Activiteiten met het buitenland. F02CCI Betaalkaarten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteiten met het buitenland. F02CCI Betaalkaarten"

Transcriptie

1 Activiteiten met het buitenland F02CCI Betaalkaarten

2 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan mits bronvermelding.

3 Inhoud 1. Beschrijving van de enquête Aangifteplichtigen voor de enquête Gevraagde informatie 5 2. Algemene bepalingen Wettelijke verplichting Verantwoordelijkheid Periodiciteit en leveringstermijn Rapporteringswijzen Nihilopgave Adressering 8 3. Te verstrekken informatie Identificatie van uw onderneming Identificatie van de contactpersoon in uw onderneming/derde aangever Aangifteperiode Eigenlijke aangifte 9 4. Codelijst 11 Bijlage 1: De elektronische aangiften via de toepassing CSSR Inleiding Adres Identificatie van de gebruikers Functionaliteiten van de toepassing CSSR Formaat van het CSV bestand Schermafdrukken 16 Bijlage 2: Land- en muntcodes 19 3

4

5 1. Beschrijving van de enquête 1.1 Aangifteplichtigen voor de enquête De enquête F02CCI is bestemd voor alle in België gevestigde rechtspersonen die betaalkaarten uitgeven of een betaalkaartsysteem beheren. Met betaalkaarten bedoeld men alle vormen van kaarten gebruikt voor het uitvoeren van betalingen of verrichten van geldopnemingen, ongeacht de benaming van de kaart : kredietkaart, debetkaart, tankkaart, Gevraagde informatie Worden gevraagd de uitgaven : in het buitenland door titularissen van betaalkaarten uitgegeven in België in België door titularissen van betaalkaarten uitgegeven in het buitenland waarvoor de in België gevestigde rechtspersonen die betaalkaarten uitgeven of een betaalkaartsysteem beheren tussenkomen in de vereffening. 5

6

7 2. Algemene bepalingen 2.1. Wettelijke verplichting Alle in België gevestigde rechtspersonen die betaalkaarten uitgeven of een betaalkaartsysteem beheren zijn wettelijk verplicht de gevraagde informatie (zie punt 1.2) aan de Nationale Bank van België (NBB) te leveren Verantwoordelijkheid Een aangifteplichtige kan volmacht geven aan een derde om zijn aangifte in te vullen. De verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de aangifte blijft echter altijd bij de aangifteplichtige berusten Periodiciteit en leveringstermijn De aangifte is maandelijks en moet aangeleverd worden binnen de 15 werkdagen na het einde van de te rapporteren maand Rapporteringswijzen De aangiften kunnen enkel elektronisch aangeleverd worden. De NBB stelt een volledig beveiligde toepassing ter beschikking voor de aangiften via internet. Met deze toepassing kunnen de aangiften worden gecodeerd en kunnen ook bestanden geüpload worden. Aangifteplichtigen die moeilijkheden zouden ondervinden met deze toepassing kunnen een CD-ROM aanvragen die een software bevat waarmee eveneens aangiften kunnen worden gedaan. Ondernemingen die vanuit eigen applicaties geautomatiseerde aangiften verstrekken aan de NBB kunnen dit doen via een XML bestand dat ze per opsturen of via internet met filetransfer opladen; de record lay-out van dit meer complexe bestand wordt nader uitgelegd in een apart document. Bijlage 1 gaat nader in op de elektronische aangifte. 7

8 2.5. Nihilopgave Indien in een aangifteperiode geen uitgaven hebben plaatsgevonden, moet een "nihilopgave" aangegeven worden. De elektronische aangifteformulieren voorzien een speciaal veld voor een nihilaangifte Adressering De elektronische aangiften kunnen aangeleverd worden op twee manieren nl. ofwel rechtstreeks via de webtoepassing of via filetransfer op het volgende internetadres: ofwel via de verzending van een bestand in XML formaat op het volgende adres: 8

9 3. Te verstrekken informatie 3.1. Identificatie van uw onderneming Uw uniek ondernemingsnummer op 10 posities wordt als identificatiegegeven voor de aangifte gebruikt. In veel gevallen stemt dit overeen met uw BTW-nummer op 9 posities voorafgegaan door een 0 (recente ondernemingsnummers kunnen ook met 1 beginnen). Opgelet : het vestigingseenheidsnummer mag in geen enkel geval als identificatiegegeven gebruikt worden Identificatie van de contactpersoon in uw onderneming/derde aangever Om snel met de verantwoordelijke belast met de aangifte te kunnen communiceren, gelieve de identificatiegegevens van de contactpersoon in uw onderneming (of van de derde aangever) rechtstreeks in de aangifte te vermelden Aangifteperiode In een maandaangifte mogen alleen gegevens staan over één bepaalde maand (bv. januari, februari, maart, etc.). De maand moet aangegeven worden met twee posities (bv. 01, 02, 03, etc.) en het jaar met 4 posities (bv. 2006) Eigenlijke aangifte Ter herinnering, worden enkel gevraagd de uitgaven : in het buitenland door titularissen van betaalkaarten uitgegeven in België in België door titularissen van betaalkaarten uitgegeven in het buitenland. De uitgaven in België door titularissen van betaalkaarten uitgegeven in België en deze verricht in het buitenland door titularissen van betaalkaarten uitgegeven in het buitenland moeten en mogen niet opgenomen worden in de overgemaakte gegevens. Aard van de uitgave De aard van de uitgave wordt bepaald door de categorie van de handelaar (in België of in het buitenland). De categorieën zijn: luchtvaartmaatschappijen; autoverhuurbedrijven; hotels en verblijf; restaurants; 9

10 alle andere aankopen voor privé doeleinden inclusief geldafhalingen. Deze categorie omvat alle handelaars die niet elders onder te brengen zijn, zoals supermarkten, kleding, benzinestations en ook ATM-geldafhalingen; hospitalen en gezondheidszorgverstrekkers; scholen, universiteiten en onderwijsinstellingen; handelaars actief in mailorder, direct mail, internet verkopen, telemarketing. De bedoeling hierbij is dat de verrichtingen waarbij de consument zich niet in het buitenland moet verplaatsen voor consumptie of aankoop, maar enkel een bestelling plaatst, hieronder geklasseerd worden; bijdragen, lidmaatschappen, giften; aan- en verkoop van brandstof met een professionele betaalkaart; aankopen van goederen gewoonlijk bestemd voor ondernemingen; telecom; consulting; architecten-ingenieurs; publiciteit; andere diverse diensten (o.a. onderhoud, bewakingsfirma's en interim-bureaus). Bij twijfel kan u steeds uw categorielijst van handelaars opsturen naar de NBB Wij delen u dan de code mee. Land van de medecontractant/land van de tegenpartij Het land wordt geïdentificeerd met de ISO 3166 code op 2 posities. Voor internationale instellingen is een eigen code op 2 posities voorzien. De landcodes zijn vermeld in bijlage 2 en op onze website Het te vermelden land is : voor de uitgaven van titularissen van betaalkaarten uitgegeven in België, het land waar de uitgave werd verricht; voor de uitgaven van titularissen van betaalkaarten uitgegeven in het buitenland, het land waar de kaart werd uitgegeven. Munt De munt wordt geïdentificeerd met de ISO 4217 code op 3 posities. De muntcodes zijn vermeld in bijlage 2 en op onze website Waarde De waarden mogen uitgedrukt worden in de munt van uw keuze; alle bedragen mogen evenwel omgezet worden in euro (EUR). Deze laatste werkwijze zou bij voorkeur moeten gebruikt worden. Alle wwardenen worden uitgedrukt in eenheden, zonder decimalen en zonder negatief bedrag. 10

11 4. Codelijst B2103 C0301 C0306 C0307 C0305 C0100 C0200 A0004 L4004 A4201 A0005 D1000 H1500 H4000 H2000 H6000 Aan- en verkoop van tickets voor grensoverschrijdend vervoer van personen door middel van luchtvervoer Huur en verhuur van auto's zonder bestuurder voor personenvervoer Hotels en verblijf Restaurants Andere aankopen voor privé doeleinden inclusief geldafhalingen Hospitalen en gezondheidszorg Scholen, universiteiten en onderwijsinstellingen Aan- en verkopen via mailorder, internet, direct marketing en telemarketing Bijdragen, lidmaatschappen en giften Aan- en verkoop van brandstof met een professionele betaalkaart Aan- en verkoop van goederen bestemd voor ondernemingen Telecommunicatiediensten Zakelijk en managementadvies, public relations (consulting) Architecten- en ingenieursdiensten en andere technische diensten Reclame, marktonderzoek en opiniepeilingen (publiciteit) Diverse (o.a. onderhoud, bewakingsfirma' en interim-bureaus) 11

12

13 Bijlage 1: De elektronische aangiften via de toepassing CSSR 1.1 Inleiding De statistische aangiften te leveren aan de NBB worden elektronisch doorgegeven door middel van een internet toepassing genaamd CSSR (Central Server for Statistical Reporting, centrale server voor statistische aangiften). Deze toepassing laat het volgende toe: het versturen van bestanden in XML formaat via ; het encoderen van de aangifte met behulp van een webformulier; het beveiligd uploaden van bestanden in CSV formaat via het webformulier en het beveiligd uploaden van bestanden in XML formaat via internet. CSSR stelt de aangevers ook in staat om: hun administratieve gegevens te verifiëren; te verifiëren of hun aangifteplicht correct vervuld is; het tijdsbestek van het binnenkomen van de aangiften te verifiëren en hun voorgaande aangiften te raadplegen. Deze verschillende functionaliteiten worden in wat volgt nader beschreven. 1.2 Adres De toepassing CSSR is beschikbaar op volgend adres: Een testtoepassing volledig identiek aan de productietoepassing is eveneens beschikbaar. 1.3 Identificatie van de gebruikers Vooraleer in de toepassing CSSR te kunnen gaan, is het om veiligheidsredenen noodzakelijk dat de gebruiker zich identificeert. Van zodra de aangevers op de hoogte gebracht zijn van hun aangifteplicht, worden hen een eigen identificatiecode evenals een paswoord via de post medegedeeld. Niettemin kan het gebeuren dat het nodig is, om één of andere reden (vergetelheid, verlies,...) de identificatiecode en het paswoord te vernieuwen. In dat geval volstaat het zich te wenden tot de helpdesk. 13

14 1.4 Functionaliteiten van de toepassing CSSR Gebruik van het menu en van het controlepaneel De toepassing CSSR werkt vanuit een menu en een hoofdscherm genaamd 'controlepaneel'. Het menu laat toe de enquête (of één van de enquêtes) te selecteren voor dewelke de gebruiker aangifteplichtig is. Bij selectie van deze enquête laat het controlepaneel de gebruiker toe op elk moment de staat van zijn verplichtingen te kennen voor de gekozen enquête. Binnen de CSSR kan een aangifte volgende status hebben: Initial Open Error Closed De periode voor dewelke de aangifte verplicht is, is lopende; de aangever is in de mogelijkheid gegevens te registreren. De aangever heeft gegevens geregistreerd maar heeft zijn werkzaamheden nog niet afgesloten. In dit stadium heeft de toepassing nog geen fouten ontdekt in de geregistreerde gegevens. De aangever heeft gegevens geregistreerd. Vooraleer de aangifte af te sluiten, dienen aanwezige fouten te worden gecorrigeerd. De aangever heeft zijn aangifte afgesloten en bevestigd. Hij kan ze niet meer wijzigen tenzij hij er de toestemming voor vraagt aan de NBB Keuze van het communicatiekanaal Zoals eerder aangegeven, biedt de toepassing CSSR meerdere communicatiekanalen aan, waaruit de gebruiker vrij kan kiezen. De controleprocedures van de aangiften zijn identiek ongeacht het communicatiekanaal en garanderen, met uitzondering van de transmissie via , de hoogste confidentialiteitsgraad voor de gegevens doorgestuurd via CSSR Verzenden van een bestand via De toepassing CSSR beschikt over het adres dat uitsluitend dient voor het inzamelen van elektronische aangiften. Vanaf de ontvangst worden ze automatisch behandeld door een informaticaprogramma dat het formaat van het bestand controleert en een eerste summiere controle uitvoert op de inhoud. Een bericht van ontvangst met een validatierapport wordt naar de afzender gestuurd. Dit laatste bevat de meldingen betreffende de aanvaarding of desgevallend verwerping van de aangifte met vermelding van de reden. Voor de verzending via wordt enkel het XML formaat aanvaard. Alle inlichtingen betreffende het XML formaat zijn beschikbaar op de site Er is eveneens een testomgeving voor de ondernemingen voorzien met het adres dat uitsluitend dient voor testen van verzenden van een bestand via . De NBB vestigt niettemin de aandacht op het feit dat het verzenden van bestanden via inhoudt dat de gegevens van de aangevers ongecodeerd over het internet bewegen en dus eventueel kunnen onderschept worden door derden. Om dit risico te voorkomen, dient een ander communicatiekanaal gekozen te worden Het beveiligd uploaden van bestanden via internet Er bestaat eveneens de mogelijkheid bestanden te uploaden vanop het adres Deze procedure is beveiligd en werd ontwikkeld voor aangevers die XML bestanden wensen te verzenden zonder de ongemakken te ondervinden die gepaard gaan met het gebruik van . In tegenstelling tot het beveiligd uploaden van bestanden binnen het webformulier heeft de aangever hier niet de mogelijkheid zijn aangifte te wijzigen of te vervolledigen na het verzenden van zijn bestand. De toepassing beschouwt deze aangifte sowieso als volledig en valideert ze onmiddellijk. 14

15 1.4.5 Het encoderen van de aangifte via het webformulier CSSR laat de aangevers toe hun aangiften in een volledig beveiligde omgeving te encoderen met behulp van invoerschermen eigen aan elke aangifte. Eigen aan de toepassing CSSR is ook dat de encodering gradueel kan gebeuren. Als de gegevensinvoer niet voltooid is, kan de aangever zijn werk opslaan en er naderhand op terugkomen teneinde zijn aangifte te vervolledigen. Enkel op het moment dat de aangever beslist zijn werk af te sluiten, wordt de aangifte als volledig beschouwd. Blancovelden moeten niet opgevuld worden met nulwaarden indien er voor bepaalde delen van de aangifte niets te rapporteren valt. Een schermafdruk van de aangifte via het webformulier is terug te vinden op het einde van deze bijlage Het beveiligd uploaden van bestanden binnen het webformulier Ter vervanging van of in aanvulling op het encoderen, laat CSSR toe gegevensbestanden te uploaden in CSV formaat, conform de specificaties van de NBB. De aangevers kunnen hier wel een deel van hun aangifte uploaden en ze vervolledigen of wijzigen met behulp van specifieke invoerschermen. In het controlepaneel van de toepassing bevindt zich, naast de titel van elke te vervolledigen aangifte, het symbool dat toelaat een bestand te uploaden in CSV formaat. Een schermafdruk van het beveiligd uploaden van bestanden binnen het webformulier is terug te vinden op het einde van deze bijlage. Alle inlichtingen betreffende het CSV formaat zijn hieronder beschikbaar. 1.5 Formaat van het CSV bestand Algemeenheden In een CSV tekstbestand dat kan doorgestuurd worden via de toepassing CSSR, worden de velden gescheiden door een kommapunt. Bij elk einde van een registratie bevindt zich een CRLF (carriage return, line feed 1 ). Voor de velden waar geen waarden in te vullen zijn, moet men verplicht de waarde "0" 2 invullen. In het bestand moeten de velden absoluut voorgesteld worden in de volgorde hieronder gespecifieerd, een volgorde die overeenstemt met het verschijnen van de velden op het scherm CSV bestand voor de aangifte van uitgaven Het bestand zal de volgende gegevenselementen bevatten, in de volgorde hieronder aangegeven: de code; de landcode; de muntcode; het bedrag Belgische handelaar; het bedrag buitenlandse handelaar. Het record moet volledig zijn en altijd deze vijf gegevenselementen bevatten. 1 CRLF: terugkeer van de slede, voortgang met één lijn. Het betekent gewoon dat men het volgende record op de volgende lijn schrijft. 2 Op die manier zal de NBB zeker zijn dat het niet om een vergetelheid gaat. 15

16 Voorbeelden van een record: B2103;FR;EUR;0, Kaart uitgegeven in België, bedrag (EUR ) ontvangen door Franse (FR) luchtvaartmaatschappijen (B2103). Er werd er geen bedrag (EUR 0) ontvangen door Belgische luchtvaartmaatschappijen van titularissen van kaarten uitgegeven in Frankrijk. C0307;FI;EUR;259686;0 Bedragen (EUR ) ten gunste van restaurants (C0307) in België betaald door houders van kaarten uitgegeven in Finland (FI). Er zijn geen bedragen ten gunste van restaurants in Finland betaald met kaarten uitgegeven in België (EUR 0). 1.6 Schermafdrukken Het encoderen van de aangifte via het webformulier via het potloodje komt u in het volgende scherm 16

17 1.6.2 Het beveiligd uploaden van bestanden binnen het webformulier via het icoontje uit het onderstaande Control Panel 17

18

19 Bijlage 2: Land- en muntcodes De recentste lijst van alle land- en muntcodes is terug te vinden op onze website Land Lijst van de gebruikte ISO land- en muntcodes Munt Afghanistan AF Afghani AFN Albanië AL Lek ALL Algerije DZ Dinar (Algerije) DZD Amerikaans Samoa AS Dollar (Verenigde Staten) USD Andorra AD Euro (EMU) EUR Angola Met inbegrip van Cabinda AO Kwanza (nuevo reajustado) AOA Anguilla AI Dollar (Oostcaraïben) XCD Antarctica Gebieden onder de zestigste breedtegraad, met uitzondering van de Franse Zuidelijke gebieden (code: TF), Bouveteiland (code: BV), Zuid-Georgië en de Zuid Sandwicheilanden (code: GS) AQ Antigua en Barbuda AG Dollar (Oostcaraïben) XCD Antillen (Nederlandse) Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en het zuidelijk deel van Sint-Maarten AN Gulden (Nederlandse Antillen) ANG Argentinië AR Nuevo peso (Argentinië) ARS Armenië AM Dram AMD Aruba AW Gulden (Aruba) AWG Australië AU Dollar (Australië) AUD Azerbeidzjan AZ Manat (Azerbeidzjan) AZM Bahama's Met uitsluiting van de Turks- en Caicoseilanden (code: TC) BS Dollar (Bahama's) BSD Bahrein BH Dinar (Bahrein) BHD Bangladesh BD Taka BDT Barbados BB Dollar (Barbados) BBD België BE Euro (EMU) EUR Belize BZ Dollar (Belize) BZD Benin BJ CFA-Frank (BCEAO) XOF 19

20 Land Munt Bermuda BM Dollar (Bermuda) BMD Bhutan BT Ngultrum BTN Bhutan BT Rupee(India) INR Bolivia BO Boliviano BOB Bosnië-Herzegovina BA Euro (EMU) EUR Botswana BW Pula BWP Bouveteiland BV Kroon (Noorwegen) NOK Brazilië BR Real (Brazilië) BRL Brits Indische Oceaan Territorium Met inbegrip van de Chagoseilanden IO Dollar (Verenigde Staten) USD Brunei Darussalam Gebruikelijke naam: Brunei BN Dollar (Brunei Darussalam) BND Bulgarije BG Lev BGN Burkina Faso BF CFA-Frank (BCEAO) XOF Burundi BI Franc (Burundi) BIF Cambodja KH Riel KHR Canada CA Dollar (Canada) CAD Caymaneilanden KY Dollar (Caymaneilanden) KYD Centraal-Afrikaanse Republiek CF Frank CFA (BEAC) XAF Chili CL Peso (Chili) CLP China Met uitsluiting van Hongkong (code: HK), Macao CN Yuan renminbi CNY (code: MO) en Taiwan (code: TW) Christmaseiland CX Dollar (Australië) AUD Cocos- (Keeling-) eilanden CC Dollar (Australië) AUD Colombia CO Peso (Colombia) COP Comoren Anjouan, Grande Comore en Mohéli KM Franc (Comoren) KMF Congo (Brazzaville) CG Frank CFA (BEAC) XAF Congo (Kinshasa) Voormalig Zaïre CD Franc (Congo-Kinshasa) CDF Cookeilanden CK Dollar (Nieuw-Zeeland) NZD Costa Rica CR Colón (Costa Rica) CRC Cuba CU Peso (Cuba) CUP Cyprus CY Pond (Cyprus) CYP Denemarken Met uitsluiting van de Faeröer eilanden (code: FO) en Groenland (code: GL) DK Kroon (Denemarken) DKK Djibouti DJ Frank (Djibouti) DJF Dominica DM Dollar (Oostcaraïben) XCD Dominicaanse Republiek DO Peso (Dominicaanse Republiek) DOP 20

21 Land Duitsland Met inbegrip van Jungholz en Mittelberg (delen van het grondgebied van Oostenrijk maar deel uitmakend van de douane-unie met Duitsland) Met inbegrip van Helgoland Exclusief Büsingen en Büttenhardter Höfe (douane vrije streken die tot het douanegrondgebied behoren van Zwitserland) Ecuador Met inbegrip van de Galapagoseilanden Munt DE Euro (EMU) EUR EC Dollar (Verenigde Staten) USD Egypte EG Pond (Egypte) EGP El Salvador SV Colón (El Salvador) SVC Equatoriaal Guinea GQ Frank CFA (BEAC) XAF Eritrea ER Nakfa ERN Estland EE Kroon (Estland) EEK Ethiopië ET Birr ETB Faeröer Eilanden FO Kroon (Denemarken) DKK Falklandeilanden (Malvinaseilanden) FK Pond (Falklandeilanden) FKP Fiji FJ Dollar (Fiji) FJD Filippijnen PH Peso (Filippijnen) PHP Finland Met inbegrip van de Ålandeilanden Frankrijk Met inbegrip van Frans Guyana (code: GF), Martinique (code: MQ), Guadeloupe (code: GP), Réunion (code: RE), Mayotte (code: YT), Saint- Pierre en Miquelon (code: PM) en Monaco (code: MC) Franse Zuidelijke gebieden Met inbegrip van Kerguelen Eilanden, Amsterdameiland, Saint-Paul Eiland en de Archipel van Crozet Frans-Guyana Alternatieve code: FR (Frankrijk) Frans-Polynesië Marquesaseilanden, Society Eilanden (waaronder Tahiti), Tuamoto-eilanden, Gambiereilanden, de Zuidelijke Eilanden (met inbegrip van Clippertoneiland) en Tahiti FI Euro (EMU) EUR FR Euro (EMU) EUR TF Euro (EMU) EUR GF Euro (EMU) EUR PF CFP-Frank XPF Gabon GA Frank CFA (BEAC) XAF Gambia GM Dalasi GMD Georgië GE Lari GEL Ghana GH Cedi GHC Gibraltar GI Pond (Gibraltar) GIP Grenada Met inbegrip van de Zuid-Grenadines Eilanden GD Dollar (Oostcaraïben) XCD Griekenland GR Euro (EMU) EUR Groenland GL Kroon (Denemarken) DKK Guadeloupe Met inbegrip van Grande Terre, Basse Terre, Marie Galante, Les Saintes, Iles de la Petite Terre, Désirade, Sint-Barthelemy en Sint-Maarten (Noordelijke deel) - Alternatieve code: FR (Frankrijk) GP Euro (EMU) EUR Guam GU Dollar (Verenigde Staten) USD 21

22 Land Munt Guatemala GT Quetzal GTQ Guernsey GG Pond sterling (Verenigd Koninkrijk) GBP Guinee GN Franc (Guinee) GNF Guinee-Bissau GW CFA-Frank (BCEAO) XOF Guyana GY Dollar (Guyana) GYD Haïti HT Dollar (Verenigde Staten) USD Haïti HT Gourde HTG Heard- en McDonaldeilanden HM Dollar (Australië) AUD Honduras Met inbegrip van de Zwaaneilanden HN Lempira HNL Hongarije HU Forint HUF Hongkong HK Dollar (Hongkong) HKD Ierland IE Euro (EMU) EUR IJsland IS Kroon (Ijsland) ISK India Met inbegrip van Amindivi Eiland, Laccadive Eiland, Minicoy Eiland, Andaman Eilanden, Nicobar Eilanden en Sikkim Indonesië Met inbegrip van Oost-Timor (code: TP) IN Rupee(India) INR ID Rupiah (Indonesië) IDR Irak IQ Dinar (Irak) IQD Iran IR Rial (Iran) IRR Israël IL Shekel ILS Italië Met uitsluiting van San Marino (cod: SM) en Vaticaanstad (code: VA) IT Euro (EMU) EUR Ivoorkust CI CFA-Frank (BCEAO) XOF Jamaica JM Dollar (Jamaica) JMD Japan JP Yen JPY Jemen Met inbegrip van Noord-Jemen en Zuid-Jemen, Perim, Kamaran, Socotra en bijbehorende eilanden YE Rial (Jemen) YER Jersey JE Pond sterling (Verenigd Koninkrijk) GBP Jordanië JO Dinar (Jordanië) JOD Kaapverdië CV Escudo (Kaapverdië) CVE Kameroen CM Frank CFA (BEAC) XAF Katar QA Rial (Katar) QAR Kazachstan KZ Tenge KZT Kenia KE Shilling (Kenia) KES Kirgizië KG Som KGS Kiribati KI Dollar (Australië) AUD Kleine Pacifische eilanden van de Verenigde Staten Met inbegrip van Baker Eiland, Howland Eiland, Jarvis Eiland, Johnston Atoll, Kingman Reef, Midway Eilanden, Palmyra Atoll en Wake Eiland UM Dollar (Verenigde Staten) USD Koeweit KW Dinar (Koeweit) KWD Korea (Noord-) KP Won (Noord-Korea) KPW 22

23 Land Munt Korea (Zuid-) KR Won (Zuid-Korea) KRW Kroatië HR Kuna HRK Laos LA Kip LAK Lesotho LS Loti LSL Lesotho LS Rand ZAR Letland LV Lats LVL Libanon LB Pond (Libanon) LBP Liberia LR Dollar (Liberia) LRD Libië LY Dinar (Libië) LYD Liechtenstein LI Frank (Zwitserland) CHF Litouwen LT Litas LTL Luxemburg LU Euro (EMU) EUR Maagdeneilanden (Amerikaanse) Met inbegrip van de eilanden Saint Croix Eiland, Saint-John Eiland en Saint-Thomas Eiland Maagdeneilanden (Britse) Met inbegrip van de eilanden Anegada, Jost Van Dyke, Tortola en de Gorda Maagdeneilanden VI Dollar (Verenigde Staten) USD VG Dollar (Verenigde Staten) USD Macau MO Pataca MOP Macedonië MK Denar MKD Madagaskar MG Ariary MGA Malawi MW Kwacha (Malawi) MWK Malediven MV Rufiyaa MVR Maleisië Met inbegrip van het Maleisisch schiereiland en Oost-Maleisië (Sarawak, Sabah en Labuan) MY Ringgit MYR Mali ML CFA-Frank (BCEAO) XOF Malta Met inbegrip van Gozo en Comino MT Lira (Malta) MTL Man (Isle of) IM Pond sterling (Verenigd Koninkrijk) GBP Marianen (Noordelijke) Met uitsluiting van Guam (code: GU) Marokko Met inbegrip van de Westelijke Sahara (code: EH) MP Dollar (Verenigde Staten) USD MA Dirham (Marokko) MAD Marshall Eilanden MH Dollar (Verenigde Staten) USD Martinique Alternatieve code: FR (Frankrijk) MQ Euro (EMU) EUR Mauritanië MR Ouguiya MRO Mauritius Met inbegrip van Rodrigues Eiland, Agalega Eilanden en Cargados Carajoseilanden (Saint Brandon) Mayotte Alternatieve code: FR (Frankrijk) - Met inbegrip van Pamanzi MU Rupee (Mauritius) MUR YT Euro (EMU) EUR Mexico MX Peso (nieuw) (Mexico) MXN Micronesia (Federale Staten van) Met inbegrip van Chuuk, Kosrae, Pohnpei en Yap Met uitsluiting van Palau (code: PW) FM Dollar (Verenigde Staten) USD Moldavië MD Leu (Moldavië) MDL 23

24 Land Munt Monaco MC Euro (EMU) EUR Mongolië MN Tugrik MNT Montserrat MS Dollar (Oostcaraïben) XCD Mozambique MZ Metical MZM Myanmar Voorheen Birma MM Kyat MMK Namibië NA Dollar (Namibië) NAD Namibië NA Rand ZAR Nauru NR Dollar (Australië) AUD Nederland Met uitsluiting van Aruba (code: AW) en de Nederlandse Antillen (code: AN) NL Euro (EMU) EUR Nepal NP Rupee (Nepal) NPR Nicaragua Met inbegrip van de Maïseilanden Nieuw-Caledonië Met inbegrip van de Loyaliteitseilanden (Maré, Lifou en Ouvéa) Nieuw-Zeeland Met uitsluiting van Ross Dependency (Antarctica - code: AQ) - Met inbegrip van Antipodes Eilanden, Auckland Eilanden, Bounty Eilanden, Campbell Eiland, Kermadec Eilanden, Chatham Eilanden en Snares Eilanden NI Córdoba oro NIO NC CFP-Frank XPF NZ Dollar (Nieuw-Zeeland) NZD Niger NE CFA-Frank (BCEAO) XOF Nigeria NG Naira NGN Niue NU Dollar (Nieuw-Zeeland) NZD Noorwegen Met inbegrip van Svalbard en Jan Mayen (code: SJ) NO Kroon (Noorwegen) NOK Norfolkeiland NF Dollar (Australië) AUD Oekraïne UA Hryvnia UAH Oezbekistan UZ Som UZS Oman Met inbegrip van de Kuria Muria Eilanden Oostenrijk Met uitsluiting van Jungholz en Mittelberg (delen van het grondgebied van Oostenrijk maar deel uitmakend van de douane-unie met Duitsland) OM Rial (Oman) OMR AT Euro (EMU) EUR Pakistan PK Rupee (Pakistan) PKR Palau PW Dollar (Verenigde Staten) USD Palestina Westelijke Jordaanoever (met inbegrip van Oost- Jeruzalem) en de Gazastrook (* voorlopige code) Panama Met inbegrip van de voormalige Kanaalzone Panama Met inbegrip van de voormalige Kanaalzone Papoea-Nieuw-Guinea Met inbegrip van Bismarckarchipel, Louisiade Archipel, Admiraliteitseilanden, de Noordelijke Salomonseilanden (Bougainville, Buka, Green), d'entrecasteaux Eilanden, Lavongai, Trobriand Eilanden, Nieuw-Groot-Brittannië, Nieuw Ierland, Woodlark en verbonden eilanden PS Dinar (Jordanië) Shekel JOD ILS PA Balboa PAB PA Dollar (Verenigde Staten) USD PG Kina PGK Paraguay PY Guarani PYG 24

25 Land Munt Peru PE Nuevo Sol PEN Pitcairneilanden Met inbegrip van de Ducie, Henderson en Oeno eilanden PN Dollar (Nieuw-Zeeland) NZD Polen PL Zloty PLN Portugal Met inbegrip van de Azoren en Madeira Met uitsluiting van Macao (code: MO) Puerto Rico Alternatieve code: US (Verenigde Staten) Réunion Alternatieve code: FR (Frankrijk) PT Euro (EMU) EUR PR Dollar (Verenigde Staten) USD RE Euro (EMU) EUR Roemenië RO Leu (Roemenië) RON Rusland (Russische Federatie) RU Roebel (nieuw) (Russische Federatie) RUB Rwanda RW Franc (Rwanda) RWF Sahara (Westelijke) Alternatieve code: MA (Marokko) Saint-Pierre en Miquelon Alternatieve code: FR (Frankrijk) Salomonseilanden Met inbegrip van de Zuidelijke Salomonseilanden, hoofdzakelijk Guadalcanal, Malaita, San Cristobal, Santa Isabel, Choiseul Samoa Voormalig West-Samoa EH Dirham (Marokko) MAD PM Euro (EMU) EUR SB Dollar (Salomonseilanden) SBD WS Tala WST San Marino SM Euro (EMU) EUR São Tomé en Principe ST Dobra STD Saudi-Arabië SA Riya SAR Senegal SN CFA-Frank (BCEAO) XOF Servië en Montenegro CS Dinar (Servië en Montenegro) CSD Servië en Montenegro CS Euro (EMU) EUR Seychellen Met inbegrip van Alphonse Eiland, Mahé, Bijoutier Eiland, St-François Eiland, St-Pierre Eiland, Cosmoledo Eilanden, Amiranten, Providence, Aldabra, Farquhar en Desroches, Silhouette, Praslin (met inbegrip van La Digue), Frégate, Mamelles en Récifs SC Rupee (Seychellen) SCR Sierra Leone SL Leone SLL Singapore SG Dollar (Singapore) SGD Sint Kitts en Nevis KN Dollar (Oostcaraïben) XCD Sint Vincent en de Grenadines Met inbegrip van de Noordelijke Grenadines Eilanden Sint-Helena Met inbegrip van Ascension Eiland, Gough Eiland, Inaccessible, Nightingale Eilanden en Tristan da Cunha Eilanden VC Dollar (Oostcaraïben) XCD SH Pond (Sint- Helena) SHP Sint-Lucia LC Dollar (Oostcaraïben) XCD Slovenië SI Tolar SIT Slowakije SK Koruna (Slowakije) SKK Somalië SO Shilling (Somalië) SOS 25

26 Land Spanje Met inbegrip van de Balearen, de Canarische eilanden, Ceuta, Mellila, Peñón de Alhucemas en Peñón de Vélez de la Gomera - Met uitsluiting van Andorra (code: AD) Munt ES Euro (EMU) EUR Sri Lanka LK Rupee (Sri Lanka) LKR Sudan SD Dinar (Sudan) SDD Suriname SR Dollar (Suriname) SRD Svalbard en Jan Mayen Eiland Alternatieve code: NO (Noorwegen) SJ Kroon (Noorwegen) NOK Swaziland SZ Lilangeni SZL Syrië SY Pond (Syrië) SYP Tadzjikistan TJ Somoni TJS Taiwan Met inbegrip van het afzonderlijk douanegrondgebied van Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu Tanzania Met inbegrip van Tanganyika, Zanzibar en Pemba TW Dollar (Taiwan) TWD TZ Shilling (Tanzania) TZS Thailand TH Baht THB Timor (Oost-) Alternatieve code: ID (Indonesië) - Met inbegrip van de exclave van Oecussi Timor (Oost-) Alternatieve code: ID (Indonesië) - Met inbegrip van de exclave van Oecussi TL Dollar (Verenigde Staten) USD TL Rupiah (Indonesië) IDR Togo TG CFA-Frank (BCEAO) XOF Tokelau TK Dollar (Nieuw-Zeeland) NZD Tonga TO Pa'anga TOP Trinidad en Tobago TT Dollar (Trinidad en Tobago) TTD Tsjaad TD Frank CFA (BEAC) XAF Tsjechië CZ Kroon (Tsjechië) CZK Tunesië TN Dinar (Tunesië) TND Turkije TR Lira (Turkije) TRY Turkmenistan TM Manat (Turkmenistan) TMM Turks- en Caicoseilanden TC Dollar (Verenigde Staten) USD Tuvalu TV Dollar (Australië) AUD Uganda UG Shilling (Uganda) UGX Uruguay UY Peso uruguayo (Uruguay) UYU Vanuatu VU Vatu VUV Vaticaanstad (Heilige Stoel) VA Euro (EMU) EUR Venezuela VE Bolivar VEB Verenigd Koninkrijk Met uitsluiting van Jersey (code: JE), Guernsey (code: GG), Isle of Man (code: IM), Anguilla (code: AI), Montserrat (code: MS), Britse Maagdeneilanden (code: VG), Turks- en Caïcoseilanden (code: TC) en Caymaneilanden (code: KY) GB Pond sterling (Verenigd Koninkrijk) GBP 26

Internationale Handel

Internationale Handel Internationale Handel Handleiding Statistiekopgave Internationale Handel Record lay-out elektronische aanlevering Versie 2012 Deze handleiding is bedoeld voor systeemhuizen en voor ondernemingen die vanuit

Nadere informatie

Codeboek Sagitta, onderdeel Algemeen. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5.

Codeboek Sagitta, onderdeel Algemeen. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5. 101 - VN GEV GOEDEREN AAWWW Download PDF bestand, Deel 3 bevat coderingen (v.a. pag 267) http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5.html A14 - LEVERINGS-VOORW

Nadere informatie

Tarievenlijst Zakelijke Mobiele Diensten MOBICROSS

Tarievenlijst Zakelijke Mobiele Diensten MOBICROSS Tarievenlijst Zakelijke Mobiele Diensten MOBICROSS Inhoudsopgave Tarievenlijst Zakelijke Mobiele Diensten MOBICROSS...1 1 Nationale Tarieven....2 1.1 Algemene prijs informatie...2 1.2 Buiten de bundel

Nadere informatie

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tarieven voor bellen, sms en en mobiel internet in Nederland Sim Only bundels zakelijk Sim Only abonnement prijs per maand (24 mnd) tarief per MB, minuut of sms

Nadere informatie

Prijslijst* Hostingdiensten 2010

Prijslijst* Hostingdiensten 2010 Versie 1 juli 2010 Prijslijst* Hostingdiensten 2010 Dienst Prijs per jaar Periode Omschrijving Parkeren 2,50 1 jaar De domeinnaam wordt geparkeerd op onze www.domeinparkeerplaats.nl Alias 7,50 1 jaar De

Nadere informatie

Prijslijst vaste telefonie

Prijslijst vaste telefonie Belgacom VP Company United Telecom piek dal setup piek dal setup naar een vaste lijn 0,0302 0,0198 0,0198 0,0242 0,0158 0,0198 naar andere vaste netwerken 0,0343 0,0227 0,0198 0,0274 0,0182 0,0198 naar

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Vodafone Diensten

Tarievenoverzicht Vodafone Diensten Tarievenoverzicht Vodafone Diensten Telecombinatie Inhoudsopgave. Tarieven Vodafone In- 4... 5.. Vodafone In- Web... 5... Abonnementskosten... 5..2. Onderling bellen (Optioneel)... 5..3. Tarieven nationaal

Nadere informatie

Prijslijst - Geldig vanaf 6 mei 2014

Prijslijst - Geldig vanaf 6 mei 2014 Prijslijst - Geldig vanaf 6 mei 2014 Abonnementen Online.nl DSL producten en snelheden Glasvezel producten en snelheden Snel Internet 10 Mb/s Supersnel Internet 30 Mb/s Supersnel Internet 40 Mb/s Ultrasnel

Nadere informatie

ZZP abonnement. Zakelijk. Prepaid. Belbundel 1.1 Zakelijk OpMaat basisabonnement. Sim only. Internet. Vast bellen. Productinformatie & Tarieven

ZZP abonnement. Zakelijk. Prepaid. Belbundel 1.1 Zakelijk OpMaat basisabonnement. Sim only. Internet. Vast bellen. Productinformatie & Tarieven Productinformatie & Tarieven 1 OpMaat (inclusief VastMobiel) 1.1 OpMaat basisabonnement OpMaat basisabonnement Per gebruiker Per gebruiker sim only 12,00 9,00 1.2 VastMobiel voordeel VastMobiel voordeel

Nadere informatie

Mededeling nr. 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst. Douane Belastingdienst

Mededeling nr. 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst. Douane Belastingdienst Douane Belastingdienst Mededeling April 2014 (herdruk 4) Mededeling nr. 25 Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst DO 108-1Z*10ED 25.1 Inleiding Sinds 1971 kent de Europese Unie in het kader

Nadere informatie

Visum voor kort verblijf in Nederland

Visum voor kort verblijf in Nederland Visum voor kort verblijf in Nederland 1. Waarom deze publicatie? In deze publicatie staat hoe u een visum kunt aanvragen. Ook leest u wat u kunt doen om uw aanvraag voor een visum goed te laten verlopen.

Nadere informatie

Visum voor kort verblijf in Nederland

Visum voor kort verblijf in Nederland Visum voor kort verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Voor wie is deze publicatie bedoeld? 3. Wat is een visum kort verblijf? 4. Algemene voorwaarden 5. Welke documenten hebt

Nadere informatie

Creditnotes. dutch state business

Creditnotes. dutch state business dutch state business Nummer 2/2013 - april Creditnotes Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus Marokko Introductieseminar

Nadere informatie

Landeninfo. U vindt hier per land relevante informatie over betalingen naar het buitenland.

Landeninfo. U vindt hier per land relevante informatie over betalingen naar het buitenland. Landeninfo U vindt hier per land relevante informatie over betalingen naar het buitenland. Andorra Aruba Australië België Bosnië en Herzegovina Bulgarije Canada China Cyprus Denemarken Duitsland Estland

Nadere informatie

Eerste werkkapitaalverzekering uitgereikt aan bankenconsortium van IHC

Eerste werkkapitaalverzekering uitgereikt aan bankenconsortium van IHC Dutch State Business Nummer 2/2010 - april Creditnotes I n formatiebulletin voor ka p i t a a l g o e d e re n e x p o rteurs, banken, inte r n a t i o n a a l o p e re rende aannemingsbedrijven en ingenieursbure

Nadere informatie

Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen

Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen Tarief van kracht op augustus 5 In deze folder vindt u een overzicht van de tarieven die betrekking hebben tot: Zichtrekening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CRITEO-DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN CRITEO-DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN CRITEO-DIENSTVERLENING Onderhavige Algemene voorwaarden en het Landenschema ( tezamen "de Voorwaarden") en de Overeenkomst gelden tussen Criteo s.a. en de Klant en zijn van toepassing

Nadere informatie

Tarief van de internationale betalingen, wisselverrichtingen en documentaire verrichtingen

Tarief van de internationale betalingen, wisselverrichtingen en documentaire verrichtingen Tarief van de internationale betalingen, wisselverrichtingen en documentaire verrichtingen. Internationale betalingen 2 2. Wisseltermijnverrichtingen 6 3. Tarieven voor uitgaande buitenlandse betalingen

Nadere informatie

Creditnotes. Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus

Creditnotes. Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus Dutch State Business Nummer 2/2009 - april Creditnotes Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus Landenrapport: Rusland

Nadere informatie

met ALDI TALK avec ALDI TALK Gedetailleerd tarief Tarif détaillé GEWOON goedkoop bellen Téléphoner AVANTAGEUSEMENT

met ALDI TALK avec ALDI TALK Gedetailleerd tarief Tarif détaillé GEWOON goedkoop bellen Téléphoner AVANTAGEUSEMENT Mobiel Prepaid bellen en internetten Téléphonie et Internet Mobile Prépayé GEWOON goedkoop bellen met ALDI TALK Téléphoner AVANTAGEUSEMENT avec ALDI TALK Flexibel, eenvoudig, voordelig. Flexible, simple,

Nadere informatie

Ben zone indeling voor abonnees

Ben zone indeling voor abonnees Afghanistan Roshan GSM 900/1800 +93 3.Rest of world Niet beschikbaar Afghanistan Etisalat GSM 900/1800 +93 3.Rest of world Beschikbaar Albanië Vodafone GSM 900/1800 +355 2.Rest of EU & main Niet beschikbaar

Nadere informatie

Visum voor kort verblijf in Nederland. Short stay visa for the Netherlands

Visum voor kort verblijf in Nederland. Short stay visa for the Netherlands Visum voor kort verblijf in Nederland Short stay visa for the Netherlands Inhoudsopgave 1. Waarom deze brochure? 4 2. Voor wie is deze brochure bedoeld? 4 3. Wat is een visum kort verblijf? 4 4. Algemene

Nadere informatie

KPN ÉÉN MKB Prijslijst

KPN ÉÉN MKB Prijslijst KPN ÉÉN MKB Prijslijst Basisproducten Prijs per maand Installatiekosten KPN ÉÉN Vergaderzaal profiel 10,00 15,00 KPN ÉÉN Kantoor profiel 12,50 40,00 KPN ÉÉN Onderweg profiel 45,00 30,00 29,95 KPN ÉÉN Overal

Nadere informatie

ennisbank Filantropie GOED DOEN GOED ZICHTBAAR.

ennisbank Filantropie GOED DOEN GOED ZICHTBAAR. 31-12-13 Goede doelen vragenlijst ennisbank Filantropie GOED DOEN GOED ZICHTBAAR. Ingelogd als: banyan Menu ANBI publicatieplicht Goede doelen ANBI-scan Disclaimer Uitloggen Vragenlijst bewerken Algemene

Nadere informatie

Tele2 zakelijk mobiel tarieven per 1 juli 2015

Tele2 zakelijk mobiel tarieven per 1 juli 2015 Tele2 zakelijk mobiel tarieven per 1 juli 2015 Zakelijk Mobiel Zakelijk Mobiel Sim Only 24 maanden contract Small Medium Large Extra Large Maandbedrag 22,80 26,40 28,80 37,20 Mobiel Internet 1 GB 2,5 GB

Nadere informatie

Posttarieven. Per januari 2015

Posttarieven. Per januari 2015 Posttarieven Per januari 2015 Posttarieven per 1 januari 2015 Inhoud Losse post Algemene informatie 3 Tarieven brieven en kaarten 5 Tarieven pakketten 6 Tarieven pakketten via Online Verzendservice 7 Tarieven

Nadere informatie

Posttarieven. Per augustus 2014

Posttarieven. Per augustus 2014 Posttarieven Per augustus 2014 Posttarieven per 1 augustus 2014 Inhoud Losse post Algemene informatie 3 Tarieven brieven 5 Tarieven pakketten 6 Tarieven pakketten via Online Verzendservice 7 Tarieven Spoedservice

Nadere informatie

REGLEMENT AXA BANKKAART Bijlage 3 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT AXA BANKKAART Bijlage 3 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT AXA BANKKAART Bijlage 3 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft de aflevering aan en het gebruik

Nadere informatie

Eerdere beleidsaanpassingen

Eerdere beleidsaanpassingen Beleidsaanpassingen Page 1 of 99 Eerdere beleidsaanpassingen Op deze pagina worden belangrijke wijzigingen weergegeven die zijn aangebracht in de service, de gebruikersovereenkomst of overig beleid van

Nadere informatie

EDUCATIE HANDLEIDING

EDUCATIE HANDLEIDING EDUCATIE 2010 HANDLEIDING INHOUDSTAFEL INLEIDING...4 Een verhaal... 4 Waarom dit project?... 5 HOE WERKT HET PAKKET...6 Overzicht pakket... 6 Wat zit er in het pakket?... 7 Actie: Doe mee en stuur je voeten

Nadere informatie