Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 Begrippenlijst... 5 De zeven pijlers van DDB... 5 Vitale dorpen met toekomst... 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 Begrippenlijst... 5 De zeven pijlers van DDB... 5 Vitale dorpen met toekomst... 6"

Transcriptie

1 1

2 Inhoudspagina Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 Begrippenlijst... 5 De zeven pijlers van DDB Vitale dorpen met toekomst Bestuur Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer Onderwijs en kinderopvang Kunst en cultuur Sport en recreatie Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Volksgezondheid en milieu Ruimtelijke en economische zaken Kieslijst

3 Voorwoord Bestuur en fractie van Democratisch Dorpsbelang presenteren hierbij het beginselprogramma voor de jaren Geen landelijke politieke kleur Democratisch Dorpsbelang is een lokale, ongebonden politieke groepering. Onze mening is dat binnen de gemeenteraad de specifieke dorpsbelangen het best kunnen worden behartigd door lokale mensen, die actief en nauwgezet - los van enige landelijke politieke kleur peilen wat er leeft onder de bevolking. Doelstelling Het doel van Democratisch Dorpsbelang is om zoveel mogelijk invloed te verwerven binnen het gemeentebestuur en hierdoor de leefbaarheid in de gemeente Veghel te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Vanuit de erkenning dat Veghel de hoofdkern is, met een regionale taak voor werkgelegenheid, onderwijs, sport, zorg en cultuur, zien wij het als één van de belangrijkste taken de eigen identiteit en vitaliteit van de zes kernen te waarborgen. (Be)stuur mee met DDB Wij staan voor een krachtige bevordering van betrokkenheid van burgers bij het gemeentelijk beleid en geven daaraan gestalte door het organiseren van structurele openbare vergaderingen. Deze bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk. De agenda s en locaties worden ruim van tevoren in de lokale pers aangekondigd. Zowel wethouders als raadsleden zijn op deze avonden aanwezig en voor iedereen direct aanspreekbaar. Daarnaast kent DDB de dorps en wijkbezoeken, Buurten in de Buurt. Dit is een andere werkwijze om direct contact met de burgers op te doen; Wij komen naar u toe. Iedereen! Politiek gaat over veiligheid, het tegengaan van criminaliteit, het bouwen van huizen, over onderwijs en sportverenigingen, ontmoetingsplekken, ouderenzorg, sociale zekerheid, enzovoorts enzovoorts. Het zijn onderwerpen die iedereen rechtstreeks aangaan en waarover iedereen beslist een mening heeft. Jongeren zijn de raadsleden van de toekomst en ouderen zijn het historisch geheugen. Daarom gaat DDB regelmatig in overleg met beiden. Voorliggend beginselprogramma is het resultaat van weloverwogen, intensief overleg met de eigen achterban, diverse organisaties en belangengroeperingen als dorps-en wijkraden, KBO, ZLTO, sportverenigingen, bedrijfsleven, brainstormsessies en Buurten in de Buurt. Kernbegrippen zijn rechtvaardigheid, doelmatigheid, gelijkheid, constructief werken en mensvriendelijk bestuur. Voor meer informatie over DDB en uw reacties op ons beginselprogramma kunt u terecht op onze website, via of bellen naar telefoonnummer (0413) DDB UW DORP ONS BELANG 3

4 Leeswijzer Het door DDB gepresenteerde beginselprogramma voor de komende verkiezingen is op dezelfde wijze opgesteld als de vorige periode. Middels de bezoeken in de dorpen en wijken, Buurten in de Buurt en de daarin opgehaalde thema s en problematiek, hopen we een helder, herkenbaar programma te hebben gemaakt. De opzet is: 1. Het programma volgt de huidige, bij de programmabegroting gemaakte indeling van de gemeentelijke producten. Dientengevolge kan de gemeentelijke begroting simpel dienen als leidraad bij het lezen van dit stuk. De begrotingsgegevens zijn gemakkelijk te combineren met het programma van Democratisch Dorpsbelang. 2. Bij elk beleidsonderdeel is aangegeven Wat we willen bereiken en Hoe we het willen bereiken. 3. Het programmaboekje (A5-formaat) met actie-, speer- en aandachtspunten per kern is een onlosmakelijk onderdeel van het totale programma. Wij hopen u een goed onderbouwd programma aan te bieden. We hebben ons best gedaan er een toegankelijk stuk van te maken. Zoveel mogelijk is getracht om vakjargon te vermijden. Voor alle duidelijkheid zijn in een speciaal hoofdstuk (zie pagina 4) verklaringen van noodzakelijke afkortingen en begrippen opgenomen. Indien er voor u nog onduidelijkheden zijn over ons programma kunt u een tweetal wegen bewandelen. 1. U raadpleegt onze website (), klikt de knop informatie/contact aan en u stelt uw vraag aan de persoon van uw keuze op onze kieslijst. 2. U laat het ons weten via telefoon (0413) , ) of tijdens een van de persoonlijke contacten. Tijdens onze openbare bijeenkomsten zijn onze raadsleden en toekomstige raadsleden veelal aanwezig om alle vragen te beantwoorden. 4

5 Begrippenlijst AS-50 Samenwerkingsverband, Bernheze, Uden, Veghel en Oss APV Algemene Plaatselijke Verordening. Het stellen van aanvullende gemeentelijke regels - niet in strijd met landelijke of provinciale regels - waaraan de burgers zich moeten houden. Vervoersmanagement Zoveel mogelijk oplossingen stimuleren voor het woon-werkverkeer ten aanzien van het gebruik van openbaar vervoer, fiets, carpoolen. Duurzaam veilig In beginsel verblijfsgebieden binnen de bebouwde kom inrichten als 30 km zones en verblijfsgebieden buiten de bebouwde kom als 60 km gebied. CVO Contactgroep Veghelse Ondernemingen CPO Collectief Particulier Opdrachtgeverschap VMK Veghels Midden- en Kleinbedrijf EBK Erpse Bedrijven Kring MCA Multimodaal Coördinatie Assistentiepunt. Een organisatie die bemiddelt in adviezen om transport van de weg naar water en spoor te bevorderen PPS Publiek Private Samenwerking. Een samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven bij het realiseren van projecten Revitalisering Oude bedrijventerreinen moderniseren en opnieuw inrichten, zodat ze voldoen aan de eisen van een modern bedrijventerrein GFT Groente-, fruit- en tuinafval VMBO Voortgezet Middelbaar Beroepsonderwijs ROC de Leijgraaf Regionaal Opleidingen Centrum voor de regio Oss, Uden, Veghel en Cuijk Reconstructie Herinrichten van landelijk gebied om te komen tot kwaliteitsverbetering voor landbouw en natuur Lagenbenadering De lagenbenadering gaat uit van drie lagen. De onderste laag wordt gevormd door de bodemtypologie, de geomorfologie en het watersysteem De tweede laag wordt gevormd door de infrastructuur De derde en bovenste laag bestaat uit het ruimtegebruik voor wonen, werken, landbouw en recreatie MIK / PB Meijerijse Instellingen voor Kunsteducatie ODBN Omgevingsdienst Brabant Noordoost. VGRP Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan NME Natuur en Milieu Educatie 5

6 De zeven pijlers van DDB 1. Samen aan het stuur Zelfwerkzaamheid, zelfsturing, eigen budget dorps- en wijkraden 2. Behoud van eigen identiteit en diversiteit Ieder dorp een dorps- of gemeenschapshuis en behoud van school en kerk 3. Vitale dorpen Prettige leefomgeving, koop lokaal, blijven investeren in dorpen en wijken, blauwe zone 4. Zorg dicht bij de mensen Zorgsteunpunten in de dorpen, dorpscoöperaties/wijkzusters 5. Vrijwilligers koesteren Vrijwilligersloket uitbouwen, verenigingen faciliteren 6. Bouwen op maat Gedifferentieerde grondprijzen, flexibele bestemmingsplannen, welstandsvrij 7. Kansen voor ondernemers Aantrekkelijke bedrijventerreinen, voldoende uitbreidingsmogelijkheden, deregulering, goede bereikbaarheid 6

7 1. Vitale dorpen met toekomst DDB begint het programma met een speciaal hoofdstuk over vitale dorpen. DDB heeft haar wortels in de dorpen. Wij zijn trots op de zes hechte en bruisende leefgemeenschappen die bij Veghel horen. Behoud hiervan is ons grootste belang geweest de afgelopen jaren en blijft ook de grondslag voor de komende termijn. DDB streeft ernaar om de wijken in de kern Veghel eenzelfde karakter te laten krijgen. DDB is er de afgelopen twintig jaar in geslaagd de belangrijkste voorzieningen voor de kernen te behouden en blijft ook in de toekomst zoeken naar maatoplossingen voor nieuwe knelpunten. School, kerk, gemeenschapshuis, horeca, openbaar vervoer, accommodaties voor (sport)verenigingen, winkels, bibliotheek of bibliobus, postvoorzieningen en zorg op maat zijn elementaire voorzieningen, die de leefbaarheid ook in de toekomst waarborgen. Echter niet in elke kern kan door de schaalgrootte hetzelfde voorzieningenniveau gehandhaafd blijven. Door de vergrijzing en de dubbele vergrijzing zal in het bijzonder meer aandacht voor zorg op maat moeten komen. Het realiseren van zorgsteunpunten kan volgens DDB een waardevolle aanvulling zijn. Mobiliteit zal de komende decennia nog belangrijker worden om te voorkomen dat dorpen en buurtschappen geïsoleerd raken. Vrijwilligers Vitale dorpen (maar ook verenigingen, instellingen en maatschappelijke organisaties) kunnen niet zonder de inzet van vrijwilligers. DDB wil deze maximaal faciliteren, het vrijwilligersloket is geïntroduceerd en DDB wil verder in gesprek om te bekijken wat er voor onze vrijwilligers nog meer nodig is. Woningbouw is een fundament van een kern en daarmee mede bepalend om onderwijsvoorzieningen en het verenigingsleven op termijn te behouden. Vandaar dat er tijdig nieuwe bestemmingsplannen moeten worden vastgesteld, zodat een gelijke bevolkingsgroei wordt gewaarborgd. Eigen (gemeentelijke) gronden met voorrang uitgeven, hierbij de regie in eigen hand houden. Voor ouderen die willen blijven wonen in hun eigen sociale omgeving dienen er woningen te zijn of regelgeving die het mogelijk maakt om hun woning aan te passen zodat men langer thuis kan blijven wonen. Samen met de woningbouwcorporatie(s) moet er gewerkt worden aan voldoende, betaalbare ouderenwoningen en appartementen voor alleenstaanden, maar ook de mogelijkheden van in- of bijwoning moeten ondersteund en uitgebreid worden. DDB pleit voor voldoende bouwmogelijkheden binnen de diverse dorpen. (C)PO is hiervoor een van de middelen om dit doel te bereiken, evenals gedifferentieerde grondprijzen. Zuinig ruimtegebruik moet één van de uitgangspunten zijn, inbreiding voor uitbreiding verdient de voorkeur. Bij een dorp hoort dorpse architectuur. DDB vindt dat voor elk uitbreidingsplan een beperkt beeldkwaliteitsplan dient te worden vastgesteld. Ook het aankleden van nieuwe straten en pleinen dient met zorg en in overleg te gebeuren. Elk dorp cq. wijk verdient een volwaardig multifunctioneel gemeenschapshuis waar verenigingen gehuisvest kunnen worden. De koppeling met een zorgsteunpunt ligt voor de hand. Zo wordt een hart in wijk of dorp gegarandeerd. Ook het buitengebied rond het dorp verdient aandacht. DDB is voorstander van een goede koppeling van landbouw, natuur en recreatie. In het bijzonder het laatste betekent dat de toegankelijkheid voor de inwoners moet worden vergroot door de aanleg van wandelroutes en recreatieve fietspaden. Behoud van cultuurhistorie is van elementair belang voor het behoud van het dorpse karakter. De gemeentelijke Monumentenlijst is aangevuld met panden van 1940 tot Goed onderhoud van deze panden verdient de nodige aandacht; beeldbepalende gebouwen zoals kerken, pastorieën en/of aangezichten dienen zoveel mogelijk behouden te blijven. 7

8 DDB vindt dat vrijkomende agrarische bedrijven (VAB) gebruikt moeten kunnen worden door bijvoorbeeld startende ondernemers voor ambachtelijke beroepen, toerisme en het huisvesten van seizoenarbeiders. De provinciale Hoogwaardig Openbaar Vervoersplannen verdienen blijvende ondersteuning en dienen tot in de haarvaten van het landelijk gebied georganiseerd te worden. De buurtbus en in het bijzonder Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) krijgen steun van DDB. Minimaal ieder uur een bus in iedere wijk en kern. Structuurvisies De structuurvisies van Veghel, Boerdonk, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide en Zijtaart dienen het (inspiratie-) kader te blijven voor (ruimtelijke) ontwikkelingen zowel binnen als buiten de bebouwde kom zoals opgenomen in de structuurvisie van de gemeente Veghel. Met aandacht voor wonen, werken, groen, water, recreatie en cultuurhistorie. 8

9 2. Bestuur Wat willen we bereiken? Als DDB streven we naar een optimale dienstverlening en communicatie naar de burgers. Een herkenbare lokale politiek die gemakkelijk toegankelijk is voor de burgers van Veghel. Goed functionerende, bij voorkeur gekozen, politiekonafhankelijke dorps- en wijkraden zijn voor DDB een groot goed. Zij zijn de ogen en de oren van de samenleving. Veranderende rol van de gemeente. Het streven is een lean and mean gemeentelijk apparaat. Zelf organiserend vermogen van de burger. Er is sprake van een veranderde rol van de gemeente in relatie tot de samenleving. De overheid richt zich minder op het initiëren, implementeren en sturen, maar meer op faciliteren en mogelijk maken. Burgers beschikken over verschillende kwaliteiten en zijn daarmee goed in staat om met elkaar oplossingen te bedenken. Daar moeten we als gemeente meer gebruik van maken. Een sterke bestuurlijke relatie met de provincie. Een fusie met Sint-Oedenrode en Schijndel dient verder vorm te worden gegeven als opmaat naar een grotere gemeente. Wel dient hierbij de belangen van dorpen en wijken gewaarborgd te blijven. In het kader van de regionale samenwerking dienen we een stedelijke regio cq AS-50 te ondersteunen en faciliteren. Een nauwe samenwerking met de overige regiogemeentes blijft gewenst en zal gestimuleerd moeten worden. Hoe willen we dit bereiken? Verder doorvoeren van deregulering om zo te komen tot een verbetering van de dienstverlening. Bijvoorbeeld: afschaffen van welstand en precario en hondenbelasting en kortere proceduretijd van verlening van vergunningen zoals de bouwvergunning. Geen toename van de lastendruk voor de burger. De overheid richt zich minder op sturen, maar meer op mogelijk maken. Evaluatie van het vrijwilligersloket, om vervolgens dit aan te passen of door te ontwikkelen. Van de in het publieksplein aangeboden producten dient minimaal 65 % (de landelijke streefwaarde) digitaal aangeboden te worden. Afhandeling en beantwoording van de ingekomen vragen, klachten of meldingen dienen binnen de gestelde normen te worden uitgevoerd. Steviger inzetten op dienstverlening. Burgers betrekken bij de uitvoering van plannen door het organiseren van informatiebijeenkomsten. Burgerparticipatie verder doorvoeren. Structureel overleg met dorps- en wijkraden en deze blijven stimuleren en faciliteren, speciale contactambtenaar wijk- en dorpsraden is essentieel. Wijk- en dorpsraden voorzien van een eigen en toereikend budget. Zelfsturing zal als middel worden ingezet om meer zelfwerkzaamheid en verantwoordelijkheid vorm te geven, dit met bijbehorende budgetten. DDB is bereid verantwoordelijkheid te nemen voor invulling van het college en het voorzitterschap van raadsleden tijdens commissievergaderingen. Burgerleden in de vakraadscommissies. De openbare vergaderingen van DDB nadrukkelijk neer blijven zetten om de betrokkenheid met onze inwoners te verbeteren. Deze bijeenkomsten beurtelings in alle zeven kernen houden. Buurten in de Buurt - DDB naar de burgers toe - blijft belangrijk communicatiemiddel. Digitale communicatie zal verder uitgebouwd worden. Denk aan social media als twitter en facebook. Voldoende ruimte blijven geven voor ambtelijke ondersteuning van het raadswerk. Participeren in landelijke en provinciale overlegstructuren. Den Haag, GS en Provinciale Staten met regelmaat uitnodigen bij lokale en regionale ontwikkelingen ter voorbereiding op de besluitvorming. Actief participeren in bestaande en komende samenwerkingsverbanden, met meerwaarde voor Veghel. Voorbeelden zijn gebiedsgerichte aanpak verkeer en vervoer Werkgroep ZuidOostvleugel Brabantstad, milieu (Omgevingsdienst Noord Oost Brabant) en op sociaal gebied (Optimisd, werkplein Frisselstein, werkvoorzieningschap). 9

10 3. Openbare orde en veiligheid Wat willen we bereiken? Verhogen van het veiligheidsgevoel van de burgers. Uit onderzoek blijkt dat Veghel boven het landelijk gemiddelde scoort wat veiligheidsgevoel betreft. DDB blijft nastreven dat we dit minimaal gelijk houden of verbeteren. Doorbreken van het taboe veiligheidsgevoel : niet op elke hoek ligt gevaar. Blijven werken aan een goede vertrouwensrelatie burger versus overheid. De burger moet trots zijn om in de Gemeente Veghel te wonen, te werken en te recreëren, mede ingegeven door een brede maatschappelijke betrokkenheid. Hoe willen we dit bereiken? Het verhogen van de sociale veiligheid door: - Meer of verlichting op kwetsbare plaatsen - Weloverwogen ligging speelweiden/speelplaatsen - Veilige fiets- en wandelroutes - Wijze van bebouwing en beplanting - Stimuleren van sociale controle Een wijk- en dorpgerichte aanpak in gezamenlijkheid met de bewoners, ter verbetering van de kwaliteit van de woonomgeving. Verder uitrollen Buurt Informatie Netwerk (BIN). Plannen voor rampenbestrijding up-to-date houden en toetsen op effectiviteit. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voortdurend aanpassen op de steeds veranderende problematiek van de samenleving. Ook hier deregulering toepassen. Actualiseren van (gebruik)vergunningen en handhavend optreden daar waar nodig. Middels een buurt- en wijkgerichte aanpak (BIN); door het aanstellen van meer buurtcoördinatoren. In samenwerking met de politie bewerkstelligen dat politie en wijkcoördinatoren langer en herkenbaar in de wijken aanwezig zijn. 50 procent méér BOA s (gemeentelijke blauw) op straat. 10

11 4. Verkeer en vervoer Wat willen we bereiken? Bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid moeten, zowel op landelijk als op provinciaal niveau uitgangspunt blijven van het gemeentelijk beleid. Integrale visie en preventie (activiteiten die gericht zijn op het voorkomen van ongewenst verkeersgedrag). Verbeteren leefbaarheid en kwaliteit leefmilieu. Oog voor mobiliteitsbehoefte; bevorderen bereikbaarheid. Bevorderen (verkeers)veiligheid; aantal verkeersslachtoffers verminderen. Dorpenvariant als uitganspunt bij de omlegging van de N279 indien noodzaak is aangetoond. Realisering ontsluiting Erp conform de nota hoofdwegen structuur. De verkeersfunctie van de Rembrandtboulevard afwaarderen. Verbetering openbaar vervoer OV in wijken en kernen. Hoe willen we dit bereiken? Verdere samenwerking binnen de GGA om beleid- en subsidiemogelijkheden optimaal te benutten. Bij plannen van infrastructurele maatregelen aandacht voor duurzaamheid, geluid en fijnstof. De verkeersveiligheid koppelen met de planvorming binnen Ruimtelijke Ordening en koppelen aan de beheersplannen van Openbare Werken (werk met werk maken). Verbeteren van de hoofdverkeersstructuur, met name A50, A2, Den Bosch, Veghel, Helmond en Boxtel/Schijndel/Veghel door participatie in de diverse project- en stuurgroepen. Onderhouden van de samenwerking met justitie, politie, bedrijfsleven, dorps- en wijkraden en andere organisaties op het gebied van verkeersveiligheid. Hoogwaardig openbaar vervoer uitrollen conform afspraak met de provincie (complete realisatie in 2028). Stimuleren van vervoer over spoor (verbinding Zuid Willemsvaart naar Boxtel) en water (Zuid Willemsvaart, opwaardering naar vaarklasse 4 inclusief de industriehaven). Bevorderen vervoersmanagement, zoveel mogelijk oplossingen stimuleren voor het woonwerkverkeer ten aanzien van het gebruik van openbaar vervoer, fiets en carpoolen. In stand houden en verbeteren van openbaar vervoer. Met namen de bereikbaarheid van de kleine kernen/wijken met het openbaar vervoer. De bereikbaarheid van de nieuwe locatie Bernhoven garanderen. Ieder uur vanuit elke dorp een bus naar de hoofdkern. Collectief vraagafhankelijk vervoer, zoals taxihopper en buurtbus, krachtig blijven stimuleren Bevorderen van het fietsverkeer, extra aandacht voor woon - werk en blijven ontwikkelen van recreatieve fietsroutes. Continu proces van gedragsbeïnvloeding van jong en oud door educatie en voorlichting in samenwerking met de organisaties die zich daarmee bezighouden. Onderhouden en aanleggen veilige schoolroutes en realiseren van een veilige schoolomgeving. Zorgen voor veilige woon-werkverkeerroutes en een veilige omgeving bij speelterreinen en sportaccommodaties. Realisatie transferium voor parkeren vrachtwagens en personenauto s met goede aansluiting op OV en plaatselijke transportvormen. Invoering van blauwe zone in het centrum. 11

12 5. Onderwijs en kinderopvang Wat willen we bereiken? Primair onderwijs in iedere kern en wijk en een breed, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs in de kern Veghel. Kwalitatief goede onderwijshuisvesting op maat, als basis voor goed onderwijs. Multifunctionele opzet en gebruik van schoolgebouwen. Behouden en mogelijk uitbouwen van het Hoger Beroepsonderwijs (HBO) in samenwerking met hogescholen. Behoud van de voor- en naschoolse voorzieningen zoals kinderopvang en/of peuterspeelzaalwerk in iedere wijk en dorp. Samenbrengen van onderwijs- en opvangvoorzieningen voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Faciliteren van brede scholen en Integrale Kind Centra (IKC),Een betaalbare ouderbijdrage blijft daarbij het uitgangspunt; de voorziening moet voor iedereen toegankelijk zijn. Gemeente, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen moeten de handen nadrukkelijk ineenslaan om te komen tot een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Achterstandssituaties voorkomen door inzet en vergroten van bereik van voor- en vroegschoolse educatie. Een afdoende preventie en bestrijding van het schoolverzuim. Terugdringing van het aantal leerlingen die zonder diploma de school verlaten. Opvang en begeleiding van jeugd binnen jeugdorganisaties en/of verenigingen moeten worden bevorderd. Hoe willen we dit bereiken? Goede afstemming van onderwijsaanbod en realisatie doorgaande leerlijn middels overleg met alle opvang- en onderwijsorganisaties in een Locale Educatieve Agenda. Middelen die de overheid beschikbaar stelt voor huisvesting moeten op een verantwoorde en zo efficiënt mogelijke wijze ingezet worden binnen het onderwijsveld. Nadere afstemming tussen VMBO, ROC de Leijgraaf en bedrijfsleven (verticale beroepskolom) Stimuleren van initiatieven vanuit het bedrijfsleven gekoppeld aan het VMBO en MBO en HBO Ontwikkelen van brede school of IKC s met kinderopvang en buitenschoolse opvang op bestaande locaties. Stimuleren combinatie onderwijs en sporten. JOGG verder invulling geven op scholen en bij verenigingen. DDB streeft ernaar dat de gemeente middels het beschikbaar stellen van voldoende middelen meer aandacht kan vragen voor actuele problematieken als: Verkeersopvoeding Gezondheidsvoorlichting, mede door stimulering van sport en lichaamsbeweging De houding ten opzichte van minderheden, integratie vraagstuk Respect voor de medemens Aandacht voor normen en waarden binnen onze multiculturele samenleving Uitbouwen van het beleid rondom schoolverzuim, liefst in regionaal verband. De nadruk moet liggen op het achterhalen en vervolgens wegnemen van de oorzaken van het verzuim. 12

13 6. Kunst en cultuur Wat willen we bereiken? Middels kunst en cultuur en cultureel erfgoed onze gemeente en de afzonderlijke kernen een eigen identiteit en kleur geven. Bibliotheekwerk als elementaire voorziening handhaven in onze samenleving. Kunstbeoefening en kunstzinnige vorming moeten gestimuleerd worden, waarbij DDB denkt aan MIK-Pieter Brueghel, Blauwe Kei en de Compagnie samen op de Noordkade Ondersteunen/faciliteren van culturele evenementen. Stimulering van het gebruik van gemeenschapshuizen en MFA s. Behouden van cultuur, educatie, informatie, voorlichting en meningsvorming op lokaal/regionaal niveau. Voeren van een goed monumentenbeleid om het cultuurhistorisch erfgoed binnen onze gemeente zoveel mogelijk te behouden. Hoe willen we dit bereiken? Positief meedenken bij nieuwe initiatieven. Middels de subsidieverordening bovengenoemde activiteiten ondersteunen en nieuwe activiteiten stimuleren en faciliteren. Jaarlijkse evaluatie van de subsidieverordening blijft gewenst. Subsidie verstrekken is echter géén doel op zich, maar een hulpmiddel. Onderzoeksresultaten geven aan dat de functie theater bestaansrecht heeft in onze gemeente; het (industrieel) cultureel cluster daarom verder vorm geven met onder andere de functie MIK/PB en een theater(functie) op de Veghelse maat, maar waar ook een poppodium en de gemeenschapshuisfunctie een plaats hebben evenals het jongerencentrum en multifunctionele ruimten voor bijvoorbeeld carnaval, congressen en symposia. Alle lokale kunst- en cultuuractiviteiten dienen daar plaats te kunnen vinden. Herbouw molen Keldonk en Koeveringse molen blijven stimuleren. De actieve betrokkenheid van de burgers vergroten door ondersteuning en waardering van werkgroepen en verenigingen, zelfsturing initiëren daar waar mogelijk. Intensiveren van de samenwerking met externe partijen als bijvoorbeeld het monumentenhuis. 13

14 7. Sport en recreatie Wat willen we bereiken? Een gemeente die blijvend aandacht heeft voor de drijvende krachten: de VRIJWILLIGERS Een gemeente die een ruim aanbod van goed onderhouden sport- en recreatieve voorzieningen dichtbij de burger nastreeft. Deze dienen goed toegankelijk te zijn voor alle inwoners van onze gemeente met speciale aandacht voor jeugd, mindervaliden en senioren Een gemeente die de belangrijke rol van verenigingen voor sportbeoefening, zeker voor de jeugd, erkent en stimuleert. Een gemeente die, met behoud van eigen verantwoordelijkheid van de verenigingen, voorwaardenscheppend en ondersteunend blijft en zelfsturing en zelfwerkzaamheid stimuleert Betaalbare sportaccommodaties waarbij een redelijke bijdrage in de kosten gevraagd mag worden van de gebruikers. De tarieven zodanig vaststellen dat de kosten voor de burger betaalbaar blijven Jeugdactiviteiten en nieuwe initiatieven dienen gestimuleerd en ondersteund te worden. Sport is uitermate belangrijk en moet voor iedereen toegankelijk zijn Hoe willen we dit bereiken? Zorgdragen voor voldoende goedgekeurde voorzieningen voor de jeugd in woonwijken en kleine kernen. Realiseren van bovenwijkse recreatievoorzieningen, zoals speeltuinen of een skatebaan Versterk de relatie tussen sport en onderwijs middels o.a. een buurtsportcoach. Evalueren van de subsidieregeling en daar waar nodig bijstellen. Verdere uitwerking geven aan de realisatie van een multifunctioneel jongerencentrum in Veghel, met en door jongeren opgezet. Samenwerking tussen alle organisaties die met jeugd te maken hebben dient uitgangspunt te zijn. Uniformeren, borgen, verbeteren en ondersteunen van de gemeenschapshuizen en multifunctionele verenigingsgebouwen in dorpen en wijken. Onderzoeken van mogelijkheden en faciliteren van de vraag naar tijdelijke voorzieningen (bouwplaatsen) voor onder andere het bouwen van carnavalswagens. Koesteren van het verenigingsleven en zijn/haar vrijwilligers en daar waar nodig ondersteunen,zij zijn het cement van onze samenleving. Zorgen dat informatievoorziening en ondersteuning blijvend en structureel verbetert. Realiseren van voldoende veilige en aantrekkelijke fiets-, wandel- en ruiterpaden. Zorgen voor compensatie (binnen de eigen gemeente) en behoud van natuur. Verder ontwikkelen van het recreatief netwerk. Realisatie in samenwerking met private partijen van een nieuw overdekt zwembad in de komende periode. 14

15 8. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Wat willen we bereiken? Goede invulling van de nieuwe taken die op de gemeente af komen binnen het sociale domein op het gebied van zorg, werk, jeugd en passend onderwijs. Het is belangrijk voor iedereen om actief te zijn in de samenleving. Iedereen moet volwaardig kunnen participeren, ongeacht leeftijd, etniciteit, geloof, geaardheid, politieke voorkeuren, lichamelijke- of geestelijke beperkingen. Burgers moeten in aanmerking komen voor ondersteuning daar waar nodig, hierbij ligt ook een eigen verantwoordelijkheid bij inwoners. Voorzieningen moeten open, helder en toegankelijk zijn voor alle mensen, voor wie ze bedoeld zijn. Seniorenbeleid moet erop gericht zijn dat men zo lang mogelijk zelfstandig, al dan niet ondersteund, in de eigen omgeving, maar ook in het verzorgingshuis, kan blijven wonen. Een goede samenwerking tussen de in de regio bestaande instellingen die zich bezighouden met de hulpverlening aan senioren. Hoe willen we dit bereiken? DDB heeft oog voor de zwakkeren/minder bedeelden en wil deze graag blijven beschermen. Betrek verenigingen, instanties en instellingen in een zo vroeg mogelijk stadium bij het beleid. Zelfsturing. Bewoners, ondernemers, verenigingen, instellingen en belangenorganisaties hebben veel kennis van zaken en kennen de problemen en kansen. Door deze energie te gebruiken ontstaan prachtige ideeën. Burgers kunnen zelf hun leven vormgeven. De gemeente heeft de rol van vangnet, voor inwoners die het op eigen kracht niet redden. Algemene richtlijnen en politieke uitgangspunten hanteren als: Samenhang in het voorzieningenpatroon Bereikbaarheid (ook in financiële zin) van deze voorzieningen Samenhang in subsidiëring en tarievenstelsel Noodzakelijke kwaliteit van voorzieningen Solidariteit met de zwaksten in de samenleving Stimuleren van zelfwerkzaamheid, verantwoordelijkheidsgevoel en gemeenschapszin Respect voor de verscheidenheid in levensbeschouwelijke opvattingen en levensstijlen Extra aandacht voor groepen met een maatschappelijke achterstand Voorzien in goede voorlichting en educatie in duidelijk leesbaar Nederlands of desgewenst in de moedertaal Doorlopend aandacht houden voor het integratieproces. Taalachterstand bij de bevolking van Veghel terugdringen, oa via cursussen laaggeletterdheid. Zorgdragen voor een goed en structureel overleg met de sleutelfiguren van de minderheden in onze gemeente. Onderzoek doen naar hoe vrijwilligerswerk verder gestimuleerd kan worden. Evaluatie maaltijdvoorziening. Zorgsteunpunten inrichten dicht bij de burger in dorpen en wijken. Verbetering van goed bereikbaar openbaar vervoer binnen de regio, ieder (half) uur een bus in elke wijk of kern en ondersteuning van betaalbaar collectief vraagafhankelijk vervoer. In samenspraak met Brabantzorg, Vivaan en o.a. de wooncorporaties zorgen voor aangepaste woningbouw en mogelijkheden voor het aanpassen van bestaande woningen en/of bijwoning. Structureel overleg met het vertegenwoordigende Platform voor Ouderen en Gehandicapten over belangen en besluiten die hun aangaan. Blijvend aandacht vragen voor de vereenzaming van de medemens. Mensen moeten als volwaardige burgers mee kunnen doen in onze samenleving. Bij voorkeur via een reguliere baan, maar als dit (nog) niet kan, door op een andere manier te participeren in de samenleving. Inwoners die hierin niet op eigen kracht slagen moeten we hierin actief ondersteunen. 15

Zeven kernen, één gemeente Visies en vergezichten van DDB. Veghel, Erp, Zijtaart, Mariaheide, Eerde, Keldonk en Boerdonk. DDB

Zeven kernen, één gemeente Visies en vergezichten van DDB. Veghel, Erp, Zijtaart, Mariaheide, Eerde, Keldonk en Boerdonk. DDB Zeven kernen, één gemeente Visies en vergezichten van DDB Veghel, Erp, Zijtaart, Mariaheide, Eerde, Keldonk en Boerdonk. DDB DEMOCRATISCH DORPSBELANG UW DORP, ONS BELANG 2010-2014 Inhoudspagina Voorwoord...2

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

de Agenda van Brabant kansen voor het platteland

de Agenda van Brabant kansen voor het platteland de Agenda van Brabant kansen voor het platteland Inleiding In deze korte notitie reikt de vereniging kleine kernen noord-brabant u handvatten aan die de agenda voor de toekomst positief kunnen beïnvloeden.

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG PROVINCIAAL BELEID In maart 2015 zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

BIJLAGE: UITVOERINGSSCHEMA

BIJLAGE: UITVOERINGSSCHEMA = 1 = BIJLAGE: UITVOERINGSSCHEMA Registratienummer: 13UIT11428 (behoort bij nummer: 13INT03360 )- Uitvoeringsschema (Bijlage bij ontwerp omgevingsvisie Hellendoorn. Beleidsveld Project Thema s / beleidskader

Nadere informatie

Coalitieprogramma s regio Oost

Coalitieprogramma s regio Oost Coalitieprogramma s regio Oost Van: Aan: C.c.: Datum: 7 juli 2014 H.M. Immink t +31 (0)55 3 686 868 e h.immink@bouwendnederland.nl Betreft: Coalitieprogramma s gemeenten regio oost Inleiding: 83 coalitieprogramma

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2014-2015 Dit stuk beschrijft het programma en de projectenagenda van Stadskanaal Noord. Het programma vloeit voort

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

COALITIEPROGRAMMA SAMENWERKING/CDA Lokaal-Samen-Doen Samen sta je sterk

COALITIEPROGRAMMA SAMENWERKING/CDA Lokaal-Samen-Doen Samen sta je sterk COALITIEPROGRAMMA SAMENWERKING/CDA 2014-2018 Lokaal-Samen-Doen Samen sta je sterk 1 COALITIEPROGRAMMA SAMENWERKING/CDA 2014-2018 Inhoudsopgave Inleiding: Visie op de samenleving... 3 Zorg en Welzijn...

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Verkiezingsprogramma VVD Winterswijk 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Winterswijk voor de periode 2014 2018. De VVD wil werken

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Nu en straks

Verkiezingsprogramma Nu en straks Verkiezingsprogramma 2014-2018 Wonen Werken Leven Nu en straks Doe-Democratie Het CDA wil krachtige, actieve, zelfbewuste dorpsgemeenschappen waarin burgers met plezier wonen, zich geborgen weten, en waarin

Nadere informatie

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze.

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Rabobank Noord-Drenthe. Een bank met ideeen. www.rabobank.nl/noord-drenthe Triple P-onderzoek Rabobank

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Wonen & Voorzieningen

Wonen & Voorzieningen Definitief Projectplan 31 mei 2011 Wonen & Voorzieningen 28 april 2011, Marijke Bosch Veghel blad 2 Project Bestuurlijk opdrachtgever Opdrachtnemer Opdrachtgever As50 Wonen & Voorzieningen Samenwerkingsverband

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen Maatschappelijke Voorzieningen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Hilversum 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 8 2 Huisvestingsstrategie en eigendomsstrategie 10 3 Cultuur 15 4 Sociale voorzieningen

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

Opbrengst Debat van Baarle 1 22 januari 2015

Opbrengst Debat van Baarle 1 22 januari 2015 Opbrengst Debat van Baarle 1 22 januari 2015 Doel en opbrengst Debat van Baarle De gemeente wil graag samen met bewoners en belangenvertegenwoordigers de toekomst van de gemeente creëren. In het eerste

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg Kernwoorden programma Aalburg ChristenUnie Aalburg 2014-2018 Hier vind u het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie in Aalburg in een notendop. De hoofdlijnen waar we de komende 4 jaar voor willen gaan.

Nadere informatie

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v.

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v. Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v. Secretariaat: M.T.A. Peters, Brugse Berg 23, 5451 WP Mill Tel.: 0485-455477 Email: info@pgmill.nl Website: www.pgmill.nl Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen 22 april 199797-000527 concept-nota Hoofdlijnen ruimtelijk beleid regio Gooi en Vechtstreek Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen Het bebouwde deel

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: H. Bakker Ambtelijke coördinatie: afdeling GG/OW Steller: Pie Bauer/John Mandemakers. 1.

Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: H. Bakker Ambtelijke coördinatie: afdeling GG/OW Steller: Pie Bauer/John Mandemakers. 1. Aan de Raad Made, 27 februari 2007 Aan de commissie: Grondgebiedzaken Datum vergadering: 20 maart 2007 Agendapunt : 12 Raadsvergadering: 12 april 2007 Nummer raadsnota: Onderwerp: Uitwerking Rood-met-groen

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Politieke partijen schrijven daarvoor hun verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Tussenbalans Statenfractie

Tussenbalans Statenfractie 2017 Tussenbalans Statenfractie Inhoudsopgave 1. Waar staan we?... 2 2. Uitgangspunt... 3 3. Waar gaan we aan werken de komende twee jaar?... 4 4. Contact en informatie... 5 Pagina 1 van 5 1. Waar staan

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

DORPPLAN ULVENHOUT PLAN EN OF PROCES??? AGENDA. wethouder Bernie van den Berg. Wat is wijkgericht werken. Verslaglegging en adressenlijst

DORPPLAN ULVENHOUT PLAN EN OF PROCES??? AGENDA. wethouder Bernie van den Berg. Wat is wijkgericht werken. Verslaglegging en adressenlijst DORPPLAN ULVENHOUT PLAN EN OF PROCES??? AGENDA Beschouwing Wat is wijkgericht werken Nota van Uitgangspunten Zienswijze Vragen en discussie wethouder Bernie van den Berg wijkmanager Harrie Verhallen John

Nadere informatie

Voorliggend stuk is een verkorte versie van het op 7 januari 2010 vastgesteld dorpsplan Nieuwveen 1april 2016 Initiatiefgroep Dorpsraad Nieuwveen

Voorliggend stuk is een verkorte versie van het op 7 januari 2010 vastgesteld dorpsplan Nieuwveen 1april 2016 Initiatiefgroep Dorpsraad Nieuwveen Inleiding Op 7 januari 2010 is het Dorpsplan Nieuwveen door de gemeente vastgesteld. Nieuwveen was het eerste dorp in de gemeente Nieuwkoop waar de gemeente dorpsgericht wilde werken met een dorpsraad.

Nadere informatie

Waar het CDA in De Marne voor staat:

Waar het CDA in De Marne voor staat: Waar het CDA in De Marne voor staat: 1 Samen leven: Mensen maken hun samenleving: Het CDA wil initiatieven uit dorpen steunen. Het is uw woonomgeving. 2 Verkeer: Aandacht voor verkeersveiligheid. Goede

Nadere informatie

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Leefbaar Grashoek Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Kerngesprekken, met wie? November 2013: verenigingen: sport en spel December 2013: verenigingen

Nadere informatie

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN November 2014 PVDA PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN Een plan van De Partij van de Arbeid Voorne putten Werkgroep Economie & Werk Voorne Putten PvdA Nissewaard Gert-Jan Alberts Kim van de Kant PvdA Hellevoetsluis

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2014 2018 Inhoudsopgave Algemeen... 2 Visie... 2 Missie... 2 Doelen van de vereniging... 2 Inhoudelijke thema s... 3 Samen sociaal... 3 Decentralisaties... 3 Wet maatschappelijke ondersteuning...

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder Coalitieakkoord Gemeente Beek 2014-2018 Sociaal Verder 1. Inleiding In april 2014 hebben wij, de politieke partijen BBB-NDB en Progressief Beek, overeenstemming bereikt over het vormen van een coalitie

Nadere informatie

Speerpunten 2016 e.v. Stichting Dorpsraad Keldonk

Speerpunten 2016 e.v. Stichting Dorpsraad Keldonk Stichting Dorpsraad Keldonk Datum : 18 februari 2016 Index 1. Doel 2. Aanleiding 3. Leefbaarheid Keldonk en Bouwen 4. Infrastructuur 5. Glasvezel 6. Festiviteiten Keldonk 1. Doel Dit document beschrijft

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2015 zijn er provinciale verkiezingen. In de provinciale verkiezingsprogramma s mogen de speerpunten

Nadere informatie

Bijlage 2. Overzicht investering uitvoeringsprogramma

Bijlage 2. Overzicht investering uitvoeringsprogramma Bijlage 2 Overzicht investering uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid en infrastructuur Quality of life: verbeteren ruimtelijke kwaliteit Studies naar innovatieve technieken en inpassing Programma Hoogfrequent

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Deze lokale politieke partij is voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap Thema s 2 e Debat van Baarle Bruisend centrum Het centrum van Baarle-Nassau maakt ontegenzeggelijk onderdeel uit van de kwaliteiten die het dorp rijk is; de enclavesituatie, het rijke winkelaanbod, het

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Inwoners Daadkracht Economie Alertheid Ambities Leefbaarheid Bereikbaarheid Uitermate zorgvuldigheid Ruimtelijke ordening Gezondheidszorg

Inwoners Daadkracht Economie Alertheid Ambities Leefbaarheid Bereikbaarheid Uitermate zorgvuldigheid Ruimtelijke ordening Gezondheidszorg Partijprogramma De kunst van het verbinden Inwoners Daadkracht Economie Alertheid Ambities Leefbaarheid Bereikbaarheid Uitermate zorgvuldigheid Ruimtelijke ordening Gezondheidszorg De puntjes op de I van

Nadere informatie

2.3 Programma 3: De werkende gemeente

2.3 Programma 3: De werkende gemeente 2.3 Programma 3: De werkende gemeente Wat willen we bereiken? Algemeen Als gemeente kiezen we voor een strategische focus op werken en leren. Door het versterken van de economische ontwikkeling in onze

Nadere informatie

College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode

College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode 2014-2018 verdeling: totaaloverzicht Toedeling subportefeuilles: definitief vastgesteld Datum collegevergadering: 12 mei 2014 Burgemeester

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

Culemborg: ambities van een Vrijstad

Culemborg: ambities van een Vrijstad Culemborg: ambities van een Vrijstad 1. Kenmerken Culemborg Beeld Culemborg is bekend vanwege de historische binnenstad en centrale ligging. Historie, monumenten en beeldbepalende panden, Vrijstad, water,

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Subsidieprogramma 2016

Subsidieprogramma 2016 Subsidieprogramma 2016 Gemeente Oldebroek September 2015 Afdeling Samenleving Inleiding Voor u ligt het subsidieprogramma 2016. In het subsidieproces stelt de raad de financiële en inhoudelijke kaders

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 11-10-2016 Agendapunt: Onderwerp: Cultuuragenda Kansen

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

05 Krachtige kernen in een vitaal gekoesterd buitengebied

05 Krachtige kernen in een vitaal gekoesterd buitengebied 05 Krachtige kernen in een vitaal gekoesterd buitengebied In dit hoofdstuk wordt de structuurvisie verdiept: wat betekent deze visie voor de kernen en het buitengebied? Het wordt in dit hoofdstuk allemaal

Nadere informatie

Sport en de omgevingswet VSG bijeenkomst 21 april Ruimte voor Sport Dennis Ruijgt

Sport en de omgevingswet VSG bijeenkomst 21 april Ruimte voor Sport Dennis Ruijgt Sport en de omgevingswet VSG bijeenkomst 21 april 2017 Ruimte voor Sport Dennis Ruijgt Observaties Ik heb het al drie keer proberen uit te leggen aan de collega s van ruimte. Buitenruimte inzetten voor

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Leefbare en vitale dorpen in Berkelland 5 Doelenboom Wat speelt er? 6 Bewust worden? Veranderingen in Berkelland en de regio Achterhoek door de krimp lijken

Nadere informatie

- - - } Cultuur leeft en wordt beleefd, actief én passief A B Een culturele infrastructuur die past bij de identiteit van een culturele hoofdstad C D Een bruisende binnenstad

Nadere informatie

Presentatie Structuurvisie

Presentatie Structuurvisie Presentatie Structuurvisie Gemeente Oostzaan 30 september 2013 Presentatie Proces tot nu toe Ambitie en Structuurbeeld 2025 Thema s Oostzaanse woonomgeving Economie Sport, welzijn, zorg en educatie Agrarisch

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven Economie Versterking van de onderscheidende duurzame economische positie van met name de agrarische, toeristische en maritieme sector. Hoofddoel thema Bekendheid van de regio AV op internationaal, nationaal

Nadere informatie

Ambitiedocument Omgevingswet. Stadsronde

Ambitiedocument Omgevingswet. Stadsronde Ambitiedocument Omgevingswet Stadsronde 30-5-2017 Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit Procesaanpak Maastricht Ambitiedocument (januari - juni 2017) Hoe gaat de gemeente om met de bestuurlijke

Nadere informatie

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof)

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof) RSA Speerpunten V oor u ligt een samenvatting van de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) voor Gooi en Vechtstreek. Deze agenda voor intergemeentelijke samenwerking kent een bijzondere geschiedenis, want

Nadere informatie

Toekomstvisie Waddinxveen 2030 Verslag Toekomstcafé voor maatschappelijke organisaties op 24 mei 2016

Toekomstvisie Waddinxveen 2030 Verslag Toekomstcafé voor maatschappelijke organisaties op 24 mei 2016 Toekomstvisie Waddinxveen 2030 Verslag Toekomstcafé voor maatschappelijke organisaties op 24 mei 2016 Versie 6 juni 2016 Toekomstcafés In het kader van het visietraject Waddinxveen 2030 hebben in mei 2016

Nadere informatie

Voor een gezond Smallingerland!

Voor een gezond Smallingerland! Voor een gezond Smallingerland! CDA verkiezingsprogramma 2010 2014 Op dinsdag 3 maart 2010 wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Het CDA wil met dit verkiezingsprogramma laten zien wat het de komende

Nadere informatie

Reactienota. Behorende bij de Structuurvisie "Wernhout 2025"

Reactienota. Behorende bij de Structuurvisie Wernhout 2025 Reactienota Behorende bij de Structuurvisie "Wernhout 2025" 1. Inleiding De ontwerp structuurvisie "Wernhout 2025" is op dinsdag 22 oktober 2013 gepresenteerd aan de bewoners en de Dorpsraad van Wernhout.

Nadere informatie

Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2OL4-2OLs. Programma Stadskanaal Noord

Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2OL4-2OLs. Programma Stadskanaal Noord Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2OL4-2OLs Dit stuk beschrijft het programma en de projectenagenda vàn Stadskanaal Noord. Het programma vloeit komende iaren wil behalen. In 2012 en 2013 hebben

Nadere informatie

Raadsvoorstel Zaaknr: 37837

Raadsvoorstel Zaaknr: 37837 Raadsvoorstel Zaaknr: 37837 Onderwerp: Herindelingsontwerp gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel, naamgeving nieuw te vormen gemeente. Samenvatting: Voor u ligt het herindelingsontwerp voor de

Nadere informatie

Profiel gemeente Cuijk

Profiel gemeente Cuijk Profiel gemeente Cuijk 1 Gemeente Cuijk Beers, Cuijk, Haps, Katwijk, Linden, Sint Agatha, Vianen De gemeente Cuijk (circa 25.000 inwoners) profileert met een verstedelijkte kern, gemoedelijke dorpen in

Nadere informatie

Omgevingswet. Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet

Omgevingswet. Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet Omgevingswet Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet Doel van de presentatie Informatie over de Omgevingswet Stand van zaken van de invoering van de wet

Nadere informatie

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2009; gehoord hebbende de inspraakreactie in

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota WELZIJN ALGEMEEN 1 Het zo optimaal mogelijk laten participeren van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie Economische Zaken Doel Stimuleren van de regionale economie. Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie en de Greenports Duin- en Bollenstreek, Boskoop

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken Verkiezingsprogramma Daadkrachtig en betrokken Als Volkspartij voor Vrijheid en Democratie willen we betrokken zijn. Betrokken bij de inwoners en ondernemers van de Gemeente Veere. De VVD is er van overtuigd

Nadere informatie