Hierbij gaat voor de delegaties de gederubriceerde versie van bovengenoemd document.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hierbij gaat voor de delegaties de gederubriceerde versie van bovengenoemd document."

Transcriptie

1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 juni 2010 (04.06) (OR. en) 12462/1/03 REV 1 COSDP 506 DERUBRICERING van document: ST 12462/03 d.d.: 11 september 2003 nieuwe rubricering: geen rubricering Betreft : Ontwerp van een algemeen concept voor een grotere politiële rol van de EU in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië Hierbij gaat voor de delegaties de gederubriceerde versie van bovengenoemd document. De tekst van dit document is identiek aan die van de voorgaande versie /1/03 REV 1 sv DG A III

2 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 september 2003 (23.09) (OR. en) 12462/03 COSDP 506 BEGELEIDENDE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties Betreft: Ontwerp van een algemeen concept voor een grotere politiële rol van de EU in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië Het secretariaat-generaal van de Raad doet in overeenstemming met de Commissie de delegaties hierbij het ontwerp van een algemeen concept voor een grotere politiële rol van de EU in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië toekomen /03 DG E IX smu/cq/aa 1

3 ONTWERP VAN EEN ALGEMEEN CONCEPT VOOR EEN GROTERE POLITIËLE ROL VAN DE EU IN DE VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIË Referenties: Kaderakkoord van Ohrid, ondertekend op 13 augustus 2001 Herzien algemeen concept van 7 februari 2003 Schrijven van president Trajkovski van 17 januari 2003 Schrijven van president Trajkovski van 4 juli 2003 Gezamenlijk document inzake een grotere politiële rol van de EU in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 9 juli 2003 Conclusies van het Politiek en Veiligheidscomité van 11 juli 2003 Verslag van de gezamenlijke onderzoekscommissie van de chef-staf van de Militaire Staf van de Europese Unie en de EG inzake een grotere politiële rol van de EU in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië Situatiebeoordeling van het gemeenschappelijk situatiecentrum (EU-SITCEN) van 5 september 2003 Conclusies van het Politiek en Veiligheidscomité van 9 september IEIDING Het onderhavige algemene concept voor een grotere politiële rol van de EU in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië is het resultaat van een bijgewerkte analyse van de politieke situatie in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (hierna: Macedonië) en van de bijgewerkte gegevens aangaande bestaande politiële activiteiten van de internationale gemeenschap. Dit concept vormt de basis voor de definitie van een nieuwe politiemissie van de EU met een groter EG-programma in Macedonië ALGEHEEL EU-KADER EN DE POLITIEKE DOELSTELLINGEN VAN DE EU IN MACEDONIË 2.1. De onmiddellijke politieke doelstelling van de EU is volledige uitvoering van het kaderakkoord van Ohrid van 13 augustus De Unie heeft tot taak de internationale inspanningen ter ondersteuning hiervan te coördineren. Daartoe is een speciale EU-vertegenwoordiger aangesteld De lange-termijndoelstelling van de EU is de succesvolle uitvoering van het stabilisatie- en 1 De kwestie van de beslissing over de operatie Concordia blijft hier buiten beschouwing /03 DG E IX smu/cq/aa 2

4 associatieproces (SAP), dat ertoe moet leiden dat Macedonië in de toekomst deel zal uitmaken van een gebied met stabiele, welvarende en democratische landen die met elkaar samenwerken en nauw verbonden zijn met de Europese Unie. De onverkorte uitvoering van het kaderakkoord van Ohrid vormt een onmisbaar element van dit proces, terwijl het stabilisatie- en associatieproces als het belangrijkste internationale beleidskader voor het gebied wordt beschouwd Macedonië heeft op 9 april 2001 de allereerste stabilisatie- en associatieovereenkomst met de EU gesloten, en is een mogelijke kandidaat voor EU-lidmaatschap. In afwachting van de bekrachtiging van de overeenkomst als geheel kon in juni 2001 op basis van een interim-akkoord het handelsgedeelte van de overeenkomst reeds in werking treden Aan de stabilisatie- en associatieovereenkomst ligt een breed bijstandsprogramma ten grondslag, de zogenaamde communautaire bijstand voor wederopbouw, ontwikkeling en stabilisatie (CARDS). De Commissie nam in 2001 in het kader van CARDS een vijfjarige strategie ( ) voor financiële bijstand aan Macedonië aan. In totaal is voor een periode van drie jaar ( ) een bedrag van 130,5 miljoen euro beschikbaar voor de financiering van de uitvoering van deze strategie. Een bedrag van 42,7 miljoen euro is bestemd voor hervormingen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, waaronder hervorming van het veiligheidsapparaat. Tezamen met de bilaterale hulp van de lidstaten maakt de EU-bijstand twee derde deel uit van de totale hulpverlening aan Macedonië. 3. DE HUIDIGE TOESTAND 3.1. De uitvoering van het op 13 augustus 2001 ondertekende kaderakkoord is nog lang niet voltooid en heeft ook vertraging opgelopen, maar het akkoord heeft wel geleid tot herstel van de vrede en tot een begin van stabilisering en normalisering van de situatie in het land De algemene tendens in de richting van grotere politieke stabiliteit in Macedonië werd bevestigd door de vreedzame en ordelijk verlopen parlementsverkiezingen op 15 september 2002 en ook door de vreedzame installatie van een nieuwe coalitieregering (bestaande uit SDSM, LDP en DUI) op 1 november De nieuwe regering kampt echter nog steeds met grote problemen, waaronder het herstel van de openbare orde en de nog lang niet volledige en effectieve veiligheidscontrole over het gehele grondgebied van het land niet het minste is. Een aantal oppositiepartijen lijken zich weinig aan 12462/03 DG E IX smu/cq/aa 3

5 te trekken van het in het kaderakkoord vastgelegde proces. Recente gewelddadigheden, onder meer in de gebieden Kumanovo en Crna Gora, laten zien dat er nog steeds veel wantrouwen bestaat tussen groepen uit verschillende gemeenschappen, dat er nog altijd een aantal gewapende elementen, die steeds ontevredener en radicaler worden, in de voormalige crisisgebieden actief zijn, zodat de mogelijkheid van spanningen tussen en binnen bevolkingsgroepen onverminderd aanwezig is. Daar komt bij dat criminele elementen van deze omstandigheden gebruik maken om hun praktijken binnen de landsgrenzen en daaroverheen te continueren en uit te breiden. Er bestaat dan ook onverminderd behoefte aan internationale vertrouwenwekkende maatregelen en aan de aanwezigheid van internationale waarnemers ter plaatse Uit het verslag van de gezamenlijke onderzoekscommissie van de chef-staf van de Militaire Staf van de Europese Unie en de EG inzake een grotere politiële rol van de EU in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië komt naar voren dat de bestaande politiestructuren en -organisatie uitgesproken zwakke plekken vertonen, met name in de voormalige crisisgebieden. Criminele activiteiten worden dikwijls niet gemeld of onderzocht. De besluitvorming is in hoge mate gecentraliseerd. Het gebrek aan initiatief op de lagere hiërarchische niveaus leidt tot inactiviteit. De politieorganisatie moet over de gehele linie gemoderniseerd worden, en dit proces moet worden ondersteund door adequate uitrusting en opleiding. Het bevorderingssysteem voldoet niet. De politieacademie heeft na een lange onderbreking pas in 2001 opnieuw haar deuren geopend. Zij heeft meer steun nodig om het bestaande opleidingsniveau in stand te houden en een aantal faciliteiten te verbeteren. Hoewel er op lagere niveaus vooruitgang is geboekt met een evenwichtige vertegenwoordiging in het politiekorps, moet er nog meer worden gedaan om met name in de leidinggevende posities tot een volledig representatieve, multi-etnische politiemacht te komen Er staat een hervorming van de politie op het programma. Deze zal de politiecapaciteit stapsgewijs doen toenemen, wat de stabiliteit ten goede zal komen. Voordat het echter zover is, zullen het gebrek aan effectief politieoptreden en de ontoereikende politiemethoden de regering parten blijven spelen in haar pogingen het land op stabiel vaarwater te brengen. Op centraal niveau en in het veld is er dringend behoefte aan externe steun om het politieoptreden op de volgende terreinen te verbeteren: openbare orde, recherche-informatie - ook met betrekking tot georganiseerde criminaliteit -, coördinatie in de veiligheidssector, grensbewaking, binnenlands politieel toezicht en handhaving van de rechtsstaat (met name samenwerking tussen de politie en andere instituties). 4. REACTIE OP DE CRISIS: EU- EN OVERIGE INTERNATIONALE ACTOREN 4.1. Politieke doelstellingen van de EU op korte en middellange termijn In de inspanningen van de internationale gemeenschap om de situatie in Macedonië te stabiliseren draait alles om het kaderakkoord van Ohrid, waarbij de EU een leidende rol heeft gespeeld en nog 12462/03 DG E IX smu/cq/aa 4

6 steeds speelt, zowel in de onderhandelingen als bij de coördinatie van de uitvoering. Voortzetting van de succesvolle implementatie van het kaderakkoord zal het land helpen het stabilisatie- en associatieproces volgens schema uit te voeren; daardoor zal de EU haar politieke doelstellingen op lange termijn kunnen verwezenlijken. Het is dan ook zaak dat alle EU-instrumenten die in Macedonië worden ingezet, gericht zijn op de succesvolle uitvoering van het Ohrid-kaderakkoord en het stabilisatie- en associatieproces De coördinerende rol van de EU In reactie op de crisis in 2001 en overeenkomstig het kaderakkoord van Ohrid is er een belangrijke internationale aanwezigheid in Macedonië tot stand gebracht. In aansluiting op de leidende rol die de EU en met name de secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger bij de beheersing van de crisis in 2001, overigens in nauwe samenspraak met de NAVO en andere betrokken partijen uit de internationale gemeenschap heeft gespeeld, wordt de ondersteuning van de uitvoering van het kaderakkoord nu gecoördineerd door de EU, met name door de speciale EU-vertegenwoordiger in Skopje Activiteiten van de EU De speciale vertegenwoordiger van de EU: De speciale vertegenwoordiger van de EU draagt bij tot de consolidering van het vreedzame politieke proces en de volledige uitvoering van het kaderakkoord van Ohrid. Daardoor wordt tevens een bijdrage geleverd tot verdere Europese integratie via het stabilisatie- en associatieproces. De speciale EU-vertegenwoordiger draagt onder meer zorg voor de coördinatie van de inspanningen van de internationale gemeenschap ter ondersteuning van de implementatie en de bestendigheid van de bepalingen van het Ohrid-akkoord CONCORDIA: De EU is op 31 maart 2003 onder de naam Concordia een militaire operatie gestart die een vervolg moest zijn op de NAVO-operatie in Macedonië 2. De door de EU geleide operatie zou aanvankelijk zes maanden duren, maar werd later verlengd tot 15 december De voornaamste taken in het kader van Concordia zijn het bieden van steun aan internationale waarnemers (zo nodig in de vorm van snelle evacuatie, bijvoorbeeld om medische redenen), met de beperkte middelen die de EU-troepenmacht ten dienste staan, het onderhouden van contact met de Macedonische autoriteiten, het zichtbaar aanwezig zijn en het adviseren over veiligheidsaangelegenheden. In de voormalige crisisgebieden zijn 22 verbindingsteams in het veld werkzaam Programma's van de Europese Gemeenschap 3 : Binnen het algehele kader van het stabilisatie- en Zie gemeenschappelijk optreden van de Raad 2002/963/GBVB van 10 december Zie gemeenschappelijk optreden van de Raad 2002/92/GBVB van 27 januari 2003 en het besluit van de Raad van 18 maart Deze operatie werd gestart (en later uitgebreid) op uitdrukkelijk verzoek van de Macedonische regering. Zie het landenstrategiedocument van de Europese Commissie voor de Voormalige Joegoslavische 12462/03 DG E IX smu/cq/aa 5

7 associatieproces heeft de EU ruim twaalf maanden lang de ontwikkeling van een hervormingsstrategie van het ministerie van Binnenlandse Zaken/de politie, gesteund, dit met het oog op de ontwikkeling van een strategie voor grensbeheer die geschraagd wordt door een grootschalig lopend programma. Daartoe is een groep deskundigen ingezet (het team justitie en binnenlandse zaken van de Europese Gemeenschap), die zich voorts bezighoudt met vervolgingsaangelegenheden en het strafrechtelijke stelsel. Dit programma steunt onder meer op de JBZ-evaluatieverslagen die in het kader van het regionale programma voor communautaire bijstand voor wederopbouw, ontwikkeling en stabilisatie (CARDS) met betrekking tot alle landen van de Westelijke Balkan zijn opgesteld. Op basis van deze verslagen is een gedetailleerde vergelijking van de vooruitgang per sector in deze landen mogelijk. Deze deskundigengroep heeft met name een reeks strategische aanbevelingen gedaan voor de hervorming van het ministerie van Binnenlandse Zaken/de politie; met behulp van deze aanbevelingen heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken de laatste hand gelegd aan zijn hervormingsplannen. Verdere bijstand (ten behoeve van de politieopleiding) is reeds gepland in het kader van CARDS Aanvullende bijstand wordt thans nog verleend aan het openbaar ministerie (uit hoofde van het programma van het team justitie en binnenlandse zaken van de Europese Gemeenschap) en aan het opzetten van geïntegreerd grensbeheer. De activiteiten van het team justitie en binnenlandse zaken van de Europese Gemeenschap maken deel uit van een bredere rechtshandhavingsinspanning. Het Bureau voor douane- en fiscale bijstand (CAFAO) voor Macedonië, waarvoor programma's in andere Westelijke-Balkanlanden model hebben gestaan, ondersteunt de hervorming van de douane, terwijl in het kader van het PHARE-programma een begin is gemaakt met de gerechtelijke hervorming. In het kader van het CARDS-programma wordt steun geboden aan de modernisering van het Nationaal Centraal Bureau van Interpol. Het door het team justitie en binnenlandse zaken van de Europese Gemeenschap geïmplementeerde programma zal worden gevolgd door brede, coherente bijstand voor de hervorming van het politieapparaat; de belangrijkste elementen en doelstellingen hiervan worden beschreven in deel VI van dit rapport Waarnemersmissie van de Europese Unie (EUMM). De EUMM heeft 22 waarnemers gestationeerd in het veld nl. in Skopje, Tetovo, Kumanovo en Struga. Zij brengen verslag uit over ontwikkelingen op politiek en veiligheidsgebied. (De waarnemersmissie van de EU wordt in beginsel tot 2004 gehandhaafd, maar indien een nieuwe politiemissie wordt gepland zullen de gevolgen voor de aanwezigheid van de EUMM in het land afzonderlijk moeten worden onderzocht.) 4.4. Bilaterale initiatieven van de lidstaten. Uitvoerige informatie hierover is te vinden in het Verslag van de onderzoeksmissie. Republiek Macedonië (doc. C(2001) 540), het besluit van de Commissie uit 2001 betreffende een aanvullend steunprogramma voor de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, en het besluit van de Commissie betreffende een vertrouwenscheppend programma in het kader van het snellereactiemechanisme ter ondersteuning van de uitvoering van het kaderakkoord van Ohrid /03 DG E IX smu/cq/aa 6

8 4.5. Overige politiële activiteiten van de internationale gemeenschap Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa De politiële activiteiten van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking (OVSE) in Europa houden rechtstreeks verband met de bepalingen van het kaderakkoord van Ohrid en zijn voor het grootste deel gericht op de korte tot middellange termijn. De bijzonderheden worden uiteengezet in het eerder genoemde Verslag van de onderzoeksmissie en omvatten het volgende: opleiding van politieambtenaren; verantwoordingsplicht, gedragscode voor de politie, de eenheid interne aangelegenheden/ beroepsnormen, promotie en loopbaanplanning, hervorming van het rapportagestelsel binnen de politie, aanwerving, selectie en politiële aangelegenheden binnen het kader van de wet plaatselijk zelfbestuur; politieel optreden binnen de plaatselijke gemeenschap, waaronder groepen die de burgers adviseren; het volgen van klachten die burgers in de voormalige crisisgebieden tegen het ministerie van Binnenlandse Zaken/de politie hebben ingediend DE NAVO De NAVO ondersteunt een regionale aanpak van grensbeheer en veiligheid in Albanië, Kosovo en Macedonië. De verdragsorganisatie is voornemens het ministerie van Defensie te assisteren bij de uitvoering van de intergouvernementele nationale strategie, die geleid wordt door het Ministerie van defensie en erop is gericht de bevoegdheden inzake grensbeheer en -bewaking van het ministerie van Defensie over te dragen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Op defensiegebied biedt de NAVO tevens een helpende hand, bij hervormingen op het gebied van de veiligheid Het International Criminal Investigative Training Programme (ICITAP) van de Verenigde Staten In het kader van het International Criminal Investigative Training Programme wordt gewerkt aan de totstandbrenging van beroepsnormen (interne controle) en aan onderzoek naar politieel optreden in plaatselijke gemeenschappen De coördinatie van de activiteiten van de internationale gemeenschap De voornaamste betrokken partijen van de internationale gemeenschap hebben een politiedeskundigengroep opgericht; deze vormt voor het ministerie van Binnenlandse Zaken een aanspreekpunt in zijn contacten met de internationale actoren die zich met politiële aangelegenheden bezighouden. 5. VOORSTEL VOOR EEN GROTERE POLITIËLE ROL VAN DE EU IN MACEDONIË 5.1. Doelstellingen Om de opmerkelijke resultaten die de EU dankzij haar grote inzet in de vorm van politieke inspanningen en de terbeschikkingstelling van middelen in Macedonië heeft geboekt, te bestendigen en verder uit te bouwen, dient zij haar adviesfunctie inzake politiële aangelegenheden uit te breiden /03 DG E IX smu/cq/aa 7

9 Dit zal bijdragen tot een stabiele veiligheidssituatie waarin de Macedonische regering het kaderakkoord van Ohrid kan uitvoeren De situatie in het land vraagt om een grotere politiële rol van de EU. De EU dient zich zoveel mogelijk te richten op alle relevante politiële kwesties op korte, middellange en lange termijn, en op alle niveaus van het politieapparaat; dan zal een constante vooruitgang in de richting van een professioneel politieapparaat dat opereert volgens beste EU-praktijken en -normen mogelijk zijn Het doel van het gehele EU-optreden zou ten eerste zijn de uitvoering van het kaderakkoord van Ohrid te ondersteunen, door te werken aan de totstandkoming van een integer en efficiënt multi-etnisch politieapparaat. Ten tweede moet de EU de implementatie van de stabilisatie- en associatieovereenkomst steunen, met het oog op een blijvende hervorming van het openbare-veiligheidswezen (hetgeen van belang is in verband met toenadering tot de EU) die moet uitmonden in consolidering van de stabiliteit, verbetering van de openbare veiligheid en bestrijding van de criminaliteit Het EU-optreden zou bestaan uit een combinatie van een uitgebreid EG-programma en een nieuwe EU-politiemissie in het land. Het EU-optreden zou moeten voortbouwen op hetgeen reeds door de Macedonische autoriteiten met hulp van de internationale gemeenschap is bereikt. Het optreden van de EU zou als katalysator kunnen dienen voor andere acties vanwege de internationale gemeenschap. Het uitgebreide EG-programma zou specifiek gericht moeten worden op steun ter voorbereiding en uitvoering van de hervorming van het ministerie van Binnenlandse Zaken/de politie en op de opstelling van geïntegreerde strategieën voor grensbeheer. De EU-politiemissie zou vooral gericht moeten zijn op spoedeisende crisisbeheersing, met inbegrip van operationele ondersteuning voor de consolidering van de openbare orde, de grenspolitie en de binnenlandse controle, alsook op vertrouwenwekkende maatregelen in het algemeen Nauw partnerschap met de regering en het creëren van draagvlak op plaatselijk niveau zullen centraal staan Het politieprogramma van de Europese Gemeenschap De EG-bijstand aan de politie bouwt voort op en continueert de resultaten van voorgaande projecten en beoogt steun te bieden aan de ontwikkeling van een stabiel, bestendig, doeltreffend en democratisch politieapparaat. Dit is een cruciaal element van de uitvoering van de lange-termijnaanpak van de in het stabilisatie- en associatieproces geschetste opbouw van de institutionele structuur. Hierbij zal rekening worden gehouden met de eisen van het stabilisatie- en associatieproces, terwijl de aanbevelingen in de verslagen over het stabilisatie- en associatieproces en de JBZ-evaluatieverslagen als basis zullen worden gehanteerd Steunverlening door de EG zal geschieden in de vorm van steun bij de hervorming van het ministerie van Binnenlandse Zaken/de politie en voor geïntegreerde strategieën voor grensbeheer. Op het 1 Het succes van het optreden van de EU ter ondersteuning van de vooruitgang in Macedonië op politieel gebied zal ook afhankelijk zijn van de vooruitgang die het land maakt op andere gebieden (economisch en sociaal) /03 DG E IX smu/cq/aa 8

10 centrale niveau van het ministerie, te beginnen bij de minister en zijn kabinet, alsmede de projectgroep hervorming, zal bijstand worden geboden via een tweeledige aanpak: ten eerste de basis van de hervorming van het ministerie van Binnenlandse Zaken/de politie; hierbij gaat de aandacht uit naar de ontwikkeling van een passende wetgeving en organisatie met het oog op een grotere decentralisatie en meer bevoegdheden van de werknemers in de beheerspraktijk; ten tweede de ontwikkeling van globale capaciteit in de meer specifieke sectoren van personeel, informatiesystemen, strafrechtelijk onderzoek en geïntegreerd grensbeheer De EU-politiemissie (EUPOL) De EU-politiemissie kan als volgt worden beschreven: Eindtermen van de EU-politiemissie. Uit een evaluatie door de EU in nauw overleg met de nationale regering uitgevoerd, moet een autonome ontwikkeling blijken in de richting van een modern, vakbekwaam en representatief politieapparaat, zodanig opgeleid en uitgerust dat het in staat is het recht te handhaven op het niveau van de beste EU-praktijken, bestendig is en bijdraagt tot de blijvende stabiliteit in het land. Dit voortschrijdende proces, dat gedragen moet worden door de plaatselijke bevolking, heeft mogelijk baat bij verdere steun voor lange-termijnbijstandsprogramma's voor de opbouw van de institutionele structuur, en dient ook aan te sturen op meer regionale samenwerking Missieverklaring. De EU-politiemissie strekt ertoe om, conform de doelstellingen van het Ohridkaderakkoord, in nauw partnerschap met de betrokken autoriteiten, met het oog op de uiteindelijke totstandbrenging van een rechtsstaat en in volledige coördinatie en complementariteit met de opbouw van de institutionele structuur vanwege de EG, de OVSE en andere programma's van de internationale gemeenschap: de consolidering van de openbare orde te ondersteunen, met bijzondere aandacht voor gevoelige gebieden; de praktische uitvoering, te ondersteunen van de algehele hervorming van het ministerie van Binnenlandse Zaken, waaronder de politie ressorteert; operationele steun te verlenen voor de overgang naar en de totstandbrenging van een grenspolitie, als deel van een ruimere EU-inspanning om te komen tot geïntegreerd grensbeheer; de plaatselijke politie te ondersteunen bij haar pogingen om vertrouwen bij de bevolking te verkrijgen; intensievere samenwerking op politieel gebied met buurlanden te ondersteunen Beoogde maatregelen. De EU-politiemissie dient behulpzaam te zijn bij het verbeteren van de plannings-, de beheers- en de uitvoeringscapaciteit van de plaatselijke politie, voornamelijk op de in het Verslag van de gezamenlijke onderzoekscommissie van de chef-staf van de Militaire Staf van de Europese Unie en de EG inzake een grotere politiële rol van de EU in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië genoemde gebieden waarop dringend behoefte is aan bijstand, te weten 12462/03 DG E IX smu/cq/aa 9

11 geüniformeerde politie, strafrechtelijke onderzoeken (waaronder betrekkingen met Interpol, Europol, de Missie van de Verenigde Naties in Kosovo, de EU-politiemissie in Bosnië en Herzegovina en rechtshandhavingsinstanties in de buurlanden), het directoraat staatsveiligheid en contraspionage, de grenspolitie, binnenlandse controle, operationeel informatiebeheer, de verbindingsfunctionaris voor de rechtsstaat). Hiertoe dient gekwalificeerd en ervaren EUPOL-personeel de plaatselijke politie te monitoren, te begeleiden en te adviseren. Gezien de ervaringen van de EU-politiemissie in Bosnië en Herzegovina dient dit onder meer te geschieden via: het plaatsen van internationale politiefunctionarissen en burgerdeskundigen bij hooggeplaatste politiefunctionarissen met strategische en operationele taken bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, en wel op de eerder genoemde gebieden waarop met spoed bijstand geboden is; het stationeren van internationale politiefunctionarissen en burgerdeskundigen in regionale en subregionale hoofdkantoren van de politie, voornamelijk in de gevoelige gebieden. Deze deskundigen dienen overal in de relevante politieregio's actief te zijn, ook bij politiebureaus en - eenheden, waaronder die van de grenspolitie 1 ; de inzet van adviesgroepen in het veld in andere delen van het land om de noden aan te pakken in die gebieden waar de zojuist genoemde internationale politiefunctionarissen en burgerlijke deskundigen ontbreken Het EUPOL-mandaat moet zodanig zijn, dat het nodige effect op de adviezen inzake het operationele beheer van de politie niet uitblijft De EU-politiefunctionarissen dienen in uniform gekleed te gaan, maar geen wapens te dragen of uitvoerende bevoegdheden te hebben Omvang: De totale omvang van EUPOL (politiefunctionarissen en internationaal burgerpersoneel) dient zodanig te zijn dat het mandaat kan worden uitgevoerd en er een zichtbare EU-aanwezigheid kan worden gecreëerd Tijdstip en gebied van de inzet: EUPOL dient zo spoedig mogelijk, bij voorkeur niet later dan 15 december 2003, van start te gaan. Uit overleg met de Macedonische autoriteiten en met de internationale gemeenschap is gebleken dat de internationale politiefunctionarissen en burgerdeskundigen in de eerste plaats bij volgende hoofdbureaus van politie zouden moeten worden gestationeerd: Skopje, Kumanovo, Tetovo, Gostivar (ook bij het subregionale hoofdbureau te Debar) en Ohrid (ook bij de subregionale hoofdbureaus te Struga en Kicevo) Duur van de operatie. Naar verwachting zal de inzet van EUPOL twaalf maanden duren, met de mogelijkheid van verlenging, waartoe door de Raad op verzoek van Macedonië zou moeten worden besloten. 1 Er kan ook gedacht worden aan inspanningen om het vertrouwen van het publiek in de politie te vergroten /03 DG E IX smu/cq/aa 10

12 5.4. Juridische en veiligheidsaspecten Er dient een akkoord te worden gesloten over de status van de door de EU te leiden politiemissie (op basis van het model in doc. 9313/03). De EU-deskundigen dienen onbeperkt toegang te hebben tot gebouwen, activiteiten en documenten die in verband staan met de activiteiten van het politieapparaat, een en ander binnen hun mandaat. Hiertoe dienen gedetailleerde regelingen te worden overeengekomen De EU dient de situatie nauwlettend te volgen en erop toe te zien dat de nationale regering de nodige samenwerking verleent en de EU-commandostructuur aan de situatie aangepast blijft. Ingeval van schendingen van de mensenrechten of van ernstige onenigheid (bijvoorbeeld over de juistheid of de aard van geplande Macedonische politieoperaties), of indien de EU-deskundigen verhinderd worden hun werk te doen, dient de EU zonder verwijl te reageren op het juiste niveau van de nationale politieorganisaties, dan wel, indien de reactie van deze laatste ontoereikend is, via de geëigende kanalen, zo nodig tot aan het hoogste regeringsniveau. De verlening van Gemeenschapsbijstand zal uitsluitend onderworpen blijven aan de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 2666/2000 van de Raad van 5 december 2000 gestelde voorwaarden Veiligheid De veiligheid van het EUPOL-personeel zal voorop staan. Voordat zij worden ingezet, moet hun veiligheid geregeld zijn (met inbegrip van evacuatieplannen). De nationale autoriteiten van Macedonië zullen verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van het EUPOL-personeel. De veiligheidsrisico's dienen op gezette tijden opnieuw te worden geëvalueerd. Het laatste geldt in het bijzonder voor de situatie in de gevoelige gebieden. Wellicht moeten er veiligheidsregelingen met andere organisaties (bijvoorbeeld met de NAVO) worden getroffen. 6. BEËINDIGINGSSTRATEGIE De EU zal aan de hand van een interne toetsingsprocedure met duidelijke criteria de vorderingen van de EU-politiemissie in Macedonië, de mate waarin de EUPOL-aanwezigheid nodig blijft en de behoefte aan aanvullende richtsnoeren voor de volbrenging van de missie in kaart brengen. Ontwikkelingen in de politieke of veiligheidssituatie kunnen leiden tot aanpassing of beëindiging van de missie of tot een heroriëntering van het EU-optreden /03 DG E IX smu/cq/aa 11

13 7. COÖRDINATIEASPECTEN Het Politiek en Veiligheidscomité zal onder het gezag van de Raad en in overeenstemming met de Verdragen de politieke controle over EUPOL uitoefenenen en de strategische richting ervan bepalen. In dit verband zal het Politiek en Veiligheidscomité de speciale vertegenwoordiger van de EU verzoeken regelmatig verslag uit te brengen van zijn bevindingen Coördinatie binnen de EU De EU moet streven naar een brede, geïntegreerde aanpak, die alle facetten van de rechtsstaat omvat, en gebruik maakt van instrumenten die elkaar wederzijds steunen en versterken; de hierboven geschetste programma's tot opbouw van de institutionele structuur en politie-activiteiten moeten hiervan deel uitmaken Het EU-politiepakket dient een gezamenlijke, volledig coherente missie te zijn. Het nodige dient geregeld te worden om nauwe coördinatie en samenwerking tussen de verschillende elementen van het EU-optreden in het kader van de politiemissie te verwezenlijken Een deugdelijk coördinatiesysteem moet ervoor zorgen dat de operationele inbreng (EUPOL) bijdraagt tot de ontwikkeling en uitvoering van de hervormingsstrategie (EG). De invoering van nieuwe systemen en structuren in het kader van deze hervorming zal op operationeel niveau ondersteund worden door plaatselijk deskundigen in te zetten De politiële EU-activiteiten dienen een logische aanvulling te zijn op andere EU-activiteiten (waaronder de waarnemersmissie van de Europese Unie (EUMM), optreden in EG-kader en eventuele activiteiten van de afzonderlijke lidstaten) In Brussel dient een deugdelijke coördinatiestructuur te worden opgezet Coördinatie met de Macedonische autoriteiten Vanaf de planningsfase blijft nauwe samenwerking en nauw partnerschap met de betrokken nationale autoriteiten een belangrijk aandachtspunt, zodat hun betrokkenheid in de ontwikkeling en uitvoering van EU-activiteiten op politieel gebied gewaarborgd is Coördinatie binnen de internationale gemeenschap De speciale vertegenwoordiger van de EU is belast met het coördineren van alle internationale inspanningen ter ondersteuning van het kaderakkoord van Ohrid. Het is de bedoeling dat het politiële EU-optreden volledig geïntegreerd wordt in de door de speciale EU-vertegenwoordiger opgezette bestaande internationale coördinatiestructuren In het kader van het EG-politieprogramma en van EUPOL zal met het oog op synergie en complementariteit nauw worden samengewerkt met andere betrokken internationale organisaties en bilaterale missies, in het bijzonder met de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Nauwe samenwerking tussen de EU en de OVSE, vanaf een vroeg stadium van EUPOL, is geboden De bestaande coördinatie op operationeel niveau met de rest van de internationale gemeenschap zal 12462/03 DG E IX smu/cq/aa 12

14 voortgezet worden binnen de politiedeskundigengroep. 8. ELEMENTEN VAN EEN VOORLICHTINGSBELEID Het Politiek en Veiligheidscomité is, overeenkomstig de bestaande procedures inzake crisisbeheersing, belast met de coördinatie van het voorlichtingsbeleid van de EU, en dient met name te besluiten over belangrijke berichtgeving Het strategisch kader voor voorlichting aan het publiek inzake een eventuele EU-politiemissie zal bepaald worden aan de hand van de in de betrokken instrumenten gedefinieerde beginselen. 1 Hoewel de voorlichting hoofdzakelijk op operationeel niveau onder het gezag van de speciale EU-vertegenwoordiger zal moeten geschieden (Skopje), kan een deel ervan ook vanuit Brussel worden georganiseerd. De voorlichting uit Skopje zou vooral de nadruk moeten leggen op de invloed van EUPOL op een verbetering van de veiligheidssituatie en een versterking van de stabiliteit via operationele ondersteuning van de plaatselijke politie bij de aanpak van dringende problemen. Vroegtijdige voorlichting (in de voorbereidende fase en bij het van start gaan van de missie) zal een belangrijke rol spelen in de strategie. Voorlichting over de EG-component van de uitgebreide politiële EU-rol komt voor rekening van de plaatselijke EG-delegatie en zal haar beslag krijgen in nauwe samenspraak met het Europees Bureau voor wederopbouw. Hierin zal erop worden gewezen wat het effect is van de EG-programma's op de vorderingen die Macedonië maakt bij het voldoen aan Europese normen en beste praktijken, op het vlak van de politie en de vestiging van de rechtsstaat, en, meer in het algemeen, ten aanzien van de weg naar Europese integratie die Macedonië heeft af te leggen In alle informatie dient de algehele samenhang van de uitgebreide politiële EU-rol tot uiting te komen. 1 Guidelines for ESDP Crisis Response Information Activities (doc /02) en Information activities in the area of ESDP Principles and tasks ahead (doc /02) (beide documenten zijn uitsluitend in het Engels en in het Frans beschikbaar; noot vertaler) /03 DG E IX smu/cq/aa 13

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 februari 2007 (OR. en) 5124/07 PESC 11 COEST 5 COSDP 3

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 februari 2007 (OR. en) 5124/07 PESC 11 COEST 5 COSDP 3 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 februari 2007 (OR. en) 5124/07 PESC 11 COEST 5 COSDP 3 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN VAN DE RAAD houdende benoeming

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 februari 2007 (OR. en) 5332/07 PESC 38 COEST 9

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 februari 2007 (OR. en) 5332/07 PESC 38 COEST 9 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 februari 2007 (OR. en) 5332/07 PESC 38 COEST 9 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN VAN DE RAAD tot wijziging en verlenging

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 oktober 2003 (08.10) (OR. it) 11051/2/03 REV 2 CORDROGUE 66

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 oktober 2003 (08.10) (OR. it) 11051/2/03 REV 2 CORDROGUE 66 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 oktober 2003 (08.10) (OR. it) 11051/2/03 REV 2 CORDROGUE 66 NOTA van: het Italiaanse voorzitterschap aan: de horizontale Groep drugs nr. vorig doc.: 11051/03 CORDROGUE

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juli 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juli 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juli 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0186 (E) 11290/14 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: ACP 109 COAFR 184 PESC 677 RELEX 538 BESLUIT

Nadere informatie

PUBLIC 12644/1/02 REV 1

PUBLIC 12644/1/02 REV 1 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 7 oktober 2002 (14.10) (OR. en) PUBLIC 12644/1/02 REV 1 LIMITE PESC 378 COWEB 69 COSDP 301 CIVCOM 104 BEGELEIDENDE NOTA van: het secretariaat aan: de delegaties

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 oktober 2003 (03.11) (OR. it) 11051/4/03 REV 4 CORDROGUE 66

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 oktober 2003 (03.11) (OR. it) 11051/4/03 REV 4 CORDROGUE 66 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 oktober 2003 (03.11) (OR. it) 11051/4/03 REV 4 CORDROGUE 66 NOTA van: aan: Betreft: het Italiaanse voorzitterschap de horizontale Groep drugs Ontwerp-resolutie van

Nadere informatie

voor politiefunctionarissen.

voor politiefunctionarissen. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 8 april 2010 (12.04) (OR. en) 8309/10 ENFOPOL 93 NOTA I/A-PUNT van: het secretariaat-generaal aan: het Coreper / de Raad nr. vorig doc.: 5025/4/10 EUROPOL 3 Betreft:

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Gemeenschappelijk Optreden 2005/.../GBVB

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING AAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN AAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING AAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN AAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 31.05.2001 COM(2001) 289 definitief MEDEDELING AAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN AAN DE RAAD Strategie ter voorbereiding van de kandidaat-lidstaten

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.11.2017 COM(2017) 635 final 2017/0278 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de bij het Verdrag

Nadere informatie

10159/17 mak/gra/fb 1 DG D 1C

10159/17 mak/gra/fb 1 DG D 1C Raad van de Europese Unie Brussel, 12 juni 2017 (OR. en) 10159/17 ENFOPOL 301 PROCIV 54 RESULTAAT BESPREKINGEN van: d.d.: 8 juni 2017 aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties nr. vorig

Nadere informatie

Deze herziene versie van het verslag is opgesteld na bespreking in de Groep materieel strafrecht van 23 juni 2004.

Deze herziene versie van het verslag is opgesteld na bespreking in de Groep materieel strafrecht van 23 juni 2004. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 juli 2004 (23.07) (OR. en) 0369//04 REV PUBLIC LIMITE DROIPEN 24 NOTA van: het voormalige Ierse voorzitterschap aan: het Comité van artikel 36 nr. vorig

Nadere informatie

de aanbevelingen in het verslag van de Deskundigengroep mensenhandel van de Europese Commissie aan de EU-lidstaten van 22 december 2004,

de aanbevelingen in het verslag van de Deskundigengroep mensenhandel van de Europese Commissie aan de EU-lidstaten van 22 december 2004, Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 mei 2009 (26.05) (OR. en) PUBLIC 8723/4/09 REV 4 LIMITE CRIMORG 63 MIGR 43 E FOPOL 86 OTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het COREPER/de Raad Ontwerp-conclusies

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 2 maart 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 2 maart 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 2 maart 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0051 (NLE) 6144/15 VOORSTEL van: ingekomen: 3 maart 2015 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: SOC 70 EMPL 31 ECOFIN 97 EDUC

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 12 juli 2006 (13.07) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 11603/06 LIMITE YU 3 COWEB 159

PUBLIC. Brussel, 12 juli 2006 (13.07) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 11603/06 LIMITE YU 3 COWEB 159 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 juli 2006 (13.07) (OR. en) 11603/06 LIMITE PUBLIC YU 3 COWEB 159 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal

Nadere informatie

9405/08 CS/lg DG E VIII

9405/08 CS/lg DG E VIII RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 mei 2008 (OR. en) 9405/08 COSDP 383 PESC 562 COAFR 143 CONUN 46 CHAD 26 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad betreffende de sluiting

Nadere informatie

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 november 2009 (OR. en) 15053/09 COSDP 991 PESC 1409 BIH 32 COWEB 236

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 november 2009 (OR. en) 15053/09 COSDP 991 PESC 1409 BIH 32 COWEB 236 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 november 2009 (OR. en) 15053/09 COSDP 991 PESC 1409 BIH 32 COWEB 236 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad betreffende de sluiting

Nadere informatie

1. Punt 43: Samenwerking in het kader van een gezamenlijk team waarbij functionarissen van Europol betrokken zijn

1. Punt 43: Samenwerking in het kader van een gezamenlijk team waarbij functionarissen van Europol betrokken zijn RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 april 2000 (17.04) (OR. en) 7316/00 LIMITE EUROPOL 4 NOTA van: Europol aan: de Groep Europol nr. vorig doc.: 5845/00 EUROPOL 1 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3 Betreft: Artikel

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5159/02 STUP 4

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5159/02 STUP 4 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5159/02 STUP 4 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep drugshandel Ontwerp-aanbeveling van de Raad over de noodzakelijke

Nadere informatie

GEZAMENLIJK BESLUIT VAN DE EUROPESE COMMISSIE EN DE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID

GEZAMENLIJK BESLUIT VAN DE EUROPESE COMMISSIE EN DE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 27.8.2015 JOIN(2015) 32 final GEZAMENLIJK BESLUIT VAN DE EUROPESE COMMISSIE EN DE HOGE VERTEGENWOORDIGER

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 januari 2006 (28.02) (OR. en) 5467/06 LIMITE ENFOCUSTOM 8 ENFOPOL 8 CRIMORG 9 CORDROGUE 4

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 januari 2006 (28.02) (OR. en) 5467/06 LIMITE ENFOCUSTOM 8 ENFOPOL 8 CRIMORG 9 CORDROGUE 4 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 januari 2006 (28.02) (OR. en) 5467/06 LIMITE PUBLIC ENFOCUSTOM 8 ENFOPOL 8 CRIMORG 9 CORDROGUE 4 NOTA van: van het voorzitterschap aan: het Comité van artikel

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD Brussel, 17.5.2010 COM(2010)233 definitief 2010/0125 (NLE) betreffende de sluiting van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 8 februari 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 8 februari 2016 (OR. en) Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 8 februari 2016 (OR. en) Interinstitutionele dossiers: 2016/0010 (CNS) 2016/0011 (CNS) 5827/16 LIMITE PUBLIC FISC 14 ECOFIN 71 NOTA van: aan: Betreft: Voorzitterschap

Nadere informatie

INLEIDENDE NOTA het secretariaat de delegaties Betreft: Ontwerp-conclusies van de RAZEB inzake EVDB

INLEIDENDE NOTA het secretariaat de delegaties Betreft: Ontwerp-conclusies van de RAZEB inzake EVDB Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 mei 2003 (16.05) (OR. en) PUBLIC 9174/03 LIMITE COSDP 261 INLEIDENDE NOTA van: het secretariaat aan: de delegaties Betreft: Ontwerp-conclusies van de RAZEB

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE OVEREENKOMST BETREFFENDE EEN SAMENWERKINGSKADER TUSSEN. het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart

ADMINISTRATIEVE OVEREENKOMST BETREFFENDE EEN SAMENWERKINGSKADER TUSSEN. het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart ADMINISTRATIEVE OVEREENKOMST BETREFFENDE EEN SAMENWERKINGSKADER TUSSEN het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart en het Directoraat-generaal Mobiliteit en Vervoer van de Europese Commissie

Nadere informatie

Gewijzigd voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gewijzigd voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2006/0036 (CNS) Gewijzigd voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting van de Multilaterale Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap

Nadere informatie

11653/3/15 REV 3 ass/pau/hh 1 DG E 2B

11653/3/15 REV 3 ass/pau/hh 1 DG E 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 12 november 2015 (OR. en) 11653/3/15 REV 3 ATO 41 SAN 264 PROCIV 53 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de delegaties Niet-locatiegebonden paraatheid voor en

Nadere informatie

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 21.4.2017 JOIN(2017) 14 final 2017/0084 (NLE) Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Nadere informatie

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE EUROPESE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 13.4.2015 JOIN(2015) 10 final 2015/0073 (NLE) Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.4.2015 COM(2015) 183 final 2015/0095 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van de stabilisatie- en associatieovereenkomst

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 18 juni 2004 (23.06) (OR. en) 10665/04 Interinstitutioneel dossier: 2003/0270 (C S) LIMITE COPE 74

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 18 juni 2004 (23.06) (OR. en) 10665/04 Interinstitutioneel dossier: 2003/0270 (C S) LIMITE COPE 74 eil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE PUBLIC Brussel, 18 juni 2004 (23.06) (OR. en) 10665/04 Interinstitutioneel dossier: 2003/0270 (C S) LIMITE COPE 74 OTA van: aan: nr. Comv.: Betreft: het voorzitterschap

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juni 2000 (30.06) (OR. fr) 9639/00 LIMITE EUROPOL 18

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juni 2000 (30.06) (OR. fr) 9639/00 LIMITE EUROPOL 18 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 juni 2000 (30.06) (OR. fr) 9639/00 LIMITE EUROPOL 18 NOTA van: het toekomstige Franse voorzitterschap aan: de Groep Europol nr. vorig doc.: 7370/00 EUROPOL 6 Betreft:

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 INFORMATIEVE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Coreper/de Raad nr.vorig doc.: 11093/04 JUSTCIV 101 Betreft:

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 VERSLAG van: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) aan: de Raad EPSCO Nr. vorig doc.: 9081/08

Nadere informatie

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 20 november 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0360 (COD) 15414/14 JUSTCIV 285 EJUSTICE 109 CODEC 2225 NOTA van: aan: het voorzitterschap het Comité van

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 september 2003 (15.09) (OR. en) 11374/1/03 REV 1 LIMITE CRIMORG 53 MIGR 66 ENFOPOL 69

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 september 2003 (15.09) (OR. en) 11374/1/03 REV 1 LIMITE CRIMORG 53 MIGR 66 ENFOPOL 69 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 september 2003 (15.09) (OR. en) PUBLIC 11374/1/03 REV 1 LIMITE CRIMORG 53 MIGR 66 ENFOPOL 69 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Multidisciplinaire Groep

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 februari 2003 (10.03) (OR. en) 6927/03 CRIMORG 16

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 februari 2003 (10.03) (OR. en) 6927/03 CRIMORG 16 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 februari 2003 (10.03) (OR. en) 6927/03 CRIMORG 16 TOEZENDING NOTA van: het voorzitterschap en de Duitse delegatie aan: de Multidisciplinaire Groep georganiseerde criminaliteit

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383. NOTA het secretariaat-generaal

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383. NOTA het secretariaat-generaal Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) PUBLIC 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383 NOTA van: aan: vorig doc. Betreft: het secretariaat-generaal de Raad 8277/06

Nadere informatie

7079/17 gys/van/sv 1 DG D 1C

7079/17 gys/van/sv 1 DG D 1C Raad van de Europese Unie Brussel, 16 maart 2017 (OR. en) 7079/17 ENFOPOL 116 JAI 225 NOTA van: aan: het voorzitterschap de delegaties nr. vorig doc.: 7078/17 Betreft: Ontwerpuitvoeringsbesluit (EU) 2017/

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1993 Nr. 51. Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1993 Nr. 51. Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992 10 (1992) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1993 Nr. 51 A. TITEL Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992 B. TEKST De Nederlandse

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT ACP 105 COAFR 81 CODEC 816

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT ACP 105 COAFR 81 CODEC 816 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 27 oktober 2004 (OR. en) 2003/0245 (COD) LEX 583 PE-CONS 3673/1/04 REV 1 ACP 105 COAFR 81 CODEC 816 VERORDENING (EG) Nr..../2004 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.11.2017 COM(2017) 644 final 2017/0286 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in het ACS-EU-Comité van ambassadeurs in te nemen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 juli 1999 (07.09) (OR. en) 10456/99 LIMITE DROIPEN 5

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 juli 1999 (07.09) (OR. en) 10456/99 LIMITE DROIPEN 5 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 juli 999 (07.09) (OR. en) 0456/99 LIMITE DROIPEN 5 RESULTAAT BESPREKINGEN van : de Groep Materieel Strafrecht d.d. : 9 juli 999 nr. vorig doc. : 9966/99 DROIPEN 4

Nadere informatie

Manifest voor de Rechten van het kind

Manifest voor de Rechten van het kind Manifest voor de Rechten van het kind Kinderen vormen de helft van de bevolking in ontwikkelde landen. Ongeveer 100 miljoen kinderen leven in de Europese Unie Het leven van kinderen in de hele wereld wordt

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 31 januari 2006 (01.02) (OR. en) 5853/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0010 (CNS) SOC 42 ECOFIN 27

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 31 januari 2006 (01.02) (OR. en) 5853/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0010 (CNS) SOC 42 ECOFIN 27 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 januari 2006 (01.02) (OR. en) 5853/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0010 (CNS) SOC 42 ECOFIN 27 VOORSTEL van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 14.03.2000 COM(2000) 145 definitief Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot schorsing voor een periode van zes maanden, van Verordening (EG) nr.

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 januari 2009 (21.01) (OR. en) 5524/09 SOC 25 COMPET 25

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 januari 2009 (21.01) (OR. en) 5524/09 SOC 25 COMPET 25 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 januari 2009 (21.01) (OR. en) 5524/09 SOC 25 COMPET 25 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 18 mei 2009 (19.05) (OR. en) 9976/09 PROCIV 77 JAI 302 COCON 15 RELEX 473 SAN 126 TELECOM 112 COHAFA 28

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 18 mei 2009 (19.05) (OR. en) 9976/09 PROCIV 77 JAI 302 COCON 15 RELEX 473 SAN 126 TELECOM 112 COHAFA 28 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 18 mei 2009 (19.05) (OR. en) 9976/09 PROCIV 77 JAI 302 COCON 15 RELEX 473 SAN 126 TELECOM 112 COHAFA 28 NOTA I/A-PUNT van: het secretariaat-generaal aan: het Comité van

Nadere informatie

?? NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21

?? NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers / de Raad Verslag over de stand

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 december 2006 (OR. en) 16647/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/194 (CNS) REGIO 70 FIN 673

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 december 2006 (OR. en) 16647/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/194 (CNS) REGIO 70 FIN 673 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 december 2006 (OR. en) 16647/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/194 (CNS) REGIO 70 FIN 673 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING VAN DE

Nadere informatie

De EU-lijst van personen, groepen en entiteiten waarvoor specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme gelden

De EU-lijst van personen, groepen en entiteiten waarvoor specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme gelden EUROPESE UNIE ~OVERZICHT~ De EU-lijst van personen, groepen en entiteiten waarvoor specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme gelden PERS 6 februari 2008 In december 2001 heeft de EU voor

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.03.2004 COM(2004)190 definitief 2004/0064 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van een overeenkomst tussen de Europese

Nadere informatie

Brussel, 27 februari 2014 (28.02) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 6490/1/14 REV 1. Interinstitutioneel dossier: 2013/0255 (APP)

Brussel, 27 februari 2014 (28.02) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 6490/1/14 REV 1. Interinstitutioneel dossier: 2013/0255 (APP) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 februari 2014 (28.02) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0255 (APP) 6490/1/14 REV 1 EPPO 9 EUROJUST 38 CATS 23 FIN 117 COPEN 53 GAF 10 NOTA van: het voorzitterschap

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 11 november 1999 (15.12) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 11662/99 LIMITE OJ/CONS 52 JAI 84

PUBLIC. Brussel, 11 november 1999 (15.12) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 11662/99 LIMITE OJ/CONS 52 JAI 84 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 november 1999 (15.12) (OR. en) 11662/99 LIMITE PUBLIC OJ/CONS 52 JAI 84 ONTWERP-NOTULEN Betreft: 2203e zitting van de Raad (justitie en binnenlandse zaken),

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 augustus 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 augustus 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 18 augustus 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0248 (NLE) 11723/16 TRANS 324 VOORSTEL van: ingekomen: 17 augustus 2016 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 27 oktober 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 27 oktober 2015 (OR. en) Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 27 oktober 2015 (OR. en) PUBLIC 12905/15 LIMITE WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: CORLX 122 CODUN 37 COARM 223 CFSP/PESC 633 COEST 308 Besluit

Nadere informatie

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board Niet opgesteld

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board Niet opgesteld Fiche 6: Gezamenlijke mededeling EU-Birma/Myanmar 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Gezamenlijke mededeling aan het Europees Parlement en de Raad: Elementen voor een strategie van de EU ten aanzien

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers Initiatief

Nadere informatie

Uit dien hoofde hebben zij overeenstemming bereikt als volgt:

Uit dien hoofde hebben zij overeenstemming bereikt als volgt: MEMORANDUM VAN OVEREENSTEMMING tussen HET DEPARTEMENT VAN HUISVESTING EN STADSONTWIKKELING VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA en HET MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

Nadere informatie

Voor de delegaties gaan in bijlage dezes de ontwerp-conclusies van de Raad, waarover een akkoord is bereikt in de Groep sociale vraagstukken.

Voor de delegaties gaan in bijlage dezes de ontwerp-conclusies van de Raad, waarover een akkoord is bereikt in de Groep sociale vraagstukken. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 februari 2011 (16.02) (OR. en) 6196/1/11 REV 1 SOC 99 COMPET 34 VERSLAG van: de Groep sociale vraagstukken aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel)

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 8 november 2010 (12.11) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE /10 Interinstitutioneel dossier: 2007/0267 (CNS) LIMITE FISC 129

PUBLIC. Brussel, 8 november 2010 (12.11) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE /10 Interinstitutioneel dossier: 2007/0267 (CNS) LIMITE FISC 129 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE PUBLIC Brussel, 8 november 2010 (12.11) (OR. en) 15578/10 Interinstitutioneel dossier: 2007/0267 (CNS) LIMITE FISC 129 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 oktober 2006 (17.10) (OR. en) 13651/06 SOC 447 NOTA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 oktober 2006 (17.10) (OR. en) 13651/06 SOC 447 NOTA RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 oktober 2006 (17.10) (OR. en) 13651/06 SOC 447 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep sociale vraagstukken Toetsing van de uitvoering door de lidstaten

Nadere informatie

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.3.2014 COM(2014) 156 final Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot goedkeuring van de sluiting door de Commissie, namens de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, van

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 1.2.2011 COM(2011) 30 definitief 2011/0013 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot verlenging van de looptijd en aanpassing van de maatregelen vastgesteld bij

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 juni 2009 (08.06) (OR. en) 10523/2/09 REV 2

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 juni 2009 (08.06) (OR. en) 10523/2/09 REV 2 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 juni 2009 (08.06) (OR. en) 10523/2/09 REV 2 JAI 346 COMIX 469 COTER 60 ENFOPOL 159 USA 39 ASIM 57 COHOM 126 COJUR 15 POLGEN 97 RESULTAAT BESPREKINGEN van: de Raad datum:

Nadere informatie

2. Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft op 22 mei 2013 advies uitgebracht over de voorgestelde insolventieverordening.

2. Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft op 22 mei 2013 advies uitgebracht over de voorgestelde insolventieverordening. Raad van de Europese Unie Brussel, 17 maart 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0360 (COD) 16636/5/14 REV 5 ADD 1 MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: JUSTCIV 319 EJUSTICE 123 CODEC 2464 PARLNAT

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 april 2002 (02.05) (OR. en) 8318/02 LIMITE PROCIV 16 FSTR 3

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 april 2002 (02.05) (OR. en) 8318/02 LIMITE PROCIV 16 FSTR 3 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 april 2002 (02.05) (OR. en) 8318/02 LIMITE PROCIV 16 FSTR 3 RESULTAAT BESPREKINGEN van: Groep civiele bescherming d.d.: 16 april 2002 nr. vorig doc.: 7573/02 prociv

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.5.2014 COM(2014) 269 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad over het door de Europese Unie in te nemen standpunt in de Stabilisatie- en associatieraad

Nadere informatie

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, L 219/10 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 800/2014 VAN DE COMMISSIE van 24 juli 2014 tot vaststelling van verslagleggingsprocedures en andere praktische regelingen betreffende de financiering van operationele

Nadere informatie

M (2015) 7. Overwegende dat deze samenwerking dus internationaal, interinstitutioneel en multidisciplinair moet zijn,

M (2015) 7. Overwegende dat deze samenwerking dus internationaal, interinstitutioneel en multidisciplinair moet zijn, AANBEVELING van het Benelux Comité van Ministers betreffende de ontwikkeling van een multilaterale samenwerking in de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude op Benelux- en Europees niveau M (2015)

Nadere informatie

- de voorlopige agenda van de zitting in document EEE 1605/03 (zie bijlage I);

- de voorlopige agenda van de zitting in document EEE 1605/03 (zie bijlage I); RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 oktober 2003 (07.10) (OR. en) 13164/03 EEE 40 NOTA I/A-PUNT van: de Groep Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) d.d.: 2 oktober 2003 aan: COREPER II/de Raad Betreft:

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 5.8.2015 COM(2015) 390 final 2015/0170 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Associatiecomité in zijn

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27.5.2010 COM(2010)256 definitief 2010/0137 (COD) C7-0134/10 Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE tot wijziging van Verordening

Nadere informatie

14890/09 gar/gar/sd 1 DG I

14890/09 gar/gar/sd 1 DG I RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 oktober 2009 (26.10) (OR. en) 14890/09 ENV 720 MAR 152 TRANS 414 INFORMATIEVE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: De delegaties Betreft: Een EU-strategie

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 november 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 november 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 november 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad betreffende de beveiliging van de bijeenkomsten

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 27 juni 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 27 juni 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 27 juni 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0101 (E) 10307/17 PECHE 251 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 november 2010 (01.12) (OR. en) 17223/10 ASIM 120 NOTA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 november 2010 (01.12) (OR. en) 17223/10 ASIM 120 NOTA RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 november 2010 (01.12) (OR. en) 17223/10 ASIM 120 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad Gezamenlijke verklaring

Nadere informatie

bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 177 E van 27/06/2000

bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 177 E van 27/06/2000 bron : http://www.emis.vito.be Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen dd. 27-06-2000 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 177 E van 27/06/2000 Gewijzigd voorstel voor een beschikking

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 oktober 2004 (07.10) 12561/04 LIMITE EUROJUST 78

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 oktober 2004 (07.10) 12561/04 LIMITE EUROJUST 78 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 oktober 2004 (07.10) PUBLIC 12561/04 LIMITE EUROJUST 78 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de delegaties Ontwerp-conclusies van de Raad over een

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het standpunt van de Unie met betrekking tot de wijzigingen van de bijlagen

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.10.2017 COM(2017) 606 final 2017/0265 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Verdrag van de Raad van Europa

Nadere informatie

Associatie Raamwerk Overeenkomst tussen de Republiek Suriname en MERCOSUR

Associatie Raamwerk Overeenkomst tussen de Republiek Suriname en MERCOSUR Associatie Raamwerk Overeenkomst tussen de Republiek Suriname en MERCOSUR De Argentijnse Republiek, de Federatieve Republiek Brazilië, de Republiek Paraguay, de Republiek ten oosten van de Uruguay, de

Nadere informatie

18475/11 las/gra/fb 1 DG H 2A

18475/11 las/gra/fb 1 DG H 2A RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 december 2011 (13.12) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2009/0157 (COD) 18475/11 JUSTCIV 356 CODEC 2397 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Raad nr. vorig doc.:

Nadere informatie

geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag (C5-0757/2000),

geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag (C5-0757/2000), P5_TA(2002)0430 Europees netwerk voor justitiële opleiding * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het initiatief van de Franse Republiek met het oog op de aanneming van het besluit van de

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 5.3.2009 COM(2009) 107 definitief Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD houdende vaststelling van het standpunt van de Gemeenschap in de Algemene

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD Brussel, 19.4.2010 COM(2010)153 definitief 2010/0083 (NLE) betreffende de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.3.2014 C(2014) 1410 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 11.3.2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 23.5.2013 2012/0271(E) *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting

Nadere informatie

Verklaring van Malta van de leden van de Europese Raad. over de externe aspecten van migratie: aanpakken van de route door het centrale

Verklaring van Malta van de leden van de Europese Raad. over de externe aspecten van migratie: aanpakken van de route door het centrale Valletta, 3 februari 2017 (OR. en) Verklaring van Malta van de leden van de Europese Raad over de externe aspecten van migratie: aanpakken van de route door het centrale Middellandse Zeegebied 1. Wij verwelkomen

Nadere informatie

BEGELEIDENDE NOTA Betreft: Monetaire overeenkomst tussen de Italiaanse Republiek, namens de Europese Gemeenschap, en de Republiek San Marino

BEGELEIDENDE NOTA Betreft: Monetaire overeenkomst tussen de Italiaanse Republiek, namens de Europese Gemeenschap, en de Republiek San Marino RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 juli 2001 (09.07) (OR. it) 10622/01 UEM 71 ECOFIN 193 BEGELEIDENDE NOTA Betreft: Monetaire overeenkomst tussen de Italiaanse Republiek, namens de Europese Gemeenschap,

Nadere informatie

Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik

Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 1999 (OR. en) 12545/1/99 REV 1 LIMITE SAN 171 Betreft : Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik DG I CONCLUSIES VAN DE RAAD

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 september 2001 (13.09) (OR. it) 11551/01 UEM 73 ECOFIN 228

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 september 2001 (13.09) (OR. it) 11551/01 UEM 73 ECOFIN 228 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 september 2001 (13.09) (OR. it) 11551/01 UEM 73 ECOFIN 228 INGEKOMEN DOCUMENT Betreft: monetaire overeenkomst tussen de Italiaanse Republiek, namens de Europese Gemeenschap,

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie EUROPEES PARLEMENT 2004 Zittingsdocument 2009 21.2.2005 B6-0123/2005 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het

Nadere informatie

BIJLAGE. bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD

BIJLAGE. bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.10. COM() 700 final ANNEX 3 BIJLAGE bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD Eerste voortgangsverslag over het Partnerschapskader

Nadere informatie

OTA het voorzitterschap de delegaties Routekaart voor een betere bescherming van verdachten en beklaagden in strafprocedures

OTA het voorzitterschap de delegaties Routekaart voor een betere bescherming van verdachten en beklaagden in strafprocedures RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 1 juli 2009 (03.07) (OR. en) 11457/09 DROIPE 53 COPE 120 OTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de delegaties Routekaart voor een betere bescherming van verdachten

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 22 november 2006 (24.11) (OR. en) 15258/06 SAN 240. NOTA het Comité van permanente vertegenwoordigers

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 22 november 2006 (24.11) (OR. en) 15258/06 SAN 240. NOTA het Comité van permanente vertegenwoordigers RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 november 2006 (24.11) (OR. en) 15258/06 SAN 240 NOTA van: het Comité van permanente vertegenwoordigers aan: de Raad nr. vorig doc.: 15253/1/06 REV 1 SAN 236 nr. Comv.:

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) 13967/03 LIMITE PUBLIC JUSTCIV 208 TRANS 275 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité burgerlijk recht (algemene vraagstukken)

Nadere informatie

HET EUROPEES INSTITUUT VOOR GENDERGELIJKHEID HET BUREAU VAN DE EUROPESE UNIE VOOR DE GRONDRECHTEN. Samenwerkingsovereenkomst

HET EUROPEES INSTITUUT VOOR GENDERGELIJKHEID HET BUREAU VAN DE EUROPESE UNIE VOOR DE GRONDRECHTEN. Samenwerkingsovereenkomst HET EUROPEES INSTITUUT VOOR GENDERGELIJKHEID EN HET BUREAU VAN DE EUROPESE UNIE VOOR DE GRONDRECHTEN Samenwerkingsovereenkomst Preambule Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) en het

Nadere informatie