PPS Publiek Private Samenwerking. Een samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven bij het realiseren van projecten Revitalisering Oude bedrijventerreinen moderniseren en opnieuw inrichten, zodat ze voldoen aan de eisen van een modern bedrijventerrein GFT Groente-, fruit- en tuinafval VMBO Voortgezet Middelbaar Beroepsonderwijs ROC de Leijgraaf Regionaal Opleidingen Centrum voor de regio Oss, Uden, Veghel en Cuijk Reconstructie Herinrichten van landelijk gebied om te komen tot kwaliteitsverbetering voor landbouw en natuur Lagenbenadering De lagenbenadering gaat uit van drie lagen. De onderste laag wordt gevormd door de bodemtypologie, de geomorfologie en het watersysteem De tweede laag wordt gevormd door de infrastructuur De derde en bovenste laag bestaat uit het ruimtegebruik voor wonen, werken, landbouw en recreatie MIK / PB Meijerijse Instellingen voor Kunsteducatie ODBN Omgevingsdienst Brabant Noordoost. VGRP Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan NME Natuur en Milieu Educatie 5

6 De zeven pijlers van DDB 1. Samen aan het stuur Zelfwerkzaamheid, zelfsturing, eigen budget dorps- en wijkraden 2. Behoud van eigen identiteit en diversiteit Ieder dorp een dorps- of gemeenschapshuis en behoud van school en kerk 3. Vitale dorpen Prettige leefomgeving, koop lokaal, blijven investeren in dorpen en wijken, blauwe zone 4. Zorg dicht bij de mensen Zorgsteunpunten in de dorpen, dorpscoöperaties/wijkzusters 5. Vrijwilligers koesteren Vrijwilligersloket uitbouwen, verenigingen faciliteren 6. Bouwen op maat Gedifferentieerde grondprijzen, flexibele bestemmingsplannen, welstandsvrij 7. Kansen voor ondernemers Aantrekkelijke bedrijventerreinen, voldoende uitbreidingsmogelijkheden, deregulering, goede bereikbaarheid 6

7 1. Vitale dorpen met toekomst DDB begint het programma met een speciaal hoofdstuk over vitale dorpen. DDB heeft haar wortels in de dorpen. Wij zijn trots op de zes hechte en bruisende leefgemeenschappen die bij Veghel horen. Behoud hiervan is ons grootste belang geweest de afgelopen jaren en blijft ook de grondslag voor de komende termijn. DDB streeft ernaar om de wijken in de kern Veghel eenzelfde karakter te laten krijgen. DDB is er de afgelopen twintig jaar in geslaagd de belangrijkste voorzieningen voor de kernen te behouden en blijft ook in de toekomst zoeken naar maatoplossingen voor nieuwe knelpunten. School, kerk, gemeenschapshuis, horeca, openbaar vervoer, accommodaties voor (sport)verenigingen, winkels, bibliotheek of bibliobus, postvoorzieningen en zorg op maat zijn elementaire voorzieningen, die de leefbaarheid ook in de toekomst waarborgen. Echter niet in elke kern kan door de schaalgrootte hetzelfde voorzieningenniveau gehandhaafd blijven. Door de vergrijzing en de dubbele vergrijzing zal in het bijzonder meer aandacht voor zorg op maat moeten komen. Het realiseren van zorgsteunpunten kan volgens DDB een waardevolle aanvulling zijn. Mobiliteit zal de komende decennia nog belangrijker worden om te voorkomen dat dorpen en buurtschappen geïsoleerd raken. Vrijwilligers Vitale dorpen (maar ook verenigingen, instellingen en maatschappelijke organisaties) kunnen niet zonder de inzet van vrijwilligers. DDB wil deze maximaal faciliteren, het vrijwilligersloket is geïntroduceerd en DDB wil verder in gesprek om te bekijken wat er voor onze vrijwilligers nog meer nodig is. Woningbouw is een fundament van een kern en daarmee mede bepalend om onderwijsvoorzieningen en het verenigingsleven op termijn te behouden. Vandaar dat er tijdig nieuwe bestemmingsplannen moeten worden vastgesteld, zodat een gelijke bevolkingsgroei wordt gewaarborgd. Eigen (gemeentelijke) gronden met voorrang uitgeven, hierbij de regie in eigen hand houden. Voor ouderen die willen blijven wonen in hun eigen sociale omgeving dienen er woningen te zijn of regelgeving die het mogelijk maakt om hun woning aan te passen zodat men langer thuis kan blijven wonen. Samen met de woningbouwcorporatie(s) moet er gewerkt worden aan voldoende, betaalbare ouderenwoningen en appartementen voor alleenstaanden, maar ook de mogelijkheden van in- of bijwoning moeten ondersteund en uitgebreid worden. DDB pleit voor voldoende bouwmogelijkheden binnen de diverse dorpen. (C)PO is hiervoor een van de middelen om dit doel te bereiken, evenals gedifferentieerde grondprijzen. Zuinig ruimtegebruik moet één van de uitgangspunten zijn, inbreiding voor uitbreiding verdient de voorkeur. Bij een dorp hoort dorpse architectuur. DDB vindt dat voor elk uitbreidingsplan een beperkt beeldkwaliteitsplan dient te worden vastgesteld. Ook het aankleden van nieuwe straten en pleinen dient met zorg en in overleg te gebeuren. Elk dorp cq. wijk verdient een volwaardig multifunctioneel gemeenschapshuis waar verenigingen gehuisvest kunnen worden. De koppeling met een zorgsteunpunt ligt voor de hand. Zo wordt een hart in wijk of dorp gegarandeerd. Ook het buitengebied rond het dorp verdient aandacht. DDB is voorstander van een goede koppeling van landbouw, natuur en recreatie. In het bijzonder het laatste betekent dat de toegankelijkheid voor de inwoners moet worden vergroot door de aanleg van wandelroutes en recreatieve fietspaden. Behoud van cultuurhistorie is van elementair belang voor het behoud van het dorpse karakter. De gemeentelijke Monumentenlijst is aangevuld met panden van 1940 tot Goed onderhoud van deze panden verdient de nodige aandacht; beeldbepalende gebouwen zoals kerken, pastorieën en/of aangezichten dienen zoveel mogelijk behouden te blijven. 7

8 DDB vindt dat vrijkomende agrarische bedrijven (VAB) gebruikt moeten kunnen worden door bijvoorbeeld startende ondernemers voor ambachtelijke beroepen, toerisme en het huisvesten van seizoenarbeiders. De provinciale Hoogwaardig Openbaar Vervoersplannen verdienen blijvende ondersteuning en dienen tot in de haarvaten van het landelijk gebied georganiseerd te worden. De buurtbus en in het bijzonder Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) krijgen steun van DDB. Minimaal ieder uur een bus in iedere wijk en kern. Structuurvisies De structuurvisies van Veghel, Boerdonk, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide en Zijtaart dienen het (inspiratie-) kader te blijven voor (ruimtelijke) ontwikkelingen zowel binnen als buiten de bebouwde kom zoals opgenomen in de structuurvisie van de gemeente Veghel. Met aandacht voor wonen, werken, groen, water, recreatie en cultuurhistorie. 8

9 2. Bestuur Wat willen we bereiken? Als DDB streven we naar een optimale dienstverlening en communicatie naar de burgers. Een herkenbare lokale politiek die gemakkelijk toegankelijk is voor de burgers van Veghel. Goed functionerende, bij voorkeur gekozen, politiekonafhankelijke dorps- en wijkraden zijn voor DDB een groot goed. Zij zijn de ogen en de oren van de samenleving. Veranderende rol van de gemeente. Het streven is een lean and mean gemeentelijk apparaat. Zelf organiserend vermogen van de burger. Er is sprake van een veranderde rol van de gemeente in relatie tot de samenleving. De overheid richt zich minder op het initiëren, implementeren en sturen, maar meer op faciliteren en mogelijk maken. Burgers beschikken over verschillende kwaliteiten en zijn daarmee goed in staat om met elkaar oplossingen te bedenken. Daar moeten we als gemeente meer gebruik van maken. Een sterke bestuurlijke relatie met de provincie. Een fusie met Sint-Oedenrode en Schijndel dient verder vorm te worden gegeven als opmaat naar een grotere gemeente. Wel dient hierbij de belangen van dorpen en wijken gewaarborgd te blijven. In het kader van de regionale samenwerking dienen we een stedelijke regio cq AS-50 te ondersteunen en faciliteren. Een nauwe samenwerking met de overige regiogemeentes blijft gewenst en zal gestimuleerd moeten worden. Hoe willen we dit bereiken? Verder doorvoeren van deregulering om zo te komen tot een verbetering van de dienstverlening. Bijvoorbeeld: afschaffen van welstand en precario en hondenbelasting en kortere proceduretijd van verlening van vergunningen zoals de bouwvergunning. Geen toename van de lastendruk voor de burger. De overheid richt zich minder op sturen, maar meer op mogelijk maken. Evaluatie van het vrijwilligersloket, om vervolgens dit aan te passen of door te ontwikkelen. Van de in het publieksplein aangeboden producten dient minimaal 65 % (de landelijke streefwaarde) digitaal aangeboden te worden. Afhandeling en beantwoording van de ingekomen vragen, klachten of meldingen dienen binnen de gestelde normen te worden uitgevoerd. Steviger inzetten op dienstverlening. Burgers betrekken bij de uitvoering van plannen door het organiseren van informatiebijeenkomsten. Burgerparticipatie verder doorvoeren. Structureel overleg met dorps- en wijkraden en deze blijven stimuleren en faciliteren, speciale contactambtenaar wijk- en dorpsraden is essentieel. Wijk- en dorpsraden voorzien van een eigen en toereikend budget. Zelfsturing zal als middel worden ingezet om meer zelfwerkzaamheid en verantwoordelijkheid vorm te geven, dit met bijbehorende budgetten. DDB is bereid verantwoordelijkheid te nemen voor invulling van het college en het voorzitterschap van raadsleden tijdens commissievergaderingen. Burgerleden in de vakraadscommissies. De openbare vergaderingen van DDB nadrukkelijk neer blijven zetten om de betrokkenheid met onze inwoners te verbeteren. Deze bijeenkomsten beurtelings in alle zeven kernen houden. Buurten in de Buurt - DDB naar de burgers toe - blijft belangrijk communicatiemiddel. Digitale communicatie zal verder uitgebouwd worden. Denk aan social media als twitter en facebook. Voldoende ruimte blijven geven voor ambtelijke ondersteuning van het raadswerk. Participeren in landelijke en provinciale overlegstructuren. Den Haag, GS en Provinciale Staten met regelmaat uitnodigen bij lokale en regionale ontwikkelingen ter voorbereiding op de besluitvorming. Actief participeren in bestaande en komende samenwerkingsverbanden, met meerwaarde voor Veghel. Voorbeelden zijn gebiedsgerichte aanpak verkeer en vervoer Werkgroep ZuidOostvleugel Brabantstad, milieu (Omgevingsdienst Noord Oost Brabant) en op sociaal gebied (Optimisd, werkplein Frisselstein, werkvoorzieningschap). 9

10 3. Openbare orde en veiligheid Wat willen we bereiken? Verhogen van het veiligheidsgevoel van de burgers. Uit onderzoek blijkt dat Veghel boven het landelijk gemiddelde scoort wat veiligheidsgevoel betreft. DDB blijft nastreven dat we dit minimaal gelijk houden of verbeteren. Doorbreken van het taboe veiligheidsgevoel : niet op elke hoek ligt gevaar. Blijven werken aan een goede vertrouwensrelatie burger versus overheid. De burger moet trots zijn om in de Gemeente Veghel te wonen, te werken en te recreëren, mede ingegeven door een brede maatschappelijke betrokkenheid. Hoe willen we dit bereiken? Het verhogen van de sociale veiligheid door: - Meer of verlichting op kwetsbare plaatsen - Weloverwogen ligging speelweiden/speelplaatsen - Veilige fiets- en wandelroutes - Wijze van bebouwing en beplanting - Stimuleren van sociale controle Een wijk- en dorpgerichte aanpak in gezamenlijkheid met de bewoners, ter verbetering van de kwaliteit van de woonomgeving. Verder uitrollen Buurt Informatie Netwerk (BIN). Plannen voor rampenbestrijding up-to-date houden en toetsen op effectiviteit. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voortdurend aanpassen op de steeds veranderende problematiek van de samenleving. Ook hier deregulering toepassen. Actualiseren van (gebruik)vergunningen en handhavend optreden daar waar nodig. Middels een buurt- en wijkgerichte aanpak (BIN); door het aanstellen van meer buurtcoördinatoren. In samenwerking met de politie bewerkstelligen dat politie en wijkcoördinatoren langer en herkenbaar in de wijken aanwezig zijn. 50 procent méér BOA s (gemeentelijke blauw) op straat. 10

11 4. Verkeer en vervoer Wat willen we bereiken? Bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid moeten, zowel op landelijk als op provinciaal niveau uitgangspunt blijven van het gemeentelijk beleid. Integrale visie en preventie (activiteiten die gericht zijn op het voorkomen van ongewenst verkeersgedrag). Verbeteren leefbaarheid en kwaliteit leefmilieu. Oog voor mobiliteitsbehoefte; bevorderen bereikbaarheid. Bevorderen (verkeers)veiligheid; aantal verkeersslachtoffers verminderen. Dorpenvariant als uitganspunt bij de omlegging van de N279 indien noodzaak is aangetoond. Realisering ontsluiting Erp conform de nota hoofdwegen structuur. De verkeersfunctie van de Rembrandtboulevard afwaarderen. Verbetering openbaar vervoer OV in wijken en kernen. Hoe willen we dit bereiken? Verdere samenwerking binnen de GGA om beleid- en subsidiemogelijkheden optimaal te benutten. Bij plannen van infrastructurele maatregelen aandacht voor duurzaamheid, geluid en fijnstof. De verkeersveiligheid koppelen met de planvorming binnen Ruimtelijke Ordening en koppelen aan de beheersplannen van Openbare Werken (werk met werk maken). Verbeteren van de hoofdverkeersstructuur, met name A50, A2, Den Bosch, Veghel, Helmond en Boxtel/Schijndel/Veghel door participatie in de diverse project- en stuurgroepen. Onderhouden van de samenwerking met justitie, politie, bedrijfsleven, dorps- en wijkraden en andere organisaties op het gebied van verkeersveiligheid. Hoogwaardig openbaar vervoer uitrollen conform afspraak met de provincie (complete realisatie in 2028). Stimuleren van vervoer over spoor (verbinding Zuid Willemsvaart naar Boxtel) en water (Zuid Willemsvaart, opwaardering naar vaarklasse 4 inclusief de industriehaven). Bevorderen vervoersmanagement, zoveel mogelijk oplossingen stimuleren voor het woonwerkverkeer ten aanzien van het gebruik van openbaar vervoer, fiets en carpoolen. In stand houden en verbeteren van openbaar vervoer. Met namen de bereikbaarheid van de kleine kernen/wijken met het openbaar vervoer. De bereikbaarheid van de nieuwe locatie Bernhoven garanderen. Ieder uur vanuit elke dorp een bus naar de hoofdkern. Collectief vraagafhankelijk vervoer, zoals taxihopper en buurtbus, krachtig blijven stimuleren Bevorderen van het fietsverkeer, extra aandacht voor woon - werk en blijven ontwikkelen van recreatieve fietsroutes. Continu proces van gedragsbeïnvloeding van jong en oud door educatie en voorlichting in samenwerking met de organisaties die zich daarmee bezighouden. Onderhouden en aanleggen veilige schoolroutes en realiseren van een veilige schoolomgeving. Zorgen voor veilige woon-werkverkeerroutes en een veilige omgeving bij speelterreinen en sportaccommodaties. Realisatie transferium voor parkeren vrachtwagens en personenauto s met goede aansluiting op OV en plaatselijke transportvormen. Invoering van blauwe zone in het centrum. 11

12 5. Onderwijs en kinderopvang Wat willen we bereiken? Primair onderwijs in iedere kern en wijk en een breed, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs in de kern Veghel. Kwalitatief goede onderwijshuisvesting op maat, als basis voor goed onderwijs. Multifunctionele opzet en gebruik van schoolgebouwen. Behouden en mogelijk uitbouwen van het Hoger Beroepsonderwijs (HBO) in samenwerking met hogescholen. Behoud van de voor- en naschoolse voorzieningen zoals kinderopvang en/of peuterspeelzaalwerk in iedere wijk en dorp. Samenbrengen van onderwijs- en opvangvoorzieningen voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Faciliteren van brede scholen en Integrale Kind Centra (IKC),Een betaalbare ouderbijdrage blijft daarbij het uitgangspunt; de voorziening moet voor iedereen toegankelijk zijn. Gemeente, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen moeten de handen nadrukkelijk ineenslaan om te komen tot een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Achterstandssituaties voorkomen door inzet en vergroten van bereik van voor- en vroegschoolse educatie. Een afdoende preventie en bestrijding van het schoolverzuim. Terugdringing van het aantal leerlingen die zonder diploma de school verlaten. Opvang en begeleiding van jeugd binnen jeugdorganisaties en/of verenigingen moeten worden bevorderd. Hoe willen we dit bereiken? Goede afstemming van onderwijsaanbod en realisatie doorgaande leerlijn middels overleg met alle opvang- en onderwijsorganisaties in een Locale Educatieve Agenda. Middelen die de overheid beschikbaar stelt voor huisvesting moeten op een verantwoorde en zo efficiënt mogelijke wijze ingezet worden binnen het onderwijsveld. Nadere afstemming tussen VMBO, ROC de Leijgraaf en bedrijfsleven (verticale beroepskolom) Stimuleren van initiatieven vanuit het bedrijfsleven gekoppeld aan het VMBO en MBO en HBO Ontwikkelen van brede school of IKC s met kinderopvang en buitenschoolse opvang op bestaande locaties. Stimuleren combinatie onderwijs en sporten. JOGG verder invulling geven op scholen en bij verenigingen. DDB streeft ernaar dat de gemeente middels het beschikbaar stellen van voldoende middelen meer aandacht kan vragen voor actuele problematieken als: Verkeersopvoeding Gezondheidsvoorlichting, mede door stimulering van sport en lichaamsbeweging De houding ten opzichte van minderheden, integratie vraagstuk Respect voor de medemens Aandacht voor normen en waarden binnen onze multiculturele samenleving Uitbouwen van het beleid rondom schoolverzuim, liefst in regionaal verband. De nadruk moet liggen op het achterhalen en vervolgens wegnemen van de oorzaken van het verzuim. 12

13 6. Kunst en cultuur Wat willen we bereiken? Middels kunst en cultuur en cultureel erfgoed onze gemeente en de afzonderlijke kernen een eigen identiteit en kleur geven. Bibliotheekwerk als elementaire voorziening handhaven in onze samenleving. Kunstbeoefening en kunstzinnige vorming moeten gestimuleerd worden, waarbij DDB denkt aan MIK-Pieter Brueghel, Blauwe Kei en de Compagnie samen op de Noordkade Ondersteunen/faciliteren van culturele evenementen. Stimulering van het gebruik van gemeenschapshuizen en MFA s. Behouden van cultuur, educatie, informatie, voorlichting en meningsvorming op lokaal/regionaal niveau. Voeren van een goed monumentenbeleid om het cultuurhistorisch erfgoed binnen onze gemeente zoveel mogelijk te behouden. Hoe willen we dit bereiken? Positief meedenken bij nieuwe initiatieven. Middels de subsidieverordening bovengenoemde activiteiten ondersteunen en nieuwe activiteiten stimuleren en faciliteren. Jaarlijkse evaluatie van de subsidieverordening blijft gewenst. Subsidie verstrekken is echter géén doel op zich, maar een hulpmiddel. Onderzoeksresultaten geven aan dat de functie theater bestaansrecht heeft in onze gemeente; het (industrieel) cultureel cluster daarom verder vorm geven met onder andere de functie MIK/PB en een theater(functie) op de Veghelse maat, maar waar ook een poppodium en de gemeenschapshuisfunctie een plaats hebben evenals het jongerencentrum en multifunctionele ruimten voor bijvoorbeeld carnaval, congressen en symposia. Alle lokale kunst- en cultuuractiviteiten dienen daar plaats te kunnen vinden. Herbouw molen Keldonk en Koeveringse molen blijven stimuleren. De actieve betrokkenheid van de burgers vergroten door ondersteuning en waardering van werkgroepen en verenigingen, zelfsturing initiëren daar waar mogelijk. Intensiveren van de samenwerking met externe partijen als bijvoorbeeld het monumentenhuis. 13

14 7. Sport en recreatie Wat willen we bereiken? Een gemeente die blijvend aandacht heeft voor de drijvende krachten: de VRIJWILLIGERS Een gemeente die een ruim aanbod van goed onderhouden sport- en recreatieve voorzieningen dichtbij de burger nastreeft. Deze dienen goed toegankelijk te zijn voor alle inwoners van onze gemeente met speciale aandacht voor jeugd, mindervaliden en senioren Een gemeente die de belangrijke rol van verenigingen voor sportbeoefening, zeker voor de jeugd, erkent en stimuleert. Een gemeente die, met behoud van eigen verantwoordelijkheid van de verenigingen, voorwaardenscheppend en ondersteunend blijft en zelfsturing en zelfwerkzaamheid stimuleert Betaalbare sportaccommodaties waarbij een redelijke bijdrage in de kosten gevraagd mag worden van de gebruikers. De tarieven zodanig vaststellen dat de kosten voor de burger betaalbaar blijven Jeugdactiviteiten en nieuwe initiatieven dienen gestimuleerd en ondersteund te worden. Sport is uitermate belangrijk en moet voor iedereen toegankelijk zijn Hoe willen we dit bereiken? Zorgdragen voor voldoende goedgekeurde voorzieningen voor de jeugd in woonwijken en kleine kernen. Realiseren van bovenwijkse recreatievoorzieningen, zoals speeltuinen of een skatebaan Versterk de relatie tussen sport en onderwijs middels o.a. een buurtsportcoach. Evalueren van de subsidieregeling en daar waar nodig bijstellen. Verdere uitwerking geven aan de realisatie van een multifunctioneel jongerencentrum in Veghel, met en door jongeren opgezet. Samenwerking tussen alle organisaties die met jeugd te maken hebben dient uitgangspunt te zijn. Uniformeren, borgen, verbeteren en ondersteunen van de gemeenschapshuizen en multifunctionele verenigingsgebouwen in dorpen en wijken. Onderzoeken van mogelijkheden en faciliteren van de vraag naar tijdelijke voorzieningen (bouwplaatsen) voor onder andere het bouwen van carnavalswagens. Koesteren van het verenigingsleven en zijn/haar vrijwilligers en daar waar nodig ondersteunen,zij zijn het cement van onze samenleving. Zorgen dat informatievoorziening en ondersteuning blijvend en structureel verbetert. Realiseren van voldoende veilige en aantrekkelijke fiets-, wandel- en ruiterpaden. Zorgen voor compensatie (binnen de eigen gemeente) en behoud van natuur. Verder ontwikkelen van het recreatief netwerk. Realisatie in samenwerking met private partijen van een nieuw overdekt zwembad in de komende periode. 14

15 8. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Wat willen we bereiken? Goede invulling van de nieuwe taken die op de gemeente af komen binnen het sociale domein op het gebied van zorg, werk, jeugd en passend onderwijs. Het is belangrijk voor iedereen om actief te zijn in de samenleving. Iedereen moet volwaardig kunnen participeren, ongeacht leeftijd, etniciteit, geloof, geaardheid, politieke voorkeuren, lichamelijke- of geestelijke beperkingen. Burgers moeten in aanmerking komen voor ondersteuning daar waar nodig, hierbij ligt ook een eigen verantwoordelijkheid bij inwoners. Voorzieningen moeten open, helder en toegankelijk zijn voor alle mensen, voor wie ze bedoeld zijn. Seniorenbeleid moet erop gericht zijn dat men zo lang mogelijk zelfstandig, al dan niet ondersteund, in de eigen omgeving, maar ook in het verzorgingshuis, kan blijven wonen. Een goede samenwerking tussen de in de regio bestaande instellingen die zich bezighouden met de hulpverlening aan senioren. Hoe willen we dit bereiken? DDB heeft oog voor de zwakkeren/minder bedeelden en wil deze graag blijven beschermen. Betrek verenigingen, instanties en instellingen in een zo vroeg mogelijk stadium bij het beleid. Zelfsturing. Bewoners, ondernemers, verenigingen, instellingen en belangenorganisaties hebben veel kennis van zaken en kennen de problemen en kansen. Door deze energie te gebruiken ontstaan prachtige ideeën. Burgers kunnen zelf hun leven vormgeven. De gemeente heeft de rol van vangnet, voor inwoners die het op eigen kracht niet redden. Algemene richtlijnen en politieke uitgangspunten hanteren als: Samenhang in het voorzieningenpatroon Bereikbaarheid (ook in financiële zin) van deze voorzieningen Samenhang in subsidiëring en tarievenstelsel Noodzakelijke kwaliteit van voorzieningen Solidariteit met de zwaksten in de samenleving Stimuleren van zelfwerkzaamheid, verantwoordelijkheidsgevoel en gemeenschapszin Respect voor de verscheidenheid in levensbeschouwelijke opvattingen en levensstijlen Extra aandacht voor groepen met een maatschappelijke achterstand Voorzien in goede voorlichting en educatie in duidelijk leesbaar Nederlands of desgewenst in de moedertaal Doorlopend aandacht houden voor het integratieproces. Taalachterstand bij de bevolking van Veghel terugdringen, oa via cursussen laaggeletterdheid. Zorgdragen voor een goed en structureel overleg met de sleutelfiguren van de minderheden in onze gemeente. Onderzoek doen naar hoe vrijwilligerswerk verder gestimuleerd kan worden. Evaluatie maaltijdvoorziening. Zorgsteunpunten inrichten dicht bij de burger in dorpen en wijken. Verbetering van goed bereikbaar openbaar vervoer binnen de regio, ieder (half) uur een bus in elke wijk of kern en ondersteuning van betaalbaar collectief vraagafhankelijk vervoer. In samenspraak met Brabantzorg, Vivaan en o.a. de wooncorporaties zorgen voor aangepaste woningbouw en mogelijkheden voor het aanpassen van bestaande woningen en/of bijwoning. Structureel overleg met het vertegenwoordigende Platform voor Ouderen en Gehandicapten over belangen en besluiten die hun aangaan. Blijvend aandacht vragen voor de vereenzaming van de medemens. Mensen moeten als volwaardige burgers mee kunnen doen in onze samenleving. Bij voorkeur via een reguliere baan, maar als dit (nog) niet kan, door op een andere manier te participeren in de samenleving. Inwoners die hierin niet op eigen kracht slagen moeten we hierin actief ondersteunen. 15

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

KWALITEIT VOOR IEDEREEN

KWALITEIT VOOR IEDEREEN KWALITEIT VOOR IEDEREEN COALITIEAKKOORD DIEMEN 2006-2010 Partij van de Arbeid VVD GroenLinks 12 mei 2006 Vooraf Voor u ligt Kwaliteit voor iedereen; het coalitieakkoord dat is gesloten tussen de fracties

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen D66 Haaksbergen Verkiezingsprogramma 2014-2018 VOORWOORD Het verkiezingsprogramma van D66 Haaksbergen gaat over de wijken en kernen van ons dorp en over het prachtige en waardevolle groene buitengebied

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ Inhoud Werken aan Werk, Zorgen voor Zorg 3 De ambities van deze coalitie 4 1. Bestuur en dienstverlening 5 2. Regionale samenwerking 8 3. Sociaal-maatschappelijk domein 10 4. Economie 14 5. Ruimte, wonen

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

GOED VOOR ELKAAR Verkiezingsprogramma 2015 2018 1

GOED VOOR ELKAAR Verkiezingsprogramma 2015 2018 1 GOED VOOR ELKAAR Verkiezingsprogramma 2015 2018 1 Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard De Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK ) is een lokale politiek partij die opkomt voor de inwoners

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 Meerjarenbegroting 2015-2018 Voorwoord Voor u ligt de Programmabegroting 2015 en de Meerjarenbegroting 2015-2018. Een document dat op heel veel terreinen richting geeft aan de toekomst

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 2018. Tijd voor andere politiek

Verkiezingsprogramma 2014 2018. Tijd voor andere politiek Verkiezingsprogramma 2014 2018 Tijd voor andere politiek Inhoud INLEIDING... 4 LEESWIJZER... 5 1. BURGER EN BESTUUR (INTERACTIEF OMMEN)... 5 1.1. Bestuur... 5 1.2. Dienstverlening... 6 1.3. Communicatie

Nadere informatie

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie

Meer Westland Minder Gemeente

Meer Westland Minder Gemeente Meer Westland Minder Gemeente Verkiezingsprogramma VVD Westland 2014-2018 VVD Westland onderscheidt zich door één gemeentehuis op één locatie woningbouw alleen in de dorpen bouwen naar behoefte opheffen

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL Gemeente Eersel Bestemmingsplan Kom Steensel Toelichting bijlagen Regels bijlagen Plankaart schaal 1:1.000 projectgegevens: TOE03-EER00073-01A REG03-EER00073-01A

Nadere informatie

Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg

Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg Inhoudsopgave Inleiding: betrokken bij Limburg p. 3 De rol van de Provincie in Limburg p. 7 Limburg: sociaal en cultureel p. 9

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

HALDERBERGE 2014-2018. Net als u zijn wij altijd onszelf1 LOKAAL HALDERBERGE IS NET ZOALS U! VERKIEZINGSPROGRAMMA. www.lokaalhalderberge.

HALDERBERGE 2014-2018. Net als u zijn wij altijd onszelf1 LOKAAL HALDERBERGE IS NET ZOALS U! VERKIEZINGSPROGRAMMA. www.lokaalhalderberge. VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 HALDERBERGE LOKAAL HALDERBERGE IS NET ZOALS U! Net als u vinden wij de directe leefomgeving van uzelf en uw gezin superbelangrijk. Net als u hebben wij niet zo n boodschap

Nadere informatie

De drempel laag, de lat hoog!

De drempel laag, de lat hoog! De drempel laag, de lat hoog! Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Voorwoord D66, VVD en CDA hebben overeenstemming bereikt om

Nadere informatie

VerantWoorde politiek. Verkiezingsprogramma SGP Ede 2014 2018. Verkiezingsprogramma SGP Ede 2014 2018 1

VerantWoorde politiek. Verkiezingsprogramma SGP Ede 2014 2018. Verkiezingsprogramma SGP Ede 2014 2018 1 VerantWoorde politiek 1 2 Inhoud VerantWoorde politiek... 1 Verkiezingsprogramma 2014 2018... 1 SGP EDE... 2 Inhoud... 3 Inleiding... 4 1. Economie, werk en inkomen... 5 2. Educatie en opvoeding... 10

Nadere informatie

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN concept DORPSVISIE DIEPENVEEN Oktober 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Andere rol gemeente... 3 1.2 Verantwoording Themakeuzes... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. Karakterisering dorp Diepenveen... 5 2.1 Historie...

Nadere informatie