MACEDONIË LAND IN DE WACHTKAMER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MACEDONIË LAND IN DE WACHTKAMER"

Transcriptie

1 MACEDONIË LAND IN DE WACHTKAMER

2 Raymond Detrez / Uitgeverij Houtekiet 2002 Uitgeverij Houtekiet, Vrijheidstraat 33, B-2000 Antwerpen Omslag Herman Houbrechts Zetwerk Intertext, Antwerpen isbn d nur 754 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means, without written permission of the publisher

3 Raymond Detrez Macedonië Land in de wachtkamer Houtekiet Antwerpen / Amsterdam

4

5 Inhoud Inhoud 5 Woord vooraf 7 1. Balkanisme 9 2. Een Servo-Albano-Bulgaro-Vlach Het Turkse juk of pax ottomanica De Macedonische kwestie Terrorize the terrorists Intermezzo: een Macedonisch leven La Macédoine déchirée Een Macedonische staat Fyrom Land in de wachtkamer Macedonische Albanezen of Albanese Macedoniërs? De crisis van Het Raamakkoord van Ohrid 247 Nawoord 259 Noten 263 Bibliografie 267 Kaarten 277 Register 283

6

7 Woord vooraf I N DE LOOP VAN de afgelopen tien jaar teisterden oorlogen en burgeroorlogen de deelstaten van het oude Joegoslavië: Slovenië in 1991, Kroatië in , Bosnië-Herzegovina in , Kosovo in In twee boeken De sloop van Joegoslavië. Het relaas van een boedelscheiding (Hadewijch 1996) en Kosovo. De uitgestelde oorlog (Houtekiet 1999) heb ik geprobeerd aan te geven dat deze conflicten het gevolg waren van aan de ene kant het proces van natie- en staatsvorming op de Balkan en aan de andere kant van de desintegratie van het Joegoslavische federale systeem. In dit boek heb ik de jongste Joegoslavische burgeroorlog in Macedonië in 2001 eveneens vanuit die invalshoek beschreven. Terwijl in beide vorige boeken de aandacht vooral uitging naar de constructiefouten in het Joegoslavische federale systeem, ligt de nadruk hier op de historische achtergronden. Deze benadering bood me de gelegenheid dieper in te gaan op een aantal aspecten van de geschiedenis van de Balkan in het algemeen. Die historische beschouwingen kunnen gelezen worden als een aanvulling op wat aan bod kwam in De sloop van Joegoslavië en Kosovo. Vanuit dat historische perspectief bekeken vloeiden de (burger)- oorlogen in Kroatië en Bosnië-Herzegovina onder meer voort uit het streven van de Serven naar een staat, waarin alle Serven samenleefden. Dit streven werd vooral in de hand gewerkt door de al dan 7

8 niet terechte vrees van de Serven in de nieuwe ex-joegoslavische onafhankelijke staten Kroatië en Bosnië-Herzegovina als minderheid gediscrimineerd te worden. De conflicten in Kosovo en Macedonië waren het gevolg van een soortgelijk streven van de Albanezen naar een staat, waarin alle Albanezen samenleefden. Ook voor hen was die staat een alternatief voor hun minderheidspositie in Joegoslavië en Macedonië. Spanningen en conflicten tussen meerderheden en minderheden in staten zijn niet typerend voor de Balkan alléén; zij komen overal ter wereld voor. Die spanningen en conflicten hebben echter niet altíjd bestaan. Ze zijn duidelijk gerelateerd aan de idee van de naar etno-culturele homogeniteit strevende, etnisch-nationale staat. Het is dan ook onjuist om de Balkan te beschouwen als een bijzonder probleemgebied, of als een gebied waar volken elkaar altijd al naar het leven hebben gestaan. Ik ga in dit boek tamelijk uitvoerig in op de geschiedenis van Macedonië in de pre-nationalistische periode, in een poging deze vooroordelen ten aanzien van de Balkan te weerleggen. Een ander aspect van de geschiedenis van Macedonië, waaraan ik in dit boek meer dan de gebruikelijke aandacht besteed, is het ontstaan van de Macedonische natie. De nationale identiteit van de Slavische Macedoniërs vormt namelijk de kern van de Macedonische kwestie, zoals ze door de Balkanvolken zelf gepercipieerd wordt. Maar de ontstaansgeschiedenis van de Macedonische natie bood me ook de gelegenheid wat langer stil te staan bij een aantal bijzonderheden van natievorming op de Balkan in het algemeen. Misschien horen deze beschouwingen eerder thuis in discussies die op de Balkan zelf gevoerd worden op theoretisch niveau en concreet, naar aanleiding van de Macedoniërs, maar de manier waarop ook veel westerse auteurs over nationale identiteiten op de Balkan schrijven als over onbetwistbare feitelijkheden, doet vermoeden dat mijn excursie in een boek, bestemd voor een westers publiek, toch niet helemaal overbodig is. Tenslotte: ook met dit boek wil ik niemand overtuigen van een of ander groot gelijk. Ik ben tevreden als de lezer na de lectuur ervan besluit dat hij of zij niet meer weet wat van de Macedonische kwestie te denken. Twijfel heeft meer gemeen met kennis dan zekerheid. 8

9 1 Balkanisme H ET MEER VAN PRESPA ligt in vogelvlucht op een kilometer of dertig van de stad Ohrid het pittoreske vakantieoord dat in vrediger tijden door toedoen van de in robuuste couleur locale gepenseelde romans van A. den Doolaard veel Nederlandse toeristen trok. Het blauwgroene water rimpelt stil tussen de steile bergen; bij de oever hoor je alleen af en toe het vleugelgeklap van een watervogel of de doffe plons van een karper die naar de bodem schiet. Ondanks de overweldigende scenery is het meer van Prespa een naargeestige plek. Wie veel door de Balkan gereisd heeft, kent de dreigende sfeer die zich van het landschap meester maakt in de nabijheid van een staatsgrens. Mensen lijken er verdwaald, gebouwen hebben er een ondoorgrondelijke bestemming, wegen lopen er dood. Dezelfde sfeer ligt ook over het meer van Prespa: ergens op de bodem bevindt zich het punt waar Albanië, Griekenland en Macedonië elkaar raken. Op de Albanese oever rijst een zwart, ondoordringbaar woud op waarin wolven en jakhalzen leven. Vroeger werd de grenszone argwanend bespied door zwaarbewapende Albanese militairen, die burgers verhinderden de volksrepubliek te ontvluchten. De Griekse oever is even onherbergzaam. Vandaag de dag proberen Griekse soldaten er met veel minder succes Albanese burgers te beletten illegaal de Helleense republiek in te komen. Rond 9

10 het meer van Prespa heersen wantrouwen en angst. De Griekse grenswachters bij Niki bejegenen Macedonische reizigers zelfs in het bezit van geldige papieren met onverholen afkeer, net zoals de Macedonische grenswachters bij Hani i Hoti doen met bezoekers uit Albanië. Dit beklemmende oord aan de rand van drie staten, waar vandaag de verscheurdheid van de Balkan voelbaar als elektriciteit in onweerslucht aanwezig is, was rond het jaar 1100 het centrum van een machtig rijk. Op het grote eiland, dat tegenwoordig bij de Albanese oever van het Prespameer, maar nog net binnen de Macedonische wateren ligt, bevond zich toen de Burcht (Grad) van tsaar Samuil; vanuit Ochrid heerste hij over Macedonië, Albanië, Epirus, Thessalië en het oosten van Bulgarije. Het gebied rond het meer van Prespa was echter in het verleden nog om een heel andere reden niet een perifeer, maar juist erg centraal deel van de Balkan. Precies in deze streek hebben zich culturele processen voorgedaan, die de identiteit van de Balkan gevormd hebben. 1 In een wijd gebied om het Prespameer bestaat de grootste dichtheid aan zogenoemde balkanismen. Balkanisme is een term uit de taalkunde, waarmee grammaticale overeenkomsten tussen diverse Balkantalen aangeduid worden. De Balkantalen behoren tot zeer uiteenlopende taalfamilies: Bulgaars, Macedonisch, Servisch, Bosnisch en Kroatisch zijn Slavische talen; Roemeens en Aroemeens, de taal van de Vlachen, zijn Romaanse talen; Albanees en Grieks behoren, net als de genoemde talen, wel tot de grote Indo-europese familie, maar zijn daarbinnen niet met andere talen verwant, en ook niet met elkaar. Het verrassende is nu dat de Balkantalen, ondanks hun totaal verschillende Slavische, Romaanse, Griekse en Albanese woordenschat, een frappant groot aantal fonologische, morfologische en syntactische overeenkomsten vertonen zoals het ontbreken van de infinitief, het gepostponeerde lidwoord (dat niet aan het zelfstandig naamwoord voorafgaat, maar er achteraan aan vastzit), de vorming van de toekomende tijd met een (onveranderlijk) woord dat in alle Balkantalen etymologisch teruggaat op het werkwoord willen, enzovoort. Zulke overeenkomsten er bestaan er nog vele tientallen andere heten balkanismen. De talen waarin zulke balkanismen voorkomen, behoren tot de Balkantalenbond. De meeste balkanismen komen voor in het Albanees, Bulgaars, Macedonisch, Roemeens en Aroemeens. De grootste concentratie aan balkanismen vinden we in de Albanese, Griekse, Macedonische 10

11 en Aroemeense dialecten, gesproken in de omgeving van het meer van Prespa. (Asenova 1989: 215) Sinds de Sloveen Jernej Kopitar in 1829 de Balkantalenbond voor het eerst beschreef, hebben taalkundigen gezocht naar een verklaring voor het fenomeen. Vandaag wordt algemeen aangenomen dat die verklaring moet worden gezocht in de zeer verspreide twee- en meertaligheid van de bewoners van de Balkan op haar beurt een gevolg van de grote demografische mobiliteit. Spontane en gedwongen volksverhuizingen, nomadisme, seizoenarbeid, etnisch gemengde huwelijken en dergelijke kwamen gedurende vele eeuwen frequent voor. De mensen op de Balkan spraken elkaars talen, spraken diverse talen door elkaar, en namen op grote schaal niet alleen woorden, maar ook grammaticale constructies uit elkaars talen over. De uitwisseling gebeurde op de meest intense wijze op zulke plekken, waar sprekers van talen van diverse families het meest gemengd met elkaar leefden. De enige plek op de Balkan waar Albanees, Grieks, Slavisch en Aroemeens eeuwenlang intens contact met elkaar hadden, was de streek rond het meer van Prespa. Hier ligt de zenuwknoop van de Balkantalenbond. Het toepassingsveld van de term balkanisme kan makkelijk uitgebreid worden naar andere aspecten van de cultuur. De geestelijke en materiële cultuur van de Balkanvolken krioelt van de balkanismen. Er zijn talloze identieke of gelijksoortige elementen in de orale literatuur, de muzikale tradities, de zeden en gewoonten, gebruiksvoorwerpen en hun decoratie, en dergelijke. Álle componenten van de volkscultuur zijn immers het voorwerp geweest van een intense ruilhandel. Die resulteerde uiteindelijk in iets wat we zonder veel voorbehoud kunnen bestempelen als een gemeenschappelijke Balkancultuur, met uiteraard bepaalde regionale veeleer dan nationale varianten. De jongste jaren heeft het woord balkanisme een grotere bekendheid verworven in een heel andere betekenis. In 1994 publiceerde de in de Verenigde Staten levende Bulgaarse historica Maria Todorova in the Slavic Review The Balkans. From Discovery to Invention, waarin ze de term balkanisme introduceerde als aanduiding van het geheel van negatieve vooroordelen dat de media en de publieke opinie in het Westen er ten aanzien van de Balkan op na houden (Todorova 1994). Haar argumentatie lag voor een groot deel in de lijn van wat Edward Said poneerde in zijn Orientalism (Said 1978). Met name bestreed Todorova de taaie idee als ware de 11

12 Balkan de arena van eeuwenoude tribale haat en buitengewoon gewelddadige etnische conflicten, van politieke verdeeldheid en staatkundige versnippering. Deze ideeën, die ze later uitwerkte in Imagining the Balkans (Todorova 1997), kenden een groot succes in academische kringen, maar de academische beoefenaars van de balkanistiek hoefden eigenlijk niet meer overtuigd te worden. Hún visie op de Balkan was altijd al veel genuanceerder geweest dan die van politici en politieke commentatoren. De Amerikaanse taalkundige Victor A. Friedman vestigde in een artikel in het Bulletin de l Association des Études du Sud-Est Européen (Friedman ) de aandacht op de merkwaardige tegenstelling tussen balkanisme als taalkundig fenomeen en het negatieve beeld van de Balkan dat Todorova met balkanisme aanduidt. Terwijl het balkanisme in de taalkunde het resultaat is van convergentie, van een zich naar elkaar toe ontwikkelen van talen en bij uitbreiding culturen, heeft het balkanisme van de imagologie te maken met het resultaat van divergentie, van verdeeldheid en conflicten. Met andere woorden, het bevooroordeelde beeld van de Balkan als een oord van eeuwenoude etnische conflicten wordt tegengesproken door de sociale en culturele realiteit die de taalkunde onthult. De gemeenschappelijke grammaticale kenmerken van de Balkantalen kunnen immers alleen maar het resultaat zijn van intense contacten tussen de diverse etno-culturele gemeenschappen, en die kan men zich moeilijk anders voorstellen dan in vreedzame omstandigheden. Dit betekent dat het min of meer harmonieus samenleven van etno-culturele gemeenschappen gedurende vele eeuwen veel typerender voor de Balkan geweest is dan het vóórkomen van etnische conflicten. De convergerende cultuurelementen kenden dus hun grootste dichtheid in Macedonië, in het gebied rond het meer van Prespa. Hier vormde zich, half verborgen achter het grillige spektakel van dynastieke twisten, veranderende grenzen en allerlei andere, tamelijk futiele historische gebeurtenissen, de gemeenschappelijke identiteit van de Balkanvolken op de meest compacte wijze. Desondanks wordt het meer van Prespa en het aangrenzende gebied, waar voordien alles in alles kon vervloeien, vandaag de dag in drie hoekige stukken verdeeld door onzichtbare grenzen, die staten en volken, nationale talen en culturen onverbiddelijk van elkaar scheiden. Dát is het resultaat van de omgekeerde historische ontwikkeling, van een proces van divergentie, dat de gemeenschappelijke 12

13 Balkancultuur deed uiteenvallen in een aantal zich scherp van elkaar onderscheidende nationale culturen. Het is dit relatief jonge proces dat, waargenomen op een eenzijdige, selectieve, onbegrijpende manier, aan de basis ligt van de vooroordelen die Todorova balkanisme noemt. Op welk moment in de geschiedenis en door welke omstandigheden kon de convergentie overgaan in divergentie? Dit moment is de late 18e en 19e eeuw; de omstandigheden hebben te maken met de verwestersing van het Osmaanse Rijk, waarvan ook de Balkan deel uitmaakte. De ideeën van de Verlichting deden het verlangen ontstaan naar een rechtsstaat, een parlementaire democratie, die een einde zou maken aan het Osmaanse feodalisme, de religieuze discriminatie en het absolutisme van de sultan. Rigas Fereos Velestinlis ( ), een Vlach uit Thessalië, die geïnspireerd werd door de Franse constitutie van 1793 en 1795, verdedigde een Frans, civiel nationalisme, dat ruimte bood aan diverse stammen (zoals volken toen nog heetten) en talen binnen een Helleense democratie. Maar algauw kreeg de natie een puur etnische invulling, naar Duits model. Dit etnische nationalisme streefde naar de creatie van etnisch-homogene naties en eiste voor elke natie een exclusief grondgebied op. Democratie en cultureel pluralisme raakten vergeten. De nationalistische ideologen ontkenden het bestaan van een gemeenschappelijke Balkancultuur. Elk van hen construeerde voor zijn volk een unieke nationale identiteit, waardoor het zo veel mogelijk verschilde van de buurvolken. In dezelfde periode ontstonden op de Balkan ook de nationale standaardtalen, basiscomponenten van de nationale identiteit met een grote symboolwaarde. De Balkantalenbond hield stand, omdat het niet mogelijk was de grammaticale eigenschappen van de taal te veranderen. Leenwoorden werden echter radicaal vervangen door eigen woorden, om de nationale taal van vreemde smetten te zuiveren. Niet alleen de taal trouwens, maar ook de natie zelf moest zuiver zijn. De onafhankelijke Balkanstaten, die in de 19e en de 20e eeuw ontstonden, voerden een politiek van etnische homogenisering. Minderheden werden geassimileerd, verjaagd of vermoord. In het beste geval moesten ze genoegen nemen met de positie van tweederangsburgers. Nationale identiteit wordt geconstrueerd door middel van verhalen over gemeenschappelijke voorouders, een gemeenschappelijk historisch verleden, een gemeenschappelijke volksaard, gemeenschappelijke nationale belangen, zeden en gewoonten, nationale 13

14 kunstscholen en dergelijke. Die verhalen worden bedacht door schrijvers, historici, journalisten en politici en vervolgens de bevolking bijgebracht door de instellingen waarover de staat het politieke establishment laat beschikken: onderwijs, media, leger. Ook op de Balkan heeft elke staat zijn eigen nationale mythen over de volksaard en het verleden die samen fungeren als een nationaal credo. Macedonië, het gebied waar gedurende zo vele eeuwen Albanezen, Bulgaren, Grieken, Serven, Vlachen en Turken samenleefden, heeft in de nationale mythen van al deze volken onvermijdelijk een belangrijke plaats ingenomen. De Macedonische Slaven, die zich tegen het einde van de 19e eeuw Macedoniërs gingen noemen, hadden nog een ander eigen verhaal. Het ging om even zoveel verschillende percepties van het verleden en de identiteit van de bewoners van Macedonië percepties, die territoriale aanspraken kracht moesten bijzetten en waaruit het strijdvaardige geloof in het eigen groot gelijk geput werd. De opkomst van het nationalisme in de 19e eeuw betekende het einde van de Balkancultuurgemeenschap. In de meeste Balkanlanden leidde de politiek van etnische homogenisering al in de jaren onmiddellijk voor en na de Eerste Wereldoorlog tot de vestiging van een echte of geveinsde etnisch homogene staat. In Joegoslavië gebeurde dat pas in de loop van het voorbije decennium. Het multinationale, federale Joegoslavië viel uiteen in vier onafhankelijke republieken, die zichzelf in weerwil van het civiele karakter van hun respectieve grondwetten zien als etnisch-nationale staten en hun minderheden navenant behandelen. In de vijfde republiek, Bosnië-Hercegovina, leven drie naties apart binnen de grenzen van een eigen entiteit (deelstaat) zoals de Serven, of binnen één entiteit zoals de Bosnjakken en de Kroaten, maar dan verdeeld door wantrouwen en haat. Kosovo werd de facto de etnisch-homogene Albanese staat waarvan de Kosovaren gedroomd hadden. In Macedonië werden de Albanezen vroeger als minderheid gediscrimineerd, worden de Macedoniërs nú door de internationale gemeenschap gedwongen hun nationale staat met een Albanese natie te delen, maar blijven de twee gemeenschappen eveneens door wantrouwen en rancune gescheiden. Todorova (1997: 32-7) legt uit dat de term balkanisering de verbrokkeling van staten in kleine en niet-levensvatbare staatjes in West-Europa bedacht werd tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog, maar eigenlijk toen niet toepasselijk was. Het resultaat 14

15 van de Balkanoorlogen en de Eerste Wereldoorlog was niet zozeer territoriale verbrokkeling, maar territoriale uitbreiding van de bestaande Balkanstaten en daarmee de toename van hun levensvatbaarheid. Balkanisering is een mooi voorbeeld van balkanisme in de betekenis die Todorova aan dat woord geeft. Pas in het laatste decennium van de 20e eeuw viel Joegoslavië inderdaad uiteen in kleine, maar wellicht niet allemaal ook niet-levensvatbare staatjes. Was het gebruik van de term dan profetisch? Waarschijnlijk ging het veeleer om een self-fulfilling prophecy. De perceptie van de Balkan als een regio, waarin de verbrokkeling van staten in kleine en onlevensvatbare staatjes tot de essentie behoort, heeft er wellicht mede toe bijgedragen dat de internationale gemeenschap de desintegratie van Joegoslavië a priori als onvermijdelijk beschouwde en ook vanuit die visie met de strijdende partijen omging. De imagologie vindt de scheppers en gebruikers van beelden minstens even interessant als het verbeelde. De scheppers van balkanisme zijn West-Europese en Amerikaanse reizigers, schrijvers en journalisten en in mindere mate dan het geval is bij oriëntalisme academici. Fundamenteel voor het oriëntalisme, meent Said, zijn de (post)koloniale machtsverhoudingen tussen het Westen en het islamitische Nabije Oosten, die de perceptie van veel westerse wetenschapsmensen, kunstenaars en schrijvers vervormen. De Balkanlanden waren nooit kolonies in de letterlijke zin van het woord, maar dat heeft niet belet dat sinds het einde van de 18e eeuw de Europese grote mogendheden en sinds de 20e eeuw ook de Verenigde Staten zich herhaaldelijk en met een zekere gretigheid met de Balkan inlieten. Die mogendheden waren niet louter de meewarige getuigen van de eeuwenoude etnische conflicten. Ze kwamen ook tussen beide, gebruikten ze om hun eigen doelstellingen te realiseren en lokten ze soms uit. Het beeld van de bewoners van de Balkan als redeloze, door tribale instincten gedreven kemphanen kwam dan goed van pas. Het verleende diplomatieke chantage en militaire operaties het flatterende aura van edelmoedige interventies, bedoeld om erger bloedvergieten te voorkomen of de regio te stabiliseren. In feite ging het om invloedssferen en macht; het humanitaire aspect was veeleer een soort van collateral benefit. De Macedonische kwestie, waarover dit boek gaat, is vanaf haar ontstaan op het einde van de 19e eeuw tot op heden een internationale aangelegenheid geweest. De naargeestige sfeer om het meer van Prespa is nog de muffe lucht van de Koude Oorlog, toen het 15

16 Balkanschiereiland en in het bijzonder Macedonië drastischer dan ooit in hun geschiedenis door s werelds grote mogendheden in ideologische blokken en militaire allianties verdeeld waren. 16

17 2 Een Servo-Albano-Bulgaro-Vlach A LS GEOGRAFISCHE ENTITEIT HEEFT Macedonië een wisselvallig bestaan gekend. Het antieke Macedonië van vóór de spectaculaire expansie onder Filips en Alexander in de 4e eeuw voor Christus strekte zich uit tussen de Strymon (Slav. Struma) in het oosten tot aan het meer van Ohrid en het Pindusgebergte in het westen; de zuidelijke grens lag bij de rivier de Haliakmon. In de Byzantijnse tijd, meer bepaald van de 10e tot de 12e eeuw, bevond het thema (Byzantijnse militair-administratief gebied) Makedhonia zich ter hoogte van het huidige Thracië (Zuidoost-Bulgarije, Noordoost-Griekenland, Europees Turkije) een gebied dat niet eens ten dele samenvalt met het oude Macedonië. In de Osmaanse periode vormde Macedonië geen aparte administratieve eenheid; het was verdeeld over verschillende sancaks (provincies), waarvan de grenzen zeer veranderlijk waren. In de 19e eeuw bestond er een sancak Selanik (Thessaloniki), maar Noordoost-Macedonië behoorde tot de sancak Kosovo en West-Macedonië met een aanzienlijk deel van Thessalië tot de sancak Monastir (Bitola). Reizigers uit die tijd noemen als grenzen van Macedonië het Šargebergte in het noorden, de Rodopen in het oosten, het Pindusgebergte met de Olympus en de Egeïsche Zee in het zuiden, en de meren van Ohrid en Prespa in het westen. Macedonië strekte zich dus in de 19e eeuw aanzienlijk ver- 17

18 der naar het noorden uit dan in de Oudheid. Een grote historische continuïteit vertoont de geografische ruimte met de naam Macedonië niet. Het antieke Macedonië werd bewoond door Macedoniërs. Wie die Macedoniërs precies waren en vooral of het Grieken waren of een ander volk, is geen uitgemaakte zaak. Het weinige dat van de taal van de oude Macedoniërs bekend is, biedt geen houvast. Bij het honderdtal Macedonische glossen waarover we beschikken, zitten veel Griekse leenwoorden, wat erop wijst dat de Macedoniërs al in een vroeg stadium omstreeks 500 voor Christus vergriekst werden. Volgens de gerenommeerde Bulgaarse taalkundige Vladimir Georgiev moet het Macedonisch een andere taal dan het Grieks geweest zijn en verschilde het ook van het Illyrisch en het Thracisch de twee andere grote talen die in de Oudheid op de Balkan gesproken werden (Georgiev 1977: ). De eigenlijke Macedoniërs waren vermoedelijk géén etnische Grieken, maar op het moment dat ze in de geschiedenis verschenen was een proces van vergrieksing bezig dat uiteindelijk wel Grieken in de zin van deelgenoten van de Griekse beschaving van hen gemaakt heeft. De Macedoniërs leefden in de onmiddellijke nabijheid van Grieken en de aantrekkingskracht van de Griekse cultuur was vooral voor de sociale bovenlaag moeilijk te weerstaan. Daarnaast was de bevolking van Macedonië vermoedelijk ook toen al niet etnisch homogeen, maar leefden er naast etnische Macedoniërs, die (aanvankelijk) Macedonisch spraken, ook Grieken, Illyriërs en Thraciërs. Dat verklaart waarom de Oude Grieken zelf de Macedoniërs nu eens als Hellenen beschouwden, en dan weer als barbaren. In de loop der eeuwen werd nagenoeg de hele bevolking van Macedonië vergriekst. De Macedonische taal verdween compleet; in de aangrenzende gebieden in het noorden bleef Illyrisch en Thracisch gesproken worden, maar ook daar rukte het Grieks als cultuurtaal op. Na de integratie van het Balkanschiereiland in het Romeinse Rijk en de invoering van het Latijn als officiële taal bleef het Grieks zich verspreiden. Een deel van de Illyriërs en de Thraciërs echter werd gelatiniseerd, vooral in de steden en langs de grote wegen. Het Thracisch werd helemaal door het Latijn verdrongen, zij het niet zonder sporen na te laten. Zo ontstond een Oost-Romaanse taal, het Aroemeens (Vlachs, Kutsovlachs, Tsintsaars), de taal van de Vlachen. Het Aroemeens is erg verwant 18

19 met het Roemeens en Roemeense linguïsten beschouwen het als een Roemeens dialect. Aroemeens was in de Middeleeuwen op de Balkan een zeer verspreide taal; vandaag wordt het nog gesproken door tanende populaties in Albanië, Thessalië en Macedonië. Als de Albanese taalkundigen gelijk hebben en het huidige Albanees de voortzetting is van het Illyrisch, dan was de latinisering van het Illyrisch veel minder ingrijpend. Het Albanees is sterk getekend door het Latijn, maar heeft zijn apart karakter behouden. Overigens hechtten niet alle linguïsten geloof aan de genoemde visies op de ontstaansgeschiedenis van het Aroemeens en het Albanees. Sommigen vermoeden dat het Albanees, Aroemeens en Roemeens teruggaan op het gelatiniseerde Thracisch, gesproken in de driehoek tussen Sofia, Niš en Skopje, en dat Albanezen, Aroemenen en Roemenen zich van daaruit verspreid hebben (Georgiev 1966: 291-3; Georgiev 1977: 212-5). Het vervelende van deze theorie voor de Albanezen is dat zij in dat geval niet afstammen van de Illyriërs, en dus ook niet al van in de vroegste Oudheid in hun Albanese gebieden Albanië, Kosovo, Macedonië, Epirus geleefd hebben. Daarmee komen hun historische aanspraken op deze gebieden op de helling te staan. Hoe dan ook, Albanees, Grieks en Aroemeens zijn in Macedonië autochtone talen, in de zin dat hun respectieve voorlopers Illyrisch, (Klassiek) Grieks en Thracisch er naar alle waarschijnlijkheid al in de Oudheid gesproken werden. Of dat ook betekent dat de huidige Albanezen, Grieken en Vlachen de biologische nakomelingen zijn van de Illyriërs, Grieken en Thraciërs, met andere woorden, dat er ook een genetische continuïteit bestaat, is een heel andere vraag. In de hellenistische periode zijn Macedoniërs, Illyriërs en Thraciërs gehelleniseerd, maar in de Romeinse periode zijn ook Grieken gelatiniseerd, en in de Byzantijnse periode, na de opdeling van het Romeinse Rijk, zijn de meeste Romaanstaligen weer gehelleniseerd. Niet dat historici uit de bronnen veel over deze ontwikkelingen hebben kunnen achterhalen of dat taalkundigen over teksten beschikken aan de hand waarvan ze deze processen kunnen reconstrueren, maar je kunt je moeilijk voorstellen hoe het anders gegaan kan zijn. De komst van de Slaven, die zich in de 6e-7e eeuw op de Balkan vestigden, betekende de massale inbreng van nóg een etnisch ingrediënt en nóg een taal. De Slaven drongen vanuit Pannonië, ten noorden van de Donau, ver naar het zuiden door en vestigden zich blij- 19

20 vend op de Balkan. Oude toponiemen verraden sporen van Slavische aanwezigheid tot op de Peloponnesos (Fine 1995: 59-64). Op een moderne kaart van Grieks Macedonië merk je daar niet veel meer van, omdat bijna alle Slavische plaatsnamen in Griekenland in de 19e en 20e eeuw systematisch vervangen zijn door Griekse, maar reizigers die het gebied bezochten toen het nog Osmaans was, noemen die Slavische plaatsnamen nog. Met name Macedonië werd grondig geslaviseerd. Dat blijkt ook uit de geschreven bronnen. Die maken melding van compacte massa s Slaven, die herhaaldelijk probeerden de havenstad Thessaloniki in te nemen. De Heilige Demetrius, de patroonheilige van Thessaloniki, moest meermaals persoonlijk tussenbeide komen om inname en plundering van de stad door de Slaven te beletten. Met de komst van de Slaven op de Balkan werd het patroon van etnische vermenging en assimilatie nog ingewikkelder. Veel Grieken, Illyriërs/Albanezen en Thraciërs/Vlachen werden geslaviseerd, maar tegelijk werden veel Slaven vergriekst of gealbaniseerd. Alle combinaties kwamen voor. Het ging om een proces dat verliep via diverse stadia van bi- of polylinguïsme die vele eeuwen in beslag namen. Door de inwerking van de verschillende talen op elkaar ontstond de Balkantalenbond. Twee ontwikkelingen zijn bijzonder relevant met betrekking tot Macedonië. Tot in de 6e-7e eeuw werd ten zuiden van de lijn Durrës- Constantinopel door compacte massa s Grieks gesproken; in de 7e eeuw drongen de Slaven het Grieks ver naar het zuiden terug. Het handhaafde zich vermoedelijk enkel in het hooggebergte en de kuststeden. Vanaf de 9e eeuw heroverde het Grieks de verloren posities in het noorden tot ongeveer halverwege Macedonië als gevolg van overplantingen van Grieken uit Klein-Azië die de Byzantijnse keizers organiseerden, en van het feit dat veel Slaven Grieks gingen spreken (Fine 1995: 80-2). Zuid-Albanië werd in de 6e-7e eeuw eveneens grotendeels geslaviseerd, zo blijkt weer uit de toponiemen, maar vanaf de 13e eeuw werden de Slaven daar als gevolg van Albanese expansie gealbaniseerd (Seliščev 1981b). Bestaat er nauwelijks enige relatie tussen taal en genetische afkomst, nog geringer is althans vóór de 19e eeuw het verband tussen het verspreidingsgebied van bepaalde etno-culturele groepen en staatsgrenzen. Toen de Slaven het Balkanschiereiland overspoelden, maakte dit nog deel uit van het Byzantijnse Rijk. De Slaven stichtten in de gebieden waar ze zich settelden aanvankelijk 20

WACHT DE ARMEENSE GENOCIDE NOG STEEDS OP ERKENNING?

WACHT DE ARMEENSE GENOCIDE NOG STEEDS OP ERKENNING? WAAROM... WACHT DE ARMEENSE GENOCIDE NOG STEEDS OP ERKENNING? Scriptie door Anita Sookiasian Scriptiebegeleider: Dr. René van Swaaningen (Universitair docent criminologie) Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

ALGEMENE EN POLITIEKE GESCHIEDENIS

ALGEMENE EN POLITIEKE GESCHIEDENIS Jos van Dooren 1 Inhoudstafel 1. DE AGRARISCHE MIDDELEEUWEN (5de eeuw ca. 1000)... 4 1.1. De landbouw was de belangrijkste economische activiteit 1.2. Vanaf de achtste eeuw was een verbeterde landbouwtechniek

Nadere informatie

prom L I B E R A L E Over de democratie in Amerika

prom L I B E R A L E Over de democratie in Amerika In De la Démocratie en Amérique brengt Alexis de Tocqueville (1805-1859) verslag uit van een reis naar de Verenigde Staten, op dat moment de enige functionerende democratie ter wereld. Het boek bevat de

Nadere informatie

De Kracht van je Stem

De Kracht van je Stem De Kracht van je Stem Informatiemap over democratie, burgerzin en politiek Voorwoord Wie ben ik? Wie is die andere? Hoe sta ik tegenover die andere? Hoe gedraag ik mij in mijn eigen kleine wereld? En in

Nadere informatie

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands)

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) (Inclusief alle vragen en antwoorden) Vladimir Poetin nam deel aan de laatste plenaire vergadering van de Valdai International Discussie Club XI. Het

Nadere informatie

HET MAAKT WEL UIT WAT JE GELOOFT

HET MAAKT WEL UIT WAT JE GELOOFT HET MAAKT WEL UIT WAT JE GELOOFT 1 2 Reinder Bruinsma Het maakt wel uit wat je gelooft Uitgeverij Veritas - Huis ter Heide/Brussel 3 ISBN 90 6302 152 6 D 1995/0962/1 1995 Uitgeverij Veritas Vormgeving

Nadere informatie

Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998

Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998 Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998 M.J.A.Y. (Marleen) Stieger Doctoraalscriptie Geschiedenis Onder begeleiding van Prof. Dr. D.A. Hellema

Nadere informatie

allemaal anders allemaal gelijk Educatief pakket

allemaal anders allemaal gelijk Educatief pakket allemaal anders allemaal gelijk Educatief pakket Oorspronkelijke uitgave: All different, All equal. Education Pack. Straatsburg, 1995 Copyright Council of Europe De vertaling werd met de toestemming van

Nadere informatie

Indisch is een gevoel

Indisch is een gevoel Solidariteit en Identiteit Solidariteit en Identiteit de vries ISBN 978 90 8964 125 0 Indisch is een gevoel Indische Nederlanders zijn de grootste immigrantengroep die zich ooit in Nederland heeft gevestigd.

Nadere informatie

VOC in Japan. Betrekkingen tussen Hollanders en Japanners in de Edo-periode, tussen 1602-1795. Michiel de Winter

VOC in Japan. Betrekkingen tussen Hollanders en Japanners in de Edo-periode, tussen 1602-1795. Michiel de Winter VOC in Japan Betrekkingen tussen Hollanders en Japanners in de Edo-periode, tussen 1602-1795 Michiel de Winter 06-10-2006 Inleiding De voorgeschiedenis vanuit Hollands oogpunt Het is het jaar 1498 als

Nadere informatie

Antisemitisme in Nederland

Antisemitisme in Nederland Antisemitisme in Nederland 1860-1940 Waarom Nederland betrokken dient te worden bij het vergelijkend historisch racisme-onderzoek. Doctoraalscriptie: Sociale Geschiedenis Student: Paul Hendriks Inschrijfnummer:

Nadere informatie

Geschiedenis van de school in Nederland

Geschiedenis van de school in Nederland Geschiedenis van de school in Nederland vanaf de middeleeuwen tot aan de huidige tijd P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy bron vanaf de middeleeuwen tot aan de huidige tijd. Van Gorcum, Assen/Maastricht

Nadere informatie

Verdeling van winst en zeggenschap Het Rotterdamse aandeel Batavia als handelscentrum

Verdeling van winst en zeggenschap Het Rotterdamse aandeel Batavia als handelscentrum Verdeling van winst en zeggenschap De kooplieden onderkenden de economische noodzaak van samenwerking; zij beseften dat deze eerste stap moest worden gezet. Het kostte niettemin nogal wat moeite om partijen

Nadere informatie

De interculturele paradox 1

De interculturele paradox 1 De interculturele paradox 1 Bunnik NL 2007, Evelien van Asperen 2 Ph.D Inleiding De mens is een bijzonder wezen. Hij is in staat tot behulpzaamheid, maar evengoed tot onverdraagzaamheid. Heeft cultuur

Nadere informatie

REDE EN MACHT IN DE MODERNE TIJD

REDE EN MACHT IN DE MODERNE TIJD of Van Hoe recht positief recht werd anderzijds, Rechtsfilosofie gaat vaste, oudsher onweerlegbare dan door om werden onderzoekt rechtsbeginselen filosofen recht uitgangspunten als vooral logisch rede,

Nadere informatie

de vrijwillige slavernij

de vrijwillige slavernij de vrijwillige slavernij Étienne de La Boétie Ve r t o o g o v e r d e Vr i j w i l l i g e Sl av e r n i j vertaald door Charlotte Bauwens met een inleiding van dr. Jos Verhulst en een nawoord door dr.

Nadere informatie

1. ARISTOTELES EN DE ETHICA

1. ARISTOTELES EN DE ETHICA 1 M.L.J. Wissenburg Aristoteles over rechtvaardigheid Een inleiding op Aristoteles en de Ethica Nicomachea, boek V 1. ARISTOTELES EN DE ETHICA 1.1 Inleiding In de geschiedenis van de politieke filosofie

Nadere informatie

Ons stipje op de waereldkaart

Ons stipje op de waereldkaart Ons stipje op de waereldkaart Piet de Rooy Ons stipje op de waereldkaart De politieke cultuur van Nederland in de negentiende en twintigste eeuw wereldbibliotheek amsterdam Het onderzoeksprogramma De

Nadere informatie

Kunstroof in Nigeria

Kunstroof in Nigeria Universiteit Gent Academiejaar 2002-2003 Kunstroof in Nigeria Promotor: Prof. Dr. R. Doom Kim Nooyens (19982603) Aanvullende opleiding Ontwikkelingssamenwerking: optie Politiek & Conflict Universiteit

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

OeKU RHF YF-RB D-ENH"{N. nieuwsbrief. Verkiezingen in Oekraïne: twee Viktors één victorie

OeKU RHF YF-RB D-ENH{N. nieuwsbrief. Verkiezingen in Oekraïne: twee Viktors één victorie RHF YF-RB D-ENH"{N OeKU 2004 Verkiezingen in Oekraïne: twee Viktors één victorie nieuwsbrief Jaarlijkse uitgave van de Stichting Oekraïne Kiev Utrecht (OeKU) ter informatie van haar relaties, sympathisanten

Nadere informatie

Bacheloropdracht. Rogier Groot S1203053. Begeleider Aster-x Capital Management J. Stam, MSC. Begeleider Universiteit Twente Dr. R.A.M.G.

Bacheloropdracht. Rogier Groot S1203053. Begeleider Aster-x Capital Management J. Stam, MSC. Begeleider Universiteit Twente Dr. R.A.M.G. Bacheloropdracht Een analyse van de kansen en bedreigingen in Koerdistan voor Aster-X Capital Management B.V. aan de hand van de gebeurtenissen in het jaar 2014 Rogier Groot S1203053 Begeleider Aster-x

Nadere informatie

Comparatieve filosofie van het koffieleuten

Comparatieve filosofie van het koffieleuten 03_Leezenberg.qxd 26-07-2007 08:00 Pagina 25 Michiel Leezenberg Comparatieve filosofie van het koffieleuten Ooit liet Michel Foucault zich ontvallen dat de Angelsaksische analytische filosofie zich voornamelijk

Nadere informatie

Stakingen in Nederland

Stakingen in Nederland 1 Stakingen in Nederland Arbeidersstrijd 1830-2008 Tweede herziene versie door Sjaak van der Velden Rotterdam 2009 Copyright 2009 by Sjaak van der Velden, Rotterdam. All rights reserved, including those

Nadere informatie

Nagekomen flessenpost

Nagekomen flessenpost Nagekomen flessenpost Geert Mak bron. Atlas, Amsterdam/Antwerpen 2005 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/mak_004nage01_01/colofon.htm 2008 dbnl / Geert Mak 5 [1] In het begin van de jaren

Nadere informatie

H E E R L I J K H E D E N

H E E R L I J K H E D E N INHOUD Op korte termijn zijn er twee belangrijke activiteiten in het jubileumjaar van de VOHB. Noteert u vooral 14 april en 24 april in uw agenda. Op 24 april a.s. vieren wij officieel ons 60-jarig jubileum

Nadere informatie

HOE ZIEN RELIGIES GEWELD? Visies op oorlog in jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme

HOE ZIEN RELIGIES GEWELD? Visies op oorlog in jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme HOE ZIEN RELIGIES GEWELD? Visies op oorlog in jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme INHOUD Voorwoord 5 Ter inleiding 6 Een joodse benadering 9 Een westers-christelijke benadering 15 Oorlog

Nadere informatie

Wie heeft recht op het land Israël?

Wie heeft recht op het land Israël? Wie heeft recht op het land Israël? Dr. M.R. De Haan Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977 1 INHOUD 1. De eerste beloften aan Abraham 2. Afblijven van Israël 3. In de verstrooiing 4.

Nadere informatie

Tijd van komen en gaan

Tijd van komen en gaan Tijd van komen en gaan Exploratief onderzoek over remigratie vanuit Nederland naar Marokko Roosmarijn Brandriet 3448894 Masterscriptie Interculturele Communicatie, departement Nederlands Faculteit Geesteswetenschappen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Introduction:

Hoofdstuk 1 Introduction: Hoofdstuk 1 Introduction: Wolf legt de nadruk op veranderingen intern en extern, verbanden en invloeden. Geschiedenis wordt niet gezien als een rechtlijnig iets, je moet naar de samenleving in zijn eigenheid

Nadere informatie