Hierbij gaat voor de delegaties de gederubriceerde versie van bovengenoemd document.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hierbij gaat voor de delegaties de gederubriceerde versie van bovengenoemd document."

Transcriptie

1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 juni 2010 (04.06) (OR. en) 12462/1/03 REV 1 COSDP 506 DERUBRICERING van document: ST 12462/03 d.d.: 11 september 2003 nieuwe rubricering: geen rubricering Betreft : Ontwerp van een algemeen concept voor een grotere politiële rol van de EU in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië Hierbij gaat voor de delegaties de gederubriceerde versie van bovengenoemd document. De tekst van dit document is identiek aan die van de voorgaande versie /1/03 REV 1 sv DG A III

2 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 september 2003 (23.09) (OR. en) 12462/03 COSDP 506 BEGELEIDENDE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties Betreft: Ontwerp van een algemeen concept voor een grotere politiële rol van de EU in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië Het secretariaat-generaal van de Raad doet in overeenstemming met de Commissie de delegaties hierbij het ontwerp van een algemeen concept voor een grotere politiële rol van de EU in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië toekomen /03 DG E IX smu/cq/aa 1

3 ONTWERP VAN EEN ALGEMEEN CONCEPT VOOR EEN GROTERE POLITIËLE ROL VAN DE EU IN DE VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIË Referenties: Kaderakkoord van Ohrid, ondertekend op 13 augustus 2001 Herzien algemeen concept van 7 februari 2003 Schrijven van president Trajkovski van 17 januari 2003 Schrijven van president Trajkovski van 4 juli 2003 Gezamenlijk document inzake een grotere politiële rol van de EU in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 9 juli 2003 Conclusies van het Politiek en Veiligheidscomité van 11 juli 2003 Verslag van de gezamenlijke onderzoekscommissie van de chef-staf van de Militaire Staf van de Europese Unie en de EG inzake een grotere politiële rol van de EU in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië Situatiebeoordeling van het gemeenschappelijk situatiecentrum (EU-SITCEN) van 5 september 2003 Conclusies van het Politiek en Veiligheidscomité van 9 september IEIDING Het onderhavige algemene concept voor een grotere politiële rol van de EU in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië is het resultaat van een bijgewerkte analyse van de politieke situatie in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (hierna: Macedonië) en van de bijgewerkte gegevens aangaande bestaande politiële activiteiten van de internationale gemeenschap. Dit concept vormt de basis voor de definitie van een nieuwe politiemissie van de EU met een groter EG-programma in Macedonië ALGEHEEL EU-KADER EN DE POLITIEKE DOELSTELLINGEN VAN DE EU IN MACEDONIË 2.1. De onmiddellijke politieke doelstelling van de EU is volledige uitvoering van het kaderakkoord van Ohrid van 13 augustus De Unie heeft tot taak de internationale inspanningen ter ondersteuning hiervan te coördineren. Daartoe is een speciale EU-vertegenwoordiger aangesteld De lange-termijndoelstelling van de EU is de succesvolle uitvoering van het stabilisatie- en 1 De kwestie van de beslissing over de operatie Concordia blijft hier buiten beschouwing /03 DG E IX smu/cq/aa 2

4 associatieproces (SAP), dat ertoe moet leiden dat Macedonië in de toekomst deel zal uitmaken van een gebied met stabiele, welvarende en democratische landen die met elkaar samenwerken en nauw verbonden zijn met de Europese Unie. De onverkorte uitvoering van het kaderakkoord van Ohrid vormt een onmisbaar element van dit proces, terwijl het stabilisatie- en associatieproces als het belangrijkste internationale beleidskader voor het gebied wordt beschouwd Macedonië heeft op 9 april 2001 de allereerste stabilisatie- en associatieovereenkomst met de EU gesloten, en is een mogelijke kandidaat voor EU-lidmaatschap. In afwachting van de bekrachtiging van de overeenkomst als geheel kon in juni 2001 op basis van een interim-akkoord het handelsgedeelte van de overeenkomst reeds in werking treden Aan de stabilisatie- en associatieovereenkomst ligt een breed bijstandsprogramma ten grondslag, de zogenaamde communautaire bijstand voor wederopbouw, ontwikkeling en stabilisatie (CARDS). De Commissie nam in 2001 in het kader van CARDS een vijfjarige strategie ( ) voor financiële bijstand aan Macedonië aan. In totaal is voor een periode van drie jaar ( ) een bedrag van 130,5 miljoen euro beschikbaar voor de financiering van de uitvoering van deze strategie. Een bedrag van 42,7 miljoen euro is bestemd voor hervormingen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, waaronder hervorming van het veiligheidsapparaat. Tezamen met de bilaterale hulp van de lidstaten maakt de EU-bijstand twee derde deel uit van de totale hulpverlening aan Macedonië. 3. DE HUIDIGE TOESTAND 3.1. De uitvoering van het op 13 augustus 2001 ondertekende kaderakkoord is nog lang niet voltooid en heeft ook vertraging opgelopen, maar het akkoord heeft wel geleid tot herstel van de vrede en tot een begin van stabilisering en normalisering van de situatie in het land De algemene tendens in de richting van grotere politieke stabiliteit in Macedonië werd bevestigd door de vreedzame en ordelijk verlopen parlementsverkiezingen op 15 september 2002 en ook door de vreedzame installatie van een nieuwe coalitieregering (bestaande uit SDSM, LDP en DUI) op 1 november De nieuwe regering kampt echter nog steeds met grote problemen, waaronder het herstel van de openbare orde en de nog lang niet volledige en effectieve veiligheidscontrole over het gehele grondgebied van het land niet het minste is. Een aantal oppositiepartijen lijken zich weinig aan 12462/03 DG E IX smu/cq/aa 3

5 te trekken van het in het kaderakkoord vastgelegde proces. Recente gewelddadigheden, onder meer in de gebieden Kumanovo en Crna Gora, laten zien dat er nog steeds veel wantrouwen bestaat tussen groepen uit verschillende gemeenschappen, dat er nog altijd een aantal gewapende elementen, die steeds ontevredener en radicaler worden, in de voormalige crisisgebieden actief zijn, zodat de mogelijkheid van spanningen tussen en binnen bevolkingsgroepen onverminderd aanwezig is. Daar komt bij dat criminele elementen van deze omstandigheden gebruik maken om hun praktijken binnen de landsgrenzen en daaroverheen te continueren en uit te breiden. Er bestaat dan ook onverminderd behoefte aan internationale vertrouwenwekkende maatregelen en aan de aanwezigheid van internationale waarnemers ter plaatse Uit het verslag van de gezamenlijke onderzoekscommissie van de chef-staf van de Militaire Staf van de Europese Unie en de EG inzake een grotere politiële rol van de EU in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië komt naar voren dat de bestaande politiestructuren en -organisatie uitgesproken zwakke plekken vertonen, met name in de voormalige crisisgebieden. Criminele activiteiten worden dikwijls niet gemeld of onderzocht. De besluitvorming is in hoge mate gecentraliseerd. Het gebrek aan initiatief op de lagere hiërarchische niveaus leidt tot inactiviteit. De politieorganisatie moet over de gehele linie gemoderniseerd worden, en dit proces moet worden ondersteund door adequate uitrusting en opleiding. Het bevorderingssysteem voldoet niet. De politieacademie heeft na een lange onderbreking pas in 2001 opnieuw haar deuren geopend. Zij heeft meer steun nodig om het bestaande opleidingsniveau in stand te houden en een aantal faciliteiten te verbeteren. Hoewel er op lagere niveaus vooruitgang is geboekt met een evenwichtige vertegenwoordiging in het politiekorps, moet er nog meer worden gedaan om met name in de leidinggevende posities tot een volledig representatieve, multi-etnische politiemacht te komen Er staat een hervorming van de politie op het programma. Deze zal de politiecapaciteit stapsgewijs doen toenemen, wat de stabiliteit ten goede zal komen. Voordat het echter zover is, zullen het gebrek aan effectief politieoptreden en de ontoereikende politiemethoden de regering parten blijven spelen in haar pogingen het land op stabiel vaarwater te brengen. Op centraal niveau en in het veld is er dringend behoefte aan externe steun om het politieoptreden op de volgende terreinen te verbeteren: openbare orde, recherche-informatie - ook met betrekking tot georganiseerde criminaliteit -, coördinatie in de veiligheidssector, grensbewaking, binnenlands politieel toezicht en handhaving van de rechtsstaat (met name samenwerking tussen de politie en andere instituties). 4. REACTIE OP DE CRISIS: EU- EN OVERIGE INTERNATIONALE ACTOREN 4.1. Politieke doelstellingen van de EU op korte en middellange termijn In de inspanningen van de internationale gemeenschap om de situatie in Macedonië te stabiliseren draait alles om het kaderakkoord van Ohrid, waarbij de EU een leidende rol heeft gespeeld en nog 12462/03 DG E IX smu/cq/aa 4

6 steeds speelt, zowel in de onderhandelingen als bij de coördinatie van de uitvoering. Voortzetting van de succesvolle implementatie van het kaderakkoord zal het land helpen het stabilisatie- en associatieproces volgens schema uit te voeren; daardoor zal de EU haar politieke doelstellingen op lange termijn kunnen verwezenlijken. Het is dan ook zaak dat alle EU-instrumenten die in Macedonië worden ingezet, gericht zijn op de succesvolle uitvoering van het Ohrid-kaderakkoord en het stabilisatie- en associatieproces De coördinerende rol van de EU In reactie op de crisis in 2001 en overeenkomstig het kaderakkoord van Ohrid is er een belangrijke internationale aanwezigheid in Macedonië tot stand gebracht. In aansluiting op de leidende rol die de EU en met name de secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger bij de beheersing van de crisis in 2001, overigens in nauwe samenspraak met de NAVO en andere betrokken partijen uit de internationale gemeenschap heeft gespeeld, wordt de ondersteuning van de uitvoering van het kaderakkoord nu gecoördineerd door de EU, met name door de speciale EU-vertegenwoordiger in Skopje Activiteiten van de EU De speciale vertegenwoordiger van de EU: De speciale vertegenwoordiger van de EU draagt bij tot de consolidering van het vreedzame politieke proces en de volledige uitvoering van het kaderakkoord van Ohrid. Daardoor wordt tevens een bijdrage geleverd tot verdere Europese integratie via het stabilisatie- en associatieproces. De speciale EU-vertegenwoordiger draagt onder meer zorg voor de coördinatie van de inspanningen van de internationale gemeenschap ter ondersteuning van de implementatie en de bestendigheid van de bepalingen van het Ohrid-akkoord CONCORDIA: De EU is op 31 maart 2003 onder de naam Concordia een militaire operatie gestart die een vervolg moest zijn op de NAVO-operatie in Macedonië 2. De door de EU geleide operatie zou aanvankelijk zes maanden duren, maar werd later verlengd tot 15 december De voornaamste taken in het kader van Concordia zijn het bieden van steun aan internationale waarnemers (zo nodig in de vorm van snelle evacuatie, bijvoorbeeld om medische redenen), met de beperkte middelen die de EU-troepenmacht ten dienste staan, het onderhouden van contact met de Macedonische autoriteiten, het zichtbaar aanwezig zijn en het adviseren over veiligheidsaangelegenheden. In de voormalige crisisgebieden zijn 22 verbindingsteams in het veld werkzaam Programma's van de Europese Gemeenschap 3 : Binnen het algehele kader van het stabilisatie- en Zie gemeenschappelijk optreden van de Raad 2002/963/GBVB van 10 december Zie gemeenschappelijk optreden van de Raad 2002/92/GBVB van 27 januari 2003 en het besluit van de Raad van 18 maart Deze operatie werd gestart (en later uitgebreid) op uitdrukkelijk verzoek van de Macedonische regering. Zie het landenstrategiedocument van de Europese Commissie voor de Voormalige Joegoslavische 12462/03 DG E IX smu/cq/aa 5

7 associatieproces heeft de EU ruim twaalf maanden lang de ontwikkeling van een hervormingsstrategie van het ministerie van Binnenlandse Zaken/de politie, gesteund, dit met het oog op de ontwikkeling van een strategie voor grensbeheer die geschraagd wordt door een grootschalig lopend programma. Daartoe is een groep deskundigen ingezet (het team justitie en binnenlandse zaken van de Europese Gemeenschap), die zich voorts bezighoudt met vervolgingsaangelegenheden en het strafrechtelijke stelsel. Dit programma steunt onder meer op de JBZ-evaluatieverslagen die in het kader van het regionale programma voor communautaire bijstand voor wederopbouw, ontwikkeling en stabilisatie (CARDS) met betrekking tot alle landen van de Westelijke Balkan zijn opgesteld. Op basis van deze verslagen is een gedetailleerde vergelijking van de vooruitgang per sector in deze landen mogelijk. Deze deskundigengroep heeft met name een reeks strategische aanbevelingen gedaan voor de hervorming van het ministerie van Binnenlandse Zaken/de politie; met behulp van deze aanbevelingen heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken de laatste hand gelegd aan zijn hervormingsplannen. Verdere bijstand (ten behoeve van de politieopleiding) is reeds gepland in het kader van CARDS Aanvullende bijstand wordt thans nog verleend aan het openbaar ministerie (uit hoofde van het programma van het team justitie en binnenlandse zaken van de Europese Gemeenschap) en aan het opzetten van geïntegreerd grensbeheer. De activiteiten van het team justitie en binnenlandse zaken van de Europese Gemeenschap maken deel uit van een bredere rechtshandhavingsinspanning. Het Bureau voor douane- en fiscale bijstand (CAFAO) voor Macedonië, waarvoor programma's in andere Westelijke-Balkanlanden model hebben gestaan, ondersteunt de hervorming van de douane, terwijl in het kader van het PHARE-programma een begin is gemaakt met de gerechtelijke hervorming. In het kader van het CARDS-programma wordt steun geboden aan de modernisering van het Nationaal Centraal Bureau van Interpol. Het door het team justitie en binnenlandse zaken van de Europese Gemeenschap geïmplementeerde programma zal worden gevolgd door brede, coherente bijstand voor de hervorming van het politieapparaat; de belangrijkste elementen en doelstellingen hiervan worden beschreven in deel VI van dit rapport Waarnemersmissie van de Europese Unie (EUMM). De EUMM heeft 22 waarnemers gestationeerd in het veld nl. in Skopje, Tetovo, Kumanovo en Struga. Zij brengen verslag uit over ontwikkelingen op politiek en veiligheidsgebied. (De waarnemersmissie van de EU wordt in beginsel tot 2004 gehandhaafd, maar indien een nieuwe politiemissie wordt gepland zullen de gevolgen voor de aanwezigheid van de EUMM in het land afzonderlijk moeten worden onderzocht.) 4.4. Bilaterale initiatieven van de lidstaten. Uitvoerige informatie hierover is te vinden in het Verslag van de onderzoeksmissie. Republiek Macedonië (doc. C(2001) 540), het besluit van de Commissie uit 2001 betreffende een aanvullend steunprogramma voor de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, en het besluit van de Commissie betreffende een vertrouwenscheppend programma in het kader van het snellereactiemechanisme ter ondersteuning van de uitvoering van het kaderakkoord van Ohrid /03 DG E IX smu/cq/aa 6

8 4.5. Overige politiële activiteiten van de internationale gemeenschap Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa De politiële activiteiten van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking (OVSE) in Europa houden rechtstreeks verband met de bepalingen van het kaderakkoord van Ohrid en zijn voor het grootste deel gericht op de korte tot middellange termijn. De bijzonderheden worden uiteengezet in het eerder genoemde Verslag van de onderzoeksmissie en omvatten het volgende: opleiding van politieambtenaren; verantwoordingsplicht, gedragscode voor de politie, de eenheid interne aangelegenheden/ beroepsnormen, promotie en loopbaanplanning, hervorming van het rapportagestelsel binnen de politie, aanwerving, selectie en politiële aangelegenheden binnen het kader van de wet plaatselijk zelfbestuur; politieel optreden binnen de plaatselijke gemeenschap, waaronder groepen die de burgers adviseren; het volgen van klachten die burgers in de voormalige crisisgebieden tegen het ministerie van Binnenlandse Zaken/de politie hebben ingediend DE NAVO De NAVO ondersteunt een regionale aanpak van grensbeheer en veiligheid in Albanië, Kosovo en Macedonië. De verdragsorganisatie is voornemens het ministerie van Defensie te assisteren bij de uitvoering van de intergouvernementele nationale strategie, die geleid wordt door het Ministerie van defensie en erop is gericht de bevoegdheden inzake grensbeheer en -bewaking van het ministerie van Defensie over te dragen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Op defensiegebied biedt de NAVO tevens een helpende hand, bij hervormingen op het gebied van de veiligheid Het International Criminal Investigative Training Programme (ICITAP) van de Verenigde Staten In het kader van het International Criminal Investigative Training Programme wordt gewerkt aan de totstandbrenging van beroepsnormen (interne controle) en aan onderzoek naar politieel optreden in plaatselijke gemeenschappen De coördinatie van de activiteiten van de internationale gemeenschap De voornaamste betrokken partijen van de internationale gemeenschap hebben een politiedeskundigengroep opgericht; deze vormt voor het ministerie van Binnenlandse Zaken een aanspreekpunt in zijn contacten met de internationale actoren die zich met politiële aangelegenheden bezighouden. 5. VOORSTEL VOOR EEN GROTERE POLITIËLE ROL VAN DE EU IN MACEDONIË 5.1. Doelstellingen Om de opmerkelijke resultaten die de EU dankzij haar grote inzet in de vorm van politieke inspanningen en de terbeschikkingstelling van middelen in Macedonië heeft geboekt, te bestendigen en verder uit te bouwen, dient zij haar adviesfunctie inzake politiële aangelegenheden uit te breiden /03 DG E IX smu/cq/aa 7

9 Dit zal bijdragen tot een stabiele veiligheidssituatie waarin de Macedonische regering het kaderakkoord van Ohrid kan uitvoeren De situatie in het land vraagt om een grotere politiële rol van de EU. De EU dient zich zoveel mogelijk te richten op alle relevante politiële kwesties op korte, middellange en lange termijn, en op alle niveaus van het politieapparaat; dan zal een constante vooruitgang in de richting van een professioneel politieapparaat dat opereert volgens beste EU-praktijken en -normen mogelijk zijn Het doel van het gehele EU-optreden zou ten eerste zijn de uitvoering van het kaderakkoord van Ohrid te ondersteunen, door te werken aan de totstandkoming van een integer en efficiënt multi-etnisch politieapparaat. Ten tweede moet de EU de implementatie van de stabilisatie- en associatieovereenkomst steunen, met het oog op een blijvende hervorming van het openbare-veiligheidswezen (hetgeen van belang is in verband met toenadering tot de EU) die moet uitmonden in consolidering van de stabiliteit, verbetering van de openbare veiligheid en bestrijding van de criminaliteit Het EU-optreden zou bestaan uit een combinatie van een uitgebreid EG-programma en een nieuwe EU-politiemissie in het land. Het EU-optreden zou moeten voortbouwen op hetgeen reeds door de Macedonische autoriteiten met hulp van de internationale gemeenschap is bereikt. Het optreden van de EU zou als katalysator kunnen dienen voor andere acties vanwege de internationale gemeenschap. Het uitgebreide EG-programma zou specifiek gericht moeten worden op steun ter voorbereiding en uitvoering van de hervorming van het ministerie van Binnenlandse Zaken/de politie en op de opstelling van geïntegreerde strategieën voor grensbeheer. De EU-politiemissie zou vooral gericht moeten zijn op spoedeisende crisisbeheersing, met inbegrip van operationele ondersteuning voor de consolidering van de openbare orde, de grenspolitie en de binnenlandse controle, alsook op vertrouwenwekkende maatregelen in het algemeen Nauw partnerschap met de regering en het creëren van draagvlak op plaatselijk niveau zullen centraal staan Het politieprogramma van de Europese Gemeenschap De EG-bijstand aan de politie bouwt voort op en continueert de resultaten van voorgaande projecten en beoogt steun te bieden aan de ontwikkeling van een stabiel, bestendig, doeltreffend en democratisch politieapparaat. Dit is een cruciaal element van de uitvoering van de lange-termijnaanpak van de in het stabilisatie- en associatieproces geschetste opbouw van de institutionele structuur. Hierbij zal rekening worden gehouden met de eisen van het stabilisatie- en associatieproces, terwijl de aanbevelingen in de verslagen over het stabilisatie- en associatieproces en de JBZ-evaluatieverslagen als basis zullen worden gehanteerd Steunverlening door de EG zal geschieden in de vorm van steun bij de hervorming van het ministerie van Binnenlandse Zaken/de politie en voor geïntegreerde strategieën voor grensbeheer. Op het 1 Het succes van het optreden van de EU ter ondersteuning van de vooruitgang in Macedonië op politieel gebied zal ook afhankelijk zijn van de vooruitgang die het land maakt op andere gebieden (economisch en sociaal) /03 DG E IX smu/cq/aa 8

10 centrale niveau van het ministerie, te beginnen bij de minister en zijn kabinet, alsmede de projectgroep hervorming, zal bijstand worden geboden via een tweeledige aanpak: ten eerste de basis van de hervorming van het ministerie van Binnenlandse Zaken/de politie; hierbij gaat de aandacht uit naar de ontwikkeling van een passende wetgeving en organisatie met het oog op een grotere decentralisatie en meer bevoegdheden van de werknemers in de beheerspraktijk; ten tweede de ontwikkeling van globale capaciteit in de meer specifieke sectoren van personeel, informatiesystemen, strafrechtelijk onderzoek en geïntegreerd grensbeheer De EU-politiemissie (EUPOL) De EU-politiemissie kan als volgt worden beschreven: Eindtermen van de EU-politiemissie. Uit een evaluatie door de EU in nauw overleg met de nationale regering uitgevoerd, moet een autonome ontwikkeling blijken in de richting van een modern, vakbekwaam en representatief politieapparaat, zodanig opgeleid en uitgerust dat het in staat is het recht te handhaven op het niveau van de beste EU-praktijken, bestendig is en bijdraagt tot de blijvende stabiliteit in het land. Dit voortschrijdende proces, dat gedragen moet worden door de plaatselijke bevolking, heeft mogelijk baat bij verdere steun voor lange-termijnbijstandsprogramma's voor de opbouw van de institutionele structuur, en dient ook aan te sturen op meer regionale samenwerking Missieverklaring. De EU-politiemissie strekt ertoe om, conform de doelstellingen van het Ohridkaderakkoord, in nauw partnerschap met de betrokken autoriteiten, met het oog op de uiteindelijke totstandbrenging van een rechtsstaat en in volledige coördinatie en complementariteit met de opbouw van de institutionele structuur vanwege de EG, de OVSE en andere programma's van de internationale gemeenschap: de consolidering van de openbare orde te ondersteunen, met bijzondere aandacht voor gevoelige gebieden; de praktische uitvoering, te ondersteunen van de algehele hervorming van het ministerie van Binnenlandse Zaken, waaronder de politie ressorteert; operationele steun te verlenen voor de overgang naar en de totstandbrenging van een grenspolitie, als deel van een ruimere EU-inspanning om te komen tot geïntegreerd grensbeheer; de plaatselijke politie te ondersteunen bij haar pogingen om vertrouwen bij de bevolking te verkrijgen; intensievere samenwerking op politieel gebied met buurlanden te ondersteunen Beoogde maatregelen. De EU-politiemissie dient behulpzaam te zijn bij het verbeteren van de plannings-, de beheers- en de uitvoeringscapaciteit van de plaatselijke politie, voornamelijk op de in het Verslag van de gezamenlijke onderzoekscommissie van de chef-staf van de Militaire Staf van de Europese Unie en de EG inzake een grotere politiële rol van de EU in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië genoemde gebieden waarop dringend behoefte is aan bijstand, te weten 12462/03 DG E IX smu/cq/aa 9

11 geüniformeerde politie, strafrechtelijke onderzoeken (waaronder betrekkingen met Interpol, Europol, de Missie van de Verenigde Naties in Kosovo, de EU-politiemissie in Bosnië en Herzegovina en rechtshandhavingsinstanties in de buurlanden), het directoraat staatsveiligheid en contraspionage, de grenspolitie, binnenlandse controle, operationeel informatiebeheer, de verbindingsfunctionaris voor de rechtsstaat). Hiertoe dient gekwalificeerd en ervaren EUPOL-personeel de plaatselijke politie te monitoren, te begeleiden en te adviseren. Gezien de ervaringen van de EU-politiemissie in Bosnië en Herzegovina dient dit onder meer te geschieden via: het plaatsen van internationale politiefunctionarissen en burgerdeskundigen bij hooggeplaatste politiefunctionarissen met strategische en operationele taken bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, en wel op de eerder genoemde gebieden waarop met spoed bijstand geboden is; het stationeren van internationale politiefunctionarissen en burgerdeskundigen in regionale en subregionale hoofdkantoren van de politie, voornamelijk in de gevoelige gebieden. Deze deskundigen dienen overal in de relevante politieregio's actief te zijn, ook bij politiebureaus en - eenheden, waaronder die van de grenspolitie 1 ; de inzet van adviesgroepen in het veld in andere delen van het land om de noden aan te pakken in die gebieden waar de zojuist genoemde internationale politiefunctionarissen en burgerlijke deskundigen ontbreken Het EUPOL-mandaat moet zodanig zijn, dat het nodige effect op de adviezen inzake het operationele beheer van de politie niet uitblijft De EU-politiefunctionarissen dienen in uniform gekleed te gaan, maar geen wapens te dragen of uitvoerende bevoegdheden te hebben Omvang: De totale omvang van EUPOL (politiefunctionarissen en internationaal burgerpersoneel) dient zodanig te zijn dat het mandaat kan worden uitgevoerd en er een zichtbare EU-aanwezigheid kan worden gecreëerd Tijdstip en gebied van de inzet: EUPOL dient zo spoedig mogelijk, bij voorkeur niet later dan 15 december 2003, van start te gaan. Uit overleg met de Macedonische autoriteiten en met de internationale gemeenschap is gebleken dat de internationale politiefunctionarissen en burgerdeskundigen in de eerste plaats bij volgende hoofdbureaus van politie zouden moeten worden gestationeerd: Skopje, Kumanovo, Tetovo, Gostivar (ook bij het subregionale hoofdbureau te Debar) en Ohrid (ook bij de subregionale hoofdbureaus te Struga en Kicevo) Duur van de operatie. Naar verwachting zal de inzet van EUPOL twaalf maanden duren, met de mogelijkheid van verlenging, waartoe door de Raad op verzoek van Macedonië zou moeten worden besloten. 1 Er kan ook gedacht worden aan inspanningen om het vertrouwen van het publiek in de politie te vergroten /03 DG E IX smu/cq/aa 10

12 5.4. Juridische en veiligheidsaspecten Er dient een akkoord te worden gesloten over de status van de door de EU te leiden politiemissie (op basis van het model in doc. 9313/03). De EU-deskundigen dienen onbeperkt toegang te hebben tot gebouwen, activiteiten en documenten die in verband staan met de activiteiten van het politieapparaat, een en ander binnen hun mandaat. Hiertoe dienen gedetailleerde regelingen te worden overeengekomen De EU dient de situatie nauwlettend te volgen en erop toe te zien dat de nationale regering de nodige samenwerking verleent en de EU-commandostructuur aan de situatie aangepast blijft. Ingeval van schendingen van de mensenrechten of van ernstige onenigheid (bijvoorbeeld over de juistheid of de aard van geplande Macedonische politieoperaties), of indien de EU-deskundigen verhinderd worden hun werk te doen, dient de EU zonder verwijl te reageren op het juiste niveau van de nationale politieorganisaties, dan wel, indien de reactie van deze laatste ontoereikend is, via de geëigende kanalen, zo nodig tot aan het hoogste regeringsniveau. De verlening van Gemeenschapsbijstand zal uitsluitend onderworpen blijven aan de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 2666/2000 van de Raad van 5 december 2000 gestelde voorwaarden Veiligheid De veiligheid van het EUPOL-personeel zal voorop staan. Voordat zij worden ingezet, moet hun veiligheid geregeld zijn (met inbegrip van evacuatieplannen). De nationale autoriteiten van Macedonië zullen verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van het EUPOL-personeel. De veiligheidsrisico's dienen op gezette tijden opnieuw te worden geëvalueerd. Het laatste geldt in het bijzonder voor de situatie in de gevoelige gebieden. Wellicht moeten er veiligheidsregelingen met andere organisaties (bijvoorbeeld met de NAVO) worden getroffen. 6. BEËINDIGINGSSTRATEGIE De EU zal aan de hand van een interne toetsingsprocedure met duidelijke criteria de vorderingen van de EU-politiemissie in Macedonië, de mate waarin de EUPOL-aanwezigheid nodig blijft en de behoefte aan aanvullende richtsnoeren voor de volbrenging van de missie in kaart brengen. Ontwikkelingen in de politieke of veiligheidssituatie kunnen leiden tot aanpassing of beëindiging van de missie of tot een heroriëntering van het EU-optreden /03 DG E IX smu/cq/aa 11

13 7. COÖRDINATIEASPECTEN Het Politiek en Veiligheidscomité zal onder het gezag van de Raad en in overeenstemming met de Verdragen de politieke controle over EUPOL uitoefenenen en de strategische richting ervan bepalen. In dit verband zal het Politiek en Veiligheidscomité de speciale vertegenwoordiger van de EU verzoeken regelmatig verslag uit te brengen van zijn bevindingen Coördinatie binnen de EU De EU moet streven naar een brede, geïntegreerde aanpak, die alle facetten van de rechtsstaat omvat, en gebruik maakt van instrumenten die elkaar wederzijds steunen en versterken; de hierboven geschetste programma's tot opbouw van de institutionele structuur en politie-activiteiten moeten hiervan deel uitmaken Het EU-politiepakket dient een gezamenlijke, volledig coherente missie te zijn. Het nodige dient geregeld te worden om nauwe coördinatie en samenwerking tussen de verschillende elementen van het EU-optreden in het kader van de politiemissie te verwezenlijken Een deugdelijk coördinatiesysteem moet ervoor zorgen dat de operationele inbreng (EUPOL) bijdraagt tot de ontwikkeling en uitvoering van de hervormingsstrategie (EG). De invoering van nieuwe systemen en structuren in het kader van deze hervorming zal op operationeel niveau ondersteund worden door plaatselijk deskundigen in te zetten De politiële EU-activiteiten dienen een logische aanvulling te zijn op andere EU-activiteiten (waaronder de waarnemersmissie van de Europese Unie (EUMM), optreden in EG-kader en eventuele activiteiten van de afzonderlijke lidstaten) In Brussel dient een deugdelijke coördinatiestructuur te worden opgezet Coördinatie met de Macedonische autoriteiten Vanaf de planningsfase blijft nauwe samenwerking en nauw partnerschap met de betrokken nationale autoriteiten een belangrijk aandachtspunt, zodat hun betrokkenheid in de ontwikkeling en uitvoering van EU-activiteiten op politieel gebied gewaarborgd is Coördinatie binnen de internationale gemeenschap De speciale vertegenwoordiger van de EU is belast met het coördineren van alle internationale inspanningen ter ondersteuning van het kaderakkoord van Ohrid. Het is de bedoeling dat het politiële EU-optreden volledig geïntegreerd wordt in de door de speciale EU-vertegenwoordiger opgezette bestaande internationale coördinatiestructuren In het kader van het EG-politieprogramma en van EUPOL zal met het oog op synergie en complementariteit nauw worden samengewerkt met andere betrokken internationale organisaties en bilaterale missies, in het bijzonder met de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Nauwe samenwerking tussen de EU en de OVSE, vanaf een vroeg stadium van EUPOL, is geboden De bestaande coördinatie op operationeel niveau met de rest van de internationale gemeenschap zal 12462/03 DG E IX smu/cq/aa 12

NL 2014. De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden. Speciaal verslag EUROPESE REKENKAMER. nr.

NL 2014. De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden. Speciaal verslag EUROPESE REKENKAMER. nr. NL 2014 nr. 11 Speciaal verslag De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden EUROPESE REKENKAMER EUROPESE REKENKAMER 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG Tel. +352 4398-1

Nadere informatie

EUROPESE RAAD Brussel, 20 december 2013 (OR. en) Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Europese Raad (19/20 december 2013).

EUROPESE RAAD Brussel, 20 december 2013 (OR. en) Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Europese Raad (19/20 december 2013). EUROPESE RAAD Brussel, 20 december 2013 (OR. en) EUCO 217/13 CO EUR 15 COC 8 BEGEEIDEDE OTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties Betreft: EUROPESE RAAD 19/20 december 2013 COCUSIES

Nadere informatie

NOTA het Spaanse, het Belgische en het Hongaarse voorzitterschap Coreper/Raad 18-maandenprogramma van de Raad

NOTA het Spaanse, het Belgische en het Hongaarse voorzitterschap Coreper/Raad 18-maandenprogramma van de Raad RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 november 2009 (04.12) (OR. en) 16771/09 POLGEN 219 NOTA van: aan: Betreft: het Spaanse, het Belgische en het Hongaarse voorzitterschap Coreper/Raad 18-maandenprogramma

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.3.2014 COM(2014) 199 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT betreffende het EU-terugkeerbeleid NL NL Deel I - Inleiding MEDEDELING BETREFFENDE

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE >r >r COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 08.03.2004 COM(2004) 158 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE Tussentijdse evaluatie van het programma "Jeugd" 2000-2006 (over de periode 2000-2003)

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2008) 781 definitief.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2008) 781 definitief. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 19 november 2008 (21.11) (OR. fr) 15944/08 E ER 400 E V 851 RELEX 930 ATO 110 POLGE 122 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 11.12.2002 COM(2002) 718 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor Europese regelgevende agentschappen. MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

EUROPESE RAAD Brussel, 25 oktober 2013 (OR. en) Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Europese Raad (24/25 oktober 2013).

EUROPESE RAAD Brussel, 25 oktober 2013 (OR. en) Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Europese Raad (24/25 oktober 2013). EUROPESE RAAD Brussel, 25 oktober 2013 (OR. en) EUCO 169/13 CO EUR 13 COC 7 BEGEEIDEDE OTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties Betreft: EUROPESE RAAD 24/25 oktober 2013 COCUSIES

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/243 RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,

Nadere informatie

EUROPESE RAAD Brussel, 27 juni 2014 (OR. en) Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Europese Raad (26/27 juni 2014).

EUROPESE RAAD Brussel, 27 juni 2014 (OR. en) Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Europese Raad (26/27 juni 2014). EUROPESE RAAD Brussel, 27 juni 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 COC 2 BEGEEIDEDE OTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties Betreft: EUROPESE RAAD 26/27 JUI 2014 COCUSIES Hierbij

Nadere informatie

VEILIGHEID VIA PARTNERSCHAP

VEILIGHEID VIA PARTNERSCHAP VEILIGHEID VIA PARTNERSCHAP V E I L I G H E I D V I A P A R T N E R S C H A P Voorwoord Deze brochure bevat een toelichting over de algemene beginselen en de voornaamste werkingsmechanismen van het Euro-Atlantisch

Nadere informatie

2.8. Begrotingsraming Ontwerpbegroting 2013... 54

2.8. Begrotingsraming Ontwerpbegroting 2013... 54 Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht Werkprogramma 2013 1. SAMENVATTING... 4 1.1. Strategische doelen... 4 1.2.

Nadere informatie

Bescherming, bevordering en ondersteuning van borstvoeding in Europa: een Blauwdruk voor actie

Bescherming, bevordering en ondersteuning van borstvoeding in Europa: een Blauwdruk voor actie European Commission Directorate Public Health and Risk Assessment IRCCS Burlo Garofolo Trieste, Italy Unit for Health Services Research and International Health WHO Collaborating Centre for Maternal and

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 197 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische

Nadere informatie

EUROPESE UNIE VERDRAG VAN AMSTERDAM

EUROPESE UNIE VERDRAG VAN AMSTERDAM EUROPESE UNIE VERDRAG VAN AMSTERDAM VERDRAG VAN AMSTERDAM HOUDENDE WIJZIGING VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE, DE VERDRAGEN TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN EN SOMMIGE BIJBEHORENDE

Nadere informatie

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding Staat van de Europese Unie 2014 Deel I Inleiding Miljoenen Europeanen zijn bezig met het werken aan een betere toekomst voor henzelf en hun kinderen. De eerste prioriteit is dicht bij huis: gezondheid,

Nadere informatie

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Adviesrapport in opdracht van het bestuur, met instemming van de Raad van Toezicht van de Samenwerkende Hulporganisaties. 3 februari 2014. Colofon

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

EUROPESE RAAD Brussel, 14 december 2012 (OR. en)

EUROPESE RAAD Brussel, 14 december 2012 (OR. en) EUROPESE RAAD Brussel, 14 december 2012 (OR. en) EUCO 205/12 CO EUR 19 CO CL 5 BEGELEIDE DE OTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties Betreft: EUROPESE RAAD 13/14 december 2012

Nadere informatie

NL Prijs: Publicatieblad. C 115 van de Europese Unie. Mededelingen en bekendmakingen. 51e jaargang. Uitgave in de Nederlandse taal.

NL Prijs: Publicatieblad. C 115 van de Europese Unie. Mededelingen en bekendmakingen. 51e jaargang. Uitgave in de Nederlandse taal. Publicatieblad ISSN 1725-2474 C 115 van de Europese Unie Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 51e jaargang 9 mei 2008 Nummer Inhoud Bladzijde 2008/C 115/01 Geconsolideerde versie

Nadere informatie

Hoe werkt de Europese Unie?

Hoe werkt de Europese Unie? De Europese Unie in het kort Hoe werkt de Europese Unie? Uw wegwijzer voor de EU-instellingen Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie is onderdeel van een reeks waarin in duidelijke

Nadere informatie

Algemene Vergadering Distr.: Algemeen 24 februari 2010. Vierenzestigste zitting. Agendapunt 64. Resolutie aangenomen door de Algemene Vergadering

Algemene Vergadering Distr.: Algemeen 24 februari 2010. Vierenzestigste zitting. Agendapunt 64. Resolutie aangenomen door de Algemene Vergadering Verenigde Naties A/RES/64/142* Algemene Vergadering Distr.: Algemeen 24 februari 2010 Vierenzestigste zitting Agendapunt 64 Resolutie aangenomen door de Algemene Vergadering [Op basis van het rapport van

Nadere informatie

EUROPESE RAAD Brussel, 17 juni 2010. Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Europese Raad (17 juni 2010).

EUROPESE RAAD Brussel, 17 juni 2010. Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Europese Raad (17 juni 2010). EUROPESE RAAD Brussel, 17 juni 2010 EUCO 13/10 CO EUR 9 CONCL 2 BEGELEIDENDE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties Betreft: EUROPESE RAAD 17 JUNI 2010 CONCLUSIES Hierbij gaan

Nadere informatie

EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN

EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN MAART 2010 30.3.2010 Publicatieblad van de Europese Unie C 83/1 V E U GECONSOLIDEERDE VERSIE V W E U VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.minbuza.nl Contactpersoon Joop Nijssen T 0031 70 348 4858

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 317 JBZ-Raad U BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 november

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 EB Den Haag Ministerie van Defensie Postbus 20701 2500 ES Den Haag Ministerie

Nadere informatie